Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171)"

Transkript

1 .Sayısı: 47 Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Sayı : , 6/1183 Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 25. IV Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 24. IV tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Gelir Vergisi Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. Başbakan E. Peker «Gelir Vergisi» Kanunu tasarısının gerekçesi. Giri Cemiyetlerde ticaret ve sanayi hareketlerinin ilerlemesiyle vergilerin de büyük istihaleler geçirdikleri görülmektedir. Memleketimizde de, iktisadi faaliyetlerin değişen şartlarına vergilerimizi uydurmak üzere bilhassa tazminattan sonra girişilen ıslahat hareketlerinde, ticaret ve sanayi âlemini ilgilendiren bir «Temettü Vergisi» ihdas edilmişti. Bu vergi 1926 senesinde yerini «Kazanç Vergisi» ne terketmiş, Kazanç Vergisi de 1934 yılmda baştan başa değiştirilmiştir yılından beri tatbik edilmekte olan bugünkü Kazanç. Vergisi Kanunu, yeni şartlar ve ihtiyaçlar kai'şısmda sık sık yapılan tadillere ve ilâvelere rağmen, bilhassa 2 nei Cihan Harbinde, bu büyük ve esas vergiden beklenen neticeyi vermemiştir. Bu makûs neticeyi biri normal bir seneye diğeri de bir harb yılına ait vergi hasılatını Türkiye Millî Gelirine ait tahminlerle karşılaştıran aşağıdaki tabloda görmek mümkündür.: Milli ticari Yıl Gelirde gelir Miktar (Milyon lira ile) Kazancı Vergisi hasılatı (Buhran V. v< j ruhsat harcı dâhil) Mali yıl Miktar Verginin geliry nispeti 193G 514, ,4 115,1 % 2,4 % 4,7 (1937 yılında meriyette bulunan Teşviki Sanayi Kanunu ile Kazanç Vergisinden istisna edilmiş. olan sınai gelir yukarda 1936 gelirine alınmamış, fakat 1943 gelirine ithal edilmiştir.) 1937 malî yılınla tatbik edilenlere nazaran, 1944 yılında tatbik olunan Kazanç Vergisi nispetleri (Buhran Vergisi dâhil), harb senelerinde çıkaufevkalâde Zam. Kanunlariyle vasati 2,5 misline çıkmış olduğu halde, yukarki tabloda görüleceği veçhile bu verginin ticari gelirden ifraz ettiği

2 hissenin bir misil bile ait mis bulunmaması. Kazanç- Vergisi hakkında yürütülen mülâhazayı teyideder mahiyettedir. Diğer taraftan, Kazanç Vergisinin elastikiyetten mahrum oluşu, bilhassa buhran senelerinde duyulan malî ihtiyaçlar saikasiyle, bu verginin yükünün daha ziyade hizmet erbabına teveccüh etmesi neticesini vermiştir. Filhakika ücretlerden Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava kuvvetlerine yardım adlariyle alman vergilerin muhtelif senelerdeki hasılatı, Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi hasılatının ianesiyle bulunan vergiye tâbi ücretler yekûnuna nispet edilirse, hizmet erbabının ödedikleri verginin % 20 civarında olduğu ve harb senelerinde bu nispeti de aşağı görülür. Kazanç Vergisinin, modern bir vergi sisteminde bulunması icabeden evsafı haiz olmamasından doğan bu neticelerden dolayı, memleketimizde esaslı bir vergi reformu yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Yüksek Meclise takdim olunan tasarılar düşünülen ve beklenen vergi reformunu gerçekleştirmek maksadiyle kaleme alınmıştır. Birinci kısım: Umumî izahat T - Kazanç Vergisi 1. Fransızların Patent Vergisi: Vergilerimiz içinde ehemmiyeti ve şümulü bakımıdan başta gelen Kazanç Vergisi, bilindiği gibi, Tanzimatı takibeden «Islahatı Maliye» devresinde Fransızlardan alınan «Patente» vergisinin bir istihalesidir. Patent Vergisi Fransızların İhtilâli Kebirde ihdas ettikleri ve sonraları «Los Quatre Vielles» ismini verdikleri meşhur dört eski vergilerinden hiç şüphesiz en mühimi en ziyade alâka celbedeni ve en fazla işlenmiş olanıdır. Sadece «karine» esasına dayanan bu vergi iptidai bir «sanat ve ticaret vergisi» veya basit bir «îş Vergisi» nden başka bir şey değildir. Patent Vergisi bu karakteri ile nispeti mutedil kalmak gartiyle, tâli ve daha ziyade mahallî bir vergi olarak tatbik olunabilir. (Nitekim Fransa'da reformundan sonra bu vergi munzam kesirleri dolayısiyle başlıca Belediye Vergisi olarak ipka edilmiştir.) Fakat, bugünkü şartlar dâhilinde böyle bir basit sanat vergisinin Devletin temel vergisini teşkil etmesi bittabi mümkün olamaz. Buna, değişen iktisadi şartlar, yani sosyal telâkkiler ve bahusus Devletin devamlı bir surette artmakta olan malî ihtiyaçları artık imkân bırakmamaktadır. Fransızlar Patent Vergisinden modern bir vergi yapmak ve bu vergiyi ilmî bir sistem haline getirmek için uzun müddet azimle hattâ denebilir ki, inatla uğraşmışlardır; fakat, bu verginin modernleştirilmesi ve ıslahı yolunda sarfettikleri 'bütün gayretler boşa gitmiş, hattâ bu yüzden, aslında basit olan Patent Vergisi, muğlâk ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bunu bizzat Fransızlar itiraf ederler. Fransa, senelerinde «Gelir Vergileri» sistemine geçmiş ve bu suretle tatbikatta Patent Vergisini «Esas vergi» olmaktan çıkarmıştır. Fransa'da Gelir Vergisi reformunun esasını 1907 yılında Parlâmentoya tevdi edilen «Caillaux» nm meşhur ikinci projesi teşkil eder. 2. Türkiye'de Kazanç Vergisi : Memleketimizde Kazanç Vergisi tatbikatı 4 safhaya ayrılabilir :.1 nci safha : Temettü Nizamnamesi safhası nci safha : Temettü Vergisi safhası ncü safha : ilk Kazanç Vergisi safhası ncü safha : İkinci Kazanç Vergisi safhası Temettü Vergileri Patent Yergisinden başka bir şey değildir. Memleketimize Patent Vergisi fikri aslında 1889 yılında hazırlanan «Patent Projesi» ile girmiştir. Bu proje muhtelif sebepler yüzünden tatbik imkânını bulamamıştır. Memleketimizde ilk Patant Vergisinin tatbikma 1907 yılında «Temettü Nizamnamesi» il»? ( S. Sayısı : 147 )

3 s geçilmiştir. Gerçi daha önceleri de 1859 yılmdanl907 ye kadar Tahriri Emlâk ve Araziye dair oları Kanunlara sıkıştırılmış olan bir iki madde ile emlâk tahriri yapılırken, ticaret ve sanat erbabı hakkında temettü takdir olunur ve bunun üzerinden % 3 (sonra % 5 e kadar çıkmıştır) bir vergi alınırdı. Fakat kendine mahsus bir kanunu ve ayrı bir tekniği olmıyan, bu karışık ve iptidai mükellefiyete müstakil bir «satat ve ticaret vergisi» olarak bakılamaz yılında Temettü Nizamnamesi ile ihdas edilen vergi müstakil bir kanuna dayanan ilk sanat ve ticaret vergimizdir. Bu verginin mükellefleri sabit işyeri olan ticaret erbabıdır. Bu mükellefiyet ile, karine ve harici alâim usulü memleketimize ilk defa olarak girmiştir. Temettü nizamnamesi iki basit karine kabul etmiştir : 1. Sanatın nev'i; 2. içinde ticaret yapılan binanın tahrirde tesbit olunan kıymeti. Verginin nispeti tesbit olunan kıymetin % 3 ü raddesindedir. Temettü nizamnamesi 7 sene tatbik edildikten sonra 1914 yılında meşrutiyet devrinin «Temettü Vergisine» yerini terketmiştir. Meşrutiyetin ilk senelerinde esaslı bir vergi reformu hareketi göze çarpmaktadır. Bu devrede Maliye Nezaretinde, ecnebi müşavirler de dâhil olduğu halde, bir Islahatı Maliye Komisyonu teşkil edilmiş ve bu komisyon vasıtasız vergilerimizin ıslahı için birtakım projeler vücude' getirmiştir. Müsakkafat Vergisi projesi bunlardan biridir. Diğer bir proje de, bir taraftan Sanat ve Ticaret Vergisini ıslah etmek, diğer taraftan da, Umumi İrat Vergisine yaklaşmak maksadiyle vüeude getirilen «iradı Menkul Vergisi» projesidir. Bu proje iki kısımdan terekküp eder : 1. Karine esasına istinat eden bir Sanat Vergisi (Patant) ; 2. Tahmin esasına dayanan bir nevi Umumi İrat Vergisi (Gelir Vergisi). Projenin Umumi irat Vergisi kısmı sonradan terkedilmiş ve ilk kısmı hafifçe tadil edilerek 1914 yılının «Temettü Vergisi» Kanunu olmuştur. Temettü Vergisi Kanunu ile memleketimizde Sanat ve Ticaret Vergisi Fransız'ların Patant Vergisine en uygun sekilini almıştır. Bu kanunda kabul edilen karineler Fransız Patant karinelerinin hemen hemen aynıdır. Temettü Vergisi 12 yıl tatbik edildikten sonra 1926 yılında ilga edilmiştir. Türkiye'de kazanç vergileri devresi bu tarihte başlar. Bu devre 20 senedenberi devam etmektedir yılının ilk kazanç vergisi 1934 yılının ikinci kazanç vergisi arasında prensip bakımından büyük bir fark yoktur. Kazanr vergilerinin bari/ hususiyetleri basit bir Patant verginin yanında bir kısım tüccar için beynelmilel mükellefiyeti tesis etmiş ve ayrıca Hizmet Erbabı Vergisini geliştirmiş olmaktır.» 3. Kazanç Vergisinin tahlili : Bugünün vergi telâkkilerine göre tahlil edilince, Kazanç Vergisi Kanununun 4 ayrı vergiden terekküp ettiği görülür : a) Patant Vergisi: : ' b) Taahhüt Vergisi; - -, ' e) Hakikî Kazanç Vergisi; d) Ücret Vergisi; Gerçi, 2395 sayılı Kanunun birinci maddesinde verginin mevzuu tâyin edilirken, bütün bu vergi- - ler aynı prensipe bağlanmak suretiyle bir vergi haline getirilmek istenmiştir. Fakat bünyeleri ve teknikleri ayrı olan bu muhtelif vergilerin «kazanç faraziyesine» müsteniden aynı esasa irca edilmeleri realite uygun düşmediği için Kazanç Vergimiz insicamlı ve sağlam bir vergi sistemi olamamıştır. Kazanç Vergisini teşkil eden 4 ayrı verginin mükellef miktarı ve vergi varidatı bakımlarından aynı kadro içndeki mevkileri hakkında 1944 yılına ait aşağıdaki rakamlar bir fikir verebilir.

4 - 4 Mükellef adedi % Vergi varidatı % a) Patant Vergisi b) Taahhüt Vergisi c) Hakiki Kazanç Vergisi d) Ücret Vergisi milyon»»» Toplam » Şimdi Kazanç Vergisi Kanununa dahil 4 vergi üzerinde kısaca duralım : a) Patant Vergisi: Kazanç Vergisinin temelini bugün de Patant Vergisi teşkil eder. Bu vergi Kazanç Vergisi Kanununda gayrisâfi irat ve gündelik gayrisâfi kazanç mükellefiyetleri şeklinde tecelli eder. Gayrisâfi irat vergisi işgal edilen mahallerin bina tahriri ile tahmin edilmiş olan kira bedelleri üzerine mevzudur. Verginin nispeti çeşitli sanat nevilerine göre % 20 ile % 130 arasında tehalüf eder. Bugünkü Kazanç Vergisi rejimimizde gayrisâfi irat mükellefiyetine fiilen şu zümreler dâhil bulunmaktadır : 1. Küçük sanat ve ticaret erbabı (hakiki esnaf) 2. Ksnaf mevkiindeki tüccarların büyük kısmı 3. Serbest meslek erbabı. Burada şunu da işaret etmek lâzımdır ki, beyanname üzerinden vergi ödeyen ticaret ve sanayi erbabı da 1935 yılında çıkan «Asgari mükellefiyet» Kanuniyle, aynı zamanda Patent Vergisine de tâbi tutulmuşlardır. (Bu Vergi hakiki kazanç üzerinden hesaplanan vergiden fazla ise, hakiki Kazanç Vergisi buna mahsup edilir.) Gayrisâfi irat üzerinden alman verginin safi kazanca olan nispeti araştırılacak olursa, bunun çok değişik olduğu ve kazancın fzlalığı nispetinde düştüğü görülür. Gayrisâfi irat mükellefiyeti iş hacmi dar ve kazancı mahdut olan hakiki küçük sanatlarda oldukça ağır bir vergi yükü teşkil eder. Buna mukabil toptancılıkla iştigal eden ve umumiyetle muvazaalı çalışan büyük müesseselerde bu verginin gerçek kazanca olan nispetinin % 1 den aşağı düştüğü görülür. Gündelik gayrisâfi kazanç üzerinden alınan vergiye gelince, bu vergiye sabit iş yeri olmıyan gezginci esnaf tâbi bulunur. Bu verginin tatbikmda mükellefin bir günlük gayrisâfi kazancı hususi bir komisyon tarafından takdir edilir ve bunun işin nevine göre 10, 12 veya 20 misli vergi olarak alınır. b Taahhüt vergisi: Kazanç Vergisi Kanununda taahhüt işleri «İstisnai muameleler» şeklinde hususi bir mükellefiyete tâbi tutulmuştur. Bu mükellefiyetin karakteristik hususiyetleri şunlardır: 1. Vergiyi tevlit eden hâdise, bir kazancın elde edilmiş olması değil, mücerret bir malın teslimi veyahut bir işin yapılmasıdır. 2. Vergi doğrudan doğruya teslim edilen bir malm satış kıymeti veyahut yapılan bir işin bedeli üzerinden hesap edilir. Yani verginin matrahı kazanç değil, kıymettir. 3. Kârsız olan taahhüt işleri üzerinden de vergi ödenir. 4. Verginin nispeti sabittir. (Şimdiki halde zamları ile birlikte bedelin % 3,3 ü.) Böylelikle verginin miktarı önceden malûm bulunur. 5. Taahüt Vergisi tevkif suretiyle alınır. Verginin tahakkuku bakımından mütaahhitlere hiçbir vazife ve mecburiyet terettüp etmez. Yukarıki esaslardan mütalâa edilince, bizdeki taahhüt vergisinin hususi bir muamele vergisinden başka bir şey olmadığı bütün açıklığı i ] e meydana çıkar. Vasıtalı bir vergi olan Muamele Ver-

5 5 gisi ise, yakından uzaktan kazanç ile alâkası olmıyan ve fiyata zam ve ilâve edilerek açık bir şekilde müşteriye ve müstehlike devir ve akset I irilen bir vergidir. c) Hakiki Kazanç Yergisi: Hakiki kazanç mükellefiyeti 3 esasa dayanır: 1. Şirket esasi; 2. Tadat esası; 3. Gayrisâfi irat esası; Birinci esasa göre sermaye şirketleri ile iktisadi âmme müesseseleri, kısaca «kurumlar» hukuki durumları itibariyle hakiki Kazanç Vergisine tâbi olurlar, ikinci esasta, mükellefiyet muayyen bazı iş nevilerine göre (ithalâtçılık, fabrikacılık gibi) tesis edilir. Üçüncü esas ise liralık gayrisâfi irat ölçüsüne istinadeder; buna göre, gayrisâfi iradı liradan fazla olan yerlerde ticaret ve sanat ile iştigal edenler hakiki kazançları üzerinden vergiye tâbi tutulurlar. Hakiki Kazanç Vergisi, bu verginin tahakkuku bakımından mükelleflere bir takım vecibeler tahmil eder. Bunların başında defter tutmak ve beyanname vermek gelir. Bunlar ayrıca vergi ve hesap tetkiklerine tâbi bulunurlar. (Gayrisâfi irat mükellefiyetinde ve Taahhüt Vergisinde, evvelce de işaret ettiğimiz üzere, verginin tahakkuku bakımından mükellefin yapacağı hiçbir şey yoktur). Hakiki Kazanç Vergisinde müterakki nispet usulü caridir. Bugünkü zam ve ilaveleriyle birlikte verginin en aşağı kazanç kademesindeki nispeti % 40 dır liralık senevi bir kazancın vergisi % 76 ya çıkar. Bugünkü vergi rejimimizde hakiki Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerin binde 8 den ibaret olduğuna evvelce işaret edilmiş idi. d) Ücret Vergisi: Kazanç Vergisi rejimimizin gerek mükellef adedi, gerekse varidat bakımlarından kaidesini ücret vergisi teşkil eder. Burada ücretten maksat, maaş, ücret, gündelik vesair namlarla hizmet erbabına yapılan ödemelerdir. Bunların vergilendirilmesinde memleketimizde iki usul caridir: 1. Membaında tevkif usulü (Stopage usulü) ; 2. Gündelik gayrisâfi kazanç usulü. Hakiki Kazanç Vergisine tâbi olan beyannameli tüccarlar ve kurumlar ücret tediyesi sırasında hizmet erbabı vergisini keserler ve bunu hususi bir kadro üzerinden her ay Maliye dairesine yatırırlar. Devlet tarafından ödenen maaş ve ücretler hakkında da tevkif esası cari olur, sadece bu suretle kesilen vergiler, bütçeye irat masraf kaydı suretiyle mahsup edilir. Tevkif yolu ile alman ücret vergisinin nispetleri müterakkidir ve bu nispetler, ödemelerin âmme idareleri ile hususi müesseseler tarafından yapılmasına göre değişir. Devlet tarafından ödenen maaşlar da verginin bugünkü nispet yekûnu şöyledir : 100 lirada % » % »»»» meleri inde ise, şu nispetler tat bil lirada»»»»» % % % % % % Burada şu noktaya da işaret etmek isteriz ki, ücretleri üzerinden vergi kesilen hizmet erbabının % % % % dur,

6 6 gelirleri umumiyetle yalnız bu ücretlerinden ibaretbulunduğu cihetle, bu mükellefiyet fiiliyatta, ağır bir «umumi irat» vergisi tesirini yapmaktadır. Gündelik gayrisâfi kazanç usulüne gelince, bu usule göre vergi ödiyenler, beyannameli olmıyan mükellefler nezdinde çalışan hizmet erbabıdır. Bu bakımdan tatbik edilen mükellefiyet şekli aynen gezginci esnafta olduğu gibidir. II - Vergi reformunu icabettiren sebepler Memleketimizde yirmi senedenberi tatbik edilmekte olan Kazanç Vergisi yeni şartlar ve ihtiyaçlar karşısında sık sık yapılan tadillere ve ilâvelere rağmen böyle büyük ve esas bir vergiden beklenen neticeyi vermemiş, bunun için bu sahada esaslı bir reform yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu bahiste Maliye Bakanlığı iki tezle karşılaşmıştır : 1. Kazanç Vergisini tadil ve ıslah etmek; 2. Kazanç Vergisini bir tarafa bırakıp «Gelir Vergisi sistemine» gitmek. Evvelâ birinci teze göre uzun tetkikler yapılmış ve hattâ kazançları kaynaklarına göre tasnif etmek suretiyle vergiye tâbi tutan bir kanun tasarısı da hazırlanmıştı!*. Bütün bu çalışmalar göstermiştir ki, mantıklı,muvazene'ii ve sağlam bir vergi sisteminin kurulması isteniyorsa. Kazanç Vergisini bir tarafa bırakarak, vak.il kaybetmeden memleketimizin realitesine uygun bir Gelir Vergisi sistemine gitmekten başka çare kalmamıştır. Bunun sebepleri malî, içtimai ve iktisadi olmak üzere üç grupta toplanabilir: 1. Malî sebepler : Bilindiği gibi, Devletin masrafları durmadan artan bir seyir takibetmektedir. Bu masrafların barışın teessüsünden ve normal şartların avdetinden sonra hissedilir bir derecede azalacağım beklememelidir. Girişilen büyük eğitim dâvalarının halledilmesi, sosyal siyasete, ekonomik kalkınmaya ve memleketin imarına müteallik büyük nafıa işlerinin gerçekleştirilmesi, külliyetli masraflara mütevakkıftır. Halbuki artan Devlet masraflarını, Kazanç Vergisine dayanan geri bir vergi sistemi ile devamlı olarak ve tabiî bir surette karşılamanın imkânsızlığı artık anlaşılmıştır. Şu halde, vergi sistemimizin, Kazanç Vergisi yerine verim kabiliyeti yüksek olan bir temel vergiye itina ettirilmesindeki malî zaruret kesin olarak kendini hissettirmektedir. Böyle bir vergi ise, yalnız Gelir Vergisi olabilir. Medeni memleketlerin vergi sistemleri üzerinde bir inceleme yapılınca, bu sistemlerin istisnasız olarak Gelir 'Vergisine dayandıkları görülür. Eski bir tarihi olan Gelir Vergisi bugün modern vergiciliğin gerçekten temelini teşkil etmekte ve (Siyasi sebeplerle vergi reformunu bir müddet geciktirmek zorunda kalmış olan Yugoslavya hariç tutulursa,) büyüklü küçüklü bütün Avrupa memleketlerinde ve bu meyanda Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi Balkan memleketlerinde dahi, şu veya bu şekilde tatbik olunmaktadır. (Gelir Vergisi İngiltere'de 1798 yılında ihdas edilmiştir. Kıta Avrupası'nın Gelir Vergisi sistemi 1842 yılında isviçre'de «Bal» kantonunda başlar. Yunanistan'da bu vergi 1919 yılındanberi tatbik edilmektedir.) İleri memleketlerde Gelir Vergisinin âmme gelirleri içinde en ön plâna geçmekte olduğu ve artan Devlet masraflarının geniş bir ölçüde doğrudan doğruya bu büyük vergi ile karşılandığı bir vakıadır. Bunun sebebi, Gelir Vergisinin alâstiki bir vergi olmasında, sıkı sıkıya bağlı bulunduğu millî gelirin takibettiği seyre muvazi bir gelişme göster meşindedir. Kazanç Vergisinin, Gelir Vergisi ile mukayese edilecek olursa, ne derece kifayetsiz olduğu açıkça belli olur. Bu kifayetsizlik memleketimizde bilhassa harb yılları içinde bariz bir şekilde kendini hissettirmiştir. Filvaki, son senelerde, vergilere yapılan bütün zamlara ve hattâ yeni ve ağır bazı vergilerin ihdasına ve tatbikine rağmen vergi hasıltınm millî gelire olan genel nispetinde hemen hemen hiçbir fazlalaşma kaydedilmemiştir. Halbuki, millî gelirle irtibatlı bir vergi sistemi içinde, hattâ mutedil zamlarla bu neticenin doğrudan doğruya ve açık bir surette elde edilmesi mümkün ola

7 - 7 - bilirdi. Nitekim, bütün ileri memleketler bu yoldan gitmek suretiyle, hem harb masraflarının bü}^ük bir ksımını karşılamak imkânını bulmuşlar, hem de «Fazla gelirin» teşekkülüne ve dolayisiyle «Serbest iştira kuvvetinin» kabarmasına, diğer bir deyişle hayat pahalılığının artmasına da mâni olabilmişlerdir. (Meselâ: ingiltere'de Devlet varidatı içinde tek basma Gelir Vergisinin nispeti 1937 de % 42 den 1943 de % 60 şa, Amerika'da 1938 de % 42 den 1944 tahminlerinde % 80 e çıkmış; İngiltere bu sayede millî gelirin 1938 de %19 zunu Devlet lehine ifraz ederken, bu nispeti 1943 de % 35 e yükseltmeğe muvaffak olmuştur.) Kazanç Vergisinde verimin düşük kalmasının sebebi, bu vergide, beyannameli mükellefiyetin tatbik sahasının gayetle dar bulunmasıdır. (Evvelce de işaret ettiğimiz üzere, bugün Türkiye'de iratlı mükellef karşısında beyanname üzerinden vergi ödiyou. mükelleflerin sayısı 8700 raddesindedir.) Bundan başka, beyannameli mükellefiyet sahasında geniş ölçüde vergi kaçırılması vergi hasılatını daraltan ehemmiyetli bir âmil olmaktadır. Kazanç Vergisi, hattâ kanunun hudutları içinde kalmak şartiyle, kaçakçılığa bünyesi icabı müsaittir. Ferdî teşebbüsten şirket halinde teşebbüslere kaymak ve bunların içinden bilhassa vergi nispeti en düşük kademede sabit olan «Eshamlı Şirket» şeklini tercih etmek, alım satım işlerinde araya iratlı mükellefler koymak suretiyle kazancın mühim bir kısmını bunlara aktarmak, işletmeye dâhil bina ve tesisat ve emsali gayrimenkulleri yüksek bedellerle kiralanmış gibi göstermek vergi hasılatını geniş ölçüde düşüren başlıca kanuni kaçakçılık yollarıdır. Vergi kaçakçılığı meyanmda, bunun sadece muhtelif şekillerini sayıp dökmekle bittabi bir fayda sağlanmaz. Bu bahiste bir neticeye varmak isteniyorsa, her şeyden önce, mükellefleri kaçakçılığa sevkeden âmilleri araştırmak lâzımdır. Bu âmillerin başında, beyannameli mükellefiyette vergi yükünün bir taraflı olarak çok ağır bulunması, bundan sonra, vergi almada, mükellefle işbirliği prensipinin ve zihniyetinin carî olmaması, basit ve modern vergilendirme usullerinin tatbik edilmemesi, bazı formalite hataları yüzünden, mükelleflerin çok ağır ve yapılan hata ile gayrimütenasip cezalara çarptırılmaları gelir. Bütün bu âmiller mükelleflerin vergi psikolojisi üzerinde en menfi tesirleri yapmaktan hâli kalmamakta ve böylelikle beyannameli mükellefiyet sahasındaki «vergi mukavemeti» en yüksek haddine çıkarmaktadır. Bunun maddi neticesi ise vergi ziyamda, diğer bir deyişle,vergi randımanının düşüklüğünde tezahür etmektedir. Beyannameli mükellefiyet sahasında verginin verimini ehemmiyetli bir derecede daraltan kaçakçılık hâdiseleri ve şekilleri objektif ve realist birgözle tetkik olununca, bunların, kuruluşu ve bünyesi zayıf olan kazanç vergisinden püyük bir varidat çıkarmak istenilmesinin daha doğrusu zamanın icabatı ile buna mecbur kalınmasının bir neticesi olduğu görülür; yani bu meselenin bir tatbikat işi olmaktan ziyade, bir prensip ve sistem meselesi okluğunu kabul etmek lâzımdır. İşte bundan dolayıdır ki, Kazanç Vergisinin kadrocu dâhilinde kalındıkça, vergi ziyamın normal bir nispete düşmesi ve hasılatın bilfarz Gelir Vergisinde olduğu gibi, organik bir surette, yani millî gelirle mütenasiben, kendiliğinden ve devamlı olarak artması beklenmez. 2. Sosyal sebepler: Bugünün vergi siyasetinde gelir ve servet vergilerine sadece Devlete varidat getiren malî vasıtalar veya müesseseler olarak bakılmaz; bunların, malî fonksiyonu ifa ederken, aynı zamanda «içtimai adalete» uygun olmaları ve hattâ muamele ve istihlâk vergilerinin tatbikatı ile bozulan vergi adaletini yeniden tesis etmeleri de istenir. Bilindiği gibi, muasır vergicilikte; gelir ve servet vergilerinin malî vasıfları kadar sosyal karakterleri üzerinde de durulumaktadır. Hattâ daha ileri giderek hem bu vergilerin hem de Muamele ve istihlâk Vergilerinin bazı hallerde içtimai politikanın bir vasıtası olarak doğrudan doğruya sosyal maksatlar için kullanıldıkları dahi vâkıdir. Gelir ve Servet Vergilerinin tatbikatında içtimai adalet mülâhazasının ön plâna geçmesinin, nazari olmaktan ziyade realiteye dayanan sebepleri vardır. Bu sebeplerin başlıcaları şunlardır: 1. Gelir ve Servet Vergileri sahalarında, yergilerden gittikçe artan bir hasılat beklenmesi;

8 8 2. Yüksek nispetli Muamele ve İstihlâk Vergileri tatbik edilmesi; 3. Sosyal görüşlerin değişmesi ve içtimai politikanın ön plâna geçmekte bulunması. Nispeti % 5 i aşmıyan basit bir temettü vergisinin tattbik edildiği, Muamele Vergisi gibi hayatı pahalılaştıran vasıtalı vergilerin bilinmediği zamanlarda, «içtimai adalet» prensipinin ihmal edilmesi büyük bir mesele teşkil etmiyebilirdi. Fakat bir işçinin, bir memurun sadece şahsi emeğinin mahsulünü teşkil eden gelirinden alınan vergi en aşağı kademede c /< 20 yi aşan bir nispet ile başlarken, veyahut vasıtalı vergiler sahasında % 15 nispetinde bir Muamele Vergisi tatbik olunurken, vergi siyasetinde sosyal adaleti ön plâna almamak, vergi nazariyesi bir tarafa, büyük bir iştimai realiteyi görmemezlik olur. îşte bu sebeplerledir ki, sosyal karakteri olmıyan bir vergi sisteminin artık memleketimizde de tatbik edilemiyeceğine kaani bulunmaktayız. Sosyal adaleti tam ve doğru olarak yerine getirebilen yegâne vergi Gelir Vergisidir. Bu vergi sosyal adalete yalnız gelirle mütenasipliği bakımından uygun olmakla kalmaz, geçim için zaruri olan «enaz geliri» vergi dışı bırakmak, gelirin teşekkülünde ve sarfında aile durumunu nazarı itibara almak, emek kazancını sermaye iradından ayırdetmek ve nihayet «fedakârlıkta müsavat» kaidesine göre büyük gelirleri müterakki nispet üzerinden daha ağır bir şekilde vergilendirmek suretiyle sosyal adaletin bütün icaplarını yerine getirir. Gelir Vergisinin, tesirini kendi sahasında doğrudan doğruya gösteren, bu sosyal vasıfları dışında, evvelce de temas ettiğimiz üzere, Muamele ve İstihlâk Vergilerinin gayriâdil tesirlerini düzeltmek veya hafifletmek gibi vazifeleri de vardır. Bilindiği gibi Muamele ve istihlâk Vergileri masrafları az, verimleri fazla «Rahat ve kolay» vergiler olmalarına mukabil bünyelerinin iktizası gayriâdil, diğer bir deyişle «Antisosyal» vergilerdir. Ekseri memleketlerde olduğu gibi, malîzaruretler bizi de Muamele ve istihlâk Vergilerini genişletmeğe, nispetlerini artırmağa sevketmiştir. Bu bir vakıa olarak kabul edilince, bu vergilerin içtimai adalete aykırı olan tesirleri üzerinde mutlaka durmak ve bu tesirleri azaltıcı ve giderici tedbirlere başvurmak mecburiyeti hâsıl olur. Muamele ve İstihlâk Vergilerinin «Tersine müterakkilik» şeklinde, geriye doğru ağırlaşan ve gittikçe daha az gelirleri ve fakir halk tabakalarının tazyik eden tesirleri vardır. Bu vergilerin mevzuu ne kadar genişletilir, nispetleri ne derece yükseltilirse, bunların dar ve düşük gelirler üzerindeki tazyiki o nispette artar, işte Muamele ve İstihlâk Vergilerinin bu antisosyal tesirlerini tahfif ve kısmen izale edecek olan en müspet vasıta umumi bir Gelir Vergisinin mevsudiyeti ve bunun iyi tatbik edilmesidir. Böylelikle Devletin artan malî ihtiyaçlarını daha ziyade Gelir Vergisi ile karşılamak mümkün olacağı cihetle, zaruri ihtiyaç maddeleri üzerine mevzu Muamele ve istihlâk Vergilerinin nispetlerini indirmek ve hattâ günün birinde bu maddeleri tamamen vergi dışı bırakmak gibi bir idealin tahakkuku imkân dairesine girmiş olur. Gelir Vergilerinin içtimai adalete uygun olarak tatbik edilebilmeleri, muayyen bazı prensiplerin ve şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu prensiplerin başlıcaları şunlardır : a) Vergi karşısında eşitlik; b) Ayırma (Diserimination) prensipi; c) En az geçim indirimi; d) Aile durumu esasi; e) Müterakki nispet usulü (Müterakkilik) ; Bugünkü Kazanç Vergisi rejimimizde vergide içtimai adalet kaidesinin bu ana şartları ne dereceye kadar yerine getirilmektedir 1? Bunları araştıracak olursak şu neticeye varırız : a) Vergi karşısında eşitlik ; Vergi karşısında eşitlik, herkesin «Malî iktidarına» göre, diğer bir tâbirle «Ödeme kabiliyeti» ile mütenasip olarak vergi ödemesi demektir. Bir kimsenin vergi ödeme kabiliyeti ise, evvelâ gerçek geliri ile, sonra da bu gelirden, fazla bir sıkıntıya mâruz kalmaksızın, ayıracağı hisse ile ölçülür. Kazanç Vergisinde eşitlik prensipi yerine getiriliyor mu? Buna müspet cevap verilemez. Eşitlik

9 - d - prensibinin tahakkuk ettirilebilmesi için, hangi kaynaktan elde edilirse edilsin, bütün kazanç ve iratların muayyen esaslar dâhilinde vergiye tâbi tutulması şarttır. Halbuki Kazanç Vergisinde, bütün kazanç ve iratlar şöyle dursun, bu verginin mevzuuna giren gelir parçaları arasında dahi eşitlik sağlanamamaktadır. Bilfarz, lira kazancı olan bir tüccar, başka kaynaklardan gelir olsun veya olmasın, sadece ticaret sahasında bile çeşitli mükellefiyet şekillerine göre biribirinden çok farklı miktarlarda vergi öder; bu tüccar beyannameli bir mükellef ise vergisi liradır, Era gayrisâfi iratlı bir yerde çalışan iratlı ve % 45 nispetli bir mükellef ise vergi lira, ve kazanç liralık bir taahhüt işinden elde edilmişse liradır. b Ayırma prensipi Gelir Vergileri sahasında tarih boyunca şu veya bu şekilde daima «Discrimination» yani «Ayırma prensibi» tatbik edilegelmiştir. Ayırma prensibinden maksat, emek kazancının daha az, emek ve sermayenin birleşmesinden elde edilen kazancın daha fazla ve nihayet sermaye iradının en fazla nispetler üzerinden vergilendirilmesidir. Kazanç Vergisi ayırma prensipi bakımından tetkik edilince, bu vergide bu prensipin de cari olmadığı görülür. Kazanç Vergisi rejiminde sadece bedenî veya fikrî mesaisinin mahsulü ile geçinen işçi ve memur sınıfı, sermaye iradı sahiplerine ve tüccara nazaran daha ağır bir vergi yüküne tahammül ederler. (Yalnız son yapılan zamlar neticesinde beyannameli tüccarların vergileri fazlalaşmıştır. Fakat zamlardan bir tanesi kalkacak olursa, bu sahada da Discrimination yeniden tersine işlemeğe başlıyacaktır.) c Enaz geçim indirimi İçtimai adalet düşüncesi, Gelir Vergileri sahasında enaz geçim için zaruri olan gelirin vergi dışı kalmasını âmirdir. Kazanç Vergisinde bu esas cari değildir. (Maaş ve ücretler hakkında mevcut olan bazı hususi muaflıkların bugün bir hükmü kalmamıştır.) d Aile durumu: Modern bir Gelir Vergisinde mükellefin medeni hali ve aile külfeti de nazara almır. Bu esaslarla memleketimizde zaman zaman ortaya atılan «Bekârlık Vergisi» meselesi de ilgilidir. Kazanç Vergisinde, mükelleflerden vergi alınırken, bunların aile vaziyetlerine bakılmaz. Esasen bu vergi rejiminde, ne enaz geçim için indirim yapılması, ne de mükellefin aile durumunun nazarı itibare alınması mümkündür. Bunları yapabilmek için, şahsi gelir esasından gitmek ve bir mükellefin muhtelif kaynaklardan elde ettiği tekmil kazanç ve iratlarını toplamak iktiza eder. e) Müterakkilik esası; Bilindiği gibi, müterakki nispet usulü prensipitibariyle sâdece Kazanç ve iratları bir araya toplıyan şahsî Gelir Vergisine tatbik edilir. (Mamelekin toplamı yapılan servet vergileri de bu mahiyettedir). Kazanç Vergisi rejiminde sadece beyannameli mükellefler ile bordrolu hizmet erbabı hakkında şiddetli bir müterakkilik caridir. Fakat bu müterakkilikte tekmil kazanç ve iratların bir araya getirilmesi şöyle dursun, ticaret sahasında ayrı ayrı işlerden elde edilen ticari kazançlar dahi birleştirilmeden tatbik olunur. Yukarıki izahattan da anlaşılacağı üzere, memleketimizde tatbik olunan Kazanç Vergisi bugünün vergiciliğine hâkim olan içtimai adalet prensipiyle telif edilemez. Buna bu verginin kuruluşu ve bünyesi müsait değildir: 3. Ekonomik sebepler : ileri bir Gelir Vergisi sistemi, memleketin tabiî ekonomik inkişafına mâni olmıyan, diğer bir deyişle, iktisadi hayatın gelişmesi karşısında «tarafsızlığını» muhafaza edebilen bir malî sistemdir. Bu keyfiyet vergi yoluyla bilhassa sosyal politika sahasında müessir olmağa, hattâ vergiyi

(1) Bu konferans 21/10/1948 tarihinde Ankara Hufeuk' Fakültesinde verilrû&sjf.

(1) Bu konferans 21/10/1948 tarihinde Ankara Hufeuk' Fakültesinde verilrû&sjf. İKTİSADI BİRLİKLERİN SİYASÎ VE MALÎ ŞARTLARI (1) Konferansı veren: Henry Laufehburger Paris Hukuk Fakültesi Maliye Profesörü Tercüme eden: Bedî Necmettin Feyzioğlu Ankara Hukuk Fakültesi Maliye Asistanı

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) TC Başbakanlık U Aralık 1980 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı: 101-665/07769

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.

GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır. GELR VERGS KANUNU Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES VE KANUN TASARISI 193 SAYILI GELR VERGS KANUNU GEREKÇES VE KANUN TASARISI

Detaylı

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi: 04/01/1961 Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703-10705 GİRİŞ : KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı

Detaylı

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU Kanunun Şümulü : M.1 Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında,

Detaylı

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; VERGİ USUL KANUNU (213) Kanunun Şümulü: Madde 1 Bu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Gümrük

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28 DÖNEM : 1 TOPLANTI : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ \ GiLT: 28 Altmışüçüncü Birleşim 26. 2. 1964 Çarşamba > ' Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 3 2. Gelen kağıtlar 4 3. Yoklamalar 4,5 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGĠ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi

İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi Dönem : 1 Toplantı :2 MÎLLET MECLlSl S. Sayısı : 526 istanbul Milletvekili Naci Öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa Milletvekili Muammer

Detaylı

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV Mart 2013 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com 1 VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI I- ASLİ (BAĞLAYICI) KAYNAKLAR ( 2010/3) a. Anayasa b. Kanun c. Uluslararası

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Türk Vergi Sistemi Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şeri vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE:X CİLT : 11 ICTIMA : 2 T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ Altmış sekizinci İnikat 25.V.1956 Cuma» ^m^ t 1. Sabık zabıt hulâsası 2. Havale edilen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Müzakere edilen maddeler 1. Millî korunma

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ

I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ Derleyen: Mahmut R. MUTUK Enternasyonal kömür ekonomisinin en çok dikkate değer olaylarından biri I. ci Cihan harbinden beri Büyük Britanya'nın Dünya

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı