Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi"

Transkript

1 Ekoloji 20, 81, (2011) doi: /ekoloji Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Muavviz AYVAZ 1, Ersin TENEKECIOGLU 2*, Edis KORU 3 1Foundation for Environmental Protection and Research, PK 63, Konak, Izmir-TURKIYE 2DSI II. Bolge Mudurlugu, Sanayi Caddesi, No: 39, Bornova, Izmir-TURKIYE 3Ege University, Faculty of Fisheries, Bornova, Izmir-TURKIYE *Corresponding author: Özet Bu çalýþmada Manisa il sýnýrlarýnda yer alan Afþar baraj gölünden mevsimsel olarak alýnan su numulerinde sýcaklýk, çözünmüþ oksijen, ph, elektriksel iletkenlik (EC) ve ýþýk geçirgenliði in situ olarak ölçülmüþtür. Baraj gölü suyunda klorofil-a, amonyum (NH 4 +), nitrit (NO 2 - ), nitrat (NO 3 - ), orto-fosfat (PO 4-3 ) analizleri gerçekleþtirilmiþtir. Gölün trofik durumu Carlson trofik indeksine ve OECD kriterine göre tayin edilmiþtir. Elde edilen bulgulara göre; klorofil-a sonbahar mevsiminde 39,1 μg/l ile en yüksek ortalama deðere ulaþmýþtýr. Seki-disk deðerleri minimum 26 cm ve maksimum 312 cm aralýðýnda deðiþmiþtir. Sekidisk ile klorofil-a deðerleri arasýnda korelasyon katsayýsý -0,4 olarak tespit edilmiþtir. Su sýcaklýðý yýl içinde minimum 11,7 C, maksimum 29,5 C olarak tespit edilmiþtir. Amonyum deðerleri minimum 0,13 mg/l ve maksimum 1,35 mg/l aralýðýnda deðiþmiþtir. Nitrit deðerleri minimum 0 mg/l ile maksimum 0,025 mg/l aralýðýnda deðiþmiþtir. Nitrat minimum 0 mg/l ile maksimum 1,80 mg/l aralýðýnda deðiþmiþtir. Orto-fosfat minimum 0,00 mg/l ile maksimum 1,16 mg/l aralýðýnda deðiþmiþtir. Çözünmüþ oksijen minimum 5,2 mg/l ile maksimum 10,7 mg/l aralýðýnda deðiþmiþtir. Afþar Baraj gölü ph'sý minimum 7,08 ve maksimum 8,53 aralýðýnda deðiþim göstermiþtir. Elektriksel iletkenlik (EC) minimum 472 μmhos/cm, maksimum 588 μmhos/cm olarak ölçülmüþtür. Tayin çalýþmalarýyla Afþar baraj gölünün fitoplanktonunda Cyanobacteria (7 genus), Ochrophyta (12 genus), Charophyta (5 genus), Chlorophyta (8 genus), Dinoflagellata (2 genus), Cryptophyta (2 genus) ve Euglenozoa (1 genus) olmak üzere 37 genus tespit edilmiþtir. Baraj gölünün zooplanktonuna ait Rotifera'lardan 11 genus, Crustacea'lardan 5 genus, Protozoa'lardan 3 genus olmak üzere 19 genus tespiti yapýlmýþtýr. OECD kriterlerine ve Carlson trofik indeksinin klorofil-a ve seki-disk deðerlendirmelerine göre gölün ötrofik seviyede olduðu tespit edilmiþtir. Anahtar Kelimeler: Afþar Baraj Gölü, fiziko-kimyasal parametre, Manisa, plankton, trofik statü. Determination of Trophic Status of Afsar (Manisa-Turkey) Dam Lake Abstract In this study; temperature, dissolved oxygen, ph, electric conductivity (EC) and secchi disc parameters were in situ measured in water samples, collected seasonally, of Afsar Dam Lake, situated in Manisa province. Chlorophyll-a, ammonium (NH 4 +), nitrite (NO 2 - ), nitrate (NO 3 - ), ortho-phosphate (PO 4-3 ) analyses were conducted. Trophic status was detected according to Carlson Trophic Index and OECD criteria. According to the findings; the highest chlorophyll-a average value was reached in autumn with 39.1 μg/l. Secchi-disc value varied between minimum 26 cm and maximum 312 cm. Correlation coefficient among secchi-disc and chlorophyll-a values was Water temperature was minimum 11.7 C and maximum 29.5 C. Amonnium values were minimum 0.13 mg/l and maximum 1.35 mg/l. Nitrite values were minimum 0 mg/l and maximum mg/l. Nitrate values were minimum 0 mg/l and maximum 1.80 mg/l. Ortho-phosphate value was minimum 0 mg/l and maximum 1.16 mg/l. Dissolved oxygen was minimum 5.2 mg/l and maximum 10.7 mg/l. ph value was minimum 7.08 and maximum Electrical conductivity (EC) was minimum 472 μmhos/cm, maximum 588 μmhos/cm. A total of 37 phytoplankton and 19 zooplankton taxa were determined. Of these, 7 belong to Cyanobacteria, 12 to Ochrophyta, 5 to Charophyta, 8 to Chlorophyta, 2 to Dinoflagellata, 2 to Cryptophyta, 1 to Euglenozoa, 11 to Rotifera, 5 to Crustacea and 3 to Protozoa. Dam lake water was eutrophic according to Carlson trophic index and OECD. Keywords: Afsar Dam Lake, Manisa, physico-chemical parameters, plankton, trophic status. Ayvaz M, Tenekcioglu E, Koru E (2011) Determination of Trophic Status of Afsar (Manisa-Turkey) Dam Lake. Ekoloji 20 (81): GÝRÝÞ Türkiye'de 677 adet baraj gölü bulunmaktadýr. (Anonymous 2010) Bu rakam içsular potansiyelimizin yaklaþýk %30'na tekabül etmektedir. Bu potansiyelin su ürünleri açýsýndan akýlcý kullanýmý ve/veya saðlýklý içme suyu temini bakýmýndan Geliþ: / Kabul: No: 81,

2 Ekoloji barajlarda su kalitesinin izlenmesi önem taþýmaktadýr. Bunun ön koþulu ise baraj göllerinin özellikleri ile ilgili veritabanýnýn oluþturulmasýdýr. Bu amaca yönelik olarak atýlacak ilk adým baraj göllerinin trofik seviyelerinin tespit edilmesidir. Trofik seviyenin belirlenmesi, göllerin sýnýflandýrýlmasýna ve balýkçýlýða yönelik saðlýklý ve geçerli planlamalarýn yapýlabilmesine de imkan saðlayacaktýr. Ýç sularda ötrofikasyon süreci insanoðlunun bilinçsizce yaptýðý uygulamalar sonucu hýzlanmakta ve göller yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kalmaktadýr. Ortamdaki mineral besin elementlerinin artýþýna ilk tepki veren bölgeler küçük kýyýsal ekosistemlerdir. Bu sebeple baraj gölleri gibi iç sularda global bir problem olan ötrofikasyon ile ilgili bazý deðiþkenlerdeki varyasyonun varlýðýnýn tespit edilmesi, çalýþýlan bölgenin, bu önemli çevre sorunu konusundaki durumunun belirlenmesine katkýda bulunacaktýr. Göllerdeki fosfor ve azot gerekli uygun konsantrasyonlarda verimliliði artýrýrken, belirli düzeyin üzerindeki konsantrasyonlarda ötrofikasyona sebep olduklarýndan zararlý etkilere yol açmaktadýr. Ýç sular ile ilgili yapýlan bilimsel çalýþmalarda trofik seviye sýnýflandýrýlmasý gölün su kalitesi hakkýnda önemli bilgiler vermektedir (Gedik ve ark. 2010, Polat ve Ozmen 2011) Su kalitesi türlerin bileþimlerini, verimlerini, bolluk derecelerini ve sucul türlerin fizyolojik durumlarýný etkiler. Baraj gölleri, alýcý ortam olmalarý nedeniyle çevre kirliliðinden birinci derece etkilenmektedirler. Göllerdeki kirlilik sadece barýndýrdýðý canlýlarý etkilemekle kalmaz, bu olumsuz etki besin zinciri yoluyla insana kadar ulaþýr (Yýlmaz 2004, Kalyoncu ve ark. 2008, Akbulut ve ark. 2010). Endüstriyel, evsel ve tarýmsal aktivitelerden kaynaklanan kirleticiler ilk olarak akarsulara karýþmakta ve yine akarsular vasýtasýyla göllere ve denizlere ulaþmaktadýr. Bu sebeple su ürünleri üretimde kullanýlan sularýn özellikleri iyi analiz edilmelidir. Ayrýca doðal kaynaklarýn kullanýmýnda ekolojik denge korunmalýdýr. Ekolojik dengenin korunmasýnda gerekli önlemlerin alýnabilmesi için su ortamýnda fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin periyodik olarak araþtýrýlmasý gereklidir. Ayrýca akuakültür çalýþmalarý yapýlan su ortamlarýnda suyun kalitesi, kirliliðin tespiti ve kafeslerin bulunduðu ortama ne þekilde etki ettiði ortaya konulmalýdýr (Tas 2006, Tepe 2009). Tatlýsu göllerinin kullanýmý ve istenilen nicelik ve nitelik açýsýndan devamlýlýðýnýn saðlanmasý, trofik 38 Ayvaz ve ark. seviyenin iyi saptanmasýna baðlýdýr (Yerli ve ark. 1997). Bu amaca yönelik olarak çalýþmamýzda Afþar Baraj Gölü nün trofik seviyesi Carlson trofik indeksi ve OECD kriterlerine göre tespit edilmiþtir. MATERYAL VE METOT Trofik seviyenin tespitine yönelik olarak 2007 yýlýnda Afþar Baraj Gölü nde etüt gerçekleþtirilmiþtir. Manisa il sýnýrlarý içinde bulunan sulama ve taþkýn koruma amacýyla inþa edilen Afþar Baraj Gölü nün normal su kotundaki hacmi 84 hm 3, göl alaný ise 5,7 km 2 'dir. Barajda depolanan su ile 13,500 ha'lýk tarým alaný sulanmaktadýr (Anonymous 2011). Su örnekleri, baraj gölünü temsil edecek þekilde seçilen istasyonlarda (Þekil 1) Nansen su alma þiþesi vasýtasýyla mevsimsel olarak yüzey, orta ve dipten alýnmýþtýr. Örnek alma iþlemi esnasýnda suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinden sýcaklýk, çözünmüþ oksijen, ph, elektriksel iletkenlik (EC) ve ýþýk geçirgenliði in situ olarak ölçülmüþtür. Oksijen ve sýcaklýk; YSI marka oksijenmetre ile, ph; Hanna marka HI 9025C ph metre ile, elektriksel iletkenlik (EC); Hanna marka HI 9033 model kondüktivimetre ile ve ýþýk geçirgenliði 20 cm çaplý seki-disk ile ölçülmüþtür. Kimyasal parametre analizleri ise plastik þiþeler içinde laboratuvara getirilen örneklerde tespit Þekil 1. Afþar Baraj Gölü istasyon lokasyonlarý. No: 81, 2011

3 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye) Trofik Statüsünün... Ekoloji edilmiþtir. Bu kapsamdaki analiz metotlarý: Amonyum azotu; Nessler metodu ile, nitrit azotu; sülfanilik asit ve naftilamin kullanýlarak kolorimetrik yöntemle, nitrat azotu; brusin sülfat kullanýlarak kolorimetrik yöntemle, orto-fosfat; amonyum molibdat kullanýlarak kolorimetrik yöntemle analiz edilmiþtir. Analizler "Su Analizleri Metodlarý" (Baltacý 2000) esas alýnarak yapýlmýþtýr. Klorofil-a için su örnekleri, 5 metre uzunluðunda plastik hortum vasýtasýyla alýnmýþ ve 2 L lik plastik þiþelere konulmuþtur. Laboratuara getirilen su örnekleri buzdolabýnda muhafaza edilmiþ, analizleri ertesi gün gerçekleþtirilmiþtir. Klorofil-a tayininde metanol yöntemi kullanýlmýþtýr (Youngman 1978). 1 litrelik homojenize edilen numune suyu, GF/C Watman filtre kaðýdýnda süzüldükten sonra pens vasýtasýyla el deðmeden kývrýlýp katlanarak cam þiþelere yerleþtirilmiþ ve üzerlerine 14 ml metanol ilave edilmiþtir. Sýcaklýðý 70 C getirilmiþ olan su banyosu içinde yerleþtirilen cam þiþeler, 1 dk süreyle kaynamaya maruz býrakýldýktan sonra 5 dk süreyle karanlýk ortamda tutulmuþlardýr. Bu süre sonunda cam baget yardýmýyla þiþe içindeki filtre kaðýtlarý iyice ezilmiþtir. Enjektör vasýtasýyla cam þiþelerden çekilen 10 ml çözgen sývý, 5000 rpm'de 20 dk süreyle santrifüj edilmiþtir. Süre sonunda tüplerden 5 ml süpernatat enjektör vasýtasýyla çekilmiþ ve metanole karþý spektrofotometrede 665 nm dalga boyunda absorbans deðerleri ölçülmüþtür. Klorofil-a miktarý, aþaðýda verilen formül yardýmýyla hesaplanmýþtýr (Jespersen ve Christofersen 1987). Klorofil-a (μg/l)= [13,9.A.v1] / [d.v2] A : 665 dalga boylarýndaki absorbans deðeri. v1: Ekstrat Hacmi (cm 3 ). v2: Süzülen numune suyunun hacmi (L). d: Spektrofotometre tüpünün geniþliði. Yýllýk ortalama klorofil-a miktarýný temel alan OECD indisi trofik seviye düzeyini sürekli olasýlýk daðýlýmý þeklinde tanýmlarak, klorofil-a ve seki-disk parametreleri baz alýnarak oluþturulan indis deðerleri Carlson'ýn trofik indeksine göre ortaya konulmuþtur. Plankton örnekleri, Hidrobios marka 55μ'luk göz açýklýðýna sahip ve 8,5 cm çaplý plankton kepçesi vasýtasýyla vertikal çekim ile elde edilmiþtir. Plankton numuneleri plastik þiþelere yerleþtirilmiþ ve %4'lik formaldehit ile fiske edilmiþtir. Kalitatif ve kantitatif plankton analizleri laboratuvarda inverted trinoküler mikroskop vasýtasýyla gerçekleþtirilmiþtir. Fitoplankton ve zooplankton türlerinin tayini için Edmondson (1959), Borutski (1963), Flössner (1972), Ruttner-Kolisko (1974), Sims (1996) ve John ve ark. (2003) dan yararlanýlmýþtýr. Teshis edilen taksonlarýn sistematik hiyerarþideki güncel konumlarý internet sitesinden kontrol edilmiþtir (Guiry ve Guiry 2011). BULGULAR Afþar Baraj Gölü nde klorofil-a deðerleri yýl boyunca minimum 0,2 μg/l ile (kýþýn 2 no'lu istasyonda), maksimum 49,5 μg/l (sonbaharda 1 no'lu istasyonda) aralýðýnda deðiþmiþtir. Yýllýk genel ortalama deðer ise 11,8 μg/l olarak gerçekleþmiþtir. Ýlkbahar dönemi ortalama 1,9 μg/l (min. 1,3 μg/l, mak. 3,0 μg/l) olan klorofil-a deðeri, yaz döneminde artýþ göstermiþtir. Bu dönemde ölçülen klorofil-a deðeri ortalama 3,8 μg/l'dir (min. 1,8 μg/l, mak. 5,8 μg/l). Baraj gölünde en yüksek klorofil-a deðerleri sonbaharda tespit edilmiþtir. Ortalama 39,1 μg/l (min. 31,3 μg/l, mak. 49,5 μg/l) olan klorofil-a, kýþ döneminde azalmaya baþlamýþtýr. Kýþýn tespit edilen ortalama deðer 2,2 μg/l 'dir (min. 0,2 μg/l, mak. 4,9 μg/l) (Tablo 1). Ýstasyonlardan elde edilen seki-disk deðerleri minimum 26 cm (sonbaharda 3 no'lu istasyonda) ve maksimum 312 cm aralýðýnda deðiþmiþtir (ilkbaharda 3 no'lu istasyonda). Yýllýk ortalama deðer 93,9 cm olarak tespit edilmiþtir. Seki-disk ve klorofil-a deðerleri arasýndaki iliþki incelendiðinde; minimum seki-disk deðerinde (26 cm) 31,3 μg/l, maksimum seki-disk deðerinde ise (312 cm) 1,3 μg/l klorofil-a deðerleri tespit edilmiþtir (Þekil 2). Afþar Baraj Gölü nde seki-disk ile klorofil-a deðerleri arasýnda korelasyon katsayýsý -0,4 olarak tespit edilmiþtir. Baraj gölünün su sýcaklýðý yýl içinde hava sýcaklýðý ve derinliðe baðlý olarak deðiþim göstermiþtir. Minimum deðer 11,7 C (kýþýn 2 no'lu istasyonda), maksimum deðer ise 29,5 C olarak tespit edilmiþtir (yazýn 1 no'lu istasyon orta). Amonyum minimum 0,13 mg/l (ilkbaharda 1 no'lu istasyon dip) ve maksimum 1,35 mg/l aralýðýnda deðiþmiþtir (kýþýn 3 no'lu istasyon yüzey). Yýllýk ortalama deðer 0,71 mg/l olarak tespit edilmiþtir. Çalýþma süresince nitrit minimum 0 mg/l ile (ilkbahar 1 ve 2 no'lu istasyon orta) maksimum 0,025 mg/l (kýþýn 1 ve 3 no'lu istasyonlar yüzey) aralýðýnda deðiþmiþtir. Baraj gölünde nitrat minimum 0,00 mg/l ile (ilkbaharda 1 ve 2 no'lu istasyonlar orta) maksimum 1,80 mg/l (ilkbahar 2 no'lu istasyon dip) No: 81,

4 Ekoloji Ayvaz ve ark. aralýðýnda deðiþmiþtir. Orto-fosfat minimum 0,00 mg/l ile (ilkbaharda 1 ve 2 no'lu istasyonlar orta) maksimum 1,16 mg/l (sonbahar 1 no'lu istasyon yüzey) aralýðýnda deðiþmiþtir. Çözünmüþ oksijen deðerleri incelendiðinde minimum 5,2 mg/l (kýþýn 2 no'lu istasyon) maksimum 10,7 mg/l (sonbahar 1 no'lu istasyon) aralýðýnda deðiþmiþtir. Afþar Baraj Gölü ph'sý mevsimlere göre minimum 7,08 (sonbahar 3 no'lu istasyon) maksimum 8,53 (ilkbahar 3 nolu istasyon) aralýðýnda deðiþim göstermiþtir. Baraj göl suyunun Elektriksel Ýletkenlik deðeri minimum 472 μmhos/cm (kýþýn 2 no'lu istasyon), maksimum 588 μmhos/cm (ilkbahar 2 no'lu istasyon) olarak ölçülmüþtür (Þekil 3). OECD kriterlerine ve Carlson'ýn trofik indeksinin klorofil-a ve seki-disk deðerlendirmelerine göre gölün ötrofik seviyede olduðu tespit edilmiþtir (Tablo 3, 4). Afþar Baraj Gölü Planktonu Afþar Baraj Gölü nde Cyanobacteria (7 genus), Ochrophyta (12 genus), Charophyta (5 genus), Chlorophyta (8 genus), Dinoflagellata (2 genus), Cryptophyta (2 genus) ve Euglenozoa (1 genus) genuslarýna ait olmak üzere toplam 37 takson tespit edilmiþtir (Tablo 2). Afþar Baraj Gölü fitoplanktonlarý sayý ve tür olarak en fazla yaz döneminde bulunmaktadýr. Bu dönemde dominant tür Ceratium sp.'dir. Cyanobacteria'ya ait tespit edilen 7 genus en fazla yaz döneminde görülmekte, sonbaharda ise 2 genusla temsil edilmektedir. Gloeocapsa sp. her mevsim bulunmakta, Spirulina sp. ise sadece yaz döneminde 2 no'lu istasyonda tespit edilmiþtir. Ochrophyta'ya ait 12 genus hemen her mevsim bulunmuþtur. Kalitatif olarak en fazla ilkbaharda, kantitatif olarak ise yaz mevsiminde tespit edilmiþtir. Bu sýnýfýn en baskýn genusu Aulacoseira sp.'dir. Charophyta ya ait hemen her mevsim bulunmuþtur. Zygnema sp. ilkbaharda aþýrý çoðalma göstermiþtir. 8 genus ile temsil edilen Chlorophyta üyeleri, her mevsim tespit edilmiþtir. Bu sýnýfa ait dominant genus olan Pediastrum sp., yaz ve sonbahar dönemlerinde aþýrý çoðalma göstermiþtir. Dinoflagellata, baraj gölünde 2 genus ile temsil edilmiþtir. Bu sýnýfa ait Ceratium sp. ve Peridinium sp. her mevsim tespit edilmiþtir. Baskýn tür olan Ceratium sp. yaz döneminde aþýrý çoðalma göstermiþtir. Cryptophyta ya ait 2 genus tan biri olan Cryptomonas sp. sadece yaz mevsiminde tespit edilmiþtir. Zooplanktondan ise Rotifera'lardan 11 takson, Crustacea'lardan 5 takson, Protozoa'lardan 3 takson olmak üzere 19 takson tespit edilmiþtir. Afþar Baraj Gölü nün zooplankton kompozisyonunda 3 genus ile temsil edilen zooplanktonlardan Codonella sp. her dönem bulunurken, Paramescium sp. ise sadece kýþ döneminde tespit edilmiþtir. 11 genus ile temsil edilen Rotifera ya hemen her dönem rastlanmýþtýr. En yoðun bulunduklarý dönem yaz dönemidir. Bu sýnýfýn dominant genusu olan Keratella sp., yaz döneminde patlama yapmýþtýr. Fillinia sp. Hexarthra sp. ve Synchaeta sp. sadece ilkbahar döneminde, Monostyla sp. ise yaz döneminde tespit edilmiþtir. Crustacea'ya ait 5 genus tespiti yapýlmýþtýr. En az kýþ, en çok yaz döneminde bulunmuþlardýr. Tablo 1. Afþar Baraj Gölü fiziko-kimyasal parametreleri. 40 No: 81, 2011

5 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye) Trofik Statüsünün... Ekoloji Tablo 2. Afþar baraj gölü plankton taksonlarý. Þekil 2. Afþar Baraj Gölü ortalama Klorofil-a ve seki-disk deðerlerinin mevsimsel deðiþimi. Þekil 3. Afþar Baraj Gölü ortalama elektrik iletkenlik deðerlerinin mevsimsel deðiþimi. Tablo 4. Afþar baraj gölünün Carlson Trofik Ýndeks deðerleri. Tablo 5. Afþar baraj gölü N:P oranlarý. Tablo 3. Afþar baraj gölünün OECD kriteri açýsýndan trofik seviyesi. TARTIÞMA Tatlýsu göllerinin kullanýmý ve istenilen nicelik ve nitelik açýsýndan devamlýlýðýnýn saðlanmasý trofik düzeyinin iyi saptanmasýna baðlýdýr (Yerli ve ark. 1997). Sucul ekosistemlerde fitoplankton yoðunluðunun en iyi göstergelerinden bir tanesi klorofil-a miktarýdýr (Odabasi ve Buyukates 2009). Klorofil-a birincil üretimi (primer produktivite) ve ötrofikas- No: 81,

6 Ekoloji Ayvaz ve ark. yon seviyelerini gösteren önemli su parametrelerinden biridir. Bir rezervuarda herhangi bir zamanda ve herhangi bir noktada gözlenen klorofil-a konsantrasyon seviyeleri, göl suyu içerisindeki etkileþimler ve çok sayýda fiziksel, kimyasal ve biyolojik mekanizmalarý içeren kompleks olaylar sonucunda açýða çýkar (Wetzel 1983). Afþar Baraj Gölü'nde trofik seviyenin belirlenmesine yönelik fiziksel ve kimyasal parametrelerin analiz sonuçlarýna göre klorofil-a Sonbahar'da en yüksek deðerlere ulaþmýþtýr. Minimum deðerler ise Ýlkbahar ve Kýþ aylarýnda tespit edilmiþtir. Atýcý ve Obalý (2002, 2006), Yedigöller'de yaptýklarý çalýþmada maksimum ve minimum klorofil-a deðerlerini sýrasýyla yaz ve kýþ aylarýnda; Sarýyer Baraj Gölü nde yaz aylarýnda (25 μg/l), ilkbahar ve kýþ aylarýnda; Krokowski (2007) Loch Lomond'da maksimum klorofil-a konsantrasyonunu yaz aylarýnda tespit etmiþlerdir. Bu sonuçlara göre Afþar Baraj Gölü nün klorofil-a konsantrasyonlarýnýn mevsimsel deðerleri, Sarýyer Baraj Gölü ile benzerlikler göstermektedir. Seki-disk, suyun turbiditesini ve ýþýk geçirgenliðini ölçmede kullanýlan en basit yöntemlerden biridir. Suyun ýþýk geçirme özelliði, akuatik ortamda beslenme zincirinin ilk halkasýný oluþturan fitoplankton ve diðer su bitkileri tarafýndan kullanýlan ýþýðýn miktarý bakýmýndan çok önemlidir (Cirik ve Cirik 2008). Seston adý verilen su içinde yüzen veya asýlý halde duran parçaçýklarýn (toz, kili þilt, balçýk, inorganik partikülleri organik detritus ve canlý olan planktonik organizmalar) neden olduðu bulanýk, ýþýk geçirgenliðini doðrudan etkiler. Afþar Baraj Gölü nde minimum ve maksimum seki-disk deðerleri sýrasýyla 33 cm ile kýþ, 312 cm ile ilkbahar aylarýnda gerçekleþmiþtir. Carlson (1977, 1980), çalýþmalarýnda klorofil-a'nýn pratik olarak ölçülmesinde seki-diskin basit ve etkili bir araç olduðunu belirtmiþtir. Buna karþýn Edmondson (1980), bu iliþkiye temkinli yaklaþmak gerektiðini savunmuþtur. Bu çalýþmada bu iki deðiþken arasýndaki korelasyon katsayýsýnýn -0,4 olduðu hesaplanmýþtýr. Bu deðer, göl suyunda türbiditenin temelde planktondan kaynaklandýðýný ve seki deðerlerinin bunun iyi bir göstergeçi olduðunu göstermektedir. Araþtýrma yapýlan diðer rezervuarlarda minimum ve maksimum seki deðerleri Topçam Baraj Gölü nde ilkbahar (70 cm) ve yaz aylarýnda (320 cm) (Sömek ve ark. 2005); Beyþehir Gölü nde ilkbahar (138 cm) ve kýþ aylarýnda ( cm)(altýndað ve Yiðit 2004); Yeniþehir Gölü nde yaz (40 cm) ve Ýlkbahar aylarýnda (92 cm)(bozkurt 2006); Sarýyer Baraj Gölü nde ise minimum ve maksimum seki deðerleri yaz (50 cm) ve kýþ (450 cm) aylarýnda tespit edilmiþtir (Atýcý ve Obalý 2006). Deðiþik rezervuarlarda birbirlerinden oldukça farklý seki bildiriþleri, ýþýk geçirgenliði üzerine birçok deðiþik faktörün etkili olduðunu göstermektedir. Göllerde su sýcaklýðý, mevsimlere, gölün coðrafik konumuna, derinliðine, yüzey alanýna, içinde erimiþ halde bulunan madensel tuzlara ve absorbe edilen güneþ ýþýðýna baðlý olarak deðiþebilir (Cirik ve Cirik 2008). Sulama, enerji temini ve taþkýn koruma amacýyla inþa edilen baraj gölünün su sýcaklýðý yýl içinde hava sýcaklýðý ve derinliðe baðlý olarak deðiþim göstermiþtir. Afþar Baraj Gölü su sýcaklýklarýnýn mevsimsel deðiþimi ve deðerleri Sarýyer Baraj Gölü nde (Atýcý ve Obalý 2006); Marmara Gölü nde (Yýldýz ve ark. 2007); Yeniþehir Gölü ndeki (Bozkurt 2006) çalýþmalarla benzerlik göstermiþtir. Göllerde genelde gözlenen termal tabakalaþma, baraj gölünde yaz aylarýnda sulama ve buharlaþma gibi nedenlerden ötürü su seviyesinin düþmesinden dolayý oluþmamýþtýr. Göl suyu sýcaklýk deðerleri, gölün ýlýk su balýk türlerinin yaþamasý ve üremesine uygun olduðunu göstermektedir. Azot tatlýsularda, çözünmüþ moleküler N 2, amonyum (NH 4 +), nitrit (NO 2 -) ve nitrat (NO 3 -) formlarýnda bulunabilir. Azot sulara; göl yüzeyine çökelme (atmosfer), sediment ve suda azot fiksasyonu ile ve yüzey ve yeraltý sularýndan drenaj ile katýlabilir. Amonyum (NH 4 +), organik maddenin bakteriler tarafýndan yýkýlmasýndan çýkan ana üründür ve sulardaki ana kaynaðý bu yýkým iþlemidir (Wetzel 1983). Amonyum iyonu (NH 4 +) suda yaþayan organizmalar için önemli ölçüde toksik deðildir. Buna karþýn serbest amonyak düþük deriþimlerde bile toksik etki yapar. Amonyum /amonyak deðeri, ph ve sýcaklýða baðýmlýdýr. Yüksek ph (8,5<) deðerinde amonyak yüzdesi ve buna baðlý toksisite hýzlý bir þekilde artar. Amonyaðýn toksik etkisinin oksijen eksikliði, sýcaklýðýn artýþý ve diðer toksik maddelerin bulunmasý ile daha da artabileceðine dikkat çekilmiþtir (Uslu ve Türkman 1987). Yaptýðýmýz ölçümlerde sonbaharda klorofil-a ve biyo-kütle artýþý gözlenmiþtir. Takip eden kýþ aylarýnda sonbahardan kalan biyo-kütlenin, gölde yýkýma uðramasý sonucu amonyum miktarý kýþ aylarýnda en yüksek seviyesine ulaþmasý þeklinde yorumlanabilir. No: 81, 2011

7 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye) Trofik Statüsünün... Ekoloji Ölü organik maddelerin mikroskobik bakteriler ve mantarlarýn faaliyetleri ile parçalanmasý sonucu amonyum þeklinde mineral azot ortaya çýkar. Bu nedenle amonyum ötrofik sularýn organik maddece zengin hipolimnion tabakasýnda bol miktarda bulunur (Cirik ve Cirik 2008). Azot türevleri olan amonyum, nitrit ve nitrat seviyelerinde yýl içinde oluþan dalgalanma birbirlerine paralel seyrederek, yaz aylarýnda düþük, kýþ aylarýnda ise yüksek ölçülmüþtür. Amonyum, hayvansal atýklardan oluþan en temel azotlu atýk üründür. Amonyum ayný zamanda azotlu organik maddelerin ayrýþmasý sonucu da açýða çýkar (Tommasso 1994). Suda amonyum birikimi, sucul organizmalara karþý toksik olduðundan istenmez ve toksik etkisi ph ve su sýcaklýðý arttýkça artýþ göstermektedir (Emerson ve ark. 1975). Afþar Baraj Gölü nde amonyum deðerleri minimum 0,13 mg/l (ilkbaharda 1 no'lu istasyon dip) ve maksimum 1,35 mg/l aralýðýnda deðiþmiþtir (kýþýn 3 no'lu istasyon yüzey). Yýllýk ortalama deðer 0,71 mg/l olarak tespit edilmiþtir. Amonyum minimum, maksimum ve ortalama deðerlerini Tepe ve ark. (2006) nýn Karagöl'de yaptýklarý çalýþmada sýrasýyla 0,13 mg/l, 0,197 mg/l ve 0,16 mg/l; Atýndað ve Özkurt (1998) Kunduzlarda 0,10 mg/l, 0,40 mg/l ve 0,25 mg/l; Taþ (2006) ise Derbent Baraj Gölü nde 0 mg/l, 0,5 mg/l ve 0,18 mg/l olarak tespit etmiþlerdir. Ortalama ve maksimum deðer açýsýndan Afþar Baraj Gölü nün amonyum konsantrasyonu diðer rezervuarlara göre daha yüksek deðerdedir. Ayrýca fitoplankton konsantrasyonunun açýk bir belirteçi olan klorofil-a ile amonyum deðerleri arasýnda korelasyon katsayýsý -0,31 olarak tespit edilmiþtir. Bu da fitoplankton bolluðu üzerine amonyumun etkili olduðunu göstermektedir. Nitrit, amonyum azotunun gram negatif kemoototrofik aerobik bakteriler tarafýndan iki basamaklý oksidasyon olayý olan nitrifikasyon olayýnýn orta ürünüdür. Ortamda birikim yapmaz ve ara ürün olduðundan hemen nitrata dönüþür (Boyd ve Tucker 1998). Nitrit (NO 2 -) amonyum ve nitrata kýyasla yüzeysel sularda düþük deriþimlerde bulunur. Bunun nedeni nitritin bir ara ürün olmasýdýr, ya oksitlenerek nitrata dönüþmekte veya anaerobik ortamda indirgenerek amonyaða dönüþmektedir. Yeterli derecede nitrifikasyona uðramamýþ atýk sularýn ortama verilmesi durumunda çok yüksek deðerlere çýkabilir ve canlýlara toksik etkiler gösterebilir (Uslu ve Türkman 1987). Kýþ aylarýnda pik yapmasýnýn nedeni, ara ürünü olan nitriti nitrata çeviren bakterilerin 15 C'ýn altýnda faliyetinin yavaþlamasý olduðu düþünülmektedir. Afþar Baraj Gölü nde nitrit deðerleri minimum 0 mg/l, maksimum 0,025 mg/l ve ortalama 0,012 mg/l olarak tespit edilmiþtir. Klorofil-a ile nitrit deðerleri arasýndaki korelasyon katsayýsý ise -0,20'dir. Nispeten zayýf da olsa fitoplankton bolluðunun nitrit deðerlerinden etkilenmekte olduðu söylenebilir. Ýnorganik azotun tatlýsulara giriþ yapan genel formu nitrat (NO 3 -)'týr (Wetzel 1983) ve sularda bulunan baðlý azot bileþiklerinin en önemlisidir. Çoðu yüzey suyu bir miktar nitrat içerir, bununla birlikte, nitratýn ana kaynaklarýndan biri insan ve hayvan atýklarýdýr. Doðal sulardaki nitrat, inorganik bileþik azotun yaygýn formudur ve kirlenmemiþ sularda bulunan nitrat, nitrifikasyonun son ürünüdür (Tepe 2009). Ortamda ilkbahar aylarýnda nitrat miktarýnýn artýþ göstermesinin nedeni havalarýn ýsýnmasý, yani 15 C'ýn üzerine çýkmasý ile nitrifikasyon bakterilerinin faaliyetinin hýzlanmasý olarak gösterilebilir. Afþar Baraj Gölü nde nitrat deðerleri minimum 0,2 mg/l, maksimum 0,7 mg/l ve ortalama 0,4 mg/l olarak tespit edilmiþtir. Altýndað ve Özkurt (1998) Çatörende bu deðerleri sýrasýyla 0 mg/l, 0,15 mg/l ve 0,08 mg/l olarak; Bozkurt (2006) Yeniþehir Gölü nde ise 0,4 mg/l, 12,5 mg/l ve 4 mg/l olarak bildirmiþtir. Klorofil-a ile nitrat deðerleri arasýndaki korelasyon katsayýsý Afþar Baraj Gölü için -0,63'dir. Fitoplankton bolluðunun kuvvetli bir þekilde nitrat deðerlerinden etkilenmekte olduðu söylenebilir Fosfor, su ortamlarýndaki çok yönlü ve karýþýk kimyasal ve biyokimyasal dengelerin anahtar elemanlarýndan biridir. Sularda fosfor çeþitli fosfat türleri þeklinde bulunur. Fosfor fotosentezle üretim yapan ototrof canlýlarýn büyümelerini sýnýrlayýcý etkilere sahiptir (Uslu ve Türkman 1987). Göl sistemlerinde bir çok formu olan azotun aksine en belirgin inorganik fosfor formu ortofosfattýr (PO 4-3). Tatlýsularda bulunan fosforun %90'ýndan fazlasý organik fosfat olarak canlýlarýn hücre içeriðinde bulunur (Wetzel 1983). Bütün organik fosfor bileþiklerinin temel yapýtaþýný orto-fosfat anyonu oluþturur (Uslu ve Türkman 1987). Fosfor, kirlenmemiþ doðal sularda oldukça küçük miktarlarda (0,01-0,03 mg/l) bulunur ve tatlý su kaynaklarýnýn özellikle plankton gibi sucul No: 81,

8 Ekoloji Ayvaz ve ark. organizmalarýn verimliliðini belirler (Tepe ve Boyd 2003). Fosfatýn sonbahar mevsimindeki artýþý ortamdaki klorofil-a miktarýnýn artýþýndanda görüleceði gibi fosfat baðlayabilen mavi yeþil alglerin artýþýndan yada fosfatlý gübrelerin kullanýmýndan kaynaklanabilir. Afþar Baraj Gölü nde orto-fosfat deðerleri minimum 0,1 mg/l, maksimum 1,16 mg/l ve ortalama 0,3 mg/l olarak tespit edilmiþtir. Sömek ve ark. (2005), Topçam Baraj Gölü nde orto-fosfat deðerlerini sýrasýyla 0,01 mg/l, 1,21 mg/l ve 0,2 mg/l olarak; Bozkurt (2006) ise Yeniþehir Gölü nde 0, 0,55 mg/l ve 0,12 mg/l olarak bildirmiþtir. Bu çalýþmada Afþar Gölü nde klorofil-a ile orto-fosfat deðerleri arasýndaki korelasyon katsayýsý +0,69 olarak tespit edilmiþtir. Bu göl için orto-fosfat konsantrasyonlarýnýn fitoplankton bolluðu üzerinde sýnýrlayýcý etkisinin olmadýðý söylenebilir. Redfield (1934), yaptýðý çalýþmalarda suyun sahip olduðu karbon : azot : fosfat oranlarý ile fitoplanktonun bünyesindeki karbon : azot : fosfat oranlarýnýn birbirine çok benzer olduðu tespit etmiþ ve bu oranlarý (C:N:P) 106:16:1 þeklinde vermiþtir. Bu oran esas alýndýðýnda ve Liebig'in Minimum Kanunu gereðince Afþar Baraj Gölü nde fitoplanktonun geliþiminde sýnýrlayýcý elementin azot olduðu tespit edilmiþtir (Tablo 5). Bu hususun bir diðer doðrulamasý da yukarýda bahsedilen azot formlarý ve ortofosfat deðerleri ile klorofil-a deðerleri arasýndaki korelasyon katsayýlarýdýr. Çözünmüþ oksijen sularda, özellikle göllerde, kimyasal süreçler ve canlýlar için en önemli parametrelerden biridir. Sudaki çözünmüþ oksijen kaynaklarý atmosfer ve suda gerçekleþen fotosentezdir. Ancak atmosferden gelen miktar fotosentezden gelen miktarýn yanýnda çok düþük olduðundan, sudaki çözünmüþ oksijen miktarý doðrudan fotosentezle iliþkilendirilebilir. Sudaki oksijen çözünürlüðü, su sýcaklýðý ve sudaki tuz içeriði ile ters orantýlýdýr (Wetzel 1983). Afþar Baraj Gölü nde minimum oksijen deðeri 5,2 mg/l ile kýþ ayýnda maksimum deðer ise 10,7 mg/l ile sonbaharda tespit edilmiþtir. Çalýþma yapýlan diðer rezervuarlarda çözünmüþ oksijenin sýrasýyla minimum ve maksimum deðerleri þu þekilde bildirilmiþtir; Devegeçidi Baraj Gölü nde 5,8 mg/l (yaz) ve 11,8 mg/l (ilkbahar) (Baykal ve ark. 2004), Topçam Baraj Gölü nde 4,7 mg/l (yaz) ve 10,9 mg/l (kýþ) (Sömek ve ark. 2005), Beyþehir Gölü nde 8,0 mg/l (ilkbahar) ve 11,8 mg/l 44 (sonbahar) (Altýndað ve Yiðit 2004), Marmara Gölü nde 5,9 mg/l (ilkbahar) ve 7,9 mg/l (kýþ) (Yýldýz ve ark. 2007). Cole (1979), göl sularýnýn iki oksijen kaynaðýnýn fotosentez ve atmosfer olduðunu, atmosferik basýnçla gaz halindeki oksijenin difüzyon yoluyla göl suyuna geçiþ yaptýðýný, ancak teorik olarak sadece moleküler difüzyon yoluyla yüzeyden 5 metre derinliðe kadar ulaþmasýnýn yýllar alacaðýný, gaz halindeki çözünmüþ oksijenin gölün derinliklerine ulaþmasýnda ana mekanizmanýn difüzyonu takiben adveksiyon akýmlarý olduðundan bahseder. Bu çalýþmada çözünmüþ oksijen ile fitoplankton bolluðunun saðlam bir göstergesi olan klorofil-a konsantrasyonu arasýnda korelasyon katsayýsý 0,7 gibi güçlü bir deðer olarak bulunmuþtur. Düþük klorofil-a konsantrasyonunun tespit edildiði Kýþ aylarýnda göl suyunun çözünmüþ oksijen deðerinin düþük olmasý, yüksek klorofil-a deðerinin tespit edildiði sonbahar aylarýnda ise çözünmüþ oksijen deðerlerinin de yüksek olmasý çalýþma süresince göl suyunun ana oksijen kaynaðýnýn fotosentez olduðuna iþaret etmektedir. ph deðeri, suda erimiþ halde bulunan CO 2 ile yakýndan iliþkilidir. Fotosentez sonucu fitoplanktonlar ortamda bulunan CO 2 'yi tüketip ph'yý yükseltirler. Sucul bir ortamýn ph deðerinin canlý yaþamýný tehlikeye sokmamasý ve bu su kaynaðýnýn balýk yetiþtiriciliði amacýyla kullanýlabilir olmasý için 6,5-8,5 sýnýr deðerlerini geçmemesi gereklidir. Çalýþmada elde edilen ph deðerleri bu sýnýr deðerler aralýðýndadýr. Ortalama ph deðerleri Marmara Gölü nde (Yýldýz ve ark. 2007) 7,9; Beyþehir Gölü nde (Altýndað ve Yiðit 2004) 8,02; Kurtboðazý ve Çamlýdere Baraj Göllerinde (Demir 2005) sýrasýyla 8,2 ve 8,1 olarak bildirilmiþtir. Afþar Baraj Gölü nün ortalama ph deðeri 8,1'dir. Bu durum baraj gölü ve göllerin ph deðerlerinin birbirlerine çok yakýn olduðunu göstermektedir. Sularýn elektriksel iletkenliði iyonlarýn suda varlýðýna, toplam deriþimine, hareketliliklerine, deðerliklerine, göreli deðiþimlerine ve sýcaklýða baðlýdýr (Anonymous 1985). Elektriksel iletkenliðin kýþýn azalma göstermesinin olasý sebebi, mevsimin yaðýþlý olmasý nedeniyle baraj göllerinin hacimlerinin artmasý ve bunun bir sonucu olarak iyon konsantrasyonlarýnýn görece azalmasýdýr. Rezervuarlarda yapýlan diðer çalýþmalarda ortalama elektriksel iletkenlik deðerleri Marmara No: 81, 2011

9 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye) Trofik Statüsünün... Ekoloji Gölü nde 649 μs/cm (Yýldýz ve ark. 2007); Beyþehir Gölü nde 335 μs/cm (Altýndað ve Yiðit 2004); Sarýyar Baraj Gölü nde 550 μs/cm (Atýcý ve Obalý 2006) olarak bildirilmiþtir. Afþar Baraj Gölü nde ise 529 μs/cm olarak tespit edilmiþtir. Rezervuarlarýn elektriksel iletkenlik deðerlerindeki deðiþimin nedenleri arasýnda yaðýþ havzalarýnýn jeolojik özellikleri, yaðýþ rejimleri, toprak kullaným amaçlarýnýn farklý olmasý gösterilebilir. Ülkemiz rezervuarlarýnda yapýlan çalýþmalarda fitoplanktonda hakim taksonlarýn Ochrophyta üyeleri olduðunu göstermektedir (Baykal ve ark. 2004, Atýcý ve Obalý 2006). Bu çalýþmada da Ochrophyta'dan Aulacoseira sp. ve Chlorophyta'dan Pediastrum sp. aþýrý çoðalma göstermiþ ve fitoplanktonun baskýn taksonlarýný oluþturduklarý tespit edilmiþtir. Reynolds (2006)'da Pediastrum sp. mezotrofik göllerin tipik organizmasýdýr. Klorofil-a deðerleri de gölün meso-ötrof karakterde olduðuna iþaret etmektedir. Zooplanktonda ise 11 genus ile temsil edilen Rotifera her dönem rastlanmýþtýr, yoðun bulunduklarý dönem yaz dönemidir ve dominant genusu Keratella'dýr. Göllerin trofik seviyelerinin belirlenmesi için çok sayýda kriter belirlenmiþ ve kullanýlmýþtýr. Kriterlerin çokluðu, bir gölün trofik seviyesinin o gölün nutrient yükü ve konsantrasyonu, prodüktivitesi, fauna ve floranýn kalite ve kantiteleri ve hatta gölün sahip olduðu morfometrisi de içeren çok boyutlu özelliðe sahip olduðu fikrinin oluþmasýna neden olmuþtur. Yani trofik seviyenin bir veya iki parametrenin incelenmesiyle deðerlendirilmesi olasý gözükmemektedir. Bu düþünce çok parametreli indislerin oluþturulmasýný saðlamýþtýr. Bununla birlikte bu sistemin kullanýþlýlýðýnýn da bir sýnýrlamasý vardýr ki o da çok sayýda parametrenin ölçüm zorluðu ve zorunluluðudur. Çok boyutlu trofik kavramýna alternatifi olarak geliþtirilen indisler ise, organik madde veya nutrient girdi oranlarý gibi tek bir kriteri kendilerine temel alýr. Tek bir kriterin temel alýnmasýyla oluþturulan indisler hem belirsizlikleri ortadan kaldýrýr hem de göl suyunda meydana gelen olasý deðiþimlere karþý duyarlýdýrlar. Bu düþünce tek bir kriteri baz alan, hem çok parametreli indislerin kapsamýný hem de tek parametreli indislerin basitliðini bünyesinde barýndýran çeþitli indislerin oluþturulmasýna olanak saðlamýþtýr. Bu düþünceden hareketle oluþturulan ve en çok kullanýlan indisler Carlson'ýn Trofik indeksi (Carlson 1977) ve OECD'nin trofik indisleridir (Anonymous 1982). Yýllýk ortalama klorofil-a miktarýný temel alan OECD indisi trofik seviye düzeyini sürekli olasýlýk daðýlýmýný þeklinde tanýmlar. Trofik sýnýflandýrma sistemi için OECD sýnýr deðerine göre, klorofil-a 2,7-78 μg/l aralýðýndaki göller ötrofik olarak, μg/l aralýðýndaki göller hipertrofik olarak adlandýrýlmaktadýr (Ryding ve Rast 1989). Carlson'ýn trofik indeks tablosu ile karþýlaþtýrýldýðýnda; Afþar Baraj Gölü klorofil-a ve seki-disk deðerlendirmelerine göre ötrofik, seki-diske dayanan indis deðerlerinin klorofil-a'ya dayanan indis deðerlerinden büyük oluþlarý, yani indis deðerleri arasýnda sapmanýn olmasý, türbiditenin sadece planktondan kaynaklanmadýðýný, organik olmayan partiküllerinde de bulanýklýkta rol oynadýklarýný göstermektedir. Su ürünleri açýsýndan önemli bir potansiyele ve çeþitli çalýþma konularýný bünyelerinde barýndýran rezervuarlarýn karakterlerinin belirlenmesi ülkemizin içsu zenginliðini oluþturan bu su kütlelerinden maksimum düzeyde deðerlendirilmesi açýsýndan önem arz etmektedir. Bu tip çalýþmalar göllerimizle ilgili veritabanlarýnýn oluþturulmasýna da zemin saðlamaktadýr. Gerçekte su kaynaklarýmýz ile ilgili ulusal ölçekte entegre bir veri sisteminin oluþturulmasý elzem bir konudur. Bu tip veriler, göllerimizin taþýma kapasitelerinin belirlenmesini ve teorik potansiyelin belirlenmesini mümkün kýlabilecektir. Ancak bu sayede, uygulamalý çalýþmalar yapan ve/veya mevzuat gereði görevlerinden biri olan kurum ve kuruluþlar, su kaynaklarýnýn deðerlendirilmesinde ve ileriye yönelik planlamalarýný yapabilmelerinde ellerinde gerçekçi bir araça ve temel alacaklarý saðlam bir zemine sahip olabileceklerdir. KAYNAKLAR Anonymous (1982) Eutrophication of Waters Monitoring Assessment and Control. OECD Report, Paris. Anonymous (1985) Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, Washington. No: 81,

10 Ekoloji Ayvaz ve ark. Anonymous (2010) Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü 2009 Yýlý Faaliyet Raporu. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ankara. Anonymous (2011) Devlet Su Ýþleri 2. Bölge Müdürlüðü Verileri. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ankara. Akbulut M, Kaya H, Celik ES, Odabasi DA, Odabasi SS, Selvi K (2010) Assessment of Surface Water Quality in the Atikhisar Reservoir and Saricay Creek (Canakkale, Turkey). Ekoloji 19 (74): Altýndað A, Özkurt Þ (1998) A Study on the Zooplanktonic Fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kýrka-Eskiþehir). Turkish Journal of Zoology 22: Altýndað A, Yiðit S (2004) Beyþehir Gölü Zooplankton Faunasý ve Mevsimsel Deðiþimi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eðitim Fakültesi Dergisi 24 (3): Atýcý T, Obalý O (2002) Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplanktonunun Mevsimsel Deðiþimi ve Klorofil-a Deðerlerinin Karþýlaþtýrýlmasý. Ege University Journal of Fisheries and Aquatic Science 19 (3-4): Atici T, Obali O (2006) Seasonal variation of phytoplankton and value of chlorophyll a in the Sariyar Dam Reservoir (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Botany 30 (5): Baltacý F (2000) Su Analiz Metodlarý. DSÝ Genel Müdürlüðü, Ýçme ve Kanalizasyon Dairesi Baþkanlýðý, Ankara. Baykal T, Açýkgöz Ý, Yýldýz K, Bekleyen A (2004) A Study on Algae in Devegeçidi Dam Lake. Turkish Journal of Botany 28: Borutski EV (1963) Fauna of USSR, Crustacea, Freshwater Cyclopoida. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem. Boyd CE, Tucker CS (1998) Pond aquaculture water quality management. Kluwer Academic Publishers. Norwell, Massachusetts. Bozkurt A (2006) Yeniþehir Gölü (Reyhanlý, Hatay) Zooplanktonu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23: Carlson RE (1977) A Trophic Index for Lakes. Limnology and Oceanography 22 (2): Carlson RE (1980) More Complication in The Chlorophyll-Secchi Disk Relationship. American Society of Lnnnology and Oceanography 25 (2): Cirik S, Cirik Þ (2008) Limnoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayýnlarý No:21, Ýzmir. Cole GA (1979) Texbook of Limnology. The CV Mosby Company, Saint Louis. Demir N (2005) Zooplankton of Two Drinking Water Reservoirs in Central Anatolia: Composition and Seasonal Cycle. Turkish Journal of Zoology 29: Edmondson WT (1959) Freshwater Biology, 2nd Edition. John Wiley and Sons Inc., New York. Edmondson WT (1980) Secchi-disk and Chlorophyll. American Society of Limnology and Oceanography 25 (2): Egemen Ö (2011) Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayýn No:14, Ýzmir. Emerson K, Russo RC, Lund RE, Thurston RV (1975) Aqueous ammonia equilibrium calculations: Effect of ph and temperature. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 32: Flössner D (1972) Krebstiere, Crustacea; Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fischlause, Branchiura. Tierwelt Deutschlands. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena. Gedik K, Verep B, Terzi E, Fevzioglu S (2010) Determination of Water Quality of Fýrtýna Stream (Rize) in Terms of Physico-Chemical Structure. Ekoloji 19 (76): Guiry MD, Guiry GM (2011) AlgaeBase (http://www.algaebase.org), World-Wide Electronic Publication. National University of Ireland, Galway. Jespersen AM, Christofersen K (1987) Measurements of Chlorophyll A from Phytoplankton Using Ethanol As Extraction Solvent. Archiv für Hydrobiologie 109: John DM, Whitton BA, Brook AJ (2003) The Freshwater Algal Flora of the British Isles: An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae. Cambridge University Press, Cambridge. Kalyoncu H, Barlas M, Yorulmaz B (2008) The Relationship between the Physicochemical Structure and the Epilithic Algae Diversity of Aksu River (Isparta-Antalya). Ekoloji 17 (66): No: 81, 2011

11 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye) Trofik Statüsünün... Ekoloji Krokowski (2007) Changes in the trophic state and phytoplankton composition and abundance in Loch Lomond, Scotland, UK. International Journal of Oceanography and Hydrobiology 36 (1): Odabasi S, Buyukates Y (2009) Daily Variations of Chlorophyll-a, Environmental Parameters And Nutrients: Sarýçay Creek As An Exemplary (Canakkale, Turkey). Ekoloji 19 (73): Polat F, Ozmen H (2011) Determination of the Trophic Level of Almus Dam Lake and Research its Phosphorus Carrying Capacity. Ekoloji 20 (78): Redfield AC (1934) On the Proportions of Organic Derivatives in Sea Water and Their Relation to the Composition of Plankton. In: Daniel RJ (ed), James Johnstone Memorial Volume, University Press of Liverpool, Liverpool, Reynolds CS (2006) Ecology of Phytoplankton. Cambridge University Press, Cambridge. Ruttner-Kolisko A (1974) Plankton rotifers: biology and taxonomy. Schweizerbart, Stuttgart. Ryding SO, Rast W (1989) The Control of Eutrophication of Lakes and Reservoirs. Man and The Biosphere Series Volume I, UNESCO & The Parthenon Publishing Group, Paris. Sims PA (1996) An Atlas of British Diatoms. Biopress Ltd, Dorchester. Sömek H, Balýk S, Ustaoðlu MR (2005) Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydýn) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Deðiþimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eðirdir Su Ürünleri Fakültesi Yayýnlarý 1 (1): Tas B (2006) Investigation of Water Quality of Derbent Dam Lake (Samsun). Ekoloji 15 (61): Tepe Y, Boyd CE (2003) A reassessment of Nitrogen Fertilization for Sunfish Ponds. Journal of World Aquaculture Society 34 (4): Tepe Y, Ateþ A, Mutlu E, Töre Y (2006) Karagöl'ün (Erzin-Hatay) Bazý Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ege University Journal of Fisheries and Aquatic Science 23 (1/1): Tepe Y (2009) Determination of the Water Quality of Reyhanlý Yeniþehir Lake (Hatay). Ekoloji 18 (70): Tommasso JR (1994) The toxicity of nitrogenous wastes to aquaculture animals. Rewiews of Fisheries Science 2: Uslu O, Türkman A (1987) Su Kirliliði ve Kontrolü. T.C. Baþbakanlýk Çevre Genel Müdürlüðü Yayýnlarý, Eðitim Dizisi, Ankara. Wetzel RG (1983) Limnology, 2nd Edition. Saunders College Publishing, Philadelphia. Yerli SV, Gündüz E, Akbulut A (1997) Trophic Status of Sultan Marshes, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 6: Yýldýz Þ, Altýndað A, Ergönül MB (2007) Seasonal Fluctuations in the Zooplankton Composition of a Eutrophic Lake: Lake Marmara (Manisa, Turkey). Turkish Journal of Zoology 31: Yýlmaz F (2004) Physico-Chemical Features of Mumcular Dam Lake (Mugla-Bodrum). Ekoloji 14 (50): Youngman RE (1978) Measurement of Chlorophyll-a. Water Research Center Technical Report, TR- 82, Medmenham. No: 81,

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 19, 76, 25-35 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.764 Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Kenan GEDÝK, Bülent VEREP, Ertuðrul TERZÝ, Sedef FEVZÝOÐLU Rize Üniversitesi,

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Ekoloji 20, 80, 13-22 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.803 Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Sait BULUT 1*, Ramazan MERT 2, Kemal SOLAK 3, Muhsin KONUK 1 1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 201-208, 2004 Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir ştırma Yalçın TEPE Ekrem MUTLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Araştırma Makalesi Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Memet VAROL* İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Battalgazi, Malatya, Türkiye. *mvarol23@gmail.com,

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 155-161 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ 518 BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ İsmail İ. TURNA * İskender GÜLLE ** S. Serkan GÜÇLÜ *** Özet Aralık 23-Kasım 24 tarihleri arasında, Burdur Gölü üzerinde seçilen 3 bölgeden

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Mert, Bulut ve Solak/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8-1-1 Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Ramazan MERT¹, Sait BULUT², Kemal SOLAK³ ¹ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 13, 53, 1-9 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Müh. Fak., Çevre Müh.Bölümü, Osmanbey Kampusü,

Detaylı

Beyþehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Deðiþimleri

Beyþehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Deðiþimleri Ekoloji 20, 80, 23-32 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.804 Beyþehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Deðiþimleri Özden FAKIOÐLU *, Nilsun DEMÝR Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği

Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(1):51-56 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği Hilal AKINCI

Detaylı

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ekrem MUTLU 1 A. Yalçın TEPE 2 1 Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu 2 Giresun Üniversitesi

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ Yalçın TEPE* Ekrem MUTLU Alpaslan ATEŞ Nuri BAŞUSTA Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya-Hatay E-Posta: ytepe@mku.edu.tr ÖZET

Detaylı

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý 16, 62, 30-36 2007 Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý Nedim ÖZDEMÝR Muðla Üniversitesi,

Detaylı

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve inorganik formlarda devir halindedir. Bu devre,

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Köprüçay Nehri (Antalya) nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi

Köprüçay Nehri (Antalya) nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 21, 84, 54-65 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.847 Köprüçay Nehri (Antalya) nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi Nezire Lerzan CICEK *, Omer Osman ERTAN Süleyman Demirel

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cafer BULUT 1, Ufuk AKÇİMEN 1, Kazım UYSAL 2, Şakir ÇINAR 1,Ramazan KÜÇÜKKARA 1, Soner SAVAŞER

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Şekil Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havuzlarda fosfor döngüsü (Boyd and Tucker 1998)

Şekil Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havuzlarda fosfor döngüsü (Boyd and Tucker 1998) - Fosfor Doğal sularda fosfor, inorganik ve organik fosfatlar (PO 4 ) halinde bulunur. Fosfor, canlı protoplazmanın yaklaşık % 2 sini oluşturduğundan yetersizliğinde, özellikle fotosentezle üretim yapan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN

Detaylı

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular Yunus Araþtýrma Bülteni 014 (): 55-63 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 343 348 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Trabzon (Türkiye) İl

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ Dr. Orhan CERİT Vers. 22.10.2008 Dünyanın yaklaģık 2/3 ü su ile kaplıdır. 1,4 milyar kilometreküp civarında hacim kaplayan bu suyun sadece yüzde

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) ALT VE ÜST BESİN TABAKALARININ DİNAMİĞİ PROJE NO:YDABAG-101Y081 KESİN RAPORU Proje Yürütücüsü Muhammet TÜRKOĞLU

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011002 (9-14) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011002 (9-14)

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi 1 Kenan ALPASLAN,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Ekoloji 20, 81, 48-54 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.817 Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Hatice BILGIN

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

SUFEFD (2014), 39: 1-9 ÇAVUŞÇU GÖLÜ NÜN (KONYA/ILGIN) BAZI SU KALİTE ÖZELLİKLERİ. Baran AŞIKKUTLU*, Cengiz AKKÖZ, Betül YILMAZ ÖZTÜRK

SUFEFD (2014), 39: 1-9 ÇAVUŞÇU GÖLÜ NÜN (KONYA/ILGIN) BAZI SU KALİTE ÖZELLİKLERİ. Baran AŞIKKUTLU*, Cengiz AKKÖZ, Betül YILMAZ ÖZTÜRK ORIGINAL ARTICLE SUFEFD (2014), 39: 1-9 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ ÇAVUŞÇU GÖLÜ NÜN (KONYA/ILGIN) BAZI SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Baran AŞIKKUTLU*, Cengiz AKKÖZ, Betül YILMAZ ÖZTÜRK Selçuk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Çernek Gölü'nün (Samsun) Zooplankton Faunasý

Çernek Gölü'nün (Samsun) Zooplankton Faunasý Çernek Gölü'nün (Samsun) Zooplankton Faunasý 17, 67, 24-30 2008 Geliþ: 13.11.2006 Kabul: 21.12.2006 Aysel BEKLEYEN Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 21280 DÝYARBAKIR Beyhan TAÞ

Detaylı

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ ÖZET Hüseyin CÜCE 1 Gülfem BAKAN 2, Halil AKINCI 3 1 Arş. Grv., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Samsun,

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 22 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 177 182 Ege University Press ISSN 13-9 http://jfas.ege.edu.tr/ Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye)

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ulusal Su ve Sağlık Kongresi. Antalya 26-30 Ekim 2015 Ton Ton Kültür Balıkçılığı

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü. Past and Present Status of Water Quality of Hazar Lake

Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü. Past and Present Status of Water Quality of Hazar Lake Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü Murat TOPAL Çevre Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye mtopal@cumhuriyet.edu.tr Özet- Bu çalışmada, Elazığ ilinde bulunan Hazar gölünün DSĐ

Detaylı

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ Uğur SATILMIŞ 1, Adem BAYRAM 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

B. METODUN ÖZETİ-UYGULANABİLİRLİĞİ VE GENEL BİLGİLER

B. METODUN ÖZETİ-UYGULANABİLİRLİĞİ VE GENEL BİLGİLER Fosfor Tayini Phosphorus A. METODUN KAYNAĞI: Standard Methods, 1989, 4500 P C. B. METODUN ÖZETİ-UYGULANABİLİRLİĞİ VE GENEL BİLGİLER Fosfor tayini çevre mühendisliği uygulamalarında gittikçe önem kazanmaktadır.

Detaylı