Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract"

Transkript

1 Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors Of School Admiistrators Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgi TETİK 3 Özet Bu araştırmaı amacı okul müdürlerii sosyal sorumluluk davraışlarıı belirleyip icelemektir. Çalışmada itel araştırma yötemi beimsemiş, çalışma grubu amaçlı örekleme yötemleride maksimum çeşitlilik öreklemesi ile belirlemiştir. Katılımcılar eğitim öğretim yılı bahar döemide Akara ilide, görev yapa toplam 11 okul müdürüdür. Veriler, yarı yapıladırılmış görüşme formu ile toplamış ve veriler, itel veri çözümleme tekikleride betimsel aaliz ile çözümlemiştir. Araştırma soucuda; okul müdürlerii sosyal sorumluluk kapsamıda yürüttüğü faaliyetleri kamu erki tarafıda başlatıla projelerle sıırlı kaldığı, yeilikçi projeler geliştiremedikleri, topluma ait ormları iletilmeside ve yasıtılmasıda pasif kaldıkları, çevreleriyle iletişimde bilgi tekolojilerii yeterli düzeyde kulladıkları, sosyal bilimlere başvurularıı sıırlı ve dar bir seviyede kaldığı, geel olarak okulu çevresie ait kültürel yapıyı taıdıkları ve ilgili oldukları, toplumu soruları içi çaba gösterdikleri, acak buu bilgi temelli olmaya etkiliklerle yürütüldüğü görülmektedir. Aahtar Kelimeler: Liderlik Kapasitesi, Sosyal Sorumluluk. Abstract The Aim of this research is to determie social resposibility behaviours of school admiistrators ad review them. I this research qualitative research methods are maitaied ad workig group is established by maximum variatio samplig which is oe of the purposive samplig methods. Participats are 11 school admiistrators that workig i Akara durig Sprig semester of school year. Data were collected by semi structured iterview form ad aalyzed by descriptive aalyze which is oe of the qualitative data aalyzig methods.at the ed of this research;social resposibility activities that implemeted by school admiistrators are limited by the public authority,uable to develop iovative projects, beig passive o deliverig ad reflectig society s orms, able to use iformatio techologies i commuicatio with their eviromet, kow geerally the cultural structure of their surroudigs ad iterested i it, efforts for society s problems, but these activities were perceived by o kowlegde based activities. Key Words: Leadership capacity, social resposibility * Çalışma Eylül 2014 tarihide Koya da yapıla EYFOR V te bildiri olarak suulmuştur. 1 Gazi Üiversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA, 2 Tapu Kadastro Aadolu Meslek Lisesi, ANKARA, 3 Atatürk Aadolu Lisesi, TOKAT,

2 Giriş Liderlik bir grubu içsel ve dışsal olayları yorumuu, amaç seçimii, aktiviteleri düzelemesii, bireysel motivasyo ve yeteeklerii, güç ilişkilerii ve ortak yölerii etkileye sosyal bir süreçtir (Hoy ve Miskel, 2010). Liderlik, grupları güç ve etki kullaarak yöledirmek olarak, lider ise bu süreci harekete geçire birey olarak taımlaabilir. Okul yöeticileri de okullarıda yasal olarak belirlemiş bir liderdir (Çelik, 2013). Okul liderii sahip olması gereke maevi değerler ve yapılar da bulumaktadır. Okul lideri koumu itibariyle görevii ahlaki yölerii düşüe, alçakgöüllü olabile, okulu ve çevresii düşüebile bir lider olmalıdır. Lideri bu tür özellikleri okul gelişimi içi çok öemlidir (Sergiovai, 2005). Liderlik becerilerii geliştirmek içi Bapat ve arkadaşları (2009) bir model geliştirmişlerdir. Liderlik becerisii beş temel boyutu kedii yöetme, diğerlerie liderlik etme, işi yöetme, yeilikçilik ve sosyal sorumluluk olarak ifade edilmiştir. Sosyal sorumluluk boyutuda liderleri adil, dürüst ve amuslu bir şekilde çalışmaları ve diğer isaları bireysel ve kültürel farklılıklarıa saygı duymalarıı gerekliliği üzeride durulmuştur. Liderler kurumda sosyal sorumluluğu destekleye bir kültür yaratmalıdırlar (Bapat vd., 2009). Sosyal sorumluluk; bir örgütü ekoomik ve yasal koşullara, iş ahlakıa, örgüt içi ve çevresideki kişi ve kurumları bekletilerie uygu bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesi (Ere, 1997: ); bir orgaizasyou hem iç, hem de dış çevresideki tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davraması, bu yöde kararlar alması ve uygulaması şeklide taımlamak mümküdür (Akta ve Börü, 2007: 13). Okullar da öğrecileri hayata hazırlamak gibi sosyal sorumlulukları ola kuruluşlardır. Buu da öteside okul yöeticileri mesleki ve tekik işlemlerii yaı sıra maevi değerleri de ola bir görev yürütmektedirler (Aslaargu, 2012). Eğitim yöeticileri okul ortamıda olduğu kadar okul dışıda da tutarlı bir etiksel liderlik davraışı sergilemeli ve okulu çevresie taıtmalıdır (Çelik, 2013). Okul liderii sosyal sorumluluk davraışı kousudaki yeterlikleri yurttaş sorumluluğu, sosyal bilgi, etik uygulamalar, diğerlerie etik liderlik, tutarlı davraışlar sergilemek şeklide sıralaabilir. Bu yeterlilikleri de alt boyutları bulumaktadır (Bapat vd., 2009): 1. Yurttaş sorumluluğu; kamuoyu ile iletişim, topluma yardım, toplumsal eylem, topluma değerler kazadırabilmek, iyi örekler sumak, sosyal eylem. 2. Sosyal bilgi; sosyoloji ve atropoloji, tarih ve coğrafya, yabacı dil, felsefe ve di, kaui düzelemeler ve örgütsel değer yargıları kousuda bilgili olma. 3. Etik uygulamalar; kapımız açık uygulamaları, adil uygulamalar geliştirip kullamak, kararları saygılı bir şekilde açıklamak, liderlik ettiği kişilere etik davraışlarda bulumak. 4. Diğerlerie etik liderlik; hizmetkar liderlik uygulamak, çeşitliliğe değer vermek, ödülleri adil dağıtmak, diğerlerie saygı göstermek, sömürücü zihiyette uzak durmak. 5. Tutarlı davraışlar sergilemek; Fiasal etik, iş yeri etiği, dürüstlük ve tutarlılık, hesap verilebilirlik, uygulamalarda cesur olabilmektir. Okul yöeticilerii sosyal sorumluluk davraışları okula liderlik etmeleride öemli bir etme olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca okulları çevrelerii etkileyerek öğrecileri ve okulu çevresidekileri ahlaki ve sosyal gelişimii sağlayabilmeleri içi etkili bir yol olarak görümektedir. Macready (2009), Vygotsky i sosyal öğreme kuramıı temel alarak geli ştirdiği çalışmasıda okulları rolleride birii de öğrecilere sosyal işbirliğii ve sosyal ilişkileri değerii göstermesi olduğuu ifade etmektedir. Gelişim içi değerleri oluştura okulu bu değerlerde birii de karşılıklı saygı olduğuu göstermesi öğreme süreçlerie katkı sağlayacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri de iletişim, karşılıklı alayış ve işbirliğii geliştireceği içi öğreme kültürüü okula ve çevresie yaymak içi iyi bir araç olacaktır (Macready, 2009). Farklı sektörlerdeki işletmeler dahi sosyal sorumluluk projelerii firmaı dış çevreyle ilişkilerii olumlu yöde etkilediğii ve bu alada doğru etkilikleri yapmak içi çalışmalar yapmaları gerektiğii ifade etmektedirler. Sosyal sorumluluk

3 etkilikleri içi temel alıması gereke dört etmeide ahlaki zorululuk, sürdürülebilirlik, uygulama yetkisi ve saygılık olarak ele alımaktadır (Porter ve Kramer, 2006). Okul yöeticilerii sosyal sorumluluğu algılamalarıı icelemesi amacıyla Bakioğlu ve Akkaya (2013) tarafıda yapıla araştırmada Sosyal Sorumluluğu Algılama Ölçeği geliştirilerek okul yöeticilerie uygulamış ve sosyal sorumluluk kavramı 4 faktör çerçeveside icelemiştir. Sürdürülebilir sorumluluk, demokratik sorumluluk, yasal sorumluluk ve iovatif sorumluluk şeklide oluşturula faktörlerde cisiyet, öğreim derecesi ve görev yapıla okuldaki öğreci sayısı değişkeleride alamlı farklılık bulumuştur. Aslaargu (2012) de 19 okul yöeticisiyle itel bir çalışma yaparak yöeticileri sahip olması gereke değerleri icelemiş ve sahip oluması gereke değerler olarak adil olmak, güveilir olmak, kurallara sadık olmak ve paydaşlara karşı duyarlı olarak bir kültür geliştirmek olarak ortaya çıkmıştır. ABD de Natioal Policy Board for Educatioal Admiistratio (Eğitim Yöetimi Ulusal Politika Meclisi) tarafıda oluşturula Iterstate School Leaders Licesure Cosortium (ISLLC) Stadards 2008 belgesi okul yöeticileri içi belirli kriterler getirmektedir. Üye kuruluşlar, araştırmacılar, yüksek öğretim kurumları ve aladaki liderleri görüşleriyle oluşturula bu kriterlerde çalışalarla ve kamuoyuyla işbirliği yapabilmek, toplumu farklı ihtiyaçlarıa cevap verebilmek, tutarlı, cesur ve etik davraabilmek gibi maddeler de bulumaktadır (ISLLC, 2008). Larse ve Derrigto (2012) ise okul yöeticilerii eğitimleride sora ISLLC kriterleride hagilerii daha etki kulladıklarıı araştırmışlardır. Souç olarak okul yöeticilerii tutarlı, cesur ve etik davraışlar kousudaki becerilerii daha yüksek olduğuu ifade etmişlerdir. Yapıla çalışmalarda, farklı açılarda okul yöeticisii sosyal sorumluluğu algılama biçimleri ve değerler üzeride çıkarımlarda buluulmuştur. Bu çalışmada ise okul müdürlerii sosyal sorumluluk davraışları iceleecektir. Bu kapsamda okul müdürlerii sosyal sorumluluk davraışları yurttaş sorumluluğu, sosyal bilgileri kullama, etik uygulamaları, diğerlerie etik liderlikleri, tutarlı davraışlar sergilemeleri alt başlıkları altıda kategorize edilmiştir. Yötem Araştırma Modeli Bu çalışmada itel araştırma yötemi kullaılmıştır. Araştırma desei olarak, farkıda olua acak derilemesie bir görüşe yeterice sahip olumaya bir olguu daha iyi bir şekilde taımasıa ve alaşılmasıa yardımcı olacak souçlar elde edilmesii sağlaya olgu bilim desei (feomeoloji) beimsemiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışma Grubu Araştırmaı çalışma grubuda, eğitim öğretim yılı bahar döemide Akara ilide görev yapa toplam 11 okul müdürü yer almaktadır. 11 okul müdürü ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada amaçlı örekleme yötemleride maksimum çeşitleme öreklemesi kullaılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Maksimum çeşitleme içi okul yöeticilerii yöeticilik kıdemleri ve okul türleri dikkate alımıştır. Katılımcıları yöeticilik kıdemleri ortalaması 11,5 dir. Okul yöeticilerii görev yaptıkları okul türü olarak 4 ilkokul, 5 ortaokul ve 2 lise olarak dağılmaktadır. Okul yöeticilerii yaşlarıı ortalaması 42,6 dır. Katılımcıları cisiyeti açısıda değerledirildiğide 10 u erkek, 1 i bayadır. Katılımcılar, Y1, Y2, Y3 şeklide isimledirilmiştir. Verileri Toplaması ve Aalizi Veriler, araştırmacılar tarafıda geliştirile yarı yapıladırılmış görüşme formu ile toplamıştır. Görüşme formuu hazırlama sürecide öcelikle ilgili literatür taramıştır. Dağıtımcı liderlikle ilgili yapıla kuramsal çalışmalar ve geliştirile ölçeklerde yer ala alt boyutlar ve maddeler dikkate alıarak 10 soruu yer aldığı taslak form oluşturulmuştur. Ardıda Eğitim Yöetimi ve Deetimi uzmaı ola 4 öğretim üyesii görüşlerie başvurulmuş ve bu doğrultuda soru sayısı 8 e düşürülmüştür. Bu haliyle yarı yapıladırılmış görüşme formuu, çalışma grubua girmeye iki eğitim yöeticisii görüşleri alıarak alaşılırlığı test edilmiş ve herhagi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı görülmüştür.

4 Görüşmeler öcede radevu alıarak katılımcıları görev yaptıkları okullarda birebir gerçekleştirilmiştir. Görüşme süresi dakika arasıda değişmektedir. Görüşme sırasıda katılımcıları iziyle ses kaydı alımıştır. Tüm katılımcılar ses kaydıa izi vermişlerdir. Kaydedile görüşmeler elektroik ortama kelimesi kelimesie aktarılarak çözümlemiştir. Ardıda her bir soruya özgü kodlar oluşturularak frekasları belirlemiştir. Elde edile veriler araştırmacılar tarafıda ayrı ayrı kodlamış, sorasıda karşılaştırılarak ortak souca varılmıştır. Araştırmaı iç geçerliği içi, verileri alamlılığıa, bulguları kedi içide tutarlı olup olmadığıa bakılmış; güveirliği artırmak içise katılımcıları kedilerii rahat hissetmelerii sağlayacak kadar birlikte zama geçirilmesie gayret edilmiş, bulgular kısmıda doğruda alıtılara yer verilmiş, araştırmacılar tarafıda ayrı kodlamalar yapılarak karşılaştırılmıştır. Bulgular Araştırmada öcelikle okul yöeticilerii sosyal sorumluluk kavramıa asıl baktıkları belirlemek istemiştir. Bu amaçla okul müdürlerie sosyal sorumluluk kavramıı asıl taımlarsıız sorusu sorulmuştur. Alıa cevaplar Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1 Okul Müdürlerii Sosyal Sorumluluk Kavramıa İlişki Görüşleri Kod Sosyal sorumluluk Topluma karşı yükümlülükler 5 Çevrelerie karşı duyarlılık 5 Toplumu gelişimi içi ekoomik, kültürel ve sosyal gelişimi destekleme 2 İletişim halide olma ve uygulamaları paylaşma 1 Tablo 1 e göre okul müdürleri sosyal sorumluluğu topluma karşı yükümlülükler (=5) ve çevrelerie karşı duyarlık (=5) olarak ifade etmişlerdir. Bazı okul müdürleri sosyal sorumluluğu Toplumu gelişimi içi ekoomik, kültürel ve sosyal gelişimi destekleme (=2) olarak görürke bir okul müdürü de sosyal sorumluluğu iletişim halide olma ve uygulamaları paylaşma (=1) şeklide ifade etmiştir. Y2 sosyal sorumluluğu: İsaı yaşadığı çevreye, topluma karşı gerek kişisel olarak gerekse mesleğii gerektirdiği şekilde sorumluluklarıı yerie getirmesidir. şeklide ifade etmektedir. Bezer şekilde Y9 ise sosyal sorumluluğu taımlarke Sosyal Sorumluluk bireyi kedie ve topluma karşı yasal açıda yüklemek zoruda olmadığı acak ahlaki açıda yüklemesi beklee sorumluluklardır ifadesii kullamaktadır. Y4 ise sosyal sorumluluğu taımlarke bireyleri çevrelerie karşı ola sorumlulukları, okulu çevresie olumlu ve olumsuz katkıları derke, bezer şekilde Y5 de yapılacakları çevremizdekileri de düşüerek yapılması ifadesii kullamaktadır. Okul müdürlerii sosyal sorumluluk kavramıyla ilgili görüşlerii daha derilemesie değerledirebilmek içi sorula Okulu toplumsal işlevleri elerdir? soda sorusua verdikleri cevaplar ise Tablo 2 de gösterilmektedir. Tablo 2 Okul Müdürlerii Okulu Toplumsal İşlevlerie İlişki Görüşleri Kod Toplumsal değerleri kazadırmak 6 Çevreye ve velilere karşı sorumluluk 5 Toplum gelişimi içi çalışmalar yürütmek 3 Okulu işlevi Sosyal sorumluluk kazadırmak 2 İyi örek olmak 2 Faydalı birey yetiştirmek 2 Daha iyi eğitim vermek 1 Bireyi kedii taımasıı sağlamak 1

5 Okul müdürleri okulu toplumsal işlevlerii toplumsal değerleri öğrecilere kazadırmak (=6), okul çevresie ve velilere karşı sorumluluklarıı yerie getirmek (=5), toplumsal gelişme içi çalışmalar yapmak (=3), öğrecilere sosyal sorumluluk kazadırmak (=2), topluma iyi örek olmak (=2), topluma ve kedie faydalı bireyler yetiştirmek (=2), öğretmeleri gelişmesii sağlayarak daha iyi bir eğitim vermek (=1), bireyleri kedii taımasıı sağlamak (=1) şeklide taımlamışlardır. Y2 okulu toplumsal işlevleri içi öğreciye sosyal sorumluluk ve toplumsal değerleri kazadırılması, ihtiyaçlar ve yapıya göre okulu çevresie velilere karşı da sorumlulukları vardır demiştir. Y5 ise okulu toplumsal işlevii çevreyle, aile ve toplum yaşamıyla ilgili değerleri bireylere aşılayabilmek, bu değerleri okul dışıa da taşıyabilmek şeklide ifade etmiştir. Bezer şeklide Y6 da okulu toplumsal işlevii toplumsal ormları öğretmek, toplumu değişe ormlara göre geliştirmek şeklide ifade etmiştir. Y7 ise okulu toplumsal işlevleri ile ilgili olarak okulu öğreci persoel, çevre ve isalara karşı bir takım yükümlülükleri vardır demiş ve bu yükümlülükleri de Öğreciye çağı gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davraışları kazadırması, öğretmeleri gelişimi sağlayarak kalitei artmasıı sağlamak, bireyleri ulusal ve uluslararası değer yargılarıyla buluşturmak, daha güzel bir düya içi projeler geliştirmek şeklide sıralamıştır. Y9 okulu toplumsal işlevii topluma faydalı, ahlaki ve milli değerlere bağlı bireyler yetiştirmek olarak taımlarke Y8 de eğitim-öğretim yolu ile topluma, ailesie ve kedie faydalı bireyler yetiştirmek şeklide ifade etmektedir. Okul müdürlerii sosyal sorumluluk alamıda yaptıklarıı göstermek içi Sosyal sorumluluk bağlamıda topluma katkı sağlayacağıı düşüdüğüüz etkilikler var mı? sorusu sorulmuştur. Okul müdürlerii verdikleri cevaplar tablo 3 de gösterilmektedir. Tablo 3 Okul Müdürlerii Sosyal Sorumluluk Bağlamıda Yürüttüğü Etkilikler Okullar Hayat Olsu 4 Ağaçladırma 3 Temizlik 2 Eerji tasarrufu 2 Biliçledirme semierleri 2 Güveli iteret 2 Değerler eğitimi 2 Etkilikler Veli ziyaretleri 2 Okuma yazma öğretimi 1 Oyuları öğreelim 1 Başarılı öğrecileri teşvik ve burs 1 Pasiyou iyileştirme 1 Kapak toplama 1 Şiddeti öleme 1 Kitap okuma 1 Kardeş okul 1 Okul müdürlerii belirttikleri etkilikler geellikle Milli Eğitim Bakalığı tarafıda düzelee Okullar Hayat Olsu! (=4) projesi kapsamıdaki e tkiliklerde oluşmaktadır. Buu haricide ağaçladırma (=3), temizlik (=2), eerji tasarrufu (=2), biliçledirme semierleri (=2), güveli iteret semierleri (=2), değerler eğitimi etkilikleri (=2), veli ziyaretleri, okuma yazma eğitimleri (=1 ), oyularla öğreelim (=1), başarılı öğrecilere teşvik ve burslar (=1), iyileştirme çalışmaları (=1), kapak toplama projeleri (=1), şiddetle mücadele çalışmaları (=1), kitap okuma kampayaları (=1) ve kardeş okul projeleri (=1) gibi etkiliklerde okul müdürlerii okullarıda uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleri olrak ifade edilmişlerdir. Bu bağlamda Y1 Bir proje olarak ciddi bir faaliyette bulumadık, Bakalıkta gele direktifler doğrultusuda öreği Okullar Hayat Olsu Projesi edeiyle velilere kurslar (bilgisayar okur yazarlığı, aerobik gibi) düzeledik demiştir. Y2 sosyal sorumluluk projelerii alatırke okuluu durumuu beim veli profilimi o

6 kadar ciddi yaşam soruları var ki, olar içi bilgisayar eğitimi hiç öemli değil, şimdi katılım çok az diye be velilere ede gelmiyorsu asıl diyeyim. 250 kişide 10 kişi katıldı mesela. Bu yüzde be de artık okulu içiyle ilgileiyorum. Beim içi öğreci daha öemli, dışardaki sorular çok büyük. Bua rağme veli ziyaretlerii çok öemsiyorum, ama oda da bizim hatamız daha çok sorulu çocukları velilerie yöelik, başarılı başarısız her çocuğu velisie ziyaret yapmamız gerekir şeklide ifade etmiştir. Y4 ise sosyal sorumluluk projelerii bitmeye dersimiz temizlik projemiz var. Bu projeyi okulumuzda başlayarak bir alayış kazadırmaya, bir örek bir lokomotif olmak adıa ve mahallede etrafa geişleterek halkayı temiz çevreyi asıl oluştururuzu oluşturacaz. Buu düşüüyorum, temiz çevreyi asıl oluşturacağımızı şeklide ifade etmiştir. Okul müdürlerii yapmış oldukları projeler içi çevrede aldıkları tepkileri öğremek içi Yürüttüğüüz bu tür proje ve faaliyetlerle ilgili e gibi döütler alıyorsuuz? şeklide sorduğumuz soda sorusuda okul müdürleri olumlu (=7) ve kısme olumlu (=3) şeklide cevap vermişlerdir. Y3 Kardeş Okul Projesiyle ilgili MEM müdürü, gazeteciler ve sivil toplum örgütleride birkaç kişi ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapıla işleri harika olduğuu ifade ettiler şeklide aldığı olumlu tepkileri dile getirmiştir. Bezer şekilde Y5 de aldığı döütleri yapmış olduğumuz bütü çalışmalar olumlu tepkiler olarak karşımıza çıkıyor. Olumlu tepkiler alıyoruz. Sosyal katmaları, toplumu, ae ve babayı, çevreyi rahatlatıcı işler yaptığımızda dolayı izleimlerimizde olumlu, aldığımız tepkilerde ayı şekilde olumlu oluyor. şeklide ifade etmektedir. Y9 ise aldıkları tepkiler içi Bu tür proje ve faaliyetlerle ilgili döütleri çoğu olumlu. Acak baze aksaklıklar yaşaabiliyor ve bu aksaklıkları hoş görme becerisii sergileyemeye veliler de olabiliyor. şeklide ifade etmiştir. Okul müdürlerii sosyal sorumluluk çerçeveside çevreleriyle iletişim yollarıı ortaya koyabilmek içi Toplum içi öemli olayları (bayram, töre, ceaze, rehberlik faaliye ti vb.) okul çevresie asıl duyuruyorsuuz? sorusu sorulmuştur. Okul müdürlerii cevapları tablo 4 de görülmektedir. Tablo 4 Okul Müdürlerii Sosyal Sorumluluk Bağlamıda İletişim Yötemlerie İlişki Görüşler Okul iteret sayfası 5 Velilere göderile yazılar 4 Hafta başı ve sou yapıla törelerde 4 Belirli gülerde ve bayramlarda yapıla törelerde 3 Kısa mesaj sistemiyle 3 Veli toplatılarıda 3 Veliyi okula çağırarak 3 Öğretmelere toplatı 2 İletişim yötemleri Okul paolarıyla 2 Ev ziyaretleriyle 2 Afiş ve broşürlerle 2 Sosyal medyayla 2 Belediye hoparlörüyle 1 Muhtarlar aracılığı ile 1 Çevredeki diğer kurum amirleri aracılığı ile 1 Yazılı ve görsel medyayla 1 Okul içi aoslarla 1 Okul müdürleri başlıca iletişim yötemi olarak okul iteret sayfasıı (=5), velilere göderile yazıları (=4), hafta başı ve sou yapıla töreleri (=4), belirli gülerde ve bayramlarda yapıla töreleri (=3), kısa mesaj sistemi i (=3), veli toplatılarıı (=3) ve velileri okula çağrılarak yapıla görüşmeleri (=3) ifade etmişlerdir. Bulara ek olarak öğretme toplatıları (=2), okul paoları (=2), ev ziyaretleri (=2), afiş ve broşürler (=2), sosyal medya (=2), belediye

7 hoparlörü (=1), muhtarlar aracılığı (=1), çevredeki diğer kurum amirleri aracılığıı (=1), yazılı ve görsel medyayı (=1) ve okul içi aasları (=1) da kulladıklarıı ifade etmişlerdir. Y1 okul çevresiyle iletişimi asıl kurdukları hususuda öemli bir olayı okulda öğretmelere toplatı yaparak duyuruyoruz, velileri ilgiledire bir durum varsa geel veli toplatısı yapıyoruz eğer gerekirse özel olarak veliyi okula çağırıyoruz veya ev ziyareti yapıyoruz demiştir. Y4 ise iletişim kousuda durumu Gerek toplatılar, gerek semierler gerek bayramlara halkı katılımı bizim öğrecileri velileri olduğu içi ulaşabiliyoruz. Öğreciler aracılığı ile ulaşabiliyoruz. Öğrecilere davetiye yazısı çağrı pusulası veriyoruz. Mesaj sistemii kullaıyoruz. Bazı acil olduğu zama sms sistemii kullaıyoruz. Ama sıkıtı katılım. Katılım kousuda sıkıtılarımız heüz aşılmış değil ama iaırlarsa o da aşılacaktır. şeklide ifade etmiştir. Y10 da yapacakları duyurular kousuda okul web siteside yaptığımız duyurularla, sözlü ve yazılı duyurularla duyuruyoruz demiştir. Okul müdürlerii sosyal sorumluluklarıı yerie getirirke sosyal bilimlerdeki bilgi birikimlerii etkilerii görmek içi okul müdürlerie Sosyal bilimler alaıdaki bilgi birikimiizi sosyal sorumluluk faaliyetlerii yerie getirmede size e gibi faydaları olmaktadır? sorusu yöeltilmiştir. Okul müdürlerii cevapları Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5 Okul Müdürlerii Sosyal Bilimler Alaıdaki Bilgi Birikimii Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerie Katkısıa İlişki Görüşleri Kod Sosyal bilimler alaıdaki bilgi birikimii sosyal sorumluluk faaliyetlerie katkısı Çalışmalar içi bilgi birikimi sağlaması 4 Etkili iletişim kurabilme 4 İka kabiliyetii güçledirir 3 Sorumluluk bilici oluşturması 2 Çok yölü düşüebilme, ileri görüşlülük özellikleri kazadırması 2 Verimli çalışabilme yeteeği oluşturması 2 Problem çözme tekiklerii geliştirmesi 1 Okul müdürleri sosyal bilimler alaıdaki bilgi birikimlerii katkılarıı çalışmalar içi bilgi birikimi sağlama (=4), etkili iletişim kurabilme (=4), ika kabiliyetii güçledirme (=3), sorumluluk bilici oluşturma (=2), çok yölü düşüebilme ve ileri görüşlülük özellikleri kazadırma (=2), verimli çalışabilme yeteeği oluşturma (=2), problem çözme tekiklerii geliştirme (=1) şeklide sıralamışlardır. Y4 çalışmalarıa sosyal bilimleri katkısıı Sosyal bilimler alaıdaki tüm birikimimiz bizim çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Aksi takdirde bazı koularda sıkıtı yaşaacaktır. Mesela çevrede bahsedice bir defa ekolojik degeyi iyi bilmek lazım. Tüm bular hakkıda doaımlı olmak lazım ki isaları toplumu etkileyebilesi, isalara topluma doğru mesajı iletebilesi. Şeklide ifade etmiştir. Bezer şekilde Y5 de bir tarihçi kadar olmasa bile tarihi verileri gerektiği zama sumak adıa tarihçiye yakı derecede bilmek zorudayız. Bir edebiyatçı kadar olmasa bile iletişimimizi diyaloğumuzu sağlamak adıa diksiyoumuzla telaffuzumuzla bir edebiyatçıya yakı derecede bu verilere sahip olmamız gerekiyor. Dii literatürü artık mutlaka e etki şekilde çükü isada ayıklayamıyorsu, soyutlayamıyorsu bütü buları, e iyi şekilde kullamak zorudayız. Artık güümüzü tekolojik verilerie kedimizi çağda zamada uzaklaştıramıyoruz. İçide yaşadığımız çağdaşlık gelişmişlik düzeyide koparamıyoruz. Kedimizi ifadeledirmekte, taleplerimizi aktarımda, isalarla ilişkilerimizde, veya kurumlar arası iletişimde bize rahatlık bize kolaylık sağlıyor. şeklide sosyal bilgilerdeki bilgi birikimii etkisii ifade etmiştir. Y8 ise sosyal bilimlerdeki bilgi birikimii etkisii ifade ederke Bu alalarda bilgi birikimlerim toplumu daha iyi alayabilmemi, geçmişte güümüze meydaa gele değişimleri fark etmemizi, güü şartlarıa etkileye sosyo-ekoomik ve kültürel faktörleri taımama yardımcı oluyor demiştir. Y9 ise Öğrecileri ve çevrei ihtiyaçlarıı daha iyi aaliz etme becerisie sahip olma olaağı sağlıyor. İhtiyaçları daha iyi aaliz edebilmek ise daha yararlı etkilikler tasarlamamıza olaak sağlıyor. diyerek sosyal bilimleri sosyal sorumluluğu yerie getirirke e kadar etkili olduğuu ifade etmiştir.

8 Soda olarak sosyal bilimleri hagi disiplilerii sosyal sorumluluk alaıdaki çalışmalara etkisi olduğuu sorduğumuz okul müdürlerii cevapları tablo 6 da görülebilmektedir. Okul müdürleri sosyal bilimlerdeki bilgi birikimlerii kayağı olarak psikoloji (=4), tarih (=3), edebiyat (=2), yöetim (=2) ve ilahiyat (=2) cevapları alımıştır. Tablo 6 Okul Müdürlerii Sosyal Bilimler Alaıdaki Bilgi Birikimlerii Kayağıa İlişki Bilgiler Psikoloji 2 Tarih 2 Sosyal bilimler alaı bilgi birikimi kayakları Edebiyat 1 Yöetim 1 İlahiyat 1 Okul müdürlerii çevrelerii kültürel yapısıyla ilgili bilgi birikilerii görmek amacıyla Okuluuzu çevresii kültürel yapısı (iaçları, değerleri, örf ve adetleri) ile ilgili bilgilere sahip misiiz? Bu bilgileri hagi yollarda öğreiyorsuuz? sorusu sorulmuştur. Y3 haricideki bütü okul müdürleri okul çevresii kültürel yapısıyla ilgili bilgi sahibi olduklarıı ifade ederke, Y3 Çok fazla da bilgi sahibi değilim. Çükü bu çevrede değişik yörelerde çok fazla isa var, sadece dii iaçlarıı bilirim diyeceğim ama ou da bilemem çükü her tarafta isalar var diyerek bu kouda kısme bilgi sahibi olduğuu ifade etmiştir. Okul müdürlerii okul çevresii kültürel yapısıyla ilgili bilgi birikimie yöelik cevapları tablo 7 de gösterilmektedir. Tablo 7 Okul Müdürlerii Okul Çevresii Kültürel Yapısıı Öğreme Yötemlerie İlişki Görüşler Veli görüşmeleri 8 Gözlem ve araştırmalar 5 Ayı çevrede yaşatı 4 Yerel yöeticiler(muhtar vb) 2 Okul çevresii kültürel yapısıı Rehberlik servisi 1 öğreme yötemleri E-okul sistemi 1 Ev ziyaretleri 1 Öğreci davraışları 1 Esafla ilişkiler 1 Çok fazla bilgi sahibi değilim 1 Okul müdürlerii çevrelerii kültürel yapısıı öğreme yolları olarak kulladıkları araçlar veli görüşmeleri (=8), gözlemler ve araştırmaları souçları (=5), ayı çevrede yaşamak (=4), yerel yöeticiler (muhtar vb) (=2), rehberlik servisi (=1), e -okul sistemi (=1), ev ziyaretleri (=1), öğreci davraışları (=1) ve esafla ilişkileri (=1) şeklidedir. Okul müdürleride Y1 okul çevresii asıl taıdığıı Gözlem yoluyla öğreiyorum, bazı velileri daha iyi taıyorum ama çok fazla taımadıklarım da var, çocuğuyla daha çok ilgilee veliler sürekli okula geliyorlar zate, oları yakıda taıyorum, ayrıca rehber öğretmelerde de bilgi sağlıyorum, öğretmeleri velilerle iletişimi bizde iyi oluyor şeklide ifade etmiştir. Y2 ise okul çevresii taıma yoluu 30 yıldır be de ayı çevrede yaşadığım içi aileleri geel durumuu çok iyi biliyorum, bazı özel durumlu çocuklar var, olar hakkıda da ziyaretler sayeside bilgi sağlıyorum şeklide belirtmiştir. Y6 ise okul çevresii taımasıda velileri öemii vurgulayarak Okulda yapıla veli toplatıları buu bir göstergesi oluyor. Yie öğreciyi ve velisii çevreyi oları değerlerii, oları düşüce yapılarıı, oları çevresideki etkiliğii ortaya koyma bakımıda bize veri teşkil ediyor. demiştir. Y7 de Ayı çevrede oturduğum içi kültürel yapıyı

9 daha yakıda taıyabiliyorum. Okul idarecisi olarak okula görüşmeye gele çok sayıda veliler oluyor olar aracılığı ile de bilgi sahibi olabiliyoruz. demiştir. Okul müdürlerii toplumdaki kültürel yozlaşma hakkıdaki düşücelerii belirlemek ve kültürel yozlaşmaı ölemesi içi eler yaptıklarıı ortaya koyabilmek içi Toplumdaki kültürel yozlaşma ile ilgili düşüceleriiz elerdir? Buu egellemek içi eler yapıyorsuuz? sorusu sorulmuştur. Okul müdürlerii kültürel yozlaşma ile ilgili düşüceleri Tablo 8 de, kültürel yozlaşmaı ölemesi içi yaptıkları çalışmalar ise Tablo 9 da gösterilmiştir. Okul müdürleri kültürel yozlaşmaı varlığı üzerie düşücelerii açıklamış ve olası edelerii sıralamışlardır. Okul müdürleri kültürel yozlaşmaı kayağı olarak medya ve sosyal paylaşım ortamlarıı (=4), başka kültürleri etkilerii (=2), kültürümüzü korumasıyla ilgili soruları (=2), öğretmeleri örek olması ve bilgi verme süreciyle ilgili soruları (=2), caydırıcı yasal düzelemeleri olmamasıı (=1), kültürel y ozlaşma bireyler arası iletişimi de etkilemesii (=1), kedi kültürüe karşı ola ö yargıları (=1), tekolojik gelişmelerle okul dışı öğreme yollarıı artmasıı (=1), öğretmei toplumdaki koumuu değişmişmesii (=1), Türkçe'i kullaımıyla ilgili soruları (=1) göstermektedirler. Tablo 8 Okul Müdürlerii Toplumdaki Kültürel Yozlaşma İle İlgili Görüşleri Medya ve sosyal paylaşım ortamları 4 Başka kültürleri etkileri 2 Kültürümüzü koruamaması 2 Öğretmeleri örek olamaması ve bilgi aktarımıı zayıflığı 2 Toplumdaki kültürel yozlaşma Caydırıcı yasal düzelemeleri olmaması 1 Kültürel yozlaşma bireyler arası iletişimi de etkilemektedir 1 Kedi kültürüe karşı ö yargılar 1 Tekolojik gelişmelerle okul dışı öğreme yollarıı artması 1 Öğretmei toplumdaki koumuu değişmesi 1 Türkçei kullaımıyla ilgili sorular 1 Y5 kültürel yozlaşmayla ilgili olarak düşücelerii sosyal paylaşım siteleride televizyoda aktarıla, bizim kültürel yozlaşmayı etkileye bir takım programları revaç görmesi ve bularıda özgürlük adıa sıırsız bir şekilde alabildiğie yayı akışıda buluması kültürel yozlaşmayı tetkleye usurlar oluyor şeklide ifade etmiştir. Bezer şekilde Y6 da Toplumumuz, özellikle Avrupa kültürel özelliklerii medya aracılığı ile yüceltilmesi ve tercih edilir olması edeiyle kedi kültürüe yabacı hale gelmektedir. şeklide kültürel yozlaşmayla ilgili düşücelerii ifade etmektedir. Yie Y9 kültürel yozlaşmaya etki ede edeleri Küreselleşmei böylesie hız kazadığı bir düyada kültürleri birbiride etkilememesi mümkü değil. Ama bizde ve bizim gibi gelişmekte ola ülkelerde bu etkileşim kedii yozlaşma olarak gösteriyor. Tekolojik ve ekoomik açıda bizde iyi ola ülkeleri kültürleri bir özeti olarak televizyo, iteret vb. iletişim araçları ile kültürümüze aktarılıyor. şeklide ifade etmiştir. Y4 ise kültürel yozlaşma ili ilgili görüşlerii Buradaki e öemli koular dil ve kültürdür. Bular bir milleti varlığıı devam ettirmesi gereke olmazsa olmazlarda birkaç taesi. Tabiki dil de kültür de gelişmez mi yai başka şeyler gelişiyor da olarda gelişmez mi, gelişir. İsaları değişime açık olması lazımdır, kedii geliştirmesi lazım deriz ama isa değiştikçe de geliştikçe de değişir muhakkak ama gelişmek bir şeyi ortada kaldırmak alamıda olmaması lazım. Kültürde bularda birisi. Dil bularda birisi. şeklide dile getirmiştir. Okul müdürlerii kültürel yozlaşmaı ölemesi adıa yaptıkları çalışmalar kültürel değerlerimizi alata ve taıta çalışmalar (=6), rol model olma çalışmaları (=2), kültürümüz hakkıda semierler düzelemesi (=2) ve velileri bilgiledirme (=1) şeklide sıralamaktadır.

10 Tablo 9 Okul Müdürlerii Toplumdaki Kültürel Yozlaşmayı Öleme İçi Yaptıkları Çalışmalar Kültürel değerlerimizi alatımı ve taıtımı 6 Yapıla çalışmalar Rol model olma 2 Semierler düzeleme 2 Velileri bilgiledirme 1 Y1 kültürel yozlaşma kousuda yapılalar içi Seçmeli ders olarak medya okuryazarlığı dersi var, seçelere bu ders veriliyor, bece bu çağda bu dersi zorulu olması gerekir. Ayrıca değerler eğitimie yöelik MEB proje yaptı ama çok yetersiz, daha fazla değişiklik yapmalı, bua yöelik sorulu dersler olmalı demiştir. Y5 de bezer şeklilde Paellerle, koferaslarla, yarışmalarla, isa haklarıa yöelik, kültürel etkilikleri geliştirmeye yöelik bilgi seviyelerii arttırmaya yöelik, toplumu taımaya yöelik bir takım programlarla, öğrecilerimize öğretmelerimizi yaklaşımı ile birlikte bu toplumsal yozlaşmada e az derecede etkilemesii sağlamak adıa girişimlerimiz, adımlarımız, çabalarımız oluyor. demiştir. Y2 de bu kouda yaptıkları çalışmaları Yaşaa değişimlere karşı bizim yapabileceğimiz e iyi şey model olmak, be boş derslerde girdiğim sııflarda öğrecilere bu kouda kouşmalar yapıyorum. şeklide ifade etmiştir. Y8 de kültürel yozlaşmaı ölemesi içi yaptıklarıı Bu kouda Değerler Eğitimi projesi kapsamıda öğrecilerimize ve velilerimize eğitimler ve el otları veriyoruz. Buu yaı sıra sııf içi etkiliklerde öğrecilere değerler eğitimi vermeye çalışıyoruz. şeklide sıralamıştır. Okul müdürlerii yasal düzelemeleri okul çevresie asıl ilettikleriyle ilgili görüşlerii almak içi Toplumu düzeii sağlaya yasal düzelemelerle ilgili çevreizi bilgilediriyor musuuz? Buu asıl yapıyorsuuz? sorusu sorulmuştur. Okul yöeticilerii yasal mevzuatı çevrelerie duyurup duyurmadıklarıa ilişki cevapları Tablo 10 da gösterilmiştir. Okul yöeticileri çevrelerii okul mevzuatı ile ilgili düzelemeler kousuda (=4) ve farklı koulardaki yasal düzelemeler kousuda (=2) bilgiledirdiklerii ifade etmişlerdir. Okul yöeticilerii bir kısmı ise çevrelerii yasal düzelemeler kousuda bilgiledirme içi çalışmalarıı olmadığıı (=2) ifade etmişlerdir. Tablo 10 Okul Müdürlerii Toplum Düzeii Sağlaya Yasal Düzelemeleri Çevrelerii Bilgiledirme Durumu Toplum düzeii sağlaya yasal Okul mevzuatı ile ilgili düzelemeleri duyuruyoruz 4 düzelemeleri çevrelerii Yasal düzelemeleri duyurmaya yöelik çalışmamız yok 3 bilgiledirme Farklı koularda da bilgiledirme yapıyoruz 2 Y2 çevrelerii bilgiledirme kousudaki çalışmalarıı Yasal düzeleme değil de eğitim sistemide yapıla değişiklikler hakkıda (sıav sistemi değişikliği gibi) velilere bilgiledirme toplatısı yapıyorum, malum sık sık değişiklikler yapılıyor, ama katılım çok az oluyor ifade etmiştir. Y4 ise çevresii farklı koularda da bilgiledirdiğii Tabiki eğitimciler sadece Milli Eğitim Bakalığı ı gödermiş olduğu yöetmelikler, geelgelere bağlı kalımıyor toplumu ihtiyaçları efedim bekletileri doğrultusuda da kedice bildiğim veya eldeki mevcut şeylere göre toplumu yölediriyor topluma doğru bilgileri aktarıyoruz yai. şeklide ifade etmiştir. Y1 çevreyi yasal düzelemelerle ilgili bilgiledirme çalışması olmadığıı Şimdiye dek okul çevresie yasal açıda bir düzeleme duyurmam gerekmedi. Zate okul çevresi her şeyi takip edecek potasiyele sahip, sorusu ola veliler okula geliyor olara rehberlik yapıyoruz. şeklide ifade etmiştir. Okul müdürlerii çevrelerii yasal düzelemeler kousuda asıl bilgiledirdiklerie ait görüşleri ise tablo 11 de gösterilmiştir. Okul müdürleri velileri yasal düzelemelerle ilgili bilgiledirirke kulladıkları yötemleri veli toplatılarıda ve veliler okula gelice rehberlik/bilgiledirme çalışması yapıyoruz (=6), semierler düzeliyoruz (=2), sözlü ve y azılı

11 bilgiledirme yapıyoruz (=2), paoları kullaıyoruz (=1), törelerde bilgilediriyoruz (=1), şeklide sıralamışlardır. Tablo 11 Okul Müdürlerii Toplum Düzeii Sağlaya Yasal Düzelemeleri Çevrelerii Bilgiledirme Yötemleri Velilere rehberlik ve bilgiledirme 6 Semierler düzeleme 2 Bilgiledirme yapma yötemleri Sözlü ve yazılı bilgiledirme 2 Törelerde bilgiledirme 1 Paoları kullaımı 1 Y4 okul çevresii yasal düzelemelerle ilgili asıl bilgiledirdiğii mesela trafik kousuysa işte güvelik kousuysa oları velilerle her bir araya geldiğimizde ihtiyaç duyduğumuzda hatta zama zama bizzat o kouyla ilgili o kouu uzmalarıa semier verdiriyoruz veya elimizdeki mevcut doaımlı ola arkadaşlarla o kouları irdeliyoruz. şeklide ifade etmiştir. Y8 de bezer şeklide Veli toplatılarıda yasal düzelemeler kousuda velileri biliçledirmeye çalışıyoruz. Görüşlerii ifade etmiştir. Y6 da okul çevresii yasal düzelemelerle ilgili bilgiledirmeyi asıl yaptığıyla ilgili görüşlerii Paolar aracılığı ile duyuru yapıyorum ve törelerde öğreci ve velileri bilgilediriyorum. şeklide ifade etmiştir. Okul müdürlerii çevreleri içi herhagi bir talep gelmede bir şeyler yapıp yapmadıklarıı veya e yaptıklarıı öğremek içi Herhagi bir talep gelmede çevreiz veya toplum içi karşılık beklemede bir şeyler yapar mısıız? Yapıyorsaız bular elerdir? sorusu sorulmuştur. Okul müdürlerii tamamı çevreleri içi karşılık beklemede bir şeyler yaptıklarıı ifade etmişlerdir. Çevreleri veya toplum içi eler yaptıklarıı cevapları ise tablo 12 de gösterilmiştir. Okul müdürleri çevreleri ve toplum içi bir talep gelmede yaptıklarıı zor durumdaki vatadaşlar içi yardım orgaize etmek (=4), toplumsal iletişimi arttırma çalışmaları düzelemek (=2), ihtiyaçlarta yöelik kurslar semierler düzelemek (=1), öğrecileri ders dışı etkiliklerie desteklemek (=1), sivil toplum kuruluşlarıda çalışmak (=1), göüllü proje faaliyetleirde bul umak (=1) şeklide sıralamışlardır. Tablo 12 Okul Müdürlerii Kediliğide Çevreleri ve Toplum İçi Yürüttükleri Çalışmalara İlişki Görüşler Zor durumdaki vatadaşlar içi yardım orgaize etmek 4 Toplumsal iletişimi arttırma çalışmaları düzelemek 2 Kediliğide çevreleri ve İhtiyaçlara yöelik kurslar semierler düzelemek 1 toplum içi yürüttükleri Öğrecileri ders dışı etkiliklerie desteklemek 1 çalışmalara Sivil toplum kuruluşlarıda çalışmak 1 Göüllü proje faaliyetleride bulumak 1 Y2 bu koudaki çalışmalarıı Elbette yaparım, zate yöeticilik bece asıl buu gerektirir, biz toplumla üst kurumlar arasıda köprüyüz. Bir şeyleri düzelmesii içi her şeyi devlette beklemek doğru değil, bir de devlet yardım edecekse bile haberi olması lazım. şeklide ifade etmiştir. Y5 ise Eğitim zate karşılıksız sevmekle başlıyor. Eğer bir isa yapmış olduğu eğitim sürecide illa da her attığı adımda bir karşılık bekliyorsa öyle bir şahsı eğitim ordusu içeriside olmaması gerekiyor. Göüllülük içeriside yaparız biz buu karşılık beklemede yaparız ama buu soucuda baze olumlu döütleri alır mutlu oluruz. Olumsuzluklar yaşaırsa üzülürüz şeklide yaptığı çalışmaları ifade etmiştir. Y9 da yaptıkları çalışmaları İhtiyaç sahibi birçok öğreciye giyecek ve gıda yardımı sağlıyoruz. Buu yaı sıra okulumuzla herhagi bir şekilde bağlatısı ola ve şu a üiversite

12 okuya 3 ihtiyaç sahibi öğreciye okul çalışaları olarak belli döemlerde burs mahiyetide yardımda buluuyoruz. şeklide ifade etmiştir. Souç, Tartışma ve Öeriler Katılımcıları alala ilgili kavram bilgileri üzeride sosyal sorumluluk kavramıı asıl algıladıklarıı öğreebilmek içi öcelikle taımlar kousuda görüşleri icelemek istemiştir. Elde edile bulgulara göre sosyal sorumluluk kavramıa yöelik herhagi bir kavram yaılgısı olmadığı söyleebilir. Katılımcıları hepsi sosyal sorumluluk kousuda literatüre göre doğru taımlarda buluurke; taımlamaları daha çok topluma karşı yükümlülükler ve çevrelerie karşı duyarlılık oktalarıda birleşmesi dikkat çekicidir. Kömürcü (2012) ü çalışmasıda da özel okulları sosyal sorumluluk politikalarıa etki ede faktörlerde birisi ola toplum bekletisi okul yöeticilerii topluma karşı ola yükümlülüklerii sosyal sorumluluk bağlamıda değerledirdiklerii göstermektedir. Ayrıca okul müdürlerii sosyal sorumluluk kavramıyla ilgili görüşlerii daha derilemesie değerledirebilmek okulu toplumsal işlevlerii sorgulaması yapılmıştır. Bua ilişki verile cevaplarda sosyal sorumluluk kavramıı taımıa paralel olarak toplumsal değerleri kazadırmak ile çevreye ve velilere karşı sorumluluk cevapları ö plaa çıkmıştır. Tezca (1985) da eğitimi toplumsal değerleri ve ormları öğreterek kültür birikimii sağlaması gerektiğii ifade etmektedir. Katılımcıları yurttaş sorumluluğu kapsamıda toplum yararı içi yürüttükleri sosyal eylemlere döük soruda verile yaıtları daha çok kamu erki tarafıda üstte servis edile projeler (okullar hayat bulsu, güveli iteret, eerji tasarrufu vb.) olduğu geri kala projeleri de kapsamlı olmadığı gözlemiştir. Eğitim reformu altıda yürütüle çalışmaları başarısı büyük ölçüde okul merkezli girişim ve okul liderlerie bağlıdır (Galto ve Blyth, 19 89). Dolayısıyla burada okul müdürlerii yurttaş sorumluluğu altıda yürüttükleri faaliyetlerde yeterli olmadıkları söyleebilir. Tura ve diğerleri (2012) i yaptığı çalışmada da okul müdürleri çevreleriyle ilgili sorumlulukları olarak sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve okulu çevreye model oluşturmasıyla çevreyle ilişkiler kurulması gerektiğii ifade ederek çevreyle ilişkileri gerekli olduğuu ifade etmişler ama yie etkili projelerde bahsetmemişlerdir. Okul müdürlerii toplumla iletişimde buluurke bilgi tekolojileri (okul web siteleri, kısa mesaj, sosyal medya) kullaımıı sıklığı dikkat çekicidir. Acak bazı katılımcıları gücel olmaya ve aktif olarak kullaılmaya (belediye hoparlörü ve muhtarlarla iletişim) iletişim yötemlerii kulladıklarıı ifade etmeleri de okul müdürlerii bu yölerde kedilerii geliştirmeleri gerektiği söyleebilir. Şahi (2000) i çalışmasıda da ifade edildiği gibi okul yöeticisii görevii etki bir şekilde yürütebilmesi içi iletişimde tekolojiyi takip etmesi ve çevresiyle etkili iletişim kurması gerekmektedir. Okul müdürlerii sosyal sorumluluklarıı yerie getirirke sosyal bilimlerdeki bilgi birikimlerii kayaklarıı psikoloji, tarih, edebiyat, yöetim ve ilahiyat olduğu acak katılımcıları başkaca sosyal bilimlere değimedikleride ve ifade edile sosyal bilimlere değie sayıı düşüklüğü bu alada ciddi bir eksikliği olduğuu gösterebilir. Katılımcıları bu kayaklara daha çok çalışmaları içi bilgi birikimi, etkili iletişim becerisi ve ika kapasitelerii güçledireceği savıyla başvurdukları görülmektedir. Tura vd. (2012) i çalışmasıda da okul yöeticilerii sahip olması gereke bilgi ve doaıma ilişki görüşler pedagojik bilgi, öğretmelik deeyimi, yöetim alaıda bilgi birikimi, sosyoloji ve felsefe şeklide sıralamaktadır. Katılımcıları kayaklara başvuru edeleri gözöüde tutulursa buu daha çok yöetsel olduğu görülecektir. Dolayısıyla okul müdürlerii temelde e fazla başvuru kayakları yöetim alaıda olmalıdır. Ayrıca sosyal bilimlerde farklı disiplilerdeki bilgi birikimii yöetsel kararlarda ve uygulamalarda çok yölü düşüme olaağı sağlayabileceği de göz öüde buludurulmalıdır. (Schlechty, 2011) e göre eğitimciler karşılaştıkları zor işleri ve okul ilerlemesii başarmak içi karşılaştıkları büyük sosyal ve tekolojik değişimleri ve bu şartları olara dayattığı bekletileri alamak zorudadırlar. Ayrıca Özalp, Tous ve Sarıkaya (2008) yaptıkları çalışmada üiversite öğrecilerii aldıkları eğitimi sosyal sorumluluk bilicii etkilediğie ilişki bulgular ortaya koyarak, ders içerikleride sosyal sorumluluk bilicii arttırmaya yöelik derslere ve koulara gerek duyulduğuu ifade etmiştir.

13 Okul müdürlerii okul çevresii kültürel yapısıı öğreme yötemlerie ilişki görüşler icelediğide görüşme, gözlem ve araştırmaları çoğulukla kullaıldığı görülmektedir. Çelikte (2004) de çalışmasıda bezer şekilde okul müdürüü çevrei sorularıı ve eğitim ihtiyaçlarıı tespit etmek içi gerekli araştırmalara ve görüşmelere zama ayırdığıı tespit etmiştir. Acak bir katılımcıı kültürel yapıya ilişki bilgisii olmaması yöetsel olarak sorulu bir durumdur. Gümüşeli (2001) de toplumsal bir lider olarak okul müdürüü okul çevresiyle etkili bir iletişim sistemi kurması ve buu sürdürmesi gerektiğii ifade etmektedir. Okul toplumu kültürüü, düzeii, yapısıı koruyarak yei esillere aktarır (Özdemir vd., 2012). Katılımcıları toplumdaki kültürel yozlaşma ile ilgili görüşleride ise medya ve sosyal paylaşım ortamlarıı yüksek buluması dikkat çekicidir. Ayrıca öğretmei toplumdaki koumuu değişmesi ve dili kullaımıyla ilgili soruları ifade edilmiş olması ele alıması gereke koulardadır. Bütücül bakıldığıda kültür, dil ve okulu etkileri bilgi tekolojilerideki hızlı yeilemeye bağlı yozlaşmaı çok altıda kaldığı söyleebilir. Yozlaşmaya karşı ise yüksek orada kültürel değerleri alatımı ve taıtımı çözüm olarak ifade edilmiştir. Acak buu hagi araçlarla yapılacağıa ilişki bir yol beya edilmemiştir. Okul müdürlerii sosyal sorumluluk davraışları tutarlı davraışlar boyutuda icelediğide soruları tespit ve çözüm yolları geliştirmede tutarlı davradıkları acak geliştirdikleri ve ifade ettikleri tutumlarda bilgi tabalı bir yaklaşım sergilemedikleri ifade edilebilir. Okulları bugü ihtiyaç duyduğu şey, toplumu yapıladırma ve ortak duygu yaratma becerisidir (Schlechty, 2011). Araştırmada sosyal sorumluluk çerçeveside okul müdürlerii toplum düzeii sağlaya yasal düzelemeleri çevrelerii bilgiledirmeleride okul düzeii ilgiledire koularla sıırlı kaldığı, bilgiledirmei kapsamı ve yötemii ise veli ve okul içi ile sıırlı kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla okul müdürlerii toplum düzeii ilgiledire koularda pasif kaldıkları çıkarılabilir. Eğitim yöeticileride beklee okul ve çevresii işleyişii düzeleye kuralları beimsetme ve duyurma olmalıdır. Gümüşeli (2001) okul müdürüü liderlik özellikleride birisi olarak okul toplumuu eğitimle ilgili yasal düzelemler kousuda haberdar edilmeside ve bulara uygu etkilikler göstermeleride sorumlu olma olarak ifade etmektedir. Katılımcıları yasal bir otorite baskısı olmada kediliğide yürüttükleri faaliyetler değerledirildiğide ihtiyaç sahiplerie yardım ve buu iletişimii sağlamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada deilebilir ki okulllar ve yöeticileri devletle toplum arasıda bir köprü görevi görmektedirler. Acak okulları bizzat kedilerii üretip, yöledirip ve souçladırdığı proje ve faaliyetler kousuda eksik kaldıkları söyleebilir. Souç olarak okullarda liderlik, tekik (öğreme ve öğretme) ve sembolik (yapı, birey, kültür, politika ve çevre) talepleri degelemeyi içere karmaşık bir süreçtir (Hoy & Miskel, 2010). Kapasitede sürdürülebilir bir değişim bir gecede gerçekleşmemektedir (EFA, 2008). Okullar içi yei liderlik tarzı, ortak bir yapı oluşturmayı ve okulu sorumlu bir topluluk halie getirmeyi, izleyicilerle daha fazla vakit geçirmeyi gerektirmektedir (Sergiovai, 2005). Bu edele okullar sosyal sorumluluk projelerie dahil edilmeli ve teşvik edilmelidir. Okul müdürlerie yöetim odaklı olarak eğitimler verilmeli, toplumsal sorulara karşı duyarlılıkları arttırılmalı ve etki çözümler içi yetiştirilmelidirler. Okul müdürleri toplumsal ormları çevrelerie yasıtmada cesaretledirilmeli, yeilikçi okul-çevre projeleri geliştirilmeli ve uygulamalarda okul müdürleri haberdar edilmelidir.

14 Kayakça Akta, C. C. ve Börü, D. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk. (Editör: C. Ca Akta). İstabul: İGİAD. Aslaargu, E. (2012). Pricipals values i school admiistratio. Educatioal Scieces: Theory & Practice,12(2), Ağustos 2014 tarihide adreside erişildi. Aydı, İ. (2003). Eğitim ve öğretimde etik. Akara : Pegem. Bakioğlu, A. ve Akkaya, İ. (2013). Okul yöeticilerii sosyal sorumluluğu algılamalarıı icelemesi. M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, Eylül 2014 tarihide adreside erişildi. Bapat, A., Beett, M., Burs, G., Bush, C., Gobeski, G. ve Lagford, S. (2009). A leadership competecy model: describig the capacity to lead report. The USA: Cetral Michaga Uiversity. Çelik, V. (2013). Eğitimsel liderlik. Akara: Pegem A. Çelikte, M. (2004). Bir okul müdürüü gülüğü. Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), Eylül 2014 tarihide ekampus.orav.org.tr/file/30038/542_pp_ pdf adreside erişildi. EFA. (2008). Guidelies for capacity developmet i the educatio sector. Educatio for All Fast Track Iitiative web siteside 5 Nisa 2015 tarihide erişildi: Ere, E. (1997). İşletmelerde stratejik yöetim ve işletme politikası. İstabul: Der. Ere, S. (2011). İlköğretim velilerii okul yöeticileride sosyal sorumluluk görevie ilişki bekletileri (Bağcılar ilçesi öreği). Yayılamamış yüksek lisas tezi, Yeditepe Üiversitesi, İstabul. Galto, M. ve Blyth, A. (1989). Hadbook of primary educatio i Europe. Lodo: David Fulto. Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürüü liderlik alaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöetimi (28), Temmuz 2014 tarihide adreside erişildi. Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim yöetimi: teori, araştırma ve uygulama (S. Tura, Çev. Edt.). Akara: Nobel. ISLLC. (2008). Educatioal leadership policy stadards: ISLLC The Coucil of Chief State School Officers web siteside 15 Hazira 2014 tarihide erişildi: Kömürcü, A. H. (2012). Toplumsal bekletileri özel öğretim kurumlarıı sosyal sorumluluk uygulamalarıa etkisii belirlemeye yöelik bir araştırma. Yayılamamış yüksek lisas tezi, İöü Üiversitesi, Malatya. Larse, D. E. ve Derrigto, M. L. (2012). Calibratig oe's moral compass: how pricipal preparatio shapes school leaders. Iteratioal Joural of Educatioal Leadership Preparatio, 7(2), Mayıs 2014 tarihide adreside erişildi. Macready, T. (2009). Learig social resposibility i schools: a restorative practice, educatioal psychology i practice. Theory, Research ad Practice i Educatioal Psychology, 25(3), Nisa 2015 tarihide

15 tyswso adreside erişilmiştir. Özalp, İ., Tous, H.Z. ve Sarıkaya, M. (2008). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrecilerii kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları üzerie bir araştırma. Aadolu Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1), Nisa 2015 tarihide adreside erişildi. Özdemir, S., Yalı, H. İ. ve Sezgi, F. (2012). Eğitim bilimie giriş. Akara: Nobel. Porter, M.E. ve Kramer, M.R. (2006). Strategy ad society: the lik betwee competitive advatage ad corporate social resposibility. Harward Busiess Review web siteside 06 Nisa 2015 tarihide erişildi: https://hbr.org/2006/12/strategy-ad-society-the-lik-betwee-competitiveadvatage-ad-corporate-social-resposibility Şahi, A. E. (2000). İlköğretim okulu müdürlerii yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöetimi (22), Temmuz 2014 tarihide https://pegem.et/dosyalar/dokuma/ sahi.pdf adreside erişilmiştir. Schlechty, P. C. (2011). Okulu yeide kurmak (2. bs.) (Y. Özde, Çev.). Akara: Nobel. Şeer, M. (1996). İşletmelerde sosyal sorumluluk. Yayılamamış yüksek lisas tezi, İstabul Tekik Üiversitesi, İstabul. Sergiovai, T. (2005). Leadership what's i it for schools?. New York: Taylor ad Fracis. Tezca, M. (1985). Eğitim sosyolojisi. Akara: Akara Üiversitesi. Tura, S., Yıldırım, N. ve Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerii kedi görevlerie ilişki bakış açıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (2), Temmuz 2014 tarihide adreside erişildi. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde itel araştırma yötemleri. Akara: Seçki. Yüksel, Ö. (2012). İlköğretim okulu 6,7,8. sııf öğrecilerii okula bağlılığıda yöeticii sosyal sorumlulukla ilgili etkisi. Yayılamamış yüksek lisas tezi, Yeditepe Üiversitesi, İstabul.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI Savuma ve Havacılık Saayileri içi Çağdaş Bir Yöetişim ve İovasyo Ortamı: Bölüm VI PLM 56 PLM (Product Lifecycle Maagemet / Ürü Yaşam Dögüsü Yöetimi) i felsefesi, vizyou ve faydalarıı alattığımız bu yazı

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016 İçerik ve Akış A. B. C. D. E. F. 1 Aadolu Isuzu Hakkıda Varlık Nedei Kısaca Aadolu Isuzu Üretim İsa Kayakları Ar-Ge Merkezi Ödüller A. B. C. 2 Ürüler ve Faaliyet

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye nin Teknoloji Geliştirme Koşul ve Olanakları

Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye nin Teknoloji Geliştirme Koşul ve Olanakları TMMOB Ketsel ve Kırsal Ala Gelişme Stratejileri Semieri 13-14 Ocak 1996 Akara Tekolojik Gelişmeler ve Türkiye i Tekoloji Geliştirme Koşul ve Olaakları H. Aykut Göker, Aralık 1995 Giriş Tartışacağımız kou,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ca BESİMOĞLU Yüksek Lisas Tezi Akara,

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Stratejik Plan Yakacık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (Kartal) 2015-2019

Stratejik Plan Yakacık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (Kartal) 2015-2019 Stratejik Pla Yakacık Aadolu Sağlık Meslek Lisesi (Kartal) 2015-2019 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM 1. Stratejik Plalama Üst Kurulu ve Tekik Ekibi Kurulması STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ S. NO

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

Ajans Elazığ ın Hakkı...

Ajans Elazığ ın Hakkı... Türkiye i her yeride Alo TSO 444 ELZG 444 3594 Odamızı 4 aylık faaliyet döemi değerledirildi Bası mesuplarıı yoğu bir ilgi gösterdiği toplatıda Odaı so dört aylık çalışmaları değerledirildi. Ticaret ve

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN Türkiye de Bölge Politikalarıı Evrimi ve Bölgesel Kalkıma Ajasları Korel GÖYMEN Cumhuriyet i başlagıcıda bu yaa, Türkiye i bölgesel politikalar ı sadece iç toplumsal ve ekoomik gelişmelerde değil, ay ı

Detaylı

ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. PKK nın Kontrolundaki Diyarbakır. İkinci PKK Açılımının Diyarbakır Üzerindeki Etkileri

ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. PKK nın Kontrolundaki Diyarbakır. İkinci PKK Açılımının Diyarbakır Üzerindeki Etkileri Özel Rapor 17 Eylül 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ PKK ı Kotroludaki Diyarbakır İkici PKK Açılımıı Diyarbakır Üzerideki Etkileri Yazar Hakkıda 1977 tarihide Adaa da doğdu. İlkokulu, Ortaokulu ve Liseyi

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2 Ada Mederes Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 205; 2(2) : 83-2 Joural of Ada Mederes Uiversity Agricultural Faculty 205; 2(2) : 83-2 Araştırma / Research AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА macedoia civic educatio ceter MAKEDONSKI CENTAR ZA GRA\ANSKO OBRAZOVANIE Eğitimde Etiklerarası Etegrasyo Projesi

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar:

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar: 25 Ocak 2013 Cuma Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 86,437.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 341,167.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 98,376.5 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,354.65 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM Türkmeeli İşbirliği ve Kültür Vakfı AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM ÇİN TAYVAN 30 Aralık 2014, Akara TAYVAN ÇİN HALK

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Erdi Çetinkaya. Gitarla Anadolu Halk Ezgileri ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Erdi Çetinkaya. Gitarla Anadolu Halk Ezgileri ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ERDİÇETİNKAYA Erdi Çetikaya Gitarla Aadolu Halk Ezgileri ISBN 978-65-8-8-9 Kitap içeriğii tüm sorumluluğu yazarlarıa aittir. 6, Pegem Akademi Bu kitabı basım, yayı ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt.

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ Yürütücü:Tayfu ÖZKAYA, Prof. Dr., TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA Alt -Grubu İçi Yapı la Çalışmaları Değerledirilmesi ve Raporlama: Alt-Grup

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:-Sayı/No: : 355-366 (9) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE TEK DEĞİŞKENLİ KARARLI DAĞILIMLAR,

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Cilt/Volume VI Sayı/Number 1 Nisa/April 2013 Sosyal Bilimler Dergisi/Joural of Social Scieces 107 KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı