Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması"

Transkript

1 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek, kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmaktır. Dersin İçeriği: Giriş, Madde ve özellikleri, Birim sistemleri, Atomlar, moleküller, iyonlar, Stokiyometri, Sulu Çözelti Tepkimeleri, Gazlar, Kimyasal Tepkimelerde Enerji İNŞ-101 CHEMISTRY FOR ENGİNEERS Objectives: The objective of this course is to teach the basic concepts and principles of chemistry, provide the theoretical and practical knowledge together, improve the ability of problem solving skill and to make critical decisions, give the importance of chemistry on the daily life. Content: Introduction; Materials and properties; Atoms, molecules, ions; Stoichiometry; Reactions in aqueous solution, Gases; Energy in chemical reactions İNŞ-103 MÜHENDİSLER İÇİN FİZİK Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması Dersin İçeriği Ölçme ve birim sistemleri, statik, kinematik, dinamik. İNŞ-103 PHSYSİC FOR ENGİNEERS Objectives: To have students gained the background for static and dynamcs. Content: Measurement and Unit Systems, Statics, Kinematics, Dynamics. İNŞ-105 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ -I Dersin Amacı: Limit, süreklilik ve Türevin temel özelliklerini kavratmak, integral hesaplama yöntemlerini tanıtmak, integral kullanarak bazı mühendislik ve fiziksel uygulama problemlerini çözmek, problem çözme yeteneğini geliştirmek, akıl yürütme becerisine destek olmak, İnşaat Mühendisliği meslek dersleri için matematiksel alt yapı oluşturmak. Dersin İçeriği: Sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların bazı özellikleri, ters fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar. Kutupsal ve parametrik fonksiyonlar. Fonksiyonlarda limit ve süreklilik. Türev, türev uygulamaları, fonksiyonların maksimum ve minimum değerleri. L Hopital Kuralı. Asimptotlar ve eğri çizimleri. Zincir kuralı. Diferansiyel. İntegral, integral uygulamaları, alan ve hacim hesaplamaları, eğri yay uzunluğu, yüzey alanı ve ağırlık merkezi hesaplamaları. İNŞ-105 ENGINEERING MATHEMATICHS I Objectives: To comprehend the basic properties of the limit, the continuity and teh derivative. To define the calculation of integral methods. To solve enginering and physical aplications using integral.

2 To improve the ability of solving the problems,, to support reasoning skills, to create mathematical infrastructure for vocational courses of Civil Engineering. Content: Sets. Functions, some properties of functions, inverse functions, trigonometric functions, exponential and logarithmic functions, hiperbolic functions. Polar and parametric functions. Limit and continuity of functions. Derivative, applications of derivative. Values of maximum and minimum of functions. L Hospital Rule. Asymptotes and drawing curves. Chain rule. Differentials. Basic properties of the definite integral, applications of the definite integral; areas, volumes, arc length of a curve, surface area and coordinate of the centre of gravity. İN 115 İNGİLİZCE Dersin Amacı: Üniversite öğrencilerinin Yabancı Dili, kendi alanlarında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmelerini ve kullanabilmelerini sağlamak Dersin İçeriği: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır İN 115 ENGLISH Objectives: The aim of this lesson is to have university student improve their language skills such as reading, speaking, listening and writing in their field. Content: This course is designed to improve university students skills of reading, writing, listening and speaking effectively in their fields of study and in their academic activities. The aim of the course is to improve the students communicative competence through creating interesting contexts, showing them authentic materials and authentic situations in and out of class and giving them assignments that lead to increase the usability of the language. İNŞ-107 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Dersin Amacı: İnşaat mühendisliğinde etik ve mesleki sorumlulukların öğrenilmesinin yanında, analiz kavramları, tasarım, hesaplama yöntemleri ve deneyler hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak Dersin İçeriği: İnşaat Mühendisliğinin tarihçesi, İnşaat Mühendisliği ile ilgili temel kavramlar, su yapıları, betonarme yapıları, çelik yapıları, ahşap yapılar, zemin mekniği ve temeller, ulaştırma sitemleri hakkında tanıtıcı genel bilgiler vermek. İNŞ-107 INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING Objectives: To provide ethics and professional responsibility in civil engineering as well as concepts of analysis, design, computational approaches and experiments at introduction level Content: Civil engineering definitions and history, disciplines and major branches, ethics and responsibilities, methods and experiments

3 İNŞ-109 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Dersin Amacı: İnşaat mühendisliği ile ilgili temel çizimlerin AutoCAD yazılımı yardımıyla bilgisayar ortamında yapılabilmesi. Dersin İçeriği: AUTOCAD programı tanıtım, temel çizim komutları, yazı yazma komutları, düzenleme komutları, katmanlar ve nesne özellikleri komutları, ölçülendirme komutları, bloklar ve dış ortamdan çizim ekleme komutları, bina planı çizimi uygulaması. İNŞ-109 COMPUTER AIDED DRAWING I Objectives: Aim of this course is to do basic civil engineering drawings on computer using AutoCAD software. Content: Introduction to AUTOCAD software, basic drawing commands, text commands, modify commands, layers and object properties commands, dimension commands, blocks, imports, building drawing application. İNŞ-111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dersin Amacı: Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. Dersin İçeriği: Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access kullanımı İNŞ-111 FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY Objectives : To Aim is to give usage abilities of operating system, internet and office programmes (MS Word, Excel and Powerpoint) by being introduced basic concepts of computer system. Content: Basic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. İNŞ-127 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM İletişimin tarifi, sözlü iletişim, yazılı iletişim, grafik iletişim, teknolojik araç-gereçlerle iletişim, Teknik rapor ve makale, teknik öneri ve yazışma, sözlü rapor, form ve anket hazırlama, Teknik rapor ve makalelerin görsel sunumu, iletişim araçlarının kullanımı İNŞ-127 GENERAL AND TECHNICAL COMMUNICATION Recipe of communication, oral communication, written communication, visual communication, technological tools and instruments of communication, technical reports and papers, technical proposals and correspondence, verbal report, form and questionnaire, visual presentation of technical reports and articles, the use of the means of communication

4 İNŞ 134 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİ Yönetim ve yönetim bilimi ile ilgili temel kavramları, Yönetimde planlama, Örgüt, örgüt kuramları, örgütleme ve örgütlenme,yöneltme, etkileme, yönlendirme, motivasyon, Liderlik kavramı, Liderlik ve Kişilik, Lider biyografisi inceleme, Liderlik ve yöneticilikte iletişimin yeri ve önemi, İçsel iletişim ve farkındalık, Sorumluluk bilinci geliştirme, Temsil yeteneği, Duygusal zeka. INS 134 MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS The basic concepts of management and management science in management planning, organization, organization theory, organization and association, Directing, influence, guidance, motivation, concept of leadership, Leadership and Personality, Leader biography review, leadership, management, and the importance of communication, internal communication and awareness of responsibility, developing the ability to represent, Emotional intelligence. 2.YARIYIL İNŞ-106 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ -II Dersin Amacı: Dizi ve seri kavramlarını açıklamak, matrisler, vektörler ve uzayda doğru ve düzlemi tanıtmak, kısmi türevleri ve katlı integralleri vermek problem çözme yeteneğini geliştirmek, akıl yürütme becerisine destek olmak, İnşaat Mühendisliği meslek dersleri için matematiksel alt yapı oluşturmak. Dersin İçeriği: Sonsuz diziler ve seriler, Kuvvet serileri, kuvvet serileri ile tanımlanan fonksiyonlar, Taylor serileri. Düzlemde ve uzayda vektörler. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler. Çok katlı integraller, iki katlı integraller, alan ve hacim hesapları. Kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller. Eğrisel integraller. Uzayda analitik geometri. Matrisler, determinantlar, Cramer Kuralı. İNŞ-106 ENGINEERING MATHEMATICHS II Objectives: To explain the concepts of sequences and series, define matrices, vectors, line and plane in space, give the partial derivatives and multiple integrals. To improve the ability of solving the problems, to support reasoning skills, to create mathematical background for vocational courses of Civil Engineering. Content: Infinite sequences and series. Power series, functions defining by power series. Taylor series. Vectors in plane and space. Functions of several variables. Partial derivatives. Multiple integrals and applications. Calculating area and volume. Multiple integrals in cartesian, polar and cylindrical coordinates. Curl integrals. Analytical geometry in space. Matrices, determinants, Cramer s Rule. İNŞ-116 STATİK Dersin Amacı: Statik dersi öğrencilere; vektör cebri, bir maddesel noktanın ve rijit bir cismin dengesini (düzlemde ve uzayda), bileşke kuvvet ve kuvvet bileşenlerini, kuvvet ve momentin tanımı, kafes sistemleri ve iç kuvvetleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

5 Dersin İçeriği: Statiğin temel ilkeleri, kuvvet vektörleri, bileşen ve bileşke kuvvet, moment ve kuvvet çiftleri, statik denge, eşdeğer kuvvet sistemleri, serbest cisim diyagramı, iki ve üç boyutlu denge, kafes sistemler ve iç kuvvetler. İNŞ-116 STATİCS Objectives: To introduce the student to statics of vector algebra, equilibrium of particles and rigid bodies (plane and space), resultant forces and components, definitions of force and moment vectors, trusses and internal forces. Content: Principles of statics, force vectors, resultant forces and components equilibrium of particle, moment and couple, equivalent forces systems, free-body diagrams, equilibrium in two and three dimensions, trusses and internal forces. İNŞ-110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Dersin Amacı: Makine parçalarının imalat ve montaj resimlerini çizebilme, makine tasarımları yapabilme, çizilmiş resimlere okuyabilme ve bu faaliyetlerde bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmak. Dersin İçeriği: Teknik resim terminolojisi, resim araç-gereçleri, perspektif resimler, temel ve yardımcı görünüşler, ölçülendirme, kesit alma, resim okuma, serbest elle çizim, bilgisayarla çizim komutlarının tanıtılması. İNŞ-110 COMPUTER AIDED DRAWING II Objectives: The aim of this lecture is to gain the technical drawing skills (making production and assembly drawings of mechanical parts, making mechanical design, reading the drawings sketched by others, using computer for drawing effectively) to the students. Content: Terminology of technical drawing, types of technical drawings, drawing tools, standard line types and thicknesses, basic geometric drawings, types of perspective projections (isometric, dimetric, trimetric and oblique projections), six principal views and auxiliary views, dimensioning elements and rules, types of section views (full section, half section, broken-out section, offset section, rotated section and auxiliary sections), showing details of a mechanical part with sections, freehand sketching techniques, introduction to computer aided design. ENF-102 PROGRAMLAMA Dersin Amacı: Bilgisayar programlama mantığının öğretilmesi, algoritma ve akış şeması geliştirilmesi, mühendislik problemlerine yönelik basit program geliştirme amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Mühendisliğe yönelik bilgisayar programlarının genel özellikleri, program yazma, çalıştırma ve sonuç alma detayları ENF-102 PROGRAMMING Objectives: The objective of this course is to teach the logic of computer programming, development of algorithm and flow chart, and development of simple computer programs for civil engineering purpose.

6 Content: General properties of the computer programs used in civil engineering, details of program writing, running and getting correct and useful results. İN-116 İNGİLİZCE-II Dersin Amacı: Üniversite öğrencilerinin Yabancı Dili, kendi alanlarında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmelerini ve kullanabilmelerini sağlamak Dersin İçeriği: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. İN-116 ENGLISH II Objectives: The aim of this lesson is to have university student improve their language skills such as reading, speaking, listening and writing in their field Content: This course is designed to improve university students skills of reading, writing, listening and speaking effectively in their fields of study and in their academic activities. The aim of the course is to improve the students communicative competence through creating interesting contexts, showing them authentic materials and authentic situations in and out of class and giving them assignments that lead to increase the usability of the language. İNŞ-126 MİMARLIK BİLGİSİ Tarifler. Proje dönemleri. Program. Eskiz. Avan proje. Kesin proje. Uygulama projesi. Detay proje. Duvarlar. Döşemeler. Merdivenler. Çatılar. Çatı örtüleri. Büro. Motel. Otel. Okul. Sinemalar. Su, ses ve ısı izolasyonu. Pencereler ve kapılar. INS-126 ARCHITECTURAL DESIGN Definitions. Stages of an architectural project. Programming. Drafting. Preliminary and final project concepts. Applications project. Details. Walls. Slabs. Stairways. Roofs. Roof-coverings. 3.YARIYIL İNŞ 201 MUKAVEMET I Dersin Amacı: Yapı sistemlerinin mühendislik tasarımlarında, mevcut yapı sistemlerinin kontrol edilmesinde, deforme olabilen cisimlerin maruz kaldıkları yükler altında gerilme, şekil değiştirme ve deformasyon analizleri için teorik alt yapının sağlanması Dersin İçeriği: Gerilme hali ve gerilme tensörü, Eksenel yüklenmiş çubuklarda gerilme analizi, Eksenel yüklenmiş çubuklarda birim şekil değiştirme ve deformasyon,statikçe belirli sistemler, hiperstatik sistemler, Birim şekil değiştirme tensörü, Gerilme Şekil Değiştirme Bağıntıları, Eksenel Çekme Deneyi, Malzemelerin mukavemet kaybı ve kırılma hipotezleri, Eylemsizlik Momentleri, Dairesel kesitli elastik çubukların burulması, Dairesel olmayan kesiti elemanların burulması.

7 İNŞ 201 STRENGTH OF MATERIALS Objectives: To provide the theoretical foundation for analyses of stress, strain and deformation of the deformable bodies subjected to force systems, which is required for both engineering design of the new systems and control of the existing one Content: Concept of stress and stress tensor, Stress analysis of axially loaded bars, Strain and deformation in axially loaded bars, determinate system, indeterminate systems, Concept of strain and strain tensor Relationship between stress and strain, Elastic strain Energy, Mechanical properties of materials Mechanical properties of materials and theories of failure, moments of inertia, Torsion of circular elastic bars, Torsion of noncircular members İNŞ 203 LİNEER CEBİR Dersin Amacı: Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal yöntemlere giriş yapılarak etkin ve yaygın kullanılan çözüm tekniklerinin temellerini örneklerle uygulamalı olarak öğretmek ve sayısal problemlerin çözümünde bilgisayar programlarını kullanabilme becerisi ile birlikte programlamanın genel algoritma mantığını öğrenciye kazandırmayı hedeflemektedir. Dersin İçeriği: Mühendislik problemleri için modelleme teknikleri, Programlama ve yazılım algoritmasına giriş, Denklem köklerinin bulunmasında açık yöntemler, Doğrusal denklem takımlarının çözümleri ve matris cebri, Eğri uydurma, En küçük kareler regresyonu, İnterpolasyon, Sayısal integral çözüm teknikleri, Sınır değer ve başlangıç değer problemlerinin çözüm teknikleri ve mühendislik uygulamaları. İNŞ 203 LINEER ALGEBRA Objectives: The This lecture aims to introduce numerical methods for solution of engineering problems, to teach effective and well-known elementary solution techniques with applications, to develop computer programming skills in solution of numeric problems and to gain proficiency in general programming algorithm. Content: Modeling techniques for engineering problems, Introduction to programming and software algorithms, Open methods in finding roots of equation, Solution methods of linear equations and matrix algebra, Curve fitting, Least squares regression, Interpolation, Numerical integration techniques, Solution techniques of initial and boundary value problems and engineering applications İNŞ 205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Dersin Amacı: Temel mühendislik dersleri için matematiksel altyapı oluşturmak, diferansiyel denklemleri tanıtmak, çözüm yöntemlerini ve mühendislik uygulamalarını açıklamak. Bilgisayar yardımıyla matlab uygulamalarını yapmak. Dersin İçeriği: Mühendislikte matematiğin yeri, mühendislik problemi ve analiz, diferansiyel eleman, başlangıç ve sınır şartları, adi diferansiyel denklemler, ayrılabilir, homojen, tam, lineer, Bernoulli, Clairaut ve Lagrange diferansiyel denklemleri, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden sabit

8 katsayılı homojen diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, Parametrelerin Değişimi Yöntemi, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları Laplace Dönüşümleri. İNŞ 205 DIFFERENTIAL EQUATIONS Objectives: To create mathematical background for vocational courses of engineering. To introduce differential equations and to explain solution methods and engineering applications. To use matlab programing. Content: Differential equations and their solutions, initial value problems. First order differential equations: exact differential equations, separable differential equations, homogeneous differential equations, linear and Bernoulli differential equations. Higher order homogeneous linear differential equations with constant coefficients. The method of undetermined coefficients. Variation of parameters. Laplace transformations. Partial differential equations and solutions. Computer applications of Matlab programming. İNŞ 207 DİNAMİK Dersin Amacı: Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkeleri kullanarak, öğrencilerin hareketli cisimler kavramını ve bu cisimlerin uygulamalarını anlatılması. Temel mühendislik mekaniğinin öğrenciye kavratılması. Dersin İçeriği: Dinamik ve kinematik problemleri sözlü ve yazılı anlatımla tanımlayabilme, Mühendislik dinamiği kapsamındaki uygulamalı parçacıklar ve rijit cisimler kinematiği ile ilgili problemleri, basit çizim teknikleri ve modern bilgisayar teknolojileri kullanarak modelleyebilme, Problem çözme ve mühendislik senaryolarına tasarım çözümleri üretme gibi uygulamalarla, mühendisliğin dinamik ile ilgili ilkelerini uygulayabilme, Mühendislik dinamiği kapsamındaki uygulamalı parçacıklar ve rijit cisimler kinematiği ile ilgili problemleri matematiksel formülasyonlarını oluşturabilme, Parçacıklar - rijit cisimler dinamiğini ve uygulamalarını analiz edebilime ve sonuçları yorumlayabilme. İNŞ 207 DYNAMICS Objectives: To present the student the concepts and applications of the motions of bodies using the principles established by Newton and Euler. To indroduce to student basics of engineering mechanics. Content: Be able to describe orally and in writing the problems in dynamic and kinematics, Be able to model the fundamental principles of applied kinematics for particles and rigid bodies in engineering dynamics by using simple drawing techniques and modern computer technology, Be able to implement an integrated understanding of engineering dynamics principles through applications involving problem solving and through creation of design solutions to engineering scenarios, Be able to model the dynamics problems by using the simple drawing techniques and modern computer tools and also be able to drive the mathematical formulations of dynamics problems, Be able to analyze the dynamics of particles and rigid bodies with applications. İNŞ 209 YAPI MALZEMELERİ

9 Dersin Amacı: Yapı Malzemesi dersi öğrencilere; çimentonun üretimini, çeşitlerini ve su ile reaksiyonunu, beton üretiminde kullanılan agrega çeşitlerini ve özelliklerini, betonda kullanılan kimyasal ve mineral katkı maddeleri ile bunların beton özelliklerine olan etkilerini, taze ve sertleşmiş beton özelliklerini, beton karışım hesabını, betonun dayanıklılığını etkileyen faktörleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin İçeriği: Çimentonun üretimi, çimento çeşitleri, çimentonun hidratasyonu, agregalar, betonda kullanılan kimyasal ve mineral katkı malzemeleri, taze beton, sertleşmiş beton, beton karışım hesapları, betonun dayanıklılığı, yapı malzemesi ve beton deneylerinin laboratuarda uygulanması İNŞ 209 CONSTRUCTIONS MATERIALS Objectives: Building Materials I of the lesson, cement production, types and reaction with water, the types and properties of aggregates used in concrete production, chemical and mineral additives used in concrete with concrete properties and their effects, the properties of fresh and hardened concrete, concrete mixing account, affecting the durability of concrete factors that aims to teach. Content: Cement production, cement types, hydration of cement, aggregates, chemical and mineral admixtures used in concrete, green concrete, cured concrete, concrete mixing calculations, the concrete strength, building material and concrete implementation of experiments in laboratory İNŞ 211 YAPI ELEMANLARI I Dersin Amacı: Bu ders ile öğrenci, her bir yapı elemanı ve bileşeninin tasarım ve yapım tekniklerini, yeni yapım teknolojilerini de dikkate alarak öğrenir. Dersin İçeriği: Yapıları tanımlama, sınıflandırma ve aplikasyon işlemi, temel kazısı ve kazı sırasında alınacak önlemler, temeller, taş, tuğla, briket, ytong, beton ve alçı bloklarla yapılan duvarlar, perde ve istinat duvarları. İNŞ-211 STRUCTURAL ELEMENTS I Objectives: The student learn the design and construction techniques of building elements and components while considering the latest construction technologies. Content: Structure identification, classification and application processes; the foundation excavation; the basic measures to be taken during the foundation excavation; foundations, walls made of stone, brick, ytong, concrete blocks and plaster blocks; shear walls and retaining walls. TD-201 TÜRK DİLİ I Dersin Amacı: Bu Dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçenin tarihî dönemlerini öğretmek; Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek; topluluk önünde sunum yapabilme becerisini kazandırmaktır.

10 Dersin İçeriği: Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları. TD-201 TURKISH LANGUAGE I Objectives: To teach the properties of the language, to teach the historical periods of Turkish, to enable the learners to understand the vocal and and structural properties of Turkish and use the punctuation well, to teach the words in terms of their meanings and roles, to enable the learners to make presentations infront of people. At the end of the course the learner; Content: Properties of language, its importance on the social life, historical periods of Turkish, phonetics, words by meaning and role, punctuation, presentation, poetry, essay, composition,story, article, newspaper and magazine studies and applications. 4.YARIYIL TD-202 TÜRK DİLİ II Dersin Amacı: Türkçenin şekil bilgisini kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, cümlenin ögelerini ve çeşitlerini kavratmak, anlatım bozukluğu yapmadan yazma ve konuşma becerisini kazandırmak, topluluk önünde sunum yapabime becerisini kazandırmak, bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmaktır. Dersin İçeriği: Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlânoktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. TD-202 TURKISH LANGUAGE II Objectives: To enable the learners to comprehend the knowledge of Turkish language form and use the punctuation appropriately, to foster the learning of elements of sentence and the use of them, to teach the skills of writing and speaking without using expression disorders, to teach the skill of making presentations, to teach the skills of reading academic papers and taking notes. At the end of the course the learner; Content: Knowledge of the form of the Turkish language, elements and types of sentences, expression disorders, punctuation, presentation, poetry, essay, composition, article, newspaper and magazine studies and applications. İNŞ 210 İSTATİSTİK Dersin Amacı: Statik dersi öğrencilere; vektör cebri, bir maddesel noktanın ve rijit bir cismin dengesini (düzlemde ve uzayda), bileşke kuvvet ve kuvvet bileşenlerini, kuvvet ve momentin tanımı, kafes sistemleri ve iç kuvvetleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin İçeriği: Statiğin temel ilkeleri, kuvvet vektörleri, bileşen ve bileşke kuvvet, moment ve kuvvet çiftleri, statik denge, eşdeğer kuvvet sistemleri, serbest cisim diyagramı, iki ve üç boyutlu denge, kafes sistemler ve iç kuvvetler.

11 İNŞ 210 STATISTIC Objectives: To introduce the student to statics of vector algebra, equilibrium of particles and rigid bodies (plane and space), resultant forces and components, definitions of force and moment vectors, trusses and internal forces. Content: Principles of statics, force vectors, resultant forces and components equilibrium of particle, moment and couple, equivalent forces systems, free-body diagrams, equilibrium in two and three dimensions, trusses and internal forces. İNŞ 208 YAPI ELEMANLARI II Dersin Amacı: Bu ders ile öğrenci, her bir yapı elemanı ve bileşeninin tasarım ve yapım tekniklerini, yeni yapım teknolojilerini de dikkate alarak öğrenir. Dersin İçeriği: Yapıları tanımlama, sınıflandırma ve aplikasyon işlemi, temel kazısı ve kazı sırasında alınacak önlemler, temeller, taş, tuğla, briket, ytong, beton ve alçı bloklarla yapılan duvarlar, perde ve istinat duvarları. İNŞ-208 STRUCTURAL ELEMENTS II Objectives: Teach The student learn the design and construction techniques of building elements and components while considering the latest construction technologies. Content: Structure identification, classification and application processes; the foundation excavation; the basic measures to be taken during the foundation excavation; foundations, walls made of stone, brick, ytong, concrete blocks and plaster blocks; shear walls and retaining walls. İNŞ 206 SAYISAL YÖNTEMLER Dersin Amacı: Matematik ve mühendislik problemlerinin çözümünde,sayısal çözüm yöntemlerinin kullanılabilmesini, sağlamak. Dersin İçeriği: Bir değişkenli denklemlerin sayısal çözümü, Doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözümleri, Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin sayısal çözümleri, Özdeğer problemlerin sayısal çözümleri, Interpolasyon ve eğri uydurma,sayısal Türev ve İntegral, Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü İNŞ 206 NUMERICAL METHODS Objectives: To provide using numerical analysis methods to solve mathematical and engineering problems Content: Numerical solutions of equations with one variable,numerical solution of linear system of equations, Numerical solution of non linear systems of equations, Numerical solution of eigen value problems, Interpolation and Curve fitting, Numerical differentiation and Integration, Numerical solution Ordinary differential equation

12 İNŞ 204 TOPOĞRAFYA Dersin Amacı: Ölçme Mühendisliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, ölçme aletlerinin özellikleri ve kullanımlarının kavranması ile birlikte; mühendislik uygulamalarında öğrencilerin ölçme konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasını sağlamak Dersin İçeriği: Ölçme mühendisliği, arazi ölçüm tipleri, aletler, ölçümler ve hatalar, doğruluk ve hassasiyet, şerit metre ve elektronik aletlerle uzunluk ölçümleri, açı ölçümleri, arazi uygulamaları, hesaplar ve düzeltmeler, alan hesapları ve arazi düzenlemeleri, proje aplikasyonları İNŞ 204 SURVEYING Objectives: To Introduce surveying engineering, surveying instruments and type of collecting field notes as well as to furnish students with enough surveying techniques for civil engineering applications Content: Surveying Engineering, types of land surveys, instruments, measurements and errors, precision and accuracy, distance measurements: taping and electronic distance measurement, angles, bearings, azimuths, field operations with total stations, and theodolites, computations and adjustment of measurements, area calculations, layout İNŞ 202 MUKAVEMET II Dersin Amacı: Yeni sistemlerin mühendislik tasarımlarında yada mevcut sistemlerin kontrol edilmesinde ihtiyaç duyulan; deforme olabilen cisimlerin maruz kaldıkları yükler altında gerilme, gerinim ve deformasyon analizleri için teorik alt yapının sağlanması Dersin İçeriği: Eksenel, Kesme, ve Eğilme Moment Diagramları, Eğilme ve simetrik kesitlerde eğilme, Norma kuvvet ve simetrik kesitlerde eğilme, Simetrik olmayan ketsilerde eğilme, Normal kuvvet ve simetrik olmayan ketsilerde eğilme, Kirşlerde kayma gerilmeleri, Birleşik yükler altında gerilme, Gerilme ve birim şekil değiştirmelerin taşınması, Kirişlerde sehim analizi, Enerji Yöntemleri, Burkulma İNŞ 202 STRENGTH OF MATERIAL II Objectives: To provide the theoretical foundation for analyses of stress, strain and deformation of the deformable bodies subjected to force systems, which is required for both engineering design of the new systems and control of the existing one Content: Axial force, shear, and bending moments diagrams, Pure bending and bending of beam with symmetrical cross section,axial force and bending of beam with symmetrical cross section,pure bending and bending of beam with unsymmetrical cross section, Axial force and bending of beam with unsymmetrical cross section, Shear stress in the beams, Stresses under combined loading, Transformation of stress and strain, Deflection of beams, Energy Methods, Buckling İNŞ-234 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ Mühendislik jeolojisi ve inşaat mühendisliği. Yerkabuğunu oluşturan maddelerin fiziksel özellikleri. Külteleri oluşturan başlıca mineraller. Kültelerin sınıflandırılması. Magmatik külteler. Tortul külteler. Metamorfik külteler. Kültelerin yapıları. Yeryüzünün jeolojik değişimi. Erozyon. Yeryüzündeki tektonik olaylar. Depremler. Jeolojik haritalar ve kesitler.

13 INS-234 GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEERS Engineering geology and civil engineering. Physical properties of earth materials. Properties of common rock forming minerals. Classification of rocks. Ignous rocks. Sedimentary rocks. Metamorphic rocks. Soil materials. Geologic processes and time. Erosion processes. Tectonic processes. Earthquakes. Geologic maps and sections. İNŞ-226 YAPI HUKUKU Yapı hukuku kavramı ve problemleri. İnşaat Mühendisliği hizmetleri ile ilgili yasa, yönetmelik, sözleşme ve şartnameler. INS-226 CONSTRUCTION LAW Introduction to construction law, practical issues and problems. Laws, contractual methods and specifications related with construction industry.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ İNŞAAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İNŞ 101 BİLGİSAYAR-I 1 1 2 İNŞ 101

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE 151832138 COURSE NAME Staticis SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı