faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde..."

Transkript

1 faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

2 içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik Sonuçlar 08 Mali Sonuçlar Y l Faaliyetleri 10 Uçufl ve Trafik Geliflimi 11 Ticari Geliflmeler 19 Teknik 21 nsan Kaynaklar 22 Yat r mlar 23 Hizmetler 25 Bilgi Teknolojileri Projeleri 26 Mali Durum 29 Terimler ve K saltmalar 92

3 y l önemli geliflmeler 28 Mart 2002 ki adet B filomuza kat ld. 15 Nisan 2002 Prifltina hatt aç ld. 7 Haziran 2002 Airbus THY ye A340 lar en iyi uçuran ve en iyi hizmet veren havayolu flirketi olmas nedeniyle "A340 flletmecili inde Mükemmeliyet Ödülü" verdi. 10 Haziran 2002 Tüm A340 uçaklar m z n "Business Class" koltuklar nda kiflisel bilgisayar kullan lmaya baflland. 1 Temmuz 2002 THY ile SunExpress Havayollar Antalya- Münih-Antalya hatt nda "code share" uçufllar na bafllad. 1 A ustos 2002 IranAir ile Ortakl m z aras nda akdedilen "code-share" anlaflmas çerçevesinde stanbul- Tahran- stanbul seferleri IranAir ile ortak yap lmaya baflland. 27 A ustos 2002 THY, k vr k kanat uçlar n n üreticisi Aviation Partners Boeing taraf ndan "Yetkili Montaj Merkezi" ilan edildi. 16 Eylül 2002 stanbul-ankara- stanbul hatt nda "Business Class" uygulamas bafllad. 28 Ekim 2002 Kuala Lumpur hatt kapan rken, Hong Kong hatt aç ld.

4 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu hukuki statü Türk Hava Yollar A.O. 20 May s 1933 tarihinde 2186 say l Kanunla "Hava Yollar Devlet flletmesi" ad alt nda Ankara da kurulmufl ve Milli Savunma Bakanl na ba l olarak faaliyete geçmifltir y l nda Bay nd rl k Bakanl na ba lanm fl, 1938 y l nda "Devlet Hava Yollar Umum Müdürlü ü" ad n alarak 1939 tarihinden itibaren faaliyetlerini Ulaflt rma Bakanl na ba l olarak sürdürmüfltür y l nda 6623 say l Kanunla özel hukuk kurallar ile sevk ve idare edilen bir flirket yap s na kavuflturularak, "Türk Hava Yollar Anonim Ortakl " ad alt nda faaliyetlerine devam etmifltir. 9 Kas m 1984 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan baz Kamu Kurum ve Kurulufllar hakk nda 233 say l Kanun Hükmünde Kararname ile bir Kamu ktisadi Kuruluflu olarak bu kanun kapsam nda yer alm flt r. 25 Eylül 1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan 22 A ustos 1990 tarih ve 90/822 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Ortakl m z n 3291 say l kanun kapsam na al narak özellefltirilecek K K ler aras nda yer almas na karar verilmifltir. Yüksek Planlama Kurulu nun 30 Ekim 1990 tarih ve 90/18 say l karar ile Kuruluflumuzun yeni statüsüne göre düzenlenen ana sözleflmesi kabul edilmifl ve 5 Kas m 1990 tarihinde Ticaret Sicili ne tescil ettirilmifltir. Ortakl m z 27 Kas m 1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi ve Baz Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair 4046 say l Kanun kapsam na al n p, mezkur kanunun 35. maddesi uyar nca Özellefltirme daresi Baflkanl na ba l ktisadi Devlet Teflekkülü olmufltur. An lan kanunun 20/a maddesi taht nda ana sözleflmesi mezkur kanundaki hükümlere paralel hale getirilmek amac yla Özellefltirme daresi Baflkanl n n 5 Aral k 1996 tarihli onay al narak tadil edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 5 Temmuz 2002 tarih ve 33/953 say l karar ile onaylanan ve Özellefltirme daresi Baflkanl k makam n n 8 Kas m 2002 tarih ve 1006 say l Olur u ile uygun bulunan ana sözleflme de ifliklikleri de 17 Ocak 2003 tarihli ola anüstü Genel Kurul da kabul edilerek yürürlü e girmifltir. Ortakl m z istikrarla uygulamaya devam etti i ak lc stratejileri ve tüm kurulufla yay lan tak m çal flma ruhu sonucunda, 2002 y l nda da karl l n sürdürerek, y l SPK esas na göre vergi öncesi 137,3 trilyon TL, vergi sonras 104,9 trilyon TL gibi rekor bir karla kapatmay baflarm flt r.

5 Türk Hava Yollar n n misyonu Türkiye nin bayrak tafl y c s olarak THY nin misyonu, afla daki amaçlarla hava tafl mac l k hizmeti sunmaktad r: Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, Ortakl n teknik bak m ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bak m üssü haline getirerek teknik bak m hizmetleri sa lay c s olma kimli ini/vasf n gelifltirmek, Ortakl n yer hizmetleri ve uçufl e itimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havac l k hizmeti alan nda hizmet sa lay c s olma kimli ini gelifltirmek, Ortakl n yurtiçi hava tafl mac l ndaki lider konumunu muhafaza etmek, Ortakl n yurtd fl ndaki imaj n gelifltirecek ve pazarlama imkanlar n yükseltecek flekilde kendi uçufl a n tamamlayacak küresel bir havayolu ittifak ile iflbirli ine girerek kesintisiz ve kaliteli uçufl hizmeti sunmas n sa lamak, stanbul u önemli bir uluslararas uçufl merkezi (hub) haline getirmek.

6 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu yönetim kurulu baflkan n n mesaj Türk Hava Yollar, gerek Türkiye de, gerekse dünyada ve özellikle de havac l k sektöründe krizler y l olan 2001 y l nda, zaman nda yapt de erlendirmeler sonucunda uygulamaya koydu u etkin maliyet azalt c önlemler, planl kapasite kullan m, esnek filo anlay fl, yerinde ve süratle al nan kararlar sonucunda y l karla kapatmay baflaran nadir havayollar ndan biri olmufltur. Ortakl m z istikrarla uygulamaya devam etti i ak lc stratejileri ve tüm kurulufla yay lan tak m çal flma ruhu sonucunda, 2002 y l nda da karl l n sürdürerek, y l SPK esas na göre vergi öncesi 137,3 trilyon TL, vergi sonras 104,9 trilyon TL gibi rekor bir karla kapatmay baflarm flt r y l ndaki bu mali baflar n n en sevindirici yönlerinden biri, daha önceki y llardaki faaliyet zarar n 157,6 trilyon TL gibi rekor bir faaliyet kar na dönüfltürmüfl olmas d r y l nda uygulanan önlemler paketi kapsam nda yer alan kapasite azalt lmas ile bir havayolunun kapasitesinin etkin kullan m n n en iyi göstergesi olan yolcu doluluk oranlar, 2002 y l nda iç hatlarda %70,8, d fl hatlarda %68,6 ve toplamda %68,9 ile Türk Hava Yollar n n bugüne kadarki en iyi de erlerine ulaflm flt r. Filosunda kargo uça olmamas na ra men, Ortakl m z 2002 y l nda 119 bin ton ile rekor bir kargo tafl mas gerçeklefltirerek 225,5 trilyon TL gelir elde etmifltir. Kargo utilizasyonu da 2001 y l nda %58 iken 2002 y l nda %68 e yükselmifltir. Ortakl m z 2002 y l nda, muhasebe sisteminde dünyadaki pek çok havayolunun uygulad flekilde ve

7 genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesine uygun olarak, yolcu bilet sat fl bedelinin tafl ma hizmeti gerçekleflti inde faaliyet gelirleri içinde yer almas ve henüz uçulmayan biletlerin kupon paylar n n gelir tablosu ile iliflkilendirilmeyip "gelecek aylara ait gelirler", bu kuponlara düflen komisyon paylar n n da "gelecek aylara ait giderler" hesab nda bilançoda gösterilmesi uygulamas na geçmifltir. Bu muhasebe uygulamas de iflikli i yap lmam fl olsayd, geçmifl y llarla karfl laflt r ld nda SPK esas na göre vergi öncesi kar m z 233,8 trilyon TL, vergi sonras kar m z ise 156 trilyon TL olacakt. Türk Hava Yollar, Avrupa Havayollar taraf ndan yolcu memnuniyetine yönelik olarak haz rlanm fl olan ve yolculara seyahat öncesi, seyahat s ras nda ve seyahat sonras nda yüksek bir hizmet standard vermeyi taahhüt eden "Havayolu Yolcu Hizmet Taahhütnamesi" için tüm haz rl klar n tamamlayarak imzalayan ve uygulamaya koyan ilk havayollar ndan biri olmufltur. Türk Hava Yollar n n 2002 y l nda elde etti i baflar da yolcu ve kargo tafl mas n n yan s ra, bölgenin en büyük ve en güvenilir bak m merkezlerinden biri olan Bak m Merkezi ile modern ve ça dafl donan mlara sahip Uçufl E itim Merkezi nde verilen hizmet sat fllar n n da önemli katk s olmufltur y l n n bu kadar baflar l bir y l olmas nda eme i geçen Yönetim Kurulumuza, baflta Genel Müdürümüz Say n Yusuf Bolay rl olmak üzere tüm yöneticilerimize, özverili ve baflar l çal flmalar ile bizleri destekleyen çal flma arkadafllar m za teflekkürlerimizi sunuyorum. Türk Hava Yollar na uzun y llar baflar ile hizmet veren Say n Yusuf Bolay rl n n emeklili i nedeni ile bu kurumun yönetiminde bayra devralm fl olan Say n Abdurrahman Gündo du nun flirketi daha ileri tafl yaca na inan yor ve yeni görevinde baflar lar diliyorum. Baflta yolcular m z olmak üzere çal flanlar m z, sendikam z, ifl ortaklar m z ve iflbirli i yapt m z tüm kurulufllar n destek ve katk lar ile Ortakl m z n baflar s n n önümüzdeki y llarda daha da artaca na inan yorum. Yönetim Kurulu ad na, Cem M. KOZLU Yönetim Kurulu Baflkan

8

9 yönetim kurulu ( ) Cem M. KOZLU Yusuf BOLAYIRLI Ahmet ERTU RUL Mehmet GÖK Önder DO U Alaaddin KUDAY Turgut BOZKURT Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye denetim kurulu Yalç n ER fi K brahim PEKTAfi fiefik BÜYÜKYÜKSEL Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi genel müdür Yusuf BOLAYIRLI Genel Müdür

10 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu trafik sonuçlar Toplam Trafik Sonuçlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 64,5 60,2 66,9 63,0 68,9 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 49,8 50,6 56,4 55,1 64,5 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) PERSONEL (YIL SONU) (TOPLAM)

11 mali sonuçlar Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre (milyon TL) filetme GEL R filetme G DER filetme KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER F NANSMAN G DERLER OLA AN KAR/(ZARAR) ( ) ( ) ( ) OLA AN DIfiI GEL R OLA AN DIfiI G DER VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILI I NET KAR/(ZARAR) ( ) ( ) YIL SONU KURU (1 ABD dolar ) ORTALAMA KUR (1 ABD dolar ) SPK Kanunu Seri XI No:1 Tebli Uyar nca (milyon TL) filetme GEL R filetme G DER filetme KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER F NANSMAN G DERLER OLA AN KAR/(ZARAR) ( ) ( ) ( ) OLA AN DIfiI GEL R OLA AN DIfiI G DER VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILI I NET KAR/(ZARAR) ( ) ( ) YIL SONU KURU (1 ABD dolar ) ORTALAMA KUR (1 ABD dolar )

12 2002 y l faaliyetleri Y l sonunda filomuzdaki uçak adedi, tümü yolcu uça olmak üzere toplam 66, koltuk kapasitemiz ise olmufltur. Yolcu uçaklar n n yan s ra ACMI baz nda kiralanan bir adet kargo uça ile kargo tafl mac l gerçeklefltirilmifltir.

13 uçufl ve trafik geliflimi uçufl operasyonu 2002 y l nda filomuza iki adet B tipi uçak kat lm fl olup, kira süreleri dolan iki adet B uça iade edilmifltir. Mahan Air e üç adet A tipi uça n sat fl anlaflmas yap lm fl, 26 Haziran 2002 ve 18 Ekim 2002 tarihlerinde iki adedi teslim edilmifltir. Böylece, y l sonunda filomuzdaki uçak adedi, tümü yolcu uça olmak üzere toplam 66, koltuk kapasitemiz ise olmufltur. Yolcu uçaklar n n yan s ra ACMI baz nda kiralanan bir adet A kargo uça ile kargo tafl mac l gerçeklefltirilmifltir Y l Sonu tibariyle Filo Yolcu Uçak Y l Sonu Uçaklar Adedi Filo Yafl A ,54 A ,25 B ,76 B ,55 B ,13 RJ ,79 RJ70 3 6,64 Toplam 66 6,89 Toplam Koltuk Kapasitesi (Y l Sonu tibariyle)

14 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu Toplam Yolcu Da l m Özel Kira %3 Hac %1 D fl Hat %49 ç Hat %47 Bölgelere Göre D fl Hatlar Yolcu Da l m Kuzey Afrika %4 Güney Afrika %1 Ortado u %10 Kuzey Amerika %4 Uzakdo u %11 Avrupa %70 trafik geliflimi 2002 y l nda gerçekleflen blok uçufl saat ve uçak bafl na ortalama günlük uçufl saatleri 2001 y l de erleriyle karfl laflt rmal olarak afla da verilmifltir. Uçufl Saatleri Ortalama Toplam Blok Günlük Uçufl Saati Uçufl Saati A :11 14:28 A :14 - A :17 08:00 B :04 08:37 B :17 08:51 B :57 11:18 RJ :44 06:18 RJ :46 06:51 B F : y l nda 4,9 milyonu iç, 5 milyonu d fl, 123 bini hac ile umre ve 344 bini özel kira seferlerimizde olmak üzere toplam 10,4 milyon yolcu tafl nm flt r. Toplam trafik faaliyetlerinde kapasite (arzedilen koltuk-km) %3,3 azalt l rken, trafik (ücretli yolcu-km) %5,8 artm fl, bunun sonucunda yolcu doluluk oran da bugüne kadarki en iyi de erine ulaflarak 5,9 puan art flla %68,9 olarak gerçekleflmifltir. Y l içinde toplam 119 bin ton kargo tafl nm flt r y l sonu itibariyle 103 noktaya uçufl yap lm fl olup, 138 milyon km katedilmifltir. A (*) Toplam (*) ACMI baz nda kiral k kargo uça

15 trafik sonuçlar ç Hatlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 69,6 67,6 70,7 66,4 70,8 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 52,0 48,1 50,6 37,5 59,4 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) D fl Hatlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 63,1 58,1 66,0 62,3 68,6 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 49,3 51,2 57,7 59,9 65,3 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) y l nda toplam 10,4 milyon yolcu tafl nm flt r. Y l içinde toplam 119 bin ton kargo tafl nm flt r y l sonu itibariyle 103 noktaya uçufl yap lm fl olup, 138 milyon km katedilmifltir.

16 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu ç Hat - D fl Hat Ayr ml Tafl nan Ücretli Yolcu (000) ç Hatlar D fl Hatlar Toplam Trafik Sonuçlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU YÜKLEME FAKTÖRÜ (%) 58,9 60,5 65,2 69,0 68,6 64,5 60,2 66,9 63,0 68,9 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO VE POSTA (TON)

17 Tafl nan Ücretli Yolcu Say s (000) Tafl nan Kargo ve Posta (Ton) Yolcu Yükleme Faktörü (%) Arzedilen Koltuk-Km ve Ücretli Yolcu-Km (Milyon) Arzedilen Koltuk-Km Ücretli Yolcu-Km , , , , , , , , , ,

18 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu Uçufl A - Tarife Yap s 15 Nisan 2002 tarihi itibariyle Prifltina uçufllar bafllat lm flt r K fl Tarife döneminde Kuala Lumpur hatt kapat larak, 28 Ekim 2002 tarihinde Hong Kong hatt aç lm flt r. 21 Ocak 2002 tarihinde Sivas hatt, 8 Mart 2002 tarihinde de Kahramanmarafl hatt kapat lm flt r. 25 Mart 2002 tarihi itibariyle Ankara- Samsun-Ankara uçufllar m z kald r lm flt r. 28 Ekim 2001 tarihi itibariyle durdurulan Osaka seferlerimiz, 8 fiubat 2002 tarihi itibariyle Seul ba lant l olarak yeniden bafllat lm flt r. 16 Eylül 2002 tarihi itibariyle stanbul- Ankara- stanbul hatt nda Business Class uygulamas bafllat lm flt r. Ercan Havaliman ndaki pist bak m ve apron çal flmalar nedeniyle 10 Eylül 2002 tarihinden itibaren K br s seferlerimiz, Ercan Havaliman yerine Geçitkale Havaalan na yap lm flt r. Adana Havaliman ndaki onar m çal flmalar nedeniyle, meydan 4 Kas m Ocak 2003 tarihleri aras nda trafi e kapat lm flt r. Bu tarihler aras ndaki tüm stanbul-adana- stanbul, Ankara-Adana-Ankara ve Adana-Cidde-Adana seferleri iptal edilmifltir. Tarifeli Hatlar 2002 y l nda tarifeli iç hatlarda kapasite bir önceki y la göre %11,2 azalt l rken, trafik %5,3 oran nda düflmüfl, bunun neticesinde yolcu doluluk oran 4,4 puan art flla %70,6 olarak gerçekleflmifltir. Tafl nan yolcu say s 4,9 milyon olurken, 26 bin ton kargo tafl nm flt r. Tarifeli d fl hatlarda kapasite %2,6 oran nda azalt l rken, trafik %6,9 art fl göstermifl ve yolcu doluluk oran 6 puan artarak %68,3 olarak gerçekleflmifltir. Tafl nan yolcu say s 5 milyon olurken, 84 bin ton kargo tafl nm flt r.

19 Tarifeli iç ve bölgesel da l ml d fl hatlar trafik sonuçlar afla daki tabloda verilmektedir: Arzedilen Ücretli Yolcu Doluluk Oran (%) Koltuk-km Yolcu-km 02/01 02/01 (% De iflim) (% De iflim) Tarifeli ç Hatlar -11,2-5,3 66,3 70,6 Tarifeli D fl Hatlar -2,6 6,9 62,3 68,3 Avrupa -2,0 1,8 63,9 66,5 Kuzey Afrika 2,3 4,4 67,3 68,8 Ortado u 12,9 16,3 61,0 62,8 Uzakdo u 8,9 24,8 62,9 72,1 Kuzey Amerika -29,8-11,2 55,8 70,5 Güney Afrika 23,8 32,6 65,4 70,0 Özel Kira Seferleri 2002 y l nda özel kira seferlerinde konma yap lm flt r. Bunlar n adedi d fl hat, 370 adedi ise iç hatt r y l na göre özel kira seferlerinde %43,1 art fl olmufltur. D fl hatlarda gerçeklefltirilen seferler %91,7 ile Avrupa, %4,2 ile Ortado u, %2,4 ile Uzakdo u, %1,2 ile Kuzey Afrika ve %0,5 ile Amerika bölgesine yap lm flt r. Hac ve Umre Seferleri 22 Ocak - 16 fiubat aras nda gidifli, 25 fiubat - 21 Mart tarihleri aras nda dönüflü yap lan hac seferlerinde toplam hac tafl nm flt r Kas m tarihlerinde gidifli, 5-17 Aral k tarihlerinde dönüflü yap lan umre seferlerinde ise toplam yolcu tafl nm flt r. Kargo 2002 y l THY Kargo için, 2001 y l nda yaflanan ve havac l k sektörünü derinden etkileyen olumsuzluklar nedeniyle azalan kargo trafi inin yeniden canland bir y l olmufltur y l nda kargo trafi ini art rmak ve mevcut kargo kapasitesini en iyi flekilde de erlendirmek üzere hizmet çeflitlendirilmesine gidilmifltir. Toplam Kargo Da l m (Ton) Yolcu Uçaklar Tarifeli D fl Hatlar Kargo Da l m (Ton) Güney Afrika %3 Kuzey Afrika %1 Ortado u %9 ç Hatlar %22 Kuzey Amerika %13 Avrupa %51 D fl Hatlar %78 Uzakdo u %23 15 Nisan 2002 tarihi itibariyle Prifltina uçufllar bafllat lm flt r. 28 Ekim 2002 tarihinde Hong Kong hatt aç lm flt r. 16 Eylül 2002 tarihi itibariyle stanbul-ankara- stanbul hatt nda Business Class uygulamas bafllat lm flt r.

20 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu Kargo takibinin acentelerimiz taraf ndan WAP teknolojisi ile cep telefonunun yan s ra web sitemiz üzerinden de yap lmas sa lanm flt r y l nda kargo sisteminde karar destek modülünün yan s ra kamyon tafl malar ve palet/konteyner ULD takibini sa layan programlar gelifltirilerek kullan ma aç lm flt r. TACTIC Kargo Otomasyon Sistemi yurtd fl nda 48, yurtiçinde befl olmak üzere toplam 53 noktada on-line olarak hizmet vermektedir. New York - stanbul sektöründe H zl Kargo Tafl ma ve H zl Kurye hizmeti bafllat lm flt r y l nda, yolcu uçaklar m z ile ton kargo tafl nm fl olup, bunun tonu iç hatlarda, tonu d fl hatlarda gerçekleflmifltir y l nda yolcu uçaklar m z n kargo kapasitelerinin yetersiz kald noktalar n kargo taleplerini karfl lamak üzere Frankfurt, Nürnberg ve Maastricht e ACMI baz nda kiralanan kargo uça ile ton kargo tafl mas gerçeklefltirilmifltir. Bunun yan s ra hard block kapasite baz nda kargo uça kiralanarak 879 ton ilave kargo tafl mas gerçeklefltirilmifltir y l nda en çok kargo tafl nan hatlar; s ras yla New York, Maastricht, Frankfurt, Londra ve Bangkok olmufltur y l nda iç hatlarda bir önceki y la göre %7 oran nda art flla 7,4 milyon ABD dolar, d fl hatlarda %15 oran nda art flla 142,5 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 150 milyon ABD dolar kargo geliri sa lanm flt r. (*) THY Kargo havac l k sektöründe yurtiçi kargo pazar n n tamam n elinde bulundurmakta olup, d fl hat kargo pazar ndaki pay ise 2002 y l nda %44 olmufltur. Akaryak t /01 % De. Konma say s ,9 Yolcu Seferleri ,9 Kargo Seferleri ,9 Kargo (Ton) ,5 Yolcu Seferleri ,4 Kargo Seferleri ,1 Posta (Ton) ,1 Petrol Ofisi A.fi. bayisi oldu umuz Türk Hava Yollar Akaryak t Benzin stasyonu, yeni bina ve tesisi ile 2002 y l n n Mart ay nda tamamen otomasyona geçmifl ve (her tafl ta verilen kart ile yak t verme) tafl t tan ma sistemi ile hizmete girmifltir y l nda Ortakl m z yurtiçi ve yurtd fl uçufllar nda jet yak t tafl mac l yaparak, 1,5 milyon ABD dolar civar nda tasarrufta bulunmufltur. (*) Kargo gelirleri ortalama ABD dolar kurlar baz al narak hesaplanm flt r y l nda iç hatlarda bir önceki y la göre %7 oran nda art flla 7,4 milyon ABD dolar, d fl hatlarda %15 oran nda art flla 142,5 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 150 milyon ABD dolar kargo geliri sa lanm flt r.

21 ticari geliflmeler Sat fl ve Pazarlama 2002 y l nda talya, Çekoslovakya ve Romanya da IATA acente komisyonlar %9 dan %7 ye indirilmifltir. Avrupa havayollar n n Avrupa hükümetleri, Avrupa Komisyonu ve yolcu temsilcileri ile karfl l kl görüflmelerden sonra hizmet standartlar n belirleyerek yolculara seyahat öncesi, seyahat s ras nda ve seyahat sonras nda belli bir hizmet seviyesini sa lamak amac ile haz rlanan "Havayolu Yolcu Hizmet Taahhütnamesi" Ortakl m z taraf ndan da kabul edilmifl ve bu konuda tüm haz rl klar tamamlanarak uygulamaya bafllanm flt r. Miles&Miles Özel Yolcu Program Miles&Miles Program ; s k uçan üyelerimizin Türk Hava Yollar ile anlaflmal havayollar uçufllar ndan, otel konaklamalar ndan, oto kiralamalar ndan ve Garanti Bankas ile ortaklafla gelifltirilen co-branded kredi kart olan Shop&Miles ile yap lan harcamalardan kazan lan miller karfl l ücretsiz bilet, refakatçi bilet ve uçufl s n f n yükseltme gibi daha bir çok hizmetlerin sunuldu u Türk Hava Yollar Özel Yolcu Program d r. 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle Miles&Miles Özel Yolcu Program toplam üye say m z kifliye ulaflm fl olup, üyelerimizden i Classic, u Elite kart sahibidir. Miles&Miles üyesi yolcular m z, mil durumu, kiflisel bilgiler, promosyonlar, üyelik rehberi, haber bülteni, eksik mil iflleme, hesap özeti dökümü ve Miles&Miles Program detaylar ve kurallar ile ilgili bilgilere adresinden ulafl p, ifllem yapabilmektedirler. Ayr ca, yolcular m za stanbul Atatürk ve Ankara Esenbo a Havaliman nda ayn fonksiyonlar kiosklardan gerçeklefltirme imkan sunulmufltur. CIP salonlar n n kullan m ile ilgili "CIP Express" ad alt nda 1 Mart 2002 tarihi itibariyle yeni bir uygulama bafllat lm flt r. Yeni uygulama ile, ekonomi s n f bilete sahip tüm yolcular belirli bir bedel karfl l nda Türkiye içindeki CIP salonlar ndan yararlanabilmektedirler. Code-Share Anlaflmalar Ortakl m z ile SunExpress Havayollar aras ndaki "code share" anlaflmas çerçevesinde, 1 Temmuz tarihi itibariyle, SunExpress in Antalya-Münih tarifeli seferlerine Ortakl m z n uçufl kodu ve numaras ile sat fl yap lmaya bafllanm flt r. Ortakl m z ile ran Havayollar aras nda "code share" anlaflmas imzalanm fl olup, 1 A ustos 2002 tarihi itibariyle stanbul-tahran hatt nda ortak seferlere bafllanm flt r. Ortakl m z ile Çin Havayollar aras nda 30 Haziran 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "code share" anlaflmas imzalanm fl olup, ayn tarih itibariyle stanbul-beijing-fianghay- Beijing- stanbul hatt nda ortak uçufllara bafllanm flt r. Söz konusu seferler yaln zca Ortakl m z taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. kili Hava Ulaflt rma Anlaflmalar Türkiye-Özbekistan aras nda Ekim tarihlerinde Taflkent te yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda, Ortakl m z stanbul-taflkent hatt nda 4. frekans elde etmifltir. Türkiye-Yemen aras nda Kas m tarihlerinde Sanaa da yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda, kili Hava Ulaflt rma Anlaflmas yenilenmifl olup, söz konusu anlaflmaya "code share" maddesi eklenmifl ve her iki ülke havayoluna 14 er frekans uçufl hakk tan nm flt r. Türkiye-Japonya aras nda Eylül tarihlerinde Ankara da yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda Ortakl m z, stanbul-tokyo, stanbul- Osaka uçufllar n K fl 02/03 tarife dönemi itibariyle, birleflik (coterminalize) olarak icra etme hakk n elde etmifltir. Türkiye ve Azerbaycan aras nda Ocak 2002 tarihlerinde yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda, Ortakl m zca stanbul-bakü- stanbul hatt nda haftada 12 sefer yapma hakk elde edilmifltir. Türkiye ve Nijerya Sivil Havac l k Makamlar aras nda 14 Nisan 2002 tarihlerinde stanbul da yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucu iki ülke aras nda kili Hava Ulaflt rma Anlaflmas imzalanm flt r.

22 Atatürk Hava Liman nda bulunan THY Bak m Merkezi nde çok amaçl olarak planlanm fl iki hangar bulunmaktad r. I. Bak m Üssü toplam metrekare, II. Bak m Üssü ise metrekare alana sahiptir. I. ve II. Bak m Üssü ayn anda iki A340, iki A310, befl B737 ya da bir B737 ile üç RJ uça na bak m hizmeti verebilmektedir.

23 teknik Atatürk Havaliman nda bulunan THY Bak m Merkezi nde çok amaçl olarak planlanm fl iki hangar bulunmaktad r. I. Bak m Üssü toplam metrekare, II. Bak m Üssü ise metrekare alana sahiptir. I. ve II. Bak m Üssü ayn anda iki A340, iki A310, befl B737 ya da bir B737 ile üç RJ uça na bak m hizmeti verebilmektedir. Mevcut hangar ve eleman kapasitesi ile 2002 y l nda özel hava tafl mac l flirketlerine ait uçaklara teknik hizmet verilmesi ve yurtiçi ile yurtd fl müflterilere teknik malzeme sat fl yoluyla gelir elde edilmesi çal flmalar sürdürülmüfltür. IranAir ve K br s Türk Hava Yollar na ait toplam 11 adet CF6-80A3 motoru ile, Onur Air e ait üç adet CF6-80C2 motorunun, Air Anatolia ya ait bir adet CFM56-3C1 motorunun overhaul leri yap lm flt r. Ortakl m z, Bak m Merkezi nin teknik hizmet sat fllar ndan 44,7 milyon ABD dolar, hat bak m hizmetlerinden (anlaflmal firma) 1,8 milyon ABD dolar, surplus malzeme sat fl ndan 5,5 milyon ABD dolar, warranty den 3,3 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 55,3 milyon ABD dolar gelir elde edilmifltir y l nda; THY filosundaki uçaklar n kokpit kap lar n n kuvvetlendirilmesine iliflkin modifikasyonlar yap lm flt r. Ortakl m z, Aviation Partners Boeing firmas n n B /800 için üretti i Winglet Modifikasyonu nu uygulamak için Yetkili Modifikasyon Merkezi Sertifikas n alm flt r. lk k vr k kanat ucu montaj 7-10 Ekim 2002 tarihleri aras nda SunExpress in B tipi uça na uygulanm flt r. A340 uçaklar n n Airshow sistemi yenilenmifltir. 10 Haziran 2002 tarihinden itibaren tüm A340 uçaklar m z n Business Class koltuklar nda kiflisel bilgisayar kullan lmaya bafllanm flt r. B uçak APU lar n n ilk revizyonu gerçeklefltirilmifltir.

24 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu insan kaynaklar 2001 y l sonunda olan toplam personel say s, 2002 y l nda %2,3 azalarak olmufltur. Personel bafl na düflen yolcu say s geçti imiz y la göre %3,4 artm fl, sonuç itibariyle, personel bafl na düflen üretim artm fl, verimlilik yükselmifltir. E itim Personel Verimlili i Geliflimi Uçak Bafl na Düflen Personel Bafl na Düflen Y llar Personel Say s Yolcu Say s THY E itim Baflkanl nda yerli ve yabanc havayolu flirketlerine Motor Tip Kurslar, Gövde Tip ve Aviyonik Sistemleri kurslar, acentelere Bilet Sat fl ve Rezervasyon e itimleri, kargo acentelerine Kargo Sat fl ve Tehlikeli Maddeler e itimleri, tüm talep eden müflterilere Davran fl ve Kalite e itimleri verilerek gelir elde edilmektedir. Ayr ca, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü nün verdi i yetki ile lisans s navlar ücret karfl l yap lmaktad r Ocak-Aral k döneminde planlamaya uygun olarak düzenlenen Yolcu Sat fl, Rezervasyon, Yolcu Hizmetleri, Harekat, Kargo, Kalite, Bilgisayar, Teknik ngilizce ve Uçak Teknik Temel ve Tip kurslar na personel kat lm flt r. E itimlerin (e-learning) uzaktan e itim modeliyle verilmesine Yönetici E itimleri ile bafllanm flt r. Bugüne kadar 68 yurtd fl yöneticisi olmak üzere toplam 121 yönetici bu e itimleri alm flt r. Uçufl E itim Merkezi Uçufl E itim Merkezi, Kokpit ve Kabin E itimi olmak üzere iki bölümden oluflmakta olup, kokpit e itimleri için bir B , bir RJ ve bir B "Full Flight Simulator" bulunmaktad r. Kabin E itim Binas bünyesinde ise bir A340 "First Class" kabin servis arac (mock-up), bir B737 "Economy Class" kabin servis arac, bir B737/A310/A340 hareketli acil tahliye simülatörü ve bir A310 kanat üstü ç k fl kap s e itim arac (mock-up) bulunmaktad r. Uçufl E itim Merkezi nde kokpit personeli için düzenlenen 105 kursa kifli, kabin personeli için düzenlenen 116 kursa kifli kat lm flt r y l nda Ortakl m z d fl ndaki kurulufllara verilen kokpit ve kabin e itiminden elde edilen toplam gelir 2,6 milyon ABD dolar d r.

gözümüz daha yükseklerde...

gözümüz daha yükseklerde... faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek,

Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, 05 Faaliyet Raporu Misyon Türkiye nin bayrak tafl y c s olan THY nin misyonu, afla daki amaçlarla hava tafl mac l k hizmeti sunmakt r: Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

EDAK Size İyi Bakar

EDAK Size İyi Bakar 37. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu Ek-1 2014-2015 Mukayeseli Mali Tablolar EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr 3 4 EDAK Size İyi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 02 Yönetim Kadrosu 04 THY nin Hukuki Statüsü 05 Trafik Sonuçlar 06 On Y ll k Göstergeler 08 2004 Y l Faaliyetleri

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı