faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde..."

Transkript

1 faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

2 içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik Sonuçlar 08 Mali Sonuçlar Y l Faaliyetleri 10 Uçufl ve Trafik Geliflimi 11 Ticari Geliflmeler 19 Teknik 21 nsan Kaynaklar 22 Yat r mlar 23 Hizmetler 25 Bilgi Teknolojileri Projeleri 26 Mali Durum 29 Terimler ve K saltmalar 92

3 y l önemli geliflmeler 28 Mart 2002 ki adet B filomuza kat ld. 15 Nisan 2002 Prifltina hatt aç ld. 7 Haziran 2002 Airbus THY ye A340 lar en iyi uçuran ve en iyi hizmet veren havayolu flirketi olmas nedeniyle "A340 flletmecili inde Mükemmeliyet Ödülü" verdi. 10 Haziran 2002 Tüm A340 uçaklar m z n "Business Class" koltuklar nda kiflisel bilgisayar kullan lmaya baflland. 1 Temmuz 2002 THY ile SunExpress Havayollar Antalya- Münih-Antalya hatt nda "code share" uçufllar na bafllad. 1 A ustos 2002 IranAir ile Ortakl m z aras nda akdedilen "code-share" anlaflmas çerçevesinde stanbul- Tahran- stanbul seferleri IranAir ile ortak yap lmaya baflland. 27 A ustos 2002 THY, k vr k kanat uçlar n n üreticisi Aviation Partners Boeing taraf ndan "Yetkili Montaj Merkezi" ilan edildi. 16 Eylül 2002 stanbul-ankara- stanbul hatt nda "Business Class" uygulamas bafllad. 28 Ekim 2002 Kuala Lumpur hatt kapan rken, Hong Kong hatt aç ld.

4 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu hukuki statü Türk Hava Yollar A.O. 20 May s 1933 tarihinde 2186 say l Kanunla "Hava Yollar Devlet flletmesi" ad alt nda Ankara da kurulmufl ve Milli Savunma Bakanl na ba l olarak faaliyete geçmifltir y l nda Bay nd rl k Bakanl na ba lanm fl, 1938 y l nda "Devlet Hava Yollar Umum Müdürlü ü" ad n alarak 1939 tarihinden itibaren faaliyetlerini Ulaflt rma Bakanl na ba l olarak sürdürmüfltür y l nda 6623 say l Kanunla özel hukuk kurallar ile sevk ve idare edilen bir flirket yap s na kavuflturularak, "Türk Hava Yollar Anonim Ortakl " ad alt nda faaliyetlerine devam etmifltir. 9 Kas m 1984 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan baz Kamu Kurum ve Kurulufllar hakk nda 233 say l Kanun Hükmünde Kararname ile bir Kamu ktisadi Kuruluflu olarak bu kanun kapsam nda yer alm flt r. 25 Eylül 1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan 22 A ustos 1990 tarih ve 90/822 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Ortakl m z n 3291 say l kanun kapsam na al narak özellefltirilecek K K ler aras nda yer almas na karar verilmifltir. Yüksek Planlama Kurulu nun 30 Ekim 1990 tarih ve 90/18 say l karar ile Kuruluflumuzun yeni statüsüne göre düzenlenen ana sözleflmesi kabul edilmifl ve 5 Kas m 1990 tarihinde Ticaret Sicili ne tescil ettirilmifltir. Ortakl m z 27 Kas m 1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi ve Baz Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair 4046 say l Kanun kapsam na al n p, mezkur kanunun 35. maddesi uyar nca Özellefltirme daresi Baflkanl na ba l ktisadi Devlet Teflekkülü olmufltur. An lan kanunun 20/a maddesi taht nda ana sözleflmesi mezkur kanundaki hükümlere paralel hale getirilmek amac yla Özellefltirme daresi Baflkanl n n 5 Aral k 1996 tarihli onay al narak tadil edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 5 Temmuz 2002 tarih ve 33/953 say l karar ile onaylanan ve Özellefltirme daresi Baflkanl k makam n n 8 Kas m 2002 tarih ve 1006 say l Olur u ile uygun bulunan ana sözleflme de ifliklikleri de 17 Ocak 2003 tarihli ola anüstü Genel Kurul da kabul edilerek yürürlü e girmifltir. Ortakl m z istikrarla uygulamaya devam etti i ak lc stratejileri ve tüm kurulufla yay lan tak m çal flma ruhu sonucunda, 2002 y l nda da karl l n sürdürerek, y l SPK esas na göre vergi öncesi 137,3 trilyon TL, vergi sonras 104,9 trilyon TL gibi rekor bir karla kapatmay baflarm flt r.

5 Türk Hava Yollar n n misyonu Türkiye nin bayrak tafl y c s olarak THY nin misyonu, afla daki amaçlarla hava tafl mac l k hizmeti sunmaktad r: Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, Ortakl n teknik bak m ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bak m üssü haline getirerek teknik bak m hizmetleri sa lay c s olma kimli ini/vasf n gelifltirmek, Ortakl n yer hizmetleri ve uçufl e itimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havac l k hizmeti alan nda hizmet sa lay c s olma kimli ini gelifltirmek, Ortakl n yurtiçi hava tafl mac l ndaki lider konumunu muhafaza etmek, Ortakl n yurtd fl ndaki imaj n gelifltirecek ve pazarlama imkanlar n yükseltecek flekilde kendi uçufl a n tamamlayacak küresel bir havayolu ittifak ile iflbirli ine girerek kesintisiz ve kaliteli uçufl hizmeti sunmas n sa lamak, stanbul u önemli bir uluslararas uçufl merkezi (hub) haline getirmek.

6 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu yönetim kurulu baflkan n n mesaj Türk Hava Yollar, gerek Türkiye de, gerekse dünyada ve özellikle de havac l k sektöründe krizler y l olan 2001 y l nda, zaman nda yapt de erlendirmeler sonucunda uygulamaya koydu u etkin maliyet azalt c önlemler, planl kapasite kullan m, esnek filo anlay fl, yerinde ve süratle al nan kararlar sonucunda y l karla kapatmay baflaran nadir havayollar ndan biri olmufltur. Ortakl m z istikrarla uygulamaya devam etti i ak lc stratejileri ve tüm kurulufla yay lan tak m çal flma ruhu sonucunda, 2002 y l nda da karl l n sürdürerek, y l SPK esas na göre vergi öncesi 137,3 trilyon TL, vergi sonras 104,9 trilyon TL gibi rekor bir karla kapatmay baflarm flt r y l ndaki bu mali baflar n n en sevindirici yönlerinden biri, daha önceki y llardaki faaliyet zarar n 157,6 trilyon TL gibi rekor bir faaliyet kar na dönüfltürmüfl olmas d r y l nda uygulanan önlemler paketi kapsam nda yer alan kapasite azalt lmas ile bir havayolunun kapasitesinin etkin kullan m n n en iyi göstergesi olan yolcu doluluk oranlar, 2002 y l nda iç hatlarda %70,8, d fl hatlarda %68,6 ve toplamda %68,9 ile Türk Hava Yollar n n bugüne kadarki en iyi de erlerine ulaflm flt r. Filosunda kargo uça olmamas na ra men, Ortakl m z 2002 y l nda 119 bin ton ile rekor bir kargo tafl mas gerçeklefltirerek 225,5 trilyon TL gelir elde etmifltir. Kargo utilizasyonu da 2001 y l nda %58 iken 2002 y l nda %68 e yükselmifltir. Ortakl m z 2002 y l nda, muhasebe sisteminde dünyadaki pek çok havayolunun uygulad flekilde ve

7 genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesine uygun olarak, yolcu bilet sat fl bedelinin tafl ma hizmeti gerçekleflti inde faaliyet gelirleri içinde yer almas ve henüz uçulmayan biletlerin kupon paylar n n gelir tablosu ile iliflkilendirilmeyip "gelecek aylara ait gelirler", bu kuponlara düflen komisyon paylar n n da "gelecek aylara ait giderler" hesab nda bilançoda gösterilmesi uygulamas na geçmifltir. Bu muhasebe uygulamas de iflikli i yap lmam fl olsayd, geçmifl y llarla karfl laflt r ld nda SPK esas na göre vergi öncesi kar m z 233,8 trilyon TL, vergi sonras kar m z ise 156 trilyon TL olacakt. Türk Hava Yollar, Avrupa Havayollar taraf ndan yolcu memnuniyetine yönelik olarak haz rlanm fl olan ve yolculara seyahat öncesi, seyahat s ras nda ve seyahat sonras nda yüksek bir hizmet standard vermeyi taahhüt eden "Havayolu Yolcu Hizmet Taahhütnamesi" için tüm haz rl klar n tamamlayarak imzalayan ve uygulamaya koyan ilk havayollar ndan biri olmufltur. Türk Hava Yollar n n 2002 y l nda elde etti i baflar da yolcu ve kargo tafl mas n n yan s ra, bölgenin en büyük ve en güvenilir bak m merkezlerinden biri olan Bak m Merkezi ile modern ve ça dafl donan mlara sahip Uçufl E itim Merkezi nde verilen hizmet sat fllar n n da önemli katk s olmufltur y l n n bu kadar baflar l bir y l olmas nda eme i geçen Yönetim Kurulumuza, baflta Genel Müdürümüz Say n Yusuf Bolay rl olmak üzere tüm yöneticilerimize, özverili ve baflar l çal flmalar ile bizleri destekleyen çal flma arkadafllar m za teflekkürlerimizi sunuyorum. Türk Hava Yollar na uzun y llar baflar ile hizmet veren Say n Yusuf Bolay rl n n emeklili i nedeni ile bu kurumun yönetiminde bayra devralm fl olan Say n Abdurrahman Gündo du nun flirketi daha ileri tafl yaca na inan yor ve yeni görevinde baflar lar diliyorum. Baflta yolcular m z olmak üzere çal flanlar m z, sendikam z, ifl ortaklar m z ve iflbirli i yapt m z tüm kurulufllar n destek ve katk lar ile Ortakl m z n baflar s n n önümüzdeki y llarda daha da artaca na inan yorum. Yönetim Kurulu ad na, Cem M. KOZLU Yönetim Kurulu Baflkan

8

9 yönetim kurulu ( ) Cem M. KOZLU Yusuf BOLAYIRLI Ahmet ERTU RUL Mehmet GÖK Önder DO U Alaaddin KUDAY Turgut BOZKURT Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye denetim kurulu Yalç n ER fi K brahim PEKTAfi fiefik BÜYÜKYÜKSEL Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi genel müdür Yusuf BOLAYIRLI Genel Müdür

10 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu trafik sonuçlar Toplam Trafik Sonuçlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 64,5 60,2 66,9 63,0 68,9 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 49,8 50,6 56,4 55,1 64,5 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) PERSONEL (YIL SONU) (TOPLAM)

11 mali sonuçlar Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre (milyon TL) filetme GEL R filetme G DER filetme KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER F NANSMAN G DERLER OLA AN KAR/(ZARAR) ( ) ( ) ( ) OLA AN DIfiI GEL R OLA AN DIfiI G DER VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILI I NET KAR/(ZARAR) ( ) ( ) YIL SONU KURU (1 ABD dolar ) ORTALAMA KUR (1 ABD dolar ) SPK Kanunu Seri XI No:1 Tebli Uyar nca (milyon TL) filetme GEL R filetme G DER filetme KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER F NANSMAN G DERLER OLA AN KAR/(ZARAR) ( ) ( ) ( ) OLA AN DIfiI GEL R OLA AN DIfiI G DER VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILI I NET KAR/(ZARAR) ( ) ( ) YIL SONU KURU (1 ABD dolar ) ORTALAMA KUR (1 ABD dolar )

12 2002 y l faaliyetleri Y l sonunda filomuzdaki uçak adedi, tümü yolcu uça olmak üzere toplam 66, koltuk kapasitemiz ise olmufltur. Yolcu uçaklar n n yan s ra ACMI baz nda kiralanan bir adet kargo uça ile kargo tafl mac l gerçeklefltirilmifltir.

13 uçufl ve trafik geliflimi uçufl operasyonu 2002 y l nda filomuza iki adet B tipi uçak kat lm fl olup, kira süreleri dolan iki adet B uça iade edilmifltir. Mahan Air e üç adet A tipi uça n sat fl anlaflmas yap lm fl, 26 Haziran 2002 ve 18 Ekim 2002 tarihlerinde iki adedi teslim edilmifltir. Böylece, y l sonunda filomuzdaki uçak adedi, tümü yolcu uça olmak üzere toplam 66, koltuk kapasitemiz ise olmufltur. Yolcu uçaklar n n yan s ra ACMI baz nda kiralanan bir adet A kargo uça ile kargo tafl mac l gerçeklefltirilmifltir Y l Sonu tibariyle Filo Yolcu Uçak Y l Sonu Uçaklar Adedi Filo Yafl A ,54 A ,25 B ,76 B ,55 B ,13 RJ ,79 RJ70 3 6,64 Toplam 66 6,89 Toplam Koltuk Kapasitesi (Y l Sonu tibariyle)

14 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu Toplam Yolcu Da l m Özel Kira %3 Hac %1 D fl Hat %49 ç Hat %47 Bölgelere Göre D fl Hatlar Yolcu Da l m Kuzey Afrika %4 Güney Afrika %1 Ortado u %10 Kuzey Amerika %4 Uzakdo u %11 Avrupa %70 trafik geliflimi 2002 y l nda gerçekleflen blok uçufl saat ve uçak bafl na ortalama günlük uçufl saatleri 2001 y l de erleriyle karfl laflt rmal olarak afla da verilmifltir. Uçufl Saatleri Ortalama Toplam Blok Günlük Uçufl Saati Uçufl Saati A :11 14:28 A :14 - A :17 08:00 B :04 08:37 B :17 08:51 B :57 11:18 RJ :44 06:18 RJ :46 06:51 B F : y l nda 4,9 milyonu iç, 5 milyonu d fl, 123 bini hac ile umre ve 344 bini özel kira seferlerimizde olmak üzere toplam 10,4 milyon yolcu tafl nm flt r. Toplam trafik faaliyetlerinde kapasite (arzedilen koltuk-km) %3,3 azalt l rken, trafik (ücretli yolcu-km) %5,8 artm fl, bunun sonucunda yolcu doluluk oran da bugüne kadarki en iyi de erine ulaflarak 5,9 puan art flla %68,9 olarak gerçekleflmifltir. Y l içinde toplam 119 bin ton kargo tafl nm flt r y l sonu itibariyle 103 noktaya uçufl yap lm fl olup, 138 milyon km katedilmifltir. A (*) Toplam (*) ACMI baz nda kiral k kargo uça

15 trafik sonuçlar ç Hatlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 69,6 67,6 70,7 66,4 70,8 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 52,0 48,1 50,6 37,5 59,4 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) D fl Hatlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 63,1 58,1 66,0 62,3 68,6 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 49,3 51,2 57,7 59,9 65,3 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) y l nda toplam 10,4 milyon yolcu tafl nm flt r. Y l içinde toplam 119 bin ton kargo tafl nm flt r y l sonu itibariyle 103 noktaya uçufl yap lm fl olup, 138 milyon km katedilmifltir.

16 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu ç Hat - D fl Hat Ayr ml Tafl nan Ücretli Yolcu (000) ç Hatlar D fl Hatlar Toplam Trafik Sonuçlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU YÜKLEME FAKTÖRÜ (%) 58,9 60,5 65,2 69,0 68,6 64,5 60,2 66,9 63,0 68,9 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO VE POSTA (TON)

17 Tafl nan Ücretli Yolcu Say s (000) Tafl nan Kargo ve Posta (Ton) Yolcu Yükleme Faktörü (%) Arzedilen Koltuk-Km ve Ücretli Yolcu-Km (Milyon) Arzedilen Koltuk-Km Ücretli Yolcu-Km , , , , , , , , , ,

18 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu Uçufl A - Tarife Yap s 15 Nisan 2002 tarihi itibariyle Prifltina uçufllar bafllat lm flt r K fl Tarife döneminde Kuala Lumpur hatt kapat larak, 28 Ekim 2002 tarihinde Hong Kong hatt aç lm flt r. 21 Ocak 2002 tarihinde Sivas hatt, 8 Mart 2002 tarihinde de Kahramanmarafl hatt kapat lm flt r. 25 Mart 2002 tarihi itibariyle Ankara- Samsun-Ankara uçufllar m z kald r lm flt r. 28 Ekim 2001 tarihi itibariyle durdurulan Osaka seferlerimiz, 8 fiubat 2002 tarihi itibariyle Seul ba lant l olarak yeniden bafllat lm flt r. 16 Eylül 2002 tarihi itibariyle stanbul- Ankara- stanbul hatt nda Business Class uygulamas bafllat lm flt r. Ercan Havaliman ndaki pist bak m ve apron çal flmalar nedeniyle 10 Eylül 2002 tarihinden itibaren K br s seferlerimiz, Ercan Havaliman yerine Geçitkale Havaalan na yap lm flt r. Adana Havaliman ndaki onar m çal flmalar nedeniyle, meydan 4 Kas m Ocak 2003 tarihleri aras nda trafi e kapat lm flt r. Bu tarihler aras ndaki tüm stanbul-adana- stanbul, Ankara-Adana-Ankara ve Adana-Cidde-Adana seferleri iptal edilmifltir. Tarifeli Hatlar 2002 y l nda tarifeli iç hatlarda kapasite bir önceki y la göre %11,2 azalt l rken, trafik %5,3 oran nda düflmüfl, bunun neticesinde yolcu doluluk oran 4,4 puan art flla %70,6 olarak gerçekleflmifltir. Tafl nan yolcu say s 4,9 milyon olurken, 26 bin ton kargo tafl nm flt r. Tarifeli d fl hatlarda kapasite %2,6 oran nda azalt l rken, trafik %6,9 art fl göstermifl ve yolcu doluluk oran 6 puan artarak %68,3 olarak gerçekleflmifltir. Tafl nan yolcu say s 5 milyon olurken, 84 bin ton kargo tafl nm flt r.

19 Tarifeli iç ve bölgesel da l ml d fl hatlar trafik sonuçlar afla daki tabloda verilmektedir: Arzedilen Ücretli Yolcu Doluluk Oran (%) Koltuk-km Yolcu-km 02/01 02/01 (% De iflim) (% De iflim) Tarifeli ç Hatlar -11,2-5,3 66,3 70,6 Tarifeli D fl Hatlar -2,6 6,9 62,3 68,3 Avrupa -2,0 1,8 63,9 66,5 Kuzey Afrika 2,3 4,4 67,3 68,8 Ortado u 12,9 16,3 61,0 62,8 Uzakdo u 8,9 24,8 62,9 72,1 Kuzey Amerika -29,8-11,2 55,8 70,5 Güney Afrika 23,8 32,6 65,4 70,0 Özel Kira Seferleri 2002 y l nda özel kira seferlerinde konma yap lm flt r. Bunlar n adedi d fl hat, 370 adedi ise iç hatt r y l na göre özel kira seferlerinde %43,1 art fl olmufltur. D fl hatlarda gerçeklefltirilen seferler %91,7 ile Avrupa, %4,2 ile Ortado u, %2,4 ile Uzakdo u, %1,2 ile Kuzey Afrika ve %0,5 ile Amerika bölgesine yap lm flt r. Hac ve Umre Seferleri 22 Ocak - 16 fiubat aras nda gidifli, 25 fiubat - 21 Mart tarihleri aras nda dönüflü yap lan hac seferlerinde toplam hac tafl nm flt r Kas m tarihlerinde gidifli, 5-17 Aral k tarihlerinde dönüflü yap lan umre seferlerinde ise toplam yolcu tafl nm flt r. Kargo 2002 y l THY Kargo için, 2001 y l nda yaflanan ve havac l k sektörünü derinden etkileyen olumsuzluklar nedeniyle azalan kargo trafi inin yeniden canland bir y l olmufltur y l nda kargo trafi ini art rmak ve mevcut kargo kapasitesini en iyi flekilde de erlendirmek üzere hizmet çeflitlendirilmesine gidilmifltir. Toplam Kargo Da l m (Ton) Yolcu Uçaklar Tarifeli D fl Hatlar Kargo Da l m (Ton) Güney Afrika %3 Kuzey Afrika %1 Ortado u %9 ç Hatlar %22 Kuzey Amerika %13 Avrupa %51 D fl Hatlar %78 Uzakdo u %23 15 Nisan 2002 tarihi itibariyle Prifltina uçufllar bafllat lm flt r. 28 Ekim 2002 tarihinde Hong Kong hatt aç lm flt r. 16 Eylül 2002 tarihi itibariyle stanbul-ankara- stanbul hatt nda Business Class uygulamas bafllat lm flt r.

20 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu Kargo takibinin acentelerimiz taraf ndan WAP teknolojisi ile cep telefonunun yan s ra web sitemiz üzerinden de yap lmas sa lanm flt r y l nda kargo sisteminde karar destek modülünün yan s ra kamyon tafl malar ve palet/konteyner ULD takibini sa layan programlar gelifltirilerek kullan ma aç lm flt r. TACTIC Kargo Otomasyon Sistemi yurtd fl nda 48, yurtiçinde befl olmak üzere toplam 53 noktada on-line olarak hizmet vermektedir. New York - stanbul sektöründe H zl Kargo Tafl ma ve H zl Kurye hizmeti bafllat lm flt r y l nda, yolcu uçaklar m z ile ton kargo tafl nm fl olup, bunun tonu iç hatlarda, tonu d fl hatlarda gerçekleflmifltir y l nda yolcu uçaklar m z n kargo kapasitelerinin yetersiz kald noktalar n kargo taleplerini karfl lamak üzere Frankfurt, Nürnberg ve Maastricht e ACMI baz nda kiralanan kargo uça ile ton kargo tafl mas gerçeklefltirilmifltir. Bunun yan s ra hard block kapasite baz nda kargo uça kiralanarak 879 ton ilave kargo tafl mas gerçeklefltirilmifltir y l nda en çok kargo tafl nan hatlar; s ras yla New York, Maastricht, Frankfurt, Londra ve Bangkok olmufltur y l nda iç hatlarda bir önceki y la göre %7 oran nda art flla 7,4 milyon ABD dolar, d fl hatlarda %15 oran nda art flla 142,5 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 150 milyon ABD dolar kargo geliri sa lanm flt r. (*) THY Kargo havac l k sektöründe yurtiçi kargo pazar n n tamam n elinde bulundurmakta olup, d fl hat kargo pazar ndaki pay ise 2002 y l nda %44 olmufltur. Akaryak t /01 % De. Konma say s ,9 Yolcu Seferleri ,9 Kargo Seferleri ,9 Kargo (Ton) ,5 Yolcu Seferleri ,4 Kargo Seferleri ,1 Posta (Ton) ,1 Petrol Ofisi A.fi. bayisi oldu umuz Türk Hava Yollar Akaryak t Benzin stasyonu, yeni bina ve tesisi ile 2002 y l n n Mart ay nda tamamen otomasyona geçmifl ve (her tafl ta verilen kart ile yak t verme) tafl t tan ma sistemi ile hizmete girmifltir y l nda Ortakl m z yurtiçi ve yurtd fl uçufllar nda jet yak t tafl mac l yaparak, 1,5 milyon ABD dolar civar nda tasarrufta bulunmufltur. (*) Kargo gelirleri ortalama ABD dolar kurlar baz al narak hesaplanm flt r y l nda iç hatlarda bir önceki y la göre %7 oran nda art flla 7,4 milyon ABD dolar, d fl hatlarda %15 oran nda art flla 142,5 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 150 milyon ABD dolar kargo geliri sa lanm flt r.

21 ticari geliflmeler Sat fl ve Pazarlama 2002 y l nda talya, Çekoslovakya ve Romanya da IATA acente komisyonlar %9 dan %7 ye indirilmifltir. Avrupa havayollar n n Avrupa hükümetleri, Avrupa Komisyonu ve yolcu temsilcileri ile karfl l kl görüflmelerden sonra hizmet standartlar n belirleyerek yolculara seyahat öncesi, seyahat s ras nda ve seyahat sonras nda belli bir hizmet seviyesini sa lamak amac ile haz rlanan "Havayolu Yolcu Hizmet Taahhütnamesi" Ortakl m z taraf ndan da kabul edilmifl ve bu konuda tüm haz rl klar tamamlanarak uygulamaya bafllanm flt r. Miles&Miles Özel Yolcu Program Miles&Miles Program ; s k uçan üyelerimizin Türk Hava Yollar ile anlaflmal havayollar uçufllar ndan, otel konaklamalar ndan, oto kiralamalar ndan ve Garanti Bankas ile ortaklafla gelifltirilen co-branded kredi kart olan Shop&Miles ile yap lan harcamalardan kazan lan miller karfl l ücretsiz bilet, refakatçi bilet ve uçufl s n f n yükseltme gibi daha bir çok hizmetlerin sunuldu u Türk Hava Yollar Özel Yolcu Program d r. 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle Miles&Miles Özel Yolcu Program toplam üye say m z kifliye ulaflm fl olup, üyelerimizden i Classic, u Elite kart sahibidir. Miles&Miles üyesi yolcular m z, mil durumu, kiflisel bilgiler, promosyonlar, üyelik rehberi, haber bülteni, eksik mil iflleme, hesap özeti dökümü ve Miles&Miles Program detaylar ve kurallar ile ilgili bilgilere adresinden ulafl p, ifllem yapabilmektedirler. Ayr ca, yolcular m za stanbul Atatürk ve Ankara Esenbo a Havaliman nda ayn fonksiyonlar kiosklardan gerçeklefltirme imkan sunulmufltur. CIP salonlar n n kullan m ile ilgili "CIP Express" ad alt nda 1 Mart 2002 tarihi itibariyle yeni bir uygulama bafllat lm flt r. Yeni uygulama ile, ekonomi s n f bilete sahip tüm yolcular belirli bir bedel karfl l nda Türkiye içindeki CIP salonlar ndan yararlanabilmektedirler. Code-Share Anlaflmalar Ortakl m z ile SunExpress Havayollar aras ndaki "code share" anlaflmas çerçevesinde, 1 Temmuz tarihi itibariyle, SunExpress in Antalya-Münih tarifeli seferlerine Ortakl m z n uçufl kodu ve numaras ile sat fl yap lmaya bafllanm flt r. Ortakl m z ile ran Havayollar aras nda "code share" anlaflmas imzalanm fl olup, 1 A ustos 2002 tarihi itibariyle stanbul-tahran hatt nda ortak seferlere bafllanm flt r. Ortakl m z ile Çin Havayollar aras nda 30 Haziran 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "code share" anlaflmas imzalanm fl olup, ayn tarih itibariyle stanbul-beijing-fianghay- Beijing- stanbul hatt nda ortak uçufllara bafllanm flt r. Söz konusu seferler yaln zca Ortakl m z taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. kili Hava Ulaflt rma Anlaflmalar Türkiye-Özbekistan aras nda Ekim tarihlerinde Taflkent te yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda, Ortakl m z stanbul-taflkent hatt nda 4. frekans elde etmifltir. Türkiye-Yemen aras nda Kas m tarihlerinde Sanaa da yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda, kili Hava Ulaflt rma Anlaflmas yenilenmifl olup, söz konusu anlaflmaya "code share" maddesi eklenmifl ve her iki ülke havayoluna 14 er frekans uçufl hakk tan nm flt r. Türkiye-Japonya aras nda Eylül tarihlerinde Ankara da yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda Ortakl m z, stanbul-tokyo, stanbul- Osaka uçufllar n K fl 02/03 tarife dönemi itibariyle, birleflik (coterminalize) olarak icra etme hakk n elde etmifltir. Türkiye ve Azerbaycan aras nda Ocak 2002 tarihlerinde yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda, Ortakl m zca stanbul-bakü- stanbul hatt nda haftada 12 sefer yapma hakk elde edilmifltir. Türkiye ve Nijerya Sivil Havac l k Makamlar aras nda 14 Nisan 2002 tarihlerinde stanbul da yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucu iki ülke aras nda kili Hava Ulaflt rma Anlaflmas imzalanm flt r.

22 Atatürk Hava Liman nda bulunan THY Bak m Merkezi nde çok amaçl olarak planlanm fl iki hangar bulunmaktad r. I. Bak m Üssü toplam metrekare, II. Bak m Üssü ise metrekare alana sahiptir. I. ve II. Bak m Üssü ayn anda iki A340, iki A310, befl B737 ya da bir B737 ile üç RJ uça na bak m hizmeti verebilmektedir.

23 teknik Atatürk Havaliman nda bulunan THY Bak m Merkezi nde çok amaçl olarak planlanm fl iki hangar bulunmaktad r. I. Bak m Üssü toplam metrekare, II. Bak m Üssü ise metrekare alana sahiptir. I. ve II. Bak m Üssü ayn anda iki A340, iki A310, befl B737 ya da bir B737 ile üç RJ uça na bak m hizmeti verebilmektedir. Mevcut hangar ve eleman kapasitesi ile 2002 y l nda özel hava tafl mac l flirketlerine ait uçaklara teknik hizmet verilmesi ve yurtiçi ile yurtd fl müflterilere teknik malzeme sat fl yoluyla gelir elde edilmesi çal flmalar sürdürülmüfltür. IranAir ve K br s Türk Hava Yollar na ait toplam 11 adet CF6-80A3 motoru ile, Onur Air e ait üç adet CF6-80C2 motorunun, Air Anatolia ya ait bir adet CFM56-3C1 motorunun overhaul leri yap lm flt r. Ortakl m z, Bak m Merkezi nin teknik hizmet sat fllar ndan 44,7 milyon ABD dolar, hat bak m hizmetlerinden (anlaflmal firma) 1,8 milyon ABD dolar, surplus malzeme sat fl ndan 5,5 milyon ABD dolar, warranty den 3,3 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 55,3 milyon ABD dolar gelir elde edilmifltir y l nda; THY filosundaki uçaklar n kokpit kap lar n n kuvvetlendirilmesine iliflkin modifikasyonlar yap lm flt r. Ortakl m z, Aviation Partners Boeing firmas n n B /800 için üretti i Winglet Modifikasyonu nu uygulamak için Yetkili Modifikasyon Merkezi Sertifikas n alm flt r. lk k vr k kanat ucu montaj 7-10 Ekim 2002 tarihleri aras nda SunExpress in B tipi uça na uygulanm flt r. A340 uçaklar n n Airshow sistemi yenilenmifltir. 10 Haziran 2002 tarihinden itibaren tüm A340 uçaklar m z n Business Class koltuklar nda kiflisel bilgisayar kullan lmaya bafllanm flt r. B uçak APU lar n n ilk revizyonu gerçeklefltirilmifltir.

24 TÜRK HAVA YOLLARI faaliyet raporu insan kaynaklar 2001 y l sonunda olan toplam personel say s, 2002 y l nda %2,3 azalarak olmufltur. Personel bafl na düflen yolcu say s geçti imiz y la göre %3,4 artm fl, sonuç itibariyle, personel bafl na düflen üretim artm fl, verimlilik yükselmifltir. E itim Personel Verimlili i Geliflimi Uçak Bafl na Düflen Personel Bafl na Düflen Y llar Personel Say s Yolcu Say s THY E itim Baflkanl nda yerli ve yabanc havayolu flirketlerine Motor Tip Kurslar, Gövde Tip ve Aviyonik Sistemleri kurslar, acentelere Bilet Sat fl ve Rezervasyon e itimleri, kargo acentelerine Kargo Sat fl ve Tehlikeli Maddeler e itimleri, tüm talep eden müflterilere Davran fl ve Kalite e itimleri verilerek gelir elde edilmektedir. Ayr ca, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü nün verdi i yetki ile lisans s navlar ücret karfl l yap lmaktad r Ocak-Aral k döneminde planlamaya uygun olarak düzenlenen Yolcu Sat fl, Rezervasyon, Yolcu Hizmetleri, Harekat, Kargo, Kalite, Bilgisayar, Teknik ngilizce ve Uçak Teknik Temel ve Tip kurslar na personel kat lm flt r. E itimlerin (e-learning) uzaktan e itim modeliyle verilmesine Yönetici E itimleri ile bafllanm flt r. Bugüne kadar 68 yurtd fl yöneticisi olmak üzere toplam 121 yönetici bu e itimleri alm flt r. Uçufl E itim Merkezi Uçufl E itim Merkezi, Kokpit ve Kabin E itimi olmak üzere iki bölümden oluflmakta olup, kokpit e itimleri için bir B , bir RJ ve bir B "Full Flight Simulator" bulunmaktad r. Kabin E itim Binas bünyesinde ise bir A340 "First Class" kabin servis arac (mock-up), bir B737 "Economy Class" kabin servis arac, bir B737/A310/A340 hareketli acil tahliye simülatörü ve bir A310 kanat üstü ç k fl kap s e itim arac (mock-up) bulunmaktad r. Uçufl E itim Merkezi nde kokpit personeli için düzenlenen 105 kursa kifli, kabin personeli için düzenlenen 116 kursa kifli kat lm flt r y l nda Ortakl m z d fl ndaki kurulufllara verilen kokpit ve kabin e itiminden elde edilen toplam gelir 2,6 milyon ABD dolar d r.

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 02 Yönetim Kadrosu 04 THY nin Hukuki Statüsü 05 Trafik Sonuçlar 06 On Y ll k Göstergeler 08 2004 Y l Faaliyetleri

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 T H Y Y ı l l ı k R a p o r 2 0 0 8 çindekiler Kurumsal Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 Operasyonel Toplam Trafik Neticeleri

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

F A A L Y E T R A P O R U

F A A L Y E T R A P O R U 2004 FAAL YET RAPORU 1 Atatürk Köflesi çindekiler 2 çindekiler Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. 1 2 3 Yönetim Kurulu 3 Baflkan n n Sunuflu Yönetim Kurulu ve 5 Denetim Kurulu Genel Müdür ün 7 Sunuflu

Detaylı

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin Konca 1 S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin konca stanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı