YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM KAPSAMINDA NCELENMES EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM Yasemin KOÇ a*, Arzuhan Burcu GÜLTEK N b, Gökhan DURMU c ve Çi dem Belgin D KMEN d a* Gazi Üniversitesi, Teknik E itim Fakültesi;Yap E itimi Bölümü, Ankara,, E-Posta: b Gazi Üniversitesi, Teknik E itim Fakültesi;Yap E itimi Bölümü, Ankara,, E-Posta: c Gazi Üniversitesi, Teknik E itim Fakültesi;Yap E itimi Bölümü, Ankara,, E-Posta: d Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarl k Fakültesi, Mimarl k Böl., Yozgat,, E-Posta: Özet nsano lu var oldu u andan ba layarak, bar nma ve korunma gereksinimi ile yap lar olu turmu tur. Endüstri devrimine kadar az katl olarak geli en yap lar, ondokuzuncu yüzy l sonlar ndan ba layarak sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik aç dan farkl nedenlerle dü ey olarak geli meye ba lam r. Yap malzemesindeki ve yap m teknolojisindeki bilimsel ve teknik geli meler sonucu yüksek yap lar n dü ey yükselme olanaklar artm r. Yüksek yap lar n tasar nda en çok kar la lan sorunlar do al afetlerle ilintili olarak ortaya ç kan malzeme ve ta sistem seçimine ili kindir. Bu bildiride yüksek yap larda kullan lan malzemeler betonarme, çelik ve kompozit; ta sistemler ise çerçeve sistem, perde, çerçeve ve perde, çekirdek sistem ve tübüler sistem olarak fland lmaktad r. Bu s fland rma kapsam nda dünyadaki yüksek yap lar malzeme ve ta sistem aç ndan incelenmektedir. Anahtar kelimeler: Yüksek yap, ta sistem, çerçeve sistem, çekirdek sistem, tübüler sistem Abstract Human being has created buildings with the requirement of sheltering and protection as he was borne. The buildings those didn t developed as multiple-storey until the industrial revolution have begun to develop vertically because of various social, cultural, technical and economic reasons. Vertical rising possibilities of high-rise buildings have increased after the scientific and technical developments of construction materials and construction technology. The most common problems for the design of high-rise buildings are related to selection of material and carrier system. The materials used for high-rise buildings were classified as reinforced concrete, steel and composite; and the carrier system were classified as frame system, shear wall system, frame and shear wall system, cellular system and tubular system in this proceeding. In the context of this classification high-rise buildings were examined according to their material and carrier system. Key words: High-rise building, carrier system, frame system, cellular system, tubular system 1. Giri Tarihsel süreç içinde yüksek yap lar ilk olarak an tsal ve dini yap larla ba lam ve geli mi, daha sonra ça da sistemlerin geli imi ile kendine özgü yerini bulmu tur. En eski yüksek yap M r'da 147 m yüksekli indeki Keops Piramidi dir. Bu yap yakla k 4500 y l boyunca dünyan n en yüksek yap olma özelli ini korumu tur. 16. yüzy l ortalar nda ise ngiltere, Fransa ve Almanya'da 160 m'ye varan kuleleri olan katedraller yap lm r. Yüksek yap lar Afrika, Asya ve Avrupa'da ortaya ç km olmas na ra men as l geli imleri Amerika'da olmu tur [1]. Son y llarda ise dünyan n birçok yerinde yüksek yap yapma e ilimi gözlenmektedir. Bu e ilimin önümüzdeki y llarda daha da artaca tahmin edilmektedir. Yüksek yap lar, özellikle nüfusun yo un oldu u, dolay yla küçük alanlar üzerinde mümkün oldu unca daha fazla konut ve i yerinin konumland ld büyük yerle im merkezlerinde zorunlu çözümler olarak ortaya ç km r. Özellikle çevreye uyum sa layan ve gerekli i levleri optimum olarak yerine getiren yüksek yap lar ça zda birçok yönden yararl ve kaç lmaz yap lard r. Yüksek Katl Binalar ve Kentsel Yerle im Konseyi (CTBUH) dünyan n en yüksek binalar belirlemek için da ifade edilen 4 yükseklik s tan mlamaktad r [2]: 1. Mimari tepe noktas na kadar yükseklik (direk veya bayrak direkleri, antenler hariç sivri ucu dahil kuleler). 2. En yüksek kullan lan kat 3. Çat n üst kotuna kadar yükseklik. 4. Yap n saçak kotuna kadar yükseklik Yukar da s ralanan s flardan ilki geni çevrelerce kabul edilmekte ve dünyan n en yüksek yüz bina s ralamas bu fa göre yap lmaktad r. 2. Yüksek Yap Tasar Yüksek yap lar n tasar nda birtak m sorunlarla kar la lmaktad r. Bu sorunlar do al afetlerle ilintili olarak ortaya ç kan malzeme ve ta sistem seçimine ili kindir. Yüksek yap larda seçilen malzeme ve ta sistemin etkin bir ekilde kullan lmas, yap n yükselmesi için büyük önem ta maktad r. Yap yükseldikçe betonarme karkas sistemler yeterli olmamakta, ta lar fazla zorlanmakta ve en kesitleri ekonomik olmaktan ç kmaktad r [3]. Yüksek yap lar n malzeme seçiminde çevre ve antiye ko ullar, nakliye ve depolama olanaklar kapsam nda IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük,

2 avantaj ve dezavantajlar de erlendirilerek optimum bir sonuca var lmal r. Ta sistem seçiminde ise yap ya etki eden dü ey ve yatay yükler dikkate al nmal r. Dü ey yükler, sabit ve hareketli yükler olarak fland labilir. Sabit yükler, yap n ömrü boyunca ta sisteme etki eden yükler olup yap n a rl ifade eder. Hareketli yükler, büyüklük ve konumlar zamanla de en tekil yükler olup yap n amac na göre de ir. Yüksek yap tasar nda sabit ve hareketli yüklerin oran önemlidir. Bu oran, yüksek yap n büyüklü ünde de etkilidir. Yatay yükler ise yüksek yap tasar nda öncelikle dikkate al nmas gereken rüzgar ve deprem yükleri olup dinamik karakterli yüklerdir [4]. Yüksek yap larda kat say artt kça rüzgâr yüklerinden do an hareketler de önem kazan r [4].Yüksek binalarda rüzgâr yüküne kar dayan kl artt rmak için dikkate al nmas gereken etkenler a da s ralanmaktad r [5]: Yüksek binalar n kuvvet ve sa laml k gereksinimleri, Ta sistemi olu turan malzemelerin ve ba lant detaylar n, de ken ve iddetli rüzgâr yükleri sebebiyle yorulmas, A rüzgâr yükü dolay yla olu an bina sars nt ve sal n bina içi bölmelerinin ve bina cephe kabu unun çatlamas na, mekanik sistemlerin ve kap lar n ayarlar n bozulmas na ve kal deformasyonlara sebep olmas, Sal m ve sars nt n frekans ve miktar n binadaki kullan lar rahats z etmesi, Yüksek bina üzerindeki rüzgâr yükünün, binadan kurtulduktan sonra yön ve h z de tirmesinin çevre binalar üzerinde olumsuz etkiler yaratmas, Rüzgar n yayalar üzerindeki etkisi, Rüzgar n rahats z edici sesi. Yüksek yap lar n ta sistemlerinin, rüzgar yüklerinin yan s ra deprem yüklerini de güvenli bir ekilde kar layabilmesi beklenir [4]. Deprem üst yap yap n temelinden sarsarak etkiler. Yap n ta sistem elemanlar bu harekete kar koyacak ekilde tasarlanmal r [6]. Yüksek yap lar n deprem deneyimleri di er tip yap lara göre daha rl say dad r. Bu durum bu tür yap lar n çok oldu u büyük kentleri etkileyen iddetli depremlerin az say da olmas n bir sonucudur. imdiye kadar ba ka ülkelerdeki yüksek yap lar n deprem davran lar ndan sonuçlar kar lm ve bu sonuçlar yüksek yap lar n tasar nda yön verici olmu tur [7]. veya kompozit yüksek yap larla kar la ld nda, beton yüksek yap larda yap sistemi geli tirebilmek daha uygundur. Kayan kal plar, tünel kal plar ve t rmanan kal plar gibi beton yerle tirme tekniklerindeki yeni geli meler, beton pompalar gibi daha h zl beton dökme ekipmanlar n kullan, yüksek kaliteli kal p ve beton birle imi sonucu iç hacimlerin verimli olmas sa layan küçük boyutlu ve daha az say da kolonun kullan lmas, süper ak kanlar n geli mesiyle betonun dayan n ve lenebilme özelli inin artmas, d cephedeki perde, kolon ve yüksek kiri lerin ek önlemler gerekmeksizin mimari amaçlara uygunluk göstermesi gibi özellikleri beton malzemeyle uygun bir yap sistemi geli tirilmesine yard mc olur [4] Çelik Yüksek Yap lar lk defa 1889 y nda kullan lan çelik malzeme günümüzde yüksek yap larda yayg n olarak kullan lmaktad r. Çeli in yayg n olarak kullan lmas n nedenleri yap m sürecinin zl olu u, aç kl klar n kolay geçilebilmesi, projede yap labilecek onar m ve düzenlemelere imkan vermesi, yap a rl n az olu u nedeniyle uygun olmayan zemin ko ullar nda temelin sorunsuz in aa edilmesine olanak tan mas, olumsuz hava artlar ndan çok fazla etkilenmedi i için, in aas s ras nda kay p gün sorununu aza indirgemesidir [4] Kompozit (Karma) Yüksek Yap lar Beton ve çelik malzemenin birarada kullan ld yüksek yap lar, kompozit (karma) yap lard r. Çeli in h zl yap m süreci ve mukavemeti, betonun ekonomik olu u ve yang na kar direnci dolay yla kompozit yap lar son llarda yayg n bir ekilde kullan lmaktad r. Dünyan n en yüksek 200 yap nda kullan lan malzemelerin oran ekil 1 de sunulmaktad r [4] Yüksek Yap larda Kullan lan Malzemeler Yüksek yap tasar nda malzeme seçiminde öncelikle malzemenin avantaj ve dezavantajlar de erlendirilmelidir. Bu de erlendirmede özel çevre ko ullar, antiye ko ullar, nakliye ve depolama olanaklar da dikkate al nmal r. Yüksek yap lar kullan lan malzemeler aç ndan, betonarme, çelik ve kompozit (karma) yap olarak fland labilir Betonarme Yüksek Yap lar Ta sistem seçiminde genel amaçlardan biri malzeme miktar en aza indirgemektir. Beton, ekonomi, fonksiyon, ekil verme özellikleri ve zamanla ortaya ç kacak ar zalara kar dirençli olmas gibi birçok yönden uygun malzeme olmas nedeniyle yayg n olarak kullan lmaktad r. Çelik ekil 1. Yüksek yap larda kullan lan malzeme oranlar [8] 2.2. Yüksek Yap larda Kullan lan Ta Sistemler Yüksek yap larda ta sistemler kullan lan malzeme, yap yüksekli i, kat adedi ve yap n i levine gore çe itlilik gösterir. Yüksek yap lara etki eden yatay ve dü ey kuvvetlerin aktar lmas nda kullan lan ta sistem tipleri çerçeve sistem, perde, çerçeve ve perde, çekirdekli sistem, tübüler sistem olarak fland labilir.

3 Çerçeve Sistem Yap larda dü ey kuvvetlerin yan nda deprem ve rüzgâr gibi yatay kuvvetlerin de ta narak temellere iletilmesi gerekir. Bu nedenle dü ey ve yatay yükleri beraber ta yan bir sistemin tasarlanmal r. Bu kapsamda kolon ve kiri lerin rijit olarak birbirine ba lanmas yla olu an çerçeve sistemler ortaya ç km r [1]. Yüksek yap larda çerçeve sistemler yayg n olarak rijit ba lant larla olu turulmu dü ey kolon ve yatay kiri lerden meydana gelir. Betonarme ve çelik malzemenin kullan labildi i bu ta sistemlerin yatay yüklere kar sa laml, ba lant noktalar n rijitli ine ba r. Çerçeve sistemin ba ca avantaj planlamada pencere, kap gibi bo luklar n düzenlenmesinde serbestlik sa lamas r. Çerçeve sistemler, hesaplama yöntemleri aç ndan düzlemsel çerçeveler ve uzaysal çerçevelerdir. Düzlemsel çerçeveler, ayn dü ey düzlem içindeki kolon ve kiri lerden olu an ta sistemlerdir. Uzaysal çerçeveler, birbirine paralel olan ve yatay kiri lerle birle tirilen çok say daki düzlemsel çerçeveden olu an ta sistemlerdir [9]. Çerçeve sistemler ekil 2 de ematik olarak ifade edilmektedir. ekil 2. Çerçeve sistem yap örnekleri [1,10] Perde Duvarl Sistem Tarihte ta ler, a r ve kal n kâgir duvarlar eklinde ba lam r. Yap lar n kat adetleri ço ald kça duvar kal nl klar n artmas, bu sistemlerin kullan labilirli ini ortadan kald rm r. Ancak ça da yap malzemelerinin ve yap m yöntemlerinin geli mesi, ta leri tekrar ön plana ç karm r [11]. Belirli bir yap yüksekli inden sonra (8 10 kat), çerçeve sistemler yatay yüklerin ta nmas nda yetersiz kal r. Bu durumda, yap içinde yap lacak sabit bölmeler dü ey ve yatay yüklere kar koyacak ekilde düzenlenerek perde duvarlar olu turulur. Perdeler düzlem duvar, kafes kiri eklinde olu turulan duvar, asansör, merdiven ve iç çekirdek çevre duvarlar kapsar. Genellikle yüzey alan n bo yüzey alan na oranla k tl oldu u dü ey sistemlerdir. Bu sistemlerde bo yüzey alan n tüm yüzey alan na oran % 60' in alt nda olamaz. Bu oran n dü mesi durumunda, perde çerçeve veya tübüler çerçeve sistemlere benzer davranmaya ba lar [10]. Perde ler, kendi a rl ve yatay kuvvetleri kar layabilen dü ey düzlem elemanlarla olu turulur ve genellikle büyük serbest mekânlar n gerekmedi i konut, yurt, otel gibi yap larda kullan r [1]. Çerçeve sistemler ekil 3 te ematik olarak ifade edilmektedir. ekil 3. Perde yap örnekleri [9] Çerçeve ve Perde Duvarl Sistem Yaln zca çerçevelerle olu turulan çok katl yap larda yap yüksekli i artt kça özellikle alt katlarda kolon kesitleri çok büyür. Bunun temel nedeni, çerçevelerin artan yap yükseklikleri için yatay yükleri kar lamada yetersiz kalmalar r. Bu nedenle perde ve çerçeve sistemler birlikte kullan r. Bu ekilde perdelerin büyük rijitliklerinden do an yetersiz süneklik oranlar, binaya çerçevelerin eklenmesiyle artt lm olmaktad r. Böylece yaln z çerçevelerin kullan lmas halinde yatay yüklerin do urdu u ötelenmeler sisteme perdeler eklenerek bir ölçüde önlenmektedir [1]. Rijit çerçeve sistemlerin 30 kat n üzerindeki yap larda tek ba na kullan lmas uygun olmaz ve yap içinde yatay yükleri kar layacak perde duvarlar düzenlenir. Perde duvar betonarme perde ya da çelik kafes kiri ler eklindedir. Bunlar merdiven etraf nda kapal bir çekirdek, yap içerisinde paralel duvarlar ya da dü ey cephe kafesleri eklinde olabilir [6]. Bu sistem 10 kattan 50 kata kadar olan bazen de daha yüksek binalarda kullan lmaktad r. Guseli kiri lerin eklenmesiyle birlikte sistem kata kadar kullan labilir hale gelmi tir. Yatay deformasyonun uygunlu u iki sistem aras ndaki kar kl etkile imi ortaya ç kar r. Yatay yükler alt nda s k aral klarla konmu kolon ve yüksek kiri lerden olu an çerçeve, b i r perdenin e ilme etkisi alt ndaki davran na benzer b i r davran gösterir. Her perde ve çerçeve, bina yüksekli i boyunca sabit rijittik özelliklerine sahip olmal r. Ancak mimari ve di er fonksiyonel sebepler perde ve çerçevenin biçimini etkiler. Modern bir çok katl yap da perde ve çerçevelerin geometrisi bina boyunca de kenlik gösterebilir [11]. Perde e sahip yap lar tüm deprem bölgeleri için önerilir, deprem tehlikesi olan bölgelerde özellikle 5 kat geçen betonarme yap lar n perde le yap lmas gerekir. Yeni yönetmelik ile getirilen baz kurallar perdelerin kullan zorunlu hale getirmi tir [13].

4 Yatay yük olarak sadece rüzgâr etkisi alt nda, 30 kat n üzerindeki yap larda rijit çerçeve sistemlerin tek ba na kullan lmas uygun olmaz. Deprem etkisi söz konusu oldu unda bu kat say lar daha da azalmaktad r. Bu durumda yap içinde yatay yükleri kar layacak perde duvarlar (ta duvarlar) düzenlenir. ler genellikle kat yükseklikler için uygundur, ancak deprem etkisi alt ndaki bölgelerde bu kat adetleri çok daha dü üktür. Yurdumuzda ve dünyada, çok katl yüksek yap tasar nda en çok kullan lan ta sistem perde ve çerçevelerden olu an sistemlerdir [9]. Çerçeve sistemler ekil 4 te ematik olarak ifade edilmektedir. ekil 4. yap örnekleri [10] Çekirdekli Sistem Çekirdekli sisteme sahip yüksek binalarda yüklerin tamam veya büyük k sm tek bir çekirdek veya binan n çe itli bölgelerindeki çekirdekler yard yla ta r. Bu yap larda çekirde e yard mc olarak çerçeve, perde duvar veya kablolu asma sistemler kullan labilir. Çekirdekler yatay yüklere kar zeminden konsol olarak ç kan büyük kiri lerdir. Çekirdekteki e ilme ve kayma gerilmeleri kesitte burulma olmayaca varsay ile kutu kesitli bir kiri inkine benzer. Bu sistem ayn zamanda dü ey yükleri de ta ndan, üzerine etkiyen bas nç kuvvetleri öngerme etkisi yapar. Böylece yatay kuvvetlerle olu an e ilmeye ba çekme gerilmeleri için ayr ca bir sistem tasarlanmas na gerek kalmaz. Bu durum özellikle a r beton çekirdekler için geçerlidir ve normal gerilmeler çekirdek malzemesinin kayma dayan artt r [1]. Tek tek düzlem elemanlardan olu an ta perde duvar sistemler, i levlerin ve kullan gereksinimlerinin belirli ve kesin oldu u konut ve otel gibi binalara iyi uymaktad r. Ancak günümüzde büro ve ticari amaçl binalarda büyük alanlar ve serbest plan artlan gerekmektedir. Bu geni mekânlarda esneklik geçici veya hareketli bölme elemanlar yla sa lan r. Bu durumda bina içine gerekli perde duvarlar yerle tirmek güçtür, ancak yükleri kar lamak için de bunlar gereklidir. Bu nedenle özellikle büro binalar nda perdelerin birle tirilmesiyle olu an çekirdek ya da çekirdekler kullan r. Perde duvarlar gibi çekirdekler de bina içinde ya da cephesinde düzenlenebilir [6]. Çerçeve sistemler ekil 5 te ematik olarak ifade edilmektedir. ekil 5. Çekirdek sistem yap örnekleri [1] Tübüler Sistem Ta sistem tasar nda en son geli me Fazlur Khan' n ortaya koydu u tübüler sistem kavram r. Tübüler sistemde dö emenin her m²'sinde kullan lan yap malzemesi miktar yan büyüklü ündeki geleneksel çerçeve yap larla k yaslanabilir. Tübüler tasar mda, cephe eleman n yerden konsol ç kan kapak bo bir kutu kiri gibi yatay yüklere kar koydu u varsay r. D duvarlar rüzgâr yükünün tümünü ya da ço unu kar lad için yap içindeki diyagonal çaprazlamalara ve kesme duvarlar na gerek kalmaz. Tüp, yap çevresinde s k aral kl kolonlarla olu turulur. Bu cephe strüktürü delikli bir duvar görünümündedir. Tübün rijitli i çok fazlad r ve konsol kiri e benzer bir ekilde yatay yüklere kar koyar [6]. duvarlar rüzgâr ve deprem yüklerinin tümünü veya büyük bir k sm kar lad için yap içindeki diyagonal çaprazlamalara ve perde duvarlar na gerek kalmaz. Tübüler sistemler çerçeveli sistemlere göre strüktürel etkinli i artt rd gibi strüktür malzemesinden de % 50 tasarruf sa lar. Böylece daha hafif binalar n yap labilmesine olanak verir. Strüktür tasar mc lar tübüler sistemleri yüksek bina ta sistemleri aras nda en etkin, en ekonomik ve en emniyetli strüktürler olarak göstermektedir. Tübüler sistemlerde yatay yüklere kar iki farkl çal ma ekli meydana gelir. Birincisi; yatay yüklere paralel iki cephe duvar, yakla k olarak çerçeve davran göstermekte, bu çerçevelerin kiri ve kolonlar n e ilmesiyle yatay yük kar lanmaktad r. kincisi ise; yatay yüklere kar binan n tümüyle bir konsol tüp davran göstermesidir [1]. Tübüler sistemler betonarme, çel i k ve her ikisinin beraber kullan ndan olu an kompozit malzemeler ile in a edilebilir [11]. Tübüler ta sistemlerde, d cephe duvarlar yatay yüklerin ço unu ya da tümünü kar lad ndan, içteki rüzgâr ba lant ve perdelere gerek kalmamaktad r. Bununla birlikte yap yüksekli i ya da yatay yükler artt nda iç tüplerden ya da çekirdekten yararlan labilir [9]. Dünyadaki en yüksek yap lar tübüler sistemle olu turulabilir. Tübüler sistemlerin etkinli i, metrekareye dü en ta sistem malzeme miktar n, pek çok durumlarda geleneksel çerçeveli yap lardakinin yar na e de er olmas yla belirginle mektedir [10]. ekil 5. Tübüler sistem yap örnekleri [10]

5 3. Yüksek Yap Tasar n Malzeme ve Ta Sistem Kapsam nda ncelenmesi Yüksek yap larda ta sistemin belirlenmesinde yatay ve dü ey yüklere kar dayan kl k, amac, kullan lar n konforu, binan n narinlik oran, zemin ko ullar, bina-zemin etkile imi, yang n güvenli i, servis sistemleri, arsa maliyeti, kütle formu, ta sistem malzemesi, mimari tasar m, tasar n ta sistemle bütünle mesi ve gibi etkenler dikkate al nmal r. Ta sistem seçiminde ekonomi en belirleyici etkendir. Çeli in d ülkelerden ithal edildi i ve çelik konstrüksiyon için alt yap n bulunmad ülkelerde betonarme yap lar daha yayg n olarak kullan lmaktad r. Malzeme seçiminde ise mevcut yap m teknolojileri ve mekanizasyon düzeyi, yap m endüstrisinin sahip oldu u altyap ve yap m endüstrisinin sahip oldu u yerel altyap ve yap m süreci gibi etkenler belirleyici olmaktad r. Malzeme teknolojisi, yap m teknolojisindeki geli melere ko ut geli mektedir. Geli mekte olan ülkeler betonarme yap m tekniklerini kullanmakta ve betonarme teknolojik aç dan çeli e k yasla daha h zl bir geli me göstermektedir. Ta sistem teknolojisindeki geli meler mimari tasar da etkilemektedir. Bu geli melerle mekan aç kl klar ve esneklik artabilmektedir [15]. Yüksek yap larda ta sistemin belirlenmesinde yatay ve dü ey yüklere kar dayan kl k, amac, kullan lar n konforu, binan n narinlik oran, zemin ko ullar, bina-zemin etkile imi, yang n güvenli i, servis sistemleri, arsa maliyeti, kütle formu, mimari tasar m, tasar n ta sistemle bütünle mesi ve ta sistem malzemesi gibi etkenler dikkate al nmal r. CTBUH taraf ndan mimari tepe noktas na kadar yüksekli e göre yap lan s fland rmaya göre, malzeme ve ta sistem kapsam nda incelenen yap lar Çizelge 1 de sunulmaktad r. Çizelge 1. Yüksek yap larda malzeme ve ta sistemler [9, 10, 11, 13, 14] Yüksek Yap Örnekleri Ülke (il) Biti Tarihi lev Yükseklik Kat Adedi Malzeme Ta Sistem Taipei 101 Tayvan 2004 (Taipei) 509m 101 Betonarme ve çelik Çerçeve sistem Shanghai World Çin Financial Center (Shanghai) 2008 Ofis 492m 101 Betonarme ve çelik Tübüler sistem Malezya Petronas Kuleleri (Kuala 1998 Ofis 452m 88 Kompozit Tübüler Sistem Lumpur) Sears Kulesi (Chicago) 1974 Ofis 527m 108 Çelik Tübüler sistem 860 Lake Shore Drive (Sikago) 1951 Konut 77m 25 Çelik Çerçeve Sistem c Center (Sikago) 1966 Adliye - 31 Çelik Çerçeveli sistem Alcoa dare Binas (San Fransisko) 1969 Büro 96m 28 Betonarme ve çelik Tübüler Sistem Lloyd s Of London ngiltere (Londra) 1984 Büro 79m 15 Kompozit Çerçeveli Sistem Mavi ehir Toplu zmir Konutlar (Mavi ehir) 1997 Konut Betonarme Perde Duvarl Sistem Mersin Ticaret Mersin 1992 Merkezi 176m 55 Betonarme Tübüler Sistem Seagram Building Kongre Oteli Commerzbank Hotel Pulman Etap stanbul Oteli Sheraton Oteli Beyaz Kö k Binalar stanbul Orduevi Kkültür ve Dinlenme Tesisleri Gayrettepe P.T.T. Genel Müdürlü ü CITI Plaza John Hancock Center Empire State Binas (New York) Almanya (Augsburg) Almanya (Frankfurt) 1959 Ofis 160m 38 Kompozit 1972 Otel 118m 38 Betonarme 1997 Büro 559m - Kompozit Otel 57m 24 Betonarme Perde Duvarl Sistem 1975 Otel 87m 25 Betonarme Perde Duvarl Sistem 1988 Konut 57m 20 Betonarme Perde Duvarl Sistem m 28 Betonarme Perde Duvarl Sistem stanbul 1990 Büro 64m 21 Betonarme Çin (Guangzhou) (Chicago) (New York City) 1997 Ofis 391 m 80 Çelik Çekirdek sistem m 100 Çelik Tübüler sistem 1931 Ofis 381 m 102 Çelik Çekirdek sistem

6 4. Sonuç ve Öneriler Yirminci yüzy la kadar yap malzemelerinin ak lc kullan sa layan teknolojinin ve teknolojik bilginin rl ndan dolay ta sistemler çok yava geli mi tir. Yirminci yüzy lda ise yap malzemeleri ve ta sistemlerde büyük ilerlemeler olmu tur. Ya anan depremler ta sistem malzemesi seçiminde yanl ön yarg lara neden olmu ve bilimsel olmayan yarg ve öneriler ortaya ç km r. Bu durumun a labilmesi için yeni yap lacak yap lar n hiçbir malzeme ve ta sistem lanmadan yüksek yap n i levi ve türü ne olursa olsun ön proje a amas nda söz konusu binaya ve çevre ko ullar na en uygun olan ta sistem malzemesinin seçilmesi gerekir. Bu seçimi etkileyen ölçütler maliyet, süre, malzeme temini ve ula m, i çilik ve yap m tekni i özellikleri, yang n güvenli i, d hava artlar na dayan kl k, depreme kar davran, tasar n esnekli i, denetlenebilirli i, uygulama alanlar, malzemenin geri dönü ümü ve çevreyle ili kisi, mimari anlam r. Mimari anlamdaki etkenler ise yüksek yap lar n kat adetleri ve levleri dikkate al narak i levsel çözüm, strüktürel etkinlik, yap m kolayl ve ekonomidir. yi bir yüksek yap tasar için tüm yap malzemelerinin üstün ve sak ncal yönlerinin nitelikli olanaklar n iyi bilinmesi gerekir. Ko ullara, yap m sistemine ve mimar kurguya uygun ta sistem ve malzemesi seçilmelidir. Bir ta sistemin etkinli i sistemin türüne malzemenin cinsine ve yükleme ekline göre de ir. Bu de kenlerin dikkate al nd bir yüksek yap tasar nda dayan kl k, ekonomiklik, aç kl kyükseklik olanaklar en yüksek düzeye ula abilir. [10] Mucur, A. stanbulda ki yüksek yap lar n ta sistem aç ndan analizi, Y ld z Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarl k Anabilim Dal, stanbul, [11] Büyüklü ü, K. Çok katl yüksek yap larda çekirdekli sistemler ve uygulama örneklerinin incelenmesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul, [12] Ün, H. Ta sistem tasar, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, aat Mühendisli i Anabilim Dal, Denizli, [13] Y.Mim. Sev, A. ve dünyadaki yüksek binalar n mimari tasar m ve ta sistem aç ndan Analizi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul, [14] [15] Y.Mim. Sev, A. ve Dünyadaki yüksek binalar n mimari tasar m ve ta sistem aç ndan analizi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul, Kaynaklar [1] Beyazo lu,t. L. Yüksek binalarda tübüler ta sistemler ve uygulama örnekleri, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarl k Anabilim Dal, stanbul, [2] The Council on Tall Buildings and Urban Habitat resmi web sayfas, [3] Özgen, A. ve Sev, A. Çok katl yüksek yap larda ta sistemler, Birsen Yay nevi, stanbul, [4]. Müh. Ard ç, H. Betonarme yüksek yap lar n ta sistemlerinin incelenmesi ve tüp ta sistemli yüksek yap lar n dinamik hesab, stanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul, [5] Aysu, O., B. Yüksek bina ta sistemleri, Y ld z Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarl k Anabilim Dal, stanbul, [6] Y lmaz,f. Yüksek binalarda ta sistem etkinli i, stanbul Teknik Üiversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul, [7] Bal, E. Yüksek yap larda ta sistem sorunlar, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarl k Anabilim Dal, Ankara, [8]. Y. Müh. Doç. Dr. Co kun, E. Yüksek binalar n geli imi ve tasar m ilkeleri, stanbul Kültür Üniversitesi, stanbul, [9] Karakaya, A. Çok katl yüksek yap larda ta sistemler ve ta sistem bile enlerinin yap m yöntemleri aç ndan de erlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Anabilim Dal, zmir, 2000.

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir.

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir. 18 SORUDA L FL POL MERLER LE YAPILARIN GÜÇLEND R LMES Ü Tyfo Fibrwrap Sistemleri Bayram Aygün, n. Yük. Müh M: + 90 536 525 9027 E: bayramaygun@fyfeeurope.com S1. Kompozit malzeme kabaca nas l tan mlan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi *

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi * İMO Teknik ergi, 008 7-6, Yazı 87, Kısa ildiri etonarme Yapıların Projelendirilmesinde eton Sınıfı eğişiminin İncelenmesi * li ERGÜN * yşegül LÜLE ** ÖZ Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler sonucu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı, 009 ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Burak YÖN * Hümeyra ŞAHİN ** Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Yüksek Binalar 2015 Yüksek bina: h>20~40m Düşey yüklerden çok yatay kuvvetler önemli Çelik, BA

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İKLİM BÖLGELERİNE BAĞLI OLARAK ÇATI EĞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İKLİM BÖLGELERİNE BAĞLI OLARAK ÇATI EĞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3 4 Nisan 2014 İKLİM BÖLGELERİNE BAĞLI OLARAK ÇATI EĞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gamze Özkaptan Alptekin 1 Esra Bostancıoğlu 2 Esin Kasapoğlu 3 Konu Başlık No: 2 Çatı

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir

Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, 2015 Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir Urban Transformation Applications of Reinforced Concrete Building:

Detaylı

Yüksek Binalarda Yanal Kuvvetlere Karfl Strüktürel Yaklafl mlar

Yüksek Binalarda Yanal Kuvvetlere Karfl Strüktürel Yaklafl mlar 20 Yüksek Binalarda Yanal Kuvvetlere Karfl Strüktürel Yaklafl mlar GEÇM fite TAfiIYICI ELEMANLAR DÜfiEY YÜKLER TEMEL ALINARAK TASARLANIRKEN, GÜNÜMÜZDE RÜZGAR VE DEPREM KAYNAKLI YANAL YÜKLER ÖZELL KLE YÜKSEK

Detaylı

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI A. Karaşin Dicle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Y.Doç.Dr. Erdal Coşkun İnşaat Yüksek Mühendisi

Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Y.Doç.Dr. Erdal Coşkun İnşaat Yüksek Mühendisi Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Y.Doç.Dr. Erdal Coşkun İnşaat Yüksek Mühendisi 1 Yüksek Binaların Gelişimi 2 Giriş Birleşik Devletler de yüksek binaların diğer deyişle gökdelenlerin (Skyscraper)

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Pamukkale Üniversitesi Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Doç. Dr. Şevket Murat ŞENEL Araş. Gör. Mehmet PALANCi RİSK? Belli bir seviyenin üzerinde hasar oluşursa Belli bir şiddetin üzerinde

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ Canan TAŞDEMİR(*) ÖZET Hafif betonlara kıyasla daha yüksek basınç dayanımına, özellikle daha yüksek elastisite modülüne sahip yarı hafif betonların

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı