MKBYE KAYITLI TA VE TOPRAK ALANINDA FAAL YET GÖSTEREN LETMELER N PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEM LE DE ERLEND R LMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MKBYE KAYITLI TA VE TOPRAK ALANINDA FAAL YET GÖSTEREN LETMELER N PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEM LE DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 MKBYE KAYITLI TA VE TOPRAK ALANINDA FAAL YET GÖSTEREN LETMELER N PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEM LE DE ERLEND R LMES Mustafa SOBA U ak Üniversitesi I l EREM U ak Üniversitesi Fatma AKCANLI U ak Üniversitesi Kudret EREN U ak Üniversitesi ÖZET letmeler, ekonomik ve teknolojik anlamda ya anan h zl geli meler ile rakiplerine kar ayakta kalabilmek için esnek bir yap ya sahip olabilmek anlam nda çaba sarf etmektedirler. Günümüzde ta ve toprak alan nda faaliyet gösteren i letmeler; in aat sektörü, yer-duvar karosu, porselen, bordür, dekor- cam mozaik üretimi ve sa l k gereçleri gibi daha birçok sektörde uygulama alan bulmaktad r. Ta ve toprak alan nda faaliyet gösteren i letmeler ülkemize önemli bir istihdam ve döviz girdisi sa layan, ülke ekonomisinde etkin ve önemli yeri olan bir sanayi dal olarak kabul edilmektedir. Seramik sektörü, Türkiyedeki iç ticaretin lokomotifi olan in aat sektörünün önemli yap ta lar ndan birisidir. Ancak son y llarda artan h z n kaybetmi tir. Bu çal mada; ta ve toprak alan nda faaliyet gösteren i letmelerin MKBye ve KAPda yay nlanan y llar aras ndaki finansal verileri do rultusunda TOPSIS yöntemiyleperformanslar n n ölçülmesi konusunda bilgi verilmeye çal lm t r. Anahtar Kelimeler : Finansal Oranlar, n aat Sektörü, Performans De erleme, Ta ve Toprak, TOPSIS PERFORMANCE EVALUATION OF COMPANIES OPERATING IN NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS SECTOR WHICH ARE PUBLISHED IN STANBUL STOCK EXCHANGE BY USING TOPSIS METHOD ABSTRACT Business enterprises make a great effort to have a flexible structure in view of the rapid improvements experienced in economic and technological fields in order to stand against their rivals. Today, the companies operating in the sector of non-metallic mineral products find a comprehensive application area in many sectors such as construction, floor-walltile, porcelain, framing, decor-glass mosaic production and health materials. This sector is considered as a manufacturing branch providing employment and foreign currency entry to our country and having a vigorous and outstanding importance in the national economy. Ceramics sector is one of the significant constituents of construction sector leading domestic trade. But recent times it has lost its increasing performance. In this work; it is tried to be informed about measuring performances of the companies operating in the non-metallic mineral products sector by TOPSIS in accordance with the so-called companies financial data published in Istanbul Stock Exchange and Public Disclosure Platform between periods. Keywords: Financial Ratios, Construction Sectors, Performance Evaluation, Non-metallic Mineral Products, TOPSIS 413

2 M. Soba, F. Akcanl, K. Erem, K. Eren 1. G R Günümüzde; küreselle me ve teknolojik geli meler, ta ve toprak alan nda faaliyet gösteren i letmeler için hem çe itli f rsatlar yaratmakta hem de bu i letmeleri baz sorunlarla kar kar ya b rakmaktad r. Bu noktada söz konusu i letmeler için; önlerine ç kan f rsatlardan maksimum düzeyde yararlanabilmek ve meydana gelen sorunlar n profesyonel bir ekilde üstesinden gelebilmek büyük önem arz etmektedir. letmeler bulundu u sektörün gerisinde kalmamak, h zl teknolojik geli meleri izleyebilmek, yeni pazarlara aç labilmek ve nitelikli bir i gücüne sahip olabilmek için; etkin bir rekabet yönetimi stratejisi belirlemek ve organizasyonel yeteneklerinde sürekli olarak iyile tirmeler yapmak durumundad rlar (Gümü tekin, 2005). Ta ve toprak alan nda faaliyet gösteren i letmeler; d ticaret hacmi oldukça yüksek olan ve ülkemize hem istihdam hem de döviz geliri aç s ndan büyük katk sa layan bir sanayi dal d r. Ancak; yurtiçi talebin, mevcut üretim kapasitesinin çok alt nda olmas ve ihraç fiyatlar n n yabanc rakiplerininkine göre dü ük kalmas sebebiyle zaman zaman çe itli sars nt lar n ya an lmas kaç n lmaz olan bir faaliyet alan haline gelmi tir (D Ticaret Müste arl, 2011). Performans de erlemesi i letmeler için; mevcut durumun öngörülmesi ve gelecekle ilgili gerekli önlemlerin al nmas hususunda büyük önem arz etmektedir. Bu ölçümlerden elde edilen bilgiler olmadan, i letmenin mevcut durumu ve gelece i ile ilgili isabetli kararlar al namayabilir. Dolay s yla verimlilik ölçümünün yap lmas ve elde edilen ölçüm sonuçlar na göre de de erlendirmeler yap larak önlemler al nmas gerekmektedir(sezen ve Do an, 2005). Performans; bir i i yapan bireyin, bir grubun veya bir te ebbüsün o i ile amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildi inin nicel ve nitel olarak anlat m d r. Performans kelimesi; son y llarda ço u alanda ve özellikle sosyal bilimlerde oldukça popüler bir kavram haline gelmi tir (Emir ve Özgür, 2008). K saca; istenilen amaçlara ula mada sahip olunan kaynaklar n etkin ve verimli ekilde kullan m d r. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution); seçilen alternatifin pozitif ideal çözüme en yak n, negatif ideal çözüme en uzak olmas esas n olu turmaktad r (Cheng-Ru, 2008). Bu çal mada MKBde i lem gören ta ve topra a dayal sektörlerde faaliyet gösteren i letmelerin dönemleri aras ndaki verileri, TOPSIS yöntemi kullan larak de erlendirmeye al nm t r. 2. L TERATÜR TARAMASI Literatürde; performans n önemine dikkat çekilmi ve bu alanda performans ölçüm modellerini ele alan birçok çal maya rastlamak mümkündür. Çal madatopsis yöntemlerini kullanan baz çal malar n özetleri a a da sunulmu tur. Yong; çal mas nda fabrika yeri seçimi ile ilgili bir de erlendirme yapm ve yeni bir bulan k TOPSIS yöntemi öne sürmü tür. Bu yöntem ile pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözümlerinin daha kolay hesaplanmas na olanak sa lanm t r (Yong,2006). Soba ve Eren, çal malar nda bir ula m firmas n n 4 y ll k ( ) finansal ve finansal olmayan verilerini kullanarak y llar itibari ile TOPSIS yöntemiyle ba ar de erlendirmesi yapm lard r. Çal mada en etkin y l 2007 olarak tespit edilmi tir. En ba ar s z y l ise küresel mali krizin ya and 2008 y l olarak bulunmu tur (Soba ve Eren, 2011). Demireli; y llar aras ndakiçal mas nda çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yöntemini kullanm ve Türkiyede faaliyet gösteren kamu sermayeli bankalar n performanslar n y llara göre kar la t rm t r. Çal ma sonucunda; söz konusu bankalar n hem yerel hem de global finansal krizden etkilendi i ve bankac l k sektöründe göze çarpan bir iyile menin kaydedilmedi i saptanm t r (Demireli, 2010). Özdemir ve Seçme; çal malar nda mobilya fabrikas ndatedarik seçiminde do ru ve etkin karar vermenin önemine dikkat çekmi ler ve yöntem olarak TOPSIS tekni ini kullanm lard r. Pozitif ideal çözüm 414

3 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 ve negatif ideal çözüme yak nl k aç s ndan elde edilen sonuçlar en büyükten en küçü e do ru s ralanm ve tedarikçi 3, en ideal i letme olarak belirlenmi tir (Özdemir ve Seçme, 2009). Yurdakul ve ç; Türkiyede otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve MKBye kay tl 5 büyük i letmenin bilançolar ndan elde edilen finansal oranlar kullanarak firmalar n derecelendirilmesine yönelik bir model geli tirmi ve TOPSIS yöntemi yard m yla genel firma performans n gösteren tek bir puana çevirmi tir. Çal ma sonucunda; söz konusu i letmelerin MKBdeki hisse de erleri ile TOPSIS yönteminden elde edilen sonuçlar birbiriyle tutarl ç km t r (Yurdakul ve ç,2003). Yükçü; Bir holdinge ba l ayn sektörde faaliyet gösteren üç otel i letmesinin aktif karl l n, art k kar n, ekonomik katma de erini ve karl l k oranlar n kullanarak i letme için performans de erlendirmesi yapm t r. Her bir göstergeye göre farkl bir otel i letmesi di erlerine göre daha ba ar l görünmektedir(yükçü ve Ata an, 2010). Wang; Grey li kiler Yöntemi ile Bulan k Çok Kriterli Karar Verme Yöntemini birle tirerek Tayvan Konteyn r Ta mac l k Hatt ile ilgili bir finansal performans de erlendirmesi yapm t r (Yu-JieWang, 2009). Gökdalay taraf ndan yap lan bir çal mada, havaalanlar n n performans analizinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Bulan k TOPSIS Yöntemi uygulanm t r (Gökdalay, 2009). Liaudanskiene, Ustinovicius ve Bogdanovicius; in aat alanlar ndaki i çi sa l n ve güvenli ini sa layan in aat süreci çözüm seçeneklerinin belirlenmesinde TOPSIS yönteminden yararlanm, çal ma sonucunda TOPSIS yöntemi ile daha güvenli organizasyonlar n yap lmas na imkân tan yan çözümlere ula ld görülmü tür (Liaudanskiene, Ustinovicius ve Bogdanovicius, 2009). Fengrong ve Fet; çal mas nda üçüncü parti tersine lojistik i letmelerinin performans de erlemeleri ve karar alma mekanizmas TOPSIS yöntemi ile incelemi ve TOPSIS yönteminin söz konusu çal maya uygulanmas sonucu meydana gelen avantajlar ortaya konmu tur. Çal ma sonucunda TOPSIS yönteminin oldukça üstün ve geni bir uygulama alan na sahip oldu u görülmü tür (Fengrong ve Fet, bt) Kim ve Jung(2011); çal mas nda 16 adet finansal rasyodan yararlanm, bu rasyolar yard m yla finansal analiz ve TOPSIS yöntemini uygulam t r. Çal ma sonucunda iki yöntemden elde edilen sonuçlar n birbirini tutmad ve bunun sebebinin de incelemeye konu olan faktörlerin farkl ad mlardan geçirilmi oldu u kan s na var lm t r (Kim ve Jung, 2011). 3. DEAL ÇÖZÜME BENZERL K BAKIMINDAN SIRALAMA PERFORMANS TEKN (TOPSIS) TOPSIS yöntemi ilk olarak 1981 y l nda Hwang ve Yoon taraf ndan öne sürülmü tür. Daha sonra bu yöntem Zeleny ve Hall taraf ndan uygulanm, Yoon, Hwang, Lai ve Liu taraf ndan geli tirilmi tir. Pozitif ideal çözüme en yak n ve negatif ideal çözüme en uzak olmak üzere iki alternatif vard r. Pozitif ideal çözüm ile fayda maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu yap l rken; negatif ideal çözümde ise bu durumun tam tersi meydana gelmektedir. Bu yöntem ile alternatif seçeneklerin belirli kriterler do rultusunda ve kriterlerin alabilece i maksimum ve minimum de erler aras nda ideal duruma göre kar la t rma yap lmaktad r(yurdakul ve ç,2003). TOPSIS; çoklu karar verme yöntemlerinden uygulanmas en kolay olan ve en etkin sonuçlar al nan tekniklerden biridir. Ancak her zaman pozitif ideal çözüme en yak n olan seçene in, negatif ideal çözüme uzak oldu u söylenemez. deal çözümün uygulanamaz veya ula lamaz oldu u durumlarda; ideale en yak n olan nokta belirlenir. TOPSIS yönteminin uygulanma sürecinde; performans dereceleri ve kriterlerin a rl klar düzenli de erler halinde olu turulmaktad r. Bu sebepten ötürü; a rl klar n ve say sal özelliklerin ölçümlenmesi; herhangi bir rakam üzerindeki ki isel tercihler ile ilgili belirsizlikleri dikkate almaz. TOPSIS yönteminin a amalar a a da gösterilmi tir (Demireli, Gökdalay, Soba ve Eren, 2011): 1.Ad m: Karar Matrislerinin Olu turulmas Yöntemin birinci a amas nda karar matrisi olu turulmaktad r. Karar matrisi içerisinde alternatifler (a 1 a n ) eklinde alt alta s ralanmakta ve her bir kriterin alternatiflere göre gösterdikleri özellikler (y 1k.y nk ) olarak listelenmektedir. 415

4 M. Soba, F. Akcanl, K. Erem, K. Eren ALTERNAT FLER ÖZELL KLER y 1 y 2 y 3 a 1 y 11 y 12 y 1k a 2 y 21 y 22 y 23 a 3 y 31 y 32 y 3k 2. Ad m : Karar Matrislerinin Normalle tirilmesi Yöntemin ikinci a amas nda karar matrisindeki kriterlere ait puan veya özelliklerin kareleri toplam n n karekökü al narak matrise ait normalizasyon i leminin gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Z ij = i=1..n; j= 1.k (1) 3. Ad m : Normalle tirilen Karar Matrislerinin A rl kland r lmas Yöntemin üçüncü a amas nda normalize edilmi karar matrisinin elemanlar kriterlere verilen önem do rultusunda a rl kland r l r. Burada a rl klar n belirlenmesinde karar vericinin sübjektif görü leri yer almaktad r. X ij = w i.z i j i = 1.n; j= 1k (2) (w j her bir j. kriterinin a rl ) 4. Ad m : Matrislerin Maksimum ve Minumum De erleri Dördüncü a amada m * ve m - ideal noktalar tan mlan r. Burada a rl kland r lm matriste (D) her bir kolonda maksimum ve minimum de erler tespit edilir. m * = [x * 1, x * 2.x * k ] (maksimum de erler) (3) m - = [x - 1, x - 2.x - n ] (minimum de erler) (4) 5. Ad m : Pozitif deal Çözüme Uzakl k De erleri deal noktalar n tan mlanmas n n ard ndan be inci a amada maksimum ideal noktaya olan uzakl k a a daki formülle hesaplan r; S i * = i= 1...n (5) 6. Ad m : Negatif deal Çözüme Uzakl k De erleri Daha sonra alt nc a amada minimum noktaya olan uzakl k a a daki formülle hesaplanmaktad r S i - = i= 1...n (6) 7. Ad m : Alternatiflerin Göreceli S ralanmas Son a ama olan yedinci a amada ise her bir alternatifin göreceli s ralamas ve puan a a daki formüle göre hesaplanmaktad r; C i * =S i - /(S i * + S i - ), 0< C i * < 1 i=1..n (7) 416

5 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran ARA TIRMA VE YÖNTEM N UYGULANMASI Bu çal mada 26 adet i letmenin cari oran, finansal kald raç oran, sermaye yeterlilik oran ve net kar marj verileri kullan larak TOPSIS yöntemiyle performans de erlendirmesi yap lm t r. Cari oran; bir i letmenin cari y l ndaki dönen varl klar n n k sa vadeli borçlara oranlanmas yla bulunmaktad r. Finansal kald raç oran ise; i letmenin cari döneminin k sa ve uzun vadeli borç toplam n n toplam aktiflere oranlanmas yla bulunur. Sermaye yeterlilik oran da; i letmenin cari dönemindeki toplam öz kaynaklar n n toplam aktiflere oranlamas yla bulunmaktad r. Yap lan çal mada ele al nan veriler 5 y l ( ) üzerinden ortalamas al narak yap lm t r. Tablo 1. MKBde ve KAP da Faaliyet Gösteren Ta ve Topra a Dayal Y llar na Ait Verilerin Ortalamalar irketler Cari Oran Finansal Kald raç Oran Sermaye Yeterlilik Oran letmelerin Net Kar Marj Oranlar Adana Çimento 7,27 0,08 0,92 0,42 Afyon Çimento 4,64 0,16 0,84 0,12 Akçansa 1,88 0,27 0,73 0,17 Anadolu Cam 1,28 0,49 0,49 0,04 Aslan Çimento 1,48 0,38 0,61 0,02 Bat Çimento 3,63 0,19 0,77 0,12 Bat söke Çimento 6,13 0,10 0,90 0,13 Bolu Çimento 8,09 0,08 0,92 0,25 Bursa Çimento 4,50 0,21 0,73 0,09 Çimbeton 1,27 0,42 0, Çimenta 1,22 0,35 0,63 0,09 Çimsa 1,38 0,24 0,76 0,25 Denizli Cam 2,78 0,45 0, Do usan 2,65 0,22 0, Eczac ba Yap 0,99 0,70 0, Ege Seramik 2,32 0,48 0,52 0,0144 Gölta Çimento 2,9 0,20 0,77 0,08 HanzedarRefraktör 1,27 0,67 0,34 0,002 zocam 4,59 0,19 0,81 0,19 Konya Çimento 6,92 0,12 0,88 0,21 Kütahya Porselen 3,07 0,28 0,72 0,03 Mardin Çimento 4,90 0,11 0,89 0,44 Nuh Çimento 2,46 0,24 0,76 0,19 Trakya Cam 3,24 0,30 0,70 0,16 U ak Seramik 0,996 0,69 0,31 0,006 Ünye Çimento 5,09 0,18 0,82 0,35 Çal mada ta ve toprak alan nda faaliyet gösteren i letmelerin 5 y ll k ( ) verilerinin ortalamas al narak kullan lm t r. letme ile ilgili veriler ise MKBden ve KAPdan elde edilmi tir. Çal mada elde edilen verilerin sonuçlar Microsoft 2010 Excel Program n n Sanna 7 eklentisi yard m yla bulunmu olup, performans de erlendirmesine ili kin tablolar a a da gösterilmi tir. Cari oran; i letmelerin faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için gerekli olan brüt i letme sermayesinin k sa vadeli borçlara bölünmesiyle hesaplan r. Cari oran bir i letmenin likit yap s n, net i letme sermayesinin yeterlili ini ve borç ödeyebilme kapasitesini göstermektedir. Bir i letmen cari oran de erlerinin yüksek olmas, k sa vadeli borçlar n n ödenebildi inin bir göstergesidir. Cari oran art dönen varl klar n art yla do rudan ilgilidir. letmeler normal faaliyetleri sonucu yaratt kaynaklar, i letmenin uzun vadeli borçlanabilme durumlar n, karlar n i letme sermayelerine yans t lmas, k sa vadeli borçlar n zaman nda ödenebilmesi cari oran artt ran faktörlerdir. 417

6 M. Soba, F. Akcanl, K. Erem, K. Eren MKBde ve KAPda kay tl ta ve toprak alan nda faaliyet gösteren i letmelerin cari oranlar n n y llar ortalama de erleri Tablo 1de görüldü ü gibidir. Tabloda Bolu, Adana ve Konya çimento i letmelerinin cari oran de er ortalamas n n di er i letmelere göre yüksek oldu u görülmektedir. Buna kar l k Eczac ba Yap ve U ak Seramik i letmelerinin cari oranlar n n 1nin alt nda kalmas dikkat çekmektedir. Bu durum dönen varl klar n dü ük seviyede olmas ve k sa vadeli borçlar n ödenmesinde s k nt ya anmas ndan kaynakland söylenebilir. Finansal kald raç oran ; i letmelerin kaynak yap s nda kullan lan borcun oran n hesaplamaktad r. Finansal kald raç oran n borç verenler aç s nda dü ük olmas arzu edilirken, i letme ortaklar oran n belli bir seviyede olmas n arzu ederler y llar aras ndaki finansal kald raç oran ortalamas na bak ld nda dü ük olan i letme Adana ve Bolu Çimento olarak görülmektedir. Sermaye yeterlilik oran ; i letmelerin özsermaye yap lar n n toplam aktifler içindeki a rl n hesaplamakta kullan lmaktad r. Bir ba ka ifadeyle; i letmelerin maruz kald klar risklerden do abilecek zarar n yabanc kaynaklara ba vurmadan kar lanmas n sa layacak düzeyde özkayna a sahip olunup olunmad n gösteren orand r. Çal mada incelenen i letmelerin ortalama sermaye yeterlilik oranlar na bak ld nda, en yüksek olan i letmeler Bolu ve Adana Çimentodur. Net kar marj ; i letmelerin tüm faaliyet sonuçlar n yans tan bir de erdir. Net kar marj n n azalmas, faaliyet d giderlerin sat lara göre artt veya vergilerin yükselmesi anlam na gelebilir.net dönem kar sat lara oranland nda net kar marj oran elde edilirken, çal mada ele al nan i letmeler içinde net kar marj n n y llar itibariyle ortalamas en yüksek ç kan i letmeler Mardin, Adana ve Ünye Çimentodur. Tablo 2. MKBde ve KAPda Faaliyet Gösteren Ta ve Topra a Dayal letmelerin Y llar na Ait Verilerin TOPSIS Yöntemiyle Belirlenen Performans Göstergeleri S ralama irketler Performans Göstergeleri 1 Adana Çimento 0, Bolu Çimento 0, Konya Çimento 0, Bat söke Çimento 0, Mardin Çimento 0, Ünye Çimento 0, zocam 0, Afyon Çimento 0, Bursa Çimento 0, Bat Çimento 0, Gölta Çimento 0, Nuh Çimento 0, Trakya Cam 0, Çimsa 0, Kütahya Porselen 0, Akçansa 0, Çimenta 0, Aslan Çimento 0, Denizli Cam 0, Ege Seramik 0, Çimbeton 0, Do usan 0, Anadolu Cam 0, HaznedarRefraktör 0, U ak Seramik 0, Eczac ba Yap 0,

7 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 MKBde ve KAPda faaliyet gösteren ta ve topra a dayal i letmelerin y llar na ait verilerin ortalamalar al narak hesaplanan TOPSIS yöntemiyle belirlenen performans göstergeleri Tablo 2de gösterilmi tir. Buna göre Adana Çimento birinci s rada yer al rken, bunu Bolu ve Konya çimento takip etmektedir. Bu durumu neden olarak; cari oran, sermaye yeterlilik ve net kar marj oranlar aç s ndan her üç oranda da yüksek ç kan ve finansal kald raç oran aç s ndan da dü ük ç kan tek i letme olmas gösterilebilir. ekil 1. MKBde ve KAPda Faaliyet Gösteren Ta ve Topra a Dayal letmelerin Y llar na Ait Verilerin TOPSIS Yöntemiyle Belirlenen Performans ekli ekil 1de gösterildi i gibi; performans en yüksek olan i letme %94 ile Adana Çimentodur. 2. S rada %90 ile Bolu Çimento; 3. s rada ise %85 ile Konya Çimento takip etmektedir. Adana çimentonun sektörde 1. s rada olmas n n en önemli nedeni, i letmenin finansal verileri ortalamalar nda cari oran n, finansal kald raç, sermaye yeterlilik ve net kar marj oranlar n n genel kabul edilen s n rlar içerinde olmas ndan kaynaklanmaktad r. 5. SONUÇ VE DE ERLEND RME Çal mada MKBde ve KAPda faaliyet gösteren ta ve topra a dayal i letmelerin y llar na ait finansal verileri kullan larak çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS uygulanm t r. letmelerin geçmi faaliyetlerinin de erlendirilmesine olanak tan yan, mevcut durumlar n n saptanmas ve gelece e ili kin tahminlerin yap lmas n kolayla t ran finansal oranlardan cari oran, finansal kald raç oran, sermaye yeterlilik oran ve net kar marj seçilmi tir. Çal mada kullan lan yöntem sayesinde i letme performans de erlendirmelerini kendi aras nda s ralamas n matematiksel olarak ifade edilebildi i bir de erlendirme sistemi olarak ortaya konulmu tur. Bu sayede, karar al c lar n sübjektif bir ekilde performans de erlendirmelerini yapabilmeleri ve do ru karar al nabilmesini sa layan bir yakla m olu turulmu tur. Kullan lan TOPSIS yöntemi MKBde ve KAPda ta ve topra a dayal olarak faaliyet gösteren i letmelerin y llar için kullan c lara sistematik bir de erlendirme sistemi olu turulmas n sa lam t r. TOPSIS yöntemiyle ortaya konan uygulaman n tutarl n n, de erlendirilen 26 adet i letmenin cari oran, finansal kald raç oran, sermaye yeterlilik oran ve net kar marjlar her y l için tek tek hesap edilmi olup, TOPSIS yöntemi uygulamas nda finansal oranlar n ortalamalar al narak yap lm t r. Yap lan çal ma sonucunda TOPSIS yöntemi ile i letmelerin finansal tablo sonuçlar de erlendirmede birbirleriyle tutarl ç km t r. Bu çal mada ortaya konulan yöntem, ayn alanda faaliyet gösteren i letmelerin y llar itibariyle birbirleriyle ayn kriterler do rultusunda kar la t r larak performans de erlendirmelerinin belirlenmesinde faydal bir yakla m getirmi tir. 419

8 M. Soba, F. Akcanl, K. Erem, K. Eren Rekabetin k yas ya ya and günümüz dünyas nda i letmeler gelecekle ilgili kararlar al rken, dahaobjektif kriterlerle hareket etmek zorunda oldu u apaç k ortadad r.çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan TOPSIS, i letmelere daha temkinlive daha kararl ad mlar atmas na yard mc olmakta ve yeni bir bak aç s sunmaktad r. Bundan sonra yap lacak çal malarda farkl sektörlerde faaliyet gösteren i letmelerin, y llar itibariyle kendi içindeki performanslar n n ve rakipleriyleolan performanslar n n de erlendirilmesi yap labilir. Ayr ca TOPSIS yöntemiyle, Electre veya Promethee gibi di er çok kriterli karar verme yöntemleri ile beraber i letme yap lar de erlendirmeye al narak performanslar ölçülebilir. KAYNAKÇA Ba bakanl k D Ticaret Müste arl (2011), Seramik Sektörü Notu Demireli, E., (2010),TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiyedeki Kamu Bankalar Üzerine Bir Uygulama, Giri imcilik ve Kalk nma Dergisi, Cilt:5, Say :1, ss: Emir, B. ve Özgür, E.,(2008), Konaklama Tesisleri Etkinlik Analizi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: X, Say :1 Fengrong, Z. ve FET, A.M., Main Factor TOPSIS Analysis in Decision-making on the Efficiency of Third-party Reverse Logistics Enterprise Gökdalay, M.H., (2009), Havaalanlar n n Performans Analizinde Bulan k Ölçütlü Karar Verme Yakla m, stanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Cilt:8, Say ;6, s Gümü tekin, G.,(2005), KOB Niteli indeki Aile letmelerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunlar : Kütahya Seramik Sanayi Örne i, C.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt:6, Say :1, ss:71-93 Kim ve Jung(2011) ; Exploiting The Decision-Making Technique To Explore the Relationship Between the Financial Factors and the Stock Preference, Proceedings of the 2011 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Kuala Lumpur, Malaysia, January 22 24, ss Liaudanskiene, R.,Ustinovicius, L. vebogdanovicius, A. (2009), Evaluation of Construction Process Safety Solutions Using the TOPSIS Method, ISSN InzinerineEkonomika-Engineering Economics(4), ss Özdemir, A.. ve Seçme, Y.,(2009), ki A amal Stratejik Tedarikçi Seçiminin Bulan k TOPSIS Yöntemi ile Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BF Dergisi, Cilt:11, Say :2, ss: Sezen, B. ve Do an, E.,(2005), Askeri Bir Tersaneye Ba l Atölyelerin Kar la t rmal Verimlilik De erlendirmesi: Bir Veri Zarflama Yöntemi, Havac l k ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt:2, Say :2, ss:77-87 Sherman, H.D., Evaluating Operating Efficiency of Service Businesseswith DEA-EmpiricalStudy of Bank Branch Operations, Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology Soba, M. ve Eren, K. (2011), TOPSIS Yöntemini Kullanarak Finansal ve Finansal Olmayan Oranlara Göre Performans De erlendirilmesi, ehirleraras Otobüs Sektöründe Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi BF Sosyal ve Ekonomik Ara t rmalar Dergisi, Cilt:15, Say :21, ss:23-40 Wang,Yu-Jie, (2009), GreyRelation Analysis With FMCGDM ToEvaluate Financial Performance Of TaiwanContainerLines,CombiningExpertSystemsWith Applications 36, ss: Yurdakul, M. ve ç, Y.T.(2003), Türk Otomotiv Firmalar n n Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çal ma, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 18, Say : 1, ss:1-18 Yükçü, S. ve Ata an, G.(2010), TOPSIS Yöntemine Göre Performans De erleme,muhasebe ve Finansman Dergisi, Say :45, ss Yong, D.(2006), Planalocationselectionbasedonfuzzy TOPSIS, Int J AdvManufTechnol Say :28, ss:

ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE

ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE ÖZET BANKA UBE H ZMET ETK NL KLER N N VER ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE KAR ILA TIRILMASI Mehpare T MOR. Ü. letme Fakültesi,Say sal Yöntemler ABD. timorm@istanbul.edu.tr Handan M MARBA I handanmimar@gmail.com

Detaylı

TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE

TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE Onur Önay stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Say sal Yöntemler Anabilim Dal. Eyüp Çetin stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Say sal Yöntemler

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,*

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,* Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 150-167 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA

ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA TEDAR KÇ DE ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA Kemal Güven GÜLEN stanul Ticaret Üniversitesi Tevfik Rü tü AKBA stanul Ticaret Üniversitesi ÖZET letmelerde, sat n alma fonksiyonu ürünlerin

Detaylı

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 343-364 A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R NCELEME Handan YOLSAL* Özet: Küçük miktarlardaki

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S Demet BAYRAKTAR stanbul Teknik Üniversitesi Betül Merve FAKI stanbul Teknik Üniversitesi Hür Bersam BOLAT stanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

LOJ ST K YÖNET M NDE MÜ TER L K LER YÖNET M N N ARTAN ÖNEM VE U AK L NDE B R UYGULAMA

LOJ ST K YÖNET M NDE MÜ TER L K LER YÖNET M N N ARTAN ÖNEM VE U AK L NDE B R UYGULAMA LOJ ST K YÖNET M NDE MÜ TER L K LER YÖNET M N N ARTAN ÖNEM VE U AK L NDE B R UYGULAMA Mustafa SOBA Mehmet GÖKER K Zührem YAMAN U ak Üniversitesi U ak Üniversitesi Selçuk Üniversitesi ÖZET Günümüzde i letmeler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı