Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek"

Transkript

1 Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. 5 TE 40 KURUÞ Polis, sokak magandalarýna göz açtýrmadý Dün gece saat sularýnda Kale Mahalesi ve Ýbrahim Çayýrý mevkiinde olmak üzere 2 araba ve 2 eve Otomatik Tüfekler ve tabanca ile ateþ açtýðý iddia edilen 3 kiþi, Polis tarafýndan yakalandý. Zanlýlardan ikisinde 200 ve 400 Promil alkol çýktý. Polis zanlýlar ile birlikte 2 otomatik tüfek ve 1 adet 7.65 çapýnda ruhsatsýz silah ele geçirdi. Adliye'ye çýkartýlan Muhammed Y. (24 ), Ferit A. (19) ve Ýbrahim K. ( 22 ) çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine kondu. Adliye önünde fenalýk geçiren zanlýlardan birinin yakýný ise Ambulans ile hastaneye kaldýrýldý. Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Rektör Alkan'dan iþadamlarýna Teknokent çaðrýsý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, günümüzde refah düzeyi yüksek, kalkýnmýþ ülkelere bakýldýðýnda, tümünün ortak özelliklerinin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olmalarýnýn görüldüðünü söyledi. 3 TE Kaçak sigara ele geçirildi Hitit Üniversitesi'nin OKA desteði ile hayata geçirdiði Teknoket ve Kuluçka Merkezi projesinin temsili temel atma töreni yapýldý. Soma yaþanan facia nedeniyle ertelenen ve dün gerçekleþtirilen temel atma töreni saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kalkýnma ajanslarýnýn kuruluþ felsefesinden bahsederek ajanslarýn kalkýnmanýn temel aktörleri olarak görüldüðünü söyledi. 3 TE Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak sigara ele geçirdi. Polis ekipleri Osmancýk D-100 karayolu üzerinde yaptýklarý uygulama esnasýnda E.B. isimli þahsýn kullandýðý aracý durdurdu. Kavuþtu, Kerebigazi Vakfý'nýn konuðu oldu Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere hafta sonu Çorum'a gelen AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, Kerebigazi Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti ve Adam-Der'in ortaklaþa düzenlediði söyleþiye konuþmacý olarak katýldý. Kerebigazi Vakfý'nýn ev sahipliðinde yapýlan söyleþiye AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað ile birlikte çok sayýda kiþi katýldý. 5 TE 5 TE Polisten tarihi eser kaçakçýlarýna darbe Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda tarihi eser kaçakçýlarýný yakaladý. Polis ekipleri tarihi eser kaçakçýlýðý yapýldýðý yönünde ki istihbari bilgi nedeniyle il merkezinde yaptýklarý operasyonda H.Y, A.P ve N.P isimli þüphelileri yakaladý. Ýl Garnizon ve Jandarma Komutanlýðý'nda görev yaparken 2014 yýlý genel atamalar kapsamýnda baþka illere atanan Jandarma Komutanlýðý'nda görevli personel için veda yemeði verildi. 7 DE 5 TE Tayini çýkan jandarma personeline veda Beþir Derneði Paylaþým Noktasý hizmette Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý Maðazasý düzenlenene törenle hizmete girdi. Osmancýk Caddesi üst gecidi yanýnda bulunan Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý'nýn açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Palabýyýk Köyü Dernek Lokali üyelerine Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü personeli Psikolog Binnur Karagöz tarafýndan... 9 DA Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Beþir Derneði Genel Sekreteri Fatih Sarýyar, Beþir Derneði 5. Bölge Sorumlusu Ahmet Doðan, Semerkand Derneði 5. Bölge Sorumlusu Fahrettin Cebeci ve Nizamettin Aðca... "Ayný evi paylaþmak, hayatý paylaþmak deðildir" 2 DE Timur Cevher'i tebrik etti AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, Türkiye'deki 3 baklava ihracatçýsýndan biri olan Cevher Pastanelerinin sahibi Timur Cevher'i iþyerinde ziyaret ederek tebrik etti. Timur Cevher'in Fatih Caddesi üzerinde bulunan iþyerinde ziyaret eden Ali Yüksel Kavuþtu, Türkiye'de þerbetli ve sütlü tatlýyý ayný konseptte tüketiciye sunan ilk ve tek firma olma özelliðini taþýyan Cevher'i kutladý. Lassa TIR'ý Çorum'a geliyor Lassa'nýn 'Yola Saðlam Çýk TIR'ý yarýn Çorum'a geliyor. Brisa'nýn lastik sektöründe 40'ýncý yýlýný kutlayan markasý Lassa "Yola Saðlam Çýk" projesi ile ticari araç kullanýcýlarýnýn yanýnda olmaya devam ediyor. 9 DA 6 DA

2 ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. 2 Beþir Derneði Paylaþým Noktasý hizmette Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý Maðazasý düzenlenene törenle hizmete girdi. Osmancýk Caddesi üst gecidi yanýnda bulunan Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý'nýn açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Beþir Derneði Genel Sekreteri Fatih Sarýyar, Beþir Derneði 5. Bölge Sorumlusu Ahmet Doðan, Semerkand Derneði 5. Bölge Sorumlusu Fahrettin Cebeci ve Nizamettin Aðca, Semerkand Derneði Ýl Baþkaný Sedat Kuloðlu, TÜMSÝ- AD Ýl Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ programýnýn ilk konuþmasýný Beþir Derneði Çorum Temsilcisi Murat Beþikcioðluyaptý. Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasýnýn açýlýþýndan duyduðu mutluluðunu dile getiren Beþikcioðlu, "Çorum'a hizmetlerimiz yeni temsilciliðimizle çoðalarak devam edecek ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapma halindeyiz. Biz buraya açarken þunu fark ettik; Bir çok kiþinin yardýma ihtiyacý var. Ýnþallah yaralarý sarmaya hýzla devam edeceðiz" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Beþir Derneði Genel Sekreteri Fatih Sarýyar ise bütün katýlýmcýlara teþekkür ederek, "Beþir Derneði ne kadar ihtiyaç sahibi varsa hepsine yardým etmek için kurulmuþtur. Yetimlerin yüzünü güldürmeye çatlamýþ dudaklara su olma gayretindeyiz. Çorum' 12. maðazamýzý açýyoruz. Hedefimiz en ücra yerlere þube açýp nitelikli yardým yapmaktýr" þeklinde ifade etti.vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, "Gönüller yapmak fakiri sevindirmek güzel bir þey. Bu bir gönül iþidir. Asýl bu iþte en önemlisi insani sevmektir. Dar gelirli insanlarýn buradan ihtiyaçlarýný karþýlamalarý ile onlarý sevindirmek anlamlýdýr" dedi. Paylaþým Noktasý Maðazasý'nda gýdadan elbiseye, temizlik ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarýna kadar geniþ bir alanda ihtiyaçlar ücretsiz karþýlanacak.dernek, baþvurular arasýnda belirlediði ailelere aylýk kartlar verilip ihtiyaçlarý oranýnda ücretsiz alýþveriþ yapabilmelerini saðlayacak. Yasin YÜCEL Ýmsâk : 03:03 Güneþ : 05:02 Öðle : 12:47 Ýkindi : 16:43 Akþam : 20:19 Yatsý : 22:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 24. Hafta Bir hayra sebep olana, bunu yapanýn ecri kadar sevap verilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ASKERDEN AÝLEME MEKTUP Evimin önünde bir güzel asma Selamýný yârim sen benden kesme Yazarsan mektubu kahýrlý yazma Gönder mektubunu baþým üstüne Arzu pýnarýnda yudum elimi Kime arz edeyim garip halimi Ýzin yokta kapattýlar yolumu Gönder mektubunu baþým üstüne Varamadým nazlý yârim yanýnda Kapadý izinler gitti zoruma Halimi bildirdim bende toruna Gönder mektubunu baþým üstüne Altý aydýr varamadým yanýna Darlýk geldi bedendeki canýma Düþtüm bende döneyim soluma Gönder mektubunu baþým üstüne Merakýmdan benim geçmiyor günler Bu benim halimi bilemez eller Harap olmuþ baðým açmýyor güller Gönder mektubunu baþým üstüne Ýþte beni yatýrmýyor vesvese Ýsterim bu günler selamýn gelse Merakým daðýlýr mektup gelirse Gönder mektubunu baþým üstüne Rýza Koçak bir hayale yeldirir Sever sevdiðini halin bildirir Erenler kabýndan demin doldurur Gönder mektubunu baþým üstüne HAVA DURUMU Rýza Koçak Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Þehit annesine ziyaret Geçtiðimiz hafta evi yanan þehit annesi Miyase Saçmacý'ya geçmiþ olsun ziyareti gerçekleþtirildi. Ziyarete Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Ýl Genel Meclis üyeleri Yurdanur Özzehinli, Yýldýz Bek, Burçin Solmaz Polat ve Ünal Cevizci katýldý yýlýnda Siirt'te þehit düþen Cemal Saçmacý'nýn annesi Miyase Saçmacý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve beraberindekilerin ziyareti karþýsýnda duygulanýrken, Meclis Baþkaný Kaya ve beraberindekiler ise þehit annesini teselli ettiler. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, yanan evin enkazýnýn kaldýrýlmasý konusunda Ýl Özel Ýdaresi iþ makinelerinden destek saðlanmasý talimatýný verdi. Yýl: 10 Sayý: 2805 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Yaþar oðlu Mustafa Gündoðdu TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,079 2,080 EUR 2,832 2,833 STERLiN 3,496 3,497 JPY YENi 0,203 0,204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Hitit Üniversitesi'nin OKA desteði ile hayata geçirdiði Teknoket ve Kuluçka Merkezi projesinin temsili temel atma töreni yapýldý. Soma yaþanan facia nedeniyle ertelenen ve dün gerçekleþtirilen temel atma töreni saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kalkýnma ajanslarýnýn kuruluþ felsefesinden bahsederek ajanslarýn kalkýnmanýn temel aktörleri olarak görüldüðünü söyledi. Sabri Baþköy Cahit Baðcý Özen, kalkýnma ajanlarýnýn özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý, üniversite ve kamunun birlikte uyum içinde çalýþmasýný saðlamayý amaçladýðýný kaydetti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise konuþmasýnda, Teknokent'in çok önemli bir iþleve sahip olacaðýný ifade ederek, "Bir sanayi þehri olan Çorum'umuz baþta olmak üzere tüm ülkemizden gelecek firmalar aracýlýðýyla, katma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyelerine ev sahipliði yapacaktýr. Ayrýca pek çok iþ adamýmýzýn, eksikliðinden yakýndýðý yüksek donanýmlý teknolojik personelin de ilimize gelmesine vesile olacaktýr" dedi. Teknokent'in projelendirme süresinin biraz uzun sürdüðünü dile getiren Rektör Alkan, "Biz iþ bittikten sonra tadilatlarýn baþladýðý bir bina yapmak istemedik ve proje üzerinde uzun süre çalýþtýk. Artýk zaman konuþma zamaný deðil çalýþmak ve üretmek zamanýdýr. Bu memlektin çok fazla efendisi oldu biz hizmet etmeye geldik" þeklinde konuþtu. Rektör Alkan 27 Haziran tarihinde Sungurlu MYO kampüsünün temelini atacaklarýný belirterek sözlerini tamamladý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ise konuþmasýnda Teknokentlerin, bilim ve teknolojiyi, bilim adamý ile Mevlüt Özen ustayý buluþturan merkezler olduðunu söyledi. Vali Sabri Baþköy de Teknokentlerin ülkelerin prestji kaynaklarý haline geldiðini ifade ederek, "Türkiye'de bu anlamda dünyadan kopamazdý. Farklý bölgelerde Teknokentler inþaa edildi. Þimi ise OKA'nýn katkýlarýyla Hitit Üniversitesi Teknokent'inin temelini atýyoruz. Merkez A.Þ olarak yapýlandýrýldý. Bu þirket Teknokent'i çalýþtýracak. Burada ki amaç Çorum'un prestijini bir gömlek daha üste çýkarmaktýr. Yükte hafif ama pahada aðýr ürünler bu Teknokentlerde üretiliyor" þeklinde kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan duayla Teknokentin temeli temsili olarak atýldý. Tören kokteyl ile sona erdi. -FÝZÝKÝ ÖZELLÝKLERÝ- Toplam 3 kattan oluan merkez 5229 m2 kapalý alana sahip. Binanýn zemin katýnýn bir bölümü arazi yapýsýndan dolayý toprak altýnda gömülü olurken bu bölümlerde sýðýnak ve teknik hacimler bulunuyor. 2. katlarda ise ofisler, kafeterya, toplantý salonu ve fuaye alanlarýna yer verilirken bu katlarda 30 adet ofis,1 adet toplantý salonu, 1 adet seminer salonu ve 2 adet kafeterya var. Ofisler 20 m2, 40 m2, 50 m2, 55 m2, 70 m2 ve 75 m2 olarak farklý büyüklüklerde tasarlandý. 2 Nisan 2014 günü yer teslimi yapýlan inþaatýn 27 Kasým 2014 tarihinde tamamlanmasý planlanýyor. Fatih AKBAÞ Rektör Alkan'dan iþadamlarýna Teknokent çaðrýsý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, günümüzde refah düzeyi yüksek, kalkýnmýþ ülkelere bakýldýðýnda, tümünün ortak özelliklerinin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olmalarýnýn görüldüðünü söyledi. Hitit Üniversitesi'nin OKA desteði ile hayata geçirdiði Teknoket ve Kuluçka Merkezi projesinin temsili temel atma törenine konuþan Rektör Alkan, bilim ve teknoloji dünyasýndaki baþ döndürücü geliþmelerin ülkeler arasýndaki sýnýrlarý pratik olarak ortadan kaldýrdýðýný ve küreselleþme sonucu tüm dünyanýn artýk herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline geldiðini kaydetti. Bu yarýþta güçlü bir þekilde ayakta kalmak ve büyümek için tüm iþletmelerin bilimsel ve teknolojik geliþmeleri de yakýndan takip etmeleri ve bunlarý üretime dönüþtürmelerinin artýk olmazsa olmazlardan olduðunu ifade eden Rektör Alkan, "Kendi teknolojisini üretme ve markalaþma, firmalarýn küresel ekonomide kalýcý olmalarýnýn en temel unsurlarýndan birisi haline gelmiþtir. Artýk firma ve iþletmeler, bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olmak zorunda kalmýþtýr. Bu durum küçük ve orta ölçekli iþletmeler için mutlaka geçerli olmakla birlikte, kendi Ar-Ge birimleri olan ve çok sayýda Ar-Ge çalýþaný olan iþletmeler için de geçerlidir. Söz konusu iþbirliði iþletmelere güncel bilgi transferini saðlarken, üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma deðere sahip, insanlýðýn yararýna ve daha iyi yaþamasýný saðlayacak ürünlere dönüþmesinin de yolunu açacaktýr. Sadece ülkemizde deðil, tüm dünyada yýllardýr tartýþýlan ve konuþulan üniversite-sanayi iþbirliði, hiç þüphesiz oluþturulmasý kolay olmayan bir süreç olup, üzerinde çok çalýþýlmasý gereken bir konudur. Bu noktada teknokentler, üniversite-sanayi iþ birliðini saðlama konusunda dünyada en baþarýlý model olarak öne çýkmýþtýr. Üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarýlmasý, birbirine benzer þirketlerin bir araya getirilerek sinerji saðlanmasý, Ar- Ge tabanlý çalýþmalarýn yapýlmasý, teknoloji yoðun sanayi kollarýnýn bulunduklarý yerlerde güçlendirilmesinin saðlanmasý, teknoloji transferinin saðlanmasý, yeni bölgelerde sanayinin geliþiminin desteklenmesi, sanayinin rekabet gücünün artýrýlmasý, yenilikçi çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesi, eðitimin yaný sýra dana etkin çalýþma koþullarý ile verimliliðin artýrýlmasý ve uluslararasý alanda rekabet gücünün yükseltilmesi için teknokentler en iyi fýrsattýr. Teknokent'imiz bu kapsamda çok önemli bir iþleve sahip olacak, bir sanayi þehri olan Çorum'umuz baþta olmak üzere tüm ülkemizden gelecek firmalar aracýlýðýyla, katma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyelerine ev sahipliði yapacaktýr. Ayrýca pek çok iþ adamýmýzýn, eksikliðinden yakýndýðý yüksek donanýmlý teknolojik personelin de ilimize gelmesine vesile olacaktýr" dedi. Türkiye'de 55 Teknoloji Geliþtirme Bölgesi bulunduðunu ve bunlardan 40'ýnýn faaliyette olduðunu kaydeden Rektör Alkan, "Diðerlerinin kurulum çalýþmalarý devam etmektedir. Teknokentlerimizde faaliyette olan 3 bine yakýn firmanýn ihracatlarý 1,5 Milyar dolarý bulmuþtur. Büyük þehirlerde kurulanlar bir tarafa býrakýlacak olursa, ayný zamanda bir sanayi þehri de olan Çorum'da kurduðumuz Teknokentimizin çok önemli bir boþluðu dolduracaðýna, ilimizi ileriye taþýyacak önemli bir yatýrým olduðuna inanýyorum. Yüksek teknoloji firmalarýný þehrimize çekmek için önemli bir araç olacak olan Teknokent'imiz, ileri teknoloji sektörlerinde istihdamýn artmasýný saðlayacak, yeni firmalarýn kurulmasýný özendirerek çeþitliliði artýracak, yüksek katma deðer üretecek yeni uygulama alanlarý açarak ilimize ekonomik açýdan katký saðlayacak, üniversitelerde yapýlan Ar-Ge çalýþmalarýnýn sanayiye uygulanarak ekonomik deðere dönüþmesini saðlayacak olup, beraberinde çok ciddi kazanýmlar getirecektir. Hemen hepimizin çok yakýndan bildiði, katma deðeri en yüksek çalýþmalara ev sahipliði yapan, dünyanýn en önemli teknoloji geliþtirme çalýþmalarýnýn yapýldýðý, Standford Research Park (Silikon Vadisi), 1952 yýlýnda ABD'de kurulan ilk teknokent'dir. Günümüzde sadece ABD deðil pek çok sanayileþmiþ ülke, teknokentleri ekonomik geliþmenin en önemli aracý olarak görmektedir. Ýngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, Ýsrail, Finlandiya gibi birçok ülkede üretim ve hizmet sektörleri, ürettikleri katma deðerin önemli bir bölümünü, teknokentler bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalýþmalarýna borçludur. Türkiye'nin de son yýllarda özellikle bilimsel faaliyetlerde ve araþtýrma-geliþtirme faaliyetlerinde yakaladýðý ivme ile bilim ve teknoloji alanýndaki buluþlarý ve geliþmeleri sanayiye aktarmasý ve bu sayede ekonomik yönden daha da geliþebilmesi için teknokentler en iyi araçtýr. Artýk günümüzde üniversitelerden beklenen sadece gençlerimizi en iyi þekilde eðitmeleri deðil ayný zamanda Türkiye'nin kalkýnmasýna, geliþmesine, araþtýrma-geliþtirme, teknoloji bulma ve bilim üretme faaliyetlerine de büyük katký vermeleridir. Bu noktada Teknokentler, beklentilerin karþýlanabilmesi için en iyi fýrsattýr. Ancak þu unutulmamalýdýr ki; 1950'li yýllarda ABD'de kurulan Silikon Vadisinin þu an geldiði noktanýn arkasýnda onlarca yýllýk bir geçmiþ bulunmaktadýr. Dolayýsýyla Çorum'da da Teknokentimiz kurulduktan sonraki hafta birden bire ilimizde uluslararasý firmalarýn çok yoðun faaliyet göstermeye baþlayacaklarýný, birden bire ilimizde ihracat patlamasý yaþanacaðýný beklemek, tohum ekmeden hasat yapmayý beklemek kadar anlamsýz olacaktýr. Eðer biz doðru bir strateji ile Teknokentimizi hep birlikte el ele vererek þekillendirirsek, inanýyorum ki Çorum için yoðun bir þekilde yapacaðýmýz çalýþmalar ile hedeflenen süreler daha öne çekilecektir. Bu vesile ile ben tüm Çorumlu hemþehrilerimize sesleniyorum, bir fikriniz varsa, artýk bu fikirlerin projeye, Reha Metin Alkan projelerin ise ticari ve katma deðeri yüksek her türlü ürüne dönüþmesine vesile olabilecek bir Teknokentimiz var. Bu duygu ve düþüncelerle, Teknokent'imizin hayata geçirilmesindeki deðerli desteklerinden dolayý TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanýmýza ve Bakanlýktaki tüm yetkililere, TC Kalkýnma Bakanlýðý'na, desteklerini aldýðýmýz ve olmasalardý bu projeyi gerçekleþtiremeyeceðimiz OKA'na, emeði geçen sayýn Valimize ve daha önceki Valilerimize, sadece Teknokent'te deðil, tüm çalýþmalarýmýzda yanýmýzda olan OSB yönetimine, TSO'mýza, iþadamlarýmýza, baþta deðerli meslektaþým Teknokent müdürümüz olmak üzere bu süreçte ve daha önce katký saðlayan tüm arkadaþlarýma, projelendirme aþamasýndan, sonlandýrýlmcaya kadarki süreçte gecesini gündüzüne katarak çalýþan Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðýmýza ve saymakta güçlük çekeceðim tüm emeði geçenlere sadece Üniversitemiz adýna deðil, ilimiz ve ülkemiz adýna gönülden teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

4 4 Malezyalý turizmciler Ýskilip'e geliyor Rektör Bircan'dan Rektör Alkan'a ziyaret Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bircan, her geliþinde Hitit Üniversitesinin hem nicelik hem de nitelik yönünden geliþmiþ bulduðunu vurgulayarak "Deðerli Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ve çalýþma ekibini tebrik ediyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Sinop Üniversitesi'nin de içerisinde yer aldýðý Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu (OKÜP) üniversiteleri ile OKÜP kapsamýnda bölge üniversiteleri olarak iþ birlikleri yaptýklarýný ve bu iþ birliklerinin giderek devam edeceðinin altýný çizerek, "Özellikle bu çalýþmalarda üniversitelere verdiði desteklerden dolayý Hocamýz Prof. Dr. Recep Bircan'a hemen her mutlu günümüzde aramýzda olmasý nedeniyle þahsým ve Üniversitem adýna teþekkür ediyorum" diyerek ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliði Basýn Müþavirliði ve Kültür ve Tanýtma Müþavirliði organizasyonu ve THY Kuala Lumpur Müdürlüðü desteði ile Malezya'dan Ali Hakan Arar, Kom Cheong Loh, Hoe Thong Condrad Wee, Ahlan Kit, Mdm Poh Chee Wong, Tai Wai Chong'dan oluþan seyahat acentesi yöneticileri beraberinde Jalan Jalan Travel Magazine adlý turizm dergisi yazarý Dermin Teh, tarihi ve turistik mekânlarýn dýþ turizme hazýr hale gelmesine dönük yapýlan çalýþmalara katký saðlamak amacýyla Ýskilip'i ziyaret edecekler. Ýskilip'e gelecek acente sahipleri ve turizm yazarý Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesince aðýrlanacak. Firma direktörleri 14 Haziran'da Ýskilip'te olacaklar. Acenteler, dýþ turizme dönük yapýlmasý gerekenlerin belirlenmesinde yardýmcý olacaklar. Yetiþmesi halinde Eylül ayýndaki Matta Fuarý'nda bölgeye dönük turlarýn da satýþýnýn planlanmasý amaçlanýyor. Darýsý damatlýklarýna Çorum Belediyesi özel kalem personelinden Ali Çaðdaþ, oðullarý Lütfü ve Ömer Eymen'i sünnet ettirdi. 8 Haziran Pazar günü Buharaevler Mahallesi'nden saat 17.30'da baþlayan sünnet konvoyundan sonra Hýdýrlýk'a giden Çaðdaþ Ailesi, hep birlikte Kereb-i Gazi Türbesi'nde dua ettiler. Daha sonra Alaybey Öðrenci Yurdu'nda davetlilere yemek ikram edildi. Düðüne AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer, Belediye Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Belediye personeli, Belediyespor yöneticileri ile çok sayýda davetli katýldý. Kur'an-ý Kerim ve ilahilerin de okunduðu yemekte Ali Çaðdaþ, davetlilerle tek tek ilgilendi. Mahir ODABAÞI SEL FELAKETÝ (4) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Acil Durum Ýletiþim Planý: 1. Sel sýrasýnda birbirinden ayrýlan aile fertleri için tekrar bir araya nasýl geleceði konusunda plan yapýnýz. (unutmayalým en kötü plan plansýzlýktan iyidir) 2. Sel felaketinin gerçekleþmesi anýnda aile üyelerinin birbirlerine kolayca ulaþabilmeleri için, bu felaketten etkilenmeyecek bir tanýdýðýnýzý belirleyin. Bu kiþi ailenin diðer fertlerine sizin nerede olduðunuzu bildirebilir. 3. Ailenin diðer üyelerinin bu kiþinin ismini, telefonunu ve adresini bildiðinden emin olun. 4. Bütün aile üyelerinin sel veya su baskýnýndan sonra ne yapacaklarýný bildiklerinden emin olunuz. 5. Aile üyelerine elektriði, suyu, doðalgazý nasýl ve ne zaman kapatacaklarýný öðretiniz. Çocuklarýnýzýn bu görevi üstlenebilecek olgunluða sahip olmalarý gerekir. Bunu unutmayýnýz. 6. Çocuklarýnýza ve ailenin diðer üyelerine itfaiye, polis ve acil durumlarda aranabilecek diðer yerleri nasýl ve ne zaman aramalarý gerektiðini öðretiniz. 7. Bu konularýn yetiþkinlerin bilinçlendirilmesi amacýyla okullarýn yanýnda CAMÝLERDE de iþin uzmanlarý tarafýndan CUMA NAMAZI öncesi vaaz yerine anlatýlmasýný saðlayýnýz. (2013 yýlýnda Çorum Ulucami ve Alaca Sebilullah camisinde anlatýldý. Çok olumlu tepkiler geldi) * Üniversitede Profesör öðrencilere sýnavda tek soru soracaðýný ve bunu en iyi yorumlayana en yüksek notu vereceðini söyler. Soru þudur: 'Sizin için en büyük risk nedir?' Herkes uzun uzun cevap yazar. Ancak içlerinden biri boþ kâðýdýn altýna 'Benim için, en büyük risk bu cevap kâðýdýný boþ vermemdir' yazýp verir. Hoca bir hafta sonra sýnav sonuçlarýný açýklar. Sadece cevap kâðýdýný boþ verene 100 puan vermiþtir. Aradan birkaç hafta daha geçer hoca tekrar sýnav yapar. Bu sýnavda da yine 'Sizin için en büyük risk nedir?' sorunu sorar. Birinci sýnavda boþ kâðýt verip, 100 puan alan öðrenci, düþünmeden hemen cevap kâðýdýnýn altýna 'Benim için en büyük risk bu cevap kâðýdýný boþ vermemdir' diye yazýp hocaya verir. Hoca bir hafta sonra sýnav sonuçlarýný okur. Bu sefer bu öðrenciye en düþük not olan SIFIR vermiþtir. Öðrenci itiraz eder, hocam geçen sýnavda ayný cevabý verdim 100 aldým. Þimdi ise ayný cevaba sýfýr vermiþsiniz der. Hoca: geçen sýnavdaki cevabýn doðruydu ama bu sýnavdaki yanlýþ. Çünkü akýllý insan; ayný delikten iki defa sokulmaz yani ayný riski iki defa almaz. Bunun adý risk deðil SAFLIKTIR. Vurdumduymazlýktýr. Bu yüzden hakkýn en düþük puandýr diyerek ayný zamanda ders verir. * ''Anlayana; geçmiþte yaþanmýþ her felaket, ders alýnmak için iyi bir nimettir'' * ''Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir'' * ''Nemelazým diyen, neye lazým olur'' * ''Afetler unuttukça gelir'' (Yazarla iletiþim: ) Belediye, 13 bin 500 öðrenciye tatil kitabý daðýtacak Çorum Belediyesi, 2009 yýlýndan beri eðitim öðretim yýlý sonunda yaptýðý tatil kitabý daðýtýmýný bu yýl da gerçekleþtirecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de katýlýmýyla bugün saat 10.00'da TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu, Yunus Emre Ýlkokulu ve 19 Mayýs Ýlkokulu'nda tatil kitabý daðýtýmý yapýlacak. Çorum'daki tüm 2., 3., 4. ve 5. sýnýf öðrencilerine Çorum Belediyesi tarafýndan tatil kitabý hediye edilecek. Çok kitap okuyan öðrenciler bugün Çanakkale'ye gidiyor Çorum Belediyesi, "Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum" projesi kapsamýnda en çok kitap okuyan 350 öðrenciyi Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. Ýki kafile halinde Çanakkale'yi gezecek olan öðrenciler için ilk kafile bugün saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan hareket edecek. Çanakkale'de Kurtuluþ Savaþý'nda en þiddetli çarpýþmalarýn yaþandýðý yerlerin tamamýný gezecek olan öðrenciler, Çanakkale þehir merkezini de gezdikten sonra Çorum'a dönecek.

5 5 Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. Þehit annesi Gülseren Erdoðan oðlunun tabutuna sarýlýp, "Yavrum nasýl koydular seni tabuta. Ben sana gözüm gibi bakýyordum" diyerek gözyaþý döktü. Mardin'in Yeþilli Ýlçesi'nde önceki gün askeri aracýn kontrolden çýkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada þehit olan 6 aylýk asker Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan için memleketi Alaca'da cenaze töreni düzenlendi. Ýlk olarak þehit Er Gürsel Erdoðan cenazesi ilçe hastanesinin morgundan alýnarak Yýldýzhan Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada yakýnlarýndan helallik alýnýp dua okundu. Þehidin annesi Gülseren ve çiftçilik yapan babasý Yücel Erdoðan ile ablasý Merve Erdoðan, kardeþi Eray Erdoðan gözyaþlarýna boðuldu. Þehidin dedesi Hacý Erdoðan'da torununun tabutu baþýnda güçlükle ayakta durabildi. Þehidin cenazesi daha sonra Cumhuriyet Meydaný'na götürüldü. Burada düzenlenen törende þehit annesi Gülseren Erdoðan oðlunun tabutuna sarýlarak, "Yavrum boylarým yetiþmiyor tabutuna yavrum. Yavrum ben sana kurban olurum yavrum. Civan gibi delikanlýydýn. Fidanýmý kopardýlar. Duy sesimi yavrum nerdesin. Kalk ben geldim uyansana, boynuma sarýlsana oðlum. Yeþerttiðim fidanýmdýn. Yavrum nasýl koydular seni tabuta. Ben sana gözüm gibi bakýyordum" diyerek aðýt yaktý. Þehit Er Erdoðan'ýn cenazesi öðle namazýna müteakip Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine Vali Yardýmcýsý Osman Ebiloðlu, Ýl Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Ahmet Çelik,Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Kamu Hastaneler Birliði Müdürü Turgay Happani, Alaca Ýlçe Kaymakamý Ayhan Yazgan, Alaca Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, kamu kurum ve kuruluþlarýný temsilcileri katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Salim Uslu'dan teþekkür mesajý Polisten tarihi eser kaçakçýlarýna darbe Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda tarihi eser kaçakçýlarýný yakaladý. Polis ekipleri tarihi eser kaçakçýlýðý yapýldýðý yönünde ki istihbari bilgi nedeniyle il merkezinde yaptýklarý operasyonda H.Y, A.P ve N.P isimli þüphelileri yakaladý. Þüphelilere ait araçta yapýlan aramada çok sayýda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasýnda deðiþik dönemlere ait çok sayýda sikke, heyel ve süs eþyasý ele geçirildi. Þüpheliler haklarýnda yapýlan soruþturma kapsamýnda adli mercilere sevk edildiler. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüðüne teslim edildi. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçirdiði anjiyo nedeniyle kendisine geçmiþ olsun dileklerini iletenlere yayýnladýðý mesajla teþekkür etti. Salim Uslu teþekkür mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Hastanede tedavi sürecinde ve sonrasýnda yakýn ilgi ve desteklerini esirgemeyen baþta TBMM Baþkanýmýz Sayýn Cemil Çiçek, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a, Baþbakan yardýmcýlarýmýza, bakanlar kurulu üyelerimize, TBMM AK Parti grubuve yöneticilerimize, milletvekili arkadaþlarýma, bakan yardýmcýsý arkadaþlarýma, bürokratlarýmýza, Hak-Ýþ baþta olmak üzere iþ dünyasýnýn ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, Çorum Valimize, Çorum Milletvekillerimize, Belediye Baþkanýmýza, AK Parti Çorum Ýl ve ilçe Baþkanlarýna, Ýlçe Belediye Baþkanlarýmýza, Çorum'daki basýn mensuplarýna, geçmiþ olsun dileklerini bizzat telefon, telgraf ve mesajla ileten dualarýný esirgemeyen tüm dostlarýma ve hemþehrilerime, çok teþekkür ediyor, Saygýlarýmý sunuyorum." Yasin YÜCEL Kaçak sigara ele geçirildi Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak sigara ele geçirdi. Polis ekipleri Osmancýk D-100 karayolu üzerinde yaptýklarý uygulama esnasýnda E.B. isimli þahsýn kullandýðý aracý durdurdu. Araçta yapýlan aramada, çeþitli markalarda 7 bin 260 paket Gümrük Kaçaðý Sigara ele geçirilerek el konuldu. E.B hakkýnda 5607 SKM (Gümrük Kaçaðý Sigara Nakletmek)suçundan yürütülen soruþturma kapsamýnda Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarýn piyasa deðerinin 35 bin 937 TL olduðu ifade edildi. Kubilay Kaan YÜCEL "Çocuklarýmýzý fast food yiyeceklerden uzak tutalým" Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü iþbirliði ile Bahçelievler Kültür Merkezi'nde Kanser Erken Teþhis ve Tedavi (KETEM) semineri gerçekleþtirildi. KETEM uzmaný Dr. Memnune Yalçýn tarafýndan verilen seminerde fast food yiyeceklerin zararlarýndan bahsedildi. Fast foodun kanseri teþvik eden etkenler arasýnda yer aldýðýný belirten Dr. Yalçýn, "Bu tür yiyecekleri çocuklarýmýzdan uzak tutmalýyýz" dedi. KETEM seminerleri diðer mahalle kültür merkezlerinde de verilmeye devam edilecek.

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı