Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek"

Transkript

1 Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. 5 TE 40 KURUÞ Polis, sokak magandalarýna göz açtýrmadý Dün gece saat sularýnda Kale Mahalesi ve Ýbrahim Çayýrý mevkiinde olmak üzere 2 araba ve 2 eve Otomatik Tüfekler ve tabanca ile ateþ açtýðý iddia edilen 3 kiþi, Polis tarafýndan yakalandý. Zanlýlardan ikisinde 200 ve 400 Promil alkol çýktý. Polis zanlýlar ile birlikte 2 otomatik tüfek ve 1 adet 7.65 çapýnda ruhsatsýz silah ele geçirdi. Adliye'ye çýkartýlan Muhammed Y. (24 ), Ferit A. (19) ve Ýbrahim K. ( 22 ) çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine kondu. Adliye önünde fenalýk geçiren zanlýlardan birinin yakýný ise Ambulans ile hastaneye kaldýrýldý. Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Rektör Alkan'dan iþadamlarýna Teknokent çaðrýsý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, günümüzde refah düzeyi yüksek, kalkýnmýþ ülkelere bakýldýðýnda, tümünün ortak özelliklerinin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olmalarýnýn görüldüðünü söyledi. 3 TE Kaçak sigara ele geçirildi Hitit Üniversitesi'nin OKA desteði ile hayata geçirdiði Teknoket ve Kuluçka Merkezi projesinin temsili temel atma töreni yapýldý. Soma yaþanan facia nedeniyle ertelenen ve dün gerçekleþtirilen temel atma töreni saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kalkýnma ajanslarýnýn kuruluþ felsefesinden bahsederek ajanslarýn kalkýnmanýn temel aktörleri olarak görüldüðünü söyledi. 3 TE Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak sigara ele geçirdi. Polis ekipleri Osmancýk D-100 karayolu üzerinde yaptýklarý uygulama esnasýnda E.B. isimli þahsýn kullandýðý aracý durdurdu. Kavuþtu, Kerebigazi Vakfý'nýn konuðu oldu Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere hafta sonu Çorum'a gelen AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, Kerebigazi Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti ve Adam-Der'in ortaklaþa düzenlediði söyleþiye konuþmacý olarak katýldý. Kerebigazi Vakfý'nýn ev sahipliðinde yapýlan söyleþiye AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað ile birlikte çok sayýda kiþi katýldý. 5 TE 5 TE Polisten tarihi eser kaçakçýlarýna darbe Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda tarihi eser kaçakçýlarýný yakaladý. Polis ekipleri tarihi eser kaçakçýlýðý yapýldýðý yönünde ki istihbari bilgi nedeniyle il merkezinde yaptýklarý operasyonda H.Y, A.P ve N.P isimli þüphelileri yakaladý. Ýl Garnizon ve Jandarma Komutanlýðý'nda görev yaparken 2014 yýlý genel atamalar kapsamýnda baþka illere atanan Jandarma Komutanlýðý'nda görevli personel için veda yemeði verildi. 7 DE 5 TE Tayini çýkan jandarma personeline veda Beþir Derneði Paylaþým Noktasý hizmette Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý Maðazasý düzenlenene törenle hizmete girdi. Osmancýk Caddesi üst gecidi yanýnda bulunan Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý'nýn açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Palabýyýk Köyü Dernek Lokali üyelerine Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü personeli Psikolog Binnur Karagöz tarafýndan... 9 DA Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Beþir Derneði Genel Sekreteri Fatih Sarýyar, Beþir Derneði 5. Bölge Sorumlusu Ahmet Doðan, Semerkand Derneði 5. Bölge Sorumlusu Fahrettin Cebeci ve Nizamettin Aðca... "Ayný evi paylaþmak, hayatý paylaþmak deðildir" 2 DE Timur Cevher'i tebrik etti AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, Türkiye'deki 3 baklava ihracatçýsýndan biri olan Cevher Pastanelerinin sahibi Timur Cevher'i iþyerinde ziyaret ederek tebrik etti. Timur Cevher'in Fatih Caddesi üzerinde bulunan iþyerinde ziyaret eden Ali Yüksel Kavuþtu, Türkiye'de þerbetli ve sütlü tatlýyý ayný konseptte tüketiciye sunan ilk ve tek firma olma özelliðini taþýyan Cevher'i kutladý. Lassa TIR'ý Çorum'a geliyor Lassa'nýn 'Yola Saðlam Çýk TIR'ý yarýn Çorum'a geliyor. Brisa'nýn lastik sektöründe 40'ýncý yýlýný kutlayan markasý Lassa "Yola Saðlam Çýk" projesi ile ticari araç kullanýcýlarýnýn yanýnda olmaya devam ediyor. 9 DA 6 DA

2 ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. 2 Beþir Derneði Paylaþým Noktasý hizmette Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý Maðazasý düzenlenene törenle hizmete girdi. Osmancýk Caddesi üst gecidi yanýnda bulunan Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasý'nýn açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Beþir Derneði Genel Sekreteri Fatih Sarýyar, Beþir Derneði 5. Bölge Sorumlusu Ahmet Doðan, Semerkand Derneði 5. Bölge Sorumlusu Fahrettin Cebeci ve Nizamettin Aðca, Semerkand Derneði Ýl Baþkaný Sedat Kuloðlu, TÜMSÝ- AD Ýl Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ programýnýn ilk konuþmasýný Beþir Derneði Çorum Temsilcisi Murat Beþikcioðluyaptý. Beþir Derneði Çorum Temsilciliði ve Paylaþým Noktasýnýn açýlýþýndan duyduðu mutluluðunu dile getiren Beþikcioðlu, "Çorum'a hizmetlerimiz yeni temsilciliðimizle çoðalarak devam edecek ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapma halindeyiz. Biz buraya açarken þunu fark ettik; Bir çok kiþinin yardýma ihtiyacý var. Ýnþallah yaralarý sarmaya hýzla devam edeceðiz" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Beþir Derneði Genel Sekreteri Fatih Sarýyar ise bütün katýlýmcýlara teþekkür ederek, "Beþir Derneði ne kadar ihtiyaç sahibi varsa hepsine yardým etmek için kurulmuþtur. Yetimlerin yüzünü güldürmeye çatlamýþ dudaklara su olma gayretindeyiz. Çorum' 12. maðazamýzý açýyoruz. Hedefimiz en ücra yerlere þube açýp nitelikli yardým yapmaktýr" þeklinde ifade etti.vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, "Gönüller yapmak fakiri sevindirmek güzel bir þey. Bu bir gönül iþidir. Asýl bu iþte en önemlisi insani sevmektir. Dar gelirli insanlarýn buradan ihtiyaçlarýný karþýlamalarý ile onlarý sevindirmek anlamlýdýr" dedi. Paylaþým Noktasý Maðazasý'nda gýdadan elbiseye, temizlik ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarýna kadar geniþ bir alanda ihtiyaçlar ücretsiz karþýlanacak.dernek, baþvurular arasýnda belirlediði ailelere aylýk kartlar verilip ihtiyaçlarý oranýnda ücretsiz alýþveriþ yapabilmelerini saðlayacak. Yasin YÜCEL Ýmsâk : 03:03 Güneþ : 05:02 Öðle : 12:47 Ýkindi : 16:43 Akþam : 20:19 Yatsý : 22:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 24. Hafta Bir hayra sebep olana, bunu yapanýn ecri kadar sevap verilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ASKERDEN AÝLEME MEKTUP Evimin önünde bir güzel asma Selamýný yârim sen benden kesme Yazarsan mektubu kahýrlý yazma Gönder mektubunu baþým üstüne Arzu pýnarýnda yudum elimi Kime arz edeyim garip halimi Ýzin yokta kapattýlar yolumu Gönder mektubunu baþým üstüne Varamadým nazlý yârim yanýnda Kapadý izinler gitti zoruma Halimi bildirdim bende toruna Gönder mektubunu baþým üstüne Altý aydýr varamadým yanýna Darlýk geldi bedendeki canýma Düþtüm bende döneyim soluma Gönder mektubunu baþým üstüne Merakýmdan benim geçmiyor günler Bu benim halimi bilemez eller Harap olmuþ baðým açmýyor güller Gönder mektubunu baþým üstüne Ýþte beni yatýrmýyor vesvese Ýsterim bu günler selamýn gelse Merakým daðýlýr mektup gelirse Gönder mektubunu baþým üstüne Rýza Koçak bir hayale yeldirir Sever sevdiðini halin bildirir Erenler kabýndan demin doldurur Gönder mektubunu baþým üstüne HAVA DURUMU Rýza Koçak Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Þehit annesine ziyaret Geçtiðimiz hafta evi yanan þehit annesi Miyase Saçmacý'ya geçmiþ olsun ziyareti gerçekleþtirildi. Ziyarete Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Ýl Genel Meclis üyeleri Yurdanur Özzehinli, Yýldýz Bek, Burçin Solmaz Polat ve Ünal Cevizci katýldý yýlýnda Siirt'te þehit düþen Cemal Saçmacý'nýn annesi Miyase Saçmacý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve beraberindekilerin ziyareti karþýsýnda duygulanýrken, Meclis Baþkaný Kaya ve beraberindekiler ise þehit annesini teselli ettiler. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, yanan evin enkazýnýn kaldýrýlmasý konusunda Ýl Özel Ýdaresi iþ makinelerinden destek saðlanmasý talimatýný verdi. Yýl: 10 Sayý: 2805 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Yaþar oðlu Mustafa Gündoðdu TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,079 2,080 EUR 2,832 2,833 STERLiN 3,496 3,497 JPY YENi 0,203 0,204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Hitit Üniversitesi'nin OKA desteði ile hayata geçirdiði Teknoket ve Kuluçka Merkezi projesinin temsili temel atma töreni yapýldý. Soma yaþanan facia nedeniyle ertelenen ve dün gerçekleþtirilen temel atma töreni saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kalkýnma ajanslarýnýn kuruluþ felsefesinden bahsederek ajanslarýn kalkýnmanýn temel aktörleri olarak görüldüðünü söyledi. Sabri Baþköy Cahit Baðcý Özen, kalkýnma ajanlarýnýn özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý, üniversite ve kamunun birlikte uyum içinde çalýþmasýný saðlamayý amaçladýðýný kaydetti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise konuþmasýnda, Teknokent'in çok önemli bir iþleve sahip olacaðýný ifade ederek, "Bir sanayi þehri olan Çorum'umuz baþta olmak üzere tüm ülkemizden gelecek firmalar aracýlýðýyla, katma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyelerine ev sahipliði yapacaktýr. Ayrýca pek çok iþ adamýmýzýn, eksikliðinden yakýndýðý yüksek donanýmlý teknolojik personelin de ilimize gelmesine vesile olacaktýr" dedi. Teknokent'in projelendirme süresinin biraz uzun sürdüðünü dile getiren Rektör Alkan, "Biz iþ bittikten sonra tadilatlarýn baþladýðý bir bina yapmak istemedik ve proje üzerinde uzun süre çalýþtýk. Artýk zaman konuþma zamaný deðil çalýþmak ve üretmek zamanýdýr. Bu memlektin çok fazla efendisi oldu biz hizmet etmeye geldik" þeklinde konuþtu. Rektör Alkan 27 Haziran tarihinde Sungurlu MYO kampüsünün temelini atacaklarýný belirterek sözlerini tamamladý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ise konuþmasýnda Teknokentlerin, bilim ve teknolojiyi, bilim adamý ile Mevlüt Özen ustayý buluþturan merkezler olduðunu söyledi. Vali Sabri Baþköy de Teknokentlerin ülkelerin prestji kaynaklarý haline geldiðini ifade ederek, "Türkiye'de bu anlamda dünyadan kopamazdý. Farklý bölgelerde Teknokentler inþaa edildi. Þimi ise OKA'nýn katkýlarýyla Hitit Üniversitesi Teknokent'inin temelini atýyoruz. Merkez A.Þ olarak yapýlandýrýldý. Bu þirket Teknokent'i çalýþtýracak. Burada ki amaç Çorum'un prestijini bir gömlek daha üste çýkarmaktýr. Yükte hafif ama pahada aðýr ürünler bu Teknokentlerde üretiliyor" þeklinde kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan duayla Teknokentin temeli temsili olarak atýldý. Tören kokteyl ile sona erdi. -FÝZÝKÝ ÖZELLÝKLERÝ- Toplam 3 kattan oluan merkez 5229 m2 kapalý alana sahip. Binanýn zemin katýnýn bir bölümü arazi yapýsýndan dolayý toprak altýnda gömülü olurken bu bölümlerde sýðýnak ve teknik hacimler bulunuyor. 2. katlarda ise ofisler, kafeterya, toplantý salonu ve fuaye alanlarýna yer verilirken bu katlarda 30 adet ofis,1 adet toplantý salonu, 1 adet seminer salonu ve 2 adet kafeterya var. Ofisler 20 m2, 40 m2, 50 m2, 55 m2, 70 m2 ve 75 m2 olarak farklý büyüklüklerde tasarlandý. 2 Nisan 2014 günü yer teslimi yapýlan inþaatýn 27 Kasým 2014 tarihinde tamamlanmasý planlanýyor. Fatih AKBAÞ Rektör Alkan'dan iþadamlarýna Teknokent çaðrýsý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, günümüzde refah düzeyi yüksek, kalkýnmýþ ülkelere bakýldýðýnda, tümünün ortak özelliklerinin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olmalarýnýn görüldüðünü söyledi. Hitit Üniversitesi'nin OKA desteði ile hayata geçirdiði Teknoket ve Kuluçka Merkezi projesinin temsili temel atma törenine konuþan Rektör Alkan, bilim ve teknoloji dünyasýndaki baþ döndürücü geliþmelerin ülkeler arasýndaki sýnýrlarý pratik olarak ortadan kaldýrdýðýný ve küreselleþme sonucu tüm dünyanýn artýk herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline geldiðini kaydetti. Bu yarýþta güçlü bir þekilde ayakta kalmak ve büyümek için tüm iþletmelerin bilimsel ve teknolojik geliþmeleri de yakýndan takip etmeleri ve bunlarý üretime dönüþtürmelerinin artýk olmazsa olmazlardan olduðunu ifade eden Rektör Alkan, "Kendi teknolojisini üretme ve markalaþma, firmalarýn küresel ekonomide kalýcý olmalarýnýn en temel unsurlarýndan birisi haline gelmiþtir. Artýk firma ve iþletmeler, bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olmak zorunda kalmýþtýr. Bu durum küçük ve orta ölçekli iþletmeler için mutlaka geçerli olmakla birlikte, kendi Ar-Ge birimleri olan ve çok sayýda Ar-Ge çalýþaný olan iþletmeler için de geçerlidir. Söz konusu iþbirliði iþletmelere güncel bilgi transferini saðlarken, üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma deðere sahip, insanlýðýn yararýna ve daha iyi yaþamasýný saðlayacak ürünlere dönüþmesinin de yolunu açacaktýr. Sadece ülkemizde deðil, tüm dünyada yýllardýr tartýþýlan ve konuþulan üniversite-sanayi iþbirliði, hiç þüphesiz oluþturulmasý kolay olmayan bir süreç olup, üzerinde çok çalýþýlmasý gereken bir konudur. Bu noktada teknokentler, üniversite-sanayi iþ birliðini saðlama konusunda dünyada en baþarýlý model olarak öne çýkmýþtýr. Üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarýlmasý, birbirine benzer þirketlerin bir araya getirilerek sinerji saðlanmasý, Ar- Ge tabanlý çalýþmalarýn yapýlmasý, teknoloji yoðun sanayi kollarýnýn bulunduklarý yerlerde güçlendirilmesinin saðlanmasý, teknoloji transferinin saðlanmasý, yeni bölgelerde sanayinin geliþiminin desteklenmesi, sanayinin rekabet gücünün artýrýlmasý, yenilikçi çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesi, eðitimin yaný sýra dana etkin çalýþma koþullarý ile verimliliðin artýrýlmasý ve uluslararasý alanda rekabet gücünün yükseltilmesi için teknokentler en iyi fýrsattýr. Teknokent'imiz bu kapsamda çok önemli bir iþleve sahip olacak, bir sanayi þehri olan Çorum'umuz baþta olmak üzere tüm ülkemizden gelecek firmalar aracýlýðýyla, katma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyelerine ev sahipliði yapacaktýr. Ayrýca pek çok iþ adamýmýzýn, eksikliðinden yakýndýðý yüksek donanýmlý teknolojik personelin de ilimize gelmesine vesile olacaktýr" dedi. Türkiye'de 55 Teknoloji Geliþtirme Bölgesi bulunduðunu ve bunlardan 40'ýnýn faaliyette olduðunu kaydeden Rektör Alkan, "Diðerlerinin kurulum çalýþmalarý devam etmektedir. Teknokentlerimizde faaliyette olan 3 bine yakýn firmanýn ihracatlarý 1,5 Milyar dolarý bulmuþtur. Büyük þehirlerde kurulanlar bir tarafa býrakýlacak olursa, ayný zamanda bir sanayi þehri de olan Çorum'da kurduðumuz Teknokentimizin çok önemli bir boþluðu dolduracaðýna, ilimizi ileriye taþýyacak önemli bir yatýrým olduðuna inanýyorum. Yüksek teknoloji firmalarýný þehrimize çekmek için önemli bir araç olacak olan Teknokent'imiz, ileri teknoloji sektörlerinde istihdamýn artmasýný saðlayacak, yeni firmalarýn kurulmasýný özendirerek çeþitliliði artýracak, yüksek katma deðer üretecek yeni uygulama alanlarý açarak ilimize ekonomik açýdan katký saðlayacak, üniversitelerde yapýlan Ar-Ge çalýþmalarýnýn sanayiye uygulanarak ekonomik deðere dönüþmesini saðlayacak olup, beraberinde çok ciddi kazanýmlar getirecektir. Hemen hepimizin çok yakýndan bildiði, katma deðeri en yüksek çalýþmalara ev sahipliði yapan, dünyanýn en önemli teknoloji geliþtirme çalýþmalarýnýn yapýldýðý, Standford Research Park (Silikon Vadisi), 1952 yýlýnda ABD'de kurulan ilk teknokent'dir. Günümüzde sadece ABD deðil pek çok sanayileþmiþ ülke, teknokentleri ekonomik geliþmenin en önemli aracý olarak görmektedir. Ýngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, Ýsrail, Finlandiya gibi birçok ülkede üretim ve hizmet sektörleri, ürettikleri katma deðerin önemli bir bölümünü, teknokentler bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalýþmalarýna borçludur. Türkiye'nin de son yýllarda özellikle bilimsel faaliyetlerde ve araþtýrma-geliþtirme faaliyetlerinde yakaladýðý ivme ile bilim ve teknoloji alanýndaki buluþlarý ve geliþmeleri sanayiye aktarmasý ve bu sayede ekonomik yönden daha da geliþebilmesi için teknokentler en iyi araçtýr. Artýk günümüzde üniversitelerden beklenen sadece gençlerimizi en iyi þekilde eðitmeleri deðil ayný zamanda Türkiye'nin kalkýnmasýna, geliþmesine, araþtýrma-geliþtirme, teknoloji bulma ve bilim üretme faaliyetlerine de büyük katký vermeleridir. Bu noktada Teknokentler, beklentilerin karþýlanabilmesi için en iyi fýrsattýr. Ancak þu unutulmamalýdýr ki; 1950'li yýllarda ABD'de kurulan Silikon Vadisinin þu an geldiði noktanýn arkasýnda onlarca yýllýk bir geçmiþ bulunmaktadýr. Dolayýsýyla Çorum'da da Teknokentimiz kurulduktan sonraki hafta birden bire ilimizde uluslararasý firmalarýn çok yoðun faaliyet göstermeye baþlayacaklarýný, birden bire ilimizde ihracat patlamasý yaþanacaðýný beklemek, tohum ekmeden hasat yapmayý beklemek kadar anlamsýz olacaktýr. Eðer biz doðru bir strateji ile Teknokentimizi hep birlikte el ele vererek þekillendirirsek, inanýyorum ki Çorum için yoðun bir þekilde yapacaðýmýz çalýþmalar ile hedeflenen süreler daha öne çekilecektir. Bu vesile ile ben tüm Çorumlu hemþehrilerimize sesleniyorum, bir fikriniz varsa, artýk bu fikirlerin projeye, Reha Metin Alkan projelerin ise ticari ve katma deðeri yüksek her türlü ürüne dönüþmesine vesile olabilecek bir Teknokentimiz var. Bu duygu ve düþüncelerle, Teknokent'imizin hayata geçirilmesindeki deðerli desteklerinden dolayý TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanýmýza ve Bakanlýktaki tüm yetkililere, TC Kalkýnma Bakanlýðý'na, desteklerini aldýðýmýz ve olmasalardý bu projeyi gerçekleþtiremeyeceðimiz OKA'na, emeði geçen sayýn Valimize ve daha önceki Valilerimize, sadece Teknokent'te deðil, tüm çalýþmalarýmýzda yanýmýzda olan OSB yönetimine, TSO'mýza, iþadamlarýmýza, baþta deðerli meslektaþým Teknokent müdürümüz olmak üzere bu süreçte ve daha önce katký saðlayan tüm arkadaþlarýma, projelendirme aþamasýndan, sonlandýrýlmcaya kadarki süreçte gecesini gündüzüne katarak çalýþan Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðýmýza ve saymakta güçlük çekeceðim tüm emeði geçenlere sadece Üniversitemiz adýna deðil, ilimiz ve ülkemiz adýna gönülden teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

4 4 Malezyalý turizmciler Ýskilip'e geliyor Rektör Bircan'dan Rektör Alkan'a ziyaret Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bircan, her geliþinde Hitit Üniversitesinin hem nicelik hem de nitelik yönünden geliþmiþ bulduðunu vurgulayarak "Deðerli Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ve çalýþma ekibini tebrik ediyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Sinop Üniversitesi'nin de içerisinde yer aldýðý Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu (OKÜP) üniversiteleri ile OKÜP kapsamýnda bölge üniversiteleri olarak iþ birlikleri yaptýklarýný ve bu iþ birliklerinin giderek devam edeceðinin altýný çizerek, "Özellikle bu çalýþmalarda üniversitelere verdiði desteklerden dolayý Hocamýz Prof. Dr. Recep Bircan'a hemen her mutlu günümüzde aramýzda olmasý nedeniyle þahsým ve Üniversitem adýna teþekkür ediyorum" diyerek ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliði Basýn Müþavirliði ve Kültür ve Tanýtma Müþavirliði organizasyonu ve THY Kuala Lumpur Müdürlüðü desteði ile Malezya'dan Ali Hakan Arar, Kom Cheong Loh, Hoe Thong Condrad Wee, Ahlan Kit, Mdm Poh Chee Wong, Tai Wai Chong'dan oluþan seyahat acentesi yöneticileri beraberinde Jalan Jalan Travel Magazine adlý turizm dergisi yazarý Dermin Teh, tarihi ve turistik mekânlarýn dýþ turizme hazýr hale gelmesine dönük yapýlan çalýþmalara katký saðlamak amacýyla Ýskilip'i ziyaret edecekler. Ýskilip'e gelecek acente sahipleri ve turizm yazarý Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesince aðýrlanacak. Firma direktörleri 14 Haziran'da Ýskilip'te olacaklar. Acenteler, dýþ turizme dönük yapýlmasý gerekenlerin belirlenmesinde yardýmcý olacaklar. Yetiþmesi halinde Eylül ayýndaki Matta Fuarý'nda bölgeye dönük turlarýn da satýþýnýn planlanmasý amaçlanýyor. Darýsý damatlýklarýna Çorum Belediyesi özel kalem personelinden Ali Çaðdaþ, oðullarý Lütfü ve Ömer Eymen'i sünnet ettirdi. 8 Haziran Pazar günü Buharaevler Mahallesi'nden saat 17.30'da baþlayan sünnet konvoyundan sonra Hýdýrlýk'a giden Çaðdaþ Ailesi, hep birlikte Kereb-i Gazi Türbesi'nde dua ettiler. Daha sonra Alaybey Öðrenci Yurdu'nda davetlilere yemek ikram edildi. Düðüne AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer, Belediye Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Belediye personeli, Belediyespor yöneticileri ile çok sayýda davetli katýldý. Kur'an-ý Kerim ve ilahilerin de okunduðu yemekte Ali Çaðdaþ, davetlilerle tek tek ilgilendi. Mahir ODABAÞI SEL FELAKETÝ (4) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Acil Durum Ýletiþim Planý: 1. Sel sýrasýnda birbirinden ayrýlan aile fertleri için tekrar bir araya nasýl geleceði konusunda plan yapýnýz. (unutmayalým en kötü plan plansýzlýktan iyidir) 2. Sel felaketinin gerçekleþmesi anýnda aile üyelerinin birbirlerine kolayca ulaþabilmeleri için, bu felaketten etkilenmeyecek bir tanýdýðýnýzý belirleyin. Bu kiþi ailenin diðer fertlerine sizin nerede olduðunuzu bildirebilir. 3. Ailenin diðer üyelerinin bu kiþinin ismini, telefonunu ve adresini bildiðinden emin olun. 4. Bütün aile üyelerinin sel veya su baskýnýndan sonra ne yapacaklarýný bildiklerinden emin olunuz. 5. Aile üyelerine elektriði, suyu, doðalgazý nasýl ve ne zaman kapatacaklarýný öðretiniz. Çocuklarýnýzýn bu görevi üstlenebilecek olgunluða sahip olmalarý gerekir. Bunu unutmayýnýz. 6. Çocuklarýnýza ve ailenin diðer üyelerine itfaiye, polis ve acil durumlarda aranabilecek diðer yerleri nasýl ve ne zaman aramalarý gerektiðini öðretiniz. 7. Bu konularýn yetiþkinlerin bilinçlendirilmesi amacýyla okullarýn yanýnda CAMÝLERDE de iþin uzmanlarý tarafýndan CUMA NAMAZI öncesi vaaz yerine anlatýlmasýný saðlayýnýz. (2013 yýlýnda Çorum Ulucami ve Alaca Sebilullah camisinde anlatýldý. Çok olumlu tepkiler geldi) * Üniversitede Profesör öðrencilere sýnavda tek soru soracaðýný ve bunu en iyi yorumlayana en yüksek notu vereceðini söyler. Soru þudur: 'Sizin için en büyük risk nedir?' Herkes uzun uzun cevap yazar. Ancak içlerinden biri boþ kâðýdýn altýna 'Benim için, en büyük risk bu cevap kâðýdýný boþ vermemdir' yazýp verir. Hoca bir hafta sonra sýnav sonuçlarýný açýklar. Sadece cevap kâðýdýný boþ verene 100 puan vermiþtir. Aradan birkaç hafta daha geçer hoca tekrar sýnav yapar. Bu sýnavda da yine 'Sizin için en büyük risk nedir?' sorunu sorar. Birinci sýnavda boþ kâðýt verip, 100 puan alan öðrenci, düþünmeden hemen cevap kâðýdýnýn altýna 'Benim için en büyük risk bu cevap kâðýdýný boþ vermemdir' diye yazýp hocaya verir. Hoca bir hafta sonra sýnav sonuçlarýný okur. Bu sefer bu öðrenciye en düþük not olan SIFIR vermiþtir. Öðrenci itiraz eder, hocam geçen sýnavda ayný cevabý verdim 100 aldým. Þimdi ise ayný cevaba sýfýr vermiþsiniz der. Hoca: geçen sýnavdaki cevabýn doðruydu ama bu sýnavdaki yanlýþ. Çünkü akýllý insan; ayný delikten iki defa sokulmaz yani ayný riski iki defa almaz. Bunun adý risk deðil SAFLIKTIR. Vurdumduymazlýktýr. Bu yüzden hakkýn en düþük puandýr diyerek ayný zamanda ders verir. * ''Anlayana; geçmiþte yaþanmýþ her felaket, ders alýnmak için iyi bir nimettir'' * ''Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir'' * ''Nemelazým diyen, neye lazým olur'' * ''Afetler unuttukça gelir'' (Yazarla iletiþim: ) Belediye, 13 bin 500 öðrenciye tatil kitabý daðýtacak Çorum Belediyesi, 2009 yýlýndan beri eðitim öðretim yýlý sonunda yaptýðý tatil kitabý daðýtýmýný bu yýl da gerçekleþtirecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de katýlýmýyla bugün saat 10.00'da TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu, Yunus Emre Ýlkokulu ve 19 Mayýs Ýlkokulu'nda tatil kitabý daðýtýmý yapýlacak. Çorum'daki tüm 2., 3., 4. ve 5. sýnýf öðrencilerine Çorum Belediyesi tarafýndan tatil kitabý hediye edilecek. Çok kitap okuyan öðrenciler bugün Çanakkale'ye gidiyor Çorum Belediyesi, "Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum" projesi kapsamýnda en çok kitap okuyan 350 öðrenciyi Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. Ýki kafile halinde Çanakkale'yi gezecek olan öðrenciler için ilk kafile bugün saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan hareket edecek. Çanakkale'de Kurtuluþ Savaþý'nda en þiddetli çarpýþmalarýn yaþandýðý yerlerin tamamýný gezecek olan öðrenciler, Çanakkale þehir merkezini de gezdikten sonra Çorum'a dönecek.

5 5 Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. Þehit annesi Gülseren Erdoðan oðlunun tabutuna sarýlýp, "Yavrum nasýl koydular seni tabuta. Ben sana gözüm gibi bakýyordum" diyerek gözyaþý döktü. Mardin'in Yeþilli Ýlçesi'nde önceki gün askeri aracýn kontrolden çýkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada þehit olan 6 aylýk asker Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan için memleketi Alaca'da cenaze töreni düzenlendi. Ýlk olarak þehit Er Gürsel Erdoðan cenazesi ilçe hastanesinin morgundan alýnarak Yýldýzhan Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada yakýnlarýndan helallik alýnýp dua okundu. Þehidin annesi Gülseren ve çiftçilik yapan babasý Yücel Erdoðan ile ablasý Merve Erdoðan, kardeþi Eray Erdoðan gözyaþlarýna boðuldu. Þehidin dedesi Hacý Erdoðan'da torununun tabutu baþýnda güçlükle ayakta durabildi. Þehidin cenazesi daha sonra Cumhuriyet Meydaný'na götürüldü. Burada düzenlenen törende þehit annesi Gülseren Erdoðan oðlunun tabutuna sarýlarak, "Yavrum boylarým yetiþmiyor tabutuna yavrum. Yavrum ben sana kurban olurum yavrum. Civan gibi delikanlýydýn. Fidanýmý kopardýlar. Duy sesimi yavrum nerdesin. Kalk ben geldim uyansana, boynuma sarýlsana oðlum. Yeþerttiðim fidanýmdýn. Yavrum nasýl koydular seni tabuta. Ben sana gözüm gibi bakýyordum" diyerek aðýt yaktý. Þehit Er Erdoðan'ýn cenazesi öðle namazýna müteakip Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine Vali Yardýmcýsý Osman Ebiloðlu, Ýl Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Ahmet Çelik,Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Kamu Hastaneler Birliði Müdürü Turgay Happani, Alaca Ýlçe Kaymakamý Ayhan Yazgan, Alaca Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, kamu kurum ve kuruluþlarýný temsilcileri katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Salim Uslu'dan teþekkür mesajý Polisten tarihi eser kaçakçýlarýna darbe Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda tarihi eser kaçakçýlarýný yakaladý. Polis ekipleri tarihi eser kaçakçýlýðý yapýldýðý yönünde ki istihbari bilgi nedeniyle il merkezinde yaptýklarý operasyonda H.Y, A.P ve N.P isimli þüphelileri yakaladý. Þüphelilere ait araçta yapýlan aramada çok sayýda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasýnda deðiþik dönemlere ait çok sayýda sikke, heyel ve süs eþyasý ele geçirildi. Þüpheliler haklarýnda yapýlan soruþturma kapsamýnda adli mercilere sevk edildiler. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüðüne teslim edildi. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçirdiði anjiyo nedeniyle kendisine geçmiþ olsun dileklerini iletenlere yayýnladýðý mesajla teþekkür etti. Salim Uslu teþekkür mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Hastanede tedavi sürecinde ve sonrasýnda yakýn ilgi ve desteklerini esirgemeyen baþta TBMM Baþkanýmýz Sayýn Cemil Çiçek, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a, Baþbakan yardýmcýlarýmýza, bakanlar kurulu üyelerimize, TBMM AK Parti grubuve yöneticilerimize, milletvekili arkadaþlarýma, bakan yardýmcýsý arkadaþlarýma, bürokratlarýmýza, Hak-Ýþ baþta olmak üzere iþ dünyasýnýn ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, Çorum Valimize, Çorum Milletvekillerimize, Belediye Baþkanýmýza, AK Parti Çorum Ýl ve ilçe Baþkanlarýna, Ýlçe Belediye Baþkanlarýmýza, Çorum'daki basýn mensuplarýna, geçmiþ olsun dileklerini bizzat telefon, telgraf ve mesajla ileten dualarýný esirgemeyen tüm dostlarýma ve hemþehrilerime, çok teþekkür ediyor, Saygýlarýmý sunuyorum." Yasin YÜCEL Kaçak sigara ele geçirildi Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak sigara ele geçirdi. Polis ekipleri Osmancýk D-100 karayolu üzerinde yaptýklarý uygulama esnasýnda E.B. isimli þahsýn kullandýðý aracý durdurdu. Araçta yapýlan aramada, çeþitli markalarda 7 bin 260 paket Gümrük Kaçaðý Sigara ele geçirilerek el konuldu. E.B hakkýnda 5607 SKM (Gümrük Kaçaðý Sigara Nakletmek)suçundan yürütülen soruþturma kapsamýnda Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarýn piyasa deðerinin 35 bin 937 TL olduðu ifade edildi. Kubilay Kaan YÜCEL "Çocuklarýmýzý fast food yiyeceklerden uzak tutalým" Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü iþbirliði ile Bahçelievler Kültür Merkezi'nde Kanser Erken Teþhis ve Tedavi (KETEM) semineri gerçekleþtirildi. KETEM uzmaný Dr. Memnune Yalçýn tarafýndan verilen seminerde fast food yiyeceklerin zararlarýndan bahsedildi. Fast foodun kanseri teþvik eden etkenler arasýnda yer aldýðýný belirten Dr. Yalçýn, "Bu tür yiyecekleri çocuklarýmýzdan uzak tutmalýyýz" dedi. KETEM seminerleri diðer mahalle kültür merkezlerinde de verilmeye devam edilecek.

6 6 Kavuþtu'dan iki valiye nezaket ziyareti AK Parti Kurucular Kurulu üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, Çorum Valisi Sabri Baþköy ile yaklaþýk 9 ay önce Amasya Valiliði'ne atanan Ýbrahim Halil Çomaktekin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kavuþtu, ilk olarak Çorum Valisi Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Kavuþtu'ya, Baþköy ziyareti sýrasýnda AK Parti eski Ýl Baþkaný Avukat Mehmet Karadað ile AK Parti Ýl Genel Meclis üyeleri Mustafa Yýldýz ve Mesut Tuðrel de eþlik etti. Kavuþtu, daha sonrada Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin'i makamýnda ziyaret etti. AK Parti eski Ýl Baþkaný Avukat Mehmet Karadað ile birlikte Amasya'ya gelen Ali Yüksel Kavuþtu, yaklaþýk 9 ay önce Amasya Valiliði görevine atanan Çomaktekin'i tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Amasya Valisi Çomaktekin ise Amasya'nýn 8500 yýllýk tarihi ile kültür, sanat ve turizm þehri olduðunu belirterek, Amasya'nýn tarihte birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir Þehzadeler Þehri olduðunu söyledi. Amasya'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarýný ifade eden Milletvekili Kavuþtu ve Avukat Karadað da, Amasya'nýn sahip olduðu tarihi dokuyu çok beðendiklerini ifade ettiler. Kavuþtu ve Karadað, daha sonrada Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir'i makamýnda ziyaret etti. Mis Un'a dost ziyareti Amasya'nýn ve bölgenin en büyük sanayi kuruluþlarýndan biri olan Kozlu Gýda Mis Un'a AK Parti Çorum eski Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu tarafýndan ziyaret gerçekleþtirildi. Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Mehmet Karadað ve Çorum eski Emniyet Müdürü Ýsmail Karaman ile birlikte Amasya'da faaliyet gösteren Mis Un Fabrikasýný ziyaret eden Ali Yüksel Kavuþtu, uzun yýllardan beri tanýþýklýðý olan ve bir dönemde birlikte ticaret yaptýðý Mis Un sahipleri Mustafa ve Özdemir Kozlu kardeþler ile bir süre görüþtü. Kavuþtu ve beraberindekilerin ziyareti sýrasýnda konuklara Mis Un sahipleri tarafýndan Amasya'nýn meþhur Kiraz'ý ikram edildi. Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Kavuþtu, Kerebigazi Vakfý'nýn konuðu oldu Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere hafta sonu Çorum'a gelen AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, Kerebigazi Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti ve Adam-Der'in ortaklaþa düzenlediði söyleþiye konuþmacý olarak katýldý. Kerebigazi Vakfý'nýn ev sahipliðinde yapýlan söyleþiye AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað ile birlikte çok sayýda kiþi katýldý. Konuþmasýnda, Risale-i Nur Hizmeti ve Siyaset üzerine dikkat çekici açýklamalarda bulunan Ali Yüksel Kavuþtu, "Risale-i Nur'un hizmet esaslarý içinde Bediüzzaman Hazretlerinin en fazla üzerinde durduðu ve büyük bir hassasiyetle riayet etmeyi ders verdiði husus, bu hizmetin sadece ve sadece iman hizmetinden ibaret olduðudur" dedi. Kavuþtu, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Bediüzzaman Said Nursî gibi, onun talebeleri de siyasî tarafgirliklerden uzak durmakta ve bu iman ve Kur'ân hizmetine hiçbir siyasî tarafgirlik gölgesi düþmemesi için azamî itina göstermektedirler. Biz Risale-i Nur talebeleri, hizmetimizin prensiplerini kaynaðý Kur'an ve Hadisten ibaret olan Risale-i Nur'dan ve onun müellifi olan Bediüzzaman Said Nursî'den alýrýz. Mevkii, maddî veya manevî makamý, þöhreti, ünvaný ne olursa olsun, hiç kimsenin indî tevilleri Risale-i Nur talebeleri için bir ölçü teþkil etmez. Risale-i Nur memleketimizin ve dünyanýn en buhranlý dönemlerinden geçerek bugünkü muzaffer konumuna ulaþmýþsa, Bediüzzaman Hazretlerinin büyük bir hassasiyetle muhafazasýna çalýþtýðý "hizmet düsturlarý" sayesinde bu mümkün olabilmiþtir." Timur Cevher'i tebrik etti AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, Türkiye'deki 3 baklava ihracatçýsýndan biri olan Cevher Pastanelerinin sahibi Timur Cevher'i iþyerinde ziyaret ederek tebrik etti. Timur Cevher'in Fatih Caddesi üzerinde bulunan iþyerinde ziyaret eden Ali Yüksel Kavuþtu, Türkiye'de þerbetli ve sütlü tatlýyý ayný konseptte tüketiciye sunan ilk ve tek firma olma özelliðini taþýyan Cevher'i kutladý. Ayný zamanda dondurulmuþ baklava ihracatý nedeniyle Cevher'in önemli bir boþluðu doldurduðunu söyleyen Kavuþtu, firmanýn baþarýlarýnýn devamýný diledi. "Ürünümüzün en büyük özelliði Türkiye'nin her bölgesinde ayný þekilde kalmasý" diyen Timur Cevher, tatlýyý, þerbetli haliyle gönderdiklerinin altýný çizdi. Diðer firmalara göre kendi ürünlerinin çok farklý olduðunu dile getiren Cevher, "Bizim gönderdiðimiz tatlýlarýn tepsisinde þerbet bulamazsýnýz. Ayrýca diyabet hastalarý için de özel tatlý üretiyoruz" diye konuþtu. Ziyarete, AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Mehmet Karadað da eþlik etti. Eskiköy'de Kiraz Festivali coþkusu Eskiköy Muhtarlýðý tarafýndan her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen ve ana sponsorluklarýný Motor Evi, Halis Durkaya ve Hasan Bulgur Ýnþaatýn üstlendiði Eskiköy Kiraz Festivali'nin 14'üncüsü Pazar günü büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Etkinliðe Vali Sabri Baþköy, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Muhtarlar Derneði Baþkaný Hacý Koca, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye ve Ýl Genel Meclisi üyeleri, HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Dedesli Ovasý Türkmenler Derneði Baþkaný M. Ali Yýldýrým, Palabýyýk Köyü Derneði Baþkaný Ali Özgür Ispanak, Kýzýlpýnar Köyü Dernek Baþkaný Abbas Uyar, Bahçeli Evler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýlkaya, iþadamý Halis Durkaya, ile çok sayýda köy sakini ve davetli katýldý. Servet Seyfettin Mete'nin sunumuyla geçen þenlikte yerel halk müziði sanatçýlarý ve ünlü türkücü hemþehrimiz Hüseyin Uðurlu sahne aldý. Kiraz yarýþmasýnýn yapýldýðý festivalde ayrýca hediye çekiliþleri de yer aldý. Þenlikte kýsa bir konuþma yapan Vali Sabri Baþköy, þenliklerin insanlarý birbiri ile kaynaþtýran güzel etkinlikler olduðunu ifade ederek, Eskiköy Kiraz Festivali'nin yapýldýðý alana asfalt sözü verdi ve þenlikte emeði geçen herkese teþekkür etti. Festivalde köyde yetiþtirilen kirazlar da kýyasýya yarýþtý. Jüri, birbirinden güzel kirazlar arasýnda seçim yapmakta zorlandý. Yaklaþýk 20 üreticinin ürününün yarýþtýðý festivalde, kirazlar jüri tarafýndan deðerlendirildi. Birinciliði Haydar Kýlýç'ýn yetiþtirdiði kiraz kazanýrken, ikinci Sadýk Yayla, üçüncü ise Ahmet Doðan'ýn yetiþtirdiði kiraz kazandý. Dereceye giren kirazlarýn üreticilerin deðiþik tarým malzemeleri, altýn, ilaç ve gübre hediye edildi. Birinci olan kirazýn sahibi Haydar Kýlýç'a ödülünü Vali Sabri Baþköy takdim ederken, ikinci Sadýk Yayla'ya ödülünü Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, üçüncü Ahmet Doðan'ýn ödülünü ise CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse birlikte verdiler.

7 Kafkas, resim sergisi açtý 7 Tayini çýkan jandarma personeline veda Ýl Garnizon ve Jandarma Komutanlýðý'nda görev yaparken 2014 yýlý genel atamalar kapsamýnda baþka illere atanan Jandarma Komutanlýðý'nda görevli personel için veda yemeði verildi. Kösedað Keþkek Þenliði 22 Haziran'da Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Kösedað Keþkek Þenliði'nin 8.'si bu yýl 22 Haziran Pazar günü gerçekleþtirilecek. Þenliðe Ankara oyun havalarýnýn ünlü ismi Hüseyin Kaðýt katýlacak. "Hayatý tesbih yapmýþým sallýyormuþum" isimli þarkýsýyla ünlenen Hüseyin Kaðýt, Çalyayla Þenliði'ne ayrý bir renk katacak. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, þenliðe her yýl olduðu gibi bu yýlda oldukça büyük bir katýlým beklediklerini ifade ederek, þenliðe katkýda bulunan herkese þimdiden teþekkür etti. Þenliðe tüm Çorumlularý davet eden Necmettin Uzun, Hüseyin Kaðýt'ýn þenlikte davetlilere unutulmaz anlar yaþatacaðýný sözlerine ekledi. Anvatar Otel yapýlan veda yemeðine Ýl Garnizon ve Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, kurum amirleri, atamaya tabi personel ile jandarma personeli katýldý. Beraber çalýþtýklarý süre içerisinde göstermiþ olduklarý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür eden Vali Baþköy, yeni görev yerlerinde de ayný baþarýlý performansý göstereceklerine inandýðýný belirterek, aileleri ile birlikte huzurlu, mutlu ve baþarýlý bir ömür diledi. Minibüsçüler Veysel Çördük'le yola devam dedi Ýskilip 5 nolu Minibüsçüler Kooperatifi Genel Kurul Toplantýsý 7 Haziran Cumartesi günü Ýskilip Atatürk Orman Çiftliðinde yapýldý. Veysel Çördük'ün yeniden baþkan seçildiði genel kurul toplantýsýna Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclis üyesi Murat Önder, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan ve vatandaþlar katýldý. Seçime tek liste ile giren mevcut baþkan Veysel Çördük, karþýsýna aday çýkmayýnca yeniden baþkan seçilirken kendisini destekleyen bütün üyelere teþekkür etti. Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde uygulanan "Kemoterapi Hastalarý Ýçin Sosyal Destek Programý" kapsamýnda gündüz Kemoterapi Ünitesinde tedavi gören hastalar resim sergisi açtýlar. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan yürütülen "3. Umudun Renkleri Resim Sergisi"nin açýlýþýna katýldý. Sergi açýlýþýnda konuþan ve "Hastanede çalýþan arkadaþlarým sizlerin iþi kolay bir iþ deðil" diyen Agah Kafkas, "Çünkü onkoloji hastalarýnýn tedavisini yapýyorsunuz. Onkoloji hastasý olduðunu kabul etmek ve tedaviye razý olmak baþlý baþýna zor ve sýkýntýlý bir durumdur. Kemoterapi iþlemi hastalýk için bir süreçtir. Bu hastalýk sevimsiz bir hastalýk ama dünyada da Türkiye'de de artýk çaresi olan bir hastalýk. Hastalarýmýzýn tedavisi için Numune Hastanesi Saðlýk Bakanlýðýnýn tarihinde önemli bir yere sahiptir" dedi. Toplum olarak sevgi ve teþekkür etme fukarýsý bir toplum olduðumuzu dile getiren Kafkas, bir kiþiyi sevdiðimizi, ondan hoþlandýðýmýzý, onun baþarýlý olduðunu söylemekte cimri bir toplum olduðumuzu belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: "Numune Hastanesinde çalýþan bütün arkadaþlarýmýz gerçekten özveriyle çalýþýyor, her birine ayrý ayrý teþekkür ederim. Bu bir ekip iþidir. Sizlerin bilgileriyle ve yaptýðýnýz iþlerle çok doðru iþler yapma þansýmýz oluyor. Bu baðlamda hastalarýmýza acil þifalar diliyorum. Bu umudun renkleri onlarýn umutlarýna kavuþmalarýnda vesile olsun. Cenab-ý Allah'tan temennimiz budur. Biz Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi, Karadenizliler Eðitim Kültür, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nün birlikte organize ettiði Gravür Folyo ve Hat Sergisi Osmancýk'ta açýldý. Serginin açýlýþ konuþmasýný yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili, "Yaklaþýk olarak dört ay önce açmýþ olduðumuz Gravür Folyo ve Hat Kursumuz'un bugün meyvesini sergiliyoruz. Bu çalýþmada emeði geçen baþta kurs hocamýz Ayþe Varol nezdinde kursa katýlan arkadaþlarýmýzý tebrik ve teþekkür ediyorum. Bizler Osmancýk'ta eðitim, kültür ve sanat alanýnda üzerimize düþen yükümlülüðü yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir þehri insanlar þehir haline getirir. Ýnsanlarý da þehir meydana getirir. Eðer insaný ihya ve inþa edemezseniz müreffeh devletler seviyesine yükselmeniz mümkün deðildir. Bütün devletlerin tarihine iyice bakarsanýz eðitim, kültür ve sanata verdikleri önem neticesinde yükselmiþlerdir" dedi. Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan ise yaptýðý konuþmada, "Osmancýk Þubemizin kýymetli çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyorum. Bungüzel çalýþmalar ülkemizin ve insanýmýzýn geleceði açýsýndan çok önemli. Bu elimizden geleni yaparýz. Allah'ýn verdiði ömrü ne uzatabiliriz ne de kýsaltabiliriz. Ama biz hem yaþam kalitemizi artýrmak adýna hem de hizmet adýna elimizden geleni yaparýz. Türkiye'de son 12 yýlda hayatta kalma süresi 5 yýl uzamýþtýr. Bu 12 yýldýr üretilen saðlýk hizmetinin, sosyo-kültürel faaliyetlerin, ülkenin daha adam gibi yönetiliyor olmasýnýn bir göstergesidir. Bizim þu an elde ettiðimiz baþarý milli gelire göre çok yüksek bir seviyededir." Osmancýk'ta Gravür Folyo ve Hat Sergisi tür çalýþmalar her zaman desteklenmelidir" diye konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesinin ilçede eðitim, kültür ve sanat alanýnda büyük baþarýlara imza attýðýný söyledi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ise "Ýlçemizde bu iki dernek hep ilkleri gerçekleþtirerek insanýmýza ve þehrimize deðer katmaya devam ediyorlar. Bu baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný caný gönülden istiyor ve diliyorum" dedi. Daha sonra serginin açýlýþý yapýldý. Yasin YÜCEL ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

8 YAÞAM Aþýrý sýcaklarda böbrek taþý oluþumuna karþý su için 8 Iki Kayserili kasabada bir tiyatro açmýþlar fakat Kayserililer malum çok cimri, kimse para vermek istemediðinden her gün sýfýr çekiyorlarmýþ. Bakmýþlar olacak gibi deðil, düþünmüþler ne yapalým ne edelim diye. En sonunda birinin aklýna bir fikir gelmiþ.ertesi gün her tarafa ilanlar asýlýyor."cumartesi Kelime Avý günü tiyatromuza giriþ bedavadýr." Kasaba halký bedavayý bulmuþ kaçýrýr mý. Cumartesi günü tiyatro ful çekmiþ, bizimkiler mükemmel bir oyun sergiliyorlar. Herkes ayakta alkýþlýyor. Oyun bittikten sonra kasaba halký çýkýþa doðru yönelmiþ ama ne görsünler? Kapýlar kilitli ve þu yazý yazýyor :"Cýkýþ 10 Lira" Günün Sudoku Bulmacasý Bulimia hastasý genç kýzlar, kilo alma korkusuyla pamuk yiyip kusuyor Çaðýn en büyük saðlýk problemlerinden obezitenin yaný sýra bazý insanlarda kilo alýrým korkusuyla yemek yememe veya kusma sorunlarý baþ gösteriyor. Yeme bozukluklarý anoreksiya ve bulimia adýnda iki gruptan oluþuyor. Ýki türde de fazla kiloyla ilgili yersiz ve deðiþtirilemeyen endiþeler olduðunu belirten Psikiyatr Ýlker Küçükparlak, anoreksikler bu nedenle beslenmeyi reddederler, bulimikler ise beslendikten sonra derin bir piþmanlýk duyarak kusma ya da ishal yapýcý ilaçlar alma yoluyla beslenmeyle kilo almayý engellemeye çalýþýrlar. diyor. Anoreksik bireyler 30 lu kilolara düþüp, kelimenin tam anlamýyla bir deri bir kemik kalmalarýna karþýn, kemiklerin üzerindeki derilerini iki parmaklarý ile sýkýþtýrarak Kilo vermem gerek þeklinde düþünebiliyor. diyen Küçükparlak, bu boyutuyla anoreksiyanýn hayatý tehdit eden ciddi bir hastalýk olduðunu vurguluyor. Ýlk Türkiye güzellik kraliçesinin 40 beden olduðunu söyleyen Fatih Üniversitesi Hastanesi Türkiye de en yaygýn görülen hastalýklardan biri de böbrek taþý. Aþýrý kilolu ve hareketsiz kiþilerde daha fazla görülen böbrek taþý, tedavi edilmediðinde böbrek kaybýna yol açabiliyor. Bilinenin aksine alkolün böbrek taþý tedavisinde bir etkisinin olmadýðýný söyleyen uzmanlar ise günde en az 1,5 litre su içmeyi öneriyor. Yapýlan bilimsel çalýþmalara göre, Türkiye de böbrek taþý hastalýðýnýn görülme sýklýðý, batýdan doðuya gittikçe artýyor. Böbrek taþý, özellikle Güneydoðu Anadolu ve Doðu Anadolu bölgelerindeki çocuklarýn böbrek yetmezliði sebeplerinden de birisini oluþturuyor. Minimal Ýnvaziv Üroloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen e göre, böbrek taþýnýn Türkiye de bu kadar sýk görülmesinin en önemli sebeplerinden biri sýcak iklim þartlarý. Prof. Bilen, böbrek taþýnýn tedavi edilebilir bir hastalýk olmasýna raðmen, Güneydoðu Anadolu ve Doðu Anadolu bölgelerindeki çocuklarda böbrek yetmezliði gibi bir noktaya gelmesini büyük eksiklik olarak nitelendirdi. Sýcak bölgelerde taþ hastalýðý riskinin arttýðýna dikkat çeken Bilen, bilinenin aksine alkolün böbrek taþý düþürmede hiçbir faydasý olmadýðýný belirtti. Prof. Bilen þunlarý kaydetti: Halk arasýnda o su kaynaðý çok faydalý, bu sývý çok faydalý gibi bazý düþünceler var. Bu hacme dayalý bir þey, o kadar musluk suyu da içseniz zorlayýp yine o taþý düþüreceksiniz. Bugüne kadar bilimsel literatürde, herhangi bir sývýnýn, herhangi bir diyetin, herhangi bir hayvanýn gözünün, herhangi bir balýðýn beyninin taþ düþürmeyi kolaylaþtýrdýðýna dair veri yoktur. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arýdoðan ise daha önceleri sadece açýk ameliyatla tedavi edilebilen böbrek taþlarýnýn, teknolojik geliþmelerle endoskopik (kapalý, kamera kullanýlarak kesisiz yapýlan) giriþimlerle tedavi edilebildiðini aktardý. Arýdoðan, bu yöntemler içinde en yeni teknolojinin fleksible (kývrýlýp bükülebilen) üreteroskop ve lazer kullanýlarak yapýlanlar olduðunu söyledi. (CÝHAN) Beslenme ve Diyet Uzmaný Büþra Gürbüz ise modanýn beden algýsýný deðiþtirdiðini vurguluyor. Ýnsanlarýn o kýyafetlere girebilmek için çabaladýðýný, özellikle ergenlerin bedenlerinden duyduðu memnuniyetsizlik sonucu kendisine baþvurduðunu belirten Öztürk e gelen 20 yaþýndaki týp fakültesi öðrencisi, bulimia hastasý. Kilo almamak için pamuk yiyip daha sonra kusan genç kýzýn, boðazýnýn ilerisine kadar sokup kusmaya çalýþtýðý için ellerinin üstleri yara olmuþ. Bulimia hastalarýnda protein alýmý olmadýðý için saçýn yapýsýnda bozulma ve elektriklenme baþladýðýný belirten Öztürk, kusmaya baðlý olarak bu hastalarda kötü bir kokunun da ortaya çýktýðýný belirtiyor. Ýdrara çýkamayan hasta, böbrek taþý, cilt problemleri gibi birçok sorunla baþ etmek zorunda kalýyor. Bu tür hastalarýn beslenme ve diyetetik uzmanlarýnýn yaný sýra bir psikolog ya da psikiyatrdan da destek almasý gerekiyor. (CÝHAN) Sinema 22:55 Takvimler Nisan 1915'i gösterdiðinde I. Dünya Savaþý'nýn en çetin cephelerinden biri olan Çanakkale'de iþgalci güçler sürdürdükleri kuþatmadan aylardýr hiçbir þey elde edememiþ haldedirler. Anzak güçleri daha sonra kendi isimleriyle anýlacak olan Anzak Koyu'nda maðlup edilmiþlerdir. Ýçinde isimsiz kahramanlar Muhsin ve Hasan kardeþlerin de yer aldýðý Hilal-i Ahmer cemiyetine mensup destek birliði zorlu bir yol sonrasý cepheye ulaþýr. Ne var ki siperlere girdikleri anda savaþýn tahmin edemedikleri sert ve acýmasýz yüzüyle karþýlaþýrlar. Muhsin keskin bir niþancýdýr ama her gün ölümle buruna burunadýrlar. Dizi Yolun Sonu 20:00 Küçük Aða Ýsta bul un görmüþ geçirmiþ varlýklý ailesinin kýzý Sinem ve Urfalý zengin bir aðanýn oðlu Ali, 10 senelik evliliklerini bir anda bitirme kararý almýþlardýr. Sinem, özel bir hastanede nörolog uzman doktor olarak çalýþmaktadýr. Güzel, zeki ve etrafýnda kendisinin fark etmediði bir ilgiye sahiptir. Ali de yakýþýklý, prezantabl, zeki ve bir reklam ajansýnýn mihenk taþýdýr. Çok önemli projelere imza atmýþtýr. 23:30 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Eðlence Kim Milyoner Olmak Ýster? Kim Milyoner Olmak Ýster'in bu bölümü ünlü oyuncu Erdal Özyaðcýlar'ýn sunumuyla ekrana geliyor. Yarýþmacý koltuðunda ise ünlü oyuncu Özgür Özberk, üniversite öðrencisi Aybike Türk ve hukukçu Levent Aytekin oturuyor. Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý... Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Toplamda on iki soruyu yanýtlamak için yarýþmacýlara dört joker hakký sunuluyor. Ayrýca iki baraj hakký veriliyor. Hande Yener Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973), bilinen sahne adýyla Hande Yener, Türk þarkýcý, söz yazarý ve prodüktör. Ýstanbul'un Kadýköy ilçesinde doðdu, ortaokul sonrasýnda konservatuvara gitmesine ailesi izin vermeyince Erenköy Kýz Lisesi'ne baþladý. Ancak liseyi ikinci sýnýfta terk ederek evlendi, küçük yaþlarýndan beri hayalini kurduðu þarkýcýlýðý yapmak için ünlülerin uðradýðý çeþitli maðazalarda tezgahtarlýk yaparak Sezen Aksu'ya ulaþmaya çalýþtý ve çalýþtýðý maðazaya müþteri olarak gelen Hülya Avþar aracýlýðýyla Aksu'yla tanýþtý. Aksu'nun yanýnda bir dönem arka vokallik yaptý, þan dersleri aldý. Altan Çetin ile çalýþarak hazýrladýðý ilk stüdyo albümü Senden Ýbaret'i 2000 yýlýnda yayýmlayarak "Yalanýn Batsýn" þarkýsýyla ses getiren bir çýkýþ yaptý, albümüyle Türkiye'de disko pop akýmýný baþlattýðý öne sürüldü. Ýki yýllýk aralarla yayýmladýðý MÜYAP sertifikalý Kral TV Video Müzik Ödülü kazanan ikinci stüdyo albümü Sen Yoluna... Ben Yoluma... ve üçüncü stüdyo albümü Aþk Kadýn Ruhundan Anlamýyor'dan "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Acele Etme", "Kýrmýzý", "Acý Veriyor" gibi hit þarkýlar çýktý yýlýnda yayýmladýðý Apayrý, müzikal deðiþiminin kilit noktasýný oluþturdu. Nasýl Delirdim? (2007), Hipnoz (2008) ve Hayrola? (2009) albümlerinde elektronik müzik tarzýný kullandý, ilkinden çýkan "Kibir" ve "Romeo" þarkýlarý liste baþarýsý yakalayarak hit oldu yýlýnda Sinan Akçýl ile çalýþarak "Sopa" ve "Bodrum" hitlerini barýndýran Hande'ye Neler Oluyor? albümüyle tekrar pop yapmaya baþladý. Adýyaman Tava Malzemeler: 500 gr kuzu eti 6-7 tane patlýcan 6 tane domates 100 gr yeþil biber 1 kuru soðan 5 diþ sarýmsak Yarým kaþýk domates salçasý 1 çay bardaðý zeytinyaðý 1 tatlý kaþýðý pul biber Tuz Yapýlýþý: Soðan yemeklik doðranýr, et, yarým çay bardaðý zeytinyaðý, domates salçasý ve pul biberle birlikte tencerede iyice karýþtýrýlýr. Tencerenin dibine elle bastýrýlarak yayýlýr. Bütün sebzeler yýkanýr, süzülür. Patlýcanlar alaca soyulup küp küp doðranýr. tencereye alýnýr etin üzerine yayýlýr. Biberler yemeklik doðranýr. Sarýmsaklar iri doðranýr, tencereye alýnýr. Soyulup, yemeklik doðranan domatesler en üste yayýlýr. Tuz domatesin üzerine serpilir. Kalan zeytinyaðý üzerine gezdirilir. Ocaða alýnýr, kaynadýktan sonra altý kýsýlýr. Piþme süresi biraz uzun, ben bu yemeði kýsýk ateþte saat piþirdim. Bütün sebzelerin suyunu býrakýp çekmesi ve kývamýný bulmasý gerekir. Hakiki dost sýkýntýlý zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kýrmadan, sana yardým edenlerdir. Hz.Ali Ýhanet Bitmeyen Þarký Hatýrla Sevgili Kahvaltý Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kim Milyoner Olmak Ýster? Hayat Dersi Kanal 7 de Sabah Yasemince Dr. Feridun Kunak Katilin Çocuklarý Uður Arslan la Umut Var Ýnce Yürek Kanal 7 Ana Haber Hayat Dediðin 21:00 Kanal 7 Haber Saati Harry Potter ve Felsefe Taþý Cennet Mahallesi Pepee Yeni Bir Gün Her Þey Dahil Gülben Lezzet Haritasý Misafir Ol Bana Pepee Show Ana Haber Büyük Risk Pis Yedili Çýlgýn Dersane Üniversitede Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Kahraman Pati Çok Güzel Hareketler Bunlar Gün Arasý Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Küçük Aða 23:15 Bir Milyon Canlý Para Sarayýn Doktoru Sabah Haber Osmanlý Tokadý TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Leyla Ýle Mecnun Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 22:55 Yolun Sonu Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Beþinci Boyut Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni Nizama Adanmýþ Ruhlar 23:00 Maceracý

9 9 Gönül Elçileri, Laçin Özel Bakým Merkezinde "Ayný evi paylaþmak, hayatý paylaþmak deðildir" Palabýyýk Köyü Dernek Lokali üyelerine Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü personeli Psikolog Binnur Karagöz tarafýndan "Aile Ýçi Ýletiþim" konulu eðitim verildi. Eðitimde, iletiþim kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiði, sýk baþvurulan iletiþim engellerinin neler olduðu anlatýldý. Ayrýca aile içi iletiþimi güçlendirmek için dikkat edilmesi gereken noktalara deðinildi. Aile ortamýnýn, bireylerin sadece yemek, uyumak, dinlenmek için toplandýðý bir yer olmadýðýný ifade eden Psikolog Binnur Karagöz, aile üyelerinin birbirlerine ilgi gösterdikleri, sohbet ettikleri, beraber nitelikli zaman geçirdikleri, sadece karýnlarýnýn deðil kalplerinin de doyduðu sýcak bir yuva olduðunu belirtti. Psikolog Binnur Karagöz, "saðlýklý iletiþim yapýsýna sahip aileler"i þu þekilde tanýmladý: Hep birlikte zaman geçirmeye önem verirler. Birbirlerinin arkadaþlýklarýndan zevk alýrlar. Birbirlerinin iyi ve kötü günlerini paylaþýrlar. Bir birlerinin bireysel ihtiyaçlarýna ve isteklerine saygý duyarlar. Sürekli birbirlerinin hatalarýný bulmaya çalýþmazlar. Aralarýndaki çatýþmalarý olumlu bir þekilde çözmeye gayret ederler. Birbirlerinin duygularýna, hayallerine, fikir ve ideallerine saygý duyarlar. Birbirlerini can kulaðýyla dinlerler. Birbirlerinin söylediklerini duymak kadar, sözsüz mesajlarýný ve beden dillerini de okumaya gayret ederler. Birbirlerine imalarda bulunmaz, lafla can yakmaya kalkmazlar. Aralarýndaki küskünlükleri fazla uzatmazlar." Binnur Karagöz ayrýca "aile içi iliþkileri güçlendirecek" þu tavsiyelerde bulundu: "Her akþam evde bir araya geldiðinizde ailenizin üyelerine günlerinin nasýl geçtiðini sorun. Ailenizin her bir üyesine haftada en az dolu dolu bir saat ayýrmýþ olduðunuzdan emin olun. Canýnýzý sýkan bir konu olduðunda bunu ailenizin üyelerinin görüþlerine açýn Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtým ve destek çalýþmalarýna Laçin Özel Bakým Merkezin'de devam etti. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý eþleri ile Ýlçe Kaymakam eþlerinin katýldýðý programda METEM öðrencilerinin oluþturduðu Halk Oyunlarý Grubu gösteri yaptý. Çorum Özel Bakým Merkezinde incelemeler yapan heyet Bakým Merkezi Müdürü Mahmut Güngören'den bilgi aldý. Fatma Baþköy ve beraberindeki misafirlere merkez ve merkezde kalan bayan kursiyerlerin yaptýðý el iþi ürünlerden oluþan sergiyi de gezdiler. Yasin YÜCEL ve onlarýn tavsiyelerine kulak verin. Her hafta belirli bir gün ve saatte tüm aile bir araya gelmeye gayret edin. Bu gün ve saatte ailenin tüm bireylerinin haftayla ilgili görüþlerini alabilir, sizden istek ve beklentilerini dinleyebilir, siz onlara kendi istek ve beklentilerinizi sunabilirsiniz. Her hafta ailece bir arada yapabileceðiniz bir takým etkinlikleriniz mutlaka olsun. Onlarýn hatýrlarýný sorun, onlarla dertleþin, ortak paylaþýmlar için vesileler bulun. Hâlinizle, tavrýnýzla, yaklaþýmýnýzla, olgunluðunuzla ailenizin bütün üyelerinin izinden gitmek isteyeceði bir örnek olun. Aile üyelerinin bir davranýþý ya da bir olay nedeniyle çok sinirliyseniz, yeniden sakinleþene kadar iletiþim kurmaya çalýþmayýn. Beklemek, yatýþmak ve daha sonra konuþmak en iyisidir. Kendinizi her zaman aile üyelerinizin yerine koyarak düþünmeye çalýþýn. Ailenizdeki her bireyin görüþlerini, ihtiyaçlarýný, deðerlerini, ilgilerini ciddiye alýn ve onlara saygý gösterin. Ailenizden hiç kimseye asla kötü söz söylemeyin, kötü davranýþta bulunmayýn. Ailenizin üyelerine verdiðiniz sözleri her zaman tutun. Aile üyeleriyle ilgilenin, onlarla ilgilendiðinizi gösterin, onlarýn önemli birisi olduðunu hissettirin." Eðitim soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Uður ÇINAR Lassa TIR'ý Çorum'a geliyor Lassa'nýn 'Yola Saðlam Çýk TIR'ý yarýn Çorum'a geliyor. Brisa'nýn lastik sektöründe 40'ýncý yýlýný kutlayan markasý Lassa "Yola Saðlam Çýk" projesi ile ticari araç kullanýcýlarýnýn yanýnda olmaya devam ediyor. Çorum'da Erdem, Oklas ve Ses Otomotiv'in organizasyonunda 11 Haziran Çarþamba günü Çorum'da olacak olan TIR, Kamyon Garajý'nda sabah 09.00'dan itibaren uzun yol þoförlerini bekliyor olacak. Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 30 farklý noktada uzun yol þoförleriyle bir araya gelen Lassa, sürücülerin saðlýklý ve güvenli bir þekilde trafikte olmalarý için yollara çýktý. Sürücülere "Doðru beslenme ile hep zinde ol" ve "Düzenli egzersiz ile enerjik ol" baþlýklarý altýnda bilgilendirmede bulunacak uzmanlardan oluþan "Yola Saðlam Çýk" ekibi, uzun yol þoförlerinin yaþadýklarý fiziksel zorluklarla baþa çýkabilmeleri için saðlýklý yaþam farkýndalýðýnýn artýrýlmasýný hedefliyor. Bunlarýn yanýsýra sürücüler, etkinlik alanýnda yer alan tavla, langýrt ve sumo güreþi gibi eðlenceli aktivitelere de katýlarak gün içinde yol yorgunluðunu bir mola ile atma fýrsatý bulacaklar. Ýlk yýllarýnda göz saðlýðý taramasý yapýlan "Yola Saðlam Çýk" projesi kapsamýnda, geçen sene de saðlýklý beslenme ve egzersiz konularý ele alýnmýþtý. Türkiye genelinde 3 bin 500 þoförle bir araya gelinmiþ; 2 bin 347 kiþinin katýlýmý ile yapýlan anket sonucunda elde edilen veriler; uzun yol sürücülerinin %70-75'inin fazla kilolarýndan rahatsýz olduðunu; öðün atlayan, aþýrý þeker ve yað tüketen, uzun saatler çalýþtýklarý için spor yapmaya fýrsat bulamayan sürücülerin tansiyon, þeker ve kan yaðý deðerlerinin yükseldiðini ortaya koymuþtu. Erdem, Oklas ve Ses Otomotiv yetkilileri ise, Çorumlu tüm uzun yol kamyon þoförlerini etkinliðe davet ettiler. Eren Er Dershanesi'nden Ankara gezisi YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þunlar: tarihinde saatleri arasýnda: Boðazkale ilçesine baðlý Kaymaz köyü ve Gölpýnar köyü tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesi Mehmetbeyli köyü. Yasin YÜCEL Vatandaþlardan Türk Bayraðý'nýn indirilmesine tepki Çorum'da bir grup vatandaþ Diyarbakýr'da kýþla içinde direkte asýlý bulunan Türk Bayraðý'nýn terör örgütü yandaþlarý tarafýndan indirilmesine tepki gösterdi. Saat Kulesi yanýnda toplanan vatandaþlar ellerinde Türk bayraklarý ile teröristleri lanetleyen sloganlar atarak yürüdüler. Yürüyüþ olaysýz sona erdi. Eren Er Dershanesi'nin öðrencilere Fen Teknoloji ve Sosyal Bilgiler dersini sevdirme bu derslere ilgiyi artýrmak ve seviyelerini ölçmek amacýyla bu yýl birincisini düzenlediði 'Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler' olimpiyatý sonuçlandý. 11 Mayýs Pazar günü 5 seans olarak gerçekleþtirilen ve 7.sýnýflarda 500'e yakýn öðrencinin ter döktüðü yarýþmada dereceye giren ilk 16 öðrenci Ankara gezisiyle, ikinci 16 öðrencide Bilim ve Teknik - Bilim Çocuk Dergileriyle ödüllendirildi. ODTÜ gezisi sayesinde dereciye giren öðrenciler dershane öðretmenleri eþliðinde, yoðun geçen Eðitim Öðretim dönemi stresinden uzaklaþma imkâný buldular. Gezinin bir sonraki duraðý Ankara'nýn en kalabalýk ilçesi Keçiören oldu. Burada Estergon Kalesini ve Müzeyi ziyaret ettiler. Keçiören Þelalesinde dinlendiler. Özel Evren Kolejini de gezen öðrenciler daha sonra Ýngilizce ve Ýsveç dil progamlarý hakkýnda bilgi aldýlar. Özel Eren Er Dershanesi Müdürü Menderes Yýlmaz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, eðitime yapýlan yatýrýmlarýn hiçbir zaman israf olmadýðýný ve sosyal okul, sosyal insan vizyonunu benimsediklerini belirterek "Öðrencilerimizin sanatta, sporda, aldýklarý baþarýlarýn yanýnda özellikle sosyal bilimler ve Fen Bilimleri alanýnda da baþarý grafiklerini yükseltmeyi hedefliyoruz" yaptýðýmýz programlarla öðrencilerimizin sadece eðitim hayatlarý boyunca deðil, yaþamlarý boyunca faydalý, tarihini, kültürünü bilen, deðerlerine sahip çýkan, bilinçli nesiller yetiþmesine katký saðlamaktýr" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

10 10 Miniklerin fikstürü belli oldu Miniklerin fikstürü belli oldu Çorum Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak her yýl düzenlenen Mahalleler arasý minikler futbol turnuvasýnýn kuralarý 6 Haziran 2014 Cuma günü saat de ASKF Toplantý salonunda çekildi. Çekilen kura sonucu gruplar þu þekilde oluþtu. A GRUBU : 1. Çöplü Mahallesi, 2. Mimar Sinan Mahallesi, 3. Yavruturna Mahallesi, 4. Ulukavak Mahallesi, 5. Akkent Mahallesi, 6. Üçdutlar Mahallesi,7. Gülabibey Mahallesi. B GRUBU : 1. Bahçelievler Mahallesi, 2. Buharaevler Mahallesi, 3. Kale Mahallesi, 4. Karakeçili Mahallesi, 5. Çepni Mahallesi, 6. Yeniyol Mahallesi, 7. Kunduzhan Mahallesi. Grup kuralarý belirlenen Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý'nda 10 Haziran 2014 Salý günü Belediye tarafýndan malzeme daðýtýmý yapýlacak. Turnuva 11 Haziran 2014 Çarþamba günü baþlayýp, 22 Haziran 2014 Pazar günü sona erecek. STATÜYE DÝKKAT! Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý 14 Mahallenin katýlýmý ile 2 grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak. Turnuvada ve daha sonra doðmuþ olan sporcular oynayabilecekler. Turnuvada yaþý büyük sporcu oynatan mahalle ve sorumlu antrenörü turnuvadan ihraç edilecek. Müsabaka isim listelerine en fazla 20 sporcu ismi yazýlabilecek, Müsabakalar yarý sahada 8 (7+1) sporcu ile oynanacak olup, oyuncu deðiþikliðinde sýnýrlama olmayacak. Müsabakalarda kural gereði çift sarý karttan dolayý atýlan sporcu müsabakayý takip eden ilk maçta oynamayacak olup, direk kýrýmýzý kart gören sporcu veya antrenör (Yönetici) turnuva boyunca sahaya giremeyecek. Turnuvadan ihraç edilen yönetici veya antrenör sahaya girmekte ýsrar ederse müsabaka hakem tarafýndan tatil edilecek, daha önce ihraç edilen yönetici veya antrenörün sorumlu olduðu mahalle hükmen maðlup sayýlacak. Müsabakalar 2x25 dakika oynatýlacak, devre arasý 10 dakika olacak. Müsabakalar 2.00X5.00 kale ölçülerinde oynanacak. Müsabakalarda galibiyete (3), Beraberliðe (1), Maðlubiyete (0) puan verilecek. PUANLARI EÞÝT OLAN TAKIMLARIN DERECELENDÝRMESÝ ÞU ÞEKÝLDE YAPILACAKTIR a) Önce iki takýmýn kendi aralarýnda oynadýklarý müsabakalardaki puan üstünlüðüne bakýlýr. Kendi aralarýndaki müsabakalarda puan eþitliði varsa kendi aralarýndaki müsabakalardaki gol averajýna bakýlýr.b) Bu þartlara raðmen eþitlik devam ediyorsa genel puantajdaki gol averajýna bakýlýr. Eþitlik halen devam ediyorsa genel puantaj da çok gol atan takým üstün sayýlýr. c) Bütün bu þartlara raðmen iki takým arasýnda eþitliðin devam etmesi halinde takýmlara tek maç eleme usulüne göre bir maç yaptýrýlýr, kazanan takým üstün sayýlarak nihai sonuç alýnýr. Gruplarýnda ilk dört sýrayý alan toplam 8 takým arasýnda tek maç eleme usulüne göre play-off oynatýlacak. Play-Off müsabakalarýnýn normal sonuncun beraberlikle bitmesi halinde uzatma oynatýlmayýp, 5 er seri penaltý ile nihai sonuç alýnacak. FUTBOL SEVGÝSÝ ASGD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý" grup eleme maçlarý pazar günü oynanan üç karþýlaþmayla sona erdi. Çeyrek finale; A grubunda Çorum Park ve Ayka Enerji, B grubunda Çorum Sürücü Kursu ve Cezaevi, C grubunda Ýnci Otomotiv ve Damatoðlu Spor Center, D grubunda ise Boyyem ile Osmancýk Fem Tekstil takýmlarý çýktýlar. LÝDER ÇORUM PARK A grubunda ilk iki sýrayý paylaþan Çorum Park ile Ayka Enerji takýmlarý karþý karþýya geldiler. Bu maçýn sonucu sadece bu iki takýmý deðil ayný zamanda Ýþkur takýmýný da yakýndan ilgilendiriyordu. Ayka enerji takýmýnýn yenmesiyle beraber Ýþkur ile Çorum Park'ýn penaltýlarla grup ikinciliði belli olacaktý. Ama maçý Çorum Park takýmý kazanýnca bu hesaplarýn hepsi bitti. Çorum Park birinci Ayka enerji ise ikinci olarak gruptan çýkarak çeyrek final oynama hakký elde ettiler. Ýlk yarýda dengeli bir mücadele vardý. Daha çok topa sahip olan takýmýn ise Çorum Park'tý. Golü bulana kadar maçta mücadele vardý ama ciddi bir gol pozisyonu yoktu. Soldan yapýlan ortaya Ayka kalecisi Þükrü'nün müdahalesi yeterli olmadý. Önünde kalan topa son dokunuþu Hasan Olgun, takýmý 1-0 öne geçiren golü attý. Golden sonra da Çorum Park'ýn gol giriþimleri vardý. Ceza sahasýnda ki iki pozisyonda penaltý itirazlarý hakem tarafýndan karþýlýk bulmadý. Ayka Enerji adýna ise ilk yarýnýn ve maçýn pozisyonu Yalçýn'ýn sað taraftan kaleye gönderdiði topta kaleci Zafer'in topu kornere atýþý ve Hasan Eker'in kaleci Zafer'le baþ baþa kaldýðý pozisyonda kalecinin kurtarýþý vardý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda Deniz'in frikiði üst direkten dönünce ilk yarý Çorum Park'ýn üstünlüðüyle sona erdi. Ýkinci yarý tamamen skor olarak da oyun olarak da Çorum Park'ýn üstünlüðüyle devam etti. Maçýn son dakikalarýnda takýmýn golcüsü Ömer Özer'le iki gol daha bularak maçý farklý skorla kazanmasýný bildi. Maç hak edenin oldu. Çorum Park, aldýðý galibiyetle hem grup birincisi oldu hem de turnuvanýn en büyük þampiyon adayý olduðunu bir kez daha seyircilere göstermiþ oldu. Ayka Enerji, son zamanlarýn en temposuz ve heyecansýz maçýný oynadý. Çeyrek finalde bu oyunlarýný geliþtiremezlerse final yolculuðu erken bitebilir. Maçýn öne çýkan oyuncularý Çorum Park takýmýnda; Zafer, Deniz, Ýsmail, Serdar ve Ömer Özer. Ayka Enerji takýmýnda ise; Hayati ve Emre. SON ÇEYREK FÝNALÝST CEZAEVÝ B grubunun son maçlarýyla beraber son çeyrek finalist takým Cezaevi oldu. Son maçlar öncesinde Bilgi Çaðý Kýrtasiye ile Cezaevi takýmlarýnýn çeyrek finale çýkmak için umutlarý devam ediyordu. En avantajlý takým olan Cezaevi, son maçýndan da galip gelerek Bilgi Çaðý Kýrtasiye takýmýnýn umutlarýný bu senelik bitirmiþ oldu. Bilgi Çaðý Kýrtasiye, son maçýnda Abdalata Köyü takýmýyla karþýlaþtý. Ýlk yarýda Abdalata takýmý rakibiyle baþa baþ mücadele etti. Rýfat'ýn penaltýsýyla maçta 1-0 öne geçse de bu üstünlüðünü koruyamadý. Günün baþarýlý oyuncusu Hakverdi, golcülüðün de hakkýný verince takýmýnýn iki golünü de atan oyuncu oldu. Her iki yarýda bulduðu gollerle istediði galibiyeti alarak Cezaevi maçýnýn sonucunu beklemeye baþladý. Abdalata Köyü ise, hiçbir iddiasý olmamasýna raðmen mücadeleci oyununu centilmenliðiyle de sürdürünce turnuvaya güzelliklerle veda etmiþ oldu. Cezaevi takýmý son maçýnda Göktuð Mobilya ile karþýlaþtý. Ýki takýmýnda karþýlýklý golleriyle baþlayan maçta Cezaevi takýmý özellikle ikinci yarýdaki oyunuyla haklý bir galibiyetin sahibi oldu. Cezaevi takýmýnda Cemalettin maçýn en iyi oyuncusuydu. Takýmýnýn dört golünü de atarak golcülüðünü bu maçta da göstermiþ oldu. Ali Doðan Dört gol attý ama en güzel golünü maçýn son dakikasýna saklamýþ. Ceza sahasý civarýndan harika bir vuruþla attýðý golle alkýþý fazlasýyla hak etti. Tebrikler Cemalettin. Göktuð Mobilya takýmý, turnuvanýn devamlýlarýndan. Her sene katýlýyorlar. Maçlarýn sadece sonuç odaklý olmadýðýný, futbol sevgisinin sonuç alýnmasa da sürdürülebileceðini gösteren takýmlarýmýzdan. Futbol sevginize teþekkürler arkadaþlar. KARARLIYDILAR Burak Hoca da, Ömür hoca da, Celal hoca da arkadaþlarýyla beraber bugün baþarýlýydýlar. Son maçlarla beraber iddialarýn devam etmesi, maçlarýn sadece bir maçý deðil diðer maçlarý da ilgilendirmesi hakemlerin sorumluluðunu bir kat daha artýrdý. Pozisyonlara olan yakýnlýklarý, verdikleri kararlarýn arkasýnda durmalarý, oyuncuyu sahada tutma anlamýnda ki gayretleri çok iyiydi. Zorlu maçlar öncesinde baþarýlarýnýn devamýný diliyor ve bekliyorum. Ýran Cumhurbaþkaný 18 yýl sonra Köþk'te Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Ýran Cumhurbaþkaný Ruhani'nin ziyaretinin Türkiye-Ýran iliþkilerinde bir dönüm noktasý olduðunu ifade ederek, ''Daha önce çok iyi niyetli birçok beyanlarýmýzýn uygulamaya geçmesinde biraz karþýlýklý sýkýntýlarýmýz olmuþtu. Ama bu sefer görüyorum ki karþýlýklý verdiðimiz sözlerin meyvelerini hep beraber alacaðýz.'' dedi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleþtiren Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani, Çankaya Köþkü'nde resmi törenle karþýlandý. Görüþme ve imza töreni ardýndan kameralarýn karþýsýna geçen iki cumhurbaþkaný gündeme dair sorularý cevaplandýrdý. Cumhurbaþkaný Gül, Ruhani'nin ziyaretinin Türkiye-Ýran iliþkilerine yeni bir dönemin baþlangýcý olduðuna dair bir soruya verdiði cevapta, Fransa ile Almanya örneðini vererek, ''Bu sorunuza 'evet' demek istiyorum. Çünkü, Sayýn Cumhurbaþkaný çok sayýda bakanla ve güçlü bir iþ adamý heyeti ile birlikte geldi. Görüþmelerimizde de þu karara vardýk ki Türkiye ve Ýran, çok büyük bir potansiyel arz etmekte, bunu harekete geçirmekteyiz. Fransa ile Almanya ne kadar birbirlerine benzeyen ülkeler olmalarýna raðmen, çok büyük ticaret ve karþýlýklý yatýrýmlar söz konusuysa Türkiye ile Ýran arasýnda da ayný þekilde çok büyük ticaret ve çok büyük yatýrýmlar olabilir.'' ifadelerine yer verdi. Türk ve Ýran özel sektörünün, karþýlýklý yatýrýmlar yapmasý gerektiðini vurgulayan Gül, ''Yaptýðýmýz anlaþmalarý uygulamak çok önemli. Bu anlamda da bir dönüm noktasý olacaðýna inanýyorum bu ziyaretin. Genellikle daha önce çok iyi niyetli birçok beyanlarýmýzýn uygulamaya geçmesinde biraz karþýlýklý sýkýntýlarýmýz olmuþtu. Ama bu sefer görüyorum ki karþýlýklý verdiðimiz sözlerin meyvelerini hep beraber alacaðýz. O bakýmdan ekonomik olarak bu ziyaretin bir dönüm noktasý olduðuna inanýyorum.'' diye konuþtu. Ýran'la siyasi açýdan çok yakýn istiþare içinde olduklarýný kaydeden Cumhurbaþkaný Gül, bölgesel konularda da bölgede yaþanan acýlarýn bitmesini istediklerini vurguladý. ÝRAN CUMHURBAÞKANI RUHANÝ: BÖLGEDE KARDEÞ ÖLÜMLERÝ BÝTMELÝ Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani ise Mýsýr ve Suriye baþta olmak üzere ortak bir bölgesel görüþ belirlenip belirlenemediðine dair bir soruya karþýlýk, bugünkü ziyaretin iki ülke iliþkilerinde bir baþlangýç noktasý olacaðýnýn altýný çizerek, Türkiye'ye ilk defa Ýran'dan üst düzey katýlýmlý bir ziyaretin gerçekleþtirildiðini aktardý. Ruhani, sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Çok ciddi bir irade iki ülke liderleri tarafýndan iliþkilerin geliþmesi ile ekonomi, kültürel ve siyasi alanlarla bölgesel ve uluslararasý alanlarda çok ciddi bir irade söz konusu. Görüþmelerimizde ikili konulardan sonra hem aþýrýlýk ve terörizmle mücadele konusunu görüþtük hem de bölge ülkeleriyle ilgili görüþtük. Ýki ülkeden (Mýsýr ve Suriye) fazlaydý görüþtüðümüz ülkeler. Birçok komþu ülkelerimiz var, onlarla ilgili konuþtuk. Suriye ve Mýsýr'la ilgili de görüþtük. Bizim için önemli olan iki ülkenin istikrar ve güvenlik için bu ülkelerde anlaþmaya varmalarý. Halklarýn oylarýnýn belirleyici olmasý önemli. Savaþýn bitmesi, kanýn durmasý ve bütün bölgede kardeþ öldürmelerin bitmesini önemsiyoruz.''

11 SPOR Ýlimizde yapýlan Türkiye Güreþ Þampiyonasý'ndan 1 altýn, 1 bronz madalya çýkardýk 11 M. TAYYÝP KÜÇÜK TÜRKÝYE ÞAMPÝYONU OLDU Ýlimizde üç gündür devam eden Yaþ arasý Türkiye Güreþ Þampiyonasý Pazar günü sona erdi. 60 Ýlden 1130 güreþçinin madalya için ter döktüðü müsabakalar sonunda 2 Çorumlu güreþçimiz kürsüye çýktý. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen Türkiye þampiyonasýnda 75 kiloda Mustafa Tayyip Küçük altýn madalya kazanýrken, 38 kiloda Mert Ýlbars ise üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlenirken, törende ilk üçe girerek derece yapan ve Türkiye Þampiyonu olan sporculara madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Türkiye Güreþ Federasyonu Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke verdi. Güreþlerin ardýndan oluþan il klasmanýnda ise 73 puanla Ýstanbul birinci, 58 puanla Erzurum ikinci, 57 puanla Kahramanmaraþ üçüncü oldu. Müsabakalar sonucunda sýkletlerinde ilk 3'e girerek madalya alan sporcular þöyle: 26 kilogram: Ahmet Yücel (Amasya), Metin Karakýyýk (Ýstanbul), Mehmet Kýlýç (Kayseri), Adem Üçgün (Bursa), 29 kilogram: Muhammed Karavuþ (Ýstanbul), Melih Cuma Ali (Kayseri), Adem Kayaalap (Kayseri), Ahmet Karakuþ (Ýstanbul), 32 kilogram: Adem Burak Uzun (Ýstanbul), Alperen Türkmen (Sivas), Ali Zor (Bursa), Salih Karadurak (Ankara), 35 kilogram: Burak Sinsin (Erzurum), Yunus Acýkabak (Sivas), Ferhat Özbek (Hatay), Mücahit Daðlý (Kahramanmaraþ), 38 kilogram: Tolga Akyüz (Bursa), Batuhan Aksakallý (Erzurum), Þahan Acar (Batman), Mert Ýlbars (Çorum), 42 kilogram: Hamza Alaca (Mersin), Mustafa Aðlar (Bursa), Doðukan Yüce (Adana), Emre Çiftçi (Erzurum), 47 kilogram: Seyfettin Uslu (Ankara), Ensar Býyýk (Sakarya), M.Halit Özmüþ (Sivas), Mümin Kardeþ (Erzurum), 53 kilogram: Sertaç Üngör (Sivas), Selami Macit (Ýstanbul), Ömer (Ýstanbul), Muýhammed Çavuþ (Bursa), 59 kilogram: Ahmet Doðan (Kahramanmaraþ), Halil Duman (Antalya), Yasin Aktaþ (Ankara), Furkan Uruk (Kocaeli), 66 kilogram: Süleyman Dur (Erzurum), Mert Güney (Samsun), Sinan Atlas (Muþ), Ahmet Salih Öztürk (Ýstanbul), 75 kilogram: Mustafa Tayyip Küçük (Çorum), Çaðrý Can Bayram (Ýstanbul), Oðuz Taneli (Bursa), Abdurrahman Öz (Isparta), 90 kilogram: Cent Batuhan Altunay (Samsun), Muhammet Samet Kurt (Kocaeli), Hüseyin Özkan (Balýkesir), Ömer Faruk Üzen (Ýstanbul) ADNAN YALÇIN Katkýlarýndan dolayý plaket verildi Hafta sonunda Çorum'da yapýlan Yaþ Türkiye Güreþ Þampiyonasý organizasyonunda çalýþmalarýndan ve katkýlarý olanlara güreþ federasyon adýna teþekkür plaketleri verildi. Cumartesi günü düzenlenen açýlýþ töreni sýrasýnda federasyon tarafýndan güreþe verdikleri katkýdan dolayý Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediye Eðitim ve Kültür Müdürü Mustafa Ercan ile Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke'ye plaketleri verildi. ORTA KUÞAK BÝLAL GÖKMEN FUTBOL TURNUVASI Çorumpark, lider olarak çeyrek finalde 3-0 ÇORUMPARK: 3 AYKA ENERJÝ: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Burak Þahinkara, Ahmet Ecevit, Yunus Dursun. ÇORUMPARK: Zafer, Ýbrahim, Fatih, Serkan, Deniz, Hasan, Ömer Balaban, Ersel, Ömer Özer, Muttalip, Ömer Altýkardeþ, Mustafa Ercan, Ömer Kaplan, Mustafa Kaya, Yalçýn, Menderes, Ýsmail, Mesut, Çetin. AY-KA ENERJÝ: Þükrü, Hayati, Ýbrahim, Mustafa Kýlçak, Ýsmail, Ejder, Mustafa Tiryaki, Þahin, Hasan Bal, Yalçýn, Hasan Eker, Emre Akbaþ, Emre Köle, Ahmet. GOLLER: Dk. 25 Hasan, Dk. 60 ve 64 Ömer Özer. ÞAMPÝYON ASSER ÝNÞAAT Cezaevi çeyrek finalde 4-1 CEZAEVÝ: 4 GÖKTUÐ MOBÝLYA: 1 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Hakan Kaya, Baran Avcý. CEZAEVÝ: Süleyman, Mahmut, Mesut, Ýbrahim Serin, Eser, Ceylan, Cemalettin, Ýbrahim Bozdoðan, Ahmet, Orhan, Mevlüt, Murat, Engin, Kadir. GÖKTUÐ MOBÝLYA: Ali, Ahmet, Celal, Paþa, Hüseyin, Tuncay, Selçuk, Yaþar, Uður, Ýsmail, Hasan, Bünyamin, Mithat, Muhammet Celal Yýldýrým. GOLLER: Dk. 6, 26, 35 ve 55 Cemalettin (Cezaevi). Dk. 18 Ýsmail (Göktuð Mobilya). Bilgi Çaðý galibiyetle veda etti BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE: 2 ABDALATA EFE OTOMOTÝV:1 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Hakan Kaya, Baran Avcý. BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE: Yakup, Tutku, Mustafa, Nejat, Eray, Murat, Halit Kýlýç, Vahit, Ümit, Halit Dölcü, Hakverdi, Mahmut, Halil, Oktay, Eren, Ali. ABDALATA EFE OTOMOTÝV: Mehmet, Hasan, Egemen, Ömer Cihan, Murat, Sebahattin, Rýfat, Emrah, Ali, Ömer Bulgun, Zekeriya, Levent, Ýsmail, Hikmet, Seydi, Metin. GOLLER: Dk. 3 Rýfat (Abdalata). Dk. 13 ve 47 Hakverdi (Bilgi Çaðý). Alaca Belediyesi ve Belediyespor Kulübü tarafýndan düzenlenen Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý tamamlandý. Turnuvanýn þampiyonu finalde Esnafspor'u penaltý atýþlarý sonunda 3-1 yenen Asser Ýnþaat takýmý oldu. Yaklaþýk bir aydýr devam eden ve 15 katýmýn katýldýðý geleneksel turnuvanýn final karþýlaþmasý Pazar günü 17.00'de Alaca Ýlçe Stadýnda oynandý. Final karþýlaþmasýna futbolseverlerde büyük ilgi gösterirken maçý Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulüp Baþkaný Yusuf Büküþ, Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ birlikte izledi. Final karþýlaþmasýnda iki takýmda bulduðu nadir gol pozisyonlarýný cömertçe harcayýnca karþýlaþmanýn normal süresi golsüz sona erdi. Karþýlaþmanýn bitiþ düdüðünün ardýndan seri penaltý atýþlarýna geçildi. Esnafspor kullandýðý 4 penaltýnýn 3'ünden yararlanamayýnca penaltý atýþlarýný golle sonuçlandýran Asser Ýnþaat karþýlaþmayý kazanarak þampiyon oldu. Maçýn ardýndan Asser Ýnþaat takýmý futbolcu ve teknik heyet büyük sevinç yaþarken, Esnafspor'da son anda kaçan þampiyonluðun üzüntüsü vardý. Final maçýnýn ardýndan ödül törenine geçildi. Turnuvada þampiyon olan Asser Ýnþaat'ýn ödülünü Belediyespor Kulüp Baþkaný Yusuf Büküþ, ikinci olan Esnafspor'un ödülünü Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ, üçüncü olan Gürkapspor'un ödülünü iþ adamý Adem Demir, üçüncü olan Sanayispor'un ödülünü Esnaf Odasý Eski Baþkaný Abdullah Arslan verdi. Turnuvada bu yýlký özel ödüller ise þu þekilde sahiplerini buldu. Tekin Kara Özel Ödülü, yeðeni Ali Kara'ya, Yasin Boncukçu Özel Ödülü aðabeyi Mustafa Boncukçuya, Süleyman Eryýlmaz Özel Ödülü oðlu Rýdvan Eryýlmaz'a verildi. Turnuvanýn en centilmen takýmý Domino's olurken, gol krallýðýný 7 golle Günkapspor'dan Muhammet Çopur ile Din Görevlileri takýmýndan Ahmet Demir paylaþtý. Turnuvanýn ödül töreni fotoðraf çekinin ardýndan sona erdi.

12 MALZEME DAÐITIMI BUGÜN Çorum Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý öncesi minik sporculardan oluþan mahalle takýmlarýna malzeme yardýmýnda bulunulacak. Çorum Belediyesi'nin yapacaðý malzeme yardýmý yarýn saat 16.00'da 1 Nolu Sentetik Saha'da gerçekleþtirilecek. Belediyespor'da taht oyunlarý! Çorum Belediyespor Olaðanüstü Genel Kurulu'na az bir zaman kalýrken, kýrmýzý siyahlý kulüliyor. Yönetimde en ilginç ve ismi Çorumspor'un eski Özdilli'nin Futbol Þubesi'nde görev alacaðý tahmin edibün kongresinde yönetime girecek yeni yönetici Basýn Sözcüsü Ahmet Özçam'ýn ise yeni Belediyespor adaylarý arasýnda ilginç isimler dikkat çekiyor. yönetiminde hangi görevi alacaðý þimdiden merak konusu oldu. Mevcut yönetimde Mali Asbaþkan ve Basýn Söz- Çorum Belediyespor'un genel kurul sonrasýnda oluþacak yeni yönetiminde Ömer Balaban(Ýþadamý), Fatih cüsü olarak görev yapan Mustafa Özbayram'ýn yeni yönetimde basýn sözcülüðü görevini üstlenip üstlenmeye- Çiçek(Ýþadamý), Fatih Özcan(Ulukavakspor Baþkaný-Ýþadamý) ve Sinan Özdilli(Altyapý Sorumlusu-Ýþadamý) ceði yönünde bir açýklamaya rastlanmazken, Özbayram'ýn görevde 2. Baþkan olarak kalmasý bekleniliyor. isimlerinin yer almasý bekleniyor. Belediyespor'un yeni yönetiminde görev almasýna Çorumspor'da basýn sözcülüðü yaptýðý dönemde basýnla kesin gözüyle bakýlan bu isimlerden bir Ömer Balaban ve futbolcularla iyi diyaloglarý ile bilinen ve futbolcular ile Fatih Çiçek'in yönetimde maddi konularla ilgili bir üzerinde aðýrlýðýyla tanýnan Ahmet Özçam'ýn ise kýrmýzý Muzaffer görev almasýna bekleniliyor. Ulukavakspor Baþkaný Fatih siyahlý yönetimin yeni basýn sözcüsü olmasýna kesin gözüyle Külcü Özcan ve Çorumspor'un eski altyapý sorumlusu Sinan bakýlýyor. Özbayram, bir daha güreþemeyebilir Ýncedal, bugün geliyor Yavuz Ýncedal Çorum Belediyespor'un yeni teknik direktörü bugün Çorum'a geliyor. Bugün Çorum'da olmasý beklenen teknik adam ile 2 yýllýk sözleþmeye imza atýlacak. Teknik direktör koltuðunu doldurmak için geçtiðimiz hafta içinde yoðun tempoda çalýþan kýrmýzý siyahlý yönetim teknik direktör sorununu Yavuz Ýncedal ile 2 yýllýk anlaþma yaparak çözdü. Geçtiðimiz Cumartesi günü teknik adamla peþinat konusunda bir kez daha yapýlan görüþmede taraflar aradaki fiyat farkýnda karþýlýklý iyileþtirmelere giderek kesin anlaþmaya varmýþlardý. Pazartesi günü davet edilen baþarýlý teknik adamýn, özel iþleri nedeniyle Salý günü geleceðini yönetime bildirdiði öðrenildi. YAVUZ ÝNCEDAL KÝMDÝR? Kariyerinde 6 takýmý þampiyon yaparak dikkatleri üzerine çeken son olarak geçtiðimiz sezon Erzurum Büyükþehir Belediyespor'u çalýþtýran Yavuz Ýncedal 1961 doðumlu Futbola Ereðlispor altyapýsýnda baþladý ve 1970'li ve 1980li yýllarda Ereðlispor, Konyaspor ve Bartýnspor'da forma giydi. Profesyonel futbol hayatýný noktaladýktan sonra teknik adam kariyerine Bartýnspor'da yardýmcý antrenör olarak baþlayan Ýncedal, daha sonra birçok 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig ekibinde görev aldý. Bu nedenle futbolculuk kariyerinin ardýndan Ýngiltere'de antrenörlük eðitimi aldý. Sonra Türkiye'ye geri dönüp antrenör olarak çalýþmaya baþladý. Tecrübeli teknik adam, Anadolu'nun her köþesinde birçok futbol takýmýný çalýþtýrýrken, Mobellaspor, Aksarayspor, Tarsus Ýdmanyurdu, Tokatspor, Eskiþehirspor, Gümüþhanespor olmak üzere 6 takýmý þampiyon yaparak bir üst lige taþýdý. Yaklaþýk olarak 20 yýllýk tecrübesi bulunan deneyimli hoca, Türk futboluna Selçuk Ýnan, Hasan Kabze ve Mehmet Topal gibi nice futbolcularý kazandýrmýþtýr. ADNAN YALÇIN Özçam, futbolcular tarafýndan çok seviliyordu KÜLCÜ, ÖZÇAM'A DAHA SICAK BAKIYOR Çorum Belediyespor'un Olaðanüstü Genel Kurulu'nun ardýndan görev daðýlýmýnýn yapýlmasý beklenirken, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün basýn sözcülüðü konusunda Ahmet Özçam'a daha sýcak baktýðý iddia edildi. Külcü'nün geçtiðimiz sezon Özbayram'ýn Elibol Sandýklýspor teknik direktörü Selim Özer ile kavgasýnýn ve maçlarda hakemlere karþý saldýrgan tavýrlarý ile basýnda yer almasýndan rahatsýz olduðu bu nedenle sözcüsü olarak eski Çorumspor basýn sözcüsü Ahmet Özçam'a daha sýcak baktýðý ileri sürüldü. ADNAN YALÇIN ASGD'den önemli açýklama ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý Tertip Komitesi, çeyrek finale çýkan takýmlarýn kadrolarýna 2'þer futbolcu eklemek gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný açýkladý. Son günlerde çýkan söylentiler üzerine açýklama yapan Tertip komitesi, daha önceden farklý bir turnuvada böylesine bir uygulamanýn olduðunu ancak Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda bu tür bir uygulamanýn söz konusu olmadýðýný belirtti. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý Tertip Komitesi'nden yapýlan açýklamada "Çeyrek finale adýný yazdýran takýmlar içerisinde son günlerde kadroya 2 isim daha eklemek gibi bir söylenti var. Turnuva öncesinde verilen isimler dýþýnda kadrosuna baþka takýmlardan isim yazan takýmlar diskalifiye edilecektir. Takýmlarýn maðdur olmamasý için asýlsýz söylentilere kulak asmamalarýný rica ederiz" ifadelerine yer verildi. Hüseyin Nalcý oðlunu sünnet ettirdi Çorumspor amigolarýndan Hüseyin Nalcý oðlunu sünnet ettirdi. Gamze-Hüseyin Nalcý çiftinin oðullarý Emirali sünnet olarak erkekliðe ilk adýmýný attý. Emirali'nin sünnet düðünü çiftin evinde gerçekleþtirilirken, düðün pazar günü sünnet arabasýyla gezdirme ve ardýndan da misafirlere verilen yemekle tamamlandý. Nalcý ailesini bu mutlu gününde yakýnlarý, dostlarý ve çok sayýda davetli yalnýz býrakmadýlar. Oðlunu sünnet ettirmenin mutluluðunu yaþayan genç çift gelen davetlilerle yakýndan ilgilenerek onlara teþekkür ettiler. Tek Yýldýz Gazetesi olarak erkekliðe adým atan Emirali'yi tebrik eder, geçmiþ olsun dileklerimizi sunarýz. ADNAN YALÇIN Adnan Yalçýn 13. Adam Verdiðiniz sözü tutun! Belediyespor yönetimi ýsrarla kurumsallaþmadan bahsederken kurumsal kimlikle yönetilen bir kulüpte yapýlmamasý gereken her þeyi yapmaya devam ediyor. Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, bana kýzabilir. Beni sevmek zorunda da deðil. Hepsine eyvallah, anlayýþla karþýlarým. Ancak, kendisinden Belediyesporla ilgili tüm bilgilerin kendisi tarafýndan verileceði sözünü hatýrlatarak verdiði sözü tutmasýný bekliyorum. Özbayram'ýn ýsrarla basýn sözcüsü görevini layýkýyla yapmamasý bende farklý düþünceleri uyandýrmýyor da deðil. Ben, Genel Kaptan Hamit Iþýk'tan bilgi almak isteyince çýkan karmaþayý önlemek adýna geçtiðimiz günlerde baþkan Zeki Gülle bu konu hakkýnda bir ufak görüþmemiz olmuþtu. Baþkan Gül'de, kulüp ile bilgileri sadece Mustafa Özbayram'ýn açýklayacaðýný söylemiþti. Geçtiðimiz Cumartesi günü Mustafa Özbayram bazý gazeteci arkadaþlarý arayarak Yavuz Ýncedal ile anlaþtýklarýný söylüyor. Bir tek bana söylemiyorum. Yav halbuki en son telefonda tam 10 saniye görüþmüþtük(!) Ýþte ben böyle olacaðýný baþkan Gül'e de, Iþýk'a da bir türlü anlatamadým. Basýn sözcüsü Mustafa Özbayram, bu davranýþýyla niyetini bir kez daha ortaya koydu. Özbayram, kendi açýsýndan haklýdýr inanýn hiç kýzmam. Ama basýn sözcüsü olarak haklý deðilsiniz sayýn Özbayram. Çünkü bir kez daha hatýrlatýrým sözünüz var. Belediyespor bana bilgi vermek zorunda mý? Kurumsal kimlikten bahsediyorlarsa zorundalar. Yok biz takmayýz kurumsal kimliði falan diyorlarsa býrak bilgiyi günahlarýný bile vermezler. Yapmadýlar mý? Bir ara baþkan Gül'ün emri ile hiçbir haberlerini vermediler. Hoþ dediðim gibi artýk ben baþkan Zeki Gül'ü tanýmakta her geçen gün daha da zorluk güçlük çekiyorum. Zaten yaptýðýmýz görüþmemizde o gün gayet güzel baþlayan sohbetimizi aldý nerelere götürdü. Hatta bana o gün öyle bir þey söyledi ki, bende üþenmedim araþtýrdým sonucunu merak ediyorsa bir telefon kadar yakýným. Ben artýk aramam çünkü ben aradým not býraktým dönmedi. ÝDDÝALAR ÇOK ÝLGÝNÇ Belediyesporla ilgili son günlerde spor camiasýnda dolaþan iddialar hakikaten ilginç. Çünkü iddialarý duyduðumuzda þaþýrmadým desem yalan olur. Bize Belediyespor'un çok iyi yönetildiði söylenip duruluyor. Ben þahsen bu iddialara inanmadým ama Ýddialarýn bazýlarý þöyle: Kulübün kamp yerlerine, deplasmanda kalýnan otellere borcu var mýþ! Bir Ýstanbul deplasmanýnda bir yöneticinin bulduðu sponsor otel masraflarýný ödememiþ. Yönetim borçlardan dolayý futbolculara para cezalarý kesiyor muþ! Benim bunlara inanmam veya inanmamam önemli deðil. Bunlar doðru ise yeni bir Çorumspor vakasýna doðru gidiliyor demektir. TERCÝH EDÝLEN BELEDÝYESPOR MU, PARA MI? Sezon baþýnda Belediyespor'un bir kulüp odasý vardý. Þimdi ise kulüp odasý olarak Ýnci Restaurant'ý kullanýyorlar. Oldu olacak tesisleri de Ýnci Restaurant'ýn yanýna alýnda bari rahatlayýn. Birde bir teknik adam transferleri var ki ne yapmak istediklerini bilemezsiniz, çözemezsiniz her toplantýda tercih edilen kulüp olduklarýný iddia edenlerin anlaþtýklarý Yavuz Ýncedal'ý nasýl ikna ettikleri de ortada. Demek ki hocalarýn tercih sebebi Çorum Belediyespor deðilmiþ. Yakýnda transfer ataklarý da baþlayacakmýþ! Durun buradan bir transfer bilgisini paylaþayým milletle hizmetimiz olsun bari. Elibol Sandýklýspor'dan Kayhan Arduç alýnacak mýþ! Mustafa Özbayram söyledi. Pardon bana söylemedi (!)Hoþçakalýn Tuncay iyileþtirme isteyecek Yiðitcan Tuncay Kýlýç Göztepe'de sezonun ikinci yarýsýnda ilk onbirin deðiþmez futbolcularý arasýna giren Çorumlu futbolcu Tuncay Kýlýç, Göztepe ile yeniden masaya oturacak. Ara transfer döneminde Göztepe ile 1 yýllýk sözleþmesini uzatan genç futbolcunun Göztepe takýmýnýn el deðiþtirmesi sonunda oluþan yeni yönetim ile yeniden masaya oturacaðýný aldýðý fiyat konusunda iyileþtirme isteyeceði öðrenildi. YÝÐÝTCAN'DA UZATACAK Çorum Belediyespor'dan geçtiðimiz sezon PTT 1. Lig takýmlarýndan Adanaspor'a transfer olan Yiðitcan'ýn takýmýyla sözleþme uzatacaðý öðrenilirken genç futbolcunun kulübü ile anlaþamamasý durumunda ise kendisine gelen teklifleri deðerlendirmeye alacaðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Çorum a hayýrlý olsun

Çorum a hayýrlý olsun Tarihin yaðmalanmasýna geçit yok Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, çeþitli dönemlere ait 121 adet tarihi eser ele geçirdi. TTNET e En Ýnovatif Ekip ödülü

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı