T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur* 30 Aralık 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14393 Bakanlar Kurulu Kararları İlişik Resmî İlân Fiyat Tarife'sinin yürürlüğe konulması; Basın İlân Kurumu Genel Kurulunun teklifine dayanan Maliye Bakanlığının 22/12/1977 tarihli ve Bümko: sayılı yazısı üzerine 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 22/12/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı E. CEYHUN Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı T. KAPANLI İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAGLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı V. E. CEYHUN Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakam C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK En. ve Tabiî Kay. Bakanı K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı t. C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Orman Bakanı S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı A. Ş. EREK Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı İ. ERTEM Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ Resmî ilânların fiyat tarifesi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 1 Resmî ilânların yayın ücreti, milimetrelik alışılmış sütun genişli ğinde bir santimetrelik boy ile ölçülür. Başlığından gayrısı on puntoluk harflerle dizilmiş ilânların 5 santimetrelik kısmında satır yazı bulunur. Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilânlar yukarıdaki ölçülere kıyasen hesaplanır. 2 Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti: a) İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye sınırları içinde yayınlanan gazeteler için (80) Ura, bu belediyelerin sınırlan dışındaki gazeteler için (50) liradır. b) Dava veya icra takipleri dolayısiyle, mahkemeler ve icra daireleri ile satış memurluklarınca kanunlarına dayanılarak yaptırılan ve bedelleri, takiple ilgili taraflarca ödenen ilânların fiyatı ise (a) fıkrasında anılan üç belediye sınırlan dışında kalan yerlerdeki gazeteler için (25) liradır. 3 Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın - İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilân verenler tarafından peşin olarak Kurum'a ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır. Kanunî engeller sebebiyle, tahmini ilân bedelini peşin ödemeyen genel veya katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal öderler. 4 Resmî Gazete'nin 14/2/1976 gün ve sayılı nüshasında yayımlanan 7/11325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 5 Bu karar, Resmî Gazete'de yayımını takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. Karar Sayısı: 7/ /8/1937 tarihli ve 2/7212 sayılı Kararnameye ektir. İzmir, Yeşilyurt, Balçova, Gaziemir Belediyeleri ve Uzundere Köyü sınırlan ile çevrili Eski İzmir (Bozyaka) (Semtinin İzmir Belediyesi sınırları içine alınmasına dair ilişik sınır tarifnamesi ile 1/20000 ölçekli krokinin tasdiki; Belediye Meclisi ve İl İdare Kurulu Kararlarına dayanan İçişleri Bakanlığının 7/12/1976, 14/9/1977 tarihli ve /34818, sayılı yazıları üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci maddesinin (B) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 12/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

3 30 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAL S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı SaS. ve Sos. Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK F. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. Bak. V. Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskan Bakam O. ASİLTÖBK N. MENTEŞE İ. C. EGE M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı SINIR TARİFNAMESİ İzmir Belediyesi sınırları içine alınan kısmın sınırı, ilişik 1/20000 ölçekli haritada gösterildiği üzere İcra Vekilleri Heyetinin 4/8/1937 tarih ve 2/7212 sayılı karan ile tasdik edilen ve İzmir Belediyesi sınır tarifnamesinde adı geçen Camcı Deresinin 531 Sokak ile kesiştiği köprü ayağı yerinde bulunan zeminde koordineli beton (A) noktasından başlar. Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ (A) noktasından Kavacık şosesinin sağını takiben güneye doğru Kavacık şosesinin Karakuyu- Bozyaka yolunu kestiği zeminde koordineli beton (B) noktasına; (B) noktasından Kavacık şosesinin sağını takiben Kavacık şosesi ile Çiftçi yolunun kesiştiği zeminde koordineli beton (C) noktasına; (C) noktasından Kavacık şosesinin sağım takiben Yıkık Minare karşısında bulunan ve Kavacık şosesi ile Uzundere yolunun kesiştiği yolun sağındaki zeminde koordineli beton (D) noktasına; (D) noktasından Kavacık şosesinin sağım takiben bu (hattın Eski İzmir - Mızraklı yolu ile kesiştiği yolun sağındaki zeminde koordineli beton (E) noktasına; (E) noktasından Kavacık şosesinin sağını takiben İzmir tapusuna kayıtlı 2968 ada II parsel sınırının Kavacık şosesini kestiği köşenin karşısındaki zeminde koordineli beton ı(f) noktasına; (F) noktasından kalkılarak Kavacık şosesinden ayrılıp İzmir tapulama sahası ile Uzundere tapulama sahasını aynen muhafaza edip 2968 ada II, 10 ve 9 parsel şuurlarına takiben 3451 ada 23 parselin Uzundere Köyü yolunu kestiği köşedeki zeminde koor dineli beton (G) noktasına; (G) noktasından kalkılarak Uzundere tapulama sahasının sının olan Kadastro 118, 119, 163, 678, 679, 675, 676, 677, 674, 204, 166, 167, 173, 174, 185, 686, 687, 688, 187, 689, 692, 691 parselleri ve İzmir tapulama sınırı ile 2998 ada 18 parselin Uzundere Köyü yolu ile kesiştiği zeminde koordineli beton (H) noktasına; (H) noktasından Uzundere Deresinin solunu takiben 7/11/1964 gün, 6/3855 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile İzmir Belediye sınırlarına dahil edilen kısmın üzerindeki zeminde koordineli beton (K) noktasına; (K) noktasından yine 7/11/1964 gün ve 3/3855 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile İzmir Belediyesi sınırlarına dahil edilen kısmın üzerindeki 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve I noktalarına varır ve I noktasından kalkılarak Camcı Deresinin solunu takiben başlangıçtaki (A) noktasında sona erer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : Il

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: 161» yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

5 30 Aralık 1077 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Karar Sayısı : 7/14159 Milletlerarası Andlaşma 13 Şubat 1077 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında Ticaret Anlaşması» nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 3/3/1977, 17/8/1977 tarihli ve İEİD: / sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Arasında Ticaret Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti (bundan böyle «Akit Taraflar» diye anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya arasında mevcut ticari ilişkileri kuvvetlendirmek ve geliştirmek arzusu ile, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek bir Anlaşma yapmayı kararlaştırmış ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : MADDE I Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan ithalat, ihracat, kambiyo ve sair kanunlar ve mevzuat uyarınca, iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla, özellikle ithal ve ihraç lisanslarınınverilmeli hususunda, mümkün olan azami kolaylığı sağlayacaklarılır. MADDE II Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı S, DKMİBJEL Prof. Br. N. ERBAKAN A. TURKES S. ÖZTÜBK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı İtişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Or. S. BİLGİÇ Prof. K. OZAL t. S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN Milli Eütim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sat. ve Sos. Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam G.SAZAK F. ADAK Doc. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İS. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakan ı İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN K. İNAN İ. C. EGE M. R. KUTAN Koyigterl ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Soayal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Akit Taraflar, İthalât ve İhracata uygulanan gümrük vergileri ve bütün diğer vergi ve formaliteler, ithalât ve ihracatla ilgili ödemelerin transferine uygulanan vergi ve harçlar hususlarında birbirlerine en ziyade müsaadeye mashar millet muamelesini uygulayacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II : 1091

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı : Yukarıdaki paragraf hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmayacaktır: a) Âkit Tarafların, hudut ticaretini kolaylaştırmak için komşularına tanıdıkları veya tanıyacakları imtiyazlar ve avantajlara, b) Âkit Tarafların, taraf bulunduğu veya taraf teşkil edebileceği Gümrük Birliği veya Serbest Mübadele Bölgesinden doğacak imtiyazlar ve avantajlara, c) Akit Tarafların, bölgesel ekonomik gruplaşmaları amaçlayan çok taraflı düzenlemelere katılmalarından doğacak imtiyazlar ve avantajlara, d) GATT çerçevesi içinde, gelişme yolundaki ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesini amaçlayan düzenlemelerden doğacak imtiyazlar ve avantajlara, e) Malezya tarafından. Commonwealth üyelerine ve İrlanda Cumhuriyetine tanınan imtiyazlar ve avantajlara. MADDE III Her Akit Taraf, diğer Âkit Taraf ticarî gemilerine ve uçaklarına, üçüncü ülkeler ticarî gemi ve uçaklarının, limanlarına veya havaalanlarına giriş ve çıkışlarında veya bu uçak ve gemiler liman veya havaalanlarında bulunduğu zaman uyguladığı liman harçları ve imtiyazlardan, daha gayrı müsait bir uygulama yapmıyacaktır. MADDE IV Âkit Taraflar, her İki ülkede yürürlükte bulunan kanunlar ve mevzuat uyarınca, karşılıklı olarak ülkelerinde açılan Uluslararası Fuar ve Sergilere iştirak edilmesi ve ticaret merkezleri tesis edilmesi hususlarında birbirlerine gerekli bütün yardım ve kolaylıkları göstermeyi kabul ederler. MADDE V Âkit Taraflar arasındaki ticari mübadelelere ait butun ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanunlar ve mevzuat uyarınca tarafların Merkez Bankalarının kabul edebileceği her türlü konvertibl dövizlerle icra edilecektir, MADDE VI Âkit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulamasını kolaylaştırmak ve uygulama ile ilgili sorunları halletmek ve aynı zamanda, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak amacıyla, her iki Tarafın temsilcilerinden oluşan ve Âkit Taraflardan birinin talebi ile müştereken kararlaştırılacak tarihlerde sırasıyla Ankara ve Kuala Lumpur'da toplanacak bir Karma Komite kurulması hususunda anlaşmaya varmışlardır. MADDE VII 1 İşbu Anlaşma, Âkit Taraflardan her birinin kendi usullerine uygun olarak onaylanmasını müteakip, onay belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 2 İşbu Anlaşma, bir yıl süre ile meriyette kalacak, yürürlük süresinin bitiminden iki ay önce Âkit Taraflardan birince feshi ihbar edilmediği takdirde, her seferinde aynı süreler için kendiliğinden yenilenmiş kabul edilecektir. Ankara'da 13 Şubat 1977 tarihinde, iki Türkçe, iki Malayaca ve iki İngilizce, altı nüsha olarak tanzim edilmiştir. Anlaşma metinleri arasında bir farklılık olduğu takdirde, İngilizce metin esas alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına (Süleyman Demirel) Başbakan Malezya Hükümeti Adına (Datuk Hussein Onn) Başbakan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

7 SO Aralık 1977 Sayı: tmcsfl^ffl fsa!/.ll?l'lt! Sayla: 7 İtiADS AûHSSı'ENT TUB ilkrubi-h.' 0/ TüiiKKl AND KâUİSIA The Government of the Republic of Turkey and the Government of Malaysia (hereinafter referred to as "the Contracting Partiea"), desiring to strengthen and develops the trade and commercial relations existing between the Republic of Turkey and Malaysia have resolved to conclude an Agreement which will regulate the trade and commercial relations between the two countries and have agreed as follows: AtiTiCLB X The Contracting Parties shall, subject to thalr respective Import,.export, foreign exchange and other laws, rules and regulations In force In either country, provide the maximum facilities possible, especially on the Issue of import and export licenses, for the purpose of increasing the volume of trade between the two countries. ARTICLE 11 The Contracting Parties shall grant to each other the most favoured nation treatment with respect to custom duties and all other taxes and formalities applicable to exports and imports, taxes and other charges imposed on the transfer of payments in connection with exports and imports. Provisions of the preceding paragraph shall not apply to: a) Preferences' and advantages which one of the Contracting Parties has granted or may grant to neighbouring countries in order to facilitate frontier trade, YOrQMw v» İdare MUM) Sayfa: II- 10«

8 Sagrfft: 8 RESM1 GAZETE 30 Arab* 1977 Sayi: b) Preferences and advantages which result from any customs union or free trade area which either of the Contracting Parties is or may become a member, c) Preferences and advantages resulting from participation by either of the Contracting Parties in multilateral arrangements aiming at regional economic grouping, d) Preferences and advantages resulting from arrangements aiming at the development of the economic and commercial cooperation amongst developing countries within the framework of OATTJ e) Preferences and advantages accorded by Malaysia to Commonwealth countrie s^sn e Republic of Ireland AnTICi,5 III Bach Contracting Party shall acoord to the merchant vessels and the commercial alrcrafts of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to merchant vessels and the commercial alrcrafts of any third country with respect to port dues and the prlvilages when entering or leaving the harbours and airports or while such vessels and alrcrafts are in the harbours and airports. AnTICLE IV Subject to their respective laws, rules and regulations both Contracting Parties agre d to grant to each other all required facilities and assistance for participation in International trade fairs and exhibitions and the setting up of trado centres in their respective territories. YOrOtme V8 Idare BaiQmQ Sayfa : II 1094

9 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayl»; 9 AMiCLB V All payments and charges In connection with the commercial transactions b tween the two countries shall tw effected in convertible currencies agreable by the resp^cvvo Central 3anks of the two Contracting Parties in accordance i»ith thn forelgnexchange laws, rules anrt regulations in foro? in each country. Ii The two Contracting Parties agreed to set up a joint committee comprising their repr^ssntatives to meet upon request of either Contracting Farty alternately in Ankara anfl Kuala Lumpur at a mutually agreed date in order to facilitate the implementation of the present agreement and to examine problems relevant to its application, as well as to recommend measures aiming at the promotion of trade between the two countries. AKTICLE VIi 1. The present Agreement shall be ratified in accordance with the respective procedures of each Contracting Party and shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification. 2. The present Agreement shall remain in force for a period of one year from its entry into force and shall thereafter be automatically renewed for further similar periods, unless a written notice of termination is given by either Contracting Party two months prior to the expiry of the Agreement. VOrOtim vs İdare Bölümü Sayfa: II - 108»

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı : Don«at Ankara, this 13th day of February, 1977 In six originals, two in the Turkish, two in the Malay and two in the Snglish languages. In the event of a divergence between any of the texts of this Agreement the Snglish text shall prevail. For the Government of the, Republic of Turkey For the Government of Malaysia (SÜLEYMAN DEMİREL) Prime Minister (DATUK HUSTElN ONN) Prime Minister Yönetmelikler Karar Sayısı : 7/14361 İlişik «Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Ve Jandarmanın) Lojistik Seferberliğine Dair Yönetmeliğin 30 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulması: Milli Savunma Bakanlığının 9/9/1977 tarihli ve 1977/253-EE sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 5/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcın Devlet Bakanı S. DEMİREb Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKES 3. ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ MUlt Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAIı S. ÖZTÜRK N. MENTEŞE MU11 Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakam SaJ. ve Soe. Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. AO. GÜNER C. GÖKÇEK Gttmv ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G.SAZAK T. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İr. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. INAN L C. EGE M. B. KOTAN KAylsleri ve Koop. Baka nı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakam T. YÜCEL S. SAVCI ö. SAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

11 30 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava ve Jandarmanın) Lojistik Seferberliğine Dair Yönetmeliğin 30 ncu Maddesi Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava ve Jandarmanın) Lojistik Seferberliğine dair Yönetmeliğin 30 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde ve 232 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi taşıtlar (personel ve yük taşıyamıyan, römork çekemiyen, telsiz cihazlarının montesine müsait olmıyan, arazi vitesi olmıyan binek otomobilleri ile topçeker olarak kullanılmaya müsait olmıyan zirai traktörler ve motorsuz taşıtlar (hariç) trafik şube ve bürolarında deniz, su yollan ve hava araçlarından kayda tabi olanlar, kaydı yapan idarelerce, kayda alınmalarını müteakip en geç 30 gün içerisinde kayıt örnekleri (Ek - 2) toplu olarak 11 askerlik şubesine bildirilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. İçişleri Bakanlığından: Emniyet Teşkilâtında Bir Memuriyete İlk Defa Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi İle 10. Maddesinin (B) Bendinin 4. ve 5. fıkralarının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik Madde 1 Emniyet Teşkilâtında Bir Memuriyete İlk Defa Atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi ile 10. maddesinin (B) bendinin 4. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27 Yazılı, sözlü, test veya uygulamalı sınavlar sonunda yapılacak olan değerlendirme, sınav kurulu tarafından ve 100 not üzerinden yapılır. En az 60 not alanlar yeterlik sınavını kazanmış sayılırlar. Mülakatlar, Merkezde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile kurulacak bir veya birden fazla sınav kurullarınca yürütülür. Yazılı veya test sınavı sonunda yapılacak olan değerlendirmede; en az 40 not almış olmak şartiyle, profesyonel şoför ehliyeti bulunanların notuna 10, askerliğini Komando eri olarak yapmış oldukları tevsik edilenlerin notuna 20, askerliğini Jandarma eri olarak yapanların notuna 10, jandarma onbaşısı veya çavuşu olarak yapanların notuna 20, patlayıcı maddeleri tesirsiz hale getirme ve imha et mede uzman oldukları tevsik edilenlerin notuna 20, not ilâve edilir. Mülakatta, sınav kurulu tarafından adayda araştırılması gereken vasıfların her biri için en az 60 not alınması ve bütün vasıllardan alman not ortalamasının 70 den aşağı düşmemesi şarttır. Sınav notları yukarıdaki esaslara göre tespit edilir ve yazılı, sözlü, test veya uygulamalı sınav notu ile mülakat notu toplamı ikiye bölünerek başarı derecesi tespit edilir. MADDE 10 B) Özel şartlar. 4 Ortaokul ve lise mezunları için (18) yaşını tamamlamış olmak ve (30 yaşından yukarı olmamak; yüksek tahsilli olanlar için (36) yaşından gün almamış olmak, Yaş düzeltilmesi kabul edilmez. 5 Boyu 1,64 metreden kısa olmamak, Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür. Yürütmeveİdare Bölümü Sayfa: II

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Başkanlığı Yardım Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinin değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik Yönet Madde 1 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Başkanlığı Yardım meliğinin 23 ve 34 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 23 I) Kurumda çalışmaya başladıkları günden ilişiklerinin kesildiği güne dek aralıklıda olsa enaz 1500 günlük işbağıtı bulunan hastalıkları 506 sayılı Yasanın iş kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortası kapsamı dışında kalan üyelerden. a) Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık bağlanmasını gerektirecek nedenlerle işkağıtı kaldırılanlar, b) Ölenlerin, 13 üncü maddede üyenin geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerine ilişkin olarak belirtilen şartları taşıyan eşleriyle çocuklarına, bunlar yoksa ana, babasına, bunların Sayılarına göre eşit parçalara bölünerek, son yardım yapılır. II İş bağıtları kaldırılan üyelerden 506 sayılı yasanın iş Kazalarıyla Meslek Hastalıktan Sigortası kapsamına giripte Sosyal Sigortalar Kurumun'dan sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanamayan, Kurumda çalışmaya başladıkları günden ilişkilerinin kesildiği güne dek aralıklıda olsa en az 1500 günlük iş bağıtı bu unanlara son yardım yapılır. Madde maddenin (l/a) fıkrası gereğince son yardıma hak kazanan üyelere- (I/b) fıkrası gereğince üyelerin son yardıma hak kazanan aile bireylerine yapılacak yardım 1475 sayılı yasaya göre saptanan çalışma süresi gün sayısının her 300 günü bir çalışma yılı sayılarak üyenin en çok 160 lira gündelik ücretine göre, a) 10 yıla dek her çalışma yılı için 30 günlük ücretinin % 10 u b) 10 yıldan 20 yıla dek her çalışma yılı için 30 günlük ücretinin % 15'i c) 20 yılı aşan her çalışma yılı için 30 günlük ücretinin % 20 si Ayrıca, d) 45 günlük ücretinin ilâvesiyle biçimin de hesaplanarak ödenir. Madde 2 Bu Yönetmelik değişikliği 1/1/1978 tarihinde yürürlüğe girer. İstanbul Üniversitesinden: istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doktora Yönetmeliğinin Bazı Maddelerini Değiştiren Yönetmelik Madde 1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktora yönetmeliğinin 2,4,5,6,7,8,9 ve 12. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2 Diş Hekimliği Doktora öğrenimine kayıt olmak için aşağıdaki koşullar aranır: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 1088

13 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 a) Yurt içi ve yurt dışı üniversitelere bağlı Diş hekimliği lisans öğretimi yapan kuruluşlardan veya Diş hekimliği Fakültelerinden diploma almış bulunmak ve bu diplomanın Diş hekimliği Fakültesi diploması ile eşdeğerliliği, Fakülte Kurulunca kabul edilmiş olmak gerekir. Diş hekimliği diplomasına sahip olmayan diğer Fakülte mezunlarının istekli olduğu dalda doktora yapıp yapamayacağına Fakülte Kurulu karar verir. İstenilen niteliklere sahip yabancı uyruklular da doktora yapabilirler. b) Türkçe dışında meslek yayımlarını izlemeye yetecek derecede Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça dillerinden birini bildiğini, Asistanlık Yönetmeliğinin Yabancı dil sınavına ilişkin hükümlerine göre kanıtlamış olmak gerekir. Asistan olmak için geçirilen yabancı dil sınavı doktora içinde geçerli sayılır. Madde 4 Doktora çalışmaları tez konusu verildikten sonra en az 2, en çok 5 yıl sürer. Bu süre içersinde aday özel hükümler bölümünde bildirildiği şekilde araştırma ve çalışmalarını bitirerek doktora tezini hazırlamalıdır. Bu süre içinde ilgili kürsülerce gerekli seminerler düzenlenir. Savunulabilir olduğuna karar verilen tezin kabulünden sonra, adayın sözlü sınavda da başarılı olması gerekir. Madde 5 Yukarda sayılan koşulları başarıyla tamamlayanlar sınav jüri. sinin kesin kararı ile Doctor Medicinae Dentariae (Dr. med. dent.) unvanını kazanırlar Diş hekimliği Doktorası diplomaları, Dekan ve Rektörün imzasından sonra kendilerine verilir. Madde 6 Kaydını yaptıran aday, yanında tez çalışmaları yapacağı öğretim üyesinin onayını alarak tez konusunu saptar. Tez konusu, tezi yönetecek öğretim üyesi tarafından dekanlığa bildirilir. En az 2 yılda hazırlanacak olan tezin yöntem ve sonuç bakımından bilime bir katkıda bulunması ve bilimsel standartlara uygun bir biçimde düzenlenip sunulmuş olması gerekir. Madde 7 b) Tez çalışmalarının devam edeceği kürsünün başkanı ile çalışmaları yönetecek öğretim üyesinin uygun yazısı, d) Kaldırılmıştır. Madde 8 Tezin tamamlanması üzerine tezi yöneten öğretim üyesi durumu bir raporla Fakülte Dekanlığına ve bağlı bulunduğu Kürsü Başkanına bildirir. Dekanlığa verilen rapora tezin daktilo edilmiş 7 nüshası eklenir. Ayrıca Türkçe ve yabancı dilden birer özet ile adayın hal tercümesinin de eklenmiş olması gerekir. Madde 9 Dekanlık, verilen raporu ilk toplanacak Fakülte Kurulu gündemine alır. Kurul, tez yöneticisinin başkanlığında 5 öğretim üyesinden oluşan bir jüriyi gizli oyla seçer. Madde 12 Sözlü sınav açık olarak yapılır. Sınav süresi 1 saatten az ola maz. Aday tezini açıkladıktan ve savunduktan sonra tezini hazırladığı bilim dalı ile ilgili sorular yöneltirler. jüri üyeleri adaya, tez ve Sınav sonucunda jüri üyeleri adayın sınavı başardığına en az 4 olumlu oy ile karar verebilirler ve derecesini (Pekiyi-iyi) not ile belirtirler. girer. Durumu bir raporla dekanlığa bildirirler ve adaya da açıklarlar. Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 30 Aralık, 1977 Sayı: Karar Sayısı: 7/14331 Atama Kararnameleri Osaka Fahri Başkonsolosluğu'na Bayan Masako Ohya'nın atanması; Dışişleri Bakanlığının 13/7/1977, 9/8/1977 tarihli ve KOKKB: ,1063 sayılı yazılan üzerine, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam S. PEMTREIJ Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKES S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N CEVHERİ Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakam Maliye Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAL I. S. ÇAĞLAYANGIL C. BILGEHAN Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ ve Sos Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A O GUNER C. GÖKÇEK Ctüm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK F. ADAK Doç Dr. Y ERGENEKON Dr. I F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay Bakanı Turizm ve Tan Bakanı İmar ve iskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN I C EGE M. R KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bjkrfnı T. YÜCEL S. SAVCI O. SAKAR Kullur Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLİ Karar Sayısı: 7/14332 Cardiff Fahri Konsolosluğu'na John Gordon Phillips'in atanması; Dışişleri Bakanlığının 13/7/1977, 9/8/1977 tarihli ve KOKKB: ,1061 sayılı yazıları üzerine, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı S. DEMİREL Prof Dr. N ERBAKAN A. TÜRKEŞ S ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Mili! Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAL İ. S. ÇAĞLAYANGİL C BİLGEHAN MÜU Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ ve Sos Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 1100

15 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Güm. ve Tekel Bakam G. SAZAK SANAYI ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı F. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.T. CUMALIOĞLU En. va Tabii Kay. Bakam TURIZM vatan. BAKANı FCAARV» TAKANBAKANı K. İNAN 1 C. BOS AF. B. KOTAM K.6yişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor BAKANı T.YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Soayal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Karar Sayısı: 1/14376 Acık bulunan T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Ulaştırma Bakanlığı Üyeliğine Osman Almocagil'in atanması; adı gecen Ba kanlığın 16/1/1/1977 tarihli ve sayılı yazısı üzerine 12/3/1964 tarihlive440 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 30/11/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı DevM Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Devlet Bakanı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN G. SAZAK S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE C. GÖKÇEK E. CEYHUN N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakam T. KAPANLİ Prof. K. ÖZAL S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN MİUS Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı V. SaJ. ve Sos. Yar Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ E. CEYHUN' C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bak. V. Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK S. SAVCI Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İT. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıt. Bak. V. İmar ve İskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN A. AKYOL M. B. KOTAN Köyişleri ve Koop. Bakam Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI A. 8. EREK Kültür Bakam Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL 1 EK TEM Karar Sayısı: 7/14862 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda açık bulunan üyeliklere Maliye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken aday gösterilmiş olan Necla Köker, Gürbüz Mete ve Enis Özkan'ın atanmaları; 12/3/1964 tarihli ve 440 saydı Kanunun geçici 6 ncı 3460 sayılı Kanunun 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 19/12/1977 tarihinde kaarlaştırılmıstır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: II

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: 17306 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı iğleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 12 Aralık 1977 Genel Müdürlüğün* PAZARTESİ başvurulur. Sayı : 16137 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın 1 arılııııcısı A. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: 15372 K A R A R

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve V«Yazı işleri i içirt Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE Sayı : 16083

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 YASAMA BOLUMU 1 Ekim 1994 CUMARTESİ Kanunlar Sayı : 22068 Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28661 RACVIAC-GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

Detaylı