K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay ndaki yüzde 4 azalma seyrini korudu unu ortaya koydu. hracat, temmuz ay nda yüzde 4.32 oran nda azalarak 133 milyon dolar olurken,7 ayl k dönemde ise yüzde 14.4 oran nda düflerek 934 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleflti. ADASO Baflkan Zeki K vanç, ihracat n kentin üretim dinamiklerinin harekete geçirilmesinde en önemli etken oldu unu belirterek, Adana n n ihracat n gelifltirmeye öncelik ve önem verdiklerini söyledi. 4 TE K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, ülke olarak iki y ld r siyasi tansiyonu yüksek bir dönemin yafland n belirterek, belirsizlik sürecinin 1 Kas m da yap lacak seçimde sona ermesi ve geliflime odaklan lmas gerekti ini söyledi. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu nun baflkanl nda yap lan A ustos ay meclis toplant s nda konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, 7 Haziran seçimi sonras ortaya ç kan belirsizli in ard ndan hiç temenni edilmeyen bir sürecin içerisinde kal nd n belirterek, ekonomik anlamda önemli sorunlarla karfl lafl ld n, uzun u rafllar ve fedakârl klar sonucu belirli bir noktaya gelen bar fl sürecinin büyük bir yara ald n vurgulad. Belirsizlik sürecinden en büyük zarar sanayicilerin üstlenmek durumunda kald n belirten K vanç, artan döviz kuru ve daralan iç pazar n tüm sanayi üreticilerini oldukça olumsuz flekilde etkiledi ini söyledi. K vanç, içerde ve d flarda yaflanan belirsizlik ortam n n bir süre daha devam edece ini düflünerek son derece dikkatli hareket edilmesi, karar al rken bir yerine iki kez düflünülmesi gerekti ini kaydetti. 7 DE Adana Sanayi Odas Yönetimi nden Adana ESOB'a taziye ve kutlama ziyareti Adana için el ele verece iz Adana'n n gelece i aç s ndan kurumlararas iflbirli inin önemine dikkat çeken ADASO Baflkan Zeki K vanç ve AESOB Baflkan Nihat Sözütek, "Hepimiz bu topraklarda do duk, büyüdük, yetifltik, ifl sahibi olduk, doyduk. Adana çocu uyuz. Bugün sorunlar yuma haline gelen Adana'y düzlü e ç karmak için birlikte çal flaca z. Odalar m z her zaman istiflare içerisinde olacak. Adana için el ele verece iz" dedi. 3 TE ABD Konsolosu nun Adana Sanayi Odas n ziyaretinde gündeme geldi Pamuk ve demir çelikte kriz afl lmal Vergide e-tebligat dönemi bafll yor Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (fiirketler ve Di er Tüzel Kifliler çin) kurumlar vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine vermeleri gerekecek. 5 TE Öncelikli yat r mlara stratejik destek Bakanlar Kurulu 2012 y l nda yürürlü e giren Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Kararda de ifliklik yapt. Asgari sabit yat r m tutar 3 milyar liray aflan öncelikli yat r mlar da stratejik yat r m olarak kabul edilecek ve bu kapsamda desteklerden yararlanabilecek. 2 DE Piyasada riskli 4 milyon çek var Kredi Kay t Bürosu Genel Müdürü Kas m Akdeniz piyasada ödenmeme riski yüksek 4 milyon çek yapra bulundu unu belirterek, vatandafl n bundan korunmak için karekodlu çek talep etmesi gerekti ini bildirdi. 3 TE ABD nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht in Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde, iki ülke aras nda pamuk ve demir çelik sektörlerinde yaflanan damping ve sübvansiyon soruflturmalar gündeme geldi. ABD den pamuk ithalinde, Türkiye den demir çelik ürünleri ihracat nda yaflanan krizin afl lmas n n iki ülkenin yarar - na oldu u vurguland. 2 DE Adana dan 2 sanayi firmas ilk 100 aras nda yer ald En H zl Büyüyen 100 flirket TOBB öncülü ünde, TEPAV ve AllWorld Network iflbirli inde yap lan Türkiye'nin en h zl büyüyen flirketleri yar flmas "Türkiye 100" sonuçland. Yar flman n birincisi döneminde sat fl gelirlerini yüzde 8 bin 754 oran nda art ran Maren Marafl Elektrik olurken, Adana dan Alpa nflaat 43., Beta Transformatör ise 79. s rada yer ald. 12 DE

2 2 7 EYLÜL 2015 HABER fiç N N ÜCRET N N GÜNÜNDE ÖDENMEMES (Yarg tay Uygulamas ) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri Ücret ve Ücretin Ödenmesi: Genel anlamda ücret bir kimseye bir ifl karfl l - nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf ndan sa lanan ve para ile ödenen tutard r. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak kural olarak, Türk paras ile iflyerinde veya özel olarak aç lan bir banka hesab na ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak, yabanc para olarak kararlaflt r lm fl ise ödeme günündeki rayice göre Türk paras ile ödeme yap labilir. (De iflik ikinci f kra: /85 mad.) Ücret en geç ayda bir ödenir. fl sözleflmeleri veya Toplu fl Sözleflmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. fl sözleflmelerinin sona ermesinde, iflçinin ücreti ile sözleflme ve kanundan do an para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. flverenin ücreti k smi olarak ödemesi iflçinin fesih hakk n ortadan kald rmaz. Ücretin ödendi ini ispat külfeti iflverene aittir. flçinin imzas n içeren belge (ücret bordrosu), banka kay tlar yla ispat edilmelidir. (YG. 7. HD. 2013/23631 E, 2014/10298 K, T.) Ücret hesap pusulas iflçi istedikçe de il, her ay düzenli olarak iflçiye verilmesi gereken belgedir. Ücret alacaklar nda zamanafl m süresi befl y ld r. Ücretin Gününde Ödenmemesi: 4857 Say l fl Kanunu nda ücret daha fazla güvence alt na al nm fl ve iflçi ücretinin yirmi gün içinde ödenmemesi durumunda, flçinin ifl görme edimini yerine getirmekten kaç nabilece i aç kça düzenlenmifltir. Toplu bir nitelik kazanmas halinde dahi bunun kanun d fl grev say lamayaca kurala ba lanm flt r. Ücreti ödenmeyen iflçinin alaca konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar ifl görme edimini yerine getirmekten kaç nmas, ifl iliflkisinin devam nda baz sorunlara yol açabilir. Bu bak mdan, iflverenle bir çekiflme içine girmek istemeyen iflçinin, hakl nedene dayanarak fl Sözleflmesini feshetme hakk da bulunmaktad r. Ücretin ödendi inden söz edebilmek için iflçinin yasa ya da sözleflme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmifl olmas ve iflçinin bu ücrete hak kazanmas gerekir Say l fl Kanunu nun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, genifl anlamda ücret olarak de erlendirilmelidir. kramiye, prim, yakacak yard m, giyecek yard m, fazla çal flma, hafta/genel tatil çal flmas, gibi alacaklar n ödenmemesi durumunda da iflçinin hakl fesih imkân bulunmaktad r. flçinin sigorta primlerinin hiç yat r lmamas, eksik yat r lmas, düflük ücretten yat r lmas, flçinin ücretinin iflverenin içine düfltü ü ödeme güçlü ü nedeniyle ödenmemifl olmas n n sonuca bir etkisinin bulunmad. (YG. 7. HD. 2014/2756 E, 2014/10876 K, T. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oran uygulan r. flçilerin bu nedenle fl Sözleflmeleri çal flmad klar için feshedilemez ve yerine yeni iflçi al namaz, bu ifller baflkalar na yapt r lamaz. fl Sözleflmesini hakl olarak fesheden iflçi k - dem tazminat n hak kazan r ise de; sözleflmeyi kendisi feshetti inden ihbar tazminat na hak kazanamayaca. (YG. 22. HD. 2013/17526 E, 2014/27220 K, T.) ABD Konsolosu nun Adana Sanayi Odas n ziyaretinde gündeme geldi Pamuk ve demir çelikte damping ve sübvansiyon krizi afl lmal ABD nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht in Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde, iki ülke aras nda pamuk ve demir çelik sektörlerinde yaflanan damping ve sübvansiyon soruflturmalar gündeme geldi. ABD den pamuk ithalinde, Türkiye den demir çelik ürünleri ihracat nda yaflanan krizin afl lmas - n n iki ülkenin yarar na oldu u vurguland. Göreve bafllamas ndan dolay ziyaretlerini sürdüren Konsolos Specht, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal, Erdo an fiire, Sayman üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve Salih Sütcü ile bir araya geldi. Ziyarette, Adana sanayisi ve Türkiye- ABD aras ndaki ekonomik iflbirli i ve ticari iliflkiler konusunda görüfl al flveriflinde bulunuldu, karfl lafl lan s k nt lar ve beklentiler dile getirildi. Baflkan K vanç, Adana n n ilk sanayileflen kentlerden biri oldu- unu ve ABD ile önemli ticaret iliflkileri bulundu unu belirterek, Adana ya hofl geldiniz. Önümüzdeki süreçte ekonomik iliflkilerin daha da gelifltirilmesi için iflbirli ine haz r z. Bu noktada birlikte baflar l çal flmalar yap laca na inan yoruz dedi. Konsolos Specht, Adana n n, Türkiye deki önemli iflletmelerin merkezi konumunda bulundu unu bildirdi, Specht, Ekonomi ve ticaret uzman olarak, böylesine üretimin merkezi bir flehirde görev yapmaktan memnunum. Ülkeler aras ndaki iflbirliklerinin gelifltirilmesi için katk yapmaktan mutlu olaca m diye konufltu. ÇÖZÜM, K ÜLKEN N YARARINA OLACAK Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ABD taraf ndan Türk demir çelik ürünlerine ek vergi konulmas n n ard ndan Türkiye nin de ithal edilen Amerikan pamu u için damping ve sübvansiyon soruflturmas bafllat ld n, konunun uluslar aras kurumlara intikal ettirildi ini belirtti. Türk tekstilcisinin y lda 500 bin ton ithalat ile Amerikan pamu unun en büyük müflterisi, ayn flekilde Amerikan demir çelik sektörünün de en büyük al c konumunda bulundu unu iflaret eden K vanç, Soruflturmalar nedeniyle tekstilci pamuk almakta, demir çelik sektörü de satmak zorlanacak. Bu durumdan iki ülkenin sanayicileri olumsuz etkilenecek ve zarar görecek. Sorunun çözüme kavuflturulmas iki ülkenin ve sanayicilerinin yarar - na olacakt r dedi. ABD nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, pamuk ve demir çelik ürünlerinde yaflanan sorunun afl lmas yönünde sektör temsilcilerinin ABD ve Türkiye de giriflimlerini sürdürmeleri gerekti ini, bu konuda gerekli bilgilendirmelerde bulunmak için çaba gösterilece ini ifade etti. Öncelikli yat r mlara stratejik destek Bakanlar Kurulu 2012 y l nda yürürlü e giren Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Kararda de ifliklik yapt. Asgari sabit yat r m tutar 3 milyar liray aflan öncelikli yat r mlar da stratejik yat r m olarak kabul edilecek ve bu kapsamda desteklerden yararlanabilecek. Öncelikli yat r mlar, hangi bölgeye yap l rsa yap ls n, 5 inci bölge ilaçlar ve kan ürünleri üreti- biyoteknolojik ilaç, onkoloji desteklerinden yararlanabiliyor. mine yönelik yat r mlar. 6 nc bölgedeki yat r mlar ise kendi bölgesinde de erlendiriliyor. ndan al nacak proje onay na f) Savunma Sanayii Müsteflarl - Stratejik yat r mlara, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnas, gelir gari yirmimilyon Türk Liras istinaden gerçeklefltirilecek as- vergisi stopaj deste i ve gemi infla tutar ndaki savunma, havac l k yat r mlar için sigorta primi iflveren hissesi deste i veriliyor. ve bu mahiyetteki yat r mlar g) Maden istihraç yat r mlar ve uzay alan ndaki yat r mlar. Bu yat r mlar için sa lanacak (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). r mlar (4/6/1985 tarihli ve ve/veya maden iflleme yat - faiz deste i tutar 700 bin liray geçemeyecek. ç) Kültür ve Turizm Koruma ve 3213 say l Maden Kanununda tan mlanan I. grup maden- Bakanlar Kurulu Karar n n Geliflim Bölgelerinde yap lacak turizm yat r mlar ndan ler ve m c r yat r mlar ile s- 17 nrci maddesinde tan mlanan öncelikli yat r mlar flunlar: bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm cek istihraç ve/veya iflleme tanbul ilinde gerçeklefltirile- a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu tafl mac l na yönelik yat - konaklama yat r mlar. yat r mlar hariç). r mlar. d) Asgari ellibin metrekare kapal ) Özel sektör taraf ndan gerçeklefltirilecek olan ilk, orta ve li- b) Özel sektör taraf ndan yap lacak flehirleraras yük ve/veya yat r mlar (konaklama ve al flse e itim yat r mlar. alana sahip uluslararas fuar yolcu tafl mac l na yönelik verifl merkezi üniteleri hariç). h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji demiryolu yat r mlar ile flehir e) Sa l k Bakanl ndan al nacak Bakanl taraf ndan desteklenen AR-GE projeleri netice- içi yük tafl mac l na yönelik proje onay na istinaden gerçeklefltirilecek asgari yirmisinde gelifltirilen ürünlerin demiryolu yat r mlar. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli milyon Türk Liras tutar ndaki üretimine yönelik yat r mlar.

3 HABER 7 EYLÜL Piyasada ödenmeme riskli 4 milyon çek var Kredi Kay t Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kas m Akdeniz piyasada ödenmeme riski yüksek 4 milyon çek yapra bulundu unu söyledi. Geçen y l n ilk yedi ay ile karfl laflt r ld nda bu y l ödenmeyen çeklerin yüzde 15 art flla 424 bin adete ulaflt n bildiren Akdeniz, toplam çekler içinde ödenmeyenlerin oran n n da yüzde 3,3 e yükseldi ini kaydetti. Findeks sisteminin birinci y l n doldurmas üzerine düzenlenen toplant da Akdeniz karfl l ks z çekler konusunda uyar larda bulundu. Türkiye de 310 bin kiflinin vadesi geldi i halde ödemedi i çeki oldu unu bildiren Akdeniz bunlardan 235 bininin elinde de toplamda 4 milyondan fazla çek yapra bar ndan çek karnesi bulundu unu söyledi. Bu 4 milyon çekin ödenmeme ihtimalinin bulundu una dikkat çeken Akdeniz, vatandafl n bundan korunmak için karekodlu çek talep etmesi gerekti ini bildirdi. Üzerinde karekod bulunan çeklerle, keflidecinin çek ödeme geçmiflinin sorgulanabildi ini hat rlatan Akdeniz, Bu sayede karfl l ks z çek alma ihtimalinizi yüzde 80 oran nda azaltabilirsiniz dedi. AYDA 20 B N K fi N N ÇEK KARfiILIKSIZ ÇIKIYOR Findeks üzerinde kredi derecesi sorgulaman n yaklafl k 3,5 lira maliyeti oldu unu belirten Akdeniz, Koruman n ve güvenli bir ticari hayat n yolu ifl yapt n z, vadeli mal satt n z kiflileri tan maktan geçiyor. Her ay ortalama 20 bin kiflinin çeki karfl l ks z ç k yor ve bundan bir çok kifli zarar görüyor. Bu 20 bin kiflinin geçmifl çek ödemelerine bak ld nda yaklafl k yüzde 80 inin geçmiflte de çeklerinin karfl l ks z ç kt görülüyor. Bu kiflilerin çekleri kabul edilmeden önce çek raporlar na bak lmas halinde karfl l ks z çek alma riskinizi yüzde 80 ne yak n bir oranda düflürebiliyorsunuz diye konufltu. ÜÇ K fi DEN B R BANKALARDAN TEM NATSIZ KRED ALAMIYOR KKB nin geçen y l hayata geçirdi i Findeks sistemi bir y l n doldurdu. 1 milyon 90 bin kifli ve 10 bin kurumun üye oldu u sitemde 32 milyon kiflinin kredi derecelendirmesine ulafl labiliyor. 32 milyon kiflinin kredi notu ortalamas ise 1450 puana denk geliyor puana kadar ulaflan ve çok riskli, riskli, orta, iyi, çok iyi fleklinde befl aflamas bulunan kredi derecelendirmesinde 1450 puan orta seviyeye denk geliyor. KKB istatistiklerine göre Türkiye de kredi notu olan 32 milyon kiflinin üçte biri teminat göstermeden bankalardan kredi alam yor. Vatandafl n yüzde 22 si çok riskli s n f nda derecelendirilirken yüzde 12 si ise riskli s n f nda bulunuyor. Bankalar n bu kesime kredi vermekten kaç nabilece ini belirten KKB Genel Müdürü Kas m Akdeniz, çok riskli ve riskli grubun teminat göstermeden kredi kullanamayaca n söyledi. Kredi Kay t Bürosu Genel Müdürü Kas m Akdeniz PROTESTOLU ÇEK TUTARI YÜZDE 26 YÜKSELD Türkiye Bankalar Birli i Risk Merkezi nin yapt aç klamaya göre, Ocak- Temmuz 2015 döneminde 564 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutar 5,3 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen y l n ayn dönemine göre de iflmezken, tutar %26 oran nda artt. Ocak-Temmuz 2015 dönemini kapsayan 7 ayl k sürede, adet olarak en fazla senedin protesto edildi i ilk 5 il s ras yla, Ankara, zmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin %28 ini ilindekiler olufltururken, u %13 ile Ankara, %6 ile zmir, %5 ile Gaziantep ve %4 ile Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düflük oldu u iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu. Adana Sanayi Odas Yönetimi nden Adana ESOB'a taziye ve kutlama ziyareti Adana için el ele verece iz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i ni ziyaret ederek, merhum Kaz m Bar fl k için taziye, Birlik Baflkanl na getirilen Nihat Sözütek e kutlama ziyaretinde bulundu. Adana'n n gelece i aç s ndan kurumlararas iflbirli inin önemine dikkat çeken ADASO Baflkan Zeki K vanç ve AESOB Baflkan Nihat Sözütek, "Hepimiz bu topraklarda do duk, büyüdük, yetifltik, ifl sahibi olduk, doyduk. Adana çocu uyuz. Bugün sorunlar yuma haline gelen Adana'y düzlü e ç karmak için birlikte çal flaca z. Odalar m z her zaman istiflare içerisinde olacak. Adana için el ele verece iz" dedi. ADASO Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Güldiker, Faruk Aytek, Süleyman Bafl, Salih Sütçü, Ahmet Özkök ve Genel Sekreter Bora Kocaman ile Adana ESOB Baflkan Nihat Sözütek'i makam nda ziyaret etti. Ziyarette konuflan K vanç, "Öncelikle bafl n z sa olsun. Kaz m Bar fl k bizim için çok de erli bir insand. Ziyaretlerimizde bize, (Biz fidanl z, sizler içimizden yetifltiniz) derdi. Çok üzüldük. Ama elden gelen bir fley yok. Mekan cennet olsun. Sizi ve yeni yönetiminizi de kutluyoruz. Hay rl, u urlu olsun, baflar lar diliyoruz" diye konufltu. Birlik Baflkan Vekili ve Adana Ya l Boyac lar Esnaf Odas Baflkan Mustafa Göktafl' n da bulundu u ziyarette, Birlik Baflkan Nihat Sözütek, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Sözütek, merhum Baflkan Kaz m Bar fl k' n Adana'da yeri doldurulamaz bir yönetici oldu unu, kendilerinin de O'nun yolunda, Ahi Evran felsefesiyle hizmet ederek esnaf ve sanatkarlara, Adana'ya yarar getirecek çal flmalara devam edeceklerini belirtti. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 7 EYLÜL 2015 HABER Adana Sanayi Odas, 2015 Temmuz hracat Raporu hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay ndaki yüzde 4 azalma seyrini korudu unu ortaya koydu. hracat, temmuz ay nda yüzde 4.32 oran nda azalarak 133 milyon dolar olurken,7 ayl k dönemde ise yüzde 14.4 oran nda düflerek 934 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleflti. Temmuz 2015 rakamlar na göre Adana da gerçeklefltirilen ihracat n yüzde 70,6 s sanayi faaliyetlerinden oluflsa da sanayi ihracat Türkiye ortalamas olan yüzde 82,4 ün oldukça alt nda gerçekleflti. HRACATININ ÜLKE PAYI ARTTI Temmuz ay ihracat de erlerinde olumlu olarak karfl m za ç kan bir di er nokta ise Adana toplam ihracat n n Türkiye ihracat içerisindeki pay nda görüldü. Adana ihracat n n ülke ihracat na oran 2014 y l Temmuz ay nda yüzde 1,11 iken 2015 Temmuz da 1,22 ye ç kt. Bu da ülke ihracat azal fl n n kentin ihracat azal fl ndan daha fazla oldu unu gösterdi. Y l n ilk 5 ay nda ihracatta görülen ve oldukça yüksek yüzdelerde olan azalma oranlar Haziran ay itibariyle % 4 seviyelerine gerilemifl aras nda en çok ihracat yap lan ilk 10 sektör s ralamas nda 223 milyon dolar aflan ihracatla tekstil ve hammaddeleri geçti imiz ay oldu u gibi yine birinci s ray ald. Bunu 162 milyon dolar aflan ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat takip ediyor. Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre ve bir önceki y l n ilk yedi ay na göre yap lan k yaslamada ihracat azal fl görülen ilk befl sektör aras nda Sanayi Mamülleri alt sektörü ilk s rada geliyor. SUR YE EN ÇOK HRACAT ARTIfiI YAKALANAN K NC PAZAR Tutar baz nda bir önceki aya göre Temmuz 2015 te en çok ihracat art fl yakalanan ilk 10 ülke aras nda Irak 5,6 milyon dolar aflan ihracat art fl yla ilk s rada yer ald. Suriye ye gerçeklefltirilen ihracat art fl da 2 milyon dolara yaklaflt. Bu veriler Suriye yi ihracatta en fazla art fl yakalanan ikinci ülke konumuna getirdi. hracat art fl yakalanan ülkeler aras nda Amerika Birleflik Devletleri (ABD) üçüncü s rada yer ald. Temmuz ay nda en çok ihracat yap lan ilk 10 ülke toplam bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 52 den yüzde 59 a ç kt Temmuz hracat Raporu nun tam metni web adresinde RAPORLAR bölümünde yer almaktad r. Sanayi ürünleri aras nda tekstil ve kimyevi maddeler Adana'n n en önemli iki ihraç ürünü olma özelli ini sürdürdü. Y l n ilk 7 ay nda bu iki sektördeki toplam ihracatta 54 milyon dolarl k azalma görülürken, otomotiv endüstrisi ihracat nda da 21 milyon dolar aflan bir azalma meydana geldi. Üç sektör ihracat ndaki azalma Adana ihracat ndaki temel azalman n önemli sebepleri aras nda yer ald. Adana n n en önemli ihracat ürünlerinden olan Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve Yafl Meyve ve Sebze sektörlerinde de y l n ilk 7 ay nda benzer flekilde 51 milyon dolar aflan azalma görüldü. Buna karfl n Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller grubu Temmuz ay ihracat n n bir önceki y l n ayn ay na göre Türkiye deki pay yüzde 7 den yüzde 7,6 ya, Yafl Meyve ve Sebze grubunda da Türkiye pay önemli bir art fll yüzde 2,8 den yüzde 5,5 e yükseldi. Sanayi mamulleri aras nda y l n ilk 7 ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre ihracat n art rabilen üç sektör s ras yla, Çelik; Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ile Deri ve Deri Mamulleri oldu. Temmuz ay nda ise bir önceki y l n ayn ay na göre en belirgin art fl Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ile Demir ve Demir D fl Metaller alt gruplar nda görüldü. olup Temmuz ay nda da azalma % 4 ler seviyesinde kald. Bununla birlikte Temmuz ay nda en çok ihracat yap lan ilk 10 ürünün Adana ihracat ndaki pay bir önceki y l n ayn ay nda % 33,7 den % 38,5 e ç kt. TEKST L Y NE HRACAT fiamp YONU Verilere göre, 118,6 milyon dolar aflan ilk 10 sektör ihracat toplam ihracat içerisinde yüzde 89 oran nda bir paya sahip oldu. Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Hububat Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri ilk üç s rada yer ald y l Ocak -Temmuz aylar Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç: hracat n artmas için yo un çaba içindeyiz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ihracat n kentin üretim dinamiklerinin harekete geçirilmesinde en önemli etken oldu unu belirterek, Adana n n ihracat n gelifltirmeye öncelik ve önem verdiklerini söyledi. K vanç, Bu nedenle üyelerimize her hafta ücretsiz d fl ticaret e itimi veriyoruz. Ayr ca D fl Ticaret stihbarat Birimi kurma çal flmalar m z da devam etmektedir. Türkiye de ilk kez bir kurum taraf ndan firmalara özel hedef müflteri ve rakip analizi hizmeti verilecek dedi. ADASO Baflkan Zeki K vanç, daralan iç pazar gerçe i karfl - s nda ihracat n art r lmas n n, firmalar n süreklili inin sa lanmas ve ekonomik hedeflere ulafl lmas aç s ndan zorunluluk oldu unu vurgulad. Ülke ekonomisinin geliflmesi için Marmara n n d fl nda ikinci metropol bölgeye ihtiyaç duyuldu- unu belirten K vanç, ilk sanayileflen flehirlerden olan Adana n n, bölge ekonomisini gelifltirebilecek lokomotif etkiye sahip bulundu unu ifade etti.

5 HABER 7 EYLÜL Vergide e-tebligat dönemi bafll yor Elektronik tebligat uygulamas na, 1 Ocak 2016 tarihi itibar yla bafllanacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yap labilecek. Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplar na 213 say l Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebli i gereken evrak n, Gelir daresi Baflkanl arac - l yla elektronik ortamda tebli edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Maliye Bakanl n n konuya iliflkin "Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i" Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Kanun hükümlerine göre tebli i gereken elektronik imzal evrak, elektronik tebligat sistemi kullan lmak suretiyle muhatab n elektronik tebligat adresine tebli edilebilecek. Buna göre, tebli e elveriflli elektronik adres kullanma zorunlulu u getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebli yap labilecekler "kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançlar basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), iste e ba l olarak kendilerine elektronik tebligat yap lmas n talep edenler" olarak belirlendi. Kendisine elektronik ortamda tebli yap labilecek olanlar, tebli le belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu mükelleflerin d fl nda kendilerine elektronik tebligat yap lmas n talep eden kifliler de sistemden iste e ba l olarak yararlanabilecek. KURUMLAR VE GEL R VERG S MÜKELLEFLER N N B LD R M Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (fiirketler ve Di er Tüzel Kifliler çin) kurumlar vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine vermeleri gerekecek. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili ifllemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmifl vekaletnameyle yetkili k l nan kifliler arac l - yla bizzat teslim edecek. Tebli de getirilen zorunluluklar n bafllad tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise ifle bafllama tarihini takip eden 15 gün içerisinde bildirimde bulunmak zorunda olacak. Yap lan baflvurunun de erlendirilmesi sonucu, gerekli flartlar tafl yan mükelleflere internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi verilecek. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmifl olacak. Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri de yine 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Gerçek Kifliler çin)" internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmalar ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya bafllamalar gerekiyor. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili ifllemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmifl vekaletnameyle yetkili k l nan kifliler arac l yla gelir vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkün olacak. nternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi verilmeyecek. Bu mükellefler sisteme her girifllerinde sistem taraf ndan kimlik do rulamas yap lmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabilecek. Vergi dairesine bizzat veya vekili arac l yla baflvuran gerçek kifli mükelleflerin baflvurular de erlendirilecek ve gerekli flartlar tafl yan mükelleflere internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi verilecek. STE E BA LI OLARAK TALEPTE BULUNANLAR Tebli ile getirilen zorunluluk kapsam na girmeyen ancak iste e ba l olarak kendilerine elektronik tebligat yap lmas n talep eden tüzel kifliler ile tüzel kiflili i olmayan teflekküller katma de er vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine baflvuruda bulunarak sistemi kullanabilecek. Benzer flekilde, tebli ile getirilen zorunluluk kapsam na girmeyen gerçek kifli muhataplar n, internet vergi dairesi arac l yla baflvurarak veya ikametgahlar n n bulundu u yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili ifllemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmifl vekaletnameyle yetkili k l nan kifliler arac l yla baflvuruda bulunarak sistemi kullanmalar mümkün olacak. Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat an nda sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifreyi ihtiva eden kapal bir zarf verilecek. 213 say l Kanun hükümlerine göre tebli i gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi ad na Gelir daresi Baflkanl taraf ndan tebli yap lacak muhatab n elektronik tebligat adresine iletilecek. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden eriflilecek. nternet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresine sahip olan gerçek ve tüzel kifliler flifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaflacak. nternet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi olmayan gerçek kifliler ise sisteme her giriflte yap lan kimlik do rulamas ile elektronik tebligat adreslerine eriflecek. Evrak, elektronik adrese ulaflt ktan 5 gün sonra tebli edilmifl say lacak Kanunun ilgili maddesi gere ince, elektronik imzal tebli evrak, muhatab n elektronik ortamdaki adresine ulaflt tarihi izleyen beflinci günün sonunda tebli edilmifl say lacak. Olay kay tlar, ifllem zaman bilgisi eklenerek, eriflilebilir flekilde arflivlerde 30 y l süreyle saklanacak. Tüzel kiflilerde ticaret sicil kayd n n silindi i (nevi de iflikli i ve birleflme halleri dahil) tarih itibar yla, elektronik tebligat adresi kapat lacak Gerçek kiflilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipli ine karar verildi inin idare taraf ndan tespit edildi i durumlarda ölüm/karar tarihi itibar yla ilgilinin elektronik tebligat adresi re'sen kapat lacak. Mirasç - lar n ba l olunan vergi dairesine baflvurmas halinde de müteveffan n elektronik tebligat adresi kullan ma kapat - lacak. Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar n bu durumlar d fl nda sistemden ç kmalar mümkün olmayacak. Elektronik tebligat sistemine dahil olmas zorunlu olanlardan tebli ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için 213 say l Vergi Usul Kanunun ilgili maddeleri uyar nca, cezai müeyyide uygulanacak. UYGULAMA YEN YILDA BAfiLAYACAK Kanun hükümlerine göre tebli i gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebli edilebilece i gibi Kanunda yer verilen di er tebligat hükümlerine göre de tebli edilebilecek. Ba l vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çal flmalar devam etmekte oldu undan, ba l vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri tebli kapsam nda bulunmuyor. Elektronik tebligat uygulamas na, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle bafllan lacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yap labilecek. Sanayide istihdam yüzde 0,1 artt Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2015 y l ikinci çeyrek Sanayi flgücü Girdi Endeksleri verilerini aç klad. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sanayi istihdam endeksi 2015 y l 2. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 0,1 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi istihdam endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 0,3 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sanayide çal fl lan saat endeksi 2015 y l II. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 0,3 azald. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayide çal fl lan saat endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 0,8 azald. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sanayide brüt ücret maafl endeksi 2015 y l II. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 3,4 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayide brüt ücret - maafl endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 13,9 artt. fi SA LI I VE GÜVENL ULUSAL fi SA LI I VE GÜVENL KONSEY (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Konsey, yönetim görevi yüklenmifl kimselerden oluflan toplulu a denir. Di er bir ifadeyle baz sorunlar görüflüp tart flmak için toplanan meclis de konsey olarak adland r l r. Örnek olarak Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi, Milli Güvenlik Konseyi gibi. Ulusal fl Sa l ve Güvenli i Konseyi nin kurulufl amac ; ülke genelinde ifl sa l ve güvenli i ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmakt r. Konsey, çal flmalar nda ulusal ve uluslararas geliflmeleri ve ülke koflullar n göz önünde bulundurur. Çal flma hayat n n ifl sa l ve güvenli i ile ilgili mevcut flartlar n n iyilefltirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yayg nlaflt r lmas amac yla üyelerin iflbirli i içinde çal flmas n esas al r. fl sa l ve güvenli i alan nda ülke politikalar n oluflturmada taraflar n görüfl ve düflüncelerinin al nmas n sa lar. Konsey, Bakanl k Müsteflar n n baflkanl nda afla da belirtilen üyelerden oluflur: - Bakanl k fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürü, Çal flma Genel Müdürü, fl Teftifl Kurulu Baflkan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl ndan bir genel müdür. - Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve fiehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, G da, Tar m ve Hayvanc l k, Kalk nma, Millî E itim ile Sa l k Bakanl klar ndan ilgili birer genel müdür. - Yüksekö retim Kurulu Baflkanl ndan bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Baflkanl ndan bir baflkan yard mc s. - flveren, iflçi ve kamu görevlileri sendikalar üst kurulufllar n n en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- i nden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ndan, Türk Tabipleri Birli i nden, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nden ve Türkiye Ziraat Odalar Birli i nden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. - htiyaç duyulmas hâlinde fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürü nün teklifi ve Konseyin karar ile belirlenen, ifl sa l ve güvenli i konusunda faaliyet gösteren kurum veya kurulufllardan en fazla iki temsilci. fl sa l ve güvenli inin önemli oldu u bu düzenlemede de aç k bir flekilde görülmektedir. (Devam edecek) Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 6 7 EYLÜL 2015 HABER KOB 'lerin d fl ticaret karnesi Geçen y l ihracat n yüzde 56,5'ini, ithalat n ise yüzde 37,8'ini KOB 'ler gerçeklefltirdi. D fl ticaretin yar s ndan fazlas sanayiden geldi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2014 y l Giriflim Özelliklerine Göre D fl Ticaret statistikleri'ni aç klad. D fl ticaret istatistikleri ve ifl kay tlar sistemi kullan larak elde edilen verilere göre, 2014 y l nda 62 bin 987 giriflim ihracat, 66 bin 585 giriflim ithalat yapt. hracat n yüzde 56,5 i, ithalat n ise yüzde 37,8 i çal flan bulunan küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler (KOB ) taraf ndan gerçeklefltirildi. hracatta; 1-9 kifli çal flan mikro ölçekli giriflimlerin Cam Hayatt r Cam sektöründe 47 y ld r kalitenin ad Tel...: Faks...: Meydan Mahallesi Sokak No: 3/A Seyhan / pay yüzde 17,4 iken, kifli çal flan küçük ölçekli giriflimlerin pay yüzde 20,7, kifli çal flan orta ölçekli giriflimlerin pay yüzde 18,4, 250+ kifli çal flan büyük ölçekli giriflimlerin pay ise yüzde 43,5 oldu. thalatta; 1-9 kifli çal flan mikro ölçekli giriflimlerin pay yüzde 6,2, kifli çal flan küçük ölçekli giriflimlerin pay yüzde 13,2, kifli çal flan orta ölçekli giriflimlerin pay yüzde 18,4, 250+ kifli çal flan büyük ölçekli giriflimlerin pay ise yüzde 62,2 oldu. Düz Cam Is Cam Günefl Kontrol Camlar Gürültü Kontrol Camlar Lamine Cam Temperli Cam Buzlu Cam Dekoratif Cam Ayna Cam Tu la ve Parkeler Cam Kap ve Aksesuarlar DIfi T CARET N YARISINDAN FAZLASINI SANAY SEKTÖRÜNDEK G R fi MLER GERÇEKLEfiT RD Giriflimin ana faaliyetine göre ihracat n yüzde 56,9 u, ithalat n ise yüzde 51,5 i sanayi sektöründe faaliyet gösteren giriflimler taraf ndan yap ld. Ana faaliyeti ticaret olan giriflimlerin ihracattaki pay yüzde 38,5, ithalattaki pay ise yüzde 35,1 düzeyinde gerçekleflti. Sanayi sektörünün ihracat n n yüzde 65,2 si 250+ kifli çal flan büyük ölçekli giriflimler taraf ndan yap ld. Ticaret sektörünün ihracat n n yüzde 89 unu kifli çal flan Kobi ler gerçeklefltirdi. Sanayi sektörü taraf ndan yap lan ithalatta 250+ kifli çal flan büyük ölçekli giriflimlerin pay yüzde 75,5 olurken, ticaret sektörü taraf ndan yap lan ithalat n yüzde 64 ünü kifli çal flan Kobi ler gerçeklefltirdi. SANAY SEKTÖRÜNDEK G R fi MLER N HRACATININ YÜZDE 48,3 Ü AB ÜLKELER NE YAPILDI Ana faaliyeti sanayi olan giriflimler, 2014 y l ihracatlar n n yüzde 48,3 ünü AB ülkelerine, yüzde 19,5 ini Yak n ve Orta Do u ülkelerine gerçeklefltirdi. AB ülkelerine yap lan ihracat n yüzde 63,2 si sanayi, yüzde 35,3 ü ise ticaret sektöründeki giriflimler taraf ndan yap ld. Ana faaliyeti sanayi olan giriflimler, ithalatlar n n yüzde 40,3 ünü AB den, yüzde 19,5 ini Di er Asya ülkelerinden, yüzde 13 ünü ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçeklefltirdi. Ana faaliyeti ticaret olan giriflimlerin en çok ithalat yapt ülke gruplar s - ras yla AB (yüzde 37,9), Di er Asya (yüzde 34,2) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (yüzde 11,8) oldu. SANAY ÜRÜNLER HRACATININ YÜZDE 58 N SANAY SEKTÖRÜNDEK G R fi MLER YAPTI Sanayi ürünleri ihracat n n yüzde 58 ini ana faaliyeti sanayi olan giriflimler, yüzde 37,5 ini ise ana faaliyeti ticaret olan giriflimler gerçeklefltirdi. Ana faaliyeti sanayi olan giriflimlerin yapt ihracat n ise yüzde 95,4 ünü imalat sanayi ürünleri, yüzde 2,3 ü tar m, ormanc l k ve bal kç l k ürünleri oldu. Giriflimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalat n n yüzde 49,9 u sanayi, yüzde 41,9 u ticaret ve yüzde 8,2 si di er sektörlerdeki giriflimler taraf ndan yap ld. Ana faaliyeti sanayi olan giriflimlerin ithalat n n yüzde 75,2 sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 14,7 sini madencilik ürünleri ve yüzde 3,6 s n ise tar m, ormanc l k ve bal kç l k ürünleri oluflturdu. THALATIN YÜZDE 48,5 LK 50 G R fi M TARAFINDAN GERÇEKLEfiT R LD hracat n yüzde 42,1 ini ilk 100 giriflim, ithalat n yüzde 48,5 ini ise ilk 50 giriflim yapt. En çok ihracat yapan ilk 5 giriflim toplam ihracat n yüzde 15,3 ünü, en çok ithalat yapan ilk 5 giriflim ise ithalat n yüzde 24,5 ini gerçeklefltirdi. Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 giriflimin sanayi sektöründeki pay yüzde 15,9, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 giriflimin ticaret sektöründeki pay ise yüzde 11,9 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 giriflimin sanayi sektöründeki pay yüzde 19,5 iken, ticaret sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 giriflimin ticaret sektöründeki pay yüzde 15,9 oldu. G R fi MLER N YÜZDE 47,8 TEK ÜLKEDEN THALAT YAPTI Giriflimlerin yüzde 44,6 s tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,7 si iki ülkeye ihracat yapt. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan giriflimlerin oran yüzde 4,4 iken, bu giriflimlerin ihracattaki pay yüzde 56,3 oldu. Giriflimlerin yüzde 47,8 i tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 16,6 s iki ülkeden ithalat yapt. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan giriflimlerin oran yüzde 2 iken, bu giriflimlerin ithalattaki pay yüzde 54 oldu.

7 SANAY ODASI HABER 7 EYLÜL K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal Adana Sanayi Odas (ADASO) Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, ülke olarak iki y ld r siyasi tansiyonu yüksek bir dönemin yafland n belirterek, belirsizlik sürecinin 1 Kas m da yap lacak seçimde sona ermesi ve ekonomik önceliklere odaklan lmas gerekti ini söyledi. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu nun baflkanl nda yap lan A ustos ay meclis toplant s nda konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, 7 Haziran seçimi sonras ortaya ç kan belirsizli in ard ndan hiç temenni edilmeyen bir sürecin içerisinde kal nd n belirterek, ekonomik anlamda önemli sorunlarla karfl lafl ld n, uzun u rafllar ve fedakarl klar sonucu belirli bir noktaya gelen bar fl sürecinin büyük bir yara ald n vurgulad. Belirsizlik sürecinden en büyük zarar sanayicilerin üstlenmek durumunda kald n belirten K vanç, artan döviz kuru ve daralan iç pazar n tüm sanayi üreticilerini oldukça olumsuz flekilde etkiledi ini ifade etti. ADASO Baflkan Zeki K vanç, ülke olarak iki y ld r siyasi tansiyonu yüksek bir dönemin yafland n,1 Kas m da yeniden seçime gidilece ini belirterek, Seçim sonuçlar n n ülkemize ve milletimize hay rl olmas n, seçim sonras nda kurulacak hükümetin sanayiye dayal büyümeyi önceli ine alacak bir program uygulamaya koymas n diliyorum dedi. Ülkemizde yaflanan olumsuzluklara paralel olarak global anlamda da ciddi sorunlar yafland na dikkati çeken K vanç, içerde ve d flarda yaflanan belirsizlik ortam n n bir süre daha devam edece ini düflünerek son derece dikkatli hareket edilmesi, karar al rken bir yerine iki kez düflünülmesi gerekti ini kaydetti. K vanç, Amerikan Merkez Bankas FED in faiz art r m tarihinin yaklaflmas ve son dönemde Çin in sürpriz hamlesiyle geliflen kur savafllar n n dikkatli flekilde takip edilmesi, Türkiye nin bu zor dönemi avantaja dönüfltürecek politikalar gelifltirmesi gerekti ini söyledi. YÜKSEK TEKNOLOJ L VE KATMA DE ERL ÜRÜNLERE YÖNELMEL ADASO Baflkan Zeki K vanç, Türkiye nin içinde bulundu u büyüme sarmal ndan kurtulmas için yüksek teknolojili, yüksek katma de erli ürünlere yönelmesi ve Ar-Ge yat r mlar n artt rmas gerekti ini vurgulad. Sanayi Bakanl n n giriflimci bilgi sisteminde yüksek teknolojili ürünlerde faaliyet karl l n n daha yüksek oldu unun net flekilde görüldü üne dikkat çeken K vanç, flöyle konufltu: fiirketlerin teknoloji düzeyi artt kça kârl l klar da o oranda art yor. Bu anlamda 5-6 Kas m 2015 tarihinde Adana da düzenlenecek novasyon Haftas n n dünyada neler yafland n görmek ad na tüm firmalar m z için iyi bir f rsat olaca n düflünüyorum. Yurtd fl ve yurtiçinden kendi alanlar nda öne ç kan kiflilerin yer alaca etkinli e hepinizin kat lmas n rica ediyorum. hracatç firmalar içinde benzer bir durum söz konusu faaliyet kârl l ihracat yapmayan iflletmelerde %2,7 iken ihracatç iflletmelerde ise %5,6. Bu veri iflletmelerin mutlaka ihracata yönelmesi gerekti ini gösteriyor. fiirket karl l l n etkileyen di er bir etmende ölçek. Mikro ölçekten büyü e do ru gittikçe faaliyet karl l artmaktad r. Faaliyet kârl l mikro ölçeklilerde %2 iken büyük ölçeklilerde %6'ya yükseliyor. HRACAT E T MLER NE KATILIMA ÖZEN GÖSTER LMEL Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ihracat konusunda yaflanan bilgi eksikli inin giderilmesine yönelik e itim çal flmalar n n yo un biçimde sürdürüldü ünü vurgulad. K vanç, Her hafta düzenledi imiz e itimlerimiz ve hedef müflteri ve detayl rakip analizi hizmeti sunaca m z istihbarat birimi kurma çal flmalar m z h zla devam ediyor. E itim ve toplant lar m za kat l m sa layan firmalar m z n ücretsiz hizmetlerimizden bir an evvel faydalanmas n ve kat l ma özen göstermelerini önemsiyoruz dedi. Her ay web sitesinde yay nlanan ve üyelere le de gönderilen Ayl k hracat Analizi çal flmas n n düzenli olarak incelenmesinde fayda gördü ünü vurgulayan K vanç, Temmuz ay ihracat analizine göre Adana n n ilk yedi ayl k ihracat 2014 ün ilk 7 ayl k ihracat na göre 157 milyon $ düflerek yaklafl k 935 milyon dolar oldu unu bildirdi. K vanç, Temmuz ay ve Ocak-Temmuz aylar ihracat nda en çok ihracat yap lan ilk üç sektörün Tekstil, Kimya ve G da sektörü oldu unu, de er baz nda en fazla art fl Çelik, Çimento, ile Cam, Seramik ve Toprak Ürünlerinde görüldü ünü, Temmuz ay nda en çok Irak, Rusya ve ABD ye ihracat yap l rken, bir önceki y l n Temmuz ay na göre en çok ihracat art fl yakalanan ilk üç pazar n ise Irak, ran ve Suriye oldu unu kaydetti. MAK NE SEKTÖRÜNE YÖNEL K UR-GE PROJES Ekonomi Bakanl deste i ile Makine Sektörüne yönelik yürütülen Ur-Ge projesinde ihtiyaç analizinin tamamland n belirten K vanç, Gerekli de erlendirmelerin ard ndan sektörün ihtiyac olan e itim ve dan flmanl k hizmetlerinin organizasyonuna bafllanacak. hracat artt rmaya dönük faaliyetlerin yap ld Ur-Ge Proje say m z Adana n n önde gelen sektörleri olan g da, plastik, Tekstil gibi sektörlerimiz için yapmak hedefindeyiz. Sizlerin de bu konuya deste inizi bekliyorum diyerek sözlerini tamamlad.

8 8 7 EYLÜL 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 09/09/ /09/2015 Gapplast Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri 09/09/ /09/2015 Food & Spirit 10/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Do u Anadolu Turizm ve Seyahat Fuar Maden, Mermer, Do altafl, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri Fuar ve fl Makinalar Fuar Sign Endüstriyel Reklam ve Dijital Bask Teknolojileri Fuar Agrotec' Tar m ve Tar m Teknolojileri Fuar 19. Isaf SHF Fire & Rescue Fuar 4. Isaf SHF Safety & Health Fuar Biga 5.G da Tar m, Hayvanc l k ve Teknolojileri Fuar HIGHTEX 2015 Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar (6.) negöl Tar m Fuar 2015 ( NTARF 2015 Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, hammadde ve Ürünleri Yerli Yabanc Firma,Yeme- çme Sektörüne Dahil Olan Tüm Firmalar, Restoranlar, Cafeler, çecek ve çki Firmalar Turizm Maden, Do altafl, Mermer Makine, fl Makinalar Endüstriyel Reklam ve Dijital Bask Teknolojileri Tar m Makine ve Ekipmanlar Yang n, Acil Durum, Arama ve Kurtarma, fl Güvenli i ve fl Sa l G da, Tar m, Serac l k, Hayvanc l k ve Teknolojileri Teknik Tekstiller, Nonwovenlar Hammaddeleri ve Üretim Teknolojileri Tar m, Tar m Makine ve Ekipmanlar, Fidanc l k Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri çecek ürünleri, içecek sunum malzemeleri, bar malzemeleri, ambalaj tasar mlar, tasar m ürünleri ve sektörel yay nlar, Seyahat Acenteler, Oteller, Rent A Car fiirketleri, Turizm Bürolar, Turizm Bakanl klar, Bölgesel Turizm Tan tma Ofisleri Maden, Mermer, Do al Tafl, Mermer Makineleri, fl Makineleri ve Sarf Malzemeleri Sign Teknolojisi, Serigrafi Teknolojisi, Dijital Teknolojisi, Görsel letiflim, Outdoor Medya Pazarlama Tar m Makinalar, Zirai laçlar, Hayvanc l k ve Sera Ekipmanlar Yang n Söndürme Sistemleri, Ekipmanlar, Malzemeleri, Yang nla Mücadele, Acil Durum, Arama Kurtarma Ekipmanlar, fl Güvenli i Ekipmanlar, Kiflisel Koruyucu Malzemeler, fl Güvenli i E itimi, fl Sa l Ekipmanlar Tar m Makineleri, Traktörler, Zirai Aletler, Süt Sa m Sistemleri, Yem Fabrikalar, Peynir ve Süt Ürünleri, Un, fllenmifl G da Ürünleri Teknik Tekstiller, Nonwovenlar Hammaddeleri ve Üretim Teknolojileri Tar m, Tar m Makine ve Ekipmanlar, Fidan, Yafl Meyve ve Sebze, Süt ve Süt Ürünleri OFM Ortado u Fuar Merkezi Küçük Çiftlik Park Maçka Tuflba Fuar ve Kongre Merkezi Kültürpark Belediye Fuar Alan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Fuar Merkezi Yeflilköy Fuar Merkezi Yeflilköy Biga Fuar Alan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi negöl Hikmet fiahin Kültür Park Uluslararar Fuar Alan Gaziantep Van Afyonkara hisar Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Ajansasya Fuarc l k Org. Ltd. fiti. AS Fuarc l k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti FO Fuar Hizmetleri A.fi. Ankara nfo Fuar Tan. Org. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Çanakkale Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Bursa Teknik Fuarc l k ve Yay n. Reklam Dan fl. Tic. Ltd. fiti Modef Fuarc l k Ticaret Ltd. fiti ZFAfi zmir Fuarc l k 14/09/ /09/2015 SHOEXPO zmir "38.Ayakkab, Çanta Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar zmir zmir Hizmet. Kültür ve Sanat ve Aksesuarlar Fuar " flleri. Tic.A.fi 16/09/ /09/2015 Çukurova Do a ve Av Fuar Av, Do a ve Spor Malzemeleri Av, Do a ve Spor Malzemeleri Çukobirlik Alan Adana Elka Fuarc l k Ltd. fiti. 16/09/ /09/2015 Çukurova Tar m Fuar 16/09/ /09/ /09/ /09/2015 Samsun Tar m Fuar 2015 Tar m, Hayvanc l k ve Teknelojileri Citytech 9. Belediye ve Çevre 2015 Fuar Tar m Hayvanc l k, Süt Endüstrisi, Serac l k ve Teknolojileri Tar m Hayvanc l k, Süt Endüstrisi, Serac l k ve Teknolojileri Tar m, Hayvanc l k ve Teknelojileri Tar m, Hayvanc l k ve Teknelojileri Belediye ve Çevre Ekipmanlar, Geri Dönüflüm Teknolojileri 17/09/ /09/ Isaf IT Security Fuar Bilgi ve A Güvenli i 17/09/ /09/ Isaf Smart Home Fuar Ak ll Binalar ve Bina Otomasyonu 17/09/ /09/ Isaf -Security Fuar 29/09/ /10/2015 BOAT SHOW Boat Show Fuar 30/09/ /10/ Trakya Tar mtech Fuar 2015 Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanlar, RFID Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar, Marin Ekipmanlar, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, kinci El Tekne ve Ekipmanlar Tar m Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri HABER /FUAR TÜMEXPO 3.TÜMS AD Ticaret ve Sanayi Fuar Ekim de da gerçeklefltirilecek TÜMS AD dan ADASO ya fuar daveti TÜMEXPO 3.TÜMS AD Ticaret ve Sanayi Fuar, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an n himayelerinde Ekim 2015 tarihleri aras nda ICC Kongre Merkezi nde gerçeklefltirilecek. Adana Sanayi Odas n ziyaret eden TÜMS AD Tan t m Heyeti nden ASEL EXPO Genel Müdürü lker Yasin Yi it, TÜMS AD Adana fiube Baflkan Yard mc s Emrah Sancar, Sektör Kurullar Komisyonu Baflkan fiükrü Geyikçi ve fiube Sekreteri Yalç n Kartal, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K - vanç fuara davet etti. Sayman üye mam Gazali H rada- n n da bulundu u ziyarette, üyelerinin ticari potansiyellerinin uluslar aras arenaya tafl nmas n sa layan TÜMEXPO Fuar n n Türki- kat l m sa layarak dünya ile bulufl- ile WHS ( World Helal Summit) KOB leri ve giriflimcilere fuara yon Teknolojileri Fuar ve Zirvesi) ye nin en büyük ekonomi ve ticaret maya ça ran tan t m grubu üyeleri, kapsam nda düzenlenen Helal Expo platformu olma yolunda emin ad mlarla ilerledi i vurguland. fiuras, ALLINTECH (Tüm novas- gerçeklefltirilece ini fuarda eflzamanl KOB 2015 Helal ve Sa l kl Ürünler Fuar kaydetti. EYLÜL 2015 YURT Ç FUAR TAKV M Çevre, Geri Dönüflüm, At k Yönetimi, Su Teknolojileri, Belediye Ekipmanlar, Kent Mobilyalar A Güvenli i, Veri Güvenli i, Antivirüsler, Donan m Güvenli i, Bilgi Güvenli i, Data Güvenli i Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, zleme Sistemleri, Uzaktan Kontrol, Ak ll Bina Teknolojileri Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanlar, Alarm, CCTV, Kamera, Geçifl Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar, Marin Ekipmanlar, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Tar m, Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac l k Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlar, Depolama Sistemleri, So utma, Havaland rma Çukobirlik Alan Adana Elka Fuarc l k Ltd. fiti. Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Fuar Merkezi Yeflilköy Fuar Merkezi Yeflilköy Fuar Merkezi Yeflilköy Haliç Kongre Merkezi Lüleburgaz Semt ve Fuar Alan Samsun Ankara K rklareli Temmuz ay nda kurulan flirket say s geçen y l n ayn ay na göre % 8,94 artt Kurulan flirket say s, temmuzda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 8,94 artarak 4 bin 705'e yükseldi. Kapanan flirket say s ise ayn dönemde yüzde 3,54 azalarak 873'e geriledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), temmuz ay na iliflkin kurulan-kapanan flirket istatistiklerini aç klad. Buna göre, temmuzda kurulan flirket say s, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 8,94 artarak 4 bin 705 oldu. Kapanan flirket say s ise yüzde 3,94 geriledi ve 873'e düfltü. Ayl k bazda ise kurulan flirket say s yüzde 19,12 azald, kapanan flirket say s da yüzde 2,46 artt. 7 AYDA AÇILAN YÜZDE 17 ARTTI, KAPANAN YÜZDE 8 AZALDI Bu y l n ocak-temmuzda döneminde kurulan flirket say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 16,95 artarak 34 bin 27'den 39 bin 795'e yükselirken, kapanan flirket say s ise yüzde 7,7 azalarak 8 bin 222'den 7 bin 589'a indi. TEMMUZDA 346 YABANCI ORTAKLI fi RKET KURULDU Temmuz'da 98'i Suriye ortakl olmak üzere 346 yabanc ortakl flirket kuruldu. 7 ayda ise 848'i Suriyeli olmak üzere yabanc ortakl flirket kuruldu. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. nfo Fuar Tan. Org. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. Renkli Fuarc l k Ltd. fiti.

9 HABER 9 7 EYLÜL 2015 Tebli ler - Yönetmelikler - Duyurular... Tebli ler - Yönetmelikler - Duyurular... thalatta Gözetim Uygulanmas na liflkin Tebli ler (Tebli No: 2015/5) Ekonomi Bakanl taraf ndan haz rlanan thalatta Gözetim Uygulanmas na liflkin Tebli (Tebli No: 2015/5) tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girdi. Bu Tebli, afla da gümrük tarife istatistik pozisyonu (GT P) ve tan - m belirtilen eflyan n (yaln z karfl s nda gösterilen gümrük k ymetinin alt nda birim k ymetleri haiz olanlar n n) ithalat nda ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamas na iliflkin usul ve esaslar kaps yor. (Tebli No: 2013/6) de De ifliklik Yap lmas thalatta Gözetim Uygulanmas na liflkin Tebli (Tebli No: 2013/6) de De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli ile; 20/4/2013 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan thalatta Gözetim Uygulanmas na liflkin Tebli (Tebli No: 2013/6) in 1 inci maddesinde yer alan tablonun 2, 3, 17 ve 23 nolu sat rlar nda de iflikliklere gidildi. (Tebli No: 2010/9) de De ifliklik Yap lmas thalatta Gözetim Uygulanmas na liflkin Tebli (Tebli No: 2010/9) de De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli tarih ve say l Resmi Gazete de yay nland.tebli ile; 12/9/2010 tarihli ve say l Resmî Gazete'de yay mlanan thalatta Gözetim Uygulanmas na liflkin 2010/9 say l Tebli 'in (Tebli No: 2010/9) 1 inci maddesinde yer alan tablo GT P li Tornavidalar ve 8206 GT P li ila Pozisyonlar ndaki aletlerin iki veya daha fazlas ndan meydana gelen aletler (perakende sat fl için haz rlanm fl tak m halinde) eklenerek de ifltirildi. Gümrük Tebli leri GÜMRÜK GENEL TEBL (TIR filemler ) Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan Gümrük Genel Tebli i (T r fllemleri) (Seri No:3) nde de ifliklik yap lmas na dair Tebli (T r fllemleri) (Seri No:4) tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girdi. Söz konusu Tebli le; karayoluyla uluslararas tafl mac l kta gümrük kontrollerinin etkinli inin art r lmas ile güvenli tafl mac l k yap labilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eflya tafl yan tafl t araçlar n n konaklama yapabilece i konaklama yerlerine iliflkin usul ve esaslar n belirlendi i, 29/1/2015 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Gümrük Genel Tebli i nin (T r fllemleri) (Seri No: 3) 14 üncü maddesinde yer alan yürürlük tarihi tarihi olarak de ifltirildi. Gümrük Genel Tebli i (Genellefltirilmifl Tercihler Sistemi) (Seri No: 1) nde De ifliklik Yap lmas Amac "Genellefltirilmifl Tercihler Sistemi Kapsam nda Tercihli Rejimden Yararlanacak Eflyan n Menfleinin Tespitine liflkin Karar" kapsam nda Faydalanan Ülkelerden Türkiye ye yap lan ithalatlarda an lan Karar n idari iflbirli i düzenlemeleri hükümlerinde öngörülen flartlar karfl layarak söz konusu tercihli rejimden fiilen yararlanacak ülkeleri duyurmak olan 15/10/2008 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Gümrük Genel Tebli i (Genellefltirilmifl Tercihler Sistemi) (Seri No: l) nin EK-2'sinde yer alan tabloya faydalanan ülke olarak Nepal eklenerek flekilde de ifltirildi. thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli ler (Tebli No:2015/36) thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/36) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli ; thalatta haks z rekabetin önlenmesi hakk nda mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2016 y l - n n ilk yar s nda süresi dolacak mevcut dampinge karfl önlemlerin ilan n kaps yor. (Tebli No:2015/41) thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/41) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi.tebli, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland, Malezya ve Çin Tayvan menfleli Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) alt nda yer alan ve ekte listelenen "sentetik filament ipliklerinden dokunmufl mensucat" n (yaln zca giyim için olanlar) ithalat nda uygulanmakta olan önlemlerin Bulgaristan ve Polonya üzerinden gerçeklefltirilen ithalatla etkisiz k l nmas na yönelik olarak aç lan soruflturman n sonuçlar n içeriyor. (Tebli No:2015/38) thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/38) tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli de; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvan (Tayvan) menfleli paslanmaz çelikten yass hadde mamülleri nin dampingli fiyatlarla ithal edildi i ve bu durumun yerli üretim dal nda zarara neden oldu u iddias yla an lan ülkeler menfleli baflvuru konusu ürün ithalat na yönelik damping soruflturmas aç lmas na karar verildi. (Tebli No:2015/40) thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/40) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menfleli 55.13, 55.14, ve Gümrük Tarife Pozisyonlar (GTP) alt nda yer alan sentetik veya suni devams z liflerden dokunmufl mensucat n ithalat nda uygulanmakta olan önlemlerin Bulgaristan ve Polonya üzerinden gerçeklefltirilen ithalatla etkisiz k l nmas na yönelik olarak aç lan soruflturman n sonuçlar n kaps yor. EYLÜL 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M (Tebli No:2015/39) thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/39) tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli le; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menfleli ve gümrük tarife pozisyonlar (GT P) alt nda kay tl plastik maddelerden olan s v mürekkepli bilyal kalemler e yönelik halen yürürlükte bulunan 0,066 ABD Dolar /Adet dampinge karfl kesin önlemin devam etmesi kararlaflt r ld. (Tebli No:2015/37) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 say l thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 say l Bakanlar Kurulu karar ile yürürlü e konulan thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Yönetmelikten oluflan ithalatta haks z rekabetin önlenmesi hakk nda mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruflturmas sonucunda al nacak karara esas teflkil edecek geçici bilgi ve bulgular içeriyor. thalatta kota ve tarife kontenjan idaresine iliflkin tebli Tebli, , ve gümrük tarife istatistik pozisyonlar nda yer alan eflyan n ithalat nda tarihli ve 2015/7751 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Duvar Kâ d ve Benzeri Duvar Kaplamalar thalat nda Korunma Önlemi Uygulanmas na liflkin Karar çerçevesinde aç lan tarife kontenjan n n baflvuru ve da t m ile kullan m usul ve esaslar n içeriyor. Ayr nt lar de Tebli ler ve Duyurular bölümünde. FUAR ADI TÜR BAfiLANGIÇ B T fi TAR H TAR H KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR VICENZAORO FALL M 5 Eylül Eylül 2015 KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT V CENZA TALYA MM B LINEAPELLE M 9 Eylül Eylül 2015 DER M LANO TALYA TK B FURNITURE CHINA M 9 Eylül Eylül 2015 MOB LYA fianghay Ç N B TURKMEN ENERGETIKA M 12 Eylül Eylül 2015 ENERJ AfiKABAT TÜRKMEN STAN SO FUAR THE BIG 5 KUWAIT M 14 Eylül Eylül 2015 YAPI VE YAPI MALZEMELER KUVEYT KUVEYT EXPOT M WORLD FOOD MOSCOW-24. ULUSLARARASI GIDA VE ÇECEK M 14 Eylül Eylül 2015 HER TÜRLÜ GIDA VE ÇECEK MOSKOVA RUSYA AK B TEKNOLOJ LER FUARI CAT EXPO FASHION CENTRAL ASIA M 14 Eylül Eylül 2015 HAZIR G Y M ALMATI KAZAK STAN TK B PREMIERE VISION -II M 15 Eylül Eylül 2015 KUMAfi PAR S FRANSA TK B PREMIERE VISION MANUFACTURING M 15 Eylül Eylül 2015 HAZIR G Y M PAR S FRANSA E B BAUMA AFRICA 2015 M 15 Eylül Eylül 2015 NfiAAT MALZEMELER VE MAK NALARI JOHANNESBURG G.AFR KA MM B DSEI M 15 Eylül Eylül 2015 SAVUNMA SANAY LONDRA NG LTERE OA B ENDONEZYA ULUSLARARASI GÜÇ ÜRET M VE ENERJ FUARI M 16 Eylül Eylül 2015 ENERJ VE GÜÇ SANAY CAKARTA ENDONEZYA LAD N KAZMET & MINING WORLD & KAZKOMAK M 16 Eylül Eylül 2015 METALURJ, METAL fileme, MADENC L K, RAF NE M NERAL, METAL, A IR MAK NA SANAY, V NÇ, TIR, ALMATI KAZAK STAN MER DYEN KAMYON, Ç MENTO VE ASFALT MAK NALARI SEPTEMBER HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR M 18 Eylül Eylül 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT HONG KONG Ç N MM B NEVA 2015 M 22 Eylül Eylül 2015 DEN ZC L K, GEM YAPIMI, L MAN VE ENERJ ST. PETERSBURG RUSYA B TEXTILLEGPROM MOSCOW 2015 M 22 Eylül Eylül 2015 TEKST L, KONFEKS YON YAN SANAY, HAZIR G Y M, EV TEKST L, TEKST L MAK NELER VE AYAKKABI SARAC YE MOSKOVA RUSYA EXPOT M FUARI FEBRAVA M 22 Eylül Eylül 2015 HAVALANDIRMA S STEMLER SAO PAULO BREZ LYA OA B HEIMTEXTIL RUSSIA 2015 M 23 Eylül Eylül 2015 EV TEKST L, TEKST L MOSKOVA RUSYA U B fianghay fib RL ÖRGÜTÜ ÜLKELER EMT A FUARI M 24 Eylül Eylül 2015 GENEL T CARET SHAANX Ç N OA B 37. BELTEXLEGPROM ULUSLARARASI TEKST L FUARI M 29 Eylül Ekim 2015 HAZIR G Y M, TEKST L VE HAZIR G Y M YAN SANAY M NSK BELARUS LAD N FASHION SVP M 29 Eylül Eylül 2015 HAZIR G Y M LONDRA NG LTERE E B FACHPACK 2015-ULUSLARARASI AMBALAJ MALZEMELER VE MAK NELER M 29 Eylül Ekim 2015 AMBALAJ MALZEMELER VE MAK NELER NÜRNBERG ALMANYA B FUARI FOOD HOTEL MALAYSIA M 29 Eylül Ekim 2015 GIDA VE OTEL EK PMANLARI KUALA LUMPUR MALEZYA SELTEN 50th MARMOMACC M 30 Eylül Ekim 2015 DO AL TAfiLAR VE ZEM N KAPLAMALARI VERONA TALYA MM B DESIGN LIVING TENDENCY M 30 Eylül Ekim 2015 MOB LYA VE EV TEKST L K EV UKRAYNA TÜRKEL

10 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

11 DIfi Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler H ND STAN F RMA ADI: SUPER GOLDEN INDIA Nirankari Lane 5, Miller Ganj, Opp. Industrial Estate, LUDHIANA PUNJAB India TEL: +91 (93) e-posta: Yetkili Kifli: Hps Ahuja / CEO OEM (orijinal ürün üreticisi) traktör yedek parçalar ve traktörle çekilen rotovatör parçalar ve bileflenleri üreticisi ve ihracatç s olan firman n, ürünlerini ihraç etmek istedi i bildirilmifltir. SV ÇRE F RMA ADI: GREEN POWER SWISS AG Green Power Swiss AG, Säntingsstr.16, CH-8280 Kreuzlingen e-posta: Yetkili Kifli: Yakup Yenisu Yenilenebilir enerji alan nda faaliyet gösteren sviçreli firma, Türkiye de projeye ba l afla daki teklifleri sunmak istemektedir; günefl enerjisi santrali, rüzgâr enerjisi santrali, ürün/ donan m tedariki, yat r mc lar/ortaklar, özel yat - r mc gruplar, fonlar ve panel üreticileri. RUSYA F RMA ADI: SINARA-TRANSPORT MACHINES 9 Tchaplygina Street. Moscow TEL: +7 (495) e-posta: Lokomotif gibi nakliye araç üreticisi olan STM adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TUNUS F RMA ADI: CASA IN 55 AV IBNOU KHALDOUN ARIANA 2080 TEL: +216 (70) FAKS:+216 (70) e-posta: Yetkili Kifli: BELLAAJ KARIM Asansör almak isteyen firma, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli- i ne baflvurarak bu konuda çal flan Türk firmalar ile ba lant kurmak istedi ini bildirmifltir. F RMA ADI: SOTIM 17, rue Eloukhouwa Cité Chaker Ariana Tunis TEL: +216 (71 ) FAKS:+216 (71) e-posta: Yetkili Kifli: Mohsen BENTORCHA Firma, endüstriyel aspiratörler, elmas (diamond) kesiciler, keçe disk almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: Nice Trade Company Route El Ain km1 Imm. Salem No 25 Sfax TEL: +216 (31 ) FAKS:+216 (31 ) e-posta: Yetkili Kifli: Achref HBAIEB Firma, buharl temizleyiciler ve medikal ekipman temizleme ürünleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: Kamoun Société Route de Tunis km10 Sakiet Ezziet Sfax TEL: +216 (74) FAKS:+216 (74) e-posta: Yetkili Kifli: Wajih KAMOUN T CARET BÜLTEN 7 EYLÜL Firma, badem temizleme ve iflleme ekipmanlar almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i '54icaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: Skandrani Meuble Rue Ariana 5010 Ouerdenine TEL: +216 (73) FAKS:+216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: Slim SKANDRANI Firma, lamine levha presleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve parçalar TUNUS F RMA ADI: MAARIFA DISTRIBUTION 25 Avenue Mohamed 5 le Kram TEL: +216 (71) e-posta: Yetkili Kifli: Adnen SAID Firma, kalem, tükenmez kalem, keçeli kalem, klasör dosya almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i Elektriksel makineler, düzenekler, donan mlar ve tüketim malzemeleri ARJANT N F RMA ADI: Grupo GEN Suipacha 576, Piso 2, C.A.B.A, República Argentina TEL: +54 (11) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Danilo MENANT Firma, anahtar teslim kesimhane projelerinde kullan lacak ekipmanlar sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac - l yla iletilmifltir. nflaat iflleri BEYAZ RUSYA F RMA ADI: Steel Buildings TEL: +375 (17) e-posta: Yetkili Kifli: Andrei Kirilov/ Vice general manager fl merkezi, lojistik merkezler ve üretim tesisleri infla eden firma, yurtd fl nda bu tür projelerle ilgilenen Türk yat r mc ve/veya inflaat firmalar ile iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Mali arac l k destek hizmetleri TUNUS F RMA ADI: SHARE MIND Iset Gafsa Pépiniere d Entreprise Gafsa 2112 TEL: +216 (98) FAKS:+216 (76) e-posta: Yetkili Kifli: Moncef LAMINE Tunuslu firma, T.C. Tunus Büyükelçili- i Ticaret Müflavirli i ne baflvurarak portföy yönetimi konusunda çal flan Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini bildirmifltir. Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler ALMANYA F RMA ADI: ARIBAS Langenbergweg 25b Bonn TEL: +49 (228) FAKS:+49 (171) e-posta: Yetkili Kifli: Dr. Nazif Aribas Almanya da Bonn flehrinde bulunan ve bir Türk vatandafl m z n sahibi oldu u Dan flmanl k firmas, Alman firmalar n n ürünlerinin Türkiye de, Türk firmalar n n ürünlerinin de Almanya da veya di er AB ülkelerinde- pazarlanmas konular nda özgün dan flmanl k ve arac l k hizmeti vermek istedi ini bildiriyor. TUNUS F RMA ADI: BEN JEMAA MOTORS Z.I. Ariana Aéroport Charguia 2 TEL: +216 (70) e-posta: Yetkili Kifli: Fayçal DJEMEL BMW Tunus distribütörü olan firma, motosiklet ve ehliyet gerektirmeyen araç montaj ve da t m projesine ortakl k/iflbirli i yapmak isteyen Türk firmalarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar TUNUS F RMA ADI: BEN JEMAA MOTORS Z.I. Ariana Aéroport Charguia 2 TEL: +216 (70) e-posta: Yetkili Kifli: Fayçal DJEMEL BMW Tunus distribütörü olan firma, motosiklet ve ehliyet gerektirmeyen araç montaj ve da t m projesine ortakl k/iflbirli i yapmak isteyen Türk firmalarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: MONDHER TOYOTA 5 Rue de Ribat Bardo 2000 TEL: +216 (52) e-posta: Yetkili Kifli: Mondher TRABELSI Firma, oto yedek parça almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i Bask, matbaa ve ilgili hizmetler ALMANYA F RMA ADI: ARIBAS Langenbergweg 25b Bonn TEL: +49 (228) FAKS:+49 (171) e-posta: Yetkili Kifli: Dr. Nazif Aribas Almanya da Bonn flehrinde bulunan ve bir Türk vatandafl m z n sahibi oldu u Dan flmanl k firmas, dan flmanl - n yapt klar matbaa mürekkepleri üreten ve sektörün geleneksel ve köklü '62ir Alman firmas n n ürünlerini, Türkiye matbaa sektöründe pazarlayacak Türkiye Distribütörlü ü verilece- ini bildiriyor. Dan flmanl k firmas baflvurularda, Türkiye matbaa sektörüyle iliflkili adaylar n tercih edilece ini ve adaylar n ürün ithalat için yeterli iflletme sermaye donan m nda olmalar önkoflulunu arad klar n bildiriyor. E itim ve ö retim hizmetleri NG LTERE F RMA ADI: Pingu s English TEL: +44 ((0)2) e-posta: ngiltere nin Ankara Büyükelçili i Ticaret Atafleli inden gönderilen bir yaz - da, ngilizce Dil E itimi konusunda hizmet veren ngiliz, Linguaphone Group adl firman n Türkiye e itim sektöründe yer almak istedikleri belirtilerek Türkiye de Pingu s English Lisansl Temsilcili ini alacak ve franchise a n Türkiye genelinde geniflletebilecek ifl ortaklar aray fl içerisinde olduklar bildirilmektedir. Ayn yaz da, söz konusu teklifle ilgilenenlerin Büyükelçili e (+90 (312) no.lu telefon numaras ndan veya adresinden) de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler RUSYA F RMA ADI: TERAZE LTD fit e-posta: Yetkili Kifli: lyas MUZAFAROV K r m l bir firma, Ts gay rkl, ifllem görmemifl, y kanmam fl, kirli koyunyünü (GTIP: ) satmak istedi ini bildiriyor. Ormanc l k ve tomruk endüstrisi ürünleri BULGAR STAN F RMA ADI: Fayz-BG TEL: +38 (067) e-posta: Yetkili Kifli: Rasit Arapbaiev 2,3 ve 4 metre uzunlu unda çam ve ladin satmak isteyen firma, Türkiye teslim tekliflerini flu flekilde vermektedir: Konteyner Gebze liman : Çam = $, Ladin = $ ve TIR : Çam $; Ladin $ Bal k, bal kç l k ürünleri ve di er bal kç l k yan ürünleri PAK STAN F RMA ADI: GLOBAL SEAFOOD MARKETING 20 E (Ground+1) Phase II Ext Karachi, Pakistan e-posta: Yetkili Kifli: Faisal Hassan / CEO Büyük miktarlarda, de iflik flekillerde ve farkl türlerde et, bal k ve bal kç l k ürünleri alan nda çal flan küresel bir g - da ürünleri yüklenicisi olan firma; Türkiye deki s r çiftlikleri ve bal k ve bal kç l k flirketleri ve pirinç flirketleri ile irtibat kurmak istedi ini bildirmifltir. Firma, kaliteli deniz ürünleri, et ve pirinç ürünleri konular nda büyük bir potansiyele sahip oldu unu ve Dünyan n her yerindeki g da konusunda yeniden iflleme yapan, perakende ifllemciler, katma de erli ifllemciler ve konserve üreticileri gibi müflterilerine ürün tedariki yapt klar n belirtmifltir. Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler MOR TANYA F RMA ADI: Groupe Chinguitti Pharma N 40 Médina 3 Tevragh Zeina. BP 2309Nouakchott. Mauritanie TEL: +22 (222) e-posta: Yetkili Kifli: Mohamed abderrahmen Paramedikal ve medikal ürün alan nda uzmanlaflm fl olan firma, cm aras nda bebek bezi ve yetiflkin bezi sat n almak istediklerini bildiriyor. Firma ayr ca bir konteyn r n %90 n n yetiflkin %10 unun ise bebek bezi olmas n istediklerini de bildiriyor. Kimyasal maddeler ve yapay elyaflar RUSYA F RMA ADI: VIC , Belgorod region, township Severny-Pervy, Beryozovaya str., 46 g TEL: +49 (5777) e-posta: Yetkili Kifli: Podgornov Piotr Alexandrovich/ Director Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen yaz da, ilaç üreticisi olan firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir.

12 Türkiye nin En H zl Büyüyen fiirketleri Yar flmas sonuçland, Adana dan 2 sanayi firmas ilk 100 aras nda yer ald En H zl Büyüyen 100 flirket S ra fiirket ad 1 Maren Marafl Elektrik 2 Karbil Yaz l m 3 Emza Enerji 4 Lokman Hekim Sa l k Hizmetleri 5 PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Hizm. 6 Aksunar Tekstil 7 KonutKredisi.com.tr 8 Pafla Döner - Dönersan Döner G da 9 En Bina ve Tesis Hizmetleri 10 Ahmet Kasapo lu Mobilya 11 Berika Teknoloji 12 Hamle Ev Aletleri 13 Ankaref Biliflim 14 Demart Yap 15 LGC Biliflim 16 Akdem Ma azac l k 17 Desird Tasar m Ar-Ge Uygulama 18 Kayra Nakliyat 19 Hangisi nternet ve Bilgi Hizmetleri 20 Etse Hayvanc l k 21 Maro Bilgi Teknolojileri 22 Sarah Konfeksiyon 23 Samir Mensucat 24 Setva Turizm 25 ODS Dan flmanl k 26 Berdan C vata 27 Biletal ç ve D fl Ticaret 28 Has Group Makine Endüstri 29 Natek Biliflim 30 Erlab Yaz l m 31 Teknomelt Teknik Mensucat 32 Asya Çad r 33 Koda Biliflim 34 Krombera letiflim Hizmetleri 35 Korkmaz nokas Sanayi 36 Dönmez Kasap Paketleme Unlu Mamuller 37 Bilgiodas Veritaban ve letifl.platform Hiz. 38 Gönül Kahvesi 39 T MSAN 40 Yeni Medya Elektronik Yay nc l k 41 Armen Tekstil 42 Kampüs Biliflim Sistemleri 43 Alpa nflaat Malzemeleri 44 Ersa Mobilya 45 Arneca Dan flmanl k 46 Dünya Tafl Madencilik 47 Mechsoft Mekanik 48 Erat Telekomünikasyon 49 Altensis nflaat ve Enerji 50 BROADAGE 51 Panek 52 Gökler A.fi. 53 Ideasoft Yaz l m 54 DF D fl Ticaret 55 Sa l k letiflimi ve Yay nc l k 56 Trada Biliflim ve Pazarlama 57 Tayplas Kimya Sanayi 58 Orbital Teknoloji ve Biliflim 59 Samsun Yurt Savunma Sanayi 60 Vefa Prefabrike Yap lar 61 Farba Otomotiv 62 Etiya Bilgi Teknolojileri 63 Trada Pazarlama ve Reklamc l k 64 CHS Ambalaj Yal t m 65 Aksapark Kent Mobilyalar 66 Gündo du G da 67 Paksan Makine 68 Teknokon Makine Taahhüt 69 KMS Demir Çelik 70 Hedef Kömür Yap Malzemeleri 71 Kandemir Deri ve Tekstil 72 Petektar Tohum Sanayi 73 lpen Kalemcilik 74 Kalyoncu Nakliyat Turizm 75 4A Elektrik Elektronik 76 Polin Su Parklar ve Havuz Sistemleri 77 Etkin Proje Yönetim Dan flmanl k 78 Cryocan Bas nçl Kaplar 79 Beta Transformatör 80 Biotekno Teknolojik Çözümler 81 G.Ö.R Grup Medikal 82 Ifl k Ahflap Profil 83 Artafl Endüstriyel Tesisler 84 Arvento Mobil Sistemler 85 Sentez Sa l k Hizmetleri 86 Panplast Sulama Tar m Sanayi 87 Bal kesir Karen Mühendislik 88 Reysafl Teknoloji 89 An Bisküvi G da Sanayi 90 Smart Ofis K rtasiye 91 Koruma Temizlik A.fi. 92 CTG Özel Sa l k Hizmetleri 93 Uslu F nd k 94 Mirsis Bilgi Teknolojileri 95 Ar Elektronik 96 Aktif Tekstil 96 Radore Veri Merkezi 97 dea Yap Kimyasallar 97 Rella G da Sanayi 97 Mespa Sa l k Malzemeleri 98 Veli Akgün nflaat Seramik 98 MTS Tafl mac l k 98 Kayafl Kurubuz Ambalaj Sanayi 99 Sunel Ticaret 100 Meiser Izgara Sanayi 100 JP G da Reklam Turizm TOBB öncülü ünde, TEPAV ve AllWorld Network iflbirli inde yap lan Türkiye'nin en h zl büyüyen flirketleri yar flmas "Türkiye 100" sonuçland. Yar flman n birincisi döneminde sat fl gelirlerini yüzde 8 bin 754 oran nda art ran Maren Marafl Elektrik olurken, Adana dan Alpa nflaat 43., Beta Transformatör ise 79. s rada yer ald. RAKAMLARLA TÜRK YE 100 Türkiye 100 Yar flmas ndaki flirketlerin toplam cirolar 2,7 milyar dolar, döneminde ortalama büyüme oranlar da yüzde 358 olarak gerçekleflti. Toplam çal flan say s 18 bin, flirket bafl na ortalama çal flan say s 165 oldu. fiirketlerini kurduklar ndaki ortalama yafllar 32, flu anki yafl ortalamas ise 43, 8 flirket de kad n giriflimciler taraf ndan kuruldu. fiirketler 23 farkl ilden ç kt. Sektörel da l mda ise bilgi hizmet faaliyetleri 15 flirket ile ilk s ray ald. Küresel ölçekte dikkat çekmek için yürütülen Türkiye 100 Yar flmas n n kazananlar na ödülleri TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl - TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, yar flman n üçüncü kez düzenlendi ini an msatarak, "Bu çal flmaya büyük önem veriyor ve geleneksel hale getiriyoruz. Çünkü büyüyen her flirket Türkiye'nin gelece ine yat r md r" de erlendirmesinde bulundu. Giriflimcili in Türkiye'de daha çok desteklenmesi ve takdir edilmesi gerekti ine iflaret eden Hisarc kl o lu, herkesin garanti ifle bakt n, kimsenin risk almak istemedi ini, bu alg n n de ifltirilmesinin zorunlu oldu unu söyledi. ABD'de çocuklara kim gibi olmak istediklerini sordu unda 'Steve Jobs veya Mark Zuckerberg' dendi ini belirten Hisarc kl o lu, Ama Türkiye de giriflimci olmay hayal bile etmiyorlar. Gençlerimizi giriflimcili e yönlendirmek zorunday z diye konufltu. o lu nun kat l m yla Ç ra an Saray nda düzenlenen törende verildi. Törene, Anadolu nun dört bir yan ndan gelen, Türkiye 100 e giren flirketlerin sahipleri ve ifl dünyas n n önde gelen isimleri ile Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s F - rat Karal kat ld. Sat fl gelirlerindeki art fl h z na göre belirlenen Türkiye nin en h zl büyüyen 100 flirketi, küresel piyasada görünürlüklerini art rma ve uluslararas ba lant lar n kuvvetlendirme imkân buluyor. ABD ye düzenlenen ifl seyahati ile ABD pazar n yak ndan tan yorlar. lk s ray 45 flirket ile al rken, Ankara 12, Kocaeli ve zmir 7, Kahramanmarafl 5, Gaziantep, Konya ve Antalya 3, Adana, Sivas, Bal kesir, Kayseri, Uflak ve Karaman 2, Kastamonu, Van, Batman, Mersin, Yalova, Ordu, Trabzon, Samsun ve Bursa 1 er flirket ile takip etti. DAN ALPA NfiAAT VE BETA TRANSFORMATÖR Türkiye 100 de 43. S rada yer alma baflar s gösteren Alpa nflaat Malzemeleri fiirketi kimyasallar n ve kimyasal ürünlerin imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.1 ile 5 milyon dolar ciro aral nda bulunan firmada 18 kifli istihdam edilirken, döneminde sat fl Hisarc kl o lu: Büyüyen her flirket Türkiye nin gelece ine yat r md r M LL GEL R ARTIfi HIZINDAN 15 KAT DAHA YÜKSEK Türkiye 100 flirketinin rakamsal görünümü hakk nda da bilgi veren Rifat Hisarc kl o lu, flirketlerin, döneminde ortalama büyüme oran n n yüzde 358 oldu unu belirterek, flirketlerin büyüme h z n n Türkiye ekonomisi milli gelir art fl h z ndan 15 kat daha yüksek oldu unu vurgulad. lk 100 deki 8 flirketin kad n giriflimciler taraf ndan kuruldu unu belirten Hisarc kl o lu, bunun yeterli olmad n, mutlaka art r lmas gerekti ini söyledi. Hisarc kl o lu, Türkiye 100 flirketlerinin kurucular n n bir özelli i de seri giriflimci olmalar. Mevcut flirketleriyle yetinmeyip yeni flirketler kuruyorlar. Zaten giriflimcilik böyle bir fley de il mi? fiirket sahiplerinin yüzde 85'i en az bir yeni flirket kurmufl. Türkiye 100 flirketlerinin CEO'lar n n kurdu u toplam flirket say s da 600" dedi. gelirleri büyüme h z yüzde 169 oldu. Di er firma Beta Transformatör ise 79. S rada yer ald. Elektrik teçhizat imalat sektöründe faaliyet gösteren ve 10 ile 20 milyon dolar aras nda ciroya sahip firmada 54 kifli istihdam ediliyor. Firman n döneminde sat fl gelirleri büyüme h z yüzde 96 olarak gerçekleflti. B LG H ZMET FAAL YETLER SEKTÖRÜ LK SIRADA Yar flmay kazanan flirketlerin sektörel da l m n bak ld nda "Bilgi hizmet faaliyetleri" 15 flirket ile ilk s ray ald. G da ürünlerinin imalat 8, Bilgisayar programlama, dan flmanl k ve ilgili faaliyetler 7, Di er imalatlar" 7 flirket, "Tekstil ürünlerinin imalat 6, Baflka yerde s n fland r lmam fl makine ve ekipman imalat 6, nsan sa l hizmetleri 4, kimyasallar n ve kimyasal ürünlerin imalat 4,Yay mc l k faaliyetleri, Kauçuk ve Plastik ürünlerin imalat,mobilya malat ile Giyim eflyalar n n imalat 3 er, Elektrik teçhizat imalat, Kara Tafl mac l ve boru hatt tafl mac l, Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri, Perakende ticaret (motorlu kara tafl tlar ve motosikletler hariç), Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, Mimarl k ve mühendislik faaliyetleri, teknik test ve analiz faaliyetleri, Seyahat acentesi, tur operatörü ve di er rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler, Elektrik, gaz, buhar ve havaland rma sistemi üretim ve da t m ile Motorlu kara tafl t, treyler (römork) ve yar treyler imalat 2 fler flirket ile s ralamaya girdi. 19 flirket ise di er sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/76

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/76 28.08.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/76 KONU : 01.01.2016 Tarihine Kadar Elektronik Tebligat İçin Başvuru Yapılması Gerekmektedir: Vergi dairelerince düzenlenen

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

DUYURU SÖZ KONUSU TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ANA BAŞLIKLARI İLE 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL GENEL TEBLİĞİ (VUK) METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

DUYURU SÖZ KONUSU TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ANA BAŞLIKLARI İLE 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL GENEL TEBLİĞİ (VUK) METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. DUYURU 1 OCAK 2016 DAN İTİBAREN ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇİLECEK OLUP, ÜYELERİMİZİN E- TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT ETMELERİ GEREKİR. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI E- BEYANNAME,

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/019 Konu: ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR Özet: Vergi dairelerince düzenlenen ve VUK hükümleri kapsamında mükellefe

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) 09.11.2015 TARİHİNDE GÜNCELLEMİŞTİR.!! SUNUŞ Değerli Üyemiz, 31/08/2015* Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne mali ÇÖZÜM 165 ENGELL LERDE GÜMRÜK VE TAfiIT VERG S MUAF YET Ali TEZEL SSK Sigorta Baflmüfettifli SSK Sigorta Teftifl Kurulu stanbul 1 Nolu Grup Baflkan I. G R fi B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl BEDELS Z HRACAT Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 3 üncü maddesinin (e) bendinde D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l oldu u bakanl n bedelsiz

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı