K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay ndaki yüzde 4 azalma seyrini korudu unu ortaya koydu. hracat, temmuz ay nda yüzde 4.32 oran nda azalarak 133 milyon dolar olurken,7 ayl k dönemde ise yüzde 14.4 oran nda düflerek 934 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleflti. ADASO Baflkan Zeki K vanç, ihracat n kentin üretim dinamiklerinin harekete geçirilmesinde en önemli etken oldu unu belirterek, Adana n n ihracat n gelifltirmeye öncelik ve önem verdiklerini söyledi. 4 TE K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, ülke olarak iki y ld r siyasi tansiyonu yüksek bir dönemin yafland n belirterek, belirsizlik sürecinin 1 Kas m da yap lacak seçimde sona ermesi ve geliflime odaklan lmas gerekti ini söyledi. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu nun baflkanl nda yap lan A ustos ay meclis toplant s nda konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, 7 Haziran seçimi sonras ortaya ç kan belirsizli in ard ndan hiç temenni edilmeyen bir sürecin içerisinde kal nd n belirterek, ekonomik anlamda önemli sorunlarla karfl lafl ld n, uzun u rafllar ve fedakârl klar sonucu belirli bir noktaya gelen bar fl sürecinin büyük bir yara ald n vurgulad. Belirsizlik sürecinden en büyük zarar sanayicilerin üstlenmek durumunda kald n belirten K vanç, artan döviz kuru ve daralan iç pazar n tüm sanayi üreticilerini oldukça olumsuz flekilde etkiledi ini söyledi. K vanç, içerde ve d flarda yaflanan belirsizlik ortam n n bir süre daha devam edece ini düflünerek son derece dikkatli hareket edilmesi, karar al rken bir yerine iki kez düflünülmesi gerekti ini kaydetti. 7 DE Adana Sanayi Odas Yönetimi nden Adana ESOB'a taziye ve kutlama ziyareti Adana için el ele verece iz Adana'n n gelece i aç s ndan kurumlararas iflbirli inin önemine dikkat çeken ADASO Baflkan Zeki K vanç ve AESOB Baflkan Nihat Sözütek, "Hepimiz bu topraklarda do duk, büyüdük, yetifltik, ifl sahibi olduk, doyduk. Adana çocu uyuz. Bugün sorunlar yuma haline gelen Adana'y düzlü e ç karmak için birlikte çal flaca z. Odalar m z her zaman istiflare içerisinde olacak. Adana için el ele verece iz" dedi. 3 TE ABD Konsolosu nun Adana Sanayi Odas n ziyaretinde gündeme geldi Pamuk ve demir çelikte kriz afl lmal Vergide e-tebligat dönemi bafll yor Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (fiirketler ve Di er Tüzel Kifliler çin) kurumlar vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine vermeleri gerekecek. 5 TE Öncelikli yat r mlara stratejik destek Bakanlar Kurulu 2012 y l nda yürürlü e giren Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Kararda de ifliklik yapt. Asgari sabit yat r m tutar 3 milyar liray aflan öncelikli yat r mlar da stratejik yat r m olarak kabul edilecek ve bu kapsamda desteklerden yararlanabilecek. 2 DE Piyasada riskli 4 milyon çek var Kredi Kay t Bürosu Genel Müdürü Kas m Akdeniz piyasada ödenmeme riski yüksek 4 milyon çek yapra bulundu unu belirterek, vatandafl n bundan korunmak için karekodlu çek talep etmesi gerekti ini bildirdi. 3 TE ABD nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht in Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde, iki ülke aras nda pamuk ve demir çelik sektörlerinde yaflanan damping ve sübvansiyon soruflturmalar gündeme geldi. ABD den pamuk ithalinde, Türkiye den demir çelik ürünleri ihracat nda yaflanan krizin afl lmas n n iki ülkenin yarar - na oldu u vurguland. 2 DE Adana dan 2 sanayi firmas ilk 100 aras nda yer ald En H zl Büyüyen 100 flirket TOBB öncülü ünde, TEPAV ve AllWorld Network iflbirli inde yap lan Türkiye'nin en h zl büyüyen flirketleri yar flmas "Türkiye 100" sonuçland. Yar flman n birincisi döneminde sat fl gelirlerini yüzde 8 bin 754 oran nda art ran Maren Marafl Elektrik olurken, Adana dan Alpa nflaat 43., Beta Transformatör ise 79. s rada yer ald. 12 DE

2 2 7 EYLÜL 2015 HABER fiç N N ÜCRET N N GÜNÜNDE ÖDENMEMES (Yarg tay Uygulamas ) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri Ücret ve Ücretin Ödenmesi: Genel anlamda ücret bir kimseye bir ifl karfl l - nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf ndan sa lanan ve para ile ödenen tutard r. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak kural olarak, Türk paras ile iflyerinde veya özel olarak aç lan bir banka hesab na ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkak, yabanc para olarak kararlaflt r lm fl ise ödeme günündeki rayice göre Türk paras ile ödeme yap labilir. (De iflik ikinci f kra: /85 mad.) Ücret en geç ayda bir ödenir. fl sözleflmeleri veya Toplu fl Sözleflmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. fl sözleflmelerinin sona ermesinde, iflçinin ücreti ile sözleflme ve kanundan do an para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. flverenin ücreti k smi olarak ödemesi iflçinin fesih hakk n ortadan kald rmaz. Ücretin ödendi ini ispat külfeti iflverene aittir. flçinin imzas n içeren belge (ücret bordrosu), banka kay tlar yla ispat edilmelidir. (YG. 7. HD. 2013/23631 E, 2014/10298 K, T.) Ücret hesap pusulas iflçi istedikçe de il, her ay düzenli olarak iflçiye verilmesi gereken belgedir. Ücret alacaklar nda zamanafl m süresi befl y ld r. Ücretin Gününde Ödenmemesi: 4857 Say l fl Kanunu nda ücret daha fazla güvence alt na al nm fl ve iflçi ücretinin yirmi gün içinde ödenmemesi durumunda, flçinin ifl görme edimini yerine getirmekten kaç nabilece i aç kça düzenlenmifltir. Toplu bir nitelik kazanmas halinde dahi bunun kanun d fl grev say lamayaca kurala ba lanm flt r. Ücreti ödenmeyen iflçinin alaca konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar ifl görme edimini yerine getirmekten kaç nmas, ifl iliflkisinin devam nda baz sorunlara yol açabilir. Bu bak mdan, iflverenle bir çekiflme içine girmek istemeyen iflçinin, hakl nedene dayanarak fl Sözleflmesini feshetme hakk da bulunmaktad r. Ücretin ödendi inden söz edebilmek için iflçinin yasa ya da sözleflme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmifl olmas ve iflçinin bu ücrete hak kazanmas gerekir Say l fl Kanunu nun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, genifl anlamda ücret olarak de erlendirilmelidir. kramiye, prim, yakacak yard m, giyecek yard m, fazla çal flma, hafta/genel tatil çal flmas, gibi alacaklar n ödenmemesi durumunda da iflçinin hakl fesih imkân bulunmaktad r. flçinin sigorta primlerinin hiç yat r lmamas, eksik yat r lmas, düflük ücretten yat r lmas, flçinin ücretinin iflverenin içine düfltü ü ödeme güçlü ü nedeniyle ödenmemifl olmas n n sonuca bir etkisinin bulunmad. (YG. 7. HD. 2014/2756 E, 2014/10876 K, T. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oran uygulan r. flçilerin bu nedenle fl Sözleflmeleri çal flmad klar için feshedilemez ve yerine yeni iflçi al namaz, bu ifller baflkalar na yapt r lamaz. fl Sözleflmesini hakl olarak fesheden iflçi k - dem tazminat n hak kazan r ise de; sözleflmeyi kendisi feshetti inden ihbar tazminat na hak kazanamayaca. (YG. 22. HD. 2013/17526 E, 2014/27220 K, T.) ABD Konsolosu nun Adana Sanayi Odas n ziyaretinde gündeme geldi Pamuk ve demir çelikte damping ve sübvansiyon krizi afl lmal ABD nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht in Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde, iki ülke aras nda pamuk ve demir çelik sektörlerinde yaflanan damping ve sübvansiyon soruflturmalar gündeme geldi. ABD den pamuk ithalinde, Türkiye den demir çelik ürünleri ihracat nda yaflanan krizin afl lmas - n n iki ülkenin yarar na oldu u vurguland. Göreve bafllamas ndan dolay ziyaretlerini sürdüren Konsolos Specht, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal, Erdo an fiire, Sayman üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve Salih Sütcü ile bir araya geldi. Ziyarette, Adana sanayisi ve Türkiye- ABD aras ndaki ekonomik iflbirli i ve ticari iliflkiler konusunda görüfl al flveriflinde bulunuldu, karfl lafl lan s k nt lar ve beklentiler dile getirildi. Baflkan K vanç, Adana n n ilk sanayileflen kentlerden biri oldu- unu ve ABD ile önemli ticaret iliflkileri bulundu unu belirterek, Adana ya hofl geldiniz. Önümüzdeki süreçte ekonomik iliflkilerin daha da gelifltirilmesi için iflbirli ine haz r z. Bu noktada birlikte baflar l çal flmalar yap laca na inan yoruz dedi. Konsolos Specht, Adana n n, Türkiye deki önemli iflletmelerin merkezi konumunda bulundu unu bildirdi, Specht, Ekonomi ve ticaret uzman olarak, böylesine üretimin merkezi bir flehirde görev yapmaktan memnunum. Ülkeler aras ndaki iflbirliklerinin gelifltirilmesi için katk yapmaktan mutlu olaca m diye konufltu. ÇÖZÜM, K ÜLKEN N YARARINA OLACAK Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ABD taraf ndan Türk demir çelik ürünlerine ek vergi konulmas n n ard ndan Türkiye nin de ithal edilen Amerikan pamu u için damping ve sübvansiyon soruflturmas bafllat ld n, konunun uluslar aras kurumlara intikal ettirildi ini belirtti. Türk tekstilcisinin y lda 500 bin ton ithalat ile Amerikan pamu unun en büyük müflterisi, ayn flekilde Amerikan demir çelik sektörünün de en büyük al c konumunda bulundu unu iflaret eden K vanç, Soruflturmalar nedeniyle tekstilci pamuk almakta, demir çelik sektörü de satmak zorlanacak. Bu durumdan iki ülkenin sanayicileri olumsuz etkilenecek ve zarar görecek. Sorunun çözüme kavuflturulmas iki ülkenin ve sanayicilerinin yarar - na olacakt r dedi. ABD nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, pamuk ve demir çelik ürünlerinde yaflanan sorunun afl lmas yönünde sektör temsilcilerinin ABD ve Türkiye de giriflimlerini sürdürmeleri gerekti ini, bu konuda gerekli bilgilendirmelerde bulunmak için çaba gösterilece ini ifade etti. Öncelikli yat r mlara stratejik destek Bakanlar Kurulu 2012 y l nda yürürlü e giren Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Kararda de ifliklik yapt. Asgari sabit yat r m tutar 3 milyar liray aflan öncelikli yat r mlar da stratejik yat r m olarak kabul edilecek ve bu kapsamda desteklerden yararlanabilecek. Öncelikli yat r mlar, hangi bölgeye yap l rsa yap ls n, 5 inci bölge ilaçlar ve kan ürünleri üreti- biyoteknolojik ilaç, onkoloji desteklerinden yararlanabiliyor. mine yönelik yat r mlar. 6 nc bölgedeki yat r mlar ise kendi bölgesinde de erlendiriliyor. ndan al nacak proje onay na f) Savunma Sanayii Müsteflarl - Stratejik yat r mlara, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnas, gelir gari yirmimilyon Türk Liras istinaden gerçeklefltirilecek as- vergisi stopaj deste i ve gemi infla tutar ndaki savunma, havac l k yat r mlar için sigorta primi iflveren hissesi deste i veriliyor. ve bu mahiyetteki yat r mlar g) Maden istihraç yat r mlar ve uzay alan ndaki yat r mlar. Bu yat r mlar için sa lanacak (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). r mlar (4/6/1985 tarihli ve ve/veya maden iflleme yat - faiz deste i tutar 700 bin liray geçemeyecek. ç) Kültür ve Turizm Koruma ve 3213 say l Maden Kanununda tan mlanan I. grup maden- Bakanlar Kurulu Karar n n Geliflim Bölgelerinde yap lacak turizm yat r mlar ndan ler ve m c r yat r mlar ile s- 17 nrci maddesinde tan mlanan öncelikli yat r mlar flunlar: bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm cek istihraç ve/veya iflleme tanbul ilinde gerçeklefltirile- a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu tafl mac l na yönelik yat - konaklama yat r mlar. yat r mlar hariç). r mlar. d) Asgari ellibin metrekare kapal ) Özel sektör taraf ndan gerçeklefltirilecek olan ilk, orta ve li- b) Özel sektör taraf ndan yap lacak flehirleraras yük ve/veya yat r mlar (konaklama ve al flse e itim yat r mlar. alana sahip uluslararas fuar yolcu tafl mac l na yönelik verifl merkezi üniteleri hariç). h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji demiryolu yat r mlar ile flehir e) Sa l k Bakanl ndan al nacak Bakanl taraf ndan desteklenen AR-GE projeleri netice- içi yük tafl mac l na yönelik proje onay na istinaden gerçeklefltirilecek asgari yirmisinde gelifltirilen ürünlerin demiryolu yat r mlar. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli milyon Türk Liras tutar ndaki üretimine yönelik yat r mlar.

3 HABER 7 EYLÜL Piyasada ödenmeme riskli 4 milyon çek var Kredi Kay t Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kas m Akdeniz piyasada ödenmeme riski yüksek 4 milyon çek yapra bulundu unu söyledi. Geçen y l n ilk yedi ay ile karfl laflt r ld nda bu y l ödenmeyen çeklerin yüzde 15 art flla 424 bin adete ulaflt n bildiren Akdeniz, toplam çekler içinde ödenmeyenlerin oran n n da yüzde 3,3 e yükseldi ini kaydetti. Findeks sisteminin birinci y l n doldurmas üzerine düzenlenen toplant da Akdeniz karfl l ks z çekler konusunda uyar larda bulundu. Türkiye de 310 bin kiflinin vadesi geldi i halde ödemedi i çeki oldu unu bildiren Akdeniz bunlardan 235 bininin elinde de toplamda 4 milyondan fazla çek yapra bar ndan çek karnesi bulundu unu söyledi. Bu 4 milyon çekin ödenmeme ihtimalinin bulundu una dikkat çeken Akdeniz, vatandafl n bundan korunmak için karekodlu çek talep etmesi gerekti ini bildirdi. Üzerinde karekod bulunan çeklerle, keflidecinin çek ödeme geçmiflinin sorgulanabildi ini hat rlatan Akdeniz, Bu sayede karfl l ks z çek alma ihtimalinizi yüzde 80 oran nda azaltabilirsiniz dedi. AYDA 20 B N K fi N N ÇEK KARfiILIKSIZ ÇIKIYOR Findeks üzerinde kredi derecesi sorgulaman n yaklafl k 3,5 lira maliyeti oldu unu belirten Akdeniz, Koruman n ve güvenli bir ticari hayat n yolu ifl yapt n z, vadeli mal satt n z kiflileri tan maktan geçiyor. Her ay ortalama 20 bin kiflinin çeki karfl l ks z ç k yor ve bundan bir çok kifli zarar görüyor. Bu 20 bin kiflinin geçmifl çek ödemelerine bak ld nda yaklafl k yüzde 80 inin geçmiflte de çeklerinin karfl l ks z ç kt görülüyor. Bu kiflilerin çekleri kabul edilmeden önce çek raporlar na bak lmas halinde karfl l ks z çek alma riskinizi yüzde 80 ne yak n bir oranda düflürebiliyorsunuz diye konufltu. ÜÇ K fi DEN B R BANKALARDAN TEM NATSIZ KRED ALAMIYOR KKB nin geçen y l hayata geçirdi i Findeks sistemi bir y l n doldurdu. 1 milyon 90 bin kifli ve 10 bin kurumun üye oldu u sitemde 32 milyon kiflinin kredi derecelendirmesine ulafl labiliyor. 32 milyon kiflinin kredi notu ortalamas ise 1450 puana denk geliyor puana kadar ulaflan ve çok riskli, riskli, orta, iyi, çok iyi fleklinde befl aflamas bulunan kredi derecelendirmesinde 1450 puan orta seviyeye denk geliyor. KKB istatistiklerine göre Türkiye de kredi notu olan 32 milyon kiflinin üçte biri teminat göstermeden bankalardan kredi alam yor. Vatandafl n yüzde 22 si çok riskli s n f nda derecelendirilirken yüzde 12 si ise riskli s n f nda bulunuyor. Bankalar n bu kesime kredi vermekten kaç nabilece ini belirten KKB Genel Müdürü Kas m Akdeniz, çok riskli ve riskli grubun teminat göstermeden kredi kullanamayaca n söyledi. Kredi Kay t Bürosu Genel Müdürü Kas m Akdeniz PROTESTOLU ÇEK TUTARI YÜZDE 26 YÜKSELD Türkiye Bankalar Birli i Risk Merkezi nin yapt aç klamaya göre, Ocak- Temmuz 2015 döneminde 564 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutar 5,3 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen y l n ayn dönemine göre de iflmezken, tutar %26 oran nda artt. Ocak-Temmuz 2015 dönemini kapsayan 7 ayl k sürede, adet olarak en fazla senedin protesto edildi i ilk 5 il s ras yla, Ankara, zmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin %28 ini ilindekiler olufltururken, u %13 ile Ankara, %6 ile zmir, %5 ile Gaziantep ve %4 ile Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düflük oldu u iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu. Adana Sanayi Odas Yönetimi nden Adana ESOB'a taziye ve kutlama ziyareti Adana için el ele verece iz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i ni ziyaret ederek, merhum Kaz m Bar fl k için taziye, Birlik Baflkanl na getirilen Nihat Sözütek e kutlama ziyaretinde bulundu. Adana'n n gelece i aç s ndan kurumlararas iflbirli inin önemine dikkat çeken ADASO Baflkan Zeki K vanç ve AESOB Baflkan Nihat Sözütek, "Hepimiz bu topraklarda do duk, büyüdük, yetifltik, ifl sahibi olduk, doyduk. Adana çocu uyuz. Bugün sorunlar yuma haline gelen Adana'y düzlü e ç karmak için birlikte çal flaca z. Odalar m z her zaman istiflare içerisinde olacak. Adana için el ele verece iz" dedi. ADASO Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Güldiker, Faruk Aytek, Süleyman Bafl, Salih Sütçü, Ahmet Özkök ve Genel Sekreter Bora Kocaman ile Adana ESOB Baflkan Nihat Sözütek'i makam nda ziyaret etti. Ziyarette konuflan K vanç, "Öncelikle bafl n z sa olsun. Kaz m Bar fl k bizim için çok de erli bir insand. Ziyaretlerimizde bize, (Biz fidanl z, sizler içimizden yetifltiniz) derdi. Çok üzüldük. Ama elden gelen bir fley yok. Mekan cennet olsun. Sizi ve yeni yönetiminizi de kutluyoruz. Hay rl, u urlu olsun, baflar lar diliyoruz" diye konufltu. Birlik Baflkan Vekili ve Adana Ya l Boyac lar Esnaf Odas Baflkan Mustafa Göktafl' n da bulundu u ziyarette, Birlik Baflkan Nihat Sözütek, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Sözütek, merhum Baflkan Kaz m Bar fl k' n Adana'da yeri doldurulamaz bir yönetici oldu unu, kendilerinin de O'nun yolunda, Ahi Evran felsefesiyle hizmet ederek esnaf ve sanatkarlara, Adana'ya yarar getirecek çal flmalara devam edeceklerini belirtti. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 7 EYLÜL 2015 HABER Adana Sanayi Odas, 2015 Temmuz hracat Raporu hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay ndaki yüzde 4 azalma seyrini korudu unu ortaya koydu. hracat, temmuz ay nda yüzde 4.32 oran nda azalarak 133 milyon dolar olurken,7 ayl k dönemde ise yüzde 14.4 oran nda düflerek 934 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleflti. Temmuz 2015 rakamlar na göre Adana da gerçeklefltirilen ihracat n yüzde 70,6 s sanayi faaliyetlerinden oluflsa da sanayi ihracat Türkiye ortalamas olan yüzde 82,4 ün oldukça alt nda gerçekleflti. HRACATININ ÜLKE PAYI ARTTI Temmuz ay ihracat de erlerinde olumlu olarak karfl m za ç kan bir di er nokta ise Adana toplam ihracat n n Türkiye ihracat içerisindeki pay nda görüldü. Adana ihracat n n ülke ihracat na oran 2014 y l Temmuz ay nda yüzde 1,11 iken 2015 Temmuz da 1,22 ye ç kt. Bu da ülke ihracat azal fl n n kentin ihracat azal fl ndan daha fazla oldu unu gösterdi. Y l n ilk 5 ay nda ihracatta görülen ve oldukça yüksek yüzdelerde olan azalma oranlar Haziran ay itibariyle % 4 seviyelerine gerilemifl aras nda en çok ihracat yap lan ilk 10 sektör s ralamas nda 223 milyon dolar aflan ihracatla tekstil ve hammaddeleri geçti imiz ay oldu u gibi yine birinci s ray ald. Bunu 162 milyon dolar aflan ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat takip ediyor. Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre ve bir önceki y l n ilk yedi ay na göre yap lan k yaslamada ihracat azal fl görülen ilk befl sektör aras nda Sanayi Mamülleri alt sektörü ilk s rada geliyor. SUR YE EN ÇOK HRACAT ARTIfiI YAKALANAN K NC PAZAR Tutar baz nda bir önceki aya göre Temmuz 2015 te en çok ihracat art fl yakalanan ilk 10 ülke aras nda Irak 5,6 milyon dolar aflan ihracat art fl yla ilk s rada yer ald. Suriye ye gerçeklefltirilen ihracat art fl da 2 milyon dolara yaklaflt. Bu veriler Suriye yi ihracatta en fazla art fl yakalanan ikinci ülke konumuna getirdi. hracat art fl yakalanan ülkeler aras nda Amerika Birleflik Devletleri (ABD) üçüncü s rada yer ald. Temmuz ay nda en çok ihracat yap lan ilk 10 ülke toplam bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 52 den yüzde 59 a ç kt Temmuz hracat Raporu nun tam metni web adresinde RAPORLAR bölümünde yer almaktad r. Sanayi ürünleri aras nda tekstil ve kimyevi maddeler Adana'n n en önemli iki ihraç ürünü olma özelli ini sürdürdü. Y l n ilk 7 ay nda bu iki sektördeki toplam ihracatta 54 milyon dolarl k azalma görülürken, otomotiv endüstrisi ihracat nda da 21 milyon dolar aflan bir azalma meydana geldi. Üç sektör ihracat ndaki azalma Adana ihracat ndaki temel azalman n önemli sebepleri aras nda yer ald. Adana n n en önemli ihracat ürünlerinden olan Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve Yafl Meyve ve Sebze sektörlerinde de y l n ilk 7 ay nda benzer flekilde 51 milyon dolar aflan azalma görüldü. Buna karfl n Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller grubu Temmuz ay ihracat n n bir önceki y l n ayn ay na göre Türkiye deki pay yüzde 7 den yüzde 7,6 ya, Yafl Meyve ve Sebze grubunda da Türkiye pay önemli bir art fll yüzde 2,8 den yüzde 5,5 e yükseldi. Sanayi mamulleri aras nda y l n ilk 7 ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre ihracat n art rabilen üç sektör s ras yla, Çelik; Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ile Deri ve Deri Mamulleri oldu. Temmuz ay nda ise bir önceki y l n ayn ay na göre en belirgin art fl Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ile Demir ve Demir D fl Metaller alt gruplar nda görüldü. olup Temmuz ay nda da azalma % 4 ler seviyesinde kald. Bununla birlikte Temmuz ay nda en çok ihracat yap lan ilk 10 ürünün Adana ihracat ndaki pay bir önceki y l n ayn ay nda % 33,7 den % 38,5 e ç kt. TEKST L Y NE HRACAT fiamp YONU Verilere göre, 118,6 milyon dolar aflan ilk 10 sektör ihracat toplam ihracat içerisinde yüzde 89 oran nda bir paya sahip oldu. Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Hububat Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri ilk üç s rada yer ald y l Ocak -Temmuz aylar Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç: hracat n artmas için yo un çaba içindeyiz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ihracat n kentin üretim dinamiklerinin harekete geçirilmesinde en önemli etken oldu unu belirterek, Adana n n ihracat n gelifltirmeye öncelik ve önem verdiklerini söyledi. K vanç, Bu nedenle üyelerimize her hafta ücretsiz d fl ticaret e itimi veriyoruz. Ayr ca D fl Ticaret stihbarat Birimi kurma çal flmalar m z da devam etmektedir. Türkiye de ilk kez bir kurum taraf ndan firmalara özel hedef müflteri ve rakip analizi hizmeti verilecek dedi. ADASO Baflkan Zeki K vanç, daralan iç pazar gerçe i karfl - s nda ihracat n art r lmas n n, firmalar n süreklili inin sa lanmas ve ekonomik hedeflere ulafl lmas aç s ndan zorunluluk oldu unu vurgulad. Ülke ekonomisinin geliflmesi için Marmara n n d fl nda ikinci metropol bölgeye ihtiyaç duyuldu- unu belirten K vanç, ilk sanayileflen flehirlerden olan Adana n n, bölge ekonomisini gelifltirebilecek lokomotif etkiye sahip bulundu unu ifade etti.

5 HABER 7 EYLÜL Vergide e-tebligat dönemi bafll yor Elektronik tebligat uygulamas na, 1 Ocak 2016 tarihi itibar yla bafllanacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yap labilecek. Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplar na 213 say l Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebli i gereken evrak n, Gelir daresi Baflkanl arac - l yla elektronik ortamda tebli edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Maliye Bakanl n n konuya iliflkin "Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i" Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Kanun hükümlerine göre tebli i gereken elektronik imzal evrak, elektronik tebligat sistemi kullan lmak suretiyle muhatab n elektronik tebligat adresine tebli edilebilecek. Buna göre, tebli e elveriflli elektronik adres kullanma zorunlulu u getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebli yap labilecekler "kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançlar basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), iste e ba l olarak kendilerine elektronik tebligat yap lmas n talep edenler" olarak belirlendi. Kendisine elektronik ortamda tebli yap labilecek olanlar, tebli le belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu mükelleflerin d fl nda kendilerine elektronik tebligat yap lmas n talep eden kifliler de sistemden iste e ba l olarak yararlanabilecek. KURUMLAR VE GEL R VERG S MÜKELLEFLER N N B LD R M Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (fiirketler ve Di er Tüzel Kifliler çin) kurumlar vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine vermeleri gerekecek. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili ifllemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmifl vekaletnameyle yetkili k l nan kifliler arac l - yla bizzat teslim edecek. Tebli de getirilen zorunluluklar n bafllad tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise ifle bafllama tarihini takip eden 15 gün içerisinde bildirimde bulunmak zorunda olacak. Yap lan baflvurunun de erlendirilmesi sonucu, gerekli flartlar tafl yan mükelleflere internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi verilecek. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmifl olacak. Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri de yine 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Gerçek Kifliler çin)" internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmalar ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya bafllamalar gerekiyor. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili ifllemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmifl vekaletnameyle yetkili k l nan kifliler arac l yla gelir vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkün olacak. nternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi verilmeyecek. Bu mükellefler sisteme her girifllerinde sistem taraf ndan kimlik do rulamas yap lmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabilecek. Vergi dairesine bizzat veya vekili arac l yla baflvuran gerçek kifli mükelleflerin baflvurular de erlendirilecek ve gerekli flartlar tafl yan mükelleflere internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi verilecek. STE E BA LI OLARAK TALEPTE BULUNANLAR Tebli ile getirilen zorunluluk kapsam na girmeyen ancak iste e ba l olarak kendilerine elektronik tebligat yap lmas n talep eden tüzel kifliler ile tüzel kiflili i olmayan teflekküller katma de er vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden ba l bulunduklar vergi dairesine baflvuruda bulunarak sistemi kullanabilecek. Benzer flekilde, tebli ile getirilen zorunluluk kapsam na girmeyen gerçek kifli muhataplar n, internet vergi dairesi arac l yla baflvurarak veya ikametgahlar n n bulundu u yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili ifllemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmifl vekaletnameyle yetkili k l nan kifliler arac l yla baflvuruda bulunarak sistemi kullanmalar mümkün olacak. Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat an nda sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifreyi ihtiva eden kapal bir zarf verilecek. 213 say l Kanun hükümlerine göre tebli i gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi ad na Gelir daresi Baflkanl taraf ndan tebli yap lacak muhatab n elektronik tebligat adresine iletilecek. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden eriflilecek. nternet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresine sahip olan gerçek ve tüzel kifliler flifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaflacak. nternet vergi dairesi kullan c kodu, parola ve flifresi olmayan gerçek kifliler ise sisteme her giriflte yap lan kimlik do rulamas ile elektronik tebligat adreslerine eriflecek. Evrak, elektronik adrese ulaflt ktan 5 gün sonra tebli edilmifl say lacak Kanunun ilgili maddesi gere ince, elektronik imzal tebli evrak, muhatab n elektronik ortamdaki adresine ulaflt tarihi izleyen beflinci günün sonunda tebli edilmifl say lacak. Olay kay tlar, ifllem zaman bilgisi eklenerek, eriflilebilir flekilde arflivlerde 30 y l süreyle saklanacak. Tüzel kiflilerde ticaret sicil kayd n n silindi i (nevi de iflikli i ve birleflme halleri dahil) tarih itibar yla, elektronik tebligat adresi kapat lacak Gerçek kiflilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipli ine karar verildi inin idare taraf ndan tespit edildi i durumlarda ölüm/karar tarihi itibar yla ilgilinin elektronik tebligat adresi re'sen kapat lacak. Mirasç - lar n ba l olunan vergi dairesine baflvurmas halinde de müteveffan n elektronik tebligat adresi kullan ma kapat - lacak. Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar n bu durumlar d fl nda sistemden ç kmalar mümkün olmayacak. Elektronik tebligat sistemine dahil olmas zorunlu olanlardan tebli ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için 213 say l Vergi Usul Kanunun ilgili maddeleri uyar nca, cezai müeyyide uygulanacak. UYGULAMA YEN YILDA BAfiLAYACAK Kanun hükümlerine göre tebli i gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebli edilebilece i gibi Kanunda yer verilen di er tebligat hükümlerine göre de tebli edilebilecek. Ba l vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çal flmalar devam etmekte oldu undan, ba l vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri tebli kapsam nda bulunmuyor. Elektronik tebligat uygulamas na, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle bafllan lacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yap labilecek. Sanayide istihdam yüzde 0,1 artt Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2015 y l ikinci çeyrek Sanayi flgücü Girdi Endeksleri verilerini aç klad. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sanayi istihdam endeksi 2015 y l 2. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 0,1 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi istihdam endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 0,3 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sanayide çal fl lan saat endeksi 2015 y l II. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 0,3 azald. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayide çal fl lan saat endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 0,8 azald. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sanayide brüt ücret maafl endeksi 2015 y l II. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 3,4 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayide brüt ücret - maafl endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 13,9 artt. fi SA LI I VE GÜVENL ULUSAL fi SA LI I VE GÜVENL KONSEY (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Konsey, yönetim görevi yüklenmifl kimselerden oluflan toplulu a denir. Di er bir ifadeyle baz sorunlar görüflüp tart flmak için toplanan meclis de konsey olarak adland r l r. Örnek olarak Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi, Milli Güvenlik Konseyi gibi. Ulusal fl Sa l ve Güvenli i Konseyi nin kurulufl amac ; ülke genelinde ifl sa l ve güvenli i ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmakt r. Konsey, çal flmalar nda ulusal ve uluslararas geliflmeleri ve ülke koflullar n göz önünde bulundurur. Çal flma hayat n n ifl sa l ve güvenli i ile ilgili mevcut flartlar n n iyilefltirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yayg nlaflt r lmas amac yla üyelerin iflbirli i içinde çal flmas n esas al r. fl sa l ve güvenli i alan nda ülke politikalar n oluflturmada taraflar n görüfl ve düflüncelerinin al nmas n sa lar. Konsey, Bakanl k Müsteflar n n baflkanl nda afla da belirtilen üyelerden oluflur: - Bakanl k fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürü, Çal flma Genel Müdürü, fl Teftifl Kurulu Baflkan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl ndan bir genel müdür. - Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve fiehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, G da, Tar m ve Hayvanc l k, Kalk nma, Millî E itim ile Sa l k Bakanl klar ndan ilgili birer genel müdür. - Yüksekö retim Kurulu Baflkanl ndan bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Baflkanl ndan bir baflkan yard mc s. - flveren, iflçi ve kamu görevlileri sendikalar üst kurulufllar n n en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- i nden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ndan, Türk Tabipleri Birli i nden, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nden ve Türkiye Ziraat Odalar Birli i nden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. - htiyaç duyulmas hâlinde fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürü nün teklifi ve Konseyin karar ile belirlenen, ifl sa l ve güvenli i konusunda faaliyet gösteren kurum veya kurulufllardan en fazla iki temsilci. fl sa l ve güvenli inin önemli oldu u bu düzenlemede de aç k bir flekilde görülmektedir. (Devam edecek) Kazas z çal flmalar dile i ile.

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

ADASO-EBSO buluflmas

ADASO-EBSO buluflmas YAYINI YIL: 16 SAYI: 318 2 MART 2015 novasyon Yönetimi Akademisi e itimi 19-28 Mart ta ADASO da Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı