T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 50 Toplantı Tarihi : Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim GÜLER : Prof. Dr. Orhan ZĠYLAN : Doç. Dr. Filiz AKYÜZ : Doç. Dr. AyĢin ÇETĠNER KALE : Yrd. Doç. Dr. Hacer AyĢen YAVRU Raportör : Fakülte Sekreteri Ekrem AYDIN Katılamayanlar: : Prof. Dr. R.Atilla ARINCI Toplantıda Bulunanlar : Dekan Yrd. :Prof. Dr. AteĢ KADIOĞLU Dekan Yrd. :Prof. Dr. Güher SARUHAN DĠRESKENELĠ Temsilciler : Hastane BaĢhekimlik Temsilcisi : Prof. Dr. ġükrü ÖZTÜRK Uzman Doktor Temsilcisi : Uzm. Dr. Halil YAZICI Tıpta Uzmanlık Öğr. Temsilcisi : Tıp. Uzm. Öğr. Dr. Bahar TEKSÖZ Öğrenci Temsilcisi : Abdülbaki BĠLEN 1-Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerinden numaralı Mehmet M. EYĠGÜN isimli öğrencinin Psikiyatri Anabilim Dalı sınav sonucu listesinde sınav notu sehven Sınava Girmedi olarak gelmiģ olup, sınav notunun Devamsız olarak otomasyon sisteminde düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi. 2-Fakültemiz 6. sınıf öğrencilerinden numaralı Ġbrahim H. ASLAN ın Öğrenci Otomasyon Sisteminden ders kaydının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 3-Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerinden numaralı Majdi LAATAR ın Öğrenci Otomasyon Sisteminden ders kaydının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 4-Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerinden numaralı öğrencisi Kezban Aydan OKUMUġ un Öğrenci Otomasyon Sisteminde sehven seçmiģ olduğu 1. sınıf 134 ders kodlu Hekimliğe Ġlk Adımlar dersi ve 3. sınıf 320 ders kodlu Multidisipliner Modül dersinin ders listelerinden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. 5-Fakültemizden 1989 yılında mezun olan 1965 doğumlu Osman kızı Dr.Emine Zeynep AYDIN ÇAM ın 19794/23262 numaralı tıp diplomasını kaybettiğine dair belgeleri görüģüldü. Ġstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri ile Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönergenin 14.maddesine göre Duplikata düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi. 6-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı nda Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Mahmut ÇELĠK in tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve DiĢ Hekimliği nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 23. maddesinin 5. fıkrası uyarınca eģ durumu mazaretinden yararlanmak istediği hakkındaki dilekçesi, Bölüm BaĢkanlığı ve Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazıları müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 7-Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerinden numaralı öğrencisi Harun EYYÜPKOCA nın Öğrenci Otomasyon Sisteminde sehven seçmiģ olduğu 5. sınıf 502 ders kodlu Anesteziyoloji ve Reanimasyon dersinin ders listelerinden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. 1/6

2 8-Fakültemiz, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı na Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet kadrosunda çalıģmak üzere 2 (iki) adet uzman görevlendirilmesi hakkındaki Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazısı müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 9-Fakültemiz, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı na mecburi hizmet kadrosunda çalıģmak üzere 1 (bir) adet uzman görevlendirilmesi hakkındaki Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazısı müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 10-Fakültemiz, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı na Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet kadrosunda çalıģmak üzere 1 (bir) adet uzman görevlendirilmesi hakkındaki Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazısı müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 11-Fakültemiz, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı nda Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak tarihinde ihtisasa baģlayan Dr. Serap Bahar DĠKĠCĠ nin, almıģ olduğu raporlar değerlendirilmiģtir. Buna göre; Rapor Düzenleyen Rapor Tarihi Süresi Rapor Ġçeriği Ġstirahat,Doğum Birimi Öncesi/Sonrası Tıpta DiĢ Hek.Yön.23.mad.2.fıkrası gereğince Mücbir sebep Ġst.Üniv.Ġstanbul Tıp Fak gün olmak üzere toplam 11 ay 19 günlük (on bir ay on dokuz gün ) (Takvim Günü) sürenin tarihinden itibaren ihtisas süresine eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 12-Fakültemiz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı nda Yan dal Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak tarihinde ihtisasa baģlayan Uzm.Dr. Nelgin ESENRODOPLU GERENLĠ nin, almıģ olduğu raporlar değerlendirilmiģtir. Buna göre; Rapor düzenleyen Rapor Tarihi Süresi Rapor Ġçeriği Ġstirahat,Doğum Birimi Öncesi/Sonrası Çocuk Sağl.ve Hast Ücretsiz izin olmak üzere toplam 367 günlük (on iki ay yedi gün ) (Takvim Günü) sürenin tarihinden itibaren ihtisas süresine eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 13-Fakültemiz, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Pınar KÜRSÜZ ün, tarih, 82 sayılı TUK kararı ile yapması gereken 4 ay Ġç Hastalıkları, 1 ay Kardiyoloji, 1 ay Göğüs Hastalıkları, 1 ay Radyoloji, ve 3 ay Nöroloji rotasyonlarını tamamlamak üzere tarihinden itibaren 10 ay süre ile çalıģma süresinin yenilenmesine oybirliği ile karar verildi. 14-Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Tıbbi Biokimya Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosunda olup, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Alkın KUMRAL ın, 06/01/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine oybirliği ile karar verildi. 15-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Üroloji Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosunda olup, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Fırat ZEYTUN un, 04/01/2012 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine oybirliği ile karar verildi. 16-Ġstanbul Tıp Fakültesinin kuruluģunun 185. Yılı onuruna Fakültemiz öğrencileri için ders kitapları yazılımında genel koordinatör olarak Prof.Dr.AteĢ KADIOĞLU nun ve aģağıda isimleri belirtilen öğretim üyelerinin de anabilim dalı koordinatörü olarak görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2/6

3 ANABĠLĠM DALI BAġKANLIKLARI KOORDĠNATÖR ÖĞRETĠM ÜYESĠ 1 ADLĠ TIP ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Nevzat ALKAN 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. AyĢe PALANDÜZ 3 ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. AyĢin KALE 4 ANESTEZĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Mert ġentürk 5 BĠOFĠZĠK ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. IĢıl ALBENĠZ 6 BĠOĠSTATĠSTĠK VE TIP BĠLĠġĠMĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Rian DĠġÇĠ 7 BĠOKĠMYA ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Figen GÜRDÖL 8 ÇOCUK CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Alaaddin ÇELĠK 9 ÇOCUK RUH SAĞ.ve HAST. ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. Behiye ALYANAK 10 ÇOCUKSAĞ.ve HAST. ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Feyza DARENDELĠLER 11 DEONTOLOJĠ ve TIP TARĠHĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Nuran YILDIRIM 12 DERMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI tarihinde anabilim dalı akademik kurulunda görüģülecek 13 FARMAKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Yağız ÜRESĠN 14 FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON A.D. Prof. Dr. Aydan ORAL 15 FĠZYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. F.Aytül UYAR 16 GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Rıdvan SEVEN 17 GÖĞÜS CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Alper TOKER 18 GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Orhan ARSEVEN 19 GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Klinik iģleri nedeniyle isim verilemedi. 20 HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Günay GÜNGÖR 21 HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Leyla TAPUL 22 ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Kubilay KARġIDAĞ 23 ĠNF.HAST.ve KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ A.D. Prof. Dr. Haluk ERAKSOY 24 KADIN HAST.ve DOĞUM ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Önay YALÇIN 25 KALP DAMAR CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Emin TĠRELĠ 26 KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Kamil ADALET 3/6

4 27 KULAK BURUN BOĞAZ HAST. ANABĠLĠM D. Prof. Dr. Kemal DEĞER 28 MĠKROB.ve KLĠNĠK MĠKROB. ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. O.ġadi YENEN 29 NÖROLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. A. Emre ÖGE - Prof. Dr. Betül BAYKAL 30 NÖROġĠRÜRJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Nail ĠZGĠ 31 NÜKLEER TIP ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. AyĢe MUDUN 32 ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. Ata Can ATALAR 33 PATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. E. Dilek YILMAZBAYHAN 34 PLAST.ve REKONSTRÜKTĠF CERR. Prof. Dr. Orhan ÇĠZMECĠ 35 PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. Sibel ÇAKIR 36 RADĠODĠAGNOSTĠK ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. BarıĢ BAKIR 37 RADYASYON ONKOLOJĠSĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Ahmet KARADENĠZ 38 SPOR HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Erdem KAġIKÇIOĞLU 39 SUALTI HEKĠMLĠĞĠ ve HĠPERBARĠK TIP Prof. Dr. ġamil AKTAġ 40 TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ 41 TIBBĠ EKOLOJĠ ve HĠDROKLĠMATOLOJĠ Doç. Dr. Mine KARAGÜLLE 42 TIBBĠ GENETĠK Prof. Dr. Hülya KAYSERĠLĠ 43 TIP EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU 44 ÜROLOJĠ ANABĠLĠM DALI Doç. Dr. M.Öner ġanli 17-Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı nda görevli Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Esme EKĠZOĞLU nun, Ġngiltere, Oxford Üniversitesi Nöroloji departmanı Nöroimmunoloji grubu baģkanı Prof. Dr. Angela VĠNCENT tarafından yürütülecek olan Nörolojik Hastalıklarda Nöronal proteinlere karşı gelişen patojen antikorlar ile ilişkili klinik çalıģmaya katılmak üzere tarihleri arasında 2(iki) ay süre ile 2547 sayılı Kanun un, 39.maddesi uyarınca maaģsız olarak (1 Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrası uyarınca) kendi olanakları ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 18-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı nda görevli Prof. Dr. Süleyman Engin AKHAN ın tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 650 sayılı KHK nın 40. maddesi ile 2547 sayılı Kanun un 36.maddesine eklenen fıkra uyarınca mesai saatleri dışında kurumumuz dışında başka yerlerde faaliyette bulunuyor olması ve meslek veya sanatını serbest olarak icra ediyor olması nedeniyle tarihinden itibaren 2 (iki) yıl ücretsiz izin kullanmak istediği hakkındaki dilekçesi ile Bölüm BaĢkanlığı ve Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazıları müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 19-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı nda görevli Prof. Dr. Nilüfer ALPARSLAN ın tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 650 sayılı KHK nın 40. maddesi ile 2547 sayılı Kanun un 36.maddesine eklenen fıkra uyarınca mesai saatleri dışında kurumumuz dışında başka yerlerde faaliyette bulunuyor olması ve meslek veya sanatını serbest olarak icra 4/6

5 ediyor olması nedeniyle tarihinden itibaren 2 (iki) yıl ücretsiz izin kullanmak isteğinden vazgeçtiği hakkındaki dilekçesi müzakere edildi. Uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 20-Fakültemiz, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı nda görevli bulunan Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Semra ERTAN DEMĠR in, tarihinden itibaren doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Kanun un 108.maddesini değiģtiren 6111 sayılı Kanun uyarınca tarihleri arasında ücretsiz izin kullanmasına oybirliği ile karar verildi. 21-Fakültemiz, Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda gerekli ihtisas süresini tamamlamıģ bulunan Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Enver KUNDUZ un, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 4706 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Asiller: Yedekler: Prof. Dr. Selçuk MERCAN Doç. Dr. Hakan YANAR Prof. Dr. Oktar ASOĞLU Prof. Dr. Ömer TÜREL Doç. Dr. Emre BALIK Doç. Dr. Perihan Ergin ÖZCAN Doç. Dr. Fatih TUNCA Yard. Doç. Dr. H. AyĢen YAVRU Sınav Tarihi: Saat: Fakültemiz, Üroloji Anabilim Dalı nda gerekli ihtisas süresini tamamlamıģ bulunan Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Fırat ZEYTUN un, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 4705 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Asiller: Yedekler: Prof. Dr. Cavit Nuri ÖZSOY Prof. Dr. Ġsmet NANE Prof. Dr. Murat TUNÇ Prof. Dr. Necdet ARAS Prof. Dr. Erbuğ KESKĠN Doç. Dr. Hakan Teoman YANAR Prof. Dr. AteĢ KADIOĞLU Doç. Dr. M. Öner ġanli Sınav Tarihi: Saat: Fakültemiz, Anesteziyoloji Anabilim Dalı nda gerekli ihtisas süresini tamamlamıģ bulunan Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Miray KILIÇ ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 4702 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Asiller: Yedekler: Prof. Dr. Lütfi TELCĠ Doç. Dr. Perihan Ergin ÖZCAN Prof. Dr. Levent AVTAN Doç. Dr. Ġbrahim Özkan AKINCI Prof. Dr. Gül KÖKNEL TALU Doç. Dr. Emre BALIK Prof. Dr. Nüzhet Mert ġentürk Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN Sınav Tarihi: Saat: Ġstanbul Tıp Fakültesi Bülteni Yayın Yönergesi müzakere edildi. Uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 25-Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinden numaralı Murat ERTEN in Öğrenci Otomasyon Sisteminden 198 kodlu zorunlu seçmeli ders olan Güzel Sanatlar dersinin ders kaydının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 26-Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerinden numaralı öğrencisi Manolya YILDIZ ın Öğrenci Otomasyon Sisteminde sehven seçmiģ olduğu 5. sınıf 518 ders kodlu Psikiyatri dersinin ders listelerinden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. 5/6

6 27-Fakültemiz 6. sınıf öğrencilerinden numaralı Hatice Kübra CĠVRĠZ in Öğrenci Otomasyon Sisteminden ders kaydının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 28-Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerinden numaralı Salih BĠLEN in Öğrenci Otomasyon Sisteminden ders kaydının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 29-Fakültemiz öğrenci numarasında kayıtlı Manolya YILDIZ ın grubu listesine otomasyon sisteminde eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 4. sınıf Ġç Hastalıkları dersi B tarihli dilekçesi ile, tarihleri arasında 650 sayılı KHK nın geçici 59. maddesi uyarınca ücretsiz izin talebi Rektörlüğümüzce uygun görülen Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.Mustafa Nuri YENEREL in izin talep tarihinin olarak değiģtirilmesi talebinin uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 6/6

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 42 Toplantı Tarihi : 04.12.2012 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Dekan V.) Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan)-(Görevli) Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU () Prof. Dr. Ş. Deniz AKDUMAN () Prof. Dr. Rafet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU

Detaylı

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 15/01/2008 2008/01 KARAR 01: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Rektörler Komitesi toplantısına

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Mart 2013 Sayı:3 DEKANIN MESAJI Ġstanbul Tıp Fakültesi nin Değerli Mensupları, Bültenin önceki sayılarında mezuniyet öncesi eğitimde uluslararası standardın sağlanması konusunda

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 29.09.2005 2005/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29.09.2005 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 450 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mayıs 2011 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 3 1. GĠRĠġ... 5 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 8/5/2014 2014/7

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 8/5/2014 2014/7 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 8/5/2014 2014/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 8/5/2014 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 401 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.02.2008 2008/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM REHBERİ İ Ç İ N D E K İ L E R Akademik Kadro Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tıpta Uzmanlık Alanları ve Eğitim Süreleri Çizelgesi Cerrahi Tıp

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 437 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/1/2014 2014/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 16/1/2014 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :02/01/2013 TOPLANTI NO :582 KARAR SAYISI :14 TOPLANTIYA KATILANLAR 1-Prof. Dr. Süleyman SEYDİ 2-Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ 3-Yrd. Doç. Dr. Münire ÇİFTÇİ 4- Doç. Dr. Metin TOPÇUOĞLU 5- Doç.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 3/7/2014 2014/6

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 3/7/2014 2014/6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 3/7/2014 2014/6 Üniversitemiz Senatosu 3/7/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı