TÜRKİYE 'DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE ÖNERİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE 'DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE ÖNERİLER"

Transkript

1 TÜRKİYE 'DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE ÖNERİLER Muhsin T. GENÇOĞLU 1, Mehmet CEBECİ 2 SUMMARY In this study, engineering education in Türkiye was investigated. For this purpose, first; definition, importance and quality of education was expressed. Especially, education of adults are considered. Secondly, engineering educational life was generally expressed. To develop quality of engineering education, the most important points were presented. There are many problems in engineering education system in Türkiye. In this study, engineering educational life in Türkiye was critisized, requirements of improving the quality of education were discussed. Possible solutions to problems were proposed, finally. ÖZET Bu çalışmada, eğitimin tanımı, önemi ve uygulanabilirliği üzerinde durulmuş ve yetişkinlerin eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Bir eğitim sisteminin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli adımlar tetkik edilerek sıralanmıştır. Mühendislik eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlar belirlenmiş, ülkemizdeki mühendislik eğitiminin durumu, eğitim kalitesi ve eğitimde karşılaşılan problemler detaylı olarak incelenmiştir. Eğitim kalitesini artırmak için yapılacak işler ve alınacak tedbirler birer öneri niteliğinde sunulmuş ve sonuçlar belirlenmiştir. 1.GİRİŞ Eğitim, belirli becerilerin eğitilene doğru miktarda, doğru yerde, doğru seviyede, doğru araçla aktarılması ve bu becerilerin uygulamasını makul bir performans seviyesine çıkarmak şeklinde tanımlanabilir. Belirli becerilerin aktarımı, makul bir performans seviyesi alabilmek ümidiyle yapılan kasıtlı bir girdidir. Aynı zamanda bu tanım, eğitilenin girdiyi kabul ettiğini, performans çıkışı sağlayacak şekilde bu girdiden bazı fikirler edindiğini ve değişik yöntemler veya geri beslemeyle kendisine yol gösterildiğini ifade etmektedir. Performans, kabiliyet ile motivasyonun çarpımının bir fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Bu durumda sorun, performans probleminin bir bilgi eksikliği mi, yoksa bir davranış ve motivasyon problemi mi olduğunun tespiti sorunudur [I]. 1 Arş.Gör., Fırat Üniv. Müh.Fak. Elk-Elektronik Müh. Böl., Elazığ 2 Doç.Dr., Fırat Üniv. Müh.Fak. Elk-Elektronik Müh. Böl., Elazığ 1

2 2000 li yıllardan itibaren bir insanın hayatında pek çok defa kariyer değiştireceği öngörülüyor. Bu durumda mesleki hayatın yeni basamakları için insan sürekli olarak kendini eğitmek zorundadır. Sürekli eğitimin çıkış noktası işte bu gerçektir. Hayat boyunca liseden veya üniversiteden sadece bir defa derece almak artık yeterli olmayacaktır. Sürekli eğitim, modern dünyanın bir gereksinimi olmuştur. Yetişkinlerin eğitimi, çocuk ve gençlerin eğitiminden çok farklıdır. Eğitimciler ve idareciler yetişkinlere dayalı eğitim teknikleri kullanarak öğrencilerin tutum, davranış ve performansını iyileştirebilirler. Bilgi, kabiliyet ve beceriyi geliştirmek, bir eğitim programından beklenen tipik sonuçlardır. Bu sonuçlar motivasyonla da ilişkilidir. Motivasyon, hareket ve aksiyona doğrudan etki eden bir duygu olarak tarif edilir. Bu nedenle kişinin, öğrenmeyi gerekli gördüğü hususta kendini teşvik veya tahrik edebileceği çevre veya atmosferi oluşturması gerekir. Yetişkinler için eğitim programları düzenlerken ihtiyaçlarla ilişkili olarak bilgiden ne şekilde istifade edilebileceği araştırılmalıdır. Farklı üniversitelerde, yetişkinlerin eğitimi üzerine geniş çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan, yetişkinlerin öğrenmesine ilişkin yollar ve onların öğrenmeyi ihtiyaçlarla ne şekilde ilişkilendirdiklerine dair konular aşağıda özetlenmiştir. 1. Yetişkinler öğrenmeyi istemelidirler. 2. Yetişkinler yalnızca öğrenme gereğini hissettiklerini öğrenirler. 3. Yetişkinler uygulayarak öğrenirler. 4. Yetişkinler derece veya not değil, yol gösterilmesini isterler. 5. Tecrübe yetişkinlerin öğrenimini etkiler. 6. Yetişkinler en iyi resmi olmayan ortamlarda öğrenirler. 7. Yetişkinlere öğretirken değişik metotlar kullanılmalıdır. Yukarıda sözü edilen prensipler doğrultusunda, yetişkinlerin fizyolojik (zeka, duyma, anlama vb.) farklılığını nazara alan, ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş programlar başarılı olmaya daha yakındır. Yetişkinlerin öğrenme karakteristiklerini ve bireylerin kültür, yaş, bilgi yönünden farklılığını dikkate alan eğitimciler, onları motive edebilir, anlamlı problemlere yönelik bilgiler verebilir ve bilgilerin hafızada daha kalıcı olmasını sağlayabilirler [II]. 2.TEMEL EĞİTİM Bir eğitim sisteminin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli adımlar şöyle sıralanabilir: İhtiyaçların belirlenmesi; istenen eğitime ilişkin işlemlerin tespiti; eğitimin içeriğinin, yapısının ve süresinin belirlenmesi; eğitimcinin seçimi; uygun imkanların ve özel cihazların seçimi; uygun zamanın ve maliyetlerin belirlenmesi; ihtiyaç ve fayda analizinin yapılması. Bu adımlar uygulanırken anahtar soru; öğrencinin şu anda yapamadığı, ancak daha sonra yapması gereken hususların ne olduğudur. Eğitim öncesi potansiyel; öğrencilerin istidatları, öğrenme kapasiteleri, olgunluk, okuma kabiliyetleri, eğitime ilişkin ve profesyonel tecrübeleridir. Eğitimcilerin sayısı, yetki ve eksiklikleri doğru tahlil edilmelidir. Bununla birlikte eğitimci, teorik bilginin yanısıra, tecrübe ve özgüveni artıracak pratik çalışmalara da ağırlık vermelidir. Mesela geniş pratik tecrübesi olan bir mühendisi eğitimci olarak görevlendirmek akıllı bir seçim olabilir. Ayrıca eğitimciler, yetişkinlerin reaksiyonlarına, test sonuçlarına, davranışlarına ve işyerlerine yapacakları katkılara göre programlarını ayarlamalıdırlar. İdealde, düzenlenmiş olan eğitim 2

3 programının imkanları önceden belirlenmelidir. Özel cihazların seçiminde tavsiye edilen, eğitimin içeriğini destekleyecek malzemenin seçimidir. Teknik eğitim, belirli bir zaman dilimine yayılmış kısa ve yoğun seanslar halinde yapılırsa etkili olabilir. Diğer yandan yoğun ve derinlemesine bir eğitim daha uzun bir zaman için programlanabilir [II]. Eğitim amacıyla hazır basit yazılımlar ve çeşitli video kasetler kullanılabilir. Mevcut olan bazı yazılımlar oldukça basitleştirilmiş sınır koşulları ve kısıtlamaları içerdiği için bunlar bazı özel etkilerin elde edilmesinde kolaylıkla kullanılabilir. Özellikle eğitim amaçlı olarak pek çok program ve video kaset geliştirilmiştir. A.B.D. de üretilen ve satılan 8000 kadar eğitim amaçlı yazılım mevcuttur. Ancak Türkiye de bir çok fakültenin yeterli bilgisayar donanımına sahip olmadığı veya konu hakkında yeterince bilgi bulunmadığı gerçektir. 3.MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ Mühendislik eğitiminde en önemli nokta, mezunların bilgi düzeyinin belirlenmesidir. Mühendislik eğitim-öğretim programlarının nitelikli mezunlar yetiştirebilmesi, uygulanan programların bazı temel ilkeleri sağlaması ve sürekli kalite denetiminin yapılması ile mümkündür. Mühendislik eğitiminde amaç, tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi ve tasarım sorunlarının çözülmesidir. Mühendislik, analizden başlayarak toplumun gereksinimlerini çözen senteze uzanan bir yol olarak görülmelidir. Mühendislik eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir [III]. Öğrenciye karşılaşacağı problemler için, analitik çözümler ve alternatifler geliştirme becerisi kazandırmak Her türlü şartlarda uygulanabilecek genel tasarım ilkeleri vermek Laboratuvar derslerinde deneysel yöntemlerin araştırılmasına önem vermek Teknik sorunların çözümünde, mezunların pratik ve analitik yönlerini kullanmalarını sağlamak Tasarım yaparken, mevcut malzeme ve sistemleri kullanmanın yanısıra, alternatif teknolojileri de araştırma ve geliştirme becerisini kazandırmak Mezunları lisans üstü eğitime hazırlamak The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) e göre bir mühendislik lisans programında dersler a) Temel bilimler ve matematik b) Mühendislik bilimleri c) Beşeri bilimler d) Sosyal bilimler ve iletişim e) Bölüm dersleri arasında dengeli dağılmalı ve mezuniyet için gereken toplam kredi arasında olmalıdır. ABET Amerika daki 28 kuruluştan oluşan bir yapılanmadır. Akademik kurumların yanı sıra, ağırlıklı olarak İnşaat Mühendisleri Odası, Endüstri Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası gibi pek çok profesyonel kuruluştan oluşan ABET in; Amerika daki mühendislik eğitimi programlarını incelemek, bu programların toplumun 3

4 ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup olmadığını saptamak, mühendislik eğitiminde gerekli gelişimlere öncü olmak, yenilikçi eğitim sistemlerini teşvik etmek ve bunları halka duyurmak gibi hedefleri vardır. ABET Amerika dışındaki değerlendirmelerinde, Amerika daki üniversitelerle aynı şekilde belgelendirme yapmıyor, bu bölümler için Amerika daki standartlara eşdeğer olma (substantially equivalent) ölçütünü getiriyor. 4.ÜLKEMİZDE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ Ülkemizde mühendislik eğitimi esas olarak 1800 lü yılların ilk çeyreğinden itibaren başlamıştır. Başlangıçta eğitim çok ağır olarak gelişmiş, açılan okul ve yerleştirilen kişi sayısı bakımından sınırlı kalmıştır lı yıllarla birlikte bir ivme söz konusu olmuş, 1960 lı yıllardan itibaren yeni okulların açılması ve mevcutların geliştirilmesi ile birlikte bir atılım gerçekleştirilmiştir. Bu gelişim 1970 li yıllarda bir ara tamamen kontrolden çıkmış, daha sonra kamuoyunun da baskısı ile tekrar belirli bir düzene oturmaya başlamıştır. Ülkemizde çok iyi eğitim veren ve uluslararası kalitede mühendis yetiştiren köklü fakülteler bulunmakla beraber çok zayıf bir yapı ile mühendislik eğitimi vermeye çalışan fakülteler de vardır. Türkiye de herhangi bir mühendislik bölümü sadece bir öğretim üyesi ile kurularak öğrenci alıp öğretime başlarken; diğer bir bölüm ise uluslararası ABET e başvurarak akreditasyon almaktadır. Türkiye de mühendislik fakültelerinin eğitim süresi 4 yıl olup, mezunlar mühendis ünvanını almaktadır. Bazı ülkelerde okul ve ünvanlarda mühendis terimi kullanılsa bile, bunların eğitim programında farklılıklar vardır. Mesela, Fransa da 5 yıllık mühendislik okulundan mezun olanlara mühendis ünvanı verilirken, İngitere de teknik alanlara ilişkin olarak Professional Engineer (Profesyonel Mühendis), Technical Engineer (Teknik Mühendis), Engineering Technician (Mühendislik Teknisyeni), Engineering Worker (Mühendislik İşçisi) ünvanları kullanılmaktadır [IV]. 4.1 Karşılaşılan Sorunlar Yurdumuzdaki bütün eğitim programları sürekli bir değişim içindedir ve değişikliklerin başarı derecesini ölçecek zamana ulaşmadan başka değişiklikler yapılmaktadır. Bu durumda yapılan düzenlemeler beklenen iyi sonuçları verememektedir. Maalesef fakültelerimizde hem öğrenci, hem de bazı öğretim üyeleri tarafından temel bilimlere gereken önem verilmemektedir. Orta öğretimden sadece test yöntemleri ile çözüm öğrenerek gelen öğrenci, temel bilimlerde başarı gösterememektedir. Öğretim üyelerinin başarı oranını yüksek tutma düşüncesi sonucunda gerekli temel bilgilere sahip olmayan öğrenciler de başarılı görülmektedir. Öğrenci, bol problem çözümü isteyerek ezberciliğe ve kalıpçılığa dayalı öğretim alışkanlığını sürdürmeye çalışmakta, öğretim üyeleri de buna karşı direnç göstermemektedir. Öğrencilerin çoğu, tembel öğrenciyi ödüllendiren afları görerek, nasılsa mezun olurum düşüncesine kapılmakta ve eğer derse girerlerse derste verilenle, girmezlerse arkadaşının ders notlarının fotokopisi ile yetinmektedir. Ders kitabını yeterince çalışmayan öğrenciler biraz değiştirilerek sorulan soruları bile yapamamakta ve başarısız olmaktadırlar. 4

5 Mühendis çalıştıran kuruluşlar kolay yolu seçerek, kendileri tarafından öğretilmesi gereken bilgilerin de üniversitede öğretilmesini istemektedirler. Ayrıca bazı öğretim üyeleri sadece çok iyi bildikleri konuları anlatarak kolay yolu seçmektedirler. Uygulamalı bir dal olan mühendislikte, meslek lisesi çıkışlı öğrenciler hariç diğerleri genellikle deneylerden çekinmekte, geçiştirmeye çalışmaktadırlar. Öğrenciler kendilerini derste, sınavda veya bitirme projesinde yeterince ortaya koyamamaktadırlar. Kontenjan artırımı, dersi tekrar alma ve aftan dönme gibi nedenlerle sınıflar aşırı kalabalık hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak derslerin izlenmesi, ödev ve sınavların yapılıp değerlendirilmesi zorlaşmaktadır. Kalabalık sınıflara ders anlatan, sınav hazırlayıp okuyan, harcadığı emeğin karşılığını öğrenci başarısı ve ekonomik olarak yeterince alamayan öğretim elemanı, kaynak ve zaman darlığından dolayı araştırma görevini yeterince yerine getirememektedir. Bilginin hızla geliştiği alanlarda kendini yeterince yenilemeyen veya yenileyemeyen öğretim elemanı, öğrencisine yeni bilgileri aktaramadığı gibi, akademik yükselme için gerekli olan uluslararası yarışta da geri kalmaktadır. Konusu ile ilgili ulusal ya da uluslararası kongrelere katılımı ekonomik nedenlerle problem olmakta, bildiri sunmaya giden öğretim elemanı ödenek kalmışsa minimum masraflarını dahi karşılamayan bir yolluk almakta, katılım ücretini kendi cebinden ödemektedir. Bu arada yeni mezun öğrencisinin özel sektörde birkaç ay içerisinde kendisinden yüksek ücret aldığını, kongrelere tüm masrafları firması tarafından karşılanarak yalnızca izlemeye geldiğini görünce, üniversitede niçin kaldığını tekrar düşünmektedir. Ekonomik ve bürokratik nedenlerle öğretim ve araştırma için gereken malzeme alımı çok zor olmakta, bu nedenle deneysel araştırmalar yerine yalnızca bilgisayar ortamında teorik çalışmalar yapılmaktadır [IV]. Mühendislik fakültesi mezunları, tasarım, araştırma ve geliştirme alanlarında çalışacak şekilde yerleştirildiklerinden, genel mühendislik kavramlarına sahiptirler. Bununla beraber iş hayatına atıldıklarında, işyeri tarafından belirli bir eğitime tabi tutulmaktadırlar. Özellikle elektronik ve bilgisayar alanındaki hızlı değişimlere paralel olarak işyerinde oluşan acil gereksinimler bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Endüstride yeni geliştirilmiş bir sisteme ilişkin gerekli eğitimi almamış olan mühendis, aldığı eğitim hakkında bazı şüphelere düşebilmektedir. Bu nedenle eğitimde günün gelişen teknolojisine kolayca uyum sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Diğer önemli bir problem de üniversitelerimizde yeterli sayıda öğretim elemanının bulunmayışıdır. Bunun en önemli nedeni üniversitelerin özellikle parasal açıdan eski cazibesini kaybetmesidir. Bu durum genç araştırmacıların üniversiteye girmesine de önemli bir engeldir. Yüksek derece ile mezun olan iyi öğrenciler ya yurt dışına gitmekte veya dolgun ücretle özel şirketlerde çalışmaktadırlar. Bu konuda çarpıcı bir örnek de Boğaziçi Üniversitesi ile ilgilidir. Bu üniversitemiz 1998 yılında ABET e başvurarak mühendislik fakültesinin değerlendirilmesini istedi. ABET in raporunda Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nin bütün bölümlerinin, aynı dallarda eğitim yapan ve akredite olmuş Amerikan üniversiteleri ile eşdeğer bulunduğu bildirildi. Ayrıca yeni teçhizatın yerleştirilmesi için yer sıkıntısının bulunduğu, idari ve akademik personelin maaşlarının özel üniversitelerden düşük olması nedeniyle de üniversitenin gelecek yıllarda bu kaliteyi korumakta zorlanacağı dile getirildi. 5

6 4.2 Çözüm Yöntemleri Öncelikle mühendislik eğitimi ile ilgili hedefler belirlenmelidir. Çağdaş ülkeler düzeyine ulaşma, teknolojiyi satın almaktan değil üretmekten geçtiğine göre, bunun gereği yapılarak önceki bölümde sayılan olumsuz koşulları azaltıcı önlemler alınmalıdır. Milyonlarca gencin üniversite kapılarında beklediği ülkemizde yeni üniversite, fakülte veya bölümlerden, önce mevcut olanların kalitesini artırıcı çalışmalar yapılmalı; daha sonra gerekli ön çalışma sonucunda gerçek anlamda alt yapısı sağlanabilen yeni birimler açılmalıdır. Orta öğretimdeki gibi sürekli hale getirilen ve eğitimi olumsuz yönde etkileyen öğrenci affı konusunun çözümü için dikkatlice belirlenen kurallar koymalıdır. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanı sayısını koruyabilmek ve artırabilmek için, başarılı mezunların akademik yaşamı tercih etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, özel sektörde ya da yurtdışında kolaylıkla iş imkanı olan bölümlere diğer bölümlerden farklı, özendirici ekonomik önlemler getirilmelidir. Taşra üniversitelerine ön yargı ile değil, somut kıstaslarla yaklaşılmalı ve potansiyelleri değerlendirilmelidir. Mühendislik eğitiminde öğrencilerin sanayide alacakları görevler için hazırlanmaları yönünden sadece teorik eğitim yeterli görülmemeli, pratik eğitime de gereken önem verilmelidir. Yaz dönemlerinde yapılan stajlar daha ciddi tutularak, amacına ulaşması sağlanmalıdır. Özellikle mühendislik öğreniminin son yılında öğrenciye sahip olduğu temel bilimler ve mühendislik bilimlerinden ileride nasıl yararlanacağı öğretilmelidir. Aksi takdirde öğrenci, meslek hayatında karşılaşacağı yeni konuları daima kendisine anlatacak birisine ihtiyaç duyar [V]. Sanayinin ve toplumun gereksinimlerine paralel olarak, tasarımcı mühendis yetiştirme yanında teknoloji (uygulama) mühendisi yetiştirmek için de programlar oluşturulmalıdır. Bu ya aynı okulda iki ayrı program uygulayarak gerçekleştirilebilir ya da bazı okullar sadece tasarımcı mühendis yetiştirirken, diğerleri de sadece teknoloji mühendisi yetiştirebilir. Üniversite-sanayi işbirliği geliştirilerek, sanayinin üniversiteye araştırma ve tasarım projeleri getirmesi sağlanmalıdır. Mühendislik eğitiminde uygulanacak politikaların tespiti için toplumun çeşitli kesimlerinin temsil edildiği konseyler oluşturulmalı ve alınan kararlara göre eğitim politikaları gerçekleştirilmelidir. Mühendislik fakültelerinin eğitim programları, mezun olacak öğrenciden beklenen görevleri kapsayacak biçimde hazırlanmış olmalıdır. Eğitim programlarındaki amaçlar ve hedefler, eğitimde bulunması gereken özellikleri de belirleyecektir. Dünyanın pek çok yerinde, mühendislik eğitiminde uygulanan dört yıllık sürenin yetersiz olduğu, eğitimin en az bir yıl daha uzatılması fikri ortaya atılmaktadır. Özellikle sayısal alandaki hızlı gelişmeler bu görüşü desteklemektedir. Bir çözüm olarak, üniversitenin ilk yıllarında okutulan temel bilim derslerinin orta öğretime kaydırılması düşünülebilir[vi]. Mühendislik programlarının belirtilen amaçlara uygun nitelikte olduğunun belirlenmesinde üniversite dışı bağımsız bir değerlendirme kurumundan yararlanılması, başta A.B.D. olmak üzere çeşitli ülkelerde başvurulan bir yoldur. İleride Türkiye deki bütün mühendislik programlarının ABET değerlendirmesine alınması planlanmalıdır. Böylelikle bir yandan fakültenin eğitim programında yapılan veya yapılması öngörülen 6

7 yeniliklerin gerçekleştirilmesine destek sağlanmış olur. Diğer yandan da A.B.D. ve Avrupa da hızla yaygınlaşmakta olan küresel akreditasyon etkinliklerine uyum sağlanması hedeflenmiş olur. Akreditasyon etkinliklerinin diğer yararları ise ulusal bir akreditasyon sisteminin kurulmasında çok önemli olan deneyimin kazanılması ve mezunların böyle bir kurumun mezunu olarak uluslararası arenada ayrıcalıklı bir konuma kavuşmalarıdır. Kamu ve özel sektör, AR-GE birimleri kurmalı ve çalıştırdıkları mühendislerin meslek içi eğitimleri için harcayacakları her miktarın çok karlı bir yatırım olduğunu bilmelidirler. Çalıştırdığı mühendisin eğitimi için belirli bir para harcamaktan çekinen işveren, aynı mühendisin bilgi eksikliği yüzünden çok daha büyük zararlara uğrayacaktır. Bu nedenle meslek içi eğitim yaygınlaştırılarak ve geliştirilerek, mühendislik eğitimini tamamlayacak ve sürekliliğini sağlayacak bir hale getirilmelidir. Bunun için TMMOB, üniversiteler ile yakın diyalog içerisinde olmalıdır. Günümüzde bilgisayarın, her alanda olduğu gibi mühendislik alanında da vazgeçilemez bir unsur olduğu bir gerçektir. Bu nedenle bilgisayar destekli tasarıma büyük önem verilmelidir. Artık her öğretim elemanının kendi derslerini internet üzerinden verebilmesi için web siteleri hazırlaması, multimedya programlama bilmese bile, en azından sunum programlarıyla ses, video, animasyon, resim ve grafik içeren prezentasyonları hazırlayabilmesi ve kendi dersleri ilgili yazılımları çok iyi tanıması sıradan birer gereksinim haline gelmiştir. Her öğrenciye birer bilgisayar düşeceği günlerde, teknolojiyi yoğun olarak kullanmak için fakültelerin 3-5 yıllık teknoloji planları yapmaları ve bu planları doğru yönlendirmeleri kaçınılmazdır. 5.SONUÇ Yapılması gereken en önemli husus, ülkemizdeki fakülteleri koordinasyon altında belirli amaçlara doğru yönlendirebilmektir. Öncelikle bu bilincin geliştirilmesi gerekir. Ayrıca imalatçı kamu ve özel sektörün mühendislik eğitimi alanına aktif bir şekilde girmesi, diyalog içinde bulunması, ortak araştırma ve imalat programları yapması ve üniversitelere araç, gereç ve personel yönünden yardımcı olması gerekir. Elektronikte, tasarımda ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, endüstride karşılaşılan sorunlar, küreselleşmenin ve dünya üzerindeki artan rekabetin oluşturduğu nedenler hızlı bir değişim sürecinin yaşanmasına yol açmıştır. Değişime, yeniliklere uyum sağlamak ve ideal olarak değişimlere önderlik etmek, ancak sürekli bir eğitim içerisinde olmakla mümkündür. Bu bir sorun veya tercih olmaktan öte, ihtisaslaşmış kurumlarla karşılanacak doğal bir ihtiyaç olmuştur. Bilgisayar teknolojisini amaç olarak değil, hayatlarını kolaylaştıracak bir araç olarak kullanabilen, çoğu laboratuvarda yapılamayacak deneyleri bile bilgisayar ortamında gerçekleştirebilen, eğitim amaçları için internetten yararlanabilen ve özgün çalışmalar ortaya koyabilen, ufku açık, teknolojiyle barışık ve bilgi toplumunu oluşturacak bir nesil yetiştirilmesi temel amacımız olmalıdır. 7

8 KAYNAKLAR I- Robert, F.Mager, Pipe, P., Problemlerin Performans Analizi, CA:Fearon Publishers, Belmont,(ingilizce) II- Şeker, S., (1997) Mühendislik Sürekli Eğitiminin Analizi ve Elektromagnetik Uyumluluk Eğitimi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, sh , Ankara. III- Ernst, E.W., (1989) Mühendislik Eğitimi Gelişim Programı, pp.20-24,(ingilizce) IV- Simpson, I., (1994) Avrupa da Mühendislik Eğitimi, IEEE Transactions on Engineering Education, Vol.37, Nu., pp ,(ingilizce) V- Uçkun, S., (1997) Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve 2000 li Yıllarda Ülkemizde Mühendislik Eğitimi, IV.Elektromekanik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sh , Bursa. VI- Oranç, H.Ş., (1987) Elektrik Mühendisliği Eğitimi, Elektrik Mühendisliği 2.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, sh , Ankara. 8

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 1 RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Doç.Dr. Erkut DÜZAKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 2011 Sektör Raporu ISBN : 978-605-137-118-4 TOBB Yayın Sıra No: 2012/160 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Yahya YILDIZ OCAK 2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMELERİ Nevres Yelda GÜVEN EV EKONOMİSİ ANABİLİM

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi-B Endüstri Mühendisliği Bölümü 41380 İzmit, Kocaeli Temmuz, 2013 MÜDEK Özdeğerlendirme

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri DOI: 10.5961/jhes.2014.096 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri Current Situation in Vocational

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİMÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2008 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER SAYFA Vizyonu.. 2 Misyonu. 2 Tarihçesi... 2 Mütevelli Heyet. 3 Üniversite Senatosu...

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı