Bu el kitabı önemli güvenlik talimatları içermektedir. Ġlerde baģvurmak için saklayınız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu el kitabı önemli güvenlik talimatları içermektedir. Ġlerde baģvurmak için saklayınız"

Transkript

1

2 BAġLANGIÇ Bu el kitabı önemli güvenlik talimatları içermektedir. Ġlerde baģvurmak için saklayınız KURULUM VE ÇALIġTIRMA Kurulumdan önce aģağıdaki talimatları okuyunuz ve anlayınız AĢağıdaki maddelerin kutunun içinde olup olmadığına bakınız * Micro DC UPS * Kullanıcı kılavuzu ve garanti belgesi TAġIMA VE NAKLĠYE SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR Cihaz elinize geçtikten sonra nakliye esnasında zarar görüp görmediğini inceleyiniz. Eğer herhangi bir hasar varsa yada bazı parçalar eksikse üniteyi çalıģtırmayın ve hemen taģıyıcıya ve satıcıya haber verin. Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra kutusunu ve cihazla birlikte gelen diğer ürünleri gelecekte kullanılmak üzere saklayınız. Cihazın taģınması ve nakliyesi esnasında ambalaj üzerinde yazan uyarılara dikkat ediniz. BAKIM,ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR UPS i sağlam, kuru, doğrudan ısı kaynaklarından uzak, iyi havalanan bir zemine yerleģtirin. Bu UPS sadece iç mekanda kullanılmak içindir. UPS iniz ne kadar sağlam olsa da içinde kullanılan malzemeler çevre koģullarından etkilenmektedir. Lütfen aģağıdaki koģullara dikkat ediniz. Doğrudan güneģ ıģığından kaçının AĢırı ısıdan kaçının AĢırı nem yada ıslaklıktan kaçının AĢırı tozdan kaçının Cihazın içinde kullanıcı tarafından bakım ve onarımı yapılabilecek hiçbir yedek parça yoktur. Bu nedenle cihazın kapağını açmayınız. Bu nedenle yetkili servis elemanları dıģında herhangi bir kiģi tamir veya baģka amaçlı olarak Güç Kaynağı nın kapaklarını açmamalıdır.

3 BAĞLANTI VEYA MONTAJININ NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERĠR ġema ĠLE BAĞLANTI VEYA MONTAJININ KĠMĠN TARAFINDAN YAPILACAĞINA (TÜKETĠCĠ,YETKĠLĠ SERVĠS) ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Adım1 Micro DC UPS yi ve çalıģtırmak istediğiniz üniteyi yana yana getirin. ( Micro DC UPS yi duvara veya tavana da monte edebilirsiniz. Bunun için cihazın altında montaj delikleri bulunmaktadır. Bu iģlemi yaparken cihazın kapaklarını açmayınız. ) Cihazın üzerinde giriģ ve çıkıģ soketlerinin ayrı olduğunu unutmayın. Cihazı bağlayacağınız üniteyi besleyen DC güç kaynağının ( adaptörün ) soketini çıkarın ve Micro DC UPS nin giriģine takın. Adım 2 Micro DC UPS nin arkasında bulunan ÇıkıĢ Voltajı Seçme Anahtarından bağlayacağınız üniteye uygun voltajı seçiniz. ( 9Vdc veya 12Vdc ) Ünitenin çalıģabileceği voltaj bilgisini adaptörün veya ünitenin üzerinde bulabilirsiniz. Adım 3 Cihazın ön tarafında bulanan Açma / Kapama tuģuna ( Power ) basınız. Power ıģı ve seçilen voltajın ıģığı yanacaktır. Micro DC UPS artık devrededir ve elektrik kesilmelerinde bağlı olduğu üniteyi 3-12 saat boyunca besleyecektir. ġebeke enerjisi kesintisinde cihazın ön panelindeki BAT ıģığı yanarak Micro DC UPS nin aküden çalıģtığını gösterecektir. Ön panelde bulunan LOW ıģığı ve sesli alarm aküsünün bittiğini ve cihazın kapatılması gerektiğini göstermektedir. ġebeke enerjisinin tekrar gelmesi durumunda cihazın aküsünü Ģarj süresi 4-8 saattir. Not: Micro DC UPS yi kullanmadığınız durumlarda Açma kapama tuģuna basarak kapatınız ve 3 ayda bir mutlaka aküsünü tekrar boģaltıp Ģarj ediniz. Aksi takdirde aküsü vaktinden evvel bozulabilir. UPS GÖSTERGELERĠ VE KONTROLLERĠ ÖN PANEL 1. ON / OFF Açma kapama anahtarı Vdc or 7.5 Vdc LED gösterge 3. 9 Vdc or 5 Vdc LED gösterge 4. Akü düģük göstergesi 5. Akü kullanımda

4 ARKA PANEL 6. ÇıkıĢ voltajı seçme anahtarı 7. DC GiriĢ 8. DC ÇıkıĢ KULLANIM SIRASINDA ĠNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLĠKELĠ VEYA ZARARLI OLABĠLECEK DURUMLARA ĠLĠġKĠN UYARILAR Cihazın içinde kullanıcı tarafından servisi yapılacak hiçbir parça yoktur. Bu nedenle cihazın kapağını açmayınız. Akü uçlarını ( kutuplarını ) kısa devre yapmayınız. Akü, yüksek kısa devre akımlarından dolayı elektrik Ģoku veya yanığı tehlikesi taģır. Akü gövdesini delmeyiniz ve içini kesinlikle açmayınız. Aküyü ateģe atmayınız. Eğer akü elektrolit akıtıyorsa veya baģka bir Ģekilde zarar görmüģse sülfürik aside dayanıklı bir kaba konarak yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. Aküden asit sıçraması halinde asit sıçrayan bölgeyi hemen su ile yıkayınız. KULLANIM HATALARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Micro DC UPS sürekli enerji verecek Ģekilde tasarlanmıģ dahili akülere sahip bir cihazdır. GiriĢ ve çıkıģ terminali cihazın sağ tarafındadır. Cihazın giriģ ve çıkıģ terminallerini kıssa devre etmeyiniz. 2. Lütfen; Micro DC UPS çalıģtırmadan önce taģıma ve nakliye sırasında oluģmuģ bir hasar var mı diye kontrol edin. Eğer ürünün üzerinde nem fark ederseniz üzerindeki nemi temizlemeye çalıģmayın ve ürünü satın aldığınız yere iade ediniz. 3. Micro DC UPS yi farklı cihazlarda kullanacaksanız cihazların çalıģma voltajlarını kontrol edin ve voltajı seçme anahtarından doğru voltajı seçin. 4. Elektrik çarpması ciddi zarara veya ölüme neden olabilir. Cihazın ıslanmasına izin vermeyin. Bu cihaz, serin, kuru bir yerde sadece çalıģma için tasarlanmıģtır. 5. Micro DC UPS max. 20 watt çıkıģ verecek Ģekilde tasarlanmıģtır. AĢırı yükleme yapmayın ve aģırı ısı tespit ettiğinizde cihazı kullanmayı bırakın. 6. Micro DC UPS nin giriģ ve çıkıģ soketlerini asla zorlamayınız. Her hangi bir Ģekilde zorlamadan dolayı soketlerde bozulma olması halinde cihazı çalıģtırmayınız.

5 ÖZELLĠKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TANITICI VE TEMEL BĠLGĠLER Micro DC UPS ler; kompakt tasarımı, geliģmiģ performansı ve kararlı elektronik yapısı ile DC-DC çalıģan cihazlardır. ġebeke gerilimdeki kesintilerin ve değiģimlerin hassas cihazlarınızı etkilemesini engelliyerek oluģacak olumsuzlukları minumum seviyede tutar. TEKNĠK ÖZELLĠKLER Model PM-0575 PM-0912 GiriĢ Voltaj Aralığı 4-9 Vdc 8-15Vdc ÇıkıĢ Akımı 1A 1A ÇıkıĢ Voltajı 5 / 7,5Vdc 09 / 12 Vdc Ağırlık 0,906 kg 0,906 kg Tipik Yedekleme Süresi 3-12 saat 3-12 saat Ölçüler 140x98x54mm 140x98x54mm Not: Ürünün iyileģtirilmesi devam eden bir süreçtir; bu yüzden özellikler haber vermeden değiģtirilebilir. GÜVENLĠK TÜM TAMĠRATLARI KALĠFĠYE HĠZMET PERSONELĠ YAPMALIDIR. SORUN GĠDERME Sorun giderme tablosu normal çalıģma koģullarında karģılaģabileceğiniz zorlukların pek çoğunu kapsamaktadır. Eğer UPS düzgün çalıģmazsa lütfen servis merkezini arayınız. SERVĠSĠ ARADIĞINIZDA LÜTFEN AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERĠ VERĠN 1. Model no ve Seri no 2. Sorun tarihi 3. Sorunun tüm tanımı ARIZA GĠDERME PROBLEM Power ( ON/OFF )ıģığı yanmıyor. TAVSĠYE EDĠLEN ÇÖZÜM(LER) DC adaptör soketinin giriģ soketine takılı olup olmadığını kontrol edin. Power tuģuna 1 kez basınız. Cihaz bağlı olan ünite çalıģmıyor veya performansı düģük. Cihazın çıkıģ soketini kontrol edin ve ünitenin soketinin tam takılı olmasını sağlayın. Cihaza takılı olan ünitenin çalıģma voltajını kontrol edin ve çıkıģ voltajı seçme tuģundan hatalı ise düzletin. Enerji kesintisinde süre çabuk bitiyor veya hemen kapanıyor. Cihazın aküsünün Ģarjı düģük olabilir, enerji geldiğinde tekrar Ģarj edin ve tekrar deneyin. Cihazın aküsünün kapasitesi bitmiģtir, yenisi ile değiģtirilmek üzere yetkili servise baģvurun.

6 SERVĠS SĠSTEMĠ KENDĠNĠZ TAMĠR ETMEYE ÇALIġMAYIN. ĠÇERDEKĠ PARÇALAR KULLANICININ TAMĠR EDEBĠLECEĞĠ PARÇALAR DEĞĠLDĠR. SADECE KALĠFĠYE HĠZMET PERSONELĠNE BAġVURUN. TÜKETĠCĠNĠN KENDĠ YAPABĠLECEĞĠ BAKIM,ONARIM VEYA ÜRÜN TEMĠZLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Cihazınız çok az bakım gerektirecek Ģekilde tasarlanmıģtır. PERĠYODĠK BAKIM GEREKTĠRMESĠ DURUMUNDA,PERĠYODĠK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI ĠLE KĠMĠN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Cihazın içinde kullanıcı tarafından servisi yapılacak hiçbir parça yoktur. Bu nedenle cihazın kapağını açmayınız. MALIN ENERJĠ TÜKETĠMĠ AÇISINDAN VERĠMLĠ KULLANIMINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Kullanmakta olduğunuz kesintisiz güç kaynağınızı enerji tüketimi açısından daha verimli kullanmak için aģağıdaki maddelere dikkat ediniz; Kesintisiz güç kaynağınızı kullanmadığınız sürelerde kapalı tutunuz. GARANTĠ KOġULLARI Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü : 7 (yedi) yıl Garanti Süresi : 2 (iki) yıl Garanti süresi içinde malzeme ve iģçilikte hatası olması halinde ürünün en geç 20 gün içerisinde tamiratı veya benzeri bir ürünle değiģimi yapılacaktır. GARANTĠ KARTI Lütfen Garanti Kartını doldurun ve garanti hizmetini baģlatmak için kartta bahsedilen adrese gönderin. Garanti kimi korumaktadır: Bu garanti sadece ilk tüketici satıcı için geçerlidir. Garanti neleri kapsamaz: Seri numarası bozulmuģ, değiģtirilmiģ yada silinmiģ herhangi bir ürün. AĢağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma yada arıza: Nakliye yüzünden ürünün herhangi bir Ģekilde hasar görmesi Yetkili olmayan herhangi bir kiģi tarafından tamir yada tamir giriģimi Ürün hatasıyla ilgili olmayan herhangi bir diğer neden kaza, yanlıģ kullanım, ihmal, yangın, su, ĢimĢek yada diğer doğa olayları, Yetkili olmayan kiģilerin ürünü değiģtirmeleri yada ürünle gelen kullanım kılavuzuna uymamaları ġebeke enerjisinde meydana gelen olumsuz koģullar, Normal kullanım dıģında yeni bir yere hatalı nakletme ve kurma

7 ĠTHALATÇI FĠRMA METSAN BĠLGĠSAYAR ve TÜKETĠM MALZEMELERĠ SANAYĠ ve TĠCARET LTD.ġTĠ. Gülbahar Cad. No:31A Mecidiyeköy -ĠSTANBUL Tel: (pbx) Fax: Web: SERVĠS ĠSTASYONLARINI GÖSTERĠR LĠSTE 1 Servis Adı :GÜÇTEKNĠK BĠLGĠSAYAR KORUMA SĠS.VE ELEKTR.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ Vergi Dairesi :BORNOVA Vergi No : Telefon No : HYB NO :35/4373 Adres :KAZIM DĠRĠK MAH.219 SOK.NO:4/A BORNOVA ġehir :ĠZMĠR 2 Servis Adı :GARLI GIDA MED.ELEK.ELEKT.TURZ.ĠNġ.NAKL.ĠTH.ĠHR.PAZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. Vergi Dairesi : Vergi No : Telefon No : HYB NO : HYB/0303 Adres :HĠNDĠBABA 2.SOK. TERCĠL APT. KAT: 1 NO: 2 ġehir :DĠYARBAKIR 3 Servis Adı :DĠRENÇ GÜÇ SĠSTEMLERĠ ELEKTRONĠK ELEKTRĠK OTOMASYON SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ. Vergi Dairesi :ZĠYAPAġA Vergi No : Telefon No : HYB NO :14.02-HYB-2059 Adres :ÇINARLI MAH.22 SOK.ERDOĞAN APT.ZEMĠN KAT NO:2 SEYHAN/ 4 ġehir :ADANA Servis Adı :RAMAZAN BALKĠ EMĠROĞLU ASANSÖR Vergi Dairesi :GÜMÜġHANE Vergi No : Telefon No : HYB NO : /HYB Adres :HASANBEY MAHALLESĠ HASANBEY CADDESĠ NO. 9 / B ġehir :GÜMÜġHANE

8 5 Servis Adı :KAYNAK ELEKTRONĠK MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Vergi Dairesi :YUNUSEMRE Vergi No : Telefon No : HYB NO :26/323 Adres :BAKSAN SANAYĠ SĠTESĠ ÇIRAKLIK OKULU ARKASI NO:2456/8 ġehir :ESKĠġEHĠR 6 Servis Adı :METSAN BĠLGĠSAYAR VE TÜKETĠM MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġtġ. Vergi Dairesi :ZĠNCĠRLĠKUYU Vergi No : Telefon No : HYB NO : /HYB Adres :GÜLBAHAR CADDESĠ NO.31/A MECĠDĠYEKÖY 7 ġehir :ĠSTANBUL Servis Adı :ABDULVAHAP YILDIRIM-YILDIRIM ELEKTRONĠK Vergi Dairesi :FIRAT V.D. Vergi No : Telefon No : HYB NO : /HYB-1972 Adres :NURĠYE MAH.MĠMAR SĠNAN CAD. NO:85 ġehir :MALATYA

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

1000 VA/ 1400 VA / 2000 VA LINE INTERACTIVE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM KILAVUZU

1000 VA/ 1400 VA / 2000 VA LINE INTERACTIVE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM KILAVUZU 1000 VA/ 1400 VA / 2000 VA LINE INTERACTIVE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM KILAVUZU Üretici firmanın 3. kişilere haber vermeden, cihazın tasarımı ile ilgili geliştirme ve değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ ÖNSÖZ Artık bir KUBOTA Motor sahibisiniz. Bu motor, KUBOTA

Detaylı

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu fabrikasyon olarak şifreli gelmektedir. Bu şifre modeminizin altındaki etikette belirtilmektedir. ÇAĞRI MERKEZİ 444

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ. 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü

KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ. 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü 2 KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü 3 İçindekiler 1. Güvenlik Talimatı... 7 1.1. Güvenlik Talimatları... 7

Detaylı

Polimek TOM KALEM Güvenlik Kontrol Sistemi ni seçtiğiniz için teģekkür ederiz.

Polimek TOM KALEM Güvenlik Kontrol Sistemi ni seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Polimek TOM KALEM Güvenlik Kontrol Sistemi ni seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Sistemi çalıģtırabilmek ve tüm fonksiyonlarından yararlanabilmek için Kullanma Kılavuzu nu dikkatlice ve tam olarak okuyunuz.

Detaylı

Türkçe Kullanım Klavuzu SRP-370/372 Ver.2 Barkod Yazıcı Rev. 2.02

Türkçe Kullanım Klavuzu SRP-370/372 Ver.2 Barkod Yazıcı Rev. 2.02 Türkçe Kullanım Klavuzu SRP-370/372 Ver.2 Barkod Yazıcı Rev. 2.02 http://www.bixolon.com Güvenlik Tedbirleri Mevcut aleti kullanırken herhangi bir materyale zarar vermemek veya bir tehlike oluşturmamak

Detaylı

EGE SERİSİ UPS KULLANIM KILAVUZU

EGE SERİSİ UPS KULLANIM KILAVUZU 11 EGE SERİSİ UPS KULLANIM KILAVUZU UPS Modeli Tip UPS Modeli Tip EGE-101KT EGE-102KT Standart akü desteği süresi EGE-101KTL EGE-102KTL Uzun akü desteği süresi EGE-103KT EGE-103KTL Bu Kullanım kılavuzunu

Detaylı

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 1/68 ĠÇĠNDEKĠLER 1 UYARILAR 2 SĠSTEM RAPOR FORMU 3 GĠRĠġ 4 GÜNEġ PANELĠ GRUPLARININ KURULMASI 4.1 GüneĢ Paneli

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi ĐÇĐNDEKĐLER 1. TTEC Plus TK-4010 Hakkında....... 3 2. Paket Đçeriği.... 3 3. Kullanım Kılavuzu.... 3 4. Paketten Çıkarma.... 3 5. Telefonun

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU BU KILAVUZU OKUMADAN SAYACI ÇALIġTIRMAYINIZ. Yayın Tarihi: 23.05.2008 Revizyon: 02.12.2013

Detaylı

NEWTECH ECO 6 kva KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH ECO 6 kva KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH ECO 6 kva KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU info@tuncmatik.com / www.tuncmatik.com Ġçindekiler 1. Önemli Güvenlik Uyarısı 1-1. Nakliye 1-2. Hazırlık 1-3. Kurulum 1-4. ÇalıĢtırma 1-5. Bakım,

Detaylı

Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır: ALK 5127 ALK 5128 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz Bu nedenle, ürünü

Detaylı

KANALLI TİP INVENTER SPLİT KLİMA

KANALLI TİP INVENTER SPLİT KLİMA TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU KANALLI TİP INVENTER SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MHG-48HWFN1-Q MHG-60HWFN1-Q DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-48HFN1-Q MOU-60HFN1-Q Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Tower su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe 990-5162A

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRÜN TANITIM... 3 2. UYARILAR... 4. 3. GĠRĠġ... 4. 4. ÇALIġMA MODELLERĠ... 5 4.1 PERGO TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ... 5 5. PERGO TANITIM...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRÜN TANITIM... 3 2. UYARILAR... 4. 3. GĠRĠġ... 4. 4. ÇALIġMA MODELLERĠ... 5 4.1 PERGO TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ... 5 5. PERGO TANITIM... ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRÜN TANITIM... 3 2. UYARILAR... 4 3. GĠRĠġ... 4 4. ÇALIġMA MODELLERĠ... 5 4.1 PERGO TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ... 5 5. PERGO TANITIM... 8 5.1 GENEL TANITIMI... 8 5.1.1 HARĠCĠ ENERJĠ VE BAĞLANTI

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC logosu, Smart-UPS ve PowerChute; Schneider Electric Industries S.A.S

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

LIFESTYLE 135 EV EĞLENCE SĠSTEMĠ. Kurulum Rehberi Setup Guide Guía de instalación Guide d installation

LIFESTYLE 135 EV EĞLENCE SĠSTEMĠ. Kurulum Rehberi Setup Guide Guía de instalación Guide d installation LIFESTYLE 135 EV EĞLENCE SĠSTEMĠ Kurulum Rehberi Setup Guide Guía de instalación Guide d installation GÜVENLİK BİLGİSİ Lütfen bu kılavuzu okuyun Lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatle takip etmek için

Detaylı

Model L2 Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model L2 Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. L2 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi. Yeni KGK

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

ADD MINI IV Petri kabında gıda maddesi dağıtıcısı

ADD MINI IV Petri kabında gıda maddesi dağıtıcısı ADD MINI IV Petri kabında gıda maddesi dağıtıcısı Operatör El Kitabı pbinternational International pbi S.p.A. Vira Novara, 89 20153 Milano Tel 02/48779.1 faks. 02/400.900.10 KULLANIM KİTAPÇIĞI BU KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz güç kaynağıdır

Detaylı