Watt-I Mekanizmasından Türetilmiş Şekil Değiştirebilen Yeni Üst Örtü Strüktürü Önerileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Watt-I Mekanizmasından Türetilmiş Şekil Değiştirebilen Yeni Üst Örtü Strüktürü Önerileri"

Transkript

1 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 Watt-I Mekanizmasından Türetilmiş Şekil Değiştirebilen Yeni Üst Örtü Strüktürü Önerileri Y. Akgün * Gediz University Izmir Özet Bu bildiri, Watt-I mekanizmasından türetilmiş şekil değiştirebilen yeni üst örtü mekanizmaları önermekte ve bu mekanizmaların mimari kullanım alanlarını örnekler üzerinden incelemektedir. Watt mekanizması -çubuk mekanizmaları arasında yaygın olarak kullanılan mekanizmalardan biridir. Watt mekanizmasından kinematik yer değişim ile elde edilen Watt-I mekanizması da robot teknolojilerinde, özellikle de antropomorfik parmak tasarımlarında sıklıkla kullanılmaktadır, ancak bu mekanizmanın mimari kullanımına dair herhangi bir çalışma yoktur. Bildiride öncelikle Watt-I mekanizmasının geometrik özellikleri incelenmiş ve kinematik analizi Microsoft Ecel ortamında yapılmıştır. Daha sonra, formüle edilmiş kinematik analiz üzerinden üç farklı geometrik varyasyon türetilmiş ve herbir geometrinin aktif çalışma alanı, mimari üst örtü olarak potansiyeli ve uygulamaya yönelik olumlu ve olumsuz tarafları tartışılmıştır. Sonuç olarak, Watt-I mekanizmasının mimaride yapı elemanı olarak değerlendirilme potansiyelinin yüksek olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: kinematik analiz, kinetik mimarlık, strüktürel mekanizma, şekil değiştiren strüktürler, Watt mekanizması Abstract This paper proposes novel convertible roof and canopy structures derived from Watt-I mechanism, and investigates the architectural potentials of these eamples. Watt mechanism is a well-known - bar linkage; and Watt-I, a geometric inversion of this mechanism, is commonly used in robot technologies, especially as anthropomorphic fingers. However, there is no study on the architectural use of this mechanism. In this paper, first kinematic analysis of the common Watt-I mechanism has been completed in Microsoft Ecel medium. Then, three different geometric variations have been developed by using the kinematic analysis. Workspace analyses have been made for each proposal and potential use as a convertible canopy structure has been investigated. Results of the study show that the Watt-I mechanism has an important potential to be used as convertible canopy structures. Keywords: kinematic analysis, kinetic architecture, structural mechanism, convertible structures, Watt mechanism * 1 I Giriş Mekanizma, kuvvet ve hareket iletimi için kullanılabilen rijit cisimlerin rijit mafsallarla birleştirildiği sistem olarak tanımlanabilir [1]. Dört-çubuk mekanizması, dört uzuvlu ve dört döner mafsala sahip, kapalı zincir mekanizmaların en basitidir. Çoğu uygulamada uzuvlar aynı ya da paralel düzlemler üzerinde hareket eder ve sistem düzlemsel olarak çalışır. Birden çok dört-çubuk mekanizmasının farklı şekillerde birleşmesiyle daha karmaşık ve fazla çubuk ve mafsal içeren mekanizmalar elde edilebilir. Altı uzuvlu Watt mekanizması bu konudaki örneklerden biridir. Watt mekanizması, iki farklı düzlemsel dört-çubuk mekanizmasının, iki uzuv ortak olacak şekilde birleşmesinden oluşmaktadır []. Burada dikkat edilmesi gereken, ortak iki uzvun üç mafsallı çubuk olması gerektiğidir. Şekil 1 de Watt mekanizması ve Watt kinematik zincirinden kinematik yer değişim ile elde edilen iki farklı mekanizma görülebilir. Bu mekanizmaları oluşturan dört-çubuk mekanizmaları ve --- numaralı uzuvlardır. 1 1 (sabit (sabit Watt-I Şekil. 1. Watt mekanizması ve kinematik yer değişim ile elde edilebilecek iki farklı mekanizma Bugüne kadar birçok araştırmacı Watt mekanizmasının geometrik ve kinematik özelliklerini incelemiştir. Bu çalışmalardan Todorov [], Shiakolas v.d. [], Soh ve McCarthy [], Dai ve Kerr [] in çalışmalarında Watt mekanizmasının farklı durumlar için sentez problemleri ele alınmış ve çeşitli yöntemler öne sürülmüştür. Tüm bu çalışmalar Watt mekanizmasının Watt mekanizması 1 Watt-II

2 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 geometrik ve kinematik analizi konusunda matematiksel altyapının oluşmasına katkı sağlamıştır. Watt mekanizmasının kinematik yer değişim ile elde edilebilecek iki farklı türevi vardır ve bu türevler çeşitli geometrilerde makine ve robot endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kullanımlardan birisi, Watt-I mekanizmasının özel bir geometrideki türevidir ve robotik ellerin parmak mekanizması olarak kullanılmaktadır. İnsan parmaklarında olduğu gibi, bu mekanik parmak da proksimal, orta ve distal bölümlerine sahiptir ve uzama ve kavrama hareketlerini yapabilmektedir (Şekil. Birden çok mekanik parmağı avuç işlevini görecek rijit bir uzva monte edip bir de başparmak ekleyerek antropomorfik mekanik el elde edilebilir. Shen v.d. [7-9] bu parmak mekanizmasını robotik el tasarımlarında kullanmış ve farklı kavrama pozisyonlarına uygun bir fonksiyon üretme modeli sentezlemiştir. Cassino Üniversitesi Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı (LARM da bu parmak tasarımını kullanmış ve iki adet yay ekleyerek kavrama kapasitesini artırmıştır [10]. Cecarelli v.d. [11] ve Rodriguez v.d. [1] ise tek serbestlik dereceli antropomorfik eller için optimal tasarım yöntemleri önermiştir. Bu çalışmalara paralel olarak, Chang v.d. [1] protez el mekanizması sentezlemek için farklı altı-çubuk mekanizmalarını esas alan bir metodoloji önermiştir. 1 (sabit Uzama pozisyonu strüktürel olarak yararlanmayı amaçlanmış, şekil değiştirebilen üst örtü ve çatılar önerilmiştir. Bu kapsamda bildiride öncelikle Watt-I parmak mekanizmasının geometrik ve kinematik özellikleri incelenmiştir. Daha sonra, önerilen şekil değiştirebilen üst örtü mekanizmalarının tasarımında dikkat edilen noktalar, geometrik sınırlamalar, gerçekleştirilmeye yönelik detay alternatifleri, kullanımında görülecek olası avantaj ve dezavantajlar tartışılmıştır. Son bölümde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. II. Parmak Mekanizmasının Kinematik Analizi Watt-I mekanizmasının geometrik ve kinematik özelliklerini hesaplamak için öncelikle sistemin mobilitesi (M hesaplanmıştır. Bu bildiride mobiliteyi ifade etmek için Freudenstein-Alizade [1] formülünden yararlanılmıştır. Bu formüle göre; M=J T -λl+q-j p (1 Eşitlikte M mobiliteyi, J T tüm mafsalların serbestlik derecelerinin toplamını, L sistemdeki kapalı devre sayısını, λ mekanizmanın çalıştığı düzlemin serbestlik derecesini (düzlemsel sistemler için, q çok kısıtlı uzuv sayısını, j p mafsallardaki pasif mobiliteleri ifade etmektedir. Yukarıdaki formüle göre mekanizmanın mobilitesi bulunmak istendiğinde J T 7 ye, λ e, L ye eşittir ve sistemin mobilitesi 1 dir ve kinematik analizinde analitik çözümler mümkündür. Şekil deki çizim, mekanizmanın kinematik analizinde kullanılan tüm değişkenlerini gösterir. Verilen uzuv ölçülerine (u 1, u u 1 ve α değişkenine göre, uzuvlar arasındaki tüm açılar (β 1, β β 9, tüm A, B H noktalarının koordinatları ve α 1, α, α α 1 açıları bulunabilir. 1 (sabit Kavrama pozisyonu. Proksimal falanks kemiği. Orta falanks kemiği. Distal falanks kemiği Şekil. Watt-I parmak mekanizması Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Watt-I mekanizması, şekil değiştirebilme potansiyeli ve insan parmaklarına benzerliği sebebiyle robot endüstrisinde, özellikle de antropomorfik parmak tasarımlarında oldukça sık kullanılmaktadır. Ancak, bu mekanizmanın şekil değiştirebilen çatı mekanizması olarak kullanım potansiyeline dair hiçbir çalışma yoktur. Bu eksiği kapatmak adına, bu çalışma Watt-I mekanizmasından

3 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 C noktasının koordinatları şu şekilde bulunabilir; C u1 u cos( 9 10, C y u sin( 9 10 (7 G noktasının bulunabilmesi için öncelikle α 11 açısı şu şekilde bulunmalıdır; α 11 açısına göre; tan 1 D y 11 ( D C C y (8 G C u7 cos( 11, Gy C y u7 sin( 11 (9 F noktasının bulunması için öncelikle α 1, α 1 açıları ve u 1 uzvunun uzunluğu GNE ve EFG üçgenleri kullanılarak şu şekilde bulunmalıdır; Şekil. Watt-I parmak mekanizmasının kinematik analiz değişkenleri Sistemin kinematik analizinde ilk etapta β 1, β β 9 açıları, AED, DCG ve GFH üçgenlerine kosinüs teoremi uygulanarak bulunur. Ayrıca, A noktasının (0,0 koordinatlarında olduğu kabul edilmiş ve AB uzvunun (u 1 sabit olduğu kabul edilmiştir. Bu bilgiler ışığında B noktasının koordinatlarının B(u 1, 0 olduğu bulunabilir. D ve E noktasının koordinatları u, u uzuvları ve α ve β 1 açıları kullanılarak şu şekilde hesaplanabilir: D =u cos(α + β 1, D y =u sin(α + β 1 ( E =u cos(α, E y =u sin(α ( C noktasının koordinatlarını bulmak için öncelikle α 9 ve α 10 açıları bulunmalıdır. α 9 açısı için önce u 1 uzvunun uzunluğu ABD üçgeni kullanılarak şu şekilde bulunabilir: u u u u u cos( ( BCD üçgeni kullanılarak; 1 u u1 u 9 cos ( ( u u BMD üçgeni kullanılarak α 10 açısı şu şekilde bulunur; 180 tan Dy ( B D ( tan 1 G y 1 ( G E E 1 ( Gy Ey ( G E u y (10 (11 1 u9 u1 u10 1 cos ( (1 u u 9 Yukarıda bahsedilen üçgenler kullanılarak F noktasının koordinatları şu şekilde bulunabilir; F E u9 cos( 1 1, Fy Ey u9 sin( 1 1 (1 H noktasının koordinatlarının bulunması için α 1 açısı şu şekilde bulunabilir; 1 tan 1 Fy G y 1 ( (1 F G Bulunan α 1 açısına göre H noktasının koordinatları; H F u11 cos( 7 1, H y Fy u11 sin( 7 1 (1 Yapılan kinematik analiz Microsoft Ecel ortamında uygulandı. Ecel ortamında oluşturulan modelde tüm uzuv boyları (u ve α açısı değişken olarak girildi ve koyulan değer değişimi düğmesi sayesinde bu değişkenler arzu edildiği takdire değiştirilebilecek şekilde hazırlandı. Şekil te Microsoft Ecel temelli analiz modelinin arayüzü görülebilir.

4 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 Şekil. Watt-I parmak mekanizmasının Microsoft Ecel temelli analiz modelinin arayüzü III. Parmak Mekanizmasından Türetilmiş Üst Örtü Mekanizmaları Yukarıda bahsedilen kinematik analiz modeli üzerinde uzuv boyları (u 1 -u 1 manipüle edilerek çeşitli α açılarını sağlayabilen, farklı aktif çalışma alanlarına sahip mekanizmalar elde edilebilmektedir. Bu mekanizmalar farklı geometrilere sahip olabilmekte ve farklı büyüklüklerdeki alanları örtebilmektedir. Bu noktada önemli bir tanımlamayı yapmak gerekmektedir: Bir mekanizmanın bir strüktürden temel farkını hareket iletme özelliği oluşturur. Bir strüktür kuvvet aktararak stabiliteyi sağlamak üzere tasarlanırken, mekanizma ise belirlenmiş bir hareketi belirlenmiş bir kuvvet ile sağlamak üzere tasarlanır. Şekil değiştirebilen strüktürlerin en önemli özelliği, sistem hareket halindeyken mekanizma gibi davranırken, belirli bir konumda sabitlendiğinde strüktür gibi davranabilmesidir. Bu açıdan şekil değiştirebilen strüktürlere strüktürel mekanizma da denmektedir [1]. Bildiri kapsamında önerilen üç sistem de ayrı ayrı tanıtılmış; elde edilen strüktürel mekanizmaların boyutları, çalışma alanları anlatılarak, uygulamaya yönelik noktalar vurgulanmıştır. Bu çalışma, önerilen mekanizmaların sadece çalışma alanı ve olası geometrilerine odaklanmıştır. Bunun dışında sistemlerin ayakta durabilmesi için gerekli kesit boyutları, malzemesi, çapraz sayıları ve bunlara bağlı olarak sistemi hareket ettirmek için gerekli motorların gücü, tipi ve bağlantı detayları gibi konular bildirinin kapsamı dışında bırakılmıştır. A. Parmak mekanizmasından stadyum tribünü çatısı Watt-I parmak mekanizmasından elde edilebilecek ilk strüktürel mekanizma değişken geometrili bir stadyum tribünü çatısıdır. Mekanizmanın hareket kabiliyeti sayesinde tribün çatısı, altındaki işlev ve hava koşullarına göre şekil değiştirebilmektedir. Örnek pozisyonlar Şekil te, bu pozisyonları sağlamak için gerekli açılar ve uzuv boyutları Tablo 1 de görülebilir. Şekilde de görülebileceği gibi güneşin, yağmurun durumuna, ya da gündüz ya da gece müsabaka olmasına göre tribün çatısı şekil değiştirebilmektedir. Tribün çatısı tasarımı sırasında mekanizmanın stabilitesini arttırmak adına bazı uzuv boyutlarıyla sezgisel olarak oynanmıştır. Bu amaçla öncelikle sistem A ve H noktaları arasında uzun bir konsol olduğu için sistemin ağırlık merkezinin dengelenmesi gerekmiştir. Bunu sağlamak üzere u uzvu olabildiğince uzatılmış, numaralı uzuv da bu uzamaya göre şekillendirilmiştir. Ayrıca, u 1 uzvu sistemin dengesinin arttırılması için mümkün olduğunca uzatılmıştır. Son olarak da numaralı uzvun boyutları olabildiğince büyütülürken, ve numaralı uzuvların olabildiğince küçültülmüştür. Microsoft Ecel tabanlı kinematik analizden bulunduğu üzere tribün çatısı, α açısının -11 o arasında olduğu durumlarda aktiftir. Ancak, ek kısıt olarak α açısının 90 o den büyük olduğu durumlarda çatı tribünün üstünü kapatamaz; ya da o den küçük olduğunda ise izleyicilerin sahayı görmesini engellemeye başlar. Bu analizler neticesinde mekanizma α açısının ve 90 o arasında olduğunda aktif olduğu söylenebilir. Geliştirilmiş stadyum tribünü çatısının gerçek uygulamada, aynı mekanizmanın paralel olarak çoğaltılması ve her iki mekanizmanın eşzamanlı şekilde hareket ettirilmesi şeklinde çalışacağı öngörülmüştür (Şekil. Paralel olarak yerleştirilmiş parmak mekanizmalarının yanal yükler ve eğilme momentine karşı çaprazlar ile bağlanması gerekmektedir. Şekil daki sistemde çaprazlardan bir tanesi temsili olarak gösterilmiştir.

5 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 Şekil. Stadyum tribünü çatısı ve alabileceği örnek şekiller Uzuv u 1 u u u u u u 7 u 8 u 9 u 10 u 11 u 1 α Geo 1 Geo Geo Ölçü 7,0 1,, 1,0 10,, 1, 11, 1,0, 1,0 9,0 Açı 7,0 79,0 90,0 TABLO 1. Stadyum tribünü çatısının uzuv ölçüleri ve açılar Şekil. Stadyum tribünü çatısının üç boyutlu modeli B. Parmak mekanizmasından çift yönlü üst örtü Watt-I parmak mekanizmasından elde edilebilecek diğer bir strüktürel mekanizma ise, orta aksına göre her iki tarafını da örtebilen değişken geometrili bir üst örtü sistemidir. Bu üst örtü farklı alanları kapatabilecek bir şemsiye gibi çalışabilmektedir. Örnek işlev olarak aktivite merkezlerinin açık kokteyl alanları, otobüs durakları vb. olabilir. Örnek pozisyonlar Şekil 7 de, bu pozisyonları sağlamak için gerekli açılar ve uzuv boyutları Tablo de gösterilmiştir. Şekil 7 de görülebileceği gibi güneşin, yağmurun durumuna, ya da insanların toplandığı bölgeye göre üst örtü şekil değiştirebilmektedir. Microsoft Ecel tabanlı kinematik analizden bulunduğu üzere tribün çatısı α açısının 0-0 o arasındaki tüm açılarında aktif olarak çalışabilmektedir. Ancak, fonksiyonel gerekliliklere göre bazı kısıtlar oluşturulmuştur. Örneğin α açısının 1 o den küçük 17 o den büyük olduğu durumlarda üst örtü, altındaki insanların görüş alanını kısıtlamaktadır. Bu sebeple mekanizmanın α açısının 1 ve 17 o arasında olduğunda aktif olabildiği sonucuna varılabilir. Tribün çatısında sistem iki paralel düzlemsel Watt-I mekanizmasının eşzamanlı çalıştırılması ve üst örtünün bu eşdeğer mekanizmalar arasındaki profillere monte edilmesi şeklinde düşünülmüştür. Çift yönlü üst örtü strüktürel mekanizmasında ise, ve numaralı uzuvlar için uzay kafesler oluşturularak sistem geometrik olarak uzaysal bir hale getirilmiştir (Şekil 8. Şekil 8 de bu uzaysal elemanlar sarı renkte gösterilmiştir. Kırmızı renkte gösterilen uzuvlar ise ve numaralı uzuvlardır ve sistemin uzaysal olmasından ötürü eksantrisite problemi oluşmaması ve kesme kuvvetlerini azaltmak için uzaysal uzuvların her iki yanına da yerleştirilmiştir. Bu noktada önemli bir konu unutulmamalıdır ki, sistem geometrik olarak uzaysal olsa da kinematik olarak hala düzlemseldir ve yukarıda yapılan kinematik analizler geçerlidir. Her ne kadar sistem sadece sarı ve kırmızı ile gösterilen uzuvlar ile Watt-I mekanizmasını oluşturabilse de, kaplama malzemesi eklenmesi için ayrıca detay çözmek gerekmektedir. Bunun temel sebebi de mekanizmanın hareketlerinden dolayı uzuvların, diğer uzuvlara direkt monte edilmiş kaplama malzemelerini kırma ya da yırtma tehlikesidir. Bu soruna çözüm olarak Şekil 8 de görülen mavi profiller sisteme eklenmiştir. Bu profiller sayesinde kaplama malzemesi mekanizmanın hareketinden bağımsız olarak kesintisiz bir güneş ya da

6 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 yağmur korumasını sağlayabilmektedir. Ayrıca bu kaplama malzemesi ve profiller, mekanizmanın hareketine göre mekanizmanın altında ya da üstünde yer alabilmekte, kullanıcılar için farklı ve sürprizli bir üst örtü oluşturabilmektedir. Şekil 7. Çift yönlü üst örtü ve alabileceği örnek şekiller Uzuv u 1 u u u u u u 7 u 8 u 9 u 10 u 11 u 1 α Geo 1 Geo Geo Ölçü 1, 7,,0 7,,7, 7,, 7,,0,0,0 Açı 1,0 77,0 1,0 TABLO. Çift yönlü üst örtü çatısının uzuv ölçüleri ve açılar Kaplama malzemesinin monte edileceği profiller Şekil 8. Stadyum tribünü çatısının üç boyutlu modeli C. Parmak mekanizmasından asma üst örtü Watt-I parmak mekanizmasından elde edilebilecek şekil değiştirebilen strüktürel mekanizma örneklerinden üçüncü ve sonuncusu, bir makara sistemi ve kablo ile hareket ettirilen asma üst örtü sistemidir. Bu üst örtü, duvar ya da benzeri düşey bir taşıyıcı yüzeye sabitlenmiş, katlanarak açılıp kapanabilen bir tente mekanizmasıdır. Örnek işlev olarak yapı önü tenteleri, saçaklar vb. geçici yarı açık mekânlar gösterilebilir. Önerilen sistemin kinematik analizi, yukarıda detaylı olarak açıklandığı şekilde yapılmıştır; ancak Şekil 9 da görüldüğü gibi, sonuç mekanizma saat yönünde 90 o döndürülerek elde edilmiştir. Ayrıca yukarıdaki analizde belirtilmeyen bir I noktası tasarıma eklenmiş, bu I noktasından F noktasına bir kablo bağlanarak sistemin bu kablonun uzatılıp kısaltılması vasıtasıyla hareket ettirileceği öngörülmüştür. Ancak, yukarıda bahsedilen mekanizmalarla karşılaştırılması mümkün olsun diye sistem analiz süresince yine α açısına göre tanımlanmış, aktif çalışma alanı da yine bu açıya göre anlatılmıştır. Şekil 9 da ekran görüntüsü verilen Microsoft Ecel tabanlı kinematik analizden bulunduğu üzere üst örtü mekanizması α açısının -1 ile - arasında bulunduğu açılarda aktiftir. Ancak, yine fonksiyonel gerekliliklere göre bazı kısıtlar oluşturulmuştur. Bu kısıtlara göre α açısının - o dan küçük olduğu durumlarda üst örtü, altındaki insanların görüş alanını kısıtlamaktadır. Bu sebeple mekanizmanın α açısının -1 ve - o arasında olduğunda aktif olduğu söylenebilir. Örnek geometriler Şekil 10 da, bu pozisyonları sağlamak için gerekli açılar ve uzuv boyutları Tablo te gösterilmiştir. Yukarıda bahsedilen diğer iki mekanizmadan farklı olarak bu önerinin sadece en uç sınır noktalarında (α =-1 ve - o mimari olarak daha işlevsel olduğu, ara açıların sadece geometri değişiminin pasif aşamaları olduğu söylenebilir. Şekil 11 de sistemin üç boyutlu modellenmiş hali görünmektedir. Bu modelde kablolar mor ile gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü üzere bu sistemde de kaplama malzemesinin sisteme birleştirilmesi konusu

7 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Bu da yine sistemin hareketli parçalarının birbiri üstünde kayması, iç içe geçmesi gibi nedenlerdendir. Kaplama malzemesinin tasarlanması ayrı bir çalışma konusu olarak bu çalışmanın dışında bırakılmıştır. Şekil 9. Asma üst örtü mekanizmasının Microsoft Ecel temelli analiz modelinin arayüzü Şekil 10. Asma üst örtü ve alabileceği örnek şekiller Uzuv u 1 u u u u u u 7 u 8 u 9 u 10 u 11 u 1 α Geo 1 Geo Geo Ölçü. 10, 1, 9.0 7,0,,0,0 8,0 1, 7,0,0 Açı -.0-7,0-1,0 TABLO. Asma üst örtünün uzuv ölçüleri ve açılar 7

8 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 01 Kablo Kablo Şekil 11. Asma üst örtünün üç boyutlu modeli IV. Sonuçlar Bu bildiride Watt-I mekanizmasının açılır kapanır üst örtü sistemi olarak potansiyelleri örnekler yardımıyla gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla tasarlanan üç örneğin çalışma alanları, olası mimari kullanım alanları, uygulamada karşılaşılabilecek avantaj ve dezavantajları bildiri kapsamında anlatılmıştır. Çalışma bize Watt-I mekanizmasının geometrisinden ötürü mimari olarak çok geniş alanlarda kullanılabileceğin göstermiştir. Konu üzerinde ileride yapılacak çalışmalarında bu potansiyeli ortaya çıkarabilecek şekilde farklı kullanımlar üretmesi de mümkündür. [] Todorov T. Synthesis of Watt's si link mechanism for manipulation action in relative space. Mechanism and Machine Theory (: 9-8, [] Shiakolas P, Koladiya K, Kebrle J. On the optimum synthesis of sibar linkages using differential evolution and the geometric centroid of precision positions technique. Mechanism and Machine Theory 0(: 19-, 00. [] Soh G, McCarthy J. The synthesis of si-bar linkages as constrained planar R chains. Mechanism and Machine Theory (: , 008. [] Dai J, Kerr D. Geometric analysis and optimization of a symmetrical watt si-bar mechanism. In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Mechanical Engineering Science 0(: 7-80, [7] Shen JQ, Russell K, Sodhi R. On function generation of Watt I mechanisms for finger design. In: Proccedings of the international symposium of mechanism and machine Science. Izmir (Turkey; 8-88, 010. [8] Shen JQ, Russell K, Lee W, Sodhi R. On motion generation of Watt I mechanisms for mechanical finger design. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering : 11-1, 008. [9] Shen JQ, Russell K, Lee W, Sodhi R. On mechanical finger design for epanded prescribed grasping poses. Journal of Advanced Mechanical Design Systems and Manufacturing (: 90-91, 008. [10] LiCheng W, Carbone G, Ceccarelli M. Designing an underactuated mechanism for a 1 active DOF finger operation. Mechanism and Machine Theory, (: -8, 009. [11] Ceccarelli M, Tavolieri C, Lu Z. Design considerations for underactuated grasp with a one D.O.F. anthropomorphic finger mechanism. In: Proceedings of the 00 IEEE/RSJ: international conference on intelligent robots and systems. Beijing (China; , 00. [1] Rodriguez NEN, Carbone G, Ceccarelli M. Optimal design of driving mechanism in a 1-DOF anthropomorphic finger. Mechanism and Machine Theory 00; 1: [1] Chang W, Tseng C, Wu L. Creative mechanism design for a prosthetic hand. Journal of Engineering in Medicine, 18(: 1-9, 00. [1] Freudenstein F, Alizade R. On the Degree of Freedom of Mechanisms with Variable General Constraint. In: Proceedings of IV. World IFToMM Congress. England; 1-, 197. [1] Chen Y, Design of Structural Mechanisms, Doktora Tezi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Oford Üniversitesi, Oford,00. Kaynakça [1] Söylemez E. Mekanizma Tekniği, Prestij Yayınevi, 1. Baskı, 000. [] Norton R. Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines, rd Edition (International Edition ed., Singapore: McGraw Hill Education; 00. 8

Mekanizma Tekniği. Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU -1-

Mekanizma Tekniği. Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU -1- Mekanizma Tekniği Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU -1- 2 Mek. Tek. DERSİN İÇERİĞİ DERSİN AMACI Mekanizma Tekniğinde Ana Kavramlar Eleman Çiftleri Kinematik Zincirler Serbestlik Derecesi Üç Çubuk Mekanizmaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu 1. Lisans : Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1986 2.Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI ÜÇ ÇUBUK MEKNİZMSI o l min l, lmaks B l,, B o Doç. Dr. Cihan DEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi Dört çubuk mekanizmalarının uygulama alanı çok geniş olmasına rağmen bu uygulamalar üç değişik gurupta toplanabilir.

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (4. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (4. Hafta) KAFES SİSTEMLER STATİK (4. Hafta) Düz eksenden oluşan çubukların birbiriyle birleştirilmesiyle elde edilen sistemlere kafes sistemler denir. Çubukların birleştiği noktalara düğüm noktaları adı verilir.

Detaylı

YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Celil YAVUZ*, Murat SARIKAYA**, Mustafa

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları

Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi MFGE 305 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 204 - Mühendislik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 2

Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 2 Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir Mekanizma Tekniği 2 Dersin İçeriği Mekanizmalarda Hız ve İvme Analizi Düzlemsel Yürek (kam) Mekanizmaları, Hareket Diyagramları, Yürek Profillerinin Tayini, Yürek Mekanizmaları

Detaylı

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI tasarım BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI Nihat GEMALMAYAN, Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Đlk bisikletlerde fren sistemi

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta) Giriş MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta) Günlük yaşantımızda çok sayıda makina kullanmaktayız. Bu makinalar birçok yönüyle hayatımızı kolaylaştırmakta, yaşam kalitemizi artırmaktadır. Zaman geçtikce makinalar

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com Öz: Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması

Detaylı

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ ARAŞ. GÖR. ÖZGÜR BOZDAĞ İş Adresi: D.E.Ü. Müh. Fak. İnş.Böl. Kaynaklar Yerleşkesi Tınaztepe-Buca / İZMİR İş Tel-Fax: 0 232 4531191-1073 Ev Adresi: Yeşillik

Detaylı

Hibrid Makina Sistemleri: Yapılanmalar Ve Analizi Üzerine Bir Araştırma

Hibrid Makina Sistemleri: Yapılanmalar Ve Analizi Üzerine Bir Araştırma Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (61-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (61-72) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 212, Hava Harp Okulu, İstanbul İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oğuz Kaan ONAY *, Javid KHALILOV,

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

Bir düzlemsel robotun anlık pol planı ve hız vektörlerinin geometrik tasarımı

Bir düzlemsel robotun anlık pol planı ve hız vektörlerinin geometrik tasarımı SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 2. Sayı, s. 151-156, 2015 Bir düzlemsel robotun anlık pol planı ve hız vektörlerinin Engin Can 1* ÖZ 27.06.2014 Geliş/Received, 24.07.2014 Kabul/Accepted Bu çalışma projektif

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

KAZAKİSTAN ASTANA OLİMPİK STADYUMU ÇELİK YAPISI

KAZAKİSTAN ASTANA OLİMPİK STADYUMU ÇELİK YAPISI KAZAKİSTAN ASTANA OLİMPİK STADYUMU ÇELİK YAPISI Yazan: İnş. Yük. Müh. Necati ÇELTİKÇİ ( ARÇE Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. ) GİRİŞ Astana Olimpik Stadyumu, Kazakistan ın başkenti Astana nın mimari

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3-

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- 1 STATİK Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- Moment KUVVET SİSTEMLERİ 2 Moment, bir kuvvetin bir nokta veya bir eksen etrafında oluşturduğu döndürme etkisinin ölçüsüdür. Momentin büyüklüğü

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 212 YAPI STATİĞİ I STABİLİTE STATİKÇE BELİRSİZLİK KİNEMATİK BELİRSİZLİK Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr

Detaylı

KONU 3. STATİK DENGE

KONU 3. STATİK DENGE KONU 3. STATİK DENGE 3.1 Giriş Bir cisme etki eden dış kuvvet ve momentlerin toplamı 0 ise cisim statik dengededir denir. Kuvvet ve moment toplamlarının 0 olması sırasıyla; ötelenme ve dönme denge şartlarıdır.

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 63-68 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not CNC Tezgahlarında Kamın Makro Programlanması ve İmalatı Vedat SAVAŞ,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: Faks:

Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: Faks: MEVLANA HEYKELİ ve TAŞIYICI SİSTEMİ Ayhan NUHOĞLU (Yrd. Doç. Dr.) anuhoglu@eng.ege.edu.tr Hikmet AYDIN (Prof. Dr.) Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: 0.232.3886026 Faks: 0.232.3425629

Detaylı

8.8.4 Tesselasyon Kullanarak Genişleyebilen Strüktür Tasarımı

8.8.4 Tesselasyon Kullanarak Genişleyebilen Strüktür Tasarımı 8.8.4 Tesselasyon Kullanarak Genişleyebilen Strüktür Tasarımı A.Gazi * K.Korkmaz İzmir Institute of Technology İzmir Institute of Technology İzmir İzmir Özet Rijit platformların bir araya getirilmesi ile

Detaylı

MEKANİZMA YAPIMI DÜZLEMSEL MEKANİZMALAR

MEKANİZMA YAPIMI DÜZLEMSEL MEKANİZMALAR MEKANİZMA YAPIMI DÜZLEMSEL MEKANİZMALAR DÜZLEMSEL MEKANİZMALAR Güç ve hareket aktarımında kullanılan önemli makine elemanlarındadır. Düzlemsel Mekanizma Tanımı Mekanik parçaların bir araya getirilmesiyle

Detaylı

Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 1

Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 1 Doç. Dr. Cihan Demir cdemir@yildiz.edu.tr A-Blok 509 Dersin İçeriği nde Ana Kavramlar, Eleman Çiftleri, Kinematik Zincirler, Serbestlik Derecesi, Mecburi Hareketlilik, Üç Çubuk Mekanizmaları ve Grashoff

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Parçacık Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3 Parçacık Dengesi Bu bölümde,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org Solution of Forward Kinematic for Five Axis Robot Arm using ANN A. Mühürcü 1 1 Sakarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Detaylı

RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, KONYA

RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, KONYA Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journal of Technical-Online Volume, Number:-006 Cilt, Sayı:-006 Özet RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Mekanizma Tekniği. Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 1. T-Blok YIL1979

Mekanizma Tekniği. Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 1. T-Blok YIL1979 Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir Mekanizma Tekniği 1 cdemir@yildiz.edu.tr T-Blok YIL1979 Dersin İçeriği Mekanizma Tekniğinde Ana Kavramlar, Eleman Çiftleri, Kinematik Zincirler, Serbestlik Derecesi, Mecburi Hareketlilik,

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.1 7.2 Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.4 Örnekler Kendi Ağırlığını Taşıyan Kablolar (Zincir Eğrisi)

Detaylı

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım; İÇ ÇARPIM UZAYLARI 7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;.= 1 1 + + Açıklanmış ve bu konu uzunluk ve uzaklık kavramlarını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümde öklit

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Vargel Mekanizmaları ile Kırılgan Ürün Transferi

Vargel Mekanizmaları ile Kırılgan Ürün Transferi Vargel Mekanizmaları ile Kırılgan Ürün Transferi Ali Küçük * Deniz Çakar Eres Söylemez Eti Makine A.Ş. Eti Makine A.Ş. O.D.T.Ü. (Emekli) Eskişehir Eskişehira Ankara Özet Bu makalede, vargel mekanizmalarının

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

MOURTAJA Waiel,KARADOĞAN Faruk,YÜKSEL Ercan,ILKI Alper,BALCI Arda YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI İTÜ MASLAK

MOURTAJA Waiel,KARADOĞAN Faruk,YÜKSEL Ercan,ILKI Alper,BALCI Arda YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI İTÜ MASLAK ZENON PANEL DUVARLARLA YAPILAN TEK KATLI BİNANIN İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI nda üç boyutlu davranışı ile ilgili inceleme sonuçları MOURTAJA Waiel,KARADOĞAN Faruk,YÜKSEL

Detaylı

Ra 14 Armürünün Yeni Tahrik Mekanizmasının Tasarımı ve Analizi. Desing And Analysis Of New Drive Mechanism Of Ra 14 Dobby

Ra 14 Armürünün Yeni Tahrik Mekanizmasının Tasarımı ve Analizi. Desing And Analysis Of New Drive Mechanism Of Ra 14 Dobby Ra 14 Armürünün Yeni Tahrik Mekanizmasının Tasarımı ve Analizi 1 Gabil Abdulla, *2 Bilal Rıhtım, 3 Rashid Abdullayev 1,2,3 Faculty of Engineering, Department oftextilel Engineering Suleyman Demirel University,

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR ECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KMİLE TOSUN ELEKOĞLU 1 Mekanik olaları ölçmekte a da değerlendirmekte kullanılan matematiksel büüklükler: Skaler büüklük: sadece bir saısal değeri tanımlamakta kullanılır, pozitif

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET. 6.Düzlem ve Uzay kafes Sistemler. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET. 6.Düzlem ve Uzay kafes Sistemler. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 6.Düzlem ve Uzay kafes Sistemler Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Birbirlerine bağlı birden fazla parçadan yapılmış sistemlerin dengesi için dıs kuvvetlere ilaveten iç kuvvetler de düşünülmelidir.

Detaylı

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders)

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) i MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI A) ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI: Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) 1 ECE

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

TEMEL ROBOTİK UYGULAMALAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ

TEMEL ROBOTİK UYGULAMALAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ TEMEL ROBOTİK UYGULAMALAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ Öğr. Gör. Sertaç Karsan Erbaş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü, Bomonti Kampüsü İstanbul sertac.erbas@msgsu.edu.tr

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

Kanber SEDEF. Kişisel Bilgi. Milliyet: T.C. Doğum Tarihi:1981 Doğum Yeri:Kayseri. İş deneyimi

Kanber SEDEF. Kişisel Bilgi. Milliyet: T.C. Doğum Tarihi:1981 Doğum Yeri:Kayseri. İş deneyimi Adres: Melikşah Üniversitesi Mevlana mh. Talas / KAYSERİ Telefon: 0532 306 55 47 E-posta:ksedef@meliksah.edu.tr Kanber SEDEF Kişisel Bilgi Milliyet: T.C. Doğum Tarihi:1981 Doğum Yeri:Kayseri İş deneyimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 DR. MUSTAFA KUTANİS SLIDE 1 KAFES KÖPRÜLER DR. MUSTAFA KUTANİS SAÜ İNŞ.MÜH. BÖLÜMÜ

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Uniform yük ır Sabit sın

Detaylı

Şehir ve Bölge Planlamada Tasarım Değişkeni Boğuculuk Fonksiyonu için Değişkeleme Önerisi. R. Haluk KUL TC Beykent Üniversitesi, hkul@beykent.edu.

Şehir ve Bölge Planlamada Tasarım Değişkeni Boğuculuk Fonksiyonu için Değişkeleme Önerisi. R. Haluk KUL TC Beykent Üniversitesi, hkul@beykent.edu. Şehir ve Bölge Planlamada Tasarım Değişkeni Boğuculuk Fonksiyonu için Değişkeleme Önerisi R. Haluk KUL TC Beykent Üniversitesi hkul@beykent.edu.tr ÖZET Uydu Kentlerin tasarımında kullanılmak üzere önerilen

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

Makina Dinamiği MEKANİZMALARDA HIZ VE İVMELERİN BELİRLENMESİ

Makina Dinamiği MEKANİZMALARDA HIZ VE İVMELERİN BELİRLENMESİ MEKANİZMALARDA HIZ VE İVMELERİN BELİRLENMESİ Mekanizmalar daha çok düzlemsel mekanizmalardan meydana gelir. Hacimsel mekanizmalara çok az rastlanır. Düzlemsel mekanizma denilince derinliği olmayan veya

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve leri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boyutlu Kuvvet

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS erdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan Knauf Artfix ana taşıyıcı TC profil Knauf Artfix Agraf Üst Tavan D112 veya D113 Knauf Artfix klips Knauf Uniflott derz dolgu alçısı Knauf Artfix ana

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

Kafes Sistemler Turesses

Kafes Sistemler Turesses Kafes Sistemler Turesses Birbirlerine uç noktalarından bağlanmış çubuk elemanların oluşturduğu sistemlerdir. Turesses are a carrier system formed by the bar elements. Each bar element connects to others

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi : Analysis and Control of Bipedal Human Locomotion Tez Danışmanı: Prof.Dr.Erol UYAR, Ağustos 2003

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi : Analysis and Control of Bipedal Human Locomotion Tez Danışmanı: Prof.Dr.Erol UYAR, Ağustos 2003 ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad : Özgün BAŞER Doğum Tarihi : 03.07.1978 Adres : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Atatürk Organize Sanayii Bölgesi (A.O.S.B.) Mahallesi Havaalanı Caddesi,

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

TOBB ETÜ. MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı

TOBB ETÜ. MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı TOBB ETÜ MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı Amaç: Eğlence merkezlerinin olmazsa olmazı dönme dolaplar, ilk olarak George Washington Gale Ferris, Jr., tarafından 1893 yılında

Detaylı

Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre

Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre Jeodezi 7 1 Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre Elipsoid yüzeyinin küçük parçalarında oluşan küçük üçgenlerin (kenarları 50-60 km den küçük) hesaplanmasında klasik jeodezide

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR ÇOK YÖNLÜ TEKERLEKLERE SAHİP BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI VE MODELİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Servet SOYGÜDER 1, Hasan ALLİ 1 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN Yapı Sistemleri: İzostatik (Statikçe Belirli) Sistemler : Bir sistemin tüm kesit tesirlerini (iç kuvvetlerini) ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Makina Dinamiği 521044100001401 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Makina Dinamiği 521044100001401 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Makina Dinamiği 521044100001401 3 0 0 3 6 Ön Koşullar Önerilen Dersler : Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili : SİSTEMDEN GELECEK

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı