MASAÜSTÜ CNC EKSEN KARTLARI İÇİN TEST DEVRESİ TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASAÜSTÜ CNC EKSEN KARTLARI İÇİN TEST DEVRESİ TASARIMI"

Transkript

1 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres Kasım Balıkesr MASAÜSTÜ CNC EKSEN KARTLARI İÇİN TEST DEVRESİ TASARIMI Ahmet KÖBELOĞLU*, Arf GÖK**, Kerm ÇETİNKAYA*** Kastamonu Ünverstes, Kastamonu Meslek Yüksekokulu,Elektrk Bölümü, Kastamonu Kastamonu Ünverstes, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Makne Bölümü, Kastamonu *** Karabük Ünverstes,Teknk Eğtm Fakültes, Makne Eğtm Bölümü Karabük ÖZET Bu çalışmada, 470x650x320mm ölçülerne sahp olan Masaüstü CNC Torna Tezgahı Prototb nn eksen kontrol kartları çn test devres tasarlanmıştır. Sstemdek eksen kontrol kartları le 4V/faz 1,6A/faz 2,5ohm/faz 1,8 deg/step özellklerne sahp step motorlar sürülmektedr. Üretlen test devres le eksen kontrol kartlarının sağlamlık kontroller yapılablmekte ve sorunlu kartların arızalı çıkışları tespt edleblmektedr. Tasarlanan test devres çıkışındak olası hata verler, Vsual Basc 6.0 programında gelştrlmş program arayüzünde şlenerek arıza çözüm önerler üretleblmektedr. Tasarlanan sstemn etknlğ, prototp tezgaha at step motor sürücü kartlarında kullanılarak doğrulanmıştır. Anahtar Sözcükler: CNC, Arıza, Test Devres ABSTRACT In ths study, a test crcut for the axs moton control cards of a Desktop CNC Lathe prototype (470x650x320mm) has been desgned. Step motors of 4V/phase, 1,6A/phase, 5 ohm/phase, 1,8 deg/step can be drven by axs moton control cards. The test crcut desgned permts the controls fro the durablty of the axs moton cards and enables the detecton of the faulty outputs of the faulty cards. Solutons for the correcton of the faults can be offered by processng the possble data for the faults n the software nterface desgned wth Vsual Basc 6.0. The effcency of the desgned system has been verfed by usng t on the step motor drver cards of the prototype lathe. Keywords: CNC, Fault, Test Crcut 105

2 1. GİRİŞ Yarı letken teknolojsndek lerlemeler karmaşık devrelern yapımına olanak sağlamıştır. Çevredek kalıcı ve geçc durumlar (gerlm dalgalanmaları, manyetk gürültüler, yük değşmler, kısa devreler, aşırı yüklenmeler ) bu tür karmaşık devrelern olumsuz etklenmelerne sebep olablmektedr[1]. Elektronk sstemler yekpare br bçmde oluşturulableceğ gb, fonksyonel kartlardan oluşan çok katlı elektronk sstemler şeklnde de mal edleblr. Çok katlı elektronk sstemlerde olası arıza tespt ve tamr, yekpare sstemlere göre daha hızlı ve ekonomk olarak gerçekleştrlmektedr. Ntekm bütün br elektronk sstem yerne, sadece lgl devre katı değştrlecektr. Bu devrelern yedeklernn bulunması chazın tamr süresn kısaltmaktadır. Arıza olayı kartın üretm aşamasında da oluşablmektedr. Bu yüzden sstem tamamı montajlanmadan önce sstem elektronk kartlarının sağlamlığının blnmes gerekmektedr. Günümüzde elektronk kart devrelern test etmek çn Otomatk Test Sstemler de gelştrlmştr. Bu tür sstemler lgl sstem smüle ederek (tüm fonksyonlarını çalıştırıp deneyerek) arızalı kısmı ve malzemey belrleyeblmektedr[2]. Elektronk sstemler akıllı ve akıllı olmayan sstemler olarak k grupta nceleneblr. Akıllı sstemler her açılışlarında kendlern self-test (kend kendn test) edp br arıza (error) uyarısı vereblrler. Tasarımcı bu arıza blgs le lgl detayları genellkle modül veya elektronk ünte bazında belrtr. Akıllı sstemler genellkle mkro şlemcl veya blgsayar tabanlı sstemlerdr. Fakat bu sstemlern arızayı modül sevyesne ndrmes, arızalı modüldek arızalı malzemenn bulunmasını gündeme getrmektedr[3]. Elektronk test sstemler, arızalı sstem ve verlern dğer parçalara yayılmadan erken arama ve önlem alma fırsatı vermektedr. Düzeltc eylemlern alınmasının temel amaçları şunlardır: Ver bozulmaları olmadan hatalar mümkün olduğu kadar erken taranarak düzeltc önlemler başlatılablr ve hatalı kısım özdeş başka br brmle değştrleblr[1]. Sayısal çıkışlı elektronk devrelerde, devrenn çıkışları le sağlamlığı blnen başka br özdeş devrenn çıkışları br karşılaştırıcı devres le karşılaştırılır. Karşılaştırma şlem sonrasında k devrenn çıkış snyaller arasında br farklılık oluşursa hata durumu olduğu anlaşılır. Bu yöntem le yapılan test şlem düşük malyetl olup %100 etkl br sonuç meydana getrmektedr. Bu yöntemn doğruluğu MCNC 91 test devreler üzernde denenerek spatlanmıştır [1,4]. Bu çalışmada kullanılan Masaüstü CNC Torna Tezgahı Prototp; ş ml hız kontrol devres, arabrm kontrol devres, eksen kontrol devreler ve soğutma sıvısı açma/kapama devresnden oluşmaktadır. Sstem oluşturan bu devrelern her br ayrı kart üzernde mal edlmştr. Devreye grme sıklığı ve zamanı dkkate alınırsa sstemde en çok arıza yapma htmal olan devreler eksen kontrol devrelerdr. Olası arıza durumunda değştrlen kartın tamr edlmes de büyük tasarruf sağlayacaktır. Bu çalışmada arızalı eksen kartlarının tamr çn muayene yapan br uzman sstem tasarımı gelştrlmş ve Masaüstü CNC Torna Tezgahı Prototp kartları üzernde uygulama yapılmıştır. İkllk ağırlıklı sayısal çıkışlı olan step motor sürücü devrelernn kontrolü çn referans [1,4] de bahs geçen test devres kullanılablr. Bu çalışmada da Masaüstü CNC Torna 106

3 Tezgahına at eksen kontrol devreler sağlamlık test çn benzer br test devres tasarlandı ve doğruluğu uygulamalar le spatlandı. 2. EKSEN KONTROL DEVRELERI ARIZALARI VE TESPİTİ Kullanılan prototp takım tezgahında, eksenlerde tahrk elemanı olarak step motorlar terch edlmştr. Eksen kontrol devreler blgsayar paralel portundan gönderlen Step, Dr, Enable snyallernn denetm le bu step motorları süreblmektedr. Bu sstemde sürücü entegres olarak L297 kullanılmıştır. Güç katında se motorlar, IRLZ44N mosfetler üzernden beslenmektedr. Tezgahta enne hareket, boyuna hareket ve punta hareket çn toplam üç adet eksen kontrol devres kullanılmıştır. Şekl 1: Masaüstü CNC torna tezgahı prototp Eksen kartında arıza yapması muhtemel 2 adet entegre (IC1,IC2) ve 4 adet mosfet(t1,t2,t3,t4) bulunmaktadır. Olası br arıza halnde sorun entegrelerde se; devre görevn yapamamaktadır ve bu durum kolaylıkla teşhs edleblmektedr. Yalnız entegreler sağlam olup, mosfetlern herhang brnde sorun varsa sstem eksk adımlarla da olsa çalışmaya devam edeblmektedr. Bu durum sstem hassasyetn (eksen lerleme mktarını ve hızını) olumsuz etklemektedr. Devredek grş ve çıkış snyaller kllk ağırlıklıdır. Test edlecek devrenn 4 adet grş (kontrol snyal) ve 4 adet çıkışı bulunmaktadır. Her grş kombnasyonu çn X {0,1} 4 değerler alınablr. Devrenn hatasız çıkışı Y=f(x), sstemn hata yanıtı da E = Y 0,1 4 Y f ( x) şeklnde gösterleblr[1]. { { } } Orjnal Fonksyon Modülü : Test Edlecek Elektronk Kart. Özdeş Fonksyon Modülü : Test Edlecek Elektronk Kart le özdeş olan ve sağlamlığı blnen kart. Şekl 2: Test devres prensp şeması 107

4 Şekl 2 dek sstemde devreler özdeş olduğu çn aynı grş snyallerne aynı çıkış tepklern göstermektedrler. Eğer devrelerden br tanes farklı br çıkış verrse sstemde sorun var dye yorumlanıp hata çıkışı verlmeldr. Bu husus dkkate alınarak hata fonksyonu olasılıkları tablosu oluşturulmuştur(tablo 1). Tablo 1 dek verler karnough hartasına yerleştrlerek karşılaştırıcı (komparatör) devresnn lojk fades çıkarılablr. Tablo 1: Çıkışlara göre hata fonksyonu olasılıkları y 1 f 1 e 1 y 2 f 2 e 2 y 3 f 3 e 3 y 4 f 4 e Şekl 3: Test devresnde 1 çıkış çn tasarlanan karnough hartası Şekl 3 dek karnough hartasındak fade çözüldüğünde denklem.1 elde edlr. Bu fadey sağlayan sayısal elektronk devres karşılaştırıcı olarak kullanılablr. e = y. f + y. f (1) Burada; e : Hata çıkışı y : Orjnal fonksyon modülü çıkışı f : Özdeş fonksyon modülü çıkışı = 0,1,2,3,4 { } Denklem.1 dek fade Özel Veya (XOR) lojk kapısının açılımıdır. Denklem 1 XOR olarak yazılırsa Denklem 2 dek sayısal fade elde edlr. e = y f (2) 3. ARIZA TESBİTİ İÇİN UZMAN SİSTEM TEMELLİ KULLANICI ARAYÜZLÜ YAZILIM TASARIMI 3.1.Uzman Sstem Uzman Sstemler belrl br alanda sadece o alan le lgl blglerle donatılmış ve problemlere o alanda uzman br kşnn getrdğ şeklde çözümler getreblen blgsayar programlarıdır[5]. Uzman sstem programları genel olarak "Muhakeme Etme"; yan eldek verlere göre en uygun durumu belrleme esasına göre çalışırlar[6]. 108

5 Bu çalışmada kullanılan uzman sstem Şekl 5 dek sstemn çıktısı olan 4 btlk hata blgsn (e 4 e 3 e 2 e 1 ) okuyarak Tablo 3 dek kurallara göre devrey test etmektedr. Test sonucunda devrenn arızalı olduğu kanısına varılırsa uzman sstem arızalı elemanı bulup, bu elemanla lgl çözüm öners üretmektedr. Arıza çözüm önerler ekran çıktısı olarak rapor edlmekte ve stenrse metn dosyası olarak kayıt edleblmektedr. Kullanıcı arayüzü ve rapor tasarımında dkkat edlmes gereken en öneml nokta, gerek arayüzlern gerekse raporun son derece anlaşılablr ve akıcı br dlde hazırlanmasıdır [7]. 3.2.Deney Düzeneğ Bu sstemde sağlamlık kontrolü çn, lteratür [1,4] de olduğu gb test edlecek devrenn çıkışları le sağlamlığı blnen başka br özdeş devrenn çıkışları br karşılaştırıcı devres le karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan devreler özdeş oldukları çn aynı grş snyallerne, aynı tepkler vermek zorundadırlar. Çıkış snyaller arasında br farklılık oluşursa, farklı olan çıkışı lglendren devre elemanında veya bağlantılarında br sorun olduğu kanısına varılır. Bu tür test sstemlernde devre malyet %100 ün üstüne çıkmaktadır. (a) (b) Şekl 4:Masaüstü CNC Eksen Kartının Model Görünüşü (a) ve Devre Şeması (b) Karşılaştırıcı devresnde CMOS 4070 entegres kullanılmıştır. CMOS 4070 entegres, 2 grşl 4 adet XOR mantık kapısından oluşmaktadır. 2 grşl XOR kapısının özellğ; grşnde bulunan k snyaln brbrnden farklı olması halnde çıkış snyal üretyor olmasıdır. Sstemde kullanılan XOR kapıları, karşılaştırılan devrelern çıkışları arasındak faklılık durumlarına göre hata snyaller üretmektedrler. Hata snyaller br bütün halnde dkkate alınırsa (e 4 e 3 e 2 e 1 ) 2 şeklnde 4 btlk hata vers elde edleblmektedr (Şekl 5). Bu hata verlernn gerlm sevyes 12 V düzeyndedr. Bu yüzden her br çıkışa 7805 regüle entegres bağlanarak gerlm sevyes 5 V a düşürülmüştür. Böylelkle hata blgs paralel port üzernden blgsayara alınablr. 109

6 Tablo 2: Hata durumlarının beraber meydana gelme olasılığı ve hata kodları (E) Şekl 5: Devre test düzeneğ e 4 e 3 e 2 e 1 E Arıza Tespt İçn Blgsayar Arayüzü Tasarımı Kontrol sstemlernde brçok elektronk kart bulunmaktadır. Bu kartların herhang br veya brkaçının görevn yerne getrememes halnde sstemde aksaklıklar meydana geleblmektedr. Bu nedenle üretlen elektronk kartların montajlanmadan önce sağlamlık testnden geçrlmes gerekmektedr. Bu çalışmada Vsual Basc 6.0 da tasarlanan arayüz le bu tür br şlem yapılablmektedr. 110

7 HATA KODU (E) Tablo 3: Devre test çn tasarlanan uzman sstem kural tablosu UYARI MESAJI ARIZA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ O Devrede sorun yoktur. Devre düzgün çalışıyor 1 1. çıkışta sorun var çıkışta sorun var ve 2. çıkışlarda sorun var çıkışta sorun var ve 3. çıkışlarda sorun var. 6 2.ve 3. çıkışlarda sorun var. 7 1.,2. ve 3. çıkışlarda sorun var çıkışta sorun var ve 4. çıkışlarda sorun var ve 4. çıkışlarda sorun var , 2. ve 4. çıkışlarda sorun var ve 4. çıkışlarda sorun var , 3. ve 4. çıkışlarda sorun var , 3., 4. çıkışlarda sorun var 15 Devre hçbr çıkış vermyor. 1. çıkış bağlantısını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T1 mosfetn değştrmey deneynz. 2. çıkış bağlantısını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T2 mosfetn değştrmey deneynz. 1. ve 2. çıkış bağlantısını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T1 ve T2 mosfetlern değştrmey deneynz. 3. çıkış bağlantısını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T3 mosfetn değştrmey deneynz. 1. ve 3. çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T1 ve T3 mosfetlern değştrmey deneynz. 2. ve 3.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T2 ve T3 mosfetlern değştrmey deneynz ve 3.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T1, T2 ve T3 mosfetlern değştrmey deneynz. 4.çıkış bağlantısını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T4 mosfetn değştrmey deneynz. 1. ve 4.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T1 ve T4 mosfetlern değştrmey deneynz. 2. ve 4.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T2 ve T4 mosfetlern değştrmey deneynz. 1., 2. ve 4.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T1, T2 ve T4 mosfetlern değştrmey deneynz. 3. ve 4.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T3 ve T4 mosfetlern değştrmey deneynz. 1., 3. ve 4.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T1, T3 ve T4 mosfetlern değştrmey deneynz. 2.,3. ve 4.çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se T2, T3 ve T4 mosfetlern değştrmey deneynz. Çıkış bağlantılarını kontrol ednz. Bağlantılarda sorun yok se IC1 ve/veya IC2 entegrelern değştrmey deneynz. Devre test düzeneğ le blgsayar arasındak bağlantı paralel port üzernden sağlanmaktadır. Paralel port (grş) 25 pnden oluşmaktadır. Bu pnler üzernde data, status, control adında 3 adet port vardır [9]. Şekl 6 dak sstemde hata fonksyonu çıkışları blgsayar paralel portunun status pnlerne, grş snyaller de data pnlerne bağlanmıştır. Bu bağlantının ardından test programı çalıştırılarak kart kontrol edleblr. Programda test şlem 4 aşamadan oluşmaktadır. Her br aşamada k çıkış denetlenmektedr. 4. Aşamanın 111

8 sonunda denetleme sonuçları blgsayar tarafından yorumlanarak hata mesajı ve çözüm öners üretlmektedr. Tablo 3 de belrtldğ üzere test sonucunda hata kodu (E)=0 blgs okunursa kartın sağlam olduğu, Hata kodu (E) 0 se kartın arızalı olduğu kanısına varılır. Kartta arızalı br durum söz konusu se arayüzdek ARIZA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ kısmında sunulan yönergeye göre hareket edlerek kart tamr edleblr. Şekl 6: Devre test düzeneğnn blgsayar paralel port bağlantısı PRISM programlama dl kullanılarak test edc sstem oluşturulması üzerne lteratürde çalışmalara rastlanmıştır [8]. Bu sstem sensörlerden aldığı blgy gerçek zamanlı olarak şleyerek, hata kaydı yapıp, raporlayablmektedr. Elektronk chazlarda arıza arama-bulma elektronğn en zor branşlarından brdr. Bazen o kadar sıkıntılı arızalarla karşılaşılır k, sstem yenden tasarlamak daha kolay gözükür [2]. Arızalı olduğu blnen eksen kartları, test programında test edlrse arızalı bölgenn tespt çok kısa br sürede gerçekleştrleblr. Şekl 7: CNC eksen kartı test programının örnek ekran çıktısı 4. TEST İŞLEMLERİNDE UYGULAMA Eksen kontrol devres 4 aşamalı peryotlarla step motor sargılarına palsler göndermektedr. Her br aşamada k adet mosfet sürülmektedr. Bu devrede mosfetlern devreye grme sıralarını ve zamanlarını L297 step motor sürücü entegres, 7409 (2 grşl ) VE kapı 112

9 entegres le beraber belrlemektedr. Bu elemanların herhang brnn görevn yerne getrememes halnde sstemn tamamı olumsuz br şeklde etklenmektedr. Tablo 4 de sağlam ve arızalı eksen kontrol kartlarının, sağlamlığı blnen eksen kontrol kartı le karşılaştırılması sonucu elde edlen çıktı fadeler verlmştr. Test No Tablo 4: Yapılan test şlemlernde elde edlen arıza tesptler Test Edlecek Gerçek Kart Görüntüsü Programda Algılanan Arızalı Elamanlar Hata Kodu (Tablo.3) Açıklama 1 0 Bu şlemde sağlam br eksen kontrol kartı test edlmştr. Test sonrasında programdan gönderlen mesajda kartın sağlam olduğu blgs alınmıştır Bu şlemde Step motor sürücü entegres (L297) montajlanmamış br eksen kontrol kartının sağlamlığı test edlmştr. Test sonrasında programdan gönderlen mesajda devreden hçbr çıkış alınamadığı ve sorunun entegrelerde olduğu blgs alınmıştır. Program arızalı olduğunu düşündüğü k entegrey ekran çıktısı üzernde şaretlemştr. Bu şlemde br adet mosfet açık devre olan eksen kontrol kartı test edlmştr. Test sonrasında programdan gönderlen mesajda T1 mosfetnde veya bağlantılarında br sorun olduğu blgs alınmıştır. Program T1 mosfetn ekran çıktısı üzernde şaretlemştr 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Blgsayar destekl test sstemler, sağlamlık test ve arıza bulma konularında zamandan tasarruf sağlamaktadır. Blgsayar destekl test sstemler uzman sstem oldukları çn, alan blgs zayıf olan kullanıcılar ble test şlemn gerçekleştreblmektedrler. Uzman sstemler programını yazan uzman kşnn koyduğu kural dzne göre mukayese yapablmektedr. Devre kartlarının bu tür test sstemler le test edldkten sonra montajlanması sstem bütününün doğruluğunu artıracaktır. Yne arızalı olduğu blnen devre kartları bu tür sstemler le test edlerek arızalı bölgeye en kısa zamanda ulaşılablr ve tamrat gerçekleştrleblr. 113

10 Bu çalışmada 4 btlk sayısal çıkışa sahp olan br devrenn blgsayar destekl sağlamlık test gerçekleştrlmştr. Bu test şlemnde devrenn durumu uzman sstem kural tablosundak kurallara göre denetlenerek, uygun uyarı mesajları ve çözüm önerler üretleblmektedr. Bu sstem, kural tablosunda yapılacak değşklkler le sayısal çıkışlı başka tür devrelere de kolayca adapte edleblr. Test şlemnde en fazla sürey devre bağlantısı almaktadır. Bu sürenn kısaltılablmes çn devrelerde kolay takılıp çıkarılablr soketler kullanılablr. 5. KAYNAKÇA [1] DJORDJEVIC, G. L., STOJCEV, M. K., STANKOVIC, T. R., Approach to partally self-checkng combnatonal crcuts desgn, Mcroelectroncs Journal, 35, , (2004). [2] ŞİŞER, Ö.,Elektronk Test Bakım Onarım Arıza Bulma-Gderme-1 (Erşm Tarh ) [3] ŞİŞER, Ö., Profesyonel Elektronk Arıza Bulma, (2001) (Erşm Tarh ) [4] KARTIK MOHANRAM, K., TOUBA N. A., Cost-effectve approach for reducng soft error falure rate n logc crcuts, n Proceedngs of IEEE Internatonal Test Conference 2003, (2003). [5] ÜNSAL, V., BAYIR, R., İçten Yanmalı Motorlarda Gerçek Zamanlı Olarak Arıza Teşhs, 5. Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), Karabük (2009). [6] ÖZKAN, M. T., GÜLESİN, M., Uzman Sstem Yaklaşımı le Cıvata ve Dşl Çark Seçm, Turksh Journal of Engneerng and Envronmental Scences, 25, , TUBİTAK (2001). [7] ÖZ, E., BAYKOÇ, Ö. F., Tedarkç Seçm Problemne Karar Teors Destekl Uzman Sstem Yaklaşımı, Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der., Clt 19, No 3, (2004). [8] PARKER, D., NORMAN, G., KWIATKOWSKA, M., Controller dependablty analyss by probablstc model checkng, Control Engneerng Practce,15, , (2007). [9] EGE, Y., GÖKTEPE, M., ÇITAK, H., ERSOY, T., Mekank Sstemlern Hareket Kontrolünde Paralel Portun Kullanımı, Tasarım İmalat Analz Kongres (TİMAK 06), Balıkesr (2006). 114

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu çalışmada, steganograf sstemnn FPGA üzernde tasarımı ve gerçeklenmes sağlanmıştır. Esk Yunancada gzlenmş yazı anlamına gelen steganograf, blgnn görünürlüğünü gzleme blmne verlen smdr. Günümüzde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 gokhan.aslan@msn.com ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü 06531 Ankara 2 konuk@metu.edu.tr, 3 kbugra@metu.edu.tr

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ 4 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya F85 DSP le Doğru Akım Motorunun Durum Ger Beslemel

Detaylı

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dl değştrme ekranı 9 1.4

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) VES KALIK FOTO RAFLARIN SINIFLANDIRILMASI Ç N ÖZELL K ÖLÇÜTLER ÜZER NE KIYASLAMALI B R ÇALI MA Snem ASLAN Uluslararası Blgsayar Anablm Dalı Blm

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI

AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI Akademk Blşm 2008 Çanakkale Onsekz Mart Ünverstes, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2007 AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI Osman Yalçın YILMAZ* (*) İstanbul Ünverstes,

Detaylı