KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)"

Transkript

1 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı olacak veriye ulaģmasına, özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur. Bu sistemler sadece veri - odaklı veya model odaklı DSS ler olabilirler. DSS ler tüm kuruluģ çapında geniģ kullanıcı gruplarını destekleyen ağ bağlantılı veri ambarları olabileceği gibi, tek bir yöneticinin masasında yüklü bir program da olabilir. BaĢarılı bir DSS tasarlamak ve hayata geçirmek için en önemli kriter ne çeģit bir sistem inģa etmeye çalıģtığımızı iyi bilmek yani iģ hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda analizi yapabilmek için gereken bilgilerin operasyonel sistemde güncel olarak beslenmesi gerekir. Karar Destek Sistemleri bir çok değiģik sistem, araç ve teknolojiyi kapsar. DSS terimi teknoloji boyutundan bakıldığında OLAP teknolojisi olarak ifade edilebilir. Karar Destek Sistemlerinde önemli olan bilgiye dayalı bir sistem yaratmaktır. Genellikle OLTP olmayan tüm sistemler, DSS olarak adlandırılır. Eğer bir program PC üzerinde çalıģıyorsa ve yöneticilerin karar vermesine yardımcı oluyorsa bu sistemi DSS olarak değerlendirebiliriz. EIS ve OLAP ifadeleri DSS baģlığı altında toplanabilir. 1.1 DSS KATEGORİLERİ Bilgi ĠĢlem Uzmanları ve yöneticiler istenilen DSS sistemini nasıl dizayn ediyorlar? Ġlk yapılması gereken toplanabilecek kadar çok bilgi toplamaktır. Ġkinci yapılması gereken hem bilgi iģlem görevlilerinin hem de sistemi kullanacak olan kiģilerin yer aldığı bir tasarım ve geliģtirme süreci yaratmaktır. Son kullanıcılar, bilgi iģlem personeli ile yapılabilecekler, kapasite, beklentiler, ihtiyaçlar ve düģünülen sistem tarafından hangi kararların desteklenebileceği gibi konularla

2 2 detaylı görüģmelidirler. DSS in iki ana kategorisi hakkında bilgi vererek konumuza girelim : KuruluĢ Bazında kullanılan DSS ve tek kullanıcılı DSS. KuruluĢ bazında DSS, genelde büyük veri ambarlarına bağlıdırlar ve birçok yöneticiye hizmet vermektedirler. Masaüstü, tek kullanıcılı DSS ise genelde tek bir yöneticinin bilgisayarında yüklü küçük sistemlerdir. KuruluĢ bazında yaygın DSS çok basit sistemlerden, çok kompleks veri yoğunluğu olan ve sofistike analitik iģlemler yapabilen sistemlere kadar değiģik çeģitleri vardır. En basit anlatımıyla bir DSS verilere kolay ulaģımı sağlayan bir araçtır. En kompleks kuruluģ bazındaki DSS ler bir çok karar - destek odaklı veritabanı ve veri ambarlarına, önceden hazırlanmıģ modellere ve grafiklere ulaģımı sağlayan konularda etkileģimli sistemlerdir. Bir çok kuruluģta Ģirket çapında kullanılan DSS, veri ambarları ve tek kullanıcılı DSS ler arasında iletiģimsizlik görürüz. Mesela DSS uzmanları Ģirket çapında DSS i verilerin tek bir yerde tutulduğu ve PC lerde analiz edildiği bir Ģekilde geliģtirebilirler. Bu tek taraflı köprü DSS mimarisine bir örnektir. Verinin nerede tutulacağı nasıl analiz edilip gösterileceği önceden çok iyi planlanmalıdır. Ġstemci / sunucu bir mimaride son kullanıcı PC ler, verilerin tutulduğu ambarlar arasında bağlantı kurup veri ve analiz sonuçları taģıyabilirler. DSS bir kuruluģta her yerde olabilir. Ayrıca piyasada olan birçok tek kullanıcılı DSS ler vardır. Microsoft Access veya Excel le yapılmıģ muhasebe ve finansal modeller bir yöneticinin makinesinde yüklü olabilir. Bazı organizasyonlarda analistler kendi olanaklarıyla finansal analizler hazırlarlar ve sonuçlarını Ģirket intranetinde veya EIS de yayımlarlar. Daha baģka bir DSS aracı, simulasyon genelde tek kullanıcılı paketler halinde satılır. Ancak bazı durumlarla DSS optimizasyon modelleri yerel ağ yardımıyla çekilen gerçek verilerle hesaplanmak durumunda olabilir. Tüm DSS ler yöneticilere karar aģamasında yardımcı olurlar. Sorular karmaģık veya basit olabilir. Örneğin,

3 3 Bir yönetici son beģ yılda gerçekleģen toplam satıģları, Hangi ürünler o ay içerisinde 5 günden fazla tedarik edilemedi, 2000 yılında hangi müģteriler en çok sipariģ verdiler, Kar hedeflerine ulaģabiliyor muyuz, Hangi satıģ temsilcileri kotalarını dolduruyorlar gibi sorular sorabilirler. Bir DSS operasyonel kararları desteklediği gibi daha stratejik ve uzun dönem karar ve problem çözme aģamalarını destekliyor olabilir. DSS lerin amaçları, DSS veritabanı, parametreler, tutulan verinin zaman aralığı ve bu verileri almaya analiz etmeye yarayan araçlar aslında hangi tarz sorulara yanıt alabileceğimizi belirler. DSS imizin tasarımı ve kapasitesi gerçeğe dayalı kararlarımızı etkiler. DSS alımı yapacaklar dikkatli olmalılar. Her zaman istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz özellikleri elde edemeyebiliriz. Her zaman için gerçekleģemeyecek sözler vermek ve son kullanıcıların gerçekçi olmayan beklentilere girmeleri çok kolaydır. En iyi DSS bile kötü kararları engellemeyecektir. Bazı yöneticiler yanlıģ sorular sormaya ve verilerden yanlıģ sonuçlar çıkarmaya devam edeceklerdir. GeniĢ faaliyet alanı ve yüksek geliģtirme maliyeti sebebiyle Ģirket çapında implemente edilecek bir DSS e duyulan güven tamdır. Kötü tasarlanmıģ bir DSS kötü kararların etkisini arttırabilir. 1.2 DSS YARARLARI Karar Destek Sistemleri, kullanıcı, tasarımcı ve geliģtiricilerin ihtiyaç, bilgi ve karar destek sonuçlarıyla ilgili karar birliği olur ise yararlıdır. Karar organı olan yöneticilere zaman zaman tek gerçeği verebilmek, basit bir ad hoc analiz yapabilmek, verileri kendi görüģ açısına göre düzenlenmiģ raporlarda gösterebilmek Karar Destek Sistemlerinin yararlı sonuçlarıdır. Karar destek sistemlerini kullanan firmalar kullanmayanlara oranla daha avantajlıdır. Bu avantajlar Ģöyledir :

4 4 o o o o Karlılık daha yüksektir. Karlılık daha kararlıdır, zaman içinde daha az değiģiklik gösteririr. Karara ulaģma süresi daha kısadır. Daha fazla alternatif gözönünde bulundurulur. Kararlarını gerekçeli olarak açıklayabilme olanağına sahiptir. 1.3 KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN YAPISI Üretilen ilk karar destek yazılımları, özel durumlar için öngörülmüģ olup, genel amaç için kullanılmama ve sürekli değiģiklik yapma ihtiyacı doğurması gibi dezavantajları vardır. Ancak ilk yazılım zaman içinde değiģmiģtir. Mükemmel veya ona yakın bir yazılımın içermesi gereken unsurlar ortaya konmuģtur ancak tümünü bir yazılıma sığdırmak henüz mümkün olmamıģtır. Çok değiģik yazılım öğesi kullanılabilmeli kullanım içinde belli bir sıraya bağımlı olmamalı ve dıģ ve sistem içi değiģik bilgi kaynakları ile iletiģim ve uyum sağlanabilmelidir. Diğer önemli bir nokta ise karar destek sistemi ile kullanıcı arasında çok sayıda iletiģim noktası olmalıdır. Bu iģlevleri en iyi seviye ve verimle kullanacak karar destek sistemi üretmek için iki yaklaģım öne sürülebilir. 1. Belirli bir amaca yönelik iģlevlere öncelik verip, diğer olanaklara gerektikçe bağlantı kurabilme veya en fazla faydalanma olanağı sağlamaktır. 2. En fazla olanak sağlayan genel bir karar destek sistemi paketi tasarlamak Bu iki uç yaklaģım arasında bir noktada tasarıma geçmek olabilir görünmektedir. Bu yaklaģımla,

5 5 A) Bir karar destek sisteminin her seviyede kullanılabilecek, modelleme ve bilgi alıģ veriģi sağlayan komut diller içeren bir paket yazılımı halinde tasarlanması, B) Bu yazılımın, kullanım olanakları arttıran ve sistem dıģı yazılım ve bilgilere eriģimi sağlayan araçlarla donatılması yeterli sayılabilir. Bu öneriyi bağımsız ve yüksek seviyeli iģlevler yazılımı alt sistemleri topluluğu olarak özetleyebiliriz. 1.4 KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Karar destek sistemlerini diğer sistemlerden ayıran bazı özelliklerin açıklanmasında yarar görülmektedir. 1. Karar destek sistemleri her Ģeyden önce yapısal olmayan yada yarı yapısal karar türleri için düģünülmelidir. Karar destek sistemlerini insan yargısı ve bilgi iģlem olanaklarının bir araya getirildiği bir sistem olarak ele almak gerekiyor. Bu tür özelliklere klasik veri iģlem sistemlerinde (EDP) veya yönetim biliģim sistemlerinde (MIS) rastlamak olası değildir. 2. Karar destek sistemlerinin destek verdiği karar türleri ile ilgili olarak öne sürdüğümüz kural kesin çizgilerle ayırt edilmiģ değildir. Bazen yönetimsel ve iģlemsel düzeylerde ve hatta yapısal karar türleri için uygulanabildiği görülür. Böylece her düzeydeki yöneticilere destek sağladığı söylenebilir. 3. Bazı iģletmelerde alınan kararlar bireysel olmayıp, gruplar tarafından alınmaktadır. Bu tür kararlara destek vermek üzere grup karar destek sistemleri geliģtirilebilir. Birbirine bağlı yada ardıģık kararların alınmasında bu tür sistemler kullanılabilir. Bu sayede bir yöneticinin aldığı bir karar bir diğer yöneticiye aktarılarak onun alınacağı kararlar için bir temel oluģturulabilir.

6 6 4. Karar verme sürecinin bir çok aģamasında bu sistemlerin rolü olabilir. Özellikle düģüncenin oluģması, tasarım, seçim ve uygulanması adımlarında karar destek sistemlerinin desteğinden yararlanılabilir. 5. Karar destek sitemleri uygulama kolaylığına ve esnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede sistemi oluģturan temel unsurlar ele alınan soruna uygun olarak düzenlenebilir. Kullanıcı beklenmedik durumları da sisteme dahil ederek, sistemin davranıģını izleyebilir. 6. Bu sistemlerin en belirgin özelliklerinden biride kullanım açısından kolay yapıda olması gereğidir. Çünkü çoğunlukla bilgisayar bilgisine sahip olmayan üst yöneticiler tarafından bu sisteme baģ vurulacaktır. O halde sisteme ve onun kaynaklarına eriģim en basit yoldan sağlanmalıdır. Bu durum özellikle sistemin temel bileģenlerinden olan kullanıcı arabirimi nin önemini ortaya koyuyor. 7.Karar destek sistemleri çeģitli karar verme süreçlerine destek sağlamalı fakat bunlardan birine bağlı olmamalıdır 1.5 KARAR DESTEK SİSTEMİNİN ANA BİLEŞENLERİ Bir karar destek sisteminin sahip olması gereken özellikleri ortaya koyduktan sonra, Ģimdi yine kısaca sistemin ana bileģenlerinden söz etmek istiyoruz. Ancak bu sayede bilgisayarlara dayalı diğer biliģim sistemlerinden farkını anlayabiliriz. Temel olarak veritabanı, model tabanı ve kullanıcı arabiriminden oluģur. Kısaca söz etmek gerekirse, öncelikle firmanın içsel ve çevreye iliģkin diğer bilgi gereksinimi uygun veritabanı yardımı ile sağlanır. KDS veritabanı finans verilerini, muhasebe verilerini, satıģ-pazarlama verilerini, imalat ve insan kaynakları verilerini içerir.

7 7 Karar destek sistemlerinin önemli özelliği olan model tabanı sistem içinde yer almalıdır. Söz konusu modeller destek verdikleri yönetim düzeyine göre Stratejik, Taktiksel, Operasyonel ve model yapım blokları olarak 4 e ayrılır. Model Tabanı : istatistiksel, finansal, tahmini, operasyonel modelleri ve planlama modellerini içebilir. Model yönetim sistemi modellere eriģimi ve denetlemesini sağlar. Yukarıda sayılan veritabanı ve model tabanındaki kaynakları iģleyerek, karar vericinin önüne etkileģimli olarak bunları sunabilecek bir kullanıcı arabirimi nin sistem içinde yer alması gerekiyor. 1.6 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ Karar Destek Sistemlerinin, temel özellikleri ve bileģenleri göz önüne alınarak geliģtirilmesi gerekiyor. Bunu sağlamak üzerede belirli aģamaların adım adım gerçekleģtirilmesi, sitemin baģarısını etkileyen en önemli etmenler arasındadır. Aslında bu aģamalar diğer yönetim biliģim sistemlerinde de vardır. En önemli fark sistemin temel bileģenleri arasında yer almakta olan model tabanı yönetim sistemi ve kullanıcı ara birimi sayılabilir. Üstelik firma dıģındaki çevre koģulları ve özellikle ekonomik, sosyal ve siyasal değiģkenlerin veritabanına ve dolayısı ile modellere katılması önem kazanmaktadır. Bu nedenle KDS nin geliģtirilme evrelerinin incelenmesinde yarar görülmektedir. KDS nin yaratılması iģleminin ilk adımını amacın, sorunun ve gereksinimlerin belirlenmesi iģlemi oluģturacaktır. Her Ģeyden önce sorunun böyle bir sistemin ortaya konmasını gerektirecek özelliklere sahip olması beklenir. 1.7 KDS GELİŞTİRME EVRELERİ 1.ADIM PLANLAMA 2.ADIM ARAġTIRMA

8 8 3.ADIM ÇÖZÜMLEME 4.ADIM 5.ADIM Veritabanı, Kullanıcı Arabirimi, Model Tabanı Tasarımı PROGRAMLAMA 6.ADIM TEST, EĞĠTĠM VE UYGULAMA 7.ADIM BAKIM 8.ADIM UYARLAMA 1.8 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Amaç: Rekabetin yoğunlaģtığı günümüzde, ürün geliģtirme ve pazara sunma zamanı, kuruluģların rekabet gücünü etkileyen en önemli unsurlardan biri haline geldi. Mühendislik yönetimi, yeni ürün geliģtirme, kalite standartlarını uygulama, üretim tekniklerini geliģtirme ve yenileme, maliyet düģürme iģlemlerini tam zamanında yapılmasını sağlayarak, kaynakların etkin kullanımını amaçlar. Bu hizmeti en iyi Ģekilde yürütebilmek için ürün ağaçları, üretim teknikleri ve prosesleri, hammadde maliyetleri, müģteri beklentileri ve tatmini gibi bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgiler, ayrıca hedeflerin ve yönetim politikalarının geliģtirilmesi için de gereklidir. Bu program kapsamında mühendislik yönetimi için gerekli karar destek sistemleri ve bu sistemlerin tasarımı incelenecektir. Kapsam: Mühendislik yönetiminde karar mekanizması

9 9 Talep etüdü Ürün tasarımı Üretim tasarımı Yöneylem araģtırması Karar destek sistemi Veri bankası Bilgi bankası Model bankası Alternatif seçme Örnek çalıģma 1.9 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ & MS ACCESS Amaç: Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin kullanımı, veri giriģinden, veri çıkıģına, makro yazılımları dahil tüm yönleri ile anlatılması ve uygulaması. Kapsam:. Veri tabanı yönetimi kavramı. Veri giriģi ve düzeltme. Veri sıralama, endeksleme ve özetleme. Veri tabanı dosyalama iģlemleri. Fonksiyonlar. Veri yönetimi. Rapor basımı 1.10 UZMAN SİSTEMLER Amaç : Bilgi teknolojilerinin en son trendlerinden suni zeka ve uzman sistemlerin tanıtımının yapılması ve uygulanması konusunda tartıģma ortamı oluģturmak. Kapsam:. ĠĢ dünyasında suni zeka uygulamaları. Uzman sistemlerin temelleri. Uzman sistemlerin kuruluģu. Yapay sinir ağları

10 10. Öğrenen makine teknolojileri. ĠĢ dünyasından uygulama örnekleri 1.11 KARAR DESTEK SİSTEMİ TÜRLERİ Karar destek sistemleri, Çeşitli araçları, modelleri ve verileri Kullanarak yönetim mekanizmasına yardımcı olan yönetim destek sistemlerinin en temel grubudur. KDS ANALİTİK MODELLERİ VERİ TABANINI BİR KARAR VERİCİNİN YARGISINI MODELLEME SÜRECİNİ KULLANIRLAR BĠR KDS YAPISI ġekil 1 : DSS YAPISI DSS türleri : Model tabanlı ve veri tabanlı olmak üzere iki temel KDS vardır. KDS TÜRLERĠ Bunun yanında KDS türlerini Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz. Model tabanlı

11 11 Veri tabanlı Web tabanlı Bilgi tabanlı ĠletiĢim tabanlı Spreadsheet tabanlı Doküman tabanlı Model Tabanlı KDS Ġlk KDS 1980 lerde model tabanlı olarak geliģti. Model tabanlı KDS ġayet...olursa ve diğer farklı analizlerin yapılanması için modeller kullanır ve büyük organizasyonel bilgi sistemlerinden bağımsızdır. Son kullanıcı bölümler yada gruplar tarafından geliģtirilirler Analiz yetenekleri, iyi bir kullanıcı ara yüzüne bağlıdır MODEL TABANLI KDS Finansal,istatiksel,optimizasyon ve simülasyon modellerinin iģlenmesini gerçekleģtirirler GeniĢ veri tabanları model tabanlı KDS ler için gerekli değildir VERİ TABANLI KDS Büyük organizasyonel sistemlerde bulunan büyük veri havuzlarını analiz eden sistemlerdir. Daha önce büyük miktardaki verilerde saklı kalan bilgileri çıkararak kullanıcılara karar desteği sağlarlar. Bu amaç için büyük veri ambarlarından iģ süreç sistemlerinden veriler sık sık toplanır. Veri analizinde on-line analitik süreç (OLAP) ve veri madenciliği kullanılır Olap On-line analitik süreç yazılımı,bir veri tabanında çeģitli kaynaklardan kazanılan verilerin iģlenmesi için kullanılırlar.

12 12 Üç anahtar özelliği içerirler. Verilerin çok boyutlu gösterimi KarıĢık hesaplamalar Zaman yönelimli süreç kabiliyeti VERİ TABANLI KDS Uzman bilgi sistemleri ve coğrafik bilgi sistemleri özel amaçlı bir veri tabanlı KDS türüdür. Uzman bilgi sistemleri Uzman bilgi desteği ve raporlamayı sağlarlar Coğrafik bilgi sistemleri, coğrafik içerikli verilerin analizi ve kullanımında insanlara destek sağlarlar WEB TABANLI KDS Yöneticiye ve iģ analistine internet ve intranet ile karar destek bilgilerini dağıtırlar On-line access veri tabanının ve yazılım araçlarının geliģmesi ile kara alımlarında veri analizi için tasarlanmıģtır. Yönetime destek için geliģtirilmiģtir fakat bazıları müģterinin ürün ve hizmet seçiminde onları cezbedebilmek amacı ile kullanılabilir. Karar desteği web teknolojileri ile sağlanır Özellikle finansal hizmetlerin sağlanmasında kullanırlar Web T. KDS ler iletiģim tabanlı,veri tabanlı, bilgi tabanlı, doküman tabanlı ve model tabanlı veya bunların karıģımı olabilir Web teknolojileri her karar destek sistemi uygulamasında kullanılabilir MüĢteri Web Siteleri General Electric Plastics. Ürün spesifikasyonları bilgisi sağlar, ziyaretçiler on-line çeģitli grafikleri, simülasyon modellerini ve diyagramları kullanır. Teknik sorunları için mühendislerle iletiģim kurarlar.

13 13 Fidelity Investment. Site Yatırımların planlanması ve portföylerin yönlendirilmesi amacı ile interaktif olarak karar alınması için destek sağlar BİLGİ TABANLI KDS Yöneticileri yapılması için eylemler önerirler ÖzelleĢtirilmiĢ problem çözme uzmanı insan-bilgisayar sistemidir. Çözüm için belirli alanda uzmanlaģmıģ bilgi gerekir Bilgi tabanlı karar destek sistemleri yapımı için kullanılan araçlar bazen zeki KDS olarak adlandırılır İLETİŞİM TABANLI KDS ĠletiĢim tabanlı karar destek sistemleri Ģu özelliklerden en az birini taģır; Ġnsan grupları arasında iletiģime olanak sağlar Bilgi paylaģımını kolaylaģtırır Ġnsanlar arasında iģbirliği ve koordinasyonu destekler Kullanıcı arabirimi, grup içi iletiģim, koordinasyon, paylaģılan bilgi, bağımlı destek, kullanıcı baģvurular ile oluģmuģ açık bir çevreden oluģmaktadır DOKÜMAN TABANLI KDS Dökümanlar pek çok formdan oluģabilir fakat bunları 3 kategoride sınıflandırabiliriz ; yazılı, görsel, seslendirilmiģ. SeslendirilmiĢ dökümanlara örnek olarak karģılıklı görüģmeler Görsele örnek olarak haber klipleri veya televizyon reklamlarıdır. Yazılı dökümanlara örnek olarak ise yazılı raporlar, katologlar ve müģteriden gelen mektup yada elektronik postalar verilebilir

14 14 Malesef dökümanlar belli bir standartta düzenli kalıplar Ģeklinde değildirler. Yöneticiler ve IT çalıģanları bu dökümanları karģılaģtırma yapabilmek için bunları belli bir formata çevirmeye ihtiyaçları vardır. Yeni IT teknolojisi ve yazılımlar bunu gerçekleģtirmektedir SPREADSHEET TABANLI KDS Spreadsheet kullanıcıya satır sütunlara girdiği bilgi sayesinde problemi çözme imkanı tanır. Problemin grafik ekran görüntüsünü de vererek problemin çözümü hakkında kullanıcıya daha ayrıntılı bilgi verirler. Problem çözümünde kullanılan spreadsheetler karģılaģtırma,alternatiflerin elenmesi gibi problem çeģitlerinde de kullanılmaktadır BİLGİ TABANLI İMALAT KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ve BİR UYGULAMA GİRİŞ: Geçen yüzyılın sonlarına gelindiğinde geçmiģe kıyasla dünyada her konuda büyük değiģimler yaģanmıģtır. Bu bağlamda malzeme ve teknolojideki geliģmeler plastik, elektronik, bilgisayar gibi birçok endüstriyi de ortaya çıkarmıģtır. Buna paralel olarak rekabet artıģı ve biliģim alanındaki geliģimler yeni ufuklar açmıģtır. Tüm bu faktörler, farklı ürün özellikleri ve yüksek kalite talepleriyle firmaları yeni imalat stratejileri geliģtirme arayıģına itmiģtir [Scott, 1994]. Farklı firma yapıları için uygun imalat stratejileri ve organizasyon yapılarının belirlenmesindeki zorluklar, problemin çözümü için değiģik yöntemlerden yararlanmayı gerekli kılar. Bilgi tabanlı sistem kullanımı da bu çözüm yollarından biridir. Bu sistemler, imalat yöneticilerine, uzman kiģilerden elde edebilecekleri bilgileri bilgisayardan sağlama imkanı sağlarlar. Bu sistemler, önemli derecede uzmanlık gerektiren zor problemlerin çözümünde bilgi ve çıkarım iģlemlerini kullanan zeki bilgisayar programlarıdır.

15 15 Kullanımlarında tutarlılık ve süreklilik, çoğaltılabilirlik, kolay değiģtirilebilirlik ve kontrol edilebilirlik ve farklı yerlerde kullanılabilmeleri gibi pek çok avantaja sahip olan bu sistemler, henüz Türkiye de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu sistemlerin endüstride kullanımı birkaç ferdi çabadan öteye gitmemektedir [ Fidan,1993 ]. Bilgi tabanlı sistemlerin ülkemizdeki geliģimi için en büyük engel maliyet problemidir. Ayrıca bu teknolojilerin sunduğu olanakların iyi bilinmeyiģi, bilgi tabanlı sistem geliģtirme sürecinin uzun olması ve yazılım sektöründeki alt yapı eksikliği diğer engellerdir. Bilgi tabanlı sistemlerin rekabet avantajı sağlamadaki önemi göz önüne alındığında, geç kalmadan gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır İMALAT KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Ġmalat yöntemlerindeki geliģmeler, dünya ticaretine rekabetçi bir yapı kazandırmıģtır. Bu durumda iģletme faaliyetlerinin yürütülmesinde modern bir imalat stratejisi, firmalar için en hayati bir konuma gelmiģtir [Çil, 1997]. Bu geliģmeler esnasında, 90 lı yıllarda, stratejiler ve organizasyon yapıları eskilere oranla oldukça farklılaģmıģtır. 80 li yıllardaki üretim ortamındaki otomasyon, 90 lı yıllarda büro otomasyonuna dönüģmüģtür. Buna paralel olarak imalat organizasyonları, tüm karar verme süreçlerinde de bir takım radikal değiģimlere gitmiģlerdir [Samson, 1991], [Moody,1990], [Adler ve diğerleri, 1992], [Çakar, ve Çil, 2001]. Bu sebeple imalat stratejisi planlamada Ģu faktörler belirleyici rol üstlenmektedirler: Fiyat rekabeti, firmaları daha fazla maliyet düģürme faaliyetlerini yapmaya zorlamaktadır. Kalite rekabeti, daha fazla hassasiyet ve kontrolü gerektirmektedir. Üretim, ekonomik açıdan daha cazip olan coğrafik mekanlara kaymıģtır. Bu istekler üretim tesislerinin, prodüktif bir kapasite ile çalıģmalarını sınırlandırmaktadır. Sonuçta üretim mekanizmasına dayalı olarak iģleyen pazar,

16 16 üretim kapasitesini artırmak için imalat yönetiminde, kısa dönemde tesisten daha fazla yararlanmayı gerekli kılar. Bu da tekrarlanan basit görevlerin yerine getirilmesi için organize edilen tesisin gücünü kontrol etmeye yönelik daha etkin yönetim anlayıģlarını ortaya çıkarmaktadır. Teknoloji ve malzemelerdeki geliģmeler, mevcut endüstrilerde bir geliģme yada elemeye yol açmıģtır. Teknolojik değiģimleri bünyesine yansıtabilen endüstriler ayakta kalarak sürekli geliģen bir yapı sergilemektedirler. Bu nedenle, teknolojideki meydana gelen her bir yenilik üretim sürecinin yapısını kökten değiģtirmiģtir. Yeni imalat teknolojileri, büyük ölçüde bilgisayarlara dayalıdır. Bilgisayarların fabrikadaki üretim akıģı içinde kullanılması, bilgisayarların desteğiyle bir dizi geliģme meydana getirmiģtir [Dinçmen, 1994]. Üretimin baģlangıcından en son aģamasına kadar her aģamada bu geliģmeleri görmek mümkündür. Bunlardan bilgisayar destekli mühendislik, bilgisayar destekli tasarım ve imalat gibi teknolojiler, mühendislik hizmetlerinde firmalara önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Bunun gibi bilgisayar destekli imalat planlama, bilgisayar destekli üretim planlama ve kontrol gibi yenilikler, üretim kontrol stratejileri olarak farklı bir avantaj sağlarlar. Ayrıca destek sistemler olarak bilinen bilgi toplama, değerlendirme ve saklama fonksiyonlarının yerine getirilmesinde kullanılan bilgisayar destekli karar sistemleri de, yöneticilere karar vermelerinde çok önemli bir destek sağlarlar BİLGİ TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Karar destek sistemleri literatüründe yer alan karar destek ve bilgi tabanlı sistemlere ek olarak, 1985 li yıllarda bilgi tabanlı karar destek sistemleri olarak adlandırılan yeni bir kavram yer almıģtır. Bu yapının temel amacı analitik modelleme ile niteliksel bilgiyi bütünleģtirmeyi amaçlıyordu. Böylece kararların kalitesinin yükseltilmesi, karar destek sistemlerinin uygulama alanlarının geniģletilmesi amaçlanmaktaydı. Bunun yanında görsel olarak geliģmiģ olan programlama mantığı ve Excel gibi hesaplama tablolarının kullanılması ile optimizasyon metotlarının aynı sisteme dahil edilmesi amaçlanmaktaydı. Belirlenen

17 17 bu amaçlar geçen süre içerisinde büyük ölçüde gerçekleģtirilmiģtir. Bu alanda geliģtirilen OPTRANS Object, NATO Advanced Study Institute tarafından desteklenen önemli bir projedir [Klein, Michel ve Grubbstrom, 1998]. Bilindiği gibi karar destek sistemi, karar vericilerin yarı-yapılanmıģ ve yapılanmamıģ veri ve modellerden yararlanmalarına yardım ederek, onları görevlerinde destekleyen bilgisayar tabanlı ve etkileģimli bir sistemdir [Meyer,1990]. YapılanmıĢ kararlar, kurallarla çok kolay bir Ģekilde yürütülen kararlardır. Karar prosedürü izlenecek bir adımlar kümesi Ģeklinde ifade edilebilir. YapılanmamıĢ kararlarda ise, gerekli bilgi net ve belirli değildir. Karara ulaģmak için bir prosedür veya kurallar yoktur. Sezgisel kuralların ve deneyimin kullanılması yapılanmamıģ kararların temel özelliğidir. Bunlar için belirli ve kesin karar verme metodu yoktur. Karar destek sistemi, verileri, modelleri, bir yazılım arabirimini ve kullanıcıları, etkili karar verme sisteminde birleģtirir. Ayrıca modern analitik tekniklerle karar vericiye hareketlerinde tavsiyelerde bulunan sistemlerdir. Karar destek sistemleri karar vermenin yeterliliğini geliģtirmekten çok, etkinliğini geliģtirmeyi hedeflerler. Bu sistemlerin amaçları yönetimsel hükümleri yerleģtirmek değil, bu hükümleri desteklemektir. Karar destek sistemleri, karar vericilerin kendi özel koģul ve tercihlerini anlamalarında oldukça değerli yardımcılardır. Birçok uygulamaya karģın karar destek sistemlerinin uygulamadaki baģarıları genelde düģüktür [Holtzman, 1989], [Turban, 1988]. Bunun baģlıca nedenleri Ģöyle sıralanabilir: Karar destek sistemlerinin fonksiyonelliği ve esnekliği kısıtlıdır. Karar destek sistemlerinde çözüm için bir açıklama mekanizması yoktur. Bu hususlar karar destek sistemlerinin zekadan yoksun olduklarını veya çok az, yetersiz bir zekaya sahip olduklarını gösterir. Karar destek sistemlerinin bu dezavantajlarını ortadan kaldırmak için, bu sistemleri bilgi tabanlı sistem teknolojisi ile bütünleģtirmeye teģebbüs edilmiģtir [Olson ve diğerleri, 1992]. ĠĢaret edilen bu

18 18 eksiklikler, bütünleģik bir yapı içerisinde bilgi tabanlı sistemlerin kullanılmasıyla giderilebilir. Bilgi tabanlı sistemler, zeki davranıģ gösteren bilgisayar programlarıdır ve bilgisayar biliminin bir dalı olan yapay zekanın bir ürünüdürler. Bunlar, çok çeģitli problemleri çözmede zeki araçlar olarak kullanılmaktadırlar. Bilgi tabanlı sistemler, özel amaçlı kullanımlar için tasarlanırlar. Bu özellikleri, bilgi tabanlı sistemlerin gerçek zamanlı ve çok zor iģleri yürütmesini mümkün kılar. Önemli bazı farklılıklara rağmen bu sistemlerin yapılarında bir bilgi tabanı, çalıģma belleği, çıkarım mekanizması, açıklama düzeni ve kullanıcı arabirimi gibi ortak temel bileģenler vardır [Martin, 1988], [Çakar ve Çil,1997]. Belirtildiği gibi karar destek sistemi tasarımcıları, bilgi tabanlı sistemleri karar destek sistemi mimarisi içerisine koyma ihtiyacını duymaktalar [Ignizio, 1992]. BütünleĢme, hem karar destek sistemleri fikrinin, hem de bilgi tabanlı sistem yaklaģımının yeteneklerinin artması yanında mantıksal bir geniģleme sağlanmaktadır. Yani eldeki problemin özel karakterlerine bağlı olarak, analitik araçlar [matematiksel model ve algoritmalar) ve bilgi tabanlı sezgisel yaklaģımları, aynı problem için birlikte kullanma olanağı sağlarlar. ġekil 1 de temel olarak iki ayrı kısım göze çarpmaktadır. Bunlardan ġeklin sol yanında yer alan kısım aslında geleneksel bir karar destek sistemi yapısıdır. ġeklin sağındaki kısım ise bilgi tabanlı bir uzman sistem yapısıdır. ġekil 1 in sol yanında yer alan karar destek sisteminde firmaya ait tüm veriler bir veri tabanında tutulmaktadır. Bu çalıģmada Microsoft Access veri tabanı kullanılmaktadır. Bu veriler ürünlerle ilgili veriler, firmanın üretim bilgileri, satıģlar ve maliyet verileri, stok verileri, yan sanayi ve tedarikçilere ait verilerdir. Analitik metotlar olarak ifade edilen bileģende ise stok hesaplamaları, talep tahmini hesaplaması, kapasite hesaplamaları maliyet hesaplamaları ve teslim tarihini belirlemeyle ilgili modeller yer almaktadır. Bu modeller Visual Basic ve Excel de Makrolar olarak hazırlanmıģtır. ġekil 2 in sağ tarafında yer alan uzman sistem kısmında ise örnek olay olarak ele alınan firmanın imalat kararlarını teģkil eden kurallardan oluģan bilgi tabanı ve bir çıkarım mekanizması yer almaktadır.

19 19 ġekil 2 deki bu iki yapının yani karar destek sistemi ve uzman sistemin birlikte nasıl çalıģtıkları ise kullanıcı arayüzü tarafından sağlanmaktadır. Uzman sistem çalıģtırıldığında, arayüz vasıtasıyla kullanıcıdan satıģ tahminleri, pazarın büyüklüğü, eldeki kapasitenin yeterli olup olmadığı gibi parametre değerlerinin girilmesi istenmektedir. Bu sorulara kullanıcı doğru ve kesin değerler verebilmesi için bir karar destek sistemine gerek duyulmaktadır. Bu amaçla ilgili analitik modeller kullanılarak sonuçlar alınmakta daha sonra bu sonuçlar doğrultusunda uzman sistem tarafından sorulan sorulara cevaplar verilmektedir. Uzman sistem tarafından kullanıcıya yöneltilen tüm sorular cevaplandıktan sonra, uzman sistem kullanıcıya bir öneride bulunmaktadır. Bu öneriler sonraki kısımda görüleceği gibi üretimin firma içerisinde üretilmesi uygundur ya da yan sanayide yapılması uygundur Ģeklinde olmaktadır. ġekil 2: DSS nin uzman sistemle çalıģması

20 20 Özetlemek gerekirse, uzman sistemdeki parametre değerlerinin karģılıkları kullanıcı tarafından girilirken, karar destek sisteminden faydalanılmaktadır Bu amaçla önce analitik modeller sistemin veri tabanındaki bilgileri kullanarak çalıģtırılır. Modellerden elde edilen kesin bilgiler doğrultusunda ve bu sonuçlara dayalı olarak uzman sistemin kullanıcıya sorduğu sorulara cevaplar verilerek uzman sistemden danıģmanlık sağlanır. Bu süreç ġekil 2 de görülmektedir. Karar verme ve problem çözme aracı olan bilgi tabanlı sistemler, karar destek sistemlerini daha zeki yapmak üzere bu sistemlerin yeteneklerini geliģtirebilir ve dolayısıyla uygulanabilir olma Ģanslarını artırmaktadır [Turban, 1988]. Daha güçlü bir karar desteğinin sağlanması ve daha kaliteli kararların verilebilmesi beklentileriyle bilgi tabanlı sistemlerin temel bileģenleri, geleneksel karar destek sistemi elemanları ile bütünleģtirilmektedir. Bir bilgi tabanlı sistem ve karar destek sisteminin bu Ģekilde bütünleģmesiyle, karar destek sisteminin model tabanı, veri tabanı, çıkarım mekanizması, bilgi yönetimini geliģtiren bilgi temsil teknikleri ve kullanıcı ile diyalogu geliģtiren zeki bir kullanıcı arabirimi bu yeni bütünleģik sistemde yer alır. Böylece yeni sistem bilgi tabanlı sistem ve karar destek sistemlerinin her birinin ayrı ayrı yararlarını sistemin kullanıcılarına sunar. Bu sistemler uzman bir insanın yaptığı gibi, kullanıcıya bir takım sorular sorarak konsültasyon boyunca, gerekli bilgileri elde eder. Probleme ait tavsiyelerde bulunur ve konsültasyon sonunda karar verebilir. Ayrıca karara nasıl ulaģtığını açıklayabilir. Bilgi tabanlı sistemler, iģ ortamındaki talepten doğmuģtur. Günümüzde birçok büyük firma, banka, sigorta Ģirketi ve finans kurumu bilgi tabanlı sistemleri kullanmaktadırlar. Karar vermek için karar destek sistemleri ve uzman sistemlerin bütünleģtirilmesi konusundaki en iyi örneklerden biri STRATEX dir. Bu sistem, ihracat firmaları için bir stratejik karar verme sistemidir [Borch ve diğerleri, 1991]. Bilgi tabanı ile karar destek sistemlerini birleģtiren bir diğer örnek sistem EXBEST tir [Ehrenberg, 1990]. EXBEST, malzeme planlaması için bilgi tabanı ile karar destek sistemlerini bütünleģtirir. Sistemin bilgi tabanı, kurallardan oluģur. Bu kurallar, malzeme planlama sahasındaki uzmanların sahip oldukları bilgiyi tanımlar

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠMDE ÜST YÖNETĠM HĠZMETĠ: ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNDE YÜKSEK DEVLET MEMURLUĞU ĠÇĠN BĠR SĠSTEM. SIGMA BELGE No. 1

MERKEZĠ YÖNETĠMDE ÜST YÖNETĠM HĠZMETĠ: ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNDE YÜKSEK DEVLET MEMURLUĞU ĠÇĠN BĠR SĠSTEM. SIGMA BELGE No. 1 SIGMA Yönetim ve Yönetişimin İyileştirilmesi için Destek Esas olarak AB tarafından finanse edilen, OECD ve AB ortak girişimi MERKEZĠ YÖNETĠMDE ÜST YÖNETĠM HĠZMETĠ: ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNDE YÜKSEK

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0059 Said Alpagut Senel SOCIAL SCIENCES Merve Tuncay Received: October 2010 Öznur Önoğul Accepted: January

Detaylı

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Mürüvvet ĠMRENK Projeyi Yöneten Prof. Dr. Seçil

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir ETİK ġebnem ERGÜL Etik Değerler Kurumsal perspektiften bakıldığında, temel değerlerlerden yola çıkarak oluģturulan görev ve prensipler uyarınca ne Ģekilde davranmamız ya da karar almamız gerektiğini belirten

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı