AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ"

Transkript

1 ÖZET: AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ H. Çetin 1, E. Ayın ve B. Öztürk 1 Yüksek İnşaat Mühenisi, Nevşehir Yarımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Niğe Üniversitesi, Niğe Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Bu çalışmaa kat kütleleri ve kat rijitlikleri belli olan üç katlı yapı moelini kontrol etmek için ayarlı kütle sönümleyicilerin (TMD, Tune Mass Damper) etkinliği araştırılmış olup, optimum ayarlı kütle sönümleyici parametrelerini belirlemek amacıyla sönüm katsayıları ve yay sabitleri üzerine eğerlenirmeler yapılmıştır. İlk olarak üç katlı ve bünyesine ayarlı kütle sönümleyici olmayan normal yapı moelinin birinci mou ikkate alınarak El Centro epremi ve harmonik yükler altına analizi yapılmış ve her katın eplasman ve ivmeleri ele eilmiştir. Arınan sistemin her bir katına ayrı ayrı ayarlı kütle sönümleyici (TMD) eklenmiş, sistem birinci moa göre tekrar analiz eilmiş, ayarlı kütle sönümleyicinin her bir katın eplasman ve ivmesini nasıl etkileiği incelenmiştir. Sonuç olarak optimum ayarlı kütle sönümleyicilerin kat eplasman ve ivmelerini azaltmayı başarığı gözlenmiştir. Ayrıca ayarlı kütle sönümleyicinin harmonik yük etkilerini azaltmaa El Centro epreminin etkilerini azaltmaya göre aha iyi performans sergileiği görülmüştür. ANAHTAR KELİMELER: Ayarlı kütle sönümleyicileri, yapısal kontrol, optimum ayarlı kütle sönümleyicileri (TMD) parametreleri. 1. AMAÇ VE LİTERATÜR Yapı tasarım tarihi üç öneme bölünebilir. Saece statik yüklere göre tasarım yapılan önem klasik önem olarak alanırılır. İkinci önem moern önem olarak isimlenirilir. Bu önem, yapıaki inamik etkilerine göz önüne alınarak tasarımların yapılığı önemir. Statik yükler yapı ömrü boyunca çok fazla eğişmezler. Fakat inamik yükler gerek büyüklükleri gerekse yönleri açısınan eğişkenirler. Dış yüklereki bu eğişimi telafi etmek için yeni üşünceler ortaya çıkmıştır. Üçüncü önem olarak ortaya çıkan post moern önem bu bakış açısı ile oğmuştur. Yapıya gelebilecek yükleri önceen tahmin etmek çok zorur. Bilgisayar, elektrohirolik sistemler ve sensör teknolojilerineki ilerlemeler sonucuna artık, yapıya gelen inamik kuvvetler ölçülerek önceen belirlenen bir algoritmaya göre kontrol yapılarak bilgisayara gerekli kontrol kuvvetleri hesaplanabilmekte ve bu kuvvetler yapıya yerleştirilen aktif kuvvet mekanizmaları ile uygulanabilmekteir. Post moern öneme heeflenen yapı, eprem ve rüzgâr gibi inamik çevre etkilerine karşı öngörülen güvenlik, ayanım ve konforu sağlayacak şekile kenini aapte eebilen bir yapıır. Kontrol sistemleri pasif, aktif, yarı aktif ve taban izolasyon sistemleri olarak sınıflanırılabilir. Bu sönüm sistemleri ile ilgili etaylı bilgi literatüre mevcuttur. Bu çalışmaa yapıların eprem ve rüzgar etkileri altına sismik performanslarını artırmak amacı ile yapıya eklenen pasif ayarlı kütle sönümleyiciler (TMD) incelenmiştir. Ayarlı kütle sönümleyici kavramı ilk olarak Hermann Frahm tarafınan gemi makinelerinin gemi omurgasına yarattığı titreşim tehlikesini ortaan kalırmaya yönelik olarak 1909 yılına ortaya atılmıştır. Frahm 1911 yılına patentini alığı bu sisteme o yıllara ayarlı titreşim sönümlenirici aını vermiştir. Frahm tarafınan ortaya konan bu titreşim kontrol aleti hiçbir oğal sönüme sahip eğili. Alet saece kütlenin, ayarlı kütlenin oğal frekansı ile ış etki frekansı birbirine çok yakın oluğuna etkili olmaktayı (Rana ve Soong, 1997). 1

2 Ayarlı kütle sönümleyiciler ile ilgili ilk teorik çalışma 198 yılına Ormonroy ve Den Hartog tarafınan ortaya konmuş ve aha sonra yayın haline getirilmiş ve yayınlanmıştır. Den Hartog ayrıca 1940 yılına Mekanik Titreşimler alı kitabına optimum sönüm parametrelerini geliştirmiş, sistemin ana kütlesine sönüm olmaığını fakat TMD nin sönüm içeriğini varsaymıştır (Ormonroy ve Den Hartog, 198). Daha sonra Bishop ve Welbourn (195) ana kütlenin e sönüm içeriğini varsayarak çeşitli analizler yapmışlar ve çalışmalarını geliştirmişlerir. Falcon (1967) ana sisteme belli miktar sönümleyici ekleyerek sistemi optimize etmeyi planlamıştır. Ioi ve Ikea (1978) sönüm parametreleri için fonksiyon olarak çeşitli üzeltme faktörleri eklemişlerir. Warburton ve Ayorine (1980) ana kütle oranı ve ana kütlenin sönüm oranlarının optimum eğerlerini tablolaştırmışlarır. Thompson (1981), optimum TMD parametrelerini frekanslara bağlı olarak ortaya koymuştur. Warburton (198) sönümsüz tek serbestlik ereceli sistemlere optimum TMD parametrelerini geliştirmiştir. Vickery v. (198) ana kütlee %5 sönüm oranı ile çalışmalar yapmış, bu çalışmalarını grafik haline getirmişlerir. Ayrıca TMD ye eklenmesi gereken optimum sönüm oranını hesaplamışlarır. Tsai ve Lin (199) harmonik hareket yapan sistemin optimum parametrelerini geliştirmiştir. Ayrıca uygun ampirik enklemler türetmişlerir. Villavere ve Koyoama (199) 1985 yılına meyana gelen Mexico City Depremi ivme kayını kullanarak, TMD nin 10 katlı bina üzerineki etkilerini incelemiştir. Belirli bir bant genişliğine ve uzun süreli eprem kayıtlarına binanın tepesine yerleştirilen 0.04 kütle oranına sahip TMD nin binanın tepe eplasmanını %40 oranına azalttığını görmüşlerir. Yüksek şietli epremlerin meyana getirmiş oluğu etkiler ikkate alınığına, Soto-Brito ve Ruiz (1999), TMD nin yüksek yoğunluktaki epremlereki avranışını incelemişlerir. katlı lineer olmayan bir binaya TMD yerleştirerek Deprem anınaki avranışını incelemişlerir. Onların bu çalışmaları TMD nin yapılar üzerineki pik tepkilerinin azaltılmasına etkili olmuştur. Bunun sebebi yapının lineer olmayan avranışıır. Bu lineer olmayan etki ise çok şietli epremlere açığa çıkmaktaır. Şekil 1 e, bir yapı ve bu yapıya bağlı olan TMD nin moeli görülmekteir. Buraa k, c ve m yapının rijitlik katsayısı, sönüm katsayısı ve kütlesini ifae eer. Ayrıca, k, c ve m ise TMD nin rijitlik katsayısı, sönüm katsayısı ve kütlesini gösterir. TMD nin kütlesinin yapıya göre faz ışı hareketi ile enerji sönümlenir. Pasif TMD ler yapının genele birinci mo hareketini azaltacak şekile ayarlanırlar. Diğer moları a kontrol eebilmek aktif TMD ler ile mümkün olabilmekteir. Bu çalışmaa, ayarlı kütle sönümleyicisinin katlı bir yapı moeline farklı katlar a yerleştirilmesi urumuna kat eplasmanları ve nihai ivmeleri incelenmiştir. TMD nin optimum parametreleri için literatüre verilen enklemler kullanılmıştır (Connor 00). Şekil 1. TMD ve elemanları

3 . OPTİMUM TMD PARAMETRELERİ TMD lerin tasarımına ilk olarak, TMD kütlesi belirlenerek 1.moa ait moal kütle oranı eğeri, m µ = (1) M 1 olarak hesaplanır. Sonra 0.0 < µ < 0.40 arasına, yapının sönüm oranı ise 0< ξ < 0.15 arasına olmak koşulu ile optimum parametreler aşağıaki formülasyonlar yarımı ile hesaplanır (Conner 00). f!"# =!!! () ω ω = 1+ µ () f opt = 1 0.5µ (1 + µ ) (4) ω = f optω k = [ω ] m ξ opt = µ ( = µkf opt 0.5µ 8(1 + µ )(1 0.5µ ) (5) (6) (7) c = ξ ω m = µ f [ξ ωm] opt (8) m ω ξ Buraa, m ana kütleyi, TMD nin kütlesini, Ω ış etkinin frekansını, ana kütlenin oğal frekansını, ana kütlenin sönüm oranını, µ TMD kütlesinin ana kütleye oranını (kütle oranı), TMD nin ana kütleye bağlanığı yay sabitinin optimum eğerini, TMD nin sönüm oranının optimum eğerini, ω TMD nin ξ opt sönüm içeren ana sistem için optimum oğal frekansını, c, TMD nin ana kütleye bağlanığı sönümleyicinin optimum eğerini gösterir. k opt. SAYISAL UYGULAMA Şekil e katlı bir yapı moeli üzerine, TMD nin.,. ve 1. kata yerleştirilmiş urumu görülmekteir. Tablo 1 e TMD tasarımı için kullanılan parametreler verilmiştir. Bulunan optimum TMD, yapının. katına,. katına ve 1. katına, ayrı ayrı % kütle oranı ikkate alınarak yerleştirilmiştir. Yapının birinci mou ikkate alınmıştır. El Centro epremi ve yapının birinci mo frekansına eşit frekansa sahip 0.m genlikte sinüzoial harmonik bir yük uygulanarak TMD nin yapı avranışını nasıl etkileiği incelenmiştir. Zaman tanım alanına hesaplar yapılmış ve yapının zamana bağlı eplasman ve nihai ivme avranışları incelenmiştir. Buraa her bir

4 katın kütlesi m=10 kg, kat rijitliği k=1000 N/m, yapı moelinin sönüm oranı ξ =0.0, TMD kütlesi =0,9 kg olarak belirlenmiştir. Yapı moelinin 1. mo,. mo ve. mo için oğal frekansları sırasıyla ω ω =4.45 (ra/s), = 1.47 (ra/s), =18.01 (ra/s) olarak hesaplanmıştır. Tablo 1 eki Mok1 ifaesi 1. moa göre moal kütle anlamına gelmekteir. Zaman tanım alanına hesaplar yapılarak üç farklı TMD yerleşimi ve TMD nin olmaığı avranışlar incelenmiştir. X kat eplasmanlarını, A ise nihai kat ivmelerini göstermekteir. İnisleri ise katları ifae etmekteir. TMD siz ifaesi ise yapının TMD eklenmemiş yalın urumunu göstermekteir. ω 1 m Şekil. katlı yapı moeline TMD nin.,. ve 1. kata yerleştirilmiş urumu Tablo 1. 1.mo için TMD nin tasarımınan ele eilen parametrelerin eğerleri Mok1(kg) µ ~ 1 f ~ opt ξ k ~ (N/m) c ~ (N.s/m) Şekil. El Centro epremi etkisine TMD.,. ve 1. katta iken, katlaraki eplasman eğişimi El Centro epremi KG ivme kayı kullanılarak yapılan analizler sonucu bulunan kat eplasmanları, TMD nin farklı yerleşimleri için Şekil e gösterilmiştir. El Centro epremi etkisi altına, yapının 1. mo frekansına ayarlanan sisteme, TMD en üst kata yerleştiriliğine, 10. saniyeen sonra, özellikle e 10-0 saniye arasına sisteme ikkate eğer biçime olumlu bir katkısı söz konusuur. TMD nin. kata yerleştirilmesi. katın eplasmanını olumlu etkilemiş, 1. kata yerleştirilmesi ise sisteme genel anlama katkı sağlamaığı gibi 0-0 saniye arasınaki eplasmanları olumsuz yöne etkilemiştir. 4

5 Şekil 4 e göre bakılacak olursa, TMD nin en üst kata yerleştirilmesi, nihai ivmeler açısınan sisteme 0-10 saniye arasına pek etkili olmayıp en büyük etkisini 10-0 saniye arasına göstermiştir. TMD nin. ve 1. kata yerleştirilmesi ise sisteme önemli katkı sağlamamıştır. Şekil 4. El Centro epremi etkisine TMD.,. ve 1. katta iken, katlaraki nihai ivmelerin eğişimi Şekil 5 incelenecek olursa, 0. genlikli harmonik bir yük altına, TMD nin en üst kata yerleştirilmesi bütün katların eplasmanı açısınan çok iyi sonuçlar vermiştir. En az etkisini 1. kata yerleştirince göstermiştir. TMD nin. kata yerleştirilmesi urumunaki katkısı azımsanmayacak erecee olumluur. Şekil 5. 1.mo frekansına ve 0. genlikteki harmonik yük etkisine, TMD.,. ve 1. katta iken, katlaraki eplasmanın eğişimi Şekil 6 an görüleceği gibi, harmonik yük altınaki avranış ivmeler açınan inceleniğine, TMD nin en üst kata yerleştirilmesi bütün katların ivmelerini cii erecee azaltmıştır. TMD nin 1. kata yerleştirilmesinin katkısı iğer katlara yerleştirilmesi ile kıyaslanığına ivmelerin azalımı açısınan en az katkıyı sağlamıştır. 5

6 , Şekil 6. 1.mo frekansına ve 0. genlikteki harmonik yük etkisine, TMD.,. ve 1. katta iken, katlaraki nihai ivme eğişimi 4. SONUÇLAR TMD ler ister harmonik yük, isterse El Centro eprem yükü olsun, yapı moelinin en üst katına yerleştirilip yapı moelinin 1.mo oğal frekansına ayarlanırsa, bütün katların eplasman ve ivmelerinin azaltılmasına iyi performans sergilerler. Üç katlı yapı moeline, TMD lerin gerek harmonik yükler altına ve gerekse El Centro epremi altına gösteriği performanslar kıyaslanığına, harmonik yükler altınaki eplasman ve ivme azaltımı konusuna çok aha iyi performans sergileikleri söylenebilir. Ayrıca TMD uygulanığına, El Centro epreminin etkisineki katlı yapı moelineki eplasman azaltımı konusunaki performansı, ivme azaltımına göre çok aha iyi olmuştur. KAYNAKLAR Bishop., R.E.D.an Welbourn, D.B. (195). The problem of the ynamic vibration absorber, Engineering, Lonon, Connor,J.J.(00). Introuction To Structural Motion Control, Prentice Hall Pearson Eucation.,inc.,New york. Den Hartog, J.P. (1956). Mechanical Vibrations, 4 th e. McGraw-Hill, New York. Falcon, K.C., Stone, B J., Simcock, W.D. an Anrew, C.(1967). Optimization of vibration absorbers: a graphical metho for use on iealize systems with restricte amping, J. Mech. Engng Sci 9, Ioi, T. an lkea, K.(1978). On the ynamic vibration ampe absorber of the vibration system, Bull. Jpnese Soc. Mech. Engng 1 : 151, Ormonroy, J.an Den Hartog, J.P.(198). The theory of ynamic vibration absorber, Trans. ASME, APM-50-7, 9-. 6

7 Rana, R. an Soong T.T.(1997). Parametric stuy an simplifie esign of tune mass ampers, Engineering Structures, 0:, Soto-Birito R an Ruiz S.E.(1999). Influence of groun motion intensity on the effectiveness of tune mass ampers, Earthquake Engineering an Structural Dynamic 8, Thompson, A.G. (1981). Optimum amping an tuning of a ynamic vibration absorber applie to a force excite an ampe primary system, J. Soun Vib. 77, Tsai, H. C. an Lin, G. C.(199). Optimum tune mass ampers for minimizing steay-state response of support excite an ampe systems, Earthquake Engineering an Structural Dynamic, Warburton, G.B. an Ayorine, E.O.(1980). Optimum absorber parameters for simple systems, Earthquake Engineering an Structural Dynamic 8, Warburton, G B.(198). Optimal absorber parameters for various combinations of response anexcitation parameters, Earthquake Engineering an Structural Dynamic 10, Vickery, B J., lsyumov, N. an Davenport. A.G.(198). The role of amping, mass an acceleration,.1. Win Engng ln. Aeroynam., II, Villavere R, Koyoama L.A,.(199). Dampe resonant appenages to increase inherent amping in builings, Earthquake Engineering an Structural Dynamics,

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

MODEL BİR YAPININ HASAR TANIMLAMASI VE MODEL-SARSICI ETKİLEŞİMİNİN AZALTILMASI İÇİN KULLANILAN OFFLİNE İTERASYON TEKNİĞİ

MODEL BİR YAPININ HASAR TANIMLAMASI VE MODEL-SARSICI ETKİLEŞİMİNİN AZALTILMASI İÇİN KULLANILAN OFFLİNE İTERASYON TEKNİĞİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı ÖZET: MODEL BİR YAPININ HASAR TANIMLAMASI VE MODEL-SARSICI ETKİLEŞİMİNİN AZALTILMASI İÇİN KULLANILAN OFFLİNE İTERASYON TEKNİĞİ Ö. Özçelik, İ.S. Mısır

Detaylı

ÖLÇÜTLENDİRİLMİŞ YAPILAR İÇİN ZEMİN İZOLATÖR UYGULAMASI

ÖLÇÜTLENDİRİLMİŞ YAPILAR İÇİN ZEMİN İZOLATÖR UYGULAMASI ÖLÇÜTLENDİRİLMİŞ YAPILAR İÇİN ZEMİN İZOLATÖR UYGULAMASI ÖZET: G. Turan 1 ve E. Ercan 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir 2 Öğretim Görevlisi, İnşaat

Detaylı

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ Mohammad Salavati, Özgür Özçelik 2, İ. Serkan Mısır 3, Serap Kahraman 4 Yüksek Lisans Öğrencisi (Inş.

Detaylı

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: kurallar ve bina kuralları İnş. Y. Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eurocoe 5 in Kapsamı Eurocoe5, birbirine yapıştırıcı

Detaylı

Elastik Zeminle Dinamik Olarak Etkileşen Tek Serbestlik Dereceli Yapıların Optimal Kontrolü *

Elastik Zeminle Dinamik Olarak Etkileşen Tek Serbestlik Dereceli Yapıların Optimal Kontrolü * İMO Teknik Dergi, 214 6581-66, Yazı 411 Elastik Zeminle Dinamik Olarak Etkileşen Tek Serbestlik Dereeli Yapıların Optimal Kontrolü * Ali Ruzi ÖZUYGUR* A. Nemettin GÜNDÜZ** ÖZ Bu çalışmada optimal kontrol

Detaylı

Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini *

Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2013 6471-6478, Yazı 405, Teknik Not Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini * Özgür ÖZÇELİK * Merve GÜNDOĞAN ** Serap KAHRAMAN *** ÖZ İnşaat

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI OTONOM MOBİL OBOTLA İÇİN ÇOK AMAÇLI Bİ DENEME OTAMININ TASAIMI: ITUKAL OBOT TEST OTAMI Mert Turanlı, Emre Koyuncu 2, Gökhan İnalhan 3,2 Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR?

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR? Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için sürüş konforunun parametrik analizi ve iyileştirilmesi

Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için sürüş konforunun parametrik analizi ve iyileştirilmesi Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için sürüş konforunun parametrik analizi ve iyileştirilmesi A.C. Afatsun S. Solmaz S.Ç. Başlamışlı Gediz Üniversitesi Gediz Üniversitesi Hacettepe

Detaylı

Silindirik Slotlu Elektromanyetik Sönümleyicinin Optimal Tasarımı. Optimal Design of Cylindrical Slotted Electromagnetic Damper

Silindirik Slotlu Elektromanyetik Sönümleyicinin Optimal Tasarımı. Optimal Design of Cylindrical Slotted Electromagnetic Damper Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (11-18) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TASARIM SPEKTRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE DEPREMLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Sinan Akkar 1 ve Polat Gülkan 2

TASARIM SPEKTRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE DEPREMLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Sinan Akkar 1 ve Polat Gülkan 2 ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu eknik Üniversitesi, Ankara, ürkiye ASARIM SPEKRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6-20 October 2007, Istanbul, Turkey TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF

Detaylı

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ ÖZET: SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ Z. Ozdemir 1, Y. Fahjan 2 ve M. Souli 3 1 Dr., Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR POLİMER-AL KOMPOZİT SÖNÜMLEYİCİ TASARIMI Fatih Cansabuncu 1, İhsan Küçükrendeci 2, Feridun Karakoç 2 1 Otocan Yedek Parça Sanayi-BURSA

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE İLERLEME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN REGRESYON ANALİZİYLE MODELLENMESİ

AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE İLERLEME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN REGRESYON ANALİZİYLE MODELLENMESİ Yıl: 011, Cilt:4, Sayı:1, Saya:31-41 TÜBAV BİLİM DERGİSİ AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE İLERLEME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN REGRESYON ANALİZİYLE MODELLENMESİ Güven MERAL 1, Hakan DİLİPAK, Murat

Detaylı

BĠNALARDA YAPISAL SAĞLIK TAKĠBĠ ĠÇĠN ENSTRÜMANTASYON YÖNTEMLERĠ

BĠNALARDA YAPISAL SAĞLIK TAKĠBĠ ĠÇĠN ENSTRÜMANTASYON YÖNTEMLERĠ Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-14 Mayıs, 2015, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-14 May 2015, Istanbul, Turkey BĠNALARDA YAPISAL SAĞLIK TAKĠBĠ

Detaylı

SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN FARKLI STRATEJİLER

SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN FARKLI STRATEJİLER 1 SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN FARKLI STRATEJİLER Haji AHMADOV* Cengiz BİRLİKSEVEN** TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü PK. 54 41470 Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 679 50 00 E-Mail* : haji.ahmadov@tubitak.gov.tr

Detaylı

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL ve Hüseyin Bilgin Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı,

Detaylı

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ Abdullah TURAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI Mustafa KUTANİS Y.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr Öz: Deprem mühendisliğindeki

Detaylı