S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009"

Transkript

1

2

3

4 2

5 3

6 çindekiler 10 Kapak 6 Halefflan Sümen Sorunsuz, verimli bir konveyör sisteminin püf noktalar 40 Pazarlama Liderin karfl s na ancak onunkine z t bir nitelik ile dikilebilirsiniz Reklam ndeksi Daha çok beyin daha az malzeme 8 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Ya Ar-Ge, ya tar m! 10 Kapak / Sorunsuz, verimli bir konveyör sistemi 11 Konveyör sisteminizin sorunsuz biçimde çal flmas n sürdürebilmek için dikkat edilmesi gereken 8 faktör 12 Konveyör sisteminizi optimize etmek Haber 14 Corobo AS/RS projelerine a rl k veriyor 16 Ekol Lojistik ve Elsys dünyadaki ilk 10 uygulamadan birini gerçeklefltirdi 16 Pilz den 7/24 telefon deste i 20 KOSGEB de yeni düzenleme ile KOB lere destek artt 22 Vistek g da üreticilerine yapay görme teknolojisini tan tt 22 Dünyan n lojistik devi Logwin, flimdi Türkiye pazar nda Röportaj 23 Elbak tan dar mekanlara y lankavi konveyör: SNAY CON 24 LojiNET: Akan konveyör üzerinde komple ölçüm 26 Uzun soluklu düflünenler AS/RS yat r m yap yor 28 Forkliftinizin elleri muazzam tasarruf sa l yor 30 Mimsan otomatik depolama ve geri alma sistemi (AS-RS) projesinde prototip üretimine bafllad 32 ERP - robotlu depo entegrasyonu 36 Toplam verimli bak m Maximo ile kolaylafl r Pazarlama 40 Liderin karfl s na ancak onunkine z t bir nitelik ile dikilebilirsiniz Teknik Makale 42 Uluslararas lojistik ve global arz zinciri yönetimindeki rolü 46 Küçük malzeme depolar nda otomasyon 48 Vakum hortumlu kald r c JumboFlex 50 Ambalaj otomasyon çözümleri bölüm 1 54 Endüstriyel tafl ma (transfer) sistemleri: Döner tabla uygulamalar AIRFORM AUTONICS...2 AYIKBANT...Arka Kapak çi AYTANÇ KONVEYÖR...3 COROBO...21 CHINT...49 DAL ELBAK...27 ERKUR MAK NA...56 GÜNAK...Ön Kapak çi HABERORTAK...34 HEIN.LEHMANN...17 KALE KONVEYÖR KGM A IR MAK NA...5 LABR S MADEN MEGATEK...9 M MSAN...Arka Kapak MUZER MAK NA...15 OSAKA TEL...35 ÖZERBAND...7 ROBOS STEM...1 SMS MAK NA...25 TOKSEL MAK NA...29 MAYIS AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. Proses Otomasyonu 6 Say S.T. Vinç ve Kald rma Üniteleri 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Sac flleme Teknolojileri 6 Say S.T. Elektrik-Enerji 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM KONVEYÖR- Ç LOJ ST K Say : 2009/02 Nisan 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

7 5

8 halefflan sümen Daha çok beyin daha az malzeme Z aman içinde modern endüstri, konveyörlerin kullan m na büyük önem verdi. Konveyörlerin birincil yarar iç lojistik uygulamalar n kolaylaflt rmas zannedilirse de tam böyle de ildir. Temel yarar insanlara daha konforlu bir çal flma ortam yaratmalar d r. Bir malzeme yönetim arac olarak görülseler de konveyörler insan yapt pek çok iflten kurtarm fllard r. Onlars z iflgörenler çok a r görevler alt nda kalacaklar, pek çok ifl insan ba ml halde kalacakt. Bu büyük yarar konveyörlerin hem yayg nlaflmalar n hem de çeflitlenmelerini sa lam flt r. Konveyör çeflitlerinden bir tanesi ülkemizde henüz üretilemeyen monoray türüdür. Bu tür a rl kl olarak otomotiv endüstrisinde kullan lmaktad r. Karoseri imalat nda, boyama atölyelerinde ve son montaj hatlar nda monoray konveyörler di er türlere göre daha fazla fonksiyon sunmakta oldu undan tercih edilmektedir. Otomotiv sektöründen baflka otomatik süreçlerde ve lojistik uygulamalarda da kendilerine yer bulan monoray konveyörler de iflik h zlarda çal flabilmekte, hareketli parçalar n n az olmas sayesinde emniyet düzeyleri daha yüksek olmakta, yap lar gere i daha az bak m gerektirmekte ve sessiz çal flmaktad rlar. Durufllar da çok daha hassas olabilmektedir. Monoray konveyörler kendi içlerinde ikiye ayr lmaktad r; havai hat (veya tepe üstü) ve yukar ya do ru yükselen ( ngilizce up-turned). Havai hatlar tavandan tutularak veya alttan desteklenerek kurulmaktad rlar. Di er tür ise yere monte edilmekte veya gömülmektedir. Monoray konveyör hangi türde olursa olsun yap s de iflmemekte. Zaten o nedenle ayn adla an lmaktad rlar. Yap s temel olarak so uk haddelenmifl çelik bir geçit içinde ilerleyen zincirden oluflmaktad r. Her üründe oldu u gibi konveyörlerde de geçerli bir kural vard r. Bu kurala göre beyin ile malzeme toplam sabittir. Ürünlerde ya çok malzeme az beyin, ya çok beyin az malzeme kullan l r. Monoray di er konveyörlere göre daha az malzeme ama daha çok beyin içermektedir. Daha fazla yazmama gerek yoktur. Türkiye konveyör endüstrisi monoray konveyör imal etmek zorundad r! yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 endüstride iletiflim recep akbayrak Ya Ar-Ge, ya tar m! B irçok yaz mda, kendi ifline sahip ç kmayanlar hiç zaman kaybetmeden sektör de iflikli i yapmal türünde ifadelerde bulunurdum. Dün bir haber okudum. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar n aç klamalar na yer verilen yaz da, kriz ortam nda iflsiz, gelirsiz kalan bir k s m yurttafl n tar mda çal flmaya bafllad, tar m n sosyal riski azaltt bildiriliyordu. Bununla birlikte yine tar m sektörüne çok say da yeni firman n yat r m yapt gelen haberler aras nda yer al yor. Benim tar m sektörünü sürekli örnek verme amac m, en az stres alt nda çal fl - labilecek en ideal ifl oldu unu düflünmemden kaynaklan yor. Düflünsenize ticaretini hedeflemedi iniz sürece ekecek, biçecek ve yiyeceksiniz. Rekabet yok. Yani tek rakibiniz kendinizsiniz. Herkes bildi i ifli yaps n diyenler için art k sürekli araflt rma ve gelifltirme (Ar- Ge) faaliyetlerine yat r m yapmaktan baflka seçenek olmad n da kabul etmek laz m. Bunu kriz ortam na alternatif olsun diye söylemiyorum, art k hemen her sektör için oyunun kural bu! Ya iflinizi rakiplerinizden önce gelifltirecek ve müflterilerinize sürekli yenilikler sunacaks n z ya da o sektörden er veya geç ç kmak zorunda kalacaks n z! Ar-Ge deyince de akla, her zaman ç lg nca paralar n aktar ld, sonucu belirsiz bir ifl için büyük riskler al nd anlam gelmesin. Sonuçta, müflterine de er katacak, rekabette öne geçecek her faaliyet büyük önem tafl yor. Bu alanda çok say da yüz güldürücü sonuçlar da gelmeye bafllad. Birçok firmam zdan ürününü gelifltirme konusunda oldukça baflar l noktalara geldi ini duyuyor ve mutlu oluyoruz. Ancak Ar-Ge nin bir sonraki ad m olan tan t m faaliyetlerinden yararlanma konusu da en az ürün gelifltirme kadar büyük önem tafl yor. Siz, gerçekten büyük bir yenilikle müflterilerinize yüksek katma de er sunacak ürünü gelifltirmifl olabilirsiniz ancak, bunu müflteri potansiyelinize anlatamad - n z sürece bu faaliyetinizi ticarete dönüfltüremezsiniz! Bu durumda da tek yapabilece iniz fley, her f rsatta; Bu ülke kendi insan na sahip ç km yor demekten fazlas olmayacak! Her fleye ra men, Bu ifller çok kar fl k! Hem Ar-Ge, hem tan t m hem de süreklilik benim iflim de il diyenler için bence yine tek çözüm var: Tar m! Sayg lar mla. yazar n tüm köfle yaz lar da 8

11 9

12 kapak Sorunsuz, verimli bir konveyör sisteminin püf noktalar Uygulaman z için en iyi konveyör sistemini seçmek ve bunun en iyi sonucu verdi ine emin olmak, uzmanl k gerektirir. Ço u, belirli bir ürünü veya belli ürünleri yönetmek üzere kullan lan konveyör sistemleri; do ru tasar mlan p, yeterli önleyici bak m yap ld nda, çok düzgün biçimde çal fl rlar. Ancak yüksek performans sürdürülebilir k lmak için at lmas gereken önemli ad mlar vard r. flte bir sistemi nas l seçece iniz ve bunun çal flma süresini en yükse e, esnekli ini en fazlaya nas l ç karaca n z hakk nda uzmanl k bilgileri... 10

13 kapak Konveyör sisteminizin sorunsuz biçimde çal flmas n sürdürebilmek için dikkat edilmesi gereken 8 faktör Do ru biçimde tasarland nda ve kuruldu unda konveyör sistemleri, çok güvenilirdir... fakat performans n z nas l artt raca n z da ayr bir konudur. Konveyör sistemlerinin ço u, belirli bir ürünü veya ürünleri yönetmek üzere tasarlanm flt r. Do ru biçimde tasar mlan rlarsa, biraz önleyici bak mla, çok düzgün biçimde çal fl rlar. Bununla birlikte yüksek performans sürdürmek için at lmas gereken ad mlar vard r. 1. Konveyörünüzün kapasitesini aflmay n. Hat rlay n bir konveyörün iki kapasitesi vard r: Yap sal veya Dura an Yüklü Kapasite, Hareketli Yük veya Çal flt rma Kapasitesi. Her ikisini de aflmak, konveyörünüze ve bunun toplam performans na zarar verebilir. Konveyörünüz, bu niceliklerin ikisiyle birlikte teslim edilmifl olmal d r. E er kapasitelerden herhangi biri ile iliflkili sorular varsa, yard m için bir fley yapmak yerine üreticinizle irtibata geçin. 2. Yay dengeli geçitlerdeki yaylar ya lamay unutmay n. Yay dengeli geçitlerinizin ilk monte edildikleri zamanki kadar kolayca kald rmad gözünüze ilifltiyse, bu muhtemelen yaylar n kuruyor olmas nedeniyledir. Bunlar uygun ya la ya lamay deneyin ve faydas olup olmad na bak n. 3. Redüktörleri uygun ya la ya lay n. E er redüktörlerin do ru ya la uygun biçimde bak m sa lanmazsa, ciddi sorunlar ortaya ç kabilir. Yanl fl ya kullanmak, difllilerin zaman ndan çok önce afl nmas na neden olan biçimde, neredeyse hiç ya kullanmamak kadar kötü olabilir. Bu nedenle, ne kullan laca n ve ne s kl kla kullan laca n belirlemek üzere, bak m k lavuzlar n z okudu unuza emin olun. 4. Konveyörle veya civar nda çal flan görevliler, tüm emniyet uyar s iflaretlerine aflina olmal d r. flverenler ço u kez insanlar istihdam ederler ve her nerede iflin yap lmas gerekiyorsa, bunlar buraya yerlefltirirler. E er kendinizi, bunlar yönetmek için yararlan lmayan birilerini konveyörlerin yak n na getirirken bulursan z, bunlara uygun emniyet e itimini sa laman z önemle tavsiye edilir. Bu kiflilerin konveyörlerin do as nda var olan riskleri ve tüm uyar iflaretlerinin anlamlar n bilmeleri flartt r. Elde stok bulundurmak, konveyörü daha iyi durumda tutman z n mümkün oldu u anlam na gelir. Ayn zamanda bir ar za durumunda, daha az at l zaman anlam na da gelir. Bozuk bir konveyörün bir iflletimi felce u ratabilece i ortada oldu una göre bu stok yat r m yapmaya de er bir yat r md r. 5. Uzun, düz konveyör birimlerini monte ederken, konveyörlerin merkez hatlar n iflaretleyin. Bu, tümü düz felsefesidir. Konveyörleri bir hizada tutmak, bir hat dahilindeki düzensiz birimleri önlemeye yard mc olur ve ürünün bir uçtan di erine sorunsuz biçimde akmas n sa lar. 6. Tavsiye edilen yedek parçalar elde tutmaya devam edin. Konveyör kullan c lar, önleyici bak m programlar n n parças olarak, yedek parçalar n bir stokunu elde tutmal d r. E er hangi parçalar n stoklanmas gerekti iyle ilgili bir soru varsa, yard m için konveyör sat c n zla görüflün. Elde stok bulundurmak, konveyörü daha iyi durumda tutman z n mümkün oldu u anlam na gelir. Ayn zamanda bir ar za durumunda, daha az at l zaman anlam na da gelir. Bozuk bir konveyörün bir iflletimi felce u ratabilece i ortada oldu una göre bu stok yat r m yapmaya de er bir yat r md r. 7. Kal c biçimde monte edilmifl konveyörler, her zaman zemine sabitlenmelidir. Böyle yapmak, sadece konveyörleri bir hizada tutmay ve etkin biçimde çal flmalar - n sürdürmeyi sa lamaz, ayn zamanda kazalar önler ve iflletiminizi daha emniyetli hale getirir. Zemine uygun biçimde civatalanmam fl (gecikmeli olarak da adland r l r) bir konveyör, yük alt nda veya çarp ld nda devrilebilir. 8. Konveyör h z art yorsa, motor gücünü artt rmay unutmay n. Ürünleri daha h zl tafl mak için, sadece konveyörün h z n artt rmak yeterli de ildir. Uyumu sa lamak üzere, motor gücünün artt r lmas kaç n lmazd r. Bir kural olarak bir paketi 2 m/s h zla hareket ettirmek, 1m/s ile hareket ettirmeye k yasla iki kat daha çok motor gücü gerektirir. 11

14 kapak Konveyörlerden en fazlas n elde etmek için... Konveyör sisteminizi optimize etmek Katrina C. Arabe Uygulaman z için en iyi konveyör sistemini seçmek ve bunun en iyiyi verdi ine emin olmak, uzmanl k gerektirir. flte bir sistemi nas l seçece iniz ve bunun çal flma süresini ve esnekli ini en fazlaya nas l ç karaca n z hakk nda uzmanl k bilgileri... Konveyörler en temel malzeme yönetimi sorununa çözüm getirir: depo veya da - t m merkezi içinde, ürünleri A noktas ndan B noktas na tafl ma. Bununla birlikte etmenlerin listesi göz korkutucu olabilece i için, bu sistemlerin etkinli ini en fazlaya ç karmak, karmafl k hale gelebilir. Çok say da soru cevapland r lmal d r: Uygulaman z için hangi tip konveyör en uygundur ve temel bir tip için bir kez karar verdi inizde, hangi di er faktörler nihai seçim sürecinizin bir parças olmal d r? Dahas, konveyörü bir kez sat n ald n zda tasarland biçimde çal flaca na nas l emin olursunuz? Afla dakiler, konveyör seçimi ve iflletimi süreci boyunca size rehberlik edecektir: SINIRLANDIRMAK lk ad m, iflletiminiz için konveyörün hangi temel tipinin en iyi ç kt dengesini, yat r m dönüflünü ve yönetim kolayl n sa layaca n kararlaflt rmakt r. Seçim süreciniz, en al fl lagelmifl konveyörlerin befline bir bak flla bafllamal : Bilyal, bantl, kayar yatakl, tahrikli rulolu ve birikimli tahrikli rulolu. Her biri kendi ayr avantaj na sahiptir ve belirli uygulamalar için özellikle elveriflli hale getirilmifltir. Bilyal konveyörler: Küçük, metal veya alüminyum bilya s ralar ndan oluflur. Bu sistem motordan faydalanmaz tüm ifli yerçekimi yapar bu nedenle mukavva, torba ve çuvallar bir yokufltan afla indirmek amac yla en uygun hale getirilmifltir. Bilyalar yükleme alanlar nda, d flar giden kamyonlara yüklemek amac yla parçalar belirli dar yollardan afla ya do ru hareket ettirmede yararl d r. Ürünlerin hareketini kontrol etmek, bu motorsuz sistemlerde zor olabilir, bu konveyörler genellikle bu nedenle, k sa iflletimler ve eriflilebilir alanlarla s n rland r lm flt r. Ayr ca: bunlar ucuzdurlar, az bak m gerektirirler ve s k s k tafl nabilirdir. lave olarak baz birimler geniflletilebilir. Bantl konveyörler: Bir yatak üzerindeki bir motor tahrikli bant özelli i tafl r. Ürünlerin genifl bir dizisini maliyet aç s ndan etkin bir biçimde tafl ma yetenekleri nedeniyle, tesislerde bu sistemlerden genifl biçimde yararlan l r. Bant ve ürün aras ndaki genifl yüzey temas alan taraf ndan neden olunan sürtünme nedeniyle, s rad fl biçimli nesneleri iletmede ve parçalar e imlerde afla veya yukar do ru hareket ettirmede hiçbir problemleri yoktur. Bu konveyörler, hafif ve orta a rl kl ürünleri tafl - yabilirler. Dahas bu az bak m gerektiren sistemler, ürünleri deponun hemen hemen her k sm na tafl yabilir. Kayar yatakl konveyörler: Dengesiz yükleri yavaflça hareket ettirmek zorundaysan z, uygun bir seçenektir. Bu sistemler genellikle, bir yatak boyunca kayan, boyanmam fl bir metal yüzeyden oluflur. Sert yatak ve ürün aras ndaki sert yüzey temas alan nedeniyle bu sistemler, büyük torba veya sepetler içine konmam fl s rad fl biçimli ürünleri ve küçük parçalar tafl mada baflar gösterirler. Bu konveyörler, yük ve montaj istasyonlar nda yayg n biçimde konumland r l rlar. Tahrikli rulolu konveyörler: Bir iletim yata boyunca yerlefltirilen, uzat lm fl ru- 12

15 kapak lolardan oluflur. Rulolar n büyüklü ü, iletilen ürüne uyum sa lamak üzere ayarlanabilir. Bu rulolara kay fllar, zincirler veya transmisyon milleriyle güç sa lan r. Tahrikli rulolu sistemler, pek çok farkl parçay tafl yabilirler, bu nedenle çok say da s n fland r lm fl ürüne sahip tesisler taraf ndan s k s k tercih edilirler. Bu konveyörler, a r yük ihtiyaçlar n memnuniyetle karfl larlar ve kirli ve çetin ortamlarda baflar l olurlar. Bununla birlikte, sadece sert dipli ve uygun a rl ktaki parçalar tafl yabilirler. Gevflek, düflük a rl kl ürünler, rulolar n aras - na düflebilirler ve bu nedenle kutular veya büyük torba veya sepetler içine yerlefltirilmelidirler. Biriktirmeli tahrikli rulolu sistemler: Yar mamül iflletimleri veya bir tampona ihtiyaç duyan iflletimler için yararl d r. Bu konveyörler, sensörler taraf ndan yönlendirildi i biçimde, karton kutular aras nda boflluk b rakmak için, otomatik olarak bafllayan ve duran rulolardan veya bantlardan yararlan r. Bu sistemler, ifl ak fl n engellemeden belirli parçalar yedekleyebilir ve ay rabilirler. fl istasyonlar nda ve tasnif edilmeden önce parçalar haz rlamak için, genifl biçimde istifade edilirler. Bu konveyörlerin maliyeti daha yüksektir ve fazladan kumanda cihazlar na ve motorlara ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte ilave maliyetler, bu sistemlerin sa lad esneklik vas tas yla telafi edilebilir. DÜfiÜNÜLECEK D ER FAKTÖRLER Uygulaman za uyan konveyörün tipini bir kereye mahsus olarak seçti inizde, seçim süreci sona ermez. Di er faktörler nihai karar n z etkileyebilir. Örne in programlanabilir kontrol cihazlar ve PC temelli kumanda cihazlar olarak iki s kça rastlanan seçenek vas tas yla, kumanda cihazlar n n tipi tespit edilmelidir. lave olarak, konveyörün gürültü seviyesi ve enerji tüketimi karar n z etkileyecektir. Pek çok flirket, gürültüye dair OSHA gerekliliklerini gerçeklefltirmekten daha fazlas olan, yüksek hassasiyetli yataklara sahip konveyörlere flimdiden yat r m yapm fl durumda. Bu seçenek, maliyeti % 5 artt rabilmesine karfl n, iflçi yorgunlu unu azalt r. Enerji fiyatlar n n istikrars zl dikkate al nd nda, enerji tasarruflu motorlar da ak ll ca bir yat r m olabilir. Bir di er önemli seçenek, birimselliktir. flletiminiz a r hizmet sabit bir konveyör sisteminden mi, yoksa daha yak n zamanlardaki bir alternatiften mi birimsel sistem - daha fazla yararlanacak? Sabit konveyör sistemleri güvenilir olmalar na karfl n, modüler birimlerin esnekli inden yoksundurlar. Bugün pek çok süreç, s k s k yeniden yap land rma hatta bazen y ll k yeniden ayarlamalar- talep etti i için, bu yetersizlik daha ciddi bir mesele haline gelmifltir. Birimsel sistemler, do rudan bu ihtiyaca hitap ederler. Bunlar, kendi kendine yeten birimlerden her birim kendi gücü, sürücüleri ve kumanda cihazlar ile üretim ak fl ihtiyaçlar na uyum sa lamaya elveriflli biçimde konumland r labilen - oluflurlar. Çok yönlüdürler, engellerin etraf na monte edilebilirler, su alt nda parçalar hareket ettirebilirler, ve sabit metal sistemlerden ürün ak fl n sürdürebilirler. Yeniden yönlendirme ve yer de ifltirme, çok kolay bir ifltir. Bu nedenle, e er uygulaman z üretim iflleyiflinde s k de ifliklikler gerektiriyorsa, birimsellik en büyük seçim kriterlerinden biri olmal d r. fi MD SEÇT N Z Bir kez yeni bir konveyör sistemi sat n ald - n zda ve kurdu unuzda, sonraki ad m makinay test etmektir. Bir malzeme tafl ma distribütörü ve integratörü olan Dallas merkezli Cisco-Eagle da, Sistemler ve Tasar m Baflkan Yard mc l görevini yürüten Mike Palmison, Nihai kullan c lar n ço u, yararl kullan m sa lamak üzere öyle bir acele içindedirler ki, usule uygun test etme bir tarafa b rak l r diyor. Bu büyük bir hatad r, çünkü ayarlamalar, optimal performans sa lamak için s k s k gerekli olur. Test etme, görsel bir kontrol ile bafllayan, dört ad ml bir süreçtir. Tüm sisteme flöyle bir bakarak, emniyet maddelerinin hepsine kontrol iflareti konulabilir makinan n koruyucu düzeneklerinin varl, çekerek durdurma düzeneklerinin eriflilebilirli i ve emniyet iflaretlerinin görülebilirli i gibi. kinci olarak, sistemin temel ifllevinde göze batan hiçbir aksakl k olmad na emin olmak için tüm muayene görevlileri konveyörü çal flt rmal d rlar ve çeflitli besleme noktalar ndan bunun üzerine birkaç parça yerlefltirmelidirler. Üçüncü olarak, zirvedeki performans n de erlendirmek için sisteme, bütünüyle yükleme yap lmal d r. Hatta konveyör baz k s mlarda, yüksek ç kt y nas l yönetti ini incelemek için afl r yüklenmelidir. Son ad m, sistem kontrol düzeneklerinin bir de erlendirmesidir. Test görevlileri, muhtemel iflletme hatalar n taklit etmek üzere, bir defada iki butona basmak, yanl fl butona basmak ve sonra hatay düzeltmek için do ru olana basmak fleklinde, farkl butonlara basmal d rlar. De erlendirme vas tas yla sistemin k sa dönemli ve uzun dönemli iflletiminden emin olunabilir. Sistemin uygunlu unu bugünden test etmek, sizi gelece in bafl a r lar ndan kurtaracakt r. Dikkatli bir konveyör seçim süreciyle bafllat lan bu de erlendirme ifllemi, uygulaman z n konveyör sistemleriyle sa lanan yararlar en fazlaya ç karmas na izin verecektir. Kaynaklar: Conveyors Conform to Your Progress Leslie Langnau Material Handling Management, Sept Right Conveyor, Right App David Maloney, Senior Editor Modern Materials Handling Online, Sept. 1, Test to be the Best David Maloney, Senior Editor Modern Materials Handling Online, Sept. 1, Other Considerations for Conveyor Selection Modern Materials Handling Online, Sept. 1, Endüstride Merak Etti iniz Konular çin Siz Zaman Harcamay n! Bize Sorun, Biz Araflt ral m... Konusuna göre ilgili dergimizde yay nlayal m, ayn dergiye sizi de 3 ay ücretsiz abone yaparak bilgilendirelim... e-posta: - Fax: Tel:

16 haber Corobo AS/RS projelerine a rl k veriyor Firmalar n mevcut ekonomik daralma ortam nda verim art fl sa layan otomasyon taleplerinin daha da artt n söyleyen Corobo Computer & Robotics Ltd. fiti. Genel Müdür Yard mc s Mustafa Çakmak, fiu an ülkemizin sektörlerinde büyük iki firmas ile proje çal flmalar m z devam ediyor. Bu y lki hedefimizde en az iki AS/RS projesi yapmak var dedi. AS/RS projeleri ile birlikte, malzeme transfer sistemleri üzerine her türlü otomasyon sistemlerinin Corobo nun çal flma portföyünü oluflturdu unu söyleyen Corobo Computer & Robotics Ltd. fiti. Genel Müdür Yard mc s Mustafa Çakmak, AS/RS sistemleri ile ilgilenmeye 1998 y l nda bafllad klar n kaydederek, 2002 y l na kadar süren araflt rma sürecinden sonra ilk prototip giriflimimizi yapt k ve bu prototipi 2003 te stanbul Otomasyon Fuar nda tan tt k. Ürün özellikle Türkiye piyasas nda ilk defa görüldü ünden dolay ola anüstü bir ilgiyle karfl land. Orada, çabalar m z n bofla gitmeyece i ve bu sektörde özellikle Türkiye piyasas nda iyi bir konum alaca m za inanc m z daha da pekiflmifl oldu dedi. AS/RS sisteminin kullan m alanlar n n çok genifl oldu- unu söyleyen Çakmak, Hemen sayabilece imiz sektörler lojistik firmalar, beyaz eflya ve elektronik ürün imalat yapan fabrikalar, otomotiv, g da, tekstil, ilaç üretimi ve genel olarak büyük depolama ihtiyac olan sektörler bafll ca olanlar d r. Bunun d fl nda birçok sektörde ve özel amaçlar için ihtiyaç duyulan depolama çözümlerinde kullan labilmektedir dedi. LK AS/RS PROJES BEYAZ EfiYA ÜRET - C S NE Çakmak, 2004 y l nda Bolu da Türkiye nin önde gelen beyaz eflya üreticilerinden birinde ilk AS/RS ile ilgili iflimizi ald k. Bu ifl eski bir AS/RS sisteminin revizyonu, tafl nmas ve yeniden yaz l m n n haz rlanmas ile ilgiliydi. Palet üzerine yüklenen ürünler depolan yordu. Eski sistemi tümüyle söküp fabrikan n baflka bir noktas na tafl d k. Tüm elektronik, yaz l m ve bilgisayar sistemlerini yeniledik. Ayr ca iflletmenin SAP sistemine otomatik depo yaz l m n entegre ettik. Yeni sistem müflterimiz taraf ndan çok be enildi. Yapt m z ilk ifl vesileyle yine ayn firmaya art arda 2006 y l nda 5 adet, talyan bir firmaya ait AS/RS robotu, 1 adet STV, konveyör ve ray sistemleri montaj ve devreye al nmas nda görev ald k y l nda 5 adet bir Japon firmas - na ait AS/RS sistemi, 1 adet STV, konveyör ve ray sistemleri montaj yapt k dedi. PROJE, TAfiIMA MAL YETLER NDE DÜfiÜfi VE DEPOLAMA ALANINDA TASAR- RUF SA LADI Tümüyle kendi kaynaklar n kullanarak tamamlad klar ilk projenin yine bir beyaz eflya imalat firmas na ait oldu unu söyleyen Çakmak, bu projeden ve yapt klar sistemin müflteriye getirdi i faydalardan bahsederek flunlar aktard : Kendi ürünümüzü kullanarak tamamlad m z ilk AS/RS projemiz 2008 y l nda Ankara da Türkiye nin önde gelen bir beyaz eflya imalat firmas nda oldu. Bulafl k makinas fabrikas ndaki AS/RS projesi firman n çat k sm nda montajl mevcut monorail carrier sistemine havai konveyör sistemleri ile entegre edildi. Fabrikada malzeme tafl ma amac yla kullan lan bu sistemi tümüyle yeni elektronik kontrol sistemi ve yaz l mlar ile revize ettik. Daha sonras nda fabrikada kullan lan monorail carrier say s n %50 oran nda art rd k. Bu vesileyle ilk monorail carrier projemizi de gerçeklefltirmifl olduk. Yeni monorail carrier robotlar n n tümü firmam z taraf ndan imal edildi. Eski robotlar n revizyon ifllemlerini yapt k projede asansör konveyör gibi zay f kalan, darbo az olan tüm noktalar yenisi yap larak ya da revize edilerek de ifltirildi. Yap lan yeni sistem ile fabrikada olan boyal parça tafl - ma ve depolama iflleri bütünüyle otomatize edildi. Ayr ca fabrikan n ERP sistemine entegrasyonu yap ld. Bu flekilde tümüyle en üstteki yaz l mdan izlenebilir hale getirildi. Bulafl k makinas iflletmesinde yap lan projede yerden tafl ma için 21 kifli kullan l yordu. Proje bitiflinden itibaren bu personelin tümü baflka bir birime kayd r ld. Tafl ma maliyetlerinde reel bir düflüflün oldu u aç kça görüldü. Depolaman n getirdi i alan tasarrufu sayesinde fabrika içinde oluflan bofl alan üretim için de erlendirilebilir hale geldi. Ayr ca forklift trafi inde de belirgin bir azalma gerçekleflti. Üretim ile senkron olarak AS/RS sistemi üretim hatlar na otomatik besleme yapmaya bafllad. Boyahanenin ak fllar daha rahat görebilmesi sayesinde depo kullan m ihtiyaçlar ve vardiya düzenlemelerinde de verim art fllar görüldü. Kendi AS/RS sistemimize BEE ticari markas n verdik. Ürünümüzde 1 m/sn2 ivme ve 2,4 m/sn h z elde ettik. Di er yapt m z projelerle karfl laflt rd m zda tek bir robot ile ayn yükseklik ve uzunlukta olan önceki projelerimize göre yaklafl k 4 kat yüksek h z ve performansl bir sistem kurduk HEDEF EN AZ K AS/RS PROJES YAPMAK Bu y lki hedeflerinden bahseden Çakmak, En az iki AS/RS projesi yapmak istiyoruz. Firmalar n mevcut ekonomik daralma ortam nda verim art fl sa layan otomasyon talepleri daha da artm fl durumdad r. fiu an ülkemizin sektörlerinde büyük iki firma ile proje çal flmalar m z devam etmektedir dedi. Ürettikleri di er sistemler hakk nda da bilgi veren Çakmak, Malzeme transfer sistemleri üzerine her türlü otomasyon sistemleri çal flma portföyümüzü oluflturuyor. Zincirli, bantl, paletli konveyör sistemleri; Kartezyen pick and place robotlar ; Çok eksenli manipülatörler; Paketleme, etiketleme, görüntü iflleme, otomatik depolama sistemleri, rayl tafl y c sistemlerini kendi iflletmemizde üretebiliyoruz. Bununla birlikte birçok yaz l m çözümü de yapt m z projelerle birlikte sa lanmaktad r dedi. Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesinde 6000 metrekare aç k, 4000 metrekare kapal alanda üretim yapt klar n ifade eden Çakmak, Bünyemizde 70 kifli çal flmaktad r, bunlar n 22 si mühendistir. Kalan personelimiz meslek yüksek okulu mezunu ve usta s fat nda kalifiye personelden oluflmaktad r. Ayr ca Erciyes Üniversitesi Teknopark binas nda ayr bir yaz l m gelifltirme birimimiz bulunmaktad r dedi. 14

17 15

18 haber Ekol Lojistik ve Elsys dünyadaki ilk 10 uygulamadan birini gerçeklefltirdi Türkiye'nin ilk, dünyan n ilk 10 SAP CRM 2007 yaz l m uygulamas ndan biri olan proje Ekol Lojistik te hayata geçirildi. Elsys dan flmanl nda SAP AG & SAP Türkiye deste iyle gerçekleflen proje ile müflterilerine entegre hizmet sunan Ekol Lojistik için de er yaratacak sektörel müflteri iliflkileri yönetimi uygulamas gelifltirildi. Müflterilerin daha kolay tan nabilmesi, müflteri beklenti ve e ilimlerinin daha rahat anlafl labilmesi için teknolojinin sundu u en yeni olanaklar Internet üzerinde bütünlefltiren SAP CRM 2007, Türkiye de ilk kez Ekol Lojistik te hayat buldu. Uzun süreli kurulum gerektirmeksizin Internet üzerinden eriflilebilen bu yeni çözüm, Ekol ile müflterileri aras ndaki ba güçlendirirken ayn zamanda yeni ifl f rsatlar için de zemin oluflturuyor. Elsys dan flmanl nda gerçekleflen proje ile müflteri ve ifl ortaklar n SAP CRM 2007 üzerinde tan mlayarak 360 derece bak fl olana yakalayan Ekol Lojistik, mevcut müflterilerin etkin yönetilmesinin yan s ra ekosistemindeki iliflkilerin takibini sa layarak yeni ifl f rsatlar n n ortaya ç kar lmas n hedefliyor. LOJ ST K SEKTÖRÜNDE SINIRLI SAYIDAK CRM PROJELER NDEN B R Lojistik sektöründe dünyada çok s n rl say daki CRM projelerinden biri olan uygulama, SAP AG ve Elsys dan flmanlar n n da kat ld Ar-Ge çal flmalar ile gerçeklefltirildi. Ekol Lojistik, Elsys in koordine etti i CRM projesi ile sat fl, pazarlama ve hizmet süreçlerini mutlak müflteri odakl bir felsefe etraf nda mükemmellefltirmeyi hedefliyor. Pilz den 7/24 telefon deste i Kullan c lar n ihtiyac olan her konuda maksimum destek anlay fl yla günün her saatinde hizmet vermek için 7/24 telefon destek hizmeti ni etkinlefltiren Pilz, teknik destek amac yla dünyan n her yerinden kullan c lar na gece-gündüz telefon deste i sunuyor. 16 G eliflmifl otomasyon ve emniyet iliflkili kontrol teknolojileri, ihtiyaca özel yaz l m uygulamalar na ba l olarak programlanabilen elektronik sistemlerdir. Bu elektronik sistemlerde meydana gelebilecek her ar zada, ürünün yeni bir cihazla de ifltirilerek üretim sürecinin yeniden bafllat lmas pek de pratik olmayan ve üretimi kesintiye u ratan bir durumdur. flte Pilz, kullan c lar n ihtiyac olan her konuda maksimum destek anlay fl yla günün her saatinde hizmet vermek için 7/24 telefon destek hizmeti ni etkinlefltirdi. Pilz yaln zca ürün deste i vermesinin ötesinde kullan c lar na genel standartlar, CE hizmetleri, yeni teknolojiler, dan flmanl k ve mühendislik hizmetleri gibi konularda da teknik destek hizmeti de sa l yor. Dünyan n her yerinden ücretsiz teknik destek hatt n arayabilece iniz gibi Pilz Türkiye teknik destek telefonlar n da arayarak deneyimli Pilz mühendislerinden programlama, devreye alma, yaz - l m güncellemeleri gibi konularda destek al nabilir. Pilz Türkiye 7/24 telefon destek hatt :

19 17

20 18

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ Emniyet otomasyonu konusunda dünya lideri olan Pilz, 2010 yılında da eğitimlerine önceki yıllardan daha yoğun bir programla devam ediyor. Katılımcılar, emniyet otomasyonu

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı