S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009"

Transkript

1

2

3

4 2

5 3

6 çindekiler 10 Kapak 6 Halefflan Sümen Sorunsuz, verimli bir konveyör sisteminin püf noktalar 40 Pazarlama Liderin karfl s na ancak onunkine z t bir nitelik ile dikilebilirsiniz Reklam ndeksi Daha çok beyin daha az malzeme 8 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Ya Ar-Ge, ya tar m! 10 Kapak / Sorunsuz, verimli bir konveyör sistemi 11 Konveyör sisteminizin sorunsuz biçimde çal flmas n sürdürebilmek için dikkat edilmesi gereken 8 faktör 12 Konveyör sisteminizi optimize etmek Haber 14 Corobo AS/RS projelerine a rl k veriyor 16 Ekol Lojistik ve Elsys dünyadaki ilk 10 uygulamadan birini gerçeklefltirdi 16 Pilz den 7/24 telefon deste i 20 KOSGEB de yeni düzenleme ile KOB lere destek artt 22 Vistek g da üreticilerine yapay görme teknolojisini tan tt 22 Dünyan n lojistik devi Logwin, flimdi Türkiye pazar nda Röportaj 23 Elbak tan dar mekanlara y lankavi konveyör: SNAY CON 24 LojiNET: Akan konveyör üzerinde komple ölçüm 26 Uzun soluklu düflünenler AS/RS yat r m yap yor 28 Forkliftinizin elleri muazzam tasarruf sa l yor 30 Mimsan otomatik depolama ve geri alma sistemi (AS-RS) projesinde prototip üretimine bafllad 32 ERP - robotlu depo entegrasyonu 36 Toplam verimli bak m Maximo ile kolaylafl r Pazarlama 40 Liderin karfl s na ancak onunkine z t bir nitelik ile dikilebilirsiniz Teknik Makale 42 Uluslararas lojistik ve global arz zinciri yönetimindeki rolü 46 Küçük malzeme depolar nda otomasyon 48 Vakum hortumlu kald r c JumboFlex 50 Ambalaj otomasyon çözümleri bölüm 1 54 Endüstriyel tafl ma (transfer) sistemleri: Döner tabla uygulamalar AIRFORM AUTONICS...2 AYIKBANT...Arka Kapak çi AYTANÇ KONVEYÖR...3 COROBO...21 CHINT...49 DAL ELBAK...27 ERKUR MAK NA...56 GÜNAK...Ön Kapak çi HABERORTAK...34 HEIN.LEHMANN...17 KALE KONVEYÖR KGM A IR MAK NA...5 LABR S MADEN MEGATEK...9 M MSAN...Arka Kapak MUZER MAK NA...15 OSAKA TEL...35 ÖZERBAND...7 ROBOS STEM...1 SMS MAK NA...25 TOKSEL MAK NA...29 MAYIS AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. Proses Otomasyonu 6 Say S.T. Vinç ve Kald rma Üniteleri 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Sac flleme Teknolojileri 6 Say S.T. Elektrik-Enerji 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM KONVEYÖR- Ç LOJ ST K Say : 2009/02 Nisan 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

7 5

8 halefflan sümen Daha çok beyin daha az malzeme Z aman içinde modern endüstri, konveyörlerin kullan m na büyük önem verdi. Konveyörlerin birincil yarar iç lojistik uygulamalar n kolaylaflt rmas zannedilirse de tam böyle de ildir. Temel yarar insanlara daha konforlu bir çal flma ortam yaratmalar d r. Bir malzeme yönetim arac olarak görülseler de konveyörler insan yapt pek çok iflten kurtarm fllard r. Onlars z iflgörenler çok a r görevler alt nda kalacaklar, pek çok ifl insan ba ml halde kalacakt. Bu büyük yarar konveyörlerin hem yayg nlaflmalar n hem de çeflitlenmelerini sa lam flt r. Konveyör çeflitlerinden bir tanesi ülkemizde henüz üretilemeyen monoray türüdür. Bu tür a rl kl olarak otomotiv endüstrisinde kullan lmaktad r. Karoseri imalat nda, boyama atölyelerinde ve son montaj hatlar nda monoray konveyörler di er türlere göre daha fazla fonksiyon sunmakta oldu undan tercih edilmektedir. Otomotiv sektöründen baflka otomatik süreçlerde ve lojistik uygulamalarda da kendilerine yer bulan monoray konveyörler de iflik h zlarda çal flabilmekte, hareketli parçalar n n az olmas sayesinde emniyet düzeyleri daha yüksek olmakta, yap lar gere i daha az bak m gerektirmekte ve sessiz çal flmaktad rlar. Durufllar da çok daha hassas olabilmektedir. Monoray konveyörler kendi içlerinde ikiye ayr lmaktad r; havai hat (veya tepe üstü) ve yukar ya do ru yükselen ( ngilizce up-turned). Havai hatlar tavandan tutularak veya alttan desteklenerek kurulmaktad rlar. Di er tür ise yere monte edilmekte veya gömülmektedir. Monoray konveyör hangi türde olursa olsun yap s de iflmemekte. Zaten o nedenle ayn adla an lmaktad rlar. Yap s temel olarak so uk haddelenmifl çelik bir geçit içinde ilerleyen zincirden oluflmaktad r. Her üründe oldu u gibi konveyörlerde de geçerli bir kural vard r. Bu kurala göre beyin ile malzeme toplam sabittir. Ürünlerde ya çok malzeme az beyin, ya çok beyin az malzeme kullan l r. Monoray di er konveyörlere göre daha az malzeme ama daha çok beyin içermektedir. Daha fazla yazmama gerek yoktur. Türkiye konveyör endüstrisi monoray konveyör imal etmek zorundad r! yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 endüstride iletiflim recep akbayrak Ya Ar-Ge, ya tar m! B irçok yaz mda, kendi ifline sahip ç kmayanlar hiç zaman kaybetmeden sektör de iflikli i yapmal türünde ifadelerde bulunurdum. Dün bir haber okudum. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar n aç klamalar na yer verilen yaz da, kriz ortam nda iflsiz, gelirsiz kalan bir k s m yurttafl n tar mda çal flmaya bafllad, tar m n sosyal riski azaltt bildiriliyordu. Bununla birlikte yine tar m sektörüne çok say da yeni firman n yat r m yapt gelen haberler aras nda yer al yor. Benim tar m sektörünü sürekli örnek verme amac m, en az stres alt nda çal fl - labilecek en ideal ifl oldu unu düflünmemden kaynaklan yor. Düflünsenize ticaretini hedeflemedi iniz sürece ekecek, biçecek ve yiyeceksiniz. Rekabet yok. Yani tek rakibiniz kendinizsiniz. Herkes bildi i ifli yaps n diyenler için art k sürekli araflt rma ve gelifltirme (Ar- Ge) faaliyetlerine yat r m yapmaktan baflka seçenek olmad n da kabul etmek laz m. Bunu kriz ortam na alternatif olsun diye söylemiyorum, art k hemen her sektör için oyunun kural bu! Ya iflinizi rakiplerinizden önce gelifltirecek ve müflterilerinize sürekli yenilikler sunacaks n z ya da o sektörden er veya geç ç kmak zorunda kalacaks n z! Ar-Ge deyince de akla, her zaman ç lg nca paralar n aktar ld, sonucu belirsiz bir ifl için büyük riskler al nd anlam gelmesin. Sonuçta, müflterine de er katacak, rekabette öne geçecek her faaliyet büyük önem tafl yor. Bu alanda çok say da yüz güldürücü sonuçlar da gelmeye bafllad. Birçok firmam zdan ürününü gelifltirme konusunda oldukça baflar l noktalara geldi ini duyuyor ve mutlu oluyoruz. Ancak Ar-Ge nin bir sonraki ad m olan tan t m faaliyetlerinden yararlanma konusu da en az ürün gelifltirme kadar büyük önem tafl yor. Siz, gerçekten büyük bir yenilikle müflterilerinize yüksek katma de er sunacak ürünü gelifltirmifl olabilirsiniz ancak, bunu müflteri potansiyelinize anlatamad - n z sürece bu faaliyetinizi ticarete dönüfltüremezsiniz! Bu durumda da tek yapabilece iniz fley, her f rsatta; Bu ülke kendi insan na sahip ç km yor demekten fazlas olmayacak! Her fleye ra men, Bu ifller çok kar fl k! Hem Ar-Ge, hem tan t m hem de süreklilik benim iflim de il diyenler için bence yine tek çözüm var: Tar m! Sayg lar mla. yazar n tüm köfle yaz lar da 8

11 9

12 kapak Sorunsuz, verimli bir konveyör sisteminin püf noktalar Uygulaman z için en iyi konveyör sistemini seçmek ve bunun en iyi sonucu verdi ine emin olmak, uzmanl k gerektirir. Ço u, belirli bir ürünü veya belli ürünleri yönetmek üzere kullan lan konveyör sistemleri; do ru tasar mlan p, yeterli önleyici bak m yap ld nda, çok düzgün biçimde çal fl rlar. Ancak yüksek performans sürdürülebilir k lmak için at lmas gereken önemli ad mlar vard r. flte bir sistemi nas l seçece iniz ve bunun çal flma süresini en yükse e, esnekli ini en fazlaya nas l ç karaca n z hakk nda uzmanl k bilgileri... 10

13 kapak Konveyör sisteminizin sorunsuz biçimde çal flmas n sürdürebilmek için dikkat edilmesi gereken 8 faktör Do ru biçimde tasarland nda ve kuruldu unda konveyör sistemleri, çok güvenilirdir... fakat performans n z nas l artt raca n z da ayr bir konudur. Konveyör sistemlerinin ço u, belirli bir ürünü veya ürünleri yönetmek üzere tasarlanm flt r. Do ru biçimde tasar mlan rlarsa, biraz önleyici bak mla, çok düzgün biçimde çal fl rlar. Bununla birlikte yüksek performans sürdürmek için at lmas gereken ad mlar vard r. 1. Konveyörünüzün kapasitesini aflmay n. Hat rlay n bir konveyörün iki kapasitesi vard r: Yap sal veya Dura an Yüklü Kapasite, Hareketli Yük veya Çal flt rma Kapasitesi. Her ikisini de aflmak, konveyörünüze ve bunun toplam performans na zarar verebilir. Konveyörünüz, bu niceliklerin ikisiyle birlikte teslim edilmifl olmal d r. E er kapasitelerden herhangi biri ile iliflkili sorular varsa, yard m için bir fley yapmak yerine üreticinizle irtibata geçin. 2. Yay dengeli geçitlerdeki yaylar ya lamay unutmay n. Yay dengeli geçitlerinizin ilk monte edildikleri zamanki kadar kolayca kald rmad gözünüze ilifltiyse, bu muhtemelen yaylar n kuruyor olmas nedeniyledir. Bunlar uygun ya la ya lamay deneyin ve faydas olup olmad na bak n. 3. Redüktörleri uygun ya la ya lay n. E er redüktörlerin do ru ya la uygun biçimde bak m sa lanmazsa, ciddi sorunlar ortaya ç kabilir. Yanl fl ya kullanmak, difllilerin zaman ndan çok önce afl nmas na neden olan biçimde, neredeyse hiç ya kullanmamak kadar kötü olabilir. Bu nedenle, ne kullan laca n ve ne s kl kla kullan laca n belirlemek üzere, bak m k lavuzlar n z okudu unuza emin olun. 4. Konveyörle veya civar nda çal flan görevliler, tüm emniyet uyar s iflaretlerine aflina olmal d r. flverenler ço u kez insanlar istihdam ederler ve her nerede iflin yap lmas gerekiyorsa, bunlar buraya yerlefltirirler. E er kendinizi, bunlar yönetmek için yararlan lmayan birilerini konveyörlerin yak n na getirirken bulursan z, bunlara uygun emniyet e itimini sa laman z önemle tavsiye edilir. Bu kiflilerin konveyörlerin do as nda var olan riskleri ve tüm uyar iflaretlerinin anlamlar n bilmeleri flartt r. Elde stok bulundurmak, konveyörü daha iyi durumda tutman z n mümkün oldu u anlam na gelir. Ayn zamanda bir ar za durumunda, daha az at l zaman anlam na da gelir. Bozuk bir konveyörün bir iflletimi felce u ratabilece i ortada oldu una göre bu stok yat r m yapmaya de er bir yat r md r. 5. Uzun, düz konveyör birimlerini monte ederken, konveyörlerin merkez hatlar n iflaretleyin. Bu, tümü düz felsefesidir. Konveyörleri bir hizada tutmak, bir hat dahilindeki düzensiz birimleri önlemeye yard mc olur ve ürünün bir uçtan di erine sorunsuz biçimde akmas n sa lar. 6. Tavsiye edilen yedek parçalar elde tutmaya devam edin. Konveyör kullan c lar, önleyici bak m programlar n n parças olarak, yedek parçalar n bir stokunu elde tutmal d r. E er hangi parçalar n stoklanmas gerekti iyle ilgili bir soru varsa, yard m için konveyör sat c n zla görüflün. Elde stok bulundurmak, konveyörü daha iyi durumda tutman z n mümkün oldu u anlam na gelir. Ayn zamanda bir ar za durumunda, daha az at l zaman anlam na da gelir. Bozuk bir konveyörün bir iflletimi felce u ratabilece i ortada oldu una göre bu stok yat r m yapmaya de er bir yat r md r. 7. Kal c biçimde monte edilmifl konveyörler, her zaman zemine sabitlenmelidir. Böyle yapmak, sadece konveyörleri bir hizada tutmay ve etkin biçimde çal flmalar - n sürdürmeyi sa lamaz, ayn zamanda kazalar önler ve iflletiminizi daha emniyetli hale getirir. Zemine uygun biçimde civatalanmam fl (gecikmeli olarak da adland r l r) bir konveyör, yük alt nda veya çarp ld nda devrilebilir. 8. Konveyör h z art yorsa, motor gücünü artt rmay unutmay n. Ürünleri daha h zl tafl mak için, sadece konveyörün h z n artt rmak yeterli de ildir. Uyumu sa lamak üzere, motor gücünün artt r lmas kaç n lmazd r. Bir kural olarak bir paketi 2 m/s h zla hareket ettirmek, 1m/s ile hareket ettirmeye k yasla iki kat daha çok motor gücü gerektirir. 11

14 kapak Konveyörlerden en fazlas n elde etmek için... Konveyör sisteminizi optimize etmek Katrina C. Arabe Uygulaman z için en iyi konveyör sistemini seçmek ve bunun en iyiyi verdi ine emin olmak, uzmanl k gerektirir. flte bir sistemi nas l seçece iniz ve bunun çal flma süresini ve esnekli ini en fazlaya nas l ç karaca n z hakk nda uzmanl k bilgileri... Konveyörler en temel malzeme yönetimi sorununa çözüm getirir: depo veya da - t m merkezi içinde, ürünleri A noktas ndan B noktas na tafl ma. Bununla birlikte etmenlerin listesi göz korkutucu olabilece i için, bu sistemlerin etkinli ini en fazlaya ç karmak, karmafl k hale gelebilir. Çok say da soru cevapland r lmal d r: Uygulaman z için hangi tip konveyör en uygundur ve temel bir tip için bir kez karar verdi inizde, hangi di er faktörler nihai seçim sürecinizin bir parças olmal d r? Dahas, konveyörü bir kez sat n ald n zda tasarland biçimde çal flaca na nas l emin olursunuz? Afla dakiler, konveyör seçimi ve iflletimi süreci boyunca size rehberlik edecektir: SINIRLANDIRMAK lk ad m, iflletiminiz için konveyörün hangi temel tipinin en iyi ç kt dengesini, yat r m dönüflünü ve yönetim kolayl n sa layaca n kararlaflt rmakt r. Seçim süreciniz, en al fl lagelmifl konveyörlerin befline bir bak flla bafllamal : Bilyal, bantl, kayar yatakl, tahrikli rulolu ve birikimli tahrikli rulolu. Her biri kendi ayr avantaj na sahiptir ve belirli uygulamalar için özellikle elveriflli hale getirilmifltir. Bilyal konveyörler: Küçük, metal veya alüminyum bilya s ralar ndan oluflur. Bu sistem motordan faydalanmaz tüm ifli yerçekimi yapar bu nedenle mukavva, torba ve çuvallar bir yokufltan afla indirmek amac yla en uygun hale getirilmifltir. Bilyalar yükleme alanlar nda, d flar giden kamyonlara yüklemek amac yla parçalar belirli dar yollardan afla ya do ru hareket ettirmede yararl d r. Ürünlerin hareketini kontrol etmek, bu motorsuz sistemlerde zor olabilir, bu konveyörler genellikle bu nedenle, k sa iflletimler ve eriflilebilir alanlarla s n rland r lm flt r. Ayr ca: bunlar ucuzdurlar, az bak m gerektirirler ve s k s k tafl nabilirdir. lave olarak baz birimler geniflletilebilir. Bantl konveyörler: Bir yatak üzerindeki bir motor tahrikli bant özelli i tafl r. Ürünlerin genifl bir dizisini maliyet aç s ndan etkin bir biçimde tafl ma yetenekleri nedeniyle, tesislerde bu sistemlerden genifl biçimde yararlan l r. Bant ve ürün aras ndaki genifl yüzey temas alan taraf ndan neden olunan sürtünme nedeniyle, s rad fl biçimli nesneleri iletmede ve parçalar e imlerde afla veya yukar do ru hareket ettirmede hiçbir problemleri yoktur. Bu konveyörler, hafif ve orta a rl kl ürünleri tafl - yabilirler. Dahas bu az bak m gerektiren sistemler, ürünleri deponun hemen hemen her k sm na tafl yabilir. Kayar yatakl konveyörler: Dengesiz yükleri yavaflça hareket ettirmek zorundaysan z, uygun bir seçenektir. Bu sistemler genellikle, bir yatak boyunca kayan, boyanmam fl bir metal yüzeyden oluflur. Sert yatak ve ürün aras ndaki sert yüzey temas alan nedeniyle bu sistemler, büyük torba veya sepetler içine konmam fl s rad fl biçimli ürünleri ve küçük parçalar tafl mada baflar gösterirler. Bu konveyörler, yük ve montaj istasyonlar nda yayg n biçimde konumland r l rlar. Tahrikli rulolu konveyörler: Bir iletim yata boyunca yerlefltirilen, uzat lm fl ru- 12

15 kapak lolardan oluflur. Rulolar n büyüklü ü, iletilen ürüne uyum sa lamak üzere ayarlanabilir. Bu rulolara kay fllar, zincirler veya transmisyon milleriyle güç sa lan r. Tahrikli rulolu sistemler, pek çok farkl parçay tafl yabilirler, bu nedenle çok say da s n fland r lm fl ürüne sahip tesisler taraf ndan s k s k tercih edilirler. Bu konveyörler, a r yük ihtiyaçlar n memnuniyetle karfl larlar ve kirli ve çetin ortamlarda baflar l olurlar. Bununla birlikte, sadece sert dipli ve uygun a rl ktaki parçalar tafl yabilirler. Gevflek, düflük a rl kl ürünler, rulolar n aras - na düflebilirler ve bu nedenle kutular veya büyük torba veya sepetler içine yerlefltirilmelidirler. Biriktirmeli tahrikli rulolu sistemler: Yar mamül iflletimleri veya bir tampona ihtiyaç duyan iflletimler için yararl d r. Bu konveyörler, sensörler taraf ndan yönlendirildi i biçimde, karton kutular aras nda boflluk b rakmak için, otomatik olarak bafllayan ve duran rulolardan veya bantlardan yararlan r. Bu sistemler, ifl ak fl n engellemeden belirli parçalar yedekleyebilir ve ay rabilirler. fl istasyonlar nda ve tasnif edilmeden önce parçalar haz rlamak için, genifl biçimde istifade edilirler. Bu konveyörlerin maliyeti daha yüksektir ve fazladan kumanda cihazlar na ve motorlara ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte ilave maliyetler, bu sistemlerin sa lad esneklik vas tas yla telafi edilebilir. DÜfiÜNÜLECEK D ER FAKTÖRLER Uygulaman za uyan konveyörün tipini bir kereye mahsus olarak seçti inizde, seçim süreci sona ermez. Di er faktörler nihai karar n z etkileyebilir. Örne in programlanabilir kontrol cihazlar ve PC temelli kumanda cihazlar olarak iki s kça rastlanan seçenek vas tas yla, kumanda cihazlar n n tipi tespit edilmelidir. lave olarak, konveyörün gürültü seviyesi ve enerji tüketimi karar n z etkileyecektir. Pek çok flirket, gürültüye dair OSHA gerekliliklerini gerçeklefltirmekten daha fazlas olan, yüksek hassasiyetli yataklara sahip konveyörlere flimdiden yat r m yapm fl durumda. Bu seçenek, maliyeti % 5 artt rabilmesine karfl n, iflçi yorgunlu unu azalt r. Enerji fiyatlar n n istikrars zl dikkate al nd nda, enerji tasarruflu motorlar da ak ll ca bir yat r m olabilir. Bir di er önemli seçenek, birimselliktir. flletiminiz a r hizmet sabit bir konveyör sisteminden mi, yoksa daha yak n zamanlardaki bir alternatiften mi birimsel sistem - daha fazla yararlanacak? Sabit konveyör sistemleri güvenilir olmalar na karfl n, modüler birimlerin esnekli inden yoksundurlar. Bugün pek çok süreç, s k s k yeniden yap land rma hatta bazen y ll k yeniden ayarlamalar- talep etti i için, bu yetersizlik daha ciddi bir mesele haline gelmifltir. Birimsel sistemler, do rudan bu ihtiyaca hitap ederler. Bunlar, kendi kendine yeten birimlerden her birim kendi gücü, sürücüleri ve kumanda cihazlar ile üretim ak fl ihtiyaçlar na uyum sa lamaya elveriflli biçimde konumland r labilen - oluflurlar. Çok yönlüdürler, engellerin etraf na monte edilebilirler, su alt nda parçalar hareket ettirebilirler, ve sabit metal sistemlerden ürün ak fl n sürdürebilirler. Yeniden yönlendirme ve yer de ifltirme, çok kolay bir ifltir. Bu nedenle, e er uygulaman z üretim iflleyiflinde s k de ifliklikler gerektiriyorsa, birimsellik en büyük seçim kriterlerinden biri olmal d r. fi MD SEÇT N Z Bir kez yeni bir konveyör sistemi sat n ald - n zda ve kurdu unuzda, sonraki ad m makinay test etmektir. Bir malzeme tafl ma distribütörü ve integratörü olan Dallas merkezli Cisco-Eagle da, Sistemler ve Tasar m Baflkan Yard mc l görevini yürüten Mike Palmison, Nihai kullan c lar n ço u, yararl kullan m sa lamak üzere öyle bir acele içindedirler ki, usule uygun test etme bir tarafa b rak l r diyor. Bu büyük bir hatad r, çünkü ayarlamalar, optimal performans sa lamak için s k s k gerekli olur. Test etme, görsel bir kontrol ile bafllayan, dört ad ml bir süreçtir. Tüm sisteme flöyle bir bakarak, emniyet maddelerinin hepsine kontrol iflareti konulabilir makinan n koruyucu düzeneklerinin varl, çekerek durdurma düzeneklerinin eriflilebilirli i ve emniyet iflaretlerinin görülebilirli i gibi. kinci olarak, sistemin temel ifllevinde göze batan hiçbir aksakl k olmad na emin olmak için tüm muayene görevlileri konveyörü çal flt rmal d rlar ve çeflitli besleme noktalar ndan bunun üzerine birkaç parça yerlefltirmelidirler. Üçüncü olarak, zirvedeki performans n de erlendirmek için sisteme, bütünüyle yükleme yap lmal d r. Hatta konveyör baz k s mlarda, yüksek ç kt y nas l yönetti ini incelemek için afl r yüklenmelidir. Son ad m, sistem kontrol düzeneklerinin bir de erlendirmesidir. Test görevlileri, muhtemel iflletme hatalar n taklit etmek üzere, bir defada iki butona basmak, yanl fl butona basmak ve sonra hatay düzeltmek için do ru olana basmak fleklinde, farkl butonlara basmal d rlar. De erlendirme vas tas yla sistemin k sa dönemli ve uzun dönemli iflletiminden emin olunabilir. Sistemin uygunlu unu bugünden test etmek, sizi gelece in bafl a r lar ndan kurtaracakt r. Dikkatli bir konveyör seçim süreciyle bafllat lan bu de erlendirme ifllemi, uygulaman z n konveyör sistemleriyle sa lanan yararlar en fazlaya ç karmas na izin verecektir. Kaynaklar: Conveyors Conform to Your Progress Leslie Langnau Material Handling Management, Sept Right Conveyor, Right App David Maloney, Senior Editor Modern Materials Handling Online, Sept. 1, Test to be the Best David Maloney, Senior Editor Modern Materials Handling Online, Sept. 1, Other Considerations for Conveyor Selection Modern Materials Handling Online, Sept. 1, Endüstride Merak Etti iniz Konular çin Siz Zaman Harcamay n! Bize Sorun, Biz Araflt ral m... Konusuna göre ilgili dergimizde yay nlayal m, ayn dergiye sizi de 3 ay ücretsiz abone yaparak bilgilendirelim... e-posta: - Fax: Tel:

16 haber Corobo AS/RS projelerine a rl k veriyor Firmalar n mevcut ekonomik daralma ortam nda verim art fl sa layan otomasyon taleplerinin daha da artt n söyleyen Corobo Computer & Robotics Ltd. fiti. Genel Müdür Yard mc s Mustafa Çakmak, fiu an ülkemizin sektörlerinde büyük iki firmas ile proje çal flmalar m z devam ediyor. Bu y lki hedefimizde en az iki AS/RS projesi yapmak var dedi. AS/RS projeleri ile birlikte, malzeme transfer sistemleri üzerine her türlü otomasyon sistemlerinin Corobo nun çal flma portföyünü oluflturdu unu söyleyen Corobo Computer & Robotics Ltd. fiti. Genel Müdür Yard mc s Mustafa Çakmak, AS/RS sistemleri ile ilgilenmeye 1998 y l nda bafllad klar n kaydederek, 2002 y l na kadar süren araflt rma sürecinden sonra ilk prototip giriflimimizi yapt k ve bu prototipi 2003 te stanbul Otomasyon Fuar nda tan tt k. Ürün özellikle Türkiye piyasas nda ilk defa görüldü ünden dolay ola anüstü bir ilgiyle karfl land. Orada, çabalar m z n bofla gitmeyece i ve bu sektörde özellikle Türkiye piyasas nda iyi bir konum alaca m za inanc m z daha da pekiflmifl oldu dedi. AS/RS sisteminin kullan m alanlar n n çok genifl oldu- unu söyleyen Çakmak, Hemen sayabilece imiz sektörler lojistik firmalar, beyaz eflya ve elektronik ürün imalat yapan fabrikalar, otomotiv, g da, tekstil, ilaç üretimi ve genel olarak büyük depolama ihtiyac olan sektörler bafll ca olanlar d r. Bunun d fl nda birçok sektörde ve özel amaçlar için ihtiyaç duyulan depolama çözümlerinde kullan labilmektedir dedi. LK AS/RS PROJES BEYAZ EfiYA ÜRET - C S NE Çakmak, 2004 y l nda Bolu da Türkiye nin önde gelen beyaz eflya üreticilerinden birinde ilk AS/RS ile ilgili iflimizi ald k. Bu ifl eski bir AS/RS sisteminin revizyonu, tafl nmas ve yeniden yaz l m n n haz rlanmas ile ilgiliydi. Palet üzerine yüklenen ürünler depolan yordu. Eski sistemi tümüyle söküp fabrikan n baflka bir noktas na tafl d k. Tüm elektronik, yaz l m ve bilgisayar sistemlerini yeniledik. Ayr ca iflletmenin SAP sistemine otomatik depo yaz l m n entegre ettik. Yeni sistem müflterimiz taraf ndan çok be enildi. Yapt m z ilk ifl vesileyle yine ayn firmaya art arda 2006 y l nda 5 adet, talyan bir firmaya ait AS/RS robotu, 1 adet STV, konveyör ve ray sistemleri montaj ve devreye al nmas nda görev ald k y l nda 5 adet bir Japon firmas - na ait AS/RS sistemi, 1 adet STV, konveyör ve ray sistemleri montaj yapt k dedi. PROJE, TAfiIMA MAL YETLER NDE DÜfiÜfi VE DEPOLAMA ALANINDA TASAR- RUF SA LADI Tümüyle kendi kaynaklar n kullanarak tamamlad klar ilk projenin yine bir beyaz eflya imalat firmas na ait oldu unu söyleyen Çakmak, bu projeden ve yapt klar sistemin müflteriye getirdi i faydalardan bahsederek flunlar aktard : Kendi ürünümüzü kullanarak tamamlad m z ilk AS/RS projemiz 2008 y l nda Ankara da Türkiye nin önde gelen bir beyaz eflya imalat firmas nda oldu. Bulafl k makinas fabrikas ndaki AS/RS projesi firman n çat k sm nda montajl mevcut monorail carrier sistemine havai konveyör sistemleri ile entegre edildi. Fabrikada malzeme tafl ma amac yla kullan lan bu sistemi tümüyle yeni elektronik kontrol sistemi ve yaz l mlar ile revize ettik. Daha sonras nda fabrikada kullan lan monorail carrier say s n %50 oran nda art rd k. Bu vesileyle ilk monorail carrier projemizi de gerçeklefltirmifl olduk. Yeni monorail carrier robotlar n n tümü firmam z taraf ndan imal edildi. Eski robotlar n revizyon ifllemlerini yapt k projede asansör konveyör gibi zay f kalan, darbo az olan tüm noktalar yenisi yap larak ya da revize edilerek de ifltirildi. Yap lan yeni sistem ile fabrikada olan boyal parça tafl - ma ve depolama iflleri bütünüyle otomatize edildi. Ayr ca fabrikan n ERP sistemine entegrasyonu yap ld. Bu flekilde tümüyle en üstteki yaz l mdan izlenebilir hale getirildi. Bulafl k makinas iflletmesinde yap lan projede yerden tafl ma için 21 kifli kullan l yordu. Proje bitiflinden itibaren bu personelin tümü baflka bir birime kayd r ld. Tafl ma maliyetlerinde reel bir düflüflün oldu u aç kça görüldü. Depolaman n getirdi i alan tasarrufu sayesinde fabrika içinde oluflan bofl alan üretim için de erlendirilebilir hale geldi. Ayr ca forklift trafi inde de belirgin bir azalma gerçekleflti. Üretim ile senkron olarak AS/RS sistemi üretim hatlar na otomatik besleme yapmaya bafllad. Boyahanenin ak fllar daha rahat görebilmesi sayesinde depo kullan m ihtiyaçlar ve vardiya düzenlemelerinde de verim art fllar görüldü. Kendi AS/RS sistemimize BEE ticari markas n verdik. Ürünümüzde 1 m/sn2 ivme ve 2,4 m/sn h z elde ettik. Di er yapt m z projelerle karfl laflt rd m zda tek bir robot ile ayn yükseklik ve uzunlukta olan önceki projelerimize göre yaklafl k 4 kat yüksek h z ve performansl bir sistem kurduk HEDEF EN AZ K AS/RS PROJES YAPMAK Bu y lki hedeflerinden bahseden Çakmak, En az iki AS/RS projesi yapmak istiyoruz. Firmalar n mevcut ekonomik daralma ortam nda verim art fl sa layan otomasyon talepleri daha da artm fl durumdad r. fiu an ülkemizin sektörlerinde büyük iki firma ile proje çal flmalar m z devam etmektedir dedi. Ürettikleri di er sistemler hakk nda da bilgi veren Çakmak, Malzeme transfer sistemleri üzerine her türlü otomasyon sistemleri çal flma portföyümüzü oluflturuyor. Zincirli, bantl, paletli konveyör sistemleri; Kartezyen pick and place robotlar ; Çok eksenli manipülatörler; Paketleme, etiketleme, görüntü iflleme, otomatik depolama sistemleri, rayl tafl y c sistemlerini kendi iflletmemizde üretebiliyoruz. Bununla birlikte birçok yaz l m çözümü de yapt m z projelerle birlikte sa lanmaktad r dedi. Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesinde 6000 metrekare aç k, 4000 metrekare kapal alanda üretim yapt klar n ifade eden Çakmak, Bünyemizde 70 kifli çal flmaktad r, bunlar n 22 si mühendistir. Kalan personelimiz meslek yüksek okulu mezunu ve usta s fat nda kalifiye personelden oluflmaktad r. Ayr ca Erciyes Üniversitesi Teknopark binas nda ayr bir yaz l m gelifltirme birimimiz bulunmaktad r dedi. 14

17 15

18 haber Ekol Lojistik ve Elsys dünyadaki ilk 10 uygulamadan birini gerçeklefltirdi Türkiye'nin ilk, dünyan n ilk 10 SAP CRM 2007 yaz l m uygulamas ndan biri olan proje Ekol Lojistik te hayata geçirildi. Elsys dan flmanl nda SAP AG & SAP Türkiye deste iyle gerçekleflen proje ile müflterilerine entegre hizmet sunan Ekol Lojistik için de er yaratacak sektörel müflteri iliflkileri yönetimi uygulamas gelifltirildi. Müflterilerin daha kolay tan nabilmesi, müflteri beklenti ve e ilimlerinin daha rahat anlafl labilmesi için teknolojinin sundu u en yeni olanaklar Internet üzerinde bütünlefltiren SAP CRM 2007, Türkiye de ilk kez Ekol Lojistik te hayat buldu. Uzun süreli kurulum gerektirmeksizin Internet üzerinden eriflilebilen bu yeni çözüm, Ekol ile müflterileri aras ndaki ba güçlendirirken ayn zamanda yeni ifl f rsatlar için de zemin oluflturuyor. Elsys dan flmanl nda gerçekleflen proje ile müflteri ve ifl ortaklar n SAP CRM 2007 üzerinde tan mlayarak 360 derece bak fl olana yakalayan Ekol Lojistik, mevcut müflterilerin etkin yönetilmesinin yan s ra ekosistemindeki iliflkilerin takibini sa layarak yeni ifl f rsatlar n n ortaya ç kar lmas n hedefliyor. LOJ ST K SEKTÖRÜNDE SINIRLI SAYIDAK CRM PROJELER NDEN B R Lojistik sektöründe dünyada çok s n rl say daki CRM projelerinden biri olan uygulama, SAP AG ve Elsys dan flmanlar n n da kat ld Ar-Ge çal flmalar ile gerçeklefltirildi. Ekol Lojistik, Elsys in koordine etti i CRM projesi ile sat fl, pazarlama ve hizmet süreçlerini mutlak müflteri odakl bir felsefe etraf nda mükemmellefltirmeyi hedefliyor. Pilz den 7/24 telefon deste i Kullan c lar n ihtiyac olan her konuda maksimum destek anlay fl yla günün her saatinde hizmet vermek için 7/24 telefon destek hizmeti ni etkinlefltiren Pilz, teknik destek amac yla dünyan n her yerinden kullan c lar na gece-gündüz telefon deste i sunuyor. 16 G eliflmifl otomasyon ve emniyet iliflkili kontrol teknolojileri, ihtiyaca özel yaz l m uygulamalar na ba l olarak programlanabilen elektronik sistemlerdir. Bu elektronik sistemlerde meydana gelebilecek her ar zada, ürünün yeni bir cihazla de ifltirilerek üretim sürecinin yeniden bafllat lmas pek de pratik olmayan ve üretimi kesintiye u ratan bir durumdur. flte Pilz, kullan c lar n ihtiyac olan her konuda maksimum destek anlay fl yla günün her saatinde hizmet vermek için 7/24 telefon destek hizmeti ni etkinlefltirdi. Pilz yaln zca ürün deste i vermesinin ötesinde kullan c lar na genel standartlar, CE hizmetleri, yeni teknolojiler, dan flmanl k ve mühendislik hizmetleri gibi konularda da teknik destek hizmeti de sa l yor. Dünyan n her yerinden ücretsiz teknik destek hatt n arayabilece iniz gibi Pilz Türkiye teknik destek telefonlar n da arayarak deneyimli Pilz mühendislerinden programlama, devreye alma, yaz - l m güncellemeleri gibi konularda destek al nabilir. Pilz Türkiye 7/24 telefon destek hatt :

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı