Lewy cisimcik demansý (LCD), Alzheimer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lewy cisimcik demansý (LCD), Alzheimer"

Transkript

1 Lewy Cisimcik Demansý-Histopatolojik Özellikleri Uz. Dr. Nalan AKYÜREK*, Prof. Dr. Leyla MEMÝÞ* Lewy cisimcik demansý (LCD), Alzheimer hastalýðýndan sonra ikinci en sýk demans nedeni olup, çoðu serilerde tüm demans olgularýnýn %15-25'ini oluþturmaktadýr (Perry ve ark. 1990). Bu nörodejeneratif hastalýk beyinde yaygýn intrasitoplazmik, yuvarlak eozinofilik nöronal inklüzyonlar olan Lewy cisimciklerinin (LC) varlýðý ile karakterizedir. Literatürde diffüz LC hastalýðý, kortikal LC hastalýðý, Lewy tipi senil demans ve Alzheimer hastalýðýnýn LC varyantý þeklinde çeþitli terimler bulunmakla birlikte günümüzde Uluslararasý Lewy Cisimcik Demansý Çalýþma Grubu tarafýndan önerilen Lewy cisimcik demansý terimi kullanýlmaktadýr (McKeith ve ark. 1996). LCD'nin en önemli özelliði progressif demansdýr. Klinik olarak bu durum ilk önce Alzheimer hastalýðý ya da vasküler demans olarak taný alabilir. Alternatif olarak bazý hastalar klasik Parkinson hastalýðý þeklinde baþlar ve daha sonra demans geliþir. Hastalarýn küçük bir bölümünde ayný anda demans ve parkinsonizm bulunur (McKeith ve O'Brien 1999). Hastalarýn çoðu ilk olarak yakýn hafýzanýn zayýflamasýndan yakýnmaktadýr. Bazý hastalarda ise * Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalý, ANKARA hafýza korunmuþ olmakla birlikte esas problem davranýþ bozukluklarýdýr. Konuþmanýn duraklamasý, sözcük bulmada problemler, visüel yetilere özgü alanlarda güçlükler gibi özellikler hastalýkda erkenden oluþabilir. Hastalýðýn erken dönemlerinde dikkatsizlik, kavrama yeteneðinde kayýp ile birlikte kararsýzlýk geliþebilir ve bir Alzheimer dýþý demans ihtimalini düþündürür. LCD'yi Alzheimer hastalýðýndan ayýrmaya yardým eden önemli bir özellik hastalýðýn erken evreleri sýrasýnda bilinç fonksiyonlarýnda çarpýcý dalgalanmalarýn bulunmasýdýr (Brown 1999). Oldukça karakteristik olan diðer bir özellik tipik olarak ayrýntýlý ve kompleks görsel halusinasyonlarýn ortaya çýkmasýdýr (Klatka ve ark. 1996). Daha önceden demansý bulunan çoðu hastada kendiliðinden geliþen ve hafif derecede olabilen Parkinson hastalýðýnýn klinik özelliklerinin görülmesi de karakteristiktir. Tipik özellikleri öne eðik duruþ, yürüyüþ bozukluðu ve istemli hareketlerde yavaþlamadýr. Tremor, demanslý hastalarda nadiren görülen parkinsona özgü bir özelliktir (Louis ve ark. 1997). Myoklonus da sýklýkla görülür ve genellikle hafif, spontan ve multifokaldir. Uluslararasý Lewy Cisimcik Demansý Çalýþma Grubu tarafýndan LCD'nin klinik taný kriterleri belirlenmiþtir (McKeith ve ark. 1996): 1. LCD tanýsý için gerekli olan ana özellikler: 130

2 LEWY CÝSÝMCÝK DEMANSI-HÝSTOPATOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ Normal sosyal ya da iþ hayatýný bozacak kadar belirgin progresif bilinç kaybý, erken dönemde olmasa bile progresyonla belirgin hale gelen ya da devamlý hafýza bozukluðu, dikkat ya da frontal subkortikal yeteneklerde kayýp ve visüel yetilere özgü yeteneklerin kaybý. 2. Aþaðýdaki özelliklerden ikisinin bulunmasý LCD tanýsý için olasý, birinin bulunmasý ise LCD için daha az olasýdýr: Farkýnda olma ve dikkat durumunda belirgin deðiþiklikler ile karakterize bilinç fonksiyonunda dalgalanmalar, Ayrýntýlý ve iyi oluþturulmuþ görsel halusinasyonlar, Parkinsonizmin spontan motor özellikleri. 3. Tanýyý destekleyen özellikler: Tekrarlayan düþmeler, Senkop, Geçici bilinç kaybý, Nöroleptik sensitivite, Sistematize olan delüzyonlar Diðer halusinasyon tipleri. 4. LCD tanýsýný daha az destekleyen bulgular: Ýnme, fokal nörolojik bulgular ya da görüntüleme yöntemleri ile ortaya konmuþ inme, Klinik görünümü yeterli düzeyde açýklayabilecek herhangi bir beyin hastalýðý ya da fiziksel rahatsýzlýðýn fizik muayene ya da tetkikler ile ortaya konmuþ olmasý. Lewy cisimcik demansýnýn patolojik özellikleri LCD'de beyinin makroskopik görünümü Alzheimer hastalýðýndakine benzerdir. Ancak tipik olarak frontal, temporal ve parietal korteksde atrofi hafif-orta derecede olup, oksipital lob korunmuþtur. Limbik yapýlarda ise genellikle orta derecede ya da þiddetli atrofi bulunmaktadýr. Substantia nigra ve lokus seruleusda solukluk mevcuttur (Kosaka 2000). Lewy cisimciklerinin varlýðý LCD'nin patolojik tanýsýnda gerekli olan tek özelliktir. Lewy nöritleri, plaklar, nörofibriler yumaklar, bölgesel nöronal kayýp, mikrovakuolizasyon, sinaps kaybý gibi LCD'ye eþlik eden diðer özellikler bütün olgularda bulunmayabilir (McKeith ve ark. 1996, Ince ve ark. 1998). Lewy cisimcikleri Lewy cisimcikleri (LC), Parkinson hastalýðýnda olduðu gibi subkortikal nükleuslarda ve serebral kortikal bölgelerde bulunur. Orta ve yüksek molekül aðýrlýklý formlarýn da eþlik etmekle birlikte esas olarak düþük moleküler aðýrlýklý nörofilamanlardan oluþmaktadýr. Beyin sapý nükleuslarýnda genellikle substantia nigra ve lokus seruleusda bulunan, klasik morfolojiye sahip olan LC eozinofilik hyalin bir kor ve çevresinde þeffaf halo içerir. Kortikal LC hematoksilen-eozin boyasý ile daha az belirgin olup, çevresinde halo içermeyen diffüz granüler eozinofilik küreler þeklindedir. Kortikal LC'nin saptanmasýnda ubiquitin immünhistokimyasal boyama kullanýlmaktadýr (Ince ve ark. 1998). Son zamanlarda a-synucleinin de bu anlamda yararlý olabileceði gösterilmiþtir (Dickson 2001). Alzheimer tipi ve LC patolojilerinin bir arada bulunduðu olgularda kortikal LC'yi küçük globüler yumaklardan ayýrmak önemlidir. LC immünhistokimyasal olarak tau ile boyanmadýklarý için kortikal nörofibriler yumaklar bulunan olgularda LC tanýsý anti-tau antikorunun negatif olmasý ile konulabilir (Harrington ve ark. 1994). LC'yi balonlaþmýþ küçük nöronlardan da ayýrmak önemlidir. Bu nöronlarda hücresel uzantýlarýn bulunmamasý ve vakuolizasyonun olmamasý ile birlikte anti-nörofilaman antikorlarý kullanýlarak da ayýrým yapýlabilir. LC'nin beyin sapýnda pigmente nükleer gruplar içindeki sýklýðý azalmýþ olabilir. Bu durum sýklýkla Parkinson hastalýðýnda olduðu gibi substantia nigra nöronlarýnýn kaybý ile birlikte deðildir. LCD hastalarýnda genel olarak substantia nigra nöron sayýlarý Parkinson hastalýðý ve Alzheimer hastalýðý arasýnda bir deðerde bulunur (Perry ve ark. 1990). Ancak bazý olgularda substantia nigra nöron kaybý Parkinson hastalýðýna yakýn derecede olabilir ve bu hastalar deðiþik derecede parkinson benzeri semptomlar gösterebilir. Parkinson hastalýðýnda beyin sapýnda sýklýkla etkilenen diðer bir hücre grubu da 131

3 AKYÜREK N, MEMÝÞ L. kolinerjik pedunculopontin tegmental nükleus olup, bu yapý LCD'de bazen tutulabilir. Parkinson hastalýðý ve LCD hastalarýnda LC ve nöronal kayýp nedeniyle lokus seruleus ciddi bir þekilde etkilenebilir (Perry ve ark. 1990). Korteksin bir dereceye kadar LC tarafýndan tutulmasý demans olsun ya da olmasýn Parkinson hastalýðýnýn bir özelliði olarak tanýmlanmýþtýr. Bir çalýþmada 37 Parkinson hastasýnýn %35'inde kortikal LC bulunmuþ ve bu hastalarda demansýn LC ile iliþkili olduðu saptanmýþtýr (Sugiyama ve ark. 1994). Bu yüzden kortikal LC patolojisi açýsýndan LCD ve Parkinson hastalýðý arasýndaki fark kalitatif deðil, kantitatifdir. LCD ve Parkinson hastalýðýnda korteksde LC'nin daðýlýmý limbik bölgelerde yoðunlaþmýþtýr. Amygdaloid kompleks, insula, cingulate, transentorhinal ve entorhinal kortekslerin de LC oluþumu için ayrýcalýklý bölgeler olduðu gösterilmiþtir (McKeith ve ark. 1996). Ancak hipokampal bölge tutulumuna iliþkin bir bulgu mevcut deðildir. Neokortikal tutulum daha çok temporal bölgede þiddetli olup, tutulum þiddeti açýsýndan þöyle bir sýralama yapýlabilir: temporal > parietal = frontal > oksipital (Kosaka ve ark. 1984, Perry ve ark. 1990). Bir çok araþtýrmacý kortikal LC'nin derin tabakalarý (4, 5 ve 6. kortikal tabakalar) daha sýk tuttuðunu bildirmektedir (Kosaka ve ark. 1984). Etkilenen nöronlar küçük ya da orta boydadýr. SMI32 (orta ve yüksek molekül aðýrlýklý fosforilize olmayan nörofilamanlarýn bir belirleyicisi) immünreaktivitesi kullanýlarak yapýlan bir çalýþmada bu nöronlarýn piramidal nöronlar olduðu ve parvalbümin (gaba-erjik internöronlarýn bir belirleyicisi) içermediði gösterilmiþtir. SMI32 pozitif nöron sayýsýnýn LCD'de %70 azaldýðý ve LC oluþumunun ciddi nöronal disfonksiyon ve ölüm ile birlikte olduðu görülmektedir (Wakabayashi ve ark. 1995). Ancak parvalbümin immünreaktivitesi bulunan nöronlarýnda %40'lýk bir azalma bulunmasý piramidal nöronlarýn selektif olarak tutulmadýðýný göstermektedir. Bazý çalýþmalarda kortikal LC sýklýðý ile demansýn þiddeti arasýnda pozitif bir korelasyon bulunduðu bildirilmektedir. Ancak bu durum halen tartýþmalýdýr. Bu yüzden LC yaygýnlýðýnýn LCD ve Parkinson hastalýðý demansý için bir kaynak oluþturup oluþturmadýðý þüphelidir. Çok ciddi derecede etkilenmiþ LCD olgularýnda bile kortikal LC sýklýðý benzer derecede bilinç fonksiyon kaybý bulunan Alzheimer hastalarýndaki yumaklardan bin kat daha azdýr (Perry ve ark. 1990). Saf LCD olgularýndaki bilinç fonksiyonu kaybýna neden olan durum muhtemelen kortikal ya da subkortikal patolojik lezyonlar, diffüz moleküler patolojik deðiþiklikler, kortikal ve subkortikal nörotransmisyondaki kompleks etkileþime baðlýdýr. Lewy nöritleri (Lewy iliþkili nöritler) LCD'de hipokampus CA2 bölgesinde ubiquitin immünreaktif nöritlerin saptanmasý ile bu lezyonlarýn Alzheimer hastalýðý ve LCD'nin hipokampal patolojilerinin ayýrýmýnda yardýmcý bir özellik olabileceði düþünülmüþtür (Dickson ve ark. 1994). Lewy nöritleri bir nörofilaman anormalliði olup, diffüz bir topluluk þeklindeki kristallin içermeyen proteinler olarak tanýmlanmaktadýr. Hematoksileneozin boyamada görülmedikleri için ubiquitin immünhistokimyasal boyama uygulanmalýdýr. Ayrýca nörofilaman ve a-synuclein için de immünreaktifdir. Elektron mikroskopisi bu yapýlar içerisinde intermediate filaman komponentlerinin varlýðýný doðrulamaktadýr. Hipokampus (CA2/3 bölgesi), amygdala, Meynert nükleus bazalis, dorsal vagal nükleus ve diðer beyin sapý nükleuslarýnda ortaya çýkabilir. Bu bölgelerde nöritler oldukça yoðun olarak bulunabilir. Ancak tirozin hidroksilaz ile immünreaktivite saptanmamasý bunlarýn substantia nigranýn distal uzantýlarýndan kaynaklanmadýðýný düþündürmektedir. LC ve nöritleri bir arada bulunabilir. Bir çalýþmada CA2 nörit yoðunluðu ile LC demansý arasýnda pozitif bir korelasyon gösterilmiþtir. Parkinson hastalýðýndakine benzeyen nöritik patoloji Huntington hastalýðý ve frontotemporal demansýn bir alt grubunda da tanýmlanmýþtýr. Ancak bu iki durumda nöritlerin daðýlýmý Parkinson hastalýðý ve LCD'dekinden farklýdýr (Ince ve ark. 1998). Lewy nöritlerinin LCD'nin patogenezinde ve nöronal disfonksiyondaki rolleri bilinmemektedir. Alzheimer tipi patoloji LCD olgularýnýn çoðunda Alzheimer hastalýðýnýn patolojik özellikleri de mevcuttur. LCD'de plak tipleri diffüz, tau pozitif nöritler ile birlikte olan nöritik plaklar ve tau negatif, ubiquitin pozitif nöritler ile birlikte olan nöritik plaklar olarak sýnýflandýrýlabilmektedir. Ayrýca A4 immünreaktivitesine göre de kategorize edilmektedir (McKeith ve ark. 1996). 132

4 LEWY CÝSÝMCÝK DEMANSI-HÝSTOPATOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ LCD'nin Alzheimer hastalýðýndan farklý bir demans sendromu olduðunu destekleyen iki patolojik bulgu mevcuttur. Birincisi belirgin Alzheimer tipi patoloji olmayan olgularýn bulunmasý, ikincisi ise LCD'de bulunan Alzheimer tipi patolojinin kantitatif ve kalitatif analizidir (Ince ve ark. 1998). Neokorteksdeki kantitatif çalýþmalar LCD olgularý ile kontrol Alzheimer hastalýðý olgularýnda senil plak yükünün benzer olduðunu göstermektedir. LCD ve Alzheimer hastalýðý gruplarýnýn görüntü analizi çalýþmalarýnda ayný yaþ ve eþit derecede demans bulunan hastalarda ba4 immünreaktif depolanmalarýnýn ve farklý plak tipi oranlarýnýn benzer olduðu görülmüþtür. Kalitatif olarak bu durum Alzheimer hastalýðýnýn hücre iskeleti patolojisinden çok ba4 amiloidozisini yansýtmaktadýr (McKenzie ve ark. 1996). Alzheimer hastalýðýndaki senil plaklar ve LCD'deki plaklar arasýndaki esas ayýrým tau için immünreaktif olan nöritik komponentin olmasýdýr. Bu durum klasik nöritik görünümlü LCD plaklarýnýn sýk olmamasý demek deðildir. Bu nöritlerin Alzheimer hastalýðý ile iliþkili tau taþýmamasý anlamýna gelmektedir. LCD'deki nöritik plaklarda GAP-43 ekspresyonunun arttýðý gösterilmiþtir. Bu durum Alzheimer hastalýðýna göre artmýþ nöronal filizlenmeleri düþündürmektedir. LCD olgularýnda nörofibriler yumaklarýn varlýðý deðiþkendir. Bir çok olguda bu lezyonlarýn nadir olduðu ve daha çok temporal bölgede yoðunlaþtýðý görülmüþtür. Bazý olgularda Alzheimer hastalýðý olgularý ile ayný derecede nörofibriler yumaklar bildirilmekle birlikte bu durum küçük bir bölümü oluþturmaktadýr. Bu Alzheimer hastalýðýnýn LCD'den ayrýlmasýnda kullanýlan anahtar bir özelliktir. LCD olgularý ayný yaþtaki kontrol grubuna ve demans olan ya da olmayan Parkinson hastalarýna göre daha fazla hipokampal Alzheimer tipi patoloji gösterirler. LCD olgularýnda entorhinal korteksdeki amiloidozis yükü Alzheimer hastalýðýndaki kadar yoðun olabilir. Bu olaðan tip ya da Alzheimer hastalýðý varyantý LCD olarak adlandýrýlýr. Ancak saf LCD olgularý bu bölgede daha az senil plak içerir. Nörofibriler yumaklar ve granülovakuoler deðiþiklikler olgular arasýnda deðiþik derecelerde bulunabilir. Perforan yollarýn bütünlüðünü gösteren morfolojik iþaretler LCD olgularýnda Alzheimer hastalýðýna göre daha az deðiþmiþtir. Bu deðiþiklikler LCD olgularýnda çok fazla rastlanmayan kýsa dönem hafýza kaybý gibi nöropsikolojik bozukluklara neden olabilir (Ince ve ark. 1998). Alzheimer hastalýðý ve LCD arasýndaki ayýrým halen tam olarak sabit ve tanýmlanmýþ kriterlere dayanmamaktadýr. Literatürde bu iki durumu gösteren tanýmlar birbirine karýþmaktadýr. Eðer sadece plaða dayalý bir metod kullanýlacak olunursa bir çok LCD hastasýnýn Alzheimer hastalýðýna sahip olduðu þeklinde yorumlanabilir. Öte yandan neokortikal yumaklar ya da tau immünreaktif nöritleri aranacak olunursa bir çok LCD hastasýnda Alzheimer hastalýðý tanýsý konamamaktadýr. Bölgesel nöronal kayýp Parkinson hastalýðý tanýsal kriterlerini tam olarak içermemekle birlikte LCD klinik sendromunun önemli bir özelliði parkinson benzeri belirtilerin görülmesidir. LCD'nin bilinç fonksiyonu özelliklerinin tersine bu motor komponentin patolojik ve nörokimyasal kaynaðý iyi tanýmlanmýþtýr. LCD hastalarýnda substantia nigra dejenerasyonunun yaygýnlýðý Parkinson hastalýðý ve normal kontrol grubu arasýndadýr (Perry ve ark. 1990). Makroskopik olarak sýklýkla orta derecede substantia nigranýn depigmentasyonu mevcuttur. Mikroskopik olarak nöron kaybý ve pigment inkontinansý Parkinson hastalýðýndan daha azdýr. LC hastalýklarý ile ilgili nöronal kaybýn mekanizmasý bilinmemekle birlikte apoptozis ihtimalini destekleyen bulgular mevcuttur (Tompkins ve ark. 1997). Substantia nigrada sellüler patoloji Parkinson hastalýðý ve LCD'de benzer olup, klasik LC ve þeffaf cisimcikler içerir. Þeffaf cisimcikler prekürsör bir lezyon olarak düþünülmektedir ve LC'den daha sýk bulunmaktadýr. Alzheimer hastalarýnda ise genellikle belirgin nigral dejenerasyon yoktur. Ancak bazý olgularda substantia nigrada nörofibriler yumaklar ve küçük bir bölümünde aþikar parkinsonizm geliþebilir. Atipik Alzheimer hastalarýnda belirgin parkinson benzeri bulgulara baðlý yanlýþ LCD tanýsý konulabilir (Ince ve ark. 1998). Bu þartlar altýnda progressif supranukleer palsi ve kortikobazal dejenerasyonu içeren diðer tau iliþkili nörodejeneratif hastalýklarýn atipik varyantlarýna da yanlýþ LCD tanýsý verilebilir (Feany ve ark. 1996). Bazý LCD olgularýnda tam 133

5 AKYÜREK N, MEMÝÞ L. olarak Parkinson hastalýðý geliþebilir. Bu olgularda nigral hücre kaybý Parkinson hastalýðý geliþimi için gereken eþik deðeri sýklýkla aþabilmiþtir. Bazý olgularda belirgin substantia nigra nöron kaybý bulunmakla birlikte aþikar parkinsonizm yoktur. Bu olgularda striatumdaki ek patolojilerin nörotransmitter aktivitesini dengeleyen bir komponentte etki oluþturduðu öne sürülmektedir. Lokus seruleus substantia nigradan daha fazla etkilenmiþtir. Çýplak gözle bile tamamen depigmente olduðu görülebilir. LC genellikle saðlam kalan nöronlarda sýklýkla bulunur. Alzheimer tipi patoloji bulunan bazý olgularda LC'ye ek olarak substantia nigra nöronlarýnda yumak formasyonlarý görülebilir. Serebrum içerisine uzanan diðer beyin sapý ve orta beyin nükleuslarý da LC içerebilir. Meynert kolinerjik nükleus bazalisde de nöronal kayýp bildirilmektedir. Parkinson hastalýðý, LCD ve Alzheimer hastalýðýnda kontrol grubuna göre hücre kaybý yaklaþýk %70'dir. Belirgin Alzheimer hastalýðý patolojisi bulunan LCD olgularýnda bu nöronal topluluk LC ve nörofibriler yumaklar da içerebilir (Ince ve ark. 1998). Mikrovakuolizasyon (spongioform deðiþiklik) Esas olarak temporal bölgede ortaya çýkan bu anormallik bazý LCD olgularýnýn bir özelliðidir (Hansen ve ark. 1989). Hastalýðýn þiddetine baðlý olarak etkilenen alanlarda ubiquitin pozitif granüler yapýlarýn varlýðý gösterilmiþtir. Bu spongioform deðiþiklik prion iliþkili hastalýklardakine benzemekle birlikte anatomik daðýlýmý farklýdýr. Prion proteini için immünhistokimyasal boyanmanýn olmamasý ile ayýrým saðlanabilir. Sinaps kaybý Günümüzde sinaps yoðunluðunun tayininde doku kesitlerinde sinaptofizin gibi sinaptik proteinler için immünhistokimyasal boyama uygulandýktan sonra boyanma yoðunluðunun dansitometrik ölçümü kullanýlmaktadýr (Masliah ve ark. 1990). Alzheimer hastalýðýnda sinaptik dansitenin %50'den fazla azaldýðý bildirilmiþ ve bu anormalliðin Alzheimer hastalýðýnýn azalmýþ bilinç performansý için önemli bir kaynak olduðu düþünülmüþtür. Vasküler demans ve AÝDS gibi diðer hastalýklar için de benzer bulgular mevcuttur. LCD hastalarýnýn neokorteks ve entorhinal korteksinde sinaptik kayýp Alzheimer hastalarýndakine benzer orandadýr. Ancak bu olgular LC varyantý alt grubundadýr ve özellikle entorhinal bölgede belirgin Alzheimer tipi patoloji gösterirler. Bu yüzden sinaptik kaybýn ölçümü LC patolojisinden çok Alzheimer tipi patolojiye baðlý olabilir. Son bir çalýþmada LCD hastalarý ile saf LCD olgularý karþýlaþtýrýlmýþ ve LCD varyantý hastalarda belirgin sinaps kaybý %20 iken, saf LCD grubunda %10 kadar, belirgin olmayan bir azalma olduðu saptanmýþtýr (Samuel ve ark. 1997). Nörokimyasal anormallikler ve nörotransmitter eksiklikleri LCD'de Alzheimer hastalýðý ve Parkinson hastalýðýnda olduðu gibi spesifik subkortikal nükleuslarda nöronal kayýp meydana gelmektedir. Klinik anormallikler ile birlikte olmasý nedeniyle LCD'de en fazla dikkat toplayan kolinerjik (bilinç ve psikotik semptomlar ile iliþkili) ve dopaminerjik (parkinsonizm ile iliþkili) nörokimyasal sistemlerdir (Langlais ve ark. 1993). Alzheimer hastalýðýnda depresyon ve delüzyonlardan sorumlu olan noradrenerjik ve 5-HT sistemleri LCD'de tam olarak araþtýrýlmamýþtýr. LCD'nin tam olarak nedeni bilinmemektedir. Son zamanlarda yapýlan çalýþmalar Alzheimer hastalýðý ve Parkinson hastalýðý arasýndaki genetik çakýþmanýn sýnýrlý olduðunu düþündürmektedir. Ailesel Alzheimer olgularýnýn çoðunda hastalýk süresinin uzamasý ile birlikte LC yoðunluðunda artýþ ortaya çýkmaktadýr. Bu hastalarda saptanan APP genindeki mutasyonlar LC oluþumunu hýzlandýrmaktadýr (Halliday ve ark. 1997). Ancak parkinsonizm belirgin bir klinik özellik olarak bulunmamaktadýr. Bir çok çalýþmada Alzheimer hastalýðý ve LCD hastalarýnda apolipoprotein E 4 alleli yaygýnlýðýnda bir artýþ olduðu bildirilmektedir. Demans bulunan Parkinson hastalýðý olgularýnda da 4 allelinin sýklýðýnda da bir artýþ mevcuttur. Ayrýca LCD ve Parkinson hastalarýnda sitokrom P450 (CYP2D6) allelinin sýklýðýnda artýþ saptanmýþtýr (Kurth ve Kurth 1993). Bu bulgular Parkinson hastalýðý ve Alzheimer hastalýðý ile LCD arasýndaki iliþkiyi açýklayabilmektedir. 134

6 LEWY CÝSÝMCÝK DEMANSI-HÝSTOPATOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ Brown DF (1999) Lewy body dementia. Ann Med, 31(3): Dickson DW, Schmidt ML, Lee VM ve ark. (1994) Immunoreactivity profile of hippocampal CA2/3 neurites in diffuse Lewy body disease. Acta Neuropathol, 87: Dickson DW (2001) Alpha-synuclein and the Lewy body disorders. Curr Opin Neurol, 14(4): Feany MB, Mattiace LA, Dickson DW (1996) Neuropathologic overlap of progressive supranuclear palsy, Pick's disease and corticobasal degeneration. J Neuropathol Exp Neurol, 55: Halliday G, Brooks W, Arthur H ve ark. (1997) Further evidence for an association between a mutation in the APP gene and Lewy body formation. Neurosci Lett, 227: Hansen LA, Masliah E, Terry RD ve ark. (1989) A neuropathological subset of Alzheimer's disease with concomitant Lewy body disease and spongiform change. Acta Neuropathol, 78: Harrington CR, Perry RH, Perry EK ve ark. (1994) Senile dementia of Lewy body type and Alzheimer type are biochemically distinct in terms of paired helical filaments and hyperphosphorylated tau protein. Dementia, 5: Ince PG, Perry EK, Morris CM (1998) Dementia with Lewy bodies. A distinct non-alzheimer dementia syndrome. Brain Pathol, 8(2): Klatka LA, Louis ED, Schiffer RB (1996) Psychiatric features in diffuse Lewy body disease: A clinicopathological study using Alzheimer's disease and Parkinson's disease comparison groups. Neurology, 47: Kosaka K, Yoshimura M, Ikeda K ve ark. (1984) Diffuse type of lewy body disease: Progressive dementia with abundant cortical Lewy bodies and senile changes of varying degree - A new disease. Clin Neuropathol, 3: Kosaka K (2000) Diffuse Lewy body disease. Neuropathology, 20(Suppl): Langlais PJ, Thal L, Hansen L ve ark. (1993) Neurotransmitters in basal ganglia and cortex of Alzheimer's disease with and without Lewy bodies. Neurology, 43: KAYNAKLAR Louis ED, Klatka LA, Lui Y ve ark. (1997) Comparison of extrapyramidal features in 31 pathologically confirmed cases of diffuse Lewy body disease and 34 pathologically confirmed cases of Parkinson's disease. Neurology, 48: Kurth MC, Kurth JH (1993) Variant cytochrome P450 CYP2D6 allelic frequencies in Parkinson's disease risk. Am J Med Genet, 48: Masliah E, Terry RD, Alford M ve ark. (1990) Quantitative immunocytochemistry of synaptophysin in human neocortex: An alternative method to estimate the density of presynaptic terminals in paraffin sections. J Histochem Cytochem, 38: McKeith IG, Galasko D, Kosaka K ve ark. (1996) Consensus guidelines for the clinical and pathological diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB): Report of the consortium on DLB International Workshop. Neurology, 47: McKeith I, O'Brien J (1999) Dementia with Lewy bodies. Aust N Z J Psychiatry, 33(6): McKenzie JE, Edwards RJ, Gentleman SM (1996) A quantitative comparison of plaque types in Alzheimer's disease and senile dementia of the Lewy body type. Acta Neuropathol, 91: Perry RH, Irving D, Blessed G ve ark. (1990) Senile dementia of Lewy body type: A clinically and neuropatholgically distinct form of Lewy body dementia in the elderly. J Neurol Sci, 95: Samuel W, Alford M, Hofstetter CR ve ark. (1997) Dementia with Lewy bodies versus pure Alzheimer's disease: Differences in cognition, neuropathology, cholinergic dysfunction, and synaptic density. J Neuropathol Exp Neurol, 56: Sugiyama H, Hainfellner JA, Yoshimura M (1994) Neocortical changes in Parkinson's disease, revisited. Clin Neuropathol, 13: Tompkins MM, Basgall EJ, Zamrini E ve ark. (1997) Apoptoticlike changes in Lewy-body-associated disorders and normal aging in substantia nigral neurons. Am J Pathol, 150: Wakabayashi K, Hansen LA, Masliah E (1995) Cortical Lewy body-containing neurons are pyramidal cells: Laser scanning confocal imaging of double-immunolabelled sections with antiubiquitin. Acta Neuropathol, 89:

7 Anksiyete Bozukluklarý - III Mart Antalya Yazýþma adresi: Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, Ankara Numune Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniði ANKARA NUMUNE HASTANESÝ PSÝKÝYATRÝ KLÝNÝKLERÝ VE ANKSÝYETE DERNEÐÝNÝN KATKILARIYLA XI. Anadolu Psikiyatri Günleri Haziran Adana Baþvuru: Yrd. Doç. Dr. Lut TAMAM Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Balcalý - Adana Tel : , Faks : , ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ PSÝKÝYATRÝ ANABÝLÝM DALI & TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ 136 DEMANS DERGÝSÝ 2001;1: 136

Demans; normal bilinçli bir kiþide dil, görsel

Demans; normal bilinçli bir kiþide dil, görsel Alzheimer Hastalýðý Histopatolojisi Uz. Dr. Cem SEZER*, Prof. Dr. Leyla MEMÝÞ* Demans; normal bilinçli bir kiþide dil, görsel deneyim, duygulaným, kiþilik ya da kavrama gibi entellektüel fonksiyonlarýn

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde 1 Demans ve Nörodejeneratif süreçler Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde

Detaylı

Demans, entellektüel yetilerde bozulma ile

Demans, entellektüel yetilerde bozulma ile Demansýn Deðerlendirilmesinde Nükleer Týp Yöntemleri Prof. Dr. Nahide GÖKÇORA*, Dr. Özgür AKDEMÝR* Demans, entellektüel yetilerde bozulma ile beraber kiþilik ve davraným deðiþiklikleri ile ortaya çýkan

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Spongiform ensefalopatiler olarak da bilinen

Spongiform ensefalopatiler olarak da bilinen Prion Hastalýklarýnýn Patolojisi Yrd. Doç. Dr. Aylar POYRAZ*, Prof. Dr. Leyla MEMÝÞ* Spongiform ensefalopatiler olarak da bilinen prion hastalýklarý etiyolojide diðer nörodejeneratif ve enfeksiyöz hastalýklardan

Detaylı

DEMANS Neden ve mekanizmalar üzerinden bir gözden geçirme. Demet Özbabalık Adapınar

DEMANS Neden ve mekanizmalar üzerinden bir gözden geçirme. Demet Özbabalık Adapınar DEMANS Neden ve mekanizmalar üzerinden bir gözden geçirme Demet Özbabalık Adapınar Demans Kişinin bilişsel işlevlerinde Sosyal, mesleki ve günlük yaşam aktivitelerinde Davranışlarında Avrupa da Demansİnsidansıİnme,

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

Alzheimer hastalığı nedir, neden gelişir Bozulan mekanizmalar nachr ve nörodejenerasyonla ilişkisi tedavi girişimleri ve sonuçları

Alzheimer hastalığı nedir, neden gelişir Bozulan mekanizmalar nachr ve nörodejenerasyonla ilişkisi tedavi girişimleri ve sonuçları Prof. Dr. Görsev Yener Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji ve Sinirbilimleri Anabilim Dalları gorsev.yener@deu.edu.tr Alzheimer hastalığı nedir, neden gelişir Bozulan mekanizmalar nachr ve nörodejenerasyonla

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Ana başlıklar Demans nedenleri Normal yaşlanma bulguları Radyolojik görüntüleme yöntemleri Demansta radyolojik belirleyici bulgular

Detaylı

Max Planck Enstitüsü Bilim Adamlarý ilk

Max Planck Enstitüsü Bilim Adamlarý ilk Alzheimer Hastalýðýnda Histopatoloji Doç. Dr. Levent ÝNAN* Max Planck Enstitüsü Bilim Adamlarý ilk Alzheimer hastalýðý (AD) olgusunun beyin preparatlarýný Mart 1998'de yeniden buldular. Alzheimer, 1901

Detaylı

Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar

Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar Alzheimer Hastalýðýnda Klinik Bulgular Uz. Dr. Þenay ÖZBAKIR*, Dr. Hülya AYDIN* Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar içinde en sýk rastlananýdýr (Evans 1990). Geri dönüþsüz ve ilerleyici biliþsel

Detaylı

Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde

Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde Depresyon - Demans Ayýrýcý Tanýsý Dr. E. Yusuf SÝVRÝOÐLU*, Prof. Dr. Selçuk KIRLI* Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde biliþsel kaybýn ortak özellik olarak yer aldýðý iki klinik tablodur. Her iki

Detaylı

Vasküler demans (VaD) ve Alzheimer hastalýðý

Vasküler demans (VaD) ve Alzheimer hastalýðý Vasküler Demans Dr. Esra KALELÝ*, Prof. Dr. Ceyla ÝRKEÇ* Vasküler demans (VaD) ve Alzheimer hastalýðý (AD) yaþla iliþkili demansýn en yaygýn nedenidir. Ek olarak serebrovasküler hastalýk (SVH) AD yi kötüleþtirebilir.

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

Demansta görüntüleme; Nörodejeneratif hastalıklarda atrofi paternleri ve ileri görüntüleme yöntemleri Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntüleme; Nörodejeneratif hastalıklarda atrofi paternleri ve ileri görüntüleme yöntemleri Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntüleme; Nörodejeneratif hastalıklarda atrofi paternleri ve ileri görüntüleme yöntemleri Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Görüntülemenin rolü Ana başlıklar Demansiyel hastalıkların

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞINDA KLİNİK BULGULAR Yok Özel fokal nöroloik semptomlar Sinsi gelişen global nörolojik

Detaylı

anosognozi birincil sıra belirtiler görsel varsanılar

anosognozi birincil sıra belirtiler görsel varsanılar genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar dr. almıla erol izmir atatürk eğitim ve araştırma hastanesi psikoz: varsanılar sanrılar gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması dopamin varsayımı III: striatal

Detaylı

Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en

Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en Depresyon ve Demans Uz. Dr. Mehmet V. ÞAHÝN* Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en sýk karþýlaþýlan nöropsikiyatrik sendromlardandýr. Depresyon ve demansýn birlikteliði ve bu iki klinik durum arasýndaki

Detaylı

Demans entellektüel fonksiyonlardaki deteriorasyon

Demans entellektüel fonksiyonlardaki deteriorasyon Demans Prof. Dr. Ceyla ÝRKEÇ* Demans entellektüel fonksiyonlardaki deteriorasyon ya da kayýptýr. Entellektüel fonksiyonlar tek basit bir fonksiyon deðil integre mozayik tarzýnda birbiri içine geçmiþ özellikleri

Detaylı

Son zamanlara kadar demans tanýsý daha çok

Son zamanlara kadar demans tanýsý daha çok Demansýn Ayýrýcý Tanýsý Bruce L. MILLER* Çeviren: Doç. Dr. Levent SEVÝNÇOK Son zamanlara kadar demans tanýsý daha çok biliþsel yýkýmýn "tedavi edilebilir" nedenlerinin dýþlanmasýyla sýnýrlanmýþtý. Demans

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Demans

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Demans Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Demans Çiðdem AYDEMÝR*, Cebrail KISA** ÖZET Batý toplumlarýnda olduðu gibi ülkemizde de beklenen yaþam süresinin uzamasý sonucunda yaþlý populasyonun genel nüfus içindeki

Detaylı

Progresif supranükleer palsi nin klinik ve laboratuar özellikleri: beş olgu nun retrospektif analizi

Progresif supranükleer palsi nin klinik ve laboratuar özellikleri: beş olgu nun retrospektif analizi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 293-297 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 doi:10.5455/gulhane.15719 Progresif supranükleer palsi nin klinik ve laboratuar özellikleri: beş olgu nun retrospektif analizi

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Preklinik

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Preklinik Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Preklinik Çalışmalar Pınar Yamantürk rk-çelik İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi,

Detaylı

Demans terimi pek çok hastalýðý kapsayan

Demans terimi pek çok hastalýðý kapsayan Demans Etiyolojisi Doç. Dr. Neþe ÖZTEKÝN* ETÝYOLOJÝK SINIFLAMA Dejeneratif ve Nondejeneratif Demans terimi pek çok hastalýðý kapsayan akkiz entellektüel bozukluðu tanýmlayan klinik sendroma verilen isimdir.

Detaylı

Normal ve patolojik beyin yaşlanması Normal and pathologic brain aging

Normal ve patolojik beyin yaşlanması Normal and pathologic brain aging Normal ve patolojik beyin yaşlanması Normal and pathologic brain aging Polat F Kumral E Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 49(3) Ek

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Uzm. Dr. Hülya Deniz, Doç. Dr. Cem İlnem, Uzm. Dr. Armağan Samancı

Uzm. Dr. Hülya Deniz, Doç. Dr. Cem İlnem, Uzm. Dr. Armağan Samancı LEWY CİSİMLİ DEMANS - TANI VE TEDAVİ Uzm. Dr. Hülya Deniz, Doç. Dr. Cem İlnem, Uzm. Dr. Armağan Samancı ÖZET Son bildiriler, beyin sapı ve kortikal Lewy cismi oluşumunun, otopsiye getirilen senil demans

Detaylı

NÖROBİLİM ve FİZYOTERAPİ

NÖROBİLİM ve FİZYOTERAPİ TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol:1 Sayı/Issue:5 Kasım/November 2015 www.norofzt.org DOÇ. DR. BİRGÜL BALCI YENİ BİR ALAN!!!! Sinir bilim veya nörobilim; günümüzün sinir sistemi bilimlerinin

Detaylı

Alzheimer Hastalığı. Epidemiyoloji. Tûba Gül YAZICI, Hüseyin A. ŞAHİN. Risk faktörleri. Prevalans

Alzheimer Hastalığı. Epidemiyoloji. Tûba Gül YAZICI, Hüseyin A. ŞAHİN. Risk faktörleri. Prevalans Alzheimer Hastalığı Tûba Gül YAZICI, Hüseyin A. ŞAHİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce, ilerleyici zihinsel

Detaylı

Progresif Multipl Skleroz. Ayşe Kocaman

Progresif Multipl Skleroz. Ayşe Kocaman Progresif Multipl Skleroz Ayşe Kocaman Lublin ve Reingold Neurology 1996 MS in klinik formları Relapsing- Remiting Sekonder- Progresif Primer- Progresif Progresif- Relapsing Lyon MS Doğal Seyir Grubu Relapsing-

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Demans bir çok biliþsel defektin bir arada bulunmasýna. Demans ve Komorbid Durumlar. Özet

Demans bir çok biliþsel defektin bir arada bulunmasýna. Demans ve Komorbid Durumlar. Özet Demans ve Komorbid Durumlar Prof. Dr. Ýlkin ÝÇELLÝ* Özet Demans denildiðinde, aðýrlýk olarak %75 oranýnda Alzheimer tipi demans ile vasküler demans kastedilmektedir. Etiyolojide ilaçlar ve toksinler, kafa

Detaylı

Demans kabaca, günlük etkinliklerde iþlevsel

Demans kabaca, günlük etkinliklerde iþlevsel Alzheimer ve Vasküler Demanslý Hastalarda Kognitif Kayýp Fonksiyonel Kapasitenin Göstergesi midir? Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖZGE*, Yrd. Doç. Dr. Þenel TOT**, Yrd. Doç. Dr. Kemal YAZICI**, Yrd. Doç. Dr. Cengiz

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Hamdullah AYDIN*, Fuat ÖZGEN** ÖZET Psikiyatrik bozukluklarda uyku çalýþmalarý, uykuda REM fenomenlerinin ve delta uykusunun deðiþtiðine iþaret etmektedir. REM

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yaþlýlýk göreceli bir kavramdýr. Yaþlýlýk ayný zamanda

Yaþlýlýk göreceli bir kavramdýr. Yaþlýlýk ayný zamanda Yaþlanma Uz. Dr. Bijen NAZLIEL* Yaþlýlýk göreceli bir kavramdýr. Yaþlýlýk ayný zamanda türlere spesifiktir. Sivrisinek bir gününü doldurunca, köpek 15 yaþýna gelince yaþlý kabul edilir. Ýnsan ise 90 yaþýna

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Aducanumab antikorunun Alzheimer hastalarında Aβ plaklarını azaltması

Aducanumab antikorunun Alzheimer hastalarında Aβ plaklarını azaltması Aducanumab antikorunun Alzheimer hastalarında Aβ plaklarını azaltması Dr. Berker DUMAN Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD 53.Ulusal Psikiyatri Kongresi

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM

NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM Prof.Dr. Handan Güleryüz DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RADYOLOJİSİ BİLİM DALI İZMİR Metabolik beyin hastalıklarında çeşitli

Detaylı

Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken

Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken Depresyonla Ýlgili Nöroanatomik Çalýþmalar Doç. Dr. Emel ÖZTÜRK*, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN** Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken son yýllara kadar biyolojik ve psikolojik faktörler tek tek

Detaylı

Yaþlanan dünyanýn hastalýðý: Alzheimer hastalýðý

Yaþlanan dünyanýn hastalýðý: Alzheimer hastalýðý DERLEME 35 Yaþlanan dünyanýn hastalýðý: Alzheimer hastalýðý Ümide Demir Özkay, Yusuf Öztürk, Özgür Devrim Can Anadolu Üniversitesi, Eczacýlýk Fakültesi, Farmakoloji AD., Eskiþehir. Özet Alzheimer hastalýðý

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü. Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü. Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Konular Demansta görüntülemenin rolü Dejeneratif hastalıklarda atrofi paterni ve klinik pratikte ölçüm yöntemleri Dejeneratif hastalıklarda

Detaylı

Nigrostriatal sistem, Hareketin Kontrolü: Parkinson Hastalığı

Nigrostriatal sistem, Hareketin Kontrolü: Parkinson Hastalığı Nigrostriatal sistem, Hareketin Kontrolü: Parkinson Hastalığı Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson Hastalığı Alzheimer Hastalığından sonra en sık görülen

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların çeşitli beyin hastalıkları sonucu

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Epilepsi Cerrahisi Sırasında Saptanan Tümörler Slayt Semineri

Epilepsi Cerrahisi Sırasında Saptanan Tümörler Slayt Semineri Epilepsi Cerrahisi Sırasında Saptanan Tümörler Slayt Semineri Prof Dr Taner Akalın Ege ÜTF Patoloji AD 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7 11 Kasım 2012, Antalya Prayson RA. Am J Clin Pathol 2011;136:557 Tümör

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi *

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Dr. Banu CANGÖZ*, Prof. Dr. Kaynak SELEKLER** zellikle geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde Öson 25-30 yýl

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Demansta Klinik Bulgular

Demansta Klinik Bulgular DERLEME DOI:10.4274/nts.018 Nuclear Medicine Seminars / Nükleer Tıp Seminerleri 2016;3:134-138 Figen Yavlal1,2, Hülya Aydın Güngör3 Demansta Klinik Bulgular Clinical Findings in Dementia 1 Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi

Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi Alzheimer Hastalýðýnýn Tedavisi Doç. Dr. M. Fevzi ÖZTEKÝN* Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi hakkýnda bilgilerimiz arttýkça güncel tedavi olanaklarý da artmaktadýr. Tedavide diðer dejeneratif

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnýn Ýlaçla Tedavisi

Alzheimer Hastalýðýnýn Ýlaçla Tedavisi Alzheimer Hastalýðýnýn Ýlaçla Tedavisi Nevzat YÜKSEL* ÖZET Alzheimer hastalýðý en sýk görülen demans nedenidir. Nedenleri de tam olarak bilinmemektedir. Etkin bir tedavisi de yoktur. Ancak bazý yöntemler

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

Alzheimer hastalýðý (AD) kompleks genetik bir

Alzheimer hastalýðý (AD) kompleks genetik bir Alzheimer Hastalýðý ve Genetik Uz. Dr. Bijen NAZLIEL* Alzheimer hastalýðý (AD) kompleks genetik bir hastalýktýr. Erken baþlangýçlý ailelerde mendelian bir geçiþ görülse de geç baþlangýçlý (>60) hastalarda

Detaylı

Ýdiopatik Parkinson hastalýðý (IPH), dopaminerjik

Ýdiopatik Parkinson hastalýðý (IPH), dopaminerjik Parkinson Hastalýðýnda Kognitif Fonksiyonlar Yrd. Doç. Dr. Ayþenur TAÞ*, Doç. Dr. Aytekin AKYÜZ* Ýdiopatik Parkinson hastalýðý (IPH), dopaminerjik sinir sistemi dejenerasyonuna baðlý olarak geliþen, akinezi,

Detaylı

Alkol çok eski zamanlardan beri (M.Ö. 2000) var. Alkol Kullaným Bozukluklarý. Özet

Alkol çok eski zamanlardan beri (M.Ö. 2000) var. Alkol Kullaným Bozukluklarý. Özet Alkol Kullaným Bozukluklarý Uz. Dr. Ayhan KALYONCU*, Uz. Dr. Hasan MIRSAL* Özet Alkol kullaným bozukluklarý hem yetiþkinleri hem de gençleri etkileyen oldukça ciddi ve önemli bir saðlýk sorunudur. Alkolle

Detaylı

Þizofrenik bozukluðun patogenezi ile ilgili

Þizofrenik bozukluðun patogenezi ile ilgili Þizofrenide Beynin Geliþimsel Yetersizliði Doç. Dr. Köksal ALPTEKÝN* Þizofrenik bozukluðun patogenezi ile ilgili düþünceler son yýllarda oldukça deðiþmiþtir. Toplumu ve aileleri sorumlu tutan sosyal ve

Detaylı

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DSÖ 2016 da erişkin glial tümörler açısından sizce en önemli değişiklik ne olmuştur? Curr Opin Oncol 2016 Nov;28(6):494-501. Diffuz astrositik ve oligodentroglial tümörler aynı grup

Detaylı

pecya Lewy Cisimli Demans - Tan ı ve Tedavi

pecya Lewy Cisimli Demans - Tan ı ve Tedavi Hülya DENİZ, Cem İLNEM, Armağan SAMANCI ÖZET Son bildiriler, beyin sap ı ve kortikal Lewy cismi olu şumunun, otopsiye getirilen senil demans vakalar ın ın % 20' Binden sorumlu olan nörodejeneratif bir

Detaylı

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri Can CÝMÝLLÝ*, Burak BAYKARA** ÖZET HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönlerini konu edinen bu yazýda HIV bulaþma riskini arttýran psikiyatrik bozukluklar,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Amiloidozis Patolojisi Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Tanım Amiloid = Latince amylum (nişasta, amiloz) benzeri Anormal ekstrasellüler protein depozisyonu Fizyolojik eliminasyon mekanizmaları

Detaylı

YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI

YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI Doç. Dr. Koray Ergünay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Özellikler Uzun inkübasyon

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Duygudurum Bozukluðunun Eþlik Ettiði Bir Nörobehçet Olgusu

Duygudurum Bozukluðunun Eþlik Ettiði Bir Nörobehçet Olgusu OLGU SUNUMU Duygudurum Bozukluðunun Eþlik Ettiði Bir Nörobehçet Olgusu A Case of Neuro-Behcet's Disease with Affective Disorder Esra Aydýn 1, Aynil Yenel 2, Özgür Bilgin Topçuoðlu 2, Fatma Feriha Cengiz

Detaylı

PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia

PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia OLGU SUNUMU Primer (Case progressif Reports) afazi PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia Yahya KARAMAN 1, Abdullah TALASLIOĞLU 1, Murat AKSU 2 Özet: İki yıl içinde ilerleyici motor disfazi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

ALZHEİMER HASTALIĞINDA MRG KANTİTATİF ATROFİ ANALİZLERİ İLE NÖROPSİKOLOJİK TANI TESTLERİ İLİŞKİSİ UZMANLIK TEZİ DR. SELAHATTİN GÜR

ALZHEİMER HASTALIĞINDA MRG KANTİTATİF ATROFİ ANALİZLERİ İLE NÖROPSİKOLOJİK TANI TESTLERİ İLİŞKİSİ UZMANLIK TEZİ DR. SELAHATTİN GÜR T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ALZHEİMER HASTALIĞINDA MRG KANTİTATİF ATROFİ ANALİZLERİ İLE NÖROPSİKOLOJİK TANI TESTLERİ İLİŞKİSİ UZMANLIK TEZİ DR. SELAHATTİN GÜR DANIŞMAN:

Detaylı

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları Dr. Nejat Akalan Nöbet Beyinde oluşan anormal, yüksek amplitüdlü ve senkron nöronal aktivite sonucu geçici belirti ve bulgularla çıkan nörolojik

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki Panik ve Depresyon: Etiyoloji, Taný ve Eþtaný Sorunlarý Doç. Dr. Levent SEVÝNÇOK*, Dr. Aybars AKOÐLU* Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki fiziksel duyumlarýn çok kötü sonuçlarý olabileceðini

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Depresyonda taný ve ayýrýcý taný sorununu ele. Depresyonda Taný ve Ayýrýcý Taný. Özet. Bunun yanýsýra aþaðýdaki belirtilerden en az 5 i bulunmalýdýr.

Depresyonda taný ve ayýrýcý taný sorununu ele. Depresyonda Taný ve Ayýrýcý Taný. Özet. Bunun yanýsýra aþaðýdaki belirtilerden en az 5 i bulunmalýdýr. Depresyonda Taný ve Ayýrýcý Taný Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL* Özet Depresyonun ayýrýcý tanýsýnda iyi bir klinik öykü alýnmasý önemlidir. Bu öykünün týbbi ve psikiyatrik yönü üzerinde ayrý ayrý durulmalýdýr.

Detaylı

ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Evaluation of Occupational Injury Cases in the Department

Detaylı

Nöronal Plastisite Paneli

Nöronal Plastisite Paneli 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Nöronal Plastisite Paneli Ersin O. Koylu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Lut TAMAM*, Dr. Seva ÖNER* Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin geliþimine koþut olarak ortalama insan ömrü uzamaktadýr. Bunun sonucunda yaþlý olarak

Detaylı

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR. Doç. Dr. Emine Akal Yıldız

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR. Doç. Dr. Emine Akal Yıldız NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR Doç. Dr. Emine Akal Yıldız Alzheimer Beyindeki spesifik bölgelerdeki nöronların ilerleyici ve geri dönüşümsüz kaybı Parkinson ALS (Amyotrofik Lateral

Detaylı