Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa"

Transkript

1 Kanserde Erken Taný Ýçin 'Mavi Bisiklet'le YolAçýk Kanserde erken tanýnýn önemine dikkat çekmek amacýyla Roche'un düzenlediði 'Mavi Bisiklet, Kanserde Erken Taný Ýçin YolAçýk' kamuoyu bilinçlendirme kampanyasý 9 Eylül'de baþladý. A Milli Takým Bisikletçileri kanserle mücadeleye destek vermek için Ýstanbul, Ýzmit, Eskiþehir, Ankara, Konya, Isparta, Antalya hattýnda 2 haftada yaklaþýk 2000 kilometre bisiklet sürdü. Ýl ve ilçe merkezlerinde hazýrlanan parkurlarda vatandaþlar da pedal çevirerek kampanyaya destek verdi. Her katýlýmcý için 50 YTL'lik baðýþ yapan Roche, kampanya sonunda bu rota üzerindeki illerde mamografi merkezi kurulmasý amacýyla bir fon oluþturdu. Kanser hastalýðýnýn tedavisi konusunda araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýna dünyada en büyük yatýrýmý yapan ilaç þirketlerinden biri olan Roche, erken tanýnýn önemine dikkat çekmek amacýyla 'Mavi Bisiklet, Kanserde Erken Taný Ýçin Yol Açýk' adýyla yeni bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasýný hayata geçirdi. Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Daire Baþkanlýðý'nýn desteði ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katýlýmý ile düzenlenen Kampanya için A Milli Takým bisikletçileri Ýstanbul' dan Antalya'ya kadar yaklaþýk 2000 kilometre pedal çevirdi Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Mavi Bisiklet Kampanyasý'nda bisikletçilere eþlik eden 'Roche Mavi Bisiklet TIR'ýnda ise týp uzmanlarýnýn katýlýmýyla halka açýk bilinçlendirme toplantýlarý yapýldý. Türkiye A Milli Takým bisikletçileri Ýstanbul, Ýzmit, Eskiþehir, Ankara, Isparta, Konya, Antalya ana güzergahýnda toplam 14 merkezden geçerek kanser hastalýðýyla mücadele için bisiklet sürerken; rota üzerindeki il ve ilçe merkezlerinde düzenlenen bisiklet parkurlarýnda vatandaþlar da pedal çevirerek Kampanya'yý destekledi. Her katýlýmcý adýna 50 YTL'lik baðýþ yapan Roche, kampanya sonunda toplanan baðýþý, Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Daire Baþkanlýðý'nýn uygun göreceði yerlerde mamografi merkezlerinin kurulmasý amacýyla oluþturulan fona aktardý. Ayný güzergah boyunca bisikletçilere eþlik edecek 'Roche Mavi Bisiklet TIR'ýnda ise kanser alanýnda uzman doktor ve profesörlerin katýlýmýyla erken taný konusunda bilinçlendirme toplantýlarý yapýldý. Halkýn katýlýmýna açýk olan toplantýlarda; akciðer kanseri, meme kanseri, lenf kanseri (lenfoma), kolon kanseri, cilt kanseri (malign melanoma) konularýnda detaylý bilgiler verilerek, broþürler ve eðitici materyaller daðýtýldý. A Milli Takým sporcularýnýn Mavi Bisiklet için pedal çevirmeye baþladýðý Taksim Meydaný'nda gerçekleþtirilen törende bir konuþma yapan Prof. Dr. Faruk Aykan, "Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde kalp ve damar hastalýklarýndan sonra en önemli saðlýk sorunu olan kanser, aslýnda büyük ölçüde önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalýktýr. Bu da, kansere yakalanmadan önce kansere yol açan faktörlerden uzak durma, kansere yakalanýnca da erken taný ve tedavi ile mümkündür. Ucuz ve pratik tarama testleri sayesinde, erken evrede taný konulabilmekte ve bu vakalar hastalýk yayýlmadan tedavi edilebilmektedir. Erken taný, hem saðkalýmý artýrmakta hem de ekonomik kayýplarý önlemektedir. Bu konularda, toplumun bilinçlendirilmesindeki duyarlý giriþimlerinden dolayý, baþta Roche yetkilileri olmak üzere bu projeyi destekleyen tüm kuruluþlarý kutluyor, diðer kurumlarýn da bu tür projelere ilgi göstermelerini diliyorum" dedi. Roche Medikal Direktörü Dr. Çiðdem Aþkýn da, erken teþhisin önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinin kanser vakalarýnda saðkalým süresinde kayda deðer baþarýlar saðladýðýný, önümüzdeki yýllarda da sürdürülecek "Mavi Bisiklet" kampanyasýnýn, bu çabaya önemli katkýlar saðlayacaðýný dile getirdi. Çiðdem Aþkýn, "Ýstanbul'dan Antalya'ya kadar uðrayacaðýmýz 14 merkezde herkesi Mavi Bisiklet'e katýlmaya ve erken taný ile hayat kurtarmak için birlikte pedal çevirmeye davet ediyoruz" diye konuþtu. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan duyduðu mutluluðu 86 ACTUAL MEDICINE

2 ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu ise A Milli Takým sporcularýnýn Ýstanbul'dan Antalya'ya kadar yaklaþýk 2000 kilometrelik yol katedeceklerini, böylece spor yapmanýn önemine ve saðlýklý yaþama dikkat çekeceklerini belirtti. Avrupa'da insanlarýn gündelik hayatýnýn içinde olan bisiklet sporunun Türkiye'de de geliþmesi için bu tür organizasyonlarýn önemli olduðunu söyleyen Emin Müftüoðlu, 'Bizi böylesine güzel bir amaç etrafýnda birleþtirdiði için Roche'a teþekkür ediyoruz. Bu kampanya boyunca vatandaþlarýmýzýn da yoðun ilgisiyle kanserde erken taný konusunda önemli bir aþama kaydedilerek, halkýmýzýn spora ve saðlýklý yaþama ilgisi daha da artacaktýr' dedi. Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Halil Tancan Arpak, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Doðan Uysal'ýn da birer konuþma yaptýðý törene; aralarýnda ÇASOD ve SODER üyeleri Rutkay Aziz, Ediz Hun, Yusuf Sezgin, Ýzzet Günay, Nur Sürer, Þerif Sezer'in de bulunduðu çok sayýda sinema sanatçýsý destek verdi. Yüksel Ak ve Tülin Þahin'in özel yapým Mavi Bisikletlerle poz verdiði törene, Ozan Orhon ve Bora Gencer de katýldý. Türkler Korunmuyor Proje Direktörü Doç. Dr. Cem Ýncesu, "Araþtýrmaya 16 yaþ ve üzeri kiþiler katýldý. Buna göre Türk halký cinselliði hala ''kulaktan dolma bilgilerle'' öðreniyor. Özellikle ergenlik yaþlarýnda cinsel konularda bilgi edinme kaynaðý olarak çevre ve arkadaþlarýný gösterenlerin oraný yüzde 51, yetiþkinlerde ise yüzde 34. Doðum kontrol yöntemleri biliniyor.ama uygulamaya bakýldýðýnda prezervatifle korunma oraný yüzde 28, ''dýþarý boþalma'' yönteminin yüzde 16, doðum kontrol hapýyla korunma oraný yüzde 10'da kalýyor. Yine bu araþtýrmaya göre Türk toplumunun 4'te biri hiçbir korunma yöntemi kullanmýyor" dedi. Cinsel Eðitim Tedavi ve Araþtýrma Derneði'nin (CETAD) 20 ilde, bin 537 kiþiyle yaptýðý kamuoyu araþtýrmasýna göre, Türk toplumunun 4'te biri hiçbir korunma yöntemini kullanmýyor. Prezervatifle korunma oraný yüzde 28, ''dýþarý boþalma'' yöntemi yüzde 16, doðum kontrol hapýyla korunma oraný ise yüzde 10. CETAD'ýn, yüzde 90 oranýnda AB tarafýndan finanse edilen, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Üreme Saðlýðý programý kapsamýnda desteklenen ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk'' projesi, Ýstanbul'da düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Toplantýda, bu alanda Türkiye'de yaþanan sorunlar ve çözüm yollarý konusunda haberdarlýk ve duyarlýlýðýn artýrýlmasýný amaçlayan proje kapsamýnda tamamlanan ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý'' sonuçlarý da açýklandý. Araþtýrma sonuçlarý aktif cinsel yaþamý olan kiþilerin yüzde 32'sinin hayatýnýn bir döneminde cinsel sorunlarla karþýlaþtýðýný gösteriyor. Ancak araþtýrmaya katýlan ve aktif cinsel yaþamý olanlarýn yüzde 93'ü bugüne kadar cinsel saðlýk için hiçbir tedavi görmemiþ. Araþtýrma sonuçlarý Türklerin bekaret konusundaki tutuculuðunu da gözler önüne seriyor. ''Bekaret kadýnýn namusunun simgesidir'' ifadesine, araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 75'inin ''katýlýyorum'' yanýtýný verdiði gözleniyor. ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk'' projesinin 12 ay devam etmesi planlanýyor. Eðitim ve Saðlýk Muhabirleri Derneði'nin de destek verdiði projeyle, Ýstanbul, Ýzmir, Diyarbakýr ve Bursa'da cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý alanýnda 8 ayrý dosya ile kamuoyunun medya aracýlýðýyla bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenli aralýklarla medya mensuplarýyla paylaþýlacak olan dosyalar ''Cinsel Yaþam ve Sorunlarý'', ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Erkekte Saðlýklý Yaþlanma'', ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Kadýnda Saðlýklý Yaþlanma'', ''Güvenli Cinsellik'', ''Kadýn Cinselliði'', ''Erkek Cinselliði'', ''Gençlik ve Cinsellik'', ''Seks Ticareti'' baþlýk- ACTUAL MEDICINE 87

3 larýndan oluþacak. Toplam 290 bin Euro bütçe ayrýlan projenin bilimsel altyapýsýný oluþturan Çalýþma Grubunda, Doç. Dr. Ýncesu'nun yaný sýra Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Saðlýðý ve Eðitim Araþtýrma Birimi Baþkaný Prof. Dr. Ayþen Bulut, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Engin Eker, Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ferruh Þimþek, Türkiye Psikiyatri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Þahika Yüksel, Uzman Doktor Haluk Pektaþ, Türkiye Aile Saðlýðý Planlamasý Vakfýndan sosyolog Nurcan Müftüoðlu ve Proje Koordinatörü Azime Acar yer alýyor. Türk Halký Yeni Ýlaçlara Daha Kolay Eriþebilmek Ýstiyor Türkiye'de toplumun büyük bir çoðunluðu yeni ilaçlara daha çabuk ve daha kolay eriþebilmek istiyor. Uluslararasý kamuoyu araþtýrma þirketi GfK Türkiye'nin ülke çapýnda yürüttüðü bir araþtýrmaya katýlanlarýn büyük çoðunluðu yeni ilaçlara Amerika veya Avrupa'da hastalara sunulmasýnýn ardýndan maksimum 6 aylýk bir süre içerisinde eriþebilmeyi tercih ederken, katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý yeni ilaçlarýn Türkiye'de geliþmiþ ülkelerle ayný zamanda pazara sunulmasý gerektiðine inandýklarýný belirtti. GfK Türkiye, toplumun saðlýk bakým sisteminde yeni ilaçlara verdiði deðeri tespit etmek amacýyla Aðustos 2006 tarihleri arasýnda, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Samsun ve Trabzon'da yaþlarýnda 619 kiþi ile telefonla anket tekniði kullanýlarak bir kamuoyu araþtýrmasý gerçekleþtirdi. Sonuçlarý 12 Eylül'de açýklanan araþtýrmaya göre, bölgesel düzeyde, vatandaþlarýn yüzde 90'ýndan fazlasý hastalarýn Amerika ve Avrupa'da sunulan yeni ilaçlara eriþebilmesinin önemli olduðunu düþünüyor. Bu konuda en fazla destek ise Doðu ve Ýç Anadolu bölgelerinden (yüzde 95-96) geliyor. GfK Türkiye'nin yürüttüðü kamuoyu araþtýrmasý yeni ilaçlara eriþimi, bireylerin gerek kendileri gerekse de aileleri açýsýndan yeni ilaçlara verdiði önemi irdeleyen bir dizi soruyu kapsýyor. Genel anlamda, bütün bölgelerdeki vatandaþlar hastalarýn ilaçlara en kýsa sürede eriþebilmesini çok belirgin bir þekilde destekliyor (%98-100). Üç kiþiden ikisi yeni ilaçlarýn geçtiðimiz yüzyýlda uzun ömürlülüðe önemli bir þekilde katký saðladýðýný düþünüyor; bu düþünce ülkenin Doðu bölgelerinde özellikle baskýn bir þekilde gözlemleniyor. Bütün bölgelerde, hastalar yeni ilaçlarýn hekimlere ve bu ilaçlara ihtiyacý olan hastalara ulaþtýrýlmasýnýn önemli olduðuna inanýyor. Görüþülen her iki kiþiden biri devletin ilaçlara yaptýðý mevcut harcama düzeyinin yeterli olmadýðýný düþünüyor (yüzde 51); özellikle Batý Bölgesinde devletin ilaca yaptýðý harcamalarda kýsýntýya gidilmemesi gerektiðine katýlmayanlarýn oraný yüzde 54'e ulaþýyor. Araþtýrmanýn sonuçlarý, beþ kiþiden dördünün bugün Avrupa'daki tedavi ve bakým standartlarýnýn Türkiye'den daha yüksek olduðunu düþündüðünü gösteriyor. Hastalarýn büyük bir çoðunluðu (% 93' ü) Avrupalý hastalarýn tedavileri için yeni bir ilaç kullanmasý durumunda, Türkiye'deki hekim ve hastalarýn da o ilaca eriþebilmesinin önemli olduðunu düþünüyor; bu düþünceye en belirgin destek Ýç Anadolu bölgesinden geliyor (%95). Araþtýrmanýn sonuçlarýný deðerlendiren AÝFD Genel Sekreteri Engin Güner, Türk insanýnýn bire iki çoðunlukla yeni ilaçlarýn Türkiye'ye giriþlerinin geciktirilmemesi gerektiðine inandýðýný kaydederek, "Ýnsanlarýmýz, büyük bir çoðunlukla Avrupalýlar ve Amerikalýlarla ayný zamanda yeni ilaçlarý kullanma hakkýna sahip olmak istiyor. Yapýlan araþtýrma bunu net bir þekilde ortaya çýkardý. Halen hükümetin yeni ilaçlarý Türkiye'de onaylamasý en az 2 yýl sürüyor. Bu ilaçlarýn Sosyal Güvenlik Kurumlarý tarafýndan kullanýlmasý 3 yýl kadar zaman alabiliyor. Bu prosedürlerin, hasta beklentilerine ve Avrupa Birliði'ndeki standartlara uygun olmasý gerekiyor. 88 ACTUAL MEDICINE

4 Hükümet'le elele vererek iþlemleri, hastalarýn beklentilerini karþýlayacak þekilde, daha verimli ve þeffaf hale getirmenin yollarýný bulmalýyýz" dedi. Belli bir gelir düzeyindeki hastalarýn yeni ilaçlarý yurtdýþýndan temin edebildiklerine dikkat çeken Güner; "Ancak Hükümetimizin onaylarýný bekleyen milyonlarca vatandaþýmýz için ayný olanak söz konusu deðil. Bu nedenle saðlýk alanýndaki farklýlýklarý kapatmak için daha çok çaba harcamamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu. Ýlaçta tasarruf konusuna da deðinen Güner, yenilikçi ilaçlar bir yandan hastanýn saðlýðýný düzeltir ve yaþamýný uzatýrken; bir yandan da gereksiz ameliyatlarý, uzayan tedavileri engelleyerek kamunun saðlýk harcamalarýný azaltýyor. Ayrýca bu ilaçlarla kalýcý engelliliklerin önüne geçiliyor ve çalýþanlarýn hastalýk nedeniyle iþe gidemedikleri günler azalýyor. Bütün bunlar ekonomiye çok ciddi bir katma deðer saðlýyor, vitamin, mineral gibi ilaçlarýn geri ödemesi yapýlmayarak ilaçta tasarruf yapýlabilir hayat kurtaran ilaçlarda tasarrufa gitmeye çalýþmak saðlýk maaliyetlerini iyice artýrdýðý için ekonomiyi daha da olumsuz etkiler" dedi. Ýlaç Endüstrisinde "Fikri Mülkiyet Haklarý Araþtýrma Ödülleri" Sahiplerini Buldu Pfizer Ýlaçlarý ve Hacettepe Üniversitesi iþbirliði ile bu yýl ikincisi düzenlenen "Ýlaç Endüstrisinde Fikri Mülkiyet Haklarý Araþtýrma Ödülleri" (HU-IPTS-Pfizer Awards International Pharmaceutical Technology Symposium-IPTS Awards) sahiplerini buldu. Ana amacý Türk ilaç endüstrisinin dünya standartlarýna uyumunu saðlamak için ilaç araþtýrma ve geliþtirme sürecinde fikri mülkiyet haklarýnýn yaygýn bir biçimde anlaþýlmasý, öðrenilmesi, uygulanmasý suretiyle, yaratýcý gücün geliþmesini özendirmeye katkýda bulunmak olan "Ýlaç Endüstrisinde Fikri Mülkiyet Haklarý Araþtýrma Ödülleri" töreni 13 Eylül 2006 tarihinde Antalya'da gerçekleþtirildi. Büyük Ödül, Yüksek Lisans/Doktora Ödülü ve Üniversite Lisans Ödülü olmak üzere 3 ayrý kategoride jüri tarafýndan ödüle layýk görülen çalýþmalarýn sahipleri Uzm. Ecz. Ýrem Yenice, Ecz. Elif Ay ve Zafer Uygun, ödüllerini Pfizer Ýlaçlarý Hukuk Direktörü Ertuðrul Onur'dan aldý. Ödül töreninde bir konuþma yapan Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalý Baþkaný ve IPTS Kurucu Baþkaný Prof. Dr. Atilla Hýncal, Türkiye'de bilim ve sanayinin hýzlý ilerlemesi için yeniliklerin ö- zendirilmesi ve buluþ ve fikir sahiplerinin fikirlerini patentle korumasýnýn gerekliliðinden bahsetti. Özellikle üniversitelerin ve bilim adamlarýnýn buluþlarýný mutlaka patentlemelerinin ülke kaynaklarýnýn doðru ve yerinde kullanýmý açýsýndan son derece önemli olduðunu belirtti. Pfizer Ýlaçlarý Hukuk Direktörü Ertuðrul Onur ise konuþmasýnda toplumlarýn bilim, sanat, tasarým gibi açýlardan geliþmesinde fikri mülkiyet haklarýnýn önemini dile getirdi. Ýlaç endüstrisinde fikri mülkiyet haklarýna deðinen Ertuðrul Onur, "ilaç sektöründeki fikri mülkiyet haklarýnda temel amaç, hastalarýn yeni tedavilere ve ilaçlara eriþiminin önündeki engellerin kaldýrýlmasýdýr. Fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasý yoluyla, araþtýrmacý firmalar toplum saðlýðý için yeni araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýna yatýrým yapmaya devam edebileceklerdir. Ülke olarak AB ile bütünleþme sürecinde, fikri mülkiyet haklarý alanýnda atýlacak adýmlarla; ayrýca ilaç alanýnda araþtýrma-geliþtirme yatýrýmlarýndan daha fazla pay alýnmasýnýn önü açýlacak ve hastalarýn yenilikçi ve hayat kurtarýcý ilaçlara eriþimi kolaylaþacak ve hýzlanacaktýr" dedi. ACTUAL MEDICINE 89

5 Dünyanýn En Önemli Bilim Adamlarý Ýstanbul'da Kök Hücreyi Tartýþtý Kemik iliðinde, kanda, yenidoðan bebeklerin kordon kanýnda ve vücuttaki dokularda bulunan kök hücreler, son yýllarda týpta çýðýr açan birçok araþtýrmanýn ve tedavi imkanlarýnýn önünü açýyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Kök Hücre Çalýþma Grubu, Kök Hücre konusuyla ilgilenen bilimcileri, araþtýrmacýlarý ve kamuoyunu aydýnlatmak amacýyla yurt içi ve yurt dýþýndan deðerli konuþmacýlarýn katýlýmýyla gerçekleþen bir eðitsel sempozyum düzenlendi. Prof. Dr. Emin Kansu baþkanlýðýnda, 7 Eylül 2006'da gerçekleþtirilen "II. Kök Hücre Biyolojisinde Güncel Kavramlar ve Klinik Uygulamalar Sempozyumu" na, ülkemizde kök hücre konusunda çalýþan bilim adamlarý ile uluslararasý alanda söz sahibi olan Dominique Bonnet (Ýngiltere), Didier Montarras (Fransa), Charles Murry (A.B.D.), Lachlan Thompson (Ýsveç) ve Deniz Kýrýk (Ýsveç) misafir konuþmacý olarak katýldý. Sempozyumda; eriþkin kök hücreler, kök hücrelerin kendini yenileme ve pluripotency özellikleri, kordon kanýnýn rejeneratif týptaki yeri, mezodermal kök hücreleri ve Pedi-Stem projesi, iskelet kasý tamirinde eriþkin kök hücreler, normal ve lösemik kök hücrelerin biyolojik özellikleri, Parkinson hastalýðýnda nöral kök hücrelerin önemi, omurilik yaralanmalarýnda kök hücre uygulamalarý kalp hasarý tamirinde kök hücrelerin kullanýmý, eriþkin kemik iliði kök hücrelerinin kardiyovasküler hastalýklarda uygulanmasý, kalp hastalýklarýnda kök hücre uygulamalarý embriyonik kök hücreler ve doku mühendisliði, kök hücre araþtýrmalarýnda ülkemizde ve dünyada yasal düzenlemeler UNESCO 'nun bioetik kurallarý, ISSCR'ýn kök hücre araþtýrma ve uygulama kurallarý gibi konu baþlýklarý iþlendi. Dünyaca Ünlü Hekimlerden Kanser Hastalarýna ve Yakýnlarýna Seminer 31.Uluslararasý Medikal Onkoloji Kongresi (ESMO-European Society of Medical Oncology) kapsamýnda Ýstanbul'da düzenlenen hasta seminerinde, hastalar ve hasta yakýnlarý tüm kanser türleri, tedavi yollarý ve hasta bakýmý gibi önemli konularda sorularýna yanýt buldu. Seminer kapsamýnda, kanseri yenen ünlü sinema sanatçýsý Filiz Akýn ile bir söyleþi düzenledi. Avrupa'nýn en büyük ve dünyanýn en saygýn onkoloji kongresi ESMO bu yýl, çeþitli ülkelerden her biri alanlarýnda uzman olan yaklaþýk on bin hekimin katýlýmýyla, ülkemizde düzenlendi. Kongre kapsamýnda, kanser ve kanser tedavisi ile ilgili çok sayýda oturumun yaný sýra, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde "5. ESMO Hasta Semineri" de gerçekleþtirildi. Hasta ve hasta yakýnlarýna; kanser nedir, kanserde yenilikler nelerdir, kaliteli kanser tedavisi nedir ve nasýl ulaþýlýr, hasta hekim iliþkileri nasýl olmalýdýr, hasta haklarý nelerdir, hastalarýn organize olmalarýnýn önemi gibi hastalýkla mücadelede önemli faktörlerin anlatýldýðý seminerde yerli ve yabancý otoriteler sunumlar gerçekleþtirdi. Bunlarýn yaný sýra en çok görülen kanserlerden akciðer, meme, sindirim sistemi kanserleri ile prostat ve kan kanserleri hakkýnda son geliþmelerin duyurulduðu ve Avrupa' da kanser konusundaki hedeflerin aktarýldýðý interaktif oturumlar da düzenlendi. Bu toplantýlara yerli ve yabancý bilim adamlarý, politikacýlar, kanserle ilgili hasta ve hasta haklarý dernek kuruluþlarýnýn baþkanlarý konuþmacý olarak katýldý. Tedavi olmuþ hastalarýn da deneyimlerini paylaþtýðý oturumlarda kanseri yenen ünlü sinema sanatçýsý Filiz Akýn ile söyleþi yapýldý. 90 ACTUAL MEDICINE

BASIN BÜLTENİ Bilgi için: Sevil Utku Telefon: 0 212 267 16 00 Email: sevil.utku@aifd.org.tr

BASIN BÜLTENİ Bilgi için: Sevil Utku Telefon: 0 212 267 16 00 Email: sevil.utku@aifd.org.tr BASIN BÜLTENİ Bilgi için: Sevil Utku Telefon: 0 212 267 16 00 Email: sevil.utku@aifd.org.tr GfK Türkiye ülke çapında araştırdı TÜRK HALKI HASTALARIN YENİ İLAÇLARA DAHA KOLAY ERİŞMESİNİ İSTİYOR Halkın %69

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Kardiyologlar Antalya'da Buluþtu

Kardiyologlar Antalya'da Buluþtu Kardiyologlar Antalya'da Buluþtu (22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi nden Ýzlenimler) Türk Kardiyoloji Derneði tarafýndan düzenlenen 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasým 2006 tarihleri arasýnda Antalya'da

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Ý Z M Ý R 7. Ý L E R Ý YA Þ S E M P O Z Y U M U Palyatif Bakým MÝMARÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 18-19 Mart 2014 B a l ç o v a T e r m a l O t e l, ÝZMÝR Ýzmir

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ ACIBADEM BODRUM HASTANESİ KANSERE İNAT, EL ELE HAYAT DEDİ Acıbadem Bodrum Hastanesi, en sık görülen kanser türlerinin başında gelen kolon ve meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için Kansere İnat,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007 Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Kompozisyon Yarýþmasý Sonuçlandý Birleþmiþ Milletler in Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı