Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa"

Transkript

1 Kanserde Erken Taný Ýçin 'Mavi Bisiklet'le YolAçýk Kanserde erken tanýnýn önemine dikkat çekmek amacýyla Roche'un düzenlediði 'Mavi Bisiklet, Kanserde Erken Taný Ýçin YolAçýk' kamuoyu bilinçlendirme kampanyasý 9 Eylül'de baþladý. A Milli Takým Bisikletçileri kanserle mücadeleye destek vermek için Ýstanbul, Ýzmit, Eskiþehir, Ankara, Konya, Isparta, Antalya hattýnda 2 haftada yaklaþýk 2000 kilometre bisiklet sürdü. Ýl ve ilçe merkezlerinde hazýrlanan parkurlarda vatandaþlar da pedal çevirerek kampanyaya destek verdi. Her katýlýmcý için 50 YTL'lik baðýþ yapan Roche, kampanya sonunda bu rota üzerindeki illerde mamografi merkezi kurulmasý amacýyla bir fon oluþturdu. Kanser hastalýðýnýn tedavisi konusunda araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýna dünyada en büyük yatýrýmý yapan ilaç þirketlerinden biri olan Roche, erken tanýnýn önemine dikkat çekmek amacýyla 'Mavi Bisiklet, Kanserde Erken Taný Ýçin Yol Açýk' adýyla yeni bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasýný hayata geçirdi. Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Daire Baþkanlýðý'nýn desteði ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katýlýmý ile düzenlenen Kampanya için A Milli Takým bisikletçileri Ýstanbul' dan Antalya'ya kadar yaklaþýk 2000 kilometre pedal çevirdi Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Mavi Bisiklet Kampanyasý'nda bisikletçilere eþlik eden 'Roche Mavi Bisiklet TIR'ýnda ise týp uzmanlarýnýn katýlýmýyla halka açýk bilinçlendirme toplantýlarý yapýldý. Türkiye A Milli Takým bisikletçileri Ýstanbul, Ýzmit, Eskiþehir, Ankara, Isparta, Konya, Antalya ana güzergahýnda toplam 14 merkezden geçerek kanser hastalýðýyla mücadele için bisiklet sürerken; rota üzerindeki il ve ilçe merkezlerinde düzenlenen bisiklet parkurlarýnda vatandaþlar da pedal çevirerek Kampanya'yý destekledi. Her katýlýmcý adýna 50 YTL'lik baðýþ yapan Roche, kampanya sonunda toplanan baðýþý, Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Daire Baþkanlýðý'nýn uygun göreceði yerlerde mamografi merkezlerinin kurulmasý amacýyla oluþturulan fona aktardý. Ayný güzergah boyunca bisikletçilere eþlik edecek 'Roche Mavi Bisiklet TIR'ýnda ise kanser alanýnda uzman doktor ve profesörlerin katýlýmýyla erken taný konusunda bilinçlendirme toplantýlarý yapýldý. Halkýn katýlýmýna açýk olan toplantýlarda; akciðer kanseri, meme kanseri, lenf kanseri (lenfoma), kolon kanseri, cilt kanseri (malign melanoma) konularýnda detaylý bilgiler verilerek, broþürler ve eðitici materyaller daðýtýldý. A Milli Takým sporcularýnýn Mavi Bisiklet için pedal çevirmeye baþladýðý Taksim Meydaný'nda gerçekleþtirilen törende bir konuþma yapan Prof. Dr. Faruk Aykan, "Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde kalp ve damar hastalýklarýndan sonra en önemli saðlýk sorunu olan kanser, aslýnda büyük ölçüde önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalýktýr. Bu da, kansere yakalanmadan önce kansere yol açan faktörlerden uzak durma, kansere yakalanýnca da erken taný ve tedavi ile mümkündür. Ucuz ve pratik tarama testleri sayesinde, erken evrede taný konulabilmekte ve bu vakalar hastalýk yayýlmadan tedavi edilebilmektedir. Erken taný, hem saðkalýmý artýrmakta hem de ekonomik kayýplarý önlemektedir. Bu konularda, toplumun bilinçlendirilmesindeki duyarlý giriþimlerinden dolayý, baþta Roche yetkilileri olmak üzere bu projeyi destekleyen tüm kuruluþlarý kutluyor, diðer kurumlarýn da bu tür projelere ilgi göstermelerini diliyorum" dedi. Roche Medikal Direktörü Dr. Çiðdem Aþkýn da, erken teþhisin önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinin kanser vakalarýnda saðkalým süresinde kayda deðer baþarýlar saðladýðýný, önümüzdeki yýllarda da sürdürülecek "Mavi Bisiklet" kampanyasýnýn, bu çabaya önemli katkýlar saðlayacaðýný dile getirdi. Çiðdem Aþkýn, "Ýstanbul'dan Antalya'ya kadar uðrayacaðýmýz 14 merkezde herkesi Mavi Bisiklet'e katýlmaya ve erken taný ile hayat kurtarmak için birlikte pedal çevirmeye davet ediyoruz" diye konuþtu. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan duyduðu mutluluðu 86 ACTUAL MEDICINE

2 ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu ise A Milli Takým sporcularýnýn Ýstanbul'dan Antalya'ya kadar yaklaþýk 2000 kilometrelik yol katedeceklerini, böylece spor yapmanýn önemine ve saðlýklý yaþama dikkat çekeceklerini belirtti. Avrupa'da insanlarýn gündelik hayatýnýn içinde olan bisiklet sporunun Türkiye'de de geliþmesi için bu tür organizasyonlarýn önemli olduðunu söyleyen Emin Müftüoðlu, 'Bizi böylesine güzel bir amaç etrafýnda birleþtirdiði için Roche'a teþekkür ediyoruz. Bu kampanya boyunca vatandaþlarýmýzýn da yoðun ilgisiyle kanserde erken taný konusunda önemli bir aþama kaydedilerek, halkýmýzýn spora ve saðlýklý yaþama ilgisi daha da artacaktýr' dedi. Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Halil Tancan Arpak, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Doðan Uysal'ýn da birer konuþma yaptýðý törene; aralarýnda ÇASOD ve SODER üyeleri Rutkay Aziz, Ediz Hun, Yusuf Sezgin, Ýzzet Günay, Nur Sürer, Þerif Sezer'in de bulunduðu çok sayýda sinema sanatçýsý destek verdi. Yüksel Ak ve Tülin Þahin'in özel yapým Mavi Bisikletlerle poz verdiði törene, Ozan Orhon ve Bora Gencer de katýldý. Türkler Korunmuyor Proje Direktörü Doç. Dr. Cem Ýncesu, "Araþtýrmaya 16 yaþ ve üzeri kiþiler katýldý. Buna göre Türk halký cinselliði hala ''kulaktan dolma bilgilerle'' öðreniyor. Özellikle ergenlik yaþlarýnda cinsel konularda bilgi edinme kaynaðý olarak çevre ve arkadaþlarýný gösterenlerin oraný yüzde 51, yetiþkinlerde ise yüzde 34. Doðum kontrol yöntemleri biliniyor.ama uygulamaya bakýldýðýnda prezervatifle korunma oraný yüzde 28, ''dýþarý boþalma'' yönteminin yüzde 16, doðum kontrol hapýyla korunma oraný yüzde 10'da kalýyor. Yine bu araþtýrmaya göre Türk toplumunun 4'te biri hiçbir korunma yöntemi kullanmýyor" dedi. Cinsel Eðitim Tedavi ve Araþtýrma Derneði'nin (CETAD) 20 ilde, bin 537 kiþiyle yaptýðý kamuoyu araþtýrmasýna göre, Türk toplumunun 4'te biri hiçbir korunma yöntemini kullanmýyor. Prezervatifle korunma oraný yüzde 28, ''dýþarý boþalma'' yöntemi yüzde 16, doðum kontrol hapýyla korunma oraný ise yüzde 10. CETAD'ýn, yüzde 90 oranýnda AB tarafýndan finanse edilen, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Üreme Saðlýðý programý kapsamýnda desteklenen ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk'' projesi, Ýstanbul'da düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Toplantýda, bu alanda Türkiye'de yaþanan sorunlar ve çözüm yollarý konusunda haberdarlýk ve duyarlýlýðýn artýrýlmasýný amaçlayan proje kapsamýnda tamamlanan ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý'' sonuçlarý da açýklandý. Araþtýrma sonuçlarý aktif cinsel yaþamý olan kiþilerin yüzde 32'sinin hayatýnýn bir döneminde cinsel sorunlarla karþýlaþtýðýný gösteriyor. Ancak araþtýrmaya katýlan ve aktif cinsel yaþamý olanlarýn yüzde 93'ü bugüne kadar cinsel saðlýk için hiçbir tedavi görmemiþ. Araþtýrma sonuçlarý Türklerin bekaret konusundaki tutuculuðunu da gözler önüne seriyor. ''Bekaret kadýnýn namusunun simgesidir'' ifadesine, araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 75'inin ''katýlýyorum'' yanýtýný verdiði gözleniyor. ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk'' projesinin 12 ay devam etmesi planlanýyor. Eðitim ve Saðlýk Muhabirleri Derneði'nin de destek verdiði projeyle, Ýstanbul, Ýzmir, Diyarbakýr ve Bursa'da cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý alanýnda 8 ayrý dosya ile kamuoyunun medya aracýlýðýyla bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenli aralýklarla medya mensuplarýyla paylaþýlacak olan dosyalar ''Cinsel Yaþam ve Sorunlarý'', ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Erkekte Saðlýklý Yaþlanma'', ''Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Alanýnda Kadýnda Saðlýklý Yaþlanma'', ''Güvenli Cinsellik'', ''Kadýn Cinselliði'', ''Erkek Cinselliði'', ''Gençlik ve Cinsellik'', ''Seks Ticareti'' baþlýk- ACTUAL MEDICINE 87

3 larýndan oluþacak. Toplam 290 bin Euro bütçe ayrýlan projenin bilimsel altyapýsýný oluþturan Çalýþma Grubunda, Doç. Dr. Ýncesu'nun yaný sýra Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Saðlýðý ve Eðitim Araþtýrma Birimi Baþkaný Prof. Dr. Ayþen Bulut, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Engin Eker, Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ferruh Þimþek, Türkiye Psikiyatri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Þahika Yüksel, Uzman Doktor Haluk Pektaþ, Türkiye Aile Saðlýðý Planlamasý Vakfýndan sosyolog Nurcan Müftüoðlu ve Proje Koordinatörü Azime Acar yer alýyor. Türk Halký Yeni Ýlaçlara Daha Kolay Eriþebilmek Ýstiyor Türkiye'de toplumun büyük bir çoðunluðu yeni ilaçlara daha çabuk ve daha kolay eriþebilmek istiyor. Uluslararasý kamuoyu araþtýrma þirketi GfK Türkiye'nin ülke çapýnda yürüttüðü bir araþtýrmaya katýlanlarýn büyük çoðunluðu yeni ilaçlara Amerika veya Avrupa'da hastalara sunulmasýnýn ardýndan maksimum 6 aylýk bir süre içerisinde eriþebilmeyi tercih ederken, katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý yeni ilaçlarýn Türkiye'de geliþmiþ ülkelerle ayný zamanda pazara sunulmasý gerektiðine inandýklarýný belirtti. GfK Türkiye, toplumun saðlýk bakým sisteminde yeni ilaçlara verdiði deðeri tespit etmek amacýyla Aðustos 2006 tarihleri arasýnda, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Samsun ve Trabzon'da yaþlarýnda 619 kiþi ile telefonla anket tekniði kullanýlarak bir kamuoyu araþtýrmasý gerçekleþtirdi. Sonuçlarý 12 Eylül'de açýklanan araþtýrmaya göre, bölgesel düzeyde, vatandaþlarýn yüzde 90'ýndan fazlasý hastalarýn Amerika ve Avrupa'da sunulan yeni ilaçlara eriþebilmesinin önemli olduðunu düþünüyor. Bu konuda en fazla destek ise Doðu ve Ýç Anadolu bölgelerinden (yüzde 95-96) geliyor. GfK Türkiye'nin yürüttüðü kamuoyu araþtýrmasý yeni ilaçlara eriþimi, bireylerin gerek kendileri gerekse de aileleri açýsýndan yeni ilaçlara verdiði önemi irdeleyen bir dizi soruyu kapsýyor. Genel anlamda, bütün bölgelerdeki vatandaþlar hastalarýn ilaçlara en kýsa sürede eriþebilmesini çok belirgin bir þekilde destekliyor (%98-100). Üç kiþiden ikisi yeni ilaçlarýn geçtiðimiz yüzyýlda uzun ömürlülüðe önemli bir þekilde katký saðladýðýný düþünüyor; bu düþünce ülkenin Doðu bölgelerinde özellikle baskýn bir þekilde gözlemleniyor. Bütün bölgelerde, hastalar yeni ilaçlarýn hekimlere ve bu ilaçlara ihtiyacý olan hastalara ulaþtýrýlmasýnýn önemli olduðuna inanýyor. Görüþülen her iki kiþiden biri devletin ilaçlara yaptýðý mevcut harcama düzeyinin yeterli olmadýðýný düþünüyor (yüzde 51); özellikle Batý Bölgesinde devletin ilaca yaptýðý harcamalarda kýsýntýya gidilmemesi gerektiðine katýlmayanlarýn oraný yüzde 54'e ulaþýyor. Araþtýrmanýn sonuçlarý, beþ kiþiden dördünün bugün Avrupa'daki tedavi ve bakým standartlarýnýn Türkiye'den daha yüksek olduðunu düþündüðünü gösteriyor. Hastalarýn büyük bir çoðunluðu (% 93' ü) Avrupalý hastalarýn tedavileri için yeni bir ilaç kullanmasý durumunda, Türkiye'deki hekim ve hastalarýn da o ilaca eriþebilmesinin önemli olduðunu düþünüyor; bu düþünceye en belirgin destek Ýç Anadolu bölgesinden geliyor (%95). Araþtýrmanýn sonuçlarýný deðerlendiren AÝFD Genel Sekreteri Engin Güner, Türk insanýnýn bire iki çoðunlukla yeni ilaçlarýn Türkiye'ye giriþlerinin geciktirilmemesi gerektiðine inandýðýný kaydederek, "Ýnsanlarýmýz, büyük bir çoðunlukla Avrupalýlar ve Amerikalýlarla ayný zamanda yeni ilaçlarý kullanma hakkýna sahip olmak istiyor. Yapýlan araþtýrma bunu net bir þekilde ortaya çýkardý. Halen hükümetin yeni ilaçlarý Türkiye'de onaylamasý en az 2 yýl sürüyor. Bu ilaçlarýn Sosyal Güvenlik Kurumlarý tarafýndan kullanýlmasý 3 yýl kadar zaman alabiliyor. Bu prosedürlerin, hasta beklentilerine ve Avrupa Birliði'ndeki standartlara uygun olmasý gerekiyor. 88 ACTUAL MEDICINE

4 Hükümet'le elele vererek iþlemleri, hastalarýn beklentilerini karþýlayacak þekilde, daha verimli ve þeffaf hale getirmenin yollarýný bulmalýyýz" dedi. Belli bir gelir düzeyindeki hastalarýn yeni ilaçlarý yurtdýþýndan temin edebildiklerine dikkat çeken Güner; "Ancak Hükümetimizin onaylarýný bekleyen milyonlarca vatandaþýmýz için ayný olanak söz konusu deðil. Bu nedenle saðlýk alanýndaki farklýlýklarý kapatmak için daha çok çaba harcamamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu. Ýlaçta tasarruf konusuna da deðinen Güner, yenilikçi ilaçlar bir yandan hastanýn saðlýðýný düzeltir ve yaþamýný uzatýrken; bir yandan da gereksiz ameliyatlarý, uzayan tedavileri engelleyerek kamunun saðlýk harcamalarýný azaltýyor. Ayrýca bu ilaçlarla kalýcý engelliliklerin önüne geçiliyor ve çalýþanlarýn hastalýk nedeniyle iþe gidemedikleri günler azalýyor. Bütün bunlar ekonomiye çok ciddi bir katma deðer saðlýyor, vitamin, mineral gibi ilaçlarýn geri ödemesi yapýlmayarak ilaçta tasarruf yapýlabilir hayat kurtaran ilaçlarda tasarrufa gitmeye çalýþmak saðlýk maaliyetlerini iyice artýrdýðý için ekonomiyi daha da olumsuz etkiler" dedi. Ýlaç Endüstrisinde "Fikri Mülkiyet Haklarý Araþtýrma Ödülleri" Sahiplerini Buldu Pfizer Ýlaçlarý ve Hacettepe Üniversitesi iþbirliði ile bu yýl ikincisi düzenlenen "Ýlaç Endüstrisinde Fikri Mülkiyet Haklarý Araþtýrma Ödülleri" (HU-IPTS-Pfizer Awards International Pharmaceutical Technology Symposium-IPTS Awards) sahiplerini buldu. Ana amacý Türk ilaç endüstrisinin dünya standartlarýna uyumunu saðlamak için ilaç araþtýrma ve geliþtirme sürecinde fikri mülkiyet haklarýnýn yaygýn bir biçimde anlaþýlmasý, öðrenilmesi, uygulanmasý suretiyle, yaratýcý gücün geliþmesini özendirmeye katkýda bulunmak olan "Ýlaç Endüstrisinde Fikri Mülkiyet Haklarý Araþtýrma Ödülleri" töreni 13 Eylül 2006 tarihinde Antalya'da gerçekleþtirildi. Büyük Ödül, Yüksek Lisans/Doktora Ödülü ve Üniversite Lisans Ödülü olmak üzere 3 ayrý kategoride jüri tarafýndan ödüle layýk görülen çalýþmalarýn sahipleri Uzm. Ecz. Ýrem Yenice, Ecz. Elif Ay ve Zafer Uygun, ödüllerini Pfizer Ýlaçlarý Hukuk Direktörü Ertuðrul Onur'dan aldý. Ödül töreninde bir konuþma yapan Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalý Baþkaný ve IPTS Kurucu Baþkaný Prof. Dr. Atilla Hýncal, Türkiye'de bilim ve sanayinin hýzlý ilerlemesi için yeniliklerin ö- zendirilmesi ve buluþ ve fikir sahiplerinin fikirlerini patentle korumasýnýn gerekliliðinden bahsetti. Özellikle üniversitelerin ve bilim adamlarýnýn buluþlarýný mutlaka patentlemelerinin ülke kaynaklarýnýn doðru ve yerinde kullanýmý açýsýndan son derece önemli olduðunu belirtti. Pfizer Ýlaçlarý Hukuk Direktörü Ertuðrul Onur ise konuþmasýnda toplumlarýn bilim, sanat, tasarým gibi açýlardan geliþmesinde fikri mülkiyet haklarýnýn önemini dile getirdi. Ýlaç endüstrisinde fikri mülkiyet haklarýna deðinen Ertuðrul Onur, "ilaç sektöründeki fikri mülkiyet haklarýnda temel amaç, hastalarýn yeni tedavilere ve ilaçlara eriþiminin önündeki engellerin kaldýrýlmasýdýr. Fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasý yoluyla, araþtýrmacý firmalar toplum saðlýðý için yeni araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýna yatýrým yapmaya devam edebileceklerdir. Ülke olarak AB ile bütünleþme sürecinde, fikri mülkiyet haklarý alanýnda atýlacak adýmlarla; ayrýca ilaç alanýnda araþtýrma-geliþtirme yatýrýmlarýndan daha fazla pay alýnmasýnýn önü açýlacak ve hastalarýn yenilikçi ve hayat kurtarýcý ilaçlara eriþimi kolaylaþacak ve hýzlanacaktýr" dedi. ACTUAL MEDICINE 89

5 Dünyanýn En Önemli Bilim Adamlarý Ýstanbul'da Kök Hücreyi Tartýþtý Kemik iliðinde, kanda, yenidoðan bebeklerin kordon kanýnda ve vücuttaki dokularda bulunan kök hücreler, son yýllarda týpta çýðýr açan birçok araþtýrmanýn ve tedavi imkanlarýnýn önünü açýyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Kök Hücre Çalýþma Grubu, Kök Hücre konusuyla ilgilenen bilimcileri, araþtýrmacýlarý ve kamuoyunu aydýnlatmak amacýyla yurt içi ve yurt dýþýndan deðerli konuþmacýlarýn katýlýmýyla gerçekleþen bir eðitsel sempozyum düzenlendi. Prof. Dr. Emin Kansu baþkanlýðýnda, 7 Eylül 2006'da gerçekleþtirilen "II. Kök Hücre Biyolojisinde Güncel Kavramlar ve Klinik Uygulamalar Sempozyumu" na, ülkemizde kök hücre konusunda çalýþan bilim adamlarý ile uluslararasý alanda söz sahibi olan Dominique Bonnet (Ýngiltere), Didier Montarras (Fransa), Charles Murry (A.B.D.), Lachlan Thompson (Ýsveç) ve Deniz Kýrýk (Ýsveç) misafir konuþmacý olarak katýldý. Sempozyumda; eriþkin kök hücreler, kök hücrelerin kendini yenileme ve pluripotency özellikleri, kordon kanýnýn rejeneratif týptaki yeri, mezodermal kök hücreleri ve Pedi-Stem projesi, iskelet kasý tamirinde eriþkin kök hücreler, normal ve lösemik kök hücrelerin biyolojik özellikleri, Parkinson hastalýðýnda nöral kök hücrelerin önemi, omurilik yaralanmalarýnda kök hücre uygulamalarý kalp hasarý tamirinde kök hücrelerin kullanýmý, eriþkin kemik iliði kök hücrelerinin kardiyovasküler hastalýklarda uygulanmasý, kalp hastalýklarýnda kök hücre uygulamalarý embriyonik kök hücreler ve doku mühendisliði, kök hücre araþtýrmalarýnda ülkemizde ve dünyada yasal düzenlemeler UNESCO 'nun bioetik kurallarý, ISSCR'ýn kök hücre araþtýrma ve uygulama kurallarý gibi konu baþlýklarý iþlendi. Dünyaca Ünlü Hekimlerden Kanser Hastalarýna ve Yakýnlarýna Seminer 31.Uluslararasý Medikal Onkoloji Kongresi (ESMO-European Society of Medical Oncology) kapsamýnda Ýstanbul'da düzenlenen hasta seminerinde, hastalar ve hasta yakýnlarý tüm kanser türleri, tedavi yollarý ve hasta bakýmý gibi önemli konularda sorularýna yanýt buldu. Seminer kapsamýnda, kanseri yenen ünlü sinema sanatçýsý Filiz Akýn ile bir söyleþi düzenledi. Avrupa'nýn en büyük ve dünyanýn en saygýn onkoloji kongresi ESMO bu yýl, çeþitli ülkelerden her biri alanlarýnda uzman olan yaklaþýk on bin hekimin katýlýmýyla, ülkemizde düzenlendi. Kongre kapsamýnda, kanser ve kanser tedavisi ile ilgili çok sayýda oturumun yaný sýra, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde "5. ESMO Hasta Semineri" de gerçekleþtirildi. Hasta ve hasta yakýnlarýna; kanser nedir, kanserde yenilikler nelerdir, kaliteli kanser tedavisi nedir ve nasýl ulaþýlýr, hasta hekim iliþkileri nasýl olmalýdýr, hasta haklarý nelerdir, hastalarýn organize olmalarýnýn önemi gibi hastalýkla mücadelede önemli faktörlerin anlatýldýðý seminerde yerli ve yabancý otoriteler sunumlar gerçekleþtirdi. Bunlarýn yaný sýra en çok görülen kanserlerden akciðer, meme, sindirim sistemi kanserleri ile prostat ve kan kanserleri hakkýnda son geliþmelerin duyurulduðu ve Avrupa' da kanser konusundaki hedeflerin aktarýldýðý interaktif oturumlar da düzenlendi. Bu toplantýlara yerli ve yabancý bilim adamlarý, politikacýlar, kanserle ilgili hasta ve hasta haklarý dernek kuruluþlarýnýn baþkanlarý konuþmacý olarak katýldý. Tedavi olmuþ hastalarýn da deneyimlerini paylaþtýðý oturumlarda kanseri yenen ünlü sinema sanatçýsý Filiz Akýn ile söyleþi yapýldý. 90 ACTUAL MEDICINE

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2011 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet 2. Basým : Mart 2011,

Detaylı