Bina yöneticilerine asansör uyarýsý Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nce operasyon düzen-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bina yöneticilerine asansör uyarýsý Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nce operasyon düzen-"

Transkript

1 TNT Kargo, orum ticaretini dünya ile buluþturuyor TNT Kargo Satýþ Bölge Müdürleri Ýsmail Doðan ve Bahar Gürgen, TNT orum Bayisi Hasan Suvacý'yý ziyaret etti. orum Temsilciliði'nin 8. yýlýný pasta keserek kutlayan TNT Satýþ Bölge Müdürleri, TNT Kargo'nun dünya üzerindeki yaygýn aðý ile, orum'un ticaretini dünya ile buluþturduðunu * HABERÝ 9 DA 5 büyük þehirde orumlu nüfus aðýrlýðý orumlu mucitten yeni tasarým Yerli güneþ arabasý yollarda orum Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren bir firma, yerli güneþ arabasý tasarladý. Güneþ enerjisiyle hareket eden golf arabasý tarzýndaki taþýt test aþamasýný baþarýyla geçti. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre, orum nüfusuna kayýtlý 1 milyon 279 bin 896 kiþi olduðu belirtildi. TNT Kargo Satýþ Bölge Müdürleri Ýsmail Doðan ve Bahar Gürgen, TNT orum Bayisi Hasan Suvacý'yý ziyaret * HABERÝ 4 DE orumlu sanayici Bayram Uður, tasarladýðý güneþ arabasýný tanýttý. * HABERÝ 11 DE Emre Uslu ile dalga geçti 8 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Yeniþafak yazarý Hayrettin Karaman bugünkü yazýsýnda kendisine yapýlan eleþtileri ele aldý... Özellikle yazýsýnda ironik bir dil kullanarak Emre Uslu'yla dalga geçti. * HABERÝ 2 DE Hayrettin Karaman Bina yöneticilerine asansör uyarýsý Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nce operasyon düzen- orum Belediyesi, asansörlerin yýllýk kontrollerinin yaptýrýlmasý ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Uyuþturucuya darbe, 10 tutuklama * HABERÝ 6 DA Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce yapýlan operasyonda, uyuþturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 þüpheli çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. orum da sýcaklýk 12 dereceye yükselecek * HABERÝ 3 DE Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre; Yurt genelinde yaðýþ beklenmiyor. orum da sýcaklýk 12 dereceye yükselecek. * HABERÝ 4 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurluluiþadamlarý ile Ýstanbul da bir araya geldi. Ýþadamlarýndan destek istedi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlulu iþadamlarý ile Ýstanbul da bir araya geldi. * HABERÝ 5 DE Sungurlu da intihara teþebbüs eden avukat, tedavi altýna alýndý. Avukat intihara teþebbüs etti Tokat yaptý, darýsý orum a Gaziosmanpa þa Üniversitesi (GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin, Orta Karadeniz Bölgesi nin ilk Teknopark'ýný n Tokat ta kurulduðunu Dört ayrý noktaya yerleþtirilen oyuncak ve kitap toplama kutularýnda toplananlarý ihtiyaç sahiplerine daðýta- Belediye den saklama paylaþ kampanyasý orum Belediyesi, eski oyuncak ve kitaplarý toplama kampanyasý baþlattý. * HABERÝ 6 DA PTT çalýþanlarý sandýða gidiyor orum PTT Baþmüdürlüðü Biriktirme ve Yardým Sandýðý (BYS) delege seçimi 10 Þubat 2014 Pazartesi günü yapýlacak. * HABERÝ 10 DA Orta Karadeniz Bölgesi nin ilk Teknopark'ý Tokat a kuruldu. * HABERÝ 5 DE 638 engelli iþ bekliyor Otomobilde maddi hasar meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil direðe çarptý Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, orum'da 2013 yýlýnda 946 engellinin iþ müracaatýnda bulunduðunu, bu sayýdan 308'inin istihdam edildiðini * HABERÝ 7 DE orum un Sungurlu ilçesinde kendisine ait ofiste baþýna tabancayla ateþ ederek intihara teþebbüs eden avukat, tedavi altýna alýndý. * HABERÝ 3 DE orum un Ýskilip ilçesinde bir kadýn sürücünün el frenini çekmeyi unuttuðu otomobil, elektrik direðine çarptý. Mehmet Ali Erdoðan * HABERÝ 3 DE

2 2 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Turizm sektöründe tanýnmak için T ürkiye'nin en prestijli tanýtým organizasyonlarý arasýnda gösterilen EMÝTT Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarý'na katýldýk. TÜYAP Fuar Merkezi'nde 18. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açan fuarýn müdavim ev sahiplerinden Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül anlattý. Ýstanbul'da fuarýn devam ettiði günlerde, memleketin turizm pastasýndan daha fazla pay almasý, yerli ve yabancý turistlerin orum'u güzergâhlarýna dahil etmesi için tanýtým amacýyla tur operatörleri görüþme yapýldý malum. Zeki Gül'ün anlattýðýna göre, tur operatörleri her ne kadar ksaray Il Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa ADoðan, darphane binasý olarak bilinen ve aslýnda hangah olan tarihi yapýnýn Konya Ovasý Projesi (KOP) kapsamýnda restore edilmesi için çalýþmalara baþladýklarýný Aksaray'da darphane binasý olarak bilinen yapýnýn aslýnda hangâh olduðu öðrenildi. Kaynaklarda Melik Mahmud Gazi Hangâhý olarak geçen yapýnýn ne amaçla yapýldýðý konusunda bilgi bulunmuyor. Planý yan mekanlý, zaviyeli camilere benzeyen hangah, ayný zamanda Konya Sahip Ata Hangâhý, Afyon Boyalýköy Kureyþ Baba Hangâhý ve orum Mecitözü Elvan elebi Dergâhý ile plan bakýmýndan benzerlik gösteriyor. Ancak bu yapýlar Aksaray hangâhýnda olduðu gibi çini kaplý deðil. Tarihi yapý hakkýnda bilgi veren Aksaray Il Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doðan, "Hangâhýn kitabesi bulunmadýðýndan yapým tarihi bilinmemektedir. Ancak yapýnýn üzerinde bulunan çinilere dayanýlarak XIII-XV. yüzyýlda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Hangâha ismini veren Melik Mahmud Gazi, Daniþmendli hükümdarlarýndan Nizameddin Yaðýbasan'ýn oðlu olup, asýl adý Muzafferiddin Melik Mahmud Gazi'dir." Aksaray'ýn en eski tarihi yapýlarýndan biri olduðunu ifade eden Il Kültür ve Turizm Müdürü Doðan, þunlarý söyledi: "Yapýnýn kitabesi yoktur. Ancak 1994 yýlýnda Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü Öðretim Üyesi Prof.Dr. Bekir Deniz'in yaptýðý sanayi þehri olursak olalým orum'un iyi tanýnmadýðý görüþünde hemfikir. Turizmde tanýnmayý saðlamanýn yollarýndan birisi süper ligte takým olmasý. Bir diðer alternatif Asmalý Konak örneðinde olduðu gibi dizi film çektirilmesi. orum'u tanýtmak için seyahat acentelerinin sahipleri veya satýþ danýþmanlarýnýn orum'a davet edilmesi. Gelelim sadede; TURSAB Baþkaný ile birlikte 300 seyahat acentesinin sahibi veya satýþ danýþmanlarý muhtemelen Mayýs ayýnda orum'a davet edilecek. Haydi hayýrlýsý... Darphane binasý olarak bilinen ve aslýnda hangah olan tarihi yapýnýn Elvançelebi Türbesi ile benzerlik kazý esnasýnda Müminun süresinin 16 ayeti yazýlý olduðu bir kitabe bulunmuþtur. Halkýn dilinde darphane, tarihi kayýtlarda vakfiyelerde hangah olarakta geçmekte. Konya Sahip Ata Fahrettin Hangâhýyla benzerlik göstermekte. Dolayýsýyla bu yapýnýn Selçuklular dönemine ait olabileceði konusunda tarihçilerin görüþleri vardýr yýlýna kadar olan süreçte Somuncu Baba Hazretleri soyundan gelen ailelere vakýf olarak devredilmiþtir. Yapýya ait ilk vakfiyeye Sultan II.Beyazýt dönemine rastlýyoruz. Yapýnýn 13 ve 15 yüzyýllara tarihlendiðini görüyoruz. Daniþmentlerin zayýflamasý ile beraber Gýyasettinkeyhüsver döneminde Melik Mahmut Gazi Aksaray Emiri olarak Selçuklular adýna görev yaptýðý dönemde yapýldýðý söylenebilir. Bunun yol boyu örnekleri kervansaraylardýr. Þehir içerisinde bir misafirhane gibi kullanýlmýþtýr. Somuncu Baba Hazretleri döneminde, 15. ve 16. yüzyýllarda Yusuf Hakiki Baba ve onun soyundan gelen tarikat mensuplarý burayý bir tekke gibi zaviye gibi kullanmýþlardýr." Yapýnýn eski görünümüne dönmesi için ilgili kurumlarla çalýþma baþlatýldýðýný ifade eden Mustafa Doðan, "Günümüzde yapý þu anda restorasyonu ile ilgili çalýþmalar sürdürülüyor. Konya Vakýflar Bölge Müdürlüðü, Aksaray Belediyemiz ve Kültür Turizm Müdürlüðümüz Aksaray, Karaman, Konya ve Niðde illerini içine alan Konya Ovasý Projesi (KOP) kapsamýnda 2014 yýlý itibariyle tekrar ayaða kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalara baþladýk." (Cihan) ACAT DER bugün açýlýyor cil ve Afet Derneði A(ACAT DER) orum Þubesi bugün açýlýyor. Doç. Dr. Oðuz Gündoðdu ve Dr. Bülent Özmen in yurt dýþý programý nedeniyle bugüne ertelenen açýlýþ, saat de Ýnönü Caddesi nde bulunan Þoförler ve Otomobilciler Odasý yanýnda yapýlacak. Açýlýþýn ardýndan saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda orum Ýlinin Afetselliði ve özüm Önerileri konulu bir panel düzenlenecek. ACAT DER orum Þube Baþkan Yardýmcýsý Can Kargýn, Bu bir günlük deðiþiklikten ötürü siz deðerli basýn mensuplarýndan, katýlým gösterecek protokollerimizden ve saygýdeðer orum halkýndan özür diliyoruz. 15 Þubat Cumartesi günü yapýlacak orum Þubesi açýlýþ törenimize bütün orum halkýný, Sivil Toplum Örgütlerini ve deðerli basýn mensuplarýný bekliyoruz. Sevgi ve saygýlarýmýzla. Acil ve Afet Derneði (ACAT DER) orum Þubesi bugün açýlýyor. Y eniþafak yazarý Hayrettin Karaman bugünkü yazýsýnda kendisine yapýlan eleþtileri ele aldý... Özellikle yazýsýnda ironik bir dil kullanarak Emre Uslu'yla dalga geçti... Ýþte Hayrettin Karaman'ýn "Ne fetva ne hakaret" baþlýklý o yazýsý: 'Yalan söyleyen, iftira ve hakaret eden kimseye Ýslami kaynaklarda fâsýk denir, fâsýk ahlaksýzdýr, ahlaksýz da þerefsizdir. Bu kiþinin þahitliði kabul edilmez, sözüne inanýlmaz, kamu görevinde istihdam edilmez, devletin uygun gördüðü þekilde cezalandýrýlýr.' Bu ifade için bilmeden konuþup yazan birisi þu deðerlendirmeleri yapmýþ: Küfür ve ölüm fetvasý. Allah aþkýna, yukarýdaki ifadenin hakaret manasýnda küfür ve birinin ölümüne fetva ile ne alakasý var! Bana yöneltilen 'Yalana fetva veriyor orumvaliliði ile Belediye Baþkanlýðý EMÝTT Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarý'na katýlarak orum u tanýttý. Emre Uslu ile dalga geçti evlet Tiyatrolarý, 10- D15 Þubat tarihleri arasýnda 12 ilde 7 farklý oyunla seyirci karþýsýna çýkacak. Tiyatroya hiç gitmemiþ, tiyatrodan haberdar olmayan seyirciyi tiyatroyla buluþturmayý amaçlayan Devlet Tiyatrolarý, Anadolu nun çeþitli þehirlerinde 28 temsil gerçekleþtirecek. Tiyatro kültürünün geliþmesini hedefleyen Devlet Tiyatrolarý, turne boyunca Gaziantep, Kahramanmaraþ, Elazýð, Malatya, orum, Zonguldak, Denizli, Ordu, Aydýn, Bolu, Giresun, poðlu Kültür Merkezi Artvin ve Bulancak ta Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde sahnelenecek. oyunlar sahneleyecek. Turne programý çerçevesinde Ankara Devlet Tiyatrosu, Kemal Þerif Öz- Antalya Devlet Tiyatrosu, Semih Sergen in yazýp rejisörlüðü- Demirbaþ ýn yönettiði türk ün yazdýðý, T. Murat nü yaptýðý 'Mevlana-Aþk 'Kurtuluþ'u Þubat ve Barýþ ýðlýðý' adlý oyunu 10 Þubat Pazartesi günü Giresun da, Hüseyin Alp Tahmaz ýn yazdýðý, Volkan Özgömeç in yönettiði 'Nereye'yi 12 ve 13 Þubat tarihlerinde Elazýð Nurettin Ardýçoðlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesinde, Þubat tarihlerinde ise Malatya Sabancý Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirciyle buluþturacak. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu nca hazýrlanan, Tuncer Cücenoðlu nun yazdýðý ve Galip Erdal ýn yönettiði 'Kýzýlýrmak' 12 Þubat arþamba günü Aydýn Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayýn Sahnesi nde, Þubat tarihlerinde de Denizli Hasan Kasa- musun' sorusuna yukarýdaki cevabý yazmýþtým; bu cevap bir fetva deðil, Ýslâmî-ahlâkî bir hükmün, bir kuralýn açýklamasýdýr. Ýslam'ý bilenler bu hükmü tartýþmazlar; çünkü üzerinde icma (ittifak) vardýr. Hakaret ve ölüm fetvasýna gelelim: Ben bir þahsa 'fasýk, ahlaksýz, þerefsiz' deseydim bu 'küfür' olurdu. Bir þahýs, bir isim sözkonusu olmadan 'þunu diyen, þöyle yapan böyle olur' demek ne hakarettir, ne de küfürdür; dediðim gibi, ittifaklý bir Ýslamî kuralýn açýklanmasýdýr. Bunu bir kimse üzerine alýrsa 'yaptýðý ve söylediði' bu çerçeveye uyduðu için üzerine almýþ olur ki, bu onun meselesidir. 'Yalan söyleyeni, iftira edeni, insanlarýn itibarlarý ile oynayaný devlet uygun þekilde cezalandýrýr' sözünden, 'Benim ölümüme fetva vermiþ' sonucunu çýkaran, meþhur 'ördek Hasan' misalinin güncel temsilcisi olur. Herhalde duymuþsunuzdur: Adam kendisine 'ördek' denmesine öfkelenirmiþ, arkadaþý 'Bugün hava bulutlu' deyince 'Sen bana ördek dedin' diye kükremiþ, arkadaþý 'Nasýl olur?' de- Hayrettin Karaman tarihlerinde Bolu da ve Þubat tarihlerinde de Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde seyirciyle buluþturacak. Konya Devlet Tiyatrosu, John Buchan ýn yazdýðý, Patrick Barlow un uyarladýðý, Mehmet Ergen in dilimize çevirdiði ve Nafiz Sami Gürcüali nin yönettiði '39 Basamak'ý 11 Þubat Salý günü Artvin de, 13 Þubat Perþembe günü Bulancak ta ve yince de þu mantýk(!) zincirini kurmuþ: 'Hava bulutlanýnca yaðmur yaðar, yaðmurdan göl olur, gölde ördekler yüzer, san bana ördek dedin! Bir kere ben devletin uygun ceza vermesinden söz ediyorum. Devletin ceza vermesi fetva ile deðil 'kazâ', yani yargýlama sonucu verilen hüküm ile olur. Ýslam hukukunda 'yalan söyleyene, hakaret ve iftira edene ölüm cezasý' yoktur; tazir cinsinden hafif cezalar olabilir. Telaþa kapýlýp sapla samaný birbirine karýþtýrmanýn ne âlemi var! Bazý devlet adamlarý için 'Bunlar da yalan söylüyorlar, o halde ' diye bir karþýlaþtýrma da yapýlmýþ. Yalan ile hilaf-ý hakikati birbirine karýþtýrmamak gerekir. Yalan 'bilerek gerçek dýþý konuþmak'týr. 'Hilaf-ý hakikat' ise yalan olabileceði gibi, doðru sanýlarak gerçek dýþý ifade manasýna da gelir. Devlet, millet adamý, kim olursa olsun, yalan söylerse Ýslam'a göre bunun karþýlýðýný açýkladým, 'doðru sanarak gerçeðe aykýrý söz söylemiþ olursa' ona düþen, gerçeði öðrendiði zaman onu açýklamaktýr. Týmetürk DTS de güzel bir oyun: Sýðýntýlar Devlet Tiyatrolarý, Þubat tarihleri arasýnda 12 ilde 7 farklý oyunla seyirci karþýsýna çýkacak. Þubat tarihlerinde Ordu Kültür Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde oynayacak. Ayrýca Slawomir Mrozek in yazdýðý, Zihni Küçümen in dilimize çevirdiði ve Mustafa Uzman ýn yönettiði 'Sýðýntýlar'ý da 14 ve 15 Þubat tarihlerinde orum Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde izleyicinin beðenisine sunacak. Erzurum Devlet Tiyatrosu da Cengiz Toraman ýn yazdýðý ve Levent Aras ýn yönettiði 'Anlatýlan Senin Hikayendir' adlý oyunu Þubat tarihlerinde Kahramanmaraþ Necip Fazýl Kýsakürek Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde, Þubat ta da Gaziantep Onat Kültür Sahnesi nde seyirciyle buluþturacak. (ÝHA)

3 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT Uyuþturucu ticaretine 10 tutuklama E Mustafa Demirer mniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nce yapýlan operasyonda, uyuþturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 þüpheli çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. orum Valiliði nden yapýlan açýklamaya göre, uyuþturucu madde ticareti yaptýðý deðerlendirilen þüpheliler hakkýnda orum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde soruþturma baþlatýldý. Soruþturma kapsamýnda; 461 adet uyuþturucu nitelikli hap,399 gr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nce operasyon düzenlendi. esrar maddesi ve 3.8 gr bonzai maddesi ele geçirilirken 10 þüpheli þahsýn uyuþturucu madde ticareti yaptýðý, 23 Alkollü sürücü hakkýnda iþlem evre Yolu nda kaza yapan sürücünün alkollü olduðu tespit edildi. A.K. isimli sürücü evre Yolu Bulvarý nda kaza yaptý. Kaza sonrasý yapýlan araþtýrmada sürücünün 103 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Evlerin demir kapýlarý çalýnýyor þüpheli þahsýn ise uyuþturucu madde kullandýðý tespit edildi. Geçtiðimiz hafta içinde orum merkez ve Afyonkarahisar'da yapýlan eþ zamanlý operasyonla 33 þüpheli yakalandý. Yakalanan þüpheli- lerden 22'si uyuþturucu madde kullanmak suçuna iliþkin ifadeleri alýnarak Emniyet Müdürlüðü'nden serbest býrakýlýrken,1 þüpheli ise Cumhuriyet Savcýlýðý sorgusundan sonra serbest kaldý. Uyuþturucu madde ticareti suçuna iliþkin yakalanan 10 þüpheli çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Uyuþturucunun arzýna yönelik mücadele ile birlikte talep azaltýmý yönündeki önleyici çalýþmalarýn kararlýlýkla devam edeceði açýklandý. Gitti kime çarptý? orum'da devriye görevi yapan il emniyet müdür yardýmcýsýnýn makam aracýna çarpýp kaçan sürücü, kýsa süre sonra kaza yapýnca yakalandý. Edinilen bilgiye göre, gece nöbetçi emniyet müdür yardýmcýsý olarak görev yapan Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce, telsiz anonsundan, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde devriyede bulunduðu sýrada makam aracýna, 19 SN 551 plakalý kamyonetin çarparak kaçtýðýný bildirdi. Kendisinin de aracý takibe aldýðýný bildiren Yüce, bölgeye takviye ekiplerin sevkini istedi. Polis ekiplerinin "dur" ikazýna uymayan araç, Lozanevler mevkisinde kontrolden çýkarak þarampole devrilmek üzereyken durabildi. Ekipler tarafýndan araçtan çýkarýlan sürücü Y.B.(38) ve beraberindeki R.M.(35) kazayý yara almadan atlattýklarý belirlendi. Trafik ekiplerinin gözetiminde Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine götürülen sürücü ve beraberindeki kiþi, Bahçelievler Polis Merkezindeki iþlemleri sonrasýnda serbest býrakýldý. Her iki aracýn da hasar gördüðü kazada, sürücü hakkýnda "trafik güvenliðini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak" suçlarýndan iþlem yapýldýðý ve ehliyetine de el konulduðu öðrenildi.(aa) Gülesin Aðbal Demirer Ulukavak Mahallesi Selçuk Sokaklar a dadanan hýrsýzlar evlerin demir kapýlarýný çalýyorlar. Konuya iliþkin þikâyetlerini ileten vatandaþlar, son bir kaç gündür, Selçuk Sokaklar daki bir kaç evin demir sokak kapýlarýnýn kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce çalýndýðýný bildirdiler. Kapý hýrsýzlarýný þimdiye kadar kimsenin görmediðini dile getiren vatandaþlar, mahalle sakinlerini uyararak, Gören olursa mutlaka emniyete baþvursunlar dediler. Ýsmet Yýldýrým vefat etti Mustafa Demirer Eski Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Ýsmet Yýldýrým (74) evinde vefat etti. Merhumun cenazesi dün Cuma Namazý na müteakip Ulu Camii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hesap kavgasý Ýskilip te iþyerinde hesap kavgasý yaþandý. Hacýpiri Mahallesi Kavlu Caddesi nde bir iþyerinde müþteri M.Ý. isimli genç ile iþyeri çalýþaný Ö.D. ve E.B. arasýnda hesap yüzünden tartýþma çýktý. Taraflar birbirlerini dövdü. Dershaneler tasarýsý Meclis te Dershaneler ile ilgili düzenlemeler TBMM Baþkanlýðý na sunuldu. D ershaneler ile ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eðitim Temel Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Milli Eðitim Temel Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý, akþam saatlerinde TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Kamuoyunda 'dershane tasarýsý' olarak bilinen kanun tasarýsýnda, dershanelerin geleceðine iliþkin hükümler de yer alýyor. Tasarýya göre, dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek. Bu tarihten sonra dershanelerin etüt merkezine ya da özel okula dönüþmesi için teþvikler verilecek. Tasarýda, dershanede çalýþan öðretmenlerin de Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde istihdam edilmesinin önü açýldý. Tasarýya göre, Hazine'ye ait taþýnmazlar üzerinde, dönüþüm programýna dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yýl süreli irtifak hakký tesis edilebilecek ve mülkiyeti hazineye ait olup Milli Eðitim Bakanlýðý'na tahsis edilen taþýnmazlar üzerindeki okul binalarý kiraya verilebilecek. Tasarýda dikkat çeken bir diðer düzenleme ise Talim ve Terbiye Kurulu'nun yapýsý düzenliyor. Tasarýda, Talim ve Terbiye Kurulu'nun yetkileri MEB'e devredilirken, kurulun bilimsel danýþma ve inceleme organý olarak yeniden yapýlandýrýlmasý öngörülüyor. Düzenlemeyle, etüt eðitim merkezlerinin 12 yaþ ve altýndakilere yönelik olmasý öngörülüyor.(haber7) Uyku sorununuz varsa... U zmanlar tarafýndan yapýlan araþtýrmada kivinin uykusuzluk sorununa karþý etkili bir meyve olduðu kaydedildi. Araþtýrmanýn katýlýmcýlarýna 4 hafta boyunca yataða yatmadan önce 2 kivi tüketmeleri söylendi. Uykusuzluk çeken katýlýmcýlarýn bu süre boyunca 6-7 saat uyuyabildiði kaydedildi. Peki, neden kivi? Uyku rahatsýzlýðý olan kiþilerde oksidatif stres seviyesi yüksektir. Bu nedenle kivi gibi antioksidan seviyesi yüksek meyveler uykusuzluk sorununa karþý etkilidir. Ayrýca eksikliðinde uykusuzluk görülen folat da kivide bol miktarda bulunur. Siz de uykusuzluk sorunu yaþýyorsanýz hazýr mevsimi gelmiþken akþamlarý 1-2 adet kivi yemenizi öneririz. Uzmanlar tarafýndan yapýlan araþtýrmada kivinin uykusuzluk sorununa karþý etkili bir meyve olduðu kaydedildi. Sungurlu da intihara teþebbüs eden avukat, tedavi altýna alýndý. Avukat intihara teþebbüs etti orum un Sungurlu ilçesinde kendisine ait ofiste baþýna tabancayla ateþ ederek intihara teþebbüs eden avukat, tedavi altýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, olay, Sungurlu ilçesi Þekerpýnar Mahallesi nde iþhanýnda bulunan avukatlýk bürosunda bugün öðle saatlerinde meydana geldi. Ýddiaya göre, avukat Hakký Adýgüzel, bilinmeyen bir nedenden dolayý baþýna tabancayla ateþ ede- rek intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaþlar büroya geldiðinde Adýgüzel i kanlar içinde görünce polis ve saðlýk ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, Adýgüzel i ambulansa Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrarak tedavi altýna aldý. Adýgüzel, burada yapýlan müdahalenin ardýndan orum'a sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.(ýha) El freni çekilmeyen otomobil direðe çarptý orum un Ýski lip ilçesinde bir kadýn sürücünün el frenini çekmeyi unuttuðu otomobil, elektrik direðine çarptý. Olay, Adalet Sarayý nýn yanýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.C. isimli kadýn, alýþveriþ yapmak için bir marketin önüne otomobilini park etti. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuðu araç, kendi kendine hareket ederek önce yaya yoluna çýktý ardýndan bir elektrik direðine çarparak durabildi. Direðe çarpan otomobil daha sonra vatandaþlar tarafýndan tekrar yol üzerine çýkarýldý.(ýha) orum un Ýskilip ilçesinde bir kadýn sürücünün el frenini çekmeyi unuttuðu otomobil, elektrik direðine çarptý. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Merdivenden düþüp ayaðýný kýrdý orum un Ýskilip ilçesinde bir inþaat iþçisi çalýþtýðý sýrada merdivenden düþmesi sonucu ayaðýný kýrdý. Edinilen bilgilere göre, Ýskilip ilçesinde yapýmý devam eden bir banka inþaatýnda çalýþan Ý.K.(36) dengesini kaybetmesi üzerine çalýþtýðý merdivenden düþtü. Yaklaþýk 3 metre yükseklikten aþaðý düþen iþçinin ayaðý kýrýldý. Olay yerine çaðrýlan ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Ý.K. burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edilerek tedavi altýna alýndý.(ýha) Ýnþaat iþçisi çalýþtýðý sýrada merdivenden düþmesi sonucu ayaðýný kýrdý.

4 4 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Ankara da 378 bin, Ýstanbul da 171 bin orumlu var Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ýzmir Gaziemir Nevvar Salih Ýþgören Hastanesi nin açýlýþ törenine katýldý. Gaziemir i Kafkas açtý Enise Aðbal aðlýk Bakan Yar- Agâh Sdýmcýsý Kafkas, Ýzmir Gaziemir Nevvar Salih Ýþgören Hastanesi nin açýlýþ törenine katýldý. Hastanenin 50 Agah Kafkas, Prof. Dr. Mustafa Ökmen e plaket verdi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýzmir de saðlýk yatýrýmlarýnýn devam edeceðini belirtti. yataklý olduðunu, odalarýn da otel konforunda hizmet vereceðini söyleyen Kafkas, Gaziemir ilçe halký Ýzmir Bozyaka Eðitim Araþtýrma Hastanesi nden ve Þifa Üniversitesi ne ait semt polikliniklerinden hizmet almaktaydý. Þimdi ise kendi hastanesinden faydalanacak. On bin metrekare alana yapýlmýþ olan hastanenin her hasta odasý nitelikli þekilde dizayn edilmiþtir. Hastalarýmýzýn ve personelimizin ücretsiz olarak kullanýmýna açýlmýþ 300 araçlýk büyük bir otoparkýmýz mevcuttur. Hastalarýmýz Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde hastanemizden randevu alarak beklemeden muayene olabilmektedir. Ayrýca büyük hastanelerde bile mevcut olmayan geniþ, ferah, 800 m2 alana sahip bir acil servisimiz mevcuttur. Gaziemir de düzenlenen hastane açýlýþý törenine, Eski Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný ve AK Parti Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Binali Yýldýrým, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyýlmaz veya Ýzmir Ýli Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan katýldý. Kafkas, açýlýþ töreninde hastanenin yapýmýnda vakýf olarak verdikleri destekten ötürü Celal Bayer Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Dekaný ve Vakýf mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. Mustafa Ökmen e plaket verdi. Bir kâse yoðurt diyabetten koruyor ünde bir kase yoðurt tüketme- diyabet riskini azaltabile- Gnin, ceði belirlendi. Ýngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, düzenli olarak günde bir kase yoðurt yiyenlerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin yüzde 24'den fazla azaldýðýný gösterdi. Ayný olumlu etkinin taze ya da süzme peynir gibi mayalý süt ürünleri tüketenlerde de görüldüðü belirtildi. Bilim adamlarý, 11 yýlý aþkýn süre 4 bin 255 kiþinin beslenme alýþkanlýklarýný inceledi. Katýlýmcýlardan 753'ünün diyabete yakalandýðýný belirten bilim adamlarý, baþta yoðurt olmak üzere mayalý besinleri düzenli tüketenlerin hastalýða daha az yakalandýðýný vurguladý. Araþtýrmaya imza atanlardan Dr. Nita Forouhi, sonuçlarýn, belirli bir besinin tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli rol oynadýðýný ortaya koyduðuna dikkati çekti.(aa) orum nüfusu 2 bin 105 kiþi arttý Enise Aðbal drese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi Asonuçlarýna göre 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla orum nüfusu bir önceki yýla göre kiþi artarak kiþi oldu. Erkek nüfusun oraný % 49.6 ( kiþi), kadýn nüfusun oraný ise % 50.4 ( kiþi) olarak gerçekleþti. Ýl ve ilçe merkezlerinde yaþayanlarýn oraný % 69.4 olurken, ortanca yaþ 34,6 olarak gerçekleþti. Nüfusu en büyük ilçe Sungurlu oldu Belde ve köy nüfuslarý da dâhil orum merkez ilçe nüfusu 270 bin 864 oldu. Nüfusu en kalabalýk olan ilk üç ilçe sýrasýyla Sungurlu (54 bin 99 kiþi), ESK Baþkaný Pa- taksit Tlandöken, sýnýrlamasýnýn esnaf açýsýndan hiç iyi olmadýðýný Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, kredi kartlarýna getirilen taksit sýnýrlamasýnýn zamanlama açýsýndan yanlýþ olduðunu öne sürerek, "Tasarruf gerekli ama piyasada sýcak para ve yatýrým yok. Bu nedenle durgunluk süreci var ve bu taksit sýnýrlamasý esnaf için iyi olmadý" Palandöken, yaptýðý açýklamada, piyasada nakit akýþý olmadýðýný ve bu nedenle alýþveriþlerin büyük bölümünün kredi kartlarýyla yapýldýðýný anlattý. Ýç piyasada daralma olduðuna iþaret orum da sýcaklýk 12 dereceye yükselecek. eden Palandöken, "Dolayýsýyla piyasalardaki döviz yükselmesi de bunun tuzu biberi oldu. Ýnsanlar, taksitle ve birkaç bankadan borç alarak kredi kartý borcunu ödeyerek ihtiyaçlarýný gideriyordu. Bu sýnýrlama gelince baþta otomotiv sektörü olmak üzere kuyumcu esnafý da sýkýntýlý durumda bulunuyor" diye konuþtu. Palandöken, özel günlerde dahi beklenen alýþveriþin yapýlamadýðýna dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde Sevgililer ve Anneler Günü var. Bu özel günlerde ciddi alýþveriþler oluyordu. Bu sýnýrlama nedeniyle taksitli alýþveriþ yapýlamýyor. Zamanlama iyi deðil. En baþýndan alýnmasý gereken tedbir, sonunda Osmancýk (44 bin 121 kiþi) ve Ýskilip (36 bin 496 kiþi) oldu. orum nüfusuna kayýtlý toplam kiþi var orum nüfusuna kayýtlý olup baþka ilde ikamet eden orumlular ýn en kalabalýk olduðu beþ þehir sýrasýyla Ankara (378 bin 451 kiþi), Ýstanbul (170 bin 454 kiþi), Ýzmir (36 bin 479 kiþi), Antalya (21 bin 993 kiþi) ve Bursa (15 bin 589 kiþi) oldu. orum'da en çok Amasyalý var Baþka bir ilin nüfusuna kayýtlý olup orum'da yaþayanlarýn sayýlarý incelendiðinde; orum ilinde 8 bin 568 Amasyalý, 4 bin 446 Yozgatlý ve 3 bin 924 Samsunlu vatandaþýn ikamet ettiði görüldü. Hava sýcaklýðý artacak eteoroloji Genel Müdürlüðü'nce Myapýlan son deðerlendirmelere göre; Yurt genelinde yaðýþ beklenmiyor. orum da sýcaklýk 12 dereceye yükselecek. Batý bölgelerinde zamanla parçalý yer yer çok bulutlu, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doðu bölgelerde buzlanma ve don olayý ile birlikte Marmara'nýn doðusu, Ýç Ege, Batý ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'nun doðusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sýcaklýðý Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacaðý tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doðu bölgelerde buzlanma ve don olayý ile birlikte Marmara'nýn doðusu, Ýç Ege, Batý ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'nun doðusunda yer yer pus ve sis hadisesi beklendiðinden ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekmektedir. Orta ve Doðu Karadeniz de hava, az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayý ile birlikte Doðu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. orum da sýcaklýk 12 dere- alýndý. Dolayýsýyla tasarruf gerekli ama piyasada sýcak para ve yatýrým yok. Bu nedenle durgunluk süreci var ve bu taksit sýnýrlamasý esnaf için iyi olmadý" ifadesini kullandý. "Artýk veresiye dönemi bitti" Ülke genelinde veresiye döneminin bittiðini anlatan Palandöken, bunun yerine kredi kartlarýnýn kullanýldýðýný aktardý. Taksitli alýþveriþ sayesinde insanlarýn ihtiyaçlarýný uzun vadede giderebildiðini Hayrettin Karaman Ne fetva ne hakaret 'Yalan söyleyen, iftira ve hakaret eden kimseye Ýslami kaynaklarda fâsýk denir, fâsýk ahlaksýzdýr, ahlaksýz da þerefsizdir. Bu kiþinin þahitliði kabul edilmez, sözüne inanýlmaz, kamu görevinde istihdam edilmez, devletin uygun gördüðü þekilde cezalandýrýlýr.' Bu ifade için bilmeden konuþup yazan birisi þu deðerlendirmeleri yapmýþ: Küfür ve ölüm fetvasý. Allah aþkýna, yukarýdaki ifadenin hakaret manasýnda küfür ve birinin ölümüne fetva ile ne alakasý var! Bana yöneltilen 'Yalana fetva veriyor musun' sorusuna yukarýdaki cevabý yazmýþtým; bu cevap bir fetva deðil, Ýslâmî-ahlâkî bir hükmün, bir kuralýn açýklamasýdýr. Ýslam'ý bilenler bu hükmü tartýþmazlar; çünkü üzerinde icma (ittifak) vardýr. Hakaret ve ölüm fetvasýna gelelim: Ben bir þahsa 'fasýk, ahlaksýz, þerefsiz' deseydim bu 'küfür' olurdu. Bir þahýs, bir isim sözkonusu olmadan 'þunu diyen, þöyle yapan böyle olur' demek ne hakarettir, ne de küfürdür; dediðim gibi, ittifaklý bir Ýslamî kuralýn açýklanmasýdýr. Bunu bir kimse üzerine alýrsa 'yaptýðý ve söylediði' bu çerçeveye uyduðu için üzerine almýþ olur ki, bu onun meselesidir. 'Yalan söyleyeni, iftira edeni, insanlarýn itibarlarý ile oynayaný devlet uygun þekilde cezalandýrýr' sözünden, 'Benim ölümüme fetva vermiþ' sonucunu çýkaran, meþhur 'ördek Hasan' misalinin güncel temsilcisi olur. Herhalde duymuþsunuzdur: Adam kendisine 'ördek' denmesine öfkelenirmiþ, arkadaþý 'Bugün hava bulutlu' deyince 'Sen bana ördek dedin' diye kükremiþ, arkadaþý 'Nasýl olur?' deyince de þu mantýk(!) zincirini kurmuþ: 'Hava bulutlanýnca yaðmur yaðar, yaðmurdan göl olur, gölde ördekler yüzer, san bana ördek dedin!..' Bir kere ben devletin uygun ceza vermesinden söz ediyorum. Devletin ceza vermesi fetva ile deðil 'kazâ', yani yargýlama sonucu verilen hüküm ile olur. Ýslam hukukunda 'yalan söyleyene, hakaret ve iftira edene ölüm cezasý' yoktur; tazir cinsinden hafif cezalar olabilir. Telaþa kapýlýp sapla samaný birbirine karýþtýrmanýn ne âlemi var! Bazý devlet adamlarý için 'Bunlar da yalan söylüyorlar, o halde ' diye bir karþýlaþtýrma da yapýlmýþ. Yalan ile hilaf-ý hakikati birbirine karýþtýrmamak gerekir. Yalan 'bilerek gerçek dýþý konuþmak'týr. 'Hilaf-ý hakikat' ise yalan olabileceði gibi, doðru sanýlarak gerçek dýþý ifade manasýna da gelir. Devlet, millet adamý, kim olursa olsun, yalan söylerse Ýslam'a göre bunun karþýlýðýný açýkladým, 'doðru sanarak gerçeðe aykýrý söz söylemiþ olursa' ona düþen, gerçeði öðrendiði zaman onu açýklamaktýr. Esnaf taksit sýnýrlamasýndan memnun deðil TESK Baþkaný Palandöken, taksit sýnýrlamasýnýn esnaf açýsýndan hiç iyi olmadýðýný belirten Palandöken, "Kredi kartý, artýk son çare oldu çünkü veresiye defterinin yerini almýþtý. Bu taksit sýnýrlamasý, en baþýnda yapýlmalýydý. Bankalar, stant kurup kart daðýtmamalýydý. Ýnsanlarýn sürekli borçlanmasý o dönemde önlenmeliydi. Þu anda emekli olanlar, ikramiyeyle borcunu kapatamaz" þeklinde konuþtu. Palandöken, sözlerini þöyle tamamladý: "Bu tedbir, zamanlama açýsýndan sýkýntýlý. Zamanýnda alýnmasý gereken bir karardý. ok iþe yaramayacak, bununla birlikte piyasayý daraltýyor. Nakit akýþý yok zaten. Herkesin hayatý, kredi kartýna baðlanmýþ durumda. Onun için yapýlacak tek þey, bu tedbirin belli bir süre durdurulup yeniden gözden geçirilmesidir. Bu, piyasanýn en iyi olduðu dönemde uygulanabilecek bir tedbirdir. Artýk veresiye dönemi bitti. Ýnsanlarýmýz, kredi kartýyla birçok ihtiyacýný giderebiliyordu ama þimdi yapamýyor. Piyasada sýkýþma olacak. Bu nedenle esnaf olarak, çok önem verdiðimiz bir konu bu. Bu tedbir, belli bir süre durdurulmalý. Ardýndan kredi kartýndaki harcamalar konusunda insanlar bilinçlendirilmeli. Þu anda nakit parayla nasýl telefon alýnabilir ki? Kamu spotu tarzýnda çalýþmalar yapýlmalý ve bilinç oluþturulmalýdýr."(yaygýn basýn)

5 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT Tokat yaptý darýsý orum a G aziosmanpaþa Üniversitesi (GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin, Orta Karadeniz Bölgesi nin ilk Teknopark'ýnýn Tokat ta kurulduðunu Tokat Valiliði, Gaziosmanpaþa Üniversitesi, Tokat Belediyesi, Ýl Özel Ýdaresi, Ticaret ve Sanayi Odasý, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Ticaret Borsasý iþbirliði ile kurulan Teknopark ýn kýsa sürede faaliyete geçmesi bekleniyor. Gaziosmanpaþa Üniversitesi nde 16 bin 467 metrekare alanda 2012 yýlý Haziran ayýnda inþaat çalýþmalarý baþlatýlan ve bölgeye önemli katkýlarýnýn olmasý beklenen Teknopark ta 35 ofis yer alýyor. Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin, Ar-Ge ünitelerinin Teknopark ta üniversite ve sanayi ile birlikte yer aldýðýnda kurumlarýn geliþmesine önemli katký saðlayacaðýný Orta Karadeniz Bölge- Gaziosmanpaþa Üniversitesi (GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin. si ndeki faaliyete geçecek olan ilk Teknopark ýn Tokat ta kurulmuþ olacaðýna dikkat çeken Rektör Þahin, Bu çok daha önemli. Ýnþallah kýsa süre içinde faaliyete geçtiðinde önemli bir ihtiyacý karþýlayacak. Tokat ýn sanayisi ve geliþmesine önemli katkýlarý olacak. Sadece Tokat deðil bölgenin ilk Teknopark'ý olacak. En yakýmýzda Sivas ta var. Kuruluþ aþamasýnda orum ve Samsun da devam ediyor ama Tokat Teknopark bölgede tamamlanarak faaliyete geçecek olan tek Teknopark olacak. Dolaysýsý ile bunun kýymetini bilmemiz lazým Teknopark ýn Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý katkýlarýyla tamamlandýðýna dikkat çeken Rektör Þahin, hiçbir aksaklýða yol açmadan güzel ve modern bir ortamda Teknopark çalýþanlarýnýn faaliyetlerini sürdüreceðini sözlerine ekledi.(ýha) Yanýk konulu seminer H itit Üniversitesi Týp Fakültesi nde Yanýk ve Yanýða Yaklaþým konulu etkinlik gerçekleþtirildi. Önleyici yaklaþýmlara raðmen halen tüm dünya için önemli bir konu olan yanýklarýn oluþumundan itibaren iyileþme süreci boyunca hem hastalar hem de yakýnlarý için yýkýcý bir yaralanma olduðu, týbbýn her alanýnda olduðu gibi yanýk ve tedavisi konusunda da geliþmelerin hýzla devam ettiði belirtildi. Yanýk fizyopatolojisinin ve güncel tedavi modalitelerinin saðlýk çalýþanlarý ile paylaþýlmasý amaçlanarak, üniversitede týp fakültesi bilimsel toplantýlarý kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu nda Yanýk ve Yanýða Yaklaþým konulu etkinlik gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ve orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði nin ortaklaþa düzenlediði etkinlik saðlýk çalýþanlarý tarafýndan büyük ilgi gördü. Ýl içinden ve dýþýndan yaklaþýk 130 saðlýk çalýþanýnýn katýldýðý toplantýda, açýþ konuþmasýný yapan orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Bakanlýðý nýn yanýk tedavi ve sevkleri konusunda Orta Karadeniz Bölgesi nin ilk Teknopark'ý Tokat a kuruldu. önemli çalýþmalarý olduðunu belirterek, fiziksel ve sosyal anlamda ciddi sonuçlar doðurabilen yanýk travmalarýna yaklaþýmda saðlýk çalýþanlarýna yönelik planlanan toplantý için memnuniyetini dile getirdi. Programýn Oturum Baþkaný Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, yanýk ve tedavileri açýsýndan Türkiye de yýllar içinde kat edilen mesafeyi anlattý. Dolapçý, Yanýk tedavisindeki gerçek hedefin sað kalmadan öte sekel býrakmayan, fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon gerektirmeyecek saðlýk durumuna ulaþtýrmak olduðunu vurguladý. Oturumun ilk sunumunu gerçekleþtiren Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Þebnem Gülen, yara iyileþmesinin fizyolojik temellerini ve özel bir yaralanma tipi olarak yanýk durumunda yara iyileþmesi etkileyen faktörleri açýklarken, Patoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güven Güney, yanýk yaralarýnýn patolojik deðerlendirmesini yaptý. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Kliniði doktorlarýndan Uzm. Dr. Hüseyin Ülger, yanýk vakalarýnýn Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi nde bilimsel etkinlikler sürüyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurluluiþadamlarý ile Ýstanbul da bir araya geldi. Rektör iþadamlarý ile buluþtu H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurluluiþadamlarý ile Ýstanbul da bir araya geldi. Rektör Alkan, Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif ile birlikte Sungurlu MYO Yerleþkesi nde gelinen son durumu paylaþmak ve yapýlacak binalara destek için iþadamlarýndan Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ ile bir araya geldi. Alkan, orum da geçtiðimiz yýl temeli atýlan yaklaþýk 7,250 m2 lik Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý nýn bu yýlýn ilk yarýsýnda hizmete gireceðini, 17,000 m2 lik kapalý alana sahip olacak olan Merkez MYO ndaki inþaatlarýn birinin Aðustos ayýnda tamamlanarak hizmete gireceðini, diðerinin de yýl sonuna kadar önemli bir kýsmýnýn tamamlanmasýnýn hedeflendiðini ve üçüncü temeli atýlacak bina olan Teknokent in de 18 Þubat ta ihalesinin yapýlacaðýný Rektör, Kuzey Kampüs alt yapýsýnýn yapýlmasý, Ýlahiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Rektör, Sungurlu MYO kampüsüne destek istedi. Ýdari Bilimler Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kapalý Spor Salonu ile Kampüs Ana Giriþ projelerinin tamamlandýðýný ve önümüzdeki ay ihaleye çýkýlabileceðini belirtti. Alkan, yýllarýn sorunu olan kampüsün tamamlandýðýný ve kampüslerde toplamda 8 binanýn yapýmýna baþlandýðýný ya da baþlanacaðýný sözlerine ekledi. Ýlçelere de büyük önem verdiklerini belirten Rektörü Alkan, Alaca MYO Kampüsü nün Sinpaþ tarafýndan bu sene içerisinde tamamlanacaðýný, Ýskilip MYO da Ýskilipli iþadamlarýnýn destekleriyle ek bina yapýlacaðýný, Osmancýk MYO ya bir spor sahasý yapýlmasý için çalýþmalara baþlandýðý- ný, Sungurlu MYO projesinin de iki aþama olarak yapýlacaðýný, ilk aþamasýnýn yapýmý için bir kaç hafta içerisinde ihaleye çýkýlacaðýný kaydetti. Sungurlu için çok önemli bir deðer olan ve ilçenin geliþimine büyük katkýlar s a ð l a y a c a k MYO nun, kampüsünün tamamlanmasýyla birlikte daha büyüyeceðini belirten Rektör, kampüsün hýzlý bir þekilde tamamlanmasý için tüm Sungurlulu hemþehrilerinden ve özellikle iþadamlarýndan destek beklediklerini Rektör Alkan, gelinen bu noktada özellikle ilçe kaymakamlarýnýn ve Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya nýn çok büyük bir katkýsý olduðunu da belirterek, kendilerine teþekkür etti. Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ da, Sungurlu MYO kampüs çalýþmalarýnýn çok eskiden beri konuþulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir proje olarak algýlandýðýný, ancak Rektör Alkan ýn çabalarýyla ile birlikte hayata geçirilen bir projeye dönüþmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Rektör Alkan ve Sungurlu MYO da çok yoðun çalýþmalar yapan Yrd. Doç.Dr. Kubilay Karacif e ve özveriyle çalýþan tüm akademik ve idari personele teþekkür eden iþadamlarý, Sungurlu MYO projesine güçleri yettiði kadar destek Erasmus+ bilgilendirme toplantýsý Enise Aðbal A Yanýk ve Yanýða Yaklaþým konulu etkinlik gerçekleþtirildi. Programa Ýl içinden ve dýþýndan yaklaþýk 130 saðlýk çalýþaný katýldý. kapsamlý bilgiler verdi. deðerlendirilmesinde rinden detaylý bir þekilkullanýlan klinik kriterde paylaþtý. Toplantýnýn son leri ve nakil þartlarýný konuþmacýsý olan Genel Baþlangýçtan sonuözetledi. Genel Cerrahi Cerrahi Anabilim Dalý na deðin katýlýmcýlarýn Anabilim Dalý Öðretim Öðretim Üyesi Doç. Dr. aktif olarak tartýþmalarüyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ýnar Yastý, yada yer aldýðý ve sorularýmusa Zorlu ise konuþnýk tedavisinin ayaktan na yanýt bulduðu etkinmasýnda, majör yanýktakibinde ve yatan haslik; interaktif bir toplanlarla karþýlaþýlan hastatada uygulanan çeþitli tý olarak amacýna ulaþtýlarýn erken dönem resügüncel yöntemleri kendi ðý ve devamýnýn gelmesitasyonlarý hakkýnda klinik tecrübeleri üzesi gerektiði temennile- vrupa Birliði Bakanlýðý Türkiye Ulusal Ajansý tarafýndan düzenlenen Erasmus+ Ýl Bilgilendirme Toplantýsý orum da gerçekleþtirildi. Eðitim personelleri, ilgili kamu kuruluþlarý ile Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcileri ve diðer katýlýmcýlardan oluþan 100 kiþinin yer aldýðý toplantý, Türkiye Ulusal Ajansý Uzmaný Eþref Suroðlu nun açýþ konuþmasýyla baþladý. Suroðlu, yýllarýný kapsayacak Erasmus+ Programý ile gelen yenilikleri anlattý. Eðitmen Tangut Aslantaþ, Erasmus+ Programý ile ilgili detaylarý katýlýmcýlarla paylaþýrken, Uzman Yardýmcýsý Yasemin Koçak Erasmus+ tanýtým faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Koçak; Acun Ilýcalý, Fatih Terim, Süreyya Ciliv gibi 12 ünlü yüzün Erasmus+ Programý ný anlattýðý kamu spotunu katýlýmcýlara tanýttý. Yapýlan toplantýda, Avrupa Birliði tarafýndan eðitim ve gençlik alanýnda yýllarý arasýnda uygulanmýþ olan Hayatboyu Öðrenme ve Gençlik Programlarýnýn yerine uygulanacak olan Erasmus+ Programý'nýn detaylarý katýlýmcýlarla paylaþýldý. Erasmus+ Ýl Bilgilendirme Toplantýsý orum da gerçekleþtirildi. Eðitmen Tangut Aslantaþ, Erasmus+ Programý ile ilgili detaylarý katýlýmcýlarla paylaþtý.

6 6 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Bina yöneticilerine asansör uyarýsý orum Belediyesi, asansörlerin yýllýk kontrollerinin yaptýrýlmasý ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamada Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin 10. maddesinde "Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal ungurlu Kaymakamý SOsman Beyazyýldýz, Emekli öðretmen Hüseyin elik in 24 yýla yakýn sürede biriktirdiði ve evinde sergilediði eski eþyalardan oluþan koleksiyonunu inceledi. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kendisine ait iki katlý evin birinci katýný müzeye çeviren elik, öðretmenlikten emekli olduktan sonra eþiyle birlikte il il gezerek 24 yýlda yaklaþýk bin eski eþyayý toplayarak müzeyi oluþturdu. Müzede bulunan eserlerden çoðu 100 yýlýn üzerinde geçmiþe sahip. EÞYALARI 24 YILDA TOPLADI Öðretmenlikten emekli olduktan sonra eþiyle birlikte il il gezerek antika eþya topladýðýný söyleyen elik, bir hevesle eski eþya biriktirmeye baþladýðýný ve geçen 24 yýlda çok sayýda antika sayýlabilecek nitelikte eþya topladýðýný Geçmiþ dönemlere ait eþyalara olan merakýnýn zamanla bir tutku haline geldiðini ifade eden elik, "Þu anda elimde bir çok müzede bile bulunmayan eþyalar mevcut. Yaklaþýk 24 yýldýr gezip gördüðüm yerlerde gözüme çarpan ne kadar eski eþya varsa bir þekilde sahiplendim" diye konuþtu. TANITIM GÜN- LERÝNDE SERGÝLEN- güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. Buna raðmen, asansörün çalýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu sorumludur." denildiði hatýrlatýlarak, orum Belediyesi tarafýndan yetkilendirilen kuruluþ tarafýndan asansör kontrollerinin devam ettiði belirtildi. 442 asansöre kýrmýzý etiket Asansörlerini kontrol ettirmeyen bina yöneticilerinin bu iþten hem maddi olarak ve hem de manevi olarak sorumluluklarýnýn bulunduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada, 2013 yýlý içerisinde yetkilendirdiðimiz asansör denetim firmasý tarafýndan 8 ayda 763 asansör kontrol edildi. Bunlardan 321 asansöre kullanýlabilir raporu verildi. Geriye kalan 442 asansör için de kýrmýzý etiket yapýþtýrýlmýþtýr. Kýrmýzý etiket vurulan asansörlerin mühürlenme iþlemlerine devam edilmektedir. Asansörlü binalarda oturan bina sakinlerinin maðdur olmamalarý için bina yöneticilerinin en kýsa zamanda yetkilendirilmiþ olan firma yetkilileri ile irtibata geçerek gerekli kontrolleri yaptýrmalarý gerekmektedir. denildi. Belediye Basýn Kaymakam koleksiyonu inceledi DÝ Evinde sergilediði eski eþyalar arasýnda radyodan daktiloya, ütüden telefona, tüfekten kýlýca, madeni paradan telefona, teraziden gaz lambasýna, fotoðraf makinesinden, kameraya, dikiþ makinesinden kapý kilidine, tahta yayýktan, deðirmen taþlarýna kadar birçok eþyanýn yer aldýðýný vurgulayan elik, "Þu an evimde bulunan eþyalarýn bir bölümü bazý müzelerde dahi yok. Yakýn Müzede bulunan eserlerden çoðu 100 yýlýn üzerinde geçmiþe sahip. zamanda Ankara'da orum tanýtým günleri düzenlendi. Burada Sungurlu Kaymakamlýðý ve Belediye stantlarýna bazý eþyalarý verdim ve orada sergilendi" ÞEHÝR MÜZESÝ AMAK ÝSTÝYOR "Tek hayalim evimi müzeye çevirmekti" diyen elik, 'Bu hayalimi gerçekleþtirdim. Bir hayalim daha var. Oda eðer yerel yönetimden Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Emekli öðretmen Hüseyin elik i ziyaret etti. destek bulursam þehir müzesini açmak istiyorum. Sahip çýkýlýrsa ilçe düzeyinde bir müze açmak istiyorum ve bu tarihi eþyalarý hem uzun yýllar saklamak hem de çocuklarýma ve yeni nesillere bu tür eserler býrakmak istiyorum" diye konuþtu. Kaymakam Osman Beyazyýldýz antika eþyalarý tek tek inceleyerek Hüseyin elik ten bilgi aldý.(ýha) Þehir Müzesi hedefi hakkýnda bilg iverdi. Kaymakam Osman Beyazyýldýz antika eþyalarý tek tek inceleyerek Hüseyin elik ten bilgi aldý. Bu çilek baþka çilek aliforniya Üniversitesi tara- geliþtirilen ve Antal- Kfýndan ya'da deneme üretimine baþlanarak ilk hasadý yapýlan "Benicia" isimli yeni çilek çeþidinin tanýtýmý yapýldý. Aksu'daki üretim alanýnda yapýlan tanýtým toplantýsýnda konuþan Aksu Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Cevdet Metin, geçen yýl tescil belgesi alýnan çileðin fide dikiminin güz döneminde yapýldýðýný, ocak ayýndan itibaren de hasada baþlandýðýný kaydetti. Aksu'nun tarla çileðinin meþhur olduðunu dile getiren Metin, "ilek seraya girince ticaret açýsýndan önemli bir ürün haline geldi. Bu çeþidin de üreticiler tarafýndan beðenileceðini düþünüyorum" Benicia çilek fidesi hakkýnda bilgi veren Cengiz Tarým yetkilisi Cengiz Dilek de Kaliforniya Üniversitesi tarafýndan geliþtirilen "Benicia" isimli çilek fidesinin üreticinin beðenisine sunduklarýný Verim ve kalite yönünden çok yüksek, raf ömrü uzun, tat ve aromasý güzel olan bu çeþidin yayla deðil, sahil çileði olduðunu belirten Dilek, "Kýþ döneminde üretimi olan bir çeþit. Bir dönümde yýllýk yaklaþýk 7 ton hasat yapýlabiliyor. Kalitesi çok yüksek ve raf ömrü uzun olduðu için ihracatý kolay. Yeni çilek türünün Antalya çiftçisine ve Türk tarýmýna da büyük katký saðlayacaðýný düþünüyoruz" diye konuþtu.(aa) Belediye den saklama paylaþ kampanyasý orum Belediyesi, eski oyuncak ve kitaplarý toplama kampanyasý baþlattý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, dört ayrý noktaya yerleþtirilen oyuncak ve kitap toplama kutularýnda toplananlarý ihtiyaç sahiplerine daðýtacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye tarafýndan dört ayrý noktaya yerleþtirilen eski kitap ve oyuncak toplama kutularý ile evlerde kullanýlmayan oyuncak ve kitaplarý toplamayý hedeflediklerini belirtti. Maddi durumu iyi olmayanlara toplanan oyuncak ve kullanýlabilir düzeydeki eski kitaplarýn ulaþtýrýlacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Evlerde kullanýlabilir durumdaki kitap ve oyuncaklarýn çöpe atýlmasýný önlemek istiyoruz. Bu þekilde de halkýmýz arasýnda farkýndalýk oluþturmayý hedefliyoruz. Bu oyuncak ve kitaplar çöpe atýlmasýn. Ýhtiyacý olanlara ulaþtýrýlsýn istiyoruz. Bu amaçla baþlattýðýmýz oyuncak ve eski kitap toplama kampanyasýný hemþehrilerimizin yoðun ilgi göstereceðini düþünüyoruz." orum Belediyesi, saklama paylaþ kampanyasý kapsamýnda PTT önü, Bahçelievler Mahalle Muhtarlýðý önü, Eti Lisesi karþýsý ve Adliye Sarayý karþýsý olmak üzere dört noktaya kitap ve oyuncak toplama kutusu yerleþtirdi. Belediye Basýn Dört ayrý noktaya yerleþtirilen oyuncak ve kitap toplama kutularýnda toplananlarý ihtiyaç sahiplerine daðýtacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Oyuncak ve kitap kutularýndan birisi Fatih Caddesi üzerinde bulunuyor. PTT önüne oyuncak ve kitap toplama kutusu yerleþtirildi.

7 Ýl Genel Meclisi Þubat ayýnýn son toplantýsýnda, 2013 yýlýnda yaþanan kuraklýk verilerini deðerlendirdi. Aspesli borular yenilenecek Erol Taþkan K Parti Laçin Ýl Ge- Meclisi Ýsmail Anel Keþliktepe tarafýndan gündeme getirilen saðlýksýz su kaynaklarý ve aspesli boru hatlarý mecliste ele alýndý. Kanserojen etkisi nedeniyle aspesli borularýn pek çok yerde deðiþtirildiðinin vurgulandýðý toplantýda, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, bu iþin kökten çözülmesi için 2014 yýlýnda, ilgili þube müdürlüðünün gerekli planlamalarý yapmasý önerisinde bulundu. Özellikle gurup köylerindeki su tesisatlarýnýn aspesli borularla döþendiðini hatýrlatan diðer meclis üyelerinin konuya destek vermesi U zmanlara göre, aþk, benzer duygu, düþünce ve fiziksel özelliklere sahip kiþiler arasýnda daha yoðun yaþanýyor. Ýnsanlýk tarihi ile yaþýt olan aþký, benzerlik' kavramý ile bütünleþtiren Yaþar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Berrin Özyurt, Saç ve göz rengi gibi fiziksel benzerliklerin yaný sýra, benzer psikolojik davranýþlar da iliþkide çekiciliði artýrýyor. Bu tür benzerlik gösteren kiþiler arasýnda aþk daha yoðun yaþanýyor Aþký, hayranlýk ve duygusallýk gibi tutku yönelimli ifadelerle tanýmlayan Yrd.Doç. Dr. Berrin Özyurt, aþk türlerini de deðerlendirdi. Benzer özelliklerin yaný sýra kiþilerin birbirlerini sýk sýk görmesinin de çekiciliði artýran bir durum olduðunu belirten Özyurt, þöyle konuþtu: Fiziksel ve duygusal olarak onaylanmak, çekicilik ve iletiþim aþkýn en önemli koþullarý olarak kabul edilir. Aþk denildiðinde birini çok fazla düþünme, kendini iyi hissetme ve mutluluk gibi olumlu duygular içeren ifadeler akla geliyor. Ancak aþkta benzerlik kavramý çok önemli. Kiþiler arasýnda saç ve göz renginin, yaþýn, fiziksel ve psikolojik özelliklerin, ayrýca sosyal statülerin ayný olmasý aþkýn daha yoðun yaþanmasýnda önemli bir etken. Örneðin, kiþiler kendi çekiciliklerine yakýn kiþileri daha çekici bulurlar. Ayrýca aþina olduðumuz, hatta sýk sýk gördüðümüz kiþileri çekici buluruz. üzerine, köyünde aspesli boru bulunan muhtarlarýn Ýl Genel Meclisi üyeleri ile irtibata geçmesi istendi. Ýl Genel Meclisi toplandý. Öte yandan Laçin'in amlýpýnar köyü baþta olmak üzere pek çok köyde görülen guatr hastalýðýnýn yaygýnlýðý konusunda Saðlýk Müdürlüðü ile irtibata geçilmesi ve konunun araþtýrýlmasýna karar verildi. Ýnsan benzerine aþýk oluyor Uzmanlara göre, aþk, benzer duygu, düþünce ve fiziksel özelliklere sahip kiþiler arasýnda daha yoðun yaþanýyor. Baðýmsýz ve kararlýlar Yakýnlýktan korkan kiþilerin, iliþkinin sona ermesi durumunda daha az acý çektiklerini vurgulayan Berrin Özyurt, ideal baðlanma þeklini þöyle anlattý: Kaçýnan baðlanma' dediðimiz iliþkilerde kiþi yakýnlýktan korkar, eþlerine baðýmlýlýðý azdýr ve iliþkinin sona ermesi durumunda daha az acý çeker. Bu kiþiler genellikle iliþkiler hakkýnda olumsuz beklentilere sahiptir ve iliþkilerinde diðerlerine göre daha alýngan, güvensiz, kýrýlgan ve duygusal bir yapý sergiler. Kaygýlý baðlanma' yaþayan kiþiler ise, aþýrý kýskanç, eþlerine ve iliþkilerine takýntýlý ve baðýmlý, ilk görüþte aþka eðilimli ve sýk sýk duygusal iniþ çýkýþlar yaþayan kiþiler olarak tanýmlanýr. Bu kiþiler bir taraftan yakýn olmak için yoðun bir istek duyarken, diðer taraftan terk edilme ve reddedilme korkusu yaþar. En ideal iliþki türü olan güvenli baðlanmada' ise kiþiler baþkalarýna yaklaþmaktan ve baþkalarýnýn kendilerine yaklaþmasýna izin vermekten rahatsýz olmazlar. Terk edilme korkusu duymazlar. Bu kiþiler hem duygusal iliþkilerinde, hem de çocuklukta ebeveynleriyle olan iliþkilerinde, daha olumlu yaþantý ve inançlara sahiptir. Baðýmsýz, güvenli ve kararlýdýrlar. Mükemmeli bulmak zor Günümüzde görülen aþk türlerini 6 kategoride deðerlendiren Özyurt, mükemmel aþký ise hem bulmanýn hem de elde tutmanýn zor olduðunu Özyurt, aþk türlerini þöyle sýraladý: Delicisine Aþk Bir görüþte aþk sýnýfýna girer. Gerçekte aþýk olduðu kiþiye deðil de, kafasýnda idealize ettiði kiþiye karþý aþkýn saplantý durumuna dönüþmesi. Boþ Aþk Bir kiþinin bir baþka kiþiyi sevdiðine karar vermesi ve yakýnlýk veya tutku barýndýrmadan bu aþký devam ettirmesi. Boþ aþk, uzun yýllar süren ancak doðal duygusal içeriklerin ve fiziksel çekimin zaman içinde yok olduðu iliþkiler türüne girer. Romantik Aþk Kiþilerin birbirlerine karþý fiziksel ve diðer açýlardan çekici gelmesi durumunda oluþur. Bu aþk türünde baðlýlýk gerekli deðil. Yaz aþklarý gibi gelecekte birlikte olmama durumu söz konusu olabilir. Karþýlýklý Aþk Tutku unsuru iliþkide pek söz konusu deðil. Tutku, uzun zaman sonra iliþkide derinden hissedilen baðlýlýða dönüþür. Budalaca Aþk Filmlerdeki gibi insanlar tanýþýp ardýndan kýsa bir süre içerisinde evlenirler. Budalaca aþk, stresin oluþmasýna uygun bir ortam oluþturur. ünkü tutku ortadan kaybolduðunda ya da azaldýðýnda geriye yalnýzca baðlýlýk kalýr ancak o da zaman içinde geliþip derinlik kazanabilecek bir eylemdir. Mükemmel Aþk Pek çok insanýn arzuladýðý aþk türü. Bu tür aþký elde tutmak onu yaþamaktan daha zordur. Ýliþkide tutku, baðlýlýk ve fiziksel çekiciliði rýr.(ýha) barýndý- l Genel Meclisi Aile Ýve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, orum'da 2013 yýlýnda 946 engellinin iþ müracaatýnda bulunduðunu, bu sayýdan 308'inin istihdam edildiðini Komisyon raporunu Meclis'in bilgisine sunan Erdoðan, orum'da engelli çalýþtýrma zorunluðu bulunan firma sayýsýnýn 74 olduðunu açýkladý. Kasým 2013 l Genel Meclisi Þubat ayýnýn son top yýlýnda yaþanan ku- Ýlantýsýnda, raklýk verileri hakkýnda bilgilendi. Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mehmet Özüdoðru, 2013 yýlýnda 600 çiftçinin 13 milyon TL'lik borcunun ertelendiðini açýkladý. Tarým sigortasý (TARSÝM)'in kuraklýk nedeniyle herhangi bir ödeme yapmadýðý bilgisini paylaþan Özüdoðru, kuraklýðýn meteorolojik bir hadise HP Sungurlu Ýl MGenel Meclis Üyesi Celal Güngör, Ýl Genel Meclisi'nin Kültür Sitesi'nin devri ile ilgili aldýðý kararýn arkasýnda olduðunu Kültür Sitesi arsasýna otopark yapýlmamasý ile ilgili eleþtirilerde bulunan Güngör, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün meclis toplantýsýnda yaptýðý bazý açýklamalarýna cevap verdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Sayýn itibariyle ortaya çýkan verilerde, istihdam sayýsý 50 ve daha üzeri olan ve engelli çalýþtýrma zorunluluðu bulunan iþyeri sayýsýnýn 74 olduðuna dikkat çeken Mehmet Ali Erdoðan, herhangi bir kanuni yükümlülüðü olmadýðý halde, engelli çalýþtýran iþ yeri sayýsýnýn da 33 olduðunu Söz konusu 74 iþyerinin toplamda 362 engelli vatandaþý istihdam etme zorunluðu olduðunu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, basýn açýklamasýnda site tarzý 300 metrekare otopark yapýlabilir cümlesini esefle karþýlýyorum. Biz belediyeye 4 bin metrekare yer verdik. Peki Sayýn Baþkan, belediye meclisinde bu kararý alýrken, niye meclisi uyarmadý? Bizler, parkýn üzerine yaptýðý kuleye takýlýp kalmýyoruz. Türk Bayraðý'nýn þehrin merkezinde dalgalanmasýndan gurur duyarýz. ifade eden Erdoðan. Bu sayýnýn geçekleþme oranýnýn 308 olduðunu bildirdi. Ýþ Kur'a kayýtlý iþ arayan engelli sayýsýný da 946 olarak açýklayan Komisyon Baþkaný Erdoðan, raporun sonuç bölümünde, diðer illere göre engelli iþ talebinde ile ilgili baþvurularýn azami ölçüde deðerlendirildiðini, tüm imkanlar dahilinde istihdam alanlarýnýn sorumluluklarýný yerine getirdiðini ifade etti. Þehrin ayna alanýnda 3 adeta otopark olmaz sözüne gelince, vatandaþýmýz niye aracýný yolun üzerine park etmek zorunda kalýyor. Esnaf alýþveriþinde, ticaretinde zorlanýyor. orum halkýnýn otopark kültürünü tartýþmak bile yanlýþ. orum halkýnda hiçbir konuda kültür yozlaþmasý olmamýþtýr. Bizler, yüce Ýl Genel Meclisimiz'in oy birliði ile almýþ olduðu kararýmýzýn arkasýndayýz." CUMARTESÝ 8 ÞUBAT iþ arayan engelliden 308 i istihdam edildi 2013 te 600 çiftçi kuraklýk ertelemesinden yararlandý Mehmet Özüdoðru Ali Erdoðan olduðunu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün Kuraklýk Eylem Planý hazýrlayarak, çiftçilerin kuraklýktan en az zararý görmesi için çalýþmalar sergilediðini Eylem Planý'nýn bazý istatistikleri hakkýnda da bilgi veren Özüdoðru, 2013 yýlýnda orum genelinde toplam 2 bin 691 çiftçinin kuraklýktan etkilendiðini, bunlardan 971'inin borcunun ertelendiðini aktardý. Meclis aldýðý otopark kararýnýn arkasýnda Celal Güngör Muzu bir de böyle görün u yazýyý okuduktan sonra muza as- eskisi gibi ayný gözle bakama- Bla yacaksýnýz. Doðal þeker içeren muzda bolca lif bulunuyor, ayný zamanda iyi bir enerji kaynaðý ve güçlü kaslar için potasyum kaynaðý. Araþtýrmacýlar Türkiye'de de bol bol yetiþen muzun faydalarýný derledi. Ýþte muzun yararlarý; Depresyon Depresyondaki birçok insan üzerinde yapýlan araþtýrmada muz yiyen insanlar sonucunda kendilerini çok daha iyi hissediyor. Bunun nedeni ise mutluluk hormonu serotoninin salgýlanmasýný saðlayan ve bir tür protein içermesi. Ayrýca kadýnlarýn regl öncesi dönemindeki gerginliðini azaltmaya yardýmcý oluyor. Kandaki glukoz seviyesini düzenleyen B6 vitaminini içeren muz ruh halini de etkiliyor. Kansýzlýk Kansýzlýk özellikle de kadýnlarda en sýk görülen sorunlardan biridir. Muzda bulunan demir kansýzlýðý azaltmaya yardýmcýdýr. Ayrýca düþük tuz oranýna raðmen yüksek potasyuma sahip olmasý kan basýncýný dengeliyor yani yüksek tansiyonu olanlara da öneriliyor. Beyin gücü Ýngiltere'de bir okulda 200 öðrenci üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre kahvaltýda ve ara öðünlerde muz yiyen çocuklarýn zihinsel aktivitelerinin güçlendiði görüldü. Araþtýrmalar potasyum içerikli meyvelerin öðrenmeyi desteklediðini ortaya koyuyor. Kabýzlýk Muz yüksek oranda lif içerdiði için kabýzlýk problemini gidermeye de yardýmcý oluyor. Mide yanmasý Muz doðal bir anti asittir. Eðer reflünüz, midede yanmanýz varsa rahatlamak için muzu da deneyebilirsiniz. Sivrisinek ýsýrýðý Akdeniz ülkesi insanlarý olarak sýk sýk karþýlaþtýðýmýz sivrisinek ýsýrýðýna muz sürerseniz kaþýntýyý alacaktýr. Sabah mahmurluðu Modern zaman insanlarý olarak sabah saðlýklý, dinç bir þekilde uyanmayý neredeyse unuttuk. Eðer iyi bir sabah kahvaltýsý yapmadýysanýz ara öðün olarak muz tüketebilirsiniz. Bu kan þekerinin çok fazla düþmesini önler. Sinirler Muz içerisinde sinir sisteminin en çok ihtiyacý olan B Vitaminlerinden bolca bulunuyor. Avusturya'da Psikoloji Enstitüsü'nün yaptýðý çalýþmaya göre iþyerindeki strese karþý koyabilmek için insanlar kendilerini çikolata ve cipse veriyor. Obez insanlarýn büyük bir çoðunluðunun yoðun iþ stresi altýnda olduðu ortaya çýktý. Ancak muz yiyerek kan þekerinizi düzenlerseniz panik ve sinir anýnda abur cubura sarýlmaktan kurtulabilirsiniz.(ajanslar)

8 8 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Derindere den hayýrlý olsun ziyareti Enise Aðbal O smancýk'ta uzun yýllar Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde ilçe baþkanlýðý yapan Mehmet Derindere geçtiðimiz Aralýk ayýnda Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Karakaþ ile ayný mahallenin çocuklarý olarak kendisinin çocukluðunu bildiðini ve baþarýlarýný takdir ettiðini belirten Derindere "Sakin Karakaþ sosyal yapýsý ile topluma de- Mehmet Derindere, Sakin Karakaþ a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. ðer katan yazmayý ve okumayý seven, ilme deðer veren, üreten ve bu manada dikkat çeken bir arkadaþýmýz. Osmancýk Ýmam Ha- tip Ortaokulu Müdürlüðü'ne atandýðýnda da çok mutlu oldum. para giriþi ve finansman anlamýnda Türkiye'ye yönelen paranýn lirayý baskýlamasýnýn yaþandýðýný kaydeden Zeybekci, "Son 15 yýla bakarsak liranýn olmasý gereken yer çok daha üzerinde. Ama ekonomi bunu zaten dengeler. Matematik olarak burasý diyemezsin. Ben karamsar deðilim kesinlikle. 30 yýldan deme gelmeyeceðini de sözlerine ekleyen Zeybekci þunlarý söyledi: "Ekonominin ana yapýsý, güzergahý, rotu anlamýnda bizim büyük birþey yapmamýz gerekiyor. Yeniden yükü indirip tekrar sarmamýz gerekiyor. Gidiþatýmýz, yürüyüþ yolumuz belli ama edilgen bir ekonomiden etken ekonomiye geç- etti. " Tahmin ediyorum ki kendisi Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu'nun vizyonuna uygun projeler üretecek ve okulumuzun tanýtýmýnda önemli bir rol üstlenecek. Bu vesile ile kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyorum." Derinde ile bir süre sohbet eden Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu müdürü Sakin Karakaþ ise ziyaretinden dolayý Mehmet Derindere'ye teþekkür ederek son derece mutlu olduðunu ifade etti. Yastýk altý her zaman kötü deðil E konomi Bakaný Nihat Zeybekci, yastýk altýndaki paranýn saðlýksýz birþey olduðunu ancak kriz anýnda ortaya çýkarak krizi frenleme özelliðinin olduðunu da Bakan Zeybekci, ekonominin ana yapýsý, güzergâhý ve rotu anlamýnda büyük bir þey yapýlmasý gerektiðini belirterek, "Seçim öncesinde bir ekonomi paketi yok. Zaten istesek de bu memlekette krizi çýkaramayýz" Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, B ve C planlarýnýn tartýþýldýðý bir dönemde ekonominin ana yapýsý, güzergahý ve rotu anlamýnda büyük bir þey yapýlmasý gerektiðini Zeybekci, "Gidiþatýmýz, yürüyüþümüz, yolumuz belli ama edilgen bir ekonimiden etken ekonomiye geçmeliyiz" Ekonomide yaþanan geliþmelerle ilgili Hürriyet'e konuþan Zeybekci, döviz kurunun serbest býrakýlmasý gerektiðini belirterek, "Kurun 2.30, 2.35, 2.40 gibi bir çizgisi olmaz. Ekonomi, piyasa nerede tutturursa orada durur" Son dönemde sýcak Kur, su gibi 90 derece çevrilmez Nihat Zeybekci, kuru engellemenin ve yönetmenin istense de olmayacaðýný belirterek þunlarý açýkladý: "Ayný su gibi suyu kalkýp 90 derece çeviremezsin. Nehirler de tabi kývrýmlarýyla hareket eder. Dünyadaki bize benze- 24 Aralýk'a kadar yüzde 31 deðer kaybetti. Türk Lirasý17 Aralýk'a kadar olan kýsýmda yüzde 15'e yakýn, 17 Aralýk'tan sonraki kýsýmda ise yüzde 16 daha kayýp yaþadý.o güne kadar diðer ülkelerden ayrýþtýk. Kamu maliyesinde çok saðlamýz. 17 Aralýk'tan hemen sonra yüzde 15 kaybýmýza 16 daha ilave ettik 31'e geldik. Türk Lirasý bugüne kadar da deðerliydi zaten." Yastýk altý lank diye çýkýyor beri tüm dünya in'e Yuan'ýn aþýrý deðersiz olduðunu, haksýz rekabet yarattýðýný ve deðerinin arttýrýlmasý gerektiðini söylüyor. Ama in dikkate almýyor, ihracatýný arttýrýyor" diye konuþtu. Seçimden önce bir ekonomi paketinin gün- meliyiz. Etkin bir yapýya dönüþmemiz gerekiyor ve 2009'daki o süreçte iþyerlerinin kapanmasý, iþçilerin çýkarýlmasý, istihdamýn düþmesini gözönüne alýrsak kýyas kabul etmez. Teðet geçerken bile bizi 4'le geçti. Ama dünyayý yerle bir yen ülkeler ABD'de mayýs ayýnda 'Gezi'ye denk geldi. Piyasaya her ay verdiði 185 milyar dolarý çekebilirim açýklamasýndan sonra Türkiye ve bize benzer ülkelerin paralarý deðer kaybetmeye baþladý. 2013'ün baþýndan alýrsak Türk Lirasý, 17 Aralýk'tan sonra olumsuzluk beklentisinin oluþtuðunu kaydeden Nihat Zeybekci, "ünkü alýþmýþýz siyasi ve ekonomik istikrar içinde yaþamaya. Mayýs ayýnda faizler yüzde 4.6 idi. Ama Almanya'da da aynýydý. Tasarruf oranýmýzýn aþýrý düþüklüðü de tam ölçülebilir birþey deðil. Adamýn büyük tansiyon 8, küçük tansiyon 4 vatandaþýn yatýyor olmasý lazým elini ayaðýný oynatamýyor olmasý lazým, ama takýr takýr top oynuyor. Ölçülemeyen birþey var, tasarruf oranlarýnda piyasaya girmeyen para. Yastýk altýndaki para saðlýksýz birþey. Kriz anýnda lank diye çýkýyor ve tutuyor krizi, destekliyor yani. Bilinmeyen öz sermaye" yorumunu yaptý.(ajans- Engelli memur alýmlarý Resmi Gazete de E dý. ngellilerin devlet memurluðuna alýnmalarýný düzenleyen yönetmelik yayýmlan- Merkezi olarak yapýlacak engelli kamu personel seçme sýnavý, kura, yerleþtirme iþlemleri, engelli memur istihdamýnýn takip ve denetimi, istatistikî bilgilerin temini ve engelli memur istihdamý ile ilgili diðer hususlara iliþkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan "Engelli Kamu Personel Seçme Sýnavý ve Engellilerin Devlet Memurluðuna Alýnmalarý Hakkýnda Yönetmelik", Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak, yürürlüðe girdi. Yönetmeliðe göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sýnavý (EKPSS) ortaöðretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eðitim veren kurumlardan mezun veya sýnavýn geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylarýn eðitim durumlarý ve engel gruplarýnýn yarattýðý dezavantajlar göz önünde bulundurularak Devlet Personel Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak veya yaptýrýlacak. Adaylarýn atanabilmesi için yerleþtirme tercih iþlemlerine son baþvuru tarihi itibarýyla mezun olmasý gerekecek. Sýnav sonuçlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan Türkiye Ýþ Kurumu aracýlýðýyla yapýlan engelli iþçi alýmlarýnda da kullanýlacak. Ýlkokul, ortaokul, ilköðretim ve özel eðitim iþ uygulama merkezi veya okulu mezunlarý ile buralardan yerleþtirme iþlemlerine son baþvuru tarihi itibarýyla mezun olabilecek engellilerin tercihlerine göre yerleþtirilmeleri amacýyla noter huzurunda kura çekilecek. Kura çekimini adaylar da izleyebilecek. Kura yöntemiyle yerleþmek isteyen adaylarýn kayýtlarý her bir dönem için sadece bir kez alýnacak ve dönem içerisinde gerçekleþtirilecek yerleþtirme iþlemlerine ancak baþvurularý kayýt altýna alýnan adaylar baþvurabilecek. EKPSS ve kura duyurusu, Devlet Personel Baþkanlýðýnca, her yýl ocak ayýnda duyurulacak. Sýnav, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn engelli kotasý açýðý bulunduðu sürece diðer merkezi kamu personel alým sýnavlarýndan ayrý olarak yapýlacak. Sýnav sorularý, engel gruplarý itibarýyla öðrenme ve algýlama düzeyleri ile dil geliþimleri ve sözel iletiþim güçlükleri esas alýnmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek þekilde hazýrlanacak. Sýnav, adaylarýn, engel gruplarý ve ulaþabilirlikleri göz önüne alýnarak, uygun ortamlarda yapýlacak ve sýnavda istenmesi halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya iþaretleyici sýnav görevlisi saðlanacak. EKPSS sonuçlarý sýnavýn yapýldýðý tarihten itibaren 2 yýl içerisinde yapýlacak sýnava kadar geçerli olacak. Ancak bu süre içinde yeni sýnavýn yapýlamamasý durumunda sýnav sonuçlarý, bir sonraki sýnava kadar geçerli olmaya devam edecek. Üst yaþ sýnýrý belirlenemeyecek Engellilerin atanmasýna tahsis edilecek kadro sayýsýnýn tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluþunun, yurt dýþý teþkilatý hariç, toplam dolu memur kadro sayýsýnýn yüzde 3'ü dikkate alýnacak. Kamu kurum ve kuruluþlarý, ilgili mevzuatýnda yer alan özel hükümler haricinde, yerleþtirme yapýlmasýný talep edecekleri kadrolar için üst yaþ sýnýrý tespit edemeyecek. Ortaöðretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adaylarýn memur kadrolarýna yerleþtirilmelerinde EKPSS'de alýnan puanlar kullanýlacak. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puaný esas alýnarak tercihlerine göre yerleþtirilecek. Ayný puaný alan adaylar arasýndan diploma tarihi itibarýyla önce mezun olana, bunun ayný olmasý halinde yaþý büyüðe öncelik tanýnacak. Ýlkokul, ortaokul, ilköðretim ve özel eðitim iþ uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adaylarýn memur kadrolarýna yerleþtirilmelerinde kura yöntemi kullanýlacak. Yerleþtirme sonuçlarý, yerleþtirmeyi yapan kurumun internet sitesinde duyurulacak. Engelli adaylarýn öðretmen kadrolarýna yerleþtirilme iþlemleri ise EKPSS sonuçlarý kullanýlarak Milli Eðitim Bakanlýðýnca yapýlacak. Adaylarda, yerleþtirme iþlemine son baþvuru tarihi itibarýyla 657 sayýlý Kanun'un 48. maddesinde yer alan genel ve özel þartlarla birlikte, atanacaklarý kadro için tercih kýlavuzunda ilan edilen diðer þartlar aranacak. Halen memur olarak çalýþmakta olanlar, baþka hizmet sýnýfý kapsamýndaki kadrolar ile bulunduklarý kadrolardan farklý olmak kaydýyla mezunu olduklarý eðitim programlarý itibarýyla ihraz etmiþ olduklarý unvanlara iliþkin kadrolar hariç olmak üzere, bu yönetmelik kapsamýnda yerleþtirme iþlemlerine baþvuramayacaklar. Diðer kanunlarla memurluða atanmalarý engellenen adaylar da yerleþtirme iþlemlerine baþvuramayacak, yerleþtirilseler dahi atamalarý yapýlamayacak ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde herhangi bir kadroya yerleþtirilen, ancak atanamayan adaylar, ayný dönem içerisinde yapýlacak yerleþtirmelere baþvuramayacak. Kamu kurum ve kuruluþlarý, yerleþtirmeye iliþkin olarak atamaya yetkili amirin onayý ile 5 kiþiden oluþan bir deðerlendirme komisyonu kuracak. Komisyon, atanmak üzere baþvuran adaylarý, aranýlan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanlarýn atamalarýnýn yapýlmasýný teklif edecek. Bu adaylar, kamu kurum ve kuruluþlarýnca baþka bir sýnav veya mülakat yapýlmaksýzýn atanacak. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda engelli memur çalýþtýrma yükümlülüðünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Baþkanlýðýnca yapýlacak. Yönetmelikle, 22 Aðustos 2011 tarihli "Özürlülerin Devlet Memurluðuna Alýnma Þartlarý ile Yapýlacak Merkezi Sýnav ve Kura Usulü Hakkýnda Yönetmelik" yürürlükten kaldýrýldý.(trt Haber) Kadir Þahin'in sahibi olduðu Özel Eti Sürücü Kursu'nun ikinci þubesi dün açýldý. Eti Sürücü Kursu 2. þubeyi açtý Emre Kut K adir Þahin'in sahibi olduðu Özel Eti Sürücü Kursu'nun ikinci þubesi dün açýldý. Mimar Sinan Mahallesi Fevzi akmak Caddesi No:5/A-B'de düzenlenen açýlýþa MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, HDP Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, bazý sürücü kursu sahipleri ve çok sayýda davetli katýldý. orum'un en büyük sürücü kursu olmayý hedeflediklerini belirten Özel Eti Sürücü Kursu sahibi Kadir Þahin, açýlýþa özel 6. aya kadar fiyatlarý yarýya indirdiklerini Þahin, 10 adet yeni(sýfýr) araba aldýklarýný belirterek, þöyle dedi; "orumlular'a yeni arabalarýmýzla ve 17 kurs hocamýzla hizmet vermeye hazýrýz. Bünyemizde þimdiye kadar üç bin kiþi ehliyet sahibi yaptýk. Biz halkýmýzdan özellikle 12 saatlik direksiyon eðitimini mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz. Ucuz deyip aldanýp bu 12 saatlik direksiyon eðitimi vermeyen yerler var. Mutlaka direksiyon eðitimi isteyin, vermek zorundalar." Açýlýþ ikramla sona erdi. Açýlýþý MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan yaptý. Mimar Sinan Mahallesi Fevzi akmak Caddesi nde hizmet veriyor. Açýlýþa sürücü kursu sahipleri ve çok sayýda davetli katýldý. Özel Eti Sürücü Kursu sahibi Kadir Þahin, orum un en büyük sürücü kursu olmayý hedeflediklerini belirtti.

9 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT TNT Kargo, orum ticaretini dünya ile buluþturuyor T Erol Taþkan NT Kargo Satýþ Bölge Müdürleri Ýsmail Doðan ve Bahar Gürgen, TNT orum Bayisi Hasan Suvacý'yý ziyaret etti. orum Temsilciliði'nin 8. yýlýný pasta keserek kutlayan TNT Satýþ Bölge Müdürleri, TNT Kargo'nun dünya üzerindeki yaygýn aðý ile, orum'un ticaretini dünya ile buluþturduðunu TNT Satýþ Bölge Müdürü Ýsmail Doðan, TNT'nin kargoculuk konusunda dünyada çok önemli bir noktada bulunduðunu ifade ettiði açýklamasýnda, 200'den fazla ülkede, 78 bin çalýþanýyla hizmet veren TNT'nin 30 bin karayolu aracý, 52 uçak ve 2 TNT Kargo Satýþ Bölge Müdürleri Ýsmail Doðan ve Bahar Gürgen, TNT orum Bayisi Hasan Suvacý'yý ziyaret etti. uluslararasý taþýmacýlýk bin 653 depo ile hizmet hýzlý kargo taþýmacýlýk sektörünün lider firmaverdiðini ifade etti. sektöründe Avrupa'ya larýndandýr." ertesi gün ve diðer dünözellikle ithalat ve ya ülkelerine 2-3 iþgüihracat yapan firma ve "Taþýmacýlýk sektönünde teslimat imkaný kuruluþlara, küçük gönründe hýzlý kargo - exsaðlamaktadýr. Þirketiderilerden tonu press taþýmacýlýk, havamiz bünyesinde Express aþan gönderilere kadar kargo - karayolu ve detaþýmacýlýk kadar öne çýhizmet verdiklerinin alnizyolu servisler sunkan ve rakiplerimizde týný çizen Doðan, "TNT maktayýz. Firmamýz, bulunmayan havakargokarayolu - denizyolu fuar taþýmacýlýðý - charter - tehlikeli madde taþýmacýlýðý -klinik servis gibi tüm taþýma alternatiflerini tek çatý altýnda müþterilerimize sunan eþsiz bir firmayýz." sözleriyle kurumunu tanýtan Doðan, orum bürosunun baþarýlý bir çalýþma ile TNT ailesine güç kattýðýný belirterek, Hasan Suvacý'ya teþekkür etti. 8. yaþ pastasýnýn kesilmesinin ardýndan, orumlu sanayicilere ve iþ adamlarýna TNT'ye gösterilen güven için teþekkür ederken, bir teþekkürü de orum'a ve orumlu'ya verdikleri deðer verdiklerini söylediði TNT yöneticilerine etti. Uzun zamandýr yaðmur bekleyen Oðuzlar halký yoðun bir katýlýmla duaya çýktý. Oðuzlar yaðmur için el açtý U Brezilya fönü kanser yapýyor TNT Satýþ Bölge Müdürü Ýsmail Doðan, TNT'nin kargoculuk konusunda dünyada çok önemli bir noktada bulunduðunu belirtti. S aðlýk Bakanlýðý, Brezilya fönünün kanser riski taþýdýðýný açýkladý. Birçok iþletme ucuz olduðu için içeriðinde zehirli "formaldehit" kimyasalýnýn bulunduðu ürünleri tezgâh altý kullanýyor. Ýstanbul'da ise 5 kuaförden 2'si bu iþi ucuza mal edip halk saðlýðýný tehlikeye atýyor. Dünyada yaygýn olan Türkiye'de ise son 7 yýldýr yaptýrýlan halk arasýnda Brezilya fönü diye tabir edilen saç düzleþtirme iþlemi, Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýklamasý ile tekrar gündemde. Bakanlýðýn yaptýðý açýklamada, "Düzleþtirme iþleminde kullanýlankeratin içeren solüsyonlarýnda yer alan "formaldehit" kimyasalýnýn belirli oranlarýn üzerinde olmasý saðlýk açýsýndan risk taþýyabilir. Bakanlýk kozmetik ürünleri denetlemeye baþladý Piyasalarda son dönemlerde tanýtýlan Brezilya Fönü solüsyonlarý formaldehit içermediði iddia edilse de yurtdýþýnda yapýlan araþtýrmalarda bunun tam tersi olduðu söyleniyor. Bu nedenle Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu düzenli aralýklarla piyasa da yer alan kozmetik ürünleri denetlemeye baþladý" denildi. Açýklamada "formaldehit" kozmetik ürünlerinde yüzde 2 miktarýnda bulunabileceði de yazýyor ancak Brezilya fönünde ýsýyla etkileþime giren madde normalde verdiði zararýn daha fazlasýný veriyor. Ýçeriðinde "formaldehitin" oraný çok düþük olan ürünlerin ise fiyatý yükseliyor. Ýçeriðinde "formaldehitin" oraný düþük olan ürünler kullanýlarak yapýlan düzleþtirme iþleminin maliyeti lira arasýnda deðiþiyor. Ancak "formaldehitin" oraný yüksek olan iþlemlerde ise halk saðlýðý hiçe sayýlarak iþlem ücreti 70 liraya kadar düþüyor. Bazý kuaförler internet üzerinden fýrsat kuponuyla Brezilya fönünü uyguladýklarýný söyleyerek kanserojen riski taþýyan iþlemi satýþa çýkarýyor. Yapýlan araþtýrmaya göre her 5 kuaförden 2'sinde iþlemin ucuza yapýlacaðý vaat edilerek formaldehitli ürünlerin kullanýldýðý ortaya çýktý. Kuaförlerin Saðlýk Bakanlýðý onayý olmayan ürünleri tezgâh altýndan uyguladýðý belirlendi. Avrupa yakasýnda yaptýðýmýz incelemelerde özellikle Þiþli, Taksim ve Fatih bölgelerinde bu iþlem ucuza mal edilerek yapýlýyor. Hamileler için çok tehlikeli Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi Dermatoloji ana Bilim Dalý Baþkaný ve Türk Dermatoloji Derneði Dermatoallerji alýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Teoman Erdem kanserojen madde ris- ki þöyle anlattý: "Formaldehit renksiz, yanýcý, keskin kokulu kimyasal bir maddedir. Brezilya fönünde insan için zararsýz olan miktarýn üzerinde "formaldehit" var. "Formeldehit'in kan kanserleri, boðaz kanseri ve beyin kanserleri ile ilgili olabileceði hem hayvan çalýþmalarý hem de insanlar üzerinde yapýlan çalýþmalarda gösterilmiþtir. Formaldehite iþlerinden dolayý maruz kalan kiþilerde beyin kanseri ve löseminin genel topluma göre arttýðý tespit edilmiþtir. Amerikan Toksikoloji enstitüsü 2011 'de formaldehiti kanserojen listesine almýþtýr yýlýnda yapýlan bir çalýþmada hamileliði sýrasýnda düzleþtirme iþlemi yaptýran kadýnlarýn çocuklarýnda 2 yaþ öncesinde lösemi riskinin arttýðý gösterilmiþtir." Prof. Dr. Erdem, düzleþtirme iþlemi yaptýracaklara ürünün içeriðindeki formaldehit kimyasalýnýn çok düþük olmasýna dikkat etmelerini tavsiye etti. Ayrýca ürünlerin Amerika Gýda ve Ýlaç Kurumu (FDA) tarafýndan onaylý olmasýna da dikkat etmek gerektiðini belirtti.ýstanbul Kuaförler Odasý Baþkaný Oktay Erkal, alýnan þikâyetler üzerine denetim grubunun kuaförleri denetlediðini ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn onay vermediði ürünleri kullananlar hakkýnda da disiplin cezasý verildiðini Enise Aðbal zun zamandýr yaðmur bekleyen Oðuzlar halký, Oðuzlar Ýlçe Müftülüðü nün organizasyonu ile Kaymakamlýk, Belediye ve ilçe muhtarlarýnýn katkýlarýyla düzenlenen yaðmur duasýna programýna katýldý. Dün kýlýnan Cuma namazýna mütakip ilçenin manevi dergahý olan Karadonlu Canbaba Türbesi önünde ilk yaðmur duasýný yapan Oðuzlar halký, tekbir ve dualar eþliðinde sahraya çýkarak, barýþma ve helalleþme yapýldýktan sonra yaðmur duasý namazý kýldý. Ýlçemiz Müftülüðü personeli tarafýndan sýrayla yaðmur duasý yapýldý. Daha sonra tekbir ve dualarla Müftülük önüne gelen halk, burada da yaðmur duasý yaptýktan sonra daðýldý. Yaðmur duasýný Oðuzlar Ýlçe Müftülüðü düzenledi. Spor sahasýnda hep birlikte bereket için eller semaya açýldý. Ayda 12 kadýn Brezilya fönü yaptýrýyor Saç bakým uzmaný Ýlker Yavrutürk, ayda ortalama 12 kadýnýn Brezilya fönü yaptýrdýðýný söyleyerek, "Kullanýlan ürünler eðer uygulandýðýnda gözleriniz yanmýyorsa, yaþarmýyorsa, burnunuza kötü bir koku gelmiyorsa ve üç gün üst üste iþlem yapýlan saça maþa uygulanmaya kalkýþmýyorlarsa ürünün içerisinde formaldehit maddesi yoktur" Kendisinin de geçen yýllarda formaldehit içeren bir ürün kullandýðýný anlatan Yavrutürk, "Müþterilerimden bir tanesi Amerika'dan getirdi. Ancak ürünü çýplak elle saça uyguladýðýmda ellerim buruþtu, burnumuza çok keskin ve kötü bir koku geldi. Hatta yanýmda çalýþan arkadaþlarýmdan bir tanesi istifra etti. Sonradan öðrendim ki kullandýðým ürünün içerisinde zehirli olan ve alerjik reaksiyon gösteren kimyasal var. Bir daha da asla kullanmadým" diye konuþtu. Ünlülerde tercih ediyor Defne Joy Foster'da ölmeden dört yýl önce Japon saç düzleþtirme yöntemi ile saçlarýný düzleþtirdi. Brezilya fönü yaptýran ünlü isimler arasýnda, oyuncu Lindsay Lohan ve Ashley Tisdale ile ünlü þarkýcý Beyonce ve Nicole Richie de bulunuyor.(yaygýn basýn) Tekbir ve dualarla Müftülük önüne gelen halk, burada da yaðmur duasý yaptýktan sonra daðýldý. Üniversitelilere seçim uyarýsý C HP, üniversite öðrencilerinin öðrenim gördüðü þehirde oy kullanabilmesi için baþvurularýn 23 Ocak'ta sona erdiðini anlatan uyarýcý afiþler hazýrladý. Yaklaþan seçimler öncesi hazýrlýklarýný sürdüren CHP, seçmenlere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. Ýnternet sitesi aracýlýðýyla YSK verilerinin yer aldýðý "e-seçmen" uygulamasýný hayata geçiren parti, þimdi de üniversite öðrencilerine yönelik uyarýcý afiþler hazýrladý. Afiþlerde, üniversite öðrenci- lerinin bulunduklarý þehirlerde oy kullanabilmesi için atmasý gereken adýmlar sýrasýyla anlatýlýyor. Baþvurularýn bugün baþladýðý belirtilen afiþte, öðrencilerden ilk olarak öðrenim gördükleri üniversitelerden "öðrenci belgesi" almasý gerektiði belirtiliyor. Öðrencilerin ikinci adýmda yurtta ya da evde kaldýklarýný ispatlayacaklarý bir belge ile (kira sözleþmesi, fatura gibi) nüfus cüzdanlarýnýn aslý ve bir fotokopisi ile baðlý bulunduklarý nüfus müdürlüðüne gitmesi gerekiyor. Ýlçe nüfus müdürlüðüne adresini "asýl ikamet adresi" olarak kaydettiren öðrencilerin üçüncü ve son adýmda ise buradan aldýklarý "adres deðiþikliði belgesi" ile Ýlçe Seçim Kuruluna baþvurmasý isteniyor. Afiþte, yapýlan baþvurunun ardýndan öðrencilerin artýk bulunduklarý þehirde oy kullanabileceði bildiriliyor. Partiye ait çeþitli internet sitelerinin yaný sýra partinin sosyal medya adreslerinden paylaþýlan afiþlerde son baþvuru tarihinin ise 23 Ocak olduðu hatýrlatýlýyor.(aa)

10 10 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Sancaktar cemaati kan verdi S Sancaktar Camii camaati ve esnaf kan verdi. rev aldýðý standda Sancaktar Camii din görevlileri ile birlikte toplam 61 kiþi kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnýn insan yaþamý açýsýndan önemi hakkýnda cemaate bilgi veren Yasemin al, cuma günleri camilerde kan baðýþý kabul etmeye devam edeceklerini Türk Kýzýlayý nýn baþlattýðý kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduklarýný belirten Sancaktar Camii din görevlileri ise kan baðýþýnda bulunan cemaate teþekkür ettiler. Cuma namazýnýn ardýndan baþlayan kan baðýþý çalýþmalarý ikindi namazýnýn ardýndan sona erdi. Uslu nun hezeyaný Türk Kýzýlayý nýn orum da baþlattýðý kan baðýþý kampanyasý sürüyor. T Din görevlileri ile birlikte toplam 61 kiþi kan baðýþýnda bulundu. Recep Mebet ancaktar Camii cemaati, Türk Kýzýlayý nýn orum da baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Türk Kýzýlayý orum Kan Baðýþý Merkezi dün Cuma Namazý nýn ardýndan Sancaktar Camii önünde baðýþ standý açtý. Kýzýlay orum Þubesi nin gezici kan baðýþý otobüsünde gerçekleþen etkinliðe cami cemaati ve esnaf büyük ilgi gösterdi. Dr. Senem Biçer, Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin al, saðlýk görevlileri Tuba Biçer, Yasemin Ozan ve Hakan Demirel ile yardýmcý personel Aziz Özkan ýn gö- Recep Mebet araf Gazetesi Yazarý Emre Uslu, Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman a yönelik ithamlarýný sürdürüyor. Önceki gün Zaman Gazetesi nde yayýmlanan Baþýma bir iþ gelirse sorumlusu Emre Uslu Hayrettin Karaman dýr baþlýklý haberde Emre Uslu nun açýklamalarýna yer verildi. Emre Uslu ile Hayrettin Karaman arasýndaki polemiði hatýrlatan gazete, haberinde þu ifadelere yer verdi: EMRE USLU NUN HEZEYANI Sancaktar Camii civarý esnafý da kampanyaya tam destek verdi. Taraf yazarý Emre Uslu, Kamuya ait zararý önlemek için bir þahýs, bölge veya gruba ait zarar göze alýnýr. þeklindeki ifadesiyle tartýþmalara sebep olan yazar Hayrettin Karaman la arasýnda yaþanan polemiði köþesine taþýdý. Rüþvet ile Muhsin Yazýcýoðlu nun öldürülmesi için fetva verdiðini belirttiði Karaman ýn yazýsýna atýfta bulunan Uslu, Karaman bir fetva daha vermiþ: Yalan söyleyen, iftira ve hakaret eden kimseye Ýslami kaynaklarda fâsýk denir, fâsýk ahlaksýzdýr, ahlaksýz da þerefsizdir. Bu kiþinin þahitliði kabul edilmez, sözüne inanýlmaz, kamu görevinde istihdam edilmez, devletin uygun gördüðü þekilde cezalandýrýlýr. Burada Karaman þahsým için devletin uygun gördüðü þekilde cezalandýrýlýr diyerek ölüm fetvasý vermiþ. ifadelerini kullandý. Ardýndan yaþanan gazeteci cinayetlerini hatýrlatarak, þu deðerlendirmeyi yaptý: Zira bu ülkede devletin yazarlara nasýl cezalar öngördüðünü biliyoruz. Son örnek Hrant Dink. Hatýrlatayým; Karaman daha önce de kamuya ait zararý önlemek için bir þahýs, bölge veya gruba ait zarar göze alýnýr yazmýþtý. Baþýma bir iþ gelirse Karaman ýn fetvasý nedeniyle geleceðini belirtmek isterim. Yaðlý, giyim sektöründe 23 yýllýk tecrübe ile faaliyet gösterdiklerini hatýrlattý. Kardeþler Tekstil de indirim K KSS giriþinde trafik kazasý Esnaf kan baðýþýnda bulunmak için sýraya girdi. K Kaza nedeniyle sanayi giriþinde trafik akýþý durdu ve uzun araç kuyruklarý oluþtu. Mustafa Yaðlý, cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný Kardeþler Tekstil, peþin alýþveriþlerde indirim kampanyasý baþlattý. Bay ve bayan giyim ürünleri satan maðaza, Osmancýk Caddesi Ulucamii karþýsýnda faaliyet gösteriyor. Recep Mebet üçük Sanayi Sitesi (KSS) giriþinde dün trafik kazasý yaþandý. Sanayi Caddesi üzerinde yaþanan kazada 19 UP 040 plakalý otomobil ile 55 EB 671 kamyon çarpýþtý. Sabah saatlerinde yaþanan kaza nedeniyle sanayi giriþinde trafik akýþý durdu ve uzun araç kuyruklarý oluþtu. Ölen ya da yaralananýn olmadýðý kazada maddi hasar meydana geldi. Olay sonrasý kaza raporu hazýrlandý. Recep Mebet ardeþler Tekstil, peþin alýþveriþlerde yüzde 20 indirim kampanyasý baþlattý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Kardeþler Tekstil sahibi Mustafa Yaðlý, bay ve bayan giyim ürünlerinde cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný Sektörde 23 yýllýk tecrübe ile faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Mustafa Yaðlý, düðün ve niþan alýþveriþlerinin de deðiþmez adresi olduklarýný vurguladý. Alvina, Rabina, Meldo, Öztaþkýn ve Altýnyýldýz gibi seçkin markalarýn ürünlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný kaydeden Yaðlý, giyimde kalite ve güvenin önemine dikkat çekti. Yaðlý, Ürünlerimizi yakýndan görmek ve indirimlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Osmancýk Caddesi Ulucamii karþýsý numara 12 de faaliyet gösteren maðazamýza davet ediyorum diye konuþtu. PTT çalýþanlarý sandýða gidiyor P Recep Mebet osta ve Telgraf Teþkilatý (PTT) Baþmüdürlüðü Biriktirme ve Yardým Sandýðý (BYS) orum delege seçimi 10 Þubat 2014 Pazartesi günü saat da yapýlacak. evreyolu Bulvarý ndaki PTT Baþmüdürlüðü salonunda yapýlacak olan seçimde Ömer evikel, Yaþar Dalmýzrak ve Hüseyin Parpucu aday olarak yarýþacak. Ýl merkezi ve 14 ilçeden toplam 73 kiþinin oy kullanacaðý seçimde en fazla oyu alacak isim orum u BYS Merkezi nde temsil edecek. PTT BYS delege seçimi 10 Þubat ta yapýlacak.

11 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 orumlu mucitten yeni tasarým 11 Yerli güneþ arabasý yollarda orumlu sanayici Bayram Uður, güneþ enerjisiyle hareket eden aracý tanýttý. Uður, Yolda kalma derdi olmayan güneþ arabamýzýn kullaným ömrü 25 yýl orumlu sanayici Bayram Uður, tasarladýðý güneþ arabasýný tanýttý. Recep Mebet orum Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren bir firma, yerli güneþ arabasý tasarladý. Güneþ enerjisiyle hareket eden golf arabasý tarzýndaki taþýt test aþamasýný baþarýyla geçti. Yeni Dünya Güneþ Enerjisi Teknoloji Sistemleri sahibi Bayram Uður tarafýndan geliþtirilen güneþ arabasý, elektriðe ihtiyaç duymadan kilometrelerce yol alabiliyor. YERLÝ TASARIM GÜNEÞ ARABASI Yerli yapým güneþ arabasý, KSS de trafiðe çýkmaya baþladý. Uður Krom elik kuruluþu olan firma ve yeni tasarýmý hakkýnda bilgi veren Bayram Uður, KSS de kurduðu Güneþ Enerjisi ile Elek- trik Üretim Tesisi nin ardýndan güneþ arabasý üretimi için kollarý sývadýðýný Gün ve güneþ ýþýðýndan aldýðý enerjiyi bataryasýnda depolayan arabanýn hareket halinde de þarj olabildiðine iþaret eden Bayram Uður, Tasarladýðým mini araç hiç durmaksýzýn 10 saat gidebiliyor Güneþ paneli, DC motor, akü, güvenlik ve gövde malzemelerinin bir araya gelmesiyle oluþan güneþ arabasýnýn 8 bin TL ye mâl olduðunu anlatan Uður, Turizm iþletmeleri, belediyeler ve engelli vatandaþlarýmýz için özel olarak geliþtirdiðim araç otomobil konforu sunuyor diye konuþtu. SIRADA GÜNEÞ ENERJÝLÝ TEKNE VAR Güneþ enerjisiyle hareket eden balýkçý teknesi de geliþtirdiðini vurgulayan Uður, tekneyi yakýnda Obruk Baraj Göleti nde test etmeyi planladýðýný açýkladý. Güneþ arabasýnýn sunduðu avantajlardan da bahseden Uður, þöyle konuþtu: Yolda kalma derdi olmayan güneþ arabamýzýn kullaným ömrü 25 yýl. Bu süre sonunda bazý parçalarýnýn deðiþimi ile ömrü uzatýlabilir. Yakýt masrafý olmayan bu araba en hesaplý ulaþým aracý. Test çalýþmalarýný tamamladýðýmýz güneþ arabasý için sipariþ almaya baþladýk. Maddi imkan doðrultusunda seri üretimini de hedefliyoruz. Güneþ arabýmýzý yakýndan görmek ve çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi KSS 21. Cadde numara 25 te bulunan tesisimize bekliyoruz. Sevenleri unutmadýk diyen Tolga Kayiþoðlu, 14 Þubat Sevgililer Günü kampanyasýndan bahsetti. Kayiþoðlu sevenleri unutmadý K Recep Mebet ayiþoðlu Taký Tasarým, Sevgililer Günü nedeniyle hediyelik ürünlerde kampanya baþlattý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Kayiþoðlu Taký Tasarým sahibi Atýf Tolga Kayiþoðlu, otantik hediyelik eþyalarýn yaný sýra kýymetli taþlar ve orum hatýrasý ürünleri müþterilerinin beðenisine sunduklarýný Sevenleri unutmadýk diyen Tolga Kayiþoðlu, 14 Þubat Sevgililer Günü nedeniyle pek çok üründe cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný kaydetti. Tüm özel günler için hediyelik eþya tasarýmý yaptýklarýný vurgulayan Kayiþoðlu, Ürünlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Mevlana Ýþ Merkezi numara 38/D de hizmet veren maðazamýza bekliyoruz Maðaza, hediyelik eþyalardaki zengin ürün çeþidiyle dikkat çekiyor. Tüm özel günler için hediyelik eþya tasarýmý yapýldýðý belirtildi. Kayiþoðlu Taký Tasarým, Sevgililer Günü nedeniyle hediyelik ürünlerde kampanya baþlattý. Güneþ arabasý, Yeni Dünya Güneþ Enerjisi Teknoloji Sistemleri sahibi Bayram Uður tarafýndan geliþtirildi. KÝTAP REHBERÝ EN OK SATANLAR KÝTAP Mihmandar Hazreti Hatice Genç Arkadaþýma Mektuplar Konu Komþu Serenad Ruhi Mücerret Herþey Seninle Baþlar Meleklerle Yaþamak Þevkat Güneþi Kendi Kutupyýldýzýný Bul Düþler Ülkesi Aþkýn Gözyaþlarý YAZARI Ýskender Pala Nurdan Damla Hekimoðlu Ýsmail Ali Can Zülfü Livaneli Murat Menteþ Mümin Sekman Beki Ýkela Erikli Reþit Haylamaz Nüvide Gültunca Tulgar Cem Gülbent Sinan Yaðmur YAYINEVÝ Kapý Hayat Timaþ Iþýk Doðan Kitap April Alfa Goa Iþýk Alfa Timaþ Karatay HAZIRLAYANLAR: Ýpek Özüyaðlý - Ceren Kartan YENÝ IKANLAR KÝTAP Efendiler Efendisi Hz. Muhammed Carpe Diem Aklýn Kör Noktasý Dikkat Ýcat ýkabilir! Mutlu Evlilik Okulu Lanetlenen Soy Aþkýn Meali Yol Hali Soðuk Kahve Deniz Feneri Yolu Mülakat Ustalýk Ýster Evliliðin Þifresi YAZARI YAYINEVÝ Raima Kaya Aþkým Kapýþmak Dr. H.Demirel - Psk. N. Erdem Melih Tuðtað Sema Maraþlý Yaþar Nuri Öztürk Sinan Yaðmur Nazan Bekiroðlu Ahmet Batman Debbie Macomber Nurdan Akalýn Terazi Mehmet Ali Balkanoðlu Muþtu Ýnkýlap Hayat Genç Hayat Hayat Yeni Boyut Karatay Timaþ Destek Novella Sterling Ufuk * Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi, NT Kitap ve Kýrtasiye Market.

12 12 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Kanser neden arttý? Hastalýklar neden artýyor? Ýþte cevabý Þifalý bitkiler uzmaný Prof. Dr. Ýbrahim Adnan Saraçoðlu, genetiðiyle oynanmýþ sebze ve meyvelerle dolu bir dönemde hastalýklarýn daha da arttýðýný belirterek, "Geleneksel tohumlar yok denecek kadar az. Kanser yüzde 500 artmýþ durumda" Bursa Büyükþehir Belediyesi ve Büyükþehir Belediyesine Baðlý BUSMEK tarafýndan organize edilen seminere, Prof. Dr. Ýbrahim Adnan Saraçoðlu konuk oldu. Büyükþehir Belediyesi Ýncirli Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen konferansta "Saðlýklý Yaþam ve Þifalý Bitkiler" konusunu anlatan Prof. Dr. Ýbrahim Adnan Saraçoðlu, Türkiye'de modernleþme adýna beslenme kültürünün deðiþtiðini, hastalýklarýn da çýð gibi büyümeye baþladýðýný dile getirdi. Hiçbir þeyin doðal kalmadýðýný aktaran Prof. Dr. Saraçoðlu, genetiðiyle oynanmýþ GDO'lu sebze ve meyvelerle dolu bir dönemde yaþadýðýmýzdan dolayý hastalýklarýn arttýðýn- Diþ gýcýrdatma 3. sýrada Y oðun stres ve kent hayatýnýn etkileri nedeni ile ortaya çýkan 'Bruksizm' en sýk görülen uyku bozukluklarýnda 3. sýrada... Yaþamýmýzýn üçte birini uykuda geçirdiðimiz düþünüldüðünde, uykunun insan zihni ve bedeni için ne kadar önemli olduðuna deðinen Hospitadent Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Selçuk Özbölük, "Gün boyu þehir hayatý veya iþ hayatýna baðlý yaþanan stres, dengesiz beslenme alýþkanlýklarý ve hareketsizlik uyku bozukluklarýna neden olabiliyor. Bu uyku bozukluklarýndan bir tanesi de uykuda diþ gýcýrdatma olarak bilinen 'Bruksizm'. En sýk görülen uyku bozukluklarýndan biri olan 'Bruksizm', uykuda konuþma ve horlamadan sonra 3. sýrada karþýmýza çýkýyor" Uyku esnasýnda oluþan güçlü çene hareketlerinin neden olduðu çeneleri sýkma, diþleri gýcýrdatma olayý olarak tanýmlanan bruksizmin görülme sýklýðýnýn yüzde 20'lere kadar ulaþtýðýný söyleyen Dt. Özbölük, "Bruksizm konusunda yapýlan araþtýrmalar; horlama ve uyku apnesi gibi durumlarýn diþlerini gýcýrdatan kiþilerde daha çok görüldüðünü gösteriyor. Aþýrý duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme ve hareketsizliðin yaný sýra fazla miktarda tüketilen alkol, sigara ve kafein uykuda diþ gýcýrdatmayý arttýrýyor" diye konuþtu. Diþ sýkma ve gýcýrdatmanýn gece veya gündüz oluþabilen istemsiz bir aktivite olduðu ancak bu durumun çeþitli olumsuz semptomlar ortaya çýkmadan hastalar tarafýndan genellikle farkýna varýlmadýðýný söyleyen Dt. Özbölük; "Diþ sýkma ve gýcýrdatmanýn birçok nedeni var ve bu nedenler arasýnda; stres ve kiþisel özellikler, uyku düzeni, uyku esnasýndaki solunum bozukluklarý, travmatik yaralanmalar, merkezi sinir sistemi ra- Prof. Dr. Ýbrahim Adnan Saraçoðlu dan bahsederek, "Kýsýr tohumlar çýktýðýndan beri hastalýklar ne kadar arttý farkýnda deðil misiniz? Tohum artýk geleneksel tohum deðil ki. 'Organik veya ekolojik tarým' dediklerinde de kullanýlan kýsýr tohumlardýr. Kur'an'da, 'Onlar, ekini ve tohumu deðiþtirirler, bozarlar, zürriyetleri de yok ederler. Gazabým onlarýn üzerine olacaktýr' (Bakara Suresi 205) diyor. Bakýn, bugün hastalýklar ne kadar çoðaldý deðil mi? Kanser yüzde 500 artmýþ durumda. MS adý saný duyulmayan bir hastalýktý, ne kadar çoðaldý" Geleneksel tohumlar azaldý Geleneksel tohumlarýn yok denecek kadar az olduðunu hatýrlatan Saraçoðlu, sözlerine þöyle devam etti: "Anadolu'da ninelerde, teyzelerde, dedelerin ambarlarýnda var ve bunun tarýmýný yapanlar da var ama bunun Türkiye geneline yayýlmasý lazým. Geleneksel tohumdan elde ettiðiniz ürünler çok uzun dayanmaz ama diðerlerini, yani kýsýr tohumlarýn mahsullerini daha uzun müddet dayandýrabiliyorsunuz. Mesela domates, kalp büyümesine karþý önleyicidir, göz tansiyonuna karþý yardýmcý bir özelliði var. Bunun dýþýnda 50 yaþýn üzerindeki erkeklerde görülen iyi huylu prostat büyümesine karþý domates suyu bulunmaz bir nimettir ancak hangi domateste göreceksiniz bu özelliði? Geleneksel tohumda. Diðerinde bunu göremezsiniz." Süt içerek büyüyemeyiz Bitkiler ve saðlýklý yaþam konulu seminerde doðru bilinen yanlýþlara da deðinildi. Sütün protein ve þeker miktarýyla olan iliþkisinden bahseden Saraçoðlu, hayvanlardaki protein miktarýyla kýyaslayarak anne sütünün büyümeye olan etkisinden þu sözlerle bahsetti: "Hayvanlar arasýnda en çok protein bakýmýndan zengin olan fare sütü. En hýzlý büyüyen de o. Yani protein miktarý arttýkça daha hýzlý büyüme gerçekleþiyor. Demek ki biz proteini esas alacak olursak en saðlýklý süt fare sütü diye düþünmemiz lazým. Protein canlýlarda kaslara güç verir. Bizim bebeðimizin anneden alacaðý sütteki protein düþüktür. Anne sütünün protein düþük fakat þeker oraný, yani karbonhidrat yüksektir. Beynin de buna ihtiyacý vardýr. Bebeklerin kas gücüne deðil, beyin geliþimine ihtiyacý vardýr" Saraçoðlu, menopozdaki kadýnlarýn bol süt içmesi gerektiðine dair yaygýn olan inancýn yanlýþ olduðunu, fazla alýnan sütün vücuttan demir attýrdýðýný, yoðurt yenilerek ve brokoli tüketilerek kalsiyumun daha fazla alýnacaðýný sözlerine ekledi. (ÝHA) hatsýzlýklarý, yasadýþý ilaç kullanýmý (ekstazi), ilaç tedavileri (seratonin), alkol, kafein ve sigara kullanýmý gibi faktörler sayýlabilir. 'Bruksizm', en sýk görülen uy- Yoðun stres ve kent hayatýnýn etkileri nedeni ile ortaya çýkan 'Bruksizm' en sýk görülen uyku bozukluklarýnda 3. sýrada... ku bozukluklarýndan, veren Dt Özbölük, "Uygulanan malarýnda fayda var" diye uykuda konuþma ve horlamadan sonra 3. sýrada karþýmýza çýkýyor. Hastalar tedavi metodu çoðunlukla aðýz içi apareyleri kullanýlarak bu konuþtu. Diþ gýcýrdattýðýnýzý nasýl anlarsýnýz? genellikle diþ gýcýr- aktivitenin kontrol altýna Sabahleyin kalktýðýnýzda yanaklarýnýz aðdattýðýnýn farkýnda bile alýnmasýný ve meydana olmuyor. Hasta bize ancak diþlerde hassasiyet, ya fiziksel deðiþiklikle- gelebilecek patolojik verýyorsa aþýnma, sallanma ve kýrýlma, diþ sinirlerinde ölüm, çevre dokularda yaralanma, çene eklem rahatsýzlýklarý, baþ aðrýsý ve fonksiyon bozukluðu gibi durumlarda geliyor. rin önlemesini içerir. Doðru teþhis konulduðu taktirde, bu rahatsýzlýðýn ortopedik aperey (splint) kullanýmý, hasta eðitimi ve gerek duyulduðunda fizik ve ilaç tedavisi ile Aðzýnýzý rahat açamýyorsanýz, açtýðýnýzda aðrý varsa ve gün içinde de aðrý devam ediyorsa Kulaða ve baþa yayýlan aðrýlarýnýz varsa Hastanýn eþleri ya da yakýnlarý da bu durumdan ði bilimsel araþtýrmalarma sýrasýnda zorluðun kontrol altýna alýnabildi- Aðýz açma kapa- kendisi kadar þikayetçiler" diþ gýcýrdatmanýn altýn- sesler çýkýyorsa, uykuda la kanýtlanmýþtýr. Ancak dýþýnda klik, klak gibi Diþ sýkma ve gýcýrdatma tedavisinin nasýl naklý problemler için de olma ihtimaliniz çok da yatan diðer stres kay- diþlerinizi gýcýrdatýyor yapýldýðý hakkýnda bilgi bir uzmandan yardým al- çok yüksek. Kolesterolu düþürmek mümkün olesterol dendiðinde bu rahatsýzlýðýn Kdaha çok ileri yaþlarda ortaya çýktýðý düþünülür. Oysa günümüzde düzensiz beslenme, saðlýksýz yaþam koþullarý gençlerde de kolesterolün ortaya çýkmasýna neden oluyor. Dahiliye Uzmaný Dr. Deniz Hýzlýbacak, zeytinyaðý, sarýmsak, enginar ve balýk gibi doðal besinlerin; düþmanýmýz olan kolesterolü düþürdüðünü vurguluyor. Yüksek kolesterolü olan birçok insan, aslýnda bunun farkýnda bile deðil. Oysa bu tehlikeli ve ciddiye alýnmasý gereken bir durum. ünkü yüksek kolesterol; yüksek tansiyon, aþýrý kilo ve sigaranýn yaný sýra kalp krizi, kalp aðrýsý ve böbrek yetmezliði gibi damar hastalýklarýnýn da ana etkenlerinden biri. Yýlda en az bir kez kolesterol ölçtürmek, birçok saðlýk sorununun ortaya çýkmasýný önlüyor. Ýyi ve kötü yönleri Kolesterol kalp, beyin, karaciðer, sinirler, baðýrsaklar ve genel olarak tüm vücudumuzda bulunan yaðýmsý bir maddedir. Vücudumuz, çok az miktardaki kolesterol sayesinde bazý hormonlarý ve safra asitlerini üretir. Diðer taraftan kalpte yað molekülü olarak birikmeye baþlar ve ciddi sonuçlara sebep olabilir. Vücudumuz her gün karaciðerde 1-1,5 miligram (mg) kolesterol üretir. Buna ilaveten besinlerle aldýðýmýz miktar da var. Toplam miktar çok fazla yükseldiðinde, vücut 'üretimi' azaltýr. Sonuç olarak yüksek kolesterol meydana gelir. Ýyi kolesterol - Kötü kolesterol Ýyi huylu kolesterol, HDL (High Density Lipoprotein: Yüksek yoðunluklu lipoprotein) kandaki kolesterolün bir kýsmýný karaciðere geri götürür ve damarlarda biriken kolesterolün bir kýsmýný da temizler. Normal deðeri; desilitrede 40 mg'ýn üstünde olmasýdýr. 35 mg altýna düþünce kalp rahatsýzlýklarý olasýlýðý artar. Kötü huylu kolesterol, LDL'in (Low Density Lipoprotein: düþük yoðunluklu lipoprotein) düzeyinin yüksek olmasý kalbe giden damarlarýn týkanmasýna neden olarak kalp krizi ve felç riskini artýrýr. Normal deðeri desilitrede (dl) 160 miligramýn altýnda olmasýdýr. Toplam kolesterol, iyi ve kötü kolesterolün toplamý anlamýna gelir. Desilitrede 200 mg'ýn altýnda ideal düzeydir. Alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirin Konu üzerinde yapýlan araþtýrmalar; düzenli spor yapmanýn ve saðlýklý beslenmenin kolesterolü düþürdüðünü gösteriyor. Kýrmýzý et, balýk, beyaz et, tereyaðý, yumurta, süt ve kaymak gibi gýdalarda kolesterol bulunuyor. Saðlýklý besinler: Zeytinyaðý; doymamýþ yað asitleri açýsýndan zengindir ve kötü kolesterolü düþürüp iyi kolesterolü yükseltir. Sebze, meyve ve tahýllarda kolesterol bulunmaz. Balýkyaðýnda kolesterolü düþüren omega - 3 yað asitleri bulunur. Bununla birlikte enginar ve sarýmsak da ayný etkiyi yaratýr.(yaygýn basýn) Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, Yerel Seçimlerde Güç Birliði Paneli'ne davet çaðrýsýnda bulundu. Yerel seçimlerde güç birliði paneline davet Erol Taþkan þçi Partisi Ýl Baþkaný ÝMehmet Patlar, Milli Merkez Oluþumu tarafýndan düzenlenen Yerel Seçimlerde Güç Birliði Paneli'ne davet çaðrýsýnda bulundu. Mehmet Karakaþlý, Ýlhamý akýcý ve Ali Ýhsan Barut'la birlikte gazetemizi ziyaret ederek, muhabirimiz Erol Taþkan'la görüþen Mehmet Patlar, yarýn Afra Kültür Düðün Salonu'nda düzenlenecek olan panele, CHP orum Milletvekili Tufan Köse, alýþma ve Sosyal Güvenlik eski Bakaný Yaþar Okuyan ve Ýp Genel Baþkan Yardýmcýsý Nusret Senem'in katýlacaðýný duyurdu. ýda ve Beslen- Uzmaný Fa- Gme toþ Mangas Býçakçý özellikle soðuk kýþ günlerinde vücut savunma sistemini güçlendirici özelliði olan Ave C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin tercih edilmesini öneriyor. Fatoþ Mangas Býçakçý, kýþ aylarýnda bolca bulunan ve fiyat olarak da bütçe sarsmayacak portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tüketiminin önemine de dikkat çekiyor. Bütçeyi sarsmadan saðlýklý beslenmek mümkün Kýþ aylarýnda vücut direncini artýrmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alýnmasýný saðlamak için sebze ve meyve çeþitlerinden yararlanýlmasý gerektiðini söyleyen Býçakçý bütçeyi sarsmadan dengeli ve saðlýklý beslenme öcnerilerini þöyle sýraladý. Brokoli; içerdiði C Vitamini ve E vitamini açýsýndan çok zenginidir. Ba- Mehmet patlar, saat 10,00'da baþlayacak olan panelin, Atatürk'te birleþen milli güçlerin bir araya gelmeye çalýþtýðý Milli Merkez organizasyonu tarafýndan gerçekleþtirildiðini, Milli Merkez'in baþkanlýðýný da Hüsamettin Cindoruk'un yaptýðýný aktardý. Panelin düzenleneceði gün, Milli Merkez'in orum temsilciliði için, liste oluþturulacaðý ifade edildi. Mehmet Karakaþlý, Ýlhamý akýcý ve Ali Ýhsan Barut gazetemizi ziyaret etti. Vücudunuzu güçlendirin hasta olmayýn ðýþýklýk sistemini güçlendirir, antioksidan etkisi vardýr. Brokoliyi salata olarak çorbalarda zeytinyaðlý olarak ve sebze köftesi olarak piþirebilirsiniz. Ispanak; A,B,C,E vitaminleri mevcuttur. Enfeksiyonlarý önler, baðýþýklýðý güçlendirir. Ispanaklý börek, ýspanaklý köfte, ýspanak püresi gibi yiyeceklerle ýspanaðý farklý tatlarda sunabilirsiniz. Portakal; kýþ meyvelerinin c vitamini kaynaðýdýr, portakalý suyunu salatalarýnýzda sos olarak kullanabilirsiniz, sebze yemeklerinizi özellikle kerevizi ve pýrasayý portakal suyu ile piþirebilirsiniz. Portakallý hafif tatlýlar yapabilirsiniz. Bal kabaðý; C vitamini ve E vitamini olarak çok zengindir. Tahinli cevizli bal kabaðý tatlýsý, bal kabaklý puding, bal kabaklý Hindistan cevizli toplar, ve bal kabaðý çorbasý olarak sunabilirsiniz. Turp: B vitamini olarak zengindir. Enerji ve baðýþýklýk sisteminin baþrol oyuncusudur. Turp 'u sebze çorbalarýna katýlýrsa çok faydalý olur. Salatalarda tüketilir. Bir de turp suyu öksürüðe çok faydalýdýr. Sarýmsak; doðal antibiyotiktir. Soðuk algýnlýðýna bire birdir. Tüm yemeklerde, salatalarda kullanýlmalýdýr. Kýþ mevsiminde havalarýn soðumasý ile birlikte beslenme þeklinde deðiþikliler olmakta, genellikle yaðlý ve þekerli besinlere eðilim artmaktadýr Kýþ aylarýnda vücut aðýrlýðý kontrolünün saðlamasýnda; basit karbonhidrat olan saf þeker ve þekerli besinler yerine kepekli tam tahýllý ekmekler makarna, bulgur gibi ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmesi, enerjisi yüksek hamur tatlýlarý yerine sütlü tatlýlar, meyve tatlýlarýnýn tercih edilmesi, hareketsizlik nedeniyle artan sindirim problemlerinin önlenmesinde posa içeriði yüksek besinler tüketilebilir. (haftada 2-3 kez) ve düzenli fiziksel aktivite yapýlmasý önemlidir.(ajanslar)

13 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 Rebi ûl-âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:26 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým: ÞUBAT Bir insan için, en kötü beþ þey; imansýzlýk, kibir, þükür azlýðý, kötü ahlâk, cimrilik. Hazret-i Lokman Hakîm "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT VEFAT EDENLER 1-Kývýrcýk Köyü' nden gelme, Ýlyas, Yýlmaz ve Mehmet ELÝK' in babasý, Tahir ÖZYILMAZ' ýn kayýnpederi; Servet ELÝK. 2-Büyükdüvenci Beldesi 'nden, Osman, Ali ve Orhan FERÝK' in annesi, Abdullah FERÝK' in eþi; Asiye FERÝK. 3-ukurören Köyü' nden gelme, Merhum Nihat ÝBÝKLÝ' nin oðlu, Cesur ÝBÝKLÝ' nin aðabeyi; Murat ÝBÝKLÝ. 4-Alaca Ýlçesi, apraþýk Köyü' nden gelme, Nurten, Türkan, Þükran, Filiz, Müjgan, Erkan ve Serkan COÞAR' ýn babasý; Ahmet COÞAR. 5-Malatya Darende' den gelme, Yorgancý Esnafýndan Murat, Mustafa ve Osman YILDIRIM' ýn babasý; Ýsmet YILDIRIM. 6-Ayþe MÝNDAVALLI' nýn eþi, Elif ve Ahmet MÝNDAVALLI' nýn babasý;mehmet MÝNDAVAL- LI. 7-Hamdiköy' den gelme, Yeter, Satý, Selvi, Fatma, Mehmet ve Musa ÖZTÜRK' ün kardeþi, Neriman ÖZTÜRK' ün eþi, Emniyet Müdürlüðü' nden emekli; Hamza ÖZTÜRK. 8-Þekerbey Köyü' nden gelme, Merhum Mehmet Ali METÝN' in aðabeyi, Recep, Selahattin, Muharrem, Ünal, Elvan ve Mustafa METÝN' in amcasý; Hakký METÝN orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Gezerek yaþamak ve sanat Gezerek yaþamak bir üslup meselesi olmalý. Özellikle sanat alanýnda. Günümüzde bir çok yazarýn, þairin, sinema ve tiyatro sanatçýsýnýn, müzisyenin sýk sýk seyahat ettiðini öðreniyoruz medyadan. Bu insanlarýn bir çoðunun seyahatlerinden faydalanarak sanatlarýný biçim ve içerik açýsýndan zenginleþtirdiði düþünülebilir. Geçmiþ dönemlerde sanatçýlarýmýzýn genelde belli ortamlar dýþýna çýkmadan, kendi aleminde yaþayýp sanatýný icra ettiði belirtilirdi. Haliyle bu bakýþ açýsýný sýnýrlandýrýcý bir durumdu. Geçmiþte meþhur bir münazara konusu vardý: DEÐÝNMELER mayý, kullanmayý gerektirir. Elindekini de kaybetmemek. Hareket etmek yorar da kiþiyi. Baþka yerleri görmek, baþka insanlarý tanýmak, yeni çevrelere girmek bir takým zorluklara razý olmak manasýný içerir. Gezmek, dýþarý çýkmaktýr. Bu, mekandan çok, kiþinin kendi dünyasýndan dýþarý çýkmasýdýr. Dýþarý çýkan, eski özel alemini yeni baþtan kurmak durumunu hisseder öncelikle. Hayallerini, umutlarýný, tercihlerini, zevklerini, görüþlerini kontrol eder. Kültürümüzdeki halk hikayelerindeki kahramanlarýn hemen hepsinin uzun yýllar boyunca diyar diyar dolaþmasý bundandýr. Kahramanlar, halkýn Ýnsan daha çok gezerek mi öðrenir, yoksa okuyarak Þahin ERTÜRK dilinde yaþarken, gurbet ellerde dolaþa dolaþa her türlü sýkýntýya mý? katlanarak, sevdasýný hasretle yaþar. Kerem ile Aslý hikaye- sinin Kerem'ini sevdiðinin peþinde gezdiren halk zihni, onun olgunlaþmasýný bu yolla saðlamayý uygun görmüþ. Bu soru zamana, zemine ve koþullara göre faklý þekillerde cevaplandýrýlabilir elbette. Kitle iletiþim araçlarýnýn geliþimi sanatçýlarý yeni arayýþlara Gezerek öðrenmenin kendine özgü derinlikli, yoðun bir anlama, kavrama niteliðine sahip olduðu söylenebilir. Sanatçýlarýmýzýn yöneltiyor. yazýlý kaynaklarýn yaný sýra gezip görerek de eserlerini zenginleþtirme yolunu tercih etmeleri sevindirici. Bu, bir manada deðiþik yöntemle dünyaya açýlma anlamýna da gelir. Dünyanýn deðiþik hallerini görmek, güzelliklerini fark etmek, lezzetlerini tatmak, insani deneyimleri paylaþmak. Üzerinde birlikte yaþadýðýmýz gezegenin evrensel þartlarýný yerinde, yaþanýr haliyle görmenin kiþideki müþahede gücünü artýrarak, insanlýðýn yaþadýðý sorunlarý daha doðru ve daha geniþ açýdan anlayabilme yeteneðini artýracaktýr. Gezerek yaþamak sanatçýnýn gerçekçilik anlayýþýný derinden etkiler. Eðer sanatçý, kapalý devre niteliði taþýyan bir duygusallýða, romantizme baðlanýp kalmýþsa, onun dünyayý geze dolaþa yaþamasý, özgün baðlamlý eserler ortaya koymasý mümkün olur mu? Köyün, kasabanýn, þehrin, ülkenin, kýtanýn dýþýna çýkmak, oralardaki kültürel ortamlarý görmek, o hali yaþayan insanlarla oturup kalkmak, o diyarlarýn coðrafyasýnýn hayat tarzý haline geliþini idrak etmek, dahasý deðiþik zihniyetlerdeki toplumlarýn üretim ve tüketim biçimlerine tanýk olmak, sanatçýyý kitabi olan her türlü estetik ve Sanatýmýz çok köklü olarak deðiþiyor. Dünyaya daha açýk bir felsefi yaklaþýmdan daha fazla etkileyebilir. bakýþ ile daha farklý gerçeklikleri etkili bir dille anlatan bir sanat tarzý bu. Gezen sanatçý, zihniyle beraber kalbini de öznel keþiflerin peþinde koþturabilir. Böylece, yazýlý kaynaklarýn sunduðuyla yetinmeyen sanatçý öznel ve özgün keþfediþleri yakalama umudunu besle- Toplumsal hayatla birlikte ve belki de daha hýzlý olarak sanatçýlarýmýzýn bakýþý deðiþiyor. yebilir hayalinde. Sanatçýnýn hareketli bir hayata sahip olmasý onun eserini özelliklerini etkileyecektir haliyle. Sebep ve sonuç ne olursa olsun, aramak çaðýmýzýn hem ilmi ve hem de kültürel dokusuyla uyuþmakta. Her arayýþ, yorum imkanlarýný Gezerek yaþamak bizim eski halimize pek uygun deðildi sanýrým. Oturmayý severdi atalarýmýz. Yani duraðanlýktan hoþlanýrlardý bir ölçüde. Tarým toplumunun yapýsý gereði.. Kendi mekanýnda, çevresinde, köyünde, kasabasýnda yaþamak belli koþullarda bir rahatlýk anlamýna gelir. Hareket etmek, bazý imkanlardan faydalanmayý, onlarý harcalerde. artýrýr. Ki, sanat bir yorumlama çalýþmasýdýr estetik ölçü- Arayýþ heyecaný, azmi olmayan sanatçýnýn özgün eser üretkenliði tükeniþte sayýlýr zaten. Ýþte böylesine önemli olan bu arayýþ, taze estetik ürünlerin oluþumuna katký verecek ve sanatýmýz daha da zenginleþecektir. Küreselleþen dünyada sanatýmýzýn bu yönden de geliþimine gereksinimimiz vardý. Ekmek israfýný önleme toplantýsý notlar 3 Ekmeðin anlamý bizim kültürümüzde nimettir. vis, tazminat gibi mecburiyetler yok. Ýnsanlar, öðleleri Nimet ise, özel, deðerli, saygý duyulan manasýndadýr. ya cadde kenarýndaki büfe-arabalardan bir þeyler alýp Bir ekmeðin sofralarýmýza ulaþmasý kolay deðildir. parklara açýlýyorlar veya sefer taslarýný açýyorlar. ABD Birçok aþamalardan geçer. Þöyle ki, tarla sürülür, tohumluk buðday ekilir, gübresi atýlýr, olgunlaþtýðý za- "Obez"lik -hiç ihtimal verilmezdi ama- Türkiye'yi de göçmenler ülkesi. Herkes örfü ve âdetiyle gelmekte. man biçilir, patoza verilir, sapý samaný ayrýlýr, deðirmene götürülür, orada belli aþamalardan geçtikten sonra gördük. Tedbir alýnmazsa alýp baþýný gidebilir. Hâlbuki tehdit etmekte. Yurdumuzda da bir hayli þiþman insan un olarak fýrýna getirilir, burada yoðurularak fýrýna hamur olarak girer piþer ve tezgâhta mis gibi kokusuyla 'diye o günlerden günümüze ýþýk tutuyor.'' peygamberimiz '' Acýkmadan oturma, doymadan kalk. yerini alýr. Bazen zamanýn çocuklarý yatarken, biz anne-babalar fýrýndan ekmeði alýr sofralarýmýza getiririz. Milli Eðitim Müdürlüðü landa gibi bir ülkeyi doyurabilecek þekilde. Diðer taraf- Mahir ODABAÞI Bugün Ýstanbul'da günlük çöpe atýlan ekmek, Hol- Sivil Savunma Uzmaný Keþke anasýnýfýndan itibaren o masum çocuklarýmýzý alýp; bir fýrýný, bir un fabrikasýný gezdirebilsek ve le ederken Türkiye'de her gün ortalama 10 milyon 80 tan Somali gibi birçok Afrika ülkesinde açlýkla mücade- ekmeðin sofralarýmýza kadar gelen aþamalarýný görsel bin ekmek çöpe atýlýyor. öpe atýlan ekmeklerin maddi olarak anlatabilsek. Küçük bir parça ekmeði Ýsraf ettiðimizde kimlerin yorulmasýna sebep olabileceði mesajýný verebilsek. Ümit edebilsek, bu parayla ne okullar, hastaneler, otoyollar yapýlýr. Diðer ta- tutarý ise 7 milyon 56 bin lirayý aþýyor. Keþke fert olarak bir düþünerim ki, o çocuk ömrü billah bunu unutmaz ve ekmeði israf etmez. raftan tabakta býrakýlan bir adet pirinç tanesi, Ankara'yý bir öðün Baþta da ifade etmeye çalýþtýðým gibi ekmek deðerlidir. Bu deðerden olsa ki, yaþlýlarýmýz ekmeði taþýrken göbekten aþaðýda taþýruz. Bir tarafta maddi baðlamda neler kaybettiðimizi hesap ederken, besleyebilecek þekilde olduðunu ince hesap yaptýðýmýzda görüyomamaya özen gösterir. Hatta ekmeði poþette sallayarak götüren bir o bir tarafta Afrika çöllerindeki bir deri bir kemik kalmýþ insanlarý çocuk görseler, 'yavrum ekmeði aþaðýda tutma, o nimettir' diye uyarýrlar. Ayakta ekmek yemek zorunda kaldýðýnda nimet yere dökülzý bilemiyor ve Yarab, bizleri açlýkla imtihan etme diyoruz. ekranlarda görünce manevi baðlamda ne kadar sorumlu olacaðýmýmesin diye cep mendilinin üzerine koyup yemeye özen gösterirler. Yemekhanelerde, lüks otellerde veya bireysel olarak evlerimizde çöpe giden ekmeklerin hesabý verilemeyecek kadar çok. Ne Sofrada yemek yerken masaya dökülen kýrýntýlarý ýsladýklarý parmak ucuyla toplar ve 'evladým nimetin bereketi buradadýr' derler. zaman lokanta da yemek yesem, matematik öðretmenim Arslan ''Dað baþýna kýþ gelir, insan baþýna iþ gelir'' diye bir söz vardýr. GÜRSOY Beyi hatýrlýyorum. Ortaokul yýllarýnda :'ocuklar, siz siz Bu baðlamda, zengin olsak bile ZAMAN ZAMAN SOFRALARI- olun lokantaya girdiðinizde ekmeði bölüp býrakmayýn. Ya böldüðünüzü bitirin ya da hiç bölmeyin. ünkü sizin yarýmýnýzý kimse ye- MIZDA BAYAT EKMEK BULUNDURMALIYIZ. Bulundurduðumuz bu bayat ekmekleri aile boyu tüketmeliyiz. Bu þekilde bir taraftan israfý önlerken, diðer taraftan olasý depremlere, savaþlara kar- Balkonda kahvaltý yaparken sofra da rutin zeytin, peynir, reçelmez ve çöpe gider.'' diye sýký sýký tembih ederdi. þý tatbikat yapmýþ oluruz. Yoksa el bebek gül bebek büyümüþ, ömründe hiç bayat ekmek yememiþ bir çocuk olasý afetlerde, savaþlar- YÝNE MÝ BAYAT EKMEK?'' diye söylenirken, diðer taraftan aþaðýle beraber dünden kalma bayat ekmeði gören çocuklarýmýz ''ANNE, da eline tutuþturulan üç günlük ekmeði görünce belki de halk tabiriyle burun kýrýþtýracak veya tüketirken zorlanacaktýr. Örnek vermek tifade '' Bak evladým, bizim çöp kenarýna býraktýðýmýz bayat ekmekda çöp bidonlarýný karýþtýranlarý görebiliyoruz. Hemen durumdan is- gerekirse, herhangi bir yýlan, akrep sokmasýnda panzehir olarak zehirlenmeyi önlesin diye Afrika da yeni doðan çocuklara zehir enjek- var. O halde bayatta olsa bu nimetin kýymetini bilmeliyiz'' diye meleri toplamaya çalýþan ve þu sofradaki nimetleri bulamayan insanlar te ederler. saj verebiliriz. Ne gariptir ki, bugün dünyanýn bir tarafýnda insanlar açlýktan, Gündemde olan ekmek israfýyla beraber genel de; su, elektrik, diðer tarafýnda obeziteden ölüyorlar. Veya týka basa yiyip sonrada doðalgaz, benzin, kâðýt, orman, ev eþyamýz, saðlýðýmýz, gençliðimiz zayýflamak için diyetisyenlere koþuyoruz yahut ta kendimize göre vs. konularýnda üzerinde sayfalarca yazý yazýlabilecek þekilde maalesef israfýmýz var. En basiti; mesela misafir gelince holün ýþýðý sü- formül arýyoruz. Bu baðlamda Rahim Er'in tarihli makalesinden þu mini alýntýyý paylaþmak istiyorum. ''Eskiden esnaf da rekli yanar. Niye? EFENDÝM SÖNDÜRÜLDÜÐÜ ZAMAN AYIP memur da evinden sefer tasýyla yemek götürürdü. Sonra sosyal devlet olunca iþ yerlerinin öðün verme mecburiyeti geldi. Devrimizde Özetin Özeti: ''Kendine lüzumlu olmayan þeyleri satýn alýrsan, OLURMUÞ(!).Maalesef bazen cimrilikle, israfý karýþtýrýyoruz. az insan, sefer tasý alýþkanlýðýný korumakta. Sefer tasýný yýllar sonra çok geçmeden muhtaç olduðun lüzumlu þeyleri satarsýn'' (B. Franklin) yeniden Amerika'da gördük. Orasý sosyal devlet deðil, yemek, ser- Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:24 Sayý: ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Ahmet Ekmekçioðlundan - Mustafa Ekmekçi ye 3 Ahmet efendi ne için çaðrýldýðýný tahmin etmiþti. Yenge haným üzüntü içinde : "Ah Ahmet bu iþlerde çok ileri gittin, çoluk çocuk periþan oluyor, iþler ne olacak?" diye söylense de bu hizmetlerin yapýlmasý gerekiyordu. Gittiler savcýlýða. Bekçi, savcýya teslim etti Ahmet efendiyi. Savcý oturduðu yerden ayaða kalktý, iki elini arkaya atarak: "Bak Ahmet efendi Nurculuk dosyan oldukça kabarýk. Þehrin tanýnan bilinen esnaflarýndansýn. Tutturdunuz bir Nurculuk, iþiniz gücünüzden çok bu lüzumsuz iþler ile uðraþýyorsunuz. Senin ne iþin var bu kürt adamýn kitaplarý ile?iþine gücüne baksana. Memleketin dini Diyaneti var, camileri var, size mi kaldý dine hizmet etmek?" Bu sözleri sarf ettikten sonra savcý Bediüzzamana aðza alýnmayacak küfürler sarf eder. Buna dayanamayan Ahmet efendi hiç kimseden duymadýðý bu küfürlere deha fazla dayanamaz ve çelimsiz vücuda sahip olan savcýyý tuttuðu gibi havaya kaldýrýr ve makam masasýnýn üstünde koltuðun arkasýna fýrlatýr. Bu heyecan içinde savcý zile basar ve dýþarýdan gelen bekçi ve polisler, Ahmet efendinin elinden savcýyý kurtarýrlar. Dava bir iken iki olur. orum da bu büyük bir þayia ile anlatýlýr: "Hazýr elbiseci Ahmet Ekmekçioðlu savcýyý dömüþ" (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER AKMAN SEVÝN BAHABEY CAD. NO:103 M.AKÝF ERSOY CAD. / A ( YEÞÝLFIRIN YANI ) NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Fiþleyene hapis geliyor Kiþisel verilerin korunmasý kanun taslaðýna göre MÝT ve Emniyet; kiþisel veri toplayamayacak. Aksi halde davranan hapis cezasý alacak. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýlan "kiþisel verilerin korunmasýna" iliþkin tasarýda, özel hayatýn korunmasý ve yasa dýþý fiþlemelere yönelik önemli tedbirler getiriliyor. Türkiye'den Yücel Kayaoðlu'nun haberine göre; tasarý, 12 Haziran seçimlerinden önce Meclis'e gönderilmiþ ancak, eleþtiriler sebebiyle yasalaþtýrýlamamýþtý. Yeniden ele alýnan tasarý Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir sistem öngörüyor. Buna göre, kiþisel veriler, yeterli koruma tedbirleri alýnarak, tarihi, istatistiki veya bilimsel amaçlarla saklanabilecek. Ýþte o tasarý: Taslakta, kiþisel veri, 'kiþilerin isimleri, adresleri, telefon numaralarý, hastalýklarý, banka hesap numaralarý, mali kayýtlarý, aldýðý cezalar, arkadaþlarý, akrabalarý gibi bilgiler' olarak sayýlýyor. Tasarýda yer alan bazý düzenlemeler þöyle: - Kiþilerin ýrk, etnik köken, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve diðer inançlar, dernek, vakýf ya da sendika üyeliði, saðlýk, cinsel hayat ile ilgili veriler özel kabul rof. Dr. Güneþ: P"Amerika'da yapýlan araþtýrmalar, çoktan seçmeli testlerin öðrencileri robotlaþtýrdýðý ortaya çýkarmýþtýr" Bartýn Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Firdevs Güneþ, "Amerika'da 10 yýl boyunca yapýlan araþtýrmalarýn, çoktan seçmeli testlerin öðrencileri robotlaþtýrdýðý, onlarda öðrenme isteði býrakmadýðýný ve yalnýzlýða sürüklediðini ortaya çýkarmýþtýr" Güneþ, son yýllarda çoðu geliþmiþ ülkede olduðu gibi Milli Eðitim Bakanlýðýnýn da çoktan seçmeli sýnav yerine yeni bir sistem üzerinde çalýþmasý gerektiðini Kolay uygulandýðý gerekçesiyle testlerden bir türlü vazgeçilemediðini belirten Güneþ, "Oysa yeni öðretim programlarýnda çoktan seçmeli testler yerine etkinliklere aðýrlýk verilmektedir. Bu testlerin bilimsel yönden zayýf olduðu, öðrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliþtirmede yetersiz kaldýðý, konuþma ve yazma becerilerini deðerlendiremediði gibi hususlar sýk sýk vurgulanmaktadýr" diye konuþtu. Güneþ, çoktan seçmeli testlerde kalýp sorularýn ve cevaplarýn dýþýna çýkýlamamasýnýn öðrencinin beynini etkili ve verimli kullanmasýný, mantýklý çözümler üretmesini ve düþünmesini engellediðini belirterek, bu durumun uluslarýn bilimsel yaratýcýlýðýný da tehdit ettiðini ifade etti. "Tek doðruya odaklanma" Sürekli test çözen öðrencinin kendisini doðru cevabý bulmaya þartlandýrdýðýný ve tek doðru cevaba odaklanmasýnýn zamanla alýþkanlýk oluþturduðuna Kiþisel verilerin korunmasý kanun taslaðýna göre MÝT ve Emniyet; kiþisel veri toplayamayacak. ediliyor. Bunlar kamu kurum ve kuruluþlarý da dahil olmak üzere kimse tarafýndan fiþlenemeyecek. Kiþisel veriler toplanamayacak - Yasaklanan alanlar ile ilgili MÝT ve Emniyet kiþisel veri toplayamayacak. Kurumlarýn toplanmasýna izin verdiði bilgilere bu kurumlar da ulaþamayacak. Veriler yargýlama sürecinde kullanýlacaksa bu CMK kapsamýnda deðerlendirilecek. Yargýlamaya iliþkin konular bu tasarýnýn kapsamýna girmeyecek. Bilgiler paylaþýlmayacak - Dernek, vakýf, sendika gibi kurumlar üyelerinin rýzasý olmadan bilgileri üçüncü kiþilerle paylaþamayacak. - Bankalar baþta olmak üzere ticari iþletmeler, müþterileri ile ilgili topladýklarý kiþisel verileri baþkalarý ile paylaþamayacak. Bir holding bünyesindeki bir þirketin topladýðý bilgiler holdingin diðer þirketlerine bile aktarýlamayacak. - Bir kiþinin saðlýk bilgileri de aile fertleri dýþýnda kimseye verilmeyecek. - Yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýn Türkiye'deki kiþisel verileri 'Karþýlýklýlýk esasý' olmadan bulunduklarý ülke yetkililerine verilmeyecek. 6 aydan 3 yýla kadar hapis cezasý - Kiþisel verilerin korunmasý, yok edilmesi ve amaç dýþý kullanýmýn önlenmesi için kurul oluþturulacak. Kurumlar, kiþisel veri toplamak istiyorsa bu kurula bildirimde bulunacak. - Kiþisel verileri yasalara aykýrý olarak ele geçiren ve paylaþanlara iliþkin TCK'da yer alan cezalara ilave yeni cezalar da öngörülüyor. Bu kiþilere 6 aydan 3 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlacak.(yaygýn basýn) Bu testler çocuklarý robotlaþtýrýyor botlaþtýrdýðý, onlarda öðrenme isteði býrakmadýðý ve yalnýzlýða sürüklediðini ortaya çýkarmýþtýr. oktan seçmeli testlerin konuþma ve iletiþim becerilerini olumsuz etkilediði, öðrencilerin aile, arkadaþ ve öðretmenleriyle ra- Prof. Dr. Güneþ: "Amerika'da yapýlan araþtýrmalar, çoktan seçmeli testlerin öðrencileri robotlaþtýrdýðý ortaya çýkarmýþtýr" hat iletiþim kuramadýklarý, kendilerini iyi ifade dershanelerde çoktan seçmeli testlerden vazgeçilmeli edemedikleri saptanmýþtýr. gerektiðini Bu testler, öðrencinin günlük hayatýndaki olaylarda da sürekli tek doðru cevap aramasýna, her þeyin tek doðru cevabýnýn olduðunu düþünmesine neden olmaktadýr. Ayný zamanda zengin ve esnek düþünmesini, günlük yaþamýný ve sorun çözme becerilerini etkilemektedir." Güneþ, okul ve ifade ederek, "Sýnavlarda açýk uçlu, kýsa cevaplý, tahmin ve çýkarým aðýrlýklý, dil ve zihin becerileri geliþtirici sorulara yer verilmelidir. Böylece düþünme, anlama, sorgulama, araþtýrma ve sorun çözme becerilerini geliþtiren, geleceðine yön veren bireyler yetiþtirilmelidir" diye konuþtu.(ajanslar) iþaret eden Prof. Dr. Güneþ, þunlarý kaydetti: "Amerika'da 10 yýl boyunca yapýlan araþtýrmalar, çoktan seçmeli testlerin öðrencileri ro- Cumhuriyet tarihinin rekoru kýrýldý aliye Bakanlýðý, vergi kayýp ve kaçaðýný önlemek için yaptýðý Mçalýþmalar sonucunda 2013 yýlýnda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attý. Söz konusu çalýþmalar kapsamýnda 2013 yýlýnýn tamamýnda 73 bin 286 mükellef, vergi incelemesine tabi tutuldu. Bu incelemeler sonucunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarýna ulaþýldý. Önlenen vergi kaybý 8,5 milyar lira oldu ve buna neden olanlara 19 milyar liralýk ceza kesildi. Vergi denetiminin tek çatý altýnda toplanmasýnýn ardýndan Vergi Denetim Kurulu (VDK), hem kayýt dýþý ekonominin hem de vergi kayýp ve kaçaðýnýn azaltýlmasýna yönelik önemli çalýþmalar gerçekleþtirdi. VDK, 2013 yýlýnda da bu çalýþmalarýný artýrarak devam ettirdi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, incelemelerini etkin ve verimli bir þekilde sürdüren VDK'nýn 2013 yýlýndaki çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kurulun, kayýt dýþýna neden olan tüm sektörlerde yoðun denetimler yaptýðýný ve vergi kaybýna müsaade edilmediðini vurgulayan Þimþek, geçen yýlýn tamamýnda 73 bin 286 mükellefin vergi incelemesine tabi tutulduðunu bildirdi. Bakan Þimþek, bu incelemeler sonucunda 8 milyar 557 milyon 536 bin 287 liralýk vergi kaybý tespit edildiðini ve buna neden olanlara 19 milyar 874 bin 731 liralýk ceza kesildiðini ifade etti. Bir önceki yýlla kýyaslandýðýnda 2013'ün tamamýnda önlenen vergi kaybýnýn yüzde 89, kesilen ceza tutarýnýn ise yüzde 117 artýþ gösterdiðini belirten Þimþek, bu rakamlarýn, Cumhuriyet tarihinin rekoru olduðunu açýkladý. Yapýlan bu çalýþmalarla bir taraftan beyan dýþý kalan gelirler vergilendirilerek devlet bütçesine önemli bir kaynak saðlandýðýný anlatan Þimþek, diðer taraftan da vergi incelemesinin caydýrýcý etkisi kullanýlarak mükelleflerin doðru beyanda bulunmaya yönlendirildiðini kaydetti. " 76 milyonun hakkýný gasp etmeye çalýþanlara asla müsaade etmeyeceðiz" Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2012'nin rakamlarýna da deðinerek, 2012'nin tamamýnda 4,5 milyar liralýk vergi kaybý tespit edildiðini ve 8,8 milyar liralýk vergi ziyaý cezasý kesildiðini hatýrlattý. Bu rakamlarýn da vergi incelemesinde etkinliðin arttýðýný gösterdiðini belirten Þimþek, "VDK, her geçen yýl etkinliðini ve verimliliðini artýrýyor. Vergi kaçýranlara, 76 milyonun hakkýný gasp etmeye çalýþanlara bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da asla müsaade etmeyeceðiz" diye konuþtu. Ýnceleme yapýlan alan ve sektörler Vergi Denetim Kurulu Organize Vergi Kaçakçýlýðý ile Mücadele Grup Baþkanlýklarýnda "kayýt dýþýlýkla mücadele" çerçevesinde 15 ana baþlýk altýnda araþtýrma ve inceleme yapýldý. Ýnceleme yapýlan ve devam eden alanlar/sektörler þöyle: -KDV'de yaþanan kayýt dýþý, -Ýthalat ve ihracatta yüksek gösterilen bedeller, -Ýnþaat sektöründe görülen kayýt dýþý, -Kaçak akaryakýt sektörü, -Franchising sözleþmeleri, -Haksýz KDV iadesi alarak kamuyu zarara uðratanlar, -Turizm acenteleri, -Ýmtiyaz ve iþletme hakký devir sözleþmelerinin vergi kanunlarý karþýsýndaki durumlarý, -Tefeciler, -Gözlük sektörü, -Elektrik daðýtýmý sektörü, -Factoring þirketleri, -Kaçak çay, -Antrepo rejimi kapsamýnda yapýlan ticaret, -Gümrük Müþavirliði ile yetkilendirilmiþ müþavirliklerin faaliyet gösterdiði alanlarda neden olunabilecek muhtemel vergi kayýp ve kaçaðýnýn tespiti. Kurulun bugüne kadar yoðun denetim yaptýðý sektörler/alanlar ise þöyle: -10 numara yað, -Lüks araç, -ÖTV'siz jet yakýtýnýn teslimi, -Deniz taþýtlarýna ÖTV'siz yakýt teslimi, -Dökme gazýn otogaz olarak kullanýmý, -Sigara kaçakçýlýðý ile mücadele, -Sýfýr ÖTV'li aerosol üretiminde kullanýlan LPG.(AA) Haþim Eðer ve Ali Özüdoðru kutladý G ençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, orum Hakimiyet in 24. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Hakimiyet orum un nabzýný tutuyor Recep Mebet RT Haber Muha- Ahmet Öz- Tbiri türk, gazetemizin 24. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer i ziyaret eden Ahmet Öztürk, Hakimiyet, yerelde orum un nabzýný tutuyor orum halkýnýn sesi olan Hakimiyet e nice yýllar diliyorum diyen Öztürk, tebrik dileklerini paylaþtý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Gülesin KUTLAYANLAR azetemizin kuruluþ yýl dönümü nedeniyle GHaber Merkezimize ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde: Zaman Gazetesi orum Temsilcisi Öner Erek: orum Hakimiyet Gazetesi'nin 24. kuruluþ yýldönümünü kutluyorum. Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkan Adayý Tahsin Þahin: orum Hakimiyet Gazetesi nin 24. kuruluþ yýldönümünü kutlar, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Özüyaðlý Perde sahiplerinden Ahmet Yaðlý: Hakimiyet i ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen Özüdoðru ve Eðer, nice yýllar temennisinde bulunarak gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini ilettiler. orum Þeker den nice yýllar temennisi orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ile Þeker-Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Kahraman, orum Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in ev sahipliðinde gerçekleþen ziyarette, Öner Üztürk ve Sefer Kahraman, Hakimiyet e nice yýllar temennisinde bulunarak yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Vecdi Burhan dan tebrik ziyareti Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, orum Hakimiyet in 24. kuruluþ yýldönümünü kutladý. orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ile Þeker-Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Kahraman, orum Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. iftçi Mallarý Koruma Baþkaný Vecdi Burhan, orum Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e nezaket ziyaretinde bulunan Burhan, gazetemize uzun ömürlü yayýn hayatý temennisinde bulunarak, yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. iftçi Mallarý Koruma Baþkaný Vecdi Burhan, orum Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Aðbal Demirer ise TRT Haber Muhabiri TRT Haber Muhabiri Ahmet Öztürk, gazetemizin 24. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. Öztürk e teþekkür etti. 24. kuruluþ yýldönümünüzü kutlar, tüm çalýþanlarýnýza saðlýk ve baþarýlar dilerim. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur: Ýlkeli, kaliteli, tarafsýz haber anlayýþý içinde ilimiz haberciliðine üstün katkýlar saðlayan orum Hakimiyet Gazetemizin 24. kuruluþ yýldönümü nedeniyle emeði geçen bütün gazete mensuplarýný tebrik eder, çalýþmalarýnýzýn ayný güzellikte devam etmesini dilerim. HAKÝMÝYET AÝLESÝ OLARAK TÜM OKURLARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYOR, BÝRLÝKTE NÝCE YILLAR DÝLÝYORUZ.

15 Saçýlan mühimmat 10 yýl daha tehlikeli A fyonkarahisar'da duman bulutu vardý. ok 2012 yýlýnda meydana sayýda mühimmat etrafa gelen ve 25 askerin þehit olduðu cephanelik patlamasý sýrasýnda bölgeye saçýlan mühimmatýn 10 yýl boyunca tehlikeli olacaðý belirtildi. Afyonkarahisar'da 25 askerin þehit olduðu, 8'i asker 11 kiþinin yaralandýðý mühimmat deposu patlamasýna iliþkin davanýn görülmesine devam ediliyor. Eskiþehir 1. Hava Kuvvet Komutanlýðý Askeri yayýlmýþtý. Patlamanýn etki alaný tespitlerimize göre 20 kilometrekarelik bir alandý ancak 6 kilometrekarelik alanda daha çok yoðunlaþtýk. Doku ve mühimmat parçalarý, bu 6 kilometrekarelik alanda yer alýyordu. Patlamamýþ mühimmatlarýn etkisinin önümüzdeki 5-10 yýl daha devam edeceðini düþünüyoruz." Durdu, patlamadan sonra depoda çekilen forülen Mahkemesinde götoðraflarý göstererek, davada, tutuksuz sanýklardan Üsteðmen Tuncay Aydýn, duruþmalardan vareste tutulan Albay Veysel Özbay ve Binbaþý Ali Duran'ýn "Ýnfilak oldukça þiddetli gerçekleþmiþ. Deponun giriþe göre sað ön kýsmýnda, deponun içinde ilk patlama olmuþ. Depo komple saða doðru kaymýþ ve orada çöküntü avukatlarý ile 25 þehidin baþý Murat Durdu, tanýk ettiklerini patlamayý mantar þeklinde gördüklerini kendile- yakýnlarý hazýr bulundu. olarak dinlendi. Olay yerine giderken Afyonkarahisar'a 40 rine anlattýðýný kaydetti. oluþmuþ. Ýlk patlamanýn Duruþmada, Jandarma Kriminal Daire liðinde yapan Durdu, kilometre yakýnýnda bu- Daha sonra sabahýn Ýfadesini sunum eþ- ardýndan aþaðýdan yukarýya doðru zincirleme patlama meydana gelmiþ. Ýncelemelerimizde Baþkanlýðý tarafýndan patlamadan sonra olay lunan bir akaryakýt istasyonuna yakýt almak için ulaþtýklarýný anlatan Dur- ilk ýþýklarýyla olay yerine olay yerinde inceleme yerine görevlendirildiklerini ve 12 kiþilik ekiple girdiklerini belirten Durdu, þöyle konuþtu: 105'lik obüs mermisi ve yapmak üzere gönderilen bomba uzmaný Bin- Afyonkarahisar'a hareket du, burada çalýþanlarýn "Bölgede yoðun ettik" 5 çeþit el bombasý tespit (AA) 10 yýlda bir tetanoz aþýsý þart zmanlar uyarýyor; UTetanoz sadece paslý çividen geçmez, herkes tetanoz riskine açýktýr. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý (KLÝMÝK) Derneði Genel Sekreteri Prof. Dr. Funda Timurkaynak, "Topraðýn, tozun bulaþtýðý her yaralanma, bizi bu hastalýða götürebilir. Bu yüzden herkesin 10 yýlda bir tetanoz aþýsý olmasý gerekir" Timurkaynak, bir programa katýlmak üzere geldiði Eskiþehir'de yaptýðý açýklamada, KLÝMÝK Derneði'nin 1986 yýlýnda kurulduðunu ve eriþkin aþýlamasý üzerinde önemle durduklarýný belirterek, rutin bir yasal düzenlemesi ve zorunluluðu bulunmayan eriþkin aþýlamasý konusunda enfeksiyon hastalýklarý uzmanlarý olarak duyarlýlýk oluþturmaya çalýþtýklarýný anlattý. "ocuklarýmýz kadar kendi aþýlanmamýza da özen göstermeliyiz" diyen Timurkaynak, eriþkinlerde, özellikle risk grubunda bulunan 50 yaþ üzerindekiler, gebeler, þeker, kalp, kronik akciðer hastalarý ve organ nakli olan kiþilerin, grip ve zatürre aþýlarýný yaptýrmalarý gerektiðini belirterek, Hepatit A-B ve tetanoz aþýlarýnýn da ihmal edilmemesi gereken aþýlar olduðunu ifade etti. Kaslarýn sürekli aðrýlý bir þekilde kasýlmasýyla kendini gösteren ve ölümcül olabilen bir hastalýk olan tetanoza karþý aþýnýn en son ilkokul eðitimi sýrasýnda yapýldýðýný anýmsatan Timurkaynak, þöyle konuþtu: "Tetanoz mikrobunun sporlarý havasýz, tozlu ortamda ve toprakta bulunuyor. Örneðin kiþiler, depremde göçük altýnda kalmak, trafik kazasýnda araçtan fýrlayarak, toprakta yuvarlanmak, inþaattan düþmek ya da toprakla uðraþýrken elini kesmek suretiyle topraðýn içindeki tetanoz bakterisinin sporlarýný alabilirler. Hastalýðýn tedavisi erken dönemde daha yüz güldürücü olmakla birlikte, kas gücünün yerine gelebilmesi için tedavi süresi 6 aydan uzun sürebilir. Kiþiler bu süre sonunda tamamen iyileþebilir ya da solunum cihazýna baðlý kalabilir. Hastanýn tedavisinde geç kalýnmasý durumunda ise maalesef ölümle de sonuçlanabilir. Tüm bunlarýn yaþanmamasý için aþýlamaya önem göstermemiz gerekiyor. oðu vatandaþýmýzýn düþündüðü gibi tetanoz sadece paslý çividen geçmez, herkes tetanoz riskine açýktýr. Topraðýn, tozun bulaþtýðý her yaralanma, bizi bu hastalýða götürebilir. Bu yüzden herkesin 10 yýlda bir tetanoz aþýsý olmasý gerekir." Özellikle kadýnlarýn söz konusu aþýyý yaptýrmalarýnýn bebeklerinin saðlýklarý için de önemli olduðunu dile getiren Timurkaynak, temiz olmayan, kirli bir ortamda doðum gerçekleþtirilmek zorunda kalýndýðý takdirde, bebeðin tetanoz mikrobuna maruz kalabileceðini ve anneden geçen antikorlar olmadýðýnda korunamayacaðýný vurguladý. "Enfeksiyona yakalanmadan, uzmana baþvurun" Kiþilerin, yurtdýþý seyahatleri öncesinde, gidecekleri ülkelerdeki hastalýklarla ilgili bilgi almasýnýn önemine deðinen Timurkaynak, "Gerek yurtdýþý gerek yurtiçi seyahatlerinizde de o bölgeye özel, hangi mikroplara karþý korunmanýz gerektiðini bilen hekimler, enfeksiyon hastalýklarý uzmanlarýdýr. Sadece ateþiniz çýktýðýnda, enfeksiyon geliþtiðinde deðil, korunmak ve önlem almak için de enfeksiyon uzmanlarýna baþvurmalýsýnýz" diye konuþtu. Son günlerde yaþanan H3N2 virüsünün neden olduðu grip salgýnýyla ilgili deðerlendirmede bulunan Timurkaynak, panik yapýlacak bir durumun olmadýðýný, her yýl yaþanan grip salgýnlarýndan biri olduðunu da sözlerine ekledi.(aa) Bronþite karþý korunmanýn yolu ronþit, baþta hava kirliliði, sigara, enfeksiyonlar ve alerjenlerin te- baþlýyor, hastayý öksürük nöbetlerine sürükleyerek Btiklemesiyle yaþamý zorlaþtýrýyor. Bronþite karþý beslenme önerileri: Tekrarlayan soðuk algýnlýklarý ve farklý enfeksiyonlar sonucu oluþma riski daha da artan bronþitten korunmanýn ve kurtulmanýn pratik ve doðal çözümlerini aktaran Biorezonans Uzmaný Dr. Sinan Akkurt, "Bronþite karþý korunmanýn yolu güçlü bir baðýþýklýk sistemine sahip olmaktan geçiyor. Bunun için baðýþýklýk sistemini yoran; vücuda kimyasal madde alýmý, gýda katkýlarý, havalandýrýlmamýþ ortamlar ve sigaradan uzak durmak ve iyi beslenmek büyük önem taþýyor." Biorezonans Uzmaný Dr. Sinan Akkurt'un verdiði bilgilere göre, sýk yaþanan soðuk algýnlýðý ve çeþitli enfeksiyonlar bronþiti tetikliyor. Daha çok sigara içen insanlarýn ve küçük çocuklarýn hastalýðý olarak bilinen broþitten korunmak için iyi beslenme kadar gerek ciltten, gerekse gýdalardan alýnan kimyasal yüklerin azaltýlmasý da büyük önem taþýyor. Bununla birlikte bulunulan ortamýn aþýrý nemli ya da aþýrý kuru olmamasý ve ellerin sýk sýk antibakteriyel sabunla yýkanmasý gerekiyor. Hava kirliliðinin arttýðý dönemlerde mümkün olduðunca sokaða çýkýlmamasýný, odalarýn sýk havalandýrýlarak oksijen döngüsünün saðlanmasýný ve bronþlarýn temizlenebilmesi için günde 2,5 litre su tüketimini öneren Dr. Sinan Akkurt, bir doðal týp metodu olan biorezonanstan da bronþit tedavisinde etkin þekilde yararlanýlabildiðini açýkladý. Dr. Sinan Akkurt, bronþite karþý beslenme önerilerini ise þöyle sýraladý: Bronþite karþý beslenme önerileri Havuç, elma, kuru kayýsý, domates, biber gibi sarý ve turuncu renkli, A vitamininden zengin besinlere aðýrlýk verilmeli. Nane bronþit semptomlarýný azaltmaya yardýmcý olabilir. Nanedeki etken madde olan mentol, burun týkanýklýðýný açar. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, bu yönüyle bronþitten kurtulma sürecini hýzlandýrýr. C vitamininden zengin besinler arasýnda favori portakalýn yaný sýra kýrmýzý biber, kekik, kivi, brokoli, maydanoz ve koyu yapraklý sebzeler sayýlabilir. Baðýþýklýk sistemini güçlendiren bir tonik olarak kabul edilen ginseng, akut bronþite karþý koruyucu olabilir. Somon, sardalya gibi yaðlý balýklar, vücutta iltihaplarý önler, mikroplarla savaþarak baðýþýklýðý yükseltir. Yeþil çay, antioksidanlardan kateþin ve polifenol içerdiðinden baðýþýklýk sistemi üzerinde çok etkilidir, hatta grip virüsünün vücutta yayýlmasýný önlediði saptanmýþ durumda. Avitamini ve betakarotenden zengin beslenme, iyi kaynaklý protein ve yeterli çinko alýmý baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için baþlýca unsurlar. Bu üç unsuru birden içinde barýndýran besin ise; yumurta..(yaygýn basýn) Parti Sungur- Kadýn Kol- AKlu larý, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Halkýmýza, Ýlçe ve Ýl Teþkilatýmýza, Milletvekillerimize ve Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn teveccühleri ile Sungurlu Belediye Baþkanlýðý görevine aday gösterildim. Bundan sonraki süreçte hep birlikte hareket ederek halkýmýza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceðiz. Kimsenin huzurumuzu bozmasýna izin vermeden yolumuza devam etmeliyiz. Ziyaretinizden ve desteklerinizden dolayý teþekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hep beraber çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. 5 yýllýk süreçte yapýlan hizmetleri tek tek kapý kapý anlatacaðýz. AK Partili bir Belediye olarak anlatacak çok hizmetimiz var. 5 yýl gibi kýsa bir süreye 20 yýllýk hizmet sýðdýrdýk. Sungurlu için hemþerilerimiz için daha iyi hizmetleri sunmak için çalýþýyoruz" CUMARTESÝ 8 ÞUBAT AK Parti Sungurlu Kadýn Kollarý yöneticileri Selahaddin Uzunkaya yý ziyaret etti. Uzunkaya ya teþekkür ziyareti ilim insanlarý, bey- hareket merke- Bnin zine virüs enjekte ederek dopamin hormonu üretimine süreklilik kazandýrdý. 16 yýllýk çalýþma ürünü yöntem, 15 denek üzerinde olumlu sonuç verdi. Ýngiliz ve Fransýz bilim adamlarý parkinson hastalýðýnýn tedavisi konusunda çýðýr açacak bir yönteme imza attý. 16 yýllýk çalýþmanýn ürünü olan bu yeni gen terapisi sayesinde parkinson hastalarýnýn istemsiz hareketlerinde gözle görülür bir düþüþ görülmesi ve hastalarýn yaþam kalitesinin de hissedilebilir derecede yükselmesi umuluyor. Ýngiliz Londra Ýmparatorluk Týp Akademisi bünyesinde bulunan Gen Tedavisi Bölüm Baþkaný Profesör Nicholas Mazarakis, çalýþmanýn ilk adýmlarýný 1997'de atmýþtý. ProSavin adý verilen yeni tedavi yönteminde beynin hareket kontrol merkezi olan striatum bölgesine, doðasýyla oynanmýþ 3 çeþit virüs enjekte ediliyor. Striatumdaki hücrelere nüfuz eden virüsler, vücuttaki dopamin hormonunun üretimini artýrýyor. Böylelikle parkinsonun en önemli etkilerinden biri olan dopamin eksikliði giderilmiþ oluyor. Þimdiye kadar kullanýlan yöntemler parkinson hastalarýnýn geçici olarak dopamin üretimini artýrabiliyordu. Fakat ProSavin sayesinde bu hormonun üretimini yeni hücreler devralýyor ve eslenme ve Diyetetik BUzmaný Esin Fakýlý, 'Obeziteyle mücadelede mutlaka diyetisyene baþvurulmasý gerekiyor ancak bu mücadele 'Gelin sizi 15 günde týð gibi yapalým' merkezleriyle baþarýlabilecek bir iþ deðildir. Bu söylemlere kanmayýn.' Obezitenin dünya genelini tehdit eden saðlýk sorunu haline geldiðini belirten Fakýlý, 'Obezite, birçok dünya ülkesinde hýzla yayýlan bir saðlýk sorunu. 6.6 milyar olan dünya nüfusunun 2008 yýlýnda yapýlan araþtýrmaya göre obez bireylerin sayýsý 400 milyona, fazla kilolu bireylerin sayýsý ise 1.6 milyara ulaþmýþtýr yýlýnda obez bireylerin sayýsýnýn 700 milyona, fazla kilolu bireylerin sayýsýnýn ise 2.3 milyara ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Bu öngörü dünyayý çok ciddi tehdit etmektedir.' diye konuþtu. Kadýnlar risk altýnda 'Türkiye'de obezite görülme sýklýðýnýn erkeklerde yüzde 21.2, kadýnlarda ise bu oranýn yaklaþýk 2 katý yüzde 41.5'idir.' diyen Fakýlý, obezitenin oluþumunda birden fazla faktörün rol oynadýðýný Türkiye'de özellikle kadýnlarýn daha riskli bir durumda olduðunu kaydetti. Uzman Diyetisyen Fakýlý, hastalýðýn ilerlememesi için acilen önlem alýnmasý gerektiðini söyleyerek 'Ev dýþýnda beslenmenin artmasý, porsiyon büyüklüðü, þekerle tatlandýrýlmýþ içeceklerin tüketimi, öðün aralarýnda atýþtýrma, ayaküstü beslenme, okullarda enerji yoðunluðu fazla olan atýþtýrmalýklarýn satýþý, televizyon ve yazýlý basýnda yer alan obezite riskini arttýran yiyeceklerin reklamlarýn fazlalaþmasý, hareketsiz bir yaþam tarzýnýn benimsenmesi, yetersiz ve düzensiz fiziksel aktivite, televizyon, bilgisayar baþýnda uzun vakit geçirmeye baðlý enerji alýmýnda artýþ ve enerji harcamasýndaki azalma gibi daha sayabileceðimiz pek çok neden obezite riskini arttýrmaktadýr.' þeklinde konuþtu. sürekli bir üretim saðlanabiliyor. Yeni yöntem yýllarca süren yoðun bir çalýþma sonunda baþarýya ulaþtý. Profesör Mazarakis, ProSavin'i ilk olarak fareler üzerinde denedi ve beklenenin üzerinde bir baþarýya ulaþtý. Daha sonra, Fransa'da Paris Üniversitesi'nden Profesör Stephane Palfi, maymunlarýn beynine bu virüsten enjekte ederek, Mazarakis'i bile þaþýrtan sonuçlar elde etti. Bilim adamlarý, tedaviden önce hareket etmekte bile zorlanan maymunlarýn kafeslere týrmanmaya baþladýðýný görünce, projenin insanlar üzerinde de denenebileceðinde karar kýldý. Mazarakis ve Palfi ikilisi ProSavin yöntemini Her diyet tedavi edici deðildir Þiþmanlýðýn ve obezitenin önüne geçilebilmesi için en önemli adýmýn diyet tedavisi olduðunun altýný çizen Fakýlý, 'Obezite ve fazla kilolarla savaþan kiþi kendi baþýna hareket etmemeli. Ýnternet sitelerinde veya medyada gördüðü her diyet kendisi için uygun bir reçete deðildir. Nasýl ki herhangi bir hastalýðýmýz olduðunda doktora baþvurup reçete ile tedavimize baþlýyorsak obezite tedavisinde de bir reçeteye yani iyi bir diyet listesine ihtiyaç vardýr.' açýklamasýnda bulundu. Sahte vaadlere kanmayýn Yeterli ve dengeli beslenmenin yaný sýra hareket etmenin de yaþam tarzý haline gelmesi gerektiðini söyleyen Fakýlý, 'Her gün 10 bin adýmý tamamlamalýyýz ve haftada 150 dakika orta þiddette fiziksel aktivite yapmalýyýz. Mucize diyet yoktur, her diyet kiþiye özeldir. Þiþmanlýkla mücadele Partili hanýmlar Uzunkaya ya teþekkür etti. Sungurlu AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata ise, Bugüne kadar bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkanýmýz Sayýn Selahaddin Uzunkaya ya çok teþekkür ediyoruz. Seçim sürecine kadýn kollarý olarak hazýrýz çalýþmalarýmýzý koordineli olarak yürüteceðiz. Sungurlu Belediye Baþkanýmýz Sayýn Selahaddin Uzunkaya ya Sungurlu 'muza yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý teþekkür ediyor Kadýn Kollarý olarak adaylýk sürecinin hayýrlý olmasýný diliyoruz þeklinde konuþtu.(ýha) Parkinson da çýðýr açan tedavi son olarak geçtiðimiz yýl 15 insan üzerinde denedi. 12'si Fransa'da 3'ü Ýngiltere'deki ileri derecede parkinson hastalarýnda titremelerin ortalama yüzde 30 azaldýðý saptandý. Bir yýl boyunca hastalarda herhangi bir yan etki tespit edilmedi. Uzmanlar denek sayýsýný artýrarak kullanýlacak dozu ölçmek ve tedavi yöntemini yaygýnlaþtýrmak için çalýþmalara devam ediyor. Profesör Mazarakis ProSavin yönteminin henüz çok pahalý bir tedavi þekli olduðunu fakat önümüzdeki yýllarda yapýlacak yeni yatýrýmlar ve ek çalýþmalarla hastanelerde yaygýn olarak uygulanma ihtimalinin yüksek olduðunu bildirdi.(yaygýn basýn) 15 günde týð gibi bir yalan 'gelin sizi 15 günde týð gibi yapalým' merkezleriyle baþarýlabilecek bir iþ deðildir.' ifadelerini kullandý. Fakýlý þu önerilerde bulundu: 'Günde en az 3 öðün düzenli yemek yenilmeli ve öðün atlanmamalýdýr. Böylece bir sonraki öðünde alacaðýmýz kalori miktarýnda artýþ olmasýný önlemiþ oluruz. Yemeklere eklenen yað miktarý azaltýlmalý ve et yemeklerine yað ilave edilmemelidir. Türk toplumunun olmazsa olmazlarý arasýnda ekmek tüketimi saðlýklý bir beslenme için kepekli, çavdar ve tam tahýllý ekmeklerden tercih edilmeli. Meyve suyu yerine meyvenin kendisi tüketilmelidir. Böylece hem fazla kalori alýnmasýný önlemiþ oluruz hem de meyvede bulunan posa sayesinde baðýrsaklarýmýzýn düzenli çalýþmasýný saðlarýz. Kuru baklagillere diyette daha çok yer verilmeliyiz. Yemek tabaðý küçük salata tabaðý büyük tutulmalýdýr.'(cý- HAN)

16 16 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Þirketlere 14 Þubat uyarýsý A nonim ve limited þirketlerin sermaye artýrýmý için belirlenen süre 14 Þubat, "Sevgililer Günü nde doluyor. Bu tarihe kadar sermayesi 50 bin liranýn altýnda olan anonim þirketler ve 10 bin liradan az olan limited þirketler, çalýþmýyor kabul edilecek ve kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalacak. Anonim ve limited þirketlerin sermaye artýrýmý için belirlenen süre 14 Þubat, "Sevgililer Günü"nde doluyor. Bu tarihe kadar anonim þirketlerin sermayelerini 50 bin liraya, limited þirketlerin ise 10 bin liraya çýkarmalarý gerekiyor. Sermayelerini belirlenen tutara yükseltmeyen þirketler çalýþmýyor kabul edilecek ve kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalacak. 14 Þubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 332. maddesiyle anonim þirketlerin, 580. maddesi ile de limited þirketlerin sahip olmalarý gereken "en az" sermaye tutarlarý yeniden belirlenmiþti. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri anonim þirketler için 50 bin lira, limited þirketler için ise 10 bin lira "en az" sermaye öngörüyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu raporuna göre, Türkiye'de 780 bin limited, 90 bin de anonim þirket bulunuyor. Limited þirketlerin yaklaþýk 400 bini faal du- rumda. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý'nýn "süre uzatýlmayacak" açýklamalarý, dikkatleri sermaye artýrmasý gereken þirketlere çevirdi. Sermayesi eksik olan þirketler 14 Þubat 2014 tarihine kadar sermaye artýþýna giderek baðlý bulunduklarý ticaret sicil müdürlüðüne bildirmeleri gerekiyor. Belirlenen süre içinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen þirketler infisah (feshedilme, bozulma, ayrýlma, daðýlma) etmiþ sayýlacak. "alýþmýyor" kabul edilen bu þirketler kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalacak. Sermaye artýrmayan kapanmýþ olacak Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, sermayeleri 50 bin liranýn altýnda olan anonim þirketler ile 10 bin liradan az olan limited þirketlerin sermayelerini 14 Þubat 2014 tarihine kadar bu tutara yükseltmek için karar alýp, Ýzmir Ticaret Sicili Müdürlüðü'ne kaydettirmeleri gerektiðini Demirtaþ, "Belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen þirketler, bu sürenin sonunda ticaret hayatýna devam edemeyecek" Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Anonim ve Limited Þirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluþu ve Esas Sözleþme Deðiþikliði Ýzne Tabi Anonim Þirketlerin Belirlenmesine Ýliþkin Teblið"in 15 Kasým 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Demirtaþ, þunlarý söyledi: "Þirketlerin, 14 Þubat tarihine kadar sermaye artýrýmýný gerçekleþtirip Ýzmir Ticaret Sicili Müdürlüðü'ne baþvurarak sermaye artýrýmýný tescil ettirmele- ri gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen þirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiþ yani çalýþmýyor kabul edilecek, ticaret hayatýna devam edemeyecek. Ticaret Sicili infisah eden bu þirketlerin tasfiye dýþýnda bir iþlem yapmasýna izin vermeyecek." Tasfiyeden dönülmesi mümkün deðil Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Huriye Kubilay, 14 Þubat'ta sona erecek süreyi Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn iki defa birer yýl uzatma yetkisinin bulunduðunu Bakanlýðýn süre uzatma yetkisini kullanmadýðý takdirde, sermaye artýrmayan þirketin sürenin sonunda tasfiye durumuna gireceðini belirten Kubilay, "Tasfiye halindeki þirket, pay sahipleriyle olan iliþkileri de dahil, tasfiye sonuna kadar tü- zel kiþiliðini korur ve ticaret unvanýný 'tasfiye halinde' ibaresi eklenmiþ olarak kullanýr. Bu durumda, organlarýn yetkileri tasfiye amacýyla sýnýrlý olur. Tasfiye sonunda þirket tüzel kiþiliðini yitirir" Sermaye düzeyini 14 Þubat'ta saðlayamadýðý için tasfiye durumuna düþen þirketin yeniden canlandýrýlmasýnýn mümkün görünmediðini ifade eden Kubilay, 6102 Sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nda genel kurul kararýyla getirilen "Tasfiyeden dönüþ" olanaðýnýn yeni düzenleme olan 6103 sayýlý yasada bulunmadýðýna iþaret ederek, þu deðerlendirmede bulundu: "6102 Sayýlý Yasa, belirli hallerde, þirketin süresinin dolmasý ve ya genel kurul kararýyla sona ermiþ olmasý, iflasýn kaldýrýlmasý, konkordatonun uygulanmasýnýn sona ermesi durumlarýnda tasfiyeden dönülmesini ve genel kurulun þirketin devam etmesini kararlaþtýrabilmesi olanaðýný getirmiþse de, 6103 Sayýlý Yasada özel olarak düzenlenen bu durumda tasfiyeden dönülmesi mümkün deðildir. Kapatýlan bir þirketin, yeni kurulacak anonim þirket veya limited þirket için yasada öngörülen koþullarý saðlayarak yeniden açýlmasý mümkündür." (Ajanslar) Sigara göz saðlýðýný da olumsuz etkiliyor igara göz saðlýðýs ný da olumsuz etkiliyorvücuda sayý- sýz zararý dokunan sigara göz saðlýðýný da olumsuz etkiliyor. Vücutta sayýsýz organ ve dokuda hasara neden olan sigara alýþkanlýðý, göz saðlýðýný da olumsuz etkiliyor. Göz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Uður Emrah Altýparmak, sigaranýn olumsuz etkilerinin doðrudan göz dokularýný besleyen damarlar üzerinden olabildiði gibi, farklý mekanizmalarla da dolaylý olarak ortaya çýkarabildiðini Doç. Dr. Uður Emrah Altýparmak, sigaranýn göze verdiði hastalýklarla ilgili açýklamalarda bulundu. Altýparmak, göz- de kataraktýn oluþtuðu lens dokusunun damarsýz nadir dokulardan biri olduðunu belirtti. Bu özelliði ile vücuttaki pek çok dokudan ayrýlan dokuda, lens hücrelerinin saydamlýklarýný korumak için gereken enerji ihtiyaçlarýný büyük oranda göz içi sývýlardan aldýðýný anlattý. Sigara kullanýmýnýn bu sývýdaki dengeyi bozduðunu ifade eden Dr. Altýparmak, "Sigara lensi katarakta daha açýk hale getirir. Yapýlan bir çalýþmada günde 15 ya da üzeri sigara içen kiþilerde katarakt ameliyatý gerektiren katarakt geliþme riskinin içmeyenlere göre yüzde 42 oranýnda arttýðýný gösterilmiþtir. Yani sigara katarakt geliþimini hýzlandýrmakta ve da- ha genç yaþta katarakt ameliyatý gerektirmektedir." bilgilerini verdi. Sarý nokta hastalýðý daha yaygýn Sigaranýn içerdiði kimyasallar yoluyla retinada oksidan hasarýný da arttýrdýðýný ifade eden Göz Hastalýklarý Uzmaný Uður Emrah Altýparmak, bunun dokularýn kendini yenileme yeteneðini azalttýðý Sarý nokta hastalýðý riskinin sigara kullananlarda yüzde 45 daha yüksek olduðunu gösteren ABD kaynaklý bir çalýþmaya atýfta bulunan Altýparmak, þöyle dedi: "Sigara içmeye devam eden hastalarda hastalýðýn daha hýzlý seyrettiði bildirilmiþtir. Bu nedenle Sarý Nokta hastalýðý olan kiþilere sigarayý býrakmalarý önerilir. Kuru tip sarý nokta hastalýðýnýn tedavisi için vitamin-mineral kombinasyonu içeren bazý ilaçlar kullanýlmaktadýr. Bu ilaçlarda bulunan beta-karoten maddesinin de sigara kullan kiþilerde akciðer kanseri riskini arttýrdýðý gösterildiðinden, bu maddeyi içeren ilaçlar sigara kullanýcýlarýnda önerilememektedir."(ajanslar) M.A. Butik Dersanesi, Anavatar Otel'de eðitim kampý düzenledi. Anvatar'da kampa girdiler Emre Kut etin Akbay'ýn M kurucusu olduðu M.A. Butik Dersanesi, Anavatar Otel'de eðitim kampý düzenledi. Üniversite hazýrlýk öðrencilerine yönelik düzenlenen kampta 3-7 Þubat tarihleri arasýnda günlük 14 saatlik ders çalýþma programý gerçekleþtirildi. Ýsmi yeni olan dershanenin kadrosunun uzun yýllar eðitimin içinde bulunan dershanecilikte uzman ve tecrübeli bir öðretmen topluluðundan oluþtuðu belirtildi. LGS öncesi yapýlan kampta öðrencilere ders çalýþma alýþkanlýðýný sýnava kadar sürdürmeleri amaçlanýyor. 3-7 Þubat tarihleri arasýnda günlük 14 saatlik ders çalýþma programý gerçekleþtirildi. Kampta öðrencilere ders çalýþma alýþkanlýðýný sýnava kadar sürdürme alýþkanlýðý kazandýrýlýyor. Program Üniversite hazýrlýk öðrencilerine yönelik düzenlendi. YDS adaylarýna güncelleme uyarýsý Ö SYM, 3 Þubat'ta baþlayan Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) baþvurularýnda adaylarýn eðitim bilgilerini güncellemeleriyle ilgili bir duyuru yaptý. Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) baþvurularýnda adaylar, yeni eðitim bilgilerini sýnav koordinatörlükleri ile sýnav için tanýmlý üniversite rektörlükleri aracýlýðýyla yapabilecek. Eðitim bilgilerinde deðiþiklik yapýlmasý için de sýnav koordinatörlüklerine baþvurabilecek. ÖSYM tarafýndan yapýlan duyuruda, Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) baþvurularýnda adaylarýn, yeni eðitim bilgilerini sýnav koordinatörlükleri ile sýnav için tanýmlý üniversite rektörlükleri, eðitim bilgilerini düzeltmek için ise sadece sýnav koordinatörlükleri aracýlýðýyla yapabilecekleri belirtildi. ÖSYM'den yapýlan YDS eðitim bilgisi duyurusunda þu ifade- ler yer aldý: "Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) baþvurularýnda adaylar; yeni eðitim bilgilerini eklemek için sýnav koordinatörlükleri veya ilgili sýnav için tanýmlý üniversite rektörlükleri; eðitim bilgilerini düzeltmek için sadece sýnav koordinatörlükleri aracýlýðý ile eðitim bilgilerini belgeye dayalý olarak kontrol ettirip sisteme kaydettirecekler. Yanýnda eðitim bilgisini gösteren resmi bir belgesi olmayan adaylarýn da baþvurularý sýnav koordinatörlükleri veya diðer baþvuru merkezlerince alýnacak. Ancak eðitim bilgileri alanlarýna ait herhangi bir bilgi giriþi veya güncellemesi yapýlmayacak. Bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla baþvuru yapma hakký olan adaylar da eðitim bilgileri alanýnda ekleme/güncelleme yapamayacak. Ancak baþvuru iþlemlerini eðitim bilgileri alanýnda herhangi bir iþlem yapmadan tamamlayabilecekler."(yaygýn basýn) Öðrenciler Anvatar Otel de hem ders çalýþtý hem de stres attý.

17 Oturarak çalýþanlarý bekleyen tehlike Zehir zemberek Bir anda her þey durur. Aldýðýnýz nefes bile donar aðzýnýzda. Yeniden baþlamak sa kolay mý sanýrsýnýz,olduðunuz yerden,kaldýðýnýz yerden..onurunuzu,gururunuzu bir tarafa býrakarak,karmakarýþýk duygularýn üstesinden gelebilmek hiç de kolay deðildir. Sizleri yok sayan insanlara söz anlatmak,deveye hendek atlatmaktan da Gül Artar hazýrlamýþ olacaðýz. O tip insanlara sevgi hep bir beden büyük gelmiþtir. Hiçbir þekilde olur'unu bulamazsýnýz. Boþa koyarsýnýz dolmaz,doluya koyarsýnýz almaz. Ah o terazi bir dengesini bulsa,ne güzel olurdu ve yine yineliyorum; kendine yapýlmasýný istemediðin bir þeyi baþkasýna yapmayacaksýn. Sakýn ola ki ah almayacaksýn. Zaman güçtür. Hep onlar haklýdýr,siz doðrularý söyleseniz de. Bir yalanýn içinde buluverirsiniz kendinizi. Yapýyorum derken yýkmak yada yýkýlmak. Sadece binalar mý yýkýlýr dersiniz. Ýnsanlar da öyle bir yýkýlýr ki enkazý bile kalmaz. Bazen bir buhar olup havaya karýþýp kaybolmak istersiniz. Aslýnda çirkin karakterli,kötü düþünceli insanlardan kaçarsýnýz. Özür dilerim insan mý dedim,onlarýn ne olduðuna siz karar verin. Hayatý aynen bir korku filmine çevirenlere,saygýyý ve güveni yok ederek sadece nefreti çoðaltanlara, yaþamý cehenneme döndürenlere aslýnda çok acýyorum. Onlar zavallý insanlar,sevgiyi kirletenler,güzel olan ne varsa sömürenler,böyle yapanlarý esefle kýnýyorum. Bu tip insanlar her gün ölümü tattýrýrlar insana. Kalbini daraltýrlar,ruhunu sýkarlar. Bir þey yaptýklarýný sanýrlar ama asýl kaybeden onlardýr. Zulmün her türlüsüne hayýr diyorum;sözlü hakaret,küfür ve dayak...bastýrýlan duygularýn katilleri,hesap vereceðiniz o büyük günü dört gözle bekliyorum. Allah'ýn adaletine sýðýnýyorum ve gerçek mahkeme de verecekleri cevabý merak ediyorum. Neyi savunacaklar,þeytanla yaptýklarý iþ birliðini mi yoksa yaptýklarý her türlü eziyetleri mi? Bu dünya gelip geçici ama geçerken dikkat etmediðimiz þeyler tekrar tekrar önümüze çýkacak ve kendi sonumuzu kendimiz öyle bir geçiyor ki, bazen ömür yetiþmiyor. Bizler sevdiklerimizin kýymetini ölmeden önce bilelim,onlarý incitip üzmeyelim. Yapamadýklarýnýzýn piþmanlýðýný yaþayarak deðil,yaptýklarýnýzýn verdiði huzurla devam edin hayatýnýza. Yarýn sizin içinde son olabilir. Piþmanlýklar önceden düþünmeden hareket ettiðimiz içindir.sizler kýrýldýðýnýz da ne kadar üzülüyorsunuz deðil mi? Peki o zaman neden kýrýyorsunuz? kýrdýðýnýz bir bardak ya da bir eþya deðil,bir insan,bir can. Cana dost olmak kolay deðil. Bir yüzü güldüre biliyorsan, bir feryadý durdura biliyorsan,bir garibi doyura biliyorsan,eðer kendini deðerli görüp,baþkalarýna da o deðeri verebiliyorsan sen candan öte dost olmuþsun demektir. Kötülüklerle topraða atýlan tohumlar çürür ama yaptýðýmýz her iyilik yeniden yeniden açar,aynen bir çiçek gibi. Ýnsanlarý memnun etmek çok zor olsa da sizler hoþluk için de hoþ olun ki boþ insanlardan olmayýn. Kim ki gönülden sever ve Allah için verirse iþte o zaman aradýðýný bulur ve insan aradýðý neyse odur. Tercih sizin.. Mevlana da der ki; '...Senin canýn içinde bir can var,o caný ara. Beden daðýnýn içinde mücevher var,o mücevherin madenini ara. A yürüyüp giden Sufi,gücün yeterse ara;ama dýþarýda deðil,aradýðýný kendinde ara.' cýbadem Kayseri AHastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Akýn Demir, kýl dönmesinin erkeklerde kadýnlardan daha sýk görüldüðünü belirterek þunlarý anlattý: "Kýl dönmesi hastalýðýna en çok uzun süre ve yanlýþ oturma pozisyonu yol açar. Özellikle masa baþý çalýþanlarý, uzun süre bilgisayar baþýndan kalkmayanlar ve þoförler kýl dönmesi riski altýndadýr. Gençlerde de hormonal deðiþiklikler nedeniyle kýl dönmesi görüebilmektedir. Ayrýca þiþman kiþilerde, vücut kýllarý kalýn ve sert olanlarda daha sýk görülmektedir.'' Belirtileri Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Akýn Demir, kýl dönmesinin belirtilerini ve yapýlmasý gerekenleri illi Eðitim Bakanlý- 10 bin yeni öð- Mðý, retmenin atama sonuçlarýný açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB), 10 bin öðretmenin atamasý yapýldý. 105 branþta gerçekleþtirilen atamalarýn ayrýntýlarý Bakanlýðýn internet sitesinden öðrenilebilecek. MEB Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Vekili Hamza Aydoðdu, þubat ayý atamalarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, bu yýl bin 50 sýnýf öðretmeni, bin Ýngilizce, 529 sosyal bilgiler, 503 Türk dili ve edebiyatý, 675 Türkçe, 751 ilköðretim matematik öðretmeni, 597 de fen ve teknoloji öðretmeninin atandýðýný bildirdi. Þubat ayý atamalarýnda 10 bin kontenjandan 9 bin 470 öðretmenin atama iþlemlerinin tamamlandýðýný söyleyen Aydoðdu, "Bu anlamda kontenjanlarýn Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 10 MEVLANA HAZRETLERÝNÝN EDEPLE ÝLGÝLÝ BEYÝTÝ VE TEFSÝR VE YORUMU Bugün toplumda birçok dini ve milli deðerlerimiz erozyona uðramýþ, bilhassa gençlerimiz aldýklarý kültür ve toplumda gördükleri yozlaþmalarýn özellikle medya ve iletiþim araçlarýnýn bütün dünya haberlerini hýzla ulaþtýrmalarý sonucu onlarýn tesirinde kalarak, kendi öz kültürlerinden kopup yeni oluþan kültürlerin tesiri altýna girmektedirler. Aslýnda bu kaçýnýlmasý imkansýz olan bir husustur. Ancak dýþarýdan gelen herþey bizim bünyemize uymaz. Onu ahlak ve faziletimizle özümseyerek kültürümüzü yüceltecek þekle sokmalýyýz. Hz. Mevlana buna edep diyor ve edeple ilgili þu hususlarý Mesnevi beyitlerinde dile getiriyor: Aslýnda edep, terbiye anlamýnda eðitilmiþ, olgunlaþmýþ, hamlýktan kurtulmuþ kiþiler için kullanýlýr. Onlara edepli denir. Adap da çoðuludur. Osmanlýca Türkçe lügatta edep, iyi terbiye edilmiþ, nazik, usul bilir, zariflik Edep erkaný yol yordam þeklinde açýklanmýþtýr. Daha geniþ anlamýyla utanma hissi, saygý sevgiye dayalý davranýþ þeklidir, denmiþtir. Edep asalet, asil, vakur, aðýr baþlý olarak da yorumlanmýþtýr. Hz. Mevlana: "Ez hüda cüyim tevfiki edep Bi edep mahrüm-i geþt ez lüfi rab" Cenab-ý Hak'tan bizi edebe muvaffak kýlmasýný dileyelim. ünkü edebi olmayan Allah'ýn lütfundan mahrum kalýr buyurur ve bu beyiti açýklayýp yorumunu yapan þairler þöyle diyor: Lügat itibarý ile kibarlýk olan edep, geniþ anlamda (istilahta) "Sahibini utandýracak þeylerden kiþiyi koruyan saðlam bir iradedir ki, nefis terbiyesi ile ilgilidir." Demek ki, edep kelimesi kapsamlý manalar ifade eder. Öz olarak söylersek, bir insanýn sözünde özünde olsun naziklik, kibarlýk bulunmasý kendisini utandýracak þeylerden uzak durmasý ile elde edilen bir güzel huydur. Peki, edep nereden öðrenilir? Dünyevi edep her milletin kendine göredir. Mesela, bizde büyük bir amirin, ilim adamýnýn maneviyat önderinin yanýna girilince eller yanda ve önde baðlanýlýr. Bu bir terbiye icabýdýr. Batýda, Avrupa'da, ayný durum eller arkadan kavuþturularak baðlanýr. Bazý milletler, ellerini yukarý kaldýrýr, bazýlarý baþýný eðer vs. gibi. Esas olan; dini edeptir ki, Kur'an'dan, sünnetten ve Kur'an ve sünnete uygun yaþam tarzýný gerçekleþtirmiþ ebeveyn, aile yuvasý, okul ve toplumdan öðrenilir. Demek ki, Müslüman bir millet, R.SAV.i örnek alacak, ama R.SAV.in Fikrettin IPLAK Emekli Din Görevlisi þöyle sýraladý : ''Kýl dönmesi belirtileri, kalçalar arasýndaki olukta küçük bir veya birden çok delikle, büyük aðrýlý bir þiþlik olarak deðiþir. Sýklýkla bu deliklerden berrak, bulanýk veya kanlý olabilen sývý boþalýr. Eðer iltihaplanma olursa kýrmýzý, hassas bir hal alýr, içinden kötü kokulu bir irin boþalýr. Enfeksiyon, ateþ, keyifsizlik veya bulantýya da neden olabilir. Tedavi, hastalýðýn ortaya çýkýþ þekli ile baðlantýlýdýr. Akut kýl dönmesi abselerinde kabarýk cilt üzerine yapýlacak kesi ile irinin boþaltýlmasý gerekir. Kronik veya yinelenen hastalýðýn ameliyatla tedavi edilmesi gerekir. En basit yöntem, hastalýklý bölgenin kesilip çýkarýlmasýný içerir.''(dha) boþ kalmasý ölçü alýndýðýnda çok yüksek oranda bir atama oldu. Atanan bütün öðretmenlerimiz, hem eðitim camiasýna hem ülkemize hayýrlý olsun. Öðretmenlerimiz 10 Þubat itibarýyla görevlerine baþlayacak. Öðretmenlik mesleði kutsiyeti olan ve çok deðerli olan bir meslek. Türkiye'nin deðiþik bölgelerinde görev yapacak tüm öðretmenlerimize baþarýlar diliyorum. Eðitim camiamýzýn tecrübeli öðretmenleri aðabeyleri onlarý en güzel þekilde karþýlayacaktýr" diye konuþtu. Þubat ayýnda 105 alana atama yaptýklarýný hareketlerini, sözlerini iyi anlayacak, baðnaz bir tutum almayacaktýr. Yüce Allah her hususta bizim örneðimizin Hz. Muhammed S.A.V. olduðunu Haþýr suresi 7. ayette þöyle ifade ediyor: "Andolsun ki, R.SAV. de sizin için, Allah'ý ve resulullahý, ahiret gününü umanlar için, Allah'ýn çok zikreden, ananlar için güzel örnekler vardýr." buyuruyor. Her hususta R.SAV.i model örnek rehber edinmemiz gerektiðini ifade buyuruyor. R.SAV. "Eddebeni rabbi feahsene tedibi" "Beni rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti" buyuruyor. Edep hususunda önce Allah, R.SAV. Evliya Allah'ýn sevgili kullarý ilmiyleamil haliyle kamil alimler bizim için örnektir, mürþittir. Yani edep suyunun kaynaðý bunlardýr. Mevlana hazretlerine aþk nedir diyorlar: "Aþk mahza edeptir. Aþkýn tamamý edep" diyor. Tarikat büyükleri de, tasavvuf edeptir demiþlerdir. "Ayet ayet hemeði mam-i Kur'an edebast" Kur'an ayetlerinin hepsinin birer edep tarifi vardýr. Baþka bir beyitte, "Eðer þeytanýn baþýný ezmek istersen þeytanýn katili edeptir" diyor. ünkü edepsizliði ilk icat eden þeytandýr. "Ademi zade bi edebest, Adem nist Farkder cism-i beni ademü hayvan edebest" Ýnsanoðlunda edep bulunmazsa, o insan insanoðlu deðildir. ünkü ceddimiz olan uðradýðý küçük bir hata hususunda yarabbi yasak aðaçtan yediðimiz için edepsizlik yaptýk. Nefsimize zulmettik, diye hatayý nefsine, þeytan ise Allah'a isnat etmiþtir. ünkü; "Rabbi bima aðveyteni" Hicr 38. Beni rabbim azdýrdý demiþtir. Bir toplumda edepsizlerin günahkarlarýn, zalimlerin söz sahibi olmasý, o beldeye gelecek belalarýn mýknatýsýdýr. Enfalsu resi 57. ayette, size gelecek þu fitneden sakýnýn ki, "topluma umum" gelir. Suçlu suçsuz ayýrmaz. Biliniz ki, Allah azabý çetin olandýr. Suçlu suçsuz, yýlaný da, sineði de, akrebi de, kuþu da yakar. Bu ise zalimlerin zulmünün neticesidir. Demek ki, zalimin zulmü, fasýkýn fýský, münafýkýn nitaðý sade kendi baþlarýný yakmýyor, umuma geliyor ki; Masum olanlar zulme razý oluyorlar. Zulme rýza zulümdür. Belayý muciptir, denmektedir. Hz. Mevlana edebi yaþamýn bütününe þamil kýlarak, birtakým günahlarý mucip hareketleri de edepsizlik olarak deðerlendirmektedir. Örneðin, Hz. Musa'nýn ve Hz. Ýsa'nýn kavminden örnekler veriyor. Malum olduðu üzere, Hz. Musa firavunun zulmünden kavmini kurtarýp Mýsýr'dan çýkarýp Filistin Kudüs Tin sahrasýna getirince Allah'a dua etti. Tarihin beyanýna göre, binlerce Yahudi tin sahrasýnda kayadan çýkan 12 pýnar su gökten inen býldýrcýn eti, kudret helvasý yiyorlardý. ölde üzerlerinde bir gölge onlarý güneþten koruyordu. (Araf ayet 160) Bazý Yahudiler Hz. Musa'ya; Biz býldýrcýn etinden usandýk, biz soðan sarýmsak, mercimek isteriz diye isyan ettiler. Halbuki sabretselerdi, Allah onlarý da gönderecekti. Bakara 61. ayet. (Sürecek) anýmsatan Aydoðdu, þunlarý söyledi: "Doluluk oraný en az olan illere atama yaptýk. ünkü þu anda Türkiye'de öðretmen atamalarýnda doluluk oraný yüzde 85 dolayýnda. Bu ortalamanýn altýnda kalan illerimize atama yaptýk ve bu atamada 69 ilimize atama yapmýþ olduk. Bu atamanýn bir tarafý da genellikle liselerde branþ derslerinde 'bizi çok ihmal ediyorsunuz' diye bir serzeniþte bulunuyorlardý. Sayýn Bakanýmýzýn talimatýyla bu arkadaþlarýmýzla ilgili ciddi bir çalýþma yaptýk ve fizik, kimya, biyoloji ve mesleki alanlarla ilgili de atama sayýmýz geçmiþ yýllara oranla çok ciddi anlamda bir artýþ saðlandý." Aydoðdu, en çok atamanýn bin 303 öðretmenle Þanlýurfa'ya ve 942 öðretmenle Van'a yapýldýðýný bildirdi. Öðretmen atamalarý yaparken, insan kaynaklarý genel müdürlüðü ekibiyle ihtiyaçlar doðrultusunda ciddi bir sentez yaptýklarýný anlatan Aydoðdu, "Bunun sonucunda dengeli bir daðýlým oldu. Fakat 10 bin kadro elinizde ve bunu 105 alana daðýtmanýz gerekiyor. Herkesin beklentisi farklý ve yüksek olabilir. Ama biz memnuniyet oranýna baktýðýmýz zaman yüzde 70-80'in üzerinde arkadaþlarýmýzýn bu atamalarla ilgili daðýlýmla ve branþlarla ilgili mutlu olduklarýný görüyoruz. Sonuç olarak aðustosta 40 bin atama yapacaðýz ve 2015 yýlý içinde yaptýðýmýz atama sayýsý 50 bini bulmuþ olacak" diye konuþtu. Aydoðdu, kamuoyunda MEB'in emekli ve istifa edenlerin yerine öðretmen alýndýðý yönünde bir algý bulunduðunu belirterek "Bu tamamen yanlýþ. Yeni Bütçe Kanunu'nda bu kaldýrýldý. Artýk emekli ve istifa edenlerin yerine öðretmen alamýyorsunuz. Bu 10 bin kadro, sýfýr kadro. Tamamen MEB'e verilen kadrolardan kullanýldý" (AA) CUMARTESÝ 8 ÞUBAT Hükümlülere sigara ve alkolün zararlarý anlatýldý Denetimli Serbestlik Ýl Müdürlüðünce yapýlan iyileþtirme çalýþmalarý, 2014 yýlý kurumsal eðitimler ve programlarla devam ediyor. Enise Aðbal enetimli Serbestlik Ýl Mü- yapýlan iyileþtir- Ddürlüðünce me çalýþmalarý, 2014 yýlý kurumsal eðitimler ve programlarla devam ediyor. Eðitimler kapsamýnda Yeþilay Temsilcisi Attila Alpay, sigara ve alkolün zararlarýna iliþkin bir seminer verdi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda düzenlenen seminere, Denetimli Serbestlik Müdürlüðü nde görevli uzmanlar Yusuf Yaðbasan, 10 bin öðretmen atamasý yapýldý OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI Birliðimizin 2013 yýlý olaðan genel kurul toplantýsý27/02/2014 tarihinde saat de aþaðýda gösterilen adreste yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý takdirde 2. toplantý bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Davut Subaþý/ Patates Ürt. Birl. Bþk. TOPLANTI ADRESÝ : Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü Toplantý Salonu KOOPERATÝFÝN ÜNVANI : orum Ýli Merkez ilçesi Patates Üreticileri Birliði TELEFON NO : YAZIÞMAADRESÝ : Yeniyol Mh.Gazi S.Sk.Servet iþ Haný No: 1/17 orum Gündem 1-Açýlýþ ve Yoklama 2-Divan Heyetinin Teþekkülü ve Ýmza Yetkisinin verilmesi 3-Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarýnýn görüþülmesi Yýlý bilançosu ve gelir gider tablolarýnýn okunarak ibra edilmesi 5-Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn ibraya sunulmasý 6-Giriþ aidatlarý ve yýllýk üyelik aidatlarýnýn belirlenmesi yýlý tahmini bütçesinin görüþülmesi 8-Yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi ve yönetim kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi 9-Üst Birliklerde temsile yetkili üye seçilmesi 10-Dilek ve Temenniler 11-Kapanýþ (Basýn: 129) Resmi ilanlar: ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR M. Bahattin Yýldýzcý ve çeþitli suçlardan Ceza Ýnfaz Kurumlarýndan tahliye edilerek geriye kalan cezalarýný Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tamamlayan ve denetimli serbestlik tedbiri kararý verilen toplam 53 hükümlü izledi.

18 18 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 ölgesel Amatör Lig B6. grupta son iki sýrada bulunan Ýskilip Belediyespor ile Safranboluspor takýmlarý yarýn Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý nda karþý karþýya gelecekler. Grupta 1 puanla 1. Ýskilip in kazanmaktan baþka þansý yok Amatör Küme Final Grubunda üçüncü hafta maçlarý yarýn ilçe sahalarýnda oynanacak. Final Grubunda ilk iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak liderlik koltuðunda oturan Ulukavaspor üçüncü hafta maçýnda yarýn saat de Osmancýk Ýlçe sahasýnda Osmancýkspor önünde puan mücadelesi verecek. Ýlk iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlarak kötü bir baþlangýç yapan Osmancýkspor evinde konuk edeceði grup lideri son sýrada bulunan Safranboluspor ilk maça çýkmadýðý için aldýðý eksi üç puan cezasýný ikinci yarýnýn ilk haftalarýnda aldýðý beraberliklerle telafi ederek artý bir puana yükselmiþti. Ýskilip Belediyespor ise ligde ilk galibiyetini ilk haftada evindeki orumspor maçýnda almýþ ardýndan oynadýðý 15 maçta dört beraberlik alýrken diðer maçlarýndan puansýz ayrýlmýþtý. Ýkinci yarýdaki performansý ile çýkýþ içinde Ýskilip Belediyespor yarýn evinde Safranboluspor karþýsýnda galibiyet istiyor Üç puan alýrsak sürpriz olmaz Amatör Küme hakemleri açýklandý Final Grubu nda heyecan ilçelerde Osmancýk Belediyespor üçüncü maçýndan galibiyetle ayrýlmak istiyor orum 1. Amatör Küme Büyükler Fi- Grubu, 1. Küme U 19 Ligi ve U nal 14 Final Grubunda bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: 1. KÜME U 19 LÝGÝ: imentospor - HE Kültürspor: Yalçýn Kara, Halil Sönmez, Fatih Derviþoðlu. Eti Lisesi Gençlikspor - Ýl Özel idarespor: Burak Þahinkara, Ömür Soytemiz, Mevlüt Burak elik. orum Belediyespor- orumspor: Celal Bayraklý, Furkan Alagöz, Emre Alagöz. 1. KÜME BÜYÜKLER FÝNAL GRUBU: Osmancýk Belediyespor - imentospor: Mahmut Selçok, Emrah Okan, Mehmet Tuðluk. Osmancýkspor - Ulukavakspor: Özkan Kaya, Emrah Okan, Mehmet Tuðluk. Alaca Belediyespor- Eti Lisesi: Ahmet Ecevit, Ömür Soytemiz, Doðan Metin. U 14 FÝNAL GRUBU: Ýl Özel Ýdarespor - imentospor: Erdoðan Yandým. orum Belediyespor - Osmancýkgücüspor: Mehmet Zeki Sevim. Ýskilip Belediyespor 15 haftadýr süren galibiyet hasretine yarýn saat da Þehit Mikail Kaya Sahasýnda konuk edeceði Safranboluspor önünde son vermek istiyor. Ligde kalmak adýna büyük önem taþýyan maçta Ýskilip Belediyespor un kazanmaktan baþka þansý bulunmuyor. Ulukavakspor önünde ilk puanlarýný almak amacýnda. Ulukavakspor ise sezonun ilk iki maçýndan üç puanla ayrýlmanýn verdiði moralle üçüncü maçýnýda kazanarak liderliðini devam ettirmek amacýnda. Grupta averajla ikinci sýrada bulunan Alaca Belediyespor üçüncü maçýnda evinde Eti Lisesi Gençlikspor u konuk edecek. Ýlk iki maçýný kazanarak iddiasýný ortaya koyan Alaca Belediyespor yarýn saat de Alaca ilçe sahasýnda konuk edeceði Eti Lisesi maçýný kazanýp zirve takibini sürdürmek amacýnda. Eti Lisesi ise ilk iki maçýnda futbol olarak iyi bir görüntü vermesine raðmen sonuç alamaya Alaca deplasmanýnda son vermek istiyor. Yarýn oynanacak ilk maçta ise Osmancýk ilçe sahasýnda saat de Osmancýk Belediyespor ile imentospor puan mücadelesi yapacaklar. Ýlk iki maçlarýndan birer galibiyetle ayrýlan iki takým üçüncü maçlarýný kazanarak ilk sýralar için iddialarýný devam ettirmeyi ÝTeknik Direktörü Ni- skilip Belediyespor hedefliyorlar. Hakan Tezcan orum Fenerbahçeliler Derneði yeni yerinde hizmet vermeye baþladý. Yeniyol Mahallesi Gazi 12'inci Sokaktaki Bilge Ýþ Merkezi'nin 2'inci katýndaki (Bir Medya Reklam ve Tasarým þirketinin üst katý) yeni yerine taþýnan Fenerbahçeliler Derneði, üyelerine ve tüm Fenerbahçelilere hizmet vermeye baþladý. Kent merkezindeki yeni yerinde hizmet vermeye baþlayan Fenerbahçeliler Derneði, Fenerbahçe'ye gönül veren 7'den 70'e herkesi, tek çatý altýnda toplayacak. Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki tüm Ýskilip-Safranbolu maçýný Hakan Tezcan yönetecek orumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay, grubun þampiyon adaylarýndan Yeþil Kýrþehirspor karþýsýnda galip gelmelerinin sürpriz olmayacaðýný Takým olarak hafta boyunca yapýlan çalýþmalarýn son derece verimli geçtiðini belirten Hasan Atalay Ýkinci yarýda oynadýðýmýz üç maçtada istediðimiz soru alamadýk. Ancak bu maçlardaki mücadele ve kazanma isteði bize umut veriyor. Kýrþehirspor maçýna bu bilinç içinde çok iyi çalýþtý. Kadromuza yeni katýlan arkadaþlarla derinlik oldu ve rekabet ortamý oluþtu. Rekabet ortamý futbolcularýn daha hýrslý çalýþmalarýný ve istekli olmalarýný saðlýyor. Bu istek ve arzu sahaya yansýdýðý takdirde þampiyon adayý rakibimiz önünde galibiyetimiz sürpriz olmaz. Bulunduðumuz konum itibariyle her maça puan için çýkýyoruz. Zorlu maç öncesinde cezalý olan Batuhan dýþýnda eksiðimiz bulunmuyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarý futbolcularýmýz yarýnki maçta sahaya yansýtmalarý halinde orumspor isminin aðýrlýðýnýn farkýna vararak orumspor gurunu için mücadele ederlerle bu maçtan üç puaný hanemize yazdýracaðýmýza inanýyoruz. olduðu gözlenen Safranboluspor ligde son iki sýradan kurtulmak için Ýskilip Belediyespor deplasmanýnda galibiyet arayacak. Temsilcimiz ise öncelikli rakibi orumspor u puan olarak yakalamak için evinde oynayacaðý Safranboluspor maçýnda tek hedefi üç puanýn sahibi olmak. Kazanmanýn iki takým açýsýndan da büyük önem taþýyan maçta Ýskilip Belediyespor saha ve seyirci avantajýný iyi kullanarak üç puan hasretine son vermek amacýnda. Ý skilip Belediyespor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Safranboluspor maçýný Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Hakan Tezcan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre yarýn saat da Ýskilip Þehit Mikail Kaya Sahasýnda oynanacak maçta Hakan Tezcan ýn yardýmcýlýklarýnýda yine Ýstanbul dan Ýsmail Ersoy ve Göktuð Akbaþ yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Okan Akýn. maçlarýný geniþ ve modern bir ortamda dev ekranda izlemek isteyenler, bundan sonra Fenerbahçeliler Derneði'ni tercih edebilecek. Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasýnda, 9 Þubat Pazar günü saat 16.00'da Sivasspor ile deplasmanda yapacaðý Armutçu Kader maçýmýz karþýlaþmayý dev ekranda izlemek isteyenler, derneðin yeni yerinde bu heyecana ortak olabilecek. Bilgi almak ve rezervasyon yaptýrmak isteyenlerin numaralý telefondan yardým alabilecekleri bildirildi. Küme U 19 Liginde ikinci yarý heye- 1. caný bugün oynanacak üç maçla baþlýyor. Yedi takýmýn mücadele ettiði U 19 Liginde ilk yarý maçlarý PFDK ceza yaðdýrdý eçtiðimiz hafta El Haci Saliou Gtransferi için gerekli olan 6 bin lirayý temin ederek bu futbolcuyu takýma kazandýracaðý müjdesini veren Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Baþkaný hemþerimiz Murat Kavuncu, hafta içi Ankara'ya davet ettiði futbolcu El Haci Saliou ile tanýþarak transferin gerçekleþebilmesi için gerekli olan parayý Ýskilip Belediyespor Teknik Sorumlusu Nihat Armutçu'ya teslim etti. Futbolcu Saliou ile bir süre görüþen Kavuncu, esprili bir þekilde, "Senin için bu kadar uðraþ veriyoruz. Atacaðýn gollerle Ýskilip Belediyespor'umuzu bu yýl kümede tutacaksýn" Kavuncu'nun bu sözüne futbolcu Saliou, "Bu takým için verilen gayretlerin ve emeklerin farkýndayým. Ýskilip Belediyespor'umuz bu sene ligden düþmeyecek. Bunun için elimden gelenin fazlasýný yapacaðým. Murat Baþkaným size de çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Ýskilip Belediyespor'un bu sene ligde kalacaðýna inandýðýný ifade eden Kavuncu, "Ýskilip bizim memleketimiz. Biz bu memleketin çocuklarýyýz. Ankara'da olmamýz bizlere memleket sevgimizden bir þey kaybettirmedi kaybettirmeyecekte. Ýskilip Belediyespor'umuz orum Fenerbahçeliler Derneði yeni yerinde Kavuncu 3. lig için kenetlenmeliyiz Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Baþkaný hemþerimiz Murat Kavuncu, Ýskilip Belediyespor a kazandýrmak için 6 bin lira katký verdiði El Haci Saliou yu Ankara da misafir ederek ondan takýmý ligde tutmasý için gerekli mücadeleyi vermesini istedi. Ýskilip halkýnada 3. lige hat Armutçu, yarýn sahalarýnda oynayacaklarý Safranboluspor karþýlaþmasýnýn var olma maçý olarak gördüklerini ve kazanmaktan baþka hiç bir düþüncelerinin olmadýðýný Grupta bulunduklarý konum itibariyle iç sahadaki bu maçý kazanmaktan baþka þanslarýnýn olmadýðýný belirten Armutçu Grupta son sýrada bulunan rakibimiz ikinci yarýda oynadýðý maçlardaki performansý ile dik- sonunda 14 puanla lider durumda bulunan Eti Lisesi Gençlikspor ikinci yarýnýn ilk maçýnda bugün saat de 1 nolu sahada grupta kalma mücadelesi veren Ýl Özel Ýdarespor karþýsýnda ikinci yarýya galibiyetle baþlamak amacýnda. Ayný sahada saat de baþlayacak kat çekiyor. Onlarda son sýradan kurtulmak için bizim karþýmýza kazanmak için çýkacaktýr. Bunun bilincinde olarak hafta boyunca bu maça hazýrlandýk. Hafta içinde grial enfeksiyon geçiren Yunus Emre ile takýmdan ayrýlan Mustafa Öner dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Ben ve futbolcularým bu maçýn bizim ligde var olma maçýmýz olduðunu biliyoruz ve bu doðrultuda hazýrlanýyoruz. Bu maçta alacaðýmýz galibiyetin bizi hedefe yaklaþtýracaðýndan ve takým üzerindeki baskýyý kaldýracaðýndan eminiz. Kaybetmemiz halinde ligde zor günlerin bizi beklediðinide biliyoruz. Rakibimizin ikinci yarý takviyeleri ile gerekli bilgileri aldýk. Taraftarlarýmýzýnda vereceði destekle yarýnki maçtan galibiyetle ayrýlarak aylardýr hasret kaldýðýmýz üç puan sevincini onlara yeniden yaþatmat istiyoruz U 19 da ikinci yarý baþlýyor rofesyonel Futbol Disiplin Kurulu Pceza yaðdýrdý. orum Belediyespor'un mücadele ettiði 3. Lig 2. grupta altý takýma para ve hak mahrumiyeti cezalarý verildi. En aðýr ceza ise Elibol Sandýklýspor'a verildi. Kurul Ünyespor'a Orhangazi maçýnda neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5250 lira para cezasý verdi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da Bursa Nilüfer maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin tezahürat nedeniyle ayný para cezasýný verdi. Elibol Sandýklýspor'a Sancaktepe maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin tezahürat nedeniyle 5250 lira para cezasý ve ayný müsabakalara kulüp masörü Savaþ Dönmez'e rakip takým masörüne yaptýðý hareket nedeniyle bir maç soyunma odasýna giriþ yasaðý ve 1500 lira ceza verdi. Ayný maçta kulüp görevlisi Gökhan Karapýnar'a da rakip takým masörüne yönelik hareket nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti verdi. Sancektepe Belediyespor masörü Mürþid Solmaz'a Elibol maçýnda rakip takým sporcusuna yönelik sportmenliðe aykýrý harekete nedeniyle iki maç soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ve üç bin lira para cezasý verildi. Batman Petrolspor taraftarlarýnýn Balçova maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu kötü tezahürat nedeniyle 5250 lira, Elazýð Belediyespor'a ise Manavgat Evrenseki maçýnda doktor bulundurmamasýndan dolayý 4000 lira para cezasý verildi. yükselmek için kenetlenmenin þart olduðunu belirterek takýma sahip çýkmaya çaðýrdý. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu ve yeni transfer El Haci Slio, transfere destek veren Murat Kavuncu ya forma hediye etti bu sene ligde kalabilirse, önümüzdeki yýllar Ýskilip Belediyespor'umuzu daha güzel günler bekliyor. Ben bunun müjdesini de þimdiden Ýskilip Belediyespor taraftarýna ve hemþerilerimize vermek istiyorum. Ýskilip Belediyespor için 3. Lig hayal deðil. Bu sene ligde tutunabilirsek seneye 3. Lig yolunda emin adýmlarla ilerleyebilecek bir Ýskilip Belediyespor izlettireceðimize caný gönülden inanýyorum. Artýk 3 lig yolunda emin adýmlarla ilerleyen bir Ýskilip takýmý için kenetleneceðiz" Kavuncu'ya bu jestinden dolayý teþekkür eden teknik sorumlu Nihat Armutçu ise, "Sayýn Murat Kavuncu baþkanýmýza bize göstermiþ olduðu bu yaklaþýmýndan dolayý, takýmýmýz ve taraftarlarýmýz adýna teþekkür ediyorum. ok zor günümüzde yardýmýmýza yetiþti. Allah razý olsun" Kavuncu'nun bu hafta Ýskilip'te oynanacak Ýskilip Belediyespor- Safranboluspor karþýlaþmasýný izlemek için Ýskilip'e gelmesi bek- üçüncü maçta ise ikini sýradaki orumspor ile dördüncü sýradaki orum Belediyespor takýmlarý puan mücadelesi verecekler. Bu maçlar öncesinde orumspor 10 puana sahip orum Belediyespor ise 8 puanda bulunuyor. 1 nolu sahada bugün saat da baþlayacak ilk maçta ise puan sýralaasýnda son üç sýrada yer alan imentospor ve Eti Lisesi Gençlikspor karþýlaþacaklar. Tertip Komitesi günlerin kýsa olmasý nedeniyle son maçlarý Mimar Sinan a almayý bu hafta itibariyle sonlandýrdý. Ligdeki üç maçta bugün 1 nolu sahada oynanacak. HE Kültürspor ikinci yarýya galibiyetle baþlayýp çýkýþa geçmek istiyor

19 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 10 ÞUBAT orum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Spiral sarýmlý HDPE boru alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: ÞUBAT orum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: Kamu Hastaneleri Birliði 2014 yýlý 52 kalem mutfak araç ve gereçleri alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 09 YG 652 plakalý 2012 model Ford marka JA8 Fiesta 1.25i tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Baðlý kuruluþlarýn þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: orum Orman Ýþletme Müdürlüðü orum Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarýnda Etüd Proje Hizmetleri, Erozyon Kontrolü Uygulama ve Aðaçlandýrma Uygulama Sahalarýnýn Kontrolü YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet MAMA Hüseyin oðlu 1985 orum Doðumlu (.HAK:380) YÝTÝK tarih belge numaralý sanayi sicil belgemi kaybettik. Hükümsüzdür. Ser Döküm Makina San. ve Tic. A.Þ. orum V.D. V.No: (.HAK:377) YÝTÝK T OBB.U.NET. K2* numaralý K2* yetki belgeme ekli 19 EF 671 plakalý aracýma ait Taþýt Kartý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Fazlý ARAR Ali oðlu orum Doðumlu T.C.No: (.HAK:379) YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Aþýr GÜDEN Hüseyin oðlu 1952 orum Doðumlu (.HAK:376) hizmetleri için Orman Mühendisliði Danýþmanlýk hizmet alýmý iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 orum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: ÞUBAT orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez oraklýk Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 KC 602 plakalý, 2004 model Volkswagen marka, Cityvan tipli, siyah renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Yolu Özkiremit yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) orum Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FK 926 plakalý Ford marka, 1996 model, LYC uzun þasi tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 06 DC 4073 plakalý, 2000 model, HAT marka, Marea V tipli, Sedan cinsinde, mavi renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Bitkisel çözümler hem sizi yer çekimi ile savaþta koruyor hem de beklemediðiniz ýþýltýlar yaratýyor. Nasýl mý? stediðiniz kadar düzenli krem kullanýn, gece makyajýnýzý çýkarmadan yatmayýn yine de yýllarla savaþmak kolay deðil. Beklemediðiniz bir anda kendinizi cildinizin ýþýltýsý sönmüþ olarak bulabilirsiniz. Aslýnda bu konuda tüm kadýnlar em fikir olduðu için bitkisel çarelere ciddi bir dönüþ yaþanýyor. Kuru ciltlere Buz kabýna süt koyup dondurun. Donmuþ sütleri her gün cildinizde dolaþtýrýn. Yaðlý ciltlere Maden suyuna yarým limon sýkýp buz kabýnda dondurun. Donmuþ maden suyunu her gün makyaj öncesi cildinizde dolaþtýrýn. Böylece gözeneklerinizin sýkýþmasýný ve cildinizin (.HAK:3532) 25 ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra Dairesi litre motorin satýþý iþi. Satýþ günü itibariyle EPDK nýn belirlemiþ olduðu birim fiyat. Yer: Ankara Yolu 6. km Tuzcu Otomotiv / orum Saat: ÞUBAT T.C. orum 1. Ýcra Dairesi orum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi orum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 EY568 plakalý, 1992 model Renault marka, L 423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi sarkmasýný engellemiþ olursunuz. Yaþlanmýþ ciltler Bir çorba kaþýðý öðütülmüþ badem unu, bir yumurta sarýsý, bir tatlý kaþýðý tatlý badem yaðý ve 20 damla limon suyunu karýþtýrýp cildinizde 20 dakika bekletip temizleyin. ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere; Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar; Tamirci Ustasý ve Kalfalarý; Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret + ssk + servis Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ EYYÜP PEHLÝVAN Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 10 orum Saat: MART T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 2366 Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi orum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Karma ciltler için Bir çorba kaþýðý havuç suyu, bir çorba kaþýðý susam yaðý ve bir tatlý kaþýðý polen tozunu karýþtýrýn. Cildinizde 20 dakika bekletip yýkayýn. Makyajdan önce Hepsinden bir çorba kaþýðý olmak üzere, portakal suyu, süt, 21 MART T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. orum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: orum Adliye Sarayý Saat: NÝSAN orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez omar Mahallesi omar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Tüm cilt tipleri için bitkisel öneriler soya ununu karýþtýrýp cildinizde 20 dakika bekletin önce ýlýk sonra soðuk su ile yýkayýn. Hassas ciltlere Hepsinden bir çay kaþýðý olmak üzere, bal, gliserin ve yulaf ununu karýþtýrýn. 20 dakika cildinizde bekletin.(yaygýn basýn) ELEMAN ARANIYOR MUHASEBE BÜROSUNDA ALIÞTIRILMAK ÜZERE TERCÝHEN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MEZUNU VEYA AIK ÖGRETÝM ÖGRENCÝSÝ BAY MUHASEBE YARDIMCI (.HAK:318) ELEMANI ALINACAKTIR (.HAK:266) SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý ilkokul karþýsýnda, kombili, çelik kapýlý, güney-doðu cepheli, 2. kat, (.HAK:281) (.HAK:368) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Ýnþaat Mühendisi veya Mimar Aranýyor Þirketimiz ve þantiyelerimizde görevlendirilmek üzere en az 3 yýl deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya Mimar aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt. 2/3 ORUM m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel: BAKICI AÝLE ARANIYOR Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer Mür. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: KÝRALIK DÜKKAN Okuma salonlarýna uygun Fitnes Spor Merkezi ve market olmaya uygun giriþ kat 1000 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:371) iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:346) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli elektrik ustasý ve kalfa alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmasý rica olunur H.Demiral Elk. Ltd. Þti. (.HAK:306) (.HAK:375) ELEMAN ARANIYOR ay servisi ve yemek iþlerinden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm Ankara Yolu 7. Km. ORUM Tel: Yumus Emre Ýþ Mrk. No:41 orum ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 40 yaþýný aþmamýþ vasýfsýz bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýmka Tekstil epni Mah. Ýskilip 12. Sok. No: 12 (Hýdýrlýk Karþýsý Yumlu Tel Örgü yaný) (.HAK:378) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþacak yaþ arasý diksiyonu düzgün, 900 TL maaþ+prim+sigorta+servis, bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. aðdaþ Kozmetik GSM:

20 CUMARTESÝ 8 ÞUBAT 2014 Belediye Balçuvalý peþinde orum Belediyespor yarýn saat da Yeni Buca Stadý nda Balçova Belediyespor önünde galibiyet arayacak. Þampiyonluk yolunda kazanmanýn çok büyük önem taþýdýðý maçta orum Belediyespor da cezalý Mehmet Akif ve sakat Eray dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi takýmýn alt sýralardan kurtulmak için puana ihtiyaç olduðu zorlu maçý Mersin bölgesi tecrübeli hakemlerinden Ali Adýgüzel yönetecek. Rakipten daha çok isteyip kazanacaðýz Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað ligde kalan her karþýlaþmayý tek maçlý kupa maçý gibi gördüklerini ve bu haftada Balçova maçýný kaazarak hem zirveye yaklaþmek hemde alttan uzaklaþmak istediklerini Özbað, rakiplerinden daha çok isteyerek ve hata yapmayarak üç puanýn sahibi olmak için mücadele edeceklerini belirtti. orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, zirve iddiasýný her hafta maç maç düþündüklerini bu haftada Balçova deplasmanýnda kazanarak çýkýþlarýný sürdürmek istediklerini Ligde bulunduklarý konuk itibariyle kalan her haftayý tek maçlý kupa maçlarý gibi gördüklerini ve ona göre hazýrlandýklarýný belirten Özbað oynadýðýmýz her hafta kazanacaðýmýz puanlar bizi zirveye yaklaþtýracaktýr. Balçova Belediyespor evinde oynadýðý maç- Bolat a Profesyonel K1 de baþ hakem görevi H alil Ýbrahim Bolat a Profesyonel K1 maçýnda baþ hakem olarak görev verildi. Ýstanbul Sultangazi Yunus Emre Spor Salonu nda bugün saat de yapýlacak olan Avrupa Karmasý ile Türkiye de isim yapmýþ sporcular arasýndaki profesyonel K1 kategorisinde oynanacak maçlarda ayný zamanda MHK üyesi Halil Ýbrahim Bolat baþ hakem olarak görev yapacak. AY TV den canlý olarak yayýnlanacak maçlarda görev yapacak Halil Ýbrahim Bolat, farklý organizelerde görev yapacak iki orumluyada baþarýlar diledi. Kanada da yapýlacak olan uluslarararasý turnuvada görev yapacak Tekvando Antrenörü Ýlhan Aþkýn ile Ýstanbul da devam eden Dünya Artistik Bilardo Turnuvasýnda mücadele edecek olan Emrah Taç a baþarýlar dileðinde bulundu. Halil Ýbrahim Bolat ta alt sýralardan kurtulmak için çok iyi mücadele edecek ve kazanmak isteyecektir. Bizimde bu deplasmanda istediðimizi alabilmek için rakipden çok istememiz ve hepsinden önemlisi hata yapmamazý gerekiyor. Bu haftalarda yapacaðýmýz hatalar avantajý rakibimize kaptýrmamazý neden olacaktýr. Maça ne kadar önem verdiðimiz bir gün önceden gelmemizden bellidir. Ýyi bir çalýþma dönemi geçirdik ve inanýyorumki yarýn sahada kazanmak için mücadele eden bir futbol ortaya koyacaðýz. Haftalýk düþünüyoruz ve takým olarak þu anda tek hedefimiz yarýnki Balçova maçýný kazanarak hem ziryeye yaklaþmak hemde alttan iyice kopmak istiyoruz orumspor, Kýrþehir de puan avýnda Kýrþehir-orumspor maçýna bayan hakem orumspor un yarýn Yeþil Kýrþehirspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý anakkale bölgesi FÝFA bayan hakemi Dilek Koçbay yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre Ahi Stadý nda yarýn oynanacak Yeþil Kýrþehirspor - orumspor maçýnda Dilek Koçbay ýn yardýmcýlýklarýný ayný ilden Emre Yýlmaz ve Bursa dan Cihan içek yapacak, Maçýn dördüncü hakemide Bursa dan Ali Osman Ferik. Dilek Koçbay orumspor yarýn grubun þampiyon adaylarýndan Yeþil Kýrþehirspor ile saat da Ahi Stadý nda karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlýlar hafta içi kadrosuna kattýðý altý yeni isimle zorlu deplasmandan puanla dönmek için mücadele edecek. orumspor yarýn grubun þampiyonluk adaylarýndan Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Yarýn saat da Kýrþehir Ahi Stadý nda baþlayacak maçta orumspor alt sýralardan uzaklaþmak ev sahibi takým ise þampiyonluk yolundaki þansýný artýrmak için mücadele edecek. Ýkinci yarýda oynadýðý üç maçta iki maðlubiyet ve bir beraberlik alan orumspor Kýrþehirspor deplasmanýnda puan hasretine son vermek için çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda hafta içinde lisanslarý çýkartýlan altý yeni futbolcu ile alternatifli bir kadro ile Kýrþehirspor deplasmanýna çýkacak. Ev sahibi Yeþil Kýrþehirspor ise ikinci yarýdaki çýkýþý ile puan sýralamasýnda ikinci sýraya kadar yükseldi. Evinde oynayacaðý orumspor maçýný kazanýp lider Etimesgut Belediyespor un puan kaybetmesi halinde liderliðe yükselme þansýný deðerlendirmek istiyor. Uzun yýllar profesonel liglerde mücadele etmiþ ancak kötü yönetimler sonucunda amatörü düþmüþ iki takýmyeþil Kýrþehirspor ve orumspor sahaya bu kez amatör olarak için çýkacaklar. orum Belediyespor zirve mücadelesinde kazanmaktan baþka düþüncesinin olmadýðý maçta yarýn Balçova Belediyespor deplasmanýnda galibiyet arayacak. Ligde 11 haftalýk bir yenilmezlik serisi yakalayan bu ünvaný Sancaktepe deplasmanýnda kaybeden orum Belediyespor geçen hafta sahasýnda grubun þampiyon adaylarýndan Hacettepespor u zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenerek yeni bir çýkýþ yakalamýþtý. Ligin ilk yarýsýnda sahasýnda farklý yendiði Balçova Belediyespor önünde deplasmanda da kazanarak liderle arasýndaki puan farkýný kapatmak isteyen orum Belediyespor da tümhesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda bu zorlu mac öncesinde sakat Eray ile sarý kart cezalýsý Mehmet Akif dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi Balçova Belediyespor ise alt sýralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Geçtiðimiz hafta Batman deplasmanýndan 2-0 lýk maðlubiyetle dönen ev sahibi takým düþme hattýndan uzaklaþmak için sahasýndaki maçtan puan yada puanlar almak amacýnda. Yarýn saat da Yeni Buca Stadý nda oynanacak maçta Ýzmir de oturan orumlularýn orum Belediyespor u yalnýz býrakmamasý bekleniyor. Karþýlaþmayý Mersin bölgesi hakemlerinden Ali Adýgüzel yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Murat Emin Özþakrak ve Ýrfan Genç yapacak. Dördüncü hakem Mehmet Güven, Maçýn gözlemcisi Ercan Ýnegöllüler temsilcisi ise Doðan Ýnci. orum Belediyespor muhtemel onbiri aðrýcan Osman Ýmam Nedim Yakup Murat Oðuzhan Yalçýn Vedat Murathan Emir Gökhan 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Balçova Bel - orum Belediye: Ali Adýgüzel (Mersin) Sancaktepe Bel- Ünyespor: Hüseyin iftsüren (Þýrnak) Hacettepe-Elibol Sandýklý: Serdar Sözlevi (Balýkesir) Manavgat Evrenseki-Düzyurt: Özgür Sepin (Ýzmir) Sakarya-Batman Petrol: M. Gökhan Düz (Kayseri) Darýca -Yeni Aksaray: Ceyhun Kömürcü (Zonguldak) Orhangazi-Bursa Nilüfer: Þahin Berker (Gümüþhane) Erzurum BÞ. - Maltepe: Mehmet Beytekin (Mardin) ýksalýn - Elazýð Bel: Serdar Bahçývan (Antalya). Fenerbahçe Yüzme takýmý Ýskilip i gezdi Yarý yýl tatili için orum da kampa giren Fenerbahçe yýldýz yüzme takýmý dün Ýskilip Belediyesi nin konuðu oldu. Yüzücüler Ýskilip i gezdiler Belediye Baþkaný Numan Sezer i ziyaret ettiler daha sonrada Ýskilip Dolmasý ile tanýþtýlar. orum Anitta Otel ve orum Ýl Gençlik Spor Olimpik Yüzme Havuzunda kamp yapmakta olan Fenerbahçe Kulübü Yýldýz Yüzme Takýmý 20 kiþilik bir ekiple Ýskilip'e sürpriz bir çýkarma yaptý. orum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, A Milli Takým Yüzme Sporcusu Mustafa Kaçmaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Alt Yapý Sorumlusu yüzme antrenörü Yasin Atýl, orum Yüzme Temsilcisi Davut Üstünay, orum Olimpik Yüzme Havuzu Amiri Hasan Ýpek, Spor Uzmaný Rýfat Ceylan, Yüzme Antrenörleri Tuðrul Özkader ve etin Koçak'ýnda aralarýnda bulunduðu heyet Ýskilip'e gelerek Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret etti. Burada bir süre baþkan Sezer'e kulüp hakkýnda bilgi veren ekip, Ýskilip'e gerçekleþtirmiþ olduklarý ziyarette kendilerine gösterilen yakýn ilgi ve alakadan dolayý teþekkür plaketi verdi. Baþkan Sezer'e plaket Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Þubesi adýna alt yapý sorumlusu Yasin Atýk tarafýndan takdim edildi. Kendisine gösterilen bu jesti karþýlýksýz býrakmayan Belediye Baþkaný Numan Sezer'de orum Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Fenerbahçe alt yapý sorumlusu Yasin Atýk'a Ýskilip Kapýsý minyatürü hediye etti. Ýskilip'in tarihi ve turistik mekanlarýný da gezen heyet daha sonra Seyirtepe Sosyal Tesis'lerine geçerek Ýskilip Dolmasý yedi. Fenerbahçe Yüzme Alt Yapý Sorumlusu Yasin Atýk. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer e plaket verdi Yýldýzlar Voleybol grup merkezleri açýklandý O orumspor yarýn Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýnda puanla dönmek için mücadele edecek kullu Yýldýzlar Voleybol grup bininciliði Þubat tarihlerinde yapýlacak. orum kýzlarda Tokat, erkeklerde ankýrý erkeþ de yapýlacak olan grup maçlarýnda mücadele edecekler. Tokat ta yapýlacak grup birinciliðinde mücadele edecek orum 23 Nisan Ortaokulu ile birlikte Amasya Gümüþhacýköy Mehmet Paþa Ortaokulu, Giresun Espiye Atatürk Ortaokulu, Kayseri Hikmet Kozan Ortaokulu, Ordu Merkez Ortaokulu, Samsun Ýlk Adým 23 Nisan Ortaokulu, Sivas Kazýmkarabekir Orta- okulu, Tokat Erbaa Hüseyin Özdilek Ortaokulu, Tunceli Hürriyet Ortaokulu, Yozgat Saray Yibitaþ Lafarge Ortaokulu ve Ankara beþincisi ile mücadele edecek. ankýrý erkeþ de yapýlacak olan grup maçlarýnda orum Metem Atatürk Ortaokulu ile birlikte Ankara Mahir Baþar Ortaokulu, Boyu Yukarýsoku Ortaokulu, Karabük Safranbolu Misaký Milli Ortaokulu, Kastamonu Taþköprü Bahri Alp Ortaokulu, Kýrýkkale Kale Ortaokulu, Kýrþehir Kaman Yenihayat Ortaokulu, Kocaeli Ýnönü Ortaokulu, Samsun Bafra ÝMKB Þehit Erol Haspulat YBO ve Ýstanbul Gaziosmanpaþa Yaþargil Ortaokulu ile mücadele edecek. Belediye Baþkaný Fenerbahce Yüzme Alt Yapý Sorumlusu Yain Atýk a Ýskilip kapýsý hediye etti Fenerbahçe yüzme takýmý Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer i ziyaretinde

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı