A.B.D. MERKEZI PERSONEL DAiRESI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A.B.D. MERKEZI PERSONEL DAiRESI"

Transkript

1 A.B.D. MERKEZI PERSONEL DAiRESI J. Douglas HOFF* Amerika Birleşik Devletlerinde Federal HükUmet tek başına ülkenin en büyük.işvereni durumundadır. Yaklaşık olarak kamu personelini istihdam etmektedir. Federal Hükfunette çalışanlann toplamı, ülkenin en büyük 7 sanayi kuruluşunun çalış.tırdığı eleman sayısına eşıttir. Federal Hü kometıte görevli memurların yanısıra iki milyon civatinda askeri personel de bulunmaktadır. Federal HiiılcUmet için çalışan 3 milyon 'kişiden yalnızca % ıı si Washington D. C. bölgesinde çalışınaık1ıadır.geriye ıkalanlar ise ül ke içine ve dünyaya dağılmış durumdadır; % 83'ü, SO eyalette % l'i, ABD.' nin manda ve himayesindeki topraklarda ve % 4'ü de, yabancı ilikelerdedir. Yabancı ülkelerde ABD. HükUmetinin istihdam ettiği k:işiden yalnızca % 34'ü, A.BD. tabiyetindedir. Manda ve himayemiz altındaki topraklarda çalışan memurlardan ise, % SS'i A.BD. tabiyetlidir. Bu İnsan kaynaklarının yönetimi ve Federal memurlar için yapılan öde meler, -...kıi 1975 yılında 4O.()OO.000 doları aşmıştır- tüm amerikalılar için ka. çınılmaz mali sonuçlar yaratmaktadır. Şimdiyekadar verilen bu kısa bilgi ve mkamlar Federal düzeydeki İstihdamın ve bunun ABD. ekonomisi üzeıindeki geniş etkilerinin anlamlı göstergeleri olabilir Milyonu Aşkın Kamu Görev1ls1 Federal kamu personel sistemi üzerinde tartışmaya geçmeden önce, A.BD:ki kamu kuruluşlan hakkında bazı genel gerçeklerin bilimnesi gerek mektedir. Halen bu kuruluşlarda 80 milyonun üzerinde personel çalışmakta ve bu :ınıik:tann % lo'sinin üzerinde bir oranı oluşturan 165 milyonu, federal, eyalet ve yersel hükümetler emrindeçalışmaıkıtadır. Dikkat edilirse ben, yukandakiler için memur yerine Kamu personeli ifadesini kullandım çünkü, bu personelin tamamı, seçilme, sınav ve işe alm ma gibi, meiiııırlann işe alınmasında uygulanmakta olan süreçlerin tümün cen geçmemektedirler, ama Federal devlet, eyalet ve yerelhükümetlerde, kamu hizmetinde çalışılmaktadırl;ar. Toplam sayıdan aşağı yukan.s5 milyo Douglas Hoff, A.B.D. Merkezi Personel Dairesi (U. S. Civil Service Commission), Uluslar arası Konuk Şubesi (International Visİtor Office) Müdürüdür.

2 60 AMME tdaıre:si DERGİSI na yakı.nı, yerel beledi büktmıet1eıxle görevlidirier: Bu yerel ik.uru.. tuşlann çoau, kamu personeli çalıştırmada. liyakat sistemini delil, modası geçmiş bir sistem sayılan ganimet: sistemini uygı.ı1aım.alctlar. Ancak yerel hüık.üımetler düzeyinde de liyaikaıt sistemini ~e yönünde güçlü bir eailim vardır; l00.ooo'nin üzerinde ni.ifusu olan'amerikan şehirlerinin çotunda da liyakat sistemi ~. Birçok ıjwçük şehirler ve lur ' sal alanlar ganimet sisteminin kaleleri durumunıdadırlar. Burada öneımli olan nokta, Amerika'da gittikçe daha çok yerel hük:o.metin, liyakat sisıtemi ni benimsemekte olmasıdır. Ama herşeye r~en, hangi sistemin benimseneceği konusunun tayini kişilerin hiir iradesine bıraıkılmıştır. Uyak.at ve Ganlmet Sl8tem.lerlnln Karfdllfbnlıı,ıası Liyakat sisteminde, bir pozisyon için seçilen \kişinin yeterli eğitimi, yeterli deneyimi veya hem yeterli eğitimi hem de deneyimi olması aranır. İl, gili pozisyon için aranan niteliıklere sahip olm:a!k. gerekmektedir. Siyasal, dinsel inançlar, ır-k, milliyet, cinsiyet, medeni durum, yaşlılıık durumu gibi, pozisyonla ilgisi olmayan etmenler d.ikikaıt:e alımnaz. Uzeııinde durulan yal mzca o görevin gerek:tirdi~ :niıteli.k:lerdit. Siyasıal yönetimde bir d~ikl1k olması durumunda, liyakat sistemine göre çalışan memurların durumunda bir değişiklik oh~az, yerleri değiştirilemez. oysa. ganimet sisteminde, memur adaıyının nitelikleri, seçim sürecinde ve işe alınma baıkırnlarından en ÖDem li etmen olmayabilir. Ve siyasal yönetimde.bir ~şiıkliık oldu mu, sıiyasal ganimeı sistemine göre çalışaıo.lar yer değiştiimeye ıkonu olurlar. 50 eyalet ten 3/ı'si faııklı derecelerde liyakat sistemini uygulam.a!kı1ıadır. 16 milyon kamu personelinden 3 milyondan ~ Eyalet yönetim,lerinde görevlidir. 50 eyalellte iş giivenli~, çocuk s~~ ve refaihı, bmu sa~ denetimi, salgınıarın önlenmesi ve mesleki gelişme gıbi bmularda Fedeml devletin balış biçiminde yaptılı yardım programlarımn uygulamasında Eyalet çapınd~ liyakat sistemi yürürlüktedir. Yukarıda be1itıtilen alaniar, Federal HükUmetin Syalet ve Yerel hiikumetlere para yardıımında bukmd~ alanlardır. Yıl lardır Federal HükQmet, örneğin daha iyi sailrk koşullan ve refah program. ları için Eyalet ve Yerel büıkfı.m.etj.ere milyarlarca dolar para yardımında bulunmuştur. Eya1et ve yerel hüik:'cunetlerdekıi vıerimsiz çalışma ve kötü yönetim yüzünden bu paralann ~ ziyan o1ınuştur. Ancak, Mel'kezi Personel Daireısince u~an yeni bir yasa (1970 taırihli Çeşitli Kademelerdeki Imkt\metle.rarası Personel Yasası) Federal hüki'i:meti.n yaptılı ya,rdı.ınlarm k.uuanılışmı düzenleyerek, Ameııiıkan vatandaşlanmn dahanitelikli kamu hizmetlerinden Yara.rlanmalanm ~am~ hedef almıştır. ÖZellikle, bu yasa yerel ve Eyalet 1ıük1lıınıetlerindeki personel kaynaklaırını güçlendirerek, 00 kfunetlerarası işbirutini ~ştirerek, eyalet ve yerel yönetim personelinin gelişmesi için yardım sa~yarak, 'ByaJ.et ve yerel yönetim memurlaiımn ealıtimi kon'l.1su:tlda Federal Hük:tlınetten yardım görii1ımesi konusunu esasa ballayarak, yerel ve Eyalet Hıi.ik1lmeıtlerinin emrine, memurların eljıtimi için yardım olanakları sa.jla~, personel ve ~ ilronulannda eyaletlerarası işbirj.iai ön.görerek ve Federal HükUmet, Yerel Hükümetler ve Eyaletler ve üniversiteler arasında geçici olarak personel atama durumlanm basitleş. tirerek, Federal personel sistemini ıta:kviye etmeıctedir.

3 A.B.D. MERKEzt PERSONEL DAtREst 61 Bir eyalete veya yerel hükümete, Federal Hü:ki'ıanet tarafından yardım yapılabilmesi için. liyaıkaıt sisteminin aşa~da beliııtuen altı temel koşulunun gerçekleştirilmiş olması aranm.aiktadır. Düıkatli bir biçimde incelenecek olursa, bu altı,temel koşulun hiç bir olumsuz yönünün olmadı~ göriilecek tir. Mtısı da, pe;rsonelci1ere çok mantıklı gel~ giıbi, tüm kamu yönetici leri tarafından salduyu ve dürüst~ gerekleri olaraık da kabul görecek. tir.' ' Etkln Bır Personel Yönetlmlnln Altı Temel Ko.,wu ı. Daha başlangıçta nitelikli adayların başvurmasını ~ama yanın,da, işe alma, seç.ın~ ve teifide bilgi~ beceri ve yeten $. temel a1mak, 2. Adil ve yeterli bir ücret sistemi, 3. Yüksek. niıte1i:k.li bir uygulama ;için hizmet-içi e#i;tim, 4. Personeli, gösterdi~ performasın yeterlili~e göre işde tutma veya tutmama, yetersiz görülenleri yeterli duruma getirme ve getirileıneyenlerj işten çıkamıa, 5. Açık bir iş için başvuran adayların ve memurların, siyasal inanç ları, U1k.ları, renkleri,.mil1iyetleri, cinsiyetieri, dinsel inançları ne olursa ol sun ve özel yaşamın gizlijdgi ve vatandaş ola.raık anayasal hakları da dikka te alarak, personel yönetimi açısından eşit ve tarafsız davranış &örmelerini s~lamaık, ' 6. pa.rtizanca basikılara karşımemurların korunmasını sa~amaık ve her hangi bir görev.için yapılan atama veya seçimin sonucunu etıkilemek ama cıyla memurun resmi sıfatını kullanmasını engelleyioi önlemler almak. Kamu göreviı:ııde liyakat prensipleri, iyi bir personel yönetimi için gerek. lidir veetıki.li bir yönetimin temeltaşıdır. Bu liyakat prensipleriuygulan dıklan takdirde, etkin bir yönetimi gerçekleştinnede katkılan büyük ola caktır. Uyakat Sisteminin Bazı Yararlan a. Yönetimin bütıiinlüa\i konusunda ha1kın güvenini mtmr. b. Yetenekli personelin kamu hizmetıine çekilmesini sa~ar.. c. Personel devir hızını düşürür. d. İşe alma ve yetiştirme için yapılan harcamalan azaltır. Federal Personel Yönetbn Sistemi Herşeyden önce şu noktayı unutımaımak. gerekir 'ki, A.B.D. Federal Hü ktl.met:inin, Eyalet ve Yerel 1:ıükUmetlerde çalışacak kimseleri seçmeye, sı nav yapmaya ve işe almaya yetılci.si yok:t:ur.bumm tarıi.hsel nedenleri vardır. Avrupadan gelen göçmenler Ameııika'da 13 ba~ımslz koloni kumıuş,lardı. Amerikan devrimi.nden sonra her kolom, yeri Jrunılmuş olan merkezi hükümete belirli görev, sorumluluk ve yetki devrinde bulundu. Ancak hiçbiri

4 62 AMME İJlAREs1 DERGIst kendisi için çalışacak,kişiyi merkezi hükumetin seçmesini kabule yanaşma dı. Bu uygulama bugün bile böyle sürüp gitımektedir. Yerel hüki1metler ve eyaletler personel yönetiminde liyakat sistemini benimseyip benimsememe konusunda karan kendileri vermektedirler. İstedikleri durumda, siyasal mev. kilere liyakat sisteminin yaranna inanan kişileri seçerek bunu gerçekleştirebilirler. Hederal HükUmette çalışan memur sayısının artışı, Eyalet ve Yerel hükumetlerde çalışanlann artış sayısına oranla azıdır. 1950'den bu yana, eya let-yerel hükumetierde çalışan memur sayısı % 50 artış göstermiştir. Gü nümüzde, her l.(xxj va.tandaşa düşen Federal hük:umetıte görevli memur sayısı 12 iken, eya1et ve yerel hükumetler de çalışanlar açısından bu ra:k:am 53'e çıkmaktadır. Federal, Eyalet ve Yerel hükumetler düzeyinde memuriyet sistemleri tümüylefarklı olduğundan, personel konularındaiki işlemlerde eşgüdıi.im sa~layacak tek bir hükumet organı yoktu. ABD. Kongresi oook 1883 de bir Memur Yasası kabul etmiştir. Ancak: bu yasa, ça~daş bir kamu yönetim sisteminin çerçevesini oluşturmaktan uza.k.tı. Yalnızca, (siyasal) ganimet sisteminin çok kötü sonuçlannı etkisiz kılmayı hedef almıştı ve daha ÇOk talip olan adayların teknik yetenek sahibi olmalannı gaııantiye alabilecek biçimde dşe alma yöntemlerini düzenlemeamacına yönelmişti. Ganimet sis. teminin yürürlükte old~ günlerde yönetim görevlerinde mesleıkileşme hemen hemen yoktu, çünkü politika yönetimin içine işlemiştl Bu,yasanın aıma-, cı, bu nedenle daha çok yönetimden politikayı çekip çıkarabilmek ve işe alınan kişilerin gerçekten nitelildi olmalannı sağlayabilmektl Nitekim bu yasa, Federal HükUmet görevlerine atanımada siyasal tarafigirlik yerine liyafkatın temel alınmasını getirmiştir. İlk Memur Yasası, siyasal bakımdan taraf sız olan memuriyetin yanşma sınavlan yoluyle tüm yetenekli vatandaşlara açık olmasını sağlama amacını gütmekteydi. Böylece, yanşmalı memuriyet kavramı, 1883 tarihli Yasanın beliı:ıtti~ ve ancak yanşmalı bir biçimde dol> durulabilecek pozisyonlan ifade eden bir kavraan durumuna geldi ta rihli Memur Yasası ile Federal devlette uygulanacak liyakat sistemini yürüt. rnek üzere bir de Personel Daıiresİ kuruldu. Günümüzde, Federal HÜıkilmette liyakat sistemi üç amacı gerçekleştirmeye yönelmiştir. (1) En nıite1ikli personeli bulup çahştır.ına, (2) İlgilenen her vatandaşa eşiıt olanak sağlama ve (3) Siyasal yönetimdeğişikli'klerinde kamuhizmetinin sürekliliğini koruma Yasası ücret, eğitim, izin, güvence, pozisyon sınıflandırması, ödill. lendinne emeklilik vb. konularda bir hüküm getirmediği için bu temel Me. mur Yasasına ek olarak 15 personel yasası daha uygulanmaktadır. 1974'e kadar çık:mış tüm memur yasalan, 5 numaralı Kod başlığı altında tek ve kolayanlaşılabilir bir yasada toplanmıştır. Bu durumu ile, günümüzün karmaşık toplumunun gereksinmelerini karşılayacak bir Federal personel yönetim sisteminin çerçevesini oluşturmaık:tadır. Aşağıda, yukanda sözü edilen belli başlı persone(1 yasalan kısaca tanı. tılmaktadır:

5 A.BD. M.ERKEZI PERSONEL DAIRESİ Tarihli Memur Yasası: Federal HükUmet düzeyinde liyaikat sistwl1.ine geçilmesinde Personel Dairesinin ve Başkan'ın izleyece~ genel.il kt'-eri ort~ya koymaktadır tarihli Siyasal FatiJiyetle Ilgili Yasa: Federal devlet memurları rına.oy kullanma ve fikirlerini ifadeetme hakıkını verir, ancak bazı siyasal faaliyet ; türlerini yasaklamakta.ve bu yasağa uyıı::nayanlar için bazı cezalar öngörmekrt:edir tarihli Eski Muhariplerin Korunmasına Ili:$kin Yasa: Bu yasa, eski muhariplere pek'çok yararlar sağiayanhiiliimler getirmiş:tlir. Bu hü kümıtm:l.en en önemlisi de Federaldevlet memurlu~ için eski muhariplerin öncelikie hizmete alınması ile ilgili olandır. Sınav, sertifi:kasyan gibi.konu larda oldukça aynntılı hiik,üınler vardır tarihli Federal Memur Ocret Yasası: Bu yasa, fazla çalışma, gece çalışma ve ücretli tatil gibi konularda aynntılı hükümler getirmekte. 40 saatuk çalışma haftası öngörmekıte ve bir görevde,kalış süresıini belirlemede kullanılacak esasları sapta.maıkıtadır tarihtl Sınıflandırma Yasası: Bir sınıflandırma planı getirmek te ve genel anlamı ile dereceyi tanımlamakta,ücret göstergesi ve uygulanması ile ilgili hususlar öngörmekte, 1-6., 17., ve 18. dereceleroe Yer alan bazı pozisyanıann ta'\"an sayısını saptamaktadır tarihli Performans Değerlendirme Yasası: Temel bir performans dfierlendirme sistemi kurmuştur tarihli Yıllık ve Hastalık Izni ile Ilgili Yasa: Yıllık ve hastatık izni sistemini kurarak, ücretli mn ve,izinleri toptan kullanma hadlerini bir takım esaslara ba~la.mıştır tarihli Ozendirme Odülleri Yasası: Bu yasa Federal HüıkUıınete,.;ok özgün yararlar sağlayan memurlan ödüllendirme yetıkisi tanımaktadır.. 9: 1954 tarihlihayat Sigortası Yasası: Ilgili IkıiruIuşlara Federal memurlara hayat sigortası tanımak konusunda yetkıi veıımektedir... to tarihli Emeklilik Yasası: Federal HükUmet personeli için belir li bir emeklilik sistemi getinnekteclli'. ll tarihlimemur Eğitimi Yasası: Gerek Federal yönetim içind~, gerekse dışında gereksinme duyulan ve hükumetçe e~tim programlan yoluyle kamu hizmetinde veriilııiliai Ve etkinliai artırmak için Kongre'nin iz leyece~i genel politikayı saptamaktadır. Yasa, Personel Dairesinin bu. konudaki rehberli~n genel esaslanm ve di~er kurumların e~tim konusunda kendilerine düşen göreli sorumluluklarını da belirtmektedir. LL 1959 tarihli Sa~ık Hizmetlerirideı;ı. Yararlanma Yasası: Federal devlet memurlanna ve ailelerine yapılacak sa~lık yardımlarının esaslarını göstermektedir tarihli Emekli Memurlaı.n Sa~hk Hizmetlerinden Yararlanplalanna Ilişkin Yasa: Emekli (federal) memurlar ve ailelerinin sa~lık biz metleriıiden yararlanabilmeleri için hükümetin yapacağı katkılan belirtir.

6 '. 64 AMME tnaresi DERGİSİ tarihli Federal Memurlar ücret Reform Yasası: Federal yönetlınde yasal maaş sistemlerine iuşkingenel po}itiıkja.ıyı çizer: (1) özel girişimde, belli bir çalışma düzeyinde ödenen ücretle, memuriyetid benzer çalışma düzeyinde ödenen maaşm kıyaslanabilir olması. (2) Eşit işe eşit ücret ve çalışma ve performans farklılılına göre, ücret farkblaşması Gene bu yasa, Federal memur maaşlarınm her sene özel kesimde ödenınekte olan ücretlerle kıyaslanarak, bulgulara göre yeniden ayarlanmasını da gerektirmektedir tarihli Çeşitli Kademedeki HUkilmetler Personeli Yasası: Eyalet ve yerel hükümetler düzeylerinde kamu hizinetlerinin 'kalitesini arttırmayı amaçlayan ve birçok hususlan aynntılı olarak kapsayan bir metfndir tarihli Federal Maaşlarm Kıyaslanabilir Olmasına İlişkin Yasa: Başkana yasal ödeme sistemlerine giren personel için ücret saptarna konusunda daha çok yetki vermekte ve maaşlarm yeterlililini gözetmede inisiyatifi Korı:greden çok Başkana bırakmaktadır.!ardır: Merkezi Personel Dairesinin uygulamada kullandı.4ı di~r yasalar şun. ı tarihli Yönetsel İşlemler Yasası: Soruştunna Kurullan üyelerinde aranacak nitelikleri ayrıntılı olarak belirtir. Soruşturma Kurulu üyeli~, yanayargısal nitelikteki pozisyonlardır tarihli Genel Askerlik B~tim ve Hizmet YüldimIüliiAUDe İlişkin Yasa: Askerlik E~tim ve hizmetine alman Federal memurlann dönüflerinde yeniden istihdam edilme haklarını düzenler. 3. İkili Maaş Durumlannın Düzenlenmesine İlişkin 1964 tarihli Yasa: Bir memurun birden çok görevde çalışabilmesi durumlarını basitleştiımekte, bu konuyla ilgili çeşitli yasalarla, emekli askerlerin devlet memuru olarak çalıştınlmasına ilişkin yürürlükteki yasalan tek bir yasa biçiminde birleştirmektedir tarihli oy Kullanma Hak!kma' İlişkin Yasa: ABD, Anayasa. sına Bk IS'de belirtilen' hususlan, Amerikan vatandaşlannın oy kullanma haklannın ırk ve renkleri ne olursa olsun engellenemey~, red edileme. yece~i konusunu inancaya ba~ayarak giiçlendirmiştir tarihli, Vatandaşlara Çalışmada Fırsat EşitUgi' Tanınmasıncı Ilişkin Yasa: Hiçbir Federal memurun fanklı muamelegörmemesini öngören Genelge (Bxecutive Order)'nin temel koşu1lan ile, önemli bazı yeni SÜ. reçleri birleştiren yeni bir çalışma yijnergesi düzenlemiştir. Yasa, ayni za. manda, 1964 tarihli Vatandaşlık HaklanDa ilişkin Yasa'nın s.dı~ olanaklardan. Federal, Byalet ve Yerel Hükümetlerin de yararlanması konu. sunda hükümler getirmiştir. 6. Ortalama Iş Gücü Standart ı ıle ı'gili 1974 tarihli Ekler: Federal Hükümeti, 1967 tarihli İs1!iıhdamda Yaş Ayrmu Yapılmaıne:sı İle ııgili Yasanın hükümlerine tabi kılmakta ve memur ve memur adayları ile ilgili tum personel işlemlerinde yaş ayrımı gözetilmemesini ödgönnektedir.

7 A.B.D. MERKEZİ PERSONEL DAİRESİ 65 Amerika Birleşik Devletleri (jrgütü Içinde Personel Dairesinin Rolü:, i Amerikan hükümeti, yetkisini AmerikaBirleşik Devletleri Anayasasından alır. Anayasaya göre, belirli hak ve yetkiler 50 eyalete devredilmiştir. Dev redilen bu hak ve ödevlere örnek olarak vergilerin toplanması, yargısal sü reçler ve eyalet için çalışacak kimseleri seçme, sınavaçma ve işe alma gösterilebilir. Dış ilişkilerin denetimi gibi bazı yetkiler ise, yalnızca Federal Hükümete verilmiştir. Federal Hükümet, yasal, yargısal ve yönetselorganları ile çok duyarlı bir güç dengesini sürdürür. Hemekadar hükümetin bu üç ana orgammrt birbirlerinden farkhve kendilerine o:zıgli fonksiyonları varsa da, her biri, di~er ikisinin yetkileriili sürekli olarak deneten bir or gan niteli~indedir. Buna en güzel örnek olarak şunu verebiliriz: Hiçbir personel yasası hükümetin bu üç ana organının onayını almadan yasalaşamaz veya yasal niteli~ni sürdüremez.' Daha önce de belirtildi~ gibi, Anayasa, hükümetin yasama, yargı. ve yürütme, organları olarak' üçe ayrılmasını öngörmektedir. Yasama organında yaklaşıık olaraık , yargı organında 9500 ve yürütme organinda 2.9 milyon kişi görevlidir. Yürütme orgamnda görevli 2.9 milyon kişi, başbakanlık ve buna ba~h 11 bakanlık ve 100 den fazla özerk -ki burada sözü edilenler yalnızca en önemli görillenlerdir- kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Burada, "özerklibden kastedilen 'dış etkilere karşı ba ~msız olabilme'dir. Bu daireler lıiçbir Baıkanlı~a ba~lı de~ldir. Doğrudan, Başkan'a karşı sorumludurlar. Anayasamn 2. bölümünün H. maddesi Federal Hükümetıteki bakanlık ların ve dairelerin başına kimlerin gelebilece~ konusunda oldukça açık bil: gileri içerınektedir, ancak memurların kimler tarafından atanaca~ konusunda açık hükümler getirınemiştir. 'Memuriyet' kelimesi Anayasada hiç geçmemektedir. A.B.D. Federal memurlu~un bu nedenle anayasal güven. cesi yoktur. Anayasa, «Kongre isterse ve uygıın göriirse alt kademe memur larımn 'atama işlemini yasayla Başkana, Bakanlara veya Hukuk Malıkemelerine bıraıkabilir» demektedir. Burada, ait -kademe memurlarından' yüksek kademe yöneticilerinin astları kastedilmektedir. ' Kongre, yeni bir Bakanlık kurulmasına karar verdi~ zaman, ilgili Ba kanlı~a memur atama yetkisini, o Bakanlı~ın başına verir. Örne~, 1966 Ekiminde Ulaşım Bakanlı~ı kuruldu~ zaman, Kongre bu konuyu yasalaştırırken Bakanın yürürlükteki sınıflama ve memur yasalarına ~lı kalarak,,bakanlık Kuruluş Yasasımn hükümlerini yürütecek personeli seçme ~e, maaşiarını tayin etme~e ve görev ve yetkilerini saptama~a yetkili oldu ~nu karara ba~lamıştır. Eylül 1965 de Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlı~ kurulurken, Kongre, ilgili yasa metnine (Bölüm 7) aşa~ yukarı aynı ifadeyi koymuş ve Bakanın yürürlükteki memur ve sınıflandırma yasalarına uygun olmak koşuluyla, ilgili kuruluş yasasımn hükümlerini uygulamak üzere, bu bakanlıkta çalışacak tüm görevlileri seçmeye, atamaya, ücretlerini saptama~a yetkili oldu~u belirtmiştir. Her ne kadar' ifade biraz farklıysa da her iki yasanın amacı aynıdır. Örgütünde çalışacak memurları tayin etme yetkisi yalnızca Bakan'a aittir. Ve yalnızca o Kongrenin 'takdir etti~ fonları kullanarak, bakanlık işlerini yürütmek için ne kadar memura gereksinme duyuld~a karar ve

8 66 AMMEtDARESt DERGis! rebilir.do~aldır ki, bu, Bakanın her istedi~i kişiyi istedi~ göreve atayabil,mesi anlamına gelmez. Yanşmalı olarak doldurulabiecek bir pozisyona, başanlı bir giriş sınavı vererek nitelikli oldu~u kanıtlamış kişiyi atayabilir. II. Dünya savaşından önce, Hilkümette görevli memur sayısı bir milyondan azdı. Hükümet örgütünün göreli olarak küçük olması nedeniyle, o zamanlar A.B.D. Merkezi Personel Dairesinin tamamıyla merkezileşmiş bir personel sistemi uygulaması olanağı vardı. Merkezi Personel Dairesi, 1883 tarihli Memur Yasası ile yetkili kılınan Memur Alma Komisyonlarının yardımıyla, memuriyete girecek hemen her adaya sınav yapabilmekte ve işe alma ile ilgili işlemleri yürütebilmekteydi. E~er, öme~ İçişleri Bakanlığı veya di~er herhangi bir Bakanlık, bir memunınu terfi ettirmek veya yetersiz bulduğıı birini işten çıkarmak istiyorsa, bu gibi personel işlemleriı:ti uygulamadan önce, Merkezi Personel Dairesinin onayını almak zorundaydı. Bu oldukça merkezileşmiş bir personel sistemiydi. II. Dünya savaşının s0 nucu olarak bükümet örgütü korkunç bir biçimde büyüdü. 1 milyoodan az alan memur sayısı, 1945 de savaşın sona eıımesinden sonra s.6 yıl içinde 4 milyonu buldu. Bu hızlı yayılma sırasında Merkezi Personel Dairesinin herşeyi merkezden denetlernesi olanaksızlaşmıştı. Bu nedenle Merkezi Personel Dairesi, birçok yetki ve sorumluluktannı, bakanlık ve kuruluşlara devretme~e ve onlara neyi, nasıl yapacaklannı bildirrneğe başladı. Kunıluşlann da personel yönetimi konıisunda bazı sorumluluktan vardır. Her kuruluşun baş yöneticisi örgütündeki personel yönetiminden sorumludur. Ancak, bu sorumlul~u yerine getirme sırasında Merkezi Personel Dairesi ile işbirli~i yapmak zonındadır. Genellikle, baş yönetici personel işlerinin yürütülmesini örgütte planlama, yönetim ve denetim fonksiyonlanndan kendisine karşı sorumlu olan kişilere devreder. Doğaldır ki, kuruluşlarca girişilen tüm personel işlemleri Merkezi Personel Dairesinin denetimine tabidir. Gününı~e, Merkezi Personel Dairesi, doğrudan Başkana karşı sorumlu bir örgüt olarak oldukça yerinden yönetirnci bir personel sistemi uygulamaktadır. Hükümetin merkezi personel örgütü olarak daha çok, uygulanacak politikayı saptayan ve birtakım ölçütler geliştiren bir kuruluş durumundadır. Aslında, aynı zamanda uygulayıcı bir kuruluş da sayılabilir, ama asıl görevimiz, çeşitli bakanlık ve dairelerin takip edece~ birtakım standartlar ve personel politikasını saptamaktır, denebilir. Bakanlık ve dairelerin uygulamada kullanacaklan talimatnameleri ve ana çerçeveyi, Merkezi Personel Dairesi olarak biz tayin ederiz. Bizim saptadığımız bu çerçevenin dışına çıkamazlar. Merkezi Personel Dairesinin Hükümet örgütü içinde iki önemli rolü vardır; (ve bir rolü di~rinden oldukça farklıdır),. H~rşeyden önce, Merkezi Personel Dairesi Başkanın adeta personel yönetim kolu olarak davranır ve tüm personel yönetim politikasını saptar ve Fede.ral düzeydeki personel -yönetimi için gerekli önderli~i sa~ıar. Bu görev aslında, vakti olsa, Başkan'ın yapacağı bir görevdir Ancak, bu görevi yerine getirmeğe vakti olmadığından Merkezi Personel Dairesini gerekli işleri kendisi adına yürütmesi için görevli kılmaktadır. Daha açık olarak belirtmek gerekirse, personel işlerini yürütebilmeleri için devlet kuruluşlanna yapılacak yardım ve önderliği sa~lama programımız şöyle özetlenebilir:

9 A.BD..MERKEZİ PERSONEL DAİ,RESİ 67 ı. Dairelerin personel işlemleri için ana esaslan ve standartlan saptamak, 2. Dairelerin personel işlemlerini gözden geçirerek ve değerlendixmesi. hi yaparak, yasalann gereklerine ve öngördillderi standartlara uygunluklanın sağlamak, 3. Daha iyipersonel yönetim yöntemleri geliştixmek, 4. Personel yönetimi ile ilgili konularda dairelere önerilerde bulunmak ve yardımcı olmak. Merkezi Personel Dairesinin yukarıda belirtilen görevlerinden, oldukça değişik olan bir görevi de, Kongre'ce tüm memur ve personel yasalanmn. yönetiminden sorumlu tutulmuş olmasıdır. Merkezi Personel Dairesi olarak görevimiz, 16 temel personel yasasının uygulanmasıin sağlamaktır. Bu yasalan değiştirme yetkimiz yoktur. Ancak, değişiklik önerisinde bulunabili riz. Gerçekten bu, uygulamada çok sık yaptııumz bir şeydir. Değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda sonul karar verme yetkisi Kongrenin'dir. Uygulamakta olduğumuz böyle bir yerinden yönetim sistemi içinde, zorunlu olarak Merkezi Personel Dairesi, personel işlemlerine girişebilmeleri için bakanlık ve dairelere yetki devrinde bulunmuştur. Bakanlık ve daire-. relerin personellerinin terfi, transfer, işten çıkarma, tekrar alma vb. yetkileri vardır. Anılan kuruluşlar, Merkezi Personel Dairesinin onayını almadan personel işlemlerine girişebilirler ancak, Merkezi Personel Dairesi denetim yolunu açık bırakmadan onlara asla yetki devrinde bulurimaz. Yaklaşık olarak her iki üç yılda bir Merkezi Personel Dairesinden bir personel yöneti. mi değerlendirme takımı, her bakanlık ve daireyi dolaşanı.k: yapilımş olan tüm personel yönetim uygulamalanın gözden geçirir. Dairelerin uygulama değerlendirmeleri yapılırken,gözönünde tutulması gereken birkaç etmen vardır: ı. Son değerlendirme,taciıhinden o yana geçen zaman, 2. Son denetimde tawmlanınış olan sorunlar, 3. Bir daire veya ona bağlı kuruluşlann muhtemel personel sorunlan ile ilgili bilgiler ve, 4. Hükümet çapında personel yönetim,sorunlannın bir profilini çıkarabilmek için bakanlık kuruluşlan arasında bir örnekleme yapmak. Değerlendirme takımı, incelemeleri sırasında başlıca üç temel. kolllu üzerinde durur: Önce, dairenin personel yönetim programı yeterli midir? Eğer değilse daha iyi bir personel yönetim programı geliştirmek için ne gi. bi yardımlar yapılabilir? İkinci olarak da kurumun kendisine devredilen yetkiyi aşıp aşmadığına bakılır. üçüncü olarak, yönetimin gözil ve kulağı olarak Merk.:zi Personel Dairesi, Federal yöneticilerin işgücü kullanımı, kadınlar da dahi~ olmak üzere azınlık grupların üyelerine eşit olanak sağlama ve memur-amir işbirliği gibi konularda saptanmış kamu politikasının hedeflerine uymada ne ölçüde başanlı olduklannı rapor etmekle yükümlüdür Değerlendirme tamamlanınca, Merkezi Personel Dairesi, ilgni Bakan

10 68 AMME tdarest,dergisi ıııı bir rapor gönderir. Bu rapor, o kuruluşun personel programının bir değerlendirmesi old~ kadar,. kuruluş yönünden eylemi gerektiren bulgular raporudur da... Eğer bir faaliyeti gerektiriyorsa ilgili bakanlık, 90 gün içinde gerekli önlemlerin alındığını veya gerekli işlerin tamamlandığını Merkezi Personel Dairesine rapor etmek durumundadır. Burada, Başkan'm yönetici kolu olarak iş gören Merkezi Personel Dairesinin, aslında eğer vakti olsaydı Başkanın yapacaaı işleri onun adına yaptığını akılda tutmak gerekir. Bu nedenle de, Merkezi Personel Dairesi bir bakanhk veya kuruluştan birşey yapmasını isteıdi~ zaman Başkan'ın adı. na istemde bulunmuş. olur. Eıki.m 1969 da" Başkan,,tüm bakanlık ve daire başkanlarına bir.muhtıra vererek, Federal Hükiiınetıte personel yönetimi. nin gelişmesi için gerekli gördüiü hedef veamaçlan ~ıklamış.tır. Bu amaç lar şunlardır: ı. Hükümette personel kaynaklarının verimli ve ekonomik bir biçimde sal!1amak, ve kullanılmasını 2. Personel yönetim sisteminin Federal hükümette çalışan işgörenle rin verimli ve yaratıcı kapasitesi ile uyuşmasını sağlamak. Başkanın emri ile, Merkezi Personel Dairesi ~daki hususları leştirm~e yönelmiştir: gerçek. i. Hükümet çapında bir personel yönetim de~erlendirmesi için önderlik etmek, 2. Yeni gelişmeler konusunda Başkana süreli raporlar vermek. Merkezi Personel D'lİresi, personel yönetim değerlendirmesi konusunda aşa~da belirtilen biçimde, hükümet çapında önderlik yapar: 1. Yeterli d~erlendirme sistemleri için standartlar saptayarak, 2. Personel yönetimi d~erlendirme konusunda araştırmalar yaparak ve yeni yöntemler geliştirerek,, 3. Personel alanında çalışan kimselerin iyi e~tilmiş ve nitelikli olmasını sal!1ayarak, 4. Dairelerde kendi!-kendini" değerlendirme sistemleri kurarak ve gerekli görülen yerlerde de~şiklik yapılması isteminde bulunarak ve, S. Merkezi Personel Dairesi olarak bizzat kendisi, dairelerin personel yönetimi konusundaki etkinlik de~erlendirmelerini yapariı.k. Başkan'ın direktifi altında daireler aşa~da:ki hususlardan sorumludur. lar: ı. Hükümet çapında personel politika ve programlannın gerçekleşmesini sal!1amak, 2. Hükümet çapındaki politikalardan hareketle dairelerin gereksinmelerine cevap verecek kurumsal personel politikalannı geliştirmek, "

11 A.BD. MER.KEZİ PERSONBL DA1R.ESİ Bu politikalann nasıl uygulandığını dejterlendiım~e tabi tutmak (Bu sorumıuluk Bakanlık Müsteşarlığı düzeyinde tutulmuştur) ve 4. Gerekli önlemleri almak. Bakanlık ve Merkezi Personel Dairesinin birlikte şu ortak amaçlara ulaşmaya çalıştıklan görillmektedir: Gelişmiş bir personel yönetimine kavuşmak olarak tanımlanabilecek ortak amaçlanna ulaşmada, Merkezi Personel Diresi ile bakanlıklann birlikte çalışma yollanndan bazılan belirtilmiştir : Önce. pohs yaklaşımı olarak adlandırabilecejtimiz, Merkezi Personel Dairesinin bir Bakanlıjta gidip, sorunlan tanımlayıp bu sorunların nasıl çözillebileceitine karar verip dairenin çözüme ulaşmasını saaiadığı modelden bahsedilebilir.! İkinci yol, doktor-hasta modeli olarak nitelendirebil~imiz ilişki biçimiilir. Burada ilgili bakanlık, Merkezi Personel Dairesine başvurarak örgutsel birimlerine gelip aksaklıklan teşhis ederek çözüm bulmasını ister. Üçüncüsü, satın alma modelidir. Bu tur ilişki biçiminde, Bakanhk kendi sorunlannı tanımlar ve bu sonınlan için çözüm veya hizmet isteminde bulwıur, ya da dışandan hizmet satın alır. Son olarak, yardımcı modeli olarak tanımlıyabilecetimiz ilişki türü vardır. Bu modelde Merkezi Personel Dairesi bakanlık yönetiminin sorunlannı tanımlayıp, alternatif çözüm yollan bulmasına yardımcı olur. Oaba sonra bakanlık, hangi çözüm yolunu kullanacağına karar verir. Bu son ilişki biçimi Merkezi Personel Dairesini yeni bir gelişmeye dojtru götürmektedir. Bu gelişme. ortaklaşa teşhis ve sorun çözücü teklifleri kapsayan bir kavramdır. Aslında her yaklaşımın avantajlan ve dezavantajları vardır. Ömeitin, polis yaklaşımına herzaman gereksinme duyulabilir ama yardımcı modelinde hem kuruluş hem de Merkezi Personel Dairesi gerekli çözüm ve faaliyet biçimi üzerinde anlaşmış durumdadırlar. Bu ise, gereksinme duyulan örgutsel dejtişimi gerçekleştinnenin en etkin aracıdır. Ancak, her kuruluş ken4i iç yapısına en çok uyaca,k. yaklaşımı kendisi geliştirmek isteyecektir. Kuruluşlann personel yönetimini d~erlendinneleri sırasında belirli ve sürekli gelişiin, girdi (input) den çok çıktı (output) üzerinde durmak yönünde olmaktadır. Merkezi Persone~ Dairesi, personel yönetimi dejterlendirme konusunda, gittikçe örgütsel etkinlik, görevin yerine getirilmesi ve genelolarak yönetim üzerinde daha çok durmaktadır. Öyle sanıyoru2: ki, ilk de~eriendirme sorumluluğlı ilgili dairelere bıra kılırsa, dejterlendirme çabası, etkili personel yönetiini açısmdan çok önemli pozisyonlarda bulunanlann -'.Yersel yöneticilerin - de gönül verdi~ bir çaba durumwıa dönüşebilir. De~erlendirme süreci, bundan böyle yalnızca dı şandan bir zorlama olarak görülmeyecektir. Bir başka deyişle, ilk deler. lendirme sorumluluğlı, ilgili kuruluşlara bırakılırsa, ilk de~erlendiıme Bakanlık Merkez Bürosunun veya Merkezi Personel Dairesinin bir kuruluşwıa uyguladı~ı bir süreç olmaktan kurtulacaktır. Onun yerine. gerek Merkezi

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü BAĞIMSIZ İDARÎ OTORİTELERİN KURULMASININ TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINA ETKİLERİ VE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA ve TÖREN GİDERLERİ Dr. M. Şakir BAŞARAN Ahmet GÜZEL Ankara 2013 BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ülke Ülke Yerel Yönetimler Ülke Ülke Yerel Yönetimler İsveç'te Yerel Yönetimler.. * Feyza Oztürk Giriş Kuzey Batı Avrupa'da İskandinav Yanmadası'nın üçte ikisini oluşturan İsveç, "bir anayasal monarşi", ya da "anayasal krallık"

Detaylı

YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI*

YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI* YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI* Colm O'NUALLAIN Çev: M. Kemal ÖKTEM** Bu rapor, Ankara'da 1-2 Ekim 1987 tarihlerinde yapılan gayriresmi yuvarlak masa toplantısındaki tartışmalardan ortaya

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İrlanda Sağlık Sistemi 1245 İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Serhat BALUN Huriye KOLAK Erdener BATAR Necip TOPSAKAL Ali BATGA 1246 Ülkelerin

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

DIŞ PAZARLARDA SATIŞ GÜCÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ VE UYGULAMALAR

DIŞ PAZARLARDA SATIŞ GÜCÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ VE UYGULAMALAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ PAZARLARDA SATIŞ GÜCÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ VE UYGULAMALAR Ebru BİLGEN

Detaylı

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1 s.59-81 ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Beliz DERELİ ÖZET Makalede öncelikle çokuluslu işletmelerin farklı

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEĞİŞİM VE KURUMSAL YAPILANDIRMA SÜRECİ:

Detaylı