A.B.D. MERKEZI PERSONEL DAiRESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A.B.D. MERKEZI PERSONEL DAiRESI"

Transkript

1 A.B.D. MERKEZI PERSONEL DAiRESI J. Douglas HOFF* Amerika Birleşik Devletlerinde Federal HükUmet tek başına ülkenin en büyük.işvereni durumundadır. Yaklaşık olarak kamu personelini istihdam etmektedir. Federal Hükfunette çalışanlann toplamı, ülkenin en büyük 7 sanayi kuruluşunun çalış.tırdığı eleman sayısına eşıttir. Federal Hü kometıte görevli memurların yanısıra iki milyon civatinda askeri personel de bulunmaktadır. Federal HiiılcUmet için çalışan 3 milyon 'kişiden yalnızca % ıı si Washington D. C. bölgesinde çalışınaık1ıadır.geriye ıkalanlar ise ül ke içine ve dünyaya dağılmış durumdadır; % 83'ü, SO eyalette % l'i, ABD.' nin manda ve himayesindeki topraklarda ve % 4'ü de, yabancı ilikelerdedir. Yabancı ülkelerde ABD. HükUmetinin istihdam ettiği k:işiden yalnızca % 34'ü, A.BD. tabiyetindedir. Manda ve himayemiz altındaki topraklarda çalışan memurlardan ise, % SS'i A.BD. tabiyetlidir. Bu İnsan kaynaklarının yönetimi ve Federal memurlar için yapılan öde meler, -...kıi 1975 yılında 4O.()OO.000 doları aşmıştır- tüm amerikalılar için ka. çınılmaz mali sonuçlar yaratmaktadır. Şimdiyekadar verilen bu kısa bilgi ve mkamlar Federal düzeydeki İstihdamın ve bunun ABD. ekonomisi üzeıindeki geniş etkilerinin anlamlı göstergeleri olabilir Milyonu Aşkın Kamu Görev1ls1 Federal kamu personel sistemi üzerinde tartışmaya geçmeden önce, A.BD:ki kamu kuruluşlan hakkında bazı genel gerçeklerin bilimnesi gerek mektedir. Halen bu kuruluşlarda 80 milyonun üzerinde personel çalışmakta ve bu :ınıik:tann % lo'sinin üzerinde bir oranı oluşturan 165 milyonu, federal, eyalet ve yersel hükümetler emrindeçalışmaıkıtadır. Dikkat edilirse ben, yukandakiler için memur yerine Kamu personeli ifadesini kullandım çünkü, bu personelin tamamı, seçilme, sınav ve işe alm ma gibi, meiiııırlann işe alınmasında uygulanmakta olan süreçlerin tümün cen geçmemektedirler, ama Federal devlet, eyalet ve yerelhükümetlerde, kamu hizmetinde çalışılmaktadırl;ar. Toplam sayıdan aşağı yukan.s5 milyo Douglas Hoff, A.B.D. Merkezi Personel Dairesi (U. S. Civil Service Commission), Uluslar arası Konuk Şubesi (International Visİtor Office) Müdürüdür.

2 60 AMME tdaıre:si DERGİSI na yakı.nı, yerel beledi büktmıet1eıxle görevlidirier: Bu yerel ik.uru.. tuşlann çoau, kamu personeli çalıştırmada. liyakat sistemini delil, modası geçmiş bir sistem sayılan ganimet: sistemini uygı.ı1aım.alctlar. Ancak yerel hüık.üımetler düzeyinde de liyaikaıt sistemini ~e yönünde güçlü bir eailim vardır; l00.ooo'nin üzerinde ni.ifusu olan'amerikan şehirlerinin çotunda da liyakat sistemi ~. Birçok ıjwçük şehirler ve lur ' sal alanlar ganimet sisteminin kaleleri durumunıdadırlar. Burada öneımli olan nokta, Amerika'da gittikçe daha çok yerel hük:o.metin, liyakat sisıtemi ni benimsemekte olmasıdır. Ama herşeye r~en, hangi sistemin benimseneceği konusunun tayini kişilerin hiir iradesine bıraıkılmıştır. Uyak.at ve Ganlmet Sl8tem.lerlnln Karfdllfbnlıı,ıası Liyakat sisteminde, bir pozisyon için seçilen \kişinin yeterli eğitimi, yeterli deneyimi veya hem yeterli eğitimi hem de deneyimi olması aranır. İl, gili pozisyon için aranan niteliıklere sahip olm:a!k. gerekmektedir. Siyasal, dinsel inançlar, ır-k, milliyet, cinsiyet, medeni durum, yaşlılıık durumu gibi, pozisyonla ilgisi olmayan etmenler d.ikikaıt:e alımnaz. Uzeııinde durulan yal mzca o görevin gerek:tirdi~ :niıteli.k:lerdit. Siyasıal yönetimde bir d~ikl1k olması durumunda, liyakat sistemine göre çalışan memurların durumunda bir değişiklik oh~az, yerleri değiştirilemez. oysa. ganimet sisteminde, memur adaıyının nitelikleri, seçim sürecinde ve işe alınma baıkırnlarından en ÖDem li etmen olmayabilir. Ve siyasal yönetimde.bir ~şiıkliık oldu mu, sıiyasal ganimeı sistemine göre çalışaıo.lar yer değiştiimeye ıkonu olurlar. 50 eyalet ten 3/ı'si faııklı derecelerde liyakat sistemini uygulam.a!kı1ıadır. 16 milyon kamu personelinden 3 milyondan ~ Eyalet yönetim,lerinde görevlidir. 50 eyalellte iş giivenli~, çocuk s~~ ve refaihı, bmu sa~ denetimi, salgınıarın önlenmesi ve mesleki gelişme gıbi bmularda Fedeml devletin balış biçiminde yaptılı yardım programlarımn uygulamasında Eyalet çapınd~ liyakat sistemi yürürlüktedir. Yukarıda be1itıtilen alaniar, Federal HükUmetin Syalet ve Yerel hiikumetlere para yardıımında bukmd~ alanlardır. Yıl lardır Federal HükQmet, örneğin daha iyi sailrk koşullan ve refah program. ları için Eyalet ve Yerel büıkfı.m.etj.ere milyarlarca dolar para yardımında bulunmuştur. Eya1et ve yerel hüik:'cunetlerdekıi vıerimsiz çalışma ve kötü yönetim yüzünden bu paralann ~ ziyan o1ınuştur. Ancak, Mel'kezi Personel Daireısince u~an yeni bir yasa (1970 taırihli Çeşitli Kademelerdeki Imkt\metle.rarası Personel Yasası) Federal hüki'i:meti.n yaptılı ya,rdı.ınlarm k.uuanılışmı düzenleyerek, Ameııiıkan vatandaşlanmn dahanitelikli kamu hizmetlerinden Yara.rlanmalanm ~am~ hedef almıştır. ÖZellikle, bu yasa yerel ve Eyalet 1ıük1lıınıetlerindeki personel kaynaklaırını güçlendirerek, 00 kfunetlerarası işbirutini ~ştirerek, eyalet ve yerel yönetim personelinin gelişmesi için yardım sa~yarak, 'ByaJ.et ve yerel yönetim memurlaiımn ealıtimi kon'l.1su:tlda Federal Hük:tlınetten yardım görii1ımesi konusunu esasa ballayarak, yerel ve Eyalet Hıi.ik1lmeıtlerinin emrine, memurların eljıtimi için yardım olanakları sa.jla~, personel ve ~ ilronulannda eyaletlerarası işbirj.iai ön.görerek ve Federal HükUmet, Yerel Hükümetler ve Eyaletler ve üniversiteler arasında geçici olarak personel atama durumlanm basitleş. tirerek, Federal personel sistemini ıta:kviye etmeıctedir.

3 A.B.D. MERKEzt PERSONEL DAtREst 61 Bir eyalete veya yerel hükümete, Federal Hü:ki'ıanet tarafından yardım yapılabilmesi için. liyaıkaıt sisteminin aşa~da beliııtuen altı temel koşulunun gerçekleştirilmiş olması aranm.aiktadır. Düıkatli bir biçimde incelenecek olursa, bu altı,temel koşulun hiç bir olumsuz yönünün olmadı~ göriilecek tir. Mtısı da, pe;rsonelci1ere çok mantıklı gel~ giıbi, tüm kamu yönetici leri tarafından salduyu ve dürüst~ gerekleri olaraık da kabul görecek. tir.' ' Etkln Bır Personel Yönetlmlnln Altı Temel Ko.,wu ı. Daha başlangıçta nitelikli adayların başvurmasını ~ama yanın,da, işe alma, seç.ın~ ve teifide bilgi~ beceri ve yeten $. temel a1mak, 2. Adil ve yeterli bir ücret sistemi, 3. Yüksek. niıte1i:k.li bir uygulama ;için hizmet-içi e#i;tim, 4. Personeli, gösterdi~ performasın yeterlili~e göre işde tutma veya tutmama, yetersiz görülenleri yeterli duruma getirme ve getirileıneyenlerj işten çıkamıa, 5. Açık bir iş için başvuran adayların ve memurların, siyasal inanç ları, U1k.ları, renkleri,.mil1iyetleri, cinsiyetieri, dinsel inançları ne olursa ol sun ve özel yaşamın gizlijdgi ve vatandaş ola.raık anayasal hakları da dikka te alarak, personel yönetimi açısından eşit ve tarafsız davranış &örmelerini s~lamaık, ' 6. pa.rtizanca basikılara karşımemurların korunmasını sa~amaık ve her hangi bir görev.için yapılan atama veya seçimin sonucunu etıkilemek ama cıyla memurun resmi sıfatını kullanmasını engelleyioi önlemler almak. Kamu göreviı:ııde liyakat prensipleri, iyi bir personel yönetimi için gerek. lidir veetıki.li bir yönetimin temeltaşıdır. Bu liyakat prensipleriuygulan dıklan takdirde, etkin bir yönetimi gerçekleştinnede katkılan büyük ola caktır. Uyakat Sisteminin Bazı Yararlan a. Yönetimin bütıiinlüa\i konusunda ha1kın güvenini mtmr. b. Yetenekli personelin kamu hizmetıine çekilmesini sa~ar.. c. Personel devir hızını düşürür. d. İşe alma ve yetiştirme için yapılan harcamalan azaltır. Federal Personel Yönetbn Sistemi Herşeyden önce şu noktayı unutımaımak. gerekir 'ki, A.B.D. Federal Hü ktl.met:inin, Eyalet ve Yerel 1:ıükUmetlerde çalışacak kimseleri seçmeye, sı nav yapmaya ve işe almaya yetılci.si yok:t:ur.bumm tarıi.hsel nedenleri vardır. Avrupadan gelen göçmenler Ameııika'da 13 ba~ımslz koloni kumıuş,lardı. Amerikan devrimi.nden sonra her kolom, yeri Jrunılmuş olan merkezi hükümete belirli görev, sorumluluk ve yetki devrinde bulundu. Ancak hiçbiri

4 62 AMME İJlAREs1 DERGIst kendisi için çalışacak,kişiyi merkezi hükumetin seçmesini kabule yanaşma dı. Bu uygulama bugün bile böyle sürüp gitımektedir. Yerel hüki1metler ve eyaletler personel yönetiminde liyakat sistemini benimseyip benimsememe konusunda karan kendileri vermektedirler. İstedikleri durumda, siyasal mev. kilere liyakat sisteminin yaranna inanan kişileri seçerek bunu gerçekleştirebilirler. Hederal HükUmette çalışan memur sayısının artışı, Eyalet ve Yerel hükumetlerde çalışanlann artış sayısına oranla azıdır. 1950'den bu yana, eya let-yerel hükumetierde çalışan memur sayısı % 50 artış göstermiştir. Gü nümüzde, her l.(xxj va.tandaşa düşen Federal hük:umetıte görevli memur sayısı 12 iken, eya1et ve yerel hükumetler de çalışanlar açısından bu ra:k:am 53'e çıkmaktadır. Federal, Eyalet ve Yerel hükumetler düzeyinde memuriyet sistemleri tümüylefarklı olduğundan, personel konularındaiki işlemlerde eşgüdıi.im sa~layacak tek bir hükumet organı yoktu. ABD. Kongresi oook 1883 de bir Memur Yasası kabul etmiştir. Ancak: bu yasa, ça~daş bir kamu yönetim sisteminin çerçevesini oluşturmaktan uza.k.tı. Yalnızca, (siyasal) ganimet sisteminin çok kötü sonuçlannı etkisiz kılmayı hedef almıştı ve daha ÇOk talip olan adayların teknik yetenek sahibi olmalannı gaııantiye alabilecek biçimde dşe alma yöntemlerini düzenlemeamacına yönelmişti. Ganimet sis. teminin yürürlükte old~ günlerde yönetim görevlerinde mesleıkileşme hemen hemen yoktu, çünkü politika yönetimin içine işlemiştl Bu,yasanın aıma-, cı, bu nedenle daha çok yönetimden politikayı çekip çıkarabilmek ve işe alınan kişilerin gerçekten nitelildi olmalannı sağlayabilmektl Nitekim bu yasa, Federal HükUmet görevlerine atanımada siyasal tarafigirlik yerine liyafkatın temel alınmasını getirmiştir. İlk Memur Yasası, siyasal bakımdan taraf sız olan memuriyetin yanşma sınavlan yoluyle tüm yetenekli vatandaşlara açık olmasını sağlama amacını gütmekteydi. Böylece, yanşmalı memuriyet kavramı, 1883 tarihli Yasanın beliı:ıtti~ ve ancak yanşmalı bir biçimde dol> durulabilecek pozisyonlan ifade eden bir kavraan durumuna geldi ta rihli Memur Yasası ile Federal devlette uygulanacak liyakat sistemini yürüt. rnek üzere bir de Personel Daıiresİ kuruldu. Günümüzde, Federal HÜıkilmette liyakat sistemi üç amacı gerçekleştirmeye yönelmiştir. (1) En nıite1ikli personeli bulup çahştır.ına, (2) İlgilenen her vatandaşa eşiıt olanak sağlama ve (3) Siyasal yönetimdeğişikli'klerinde kamuhizmetinin sürekliliğini koruma Yasası ücret, eğitim, izin, güvence, pozisyon sınıflandırması, ödill. lendinne emeklilik vb. konularda bir hüküm getirmediği için bu temel Me. mur Yasasına ek olarak 15 personel yasası daha uygulanmaktadır. 1974'e kadar çık:mış tüm memur yasalan, 5 numaralı Kod başlığı altında tek ve kolayanlaşılabilir bir yasada toplanmıştır. Bu durumu ile, günümüzün karmaşık toplumunun gereksinmelerini karşılayacak bir Federal personel yönetim sisteminin çerçevesini oluşturmaık:tadır. Aşağıda, yukanda sözü edilen belli başlı persone(1 yasalan kısaca tanı. tılmaktadır:

5 A.BD. M.ERKEZI PERSONEL DAIRESİ Tarihli Memur Yasası: Federal HükUmet düzeyinde liyaikat sistwl1.ine geçilmesinde Personel Dairesinin ve Başkan'ın izleyece~ genel.il kt'-eri ort~ya koymaktadır tarihli Siyasal FatiJiyetle Ilgili Yasa: Federal devlet memurları rına.oy kullanma ve fikirlerini ifadeetme hakıkını verir, ancak bazı siyasal faaliyet ; türlerini yasaklamakta.ve bu yasağa uyıı::nayanlar için bazı cezalar öngörmekrt:edir tarihli Eski Muhariplerin Korunmasına Ili:$kin Yasa: Bu yasa, eski muhariplere pek'çok yararlar sağiayanhiiliimler getirmiş:tlir. Bu hü kümıtm:l.en en önemlisi de Federaldevlet memurlu~ için eski muhariplerin öncelikie hizmete alınması ile ilgili olandır. Sınav, sertifi:kasyan gibi.konu larda oldukça aynntılı hiik,üınler vardır tarihli Federal Memur Ocret Yasası: Bu yasa, fazla çalışma, gece çalışma ve ücretli tatil gibi konularda aynntılı hükümler getirmekte. 40 saatuk çalışma haftası öngörmekıte ve bir görevde,kalış süresıini belirlemede kullanılacak esasları sapta.maıkıtadır tarihtl Sınıflandırma Yasası: Bir sınıflandırma planı getirmek te ve genel anlamı ile dereceyi tanımlamakta,ücret göstergesi ve uygulanması ile ilgili hususlar öngörmekte, 1-6., 17., ve 18. dereceleroe Yer alan bazı pozisyanıann ta'\"an sayısını saptamaktadır tarihli Performans Değerlendirme Yasası: Temel bir performans dfierlendirme sistemi kurmuştur tarihli Yıllık ve Hastalık Izni ile Ilgili Yasa: Yıllık ve hastatık izni sistemini kurarak, ücretli mn ve,izinleri toptan kullanma hadlerini bir takım esaslara ba~la.mıştır tarihli Ozendirme Odülleri Yasası: Bu yasa Federal HüıkUıınete,.;ok özgün yararlar sağlayan memurlan ödüllendirme yetıkisi tanımaktadır.. 9: 1954 tarihlihayat Sigortası Yasası: Ilgili IkıiruIuşlara Federal memurlara hayat sigortası tanımak konusunda yetkıi veıımektedir... to tarihli Emeklilik Yasası: Federal HükUmet personeli için belir li bir emeklilik sistemi getinnekteclli'. ll tarihlimemur Eğitimi Yasası: Gerek Federal yönetim içind~, gerekse dışında gereksinme duyulan ve hükumetçe e~tim programlan yoluyle kamu hizmetinde veriilııiliai Ve etkinliai artırmak için Kongre'nin iz leyece~i genel politikayı saptamaktadır. Yasa, Personel Dairesinin bu. konudaki rehberli~n genel esaslanm ve di~er kurumların e~tim konusunda kendilerine düşen göreli sorumluluklarını da belirtmektedir. LL 1959 tarihli Sa~ık Hizmetlerirideı;ı. Yararlanma Yasası: Federal devlet memurlanna ve ailelerine yapılacak sa~lık yardımlarının esaslarını göstermektedir tarihli Emekli Memurlaı.n Sa~hk Hizmetlerinden Yararlanplalanna Ilişkin Yasa: Emekli (federal) memurlar ve ailelerinin sa~lık biz metleriıiden yararlanabilmeleri için hükümetin yapacağı katkılan belirtir.

6 '. 64 AMME tnaresi DERGİSİ tarihli Federal Memurlar ücret Reform Yasası: Federal yönetlınde yasal maaş sistemlerine iuşkingenel po}itiıkja.ıyı çizer: (1) özel girişimde, belli bir çalışma düzeyinde ödenen ücretle, memuriyetid benzer çalışma düzeyinde ödenen maaşm kıyaslanabilir olması. (2) Eşit işe eşit ücret ve çalışma ve performans farklılılına göre, ücret farkblaşması Gene bu yasa, Federal memur maaşlarınm her sene özel kesimde ödenınekte olan ücretlerle kıyaslanarak, bulgulara göre yeniden ayarlanmasını da gerektirmektedir tarihli Çeşitli Kademedeki HUkilmetler Personeli Yasası: Eyalet ve yerel hükümetler düzeylerinde kamu hizinetlerinin 'kalitesini arttırmayı amaçlayan ve birçok hususlan aynntılı olarak kapsayan bir metfndir tarihli Federal Maaşlarm Kıyaslanabilir Olmasına İlişkin Yasa: Başkana yasal ödeme sistemlerine giren personel için ücret saptarna konusunda daha çok yetki vermekte ve maaşlarm yeterlililini gözetmede inisiyatifi Korı:greden çok Başkana bırakmaktadır.!ardır: Merkezi Personel Dairesinin uygulamada kullandı.4ı di~r yasalar şun. ı tarihli Yönetsel İşlemler Yasası: Soruştunna Kurullan üyelerinde aranacak nitelikleri ayrıntılı olarak belirtir. Soruşturma Kurulu üyeli~, yanayargısal nitelikteki pozisyonlardır tarihli Genel Askerlik B~tim ve Hizmet YüldimIüliiAUDe İlişkin Yasa: Askerlik E~tim ve hizmetine alman Federal memurlann dönüflerinde yeniden istihdam edilme haklarını düzenler. 3. İkili Maaş Durumlannın Düzenlenmesine İlişkin 1964 tarihli Yasa: Bir memurun birden çok görevde çalışabilmesi durumlarını basitleştiımekte, bu konuyla ilgili çeşitli yasalarla, emekli askerlerin devlet memuru olarak çalıştınlmasına ilişkin yürürlükteki yasalan tek bir yasa biçiminde birleştirmektedir tarihli oy Kullanma Hak!kma' İlişkin Yasa: ABD, Anayasa. sına Bk IS'de belirtilen' hususlan, Amerikan vatandaşlannın oy kullanma haklannın ırk ve renkleri ne olursa olsun engellenemey~, red edileme. yece~i konusunu inancaya ba~ayarak giiçlendirmiştir tarihli, Vatandaşlara Çalışmada Fırsat EşitUgi' Tanınmasıncı Ilişkin Yasa: Hiçbir Federal memurun fanklı muamelegörmemesini öngören Genelge (Bxecutive Order)'nin temel koşu1lan ile, önemli bazı yeni SÜ. reçleri birleştiren yeni bir çalışma yijnergesi düzenlemiştir. Yasa, ayni za. manda, 1964 tarihli Vatandaşlık HaklanDa ilişkin Yasa'nın s.dı~ olanaklardan. Federal, Byalet ve Yerel Hükümetlerin de yararlanması konu. sunda hükümler getirmiştir. 6. Ortalama Iş Gücü Standart ı ıle ı'gili 1974 tarihli Ekler: Federal Hükümeti, 1967 tarihli İs1!iıhdamda Yaş Ayrmu Yapılmaıne:sı İle ııgili Yasanın hükümlerine tabi kılmakta ve memur ve memur adayları ile ilgili tum personel işlemlerinde yaş ayrımı gözetilmemesini ödgönnektedir.

7 A.B.D. MERKEZİ PERSONEL DAİRESİ 65 Amerika Birleşik Devletleri (jrgütü Içinde Personel Dairesinin Rolü:, i Amerikan hükümeti, yetkisini AmerikaBirleşik Devletleri Anayasasından alır. Anayasaya göre, belirli hak ve yetkiler 50 eyalete devredilmiştir. Dev redilen bu hak ve ödevlere örnek olarak vergilerin toplanması, yargısal sü reçler ve eyalet için çalışacak kimseleri seçme, sınavaçma ve işe alma gösterilebilir. Dış ilişkilerin denetimi gibi bazı yetkiler ise, yalnızca Federal Hükümete verilmiştir. Federal Hükümet, yasal, yargısal ve yönetselorganları ile çok duyarlı bir güç dengesini sürdürür. Hemekadar hükümetin bu üç ana orgammrt birbirlerinden farkhve kendilerine o:zıgli fonksiyonları varsa da, her biri, di~er ikisinin yetkileriili sürekli olarak deneten bir or gan niteli~indedir. Buna en güzel örnek olarak şunu verebiliriz: Hiçbir personel yasası hükümetin bu üç ana organının onayını almadan yasalaşamaz veya yasal niteli~ni sürdüremez.' Daha önce de belirtildi~ gibi, Anayasa, hükümetin yasama, yargı. ve yürütme, organları olarak' üçe ayrılmasını öngörmektedir. Yasama organında yaklaşıık olaraık , yargı organında 9500 ve yürütme organinda 2.9 milyon kişi görevlidir. Yürütme orgamnda görevli 2.9 milyon kişi, başbakanlık ve buna ba~h 11 bakanlık ve 100 den fazla özerk -ki burada sözü edilenler yalnızca en önemli görillenlerdir- kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Burada, "özerklibden kastedilen 'dış etkilere karşı ba ~msız olabilme'dir. Bu daireler lıiçbir Baıkanlı~a ba~lı de~ldir. Doğrudan, Başkan'a karşı sorumludurlar. Anayasamn 2. bölümünün H. maddesi Federal Hükümetıteki bakanlık ların ve dairelerin başına kimlerin gelebilece~ konusunda oldukça açık bil: gileri içerınektedir, ancak memurların kimler tarafından atanaca~ konusunda açık hükümler getirınemiştir. 'Memuriyet' kelimesi Anayasada hiç geçmemektedir. A.B.D. Federal memurlu~un bu nedenle anayasal güven. cesi yoktur. Anayasa, «Kongre isterse ve uygıın göriirse alt kademe memur larımn 'atama işlemini yasayla Başkana, Bakanlara veya Hukuk Malıkemelerine bıraıkabilir» demektedir. Burada, ait -kademe memurlarından' yüksek kademe yöneticilerinin astları kastedilmektedir. ' Kongre, yeni bir Bakanlık kurulmasına karar verdi~ zaman, ilgili Ba kanlı~a memur atama yetkisini, o Bakanlı~ın başına verir. Örne~, 1966 Ekiminde Ulaşım Bakanlı~ı kuruldu~ zaman, Kongre bu konuyu yasalaştırırken Bakanın yürürlükteki sınıflama ve memur yasalarına ~lı kalarak,,bakanlık Kuruluş Yasasımn hükümlerini yürütecek personeli seçme ~e, maaşiarını tayin etme~e ve görev ve yetkilerini saptama~a yetkili oldu ~nu karara ba~lamıştır. Eylül 1965 de Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlı~ kurulurken, Kongre, ilgili yasa metnine (Bölüm 7) aşa~ yukarı aynı ifadeyi koymuş ve Bakanın yürürlükteki memur ve sınıflandırma yasalarına uygun olmak koşuluyla, ilgili kuruluş yasasımn hükümlerini uygulamak üzere, bu bakanlıkta çalışacak tüm görevlileri seçmeye, atamaya, ücretlerini saptama~a yetkili oldu~u belirtmiştir. Her ne kadar' ifade biraz farklıysa da her iki yasanın amacı aynıdır. Örgütünde çalışacak memurları tayin etme yetkisi yalnızca Bakan'a aittir. Ve yalnızca o Kongrenin 'takdir etti~ fonları kullanarak, bakanlık işlerini yürütmek için ne kadar memura gereksinme duyuld~a karar ve

8 66 AMMEtDARESt DERGis! rebilir.do~aldır ki, bu, Bakanın her istedi~i kişiyi istedi~ göreve atayabil,mesi anlamına gelmez. Yanşmalı olarak doldurulabiecek bir pozisyona, başanlı bir giriş sınavı vererek nitelikli oldu~u kanıtlamış kişiyi atayabilir. II. Dünya savaşından önce, Hilkümette görevli memur sayısı bir milyondan azdı. Hükümet örgütünün göreli olarak küçük olması nedeniyle, o zamanlar A.B.D. Merkezi Personel Dairesinin tamamıyla merkezileşmiş bir personel sistemi uygulaması olanağı vardı. Merkezi Personel Dairesi, 1883 tarihli Memur Yasası ile yetkili kılınan Memur Alma Komisyonlarının yardımıyla, memuriyete girecek hemen her adaya sınav yapabilmekte ve işe alma ile ilgili işlemleri yürütebilmekteydi. E~er, öme~ İçişleri Bakanlığı veya di~er herhangi bir Bakanlık, bir memunınu terfi ettirmek veya yetersiz bulduğıı birini işten çıkarmak istiyorsa, bu gibi personel işlemleriı:ti uygulamadan önce, Merkezi Personel Dairesinin onayını almak zorundaydı. Bu oldukça merkezileşmiş bir personel sistemiydi. II. Dünya savaşının s0 nucu olarak bükümet örgütü korkunç bir biçimde büyüdü. 1 milyoodan az alan memur sayısı, 1945 de savaşın sona eıımesinden sonra s.6 yıl içinde 4 milyonu buldu. Bu hızlı yayılma sırasında Merkezi Personel Dairesinin herşeyi merkezden denetlernesi olanaksızlaşmıştı. Bu nedenle Merkezi Personel Dairesi, birçok yetki ve sorumluluktannı, bakanlık ve kuruluşlara devretme~e ve onlara neyi, nasıl yapacaklannı bildirrneğe başladı. Kunıluşlann da personel yönetimi konıisunda bazı sorumluluktan vardır. Her kuruluşun baş yöneticisi örgütündeki personel yönetiminden sorumludur. Ancak, bu sorumlul~u yerine getirme sırasında Merkezi Personel Dairesi ile işbirli~i yapmak zonındadır. Genellikle, baş yönetici personel işlerinin yürütülmesini örgütte planlama, yönetim ve denetim fonksiyonlanndan kendisine karşı sorumlu olan kişilere devreder. Doğaldır ki, kuruluşlarca girişilen tüm personel işlemleri Merkezi Personel Dairesinin denetimine tabidir. Gününı~e, Merkezi Personel Dairesi, doğrudan Başkana karşı sorumlu bir örgüt olarak oldukça yerinden yönetirnci bir personel sistemi uygulamaktadır. Hükümetin merkezi personel örgütü olarak daha çok, uygulanacak politikayı saptayan ve birtakım ölçütler geliştiren bir kuruluş durumundadır. Aslında, aynı zamanda uygulayıcı bir kuruluş da sayılabilir, ama asıl görevimiz, çeşitli bakanlık ve dairelerin takip edece~ birtakım standartlar ve personel politikasını saptamaktır, denebilir. Bakanlık ve dairelerin uygulamada kullanacaklan talimatnameleri ve ana çerçeveyi, Merkezi Personel Dairesi olarak biz tayin ederiz. Bizim saptadığımız bu çerçevenin dışına çıkamazlar. Merkezi Personel Dairesinin Hükümet örgütü içinde iki önemli rolü vardır; (ve bir rolü di~rinden oldukça farklıdır),. H~rşeyden önce, Merkezi Personel Dairesi Başkanın adeta personel yönetim kolu olarak davranır ve tüm personel yönetim politikasını saptar ve Fede.ral düzeydeki personel -yönetimi için gerekli önderli~i sa~ıar. Bu görev aslında, vakti olsa, Başkan'ın yapacağı bir görevdir Ancak, bu görevi yerine getirmeğe vakti olmadığından Merkezi Personel Dairesini gerekli işleri kendisi adına yürütmesi için görevli kılmaktadır. Daha açık olarak belirtmek gerekirse, personel işlerini yürütebilmeleri için devlet kuruluşlanna yapılacak yardım ve önderliği sa~lama programımız şöyle özetlenebilir:

9 A.BD..MERKEZİ PERSONEL DAİ,RESİ 67 ı. Dairelerin personel işlemleri için ana esaslan ve standartlan saptamak, 2. Dairelerin personel işlemlerini gözden geçirerek ve değerlendixmesi. hi yaparak, yasalann gereklerine ve öngördillderi standartlara uygunluklanın sağlamak, 3. Daha iyipersonel yönetim yöntemleri geliştixmek, 4. Personel yönetimi ile ilgili konularda dairelere önerilerde bulunmak ve yardımcı olmak. Merkezi Personel Dairesinin yukarıda belirtilen görevlerinden, oldukça değişik olan bir görevi de, Kongre'ce tüm memur ve personel yasalanmn. yönetiminden sorumlu tutulmuş olmasıdır. Merkezi Personel Dairesi olarak görevimiz, 16 temel personel yasasının uygulanmasıin sağlamaktır. Bu yasalan değiştirme yetkimiz yoktur. Ancak, değişiklik önerisinde bulunabili riz. Gerçekten bu, uygulamada çok sık yaptııumz bir şeydir. Değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda sonul karar verme yetkisi Kongrenin'dir. Uygulamakta olduğumuz böyle bir yerinden yönetim sistemi içinde, zorunlu olarak Merkezi Personel Dairesi, personel işlemlerine girişebilmeleri için bakanlık ve dairelere yetki devrinde bulunmuştur. Bakanlık ve daire-. relerin personellerinin terfi, transfer, işten çıkarma, tekrar alma vb. yetkileri vardır. Anılan kuruluşlar, Merkezi Personel Dairesinin onayını almadan personel işlemlerine girişebilirler ancak, Merkezi Personel Dairesi denetim yolunu açık bırakmadan onlara asla yetki devrinde bulurimaz. Yaklaşık olarak her iki üç yılda bir Merkezi Personel Dairesinden bir personel yöneti. mi değerlendirme takımı, her bakanlık ve daireyi dolaşanı.k: yapilımş olan tüm personel yönetim uygulamalanın gözden geçirir. Dairelerin uygulama değerlendirmeleri yapılırken,gözönünde tutulması gereken birkaç etmen vardır: ı. Son değerlendirme,taciıhinden o yana geçen zaman, 2. Son denetimde tawmlanınış olan sorunlar, 3. Bir daire veya ona bağlı kuruluşlann muhtemel personel sorunlan ile ilgili bilgiler ve, 4. Hükümet çapında personel yönetim,sorunlannın bir profilini çıkarabilmek için bakanlık kuruluşlan arasında bir örnekleme yapmak. Değerlendirme takımı, incelemeleri sırasında başlıca üç temel. kolllu üzerinde durur: Önce, dairenin personel yönetim programı yeterli midir? Eğer değilse daha iyi bir personel yönetim programı geliştirmek için ne gi. bi yardımlar yapılabilir? İkinci olarak da kurumun kendisine devredilen yetkiyi aşıp aşmadığına bakılır. üçüncü olarak, yönetimin gözil ve kulağı olarak Merk.:zi Personel Dairesi, Federal yöneticilerin işgücü kullanımı, kadınlar da dahi~ olmak üzere azınlık grupların üyelerine eşit olanak sağlama ve memur-amir işbirliği gibi konularda saptanmış kamu politikasının hedeflerine uymada ne ölçüde başanlı olduklannı rapor etmekle yükümlüdür Değerlendirme tamamlanınca, Merkezi Personel Dairesi, ilgni Bakan

10 68 AMME tdarest,dergisi ıııı bir rapor gönderir. Bu rapor, o kuruluşun personel programının bir değerlendirmesi old~ kadar,. kuruluş yönünden eylemi gerektiren bulgular raporudur da... Eğer bir faaliyeti gerektiriyorsa ilgili bakanlık, 90 gün içinde gerekli önlemlerin alındığını veya gerekli işlerin tamamlandığını Merkezi Personel Dairesine rapor etmek durumundadır. Burada, Başkan'm yönetici kolu olarak iş gören Merkezi Personel Dairesinin, aslında eğer vakti olsaydı Başkanın yapacaaı işleri onun adına yaptığını akılda tutmak gerekir. Bu nedenle de, Merkezi Personel Dairesi bir bakanhk veya kuruluştan birşey yapmasını isteıdi~ zaman Başkan'ın adı. na istemde bulunmuş. olur. Eıki.m 1969 da" Başkan,,tüm bakanlık ve daire başkanlarına bir.muhtıra vererek, Federal Hükiiınetıte personel yönetimi. nin gelişmesi için gerekli gördüiü hedef veamaçlan ~ıklamış.tır. Bu amaç lar şunlardır: ı. Hükümette personel kaynaklarının verimli ve ekonomik bir biçimde sal!1amak, ve kullanılmasını 2. Personel yönetim sisteminin Federal hükümette çalışan işgörenle rin verimli ve yaratıcı kapasitesi ile uyuşmasını sağlamak. Başkanın emri ile, Merkezi Personel Dairesi ~daki hususları leştirm~e yönelmiştir: gerçek. i. Hükümet çapında bir personel yönetim de~erlendirmesi için önderlik etmek, 2. Yeni gelişmeler konusunda Başkana süreli raporlar vermek. Merkezi Personel D'lİresi, personel yönetim değerlendirmesi konusunda aşa~da belirtilen biçimde, hükümet çapında önderlik yapar: 1. Yeterli d~erlendirme sistemleri için standartlar saptayarak, 2. Personel yönetimi d~erlendirme konusunda araştırmalar yaparak ve yeni yöntemler geliştirerek,, 3. Personel alanında çalışan kimselerin iyi e~tilmiş ve nitelikli olmasını sal!1ayarak, 4. Dairelerde kendi!-kendini" değerlendirme sistemleri kurarak ve gerekli görülen yerlerde de~şiklik yapılması isteminde bulunarak ve, S. Merkezi Personel Dairesi olarak bizzat kendisi, dairelerin personel yönetimi konusundaki etkinlik de~erlendirmelerini yapariı.k. Başkan'ın direktifi altında daireler aşa~da:ki hususlardan sorumludur. lar: ı. Hükümet çapında personel politika ve programlannın gerçekleşmesini sal!1amak, 2. Hükümet çapındaki politikalardan hareketle dairelerin gereksinmelerine cevap verecek kurumsal personel politikalannı geliştirmek, "

11 A.BD. MER.KEZİ PERSONBL DA1R.ESİ Bu politikalann nasıl uygulandığını dejterlendiım~e tabi tutmak (Bu sorumıuluk Bakanlık Müsteşarlığı düzeyinde tutulmuştur) ve 4. Gerekli önlemleri almak. Bakanlık ve Merkezi Personel Dairesinin birlikte şu ortak amaçlara ulaşmaya çalıştıklan görillmektedir: Gelişmiş bir personel yönetimine kavuşmak olarak tanımlanabilecek ortak amaçlanna ulaşmada, Merkezi Personel Diresi ile bakanlıklann birlikte çalışma yollanndan bazılan belirtilmiştir : Önce. pohs yaklaşımı olarak adlandırabilecejtimiz, Merkezi Personel Dairesinin bir Bakanlıjta gidip, sorunlan tanımlayıp bu sorunların nasıl çözillebileceitine karar verip dairenin çözüme ulaşmasını saaiadığı modelden bahsedilebilir.! İkinci yol, doktor-hasta modeli olarak nitelendirebil~imiz ilişki biçimiilir. Burada ilgili bakanlık, Merkezi Personel Dairesine başvurarak örgutsel birimlerine gelip aksaklıklan teşhis ederek çözüm bulmasını ister. Üçüncüsü, satın alma modelidir. Bu tur ilişki biçiminde, Bakanhk kendi sorunlannı tanımlar ve bu sonınlan için çözüm veya hizmet isteminde bulwıur, ya da dışandan hizmet satın alır. Son olarak, yardımcı modeli olarak tanımlıyabilecetimiz ilişki türü vardır. Bu modelde Merkezi Personel Dairesi bakanlık yönetiminin sorunlannı tanımlayıp, alternatif çözüm yollan bulmasına yardımcı olur. Oaba sonra bakanlık, hangi çözüm yolunu kullanacağına karar verir. Bu son ilişki biçimi Merkezi Personel Dairesini yeni bir gelişmeye dojtru götürmektedir. Bu gelişme. ortaklaşa teşhis ve sorun çözücü teklifleri kapsayan bir kavramdır. Aslında her yaklaşımın avantajlan ve dezavantajları vardır. Ömeitin, polis yaklaşımına herzaman gereksinme duyulabilir ama yardımcı modelinde hem kuruluş hem de Merkezi Personel Dairesi gerekli çözüm ve faaliyet biçimi üzerinde anlaşmış durumdadırlar. Bu ise, gereksinme duyulan örgutsel dejtişimi gerçekleştinnenin en etkin aracıdır. Ancak, her kuruluş ken4i iç yapısına en çok uyaca,k. yaklaşımı kendisi geliştirmek isteyecektir. Kuruluşlann personel yönetimini d~erlendinneleri sırasında belirli ve sürekli gelişiin, girdi (input) den çok çıktı (output) üzerinde durmak yönünde olmaktadır. Merkezi Persone~ Dairesi, personel yönetimi dejterlendirme konusunda, gittikçe örgütsel etkinlik, görevin yerine getirilmesi ve genelolarak yönetim üzerinde daha çok durmaktadır. Öyle sanıyoru2: ki, ilk de~eriendirme sorumluluğlı ilgili dairelere bıra kılırsa, dejterlendirme çabası, etkili personel yönetiini açısmdan çok önemli pozisyonlarda bulunanlann -'.Yersel yöneticilerin - de gönül verdi~ bir çaba durumwıa dönüşebilir. De~erlendirme süreci, bundan böyle yalnızca dı şandan bir zorlama olarak görülmeyecektir. Bir başka deyişle, ilk deler. lendirme sorumluluğlı, ilgili kuruluşlara bırakılırsa, ilk de~erlendiıme Bakanlık Merkez Bürosunun veya Merkezi Personel Dairesinin bir kuruluşwıa uyguladı~ı bir süreç olmaktan kurtulacaktır. Onun yerine. gerek Merkezi

12 70 AMME 1.DARESl DERGİSİ. Personel Dairesinin gerek Bakanlık Mel'kez Bürolannm danışman olarak görev yaptı~ bir ortamda kuruluşlann kendi personel yönetim de~erlencj.ir.. melerini yapmalanna yardım etmeyi amaçlayan yeni bir işbirli~ geliştirilmektedir. Merkezi Personel Dairesi, aynı zamanda bakanlık personel yönetiminin etkinli~ini ba~mslz olarak de~rlendinne yotkisini de elinde tutmaktadır. Tüm Personel yönetimi de~erlendirmesinin geliştirilmesi Merkezi Personel Dairesinin 1975 yılı için Başkanlık düzeyinde saptanmış en önemli hedefidir. Bu hedef, daha etkili bir personel yönetim sistemi ve çalışanlann verimlili~ini arttırma yoluyla maliyeti düşürme olarak özetlenebilir. Merkezi Personel Dairesinin görevi bu nedenle üç yönlüdür: ı. Federal personel politikasının, programlanmn ve sistemlerinin ulusal hedeflere katkıda bulunmasını sa~lamak, 2. Bakanlık ve dairelere, tüm yönetim süreçlerine olumlu katkıda bu. lunabilecek personel programlarını saptamalanna yardımcı olmak ve bu konuda onlan teşvik etmek ve, 3. Personel yönetimi alanında çalışacak kimselerin seçiminde, onlar. dan yararlanmada, personelcili~n bir meslek olarak gelişmesinde kuruluş. lara önderlik etme~e devam etmektir. Merkezi Personel Dairesinin temel faaliyetleri yönetimin dört sürecını t~msil eden bir örgütlenme aracılı~yıa yürütülmektedir ki bunlar, (1) planlama ve standartlar saptarna, (2) yürütme ve uy~a, (3)- gözden geçirme ve inceleme, (4) iç-yönetim örgütleri olarak sıralanabilir. çeviren: Semay BtlYVImAVRAS

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ 2016/26 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM

TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM Tülün YÜCEL* GİRİş Hizmet içi eğitim; ilgili personele görevini yerine getirmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranış biçiminin öğretilmesi, çalışanın verimliliğe katkıda

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sayı : 2016 / 42 Tarih : 30.11.2016 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete de Bireysel Emeklilik

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR Aday Araştırma ve Bulma Aday Araştırma ve Bulmanın Önemi ve Amacı Aday Araştırma ve Bulmayı Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Planlaması

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki 6.BÖLÜM İşgören Tedariki İşgören Tedariki İşgören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara işgören adaylarını bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Tedarik politikaları, İK profesyonellerine,

Detaylı

Personel Seçiminde Uyulması Gerekli Kurallar

Personel Seçiminde Uyulması Gerekli Kurallar Personel Seçiminde Uyulması Gerekli Kurallar Nuri Tortop Personel Seçiminin Yönetime Etkisi Kamu veya özelolsun bütün kuruluşlarda, işgören dediğimiz çalışan personelin büyük önemi vardır. Eğer çalışanlar

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI

FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) BuUygulama Esasınınamacı;çalışanların görevindenayrılması, kurum içerisinde

Detaylı

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Planlaması Planlaması ve Seçimi Nedir? İşlevleri Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Planlaması ve Seçimi Dersi 2017 Amaçları Faydaları Planlamasını Etkileyen Faktörler Boyutları

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

11. BÖLÜM. Ücret Yönetimi

11. BÖLÜM. Ücret Yönetimi 11. BÖLÜM Ücret Yönetimi Ücret Ücret, çalışanlara çalışmaları karşılığı yapılan tüm ödemelerin (ödülleri) toplamıdır. İşgörenin aldığı ücret geliri, çoğunlukla çalışmasının ana nedenidir. İşveren açısından

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda insan çıkar. Michel de Montaigne (1533-1592)

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı.

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Sosyal Seçim Nedir? 30 milyonu aşkın prim ödeyenler ve emekli maaşı alanlar sosyal seçimlere katılarak, Federal Alman Emeklilik

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7 İçindekiler Ön Söz xiii Teşekkür xiv Çeviri Editörlerinden... xv Kısım I Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Duyulan İhtiyaç 1 Bölüm 1 Konaklama Sektöründe Stratejik İnsan Kaynaklarına Giriş 3 Bunu Düşünün

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ (3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI ) YASASI (61/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU Otomatik Katılım Nedir? İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İlker Gökhan ŞEN Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretiminde

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı