SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :"

Transkript

1 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi adalar önünden başlayarak adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi isminin verilmesi talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar KARAR NO 229 : Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan, Tapuda 156 ada 22 parselde kayıtlı, 23,14m2 yüzölçümlü halihazırda Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı olarak kullanılan taşınmazın, satışı ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havele edilmesine Belediye Meclisince oy birliği ile karar KARAR NO 230 : Belediyemizin cari hesaplarında söz konusu miktarı karşılayacak nakit para bulunmadığından; Tekirdağ 2.İcra Dairesi 2006/1120 sayılı dosya kapak hesabında belirtilen ,64 TL borç miktarı için banka Teminat Mektubu alınmasına Belediye Meclisince KARAR NO 231 : Tarihli Belediye Meclis toplantısında alınan 147 nolu Meclis Kararıyla Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde bulunan Asyaport Limanı ve Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi (TORSAB) ile ilgili İnceleme Komisyonu kurulmuş ve komisyon üyeleri belirlenmiştir. Komisyon üyesi olan Kamil GÜNAY ın istifasından dolayı boşalan komisyon üyeliği için önerilen, Belediye Meclis üyesi Haluk YILMAZ oybirliği ile İnceleme Komisyon üyeliğine seçilmiştir. KARAR NO 232 : Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre İdari Hizmetler Grubunda 10 adet kadronun ihdası, Sağlık Hizmetler Sınıfında 5 adet kadronun ihdası 9 red, 20 kabul oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi. KARAR NO 233 : Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel gereğince, Dolu Kadro Değişikliği (Memur), cetvellerinin uygunluğuna, KARAR NO 234 : 02/04/2015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre Zabıta Komiseri Grubunda 1 adet kadronun ihdası, Zabıta Memuru Grubunda 36 adet kadronun ihdası için hazırlanan yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna KARAR NO 235 : 02/04/2015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C12 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu kadro değişikliği talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna KARAR NO 236 : Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan cetvellerde 6 (altı) adet kadronun G.İ.H. Sınıfında 1 dereceli Belediye Başkan Yardımcısı, 1 dereceli Yazı İşleri Müdürü, 1 dereceli Mali Hizmetler Müdürü ve 1 1

2 dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, 1 dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü ve 1 dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrolarının iptal edilmesi Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edilmiş olup, 1 dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü Kadrosuna tarih itibariyle Gamze DEMİR in ve 1 dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrosuna tarih itibariyle Şahin BEGİÇ in atanması konusunda da Belediye Meclisine bilgi verilmiştir. KARAR NO 237 : Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür Sanat Anonim Şirketinin TL. olan sermayesinin TL ye çıkartılması 9 red, 20 kabul oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi. KARAR NO 238 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 121,122,123,124,125,126 adalardaki parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 239 : Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 1. Süleymanpaşa Satranç Turnuvası sonunda dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa, ve 4.500,00 TL para ödülü verilmesine KARAR NO 240 : Boş Memur Kadro Ünvan ve Derece Değişikliği talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna KARAR NO 241 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 2132 ada, 21 ve 22 parsellerle birleştirilmesi için satışının yapılmasına, satış işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince KARAR NO 242 : Belediyemizde münhal bulunan Mühendis ünvanlı kadrolara ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında 31/12/2015 tarihine kadar 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 2 (iki) adet Sözleşmeli Personeller için, her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (08/01/2015 tarih ve 247 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına KARAR NO 243 : 51.Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalinin Haziran 2015 tarihlerinde kutlanmasına, KARAR NO 244 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan Tapuda 71 ada 20 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 245 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan Tapuda 2544 ada 2 nolu parselin kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR N0 246 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1061 nolu parselin kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 2

3 KARAR NO 247 : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 nci maddelerine istinaden hazırlanan 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 248 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2649 ada, 1 nolu parselin imar planında Belediye Hizmet Alanında kalan hissenin kamulaştırılmasına, yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi KARAR NO 249 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2549 ada 1 ve 2 parsel 3998,59m2 alanlı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan, 3998,59m2 alanlı park alanının Belediyemiz adına terki halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne KARAR NO 250 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Dedecik Mahallesi, 811 parselde bulunan süt toplama binası alanının S.S. Dedecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 5 yıllığına, yıllık 10,00TL den kiraya verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 251 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 159 ada, 15 nolu parselde bulunan süt toplama binası alanının S.S. Ormanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 5 yıllığına, yıllık 10,00TL den kiraya verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne KARAR NO 252 :Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne KARAR NO 253 : Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ait Bilgi Güvenliği Politikası incelenmiş ve ilgili müdürlükçe sunulduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne 1.BİRLEŞİM 2. OTURUM KARAR NO 254 : Mayıs 2015 tarihinde Yunanistanın Selanik Şehrine yapılacak kültürel amaçlı geziye Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ın da katılmasına, 03/12/2015 tarih ve 485 sayılı Meclis Kararında geziye katılmalarına karar verilen kişiler ile Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ın yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına KARAR NO 255 : Mayıs 2015 tarihleri arasında Yunanistan ın Kavala Şehrine düzenlenen geziye Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT ile Belediye Meclis Üyelerimizin katılmalarına, geziye katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına, 3

4 KARAR NO 256 : Süleymanpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü nce düzenlenecek olan, ilçemizde bulunan tüm ortaokulları kapsayan Çevre kirliliği ve geri dönüşüm konulu ödüllü resim yarışması ve tüm liseleri kapsayan Çevre kirliliği ve geri dönüşüm konulu afiş yarışması sonunda, dereceye giren yarışmacılara 2 adet tablet, 1 adet bisiklet, 1 adet fotoğraf makinesi ve 2 adet Mp3 çalar ın hediye edilmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce teknik şartnameye uygun olarak satın alınmasına Belediye Meclisince KARAR NO 257 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan 100. Yıl Parkı, Ekmekçioğlu Parkı, Rüstempaşa Bedesteni Parkı ile Değirmenaltı Mahallesi nde bulunan Değirmenaltı Caddesi düzenleme işi kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesine istinaden gerçekleştirilecek olan ortak hizmet projesi için Prokol yapma ve yapılacak Protokolün detaylarını belirleme konusunda Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT a yetki verilmesine KARAR NO 258 : Yüksel ABLAK tarafından tarih ve 3043 sayılı sehven verilmiş olan hibe talebi dilekçesine istinaden alınan tarih ve 171 sayılı Belediye Meclis kararının düzeltilerek, Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 34 JG 0470 plakalı aracın Süleymanpaşa Belediyesi ne hibe edilmek istemesi talebinin kabulüne, Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildi. KARAR NO 259 : Süleymanpaşa Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan Ulaşım Birimi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik in Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 260: Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında kültürümüzün geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan halk oyunları yarışmasında 1.ekibe 6.000,00 TL, 2.ekibe 3.000,00 TL, 3.ekibe 2.000,00 TL ayrıca yarışmalara katılan tüm ekiplere 1.000,00 er TL teşfik ödülü verilmesine KARAR NO 261 : Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, bölgemizdeki kiraz yetiştiriciliğini teşvik amacıyla düzenlenecek olan yarışmada, yarışmaya katılan tüm yetiştiricilere ödül olarak 1'er adet çeyrek altın verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar KARAR NO 262 : Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında bölgemizdeki amatör avcılığı destek amacıyla düzenlenecek olan avcılık/trap yarışmasında birinlik için 3.000,00 TL para ödülü yada 3.000,00 TL değerinde malzeme ödülü verilmesine Belediye Meclisince KARAR NO 263 : Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Kiraz Güzeli yarışmasında, 1.olan yarışmacıya 3.000,00 TL, 2. olan yarışmacıya 2.000,00 TL, 3. Olan yarışmacıya 1.000,00 TL para ödülü verilmesine Belediye Meclisince KARAR NO 264 : Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Tavla Turnuvası nda dereceye giren ilk üç yarışmacıya, tavla takımı ödülü verilmesine 4

5 KARAR NO 265 :Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki, sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için 13 (onüç) adet tercihli Müdürlüğümüze ilave olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasına, kadronun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar KARAR NO 266 : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına, gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar KARAR NO 267 : Sağlık, kültür, eğitim, spor ve kentin ve kentlinin ihtiyacı olan alanlarda Süleymanpaşa İlçesine artı değer kazandırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra İlçenin her gelir grubuna hitap eden projeler üretmek, farklı kültürel değerlerimizin, geleneklerimizin ve çağdaş medeniyetimizle aynı çatı altında uyum içinde yaşatılmasını sağlamak üzere 13 (onüç) adet tercihli Müdürlüğümüze ilave olarak Etüd Proje Müdürlüğünün kurulmasına, kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna, KARAR NO 268 : Etüd Proje Müdürlüğünde kullanılmak üzere Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına, gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar KARAR NO 269 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi adresinde bulunan, tapuda 168 ada, 21 ve 31 nolu parsellerde kayıtlı olan ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi ne ait taşınmazlar ile ilgili gelen satış talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine KARAR NO 270 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi adresinde bulunan, tapuda 971 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine KARAR NO 271 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi adresinde bulunan ve tapuda 228 ada, 1 parsel ve 228 ada, 2 parselde Kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında bir kısmı Park Alanı nda, bir kısmıda Yol da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın Park ve Yol alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine Belediye Meclisince oy birliği ile karar. KARAR NO 272 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi adresinde bulunan ve tapuda 255 ada, 6 parsel ve 255 ada, 31 nolu parsellerin kamulaştırılması talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine KARAR NO 273 : Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde olan ve faaliyette bulundukları spor dallarında başarı sağlayan takım ve bireysel sporculara ödül verilebilmesinin içeriğini ve sınırlarını belirleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan Ödül Yönetmeliği nin kabulüne 5

6 KARAR NO 274 : Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Diğer Hizmet Alımları Tertibine, Müteahhitlik Hizmetleri, Malullük Yaşlılık ve Ölüm Aylığı, Sosyal Amaçlı Fonlar Tertibinden ödenek aktarımı yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar KARAR NO 275 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan, tapuda 77 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının kabulüne ve ihdas, takas, yola terk, tevhit işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, KARAR NO 276 : Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğüne aşağıdaki cetvelde belirtilen Diğer Hizmet Alımları tertibine Müteahhitlik Hizmetleri ve Diğerleri Giderlerinden aktarım yapılmasının uygunluğuna, 1.BİRLEŞİM 3. OTURUM KARAR NO 277 : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 nci maddelerine istinaden hazırlanan 2014 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tarihinde incelenerek İrfan DEMİR in Red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2014 Mali Yılı Kesin Hesapları Belediye Meclisince de madde madde okunup oylanarak 9 red, 20 kabul oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi. M. Ekrem EŞKİNAT Belediye Başkanı 6

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı