610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "610 bin ton þeker pancarý iþlenecek"

Transkript

1 TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý cevizi olduðu öne sürüldü. Çanakçý köyünün Sekizler Baðlarý mevkiinde bulunan ve köy halký tarafýndan tarihi bilinmeyen ceviz aðacýný görenler hayretler içerisinde kalýyor. Çanakçý Köyünde bulunan ceviz aðacýnýn Türkiye'nin en yaþlý ceviz aðacý olduðu iddia edildi. SAYFA 5 TE 610 bin ton þeker pancarý iþlenecek PANKO Birlik küspe paketleme tesisi kuracak Çorum PAN- KO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz 1991 yýlýnda üretime baþlayan Çorum Þeker Fabrikasý'nýn Çorum için özel bir yeri olduðunu söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 23. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Ýsmail Hakký Melendiz, "Þeker Fabrikasý Çorum'da devletin ilk ve en kapsamlý yatýrýmýdýr. Güzel þehrimiz Çorum'umuz önemli bir þeker üretim merkezlerinden biri olarak Türkiye'nin þeker üretimine ciddi katkýsý olmuþtur" dedi. SAYFA 7 DE Ajans Press'ten alýnan 8 aylýk Belediye Baþkanlarý haber karnesinde bir ilk yaþandý. Ankara ve Ýstanbul ilk 4'te yer almadý. Listenin ilk ve 18. sýralarýnda ise Çorumlu baþkanlar yer aldý. Seçimler yaklaþýrken, 81 ilde Belediye Baþkanlarýnýn medyada daha çok yer alma yarýþý baþladý. Sadece Ulusal basýnda deðil, bölge yerellerinde de icraatlarýn altýný çizmek için son döneme girildi. 81 il içinde, 1 Ocak - 31 Aðustos arasý en fazla haber olan baþkan, 10 binin üzerinde haber ile hemþehrimiz Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn oldu. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk Türk Þekerin en büyük fabrikalarýndan biri olan Çorum Þeker Fabrikasý'nýn, günde ortalama 6 bin 700 ton pancar iþleyecek þekilde projelendirildiðini ve daha sonra 7 bin 500 ton/gün olarak revize edildiðini söyledi. En medyatik belediye baþkaný listesinde iki Çorumlu SAYFA 5 TE SAYFA 6 DA KÖYDES'e 9 yýlda 124 milyon lira kaynak KÖYDES Tahsisat Komisyonu eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, ilçe kaymakamlarý ve ilgili daire müdürleri katýldý. Toplantý öncesinde yaptýðý konuþma da 2005 yýlýnda baþlatýlan Köy Altyapýsý Desteklenmesi (KÖYDES) uygulamasý kapsamýnda 9 yýl içerisinde Çorum'a toplam 124 milyon 236 bin 850 TL ödenek tahsis edildiðini ifade eden Vali Baþköy... SAYFA 2 DE "Ýsrail fitne ile Ortadoðu'da hep barýþa karþý tehdit olmuþtur" SAYFA 9 DA Mustafa Akaydýn Muzaffer Külcü Pancar sezonu açýldý Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn 2013 yýlý 23.dönem pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören gerçekleþti. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Ýl Acil Afet Durum Müdürü Elvan Kaya, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan fabrika çalýþanlarý ve davetliler katýldý. SAYFA 7 DE Ýlahiyata öðretmenlik bölümüne YÖK onayý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine yeni bir bölüm daha geliyor. Hitit Üniversitesi yönetimi YÖK'e Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde "Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü"nün... "Halkýmýzýn desteðiyle büyüyoruz, büyümeye de devam edeceðiz" AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ilçe danýþma meclis toplantýlarý tüm hýzýyla devam ediyor. Daha önce Alaca, Ortaköy ve Ýskilip'te yapýlan ilçe danýþma meclis toplantýlarýný Bayat bölümü gerçekleþtirildi. HEM'den Kurban Bayramý hazýrlýðý Çorum Halk Eðitim Merkezi yaklaþan Kurban Bayramý öncesi, örnek bir çalýþmayý hayata geçiriyor. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE SAYFA 5 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: HABER Ýmsâk : 04:50 Güneþ : 06:17 Öðle : 12:41 Ýkindi : 16:08 Akþam : 18:54 Yatsý : 20:14 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Yerleri ve gökleri, terâzinin bir kefesine, Kelime-i tevhîdi, diðer kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduðu kefe, elbette aðýr gelir. Hadîs-i þerîf ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: KÖYDES'e 9 yýlda 124 milyon lira kaynak KÖYDES Tahsisat Komisyonu eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, ilçe kaymakamlarý ve ilgili daire müdürleri katýldý. Toplantý öncesinde yaptýðý konuþma da 2005 yýlýnda baþlatýlan Köy Altyapýsý Desteklenmesi (KÖYDES) uygulamasý kapsamýnda 9 yýl içerisinde Çorum'a toplam 124 milyon 236 bin 850 TL ödenek tahsis edildiðini ifade eden Vali Baþköy, Çorum'a 2013 yýlýnýn birinci döneminde 7 milyon 853 bin TL ve ikinci döneminde ise 3 milyon 800 bin TL olmak üzere toplam 11 milyon 653 bin TL KÖYDES ödeneði tahsis edildiðini söyledi. KÖYDES ödeneði kapsamýndaki içme suyu projelerinin sýfýrdan bir þebeke yapýmý olmadýðýný, mevcut tesislerin bakým ve onarýmý olduðunu, Çorum'da içme suyu olmayan köy bulunmadýðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "2013 yýlý KÖYDES ek ödeneði ile 21 adet içme suyu, 2 adet sulama tesisi, 5 km 1. kat asfalt ve 32 adet köye kilittaþý yapýlacaktýr" dedi. Yýl sonuna kadar tamamlanacak projeler kapsamýnda il ya da köylerde yaþayan halkýn yaþam kalitesinin daha da iyileþtirileceðini kaydeden Vali Baþköy, "Mevsim þartlarý aðýrlaþmadan elimizdeki imkanlarý kullanarak çalýþmalarý zamanýnda bitirme çabasý içerisinde olacaðýz" þeklinde kaydetti. Karþýlýklý deðerlendirmelerin yapýldýðý KÖYDES toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. Haber Servisi Kaymakamlara "hizmette eþit davranýn" emri Günün Þiiri YARÝ ARAMAK Daðlar taþlar uçan kuþlar Durmaz oldu gözden yaþlar Ben yârimi arýyorum Her gelenden soruyorum Yankýsýndan ölüyorum Kaþý kara gözü kara Yankýdan oldum maskara Hasret kaldým ben bu yâre Daðý taþý ben aradým Görenlere müjde saldým Yalýnýzda evde kaldým Gelmez oldu uzak yoldan Duymadým hiçbir kuldan Haber alsam kesem kurban Emektardý benim haným Uçtu gitti benim kaným Sarpa gitti benim yolum (Rýza KOÇAK) arar durur Yaþar emme yapmaz kuru Canlý yaþar sonra ölür Nazlý yârimi gördünüz mü HAVA DURUMU Rýza Koçak Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Vali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe kaymakamlarý, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler katýldý. Çorum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek, idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. Kamu kurum ve kuruþlarýnýn amacýnýn doðru, Yýl: 9 Sayý: 2582 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : zamanýnda projelerle, verimli ve süratli bir þekilde vatandaþa hizmet etmek olduðunu ifade eden Vali Baþköy, "Tüm vatandaþlarýmýzý bir görüp ayýrt etmeden, onlara hizmetlerimizde kusur etmemeliyiz" dedi ve Kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Mustafa Niyazi kýzý Didem Þentürk HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,001 2,013 EUR 2,672 2,689 STERLiN 3,17 3,22 JPY YENi 0,02 0,0204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI BOSTANCI ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ýlahiyata öðretmenlik bölümüne YÖK onayý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine yeni bir bölüm daha geliyor. Hitit Üniversitesi yönetimi YÖK'e Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde "Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü"nün açýlmasý konusunda teklif sundu. YÖK Yürütme Kurulu yaptýðý toplantýda Hitit Üniversitesinin bu talebini görüþerek olumlu karar verdi. Komþu üniversitelere "güç birliði yapalým" teklifi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan beraberinde bir heyetle oluþan, Çankýrý Karatekin ve Kastamonu Üniversitelerini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet ilk ziyaretini Çankýrý Karatekin Üniversitesine yaptý. Ziyarette Çankýrý Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ýbrahim Savaþ üniversiteleri hakkýnda bilgiler vererek, gerçekleþtirdikleri bilimsel çalýþmalar ve projeler konusunda açýklamalarda bulundu. Prof. Dr. Savaþ, Hitit Üniversitesiyle ortak projeler yapmaktan büyük memnuniyet duyacaðýný ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bölge üniversiteleri olarak birlikte yapýlacak çalýþmalar ile her iki üniversitenin üstün yanlarýný bir araya getirerek kýsa zamanda daha hýzlý yol kat edilebileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversite hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek ortak projelere iliþkin açýklamalarda bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan, Çankýrý Karatekin Üniversitesi ile birlikte yapýlacak ortak çalýþmalarla her iki üniversitenin daha da büyüyeceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet daha sonra Kastamonu Üniversitesini ziyaret etti. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ile Üniversite Senato Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen görüþmede, Rektör Prof. Dr. Aydýn üniversiteleri ile ilgili bir tanýtým sunumu yaparak, iki üniversite arasýnda oluþturulan yakýn diyalogdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aydýn, her iki üniversitenin hem komþu hem de kardeþ olduðunu belirterek, her iki üniversitenin birlikte pek çok ortak çalýþma yapabileceðini belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan da, üniversite iliþkin genel bilgi vererek, üniversiteler arasýnda gerçekleþtirilecek iþbirliðinin her iki üniversiteyi daha da güçlü kýlacaðýný belirtti. Ýki üniversitenin somut adýmlar atarak omuz omuza daha da büyüyeceðini ve bulunduðu coðrafyaya daha büyük fayda saðlayacaðýný söyleyen Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesine gösterilen yakýnlýktan dolayý teþekkür ederek Prof. Dr. Aydýn'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine yapýlan ziyaretler sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki üniversite heyeti tarafýndan gerçekleþtirilen genel deðerlendirme ve koordinasyon toplantýsý ile program sona erdi. Rektör Alkan ile birlikte ziyaretlere þu isimler katýldý. Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuzhan Kývrak, Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Rektör Danýþmanlarý Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ali Salur ile Genel Sekreter Erdal Kanýk. Haber Servisi Yýkýlan okulun yerine spor salonu ve anaokulu yapýlacak Fatma Çaðdaþ Börekçi'den yeni kitap Çocuk edebiyatý yazarlarýndan Çorumlu Þair-Yazar Fatma Çaðdaþ Börekçi, "Çakma Öðrenci" isimli kitabýyla yeniden çocuk okurlarýyla buluþtu. Fatma Çaðdaþ Börekçi'nin sýradýþý, bir o kadar da eðlenceli karakteri Yusuf'un maceralarýný anlattýðý yedinci kitabý Çakma Öðrenci, Nesil Yayýnlarý arasýndan geçtiðimiz günlerde yayýna hazýrlandý. "Sýkýcý ders yoktur, eðlenmeyi bilmeyen öðrenci vardýr." vurgusunun yapýldýðý kitap, Ýbrahim Çiftçi tarafýndan resimlendi. "Çocuðun okula alýþma sürecinde annelere çok iþ düþüyor" Ýlköðretim Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ziya Gökalp Ýlkokulu'nda Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan "Veli-Çocuk" konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Görevlisi Kürþat Deðirmenci katýldý.deðirmenci konuþmasýnda okula uyum sürecinde uygun davranýþ yöntemleri, 5-6 yaþ çocuklarýn genel geliþimsel özellikleri gibi konularda bilgiler verdi. Okula uyum süresinde annelere çok iþler düþtüðünü ifade eden Deðirmenci, "Bu dönem anneler için zor bir dönemdir. Bu yüzden çocuðun okula alýþma süresinde annelere daha çok iþ düþüyor. Babalar bu konuda biraz geride kalýyor" dedi.okulun zihinsel faaliyetlerin yapýldýðý bir kurum olduðunu ifade eden Deðirmenci, "Zihinsel geliþim anne karnýnda baþlar. Bu yüzden Avrupa ülkelerinde anneler hamile döneminde beslenmelerine dikkat ederler" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu, eski hizmet binasýnýn yýkýmý tamamlandý. Gülabibey Mahallesi'ne 16 derslikli yeni Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu binasý yapýldýktan sonra, okulun eski binasý Ýl Encümeni kararýyla yýkýldý. Eski okul binasýnýn yýkým iþlemleri Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Yýkýlan okul arazisinin yerine bir adet spor salonu ve bir adet de anaokulu binasý yapýlacak. Bu kapsamda ihale keþif hazýrlýklarý tamamlanýrken, ilerleyen günlerde konuyla ilgili olarak ihaleye çýkýlacaðý kaydedildi. Haber Servisi

4 HABER 4 'El Ele Projesi' eðitimlerine Çorum'dan katýlým Samsun'da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi ve 19 Mayýs Üniversitesi'nin katkýlarýyla yürütülen proje kapsamýndaki 'El Ele Projesi', çevre illerden temsilcilerin de katýldýðý seminerle baþladý. Atakum Grand de Lux Otel'deki seminere, Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum il ve ilçelerinden sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin temsilcileri katýldý. 'Engellilik, Engelli Haklarý, Hak Temelli Yaklaþým, Savunuculuk ve Ayrýmcýlýkla Mücadele' konularýndaki seminerde Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Uzmaný Prof. Dr. Kasým Karataþ ve Engelliler Konfederasyonu Baþkaný Av. Turhan Ýçli konuþtu. Toplam 10 ay sürmesi planlanan 'El Ele Projesi'nin amaçlarýný anlatan Prof. Dr. Kasým Karataþ, "Samsun, Tokat, Amasya, Çorum il ve ilçelerinde farklý engel gruplarýna yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere kamu kurumlarý, yerel yönetimleri olarak toplamda 80 grubu bir araya getirerek engellilik, engelli haklarý, hak temelli yaklaþým, savunuculuk, ayrýmcýlýkla mücadele konularýnda bilgi düzeylerini geliþtirmek, farkýndalýklarýný artýrmak ve ayrýmcýlýkla mücadele süreçlerinde etkinliklerini artýrmak istiyoruz." diye konuþtu. Prof. Dr. Karataþ, "Proje sonunda yapýlan faaliyetlerle engelli alanýnda faaliyetlerini sürdüren STK'lar, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin genel bir profili çýkartýlarak, bu alanda hizmet sunan kurumlarýn görünürlüðünün artýrýlmasý saðlanacak. Bilgilendirme ve tanýtým toplantýlarý ve materyalleri ile kamuoyunun konu hakkýndaki farkýndalýklarý geliþtirilerek hak temelli yaklaþýmla ilgili olarak kamuoyunda farkýndalýk oluþturulmasý saðlanacak. Bölgedeki Engelli STK'larýnýn, kamu kurumlarýnýn ve yerel yönetimlerin bir arada çalýþma ve iþbirliði kültürünün geliþtirmesi ve iletiþim aðlarýnýn güçlendirilmesi saðlanacaktýr." Ýki gün süren seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. Daniþment'te Ýlköðretim Haftasý coþkusu Ýþ Bankasý'ndan Emeklilere ziyaret Osmancýk Daniþment Ýlkokulu ve Ortaokulunda Ýlköðretim Haftasý coþku ile kutlandý. Hafta dolayýsý ile okul bahçesinde gerçekleþtirilen kutlamalara öðrenci velileri ile birlikte okullarýn açýlmasý coþkusunu yaþayan öðrenciler þiir, gösteri vb etkinliklerde bulundular. Okula yeni atanan ve göreve baþlayan öðretmenler öðrencilerle tanýþtýrýldý. Okulun ilk gününde öðretmenleri ile hasret giderip öðretim yýlýnda kullanacaklarý kitaplarý teslim alan öðrenciler okul heyecanýný yeni yaþayan anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencilerine "hoþ geldiniz" diyerek birlikte þarkýlar söylediler. Türkiye Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü Melih Bayram Ýlko ve Müdürü Yardýmcýsý Hakan Tutka, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesine nezaket ziyaretinde bulundular. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Kýnýklý, ziyarette yaptýðý konuþmada "Emeklilerimizin onurunu yücelttiðiniz için teþekkür ederim çok yakýn bir zamanda biz emeklilerin bir anlaþmasý daha olacak" dedi. Türkiye Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü Melih Bayram Ýlko ise "Emekliler Derneði ile Türkiye Ýþ Bankasýnýn birliði artarak devam edecektir" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL "Halkýmýzýn desteðiyle büyüyoruz, büyümeye de devam edeceðiz" Yusuf Turan'a kutlama ziyaretleri Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Vekili Yusuf Turan'a kutlama ziyaretleri devam ediyor. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, S.S.32 Nolu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Hasan Eker, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Þefi Yaþar Kiriþçi, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek ile Kahveciler Odasý Tahsin Yüzgeç Yusuf Turan'ý ziyaret ederek tebriklerini ilettiler. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkan Vekili Yusuf Turan ise konuklarýna ayrý ayrý teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ilçe danýþma meclis toplantýlarý tüm hýzýyla devam ediyor. Daha önce Alaca, Ortaköy ve Ýskilip'te yapýlan ilçe danýþma meclis toplantýlarýný Bayat bölümü gerçekleþtirildi. Bayat AK Parti Ýlçe binasýnda yapýlan danýþma meclis toplantýsýna il yönetiminden Ýl Teþkilat Baþkaný Av.Yakup Alar, Mümtaz Yýlmaz, Sabri Benli, Mehmet Yetim ve Þamil Yýlmaz, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belde belediye baþkanlarý, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadýn kollarý gençlik kollarý katýldý. Divan Baþkaný Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar yaptýðý konuþmada "Yola çýkarken Türkiye'yi büyüteceðiz dedik. Çorum'u Bayatý büyüteceðiz dedik. Þükürler olsun verilen sözü yerine getirdik. Bu iþler kolay olmadý. Ýþin baþý istikrardýr. Siyasi istikrar ekonomik istikrarý, ekonomik istikrar ise sosyal istikrarý getirir. Çorum'da Bayat'ta bu istikrardan hizmet alarak faydalanmýþtýr, faydalanmaya devam etmektedir. Halkýmýzýn desteðiyle her geçen gün büyüyoruz, büyümeye devam edeceðiz" dedi. Daha sonra konuþan Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, "Bayat ilçesine yapýlan hizmetler AK Parti iktidarýnda artmýþtýr ve bunan sonrada artarak devam edecektir" þeklinde konuþtu. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ise konuþmasýnda belediye hizmetlerini ayrýntýlý bir þekilde anlatarak Bayat'a tarihinde görülmemiþ hizmet yaptýklarýný, ama bunun yeterli olmadýðýný, yapacak daha çok iþleri olduðunu ve Bayat halkýna layýk hizmetlere yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Toplantýda ilçe sorunlarý masaya yatýrýlarak yapýlan hizmetlerle yapýlmasý gerekenler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Haber Servisi

5 HABER 5 Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor HEM'den Kurban Bayramý hazýrlýðý Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý cevizi olduðu öne sürüldü. Çanakçý köyünün Sekizler Baðlarý mevkiinde bulunan ve köy halký tarafýndan tarihi bilinmeyen ceviz aðacýný görenler hayretler içerisinde kalýyor. Çanakçý Köyünde bulunan ceviz aðacýnýn Türkiye'nin en yaþlý ceviz aðacý olduðu iddia edildi.ceviz aðacý ile ilgili bilgi veren Özkan Uyar ceviz aðacýnýn 300 veya 400 yýllýk olduðunu tahmin ettiklerini belirterek, tam olarak ceviz aðacýnýn yaþýnýn bilinmediðini söyledi.uyar "Ceviz aðacýnýn yüksekliði 30 metreyi buluyor. Ortalama 500 metre alana dallarý yayýlýyor ve çapý ise 5 metreyi aþýyor. Bakýmýný ise kendim düzenli bir þekilde yapýyorum" dedi.uyar "Bu büyüklükte Çorum ve çevresinde hiçbir ceviz aðacý yok. Bize bu ceviz aðacý dedelerimizden yadigar kaldý. Bu cevizin tarihini köyde yaþayanlar bile hatýrlamýyor" ifadelerini kullandý. En medyatik belediye baþkaný listesinde iki Çorumlu Çorum Halk Eðitim Merkezi yaklaþan Kurban Bayramý öncesi, örnek bir çalýþmayý hayata geçiriyor. Halk Eðitim Merkezi Milli Eðitim Bakanlýðý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðinde "Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kurslarý" düzenlenmesine dair hazýrlanan protokol çerçevesinde kurs açmak için çalýþmalarýný tamamladý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, "Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursunun" Ýl Müftülüðü ile koordineli olarak yürütüleceðini belirterek amaçlarýnýn, Kurban Bayramýnda ibadet maksadýyla kurban kesmek isteyen vatandaþlarýn kurbanlarýný dini hükümlere, saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun bir þekilde kurban kesimi yapmalarýný saðlamak olduðunu belirtti. Þanlý, özellikle Kurban Bayramýnda nitelikli kesim elemaný ihtiyacýnýn fazla olacaðýndan hareketle iþin uzmaný eðitimcilerin yürüteceði kurs programý ile nitelikli kesim elamaný yetiþtirmek, yetiþmiþ elemanlarý ise bu alanda geliþtirmek istediklerini belirtti. Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Cemil Eker'in koordinesinde, Ýl Müftülüðü ile iþbirliði içersinde yapýlacak " Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursuna" talebin oldukça fazla olduðunu belirten Þanlý, kurs kayýtlarýnýn devam ettiði dile getirdi. Kurban kesim iþinin sadece kasaplýktan ibaret olmadýðýný, gerek dinen belirtilen þartlarý gerekse hijyen ve kesim metotlarýný içeren komplike bir bilgi ve beceri gerektirdiðini belirten Þanlý, kurs programýnda hem teorik hem de uygulamalý eðitim verileceðini açýkladý. Kurs 20 saatlik bir programla Veteriner Hekim ve Müftülük yetkilisi tarafýndan yürütülecek. Kurs programý içersinde kursiyerlere; kurban kesmenin önemi ve anlamý, kurban kesimindeki hijyen kurallarý, kurban kesilecek yerlerin tanzimi, insan saðlýðý açýsýndan alýnmasý gereken önlemler, yaralanmalara karþý önlemler, ilkyardým, yasal olarak kesim yapýlmasý gereken mahaller, kurban kesim teknikleri (uygulamalý), kurban yüzme teknikleri (uygulamalý) ve etlerin parçalanmasý teknikleri (uygulamalý) konularýnda bilgi verilecek. Haber Servisi Ajans Press'ten alýnan 8 aylýk Belediye Baþkanlarý haber karnesinde bir ilk yaþandý. Ankara ve Ýstanbul ilk 4'te yer almadý. Listenin ilk ve 18. sýralarýnda ise Çorumlu baþkanlar yer aldý. Seçimler yaklaþýrken, 81 ilde Belediye Baþkanlarýnýn medyada daha çok yer alma yarýþý baþladý. Sadece Ulusal basýnda deðil, bölge yerellerinde de icraatlarýn altýný çizmek için son döneme girildi. 81 il içinde, 1 Ocak - 31 Aðustos arasý en fazla haber olan baþkan, 10 binin üzerinde haber ile hemþehrimiz Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn oldu. Baþkan Akaydýn'ý, Adana Büyükþehir Belediye Baþkan vekili Zihni Aldýrmaz takip etti. Aldýrmaz 8 bin 565 haberle ikinci oldu. Baþkan Aldýrmaz'ý Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu takip Mustafa Akaydýn Muzaffer Külcü ederken dördüncü sýrada Bursa Belediye Baþkaný Recep Altepe yer aldý. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, 7 bin haber ile listenin beþinci sýrasýndan giriþ yaparken, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Kocaeli ve Kayseri Belediye Baþkanlarýnýn ardýndan sekizinci sýrada yer aldý. Büyükþehirler arasýndan sýyrýlarak öne çýkan Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu ile Denizli Belediye Baþkaný Osman Zolan en medyatik Belediye Baþkanlarý listesinde ilk 10'a girmeyi baþardý. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise 2 bin 308 haberle 18. sýrada yer aldý. Büyükþehirler arasýnda en az haber olan baþkan ise 33. sýrada, 672 adet haberle, Erzurum Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler olarak raporlandý. Haber adetlerinin bölgesel daðýlýmý incelendiðinde haber toplamýna göre, en medyatik bölge Marmara bölgesi olurken, bölgenin en çok haber olan baþkaný düþünüldüðü gibi Kadir Topbaþ deðil, Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe olarak açýklandý. Ziraat Odasý sertifikalý tohum satýþlarýna baþladý Çorum Ziraat Odasý sertifikalý tohumluk satýþlarýna baþladý. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, sertifikalý tohumluðun içerisinde yabancý madde ve yabancý tohum olmadýðý için hangi ürün ekilirse onun elde edilmesi bakýmýndan önemli olduðunu ifade etti. Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyetinin bulunduðunu ve bu sayede olumlu bir geliþme olduðunu dile getiren Mehmet Sayan, sertifikalý tohumluðun, bazý bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarýnda yüzde 25'e varan verim artýþý ve tasarruf saðlayarak tohum maliyetini düþürdüðünü ve üreticiye kazanç saðladýðýný vurguladý. Çorum Ziraat Odasý olarak her çeþit buðday, arpa sertifikalý tohumluk satýþýyla da çiftçilere hizmet vererek kolaylýk saðladýklarýný kaydeden Sayan, Ticaret Borsasýnda bulunan Ziraat Odasý'na ait satýþ bürosunda tohumluk satýþlarýnýn baþladýðýný açýkladý. Ziraat Odasý üyeleri ve tüm çiftçilerin sertifikalý tohumluk temini konusunda satýþ bürosuna uðramalarýný isteyen Sayan, sertifikalý tohumluk fiyatlarýnda da çiftçilere gereken kolaylýðýn saðlandýðýný ifade etti. Haber Servisi

6 HABER TEK bin ton þeker pancarý iþlenecek Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk Türk Þekerin en büyük fabrikalarýndan biri olan Çorum Þeker Fabrikasý'nýn, günde ortalama 6 bin 700 ton pancar iþleyecek þekilde projelendirildiðini ve daha sonra 7 bin 500 ton/gün olarak revize edildiðini söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 23. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Öner Öztürk, "Fabrikanýn ürettiði ana ürün kristal þekerdir. Yan ürün olarak melas ve küspe üretilmektedir. Küspe hayvan yemi olarak kullanýlmakta ve besiciliðin geliþmesine önemli katký saðlamaktadýr" dedi. Öztürk, "Bölgemizde þeker pancarý tarýmý fabrikamýza baðlý, Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak, Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlmaktadýr. Bölge teknik elemanlarýmýz pancar üretiminin her aþamasýnda modern tarým tekniklerinin uygulanmasý için çalýþmalar yapmakta, toprak iþleme, kaliteli tohum kullanma, gübreleme, sulama, mekanizasyon tedbirleriyle verim ve kalitenin artýrýlmasýný, buna karþýlýk üretim masraflarýný azaltarak üretici gelirlerinin artýrýlmasýna gayret sarf etmektedir" ifadelerini kullandý. Fabrika Müdürü Öztürk sözlerini þu ifadelerle tamamladý. "Fabrikamýz tarýmsal faaliyetlerini desteklemek ve teþvik etmek, verim ve kaliteyi artýrmak amacýyla pancar üreticilerine ayni ve nakdi yardýmda bulunulmaktadýr. Pancar üretim periyodu içerisinde, bakým, sulama ve söküm iþleri için nakdi avans verilmekte. Maliyetin yarý fiyatýna pancar tohumu temin edilmekte. Teslim ettiði pancarýn yüzde 20'si kadar yaþ küspe bedelsiz olarak verilmekte. Her üreticiye þeker stok durumuna göre ihtiyacý karþýlayacak miktarda pancar bedeline mahsuben þeker verilmektedir. Pancar ekim döneminden önce pancar tarýmý için gerekli olan suni gübreler temin edilerek üreticilere daðýtýlmaktadýr Saðlamýþ olduðumuz bu ayni ve nakdi ödemeler için herhangi bir faiz uygulamasý yapýlmamaktadýr. Pancar tarýmý çiftçiyi köye ve tarlaya baðlayarak ailenin fertlerine iþ imkâný saðlamakta, köyden kente göçün önlenmesinde bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn azalmasýna ve kýrsal kesimin kalkýnmasýnda önemli rol oynamaktadýr. Üretilen pancar taþýmacýlýk tarým alet ve makineleri olmak üzere birçok sanayinin geliþmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanýmý ile endüstriyel sektöre önemli katkýlar saðlamaktadýr. Fabrikamýz bu yýl 7 Bölge þefliðimize baðlý 161 köyce 3305 çiftçi tarafýndan dekarlýk alanda pancar ekimi yapmýþtýr. Bu alandan elde edilecek ürün miktarý 390 bin ton olup, Ayrýca Ankara, Yozgat, Kýrþehir ve Çarþamba þeker fabrikalarýndan toplam 242 bin ton pancar alýnacaktýr. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarýný 610 bin ton olacaktýr. Pancar iþlemesine tarihinde baþlanacak takriben 85 gün sürecektir. Ýþlenen pancardan 88 bin ton kristal þeker, 25 bin ton melas, 210 bin ton yaþ küspe üretimi beklenmektedir. Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 60 milyon lira ürün bedeli ödenecek olup, bu güne kadar ayný ve nakdi olarak 18 milyon lira ödeme yapýlmýþtýr. Fabrikamýzda yakýt olarak doðalgaz kullanýlmaktadýr. Kampanya süresince 16 milyon m3 doðalgaz kullanýlacaktýr. Yine kampanya süresince kullanacaðý elektriði kendi üretecek olan fabrikamýz, bunun için mevcut 2 adet 50 ton/h lik buhar kazanýndan elde edilen kýzgýn buhar; 4800 kw gücündeki 2 adet türbine vererek elektrik enerjisi üretmektedir. Fabrikamýzda anaerobik atýk su arýtým tesisi mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama verilmeden önce arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlmaktadýr. Fabrikamýz 2000 yýlýndan bu yana yaklaþýk 13 yýldýr özelleþtirme kapsam ve programýndadýr. Fabrikamýzýn da içinde bulunduðu Portföy C grubu fabrikalarýn satýþý tarihinde yapýlmýþ, ancak söz konusu ihale OYK tarafýndan iptal edilmiþ olup, özelleþtirme süreci devam etmektedir. Saðladý milyonlarca dolarlýk katma deðeri ile ülkemizin önde gelen kuruluþlarýndan biri olan þirketimiz, modern tarýmýn Anadolu da yaygýnlaþmasýna, öncü olarak, üreticisine saðladýðý gelir garantisi ile sosyoekonomik hayatýn geliþmesine katký saðlayan kurum oluþtur. Teþkilatýmýzýn daha etkin ve verimli hizmet için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada çalýþmalarýný ayný ciddiyetle sürdürecektir." Kubilay Kaan YÜCEL Köse'den hafta sonu mesaisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ MHP'de teþkilat yöneticilerinin aday adaylýðý süreci tamam Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Teþkilatýndan yapýlan açýklamada Çorum teþkilatlarýnda görev alan yöneticilerin aday adaylýðý sürecinin tamamlandýðý belirtildi. 1 Eylül 2013 mesai bitimine kadar parti teþkilatlarýnda görev alan yöneticiler aday adaylýklarý için istifalarýný vermeleri gerekiyordu. Yine 9 Eylül 2013 mesai bitimine kadar da ilçe baþkanlýklarýna baþvuruda bulunmalarý için süre tanýnmýþtý. Bu sürede Bayat'ta Bekir Güngör, Sungurlu'da Paþa Öksüz, Ortaköy'de Ahmet Cebeci, Dodurga'da Ahmet Aydoðdu ve Uðurludað'da ise Kadir Karagül ilçe baþkanlýðý görevlerinden aday adaylýðý için istifa ettiler. Ayrýca Ýl Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Kurtbaþ Belediye Meclis Üyeliði için, Sinan Eryücel ve Mustafa Karabýyýk ise Ýl Genel Meclisi üyeliði için istifa ettiler. MHP'de yönetici aday adaylýklarý dýþýnda tüm ilçelerde aday adaylýklarýna baþvurular ise devam ediyor. Haber Servisi Çorum Anadolu Birliði 2 bin top daðýttý Geçtiðimiz hafta sonu bazý ziyaretler gerçekleþtiren CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, önceki ay hayatýný kaybeden Evci Ortakýþla köyü muhtarý Abidin Gündoðar'ýn annesinin kýrk yemeðine katýldý. Daha sonra Bayat ilçesinde Ýlçe yöneticisi Bekir Cesur'un kýzýnýn düðününe katýlan Köse ardýndan esnaflarý ziyaret etti.ýncesu köyünü ziyaret eden, Köse, burada köylüler ve pikniðe gelen bazý vatandaþlarla sohbet etti. Milletvekili Köse burada yaptýðý deðerlendirme de, AK Parti hükümetine eleþtiriler de bulundu. Son yýllarda ülkede ciddi sorunlarýn yaþandýðýný kaydeden Köse, AK Parti hükümetinin yanlýþ politikalarýnýn sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sorunlara neden olduðunu söyledi. Hükümetin Acil Eylem Planý ile birlikte bazý radikal kararlar alarak, komþu ülkelerle iliþkilerin iyileþtirmesi için çaba sarf etmesi gerektiðini savunan Köse, "AK Parti'nin istikrarlý tarým politikalarý üzerine bazý üretimi artýrýcý, çiftçiye özel mazot gübre fiyat paketleri düzenlemesi gerekmektedir. Bunlar üzerine önemli reformlar yapmalýdýrlar. Türk çiftçisini, Ýsrail'in genetik tohum þirketlerine ve bazý tefecilere peþkeþ çekmiþlerdir. Bunlar bölücülük, yolsuzluk, kamuda haksýz kadrolaþma, yargý ve hukuk tahribatý üzerine memleketi deneme tahtasýna çevirdiler. Ülkemizi bu karanlýk sonu olmayan ucube iþlerden kurtarmaya çalýþacaklarýna, adeta çiftçimizi yok etme, mezhepçilik, derin komplolar, PKK aldatmacasý, ülke kaynaklarýnýn gayri meþru yöntemlerle malum güçlere peþkeþ çekilmesi iþini bir taþeron firma gibi titizce yapmaktadýr. Hükümet ülkemizi sonu olmayan bu bir girdaba sürüklemektedir. Uzaktan davulun sesi hoþ geliyor. Sayýn Baþbakan Erdoðan her tarafta kendi partizanlarýnýn mutluluðuna bakýp onlarýn mutluluðunu görmektedir. Halbuki bu memleketin her kesiminin bir sürü sorunlarý vardýr. Göstermelik ucube politikasýyla, güçlü milletimizin hoþgörüsünü ve iyi niyetini her þekilde istismar etmektedir. Yiðitlik ve dürüstlük intikam almakta deðil, herkese tahammül göstermekle olur" dedi. Bahadýr YÜCEL Çorum Anadolu Birliði Sungurlu'da çocuklara "Sungurlu Ýçin Bende Varým" projesi çerçevesinde 2 bin adet plastik top daðýttý. Çorum Anadolu Birliði sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. "Sungurlu Ýçin Ben de Varým" projesi çerçevesinde Sungurlu'da çeþitli sosyal etkinlikler gerçekleþtiren Çorum Anadolu Birliði, son olarak çocuklara 2 bin adet plastik top daðýttý. Konuyla ilgili açýklama yapan Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Kurulduðumuz günden beri gençlerimize ve çocuklarýmýza yönelik birçok proje yapmaktayýz. Bu projelerimiz arasýnda; 'daha enerjik ve daha saðlýklý bir gençlik için haydi çocuklar oyuna' diyerek yola çýktýk. Çocuklarýn enerjilerini harcayabilmeleri, daha güzel vakit geçirebilmeleri için dernek adýna yaptýrýlan plastik toplar geleceðimizin güvencesi olan çocuklarýmýza daðýtýldý" dedi. Haber Servisi

7 HABER 7 Ürününü ilk getiren üreticilere ödül Pancar sezonu açýldý Ercan Daþdan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Ýl Acil Afet Durum Müdürü Elvan Kaya, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan fabrika çalýþanlarý ve davetliler katýldý. Saygý duruþu ve istiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Fabrika Müdürü Öner Öztürk'ün konuþmasýnýn ardýndan Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ile Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz birer konuþma yaptýlar. Fabrikaya ilk pancar getiren 8 çiftçinin yaný sýra en temiz ve en verimli pancar üreten çiftçilerin de ödüllendirildiði törende kantarýn açýlýþý dualar iþleðinde gerçekleþti.açýlýþ sýrasýnda ayrýca kurban kesildi. Örnek çiftçilerin Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn 2013 yýlý 23.dönem pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören gerçek- hayýrlý ve bereketli kazançlý bir sezon diledi. Açýlýþ töreninin ödülünü veren ve açýlýþ kurdelesini kesen Vali Sabri Baþköy, leþti. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim ardýndan protokol üyeleri ve davetlilere yemek ikram edildi. Doðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, MHP Ýl Baþkaný Kubilay Kaan YÜCEL Çorum Þeker Fabrikasý'nda yeni pancar alým sezonunun baþlamasý nedeniyle fabrikaya ürününü ilk getiren çiftçilere ödül verildi. Fabrikaya ürününü ilk teslim eden Karapürçek Köyü'nden Necati Canikli'ye mini buzdolabý ödülünü Vali Sabri Baþköy teslim ederken, ikinci sýrada ürün getiren Celilkýrý Köyü'nden Adnan Ardahanlý'nýn yarým altýn ödülünü ise Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül verdi. Üçüncü sýrada ürün teslim eden Bozboða Köyü'nden Kadir Kara'nýn mini fýrýn ödülünü Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, dördüncü sýrada pancar getiren Karapýnar Köyü'nden Mustafa Ertuðrul'un çeyrek altýn ödülünü Ýl Müftü Vekili Abdullah Pamuklu, beþinci sýrada pancar getiren Ahilyas Köyü'nden Abdullah Karagöz'ün çeyrek altýn ödülünü Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, altýncý sýrada pancar getiren Sarýþeh Köyü'nden Mehmet Baran'ýn çeyrek altýn ödülünü Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, yedinci sýrada ürün teslim eden Sungurlu Bölgesinden Abdullah Yarkay'a çeyrek altýn ödülünü Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, sekizinci sýrada ürün getiren Sungurlu Bölgesinden Ali Rýza Bozna'ya porselen takým ödülünü ise Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Þefer Kahraman takdim etti. Kubilay Kaan YÜCEL PANKO Birlik küspe paketleme tesisi kuracak "Hükümetten kadro müjdesi bekliyoruz" Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman, þeker sanayinin ve pancar tarýmýnýn ülke ekonomisine çok büyük katkýlar saðladýðýný belirterek, bu sektörün de devlet tarafýndan desteklenmesini istedi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 23. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Sefer Kahraman, çiftçisinden çalýþanýna kadar þeker sanayisinde çok ciddi sorunlar bulunduðunu ifade ederek, bu sorunlarýn çözülmesini istedi. Þeker pancarý tarýmýnýn tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de desteklenmesi ve teþvik edilmesi gerektiðini vurgulayan Kahraman, "Þeker çalýþanlarý olarak tek amacýmýz var; fabrikamýzýn bacasýnýn tütmesi, çiftçilerimizin, iþçilerimizin ve önemlisi de ülkemizin kalkýnmasýdýr" dedi. Þeker sektöründe pancar üreticileri kadar çalýþanlarýnýn da önemli sýkýntýlarý bulunduðunu vurgulayan Kahraman, bu sorunlarýn baþýnda geçici iþçilerin kadro sorununun bulunduðunu hatýrlatarak, sektördeki bu kanayan yaraya bir an önce çözüm bulunmasýný istedi. Yaklaþan seçimler öncesinde hükümetten kadro müjdesi beklediklerini özellikle vurgulayan Kahraman, "Ayný iþ yerinde, ayný iþi yapan insanlar arasýnda kadrolu-kadrosuz diye ayrým yapýlmasýný doðru deðildir. Yaklaþan seçimler öncesinde sayýlarý bini bulan geçici iþçilere kadro müjdesi bekliyoruz" ifadesini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz 1991 yýlýnda üretime baþlayan Çorum Þeker Fabrikasý'nýn Çorum için özel bir yeri olduðunu söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 23. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Ýsmail Hakký Melendiz, "Þeker Fabrikasý Çorum'da devletin ilk ve en kapsamlý yatýrýmýdýr. Güzel þehrimiz Çorum'umuz önemli bir þeker üretim merkezlerinden biri olarak Türkiye'nin þeker üretimine ciddi katkýsý olmuþtur" dedi. 25'i devletin 5 tanesi Pankobirliðin (çiftçilerin) olmak üzere 30 tane olan þeker fabrikalarýnýn, Türkiye ticaretindeki yerinin oldukça önemli olduðunu vurgulayan Melendiz, sektörün hem istihdam açýsýndan hem de Türkiye'nin ihracatýnda önemli bir yer tuttuðunu kaydetti. Melendiz sözlerine þöyle devam etti: "Þeker Fabrikalarýmýz;Türkiye'deki 500 büyük firma içerisinde ilk 10'da yeralmaktadýr. Çalýþan sayýsý bakýmýndan 3. sýrada öz sermayede 5. sýrada Üretimden satýþlarda 6. Sýrada satýþ hasýlatýnda 7. sýrada ihracatta 9. sýrada yer almaktadýr. Bu özellikleriyle Türkiye sanayi ve ticaretinde çok ciddi bir konumu vardýr. Çorum Þeker Fabrikamýz, Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðümüzün belirlemiþ olduðu kalite politikasý (vizyon) doðrultusunda hizmet vermeyi taahhüt etmiþtir. Hizmet verdiði kýþý ve kuruluþlar ile çalýþanlarýnýn mevcut ve geleceðe yönelik beklentilerini tespit ederek, bunlarý karþýlamaya çalýþýr. Yürütülen hizmetlerde bir amaç oluþturarak, öncelikli sýrada çiftçi memnuniyetini saðlamaya çalýþýyor. Bu çalýþmalarý yaparken uygunluk, teslim zamaný, ürün hizmet güvenliði, sorumluluk gibi beklentileri karþýlamaya özen gösteriyor."melendiz sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Hizmetlerimizde, mevzuat hükümlerine uygun olarak, verimlilik ve karlýlýk ilkeleri doðrultusunda, hatasýz ve mümkün olduðu kadar en kýsa sürede, müþterilerin ve pancar üreticilerinin memnuniyetini fabrikada çalýþanlarýn motivasyonunu saðlayarak gerçekleþtirmektedir. Bu amaçlar doðrultusunda samimiyetle çalýþmaktadýr. Ayrýca; sezonunda Pancar Ekicileri Kooperatifi, çiftçilerimize ve hayvan yetiþtiricilerimize hizmet amacýyla, 15 bin ton kapasiteli (birer tonluk) küspe paketleme ünitesi hizmete sunacaktýr. Küspe paketlememizin amacý, küspenin bozulmasýný önleyerek, hayvancýlýða daha taze ve küflenmemiþ küspe sunmaktýr Ýnþallah gelecek yýl, daha bereketli bir yýl olur." Kubilay Kaan YÜCEL

8 Farksýz Patronun biri þoförüne sorar. - Söyle bakalým þoför, eþek ile þoför arasýnda ne fark var? Þoför düþünür: - Bulamadým efendim. Patron: - Bilemeyecek ne var? Eþeðe çüþ dersin durur, þoföre dur dersin durur. Þoförün zoruna gider. Ama bir þey de diyemez. Aradan zaman Kelime Avý geçer. Patronun iyi bir zamanýn bulur: - Efendim bir soru sorabilir miyim? Patron da neþeli bir þekilde: - Sor bakalým. -Efendim, der patronla eþeðin arasýndaki fark nedir? Patron düþünür: - Bulamadým sen söyle. Þoför: - Bende bulamadým efendim. YAÞAM Bilinçsiz antibiyotik tüketimi Kan zehirlenmesi ne sebep oluyor Türkiye de bir yýlda 160 milyon kutu antibiyotik tüketiliyor. Uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanýmýnýn insan vücudunu savunmasýz býrakarak, birçok hastalýða sebep olduðunu söylüyor. Bunlardan biri de yaygýn görülen ve halk arasýnda kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis hastalýðý. Vücudun bir enfeksiyona karþý verdiði tepki nedeniyle, kendi dokularýný ve organlarýný yok etmeye çalýþmasý olarak açýklanan ve ölüme kadar giden sepsis hastalýðý, bilinçsiz antibiyotik kullanýmýyla ortaya çýkýyor. Türkiye ve dünyada son 10 yýlda iki kattan fazla artýþ gösterdi. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Yoðun Bakýmlar Koordinatörü Dr. Kadir Doðruer, sepsis hastalýðýnýn halk arasýnda kan zehirlenmesi olarak bilindiðini belirtiyor. Antibiyotiklerle hazýra alýþan vücut, yarýn ciddi bir enfeksiyon sorunu geliþtiðinde hiçbir þey yapamýyor. Kendi kendini savunmakta aciz kalýyor. Bu yüzden antibiyotik kullanýmýndaki kontrolsüzlük ve bilinçsizlik, sepsisteki savaþýnda zorluklara neden oluyor. diyen Doðruer, sepsis hastalýðýna karþý hijyene büyük önem verilmesini, dengeli beslenmeyi tavsiye ediyor. Verilere göre küresel olarak, her yýl 30 milyona yakýn insanda sepsis vakasý görülüyor. Bunun yarýsý da ölümle sonuçlanýyor.sepsis, en yaygýn görülen ancak çok az tanýnan hastalýklardan biri. Kalp, dolaþým, akciðer, karaciðer, baðýrsaklar gibi tüm sistemleri ilgilendiren ve son derecede ölümcül bir hastalýk olan sepsis, enfeksiyona baðlý ölümün birincil nedenlerinden. Her 5 saniyede bir insanýn sepsis hastalýðýndan öldüðünü kaydeden Kadir Doðruer, Örneðin trafik kazasý, yüksekten düþme, kalp enfarktüsü ya da ciddi büyük bir ameliyat olabilir. Bu gibi durumlarda organizmada direnç mekanizmasý zayýflar. Bunun üzerine eklenen enfeksiyon hayatý tehdit eden bir rahatsýzlýða ulaþýyor. Solunumla, dolaþýmla ve diðer sistemlerle baþlayan bir yetmezlik bütün organ sistemlerini etkileyerek, bozulmaya, yetmezliðe ardýndan da ölüme sebebiyet veriyor. ifadesini kullanýyor. Dünya üzerinde karþýlaþýlan sepsis olgularda yüzde 50 nin üzerinde bir kayýp yaþandýðýný belirten Doðruer, bu durumun son 10 yýlda iki kat artýþ gösterdiðini vurguluyor. Doðruer, bilinçsiz antibiyotik kullanýmýnýn da çok dirençli mikro organizmalarýn geliþmesine sebep olduðunu söylüyor. Böylece bir sorun karþýsýnda vücudun yeterli savunmayý gösteremediðini kaydeden Doðruer, Çocukluðundan beri antibiyotikli tavuklar ve GDO lu gýdalarla beslenen birinde enfeksiyon geliþimi ve buna baðlý olarak da sepsis geliþimi daha kolay olacaktýr. diyor. 20:00 Merhamet 8 Fýrat ýn geçmiþte neden Narin i terk ettiði ile ilgili itirafý Narin i allak bullak eder. Saklandýðý yerde Sinan ile birlikte planlar yapan Irmak ýn hesaplarý, kapýyý çalan beklenmeyen birisi tarafýndan aniden altüst olacaktýr. Sermet in Zafer ile hapishanedeki Þadiye yi görüþtürmek için akýl dýþý bir planý vardýr. Recep, Þadiye nin içinde bulunduðu duruma Ümmü ye olan aþkýnýn neden olduðunu düþünerek, karýsýna kötü davranmaya baþlamýþtýr.saat : 20:00-23:15 (195 dakika)tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Özgü Namal, Ýbrahim Çelikkol, Mustafa Üstündað,Burçin TerzioðluYönetmen : M. Çaðatay Tosun Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýlaçlarý þikayetimiz geçene kadar kullanýyoruz Gaziantep Saðlýk Ýl Müdürlüðü akýllý ilaç kullanýmý ile ilgili yaptýðý çalýþmada çarpýtýcý sonuçlar elde etti. 301 katýlýmcý üzerinde yapýlan anket çalýþmasýnda, katýlýmcýlarýn yüzde 63,1 inin ilaçlarý þikâyeti geçene kadar kullandýðý, doktor veya eczacýnýn önerdiði süre zarfýnda kullanan katýlýmcý sayýsýnýn ise yüzde 36,9 sonucuna ulaþýldý.gaziantep Saðlýk Ýl Müdürlüðü birçok kamu kurum ve kuruluþlarýndaki çalýþanlara, halk eðitim merkezinde eðitim gören vatandaþlara ve belediye personellerine yönelik akýlcý ilaç kullanýmý ile ilgili bilgilendirme toplantýlarý ve bu eðitimler öncesi anket çalýþmasý düzenledi. 18 ile 30 yaþ arasýnda 301 katýlýmcýnýn yer aldýðý anket çalýþmasýnda evde gerekli olabilir düþüncesi ile ilaç yazdýran veya ilaç satýn alanlarýn sayýsý yüzde 50 oranýnda yer alýyor. Yapýlan çalýþma hakkýnda bilgi veren Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, "Akýlcý ilaç kullanýmý, bir hastalýðýn önlenmesi, kontrol altýna alýnmasý veya tedavi edilmesi için doðru ilacýn, gereken anda, gerektiði miktarda, gerekli aralýklarla, gerekli süre ve uygun fiyatla kullanýlmasýdýr. Bir baþka deyiþle akýlcý ilaç kullanýmý, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasýna olanak tanýyan planlama, yürütme ve izleme sürecidir." dedi.metin Karakök, bu sürecin devlet, ilaç endüstrisi, hekim ve eczacýlar olmak üzere tüm saðlýk personelinin olduðu kadar toplumun da akýlcý davranmasýný gerektiðini ifade etti. Evde gerekli olabilir düþüncesi ile ilaç yazdýran veya ilaç satýn alanlarýn oranýnýn yüzde 50 olduðuna dikkat çeken Karakök, hekime danýþmadan kullanýlan ilaçlarýn baþýnda yüzde 49,2 oranýyla aðrý kesiciler, azalan oranda sýrasý ile soðuk algýnlýðý ilaçlarý ve antibiyotikler geldiðinin bilgisini verdi. "ANTÝBÝYOTÝÐÝ YANLIÞ KULLANIYORUZ" Ankete katýlanlarýn yüzde 63,1'inin ilaçlarý bitene kadar ya da þikâyeti geçene kadar kullandýðýný açýklayan Karakök, þunlarý kaydetti: "Ýlaçlarý hekim veya eczacýnýn önerdiði süre zarfýnda kullanan katýlýmcýlarýn sayýsý yüzde 36,9'dur. Ankete katýlanlarýn yüzde 55,8'i reçete edilen antibiyotiði yanlýþ kullanmaktadýr. Yüzde 48,5'i grip, soðuk algýnlýðý durumunda antibiyotik kullandýðýný, kendisini iyi hissettiði taktirde de antibiyotiðini kestiðini ifade etti." Ankette, ilaçla birlikte tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler hakkýnda doktorlar tarafýndan bilgilendirilmediðini söyleyen kiþilerin oranýnýn yüzde 71,4 olduðu sonucu ortaya çýktý. Üzerinde saklama koþullarý ile ilgili herhangi bir uyarý bulunmayan ilaçlarý nerede saklýyorsunuz? Þeklinde gelen soruya yüzde 54,2'ü oda sýcaklýðýnda serin ve kuru bir yerde denilerek doðru cevap verildi.ýlaçlarý alýrken, reçetede yazan ilaç olup olmadýðýný kontrol etme oranýnýn yüzde 76,1 olduðunu belirten Karakök, "Yüzde 70,1'nin komþularýnýn ve yakýnlarýn tavsiyesi ile ilaç kullanýr mýsýnýz ya da doktorunuzdan reçete etmesini ister misiniz? sorusuna hayýr cevabý vermesi akýlcý ilaç kullanýmýnda olumlu olarak deðerlendirilebilecek parametrelerdendir." diye konuþtu.genel itibari ile ilaçlarýný akýlcý kullanýlmadýðýnýn ortaya çýktýðýný vurgulayan Karakök, "Toplum, ilacýn herhangi bir tüketim maddesi olmaktan çok, saðlýk açýsýndan özel öneme sahip bir ürün olduðu konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir." þeklinde uyarýlarda bulundu. 20:00 Pis Yedili Cimbom eve gelmemiþtir. Annesi ve babasý telaþlanmaya baþlar. Herkese haber verilir, her yer aranýr fakat Günçiçek hiçbir yerde yoktur. Elçin, Günçiçek in kaybolduðunu öðrenince Ceyhun u arar. Bu vesileyle Ceyhun, Elçin le görüþüp gerçekleri anlatabilmek için ondan bir görüþme talep eder. Görüþmeye Zeynep de gelince iþler karýþýr. Dizel, Esma Sultan ýn evine gelir anlaþmalarý gereði... Bir hafta burada yaþayacaktýr fakat geldiði andan itibaren baþýna gelmeyen kalmaz. Saat : 20:00-23:30 (210 dakika) Tür : Dizi (Komedi, Dram)Oyuncular : Ayþegül Aldinç, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Eda Ece Yönetmen : Osman Taþçý 20:00 Doksanlar Uzun zamandýr Gizemli Kýz olarak telefonda Atilla ile konuþan Özlem in foyasý ortaya çýkmýþ, Atilla tüm gerçeði öðrenmiþtir. Bu gerçekle sarsýlan Atilla nýn intikamý gecikmeyecektir. Nuri, Mustafa ya tüm parasýný Alman markýna yatýrmasýný söylerken Mustafa, Rusya dan gelen kayýnbiraderi Necmettin in aklýna uyar ve paralarý Alman markýna yatýrmaz. Söylediði yalanlar yüzünden dertli olan Mustafa nýn baþýna yepyeni bir bela açýlýr. Þükran için son derece önemli olan bir misafir, Sevinç le tanýþmak isteyince, küs olan eltiler bir araya gelmek zorunda kalýr. Öte yandan Sakal ýn sýrrý mahallede merak konusuyken, mahalleden birinin ona bilgi sýzdýrdýðý ortaya çýkar. Ahmet Kural 10 Kasým 1982 tarihinde emniyet müdürü babasýnýn görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasýnýn etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yýllarýnda tiyatro çalýþmalarýna katýldý, Selçuk Üniversitesi'Radyo televizyon sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent üniversitesinde master yaptý Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eðitimi aldý.eðitimine devam ettiði sýrada Levent Kýrca-Oya Baþar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalýþmalarý sürerken Fikrimin Ýnce Gülü adlý dizi ve TRT'de yayýnlanan Evimin Erkeði adlý dizilerde aldýðý rollerle televizyonda görünmeye baþladý. Ardýndan Gazi adlý dizide baþrol oynamaya baþladý ancak rating'lerin düþük olmasý nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayýndan kaldýrýldý.[1][2] Ayný yýl içinde Güneþin Oðlu adlý sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldý. Ardýndan Ramazan Güzeldir adlý dizinin bir bölümünde oynadý.2010 yýlýnda Selçuk Aydemir'in yönettiði Çalgý Çengi adlý sinema filminde Murat Cemcir ile baþrolde oynadý. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayýnlanmaya baþlayan Ýþler Güçler adlý dizinin baþrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaþmaktadýr. Kýsa Filim Sitem (with Janset/2012) Fenamen Baba adam Yekpare Ah þu kýzlar 3 Sinema Güneþin Oðlu (Ahmet) Çalgý Çengi (Gürkan) Memleket Meselesi (Mustafa) ELBÝSTAN TAVA Sýk sýk verilen ayný öðütten sýkýlma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. Mevlana Malzemeler 250 gram kuþbaþý kuzu eti 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet ince doðranmýþ arpacýk soðaný 1 adet domates 1 diþ sarýmsak tuz 1 adet patlýcan Kýzartmak için: sývý yað 1 çorba kaþýðý yoðurt 2 çorba kaþýðý rendelenmiþ kaþar peyniri 1 adet sivribiber Yemeðin Tarifi 250 gram kuþbaþý kuzu etini haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý tereyaðýn alýp, eritin. Sýrasýyla 1 adet ince doðranmýþ arpacýk soðaný ve domatesi koyup, sote edin.etin haþlandýðý sudan 1 çorba kaþýðý ilave edin. Bir taþým kaynatýn, 1 diþ dövülmüþ sarmýsaðý ve tuzu ekleyin. Daha sonra tavayi ocaktan alýn. 1 adet patlýcaný alacalý soyup, dilimleyin. Tuzlayýp bir süre bekletin. Patlýcan dilimlerini yýkayip kurulayýn. Sývý yaðý kýzdýrýn. Patlýcanlarý içine atýn. Rengini kaybettirmeden kýzartýn.biberin çekirdeklerin çýkarýp, ince ince doðrayýn. Biberleý de ayný tavada birkaç dakika çevirin.etleri bir güvece yayýn. Üzerine patlýcanlarý dizin. Sýrasý ile, yoðurt, domates sote ve biberleri üzerine ilave edin. Kaþar peyniri rendesini üzerine serpin. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli fýrýna verin. Kaþar peyniri kýzarýnca fýrýndan çýkarýp, servis yapýn.not: Elbistan tava, Kahramanmaraþ yöresine özgü bir yemek. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Keloðlan 22:00 Köþeyi Dönen adam 23:40 Yusufçuk Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:30 Kelime Oyunu 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Proðram Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Seksenler 22:55 Süper Dadý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:45 Ýki Dünya Arasý 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Küçük Kýyamet

9 HABER 9 "Ýsrail fitne ile Ortadoðu'da hep barýþa karþý tehdit olmuþtur" Çorum Milletvekili AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým dün saat 17.00'de TRT Türk'te yayýnlanan Dünyanýn Haberi programýna konuk olarak katýldý. Sabra ve Þatilla Katliamý'nýn 31 yýldönümü dolayýsýyla katliam ve Filistin sorununun konuþulduðu programda Yýldýrým, Canan Reçber'in sorularýný cevapladý. 16 Eylül 1982'nin insanlýk tarihinin gördüðü en acýmasýz katliamlardan birinin tarihi olduðuna dikkat çeken Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, "Cezasý hiçbir zaman verilmemiþ, mahkemelerde sürüncemede býrakýlmýþ, müsebbipleri üst düzey görevlere getirilmiþ bir katliam Sabra ve Þatilla. Ýsrail'in Beyrut'u iþgalinden 13 saat sonra Falanjist milisler Sabra ve Þatilla kamplarýna girdiler. Ýsrail ordusunun onayý ve gözetimi altýnda katliam gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 48 saat boyunca vahþi yamyamlar, kampýn her tarafýný, evden eve, bir kulübeden diðerine dolaþarak, masum insanlarý katlettiler, doðradýlar ve tecavüz ettiler.elektrik þokuna maruz býrakýlmýþ ve bundan dolayý kapkara kesilmiþ cesetler sokaklarý doldurdubaþlar, kollarý ve bacaklarý gövdelerinden ayrýlmýþ cesetler her yere daðýldý. Kadýnlar tecavüze uðradý. Kafasý kesilmiþ altý bezli bir erkek bebek, katledilmiþ iki kadýnýn hemen yanýnda yerde yatýyordu. Sýcakta davul gibi þiþmiþ, kokuþmuþ cesetler bir tepecik haline gelmiþti. Cesetler Sabra ve Þatilla Sokaklarýnda üst üste yýðýldýlar. Büyük çoðunluðu dozerlerin açtýðý kuyulara buldozerlerle atýldýlar. Lübnan ordusu bölgeye geldiðinde artýk her þey için geçti. Týpký Nazi kamplarýnda yaþananlarýn ayný bu katliam insanlýk adýna 31 yýldýr utanç olarak durmaktadýr. Bu katliamý yapanlar Ýsrail askerleri ve Falanjist milislerdi. Hiç biri yargýlanmadýlar. Sokaklarda hala özgürce geziyorlar" dedi. Sabra ve Þatilla'nýn baþ sorumlusu Ariel Þaron'un daha sonra Ýsrail Baþbakaný olduðunu ve sürekli katliamlara imza attýðýný kaydeden Yýldýrým, "Sabra ve Þatilla'nýn hesabý sorulmadýðý için Cenin'de, Gazze'de binlerce masumun kanýna girdi. Ama her ne kadar seküler dünyanýn adaleti bu katliamlarýn hesabýný sormadý ise de Allah bugün o katil Þaron'a hesabýný ölüm döþeðinde sormaktadýr. Yýllardýr bir makinaya baðlý olarak komadadýr. Ve insanlýk hafýzasý o katliamlarý dolayýsýyla Þaron'u Beyrut Kasabý olarak anmaktadýr. Sabra ve Þatilla'da resmi rakamlara göre katledilen 991 kiþiden yalnýzca 328'inin kimliði tespit edilebildi. Baðýmsýz gözlemcilere göre ise çocuklar dahil 3500'e yakýn insan katledildi Sabra ve Þatilla'da. Kampta bulunan Filistinli mültecilerle Lübnanlý yoksullar silahsýz ve savunmasýz durumdaydýlar. Oluþturulan tüm tahkikat komisyonlarý ve dava hep oyalama taktiði oldu. Orada yaþananlar sýradan bir olay deðildi. Önceden planlanmýþ ve bizzat Ýsrail tarafýndan yönetilen bir katliamdý. Ýsrail bunu yýllardýr sürdürüyor ve katletmeye devam ediyor. Hala Filistin'de, Lübnan'da onbinlerin kanýna girmeye devam ediyor. Onun için biz Ýsrail'i terörist bir devlet olarak görüyoruz" ifadelerini kullandý. Yýldýrým özetle þunlarý söyledi: "Ýsrail kendini güçlü görüyor ama bu güç ahlaktan yoksun bir güçtür. Gücün ahlaktan yoksun insanlarýn ya da devletlin eline geçmesi farketmez. Ýkisi de terörizme bulaþýr. Terör devleti Ýsrail de Deyr Yasin, Cenin, Sabra ve Þatilla, Burc El Barcine, Beyt Hanun, Lübnan ve Gazze'de hep terörizmini ortaya koydu ve katliamlar yaptý. Ýsrail'in tarihi hep katliam tarihidir. Ýnsanlýk kimin yaptýðýna bakmadan katliamlara dur demelidir. Dün Sabra ve Þatilla'da bugün Suriye'de katliam yapýlýyor. Katliam yapanlar yargýlanmadýkça katliamlar devam eder. Ama þu bilinmelidir ki bir Musa çýkar ve zulmün hesabýný sorar. Bugün Suriye'de katliama Ýran ve Rusya kendi menfaatleri doðrultusunda yaklaþýyor. Ogün de mahkeme sürecine birileri menfaatleri gereði müdahale etti. Katliamcýlar yargýlanamadýlar. Ýsrail söz konusu olunca herkes susuyor. Ýsrail Fosfor bombalarý ile öldürdü. Bugünde insanlar öldürülüyor. Ýnsanýn ne ile öldürüldüðü önemli deðil. Önemli olan katliamý durdurmaktýr. Ýnsana saygý göstermektir. Mýsýr'da, Suriye'de halkýn tercihine saygý duymayanlar Ýsrail'in katliamlarýna da sessiz kalanlardýr. Ýsrail fitne ile Ortadoðu'da her daim barýþa karþý tehdit olmuþtur." Baþkan Yazýcý'dan Kaymakam Üçüncü'ye hayýrlý olsun ziyareti Osmancýk Kaymakamlýðý'na atanan Sezgin Üçüncü, görevine baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kaymakam Üçüncü'yü ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Osmancýk Kaymakamlýðý görevine atanan Sezgin Üçüncü, ilçeye gelerek yeni görevine baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kaymakam Üçüncü'yü ziyaret etti. Baþkan Yazýcý, Kaymakam Üçüncü'ye yeni görevinde baþarýlar dileyerek gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Kaymakam Üçüncü, ziyaretten ötürü Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. 'Kadýn Emeði' YEDAÞ'ta 'Ev Ekonomisi'ne yansýyor YEDAÞ, bayanlara, 'Kadýn Emeði Pazarý' projesi eðitimi verdi. Genel Müdür Türkoðlu, "El emeði, göz nuru ürünlerin hak ettiði deðere kavuþturulmasý ve zaman içinde aile ekonomisine katký saðlamasý projenin gerekliliðidir" dedi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), toplumun yaþam kalitesini iyileþtirmeye yönelik hazýrladýðý ve "Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz" sloganýyla olgunlaþtýrdýðý kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda verdiði eðitimlerine devam ediyor. Avrupa'da ve Türkiye'de aldýðý Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleriyle elektrik daðýtým sektöründe farkýndalýk oluþturan YEDAÞ, 2013 yýlýnda da, "Bir Bölgesel Sürdürülebilirlik Kalkýnma Hareketi' temasýyla bölgenin bayanlarýna destek olmaya çalýþýyor. Bayanlarý KSS projeleriyle destekleyen ve kadýnlarýn el ürünlerini 'kadýn emeði pazarýnda' internet ortamýnda sanal satýþla deðerlendirmeyi amaçlayan YEDAÞ, hem bayanlarý ev ekonomisinde söz sahibi yapmayý hem de aile bütçesinde 'kadýnýn önemine vurgu' yapmayý hedefliyor. ÜRETEN BAYANLARA EÐÝTÝM Eczacý Odasý Baþkan Þefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ederek yeni görevlerinde baþarý dileklerini ilettiler.eczacýlar Odasý yönetimi sonrasýnda ise Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Kemal Tahir Kocaoðlu, Baþ Eczacý Evren Dinler ve Eczacý Salih Erdoðan'ý ziyaret ederek yeni hizmet binasýnda çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler.eczacý Odasý Yöneticileri, Çorum' a Ýl Sosyal Güvenlik Kurumun da görev almak üzere eczacý atama taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Proje kapsamýnda bilgilendirme eðitimlerine devam eden YEDAÞ, bayanlara "Üründe Kalite Standardý Oluþturmak, Ürün Geliþtirme, Yenilikçilik, Ürünlerin Planlanmasý, Görsel Standart Oluþturma, Fiyat Oluþturma ve Pazarlama" eðitimi verdi. Proje hakkýnda bilgi sahibi olan bayanlar, bu proje içinde kesinlikle yer alacaklarýný belirterek, kadýn emeðine saygýsý nedeniyle YEDAÞ'a teþekkür etti. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, KSS projeleri arasýnda yer alan 'Kadýn Emeði Pazarý' projesi kapsamýnda, bayanlarýn evlerinde ya da halk eðitim merkezlerinde gördüðü kurslarda ortaya çýkardýðý el emeði, göz nuru ürünlerini, internet üzerinden tanýtma ve geniþ bir kitleye ulaþtýrma fýrsatý vermeyi amaçladýklarýný belirtti. EÐÝTÝMLER OLDUKÇA VERÝMLÝ Türkoðlu, "Bu ürünlerin hak ettiði deðere kavuþturulmasý, niteliðinin yükseltilmesi ve zaman içerisinde bireysel ve aile ekonomisine hissedilir bir þekilde katký saðlamasý projenin gerekliliðidir. Proje kapsamýnda düzenlediðimiz ve devam eden süreç içerisinde düzenleyeceðimiz eðitimler, bayanlarýn proje hakkýnda en yüksek verimle faydalanmasýný hem de ürün kalitesini yükseltecek bilgileri almasýna yardýmcý olmaktadýr" dedi. Türkoðlu þöyle devam etti; "Kadýn Emeði Pazarý projemizle, ev hanýmlarýný yaptýklarý oyalar, danteller ve örgüler gibi el emeði, göz nuru ürünlerini ekonomiye çevirecek bir e-ticaret portalý hazýrladýk. Bir nevi çalýþamayan bayanlarýmýzýn ev ekonomisine katkýda bulunmasýný saðlýyoruz. Kadýnlarýmýz sitesini ziyaret ederek, ürünlerini sergileyebilir ve satýþa sunabilirler" diye konuþtu. Rektör Gönüllü'den Kafkas'a ziyaret Adýyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Mustafa Talha Gönüllü, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Agah Kafkas ile Mustafa Talha Gönüllü üniversite yatýrýmlarý hususunda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Kafkas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, "Üniversiteleri imkanlarýmýz ölçüsünde desteklemek bizleri mutlu eder" dedi. Rektör gönüllü, Kafkas'a desteklerinden dolayý teþekkür ederken, en kýsa sürede Kafkas'ý tekrar ziyaret edeceklerini dile getirdi. Eczacý Odasý Yönetiminden tebrik ziyaretleri Baþkaný Yadigar Gökalp'e iletildiði ve olumlu görüþ alýndýðý bilgisinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. Osmancýk MYO Müdürü Yrd. Dç. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak Osmancýk MYO yeni döneme hazýr Hitit Üniversitesi Ömer Derindere Osmancýk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, 96'sý kýz öðrenci olmak üzere Osmancýk'ta 325 üniversite öðrencisinin öðrenim gördüðünü belirterek Osmancýk Meslek Yüksekokulu'nun yeni eðitim öðretim yýlýna hazýr olduðunu kaydetti. Hitit Üniversitesi'nin Türkiye üniversiteleri arasýnda tercih edilebilirlik oraný ile ilk 20 üniversite arasýna girdiðini belirten Hitit Üniversitesi Ömer Derindere Osmancýk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, Ömer Derindere Osmancýk Meslek Yüksekokulu'nun da tercih oranýnýn yüksek olduðunu ifade etti. Öðrenci sayýsýnýn artýrýlmasý ve yeni bölümlerin açýlmasý yönünde çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden Kývrak, yeni açýlan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði bölümünün kontenjanýnýn tamamýnýn ilk tercihlerde dolduðunu ifade etti. -"YENÝ BÖLÜMLERE YÖK'TEN ONAY ALDIK"- Ýstihdam açýsýndan önü açýk olan yeni bölümlerin açýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü ve bazý bölümlerin açýlmasýna YÖK'ten onay aldýklarýný söyleyen Kývrak, "Yüksekokulumuzda üç tane programýmýz vardý. Yeni açýlan programlarla 7 programa ulaþtýk. Bu sene yeni olarak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði programýný açtýk. Bu sene ilk defa öðrenci alýmý yaptýk ve programda yüzde 100 doluluk oranýna ulaþtýk. Þu anda eðitim - öðretime devam edilen Bilgisayar Programcýlýðý, Elektronik Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, son olarak da Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði programý var. Bunlarýn dýþýnda YÖK'ten açýlmasýna onay aldýðýmýz Harita Kadastro, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Lojistik programlarý var. Gelecek sene bu programlara da öðrenci alacaðýz" dedi ÖÐRENCÝ ÖÐRENÝM GÖRÜYOR- Yrd. Doç. Dr. Kývrak, eðitim öðretim yýlýnda Hitit Üniversitesi Ömer Derindere Osmancýk Meslek Yüksek Okulunda toplam 325 öðrencinin öðrenim göreceðini söyledi. Osmancýk Meslek Yüksekokulunu tercih eden öðrencilerin çoðunluðunun il dýþýndan geldiðini ifade eden Kývrak, "Bu dönemde okulumuzda 96 kýz, 229 erkek olmak üzere 325 öðrenci öðrenim görecek. Öðrencilerimizden 131'i Bilgisayar Programcýlýðý, 77'si Elektrik Teknolojisi, 29'u Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, 88'i ise Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý programýnda öðrenim görüyor. Yüksekokulumuzu tercih eden öðrencilerimizin 144'ü Çorum ve ilçelerinden gelirken 181'i de il dýþýndan gelmektedir" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Ömer Derindere Osmancýk Meslek Yüksek Okulu hakkýnda da bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Kývrak þöyle devam etti: "Okulumuzda Teknik Programlar Bölümünde 10, Ýktisadi ve Ýdari Programlar Bölümünde 6 olmak üzere toplam 16 Akademik Personel görev yapmaktadýr. Yeni 3 akademik personelin de sýnavý tamamlanmýþtýr. Ayrýca 16 idari personelimiz mevcuttur. Meslek Yüksekokulumuzda 30 kiþi kapasiteli bir, 56 kiþi kapasiteli 9 olmak üzere 10 tane derslik, 40 bilgisayar kapasiteli iki tane bilgisayar laboratuvarý, 10 bilgisayar kapasiteli bir elektronik laboratuvarý, bir baský devre laboratuvarý ve bir deney setleri laboratuvarý olmak üzere 5 çalýþma laboratuvarýmýz var. Ayrýca kütüphanemiz ve ziyaretçilerimiz için misafirhanemiz de mevcuttur." -OSMANCIK MYO'NUN STANDARTLARI YÜKSEK- Deney laboratuvarlarý, bilimsel çalýþmalarý ve sosyal - kültürel faaliyetleri ile Ömer Derindere Osmancýk Meslek Yüksekokulunun standartlarý yüksek bir okul olduðunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kývrak, öðretim elemanlarý tarafýndan 2011 yýlýndan bu yana Ulusal ve Uluslararasý Sempozyumlarda 24 adet bildiri sunulduðunu söyledi. Sosyal yaþam olarak öðrencilere yönelik sportif ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiðini belirten Kývrak; "Meslek Yüksekokulumuzda futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisi takýmlarý oluþturulmuþ ve Üniversite çapýndaki müsabakalara iþtirak edilmiþtir. Milli günlerimizde özencilerimiz tarafýndan anma programlarý ve konferanslar düzenlenmektedir. Ayrýca ilçede farkýndalýk oluþturulmasý gereken hususlarda ilçe halkýna yönelik bilimsel çalýþmalar ve konferanslar düzenlenmektedir" dedi -"HEDEFÝMÝZ ÖÐRENCÝ SAYISINI ARTIRMAK"- Yeni açýlacak bölümlerle öðretim elemaný sayýsýný ve öðrenci sayýsýný artýrmayý hedeflediklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Kývrak, Osmancýk ilçesinin sunduðu sosyal imkanlar ve Hitit Üniversitesi'nin saðladýðý yüksek standartlar nedeniyle Ömer Derindere Osmancýk Meslek Yüksekokulunun öðrenciler için biçilmiþ kaftan olduðunu söyledi. Ýlçede 300 kapasiteli kýz ve erkek yükseköðrenim yurdunun temelinin atýldýðýný hatýrlatan Kývrak, barýnma sorununun çözülmesi ile Osmancýk'ta üniversite öðrencisi sayýsýnýn bin öðrenciye ulaþmasýnýn mümkün olduðunu, meslek yüksekokulunun kapasitesinin de böyle bir öðrenci artýþýna yeterli olduðunu kaydetti.

10 HABER 10 "Yükselen ekonomiler Türkiye modelini göz önüne almalý" ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý, 31 Aralýk 2013 tarihinde istihdamýn net olarak yüzde 4.7 artmasýný beklediklerini belirterek, "2014 yýlý haziran ayý sonu itibariyle ise 268 bin 334 kiþilik net istihdam artýþý olacaðýný öngörüyoruz. 30 Haziran 2014 tarihinde istihdamýn net olarak yüzde 4.8 düzeyinde artacaðýný tahmin ediyoruz" dedi. ÝÞKUR'dan yapýlan açýklamaya göre, ÝÞKUR tarafýndan 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýna iliþkin iþgücü piyasasýnýn talep boyutunu tespit etmek amacýyla gerçekleþtirilen araþtýrma neticesinde her 100 iþverenden 29'unun eleman aradýðý ortaya çýktý. Araþtýrma 74 ilde tam sayým, 7 ilde ise örneklem yöntemiyle 10 ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, tüm önlemlere raðmen küresel ekonomik durumun endiþe vermeyi sürdürdüðünü belirterek, bunun yükselen piyasalarý kýrýlgan hale getirdiðini ancak Türkiye'nin uyguladýðý modelin diðer yükselen ülkeler tarafýndan da göz önüne alýnmasý gerektiðini bildirdi. Maliye Bakaný Þimþek, Project Syndicate'e yazdýðý makalede, küresel ekonomi karþýsýnda Türk ekonomisinin durumunu özetledi. Þimþek, ABD yatýrým bankasý Lehman Brothers'ýn çöküþüyle tetiklenen durgunluk ve finansal krizin yan etkilerinin, patlak veriþinden beþ yýl sonra sürdüðünü, birçok geliþmiþ ekonomide reel GSYH'nýn kriz öncesi düzeyinden düþük kalmaya devam ettiðini, iþsizlik oranlarý ve bütçe açýklarýnýn yükseldiðini ve kamu borcu/gsyh oranýnýn rekor seviyelerde bulunduðunu belirtti. Maliye Bakaný Þimþek, "Makro ihtiyati politikalar güçlü ekonomik politikalarýnýn bir yedeði deðil, yine de finansal piyasalardaki bozulma ve büyük varlýk kabarcýklarýný önlemek ve böylece hem piyasalara hem de reel ekonomiye yönelik karþý þoklarýn riskini azaltmak temeldir" dedi. Bakan Þimþek küresel krizin patlak veriþiyle birlikte, büyük geliþmiþ ekonomilerin yükselen piyasa ekonomilerine yoðun sermaye akýþlarýna neden olan, düþük borçlanma maliyetli, krediye artan eriþimi saðlayan alýþýlmamýþ para politikalarýný devreye aldýklarýný belirterek birçok ülkenin bundan etkilendiðini bildirdi. Þimþek, "Henüz tüm önlemlere raðmen durum endiþe verici olmayý sürdürüyor" dedi. Maliye Bakaný Þimþek yükselen piyasa ülkelerinde kamu bilançolarýnýn, düþük açýk ve büyük döviz rezervleriyle birlikte var olan borç yapýsýyla her zamankinden güçlü haldeyken hane halký ve þirket borçluluðunun yükseldiðini belirterek, "Bu sermaye piyasalarýnda keskin bir dönüþe karþý birçok yükselen piyasada kýrýlganlýðý artýrdý" dedi. Þimþek þöyle devam etti: "Bu özellikle Türkiye gibi büyük cari iþlem açýklarýný yönetmiþ yükselen ülkeler için bir gerçek. Türkiye'nin dýþ açýðýnýn GSYH'sýnýn yüzde 6'sýna denk gelmesiyle birlikte yetkililer, döviz kuru çalkantýlarýný çok kýsa sürede azaltmaya yönelik iç tasarruflarý artýrýcý politikalarla reel sektörün uluslararasý rekabetini uzun vadede teþvik edecek önlemleri birleþtiren bir makro-ihtiyati çerçeveyi kabul etti. Bu diðer yükselen ekonomilerinin de göz önünde bulundurmalarý gereken bir modeldir" dedi. ÝÞKUR: 100 iþverenden 29'u eleman arýyor daha fazla kiþi istihdam eden 100 bin 852 iþyeri ziyaret edildiði belirtilen açýklamada, Ýþgücü arz ve talebinin doðru tespit edilmesi, buna uygun politikalarýn geliþtirilmesi amacýyla yapýlan araþtýrmada her 100 iþyerinden 29'unda açýk iþ olduðu ve 2013 yýlý içerisinde her 100 iþyerinden 44'ünde eleman temininde güçlük çekildiði ortaya çýktýðý vurgulandý. Araþtýrmayla ilgili bilgi veren ÝÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý "Açýk iþlerin karþýlanmasý noktasýnda 81 Ýl Müdürlüðümüzde çalýþmalar sürüyor. Aktif iþgücü programlarýmýzla eleman bulamayan iþverenlerimize yardýmcý olacaðýz" dedi. -ÝSTÝHDAM ARTIÞI DEVAM EDECEK- Yazýcý, 2013 yýlýnda istihdam artýþýnýn süreceðini, yýlsonu itibariyle istihdamda 263 bin 906 kiþilik net artýþ beklediklerini söyledi yýlý istihdam beklentilerine iliþkin de bilgi veren Yazýcý, þu açýklamalarda bulundu: "31 Aralýk 2013 tarihinde istihdamýn net olarak yüzde 4.7 artmasýný bekliyoruz. Diðer taraftan 2014 yýlý haziran ayý sonu itibariyle ise 268 bin 334 kiþilik net istihdam artýþý olacaðýný öngörüyoruz. 30 Haziran 2014 tarihinde istihdamýn net olarak yüzde 4.8 düzeyinde artacaðýný tahmin ediyoruz." Ýran da Facebook ve Twitter heyecaný! Ýran, Facebook ve Twitter gibi sosyal aðlara uyguladýðý engellemeyi bir süreliðine kaldýrýnca, Ýranlý kullanýcýlar büyük bir heyecan yaþadý. Ýran 2009 yýlýndan bu yana, Twitter ve Facebook gibi sosyal aðlara eriþimi engelleyen bir filtre uyguluyor. Dün gece sosyal aðlara uygulanan bu filtre bir anda kaldýrýldý. Ýranlý kullanýcýlar büyük bir heyecan yaþadý. Ancak, gerçek çok geçmeden anlaþýldý. Ýran kaynaklý Mehr Haber Ajansý nýn haberine göre, dün Facebook ve Twitter filtrelerinde bir arýza meydana geldi. Bunun üzerine, ülkenin belirli bir bölümünde kullanýcýlar, ulusal að üzerinden Facebook ve Twitter a girmeyi baþardý. Teknik arýza fark edildikten hemen sonra düzeltildi ve sosyal aðlar eriþime yeniden kapatýldý. Ýranlý kullanýcýlar bu sabah uyandýklarýnda ise sitelere eriþimin yeniden engellendiðini fark ettiklerinde büyük bir hayal kýrýklýðýna uðradý. Facebook ve Twitter gibi sosyal aðlara vekil sunucular kullanarak, çok düþük hýzla girmek zorunda kalan kullanýcýlar, yeni seçilen Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani nin Batý ya karþý daha ýlýmlý bir politika izleyeceðini belirtmesinden sonra, sosyal aðlar konusunda da bir adým atmasýný bekliyor. Fenerbahçe ye leblebi dopingi Çorum Fenerbahçeliler Derneði ile Çorum 1907 Gençlik Spor Kulübü tarafýndan 4. cüsü düzenlenen Ýstanbul ve Fenerbahçe Gezisi Eylül tarihlerinde gerçekleþtirildi. Çorum Fenerbahçeliler Derneði Genel Sekreteri ve Çorum 1907 Gençlik Spor Kulübü Baþkaný Cumhur Sevinç in koordinatörlüðünde yapýlan geziye, öðrenci ve velilerden oluþan 15 kiþilik bir grup katýldý. Burak Tur a ait ulaþým aracýyla Ýstanbul a giden grup, iki gün boyunca hem Ýstanbul un tarihi mekanlarýný hem de Fenerbahçe nin tesislerini görme fýrsatý buldu. ÝSTANBUL BÜYÜLEDÝ Ýstanbul Boðazý, Sultanahmet Cami, Topkapý Sarayý, Ayasofya, Kýz Kulesi, Eyüp Sultan ve Eminönü gibi Ýstanbul un ve Türkiye nin en önemli mekanlarýný ziyaret eden öðrenciler, ayrýca Üsküdar sahili, Taksim Meydaný, Gezi Parký, Pierre Loti Tepesi ni gezdi. Bostancý Prenses Otel de konaklayan öðrenciler, Ýstanbul programý boyunca bol bol fotoðraf çekinerek, ayrýca Eminönü ndeki balýk-ekmek lezzetini yerinde tattý. FENERBAHÇE NÝN MUHTEÞEM TESÝSLERÝ HAYRAN BIRAKTI Gezinin ikinci gününde Fenerbahçe Spor Kulübü nü tesisleri ziyaret edildi. Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý, Fenerbahçe Müzesi, Türkiye nin en büyük Fenerýum Maðazasý, Samandýra Can Bartu Tesisleri ni gezen grup, Kadýköy deki Yoðurtçu Parký nda bulunan Fenerbahçe nin efsane futbolcularý Lefter Küçükandonyanis ile Alex De Souza nýn heykellerini de görme imkaný buldu. Þükrü Saraçoðlu Stadý nda bulunan Fenerýum Maðazasý nda Yönetici Ýlhan Ekþioðlu ile de tanýþma ve görüþme fýrsatý bulunan grup, tüm ziyaretlerini, kulüp tarafýndan görevlendirilen rehber eþliðinde gerçekleþtirdi. FUTBOLCU VE TEKNÝK HEYETE ÇORUM LEBLEBÝSÝ Samandýra Can Bartu Tesisleri nde futbol takýmýnýn antrenmanýný da izleyen grup, Teknik Direktör Ersun Yanal ile futbolcularla da tanýþma imkaný buldu. Koordinatör Cumhur Sevinç tarafýndan Teknik Direktör Ersun Yanal ýn yaný sýra 'Kimse bir daha buna cüret edemeyecek' Suriye toplantýsýna katýlmak üzere Fransa'nýn baþkenti Paris'te bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Suriye sýnýrýnda Türk Hava Kuvvetleri tarafýndan düþürülen helikopterle ilgili açýklamalarda bulundu. Davutoðlu, ''Sýnýrýmýzda önemli bir geliþme yaþandý. Bugün öðleden sonra 14:25 civarýnda bir Suriye helikopteri sýnýrýmýza 5 mil yaklaþtýðý anda uyarýlmasýna raðmen yoluna devam etti. Sýnýrýmýzý 2 km derinliðe kadar ihlal etti. Tekrar uyarýlmasýna raðmen bu ihlali sürdürmesi sonrasýnda Türkiye, uluslararasý hukuktan gelen haklarýný ve egemenlik haklarýný kullanarak daha önce Türk Silahlý Kuvvetlerine verilen angajman kurallarý çerçevesinde Türk hava Oran, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesinde, "Suriye'ye karþý geçen yýl ilan edilen yeni angajman kurallarý sonrasýnda kaç kez hava sahamýz bu ülkeye ait hava taþýtlarý tarafýndan ihlal edildi? Bu ihlali yapan taþýtýn cinsi ve ihlalin yapýldýðý tarih ve zaman nedir? Ýhlaller karþýsýnda hangi giriþim ve müdahalelerde bulunuldu, sonuçlarý ne olmuþtur?" sorusunu yöneltti. "Dünkü ihlal ilk miydi?" diyen Oran, soru önergesinde þu sorulara yanýt aradý: "Yeni angajman kurallarý sonrasýnda kuvvetleri gerekli müdahalede bulundular ve cezalandýrýcý bir iþlem gerçekleþti. Suriye helikopteri Türk hava sahasýný terkettikten sonra 400 metre içeride düþtü.'' diye konuþtu. Türkiye'nin kendi sýnýrlarýna dönük herhangi bir ihlale kesinlikle izin vermeyeceðinin altýný çizen Ahmet Davutoðlu, ''Suriye'deki krizin þu ya da dün saat 14.25'te Suriye'ye ait MÝ-17 tipi bir helikopterin Hatay üzerinden hava sahamýzý ihlal etmesi yaþanan ilk vaka mýdýr? Suriye topraklarýna nasýl düþebildi? Sýnýrýmýzý 2 km ihlal ettiði belirtilen ve manevra kabiliyetinin çok düþük olduðu bilinen MÝ-17 Suriye helikopterinin, Türk F-16'larýnca vurulmasýnýn ardýndan sýnýrdan 2 km içeride Suriye topraklarýnda yere düþmesi mümkün müdür? Bu nasýl gerçekleþmiþtir?birkaç saniyede paraþüt takmak mümkün mü?mý-17 tipi helikopterlerde pilotlar, uçuþ esnasýnda paraþütlerini sýrtlarýnda mý taþýrlar yoksa takým kaptanlarý Emre Belözoðlu ve Volkan Demirel ile futbolcularýn tümüne Çorum Leblebisi hediye edildi. Çorum dan gelen ziyaretçilerine son derece samimi davranan Teknik Direktör Ersun Yanal ile futbolcular, onlarla tek tek fotoðraf çekindi. FÝKRET HIÞIROÐLU DAN BÜYÜK DESTEK Çorum Fenerbahçeliler Derneði ile Çorum 1907 Gençlik Spor Kulübü tarafýndan 4 üncüsü düzenlenen Ýstanbul ve Fenerbahçe Gezisi ne, Hýþýroðlu Leblebi sahibi Fikret Hýþýroðlu büyük destek verdi. Fenerbahçeli olan Hýþýroðlu, futbolcu ve teknik heyete hediye edilen leblebileri kendisi karþýladý. Çorum Fenerbahçeliler Derneði Genel Sekreteri ve Çorum 1907 Gençlik Spor Kulübü Baþkaný Cumhur Sevinç, önceki yýllarda düzenlenen gezilere de büyük destek veren Hýþýroðlu na, tüm Fenerbahçeliler adýna teþekkür etti. VALÝLÝK VE BELEDÝYE DEN DESTEK Çorum Fenerbahçeliler Derneði ile Çorum 1907 Gençlik Spor Kulübü tarafýndan 4 üncüsü düzenlenen Ýstanbul ve Fenerbahçe Gezisi ne Çorum Valiliði Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Müze Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi tarafýndan da destek verildi. Koordinatör Cumhur Sevinç, Kültür ve Turizm Müdürlüðünce Fenerbahçeli futbolcu ve teknik heyete takdim edilmek üzere hediyelik Güneþ Kursu sembolü, Belediye ve Çorum Müzesi nce de Çorum ve Hitit Medeniyeti ni tanýtan görseller verildiðini belirterek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Müze Müdürü Önder Ýpek e teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ bu þekilde ülkemize bulaþtýrýlmasýna ve ülkemize dönük ihlale dönüþmesine kesinlikle imkan tanýmayacaktýr'' dedi. Ahmet Davutoðlu, bütün imkanlarýmýzla sýnýrlarýmýzýn, halkýmýzýn güvenliðini korumaya kararlýyýz.'' dedi.dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, helikopterin düþürülmesinden sonra BM Genel Sekreteri'ne ve BM Güvenlik Konseyi'ne de dönem baþkaný Avusturalya üzerinden bilgi verileceðini kaydetti.na- TO'da da konsey üyelerine bu konuda detaylý bilgi sunulacaðýný söyleyen Davutoðlu, ''Kimse bir daha Türkiye'nin sýnýrlarýný herhangi bir þekilde ihlal etme cüreti gösteremeyecektir. Bu konuda her türlü tedbir alýnmýþtýr.'' dedi. Oran, düþürülen Suriye helikopterini Meclis gündemine taþýdý oturduklarý koltuklarýn altýnda mýdýr? Paraþütler koltuk altlarýnda ise F-16 gibi ileri teknoloji ürünü savaþ uçaðýnýn yaptýðý füze atýþý sonrasýnda hedef konumundaki MÝ-17'nin pilotlarýnýn birkaç saniye içerisinde paraþütlerini giyerek atlamasý teknik ve askeri olarak mümkün müdür? Düþürülen helikopterde GPS tarzý dijital konum belirleme sistemleri var mýdýr? Düþürülen Suriye helikopterinde saldýrý amaçlý silah-füze sistemi saptandý mý?mý-17'lerin genelde ordularda keþif, gözetleme, nakil iþleri için kullanýldýðý bilgisi doðru mudur?"

11 SPOR 11 Balçova hazýrlýklarý baþladý Ýskilip Belediyespor maçý hazýrlýklarý baþladý Hacettepespor karþýlaþmasýnýn ardýndan gözünü iç sahada oynayacaðý Balçova Belediyesporkarþýlaþmasýna çeviren Çorum Belediyespor dün haftanýn ilk çalýþmasýný gerçekleþtirdi. Tüm futbolcularýn katýldýðý antrenmanda Hacettepespor karþýlaþmasýnda dizinden sakatlanan Ýmam, masör Ali Akýnalp'in kontrolünde çalýþýrken, ayak tarak kemiðinde hafif aðrýsý bulunan Macit ise takýmdan ayrý düz koþu ile antrenmaný tamamladý. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 15.00'te start alan çalýþma ýsýnma hareketleri 15 dakikalýk tempolu koþuyla baþladý. Tempolu koþularýn ardýndan futbolcularý 3 takýma ayýran tecrübeli teknik adam bu bölümde dar alanda çabuk pasa dayalý bir çalýþma uygulattý. Çalýþma sýrasýnda futbolculara sýkça uyarýda bulunan teknik patron Özbað dar alanda top ayaðýnda olan takýmdan çabuk pas topu kaybeden takýmdan da pres uygulamasýný istedi. Antrenmanýn 3 kaleli çalýþmasýnda dar alandan yarý sahaya geçen Belediyesporlufutbolcular bu çalýþmada da anipres ve çabuk pas çalýþmasý gerçekleþtirdi. Antrenman yarý sahada taktik çift kale ile tamamlandý. Belediyespor bugün yapacaðý çalýþma ile Balçova maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele edecek olan Çorumspor, yeni sezonun ilk lig maçýnda karþýlaþacaðý Ýskilip Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün sabah yaptýðý tek antrenmanla start verdi. Pazar günü Ýskilip Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýna Teknik Direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ nezaretinde haftanýn ilk çalýþmasý ile baþladý. Pazartesi gününü dinlenerek geçiren Çorumspor dün saat 10.30'da 1 nolu sentetik çim sahada haftanýn ilk antrenmanýný yaptýlar. Yaðmur yaðmasý nedeniyle Nazmi Avluca sahasýný kullanmayan kýrmýzý siyahlý takýmda haftanýn ilk antrenmanýna okullarýn açýlmasý nedeniyle okulda olan futbolcular katýlamadýlar. Teknik Direktör Sunay Güneþ yönetimindeki çalýþma kondisyona yönelik kuvvet hareketleri ile baþladý daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Futbolcularýn az olmasý nedeniyle yarý sahada taktik çalýþma yaptýran Teknik Direktör Sunay Güneþ futbolculardan devamlý rakibe orta alanda baský yapmalarýný ve boþ alan býrakmamalarý istedi. Çalýþmanýn son bölümünde ise savunma ve forvet oyunlarýna yan top antrenmaný yaptýran Güneþ, savunma oyuncularýndan rakibi önlerinde tutmalarýný ve rahat vurdurmalarýný uygulamalý olarak gösterdi. Çorumspor, Ýskilip Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek. SPOR SERVÝSÝ Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu Ailesi kahvaltýda bir araya geldi Yaz döneminin sona ermesi nedeniyle Fenerbahçe Basketbol Okulu'nun geleneksel olarak düzenlenen sabah kahvaltýsý geçtiðimiz Pazar günü Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde veli sporcu ve antrenörlerin katýlýmýyla gerçekleþti. Çok sayýda veli ve sporcuyu bir araya getiren kahvaltý samimi bir ortamda gerçekleþirken velilerin tanýþma kaynaþma ve sohbet imkaný bulduklarý kahvaltýnýn sonunda antrenörler katýlýmlarýndan dolayý veli ve sporculara teþekkür etti. Okul antrenörleri geçen dönemin deðerlendirmesini ve kýþ dönemi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler, öðretim yýlýnda eðitim camiasýna ve öðrencilere baþarýlar dilediler ayrýca bu leziz yiyecekleri hazýrlanmasýnda kusursuz hizmet veren okul yönetimine restaurant çalýþanlarýna teþekkür ettiler. Velilerde her turnuvanýn ardýndan bu ortamý hazýrlayan antrenörlere teþekkür ederek bir sonraki organizasyonu sabýrsýzlýkla bekleyeceklerini belirttiler. SPOR SERVÝSÝ Gazi'ye piyango Spor Toto 3.lig 1.grupta Pazar günü oynanan ve 1-1 biten Orhangazispor-Ünyespor maçýnda Ünyespor'un sahada ayný anda 5 kontenjan oyuncu bulundurmasý nedeniyle 3-0 hükmen yenik sayýlmasý gündeme geldi. Gece yarýsý Orhangazisporlu futbolcularýn esame listelerinden fark ettiði olay sonrasýnda Ünyespor'un sahada kaleci Ömer Sepçi, Oktay Yiðit, Erhan Aydýn ve Yalçýn Kýlýnç'la mücadele ederken maçýn 83.dakikasýnda kontenjan olmayan Tolga'nýn yerine yine kontenjan oyuncu Özkan'ý soktuðu, Federasyon kurallarý gereði ayný anda sahada 5 oyuncu birden kontenjan bulundurulamayacaðý nedeniyle yine kurallar gereði Ünyespor'un 3-0 hükmen yenik sayýlacaðý belirlendi. Orhangazispor ile Ünyespor arasýnda oynanan ve 1-1 biten 3.lig 2.grup maçýnda Ünyespor ayný anda sahada 5 Kontenjan futbolcu bulundurduðu için kurallar gereði 3-0 hükmen yenik sayýlacak. Bu durumda Orhangazispor, Ünyespor maçý 3-0 Orhangazispor lehinde tescil edilmiþ olacak. GECE YARISI FARK EDÝLDÝ Maçýn ardýndan ise Ünyespor soyunma odasýnda bazý gerginlikler yaþandýðý ancak bu gerginliðin dýþarýya yansýmadýðý belirlendi. Gece yarýsý ise Orhangazispor kulüp müdürü Þinasi Kaya, esame listelerini incelediði esnada durumu fark etti. Orhangazispor konunun deðerlendirilmesi için ise federasyona baþvurusunu yapacak. Diðer yandan maçtan bir gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayýnladýðý esame listesi ve deðiþikliklerde de Ünyespor'un sahada ayný anda 5 kontenjan oyuncu oynattýðý da tescillenmiþ oldu. SPOR SERVÝSÝ Ünyespor baþkaný faturayý kenar yönetime kesecek! Teknik heyetin inanýlmaz hatasý Spor Toto 3.lig 2.Grup 3. hafta karþýlaþmasýnda deplasmandaorhangazispor ile 1-1 berabere kalan Ünyespor'da oyuna sokulan 5. kontenjan oyuncu skandalý yaþanýyor. Maça kalede Ömer Sepici, stoperde Yalçýn Kýlýnç, orta saha Oktay Yiðit ve forvet Erhan Aydýn olmak üzere 4 kontenjan oyuncu ile baþlayan Ünyespor 83. dakikada kontenjan olmayan Tolga'yý oyundan aldý ve yerine kontenjan olmayan bir oyuncu almasý gerekirken bir diðer kontenjan oyuncusu Özkan Yaþar'ý sahaya çýkardý. Özkan Yaþar'ý sahaya süren Ünyespor kenar yönetimi 90+4 gelen gole sevindi sevinmesine ama yapýlan kontenjan futbolcu hatasý geç fark edildi. 1-1 biten maç sonunda taraflar birer puanla soyunma odasýna gittiler. 90+4'te gelen golle 1-1 berabere sona eren maçtan alýnan 1 puanýn silinmesi ve Ünyespor'un hükmen yenik sayýlmasý gündeme geldi. Yeþil-beyazlý takýmýn kenar yönetimi sahaya 5. kontenjan oyuncuyu sürünce olanlar oldu ve bu hata Ünyespor'un pahalýya patladý. KULÜP MÜDÜRÜ ORTAYA ÇIKARTTI! Maç sonu kontenjan hatasý ile ilgili herhangi bir bilgi ortaya atýlmazken, Orhangazispor yönetiminin yaptýðý araþtýrma sonucu skandal ortaya çýktý. Orhangazispor Kulüp Müdürü Þinasi Kaya maç sonunda esame listelerini kontrol ederken Ünyespor'un 83. dakikadan sonra 5 kontenjan ile sahada mücadele ettiðini fark etti ve kulüp yönetimi ile Bursa basýnýný bilgilendirdi. ÜNYESPOR HATAYI GEÇTE OLSA FARK ETTÝ! Maçýn 83. dakikasýnda yaþanan kontenjan oyuncu hatasýný maç bitmeden Ünyespor kenar yönetiminin fark ettiði ancak bunu hissettirmediði, maç bitiminde ise yeþil-beyazlý takýmýn soyunma odasýnda yapýlan yanlýþlýkla ilgili büyük tartýþmalar yaþandýðý gelen bilgiler arasýnda. HÜKMEN YENÝK SAYILACAK! Yaþanan kontenjan olayý ile ilgili olarak Orhangazispor kulübünün PFDK'ya baþvuruda bulunduðu ve kurulun önümüzdeki perþembe günü, 1-1 biten maçla ilgili kararý vermesi bekleniyor. Kurala göre kontenjan kuralýný ihlal eden Ünyespor hükmen 3-0 sayýlacaðý gelen bilgiler arasýnda... BAÞKAN ÞAHÝN: "GEREKLÝ CEZALAR VERÝLECEK" Ünyespor'unOrhangazispor maçýnda yaþanan kontenjan fazlasý oyuncu olayý ile ilgili olarak Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin konu ile ilgili henüz Futbol Federasyonu'ndan kendisine bilgi gelmediði, bu konu ile ilgili Ünyespor herhangi bir ceza alýrsa faturanýn kenar yönetimine kesileceðini belirtti. Þahin; "Üzücü bir olayla karþý karþýyayýz. Daha henüz olay yeni. Eðer bu konuda Ünyespor ceza alýrsa bu konuda kim hatalýysa o cezasýný çeker" dedi. SPOR SERVÝSÝ

12 Düzyurt'un keyfine diyecek yok Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta, deplasmandasakaryaspor'u 4-0 gibi farklý bir skorla maðlup eden Düzyurtspor'da liderlik koltuðuna oturmanýn sevinci yaþanýyor. Teknik direktör Ömer Ortakudaþ, aldýklarý galibiyetle Düzyurtspor'un iyi bir deplasman takýmý olduðunu bir kez daha kanýtladýklarýný söyledi. Ortakudaþ, Sakarya'ya, galibiyet parolasýyla gittiklerini ve hak ettikleri 3 puanla döndüklerini belirterek, "Sakarya deplasmanýnýn zorlu geçeceðini düþünüyorduk. Amacýmýz erken gol bulup ardýndan rakibimizin yapacaðý hatalarý deðerlendirmekti. Bunu da baþardýk" dedi. Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur Müsabakalarý kurasý çekildi Belediyespor, Süper Lig ekibi Gaziantepspor ile eþleþti Gül: Hayýrlý olsun Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, dün antrenmaný sürpriz ziyaret gerçekleþtirerek futbolculara Ziraat Türkiye Kupasý'nda karþý karþýya gelecekleri Süper Lig ekibi Gaziantepspor maçý için baþarýlar dileyerek 'Hayýrlýsý olsun' dedi. Gül, antrenmanda ilk olarak Sedat Özbað'a baþarýlar dilerken kýsa bir süre futbolculara hitaben yaptýðý konuþmada Gaziantepspor karþýlaþmasýnýn kaybetmeleri halinde takým Özbað: Favorisi olan, galibi olmayan bir maç Ziraat Türkiye Kupasý'nda Süper Lig ekibi Gaziantepspor ile eþleþmelerini deðerlendiren Çorum Belediyespor teknik direktörü Sedat Özbað "Bu karþýlaþma favorisi olan ancak maç bitmeden galibi olmayan bir maç. Geçmiþ dönemlerde bunun çok örneklerini gördük. Orhangazispor ile geçtiðimiz yýl biz Ýstanbul Büyükþehir Beldiyespor'u eledik. SancaktepeBelediyespor yine Süper Lig ekibikayserispor'u eledi. Belediyespor yine Adana Demirspor'u eledi. Telafisi olmayan tek maçlar her zaman bu tür sonuçlara gebedir. Kupa maçlarýnýn bu özelliði var. Kupa maçlarý en zor maçlardýr. Bana göre bizden daha çok Gaziantepspor zorlanacaktýr. Her iki takým içinde bu eþleþme hayýrlý oldu" ifadelerini kullandý. ADNAN YALÇIN olarak kendilerinin bir þey kaybetmeyeceðini ancak bu maçý kazanmalarý halinde çok þey kazanacaklarýný söyledi. Futbolculardan kendilerine güvenmelerini isteyen Gül "Baþýnýzda geçen yýl kupada Süper Lig ekibi Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u eleyen bir teknik adam var. Sizde kendi kabiliyetinize güvendiðinizde neden tur atlayan takým olmayasýnýz. Bizim kaybedeceðimiz bir þey yok" Diyerek futbolculara moral verdi. ADNAN YALÇIN Prim sistemi belli oldu Galibiyete içerde 750, deplasmanda TL! Çorum Belediyespor'da bu sezon uygulanacak prim sistemi belli oldu. Belediyespor'un dünkü antrenmanýný saha kenarýndan izleyen Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram yaptýðý açýklama ile yönetim kurulu olarak Genel kaptan Hamit Iþýk'ýn tavsiyeleri doðrultusunda, baþkan Zeki Gül'ün de onayýyla yeni prim sistemlerini belirlediklerini söyledi. Özbayram, iç sahada oynanacak maçlarda galibiyet primini 750 TL olarak belirlediklerini dile getirirken, deplasmanda alýnacak galibiyette ise TL prim sistemi uygulayacaklarýný belirtti. Mustafa Özbayram, iç sahada yenilgi ile karþý karþýya kalýndýðý zaman ise futbolculara TL para cezasý uygulayacaklarýný ifade ederken, deplasmanda beraberliðe ise 500 TL prim ödemesi yapacaklarýný açýkladý. PEÞÝNATLARAY BAÞINA KADAR ÖDENECEK Futbolcu peþinatlarýnýn ödenmesi konusunda da açýklama yapan basýn sözcüsü ay baþýna kadar ödeyeceklerinin altýný çizdi. Eylül ayý sonuna kadar peþinatlarýn hepsinin ödeneceðini kaydeden Özbayram, primleri de bir sonraki maç öncesine kadar futbolculara ödeyeceklerini belirtti.özbayram, maçýn önemine göre de primlerde artýþ yapacaklarýný sözlerine ekledi. BEÞ BÝN LÝRALIK PRÝM BÝR BAÞKA MAÇA Öte yandan Hacettepe maçýnda galibiyet alýnmasý halinde takýma TL prim sözü veren iþadamý Necati Ceyhan'ýn takým berabere kaldýðý için bu sözünü ileri ki haftalarda genel kaptan Hamit Iþýk'ýn belirleyeceði bir maçta vereceðini de sözlerine ekledi. ADNAN YALÇIN Ziraat Türkiye Kupasý'nda 2. Tur kura çekimi dün gerçekleþtirildi. Ýlk turda Ünyespor'u 2-1'lik sonuçla kupa dýþýna atana Çorum Belediyespor, Süper Lig ekibi Gaziantepspor ile eþleþti. Karþýlaþma Gaziantep'te oynanacak. "Ziraat Türkiye Kupasý Türkiye'yi Kucaklýyor" sloganý ile bu yýl 52.'si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur Müsabakalarý kurasý, Ýstanbul Ataköy Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde çekildi. Yayýncý Kuruluþ A Haber'den canlý yayýnlanan kura çekimine, Profesyonel Kurul Baþkaný ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koþar, TFF Genel Sekreter Yardýmcýsý Özcan Þepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçýn ile kulüp temsilcileri ve Ziraat Bankasý yetkilileri katýldý. Profesyonel Kurul Baþkaný ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koþar, "Ýnþallah bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Türkiye Futbol Federasyonu'na, Türkiye'ye yakýþýr maçlar izlemeye devam edeceðiz. 1 yýl önce Türkiye'nin bütün sathýna yayýlan ve tüm illerimizin temsil edildiði Ziraat Türkiye Kupasý'nda, çok renkli mücadelelerin yaþanacaðýna inanýyorum. Burada gerçekleþtireceðimiz çekiliþle alt liglerimizde yer alan takýmlarýmýz, Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig takýmlarý ile eþleþecek. Sadece takýmlar deðil, þehirler kucaklaþacak, þehirlerimizin tanýtýmý saðlanacak. 2. Tur Müsabakalarý kura çekiminin hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Koþar'ýn konuþmasýnýn ardýndan kura çekimine geçildi. 1. Tur'dan yükselen 40 takým ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 36, PTT 1. Lig'de mücadele eden 19 ve Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupalarý'na katýlmayan 13 takým yer aldýðý kura çekiminde, seri baþý olan 54 takým, diðer 54 takýmla eþleþti. Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur Müsabakalarý Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve 54 takým 3. Tur Müsabakalarýna katýlmaya hak kazanacak. 3. Tur Müsabakalarý kurasýna 27 takým seri baþý olarak katýlacak ve diðer 27 takým ile eþleþecek. 3 Tur Müsabakalarý Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre yapýlacak. 4 Tur Müsabakalarý kurasý, 3. Tur'dan yükselen 27 takým ile Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupalarýnda mücadele eden 5 takýmýn katýlýmýyla çekilecek. Kura çekiminde 16 takým seri baþý olacak ve diðer 16 takýmla eþleþecek. 32 takýmýn katýlýmý ile oynanacak 4 Tur Müsabakalarý Aralýk tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupasý 5. Tur Müsabakalarý, 8'i seri baþý toplam 16 takýmýn çekilen kurada eþleþmesi ile Aralýk tarihlerinde yapýlacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karþýlaþmalarýn ardýndan 8 takým grup aþamasýna yükselecek. Grup Müsabakalarý, 4'er takýmdan oluþan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre yapýlacak. 4 takýmýn seri baþý olarak daðýtýlacaðý kura çekimi ile belirlenmiþ 2 grupta 4'er takýmla çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Eþleþmeler seri baþý sistemine göre belirlenecek ve seri baþý 4 takým kura çekimi ile gruplara eþit olarak daðýtýlacak. Diðer 4 takým da yine kura ile eþit olarak gruplara ayrýlacak. Oynanan müsabakalarýn ardýndan gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 4 takým ise, çapraz eþleþme yöntemi ile yarý finalde mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak karþýlaþmalarýn ardýndan kazanan iki takým Ziraat Türkiye Kupasý Final mücadelesinde karþý karþýya gelecek. ZÝRAAT TÜRKÝYE KUPASI 2. TUR EÞLEÞMELERÝ ÞÖYLE OLUÞTU: Hamit Iþýk: Zor maç olacak Ziraat Türkiye Kupasý 2. Turda Gaziantepspor ile eþleþmelerini deðerlendiren Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Süper Lig ekibi ile kupada elemek elbette zor olacak. Ýþimiz zor" dedi. Iþýk' Yenilmemiz halinde bir þey kaybetmeyeceðimiz bir rakiple eþleþtik. Kazanmamýz halinde ise hem moral hem de motivasyon açýsýndan çok þey kazanmýþ oluruz. Bizim için lig daha önemli. Bir sonraki lig maçýmýzý düþünmek zorundayýz ve hocamýzda bunu düþünerek kupada stratejisini belirleyecektir. Ancak kupada da elimizden geleni yaparak tur atlayabiliriz. Bu tür maçlarda neler olabileceðini þimdiden kestirmek çok zor. Turu atlayan taraf biz de olabiliriz' þeklinde konuþtu. ADNAN YALÇIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi.

Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Vali Baþköy orum da susuz köy kalmadýðýný söyledi. * HABERÝ 4 DE 18 EYLÜL 2013

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı