610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "610 bin ton þeker pancarý iþlenecek"

Transkript

1 TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý cevizi olduðu öne sürüldü. Çanakçý köyünün Sekizler Baðlarý mevkiinde bulunan ve köy halký tarafýndan tarihi bilinmeyen ceviz aðacýný görenler hayretler içerisinde kalýyor. Çanakçý Köyünde bulunan ceviz aðacýnýn Türkiye'nin en yaþlý ceviz aðacý olduðu iddia edildi. SAYFA 5 TE 610 bin ton þeker pancarý iþlenecek PANKO Birlik küspe paketleme tesisi kuracak Çorum PAN- KO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz 1991 yýlýnda üretime baþlayan Çorum Þeker Fabrikasý'nýn Çorum için özel bir yeri olduðunu söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 23. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Ýsmail Hakký Melendiz, "Þeker Fabrikasý Çorum'da devletin ilk ve en kapsamlý yatýrýmýdýr. Güzel þehrimiz Çorum'umuz önemli bir þeker üretim merkezlerinden biri olarak Türkiye'nin þeker üretimine ciddi katkýsý olmuþtur" dedi. SAYFA 7 DE Ajans Press'ten alýnan 8 aylýk Belediye Baþkanlarý haber karnesinde bir ilk yaþandý. Ankara ve Ýstanbul ilk 4'te yer almadý. Listenin ilk ve 18. sýralarýnda ise Çorumlu baþkanlar yer aldý. Seçimler yaklaþýrken, 81 ilde Belediye Baþkanlarýnýn medyada daha çok yer alma yarýþý baþladý. Sadece Ulusal basýnda deðil, bölge yerellerinde de icraatlarýn altýný çizmek için son döneme girildi. 81 il içinde, 1 Ocak - 31 Aðustos arasý en fazla haber olan baþkan, 10 binin üzerinde haber ile hemþehrimiz Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn oldu. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk Türk Þekerin en büyük fabrikalarýndan biri olan Çorum Þeker Fabrikasý'nýn, günde ortalama 6 bin 700 ton pancar iþleyecek þekilde projelendirildiðini ve daha sonra 7 bin 500 ton/gün olarak revize edildiðini söyledi. En medyatik belediye baþkaný listesinde iki Çorumlu SAYFA 5 TE SAYFA 6 DA KÖYDES'e 9 yýlda 124 milyon lira kaynak KÖYDES Tahsisat Komisyonu eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, ilçe kaymakamlarý ve ilgili daire müdürleri katýldý. Toplantý öncesinde yaptýðý konuþma da 2005 yýlýnda baþlatýlan Köy Altyapýsý Desteklenmesi (KÖYDES) uygulamasý kapsamýnda 9 yýl içerisinde Çorum'a toplam 124 milyon 236 bin 850 TL ödenek tahsis edildiðini ifade eden Vali Baþköy... SAYFA 2 DE "Ýsrail fitne ile Ortadoðu'da hep barýþa karþý tehdit olmuþtur" SAYFA 9 DA Mustafa Akaydýn Muzaffer Külcü Pancar sezonu açýldý Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn 2013 yýlý 23.dönem pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören gerçekleþti. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Ýl Acil Afet Durum Müdürü Elvan Kaya, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan fabrika çalýþanlarý ve davetliler katýldý. SAYFA 7 DE Ýlahiyata öðretmenlik bölümüne YÖK onayý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine yeni bir bölüm daha geliyor. Hitit Üniversitesi yönetimi YÖK'e Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde "Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü"nün... "Halkýmýzýn desteðiyle büyüyoruz, büyümeye de devam edeceðiz" AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ilçe danýþma meclis toplantýlarý tüm hýzýyla devam ediyor. Daha önce Alaca, Ortaköy ve Ýskilip'te yapýlan ilçe danýþma meclis toplantýlarýný Bayat bölümü gerçekleþtirildi. HEM'den Kurban Bayramý hazýrlýðý Çorum Halk Eðitim Merkezi yaklaþan Kurban Bayramý öncesi, örnek bir çalýþmayý hayata geçiriyor. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE SAYFA 5 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: HABER Ýmsâk : 04:50 Güneþ : 06:17 Öðle : 12:41 Ýkindi : 16:08 Akþam : 18:54 Yatsý : 20:14 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Yerleri ve gökleri, terâzinin bir kefesine, Kelime-i tevhîdi, diðer kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduðu kefe, elbette aðýr gelir. Hadîs-i þerîf ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: KÖYDES'e 9 yýlda 124 milyon lira kaynak KÖYDES Tahsisat Komisyonu eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, ilçe kaymakamlarý ve ilgili daire müdürleri katýldý. Toplantý öncesinde yaptýðý konuþma da 2005 yýlýnda baþlatýlan Köy Altyapýsý Desteklenmesi (KÖYDES) uygulamasý kapsamýnda 9 yýl içerisinde Çorum'a toplam 124 milyon 236 bin 850 TL ödenek tahsis edildiðini ifade eden Vali Baþköy, Çorum'a 2013 yýlýnýn birinci döneminde 7 milyon 853 bin TL ve ikinci döneminde ise 3 milyon 800 bin TL olmak üzere toplam 11 milyon 653 bin TL KÖYDES ödeneði tahsis edildiðini söyledi. KÖYDES ödeneði kapsamýndaki içme suyu projelerinin sýfýrdan bir þebeke yapýmý olmadýðýný, mevcut tesislerin bakým ve onarýmý olduðunu, Çorum'da içme suyu olmayan köy bulunmadýðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "2013 yýlý KÖYDES ek ödeneði ile 21 adet içme suyu, 2 adet sulama tesisi, 5 km 1. kat asfalt ve 32 adet köye kilittaþý yapýlacaktýr" dedi. Yýl sonuna kadar tamamlanacak projeler kapsamýnda il ya da köylerde yaþayan halkýn yaþam kalitesinin daha da iyileþtirileceðini kaydeden Vali Baþköy, "Mevsim þartlarý aðýrlaþmadan elimizdeki imkanlarý kullanarak çalýþmalarý zamanýnda bitirme çabasý içerisinde olacaðýz" þeklinde kaydetti. Karþýlýklý deðerlendirmelerin yapýldýðý KÖYDES toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. Haber Servisi Kaymakamlara "hizmette eþit davranýn" emri Günün Þiiri YARÝ ARAMAK Daðlar taþlar uçan kuþlar Durmaz oldu gözden yaþlar Ben yârimi arýyorum Her gelenden soruyorum Yankýsýndan ölüyorum Kaþý kara gözü kara Yankýdan oldum maskara Hasret kaldým ben bu yâre Daðý taþý ben aradým Görenlere müjde saldým Yalýnýzda evde kaldým Gelmez oldu uzak yoldan Duymadým hiçbir kuldan Haber alsam kesem kurban Emektardý benim haným Uçtu gitti benim kaným Sarpa gitti benim yolum (Rýza KOÇAK) arar durur Yaþar emme yapmaz kuru Canlý yaþar sonra ölür Nazlý yârimi gördünüz mü HAVA DURUMU Rýza Koçak Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Vali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe kaymakamlarý, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler katýldý. Çorum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek, idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. Kamu kurum ve kuruþlarýnýn amacýnýn doðru, Yýl: 9 Sayý: 2582 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : zamanýnda projelerle, verimli ve süratli bir þekilde vatandaþa hizmet etmek olduðunu ifade eden Vali Baþköy, "Tüm vatandaþlarýmýzý bir görüp ayýrt etmeden, onlara hizmetlerimizde kusur etmemeliyiz" dedi ve Kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Mustafa Niyazi kýzý Didem Þentürk HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,001 2,013 EUR 2,672 2,689 STERLiN 3,17 3,22 JPY YENi 0,02 0,0204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI BOSTANCI ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ýlahiyata öðretmenlik bölümüne YÖK onayý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine yeni bir bölüm daha geliyor. Hitit Üniversitesi yönetimi YÖK'e Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde "Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü"nün açýlmasý konusunda teklif sundu. YÖK Yürütme Kurulu yaptýðý toplantýda Hitit Üniversitesinin bu talebini görüþerek olumlu karar verdi. Komþu üniversitelere "güç birliði yapalým" teklifi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan beraberinde bir heyetle oluþan, Çankýrý Karatekin ve Kastamonu Üniversitelerini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet ilk ziyaretini Çankýrý Karatekin Üniversitesine yaptý. Ziyarette Çankýrý Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ýbrahim Savaþ üniversiteleri hakkýnda bilgiler vererek, gerçekleþtirdikleri bilimsel çalýþmalar ve projeler konusunda açýklamalarda bulundu. Prof. Dr. Savaþ, Hitit Üniversitesiyle ortak projeler yapmaktan büyük memnuniyet duyacaðýný ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bölge üniversiteleri olarak birlikte yapýlacak çalýþmalar ile her iki üniversitenin üstün yanlarýný bir araya getirerek kýsa zamanda daha hýzlý yol kat edilebileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversite hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek ortak projelere iliþkin açýklamalarda bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan, Çankýrý Karatekin Üniversitesi ile birlikte yapýlacak ortak çalýþmalarla her iki üniversitenin daha da büyüyeceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet daha sonra Kastamonu Üniversitesini ziyaret etti. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ile Üniversite Senato Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen görüþmede, Rektör Prof. Dr. Aydýn üniversiteleri ile ilgili bir tanýtým sunumu yaparak, iki üniversite arasýnda oluþturulan yakýn diyalogdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aydýn, her iki üniversitenin hem komþu hem de kardeþ olduðunu belirterek, her iki üniversitenin birlikte pek çok ortak çalýþma yapabileceðini belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan da, üniversite iliþkin genel bilgi vererek, üniversiteler arasýnda gerçekleþtirilecek iþbirliðinin her iki üniversiteyi daha da güçlü kýlacaðýný belirtti. Ýki üniversitenin somut adýmlar atarak omuz omuza daha da büyüyeceðini ve bulunduðu coðrafyaya daha büyük fayda saðlayacaðýný söyleyen Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesine gösterilen yakýnlýktan dolayý teþekkür ederek Prof. Dr. Aydýn'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine yapýlan ziyaretler sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki üniversite heyeti tarafýndan gerçekleþtirilen genel deðerlendirme ve koordinasyon toplantýsý ile program sona erdi. Rektör Alkan ile birlikte ziyaretlere þu isimler katýldý. Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuzhan Kývrak, Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Rektör Danýþmanlarý Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ali Salur ile Genel Sekreter Erdal Kanýk. Haber Servisi Yýkýlan okulun yerine spor salonu ve anaokulu yapýlacak Fatma Çaðdaþ Börekçi'den yeni kitap Çocuk edebiyatý yazarlarýndan Çorumlu Þair-Yazar Fatma Çaðdaþ Börekçi, "Çakma Öðrenci" isimli kitabýyla yeniden çocuk okurlarýyla buluþtu. Fatma Çaðdaþ Börekçi'nin sýradýþý, bir o kadar da eðlenceli karakteri Yusuf'un maceralarýný anlattýðý yedinci kitabý Çakma Öðrenci, Nesil Yayýnlarý arasýndan geçtiðimiz günlerde yayýna hazýrlandý. "Sýkýcý ders yoktur, eðlenmeyi bilmeyen öðrenci vardýr." vurgusunun yapýldýðý kitap, Ýbrahim Çiftçi tarafýndan resimlendi. "Çocuðun okula alýþma sürecinde annelere çok iþ düþüyor" Ýlköðretim Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ziya Gökalp Ýlkokulu'nda Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan "Veli-Çocuk" konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Görevlisi Kürþat Deðirmenci katýldý.deðirmenci konuþmasýnda okula uyum sürecinde uygun davranýþ yöntemleri, 5-6 yaþ çocuklarýn genel geliþimsel özellikleri gibi konularda bilgiler verdi. Okula uyum süresinde annelere çok iþler düþtüðünü ifade eden Deðirmenci, "Bu dönem anneler için zor bir dönemdir. Bu yüzden çocuðun okula alýþma süresinde annelere daha çok iþ düþüyor. Babalar bu konuda biraz geride kalýyor" dedi.okulun zihinsel faaliyetlerin yapýldýðý bir kurum olduðunu ifade eden Deðirmenci, "Zihinsel geliþim anne karnýnda baþlar. Bu yüzden Avrupa ülkelerinde anneler hamile döneminde beslenmelerine dikkat ederler" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu, eski hizmet binasýnýn yýkýmý tamamlandý. Gülabibey Mahallesi'ne 16 derslikli yeni Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu binasý yapýldýktan sonra, okulun eski binasý Ýl Encümeni kararýyla yýkýldý. Eski okul binasýnýn yýkým iþlemleri Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Yýkýlan okul arazisinin yerine bir adet spor salonu ve bir adet de anaokulu binasý yapýlacak. Bu kapsamda ihale keþif hazýrlýklarý tamamlanýrken, ilerleyen günlerde konuyla ilgili olarak ihaleye çýkýlacaðý kaydedildi. Haber Servisi

4 HABER 4 'El Ele Projesi' eðitimlerine Çorum'dan katýlým Samsun'da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi ve 19 Mayýs Üniversitesi'nin katkýlarýyla yürütülen proje kapsamýndaki 'El Ele Projesi', çevre illerden temsilcilerin de katýldýðý seminerle baþladý. Atakum Grand de Lux Otel'deki seminere, Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum il ve ilçelerinden sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin temsilcileri katýldý. 'Engellilik, Engelli Haklarý, Hak Temelli Yaklaþým, Savunuculuk ve Ayrýmcýlýkla Mücadele' konularýndaki seminerde Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Uzmaný Prof. Dr. Kasým Karataþ ve Engelliler Konfederasyonu Baþkaný Av. Turhan Ýçli konuþtu. Toplam 10 ay sürmesi planlanan 'El Ele Projesi'nin amaçlarýný anlatan Prof. Dr. Kasým Karataþ, "Samsun, Tokat, Amasya, Çorum il ve ilçelerinde farklý engel gruplarýna yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere kamu kurumlarý, yerel yönetimleri olarak toplamda 80 grubu bir araya getirerek engellilik, engelli haklarý, hak temelli yaklaþým, savunuculuk, ayrýmcýlýkla mücadele konularýnda bilgi düzeylerini geliþtirmek, farkýndalýklarýný artýrmak ve ayrýmcýlýkla mücadele süreçlerinde etkinliklerini artýrmak istiyoruz." diye konuþtu. Prof. Dr. Karataþ, "Proje sonunda yapýlan faaliyetlerle engelli alanýnda faaliyetlerini sürdüren STK'lar, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin genel bir profili çýkartýlarak, bu alanda hizmet sunan kurumlarýn görünürlüðünün artýrýlmasý saðlanacak. Bilgilendirme ve tanýtým toplantýlarý ve materyalleri ile kamuoyunun konu hakkýndaki farkýndalýklarý geliþtirilerek hak temelli yaklaþýmla ilgili olarak kamuoyunda farkýndalýk oluþturulmasý saðlanacak. Bölgedeki Engelli STK'larýnýn, kamu kurumlarýnýn ve yerel yönetimlerin bir arada çalýþma ve iþbirliði kültürünün geliþtirmesi ve iletiþim aðlarýnýn güçlendirilmesi saðlanacaktýr." Ýki gün süren seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. Daniþment'te Ýlköðretim Haftasý coþkusu Ýþ Bankasý'ndan Emeklilere ziyaret Osmancýk Daniþment Ýlkokulu ve Ortaokulunda Ýlköðretim Haftasý coþku ile kutlandý. Hafta dolayýsý ile okul bahçesinde gerçekleþtirilen kutlamalara öðrenci velileri ile birlikte okullarýn açýlmasý coþkusunu yaþayan öðrenciler þiir, gösteri vb etkinliklerde bulundular. Okula yeni atanan ve göreve baþlayan öðretmenler öðrencilerle tanýþtýrýldý. Okulun ilk gününde öðretmenleri ile hasret giderip öðretim yýlýnda kullanacaklarý kitaplarý teslim alan öðrenciler okul heyecanýný yeni yaþayan anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencilerine "hoþ geldiniz" diyerek birlikte þarkýlar söylediler. Türkiye Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü Melih Bayram Ýlko ve Müdürü Yardýmcýsý Hakan Tutka, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesine nezaket ziyaretinde bulundular. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Kýnýklý, ziyarette yaptýðý konuþmada "Emeklilerimizin onurunu yücelttiðiniz için teþekkür ederim çok yakýn bir zamanda biz emeklilerin bir anlaþmasý daha olacak" dedi. Türkiye Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü Melih Bayram Ýlko ise "Emekliler Derneði ile Türkiye Ýþ Bankasýnýn birliði artarak devam edecektir" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL "Halkýmýzýn desteðiyle büyüyoruz, büyümeye de devam edeceðiz" Yusuf Turan'a kutlama ziyaretleri Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Vekili Yusuf Turan'a kutlama ziyaretleri devam ediyor. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, S.S.32 Nolu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Hasan Eker, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Þefi Yaþar Kiriþçi, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek ile Kahveciler Odasý Tahsin Yüzgeç Yusuf Turan'ý ziyaret ederek tebriklerini ilettiler. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkan Vekili Yusuf Turan ise konuklarýna ayrý ayrý teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ilçe danýþma meclis toplantýlarý tüm hýzýyla devam ediyor. Daha önce Alaca, Ortaköy ve Ýskilip'te yapýlan ilçe danýþma meclis toplantýlarýný Bayat bölümü gerçekleþtirildi. Bayat AK Parti Ýlçe binasýnda yapýlan danýþma meclis toplantýsýna il yönetiminden Ýl Teþkilat Baþkaný Av.Yakup Alar, Mümtaz Yýlmaz, Sabri Benli, Mehmet Yetim ve Þamil Yýlmaz, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belde belediye baþkanlarý, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadýn kollarý gençlik kollarý katýldý. Divan Baþkaný Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar yaptýðý konuþmada "Yola çýkarken Türkiye'yi büyüteceðiz dedik. Çorum'u Bayatý büyüteceðiz dedik. Þükürler olsun verilen sözü yerine getirdik. Bu iþler kolay olmadý. Ýþin baþý istikrardýr. Siyasi istikrar ekonomik istikrarý, ekonomik istikrar ise sosyal istikrarý getirir. Çorum'da Bayat'ta bu istikrardan hizmet alarak faydalanmýþtýr, faydalanmaya devam etmektedir. Halkýmýzýn desteðiyle her geçen gün büyüyoruz, büyümeye devam edeceðiz" dedi. Daha sonra konuþan Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, "Bayat ilçesine yapýlan hizmetler AK Parti iktidarýnda artmýþtýr ve bunan sonrada artarak devam edecektir" þeklinde konuþtu. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ise konuþmasýnda belediye hizmetlerini ayrýntýlý bir þekilde anlatarak Bayat'a tarihinde görülmemiþ hizmet yaptýklarýný, ama bunun yeterli olmadýðýný, yapacak daha çok iþleri olduðunu ve Bayat halkýna layýk hizmetlere yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Toplantýda ilçe sorunlarý masaya yatýrýlarak yapýlan hizmetlerle yapýlmasý gerekenler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Haber Servisi

5 HABER 5 Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor HEM'den Kurban Bayramý hazýrlýðý Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý cevizi olduðu öne sürüldü. Çanakçý köyünün Sekizler Baðlarý mevkiinde bulunan ve köy halký tarafýndan tarihi bilinmeyen ceviz aðacýný görenler hayretler içerisinde kalýyor. Çanakçý Köyünde bulunan ceviz aðacýnýn Türkiye'nin en yaþlý ceviz aðacý olduðu iddia edildi.ceviz aðacý ile ilgili bilgi veren Özkan Uyar ceviz aðacýnýn 300 veya 400 yýllýk olduðunu tahmin ettiklerini belirterek, tam olarak ceviz aðacýnýn yaþýnýn bilinmediðini söyledi.uyar "Ceviz aðacýnýn yüksekliði 30 metreyi buluyor. Ortalama 500 metre alana dallarý yayýlýyor ve çapý ise 5 metreyi aþýyor. Bakýmýný ise kendim düzenli bir þekilde yapýyorum" dedi.uyar "Bu büyüklükte Çorum ve çevresinde hiçbir ceviz aðacý yok. Bize bu ceviz aðacý dedelerimizden yadigar kaldý. Bu cevizin tarihini köyde yaþayanlar bile hatýrlamýyor" ifadelerini kullandý. En medyatik belediye baþkaný listesinde iki Çorumlu Çorum Halk Eðitim Merkezi yaklaþan Kurban Bayramý öncesi, örnek bir çalýþmayý hayata geçiriyor. Halk Eðitim Merkezi Milli Eðitim Bakanlýðý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðinde "Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kurslarý" düzenlenmesine dair hazýrlanan protokol çerçevesinde kurs açmak için çalýþmalarýný tamamladý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, "Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursunun" Ýl Müftülüðü ile koordineli olarak yürütüleceðini belirterek amaçlarýnýn, Kurban Bayramýnda ibadet maksadýyla kurban kesmek isteyen vatandaþlarýn kurbanlarýný dini hükümlere, saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun bir þekilde kurban kesimi yapmalarýný saðlamak olduðunu belirtti. Þanlý, özellikle Kurban Bayramýnda nitelikli kesim elemaný ihtiyacýnýn fazla olacaðýndan hareketle iþin uzmaný eðitimcilerin yürüteceði kurs programý ile nitelikli kesim elamaný yetiþtirmek, yetiþmiþ elemanlarý ise bu alanda geliþtirmek istediklerini belirtti. Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Cemil Eker'in koordinesinde, Ýl Müftülüðü ile iþbirliði içersinde yapýlacak " Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursuna" talebin oldukça fazla olduðunu belirten Þanlý, kurs kayýtlarýnýn devam ettiði dile getirdi. Kurban kesim iþinin sadece kasaplýktan ibaret olmadýðýný, gerek dinen belirtilen þartlarý gerekse hijyen ve kesim metotlarýný içeren komplike bir bilgi ve beceri gerektirdiðini belirten Þanlý, kurs programýnda hem teorik hem de uygulamalý eðitim verileceðini açýkladý. Kurs 20 saatlik bir programla Veteriner Hekim ve Müftülük yetkilisi tarafýndan yürütülecek. Kurs programý içersinde kursiyerlere; kurban kesmenin önemi ve anlamý, kurban kesimindeki hijyen kurallarý, kurban kesilecek yerlerin tanzimi, insan saðlýðý açýsýndan alýnmasý gereken önlemler, yaralanmalara karþý önlemler, ilkyardým, yasal olarak kesim yapýlmasý gereken mahaller, kurban kesim teknikleri (uygulamalý), kurban yüzme teknikleri (uygulamalý) ve etlerin parçalanmasý teknikleri (uygulamalý) konularýnda bilgi verilecek. Haber Servisi Ajans Press'ten alýnan 8 aylýk Belediye Baþkanlarý haber karnesinde bir ilk yaþandý. Ankara ve Ýstanbul ilk 4'te yer almadý. Listenin ilk ve 18. sýralarýnda ise Çorumlu baþkanlar yer aldý. Seçimler yaklaþýrken, 81 ilde Belediye Baþkanlarýnýn medyada daha çok yer alma yarýþý baþladý. Sadece Ulusal basýnda deðil, bölge yerellerinde de icraatlarýn altýný çizmek için son döneme girildi. 81 il içinde, 1 Ocak - 31 Aðustos arasý en fazla haber olan baþkan, 10 binin üzerinde haber ile hemþehrimiz Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn oldu. Baþkan Akaydýn'ý, Adana Büyükþehir Belediye Baþkan vekili Zihni Aldýrmaz takip etti. Aldýrmaz 8 bin 565 haberle ikinci oldu. Baþkan Aldýrmaz'ý Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu takip Mustafa Akaydýn Muzaffer Külcü ederken dördüncü sýrada Bursa Belediye Baþkaný Recep Altepe yer aldý. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, 7 bin haber ile listenin beþinci sýrasýndan giriþ yaparken, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Kocaeli ve Kayseri Belediye Baþkanlarýnýn ardýndan sekizinci sýrada yer aldý. Büyükþehirler arasýndan sýyrýlarak öne çýkan Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu ile Denizli Belediye Baþkaný Osman Zolan en medyatik Belediye Baþkanlarý listesinde ilk 10'a girmeyi baþardý. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise 2 bin 308 haberle 18. sýrada yer aldý. Büyükþehirler arasýnda en az haber olan baþkan ise 33. sýrada, 672 adet haberle, Erzurum Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler olarak raporlandý. Haber adetlerinin bölgesel daðýlýmý incelendiðinde haber toplamýna göre, en medyatik bölge Marmara bölgesi olurken, bölgenin en çok haber olan baþkaný düþünüldüðü gibi Kadir Topbaþ deðil, Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe olarak açýklandý. Ziraat Odasý sertifikalý tohum satýþlarýna baþladý Çorum Ziraat Odasý sertifikalý tohumluk satýþlarýna baþladý. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, sertifikalý tohumluðun içerisinde yabancý madde ve yabancý tohum olmadýðý için hangi ürün ekilirse onun elde edilmesi bakýmýndan önemli olduðunu ifade etti. Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyetinin bulunduðunu ve bu sayede olumlu bir geliþme olduðunu dile getiren Mehmet Sayan, sertifikalý tohumluðun, bazý bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarýnda yüzde 25'e varan verim artýþý ve tasarruf saðlayarak tohum maliyetini düþürdüðünü ve üreticiye kazanç saðladýðýný vurguladý. Çorum Ziraat Odasý olarak her çeþit buðday, arpa sertifikalý tohumluk satýþýyla da çiftçilere hizmet vererek kolaylýk saðladýklarýný kaydeden Sayan, Ticaret Borsasýnda bulunan Ziraat Odasý'na ait satýþ bürosunda tohumluk satýþlarýnýn baþladýðýný açýkladý. Ziraat Odasý üyeleri ve tüm çiftçilerin sertifikalý tohumluk temini konusunda satýþ bürosuna uðramalarýný isteyen Sayan, sertifikalý tohumluk fiyatlarýnda da çiftçilere gereken kolaylýðýn saðlandýðýný ifade etti. Haber Servisi

6 HABER TEK bin ton þeker pancarý iþlenecek Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk Türk Þekerin en büyük fabrikalarýndan biri olan Çorum Þeker Fabrikasý'nýn, günde ortalama 6 bin 700 ton pancar iþleyecek þekilde projelendirildiðini ve daha sonra 7 bin 500 ton/gün olarak revize edildiðini söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 23. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Öner Öztürk, "Fabrikanýn ürettiði ana ürün kristal þekerdir. Yan ürün olarak melas ve küspe üretilmektedir. Küspe hayvan yemi olarak kullanýlmakta ve besiciliðin geliþmesine önemli katký saðlamaktadýr" dedi. Öztürk, "Bölgemizde þeker pancarý tarýmý fabrikamýza baðlý, Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak, Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlmaktadýr. Bölge teknik elemanlarýmýz pancar üretiminin her aþamasýnda modern tarým tekniklerinin uygulanmasý için çalýþmalar yapmakta, toprak iþleme, kaliteli tohum kullanma, gübreleme, sulama, mekanizasyon tedbirleriyle verim ve kalitenin artýrýlmasýný, buna karþýlýk üretim masraflarýný azaltarak üretici gelirlerinin artýrýlmasýna gayret sarf etmektedir" ifadelerini kullandý. Fabrika Müdürü Öztürk sözlerini þu ifadelerle tamamladý. "Fabrikamýz tarýmsal faaliyetlerini desteklemek ve teþvik etmek, verim ve kaliteyi artýrmak amacýyla pancar üreticilerine ayni ve nakdi yardýmda bulunulmaktadýr. Pancar üretim periyodu içerisinde, bakým, sulama ve söküm iþleri için nakdi avans verilmekte. Maliyetin yarý fiyatýna pancar tohumu temin edilmekte. Teslim ettiði pancarýn yüzde 20'si kadar yaþ küspe bedelsiz olarak verilmekte. Her üreticiye þeker stok durumuna göre ihtiyacý karþýlayacak miktarda pancar bedeline mahsuben þeker verilmektedir. Pancar ekim döneminden önce pancar tarýmý için gerekli olan suni gübreler temin edilerek üreticilere daðýtýlmaktadýr Saðlamýþ olduðumuz bu ayni ve nakdi ödemeler için herhangi bir faiz uygulamasý yapýlmamaktadýr. Pancar tarýmý çiftçiyi köye ve tarlaya baðlayarak ailenin fertlerine iþ imkâný saðlamakta, köyden kente göçün önlenmesinde bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn azalmasýna ve kýrsal kesimin kalkýnmasýnda önemli rol oynamaktadýr. Üretilen pancar taþýmacýlýk tarým alet ve makineleri olmak üzere birçok sanayinin geliþmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanýmý ile endüstriyel sektöre önemli katkýlar saðlamaktadýr. Fabrikamýz bu yýl 7 Bölge þefliðimize baðlý 161 köyce 3305 çiftçi tarafýndan dekarlýk alanda pancar ekimi yapmýþtýr. Bu alandan elde edilecek ürün miktarý 390 bin ton olup, Ayrýca Ankara, Yozgat, Kýrþehir ve Çarþamba þeker fabrikalarýndan toplam 242 bin ton pancar alýnacaktýr. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarýný 610 bin ton olacaktýr. Pancar iþlemesine tarihinde baþlanacak takriben 85 gün sürecektir. Ýþlenen pancardan 88 bin ton kristal þeker, 25 bin ton melas, 210 bin ton yaþ küspe üretimi beklenmektedir. Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 60 milyon lira ürün bedeli ödenecek olup, bu güne kadar ayný ve nakdi olarak 18 milyon lira ödeme yapýlmýþtýr. Fabrikamýzda yakýt olarak doðalgaz kullanýlmaktadýr. Kampanya süresince 16 milyon m3 doðalgaz kullanýlacaktýr. Yine kampanya süresince kullanacaðý elektriði kendi üretecek olan fabrikamýz, bunun için mevcut 2 adet 50 ton/h lik buhar kazanýndan elde edilen kýzgýn buhar; 4800 kw gücündeki 2 adet türbine vererek elektrik enerjisi üretmektedir. Fabrikamýzda anaerobik atýk su arýtým tesisi mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama verilmeden önce arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlmaktadýr. Fabrikamýz 2000 yýlýndan bu yana yaklaþýk 13 yýldýr özelleþtirme kapsam ve programýndadýr. Fabrikamýzýn da içinde bulunduðu Portföy C grubu fabrikalarýn satýþý tarihinde yapýlmýþ, ancak söz konusu ihale OYK tarafýndan iptal edilmiþ olup, özelleþtirme süreci devam etmektedir. Saðladý milyonlarca dolarlýk katma deðeri ile ülkemizin önde gelen kuruluþlarýndan biri olan þirketimiz, modern tarýmýn Anadolu da yaygýnlaþmasýna, öncü olarak, üreticisine saðladýðý gelir garantisi ile sosyoekonomik hayatýn geliþmesine katký saðlayan kurum oluþtur. Teþkilatýmýzýn daha etkin ve verimli hizmet için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada çalýþmalarýný ayný ciddiyetle sürdürecektir." Kubilay Kaan YÜCEL Köse'den hafta sonu mesaisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ MHP'de teþkilat yöneticilerinin aday adaylýðý süreci tamam Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Teþkilatýndan yapýlan açýklamada Çorum teþkilatlarýnda görev alan yöneticilerin aday adaylýðý sürecinin tamamlandýðý belirtildi. 1 Eylül 2013 mesai bitimine kadar parti teþkilatlarýnda görev alan yöneticiler aday adaylýklarý için istifalarýný vermeleri gerekiyordu. Yine 9 Eylül 2013 mesai bitimine kadar da ilçe baþkanlýklarýna baþvuruda bulunmalarý için süre tanýnmýþtý. Bu sürede Bayat'ta Bekir Güngör, Sungurlu'da Paþa Öksüz, Ortaköy'de Ahmet Cebeci, Dodurga'da Ahmet Aydoðdu ve Uðurludað'da ise Kadir Karagül ilçe baþkanlýðý görevlerinden aday adaylýðý için istifa ettiler. Ayrýca Ýl Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Kurtbaþ Belediye Meclis Üyeliði için, Sinan Eryücel ve Mustafa Karabýyýk ise Ýl Genel Meclisi üyeliði için istifa ettiler. MHP'de yönetici aday adaylýklarý dýþýnda tüm ilçelerde aday adaylýklarýna baþvurular ise devam ediyor. Haber Servisi Çorum Anadolu Birliði 2 bin top daðýttý Geçtiðimiz hafta sonu bazý ziyaretler gerçekleþtiren CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, önceki ay hayatýný kaybeden Evci Ortakýþla köyü muhtarý Abidin Gündoðar'ýn annesinin kýrk yemeðine katýldý. Daha sonra Bayat ilçesinde Ýlçe yöneticisi Bekir Cesur'un kýzýnýn düðününe katýlan Köse ardýndan esnaflarý ziyaret etti.ýncesu köyünü ziyaret eden, Köse, burada köylüler ve pikniðe gelen bazý vatandaþlarla sohbet etti. Milletvekili Köse burada yaptýðý deðerlendirme de, AK Parti hükümetine eleþtiriler de bulundu. Son yýllarda ülkede ciddi sorunlarýn yaþandýðýný kaydeden Köse, AK Parti hükümetinin yanlýþ politikalarýnýn sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sorunlara neden olduðunu söyledi. Hükümetin Acil Eylem Planý ile birlikte bazý radikal kararlar alarak, komþu ülkelerle iliþkilerin iyileþtirmesi için çaba sarf etmesi gerektiðini savunan Köse, "AK Parti'nin istikrarlý tarým politikalarý üzerine bazý üretimi artýrýcý, çiftçiye özel mazot gübre fiyat paketleri düzenlemesi gerekmektedir. Bunlar üzerine önemli reformlar yapmalýdýrlar. Türk çiftçisini, Ýsrail'in genetik tohum þirketlerine ve bazý tefecilere peþkeþ çekmiþlerdir. Bunlar bölücülük, yolsuzluk, kamuda haksýz kadrolaþma, yargý ve hukuk tahribatý üzerine memleketi deneme tahtasýna çevirdiler. Ülkemizi bu karanlýk sonu olmayan ucube iþlerden kurtarmaya çalýþacaklarýna, adeta çiftçimizi yok etme, mezhepçilik, derin komplolar, PKK aldatmacasý, ülke kaynaklarýnýn gayri meþru yöntemlerle malum güçlere peþkeþ çekilmesi iþini bir taþeron firma gibi titizce yapmaktadýr. Hükümet ülkemizi sonu olmayan bu bir girdaba sürüklemektedir. Uzaktan davulun sesi hoþ geliyor. Sayýn Baþbakan Erdoðan her tarafta kendi partizanlarýnýn mutluluðuna bakýp onlarýn mutluluðunu görmektedir. Halbuki bu memleketin her kesiminin bir sürü sorunlarý vardýr. Göstermelik ucube politikasýyla, güçlü milletimizin hoþgörüsünü ve iyi niyetini her þekilde istismar etmektedir. Yiðitlik ve dürüstlük intikam almakta deðil, herkese tahammül göstermekle olur" dedi. Bahadýr YÜCEL Çorum Anadolu Birliði Sungurlu'da çocuklara "Sungurlu Ýçin Bende Varým" projesi çerçevesinde 2 bin adet plastik top daðýttý. Çorum Anadolu Birliði sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. "Sungurlu Ýçin Ben de Varým" projesi çerçevesinde Sungurlu'da çeþitli sosyal etkinlikler gerçekleþtiren Çorum Anadolu Birliði, son olarak çocuklara 2 bin adet plastik top daðýttý. Konuyla ilgili açýklama yapan Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Kurulduðumuz günden beri gençlerimize ve çocuklarýmýza yönelik birçok proje yapmaktayýz. Bu projelerimiz arasýnda; 'daha enerjik ve daha saðlýklý bir gençlik için haydi çocuklar oyuna' diyerek yola çýktýk. Çocuklarýn enerjilerini harcayabilmeleri, daha güzel vakit geçirebilmeleri için dernek adýna yaptýrýlan plastik toplar geleceðimizin güvencesi olan çocuklarýmýza daðýtýldý" dedi. Haber Servisi

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU "Cami ve Cemevi yan yana olmaz" BAÞLIYOR BBP Genel Baþkaný Destici, yerel seçimlere hazýr olduklarýný açýkladý. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

defolarýndan kurtulmaz"

defolarýndan kurtulmaz Sungurlu da Futsal'da Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken, hedeflenen 64 takýmýn kýsa sürede yarýsýnýn

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı