Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi."

Transkript

1 Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Vali Baþköy orum da susuz köy kalmadýðýný söyledi. * HABERÝ 4 DE 18 EYLÜL 2013 ARÞAMBA Kaymakamlara kusursuz hizmet uyarýsý Vali Sabri Baþköy, Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Baþköy, ilçe yöneticilerine vatandaþa hizmette aksama olmamasý talimatýný verdi. 81 ile Suriye ikazý Suriye'den gelebilecek tehditlere karþý 81 ile uyarýda bulunuldu. * HABERÝ 15 DE Ýlâhiyat a yeni bölüm Hitit üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü nün açýlmasý onaylandý. * HABERÝ 4 DE Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Günlük Siyasi Gazete * HABERÝ 6 DA Fiyatý : 40 Kuruþ Kalbine Ka izin vermedi Muðla'da 2 gün önce geçirdiði trafik kazasý sonucu beyin ölümü gerçekleþen 19 yaþýndaki orumlu gencin ailesi tarafýndan böbrek, karaciðer ve pankreasý baðýþlandý. Ailesi, oðullarýnýn sevdiði kýzýn isteði üzerine "o kalp sevdiðine ait" diyerek kalbini ise baðýþlamadý. * HABERÝ 10 DA 610 bin ton pancardan 88 bin ton þeker üretilecek Þeker de dev kampanya Üreticilere 60 milyon TL ödenecek orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn detaylarýný açýkladý. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarý 610 bin ton olacak diyen Öner Öztürk, 88 bin ton kristal þeker, 25 bin ton melas ve 210 bin ton yaþ küspe üretmeyi planladýklarýný söyledi. Ýsrail Orta Doðu için tehdit TRT Türk e konuk olan orum Milletvekili AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Ýsrail in terörist bir devlet olarak Orta Doðu için bir tehdit oluþturduðunu söyledi. * HABERÝ 9 DA MHP de adaylýk istifalarý MHP den yapýlan açýklamada, MHP orum Teþkilatlarýnda görev alan yöneticilerin aday adaylýðý sürecinin tamamlandýðý bildirildi. * HABERÝ 7 DE Meteoroloji uyardý Meteoroloji Genel Müdürlüðü, kuvvetli yaðýþ konusunda vatandaþlarý ve yetkilileri uyardý. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ile birlikte ani sel, su baskýný, heyelan ve yerel su hortumu riskine dikkat çekildi. orum da önümüzdeki günlerde sýcaklýk derece olacak. * HABERÝ 6 DA Murat Yýldýrým, Canan Reçber'in sorularýný cevapladý. * HABERÝ 14 DE Þeker Fabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasý dün düzenlenen törende dualarla açýldý. AK Parti ülkeyi girdaba sürüklüyor Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK hizmet binasýnýn açýlýþýný yapmýþtý. CHP orum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti iktidarýnýn ülkeyi girdaba sürüklediðini savundu. * HABERÝ 7 DE SGK da insansýz SGM dönemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi amacýyla Türkiye genelinde "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný söyledi. CHP orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe ve köylerde vatandaþla buluþtu. * HABERÝ 2 DE

2 2 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 ir yerel gazete elime Btutuþturuldu, okumam istendi. Eskiþehir'de yayýnlanan Eylül tarihli gazetenin manþetinde 'Zafer Eskiþehir halkýnýn ve yerel basýnýndýr' baþlýðý yer alýyordu. Büyükþehir Belediye Meclisi, Eylül ayý son toplantýsýnda yýkýlacak olan mevcut stadyum alanýnýn kent meydaný olmasýný tescil etmiþ. Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen, 'Zafer Eskiþehir halkýnýn ve yerel basýnýndýr' demiþ. Esasýnda mecliste mevzuya dair tartýþma yaþanmýþ. CHP'liler Büyükerþen'e teþekkür ederken, AK Partililer Baþbakan'dan baþlayýp bölge milletvekillerine teþekkür edilmesi gerektiðini ifade etmiþ. Baþkan Yýlmaz Büyükerþen de, "Meclise konuyu ben getirdim ancak asýl teþekkür edilmesi gereken Eskiþehir halkýnýn direnci ve yerel basýnýn bu konunun üzerinde ýsrarla durmasýdýr." diye konuþmuþ. Konya'dan sonra Eskiþehir'de de mevcut þehir stadýnýn bulunduðu alan yýkýlýyor. Yerlerine Belediye Baþkanlarýnýn deðil, halkýn istediði yapýlýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün istekleri doðrultusunda Belediye Meclisi mevcut þehir stadýnýn yerine devasa yüksek konutlar, alýþveriþ merkezi, otel vs...planladý, ihaleyle satmaya niyetleniyor. Eskiþehir'de ise, yerel halkýn ýsrarlý talepleri doðrultusunda þehir stadý kent meydaný yapýlýyor. Hatýrlanacaðý üzere orum'da da bu konuda itirazlar oldu ancak, bir þey deðiþmedi. Anladýðým odur ki, büyük þehir olmak öyle kolay olmuyor. Eskiþehir ve Konya örneðinde olduðu gibi en baþta þehri yönetenler vizyon sahibi olacak, beraberinde yöre halký, sivil toplum ve dahi biz. Bu arada Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki gün makamda bankacýlarla görüþmüþ. Öðleden önce Muzaffer Külcü baþlayan görüþmeler periyodik aralýklarla öðleden sonra da devam etmiþ. Belediye Baþkaný ve bankacý buluþmasý spor camiasýnýn neferleri tarafýndan farklý yorumlanmýþ. Mevcut þehir stadýný yenisini yapmadan satamayan Baþkan Külcü'nün bu iþi kredi ile çözmeye çalýþtýðý savunuluyor. Kimileri de bankacýlarla promosyon görüþmeleri yapýldýðýný söylüyor. Doðru mu, deðil mi yakýnda anlarýz. Büyük þehir' olmak böyle bir þey Evdeki hesap çarþýya uymadý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Þehit Stadý ve müþtemilatýnýn bulunduðu alaný satarak yerine yeni stadyum ve spor kompleksi yapmayý planladý. Ancak evdeki hesap çarþýya uymadý. Yeni stadyum yapýlmadan eskisinin ortadan kaldýrýlmasý pek mümkün görünmüyor. Bundan sonra ne olacak derseniz, bekleyip göreceðiz... SGK da insansýz SGM dönemi GK Baþkaný Ýlhan: S"Vatandaþýmýz, yüz yüze verilen hizmetlerden, bir çalýþanýn karþýlarýnda kendisine cevap vermesinden daha memnun kalýyor" "Vatandaþlarýmýz, merkezlerimize gelmiþ gibi, TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecek. Ama tek fark, ekranda onlara cevap veren bir kiþi olacak" "Ýnsansýz SGM lerin, hizmet sunum kalitesinin artýrýlmasýyla vatandaþýn tüm iþlemlerini sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden yapabileceði bir araç olmasý hedeflenmektedir" Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi amacýyla Türkiye genelinde "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný söyledi. Ýlhan, yaptýðý açýklamada, sosyal güvenlik sisteminin, nüfusun tümünü kapsayan, toplumun deðiþen ihtiyaçlarýný karþýlayabilen, Mali sürdürülebilirliði olan ve kaliteli hizmet sunan bir yapýya kavuþturulmasýný planladýklarýný belirtti. Geleceðe dönük bir bakýþ açýsýyla vatandaþ memnuniyetinin artýrýlmasý, hizmetlerin çabuklaþtýrýlmasý, zaman ve iþ gücü kayýplarýnýn önlenmesi için çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Ýlhan, tüm vatandaþlarýn kurum hizmetlerinden yararlanabilmesinin yaný sýra etkin, verimli ve kesintisiz bir hizmet sunulabilmesi için "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný kaydetti. Vatandaþýn hizmete ihtiyaç duyacaðý anda kolay eriþebileceði þekilde yanýnda Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ olabilmek için hastane, AVM, üniversiteler ve kaymakamlýk binalarý gibi bölgelere kurulacak merkezlerin, vatandaþlar için büyük kolaylýklar saðlayacaðýný vurgulayan Ýlhan, þöyle konuþtu: "Türkiye'de, kurumumuzun yönetmeliði çerçevesinde nüfus, sigortalý sayýsý ve mesafe yönünden sosyal güvenlik merkezi kurulmasý kriterlerine uygun olmayan 520 ilçe bulunuyor. Yaklaþýk 17 milyon vatandaþýmýzýn yaþadýðý bu ilçelerimizin nüfusu, toplam nüfusun yaklaþýk yüzde 23'üne tekabül etmektedir. Dolayýsýyla göz ardý edilemeyecek kadar büyük bir kitleye hizmet ulaþtýrma gerekliliði doðuyor. Ülke genelinde 48 ilde 265 AVM ile üniversite, hastane ve çeþitli devlet binalarý olmak üzere 3 bine yakýn kurum ve kuruluþun hizmet binasýnýn bulunduðu göz önüne alýndýðýnda, bu merkezlerin vatandaþa hizmet ulaþtýrma adýna önemli bir potansiyel oluþturduklarý ortaya çýkmaktadýr." "TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecekler" Ýnsansýz SGM projesi ile vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesinin saðlanacaðýný anlatan Ýlhan, "Vatandaþýmýz, yüz yüze verilen hizmetlerden, bir çalýþanýn karþýlarýnda kendisine cevap vermesinden daha memnun kalýyor. Karaman ve Þanlýurfa'da, emeklilik, sigortalýlýk, saðlýk, Ýþ- Kur ve çalýþma hayatýyla ilgili, vatandaþlarýmýzýn tüm sorularýna 7 gün 24 saat cevap veren 'Alo 170' çaðrý merkezlerimiz var. KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk Gelecek ay Sivas'ta da bir merkezimiz açýlacak. aðrý merkezlerimizde çalýþan elemanlarýmýz, insansýz SGM'ler aracýlýðýyla vatandaþlara hizmet verecek. Vatandaþlarýmýz, merkezlerimize gelmiþ gibi, TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecekler. Ama tek fark, ekranda onlara cevap veren bir kiþi olacak. Daha sýcak bir ortam olacak" ifadelerini kullandý. Ýlk etapta, öncelikli olarak vatandaþlarýn en çok ihtiyaç duyduðu konularda hizmet verileceðini belirten Ýlhan, "Ýlerleyen aþamalarda e-devlet uygulamasýna paralel olarak vatandaþlarýmýzýn gerek bilgi alma gerekse talep ve sonuçlarýný alabileceði, saðlýk aktivasyonlarýný yaptýrabileceði, kredi kartlarý ile sigorta primlerini ödeyebileceði 7/24 hizmet verebilecek skilip Seyirçay ÝKöyü 2. Geleneksel Bayram Þenlikleri, 17 Ekim 2013 Perþembe günü baþlayacak. Þenlik kapsamýnda, yarýþmalar, müzik, bir platform oluþturulmasý amaçlanmaktadýr. Ýnsansýz SGM'lerin, hizmet sunum kalitesinin artýrýlmasýyla vatandaþýn tüm iþlemlerini sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden yapabileceði bir araç olmasý hedeflenmektedir" diye Ýskilip te þenlik var Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK hizmet binasýnýn açýlýþýný yapmýþtý. eðlence ve güreþ müsabakalarý düzenlenecek. konuþtu. Ýlhan, gelecek ay Ýstanbul'da düzenlenecek bir fuarda tanýtýmýný yapacaklarý Ýnsansýz SGM'lerin, kýsa süre içerisinde pilot bölgelerden baþlamak üzere ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlacaðýný da sözlerine ekledi. (A.A.) (.HAK:2629) KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. ALBAYRAK KASABI Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 13/A ORUM ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi KURULUM DAHÝL (.HAK:3444) 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 (.HAK:2646) ARÞAMBA 18 EYLÜL

4 4 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Toplantýya Vali Sabri Baþköy baþkanlýk etti. ürk Veteriner Hekimler Birliði Sakarya Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýz, Türkiye'de kurbanlýk ihtiyacýnýn iki katý hayvan bulunduðunu söyledi, iyi bir kurbanlýk hayvanýn özelliklerini sýraladý. Diþi kurban seçmeyin Türkiye'de ihtiyacýn neredeyse iki katý kurbanlýk hayvan bulunduðunu, bu sebeple mümkün olduðu kadar diþi hayvan kurban edilmemesinin çok önemli Mustafa Demirer ÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan Ktoplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya; Vali Yardýmcýsý H.Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, ilçe kaymakamlarý ve ilgili daire müdürleri katýldý. Toplantý öncesinde yapmýþ olduðu konuþmada, 2005 yýlýnda baþlatýlan Köy Altyapýsý Desteklenmesi (KÖYDES) uygulamasý kapsamýnda 9 yýl içerisinde orum a toplam ,00 TL ödenek tahsis edildiðini belirten Vali Baþköy, 2013 yýlýnýn birinci döneminde ,00 TL ve ikinci döneminde ise ,00 TL olmak üzere toplam ,00TL KÖYDES ödeneði tahsis edildiðini belirtti. KÖYDES ödeneði kapsamýndaki içme suyu projelerinin sýfýrdan bir þebeke yapýmý olmadýðýný, mevcut tesislerin bakým ve onarýmý olduðunu, orum da içme suyu olmayan köy bulunmadýðýna dikkat çeken Vali Baþköy; "2013 yýlý KÖYDES ek ödeneði ile 21 adet içme suyu, 2 adet sulama tesisi, 5 km 1. kat asfalt ve 32 adet köye kilittaþý yapýlacaktýr. " dedi. Yýl sonuna kadar tamamlanacak projeler kapsamýnda orum ya da köylerde yaþayan halkýn yaþam kalitesinin daha da iyileþtirileceðini belirten Vali Baþköy, "Mevsim þartlarý aðýrlaþmadan eldeki imkanlarý kullanarak çalýþmalarý zamanýnda bitirme çabasý içerisinde olacaðýz." diye konuþtu. Karþýlýklý deðerlendirmelerin yapýldýðý KÖY- DES toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. orum un istihdamý arttý ýlýn ilk 6 ayýnda kayýtlý olarak çalýþmaya baþlayan 621 bin Yiþçinin yarýsýna yakýný Ýstanbul ve Antalya'da iþ buldu. Bu dönemde Ýstanbul'da günde 1050, Antalya'da 1117 kiþi iþçi olarak istihdama katýldý. Ýstihdama iliþkin sigorta kayýtlarýna göre, yýlýn ilk yarýsýnda kayýtlý olarak çalýþan iþçi sayýsý yüzde 5,21 arttý. Böylece iþ arayan 621 bin 633 kiþi iþçi olarak istihdam içerisinde kendisine yer buldu. Bu geliþmeyle 2012 sonunda 11 milyon 939 bin 620 olan iþçi sayýsý bu yýlýn ilk yarýsýnda 12 milyon 561 bin 253'e yükseldi. Ýþçi sayýsýndaki artýþta en büyük katkýyý Ýstanbul ve Antalya yaptý. Ýþçi sayýsýndaki 621 bin 633'lük artýþýn yüzde 44'ünü bu 2 il saðladý. Ýstanbul ve Antalya'da yýlýn ilk yarýsýnda iþe baþlayan iþçi sayýsý 273 bin 33'ü buldu. Antalya mevsimsel etkilerle birlikte istihdama en fazla katkýda bulunan il oldu. Antalya'da geçen yýlýn sonunda 396 bin 614 iþçi çalýþýrken, bu sayý yýlýn ilk yarýsýnda 537 bin 394'e çýktý. Antalya'da yýlýn ilk 6 ayýnda iþe baþlayan iþçi sayýsý 140 bin 780'i buldu. Yýlýn ilk yarýsýndaki 126 iþ günü dikkate alýndýðýnda, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya'da günde 1117, saatte 140, dakikada 2 kiþi iþçi olarak iþ buldu. Antalya'yý, istihdama katkýda Ýstanbul izledi. Ýstanbul'da geçen yýlýn sonunda 3 milyon 538 bin 860 olan iþçi sayýsý, yaratýlan yeni iþlerle 3 milyon 671 bin 113'e çýktý. Ýstanbul'da yýlýn ilk yarýsýnda 132 bin 253 kiþi daha iþçi olarak istihdama katýldý. Ýstanbul'da yýlýn ilk yarýsýnda günde 1050, saatte 131, dakikada 2 kiþi iþçi olarak üretime katkýda bulunmaya baþladý. Antalya ve Ýstanbul, istihdama 1 günde yaptýklarý katkýyla 34 ilin 6 aylýk katkýsýný geride býraktý. Ayný dönemde Muðla 63 bin 92, Ýzmir 29 bin 897, Konya 29 bin 711, Bursa 20 bin 81, Gaziantep 19 bin 544, Kocaeli 18 bin 88 ve Kayseri 17 bin 868 kiþi iþçi olarak istihdamda kendisine yer buldu. Oransal artýþta zirve Muðla'nýn Yýlýn ilk yarýsýnda iþçi istihdamýný oransal olarak en fazla artýran il ise Muðla oldu. Muðla'da, bu yýlýn ilk yarýsýnda iþçi sayýsý yüzde 45 arttý ve 63 bin 92'ye çýktý. Muðla'yý yüzde 35'lik artýþla Antalya izledi. Ayný dönemde Erzincan'da iþçi sayýsý yüzde 17, Tunceli'de yüzde 14, Konya'da yüzde 12, Hakkari'de yüzde 11, Aydýn ve Niðde'de yüzde 10 arttý. 15 ilde iþçi sayýsý azaldý Bu arada, yýlýn ilk yarýsýnda 15 ilde iþçi istihdamý azaldý. Ýþçi istihdamýndaki en büyük gerileme yüzde 14'le Batman'da yaþandý. Bu ildeki iþçi sayýsý yýlýn ilk 6 ayýnda 6 bin azaldý. Mardin'deki iþçi sayýsý ise ayný dönemde yüzde 8 düþtü. Kentteki iþçi sayýsý 4 bin geriledi. "Emeðin baþkenti" olarak anýlan Zonguldak'ta da iþçi sayýsýnda yüzde 7 düþüþ oldu. Yýlýn ilk yarýsýnda Zonguldak'taki iþçi sayýsý 6 bin azaldý. Bu yýlýn ilk 6 ayýnda istihdamýn gerilediði diðer iller Adýyaman, Aðrý, Diyarbakýr, Giresun, Kütahya, Þanlýurfa, Van, Karaman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr, Osmaniye oldu. Sigorta kayýtlarýna göre, yýlýn ilk yarýsýnda iller itibariyle kayýtlý iþçi sayýlarý ve yaþanan deðiþimler þöyle : orum iþçi sayýsý deðiþim oraný 2012 Aralýk Ýþçi Sayýsý Haziran Ýþçi Sayýsý Ýþçi sayýsýndaki artýþ Artýþ yüzdesi 3,4. (A.A.) olduðunu vurgulayan Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Yýldýz, þunlarý kaydetti: "Diþi hayvaný kurban etmek hayvancýlýða büyük zarar verir. Hayvan sayýsýný düþürür. Bu bakýmdan zorunlu olmadýkça diþi hayvan kurban edilmemeli. Bu konuya ileri ki yýllarda sýkýntý çekmemek için hassasiyet gösterilmeli." Kurbanlýk seçerken herkesin yanýnda bir veteriner hekim bulunmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getiren Yýldýz, ancak dikkatli bakýldýðýnda kurbanýn saðlýklý olup olmadýðýnýn anlaþýlabilmesi için dikkat edilecek hususlarý þöyle özetledi: " Bir hayvanýn hasta olup olmamasý hayvanýn tüylerinin karýþýk mat bir görünümde, göz ve de burun akýntýsý, öksürmesi, topallamasý, doðal deliklerden pis akýntý gelmesi,ayaða kalkamamasý,yem ya da su içmemesi kurban olarak seçilecek hayvan da bulunmamasý gereken özelliklerdir. Kurbanda ödediðimiz parayla kemik yada dolu bir iþkembe mi satýn aldýk?kurbanlýk hayvana arkadan bakýldýðýnda kalçalar küp þeklinde olmalý ön ve de arka bacaklar ince kemikliler tercih edilmeli, sarkýk karýnlý, büyük iþkembeli hayvanlar tercih edilmemeli, göðüs bölgesi geniþ olmalýdýr." Yýldýz, kurbanlýklarýn satýlmadan önce iç ve de dýþ parazite karþý tedbir alýnmasýný, kesim öncesi tüm kurbanlýk hayvanlarýn serbest veteriner hekimler muayene edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.(cýhan) ali Sabri Baþköy, VKaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe kaymakamlarý, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ile Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler katýldý. orum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek; idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlarýmýza daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. Kamu kurum ve kuruþlarýnýn amacýnýn doðru, zamanýnda projelerle; verimli ve süratli bir þekilde vatandaþa hizmet etmek olduðunu ifade eden Vali Baþköy; "Tüm vatandaþlarýmýzý bir görüp ayýrt etmeden, Vali Sabri Baþköy, Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. onlara hizmetlerimizde kusur etmemeliyiz." dedi Baþköy, Kaymakamlýklar da hizmet- ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. lerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Toplantý, diðer Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Vali'den KESK'e iade-i ziyaret ali Sabri Baþköy, KESK VYöneticileri'ne iade-i ziyarette bulundu. Saat 16,30'da gerçekleþen ziyarette, KESK yöneticilerini ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, Eðitim Sen orum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve KESK'e baðlý sendika baþkanlarý ile bir araya geldi. Yoðunluk nedeniyle iade-i ziyaretlerin bir kýsmýnda gecikme yaþandýðýný belirterek söze baþlayan Vali Sabri Baþköy, sendika baþkanlarý ve yöneticileriyle sohbet etti. Ýyi bir kurbanýn özellikleri T Engelliye indirimli tarife ngellilere yönelik Eavantajlý telefon ve internet tarifeleri geliyor Cep telefonu, sabit telefon ve internet hizmeti sunan iþletmeciler engellilere yönelik ekonomik avantajlar içeren tarifeler sunacak, indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalýþan sivil toplum kuruluþlarý da faydalanabilecek. BTK, engellilere yönelik düzenlemelere iliþkin kurul kararýný kamuoyu görüþüne açtý. 16 Ekim'e kadar görüþ Kaymakamlara kusursuz hizmet uyarýsý ve önerilere açýk olacak kararýn, mevcut haliyle kurulun onayýndan geçmesi durumunda mobil iþletmeciler, sabit telefon iþletmecileri veinternet hizmeti sunan iþletmeciler, engelli tüketicilere yönelik ekonomik avantajlar içeren tarifeler sunacak. Mobil iþletmecilerin tamamý, sabit telefon ile internet hizmeti veren iþletmecilerin ise 200 binin üzerinde aboneye sahip olanlarý, internet sitelerini engelli kullanýcýlarýn yararlanabileceði þekilde eriþilebilir hale getirecek. Engelliler için indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalýþan sivil toplum kuruluþlarý da faydalandýrýlacak. alýþmalar, 1 Þubat'a kadar tamamlanacak Mobil iþletmecilerce, sesli konum bilgisi hizmetinin engelli aboneler için ücretsiz sunulmasý saðlanacak. Engelli abonenin konumu, bilgisi dahilindeki telefon numaralarý tarafýndan da ücretsiz olarak öðrenilebilecek. Engellilere yönelik ses hizmetinden baðýmsýz olarak halihazýrda sunulan kýsa mesaj (SMS) hizmeti benzeri veri (data) hizmeti sunulmaya baþlanacak. Söz konusu kararlara iliþkin çalýþmalar 1 Þubat 2014 tarihine kadar tamamlanacak.

5 ARÞAMBA 18 EYLÜL ÜZE de kayýtlar sürüyor Üstün Zekâlýlar 23 Eylül de ders baþý yapýyor Ü Recep Mebet rým Dahileri), Technology Genius (Teknoloji Dahileri), Math Genius (Matematik Dahileri), Ýnverter Genius (Mucit Dahileri), Art Genius (Sanat Dahileri), Kozmoloji, Kriminoloji, Bubble Ology, Fizik, ýlgýn Kimyager, Biyoloji, Da Vinci Makinalarý, Grafik Tasarým ve Karikatür izerliði, Sýradýþý Konular, Türkiye Gelecek Problemleri özme programlarýný uyguluyoruz. Yeni sezonda ayrýca Anlayarak Hýzlý Okuma, Fotoðrafçýlýk ve Kýsa Film, Görsel Yetenek ve Dikkat Geliþtirme, Karikatür izerliði ve Öykü Yazarlýðý, Liderlik ve Deðerler Eðitimi, Pratik Düþünme Becerileri, Yaratýcý Drama ve Yaratýcýlýk ile Müzik Dahileri konulu atölye çalýþmalarý düzenleyeceðiz. Uyguladýðýmýz eðitim metoduyla problem çözme, duyarlýlýk, saðlýklý iletiþim kurabilme, liderlik becerilerini geliþtirme, baðýmsýz çalýþma, iþbirliði yapma, sorumluluk alma ve yaratýcýlýk gibi baþlýklar da çocuklarýmýzda geliþtirmeyi düþündüðümüz yetenekler arasýnda yer alýyor. stün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde yeni sezon kayýtlarý devam ediyor Eðitim Öðretim Yýlý ný 23 Eylül 2013 Pazartesi günü açacak olan ÜZE, yeni atölye çalýþmalarýyla da dikkat çekiyor yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim veren ÜZE ve sunduðu eðitim imkanlarý hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü ve Üstün Zekâlýlar Öðretmeni Ayþenur Acar, orum un dahi çocuklarýný yetiþtireceðiz dedi. Dahi Akademi kuruluþu olan ÜZE nin Ayþenur Acar 4-14 yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim verdiðini anlatan Ayþenur Acar, eðitim kurslarýnýn 13 Haziran 2013 tarihine kadar süreceðini söyledi. Üstün zekâlýlara yönelik yurt dýþýndaki eðitim modellerini inceleyerek Türkiye ye uyarladýklarýný belirten Ayþenur Acar, alternatif eðitim metodlarý ile çocuklarýn üstün yeteneklerini açýða çýkarýp geliþtirmeyi amaçladýklarýný kaydetti. Geleceðe Açýlan Pencere sloganýyla faaliyet gösteren ÜZE nin Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da eðitime açýldýðýný hatýrlatan Acar, Yeni atölye çalýþmalarýmýzla öðrencilerimizin hizmetindeyiz diye konuþtu. Eðitim programý içeriði ve ÜZE ye kabul koþullarýndan da bahseden Acar, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: DÂHÝ OCUKLARIN ÖZELLÝKLERÝ Üstün ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolayý, yüksek seviyeli iþ yapmaya yeterli olduklarý, bu alanda, profesyonel olarak bilinen kimselerin belirlemiþ olduðu çocuklardýr. Bu özellikteki çocuklarýn kendilerine ve topluma katkýda bulunabilmeleri için, farklýlaþtýrýlmýþ eðitim programlarý ve hizmetlerine gereksinimleri vardýr. Üstün ve özel yetenekli çocuklar, zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler. Hýzlý öðrenirler, üstün kavrama, akýlda tutma özellikleri vardýr. Geniþ hayal ve imgeleme güçleri vardýr. Gözlem güçleri kuvvetlidir. Yaratýcýdýrlar, keþfetmek, bulmak isterler. Sürekli geliþme isteði içindedirler ve sürekli sorgularlar. Bellekleri güçlüdür. Analiz, sentez yetileri geliþmiþtir. Entelektüel meraka sahiptirler. Lider özellikleri sergilerler. evreleriyle iyi iliþkiler kurarlar. Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoþlanýrlar. Mizah duygularý güçlüdür. Ayrýntýlara dikkat ederler. Sözcük hazineleri zengindir, doðru, hýzlý ve akýcý konuþurlar. Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoþlanmazlar. Bu özellikler tüm çocuklarda belli ölçüde gözlenebilir. Üstün yeteneðin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir çoðunun çocukta ilgili yaþ grubunun doðal olarak gösterdiði ölçülerin üstünde bir düzeyde gözleniyor olmasý gerekir. Üstün yetenek çeþitli alanlarda, farklý boyutlarda ve farklý derecelerde ortaya çýkabilir. ONLAR GELECEÐÝN YILDIZLARI Dahi çocuklarý, geleceðimizin parlak yýldýzlarý olarak görüyoruz. Enstitümüzde, üstün zekâlý çocuklarýn ilgi alanlarýný destekleyerek zekâ ve yetenek alanlarýnýn geliþimi üzerine çalýþmalar yapýyoruz. Uzman kadromuzla öðrencilerin ilgi ve yetenek alanlarýný destekleyen eðitim programlarý uyguluyoruz. Böylece öðrencilerimizin zeka ve yetenek alanlarýný ileri düzeyde geliþtirmelerine imkan saðlýyoruz. Ayrýca öðrencilerin bireysel farklýlýklarýný kabul etmelerini ve geliþtirmelerini, zihinsel akranlarýyla birlikte öðrenme fýrsatlarý saðlamayý da hedefliyoruz. Aileleri çocuklarýn öðrenme sürecine dahil etmek amacýyla veli bilgilendirme seminerleri ve danýþmanlarýmýzla ebeveynlere yardýmcý oluyoruz. ocuklarý daha iyi tanýmak için zeka ve yaratýcýlýk testleriyle birlikte dikkat, kiþilik, geliþim testleri gibi ölçekleri bilimsel yöntemlerle uyguluyoruz. ÜZE YE KABUL ÞARTLARI YENÝ ATÖLYE ALIÞMALARI Enstitümüzde Robotik Genius (Robotik Dahileri), Science Genius (Bilim Dahileri), Game Genius (Oyun Dahileri), Design Genius (Tasa- Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde yeni sezon kayýtlarý devam ediyor. Üstün Zekalýlar Enstitüsü olarak öncelikle öðrencilerimizi belirli aþamalardan geçiriyoruz. Ýlk olarak Metropolitan, AGTE, Frostig, Raven gibi ön tarama testleri uyguluyoruz. WISC-R Zeka Testi ve Torrance Yaratýcýlýk Testi de uygulamalarýmýz arasýnda yer alýyor. Son aþamada ise ebeveyn, öðretmen, öðrenci ilgi ve tutum envanterleri çýkarýyoruz. Bu aþamalarý baþarýyla tamamlayan öðrencileri kurumumuza kabul ediyoruz. Eðitim ortamýmýzý yakýndan görmek ve kayýt koþullarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da hizmete giren Enstitümüze bekliyoruz. Adres: Üçtutlar Mh. Anadolu 2. Sk. No: 10/10 A ORUM Tel:

6 6 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Ýlâhiyat a din kültürü bölümü H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ne yeni alanýna hâkim, din kültürü sini daha ileriye götürecek, bölüm açýlmasýna eðitim ve öðretimin esaslarýný YÖK ten onay çýktý. Hitit üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü nün açýlmasý konusundaki teklif Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. bilen çaðdaþ öðretmen- ler yetiþtirmektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü, ilköðretim kurumlarýna öðretmen, üniversitelere akademisyen yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Din eðitimi-öðretimi ve diðer ilgili bilimsel alanlarda donanýmlý, Ýslâm dini ve diðer dinler hakkýnda yeterli Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eði- bilgiyi elde etmiþ, mesleðinin gerektirdiði kiþilik ve timi Bölümü formasyona sahip, bu çerçevede Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eðitimi eðitim ve öðretimle ilgili yeni bilgi ve geliþmeyet, Bölümünde, Cumhuri- Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ne yeni bölüm açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. leri takip ederek uygulama- demokrasi ve lâikliðin ya dönüþtürebilen, özverili, kazanýmlarýnýn farkýnda; toplumu ile bütünleþmiþ öðretmenler yetiþtirmektir. Türk Millî Eðitiminin genel amaçlarýna uygun; dini, asýl kaynaklarýndan araþtýrarak öðrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, Diðer amaçlarýmýz þunlardýr: Ýslâmi Ýlimler (Tefsir, Hadis, alanýnda donanýmlý, özgür, eleþtirel ve sistematik düþünebilen, problem çözme becerisini kazanmýþ, ahlâkî, estetik duyarlýlýða ve öðretrihi ve uygarlýðý alanlarýnda temel bilgiler vermek, kavram, görüþ ve Kelâm, Ýslam Hukuku, Tasavvuf, Ýslam Mezhepleri Tarihi), Ýslâm tamenlik bilgi-becerisine sahip, ürettiði bilgiyi, ulusal ve uluslararasý düzeyde paylaþarak yaygýnlaþtýrabilen ve geliþtirebilen din kültürü ve ahlâk bilgisi öðretmenleri yetiþtirmek için çaðdaþ bilimsel verileri dikkate alan bir eðitim verilmesi amaç olarak benimsemiþtir. Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eðitimi Bölümü, dinî mirasýn tarihle, coðrafyayla ve kültürle harmanlanarak geleceðe akan bir olgu olduðunun bilincinde olmak, dinin yapýlandýrýcý ve uzlaþtýrýcý tarihsel süreçleri tanýtmak; Ýslâm sanatlarý alanýnda potansiyel yeteneklerin geliþmesine imkân hazýrlamak. Din ile felsefe ve sosyal bilimler iliþkisini kavratmak ve bu baðlamda, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eðitimi ve Din Felsefesi, Ýslam Felsefesi Ve Felsefe Tarihi gibi din bilimleri alanýnda bilgi sahibi kýlmak. Arapça, Osmanlýca, Ýngilizce vb. dillerdeki klasik ve modern dinî metinleri asgari düzeyde okuyup anlayabilme yeteneðini kazandýrmak. niteliðinden yararlanarak bir arada yaþama kültürünü geliþtirmek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Lisans Programýnýn temel ahlâk ve deðerler eðitimiyle ilgili geliþmeleri takip etmek, bu alanda amacý, din eðitiminin önemini kavramýþ, yeni öðretim yöntem ve tekniklerinden haberdar, öðrencilerine farklý dinlerdeki insanlara saygýyý bilgi üretmek ve yeni yöntemler geliþtirmek suretiyle, alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür açýsýndan yetkin olarak yetiþtirdiði din eðitimcileriyle, din öðretimi alanýnda öncü olmayý hedeflemektedir. aþýlayan çaðdaþ, mesleðini seven ve kaliteli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenleri yetiþtirmektir. Açýlacak programdan mezun olacak Bölümde lisans eðitimi gören öðrenciler, alan bilgisi ve genel kültür derslerinin yaný sýra pedagojik formasyon almaktadýrlar. Mezun öðrenciler, Ýlköðretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öðretmeni olabileceklerdir. olan öðrenciler, Millî Eðitim Bakanlýðý na baðlý eðitim kurumlarýnda din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmeni, ayrýca lisansüstü eðitimi için araþtýrmacý olarak görev yapabilmektedirler. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümünün amacý, Türk Milleti nin millî, ahlaki, manevî ve kültürel deðerlerine saygýlý, hür ve bilimsel düþünceye sahip, çalýþkan, kendisi ve çevresiyle barýþýk, hukukun üstünlüðüne inanan, ülke- Bunun yanýnda mezunlar, bu programda ve eðitim bilimlerindeki lisansüstü programlarda öðrenimlerine devam ederek, dinin çaðýn gereklerine göre öðretiminin nasýl yapýlabileceðiyle ilgili akademik çalýþmalar yürüteceklerdir. Oluþacak olan akademik birikim dönütü, bölümün daha kaliteli ve çaðdaþ bir eðitim anlayýþýyla öðretmen yetiþtirmesine yardýmcý olacaktýr. Ýstanbul dan orum a yardým eli stanbul Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Yardým Eði- ve Kültür Derneði nin ortaklaþa düzenlediði 1 Ýtim Defter, 1 Kalem kampanyasýyla Anadolu nun farklý yerlerinde yaþayan binlerce öðrenciye yeni eðitim öðretim yýlý öncesinde hediye paketi gönderildi. Karabük ten Malatya ya toplam 12 ilde yardýma muhtaç öðrenciler için hazýrlanan koliler dernek gönüllülerince daðýtým noktalarýnda sahiplerine teslim edilmeye baþladý. Tüm Türkiye genelinde dün baþlayan yeni eðitim öðretim yýlý ile birlikte Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði kampanya içersinde Karabük ün Eflani ilçesinde 300 öðrenciye, okul kýrtasiyesinden giyime kadar hazýrlanan hediye paketleri daðýtýldý. Eflani Þehit Aliþen Korkut Ortaokulu nda eðitim gören 300 öðrenciye daðýtýlmak üzere getirilen hediye paketlerini gören çocuklarýn en büyük sevinci ayakkabýlar oldu. Yýrtýk ve lastik ayakkabýlar ile okula baþlamak zorunda kalan öðrenciler yeni ayakkabýlarý görünce mutluluklarý ve sevinçleri gözlerinden okundu. Okul bahçesinde düzenlenen törende bir konuþma yapan Eflani Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Dursun Beþir, daha önce buna benzer yardýmlar gördüklerini ancak bu kadar düzenli ve en ince detayýna kadar hazýrlanan malzeme görmediklerini söyledi. Beþir, Ýstanbul dan kalkarak buraya kadar gelip öðrencileri giydirdiklerinden ve desteklerinden dolayý Esenyurt Belediye Baþkaný Necmi Kadýoðlu na da teþekkür ederek emeklerinin çok büyük olduðunu ifade etti. Ýstanbul dan hediyeler getirdiklerini söyleyen Dosteli Yardým Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Sakine Tükek de þöyle konuþtu: Hediyeleþme bizim ananelerimizde vardýr. Hediye alýp vermek çok güzel bir duygudur. Bu hediyelerimizi kabul ettiðiniz için teþekkür ediyorum. ok güzel sponsorlarýmýz var. Bu hediyeleri size gönderen Esenyurt Belediye Baþkanýmýz Necmi Kadýoðlu na ve malzemeleri veren fimalara teþekkür ediyoruz. Tükek, ayrýca, yardýmlarýn Zonguldak,Karabük, orum, Tokat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Malatya, Adýyaman, Þanlýurfa, Kahramanmaraþ ve Hacýbektaþ olmak üzere 12 bölgede yaklaþýk 5 bin öðrenciye daðýtýlacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) eteoroloji Genel Müdürlüðü, kuvvetli yaðýþ konusunda vatandaþla- ve yetkilileri uyardý. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ile birlik- Mrý te ani sel, su baskýný, heyelan ve yerel su hortumu riskine dikkat çekildi. orum da önümüzdeki günlerde sýcaklýk derece olacak. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþýn neden olabileceði ani sel, yerel su baskýný, heyelan, yaðýþ anýnda ani kuvvetli rüzgar, yerel su hortumu oluþma riski ile ulaþýmda aksamalara karþý tedbirli olunmasý istendi. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Türkiye'nin güney, iç ve zamanla doðu kesimlerinde aralýklarla yaðýþ geçiþlerinin görüleceði tahmin ediliyor. Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgeleri, sabah ilk saatlerde Kastamonu, Muðla ve Bartýn il merkezi, Denizli'nin ardak, Zonguldak'ýn Ereðli, Kocaeli'nin Gölcük ve Cengiz Topel Hava Meydaný çevreleri ile zamanla Orta ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsý, Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Muþ çevrelerinde saðanak ve yer yer gökgürültülü saðanak þeklinde görülecek yaðýþlarýn, Hatay'ýn kýyý kesimleri ve Ýskenderun Körfezinde çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare), Antalya'nýn doðu kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðý yaðýþla birlikte güney ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacaðý, diðer bölgelerde önemli bir deðiþikliðin olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney ve güneybatý yönlerden orta kuvvette, Batý Akdeniz kýyýlarý ile zamanla Doðu Anadolu'nun batýsýnda kuvvetlice (30-50 km/s), Doðu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor. Bugün özellikle Orta ve Doðu Akdeniz'de görülecek saðanak ve Ýstanbul Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Yardým Eðitim ve Kültür Derneði Anadolu ya el uzattý. Ýstanbul dan orum a da yardým gönderileceði belirtildi. Meteoroloji uyardý gökgürültülü saðanak þeklinde yaðýþlarýn, Hatay'ýn kýyý kesimleri ve Ýskenderun Körfezinde çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare), Antalya'nýn doðu kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olmasý beklendiðinden yaþanabilecek olumsuzluklara karþý (Su baskýný, ani sel, heyelan, yýldýrým, yerel dolu yaðýþý, yerel su hortumu oluþma riski ve ulaþýmda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekiyor. Akdeniz ve Ýç Anadolu ile zamanla Orta ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsý, Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Muþ çevrelerinde aralýklarla saðanak ve gök gürültülü saðanak þeklinde yaðýþ geçiþleri bekleniyor. Yaðýþlarýn Ýskenderun Körfezi ve Hatay kýyýlarýnda çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare) Antalya'nýn doðusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olacaðý tahmin ediliyor. arþamba ve perþembe günleri doðu bölgelerde aralýklarla devam edecek yaðýþlara ilave olarak Marmara'nýn kuzeyi ile Batý Karadeniz kýyýlarýnýn Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðýnýn yaðýþla birlikte bugün güney ve iç kesimlerde, arþamba günü doðu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacaðý tahmin ediliyor. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþýn neden olabileceði ani sel, yerel su baskýný, heyelan, yaðýþ anýnda ani kuvvetli rüzgar, yerel su hortumu oluþma riski ile ulaþýmda aksamalara karþý tedbirli olunmasý gerekiyor.(cýhan) Hitit Üniversitesi yöneticileri ankýrý Karatekin Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ni ziyaret etti. Komþularla ortak hareket Mustafa Demirer itit Üniversitesi yöneticileri ankýrý Karatekin HÜniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuzhan Kývrak, Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Rektör Danýþmanlarý Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ali Salur ile Genel Sekreter Erdal Kanýk tan oluþan heyet, ankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine ziyaret gerçekleþtirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet ilk ziyaretini ankýrý Karatekin Üniversitesi ne yaptý. Ziyarette ankýrý Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ýbrahim Savaþ, üniversiteler hakkýnda genel bilgiler vererek, gerçekleþtirdikleri bilimsel çalýþmalar ve projeler konusunda açýklamalarda bulundu. Prof. Dr. Savaþ, Hitit Üniversitesi ile ortak projeler yapmaktan büyük memnuniyet duyacaðýný ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bölge üniversiteleri olarak birlikte yapýlacak çalýþmalar ile her iki üniversitenin üstün yanlarýný Mustafa Demirer ÖKün pedagojik formasyon serti- programlarýyla ilgili yaptýðý Yfika açýklama Hitit Üniversitesi internet sitesinden duyuruldu. Yapýlan açýklamaya göre, Yükseköðretim Kurulu'nca geçtiðimiz yýllarda izin verilen üniversitelerde yürütülen pedagojik formasyon sertifika programlarýna, öðretim yýlýndan itibaren öðrencilerin, alanlara göre ayrýlacak kontenjanlar dahilinde, merkezi olarak ÖSYM tarafýndan yerleþtirilmesine karar verildi. Geçmiþ yýllarda öðrencilerin akademik baþarý ortalamalarýna göre yapýlan söz konusu yerleþtirmede, öðretim yýlýndan itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) sonuçlarý da kullanýlacak. Bununla ilgili kýsa bir açýklama, ÖSYM tarafýndan yayýnlanan ALES 2013 Sonbahar Dönemi Kýlavuzunda, sýnavla ilgili Genel Bilgiler, Temel Ýlke ve Kurallar baþlýðý altýnda 1.8. maddede, "Yükseköðretim Kurulu bir araya getirerek kýsa zamanda daha hýzlý yol kat edilebileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversitemize iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek ortak projelere iliþkin açýklamalarda bulundu. RektörAlkan, ankýrý Karatekin Üniversitesi ile Hitit in birlikte yapacaðý ortak çalýþmalarla her iki üniversitenin daha da büyüyeceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet daha sonra Kastamonu Üniversitesini ziyaret etti. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ile Üniversite Senato Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen görüþmede, Rektör Aydýn, üniversiteleri ile ilgili bir tanýtým sunumu yaparak, iki üniversite arasýnda oluþturulan yakýn diyalogdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aydýn, her iki üniversitenin hem komþu hem de kardeþ olduðunu belirterek, birlikte pek çok ortak çalýþma yapabileceðini belirtti. Rektör Alkan da, üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, üniversiteler arasýnda gerçekleþtirilecek iþbirliðinin her iki üniversiteyi daha da güçlü kýlacaðýný belirtti. Ýki üniversitenin somut adýmlar atarak omuz omuza daha da büyüyeceðini, bulunduðu coðrafyaya daha büyük fayda saðlayacaðýný söyleyen Prof. Dr. Alkan, Hitit e gösterilen yakýnlýktan dolayý teþekkür ederek, Prof. Dr. Aydýn a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine yapýlan ziyaretler sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki üniversite heyeti tarafýndan gerçekleþtirilen genel deðerlendirme ve koordinasyon toplantýsý ile program sona erdi. Pedagojik formasyon duyurusu S amsun'da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi ve 19 Mayýs Üniversitesi'nin katkýlarýyla yürütülen proje kapsamýndaki 'El Ele Projesi', çevre illerden temsilcilerin de katýldýðý seminerle baþladý. Atakum Grand de Lux Otel'deki seminere, Samsun, Tokat, Amasya ve orum il ve ilçelerinden sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin temsilcileri katýldý. 'Engellilik, Engelli Haklarý, Hak Temelli Yaklaþým, Savunuculuk ve Ayrýmcýlýkla Mücadele' konularýndaki seminerde Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Uzmaný Prof. Dr. Kasým Karataþ ve Engelliler Konfederasyonu Baþkaný Av. Turhan Ýçli konuþtu. Toplam 10 ay tarafýndan izin verilen yükseköðretim kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde de ALES sonuçlarý kullanýlacaktýr. Öðretmenlik sertifika programlarýna baþvuruda bulunmak isteyenlerin bu sýnava girmeleri zorunludur" þeklinde yer aldý. Bu sýnavýn sonuçlarý üç yýl geçerli olduðundan son üç yýl içinde ALES'e girmemiþ olanlarýn, programa baþvurabilmek için Kasým 2013 ayýnda yapýlacak sýnava katýlmalarý gerekiyor. Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarý için toplam kontenjan sayýsý 20 bin olarak belirlenmiþ olup baþvurular ALES 2013 Sonbahar Dönemi sonuçlarý açýklandýktan sonra alýnacak. Konuyla ilgili çalýþmalar devam etmekte olup programa internet üzerinden online baþvuru ve yerleþtirme sistemi ile ilgili ayrýntýlý bilgiler, programýn uygulanmasýyla ilgili usul ve esaslar, önümüzdeki günlerde YÖK ve ÖSYM web sayfalarýndan ilan edilecek. 'El Ele Projesi' seminerle baþladý sürmesi planlanan 'El Ele Projesi'nin amaçlarýný anlatan Prof. Dr. Kasým Karataþ, "Samsun, Tokat, Amasya, orum il ve ilçelerinde farklý engel gruplarýna yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere kamu kurumlarý, yerel yönetimleri olarak toplamda 80 grubu bir araya getirerek engellilik, engelli haklarý, hak temelli yaklaþým, savunuculuk, ayrýmcýlýkla mücadele konularýnda bilgi düzeylerini geliþtirmek, farkýndalýklarýný artýrmak ve ayrýmcýlýkla mücadele süreçlerinde etkinliklerini artýrmak istiyoruz." diye konuþtu. Prof. Dr. Karataþ, "Proje sonunda yapýlan faaliyetlerle engelli alanýnda faaliyetlerini sürdüren STK'lar, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin genel bir profili çýkartýlarak, bu alanda hizmet sunan kurumlarýn görünürlüðünün artýrýlmasý saðlanacak. Bilgilendirme ve tanýtým toplantýlarý ve materyalleri ile kamuoyunun konu hakkýndaki farkýndalýklarý geliþtirilerek hak temelli yaklaþýmla ilgili olarak kamuoyunda farkýndalýk oluþturulmasý saðlanacak. Bölgedeki Engelli STK'larýnýn, kamu kurumlarýnýn ve yerel yönetimlerin bir arada çalýþma ve iþbirliði kültürünün geliþtirmesi ve iletiþim aðlarýnýn güçlendirilmesi saðlanacaktýr." Ýki gün süren seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 KURUM/KURULUŞUN TARİHÇESİ Öğrenci İşlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı