Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi."

Transkript

1 Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Vali Baþköy orum da susuz köy kalmadýðýný söyledi. * HABERÝ 4 DE 18 EYLÜL 2013 ARÞAMBA Kaymakamlara kusursuz hizmet uyarýsý Vali Sabri Baþköy, Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Baþköy, ilçe yöneticilerine vatandaþa hizmette aksama olmamasý talimatýný verdi. 81 ile Suriye ikazý Suriye'den gelebilecek tehditlere karþý 81 ile uyarýda bulunuldu. * HABERÝ 15 DE Ýlâhiyat a yeni bölüm Hitit üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü nün açýlmasý onaylandý. * HABERÝ 4 DE Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Günlük Siyasi Gazete * HABERÝ 6 DA Fiyatý : 40 Kuruþ Kalbine Ka izin vermedi Muðla'da 2 gün önce geçirdiði trafik kazasý sonucu beyin ölümü gerçekleþen 19 yaþýndaki orumlu gencin ailesi tarafýndan böbrek, karaciðer ve pankreasý baðýþlandý. Ailesi, oðullarýnýn sevdiði kýzýn isteði üzerine "o kalp sevdiðine ait" diyerek kalbini ise baðýþlamadý. * HABERÝ 10 DA 610 bin ton pancardan 88 bin ton þeker üretilecek Þeker de dev kampanya Üreticilere 60 milyon TL ödenecek orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn detaylarýný açýkladý. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarý 610 bin ton olacak diyen Öner Öztürk, 88 bin ton kristal þeker, 25 bin ton melas ve 210 bin ton yaþ küspe üretmeyi planladýklarýný söyledi. Ýsrail Orta Doðu için tehdit TRT Türk e konuk olan orum Milletvekili AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Ýsrail in terörist bir devlet olarak Orta Doðu için bir tehdit oluþturduðunu söyledi. * HABERÝ 9 DA MHP de adaylýk istifalarý MHP den yapýlan açýklamada, MHP orum Teþkilatlarýnda görev alan yöneticilerin aday adaylýðý sürecinin tamamlandýðý bildirildi. * HABERÝ 7 DE Meteoroloji uyardý Meteoroloji Genel Müdürlüðü, kuvvetli yaðýþ konusunda vatandaþlarý ve yetkilileri uyardý. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ile birlikte ani sel, su baskýný, heyelan ve yerel su hortumu riskine dikkat çekildi. orum da önümüzdeki günlerde sýcaklýk derece olacak. * HABERÝ 6 DA Murat Yýldýrým, Canan Reçber'in sorularýný cevapladý. * HABERÝ 14 DE Þeker Fabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasý dün düzenlenen törende dualarla açýldý. AK Parti ülkeyi girdaba sürüklüyor Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK hizmet binasýnýn açýlýþýný yapmýþtý. CHP orum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti iktidarýnýn ülkeyi girdaba sürüklediðini savundu. * HABERÝ 7 DE SGK da insansýz SGM dönemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi amacýyla Türkiye genelinde "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný söyledi. CHP orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe ve köylerde vatandaþla buluþtu. * HABERÝ 2 DE

2 2 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 ir yerel gazete elime Btutuþturuldu, okumam istendi. Eskiþehir'de yayýnlanan Eylül tarihli gazetenin manþetinde 'Zafer Eskiþehir halkýnýn ve yerel basýnýndýr' baþlýðý yer alýyordu. Büyükþehir Belediye Meclisi, Eylül ayý son toplantýsýnda yýkýlacak olan mevcut stadyum alanýnýn kent meydaný olmasýný tescil etmiþ. Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen, 'Zafer Eskiþehir halkýnýn ve yerel basýnýndýr' demiþ. Esasýnda mecliste mevzuya dair tartýþma yaþanmýþ. CHP'liler Büyükerþen'e teþekkür ederken, AK Partililer Baþbakan'dan baþlayýp bölge milletvekillerine teþekkür edilmesi gerektiðini ifade etmiþ. Baþkan Yýlmaz Büyükerþen de, "Meclise konuyu ben getirdim ancak asýl teþekkür edilmesi gereken Eskiþehir halkýnýn direnci ve yerel basýnýn bu konunun üzerinde ýsrarla durmasýdýr." diye konuþmuþ. Konya'dan sonra Eskiþehir'de de mevcut þehir stadýnýn bulunduðu alan yýkýlýyor. Yerlerine Belediye Baþkanlarýnýn deðil, halkýn istediði yapýlýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün istekleri doðrultusunda Belediye Meclisi mevcut þehir stadýnýn yerine devasa yüksek konutlar, alýþveriþ merkezi, otel vs...planladý, ihaleyle satmaya niyetleniyor. Eskiþehir'de ise, yerel halkýn ýsrarlý talepleri doðrultusunda þehir stadý kent meydaný yapýlýyor. Hatýrlanacaðý üzere orum'da da bu konuda itirazlar oldu ancak, bir þey deðiþmedi. Anladýðým odur ki, büyük þehir olmak öyle kolay olmuyor. Eskiþehir ve Konya örneðinde olduðu gibi en baþta þehri yönetenler vizyon sahibi olacak, beraberinde yöre halký, sivil toplum ve dahi biz. Bu arada Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki gün makamda bankacýlarla görüþmüþ. Öðleden önce Muzaffer Külcü baþlayan görüþmeler periyodik aralýklarla öðleden sonra da devam etmiþ. Belediye Baþkaný ve bankacý buluþmasý spor camiasýnýn neferleri tarafýndan farklý yorumlanmýþ. Mevcut þehir stadýný yenisini yapmadan satamayan Baþkan Külcü'nün bu iþi kredi ile çözmeye çalýþtýðý savunuluyor. Kimileri de bankacýlarla promosyon görüþmeleri yapýldýðýný söylüyor. Doðru mu, deðil mi yakýnda anlarýz. Büyük þehir' olmak böyle bir þey Evdeki hesap çarþýya uymadý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Þehit Stadý ve müþtemilatýnýn bulunduðu alaný satarak yerine yeni stadyum ve spor kompleksi yapmayý planladý. Ancak evdeki hesap çarþýya uymadý. Yeni stadyum yapýlmadan eskisinin ortadan kaldýrýlmasý pek mümkün görünmüyor. Bundan sonra ne olacak derseniz, bekleyip göreceðiz... SGK da insansýz SGM dönemi GK Baþkaný Ýlhan: S"Vatandaþýmýz, yüz yüze verilen hizmetlerden, bir çalýþanýn karþýlarýnda kendisine cevap vermesinden daha memnun kalýyor" "Vatandaþlarýmýz, merkezlerimize gelmiþ gibi, TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecek. Ama tek fark, ekranda onlara cevap veren bir kiþi olacak" "Ýnsansýz SGM lerin, hizmet sunum kalitesinin artýrýlmasýyla vatandaþýn tüm iþlemlerini sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden yapabileceði bir araç olmasý hedeflenmektedir" Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi amacýyla Türkiye genelinde "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný söyledi. Ýlhan, yaptýðý açýklamada, sosyal güvenlik sisteminin, nüfusun tümünü kapsayan, toplumun deðiþen ihtiyaçlarýný karþýlayabilen, Mali sürdürülebilirliði olan ve kaliteli hizmet sunan bir yapýya kavuþturulmasýný planladýklarýný belirtti. Geleceðe dönük bir bakýþ açýsýyla vatandaþ memnuniyetinin artýrýlmasý, hizmetlerin çabuklaþtýrýlmasý, zaman ve iþ gücü kayýplarýnýn önlenmesi için çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Ýlhan, tüm vatandaþlarýn kurum hizmetlerinden yararlanabilmesinin yaný sýra etkin, verimli ve kesintisiz bir hizmet sunulabilmesi için "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný kaydetti. Vatandaþýn hizmete ihtiyaç duyacaðý anda kolay eriþebileceði þekilde yanýnda Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ olabilmek için hastane, AVM, üniversiteler ve kaymakamlýk binalarý gibi bölgelere kurulacak merkezlerin, vatandaþlar için büyük kolaylýklar saðlayacaðýný vurgulayan Ýlhan, þöyle konuþtu: "Türkiye'de, kurumumuzun yönetmeliði çerçevesinde nüfus, sigortalý sayýsý ve mesafe yönünden sosyal güvenlik merkezi kurulmasý kriterlerine uygun olmayan 520 ilçe bulunuyor. Yaklaþýk 17 milyon vatandaþýmýzýn yaþadýðý bu ilçelerimizin nüfusu, toplam nüfusun yaklaþýk yüzde 23'üne tekabül etmektedir. Dolayýsýyla göz ardý edilemeyecek kadar büyük bir kitleye hizmet ulaþtýrma gerekliliði doðuyor. Ülke genelinde 48 ilde 265 AVM ile üniversite, hastane ve çeþitli devlet binalarý olmak üzere 3 bine yakýn kurum ve kuruluþun hizmet binasýnýn bulunduðu göz önüne alýndýðýnda, bu merkezlerin vatandaþa hizmet ulaþtýrma adýna önemli bir potansiyel oluþturduklarý ortaya çýkmaktadýr." "TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecekler" Ýnsansýz SGM projesi ile vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesinin saðlanacaðýný anlatan Ýlhan, "Vatandaþýmýz, yüz yüze verilen hizmetlerden, bir çalýþanýn karþýlarýnda kendisine cevap vermesinden daha memnun kalýyor. Karaman ve Þanlýurfa'da, emeklilik, sigortalýlýk, saðlýk, Ýþ- Kur ve çalýþma hayatýyla ilgili, vatandaþlarýmýzýn tüm sorularýna 7 gün 24 saat cevap veren 'Alo 170' çaðrý merkezlerimiz var. KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk Gelecek ay Sivas'ta da bir merkezimiz açýlacak. aðrý merkezlerimizde çalýþan elemanlarýmýz, insansýz SGM'ler aracýlýðýyla vatandaþlara hizmet verecek. Vatandaþlarýmýz, merkezlerimize gelmiþ gibi, TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecekler. Ama tek fark, ekranda onlara cevap veren bir kiþi olacak. Daha sýcak bir ortam olacak" ifadelerini kullandý. Ýlk etapta, öncelikli olarak vatandaþlarýn en çok ihtiyaç duyduðu konularda hizmet verileceðini belirten Ýlhan, "Ýlerleyen aþamalarda e-devlet uygulamasýna paralel olarak vatandaþlarýmýzýn gerek bilgi alma gerekse talep ve sonuçlarýný alabileceði, saðlýk aktivasyonlarýný yaptýrabileceði, kredi kartlarý ile sigorta primlerini ödeyebileceði 7/24 hizmet verebilecek skilip Seyirçay ÝKöyü 2. Geleneksel Bayram Þenlikleri, 17 Ekim 2013 Perþembe günü baþlayacak. Þenlik kapsamýnda, yarýþmalar, müzik, bir platform oluþturulmasý amaçlanmaktadýr. Ýnsansýz SGM'lerin, hizmet sunum kalitesinin artýrýlmasýyla vatandaþýn tüm iþlemlerini sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden yapabileceði bir araç olmasý hedeflenmektedir" diye Ýskilip te þenlik var Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK hizmet binasýnýn açýlýþýný yapmýþtý. eðlence ve güreþ müsabakalarý düzenlenecek. konuþtu. Ýlhan, gelecek ay Ýstanbul'da düzenlenecek bir fuarda tanýtýmýný yapacaklarý Ýnsansýz SGM'lerin, kýsa süre içerisinde pilot bölgelerden baþlamak üzere ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlacaðýný da sözlerine ekledi. (A.A.) (.HAK:2629) KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. ALBAYRAK KASABI Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 13/A ORUM ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi KURULUM DAHÝL (.HAK:3444) 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 (.HAK:2646) ARÞAMBA 18 EYLÜL

4 4 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Toplantýya Vali Sabri Baþköy baþkanlýk etti. ürk Veteriner Hekimler Birliði Sakarya Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýz, Türkiye'de kurbanlýk ihtiyacýnýn iki katý hayvan bulunduðunu söyledi, iyi bir kurbanlýk hayvanýn özelliklerini sýraladý. Diþi kurban seçmeyin Türkiye'de ihtiyacýn neredeyse iki katý kurbanlýk hayvan bulunduðunu, bu sebeple mümkün olduðu kadar diþi hayvan kurban edilmemesinin çok önemli Mustafa Demirer ÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan Ktoplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya; Vali Yardýmcýsý H.Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, ilçe kaymakamlarý ve ilgili daire müdürleri katýldý. Toplantý öncesinde yapmýþ olduðu konuþmada, 2005 yýlýnda baþlatýlan Köy Altyapýsý Desteklenmesi (KÖYDES) uygulamasý kapsamýnda 9 yýl içerisinde orum a toplam ,00 TL ödenek tahsis edildiðini belirten Vali Baþköy, 2013 yýlýnýn birinci döneminde ,00 TL ve ikinci döneminde ise ,00 TL olmak üzere toplam ,00TL KÖYDES ödeneði tahsis edildiðini belirtti. KÖYDES ödeneði kapsamýndaki içme suyu projelerinin sýfýrdan bir þebeke yapýmý olmadýðýný, mevcut tesislerin bakým ve onarýmý olduðunu, orum da içme suyu olmayan köy bulunmadýðýna dikkat çeken Vali Baþköy; "2013 yýlý KÖYDES ek ödeneði ile 21 adet içme suyu, 2 adet sulama tesisi, 5 km 1. kat asfalt ve 32 adet köye kilittaþý yapýlacaktýr. " dedi. Yýl sonuna kadar tamamlanacak projeler kapsamýnda orum ya da köylerde yaþayan halkýn yaþam kalitesinin daha da iyileþtirileceðini belirten Vali Baþköy, "Mevsim þartlarý aðýrlaþmadan eldeki imkanlarý kullanarak çalýþmalarý zamanýnda bitirme çabasý içerisinde olacaðýz." diye konuþtu. Karþýlýklý deðerlendirmelerin yapýldýðý KÖY- DES toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. orum un istihdamý arttý ýlýn ilk 6 ayýnda kayýtlý olarak çalýþmaya baþlayan 621 bin Yiþçinin yarýsýna yakýný Ýstanbul ve Antalya'da iþ buldu. Bu dönemde Ýstanbul'da günde 1050, Antalya'da 1117 kiþi iþçi olarak istihdama katýldý. Ýstihdama iliþkin sigorta kayýtlarýna göre, yýlýn ilk yarýsýnda kayýtlý olarak çalýþan iþçi sayýsý yüzde 5,21 arttý. Böylece iþ arayan 621 bin 633 kiþi iþçi olarak istihdam içerisinde kendisine yer buldu. Bu geliþmeyle 2012 sonunda 11 milyon 939 bin 620 olan iþçi sayýsý bu yýlýn ilk yarýsýnda 12 milyon 561 bin 253'e yükseldi. Ýþçi sayýsýndaki artýþta en büyük katkýyý Ýstanbul ve Antalya yaptý. Ýþçi sayýsýndaki 621 bin 633'lük artýþýn yüzde 44'ünü bu 2 il saðladý. Ýstanbul ve Antalya'da yýlýn ilk yarýsýnda iþe baþlayan iþçi sayýsý 273 bin 33'ü buldu. Antalya mevsimsel etkilerle birlikte istihdama en fazla katkýda bulunan il oldu. Antalya'da geçen yýlýn sonunda 396 bin 614 iþçi çalýþýrken, bu sayý yýlýn ilk yarýsýnda 537 bin 394'e çýktý. Antalya'da yýlýn ilk 6 ayýnda iþe baþlayan iþçi sayýsý 140 bin 780'i buldu. Yýlýn ilk yarýsýndaki 126 iþ günü dikkate alýndýðýnda, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya'da günde 1117, saatte 140, dakikada 2 kiþi iþçi olarak iþ buldu. Antalya'yý, istihdama katkýda Ýstanbul izledi. Ýstanbul'da geçen yýlýn sonunda 3 milyon 538 bin 860 olan iþçi sayýsý, yaratýlan yeni iþlerle 3 milyon 671 bin 113'e çýktý. Ýstanbul'da yýlýn ilk yarýsýnda 132 bin 253 kiþi daha iþçi olarak istihdama katýldý. Ýstanbul'da yýlýn ilk yarýsýnda günde 1050, saatte 131, dakikada 2 kiþi iþçi olarak üretime katkýda bulunmaya baþladý. Antalya ve Ýstanbul, istihdama 1 günde yaptýklarý katkýyla 34 ilin 6 aylýk katkýsýný geride býraktý. Ayný dönemde Muðla 63 bin 92, Ýzmir 29 bin 897, Konya 29 bin 711, Bursa 20 bin 81, Gaziantep 19 bin 544, Kocaeli 18 bin 88 ve Kayseri 17 bin 868 kiþi iþçi olarak istihdamda kendisine yer buldu. Oransal artýþta zirve Muðla'nýn Yýlýn ilk yarýsýnda iþçi istihdamýný oransal olarak en fazla artýran il ise Muðla oldu. Muðla'da, bu yýlýn ilk yarýsýnda iþçi sayýsý yüzde 45 arttý ve 63 bin 92'ye çýktý. Muðla'yý yüzde 35'lik artýþla Antalya izledi. Ayný dönemde Erzincan'da iþçi sayýsý yüzde 17, Tunceli'de yüzde 14, Konya'da yüzde 12, Hakkari'de yüzde 11, Aydýn ve Niðde'de yüzde 10 arttý. 15 ilde iþçi sayýsý azaldý Bu arada, yýlýn ilk yarýsýnda 15 ilde iþçi istihdamý azaldý. Ýþçi istihdamýndaki en büyük gerileme yüzde 14'le Batman'da yaþandý. Bu ildeki iþçi sayýsý yýlýn ilk 6 ayýnda 6 bin azaldý. Mardin'deki iþçi sayýsý ise ayný dönemde yüzde 8 düþtü. Kentteki iþçi sayýsý 4 bin geriledi. "Emeðin baþkenti" olarak anýlan Zonguldak'ta da iþçi sayýsýnda yüzde 7 düþüþ oldu. Yýlýn ilk yarýsýnda Zonguldak'taki iþçi sayýsý 6 bin azaldý. Bu yýlýn ilk 6 ayýnda istihdamýn gerilediði diðer iller Adýyaman, Aðrý, Diyarbakýr, Giresun, Kütahya, Þanlýurfa, Van, Karaman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr, Osmaniye oldu. Sigorta kayýtlarýna göre, yýlýn ilk yarýsýnda iller itibariyle kayýtlý iþçi sayýlarý ve yaþanan deðiþimler þöyle : orum iþçi sayýsý deðiþim oraný 2012 Aralýk Ýþçi Sayýsý Haziran Ýþçi Sayýsý Ýþçi sayýsýndaki artýþ Artýþ yüzdesi 3,4. (A.A.) olduðunu vurgulayan Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Yýldýz, þunlarý kaydetti: "Diþi hayvaný kurban etmek hayvancýlýða büyük zarar verir. Hayvan sayýsýný düþürür. Bu bakýmdan zorunlu olmadýkça diþi hayvan kurban edilmemeli. Bu konuya ileri ki yýllarda sýkýntý çekmemek için hassasiyet gösterilmeli." Kurbanlýk seçerken herkesin yanýnda bir veteriner hekim bulunmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getiren Yýldýz, ancak dikkatli bakýldýðýnda kurbanýn saðlýklý olup olmadýðýnýn anlaþýlabilmesi için dikkat edilecek hususlarý þöyle özetledi: " Bir hayvanýn hasta olup olmamasý hayvanýn tüylerinin karýþýk mat bir görünümde, göz ve de burun akýntýsý, öksürmesi, topallamasý, doðal deliklerden pis akýntý gelmesi,ayaða kalkamamasý,yem ya da su içmemesi kurban olarak seçilecek hayvan da bulunmamasý gereken özelliklerdir. Kurbanda ödediðimiz parayla kemik yada dolu bir iþkembe mi satýn aldýk?kurbanlýk hayvana arkadan bakýldýðýnda kalçalar küp þeklinde olmalý ön ve de arka bacaklar ince kemikliler tercih edilmeli, sarkýk karýnlý, büyük iþkembeli hayvanlar tercih edilmemeli, göðüs bölgesi geniþ olmalýdýr." Yýldýz, kurbanlýklarýn satýlmadan önce iç ve de dýþ parazite karþý tedbir alýnmasýný, kesim öncesi tüm kurbanlýk hayvanlarýn serbest veteriner hekimler muayene edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.(cýhan) ali Sabri Baþköy, VKaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe kaymakamlarý, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ile Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler katýldý. orum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek; idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlarýmýza daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. Kamu kurum ve kuruþlarýnýn amacýnýn doðru, zamanýnda projelerle; verimli ve süratli bir þekilde vatandaþa hizmet etmek olduðunu ifade eden Vali Baþköy; "Tüm vatandaþlarýmýzý bir görüp ayýrt etmeden, Vali Sabri Baþköy, Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. onlara hizmetlerimizde kusur etmemeliyiz." dedi Baþköy, Kaymakamlýklar da hizmet- ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. lerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Toplantý, diðer Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Vali'den KESK'e iade-i ziyaret ali Sabri Baþköy, KESK VYöneticileri'ne iade-i ziyarette bulundu. Saat 16,30'da gerçekleþen ziyarette, KESK yöneticilerini ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, Eðitim Sen orum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve KESK'e baðlý sendika baþkanlarý ile bir araya geldi. Yoðunluk nedeniyle iade-i ziyaretlerin bir kýsmýnda gecikme yaþandýðýný belirterek söze baþlayan Vali Sabri Baþköy, sendika baþkanlarý ve yöneticileriyle sohbet etti. Ýyi bir kurbanýn özellikleri T Engelliye indirimli tarife ngellilere yönelik Eavantajlý telefon ve internet tarifeleri geliyor Cep telefonu, sabit telefon ve internet hizmeti sunan iþletmeciler engellilere yönelik ekonomik avantajlar içeren tarifeler sunacak, indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalýþan sivil toplum kuruluþlarý da faydalanabilecek. BTK, engellilere yönelik düzenlemelere iliþkin kurul kararýný kamuoyu görüþüne açtý. 16 Ekim'e kadar görüþ Kaymakamlara kusursuz hizmet uyarýsý ve önerilere açýk olacak kararýn, mevcut haliyle kurulun onayýndan geçmesi durumunda mobil iþletmeciler, sabit telefon iþletmecileri veinternet hizmeti sunan iþletmeciler, engelli tüketicilere yönelik ekonomik avantajlar içeren tarifeler sunacak. Mobil iþletmecilerin tamamý, sabit telefon ile internet hizmeti veren iþletmecilerin ise 200 binin üzerinde aboneye sahip olanlarý, internet sitelerini engelli kullanýcýlarýn yararlanabileceði þekilde eriþilebilir hale getirecek. Engelliler için indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalýþan sivil toplum kuruluþlarý da faydalandýrýlacak. alýþmalar, 1 Þubat'a kadar tamamlanacak Mobil iþletmecilerce, sesli konum bilgisi hizmetinin engelli aboneler için ücretsiz sunulmasý saðlanacak. Engelli abonenin konumu, bilgisi dahilindeki telefon numaralarý tarafýndan da ücretsiz olarak öðrenilebilecek. Engellilere yönelik ses hizmetinden baðýmsýz olarak halihazýrda sunulan kýsa mesaj (SMS) hizmeti benzeri veri (data) hizmeti sunulmaya baþlanacak. Söz konusu kararlara iliþkin çalýþmalar 1 Þubat 2014 tarihine kadar tamamlanacak.

5 ARÞAMBA 18 EYLÜL ÜZE de kayýtlar sürüyor Üstün Zekâlýlar 23 Eylül de ders baþý yapýyor Ü Recep Mebet rým Dahileri), Technology Genius (Teknoloji Dahileri), Math Genius (Matematik Dahileri), Ýnverter Genius (Mucit Dahileri), Art Genius (Sanat Dahileri), Kozmoloji, Kriminoloji, Bubble Ology, Fizik, ýlgýn Kimyager, Biyoloji, Da Vinci Makinalarý, Grafik Tasarým ve Karikatür izerliði, Sýradýþý Konular, Türkiye Gelecek Problemleri özme programlarýný uyguluyoruz. Yeni sezonda ayrýca Anlayarak Hýzlý Okuma, Fotoðrafçýlýk ve Kýsa Film, Görsel Yetenek ve Dikkat Geliþtirme, Karikatür izerliði ve Öykü Yazarlýðý, Liderlik ve Deðerler Eðitimi, Pratik Düþünme Becerileri, Yaratýcý Drama ve Yaratýcýlýk ile Müzik Dahileri konulu atölye çalýþmalarý düzenleyeceðiz. Uyguladýðýmýz eðitim metoduyla problem çözme, duyarlýlýk, saðlýklý iletiþim kurabilme, liderlik becerilerini geliþtirme, baðýmsýz çalýþma, iþbirliði yapma, sorumluluk alma ve yaratýcýlýk gibi baþlýklar da çocuklarýmýzda geliþtirmeyi düþündüðümüz yetenekler arasýnda yer alýyor. stün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde yeni sezon kayýtlarý devam ediyor Eðitim Öðretim Yýlý ný 23 Eylül 2013 Pazartesi günü açacak olan ÜZE, yeni atölye çalýþmalarýyla da dikkat çekiyor yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim veren ÜZE ve sunduðu eðitim imkanlarý hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü ve Üstün Zekâlýlar Öðretmeni Ayþenur Acar, orum un dahi çocuklarýný yetiþtireceðiz dedi. Dahi Akademi kuruluþu olan ÜZE nin Ayþenur Acar 4-14 yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim verdiðini anlatan Ayþenur Acar, eðitim kurslarýnýn 13 Haziran 2013 tarihine kadar süreceðini söyledi. Üstün zekâlýlara yönelik yurt dýþýndaki eðitim modellerini inceleyerek Türkiye ye uyarladýklarýný belirten Ayþenur Acar, alternatif eðitim metodlarý ile çocuklarýn üstün yeteneklerini açýða çýkarýp geliþtirmeyi amaçladýklarýný kaydetti. Geleceðe Açýlan Pencere sloganýyla faaliyet gösteren ÜZE nin Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da eðitime açýldýðýný hatýrlatan Acar, Yeni atölye çalýþmalarýmýzla öðrencilerimizin hizmetindeyiz diye konuþtu. Eðitim programý içeriði ve ÜZE ye kabul koþullarýndan da bahseden Acar, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: DÂHÝ OCUKLARIN ÖZELLÝKLERÝ Üstün ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolayý, yüksek seviyeli iþ yapmaya yeterli olduklarý, bu alanda, profesyonel olarak bilinen kimselerin belirlemiþ olduðu çocuklardýr. Bu özellikteki çocuklarýn kendilerine ve topluma katkýda bulunabilmeleri için, farklýlaþtýrýlmýþ eðitim programlarý ve hizmetlerine gereksinimleri vardýr. Üstün ve özel yetenekli çocuklar, zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler. Hýzlý öðrenirler, üstün kavrama, akýlda tutma özellikleri vardýr. Geniþ hayal ve imgeleme güçleri vardýr. Gözlem güçleri kuvvetlidir. Yaratýcýdýrlar, keþfetmek, bulmak isterler. Sürekli geliþme isteði içindedirler ve sürekli sorgularlar. Bellekleri güçlüdür. Analiz, sentez yetileri geliþmiþtir. Entelektüel meraka sahiptirler. Lider özellikleri sergilerler. evreleriyle iyi iliþkiler kurarlar. Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoþlanýrlar. Mizah duygularý güçlüdür. Ayrýntýlara dikkat ederler. Sözcük hazineleri zengindir, doðru, hýzlý ve akýcý konuþurlar. Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoþlanmazlar. Bu özellikler tüm çocuklarda belli ölçüde gözlenebilir. Üstün yeteneðin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir çoðunun çocukta ilgili yaþ grubunun doðal olarak gösterdiði ölçülerin üstünde bir düzeyde gözleniyor olmasý gerekir. Üstün yetenek çeþitli alanlarda, farklý boyutlarda ve farklý derecelerde ortaya çýkabilir. ONLAR GELECEÐÝN YILDIZLARI Dahi çocuklarý, geleceðimizin parlak yýldýzlarý olarak görüyoruz. Enstitümüzde, üstün zekâlý çocuklarýn ilgi alanlarýný destekleyerek zekâ ve yetenek alanlarýnýn geliþimi üzerine çalýþmalar yapýyoruz. Uzman kadromuzla öðrencilerin ilgi ve yetenek alanlarýný destekleyen eðitim programlarý uyguluyoruz. Böylece öðrencilerimizin zeka ve yetenek alanlarýný ileri düzeyde geliþtirmelerine imkan saðlýyoruz. Ayrýca öðrencilerin bireysel farklýlýklarýný kabul etmelerini ve geliþtirmelerini, zihinsel akranlarýyla birlikte öðrenme fýrsatlarý saðlamayý da hedefliyoruz. Aileleri çocuklarýn öðrenme sürecine dahil etmek amacýyla veli bilgilendirme seminerleri ve danýþmanlarýmýzla ebeveynlere yardýmcý oluyoruz. ocuklarý daha iyi tanýmak için zeka ve yaratýcýlýk testleriyle birlikte dikkat, kiþilik, geliþim testleri gibi ölçekleri bilimsel yöntemlerle uyguluyoruz. ÜZE YE KABUL ÞARTLARI YENÝ ATÖLYE ALIÞMALARI Enstitümüzde Robotik Genius (Robotik Dahileri), Science Genius (Bilim Dahileri), Game Genius (Oyun Dahileri), Design Genius (Tasa- Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde yeni sezon kayýtlarý devam ediyor. Üstün Zekalýlar Enstitüsü olarak öncelikle öðrencilerimizi belirli aþamalardan geçiriyoruz. Ýlk olarak Metropolitan, AGTE, Frostig, Raven gibi ön tarama testleri uyguluyoruz. WISC-R Zeka Testi ve Torrance Yaratýcýlýk Testi de uygulamalarýmýz arasýnda yer alýyor. Son aþamada ise ebeveyn, öðretmen, öðrenci ilgi ve tutum envanterleri çýkarýyoruz. Bu aþamalarý baþarýyla tamamlayan öðrencileri kurumumuza kabul ediyoruz. Eðitim ortamýmýzý yakýndan görmek ve kayýt koþullarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da hizmete giren Enstitümüze bekliyoruz. Adres: Üçtutlar Mh. Anadolu 2. Sk. No: 10/10 A ORUM Tel:

6 6 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Ýlâhiyat a din kültürü bölümü H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ne yeni alanýna hâkim, din kültürü sini daha ileriye götürecek, bölüm açýlmasýna eðitim ve öðretimin esaslarýný YÖK ten onay çýktý. Hitit üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü nün açýlmasý konusundaki teklif Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. bilen çaðdaþ öðretmen- ler yetiþtirmektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü, ilköðretim kurumlarýna öðretmen, üniversitelere akademisyen yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Din eðitimi-öðretimi ve diðer ilgili bilimsel alanlarda donanýmlý, Ýslâm dini ve diðer dinler hakkýnda yeterli Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eði- bilgiyi elde etmiþ, mesleðinin gerektirdiði kiþilik ve timi Bölümü formasyona sahip, bu çerçevede Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eðitimi eðitim ve öðretimle ilgili yeni bilgi ve geliþmeyet, Bölümünde, Cumhuri- Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ne yeni bölüm açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. leri takip ederek uygulama- demokrasi ve lâikliðin ya dönüþtürebilen, özverili, kazanýmlarýnýn farkýnda; toplumu ile bütünleþmiþ öðretmenler yetiþtirmektir. Türk Millî Eðitiminin genel amaçlarýna uygun; dini, asýl kaynaklarýndan araþtýrarak öðrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, Diðer amaçlarýmýz þunlardýr: Ýslâmi Ýlimler (Tefsir, Hadis, alanýnda donanýmlý, özgür, eleþtirel ve sistematik düþünebilen, problem çözme becerisini kazanmýþ, ahlâkî, estetik duyarlýlýða ve öðretrihi ve uygarlýðý alanlarýnda temel bilgiler vermek, kavram, görüþ ve Kelâm, Ýslam Hukuku, Tasavvuf, Ýslam Mezhepleri Tarihi), Ýslâm tamenlik bilgi-becerisine sahip, ürettiði bilgiyi, ulusal ve uluslararasý düzeyde paylaþarak yaygýnlaþtýrabilen ve geliþtirebilen din kültürü ve ahlâk bilgisi öðretmenleri yetiþtirmek için çaðdaþ bilimsel verileri dikkate alan bir eðitim verilmesi amaç olarak benimsemiþtir. Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eðitimi Bölümü, dinî mirasýn tarihle, coðrafyayla ve kültürle harmanlanarak geleceðe akan bir olgu olduðunun bilincinde olmak, dinin yapýlandýrýcý ve uzlaþtýrýcý tarihsel süreçleri tanýtmak; Ýslâm sanatlarý alanýnda potansiyel yeteneklerin geliþmesine imkân hazýrlamak. Din ile felsefe ve sosyal bilimler iliþkisini kavratmak ve bu baðlamda, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eðitimi ve Din Felsefesi, Ýslam Felsefesi Ve Felsefe Tarihi gibi din bilimleri alanýnda bilgi sahibi kýlmak. Arapça, Osmanlýca, Ýngilizce vb. dillerdeki klasik ve modern dinî metinleri asgari düzeyde okuyup anlayabilme yeteneðini kazandýrmak. niteliðinden yararlanarak bir arada yaþama kültürünü geliþtirmek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Lisans Programýnýn temel ahlâk ve deðerler eðitimiyle ilgili geliþmeleri takip etmek, bu alanda amacý, din eðitiminin önemini kavramýþ, yeni öðretim yöntem ve tekniklerinden haberdar, öðrencilerine farklý dinlerdeki insanlara saygýyý bilgi üretmek ve yeni yöntemler geliþtirmek suretiyle, alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür açýsýndan yetkin olarak yetiþtirdiði din eðitimcileriyle, din öðretimi alanýnda öncü olmayý hedeflemektedir. aþýlayan çaðdaþ, mesleðini seven ve kaliteli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenleri yetiþtirmektir. Açýlacak programdan mezun olacak Bölümde lisans eðitimi gören öðrenciler, alan bilgisi ve genel kültür derslerinin yaný sýra pedagojik formasyon almaktadýrlar. Mezun öðrenciler, Ýlköðretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öðretmeni olabileceklerdir. olan öðrenciler, Millî Eðitim Bakanlýðý na baðlý eðitim kurumlarýnda din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmeni, ayrýca lisansüstü eðitimi için araþtýrmacý olarak görev yapabilmektedirler. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümünün amacý, Türk Milleti nin millî, ahlaki, manevî ve kültürel deðerlerine saygýlý, hür ve bilimsel düþünceye sahip, çalýþkan, kendisi ve çevresiyle barýþýk, hukukun üstünlüðüne inanan, ülke- Bunun yanýnda mezunlar, bu programda ve eðitim bilimlerindeki lisansüstü programlarda öðrenimlerine devam ederek, dinin çaðýn gereklerine göre öðretiminin nasýl yapýlabileceðiyle ilgili akademik çalýþmalar yürüteceklerdir. Oluþacak olan akademik birikim dönütü, bölümün daha kaliteli ve çaðdaþ bir eðitim anlayýþýyla öðretmen yetiþtirmesine yardýmcý olacaktýr. Ýstanbul dan orum a yardým eli stanbul Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Yardým Eði- ve Kültür Derneði nin ortaklaþa düzenlediði 1 Ýtim Defter, 1 Kalem kampanyasýyla Anadolu nun farklý yerlerinde yaþayan binlerce öðrenciye yeni eðitim öðretim yýlý öncesinde hediye paketi gönderildi. Karabük ten Malatya ya toplam 12 ilde yardýma muhtaç öðrenciler için hazýrlanan koliler dernek gönüllülerince daðýtým noktalarýnda sahiplerine teslim edilmeye baþladý. Tüm Türkiye genelinde dün baþlayan yeni eðitim öðretim yýlý ile birlikte Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði kampanya içersinde Karabük ün Eflani ilçesinde 300 öðrenciye, okul kýrtasiyesinden giyime kadar hazýrlanan hediye paketleri daðýtýldý. Eflani Þehit Aliþen Korkut Ortaokulu nda eðitim gören 300 öðrenciye daðýtýlmak üzere getirilen hediye paketlerini gören çocuklarýn en büyük sevinci ayakkabýlar oldu. Yýrtýk ve lastik ayakkabýlar ile okula baþlamak zorunda kalan öðrenciler yeni ayakkabýlarý görünce mutluluklarý ve sevinçleri gözlerinden okundu. Okul bahçesinde düzenlenen törende bir konuþma yapan Eflani Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Dursun Beþir, daha önce buna benzer yardýmlar gördüklerini ancak bu kadar düzenli ve en ince detayýna kadar hazýrlanan malzeme görmediklerini söyledi. Beþir, Ýstanbul dan kalkarak buraya kadar gelip öðrencileri giydirdiklerinden ve desteklerinden dolayý Esenyurt Belediye Baþkaný Necmi Kadýoðlu na da teþekkür ederek emeklerinin çok büyük olduðunu ifade etti. Ýstanbul dan hediyeler getirdiklerini söyleyen Dosteli Yardým Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Sakine Tükek de þöyle konuþtu: Hediyeleþme bizim ananelerimizde vardýr. Hediye alýp vermek çok güzel bir duygudur. Bu hediyelerimizi kabul ettiðiniz için teþekkür ediyorum. ok güzel sponsorlarýmýz var. Bu hediyeleri size gönderen Esenyurt Belediye Baþkanýmýz Necmi Kadýoðlu na ve malzemeleri veren fimalara teþekkür ediyoruz. Tükek, ayrýca, yardýmlarýn Zonguldak,Karabük, orum, Tokat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Malatya, Adýyaman, Þanlýurfa, Kahramanmaraþ ve Hacýbektaþ olmak üzere 12 bölgede yaklaþýk 5 bin öðrenciye daðýtýlacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) eteoroloji Genel Müdürlüðü, kuvvetli yaðýþ konusunda vatandaþla- ve yetkilileri uyardý. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ile birlik- Mrý te ani sel, su baskýný, heyelan ve yerel su hortumu riskine dikkat çekildi. orum da önümüzdeki günlerde sýcaklýk derece olacak. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþýn neden olabileceði ani sel, yerel su baskýný, heyelan, yaðýþ anýnda ani kuvvetli rüzgar, yerel su hortumu oluþma riski ile ulaþýmda aksamalara karþý tedbirli olunmasý istendi. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Türkiye'nin güney, iç ve zamanla doðu kesimlerinde aralýklarla yaðýþ geçiþlerinin görüleceði tahmin ediliyor. Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgeleri, sabah ilk saatlerde Kastamonu, Muðla ve Bartýn il merkezi, Denizli'nin ardak, Zonguldak'ýn Ereðli, Kocaeli'nin Gölcük ve Cengiz Topel Hava Meydaný çevreleri ile zamanla Orta ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsý, Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Muþ çevrelerinde saðanak ve yer yer gökgürültülü saðanak þeklinde görülecek yaðýþlarýn, Hatay'ýn kýyý kesimleri ve Ýskenderun Körfezinde çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare), Antalya'nýn doðu kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðý yaðýþla birlikte güney ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacaðý, diðer bölgelerde önemli bir deðiþikliðin olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney ve güneybatý yönlerden orta kuvvette, Batý Akdeniz kýyýlarý ile zamanla Doðu Anadolu'nun batýsýnda kuvvetlice (30-50 km/s), Doðu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor. Bugün özellikle Orta ve Doðu Akdeniz'de görülecek saðanak ve Ýstanbul Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Yardým Eðitim ve Kültür Derneði Anadolu ya el uzattý. Ýstanbul dan orum a da yardým gönderileceði belirtildi. Meteoroloji uyardý gökgürültülü saðanak þeklinde yaðýþlarýn, Hatay'ýn kýyý kesimleri ve Ýskenderun Körfezinde çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare), Antalya'nýn doðu kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olmasý beklendiðinden yaþanabilecek olumsuzluklara karþý (Su baskýný, ani sel, heyelan, yýldýrým, yerel dolu yaðýþý, yerel su hortumu oluþma riski ve ulaþýmda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekiyor. Akdeniz ve Ýç Anadolu ile zamanla Orta ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsý, Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Muþ çevrelerinde aralýklarla saðanak ve gök gürültülü saðanak þeklinde yaðýþ geçiþleri bekleniyor. Yaðýþlarýn Ýskenderun Körfezi ve Hatay kýyýlarýnda çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare) Antalya'nýn doðusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olacaðý tahmin ediliyor. arþamba ve perþembe günleri doðu bölgelerde aralýklarla devam edecek yaðýþlara ilave olarak Marmara'nýn kuzeyi ile Batý Karadeniz kýyýlarýnýn Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðýnýn yaðýþla birlikte bugün güney ve iç kesimlerde, arþamba günü doðu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacaðý tahmin ediliyor. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþýn neden olabileceði ani sel, yerel su baskýný, heyelan, yaðýþ anýnda ani kuvvetli rüzgar, yerel su hortumu oluþma riski ile ulaþýmda aksamalara karþý tedbirli olunmasý gerekiyor.(cýhan) Hitit Üniversitesi yöneticileri ankýrý Karatekin Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ni ziyaret etti. Komþularla ortak hareket Mustafa Demirer itit Üniversitesi yöneticileri ankýrý Karatekin HÜniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuzhan Kývrak, Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Rektör Danýþmanlarý Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ali Salur ile Genel Sekreter Erdal Kanýk tan oluþan heyet, ankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine ziyaret gerçekleþtirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet ilk ziyaretini ankýrý Karatekin Üniversitesi ne yaptý. Ziyarette ankýrý Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ýbrahim Savaþ, üniversiteler hakkýnda genel bilgiler vererek, gerçekleþtirdikleri bilimsel çalýþmalar ve projeler konusunda açýklamalarda bulundu. Prof. Dr. Savaþ, Hitit Üniversitesi ile ortak projeler yapmaktan büyük memnuniyet duyacaðýný ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bölge üniversiteleri olarak birlikte yapýlacak çalýþmalar ile her iki üniversitenin üstün yanlarýný Mustafa Demirer ÖKün pedagojik formasyon serti- programlarýyla ilgili yaptýðý Yfika açýklama Hitit Üniversitesi internet sitesinden duyuruldu. Yapýlan açýklamaya göre, Yükseköðretim Kurulu'nca geçtiðimiz yýllarda izin verilen üniversitelerde yürütülen pedagojik formasyon sertifika programlarýna, öðretim yýlýndan itibaren öðrencilerin, alanlara göre ayrýlacak kontenjanlar dahilinde, merkezi olarak ÖSYM tarafýndan yerleþtirilmesine karar verildi. Geçmiþ yýllarda öðrencilerin akademik baþarý ortalamalarýna göre yapýlan söz konusu yerleþtirmede, öðretim yýlýndan itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) sonuçlarý da kullanýlacak. Bununla ilgili kýsa bir açýklama, ÖSYM tarafýndan yayýnlanan ALES 2013 Sonbahar Dönemi Kýlavuzunda, sýnavla ilgili Genel Bilgiler, Temel Ýlke ve Kurallar baþlýðý altýnda 1.8. maddede, "Yükseköðretim Kurulu bir araya getirerek kýsa zamanda daha hýzlý yol kat edilebileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversitemize iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek ortak projelere iliþkin açýklamalarda bulundu. RektörAlkan, ankýrý Karatekin Üniversitesi ile Hitit in birlikte yapacaðý ortak çalýþmalarla her iki üniversitenin daha da büyüyeceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet daha sonra Kastamonu Üniversitesini ziyaret etti. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ile Üniversite Senato Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen görüþmede, Rektör Aydýn, üniversiteleri ile ilgili bir tanýtým sunumu yaparak, iki üniversite arasýnda oluþturulan yakýn diyalogdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aydýn, her iki üniversitenin hem komþu hem de kardeþ olduðunu belirterek, birlikte pek çok ortak çalýþma yapabileceðini belirtti. Rektör Alkan da, üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, üniversiteler arasýnda gerçekleþtirilecek iþbirliðinin her iki üniversiteyi daha da güçlü kýlacaðýný belirtti. Ýki üniversitenin somut adýmlar atarak omuz omuza daha da büyüyeceðini, bulunduðu coðrafyaya daha büyük fayda saðlayacaðýný söyleyen Prof. Dr. Alkan, Hitit e gösterilen yakýnlýktan dolayý teþekkür ederek, Prof. Dr. Aydýn a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine yapýlan ziyaretler sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki üniversite heyeti tarafýndan gerçekleþtirilen genel deðerlendirme ve koordinasyon toplantýsý ile program sona erdi. Pedagojik formasyon duyurusu S amsun'da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi ve 19 Mayýs Üniversitesi'nin katkýlarýyla yürütülen proje kapsamýndaki 'El Ele Projesi', çevre illerden temsilcilerin de katýldýðý seminerle baþladý. Atakum Grand de Lux Otel'deki seminere, Samsun, Tokat, Amasya ve orum il ve ilçelerinden sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin temsilcileri katýldý. 'Engellilik, Engelli Haklarý, Hak Temelli Yaklaþým, Savunuculuk ve Ayrýmcýlýkla Mücadele' konularýndaki seminerde Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Uzmaný Prof. Dr. Kasým Karataþ ve Engelliler Konfederasyonu Baþkaný Av. Turhan Ýçli konuþtu. Toplam 10 ay tarafýndan izin verilen yükseköðretim kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde de ALES sonuçlarý kullanýlacaktýr. Öðretmenlik sertifika programlarýna baþvuruda bulunmak isteyenlerin bu sýnava girmeleri zorunludur" þeklinde yer aldý. Bu sýnavýn sonuçlarý üç yýl geçerli olduðundan son üç yýl içinde ALES'e girmemiþ olanlarýn, programa baþvurabilmek için Kasým 2013 ayýnda yapýlacak sýnava katýlmalarý gerekiyor. Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarý için toplam kontenjan sayýsý 20 bin olarak belirlenmiþ olup baþvurular ALES 2013 Sonbahar Dönemi sonuçlarý açýklandýktan sonra alýnacak. Konuyla ilgili çalýþmalar devam etmekte olup programa internet üzerinden online baþvuru ve yerleþtirme sistemi ile ilgili ayrýntýlý bilgiler, programýn uygulanmasýyla ilgili usul ve esaslar, önümüzdeki günlerde YÖK ve ÖSYM web sayfalarýndan ilan edilecek. 'El Ele Projesi' seminerle baþladý sürmesi planlanan 'El Ele Projesi'nin amaçlarýný anlatan Prof. Dr. Kasým Karataþ, "Samsun, Tokat, Amasya, orum il ve ilçelerinde farklý engel gruplarýna yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere kamu kurumlarý, yerel yönetimleri olarak toplamda 80 grubu bir araya getirerek engellilik, engelli haklarý, hak temelli yaklaþým, savunuculuk, ayrýmcýlýkla mücadele konularýnda bilgi düzeylerini geliþtirmek, farkýndalýklarýný artýrmak ve ayrýmcýlýkla mücadele süreçlerinde etkinliklerini artýrmak istiyoruz." diye konuþtu. Prof. Dr. Karataþ, "Proje sonunda yapýlan faaliyetlerle engelli alanýnda faaliyetlerini sürdüren STK'lar, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin genel bir profili çýkartýlarak, bu alanda hizmet sunan kurumlarýn görünürlüðünün artýrýlmasý saðlanacak. Bilgilendirme ve tanýtým toplantýlarý ve materyalleri ile kamuoyunun konu hakkýndaki farkýndalýklarý geliþtirilerek hak temelli yaklaþýmla ilgili olarak kamuoyunda farkýndalýk oluþturulmasý saðlanacak. Bölgedeki Engelli STK'larýnýn, kamu kurumlarýnýn ve yerel yönetimlerin bir arada çalýþma ve iþbirliði kültürünün geliþtirmesi ve iletiþim aðlarýnýn güçlendirilmesi saðlanacaktýr." Ýki gün süren seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi.

7 MHP de adaylýk istifalarý Enise Aðbal HP den yapýlan Maçýklamada, MHP orum Teþkilatlarýnda görev alan yöneticilerin aday adaylýðý sürecinin tamamlandýðý bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, parti teþkilatlarýnda görev alan yöneticilerin, 1 Eylül 2013 mesai bitimine kadar aday adaylýklarý (.HAK:2649) için istifalarýný vermeleri gerekiyordu. Yine 9 Eylül 2013 mesai bitimine kadar da ilçe baþkanlýklarýna baþvuruda bulunmalarý için süre tanýnmýþtý. Bu süre zarfýnda Bayat, Sungurlu, Ortaköy, Dodurga ve Uðurludað ilçe baþkanlarý aday adaylýklarý için istifa ettiler. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364) Bekir Güngör Bayat Belediye Baþkanlýðý aday adayý Bekir Güngör, Sungurlu Belediye Baþkanlýðý aday adayý Paþa Öksüz, Ortaköy Belediye Baþkanlýðý aday adayý Ahmet Cebeci, Ýl Genel Meclis üyelikleri için de Kadir Karagül ve Ahmet Aydoðdu nun görevde ayrýldýðý kaydedildi. Ayrýca, Ýl Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Kurtbaþ Belediye Meclis Üyeliði ve Sinan Eryücel ile Mustafa Karabýyýk da Ýl Genel Meclisi üyeliði için istifa ettiler. Yönetici aday adaylýklarý dýþýnda tüm ilçelerde de aday adaylýklarýna baþvurularýn devam ettiði belirtilen açýklamada, Partimize olan ilgi ve alaka her geçen gün artarak devam etmektedir. Bunun en bariz göstergesi de aday adaylýklarý baþvurularýndaki ciddi artýþtýr. denildi. Memleketi deneme tahtasýna çevirdiler CHP orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe ve köylerde vatandaþla buluþtu. Tufan Köse, AK Parti iktidarýrýnr yerel seçimlerde uyarýlmasý gerektiðini ifade etti. Köse, AK Parti hükümetinin ülkeyi sonu olmayan bir girdaba sürüklediðini savundu. eçtiðimiz haftasonu bazý ziyaretler gerçekleþtiren GCHPorum Milletvekili Tufan Köse, önceki ay hayatýný kaybeden Evci Ortakýþla Köyü Muhtarý Abidin Gündoðar ýn annesinin kýrk yemeðine katýldý. Daha sonra Bayat ilçesinde Ýlçe Yöneticisi Bekir Cesur un kýzýnýn düðününe katýlan Köse, burada bazý esnaf ve vatandaþlarý da ziyaret etti. Ortaköy, Aþdaðul ve Ýnsesu köyünü de ziyaret eden CHP Milletvekili Köse, burada köylüler ve Ýncesu'ya pikniðe gelen bazý vatandaþlarla da sohbet etti. Dert dinledi, dert yakýndý Vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen Köse, AK Parti hükümetine eleþtirilerde bulundu. Son yýllarda Türkiye de ciddi sorunlarýn yaþandýðýna dikkat çeken Köse, AK Parti hükümetinin yanlýþ politikalarýnýn sosyal, kültürel ve ekonomik yönden hem ithalat hem de ihracat olarak, komþu ülkelerin iç iþlerine karýþmanýn da etkisiyle tarým sektörüne aðýr sekteler vurduðunu idda etti. AK Parti hükümetinin acil eylem planý ile birlikte bazý radikal kararlar alarak, komþu ülkelerle iliþkilerimizin iyileþtirmesi için çaba sarf etmesi gerektiðini savunan Milletvekili Tufan Köse, AK Parti nin istikrarlý tarým politikalarý üzerine bazý üretimi artýrýcý, çiftçiye özel mazot, gübre fiyat paketleri düzenlemesi gerekmektedir. Bunlar üzerine önemli reformlar yapmalýdýrlar. Türk çiftçisini, Ýsrail'in genetik tohum þirketlerine ve bazý tefecilere peþkeþ çekmiþlerdir. Bunlar bölücülük, yolsuzluk, kamuda haksýz kadrolaþma, yargý ve hukuk tahribatý üzerine memleketi deneme tahtasýna çevirdiler. Ülkemizi bu karanlýk, sonu olmayan ucube iþlerden kurtarmaya çalýþacaklarýna, çiftçmizi yok etme, mezhepçilik, derin komplolar, PKK aldatmacasý, ülke kaynaklarýnýn gayri meþru yöntemlerle malum güçlere peþkeþ çekilmesi iþini bir taþeron firma gibi titizce yapmaktadýr. diye konuþtu. AK Parti hükümetinin ülkeyi sonu olmayan bir girdaba sürüklediðini iddia eden Köse, kþu ifadeleri kullandý; Uzaktan davulun sesi hoþ geliyor. Sayýn Baþbakan Erdoðan her tarafta kendi partizanlarýnýn mutluluðuna bakýp onlarýn mutluluðunu görmektedir. Halbuki bu memleketin her kesiminin sorunlarý var. Göstermelik ucube politikasýyla, güçlü milletimizin hoþgörüsünü ve iyi niyetini her þekilde istismar etmektedir. Yiðitlik ve dürüstlük intikam almakta deðil, herkese tahammül göstermekle olur. Yalnýz Baþbakan Erdoðan ve AKP hükümetinin bir çok mensubu, adeta bu milletten ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden intikam almak için bu ülkenin baþýna getirilmiþ özel programlanmýþ robot gibiler. Ortadoðu yu kan gölüne çevirdiler Biz CHP olarak diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ailedir. Aile krallarýn bile araya giremediði kudretli, güçlü bir kaledir. Fakat AKP iktidarý sayesinde bu milletin arasýna girmeyen, memleketin baþýna gelmeyen kalmadý. Kurulmuþ bir tezgah baþýna, özellikle programlanmýþ bir robot misali, Bu Akp iktidarýný bu ülkenin baþýna getiren güçler, AKP eliyle Ortadoðu'yu kan gölüne çevirmiþlerdir. Bir ülkede iyi bir lider, iyi bir Baþbakan, herkesin göremeyeceði þeyi görmekle olur. Yalnýz bizim ülkemizde, herkes her þeyi görürken, bizim Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve AKP hükümeti, iþine gelmediði için her þeyi görmemezlikten gelmektedir. Bu yüzden de AKP hükümetinin uyarýlmasý gerekmektedir. Yaklaþan yerel seçimlerde AKP yi uyarmak için siz deðerli vatandaþlarýmýza büyük görevler düþmektedir. ARÞAMBA 18 EYLÜL ALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR BOYRAZ GROUP bünyesinde orum da faaliyet gösteren, yem üretimi konusunda bölgenin en büyük ve en modern tesisini üreticinin hizmetine sunan, Boyraz Yem Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti. BOYYEM markasý ile istihdam edilmek üzere aþaðýda nitelikleri yazýlý çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. (.HAK:2634) orum Halk Eðitim Merkezi yaklaþan Kurban Bayramý öncesi, örnek bir çalýþmayý hayata geçiriyor. HEM, kurban kesim elemaný yetiþtirecek Enise Aðbal orum Halk Eðitim Merkezi yaklaþan Kurban Bayramý öncesi, örnek bir çalýþmayý hayata geçiriyor. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðinde 'Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kurslarý' düzenlenmesine dair hazýrlanan protokol çerçevesinde kurs açmak için çalýþmalar tamamladý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursu'nun Ýl Müftülüðü ile koordineli olarak yürütüleceðini söyledi. Þanlý, Kurban Bayramý'nda ibadet maksadýyla kurban kesmek isteyen vatandaþlarýn kurbanlarýný dini hükümlere, saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun bir þekilde kurban kesimi yapmalarýný saðlamak için bu faaliyeti gerçekleþtirdiklerini ve özellikle Kurban Bayramý'nda nitelikli kesim elemaný ihtiyacýnýn hayli fazla olacaðýndan hareketle iþin uzmaný eðitimcilerin yürüteceði kurs programý ile nitelikli kesim elamaný yetiþtirmek, yetiþmiþ elemanlarý ise bu alanda geliþtirmek istediklerini belirtti. Kurban kesim iþinin sadece kasaplýktan ibaret olmadýðýný belirten Þanlý, gerek dinen belirtilen þartlarý gerekse hijyen ve kesim metotlarýný içeren BAKIM AMÝRÝ - Yem fabrikalarýnda çalýþmýþ 5-10 yýl tecrübeli olmak, - Otomasyon konusunda deneyimli, - Elektrik mekanik kaynak konularýnda bilgi sahibi, - En az 15 veya 20 kiþilik gruba vardiya amirliði yapabilecek, - Sevkiyat, imalat, organizasyonu yapabilecek, - Yoðun çalýþma koþullarýna uyum saðlayabilecek, ekip çalýþmasý uygun. PAKETLEME (UVALLAMA) ELEMANI - Yem fabrikasýnda çalýþmýþ tecrübeli, - 45 yaþýný aþmamýþ dinamik, - Yükleme, paketleme ve dikiþ yapabilecek, - Yoðun çalýþma koþullarýna uyum saðlayabilecek, ekip çalýþmasý uygun. ELEKTRÝK TEKNÝSYENÝ - Yem fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli esnek çalýþma saatlerine uygun - Elektrik ve elektronik mezunu, - Elektrik motorlarý bakým onarým temizliði arýzalarýný takip edecek, elektrik þemalarýný rahatlýkla okuyabilecek, pano tecrübesi olan, - Yoðun çalýþma koþullarýna uyum saðlayabilecek, ekip çalýþmasý uygun. PANO OTOMASYON SORUMLUSU - Yem fabrikasýnda çalýþmýþ en az 5 yýl tecrübeli olmak, - Elektrik ve elektronik mezunu, - Otomasyon konusunda deneyimli, - Yem imalatý yapabilecek, organizasyon yapýp bir kaç kiþiyi yönetebilecek, - Yoðun çalýþma koþullarýna uyum saðlayabilecek, ekip çalýþmasý uygun, komple bir bilgi ve beceri gerektirdiðini ve kurs programýnda hem teorik hem de uygulamalý eðitim verileceði bilgisini verdi. Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Cemil Eker'in koordinesinde, Müftülük ile iþbirliði içerisinde yapýlacak 'Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursu'na talebin oldukça fazla olduðu belirtilerek, kurs kayýtlarýnýn devam ettiði ifade edildi. Kurban Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursu'nun 20 saatlik bir programla Veteriner Hekim ve Müftülük yetkilisi tarafýndan yürütüleceði belirtildi. Kurs programý içerisinde kursiyerlere, kurban kesmenin önemi ve anlamý, kurban kesimindeki hijyen kurallarý, kurban kesilecek yerlerin tanzimi, insan saðlýðý açýsýndan alýnmasý gereken önlemler, yaralanmalara karþý önlemler, ilkyardým, yasal olarak kesim yapýlmasý gereken mahaller ve kurban kesimi, yüzme ve etlerin parçalanmasý uygulamalý olarak anlatýlacak. Bu konularý kapsayan doyurucu bir eðitim verileceðini belirten Þanlý, "Kurslarýmýza kesim iþini fiilen yapan kasaplarýn da bilgilerini tazelemeleri, bu alanda kendilerini geliþtirmeleri adýna katýlýmlarýnýn faydalý olacaktýr." dedi. PELET PRES - Yem fabrikasýnda çalýþmýþ tecrübeli palet pres makinesini bilen, - Yem üretiminde olasý problemleri tespit edebilecek, çözüm odaklý, bakým ve onarým yapabilen, - Yoðun çalýþma koþullarýna uyum saðlayabilecek, ekip çalýþmasý uygun. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cad. No: 27 ORUM TEL: FAX: boyyem.com.tr

8 eltik fabrikalarý mesaiye baþladý 8 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 T ürkiye'nin pirinç ihtiyacýnýn yüzde 7'sini karþýlayan orum'un Osmancýk ilçesinde çeltik fabrikalarý yeni sezonun ürününü kesilen kurbanlarýn ardýndan iþlemeye baþladý. Ýlçede bulunan 9 çeltik fabrikasýndan biri olan Azim eltik Fabrikasý'nda açýlýþ töreni düzenlendi. Törene; Osmancýk Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (OGÝAD) Baþkaný Mustafa ýplak, yönetim kurulu üyelerinden Þerif Arslaner, çok sayýda davetli katýldý. OGÝAD Baþkaný Mustafa ýp- orum'un Osmancýk ilçesinde çeltik fabrikalarý sezon açtý. lak, "Yeni sezonun fabrika iþ adamlarýna, tüc- carlarýmýza, çiftçimize, Osmancýk halkýna ve ül- kemize hayýrlý olmasýný dilerim. Türkiye'nin yüzde 80'inde ve dünyanýn birçok ülkesinde ekilen Osmancýk pirincinin en kaliteli ve lezzetli olaný coðrafi konumu nedeni ile Osmancýk'ta yetiþtirilmektedir. Osmancýk elindeki bu altýný çok iyi deðerlendirmeli ve tanýtýmýný çok daha iyi yapýp bu lezzetle herkesi buluþturmalý." dedi. Fabrika sahiplerinden Erkan Kanýtemiz ve Hasan Öksüz de yeni sezonun kazasýz, belasýz, bereketli geçmesi ve herkese 'hayýrlý olmasý' temennisinde bulundu. Kaymakam Üçüncü göreve baþladý smancýk KayO makamlýðý'na atanan Sezgin Üçüncü, görevine baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kaymakam Üçüncü yü ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Kaymakamlýðý görevine atanan Sezgin Üçüncü, ilçeye gelerek yeni görevine baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kaymakam Üçüncü'yü ziyaret etti. Baþkan Yazýcý, Kaymakam Üçüncü ye yeni görevinde baþarýlar dileyerek gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Kaymakam Üçüncü de ziyaretten dolayý Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Osmancýk Kaymakamlýðý'na atanan Sezgin Üçüncü, görevine baþladý. Daniþment te ilköðretim haftasý coþkusu smancýk DaniþO ment Ýlkokulu ve Ortaokulu nda Ýlköð- retim Haftasý coþku ile kutlandý. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen kutlamalara okul idaresi, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý. Okullarýn açýlmasý coþkusunu yaþayan öðrenciler þiir, gösteri vb etkinlikler düzenlediler. Okula yeni atanan ve göreve baþ- Okullarýn açýlmasý coþkusunu yaþayan öðrenciler þiirler okudu. layan öðretmenler de öðrencilerle tanýþma fýrsatý buldu. Okulun ilk gününde öðretmenleri ile hasret giderip öðretim yýlýnda kullanacaklarý kitaplarý teslim alan öðrenciler, okul heyecanýný yeni yaþayan anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencilerine hoþ geldiniz diyerek birlikte þarkýlar söylediler. Osmancýk Belediyesi Þehir içi içme suyu þebeke deðiþimi için kazmayý vurarak çalýþmalarý baþlattý. Þehir içi içme suyuna ilk kazma O smancýk Belediyesi ikinci etap alt yapý yatýrýmlarý kapsamýnda þehir içi içme suyu þebeke deðiþimi için kazmayý vurarak çalýþmalarý baþlattý. Osmancýk Belediyesi'nin 50 yýllýk alt yapý sorununa neþter vurduðu büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su hatlarýnýn deðiþtirilmesi için ilçe merkezindeki hat deðiþim çalýþmalarý baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte çalýþma alanlarýnda incelemelerde bulundu. Osmancýk'ta geçtiðimiz yýl baþlatýlan büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su þebeke hatlarýnýn deðiþtirilmesi için Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan ihaleyi alan Alken Ýnþaat'ýn geçtiðimiz haftalarda ihale kapsamýnda su deposu inþaatlarýna baþladýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, firmanýn þimdi ise þehir içi içme suyu þebeke hat deðiþimleri için kazmayý vurduðunu bildirdi. Kaliteli su için 7 milyon TL Büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþiminin tamamlandýðýný ve ikinci etap olan su þebeke hatlarýnýn deðiþimi, iki modern su deposunun kurulmasý ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi iþinin iki koldan da baþladýðýný söyleyen Baþkan Yazýcý, ikinci etap alt yapý yatýrýmlarý ile ilgili þu bilgileri verdi: 55 km lik su þebeke hattý Baþkan Yazýcý, proje hakkýnda bilgi verdi. Yazýcý, þehir içi içme suyu hattý deðiþecek. Yedi milyon TL deðerindeki ikinci etap alt yapý yatýrýmlarýmýz üç bölümden oluþuyor. Ýlk bölümde ilçemizde 50 yýldýr kullanýlan, çeþitli sýkýntýlar nedeniyle su kesintisi sorunlarýný beraberinde getiren, saðlýksýz ve ömrünü tamamlayan su þebeke hatlarýnýn deðiþimidir. Bu kapsamda 55 kilometre uzunluðundaki su þebeke hatlarý, modern ve saðlýklý su ulaþýmýný saðlayacak yeni borularla deðiþtirilecektir. Ýkinci bölümde ise, yine uzun yýllardýr kullanýlan yetersiz olan su depolarýmýzdýr. Gemici mahallemizde bulunan 100 tonluk su deposu bin tonluk depo ile, iftlikler Mahallesi Damatoðlu mevkiinde bulunan 200 tonluk su deposu da 2 bin tonluk depo ile deðiþtirilecek. Seramik kaplama ve paslanmaz bölümlerden oluþan bu iki su depomuz ile su depolarýmýzýn hacimleri 10 kat artýrýlacak böylece hijyenik depolar sayesinde saðlýklý su ulaþýmý saðlanacak, daha fazla su depolama imkaný sunulacaktýr. Üçüncü bölümde yer alan ve diðerleri kadar önemli olan yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminde de önemli adýmlar atacaðýz. Beþ kilometre uzunluðundaki yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminin ilçemizdeki sel ve su baskýnlarýna karþý önlemdir. Ýlçemizde bulunan daðlardan yaðýþlar sonrasýnda merkeze ulaþan ve baskýnlara neden olan sel sularýný direkt olarak Kýzýlýrmak'a akýþý saðlanarak sel baskýnlarýnýn önüne geçilecektir. Hiçbir katký maddesi olmadan tamamen organik olarak hazýrlanan kuþ- burnu marmelatýný kýzýl ateþ üzerindeki büyük kazanlarda karýþtýrarak hazýrla- yan Osmancýklý ninelerin keyfine de diyecek yok. Osmancýk kýþa hazýrlanýyor Osmancýk Daniþment Ýlkokulu ve Ortaokulu nda Ýlköðretim Haftasý coþku ile kutlandý. Sungurlulu çocuklara 2 bin adet top orum Anadolu Birliði Sungurlu Ýçin Ben de Varým projesi çerçevesinde Sungurlulu çocuklara 2000 adet plastik top daðýttý. orum Anadolu Birliði sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Sungurlu Ýçin Ben de Varým projesi çerçevesinde Sungurlu da çeþitli sosyal etkinlikler gerçekleþtiren orum Anadolu Birliði, son olarak çocuklara 2 bin adet plastik top daðýttý. Konuyla ilgili açýklama yapan orum Ana- dolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Kurulduðumuz günden beri gençlerimize ve çocuklarýmýza yönelik birçok proje yapmaktayýz. Bu projelerimiz arasýnda daha enerjik ve daha saðlýklý bir gençlik için haydi çocuklar oyuna diyerek yola çýktýk. ocuklarýn enerjilerini harcayabilmeleri, daha güzel vakit geçirebilmeleri için dernek adýna yaptýrýlan plastik toplar geleceðimizin güvencesi olan çocuklarýmýza daðýtýldý. dedi. Sungurlulu çocuklara 2000 adet plastik top daðýtýldý. orum un Osmancýk ilçesinde kýþ hazýrlýklarý devam ediyor. Geçtiðimiz ay içerisinde hazýrlanan ve kutulanan tarhanalar evlerin kilerlerinde yerini aldýktan sonra þimdi de kuþburnu marmelatý hazýrlýklarý baþladý. Osmancýklý ninelerin kuþburnu pervedesi olarak isimlendirdikleri ve kýþ aylarýnda özellikle grip, nezle, soðuk algýnlýðý gibi hastalýklara karþý büyük bir koruyucu olan kuþburnu, C vitamini deposu olarak biliniyor. Osmancýk baðlarýndan binbir zahmetle toplandýktan sonra kaynatýlarak hazýrlanýyor. Osmancýk ta kýþ hazýrlýklarý baþladý.

9 ARÞAMBA 18 EYLÜL bin ton pancardan 88 bin ton þeker üretilecek 9 Þeker de dev kampanya Üreticilere 60 milyon TL ödenecek Recep Mebet Pancar ekim döneminden önce pancar tarýmý için gerekli olan sun'i gübreler temin edilerek üreticilere daðýtýlýyor. Saðlamýþ olduðumuz bu ayni ve nakdi ödemeler için herhangi bir faiz uygulamasý yapýlmýyor. Pancar tarýmý çiftçiyi köye ve tarlaya baðlayarak ailenin fertlerine iþ imkâný saðlýyor. Köyden kente göçün önlenmesinde bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn azalmasýna ve kýrsal kesimin kalkýnmasýnda önemli rol oynuyor. Üretilen pancar taþýmacýlýk tarým alet ve makinalarý olmak üzere birçok sanayinin geliþmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanýmý ile endüstriyel sektöre önemli katkýlar saðlýyor. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, 2013 yýlý pan carorumiþleme kampanyasýnýn detaylarýný açýkladý. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarý 610 bin ton olacak diyen Öner Öztürk, 88 bin ton kristal þeker, 25 bin ton melas ve 210 bin ton yaþ küspe üretmeyi planladýklarýný söyledi. 23 Eylül 2013 tarihinde baþlayacak üretim sezonunun 85 gün süreceðini belirten Öztürk, Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 60 milyon TL ürün bedeli ödenecek dedi. Pancar iþleme kampanyasý açýlýþýnda konuþan Þeker Fabrikasý Müdürü Öztürk, üreticilere bugüne kadar üreticilere yaptýklarý ayni ve nakdi desteðin 18 milyon TL olduðunu kaydetti. orum Þeker Fabrikasý nýn tarihçesi, üretim kapasitesi ve þeker sanayisinin ülke ekonomisine katkýlarý hakkýnda da bilgiler veren Öztürk, konuþmasýný þöyle sürdürdü: 610 BÝN TON PANCARDAN 88 BÝN TON ÞEKER ÜRETECEÐÝZ SEKTÖRÜN EN BÜYÜKLERÝNDEN 1988 yýlýnda temeli atýlan orum Þeker Fabrikasý nýn ilk üretim kampanyasý 1991 yýlýnda yapýldý. Fabrikanýn makine ve tesislerinin tamamý þeker sanayimizin makine fabrikalarýnda imal edildi, montaj iþleri de kendi personelimiz ile gerçekleþtirildi. Türk Þeker in en büyük fabrikalarýndan biri olan orum Þeker Fabrikasý, günde ortalama 6 bin 700 ton pancar iþleyecek þekilde projelendirilmiþ, daha sonra 7 bin 500 ton olarak revize edilmiþtir. Fabrikamýzýn ürettiði ana ürün kristal þeker. Yan ürün olarak melas ve küspe üretiliyor. Küspe hayvan yemi olarak kullanýlýyor ve besiciliðin geliþmesine önemli katký saðlýyor. Melas ise maya ve alkol sanayisi baþta olmak üzere çeþitli sektörlerde kullanýlýyor. Bölgemizde þeker pancarý tarýmý fabrikamýza baðlý, orum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak, Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlýyor. PANCAR ÜRETÝCÝLERÝNÝN YANINDAYIZ Fabrikamýz, bu yýl 7 bölge þefliðimize baðlý 161 köyde 3 bin 305 çiftçi tarafýndan 76 bin 745 dekarlýk alanda pancar ekimi yaptý. Bu alandan elde edilecek ürün miktarý 390 bin ton olup, ayrýca Ankara, Yozgat, Kýrþehir ve arþamba Þeker Fabrikalarý ndan toplam 242 bin ton pancar alýnacak. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarý 610 bin ton olacak. Pancar iþlemesine 23 Eylül 2013 tarihinde baþlanacak takriben 85 gün sürecek. Ýþlenen pancardan 88 bin ton kristal þeker, 25 bin ton melas, 210 bin ton yaþ küspe üretimi bekleniyor. Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 60 milyon TL ürün bedeli ödenecek olup, bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 18 milyon TL ödeme yapýldý. Öner Öztürk Teknik elemanlarýmýz, pancar üretiminin her aþamasýnda modern tarým tekniklerinin uygulanmasý için çalýþmalar yaparak toprak iþleme, kaliteli tohum kullanma, gübreleme, sulama, mekanizasyon tedbirleriyle verim ve kalitenin artýrýlmasýný, buna karþýlýk üretim masraflarýný azaltarak üretici gelirlerinin artýrýlmasýna gayret sarf ediyor. Fabrikamýz tarýmsal faaliyetlerini desteklemek ve teþvik etmek, verim ve kaliteyi artýrmak amacýyla pancar üreticilerine ayni ve nakdi yardýmda bulunuyor. Bu kapsamda; pancar üretim periyodu içerisinde; bakým, sulama ve söküm iþleri için nakdi avans verilmekte, maliyetin yarý fiyatýna pancar tohumu temin ediliyor. Teslim edilen pancarýn yüzde 20 si kadar yaþ küspe bedelsiz olarak verilirken her üreticiye þeker stok durumuna göre ihtiyacý karþýlayacak miktarda pancar bedeline mahsuben þeker veriliyor. Fabrikamýzda yakýt olarak doðalgaz kullanýlýyor. Kampanya süresince 16 milyon metreküp doðalgaz kullanýlacak. Yine kampanya süresince kullanacaðý elektriði kendi üretecek olan fabrikamýz, bunun için mevcut 2 adet saatte 50 tonluk buhar kazanýndan elde edilen kýzgýn buharý 4 bin 800 kw gücündeki 2 adet türbine vererek elektrik enerjisi üretecek. Fabrikamýzda Anaerobik Atýk Su Arýtým Tesisi mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama verilmeden önce arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlýyor. ÖZELLEÞTÝRME SÜRECÝ DEVAM EDÝYOR Fabrikamýz 2000 yýlýndan bu yana yaklaþýk 13 yýldýr özelleþtirme kapsam ve programýnda. Fabrikamýzýn da içinde bulunduðu Portföy-C grubu fabrikalarýn satýþý 29 Kasým 2011 tarihinde yapýldý. Ancak söz konusu ihale OYK tarafýndan iptal edilirken özelleþtirme süreci devam ediyor. Saðladýðý milyonlarca dolarlýk katma deðeri ile ülkemizin önde gelen kuruluþlarýndan biri olan þirketimiz, modern tarýmýn Anadolu da yaygýnlaþmasýna, öncü olarak, üreticisine saðladýðý gelir garantisi ile sosyoekonomik hayatýn geliþmesine katký saðlayan kurum. Teþkilatýmýz daha etkin ve verimli hizmet için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da çalýþmalarýný ayný ciddiyetle sürdürecek. orum Þeker Fabrikasý nýn tarihçesi, üretim kapasitesi ve þeker sanayisinin ülke ekonomisine katkýlarý hakkýnda bilgiler verildi. Pancar üreticisi desteklenmeli diyen Sefer Karaman: Yasa tasarýsý özelleþtirmeden de tehlikeli ürk-ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Sendikasý Þube BaþT kaný Sefer Kahraman, TBMM de gündeme gelmesi beklenen Þeker Kanunu yasa tasarýsýnýn içerik açýsýndan Þeker-Ýþ Sendikasý olarak konuyla ilgili giriþimlerinin sürdüðünü ifade eden Kahraman, þöyle konuþtu: PANCAR ÜRETÝCÝSÝ DESTEKLENMELÝ özelleþtirme sürecinden daha tehlikeli olduðunu iddia et Sendika olarak muhataplarýmýzý laf olsun diye eleþtirti. miyoruz. iftçilerimizin ve þeker sanayisi çalýþanlarýnýn orum Þeker Fabrikasý pancar iþleme kampanyasý haklarýný savunarak bilimsel raporlar ýþýðýnda hukuki mücaaçýlýþ töreninde konuþan Sefer Kahraman, Bugün bizim dele veriyoruz. Bu mücadele neticesinde özelleþtirme denebayramýmýz. iftçimizin nasýrlý elleri ve alýn teriyle fabmesinin iptal edildi ve son derece yerinde bir karar alýndý. rikamýza getirdiði pancardan duru, beyaz þeker üretmepancardan þeker elde eden ülkeler arasýnda Türkiye, nin kývancýný yaþýyoruz dedi. AB ülkelerine göre daha ucuza imalat yapýp tüketiciye sunupancar üreticileri, þeker sanayisi ve çalýþanlarýn bayor. iftçilerimizin en büyük problemi ise þeker pancarý Sefer Kahraman zý sýkýntýlarýnýn bulunduðunu dile getiren Kahraman, bu üretiminin tarýmsal desteklemeler dahilinde olmamasý. Þehususta ortaya koyduklarý mücadelenin devam ettiðini ker pancarý üreticisi desteklenmeli. Bu konuda adým atýlýrsa þeker fiyasöyledi. tý daha da uygun bir seviyeye geriler. Aksi takdirde üreticiler ayçiçeði Sorunlarýn el ele, gönül gönüle çözüleceðine inandýklarýný anlatan gibi alternatif ürünlere yönelir. Kahraman, Þeker iþçileri ve çiftçilerimizin yüzü gülsün istiyoruz di GEÝCÝ ÝÞÝLER KADRO BEKLÝYOR ye konuþtu. alýþma hayatýndaki sýkýntýlar da devam ediyor. Yýllardýr kanatbmm de yasalaþmayý bekleyen Þeker Kanunu tasarýsýný eleþtiyan yaramýz olan geçici iþçilerimizin kadro problemi çözüm bekliyor. ren Kahraman, Bu yasa olduðu gibi çýkarsa çiftçilerin þeker pancarý Bu yüzden kendi iþçilerimizle 24 saat vardiya ile çalýþamýyor, farklý ekme imkaný ortadan kalkar uyarýsýnda bulundu. fabrikalardan iþçi desteði almak zorunda kalýyoruz. Önümüzdeki seyasa tasarýsý hakkýndaki görüþlerini ilgili makamlara ilettiklerini çimlerden önce þeker sanayisindeki geçici iþçilere de kadro müjdesi belirten Kahraman, Meclis te bekleyen bu düzenleme özelleþtirmeverilmesini bekliyoruz. den daha tehlikeli dedi. Küspe paketleme ünitesi yakýnda hizmette P ancar Ekicileri Kooperatifi Birliði (PANKOBÝRLÝK) Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, orum Þeker Fabrikasý bünyesinde kuracaklarý 15 bin ton kapasiteli küspe paketleme ünitesinin yakýnda hizmete gireceðini açýkladý. Pancar iþleme sürecinin ardýndan ortaya çýkacak küspelerin PANKOBÝRLÝK e ait ünitede birer tonluk paketler halinde üreticilere sunulacaðýný anlatan Ýsmail Hakký Melendiz, Böylece küspenin bozulmasýný önleyerek hayvan yetiþtiricilerine kaliteli kaba yem sunacaðýz dedi. orum Þeker Fabrikasý pancar iþleme kampanyasý açýlýþ töreninde konuþan Melendiz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: ÞEKER SANAYÝSÝNÝN EKONOMÝYE KATKISI BÜYÜK orum Þeker Fabrikamýz, Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü nün belirlemiþ olduðu Kalite Politikasý (vizyon) doðrultusunda hizmet veriyor. Hizmet verdiði kiþi ve kuruluþlar ile çalýþanlarýnýn mevcut ve geleceðe yönelik beklentilerini tespit ederek, bunlarý karþýlamaya çalýþýyor. Yürütülen hizmetlerde bir amaç oluþturarak, öncelikli sýrada çiftçi memnuniyeti saðlanmaya çalýþýlýyor. Bu çalýþmalarý yaparken uygunluk, teslim zamaný, ürün ve hizmet güvenliði, sorumluluk gibi beklentiler karþýlanmaya özen gösteriliyor. Sunulan hizmetlerde mevzuat hükümlerine uygun olarak, verimlilik ve kârlýlýk ilkeleri doðrultusunda, hatasýz ve mümkün olduðu kadar en kýsa sürede, müþterilerin ve pancar üreticilerinin memnuniyetini, fabrikada çalýþanlarýn motivasyonunu saðlayarak gerçekleþtiriliyor. Bu amaçlar doðrultusunda samimiyetle çalýþýlýyor yýlýnda üretime baþlayan Þeker Fabrikamýzýn Ýsmail Hakký Melendiz orum için özel bir yeri var. Biliyorsunuz orum'da devle KÜSPE PAKETLEME ÜNÝTESÝ YAKINDA tin ilk ve en kapsamlý yatýrýmý orum Þeker Fabrikasý. Güzel þehrimiz HÝZMETTE orum'umuz önemli bir þeker üretim merkezlerinden biri olarak TürkiPancar Ekicileri Kooperatifi olarak 2013 yýlý pancar iþleme sezoye'nin þeker üretimine ciddi katký saðlýyor. nunda çiftçilerimize ve hayvan yetiþtiricilerimize hizmet amacýyla 15 25'i devletin, 5 tanesi ise çiftçilerimizin kuruluþu PANKOBÝRbin ton kapasiteli (birer tonluk) küspe paketleme ünitesini hizmete sulýk in olmak üzere 30 tane olan þeker fabrikasý var. Bu fabrikalarýn nacaðýz. Kuracaðýmýz ünite ile küspenin bozulmasýný önleyerek, haytürkiye ekonomisindeki yeri oldukça önemli. Þeker üretimine baðlý bu vancýlýða daha taze ve küflenmemiþ küspe sunmayý amaçlýyoruz. sektör hem istihdam açýsýndan hem de Türkiye'nin ihracatýnda önemli iftçilerimizin hizmetine sunacaðýmýz yeni ünitemizin kurulmabir yer tutuyor. sýnda yardýmlarýný esirgemeyen TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti oþeker fabrikalarýmýz; Türkiye'deki 500 büyük firma içerisinde ilk rum Milletvekili Salim Uslu, Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel 10'da yer alýyor. alýþan sayýsý bakýmýndan 3., öz sermayede 5., üretimmüdürü Dr. Bülent Üzümcü ve orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner den satýþlarda 6., satýþ hasýlatýnda 7., ihracatta ise 9. sýrada yer alýyor. Öztürk e þükranlarýmýzý sunuyoruz. Pancar iþleme sezonu açýldý Þeker Fabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasý dün düzenlenen törende dualarla açýldý. Recep Mebet orum Þeker Fabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasý dün düzenlenen törenle baþladý. Fabrika yemekhanesinde düzenlenen pancar alým törenine Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, bazý daire Fabrikaya ilk ürünü getiren Necati Canikli nin ödülünü Vali Sabri Baþköy verdi. müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, þeker pancarý üreticileri ve fabrika çalýþanlarý katýldý. Sunuculuðunu Adife Aygün ün yaptýðý tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Açýþ konuþmasýný Fabrika Müdürü Öner Öztürk ün yaptýðý törende sýrasýyla kürsüye gelen Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Se- Pancar üreticileri, ürünlerini teslim etmek için Þeker Fabrikasý önünde sýraya girdiler. fer Kahraman ile orum Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliði (PANKOBÝRLÝK) Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz de katýlýmcýlara hitap etti. PANCAR ÜRETÝCÝLERÝNE ÖDÜL Konuþmalarýn ardýndan pancar iþleme sezonunun ilk ürünlerini getiren 8 çiftçi ödüllendirildi. Ýlk mahsulü getiren Karpürçek Köyü nden Necati Canikli nin ödülünü Vali Sabri Baþköy verdi. Þeker Fabrikasý nda kantara giren araçlar, ürünlerini teslim ettiler. Törende ayrýca Celilkýrý Köyü nden Baþkaný Mehmet Sayan, Þeker Fabrikasý Müdürü Adnan Ardahanlý, Bozboða Köyü nden Kadir Kara, Öner Öztürk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Karapýnar Köyü nden Mustafa Ertuðrul, Ahilyas Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman verdi. iftköyü nden Abdullah Karagöz, Sarýþeyh Köçilere mini buzdolabý, midi fýrýn, yarým ve çeyrek yü nden Mehmet Baran, Sungurlu dan Abdullah altýn ile porselen yemek takýmý hediye edildi. Yarkan ve Ali Rýza Bozna isimli çiftçilere hediyepancar kantarý önünde devam eden tören Müfleri verildi. tü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu nun yaptýðý dua iftçilerin ödüllerini Vali Baþköy ün yaný sýra eþliðindeki kurban ve kurdele kesimiyle sona erdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Törene katýlan davetlilere çeþitli ikramlarda bulumüdürü Halil Ýbrahim Doðan, PANKOBÝRLÝK nuldu. Baþkan Vekili Þerafettin aðaldoðan, Ziraat Odasý Pancar iþleme sezonunun ilk ürünlerini getiren 8 çiftçi ödüllendirildi.

10 10 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 O kalp bana ait dedi, izin vermedi masya Ýl Emniyet AMüdürü Cemil Bayazýt, Türkiye'nin trafik kazalarýnýn yýllýk bilançosunun 15 milyar dolar olduðunu söyledi. Bayazýt, kazalarda heba olan 15 milyar dolarla; 300 yataklý bin 85 hastane, 240 öðrenci kapasiteli 17 bin 265 okul, 100 metrekarelik 32 bin konut yapýlabileceði belirtti. Cemil Bayazýt, yaptýðý açýklamada, okullarýn açýlmasý ile yollardaki araç trafiðinin önemli derecede arttýðýný belirterek, sürücüleri kuralara uymalarý konusunda uyardý. Yaþanan trafik kazalarýna genelde kurallara uymayan sürücülerin sebep olduðunu belirten Bayazýt, "Dikkatsiz ve kurallara uymayan sürücüler ülkemizde önemli uðla'da 2 gün önce geçirdiði tra- kazasý sonucu beyin ölümü Mfik gerçekleþen 19 yaþýndaki orumlu gencin ailesi tarafýndan böbrek, karaciðer ve pankreasý baðýþlandý. Ailesi, oðullarýnýn sevdiði kýzýn isteði üzerine "o kalp sevdiðine ait" diyerek kalbini ise baðýþlamadý. Muðla'nýn Bodrum ilçesinde yaþayan 19 yaþýndaki Ahmet Berger, 2 gün önce bir yakýnýný havalimanýnda uðurladýktan sonra evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili takla attý. Aðýr yaralanan Berger, hava ambulansý ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi. Burada 2 gün yaþam mücadelesi veren Berger'in beyin ölümü gerçekleþti. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoðlu Organ Nakli Enstitüsü koordinatörü Ayþe Özkan Kumru, aileyle görüþerek organ baðýþýna ikna etti. Kalbine izin çýkmadý Berger'in annesi Fatma ve Babasý Bayram Berger, çocuklarýnýn böbrek, karaciðer ve pankreasýný baðýþladý. Organ nakli koordinatörlerinin "Kalbini de baðýþlayacak mýsýnýz" sorusu üzerine anne Fatma Berger, "Oðlumun sevdiði kýz kalbin baðýþlanmasýný istemiyor. 'O kalp bana ait' diyerek kalbi baðýþlamamamýzý rica etti. Bu nedenle kalbi baðýþlamayacaðýz" yanýtýný verdi. Bunun üzerine Berger'in 2 böbreði, karaciðer ve pankreasý alýndý. Organlarýn nakledileceði hastalarýn ise henüz belirlenmediði öðrenildi. Berger'in üniversite sýnavlarýna hazýrlandýðý, Akdeniz Üniversitesinde beyin cerrahý olarak görev yapýp insanlarýn hayatlarýný kurtarmayý hayal ettiði belirtildi. Berger'in annesi Fatma Berger, oðlunun beyin cerrahi servisinde öldüðünü, doktor olarak deðil ama organlarýyla hayalindeki gibi insanlarýn hayatýný kurtardýðýný belirterek, hastane bahçesinde uzun süre aðladý. orumlu gencin cenazesinin bugün orum'a getirileceði tahmin ediliyor. Kazalara çarpýcý örnek Görevde yükselme deðiþikliðine itiraz Enise Aðbal ES orum Þube SBaþkaný Merter Kocatüfek, Saðlýk Bakanlýðý, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmeliði ne uygun olarak þube müdürlüðü ve bunlarla ayný düzeyde görevlere görevde yükselme sýnavý yapacak mý? diye sordu. Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik 31/08/2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Ýlgili yönetmeliðe itirazlarýný daha önce de kamuoyu ile paylaþtýklarýný hatýrlatan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Bu yönetmelik baz alýnsa dahi yönetmelikteki deðiþikliðe göre þube müdürü, müdür ve bunlarla ayný düzeydeki görevlere, görevde yükselme suretiy- derecede iþgücü kayýplarýna da sebep olmaktadýrlar. Ýstatistiklere göre son 55 yýlda meydana gelen trafik kazalarýnda yaklaþýk 420 bin kiþi hayatýný kaybetti. Hayatýný kaybedenlerin sayýsý Amasya, Tokat, orum ve Yozgat il merkezlerinde yaþayan insanlarýn sayýsýna denk gelmektedir." dedi. Türkiye'de her yýl 4 bin 500 kiþinin kaza anýnda öldüðünü, yaklaþýk 4 bin kiþinin de tedavileri esnasýnda hastanelerde hayatýný kaybettiðini ifade eden Bayazýt, "Bu da her yýl 9 bin nüfuslu Gümüþhacýköy gibi bir ilçemizin yok olmasý anlamýna gelmektedir. Yine trafik kazalarýnda 55 yýlda yaklaþýk 1 milyon insan yataða mahkum olarak sakat kalmýþtýr. Bu yaþanan le atanacaklarýn yazýlý ve sözlü sýnavda baþarýlý olmalarý gerekiyor. dedi. Saðlýk Müdürlüðü ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü nde uygulamalar incelendiðinde yazýlý veya sözlü sýnav yapýlmadan þube müdürlerinin görevlendirmeleri yapýlmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý nýn bu konuda düzenlemeye gidip gitmeyeceði merak edilmektedir. diyen Kocatüfek, konuyla ilgili açýklamasýna þöyle devam etti; Görevlendirilen þube müdürleri hangi objektif kriterlerle ve hangi ayýrýcý özelliklerinden dolayý görevlendirildikleri bilinmemektedir. Hastaneler Birliklerinde belirleyici herhangi bir objektif kriter (yazýlý veya sözlü sýnav) olmadan genel sekreterlerin uygun görüþleriyle idari ve mali iþler baþkanlarý, müdürler ve müdür yardýmcýlarý, uzmanlara sözleþme yapýlarak yüksek ücretler ödenmektedir. Hastane yöneticileri ve kazalarýn tamamýný topladýðýmýz zaman neredeyse Orta Karadeniz Bölgesi'nin yok olmasý anlamýna gelmektedir. Geçtiðimiz 2012 yýlý uzman görevlendirilmelerinde sýnav olmadýðýna göre hangi ölçütlere göre görevlendirilmelerin yapýldýðý kamuoyunda merak konusu olmaya, kafalarda soru iþareti uyandýrmaya devam etmektedir. Sayýn Bakanýmýzýn buradaki Merter Kocatüfek Amasya Ýl Emniyet Müdürü Cemil Bayazýt haksýzlýklara yönelik somut adýmlar atmasý beklenmektedir. Ülke genelinde bir çok uzman ve yönetici kadrolarý tahsis edilerek, bu kadrolara yüksek ücret ödenmesi kaynak israf olarak deðerlendirildiðini düþünmekteyiz. 657 sayýlý DMK'nýn, "Temel Ýlkeler" baþlýklý bölümünde yer alan, 3. maddesinin (B) fýkrasýnda "Kariyer", C fýkrasýnda ise "Liyakat" ilkeleri yer almaktadýr. Kariyer ve Liyakat ilkesinin temelinde objektif kurallar çerçevesinde iþin ehline verilmesi ve hak etme kavramý yatmakta olup, iþin ehline verilmesi ve hak etme durumunun mutlak anlamda saðlanabilmesi ancak kriterleri objektif olarak belirlenmiþ ölçme ve deðerlendirme tekniklerinin kullanýlmasý, kamu yararý ve eþitlik ilkesine uyulmasý ile mümkün olabilecektir. Saðlýk hizmetlerinin etkin ve verimli bir þekilde ger- içerisinde Amasya'da kaza aný ve sonrasýnda 60 kiþi hayatýný kaybetmiþ ve 2 bin 4 kiþi de yaralanmýþtýr." diye konuþtu. "HER YIL 15 MÝLYAR DOLAR HE- BA OLUYOR" Türkiye'de her 30 saniyede bir hasarlý trafik kazasý meydana geldiðini, her saat 11 kiþinin yaralandýðýný ve bir kiþinin de hayatýný kaybettiðini belirten Bayazýt, "Ülkemizde yaþanan bu kazalarda her yýl 15 milyar dolar da heba olmaktadýr. Trafik kazalarýna harcanan paralarla 300 yataklý bin 85 hastane, 240 öðrenci kapasiteli 17 bin 265 okul, 100 metrekarelik 32 bin konut yapýlabilir. Yollarda 30 kilometre hýzla giden ama kontrolünü ve sürücülük yeteneklerini kaybetmiþ bir sürücü ile karþýlaþma ihtimaliniz olabilir. Böyle basit ve düþük hýzda gerçekleþen bir kazada bile alacaðýnýz darbenin þiddeti sizin can saðlýðýnýz ve mal emniyetinizi ciddi bir þekilde tehdit eder. Araç kullanýrken ve yaþantýmýzýn her bölümünde özellikle çocuklara örnek olacak davranýþlar sergilemeliyiz." diye konuþtu. (Cihan) çekleþtirilmesinin en önemli güvencesinin de hizmetin yetiþmiþ, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi ile olur. 657 sayýlý DMK'da, kariyer ve liyakat ilkeleri bu þekilde tanýmlanýrken, 663 Sayýlý KHK'nin çýkmasýndan bu yana, uygulamada bu ilkelere uygun hareket edildiðini söylemek mümkün deðildir. Yapýlan görevlendirmelerin hukuka ve vicdanlara uygun olup olmadýðý hep tartýþma konusu olduðu düþünüldüðünde, saðlýk çalýþanlarý huzursuz ve ayrýmcýlýk yapýldýðýný düþünmektedir. alýþma barýþý her geçen gün daha da bozulmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý; þube müdürü, müdür ve bunlarla ayný düzeydeki görevlere ile yöneticiler ile uzmanlarýn ÖSYM tarafýndan bilgi ve tecrübelerini ölçen objektif bir sýnav yapýlmalýdýr. Puan üstünlüðüne göre objektif ve þeffaf kriterlerde görevlendirme yapýlmasý kafalardaki soru iþaretini gidereceði gibi Saðlýk Bakanlýðý na karþý güveni artýracaktýr. Tüm saðlýk çalýþanlarýnýn bundan önceki görevlendirmelerin hangi kriterlere göre yapýldýðýný ve bundan sonraki görevlendirmelerde objektif kriterlere göre sýnav yapýlýp yapýlmayacaðýný bilmesi Akabe Oto Gaz, 'Sývý LPG Sistemi'ni orum'a getirerek araçlarýn sývý LPG dönüþümüne baþladý. Akabe Oto Gaz, 'Sývý LPG Sistemi'ni orum'a getirerek araçlarýn sývý LPG dönüþümü hizmetini baþlattý. Akabe Otogaz'dan devrim gibi teknoloji Erol Taþkan kabe Oto Gaz, A'Sývý LPG Sistemi'ni orum'a getirerek araçlarýn sývý LPG dönüþümüne baþladý. orum'da yýllardýr faaliyet gösteren ve Otogaz sektöründe de önde gelen firmalardan biri olan Akabe Oto Gaz, Dünyada ilk kez motor üzerinde delme ve tadilat iþlemi gerektirmeden LPG dönüþümünü gerçekleþtirmeye olanak saðlayarak yeni bir devir baþlatan Vialle LPDÝ sistemlerini orum'da müþterilerinin hizmetine sundu. Dünyada ilk kez motor üzerinde delme ve tadilat iþlemi gerektirmeden LPG dönüþümünü gerçekleþtirmeye imkan saðlayarak yeni bir devir baþlatan Vialle LPDÝ sistemleri, orum'da Akabe Oto Gaz tarafýndan aracýnýza dönüþümü yapýlabilmekte. Sývý LPG sistemi orum'a Akabe Oto Gaz öncülüðünde getirilerek, orum'da ilk defa Akabe oto gaz tarafýndan Araçlarýn Sývý LPG dönüþümüne baþlandý. Bu sistemler LPG'yi motora direkt olarak sývý halde aktarýldýðý için aracýnýzda %50 ye varan tasarruf saðlýyor aracýnýzýn performansýnda artýran bu sistemle kullanýcýlar araçta benzin ile LPG arasýndaki farký anlamýyor. Benzin gereksinimi ortadan kaldýran bu sistemle aracýnýza LPG montajýndan sonra hiç benzin almadan yýllarca kullanma imkânýný da saðlýyor. Belirli aralýklarla yapýlan LPG bakýmlarý da bu sistemle ortadan kalkýyor. Sývý LPG sistemleri Vialle Lpdi motora hiçbir tadilat gerektirmeden lpg gazýný sývýlaþtýrýlarak Vialle LPDÝ sistemlerini orum'da müþterilerinin hizmetine sundu. aracýn benzin enjektörlerinden motora entegre edilmesi mantýðý ile çalýþýyor. Özellikle Audi: A3 A4 A5 A6 WOLKSVAGEN: Jetta Passat Polo Sicirocco Touran Tiguan SEATAltea Altea XL Leon Exeo Ýbiza Leon SKO- DA Octavia Fabia Practik Roomster SuperB Yeti HYUNDAÝ: ÝX35 KÝA: Sportage GDÝ VOLVO: Ecobost FORD: Ecobost kýsaca TSÝ TFSÝ GDÝ ECOBOST motor tipi araçlar için geliþtirilen dünyada devrim yapan yeni LPG teknolojisi Prins Direct Liqui Max ve Vialle LPDÝ Türkiye'de üst segment ve premium marka araç sahiplerine yönelik LPG çözümlerinde dünyanýn seçkin markalarý Vialle ve Prins'in oto gaz dönüþüm sektöründe devrim yapan Prins Direct Liqui Max ve Vialle LPDÝ sistemleri þimdide Türkiye'de. Bu sistemler motor üzerinde hiçbir tadilat (delme kesme su baðlantýsý giriþi vs ) gerektirmemesi ve sunduðu yüksek performans ile öne çýkýyor. Akabe Otogaz Sahibi Erdoðan Sarýoðlu, konu hakkýnda þu bilgileri paylaþtý; Prins Direct liqui max ve Vialle LPDÝ sistemi AUDÝ VW SEAT SKODA HYUNDAÝ VOL- VO FORD KÝA'nin geliþtirdiði TFÝS FSÝ TSI GDÝ ECOBOS gibi yüksek teknolojili motorlara özel olarak hazýrlandý. Sistem, sývý LPG'yi yüksel basýnçla silindirin içine enjekte edip benzin sisteminin yakýt enjektörünü kullanýyor. Prins Drect liqui max ve Vialle LPDÝ teknoloji açýsýndan dünyada taþýdýðý öncülük misyonunun yaný sýra her araca özel olarak uygulanmasý ile de dünyada bir ilki gerçekleþtiriyor. Aracýn standart yakýt sistemi ile uyum içinde çalýþan Prins Drect Liqui Max ve Vialle LPDÝ direkt enjeksiyon ( TSÝ, TFSÝ, GDÝ, ECOBOS diye adlandýrýlan) motorlar için dizayn edildi. Türkiye de sipariþ sistemi ile araca özel uygulanacak olmasý dolayýsýyla bir ilki gerçekleþtiriyor. TSÝ TFSÝ GDÝ ECOBOS diye adlandýrdýðýmýz yakýtýn manifold yerine yüksek basýnç altýnda silindire enjekte edilmesi prensibi ile çalýþan motorlu araçlara uygulanabilen bu sistem ile LPG motora direkt sývý olarak gireceði için aracýn ilk çalýþmasý dahil %100 LPG ile çalýþabilmektedir, ayrýca motorunuzda güç kaybýný sýfýra indirgiyor ve yüksek oktanda çalýþtýðý için motorun gücü ve torku artýyor. Fakat sývý sistemin geliþtiren firmalar Prins Drect Liqui Max ve Vialle LPDÝ bu gücü sabit tutup daha az yakýt tüketimine yöneltmiþtir ve LPG'de dünyanýn en büyük LPG/CNG üreticilerinden olan Prins ve Vialle deðiþik ülkelerde Honda, Chrysler, jeep, Toyota, Volkswagen ve Volvo'nun fabrika çýkýþlý LPG VE CNG li araçlarý için kit üretmektedir.

11 ocuklara kitap okutun Seminerde 5-6 yaþ geliþim özellikleri ile zihinsel geliþimi desteklemek için yapýlmasý gerekenler özetlendi yýllarý 2arasýnda baðýmlýlýkla mücadelede atýlacak adýmlarýn belirlendiði eylem planýnda, uyuþturucuyla mücadelede yeni hedef ve politikalar ortaya konuldu, ilgili kurumlarýn yapmasý gereken faaliyetler deðerlendirildi. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn onayýyla uygulamaya konulan Ulusal Uyuþturucu Politika ve Strateji Belgesi Eylem Planý'na göre, baðýmlýlara, 7/24 hizmet verecek ücretsiz danýþma hattý kurulmasý, internet üzerinden uyuþturucu satýþýna karþý mücadele stratejileri geliþtirilmesi, 18 yaþýndan küçük baðýmlýlara tedavi zorunluluðu getirilmesini öngörülüyor. Emniyet Genel Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi (TUBÝM) ve Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan, bazý bakanlýklar ve ilgili kurumlarýn desteðiyle hazýrlanan Ulusal Uyuþturucu Politika ve Strateji Belgesi Eylem Planý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarfýndan onaylanýp uygulanmaya baþlandý. Ýnsanlýk suçu Eylem planýnda, Türkiye'nin uyuþturucu kaçakçýlýðý suçunu insanlýk suçu olarak kabul ettiði, uyuþturucu kaçakçýlýðýyla mücadelede sýfýr tolerans prensibini benimsediði ve terör örgütlerinin uyuþturucu kaçakçýlýðýný bir finans kapýsý olarak kullanmalarýný önlemeye çalýþan bir ülke olduðu belirtildi. Uyuþturucu baðýmlýsýnýn hasta, baðýmlýlýðýn da bir halk saðlýðý sorunu þeklinde deðerlendirildiði planda, tedavive Ziya Gökalp Ortaokulu konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere çok sayýda veli katýldý yýllarý arasýnda baðýmlýlýkla mücadelede atýlacak adýmlar belirlendi. topluma yeniden kazandýrma faaliyetlerinin devlet politikasý olarak benimsenmesi gerektiði ifade edildi. Tedavi zorunlu oluyor hizmetleri ile programlar uygulanacak. Koordinasyon alanýnda yeni düzenlemelere gidilmesi için Ulusal Uyuþturucu Koordinasyon Üst Bakanlýðý uyuþturucunun zararlarý ve korunma yöntemleriyle ilgili rehber öðretmenler için bir rehberlik programlarý hazýrlayacak. Saðlýk Kurulu adý altýnda yeni Bakanlýðý, tedavi Eylem planý ile bir kurul kurulacak. merkezlerinin sayýsý ve uyuþturucu suçundan elde edilen yasa dýþý Bakanlýklar arasý iþ kalitesini yükseltecek gelirlerle etkin þekilde bölümü ve çocuklara özel tedavi merkezlerinin sayýsýný mücadele edilmesi ve Planda, artýracak. Uyuþturucu kýrsal alanda uyuþturucuyla baðýmlýlarýnýn tedavi uyuþturucu madde mücadelede ilgili sonrasýnda topluma kaçakçýlýðýyla kurumlarýn yapmasý yeniden kazandýrýlmasý mücadele etkinliðinin gerekenler de ele alýndý. amacýyla, artýrýlmasý amaçlanýyor. Buna göre Adalet rehabilitasyon Ýnternet üzerinden Bakanlýðý,Ceza hizmetleri uygulayacak. uyuþturucu satýþýna Kanunu'nun bazý Aile hekimlerinin karþý yeni stratejilerinin maddeleriyle ilgili yeni önleme faaliyetlerinde geliþtirilmesi düzenlemeler yapacak, daha etkin rol hedeflenen eylem ceza infaz almalarýný saðlayacak planýna göre, kurumlarýndaki ve ücretsiz bir baðýmlýlara hizmet uyuþturucu baðýmlýsý bilgi/danýþma hattýný sunacak ve 7/24 esasýna hükümlülere yönelik kuracak. göre çalýþacak ücretsiz yardým programlarý bir bilgi/danýþma geliþtirecek. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, vaaz, hutbe, hattýnýn kurulmasý Aile ve Sosyal seminer, konferans, amaçlanýyor. Politikalar Bakanlýðý, panel, radyo ve TV Plana göre, madde genel ve genç nüfusta programlarý, zararlý baðýmlýlýðý tedavisi, uyuþturucu yaygýnlýðý alýþkanlýklarla ilgili Saðlýk Uygulama araþtýrmalarý yapacak, referans kitap yayýmý Tebliði'nde ayrý bir sokakta yaþayan veya gibi faaliyetler bölümde açýklamalý çalýþtýrýlan çocuklara yürütecek. olarak ele alýnacak ve yönelik çalýþmalar ödeme yöntemleri gerçekleþtirecek ve RTÜK, medyanýn yeniden gözden uyuþturucu uyuþturucuyla geçirilecek. Baðýmlýlýk baðýmlýlarýnýn tedavi mücadeledeki tedavisi kiþinin razýsaný sonrasýnda topluma etkinliðinin artýrýlmasý býrakýlmayacak. 18 yaþ yeniden kazandýrýlmasý ile ilgili faaliyetlerden altý uyuþturucu amacýyla rehabilitasyon sorumlu olacak. baðýmlýsý çocuklarýn tedavileri zorunlu hale getirilecek, 18 yaþ üstü baðýmlýlarda ise zorunlu tedaviye uzmanlardan oluþan bir heyet tarafýndan karar verilecek, tedavi buna göre uygulanacak. Uyuþturucu baðýmlýlarýnýn týbbi tedavisi sonrasý rehabilite ve topluma yeniden kazandýrýlmasý amacýyla, rehabilitasyon hizmetlerini düzenlemelerden sorumlu olacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, yasa dýþý kenevir ve haþhaþ ekiminin önlenmesi için alýnacak tedbirleri artýracak. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, kurye yoluyla gerçekleþtirilen uyuþturucu kaçakçýlýðý olaylarýna karþý çalýþmalar yürütecek. Milli Eðitim Türkiye'nin uyuþturucu karnesi 2012'de ülke genelinde 83 bin 133 uyuþturucu operasyonu yapýldý ve 130 ve 49 þüpheli yakalandý. Bu operasyonlarda 152 ton 86 kilo esrar, 13 ton 301 kilo eroin, 876 kilo Afyon sakýzý, 476 kilo kokain, 51 bin 133 sentetik tablet, 183 bin 537 captagon, 4 milyon 389 bin 309 ecstasy, 434 kilo sentetik Mustafa Demirer orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi per- Kürþat Deðirmenci, Ziya Gökalp soneli Ortaokulu'nda velileri bilgilendirdi. Ziya Gökalp Ortaokulu konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere çok sayýda veli katýldý. 5-6 yaþ geliþim özellikleri ile zihinsel geliþimi desteklemek için yapýlmasý gerekenleri anlatan Deðirmenci, okullarýn zihinsel faaliyetlerin bolca yapýldýðý mekanlar olduðunu hatýrlattý. Deðirmenci, velilere evlerinde çocuklarýna yatmadan önce kitap okutmalarýný tavsiye etti. orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi personeli Kürþat Deðirmenci. Uyuþturucuyla mücadelede yeni dönem cannabinoid, 502 kilo metamfetamin ve 22 milyon 881 bin 890 kök kenevir maddeleri ele geçirildi. Bu yýl aðustos ayýna kadar yapýlan 22 bin 118 uyuþturucuyla mücadele operasyonunda 38 bin 962 þüpheli yakalandý. Bu operasyonlarda 107 ton 275 kilo esrar, 8 ton 738 kilo eroin, 146 kilo Afyon sakýzý, 223 kilo kokain, 263 bin 507 adet sentetik tablet, 4 milyon 354 bin 937 adet captagon, 3 milyon 482 bin 643 adet ecstasy, 159 kilo bonzai, 102 kilo metamfetamin ve 70 milyon 9 bin 141 kök kenevir ele geçirildi.(aa) ARÞAMBA 18 EYLÜL orum Ziraat Odasý nýn üreticilere yönelik hizmetleri arasýnda yer alan sertifikalý tohumluk satýþlarýna baþlandý. Sertifikalý tohumluk satýþlarý baþladý Enise Aðbal orum Ziraat Oda- üreticilere sý nýn yönelik hizmetleri arasýnda yer alan sertifikalý tohumluk satýþlarýna baþlandý. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, sertifikalý tohumluðun içerisinde yabancý madde ve yabancý tohum olmadýðý için hangi ürün ekilirse onun elde edilmesi bakýmýndan önemli olduðunu ifade etti. Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyetinin bulunduðunu, bu sayede olumlu bir geliþme olduðunu dile getiren Sayan, sertifikalý tohumluðun, bazý bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarýnda % 25 e varan verim artýþý ve tasarruf saðlayarak tohum maliyetini düþürüp üreticiye kazanç saðladýðýný vurguladý. orum Ziraat Odasý olarak her çeþit buðday, arpa sertifikalý tohumluk satýþýyla da çiftçilere hizmet vererek kolaylýk saðladýklarýný kaydeden Mehmet Sayan, Buðday Pazarý nda bulunan Ti- osyal Hizmet Merkezi programý Türkiye'nin tüm þehirlerine yayý- Bu yolla sosyal sorunlarda çözüm için vatandaþlarýn kurum- Slýyor. lara baþvuru yapmalarý beklenmeden, bizzat bazý kamu görevlileri ve sosyal hizmet uzmanlarý aracýlýðýyla ailelere ulaþýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Aile Sosyal Destek Programý'ný (ASDEP) önümüzdeki günlerde tüm yurtta hayata geçirecek. Kýrýkkale ve Karabük'te pilot çalýþmalarý tamamlanan ve olumlu sonuçlar alýnan programla her türlü sosyal soruna müdahale edilmesi planlanýyor. Bu programýn ilk adýmý olarak, tüm illerde Sosyal Hizmet Merkezleri açýlacak. Aile Danýþma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Gündüzlü ocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaþlý Hizmet Merkezlerini ayný çatý altýnda birleþtiren Sosyal Hizmet Merkezleri'nin illerde kurulmasýnýn ardýndan, nüfus büyüklüklerine göre ilçelerde de merkezler kurularak toplamda 420 merkeze ulaþýlacak. Müracaat olmadan Bu merkezlerle hedeflenen, vatandaþlarýn müracaatýna gerek kalmadan ihtiyaçlar doðrultusunda bir sosyal hizmet envanteri oluþturmak. Bu envanter yardýmýyla ihtiyaç sahibi kiþilere ulaþýlarak, sosyal hizmetlerden faydalandýrýlmalarý hedefleniyor. Bu yolla düþük eðitim seviyesi veya yardýmlardan haberdar olmadýklarý için sosyal hizmetlerden yeterince yararlanamamanýn önüne geçilmiþ olacak. Ailelerin müracaatý beklenmeden, bu sistem aracýlýðýyla uzmanlar, aile içinde yaþanan sorunlarý inceleyecek, aile adýna çözümler geliþtirecekler. Yani bir anlamda vatandaþlarýn, sorunlarýna çare bulmak için kurum kurum gezmelerine gerek kalmayacak. Hangi devlet kurumu vatandaþa çare olacaksa o kurumla iletiþime bu sistem geçecek. Bu sayede hem hýzlý bir çözüm elde edilmiþ olacak, hem de tespit edilemeyen ve gün ýþýðýna çýkmayan birçok sosyal sorun sahibi aile, temelli çözüme kavuþturulacak. Bu sistemin kurulabilmesi maksadýyla, halen çok farklý kanallardan yürüyen sosyal hizmetlerin birleþtirilmesi ve tek bir merkezden bu hizmetlerin saðlanmasý yönünde çalýþmalar devam ediyor. Bu kapsamda sosyal hizmetlerin takip edilmesi ve ihtiyaçlarýn belirlenmesi amacýyla TÜBÝTAK'tan elektronik entegrasyon desteði alýnýyor. Ziraat Odasý üyeleri ve tüm çiftçilerin sertifikalý tohumluk Her çeþit buðday, arpa sertifikalý tohumluk satýþý yapýlýyor. Ziraat Odasý üyeleri ve tüm çiftçilerin sertifikalý tohumluk temini konusunda Ziraat Odasý satýþ bürosuna uðramalarýný isteyen caret Borsasý bünyesindeki Ziraat Odasý na ait satýþ bürosunda tohumluk satýþlarýnýn baþladýðýný açýkladý. Baþkan Mehmet Sayan, sertifikalý tohumluk fiyatlarýnda da çiftçilere gereken kolaylýðýn saðlandýðýný ifade etti. Her ilde bu program uygulanacak Sosyal Hizmet Merkezi programý Türkiye'nin tüm þehirlerine yayýlýyor. ASDEP çerçevesinde bazý kamu görevlilerinin özel görevleri olacak. Öðretmenler bu programda aktif rol alacak. Öðretmenler çevrelerinde eðitim imkânýndan yoksun çocuklarý belirleyecekler. Ailelerin sosyal hizmet alarak çocuklarýný okula göndermelerini saðlamak amacýyla öðretmenler bu merkezleri kullanacaklar. ASDEP çerçevesinde eðitim imkânýndan yoksun kalan çocuðun niçin bu duruma düþtüðü araþtýrýlacak. Bu doðrultuda ailenin almasý gereken sosyal hizmet belirlenerek koordineli hareket edilecek. Örneðin çocuðun eðitimden yoksun kalmasýnýn nedeni ekonomik ve sosyal sorunlar ise, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý devreye girecek. Eðer eðitimden yoksun kalmanýn nedeni ailedeki iþsizlik ise ÝÞ- KUR devreye sokulacak ve aktif olarak iþ aranmasý ve istihdam imkânýna kavuþulmasý saðlanacak. Dünyada bu sistem uygulanýyor Sosyal hizmet anlayýþý geliþmiþ ülkelerde genel olarak bu þekilde yürüyor. Kiþilerin tek tek ve ayrý ayrý sosyal hizmet yürüten kurum ve kuruluþlara baþvurmasýna gerek kalmadan, bir merkeze yapacaklarý baþvuru ile sosyal hizmetlerden yararlanmalarý saðlanýyor. Ayrýca Batý'da sosyal hizmetlerin etkinliði üzerine yapýlan araþtýrmalar, tek tek bireylere ulaþmak yerine aileler üzerinden sosyal hizmet daðýtýmýnýn daha rasyonel olduðunu ortaya koyuyor. ünkü aileler toplum yapýsýndaki temel sorunlarýn en rahat ve etkin çözülebileceði organizmalar. Bu sayede hem toplum yapýsýndaki birliktelik korunmuþ, hem de sosyal hizmetler daha etkin daðýtýlmýþ oluyor. E-okul aktif kullanýlacak ASDEP'le yürütülecek hizmetlerde yoðun bir þekilde elektronik sistemlerin kullanýlmasý hedefleniyor. Bu çerçevede e-okul sistemi ile entegrasyon saðlanacak ve bu sistem üzerinden gelen her bir vaka AS- DEP bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafýndan derinlemesine incelenecek. Sorunun kaynaðýna inilecek ve koordineli bir þekilde yürütülecek çalýþma ile ailenin sorununun ne olduðu, çözüm için ne yapýlmasý gerektiði, hangi kurumun bu çözümün parçasý olduðu tespit edilerek, gerekli adýmlarýn atýlmasý saðlanacak.(milliyet)

12 12 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Mehmet Küçüker hayatýný kaybetti orum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ESOB) eski Baþkaný Mehmet Küçüker (73) vefat etti. Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýndan Mustafa Tansel Küçüker in babasý Mehmet Küçüker, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu dün yaþamýný yitirdi. Merhumun cena- orum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ESOB) eski Baþkaný Mehmet Küçüker vefat etti. zesi bugün saat da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morgu ndan alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Mehmet Küçüker e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Samsun daki toplantýya orum dan katýlým AK Parti 12. Bölge toplantýsý Samsun da yapýldý. Toplantýya orum un yaný sýra Sinap, Amasya ve Tokat illerinden parti yöneticileri ve partililer katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Fuat Köktaþ'ýn açýlýþ konuþmasýndan sonra kürsüye çýkarak konuþan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Siyasi ve Hukuk Ýþler Baþkaný Mehmet Ali Þahin, "Son bölge toplantýmýzý Samsun'da düzenliyoruz. Siyasi Hukuk Ýþler Baþkanlýðý kardeþlerimiz sadece il baþkanýmýza veya ilçe baþkanlarýmýza vekalet edilen bir makam deðildir. Siyaset ve hukuk bizim demokrasi anlayýþýmýza göre iki vazgeçilmez unsuru ve deðeridir. AK Parti bu iki deðere sahip çýkmaktadýr. Ýçini doldurmaktadýr ve bu iki deðere sahip çýkan içini dolduran baþka bir siyasi parti ve iktidarda gelmemiþtir. ünkü biz siyaset yoluyla halkýmýza hizmet etmeyi görev etmeyi bilmiþ ve bu amaçla göreve gelmiþ insanlarýz. Ýnsanlara hizmet etmenin veya insanlara en hayýrlýsýnýn insanlara hizmet eden kiþiler olduðuna inanýyoruz. Hukukun üstünlüðü ilkesine inanan ve hukuk devletini getirmeye amaçlayan bir siyasi iktidar ve partiyiz" dedi. Daha sonra toplantýda, AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Þamil Tayyar, "Darbeler ve Demokrasi", Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, "Hükümet Ýcraatlarý", AK Parti MKYK Üyesi Prof.Dr. Yasin Aktay, "Türk Dýþ Politikasýnda Yeni Dinamikler", AK Parti Amasya Milletvekili Prof.Dr. Naci Bostancý'da "Demokratikleþ- Okullarda serbest kýyafet çalýþmasý sürüyor M illi Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB), okullarda serbest kýyafet veya okul formasý giyilmesi kararýný velilere býrakmasýnýn ardýndan, okullar anket çalýþmalarýný sürdürüyor. Bakanlýk, öðrencilerin kýlýk ve kýyafetlerine dair yönetmelikte temmuz ayýnda deðiþikliðe giderek, tüm okullarda, okul yönetimi ve okul-aile birliðinin koordinatörlüðünde, yönetmelikteki sýnýrlamalara aykýrý olmamak kaydýyla, velilerin yüzde 50'sinden fazlasýnýn muvafakatý alýnarak okul kýyafeti veya kýyafetlerinin belirlenebilmesine karar vermiþti. Bu karar doðrultusunda okullar velilerin cevaplamasý için anket hazýrladý. Velilerden ''serbest kýyafet'' veya ''okul formasý'' tercihlerinden birisini yapmalarý isteniyor. Okullara yeni kayýt olan öðrenci velileri, bu anketi kayýt iþlemleri esnasýnda yanýtladý. Alýnan karar doðrultusunda belirlenen kýyafet uygulamasý ise bu yeni eðitim öðretim yýlýnda uygulanmaya baþlandý. En geç 15 gün içinde sonuçlanmasý planlanýyor Yeni kayýt olan öðrencilerin dýþýndaki öðrenci velileri ise kýyafet tercihlerini, yine anket yoluyla yeni eðitim öðretim yýlýnýn baþladýðý bu ilk hafta boyunca bildirecek. Okullar velilerin yanýtlamasý için hazýrladýklarý anketi farklý yollarla uyguluyor. Bazý okullar kendi web sitelerinde hazýrladýklarý anketi velilerin cevaplamasýný isterken, bazýlarý da velilerin bizzat okullara gelerek tercihini yapmasýný istiyor. Velilere bu çalýþma sýrasýnda, bakanlýðýn, öðrencilerin kýlýk kýyafet yönetmeliðinde yaptýðý düzenleme hakkýnda bilgi veriliyor. Veliler ayrýca, okul formasý ile serbest kýyafet olmasý durumunda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda da bilgilendiriliyor. Bakanlýk, anket çalýþmalarýnýn dün itibariyle en geç 15 gün içinde sonuçlandýrýlmasýný öngörüyor. Her bir okulda ayný tip kýyafet olacak Okullar anket çalýþmalarýný sürdürüyor. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý imzasýyla yayýmlanan kýlýk kýyafet genelgesine göre, okullarda kýlýk ve kýyafet uygulamasýnda velilerce yapýlacak anket neticesinde çoðunluk kararýna göre uygun görülecek kýlýk ve kýyafetlere tüm öðrencilerin uymasý saðlanacak. Öðrenci kýlýk ve kýyafetlerinin seçimine yönelik anket çalýþmalarý 4 yýlda bir yapýlacak. Velilerin çoðunluk kararýna göre okul formasý tercih edilirse eðitim öðretim yýlýndaki formalar kullanýlacak. Alýnan karar, serbest rekabet ortamýnda, fýrsat eþitliði saðlamak amacýyla okullarýn ilan panolarýyla web sayfalarýnda duyurulacak. Her bir okulda ayný tip kýyafet olmasý kaydýyla okullar arasýnda farklýlýklarýn olmasýna fýrsat verilecek. Öðrenci kýlýk ve kýyafetleri, kýz ve erkekler için ayrý ayrý renklerde seçilebilecek. Kýyafetlerde sade ve düz renk tercih edilecek. Velilere aðýr ekonomik külfet getiren kýlýk ve kýyafet giyme zorunluluðundan kaçýnýlacak.(aa) Haftada iki kez balýk yiyin B alýðýn saðlýðýmýzý koruyan ve geliþtiren besinlerden biri olduðunu vurgulayan Diyetisyen&Yaþam Koçu Gizem Þeber, sofralarýmýzda hak ettiði yeri mutlaka almasý gerektiði tavsiyesinde bulundu. Balýðýn yararlarý Hitit Gýda da Hyundai tanýtýmý Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv, Hitit Gýda da tanýtým etkinliði düzenledi. Recep Mebet H yundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv, Hitit Gýda da tanýtým etkinliði düzenledi. Ýki gün sürmesi planlanan etkinlik Hitit Gýda nýn Fatih Caddesi Þubesi nde gerçekleþti. Karataþ Otomotiv Satýþ Danýþmanlarý Mehmet Gençkurt ve Murat Derviþ in görev aldýðý etkinlikte Hyundai nin i30 ve ix35 gibi gözde modelleri tanýtýldý. Hitit Gýda nýn çekiliþ kampanyasý sonucunda talihlilere hediye edilecek i20 modelinin de tanýtýldýðý etkinliðe orum halký büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Karataþ Otomotiv Satýþ Danýþmanlarý Mehmet Gençkurt ve Murat Derviþ in görev aldý. i20 modelinin de tanýtýldýðý etkinliðe orum halký büyük ilgi gösterdi. orum Haber 29 yaþýnda orum'da 17 Eylül 1985 tarihinde haftalýk olarak yayýn hayatýna baþlayan orum Haber Gazetesi, okurlarýyla 29. yýlýný kutluyor. Haftalýk olarak baþladýðý yayýn hayatýný 5 Haziran 1986 tarihinden itibaren günlük olarak devam ettiren orum Haber Gazetesi, 7 yýl önce orum'da bir ilke imza atarak renkli yayýnlanmaya baþladý. orum'da hep ilklerin baþýnda gelen orum Haber Gazetesi, orum'a ilk renkli baskýyý getiren gazete olurken, ilk yýllarda haftalýk olarak çýkan gazete orum'un nabzýný tutup, 29 yýldýr da günlük olarak orum'un sorunlarýný sayfalarýna yansýttý. orum Haber Gazetesi, bugüne kadar ilkelerinden taviz vermezken, doðru ve objektif habercilikle de toplumun saygýnlýðýný kazandý. orum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, orum Haber Gazetesi'nin yayýn hayatýna baþladýðý ilk günden bu yana hep doðru, ilkeli ve objektif tavrýndan ödün vermeden yoluna devam ettiðini söyledi. Yolyapar, ayrýca gazetenin bölgesinde sayýlý gazeteler arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizdi. "Amacýmýz orum'un sesini tüm ülkeye duyurmak" diyen Mehmet Yolyapar, "Yayýn ilkemizden taviz vermeden yayýn hayatýmýzý 29 yýldýr sürdürüyoruz. orumlularýn Türkiye'de yükselen sesi ve kulaðý olduk. Vatandaþlarýn sorunlarýný yansýtmaya çalýþtýk. Haberlerimizde hep doðru ve objektif olmak için yoðun çaba gösterdik" dedi.(ýha) Balýk piþirilirken ýzgara, buðulama veya fýrýnda piþirme yöntemleri tercih edilmelidir. Balýk kýzartma yöntemi ile piþirildiðinde omega-3 yað asitlerinin büyük bir kýsmýnýn yapýsý bozulur ve balýðýn saðlýða olan olumlu etkileri azalýr. Yüksek kaliteli protein içerir. Proteinler, vücudun yaeylül palamut ayý pým ve onarým iþlemleri açýsýndan önemlidir. Balýðýn lezzetli olmasý içerdiði yað oraný ile Diðer et çeþitlerine göparalel seyrediyor. Palare yað içeriði ve kalorisi daha mudun en lezzetli olduðu düþüktür. Bu nedenle zayýflaay Eylül-Ekim. Hamsinin ma diyetlerinde rahatlýkla yer ise biraz daha yaðlanmasý alabilir. gerekiyor, onun ideal za Kalp-damar saðlýðý açýmaný ise Kasým. Balýðýn saðlýðýmýzý koruyan ve geliþtiren besinlerden biri olduðunu vurgulandý. sýndan çok önemli yeri olan Palamutun tavasý omega-3 yað asitlerinden zeniyidir görüþü yanlýþtýr, þu an yaðlý döneminde olduðundan tava piþirilgindir. Omega-3 yað asitlerinin beyin saðlýðý açýsýndan da çok önemli mesine gerek yoktur. Fýrýnda veya ýzgara piþirilmesi daha uygundur. Siolduðu biliniyor. Yetersiz omega-3 alan kiþilerin gelecekte Alzheimer ve yah etli balýk grubuna girdiðinden ötürü buðulama yapýlmasý tavsiye demans (bunama) gibi hastalýklara yakalanma riski daha yüksek. Omeedilmez. ga-3 yað asitleri ayný zamanda vücuttaki iltihaplanmayý azaltarak; artrit gibi hastalýklara karþý koruma saðlýyor. Son dönemde, yeterli omega-3 Japonya'da hayvanlar ve insanlar üzerinde yapýlan bilimsel çalýþalýmýnýn zayýflamayý kolaylaþtýrdýðý da bilimsel araþtýrmalarca saptandý. malarda, palamutun içerisinde yer alan bir protein yapýsýnýn yüksek tansiyonu düþürdüðü belirlendi. Görme fonksiyonlarý, saç ve týrnak saðlýðý ve baðýþýklýk sistemi açýsýndan önemli yeri olan A vitamini ve kemik ve diþ saðlýðý için gerekbalýðýn derisini yemeyin li olan D vitamininden zengindir. Denizlerin kirli olmasý nedeniyle endüstriyel kimyasallarýn ve aðýr Sinir sistemi ve metabolizmanýn düzgün çalýþmasýnda görevi metallerin balýklarda biriktiði doðru, bu durumda insan saðlýðý için ololan B2 (riboflavin) ve demir mineralinin vücutta kullanýlmasýnda ve tidukça sakýncalý. Özellikle sinir sistemi ile ilgili kalýcý sorunlara neden roid hormonlarýnýn sentezinde yer alan B12 vitamininden zengindir. olabiliyor ve bu etkileri bir anda ortaya çýkmýyor. Kemik ve diþ yapýsýnýn önemli bir kýsmýný oluþturan fosfor mineamerika Saðlýk Birliði önerilerine göre; balýðýn derisini ve alt karralinden zengindir. Kýlçýklarý ile tüketildiðinde kalsiyum mineralinden nýnda bulunan yaðlý bölgeyi çýkararak ýzgarada veya buðulama piþirzengindir. mek, kimyasallarý %50 azaltýyor. Fakat aðýr metalleri piþirme ile azalt Demir, iyot, çinko ve magnezyum minerallerini içerir. manýn bir yolu ne yazýk ki yok, çünkü cýva gibi aðýr metaller balýðýn dedünya'da birçok saðlýk otoritesi; kalp-damar saðlýðýnýn korunmasý risinde deðil, kaslarýnda birikiyor. için haftada 2-3 defa balýk tüketilmesini öneriyor. Cývanýn saðlýða olan olumsuz etkilerinden korunmak için derin su Nasýn piþirilmeli? balýklarý yerine daha sýklýkla yüzey balýklarý tercih edilmeli. orum Haber Gazetesi, okurlarýyla 29. yýlýný kutluyor. U Motosikletten düþtü ðurludað da meydana gelen kazada motosikletteki yolcu aðýr yaralandý. A.C.M. isimli 13 yaþýn- daki sürücü Uðurlu Caddesi nde motosikletle giderken, motosikletin sepetinden düþen 12 yaþýndaki Y.T. aðýr yaralandý. Hayati tehlikesi bulunan Y.T. ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

13 ARÞAMBA 18 EYLÜL Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 12 - Zil-Ka de: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:5 Eylül 1429 Hýzýr: EYLÜL Yerleri ve gökleri, terâzinin bir kefesine, Kelime-i tevhîdi, diðer kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduðu kefe, elbette aðýr gelir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM VEFAT EDENLER 1- Türkler Köyü' nden gelme, Marangoz Esnafýndan Merhum Abdulkadir OKUTUCU' nun eþi, Sigortacý Erol OKUTUCU' nun annesi; Ruziye OKUTUCU. 2- Tenekeci Esnafýndan Mehmet KALELÝ ve Cemile KALELÝ' nin oðlu, Süheyla DOYURUCU' nun kardeþi; Uður KALELÝ. 3- Mehmet, Nuray ve Fotografçý Mustafa ÖZOR- TAKI' nýn annesi; Altýn ÖZORTAKI. 4-Kuruçay köyünden gelme, Ahmet ve Adil YE- TÝM"in ablalarý, Muhsin ÞENTÜRK"ün yengesi, Sultan ÞENTÜRK. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Otizm derecelendirme ölçeði Ýþ saðlýðý Dünyada ve ülkemizde sanayileþme ve teknolojik geliþmelere paralel olarak özellikle iþ yerlerinde Kanun iþ yerlerine sorumluluk yüklediði gibi faaliyet konularýna bakýlmaksýzýn uygulanýyor. üretken faktör olan çalýþan kiþilerin saðlýðý ve güvenliði ile ilgili bir takým sorunlar ortaya çýkmýþtýr. öncelikle çalýþanlar sürece dahil ediliyor. alýþanlar iþçilere de sorumluluk yüklemekte, bu kanun ile Baþlangýçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iþ verimini ve iþletmeyi tehlikeye sokmasýyla önem biliyor. Ýþverenler, iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirlerini seçtikleri temsilcileri aracýlýðýyla sürece dahil ola- kazanmýþ ve üzerinde düþünülmesi gerekliliði doðmuþtur. iþçiler; iþi durdurma ve haklý nedenlerle iþ yerine getirmediði taktirde hayati bir tehlike var ise Ýþ saðlýðý ve güvenliði; iþin yapýlmasý sýrasýnda sözleþmesini feshetme yetkisine sahip. Ýþverenler de iþyerindeki fiziki çevre þartlarý sebebiyle iþçilerin alýnan tedbirlerle uymayan, uyarýlarý dikkate almayan maruz kaldýklarý saðlýk sorunlarý ve mesleki risklerin iþçileri haklý nedenle iþten çýkarabiliyor. ortadan kaldýrýlmasý veya azaltýlmasý ile ilgilenen Kanun ile birlikte iþe giriþ iþlemleri dahil olmak bilim dalýdýr. Bir kuruluþun gerçekleþtirdiði Dr. Selçuk ÖNCE üzere, iþçilerin saðlýklarýnýn devamýný saðlamak faaliyetlerden etkilenen tüm insanlarýn (çalýþanlarýn, Aile Hekimi amacýyla iþverenler bir iþ yeri hekimiyle anlaþmak geçici iþçilerin, alt yüklenici çalýþanlarýnýn, ziyaretçilerin, müþterilerin ve iþyerindeki herhangi bir için özel sektörün katýlýmlarýyla Ýþ Saðlýðý ve durumundadýr. Ülkemizde bu hizmetlerin saðlanmasý kiþinin) saðlýðýna ve güvenliðine etki eden faktörleri ve Güvenliði Birimleri kurulmaktadýr. Ýþverenler bu birimlerle koþullarý inceleyen bilim dalý olarak tanýmlanmaktadýr. anlaþarak iþçilerin saðlýk ve güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarýný Ülkemizde, 2012 yýlýnda resmi kayýtlarýna göre iþ gidermek durumundadýr. kazasý meydana geldi. Bu kazalarda toplam 744 vatandaþýmýz Ýþçilerin temel olarak iþe girdiklerinde sahip olmasý hayatýný kaybetti. Bu iþ kazalarý nedeniyle gün iþ gerektiði saðlýk haklarýnýn farkýna varabilmesi adýna bilmeleri göremezlik geliri ödendi. Bunun anlamý yaklaþýk 1.6 milyon gerektiðini düþündüðüm, iþ yerinde saðlýklarýný olumsuz gün üretim yapýlmadý ve bu günler için üretim yapýlmadan yönde etkileyen bazý faktörler þunlardýr; ücret ödendi. Sanýrým bu sonuçlara bakanlar konunun * Gereðinden fazla sýcak ve nemli ortamlarda veya kirli vahametini anlamýþlardýr. Terörde bir yýlda kaybettiðimizden havada çalýþmak. daha çok vatandaþýmýzý iþ kazalarýnda maalesef kaybediyoruz. Sorun hem insani olarak hem de ekonomik olarak çok * Yetersiz ýþýklandýrma. büyük bir sorun. Bu sorunu azaltmanýn en önemli adýmlarýndan biri kanunu etkin bir þekilde ve tüm iþyerlerini kapsaya- * Bedeni, gözü ve(ya) kulaðý yoðun olarak yoran iþler. * Fazla gürültü. cak biçimde uygulamaktýr. * alýþma tempolarý sayýlý torba kanun ile tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren deðiþiklikle "Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmetleri" ve "Ýþ saðlýðý ve güven- * Gece iþi veya vardiya iþler. * Ara verme imkanlarýnýn az olmasý. liði hizmetlerinin desteklenmesi" ne iliþkin maddeler ile kamu * Ýþyeri atmosferinin kötü olmasý ve iþ stresine sebebiyet ve özel sektör ayýrýmý yapmaksýzýn bütün iþyerlerini kapsamýna aldý. Bu iþyerlerinin iþverenleri ile iþveren vekillerine, soru ve önerileriniz için: verebilecek bütün olumsuz etkenler baþta gelmektedir. çýrak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalýþanlarýna Firdevs Karaca EREN Aile Danýþmaný Kurucu Müdür Otizm tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de görülme sýklýðý her geçen gün artýþ gösteren bir psikiyatrik bir rahatsýzlýktýr. Sosyal iletiþimde yetersizlik, göz kontaðý kuramama, akýcý konuþmada bozukluk,empati yoksunluðu ve eþlik eden bir çok belirti ile kendini gösteren Otizm Spektrum Bozukluðunun nörolojik kökenli bir bozukluk olduðu yönünde yaygýn kanaat vardýr. Bireyin otizmden etkilenme derecesini belirlemek ve eðitim çalýþmalarýna yöne verebilmek için ülkemizde standardizasyonu yapýlan tek ölçek Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeði?dir. Uygulayýcý sertifikasý bulunan uzmanlar tarafýndan deðerlendirmesi yapýlan ölçek ile bireyin otizmden etkilenme derecesi ve eðitim planlamasý yapýlabilmektedir. Fiza Aile Danýþmanlýðý olarak Özel Eðitim kapsamýnda yer alan Otizm þüphesi olan çocuklarý erken tanýlama ve otizm tanýsý bulunan birylerin eðitsel gereksinimlerini oluþturmada katký sunan Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeði Uygulayýcý Sertifikasý ile hizmete sunmuþ bulunuyoruz. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeði-2 (GOBDÖ-2), otistik bozukluðu karakterize eden davranýþlar sergileyen 3-23 yaþlar arasýndaki bireylerin deðerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeðidir. GOBDÖ-2?nin psikometrik özellikleri oldukça güçlü iken Türkçe Versiyonu da saðlam psikometrik özellikler yansýtmaktadýr. GOBDÖ-2- TV aþaðýdaki amaçlar için güvenli bir þekilde kullanýlabilir: 1.Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama/tanýlama. Taramanýn amacý bireyi baþlangýçta hýzlý bir þekilde deðerlendirerek, gerektiðinde daha ayrýntýlý deðerlendirme için tanýlamaya yönlendirmek; tanýlamanýn amacý ise bireyin spesifik olarak bir bozukluða sahip olup olmadýðýný ortaya koymaktýr. GOBDÖ-2-TV her iki amaca da hizmet eden geçerli ve güvenilir bir araçtýr. Ancak tanýlama süreci ve sonunda alýnacak kararlarýn bireyin ve ailesinin yaþamýndaki önemi göz önüne alýndýðýnda, tanýlama sürecinin çoklu araç, çoklu kaynak, çoklu ortam ve çoklu deðerlendirmeyi yansýtmasý gerektiði söylenebilir. Bu nedenle GOBDÖ-2-TV böyle bir süreçte kullanýlabilecek araçlardan biri olarak görülmelidir. 2.Aðýr düzeyde davranýþ problemlerini deðerlendirme. Tanýdan baðýmsýz bir þekilde, aðýr düzeydeki problem davranýþlarýn deðerlendirilmesinde ve hangi problem davranýþlarýn hedef davranýþlar olarak alýnacaðýna karar vermede GOBDÖ-2-TV kullanýlabilir. 3.Davranýþsal ilerlemeyi belirleme/deðerlendirme. Bireyin davranýþsal problemlerinin müdahale/eðitim öncesi düzeyinin, müdahale/eðitim süresince deðiþiminin ve müdahale/eðitim sonrasý ilerlemenin deðerlendirilmesi amacý ile GOBDÖ-2-TV kullanýlabilir. 4.Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Planý (BEP) için amaçlarý belirleme. GOBDÖ-2-TV?de yer alan üç alt ölçek ve toplam 42 madde (davranýþ) temelinde, birey için BEP amaçlarý belirlenebilir. Eðitimciler ve diðer uzmanlar, GOBDÖ-2-TV ile, Stereotip Davranýþlar, Ýletiþim ve Sosyal Etkileþim alanlarýnda bireyin davranýþlarýný deðerlendirerek birey için uygun amaçlar belirleyebilirler. 5.Bilimsel araþtýrmalar için veri toplama. Bilimsel araþtýrmalarda veri toplama süreci geçerli ve güvenilir ölçme araçlarýný gerektirir. GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluðun derecesi hakkýnda geçerli ve güvenilir bilgiler sunar. GOBDÖ-2-TV, sahip olduðu güçlü psikometrik özellikleri ile araþtýrmacýlar için katýlýmcýlarýn otistik bozukluk gösterip göstermediðini ve gösteriyor ise otistik bozukluðun derecesini ortaya koymada yararlý bilgiler sunmaktadýr. Fiza Aile Danýþmanlýðý olarak orum merkez ve ilçeler baþta olmak üzere, geniþleyen yelpazemizle çevre illeri de Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý alanlarýnda ilklerle buluþturmaya devam edeceðiz. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: EYLÜL 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Seyit ökmez 3 Yýllarca Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýmda uzman olarak çalýþtý. Bir ev sahibi olmuþtu Mahallesindeki cami inþaatý için oldukça gayret göstermiþti. Ýþte hayat bu Tek bir tesellimiz vardý: O da Risaleler, Ve Nur talebeleri Ah Seyit kardeþim mekanýn Cennet osun. Bir çok kardeþimize yardýmcý oldun. Sururiler, Hasanlar, Feritler, Sadýklar, Menduhlar, Ýbrahimler, Akifler, Ýbrahimler, Kadirler, Cevatlar ve daha niceleri Ve onlarýn, baþkalarýna Nurlar ile alakalarýný saðlayanlar Ýþte vesilenin mahiyeti bu O yýllar yokluk ve kimsesizliðin kol gezdiði yýllardý. Ne doðru dürüst giyeceðimiz vardý, Ne de yiyeceðimiz vardý. Ama bir þevkimiz vardý Bir heyecanýmýz vardý Nurlar ile hayat bulmuþtuk. Derken benim askerlik zamaným geldi. Oradaki öðrenciler telaþ içinde idiler. Ne olacak? orum a kim bakacak? Sungurlu ne olacak? Telaþa lüzum yoktu. orum'a Naci Güzel geldi tahsil için, Sungurlu ya bir bekar öðretmen geldi. Ben de huzur içinde askere gittim. Bizler hizmeti düþünüyoruz. Halbuki hizmeti Cenabý Hak bizlere yaptýrýyor. (Sürecek) Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ABONE ÞARTLARI : 100 : Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,75 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KAR- ÞISI ) ,52 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 TRT Türk te Dünyanýn Haberi programýnda Sabra ve Þatilla katliamýný konuþan AK Parti orum Milletvekili Murat Yýldýrým; Ýsrail i terörist devlet olarak görüyoruz Enise Aðbal orum Milletvekili AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, dün saat de TRT Türk'te yayýnlanan Dünyanýn Haberi programýna konuk oldu. Sabra ve Þatilla Katliamý nýn 31. yýldönümü dolayýsýyla katliam ve Filistin sorununun konuþulduðu programda Yýldýrým, Canan Reçber'in sorularýný cevapladý. 16 Eylül 1982 nin insanlýk tarihinin gördüðü en acýmasýz katliamlardan birinin tarihi olduðuna dikkat çeken Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Cezasý hiçbir zaman verilmemiþ, mahkemelerde sürüncemede býrakýlmýþ, müsebbipleri üst düzey görevlere getirilmiþ bir katliam Sabra ve Þatilla. Ýsrail'in Beyrut'u iþgalinden 13 saat sonra Falanjist milisler Sabra ve Þatilla kamplarýna girdiler. Ýsrail ordusunun onayý ve gözetimi altýnda katliam gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 48 saat boyunca vahþi yamyamlar, kampýn her tarafýný, evden eve, bir kulübeden diðerine dolaþarak, masum insanlarý katlettiler, doðradýlar ve tecavüz ettiler. Elektrik þokuna maruz býrakýlmýþ ve bundan dolayý kapkara kesilmiþ cesetler sokaklarý doldurdu. Baþlar, kollarý ve bacaklarý gövdelerinden ayrýlmýþ cesetler her yere daðýldý. Kadýnlar tecavüze uðradý. Kafasý kesilmiþ altý bezli bir erkek bebek, katledilmiþ iki kadýnýn hemen yanýnda yerde yatýyordu. Sýcakta davul gibi þiþmiþ, kokuþmuþ cesetler bir tepecik haline gelmiþti. Cesetler Sabra ve Þatilla sokaklarýnda üst üste yýðýldýlar. Büyük çoðunluðu dozerlerin açtýðý kuyulara buldozerlerle atýldýlar. Lübnan ordusu bölgeye geldiðinde artýk herþey için geçti. Týpký Nazi kamplarýnda yaþananlarýn ayný bu katliam insanlýk adýna 31 yýldýr utanç olarak durmaktadýr. Bu katliamý yapanlar Ýsrail askerleri ve Falanjist milislerdi. Hiç biri yargýlanmadýlar. Sokaklarda hala Murat Yýldýrým, dün saat de TRT Türk'te yayýnlanan Dünyanýn Haberi programýna konuk oldu. komadadýr ve insanlýk hafýzasý o katliamlarý dolayýsýyla Þaron'u Beyrut Kasabý olarak anmaktadýr. Sabra ve Þatilla'da resmi rakamlara göre katledilen 991 kiþiden yalnýzca 328'inin kimliði tespit edilebildi. Baðýmsýz gözlemcilere göre ise çocuklar dahil 3500'e yakýn insan katledildi. Kampta bulunan Filistinli mültecilerle Lübnanlý yoksullar silahsýz ve savunmasýz durum- Murat Yýldýrým, Canan Reçber'in sorularýný cevapladý. özgürce geziyorlar. dedi. Sabra ve Þatilla'nýn baþ sorumlusu Ariel Þaron Sabra ve Þatilla'nýn baþ sorumlusu Ariel Þaron'un daha sonra Ýsrail Baþbakaný olduðunu ve sürekli katliamlara imza attýðýný kaydeden Yýldýrým, Sabra ve Þatilla'nýn hesabý sorulmadýðý için Cenin'de, Gazze'de binlerce masumun kanýna girdi. Ama her ne kadar daydýlar. seküler dünyanýn adaleti bu katliamlarýn hesabýný sormadý ise de Allah bugün o katil Þaron'a hesabýný ölüm döþeðinde sormaktadýr. Yýllardýr bir makinaya baðlý olarak Oluþturulan tüm tahkikat komisyonlarý ve dava hep oyalama taktiði oldu. Orada yaþananlar sýradan bir olay deðildi. Önceden planlanmýþ ve bizzat Ýsrail tarafýndan yönetilen bir katliamdý. Ýsrail bunu yýllardýr sürdürüyor ve katletmeye devam ediyor. Hala Filistin'de, Lübnan'da onbinlerin kanýna girmeye devam ediyor. Onun için biz Ýsrail'i terörist bir devlet olarak görüyoruz. dedi. Ýsrail in tarihi katliam tarihidir Yýldýrým, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi, Ýsrail kendini güçlü görüyor ama bu güç ahlaktan yoksun bir güçtür. Gücün ahlaktan yoksun insanlarýn ya da devletlin eline geçmesi farketmez. Ýkisi de terörizme bulaþýr. Terör devleti Ýsrail de Deyr Yasin, Cenin, Sabra ve Þatilla, Burc El Barcine, Beyt Hanun, Lübnan ve Gazze'de hep terörizmini ortaya koydu ve katliamlar yaptý. Ýsrail'in tarihi hep katliam tarihidir. Ýnsanlýk kimin yaptýðýna bakmadan katliamlara dur demelidir. Dün Sabra ve Þatilla'da bugün Suriye'de katliam yapýlýyor. Katliam yapanlar yargýlanmadýkça katliamlar devam eder. Ama þu bilinmelidir ki bir Musa çýkar ve zulmün hesabýný sorar. Bugün Suriye'de katliama Ýran ve Rusya kendi menfaatleri doðrultusunda yaklaþýyor. Ogün de mahkeme sürecine birileri menfaatleri gereði müdahale etti. Katliamcýlar yargýlanamadýlar. Ýsrail söz konusu olunca herkes susuyor. Ýsrail Fosfor bombalarý ile öldürdü. Bugün de insanlar öldürülüyor. Ýnsanýn ne ile öldürüldüðü önemli deðil. Önemli olan katliamý durdurmaktýr. Ýnsana saygý göstermektir. Mýsýr'da, Suriye'de halkýn tercihine saygý duymayanlar Ýsrail'in katliamlarýna da sessiz kalanlardýr. Ýsrail fitne ile Ortadoðu'da her daim barýþa karþý tehdit olmuþtur. Belediye baþkanlarýnýn medya karnesi illi Eðitim Bakaný MNabi Avcý, eðitim öðretim döneminin açýlýþýnda, özel dershanelerin gelecek yýl büyük bir çoðunluðunun özel okula dönüþmüþ olacaðýný açýkladý. Bakan Avcý katýldýðý bir televizyon programýnda, yýlý itibarýyla dershanelerin büyük bir çoðunluðunun özel okullara dönüþmüþ olacaðýný söyledi. Araþtýrmalarýna göre, dershanelerin yüzde 60'ýnýn gerekli koþullarý saðlandýðý zaman hemen özel okula dönüþmek istediðini belirten Avcý þöyle konuþtu: "Bizim baþýndan beri zaten dershanelere, eðitim kurumlarýna söylediðimiz þu: Normal müfredatý uygulayan özel okullara dönüþün. Böylece devlet okullarý üzerindeki baskýyý da bir ölçüde onlar da azaltýr. Dolayýsýyla bizde özel okul kriterlerini geçici bir süre içinde olsa biraz aþaðý çekerek ve bir takým teþviklerle arsa teþvikinden, kredi kolaylýðýna kadar çeþitli teþviklerle dershaneleri de özel okula dönüþtürmek istiyoruz" dedi. (Ha- Enise Aðbal jans Press ten alýnan 8 aylýk Belediye Baþkanlarý haber Akarnesinde bir ilk yaþandý. Ankara ve Ýstanbul ilk defa sýralamada ilk 4 te yer almadý. orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü sýralamada 2 bin 308 haber ile 18. sýrada yer aldý. Seçimler yaklaþýrken, 81 ilde Belediye Baþkanlarýnýn medyada daha çok yer alma yarýþý baþladý. Sadece ulusal basýnda deðil, bölge yerellerinde de icraatlarýn altýný çizmek için son döneme girildi. 81 il içinde, 1 Ocak - 31 Aðustos arasý en fazla haber olan baþkan, 10 binin üzerinde haber ile Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn oldu. Baþkan Akaydýn ý, Adana Büyükþehir Belediye Baþkan vekili Zihni Aldýrmaz takip etti. Aldýrmaz 8 bin 565 haberle ikinci oldu. Baþkan Aldýrmaz ý Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu takip ederken dördüncü sýrada Bursa Belediye Baþkaný Recep Altepe yer aldý. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, 7 bin haber ile listenin beþinci sýrasýndan giriþ yaparken, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Kocaeli ve Kayseri Belediye Baþkanlarýnýn ardýndan sekizinci sýrada yer aldý. Büyükþehirler arasýndan sýyrýlarak öne çýkan Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu ile Denizli Belediye Baþkaný Osman Zolan en medyatik Belediye Baþkanlarý listesinde ilk 10 a girmeyi baþardý. orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de 2 bin 308 haberle listede 18. sýraya yerleþti Büyükþehirler arasýnda en az haber olan baþkan ise 33. sýrada, 672 adet haberle Erzurum Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler olarak raporlandý. Haber adetlerinin bölgesel daðýlýmý incelendiðinde haber toplamýna göre, en medyatik bölge Marmara bölgesi olurken, bölgenin en çok haber olan baþkaný düþünüldüðü gibi Kadir Topbaþ deðil, Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe olarak açýklandý. Dershaneler gelecek yýl dönüþecek Özel dershanelerin gelecek yýl büyük bir çoðunluðunun özel okula dönüþmüþ olacaðý açýklandý. SMMMO ya baþarý dileði Enise Aðbal orum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat Gü- Oda Genel Sekreteri Ecz. Meral Öztürk, ler, Sayman Ecz. Sönmez alýþkan ve üye Ecz. Arif Sami Bozdoðan ile birlikte SMMMO yu ziyaret etti. Baþkan Þefkat Güler ve Eczacý Odasý yönetimi, 2013 yýlý seçimlerinde yeniden orum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný seçilen Muzaffer Yýldýrým ve Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Genel Sekreter Hakký Koþar, Muhasip Mehmet etinkaya ile Oda Koordinatör Üyesi Murat Metin e yeni görevlerinde baþarý dileklerinde bulundular. Her iki oda yöneticileri de ziyarette üyelerinin ortak sorunlarýný ile çözümlerini ve bundan sonraki yapacaklarý hizmetler hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulundular. SGK ya hayýrlý olsun ziyareti Enise Aðbal orum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler, Oda Genel Sekreteri Ecz. Meral Öztürk, Sayman Ecz. Sönmez alýþkan ve üyeler Ecz. Arif Sami Bozdoðan ve Dr. Ecz. Emrah Bilgener ile birlikte SGK yý ziyaret ettiler. orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Kemal Tahir Kocaoðlu, Baþ Eczacý Evren Dinler ve Eczacý Salih Erdoðan la görüþen Eczacý Odasý yönetimi, yeni hizmet binasý için hayýrlý olsun dileklerini ileterek çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. orum Eczacý Odasý Yöneticileri, ziyarette orum a Ýl Sosyal Güvenlik Kurumu nda görev almak üzere eczacý atama taleplerini Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan a iletmelerini ve olumlu görüþ alma memnuniyetlerini paylaþtýlar. Yusuf Turan a kutlama ziyareti orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ESOB) Baþkan Vekili Yusuf Turan'a kutlama ziyaretleri kabule devam ediyor. Turan, son olarak S.S.32 Nolu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Hasan Eker ile Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyelerini, Esnaf Kredi Kefalet Koop. Þefi Yaþar Kiriþçi, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek ve Kahveciler Odasý Baþkaný Tahsin Yüzgeç i makamýnda aðýrladý. Ziyaretçiler, Yusuf Turan'a yeni görevinde baþarýlar dilerken, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ESOB Baþkan Vekili Yusuf Turan da, kendisini kutlayanlara teþekkür etti. orum Eczacý Odasý SMMMO yu ziyaret etti. orum Eczacý Odasý yönetimi SGK yý ziyaret etti. ESOB Baþkan Vekili Yusuf Turan'a kutlama ziyaretleri kabule devam ediyor. Ziyaretçiler, Yusuf Turan'a yeni görevinde baþarýlar diledi. ESOB Baþkan Vekili Yusuf Turan da, kendisini kutlayanlara teþekkür etti.

15 ARÞAMBA 18 EYLÜL ile Suriye ikazý S uriye'den gelebilecek tehditlere karþý 81 ile uyarýda bulunuldu. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaþanan olaylar nedeniyle meydana gelebilecek tehdit ve tehlikelere karlý KBRN ile ilgili savunma tedbirlerinin yeterince alýnabilmesi ve olasý bir tehlike durumunda halkýn can ve mal güvenliðinin saðlanabilmesi amacýyla, farkýndalýk eðitimi verilecek. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'nýn talimatý doðrultusunda, Emniyet Genel müdürlüðü telekonferans sistemi aracýlýðýyla 81 il Emniyet Müdürlüðü'nde bulunan akýllý sýnýflarda Eylül tarihleri arasýnda eðitim programý uygulanacak. Farkýndalýk eðitiminde kitle imha silahlarý, biyolojik silahlar, radyolojik riskler ve nükleer silahlar, KBRN korunma malzemeleri hakkýnda bilgi verilecek. Eðitimleri öðretmenler Ayþenur Yaþar, Sultan Boðazpýnar, Tülay Yýldýrým Bayýndýr, Özlem Gökdemir ve H. Gökay Kýrmýzýgül ile yardýmcý personel sýnýfýndan arama kurtarma teknisyenleri verecek. Avustralya da Lale Festivali coþkusu Enise Aðbal A vustralya Türk Kültür Platformu öncülüðünde bu yýl 9. su düzenlenen Geleneksel Türk Lale Festivali, haftasonu geniþ bir katýlým ve büyük bir coþku içinde yapýldý. Koordinatörlüðün ü orumlu hemþehrimiz Hilkat Özgün ün yaptýðý ve Türkiye nin yurtdýþýndaki tanýtýmýný amaçlayan Festival, Eylül tarihleri arasýnda Tesselaar Lale Bahçesi nde düzenlendi. Festivale hafta sonu havanýn sýcak olmasý nedeniyle onbinlerce insan katýldý. Türkler in yaný sýra neredeyse her milletten ziyaretçiye sahip olan festival, Avustralya nýn Viktorya Eyaleti Silvan bölgesinde bulunan lale bahçelerinde Türkiye havasý estirdi. Festival, Avustralya'da Türkiye'nin tanýtýmýný yapmak, Avustralya'da yaþayan ve diðer ülkelerden turlarla gelerek lale bahçelerini ziyaret eden ziyaretçilere Türk kültürünü, sanatýný, müziðini, mutfaðýný, tarihini ve geleneklerini duyurmak açýsýndan önemli rol oynadý. Avustralya Türk Kültür Platformu'nun davetlisi olarak 9. Lale Festivali kapsamýnda festivale Sydney den katýlan Ebru ve Minyatür Sanatçýsý Gülay Pelin, ebru ve minyatür sanatlarýný uygulamalý olarak tanýttý. Melburnlü yerel Ebru sanatçýsý Leyla Gencer ise ebru sanatýnýn tanýtýmýnda bu sene ikinci kez olarak festivalde yer aldý. Festival ziyaretçileri uygulamalý ebru standýnýn önünde kuyruklar oluþturdular. Avustralya Türk Kültür Platformu nün organize ettiði geleneksel festival gerçekleþtirildi. Gazi Yalçýn dan müzik ziyafeti Festival büyük bir coþku içinde yapýldý. Türk Lale Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Türk çocuklarýnýn gösterileri alkýþ topladý. Türk mutfaðý festivale damga vurdu Festivale Türk mutfaðý damgasýný vurdu. Türk mutfaðýndan birçok örneðin sunulduðu festivalde ayrýca Türk kahvesi, Türk çayý, lokum, baklava ikramlarý ve satýþlarý yapýldý. Festival çerçevesinde 3 gün boyunca minyatür sanatý, ebru, çini, kilim ve halý dokuma gibi klasik Türk el sanatlarý tanýtýldý. Türk-Japon dostluðu pekiþti festivali ziyaret etti. Festivale ailesi ile birlikte katýlan Baþkonsolos Seyit Mehmet Apak'a Konsoloslar ve Baþkonsolosluk görevlileri eþlik etti. Festival kapsamýnda festivale katýlan sanatçýlar ve folklor gruplarýna Avustralya Türk Kültür Platformu adýna ödüllerini takdim eden Apak, bu sene dokuzuncusu düzenlenen Türk Lale Festivali nin kültürleri kaynaþtýrma ve Türk toplumunu böylesine güzel bir ortama bir araya getirmenin önemine deðindi. Lale Festivali her yýl düzenleniyor. Festival bu sene Hollanda, Japonya ve Avustralya gruplarýnýn katýlýmý ile gerçekleþti. Bu da Avustralya Türk Kültür Platformu nun Avustralya'da faaliyet gösteren diðer toplum dernekleriyle uyum ve iþbirliði içinde olduðunu gösterdi. 30 kiþilik Japon toplum gönüllülerinin origami kaðýtlarýndan lale yaparak festival ziyaretçilerine armaðan etmeleri sempati topladý. Türk - Japon dostluðu bir kez daha bu festivalde pekiþti. T.C. Melburn Baþkonsolosu Seyit Mehmet Apak, geçtiðimiz Pazar günü Festivalin sahne programlarýný Türk toplumunun yakýndan tanýdýðý, eski TRT sanatçýlarýndan Gazi Yalçýn organize etti. Ýzleyiciler Gazi Yalçýn yönetiminde sahne alan yerel sanatçýlarýn icra ettiði müzikle tüm Anadolu yu adým adým dolaþtýlar. Sanatçý Gazi Yalçýn ve baþarýlý ekibi izleyicilere üç gün boyunca müzik ziyafeti verdi. Festivale Mt Hira Koleji öðretmenlerinden Serkan Tümkaya öðrencileri ile gönüllü olarak katýlarak Kafkas danslarý ile renkli bir gösteri yaptý. Ayrýca oryantal danslarý ile üç gün boyunca sahne alan Demet, yerli ve yabancý tüm izleyicileri hayran býraktý. Avustralya'nýn Avrupa gibi olmadýðýna vurgu yapan Avustralya Türk Kültür Platformu Baþkaný Hilkat Özgün, Avustralya da birçok insan Türkiye yi tanýmýyor. Türkiye'ye çok uzak bir ülkede yaþýyoruz. Avrupa'da herkesin Türkiye ile ilgili bir fikri, bir imajý var. Onun için burada ülkemizin tanýtýmý çok önemli. Türkiye nin tarihini, coðrafi güzelliklerini ve kültürünü Lale Festivali aracýlýðý ile tanýtmaya çalýþýyoruz ve bunda da oldukça baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum. Avustralya Türk Kültür Platformu etkinlikleri 2015 yýlýnda Avustralya ve Türkiye de kutlanacak olan anakkale Savaþlarýnýn 100. yýlý kutlamalarý için önemli bir alt yapýdýr. þeklinde konuþtu. Eski okul binasý yýkýldý Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu, eski binasý tamamen yýkýldý. M ehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu, eski binasý yýkým iþlemleri yapýlarak enkaz kaldýrma çalýþmalarý tamamlandý. orum Merkez Gülabibey Mahallesi'ne 16 derslikli yeni Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu yapýldýktan sonra, okulun eski binasý Ýl Encümeni kararýyla yýkýldý. Eski okul binasýnýn yýkým iþlemleri Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Yýkýlan okul arazisinin yerine bir adet spor salonu ve bir adet de anakolu binasý yapýlacak. Bu kapsamda ihaleye esas keþif hazýrlýklarý tamamlanýrken, ilerleyen günlerde konuyla ilgili olarak ihaleye çýkýlacaðý kaydedildi. ürük bina Ýl Encümeni kararýyla yýkýldý. Yýkýlan okul arazisinin yerine bir adet spor salonu ve bir adet de anakolu binasý yapýlacak. Uðurludað kaymakamý evlendi orum un Uðurludað Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, dünya evine girdi. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu ve eðitimci Nagihan Þentepe görkemli bir düðün töreni ile dünya evine girdi. Genç çift için Kayseri Doða Tesislerinde düzenlenen düðün törenine TBMM Baþkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Uðurludað Belediye Baþkaný Adem ÝPEK, Uðurludað Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Deðirmenci, Ak Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Kenan Genç, eski Uðurludað Belediye Baþkaný Mehmet Kiday, daire müdürleri, muhtarlar ve davetliler katýldý. Genç çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen TBMM Baþkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, evlilik cüzdanýný gelin Nagihan Þentepe ye takdim etti. Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, Gümüþçüoðlu çiftini kutladý.(ýha) Uðurludað Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, dünya evine girdi. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu ve eðitimci Nagihan Þentepe görkemli bir düðün töreni ile dünya evine girdi.

16 16 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Halkýmýzýn desteðiyle büyüyoruz AK Parti Ýl Baþkanlýðý nca düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýlarý devam ediyor. Daha önce Alaca, Ortaköy ve Ýskilip te yapýlan Ýlçe Danýþma Meclis toplantýlarýnýn bir diðeri Bayat ilçesinde gerçekleþtirildi. Bayat AK Parti ilçe binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar, Mümtaz Yýlmaz, Sabri Benli, Mehmet Yetim ve Þamil Yýlmaz, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belde belediye baþkanlarý, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis AK Parti Ýl Baþkanlýðý nca düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýlarý devam ediyor. üyeleri, Kadýn Kollarý ile Gençlik Kollarý katýldý. Divan baþkanlýðýný Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar ýn yaptýðý Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýsý nda konuþan Alar, Yola çýkarken Türkiye yi büyüteceðiz dedik, orum'u, Bayat ý bü- yüteceðiz dedik. Þükürler olsun verilen sözü yerine getirdik. Bu iþler kolay olmadý. Ýþin baþý istikrardýr. Siyasi istikrar ekonomik istikrarý, ekonomik istikrar ise sosyal istikrarý getirir. orum da, Bayat da bu istikrardan hizmet alarak faydalanmýþtýr, faydalan- maya devam etmektedir. Halkýmýzýn desteðiyle her geçen gün büyüyoruz, büyümeye devam edeceðiz. dedi. Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ de, Bayat ilçesine yapýlan hizmetler AK Parti iktidarýnda artmýþtýr ve bundan sonra da artarak devam ede- cektir. ifadelerine yer verdi. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, toplantýda yaptýðý konuþmada, Belediye hizmetlerini ayrýntýlý bir þekilde anlatarak Bayat a tarihinde görülmemiþ hizmet yaptýklarýný ama bunun yeterli olmadýðýný, yapacak daha çok iþleri olduðunu ve Bayat halkýna layýk hizmetlere yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Ýlçe sorunlarýnýn masaya yatýrýldýðý toplantýda, yapýlan hizmetlerle yapýlmasý gerekenler hakkýnda istiþare yapýlýp görüþ alýþveriþinde bulunuldu. En yaþlý ceviz aðacý Tarihi bilinmeyen ceviz aðacýný görenler hayretler içerisinde kalýyor. orum Merkeze baðlý anakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý cevizi olduðu öne sürüldü. anakçý köyünün Sekizler Baðlarý mevkiinde bulunan ve köy halký tarafýndan tarihi bilinmeyen ceviz aðacýný görenler hayretler içerisinde kalýyor. anakçý Köyünde bulunan ceviz aðacýnýn Türkiye'nin en yaþlý ceviz aðacý olduðu anakçý Köyünde bulunan ceviz aðacýnýn Türkiye'nin en yaþlý ceviz aðacý olduðu iddia edildi. iddia edildi. Ceviz aðacý ile ilgili bilgi veren 30 Yaþýndaki Özkan Uyar ceviz aðacýnýn 300 veya 400 yýllýk olduðunu belirterek, tam olarak ceviz aðacýnýn yaþýnýn bilinmediðini söyledi. Uyar " Ceviz aðacýnýn yüksekliði 30 metreyi buluyor. Ortalama 500 metre alana dallarý yayýlýyor ve çapý ise 5 metreyi aþýyor. Bakýmýný ise kendim düzenle bir þekilde yapýyorum" dedi. Özkan Uyar " Bu büyüklükte orum ve evresinde böyle hiçbir ceviz aðacý yok. Bize bu ceviz aðacý dedelerimizden yadigar kaldý. Bu cevizin tarihini köyde yaþayanlar bile hatýrlamýyor" dedi. (DHA) Üreten bayanlara eðitim Y EDAÞ, bayanlara Kadýn Emeði Pazarý projesi eðitimi verdi. Genel Müdür Türkoðlu, El emeði, göz nuru ürünlerin hak ettiði deðere kavuþturulmasý ve zaman içinde aile ekonomisine katký saðlamasý projenin gerekliliðidir. dedi. Samsun, Ordu, orum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmayý amaçlayan YEDAÞ, toplumun yaþam kalitesini iyileþtirmeye yönelik hazýrladýðý ve Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz sloganýyla olgunlaþtýrdýðý kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda verdiði eðitimlerine devam ediyor. Avrupa'da ve Türkiye'de aldýðý Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleriyle elektrik daðýtým sektöründe farkýndalýk oluþturan YEDAÞ, 2013 yýlýnda da 'Bir Bölgesel Sürdürülebilirlik Kalkýnma Hareketi' temasýyla bölgenin ba- YEDAÞ, bayanlara Kadýn Emeði Pazarý projesi eðitimi verdi. yanlarýna destek olmaya çalýþýyor. Bayanlarý KSS projeleriyle destekleyen ve kadýnlarýn el ürünlerini 'kadýn emeði pazarýnda' internet ortamýnda sanal satýþla deðerlendirmeyi amaçlayan YEDAÞ, hem bayanlarý ev ekonomisinde söz sahibi yapmayý hem de aile bütçesinde 'kadýnýn önemine vurgu' yapmayý hedefliyor. ÜRETEN BAYANLARA EÐÝTÝM Proje kapsamýnda bilgilendirme eðitimlerine devam eden YE- DAÞ, bayanlara Üründe Kalite Standardý Oluþturmak, Ürün Geliþtirme, Yenilikçilik, Ürünlerin Planlanmasý, Görsel Standart Oluþturma, Fiyat Oluþturma ve Pazarlama eðitimi verdi. Proje hakkýnda bilgi sahibi olan bayanlar, bu proje içinde kesinlikle yer alacaklarýný belirterek, kadýn emeðine saygýsý nedeniyle YEDAÞ'a teþekkür etti. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, KSS projeleri arasýnda yer alan 'Kadýn Emeði Pazarý' projesi kapsamýnda, bayanlarýn evlerinde ya da halk eðitim merkezlerinde gördüðü kurslarda ortaya çýkardýðý el emeði, göz nuru ürünlerini, internet üzerinden tanýtma ve geniþ bir kitleye ulaþtýrma fýrsatý vermeyi amaçladýklarýný belirtti. EÐÝTÝMLER OLDUKA VERÝMLÝ Türkoðlu, Bu ürünlerin hak ettiði deðere kavuþturulmasý, niteliðinin yükseltilmesi ve zaman içerisinde bi- reysel ve aile ekonomisine hissedilir bir þekilde katký saðlamasý projenin gerekliliðidir. Proje kapsamýnda düzenlediðimiz ve devam eden süreç içerisinde düzenleyeceðimiz eðitimler, bayanlarýn proje hakkýnda en yüksek verimle faydalanmasýný hem de ürün kalitesini yükseltecek bilgileri almasýna yardýmcý olmaktadýr" dedi. Kadýn Emeði Pazarý projemizle, ev hanýmlarýný yaptýklarý oyalar, danteller ve örgüler gibi el emeði, göz nuru ürünlerini ekonomiye çevirecek bir e-ticaret portalý hazýrladýk. diyen Türkoðlu, son olarak þunlarý söyledi, Bir nevi çalýþamayan bayanlarýmýzýn ev ekonomisine katkýda bulunmasýný saðlýyoruz. Kadýnlarýmýz sitesini ziyaret ederek, ürünlerini sergileyebilir ve satýþa sunabilirler. Zeynas Rent a Car araç filosunu yeniledi Zeynas Rent a Car, filosunu Karakaþlar la güçlendirerek bünyesine Fiat Linea ve Punto araçlarýný da ekledi. orum da araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Zeynas Rent a Car, filosunu Karakaþlar la güçlendirerek bünyesine Fiat Linea ve Punto araçlarýný da ekledi. Karakeçeli Mahallesi Mazlumoðlu Sokak ta hizmet veren Zeynas Rent a Car Sahibi Hüseyin Zembil, Karakaþlar Otomotiv de gerçekleþen anahtar teslim töreninde Karakaþlar Otomotiv den duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Sektörün köklü isimlerinden olan Zeynas Rent a Car sahibi Hüseyin Zembil, müþteri memnuniyetini kendilerine öncü özellik olarak gördüklerini ve bu nedenle Fiat ý tercih ettiklerini sözledi. Zembil, Fýat'ýn yeni nesil dizel multijet motorunun sunduðu ekonomik yakýt tüketimi ile rahat ettiklerini ve üstün özellikleriyle büyük konfor yaþadýklarýný belirterek, araç sahibi olmak isteyenlere Fýat'ýn ödül tescilli araçlarýndan Linea ve Punto'yu tavsiye etti. Araç teslim töreninde, Karakaþlar Otomotiv Satýþ Þefi Asým Avcý, Fýat'ýn yeni nesil multijet motor teknolojisi hak- kýnda þunlarý söyledi; Multijet Motor, tek bir devirde art arda 5 yakýt püskürtmesi yapabilen Multijet enjektör, hidrolik servovalflerinin asimetrik kapatma özelliði sebebi küçük conta çapý, dolayýsýyla uzun strok gerektiren bir sistem. Multijet'in FPTFiat Powertrain Teknoloji tarafýndan patentli. Özellikle 20 µm ye inmiþ strok, art arda iki enjeksiyon arasýndaki minimum zaman aralýðýnýn önemli ölçüde, yani hidrolik seviyede sýfýr süresine dek azalmasýný saðlamaktadýr. Bu iki ardýþýk enjeksiyonla, daha iyi bir yanma iþlemi kontrolü için, yanma hýzýný düzenlemek mümkündür. Enjeksiyon oraný þekillendirme denilen bu yeni enjeksiyon tarzý sessiz çalýþma, yakýt sarfiyatý ve zararlý gaz salýnýmlarýnýn azalmasýný saðlamakta ve çevreye daha az karbondioksit gazý salýnýmý gerçekleþtiðinden çevreci bir motordur. Bunun bir diðer faydasý olarak da daha uzun ömürlü bir motora sahip olunur. Fiat ýn sürüþ verimliliðini arttýrmaya yönelik çalýþmalarýnýn bir diðer ürünü olan Start&Stop (çalýþtýr&durdur) sistemi, þehir içi trafikte motorun gereksiz yere çalýþmasýný engelleyerek hem araç yakýt tasarrufu saðlar hem de çevreyi korur. Start&Stop özelliði ile yakýt tüketiminizi azaltýrken araç içi gürültü seviyesi de minimum iner. Yoðun trafikte ve trafik ýþýklarýndaki dur kalklarda kurtacýnýz olacak bu akýllý sistem sayesinde þehir sürüþünde yüzde 15'e varan oranlarda yakýt ve emisyon tasarrufu elde edebilirsiniz. Sistem, yoðun trafikte aracýn durmasýyla birlikte motoru geçici bir süre için kapattýktan sonra debriyaja basýldýðýnda yeniden çalýþtýrýr. Araçtaki Start&Stop sistemini, çok dayanýklý bir marþ motoru, entegre Start&Stop koordinatörlü motor ECU'su ve akü þarjýnýn o andaki ve ilerideki durumunu hesaplamaya yönelik bir sensör oluþturur. Karakaþlar Otomotýv Satýþ Þefi Asým Avcý, ekonomisini düþünen herkese Punto yu tavsiye ederek, orum halkýný Punto modelini yakýndan görüp test etmeleri için evre Yolu ndaki Karakaþlar Fýat Showroomu na davet etti. Ýþ Bankasý yöneticileri Emekliler Derneði'ni ziyaret etti Ýþ Bankasý na teþekkür Ý þ Bankasý yöneticileri Emekliler Derneði'ni ziyaret etti. Ýþ Bankasý, Emekliler Derneði'ne dün saat 12.00'de iade-i ziyarette bulundu. Türkiye Ýþ Bankasý Samsun Bölge Müdür Yardýmcýsý Melih Bayram Ýlko, Türkiye Ýþ Bankasý Sanayi Þubesi Müdürü Hakan Tutka'nýn gerçekleþtirdiði ziyarette orum eski milletvekili Adnan Türkoðlu da hazýr bulundu. Ýþ Bankasý Bölge Mü- dürü Yardýmcýsý Melih Bayram Ýlko'nun kendilerine her zaman kolaylýk gösterdiðini dile getiren Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek, iþ birliklerinin devam edeceðini söyledi.

17 ARÞAMBA 18 EYLÜL Kanserli hastadan öneriler Bana 2010 yýlýnda KLL (Kronik Lenfositik Lösemi) teþhisi konuldu, tedavi oldum, iyi oldum derken 2012 yýlýnda hastalýk yeniden çýktý, buradan da þunu anladým ki bu hastalýk çok sinsi ve fýrsat bulduðu anda yeniden ortaya çýkabiliyor. Bunun için çok dikkatli olmak ve tedbiri elden býrakmamak gerekiyor yýlýndan bu yazýyý yazdýðým 2013 yýlýna kadar iki yýldýr yeniden tedavi olmama ve deðiþik ilaçlar denenmesine raðmen, bazý tedavi usullerini de ben araþtýrmalarýmda riskli ve uzun süreli tedavi gerektirdiði için kabul etmediðim için tedavimde kesin bir baþarýya ulaþýlamadý. Benim aðýr almamdaki sebeplerden biri her geçen gün yeni, basit ve daha ekonomik tedavi usulleri ile vücut yorulmadan tedavi usulleri üzerinde yapýlan araþtýrma ve çalýþmalardýr. Bugünki tedavi þartlarý bunu getiriyor bu yüzden hiçbir doktor ve saðlýk çalýþanýný üzmeye hakkým yok, onlar tüm içtenlik ve özveri ile benim ve tüm hastalarýn en kýsa sürede, en baþarýlý bir þekilde tedavilerini yapmak istiyor ona tüm kalbimle inanýyor saygýlarýmý sunuyorum. Ama ben de dört yýldýr moralim çok iyi olmasýna raðmen ruhen, bedenen ve maddeten çok yoruldum, bazen karamsar bir tablo çiziyorsam buna baðlanmasýný rica ediyorum. Kanser tedavisi gören biri olarak yaþadýklarýmý toplumumuzla ve ulaþabildiðimiz yetkili kiþilerle paylaþarak, kanserle ilgili sorunlarý en az sýkýntýlarla nasýl atlatýrýz, hasta olanlara nasýl faydalý oluruz onu düþündüm. Ben yaþadýðým sýkýntýlarý, gördüðüm eksiklikleri, olmasýný istediðim iþleri anlatýrken amacým kiþi ve kuruluþlarý suçlayýp rencide etmek deðil, "sorunlar söylensin ki çözülsün, çözümler söylensin ki uygulansýn" mantýðý ile sorunlarýn çözümüne katký saðlamaktýr. Hastalýðým nasýl belli oldu, belli olmadan önce belirtileri nelerdi onlardan baþlayarak yazýma devam ediyorum. Hastalýðým 2010 yýlýnda belli olmadan iki üç yýl öncesinde ülkemize bir grip mikrobu gelse beni bulur, Doktora muayene olup verilen ilaçlarý kullanmama raðmen en az iki üç ay griple uðraþýrdým. Sürekli terleme, halsizlik, sürekli öksürük aylarca devam etti. Birkaç defa doktora muayene oldum o zaman kuþ gribi salgýn idi sebebi ona baðlanýp netice alamayýnca kaderimize razý olup bekledim. Benim olduðum kanser de bu belirtiler oluþtu, her kanser türünde ve her kiþi de belirtiler baþka baþkadýr. Halbuki bu belirtilerin bir kýsmý baðýþýklýk sisteminin zayýflamasý sonucu ortaya çýkan belirtilerdi, o zamanlar kan tahlili alýnýp araþtýrýlsa idi, daha erken teþhisle daha kolay tedavi usulleri ile bu kadar maddi manevi sýkýntý çekmezdim diye düþünüyorum. Daha sonralarý isteðimin dýþýnda kilo kaybetmeye baþladým iki yýlda 20 kg. kaybettim, merdivenleri zor çýkmaya baþladým, benim rahatsýzlýðým KLL (lösemi) olduðu için kanser ilerleyip kronikleþince, dalaðým kaný temizlemede yetersiz kalýnca þiþip kalbime baský uygulamaya baþladý. Daha sonra sürekli koltuk altýmý ve boðazýmý elle kontrol ettiler, tedaviden önce buralarda bezeler oluþmuþtu. Hastaneye gidip þikayetlerimin iyice arttýðýný söyleyince sað olsunlar çok teferrautlý bir kan tahlili aldýlar, tahlil neticeleri kötü çýkýnca ilimizde Hematoloji (kan hastalýklarý) bölümü olmadýðýndan çok acilen bir araþtýrma hastanesine gitmen lazým dediler, Ankara'ya sevkimi istedim ve gittim. Kýz kardeþim ve ailesinin Ankara'da olmasý benim çok iþime yaradý. Rabbim; onlardan, tüm saðlýk kuruluþlarý ve personellerinden ve benimle ilgilenen tüm herkesten çok razý olsun. Bu arada bir takdirimi belirtmeden geçemeyeceðim, bana kalýrsa en zor ve en kutsal meslek: saðlýk hizmetleri diyorum sebebi mi; bir yakýnýmýz hastalandýðýnda üç gün sonra hepimiz usanýyoruz, saðlýk çalýþanlarý bedava çalýþmýyorlar ama ömürlerini de bizim üç gün dayanamadýðýmýz hizmetlerde kullanýyorlar. Þifa Rabbimden ama onlar da vesile oluyor, hep dua ediyorum. Bir zamanlar beþinci katlara koþarak çýkan ben, adýmlarýmý atarken zorlandýðým günlerim oldu. Onlarýn Ulvi CIRIL yardýmý olmasaydý býrakýn tedaviyi, teþhis, ilaç temini prosedürü, kan bulma, tedavi, kontroller derken aylar süren bu iþlemleri onlarýn yakýn ilgisi olmasaydý yapmam mümkün deðildi. Peki senin ilgilenin varmýþ ilgilenmiþler, ya baþkalarý nasýl iþin içinden çýkýyorlar diyenlere çekilen zorluklarý anlatmaya çalýþýyor, bazen öneri getirip, bazen de ne yapabiliriz de herkes için bu zorluklarý nasýl aþarýz diye onun için çabalýyorum. Ankara'ya sevkimi aldýktan sonra yaklaþýk iki ay tetkiklerim sürdü defalarca kan verdim, iki defa kemiðimden ilik aldýlar. Teþhis ve tetkiklerin bu kadar uzun sürmesi bildiðim kadarýyla Lösemi; dört gurup ve her bir gurup altý kademeden (safhadan) oluþuyor. Teþhisim konuldu: KLL Kronik Lenfositik Lösemi) denildi. Kemoterapi tedavisi uygulanmasý (serum tedavisi) gerekiyor denildi, benden ve ailemden izin alýnýp resmi makamlardan da onay alýndýktan sonra kemoterapi için gün verdiler ve gittiðim araþtýrma hastanesinin kemoterapi ünitesinde kemoterapi almaya baþladým, benim ilk tedavi þeklim: altý ay süreyle, her ay, üç hafta sonunda dördüncü hafta, her seferinde kan tahlili verip dört gün üst üste koltukta oturarak kolumdan serum tedavisi uygulamasý þeklinde yapýldý. Gittiðim hastanenin kemoterapi ünitesinde 25 adet koltuk bulunmakta, ve günde çoðunluðu il dýþýndan ortalama hastaya hizmet verilmektedir. Bu sayýya yatarak tedavi gören hastalar dahil deðildir. Bu ünitede ayakta tedavi gören hastalar, tetkik ve teþhis için gelenler hastanede kalamadýklarý için kalma sorunu yaþanmaktadýr. Ayrýca çok aðýr ve yorucu bir tedavi olan kemoterapiden sonra vücut çok yorgun düþtüðü için çoðu zaman hemen kalkýp gelinememekte, bir tarafta aðýr bir hastalýk, diðer tarafta baþta kalacak yer olmak üzere ekonomik ve birçok sorun yaþanmaktadýr. Burada verdiðim sayý bir hastanedeki sayýdýr, ülkemizdeki araþtýrma hastaneleri de hesaba katýldýðýnda rakam korkunçtur, üzerine önemle etkin çözümlerle gidilmesi gereken bir konudur. Denilen tarihte ilaçlar temin edilip kemoterapi almak için koltuða oturdum mabthera denilen serumu takýp verdikleri anda dünyam karardý, öyle ya kaç yýldýr kronikleþmiþ kanser hücreleri kendilerini yok etmeye gelen ilaca karþý mutlaka karþý koyacaklardý, akþama kadar epey ecel teri döktüm, saðolsunlar orada bulunan doktor ve hemþireler büyük bir özveri ve gayretle hemen yoðun bakýma aldýlar, sürekli kontrol ederek vücudumu ilaca alýþtýrdýlar, sonraki günlerde çeþitli sýkýntýlar yaþayarak 2010 yýlýnda altý aylýk kemoterapi tedavisini tamamladým. O zaman benim tedavi uygulamasý ilk olduðu için galiba tedavi baþarýlý oldu. Daha sonra 2012 yýlýnda hastalýk yeniden çýkýnca beþ ay kemoterapi uygulanmasýna raðmen kanser hücreleri ilaçlara baðýþýklýk kazanmýþ olacak ki tedavi baþarýlý olamadý yýlý olmasýna raðmen tedavim devam etmektedir. EKTÝÐÝM SIKINTILARDAN BAZILARI ÞUNLARDI Kemoterapi alýndýðýnda kanserli hücreler yok edilirken saðlýklý iyi hücrelerde zarar görüp baðýþýklýk sistemi iyice zayýfladýðýndan kendimizi hastalýk ve mikroplardan korumamýz gerekmektedir, bunda biraz ihmallerim oldu, aðzým burnum çok yara oldu, aðzýmý açamadýðým için yemek yiyemediðim günlerim oldu. Kemoterapi alýndýðý süreçte ishal veya kabýzlýk, özellikle de kabýzlýk genellikle olmaktadýr. Yorgunluk, iþtahsýzlýk, halsizlik, hastalýðýn türüne göre elde ve ayakta uyuþukluk, kemiklerde aðrý, kansýzlýk ve bende son iki yýldýr akciðerlerimde su toplanmasý gibi kanserin türü ve hastanýn durumuna göre çeþitli rahatsýzlýklar olabilmektedir. Örneðin bende, moralimi yüksek tutmama raðmen aþýrý stres ve sýkýntýdan oluþan ve çok aðrýlý bir yara olan ZONA oluþtu. (Sürecek) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 18 EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum merkez Üçdutlar Mahallesi, Albayrak 2. Sokak Uður Apt. 4. kattaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez epni Mahallesi, 4025 ada no, tarla konumunda olan arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Düvenci Beldesi park yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. orum 1. Ýcra orum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,80 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Teknokent binasý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri 1. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 4. Ýcra 19 A156 plakalý, 2011 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi Yer: Yedieminli Otoparký orum Saat: T.C. orum 4. Ýcra 19 FL141 plakalý, 2011 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi Yer: Yedieminli Otoparký orum Saat: T.C. orum 4. Ýcra 19 CS 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký orum Saat: EKÝM T.C. orum 1. Ýcra 19 AH 300 plakalý, 1992 model, BMC marka, tipli aracýn satýþý iþi Yer: epni Mah. Ýskilip 5. Km orum Saat: EKÝM T.C. orum 4. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 4114 ada no, 21 parsel no, Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 172,73 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 2641 ada no, 42 parsel no, Bahçelievler Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 2. Ýcra 19 ZA419 plakalý, 2010 model, Folkvan marka, MJK-01 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Mecitözü ilçesinde satýlmasýna karar verilen muhtelif yer ve kýymetlerde 11 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi nde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Ýskilip Ýcra 1. Taþýnmaz: orum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, 3. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 3 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim ayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 3720, parse 3 deki 363,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Ýnönü muharebesi bütün þiddetiyle devam ediyordu. Ýnönü mevzilerine günlerdir çarpan düþmanýn saldýrýlarý, bir kaya kadar sert duran siperlerimiz önünde eriyor, parçalanýyordu. Buna raðmen düþman kesin bir netice elde etmek için saldýrýlarýný durmadan þiddetlendiriyor, her gün cepheye yeni kuvvetler sürerek taarruzu tekrarlýyordu. Bu sýrada güneyde ( Aslýhanlýlar ) civarýnda çok þiddetli bir muharebe baþlamýþtý. Düþman güney gurubumuzu kuzey gurubundan ayýrmak maksadý ile devamlý güney gurubunun sað kanadý ve gerisine saldýrmak istiyor, fakat hamleleri Mehmetlerin olaðanüstü gayretleriyle durduruluyordu. Düþman çok kuvvetli idi ve gün geçtikçe cepheye yeni kuvvetler sürüyordu. Düþmanýn birçok kez býkmadan, usanmadan tatbik ettiði bu takdik her defasýnda karþýlanýyor ve az sayýda olan ihtiyatlarýmýz da bu yüzden baðlanýp gidiyordu. 11 Nisan 1921 günü, seçme birlik alayýyla saldýrýya geçen düþman, daha açýktan dolaþarak ordunun sað yan ve gerisini ele geçirmeye muvaffak olmuþ ve durumu zora sokmuþtu. Bunun üzerine güney cephesi komutaný 189. Alaya, buradaki düþmana saldýrarak ordunun sað yan ve gerilerini korumak vazifesini verildi. 12 Nisan 1921 sabahý, bütün hazýrlýklarý bitirmiþ olan alay, gün doðmadan düþman üzerine bir çýð gibi atýldý. Fakat düþman, o kadar kuvvetli mevzilere yerleþmiþ ve o kadar tesirli ateþ açýyordu ki, alay bütün gayret ve fedakârlýðýna raðmen dümdüz olan bu arazide çok aðýr ilerleyebiliyor, çok kayýp veriyordu. Alay buna raðmen düþmana metre yaklaþmýþ ve ancak bu mesafede durmak zorunda kalmýþtý. Düþmanýn baþ kaldýrtmayan cehennemi ateþi altýnda, hareket etmek mümkün deðildi. Verilen bütün saldýrý emirleri, düþmanýn þiddetli ateþi altýnda yerine gelmiyor, Mehmetler bütün gayret ve isteklerine raðmen bir adým atamýyorlardý. Bu zor devrede; alayýn gerilmiþ olan sinirlerine, bir þimþek tesiri ile nüfus eden bir gürleme duyuldu ve bundan sonra ileri atýlan bir subay" asteðmen Hamdi" görüldü. Subay çevik hareketlerle alayýn 50 metre ilerisine fýrladýktan sonra, coþkun bir sel gibi tutuþan ruhuyla alaya haykýrdý." Vatanýný ve milletini seven benimle gelsin." Dedi. Yýldýrým hýzýyla düþman üzerine atýldý. Düþman ateþi iyice þiddetlendirmiþ, bir toprak yýðýný dahi bulunmayan bu düzlükten çok istifade etmiþti. Düþmanýn saðanak gibi yaðan ateþi altýnda topraða gömülmüþ olan alayda, heyecan can haddini bulmuþtu. Artýk ateþi ve ölümü düþünen kimse kalmamýþtý. Erler ve subaylar, alayýn kahraman subayý Hamdi'nin peþine takýlmýþ ve geçtiði yeri silindir gibi ezerek düþman mevziine girmeyi baþarmýþtý. Düþman 189. Alayýn bu kahramanca saldýrýsý önünde direnemedi, mevzisini terk ederek çekilmeðe ve yüzlerce ölüsünü býrakarak, geldiði yere gitmeye mecbur kaldý. Asteðmen Hamdi istiklal harbinin baþlangýcýndan, Sakarya ya kadar olan bütün muharebelerde bulunmuþ ve her gittiði savaþta yeni bir destan yaratarak çýkmýþtýr. Aslýhanlýlardaki Hamdi, Nasuhçal'daki Hamdi'nin yanýnda sönüktür. Sakarya'daki Hamdi, ilahileþmiþ bir kahramandýr. O, bu savaþa inanarak katýlmýþ ve bu savaþýn bir ölüm, kalým savaþý olduðunu askerlerine anlatmýþtý. Mehmetler düþmanýn medeniliðini!.. gözleri ile görmüþlerdi. " Köyler yakýlmýþ, tarlalar çiðnenmiþ, mal, mülk yaðma edilmiþ, buralarda yaþayan halkýmýz en hakir muameleye tabi tutulmuþtu." Onuru diðer milletlerden yüce olan Türkün, bu aþaðýlanmayý yaþamaktansa, ölüme razý olacaðýný söylemeye gerek yoktur. Mehmetler yakýlan yurdunun, çiðnenen þerefinin intikamýný taþýyor, her Türk " ya Asteðmen Hamdi TARÝHÝN ÞEREF LEVHALARI- 11 Mustafa YOLCU istiklal- ya ölüm" meþalesiyle dolaþýyordu. Eskiþehir- Kütahya muharebeleri sona ermiþti. Burada durumun gayri müsait olmasý nedeniyle, tarihte eþine az rastlanýr kararla, birliklerimizin Sakarya gerisine çekilmesine karar verildi. Türk ordusunun kahraman komutanlarý ve onun fedakâr Mehmetleri tarafýndan büyük bir düzenle baþarýlan bu hareket, bir saat hassasiyetle tatbik edilmiþ ve koca stepleri aþan birliklerimiz Sakarya boyuna ulaþmýþlardý. Sakarya; burasý artýk son duraktý. Sakarya kýzýl akacak, her karýþ toprak mübarek þehit kanlarý ile sulanmadýkça asla terk olunmayacaktý. Asteðmen Hamdi, Haymana'da Taþlý tepeyi savunan bir taburla beraber bulunuyordu. Aslýhanlar kahramaný burada da büyük bir fedakârlýk ve feragat la savaþýyordu. Hamdi, Taþlý tepede düþmanýn yaptýðý þiddetli saldýrýlarda kolundan aðýrca yaralanmýþtý. Fakat Hamdi, kolunu delen bir kurþuna aldýrýþ bile etmedi. Kolunu sardýrmaya gerek bile duymadý. Kanlar sýzan koluyla takýmýnýn baþýnda kaldý. Tabur komutanýnýn önce ýsrarýna sonra ricasýna raðmen geriye gitmedi. 30 Aðustos günü; düþman aç bir kurt gibi ve gerisinde sýraladýðý yüzlerce topun desteðine güvenerek tekrar hücuma geçti. Bu sýrada taþlý tepenin kuzeyinde bulunan kýtalarýmýz çekilmiþ ve Taþlý tepeyi tutan taburunda sað yaný tehdit olunmaya baþlamýþtý. Durum tehlikeli idi. Bu sýrada Hamdi kahraman tavrýyla yine ortaya çýktý. Yaralý koluna raðmen siperden, sipere atlýyor, yardým gereken yere yýldýrým hýzýyla yetiþiyor, orayý düzelttikten sonra baþka yere koþuyordu. Hamdi yaralanan bir Mehmet'in elinden tüfeðini alarak boþ kalan yerini doldurmaya, böylece vücuduyla, ruhuyla, bütün varlýðýyla takýma örnek ve destek olmaya çalýþýyordu. Hamdi siperden sipere atlarken hain bir kurþun ikinci defa olarak onu bulmuþ, göðsünden aðýrca yaralanmýþtý. Hamdi buna da aldýrmadý. O yine ayakta, yine ayný ruh ve heyecanla ilerlemek isteyen düþmana darbeler indirmekle meþguldü. Geriye gitmedi. " Son damla kanýma, son gücüme kadar çarpýþacaðým." Diyerek takýmýný, kahraman Mehmetleri terk etmedi. Düþman taarruzunu gittikçe artýrýyordu. Durmadan takviye alýyor, her defasýnda kýrýlan taarruzunu yeniden tekrarlamaya imkân buluyordu. Artýk düþmaný bir mucize durdurabilirdi. Taburun bütün gayret ve fedakârlýðý, birbirini takip eden dalgalar halinde ilerleyen düþmaný durdurmaya kâfi gelmedi ve düþman, bir yýlan soðukluðuyla mevzilerimize kadar yaklaþabildi. Düþman bu sýrada yorgun ve bitkin bir durumda, yaklaþtýðý siperlerimize hücum için çalýþýyordu. Biraz önce bir cehennem olan tepeyi, þimdi derin ve korkunç bir sükûnet kaplamýþtý. Yakýn birliklerden duyulan tüfek, makineli tüfek ve top sesleri olmasa burada bir muharebenin cereyan ettiðine kimse inanmazdý. Düþman; dakikalar geçtiði halde halen hücuma kalkmýyordu. Bu sýrada takýmýna süngü taktýrmýþ ve bombalarýný Diyerek, onlarýn hücumunu beklemeden bir aslan heybetiyle düþman üzerine atýldý. Bir avuç Mehmet'in saldýrýþý, esasen maneviyatý bozulmuþ düþmana þok tesiri yaptý. Önce þaþýran düþman, biraz sonra çakal sürüsü gibi geldikleri mevzilerine kaçmaya baþladýlar. Fakat bu sýrada üçüncü bir kurþun Hamdi'yi, bu kahraman Türk subayýný, artýk kýmýldayamayacak hale sokmuþtu. O yine geri gitmedi. Kendisini kuytu bir yere götüren erlerine " Arkadaþlarým. Bu tepeyi muhafaza ve müdafaa edeceðinize eminim. Þehit olursam beni bu tepeye gömün ve hepiniz hakkýnýzý helal edin." Dedikten sonra; Allahýn maðfiretine eren Hamdi'nin ruhu Sakarya þehitlerinin ruhuna kavuþurken; takýmýnýn fedakar evlatlarý bu kýr ve taþlýklý tepede ona mütevazý bir mezar hazýrlamýþ ve bütün sevdiklerinin göz yaþlarý arasýnda onun son arzusunu yerine getirmiþlerdi.

18 18 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 orum Fenerbahçililer den ziyaret orum Fenerbahçeli minikler Emre Belezoðlu ile antrenman sonunda toplu halde E skiþehir de faaliyet gösteren çeþitli amatör spor kulüpleri dernekleri ve federasyon baþkanlarý, üyeleri ile birlikte Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Yýlmaz Büyükerþen i ziyaret ederek, lige baþvurmak için federasyona ödenecek olan 625 lira konusunda destek istediler. Türkiye Futbol Antrenörler Derneði Yönetim Kurulu üyesi Hüdai Doðu, Eskiþehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Eskiþehir orum Fenerbahçeli- Derneði ile o- ler rum 1907 Gençlik Spor Kulübü tarafýndan 4 üncüsü düzenlenen Ýstanbul ve Fenerbahçe Gezisi Eylül tarihlerinde gerçekleþtirildi. orum Fenerbahçeliler Derneði Genel Sekreteri ve orum 1907 Gençlik Spor Kulübü koordinatörlüðünde yapýlan geziye, öðrenci ve velilerden oluþan 15 kiþilik bir grup katýldý. Burak Tur a ait ulaþým aracýyla Ýstanbul a giden grup, iki gün boyunca hem Ýstanbul un tarihi mekanlarýný hem de Fenerbahçe nin tesislerini görme fýrsatý buldu. Ýstanbul büyüledi Ýstanbul Boðazý, Sultanahmet Cami, Topkapý Sarayý, Ayasofya, Kýz Kulesi, Eyüp Sultan Þube Baþkaný Sadri Atam, Eskiþehir Antrenörler Derneði Baþkaný Engin Bayrý Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Yýlmaz Büyükerþen i makamýnda ziyaret etti. Eskiþehir deki spor kulüplerinin çektiði sýkýntýlarý anlatan ziyaretçiler, kulüplerin lige baþvurmak için federasyon hesabýna yatýrýlacak olan 625 lirayý yatýrmakta güçlük çektiklerini belirttiler. Prof. Dr. Yýlmaz Büyükerþen ise, bugüne kadar amatör spor kulüplerinin ve sporcularýnýn her zaman yanýnda olduklarýný, elinden gelen her türlü desteði verdiðini ve vermeye devam edeceðini belirterek kulüplere sevindirici bir haber verdi. Büyükerþen, Yasalar çerçevesinde Bü- ve Eminönü gibi Ýstanbul un ve Türkiye nin en önemli mekanlarýný ziyaret eden öðrenciler, ayrýca Üsküdar sahili, Taksim Meydaný, Gezi Parký, Pierre Loti Tepesi ni gezdi. Bostancý Prenses Otel de konaklayan öðrenciler, Ýstanbul programý boyunca bol bol fotoðraf çekinerek, ayrýca Eminönü ndeki balýk-ekmek lezzetini yerinde tattý. Fenerbahçe nin muhteþem tesisleri hayran býraktý Gezinin ikinci gününde Fenerbahçe Spor Kulübü nü tesisleri ziyaret edildi. Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý, Fenerbahçe Müzesi, Türkiye nin en büyük Fenerýum Maðazasý, Samandýra Can Bartu Tesisleri ni gezen grup, Kadýköy deki Yoðurtçu Bekir Ýrtegün ü antrenman sonunda orum Leblebisi ikram eden minikler Darýsý amatörlerinin baþýna Eskiþehir i amatör branþlarda temsil edecek kulüplerin Federasyonlara ödeyeceði 625 bin lira katýlým ücretini Eskiþehir Belediyesi ödeyecek. Eskiþehir Amatör branþ sorummularý Eskiþehir Belediye Baþkaný ile birlikte orum FB YAZ ý kahvaltýyla kapattý orum Fenerbahçe Basketbol Okulu yaz dönemi çalýþmalarý geleneksel kahvaltý ile sona erdi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen dönem sonu kahvaltýsý pazar günü Anadolu Turizm ve Otelcilik Uyguluma Oteli nde yapýldý. Kahvaltýya orum Fenerbahçe Basketbol Okulu yaz dönemi çalýþmalarýna katýlan sporcu ve velileri katýldýlar. Kahvaltý sonunda Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri çalýþmalara katýlan tüm sporcularý kutladýlar ve bu imkaný saðlayan velilerede teþekkür ettiler. Antrenörler kahvaltý sýrasýnda velilere yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verirken önümüzdeki günlerde baþlayacak olan kýþ dönemi çalýþmalarý konularýnda da ayrýntýlý bilgiler verdiler. Antrenörler kahvaltý sonunda yeni eðitim ve öðretim yýlýnda tüm öðrencilere baþarýlar dilerken kýþ orum Fenerbahçe Basketbol Okulu dönem sonu kahvaltýsýna sporcu ve velileri büyük ilgi gösterdiler orum Fenerbahçeliler Derneði geleneksel olarak düzenlediði Ýstanbul ve Fenerbahçe gezisi hafta sonunda yapýldý. Gezide çocuklar Fenerbahçe tesisleri ve futbolcularýný yakýndan görme imkaný buldular. yükþehir Belediyesi olarak kulüplerin federasyona yatýrdýklarý lige katýlým bedellerini karþýlayacaðýz. Kulüplerin yetkilileri kulüp gelir makbuzlarýnda 625 lira keserek 20 Eylül tarihine kadar belediyemize getirdikleri takdirde paralarý verilecektir dedi. Daha önce katýlým payýný yatýrmýþ kulüplerin dekontlarýný da getirmeleri gerektiðini belirten Büyükerþen, kulüplerin verecekleri banka hesap numaralarýna bu paranýn aktarýlacaðýný, banka hesabý olmayan kulüplerin kulüp yöneticilerine ise çek olarak teslim edileceðini söyledi. rhangazi deplasma- Ünyespor ke- Onýnda nar yönetimi öyle bir hata yaptý ki, 90+4'te orum Fenerbahçeli kafilesi Þükrü Saraçoðlu Stadý nda toplu olarak hatýra fotoðrafý çekindiler Parký nda bulunan Fenerbahçe nin efsane futbolcularý Lefter Küçükandonyanis ile Alex De Souza nýn heykellerini de görme imkaný buldu. Þükrü Saraçoðlu Stadý nda bulunan Fenerýum Maðazasý nda Yönetici Ýlhan Ekþioðlu ile de tanýþma ve görüþme fýrsatý bulunan grup, tüm ziyaretlerini, kulüp tarafýndan görevlendirilen rehber eþliðinde gerçekleþtirdi. Futbolcu ve teknik heyete orum leblebisi Samandýra Can Bartu Tesisleri nde futbol takýmýnýn antrenmanýný da izleyen grup, Teknik Direktör Ersun Yanal ile futbolcularla da tanýþma imkaný buldu. Ziyarette Teknik Direktör Ersun Yanal ýn yaný sýra takým kaptanlarý Emre Belözoðlu ve Volkan Demirel ile futbolcularýn tümüne orum Leblebisi hediye edildi. orum dan gelen ziyaretçilerine son derece samimi davranan Teknik Direktör Ersun Yanal ile futbolcular, onlarla tek tek fotoðraf çekindi. Fikret Hýþýroðlu dan büyük destek orum Fenerbahçeliler Derneði ile orum 1907 Gençlik Spor Kulübü tarafýndan 4 üncüsü düzenlenen Ýstanbul ve Fenerbahçe Gezisi ne, Hýþýroðlu Leblebi sahibi Fikret Hýþýroðlu büyük destek verdi. Fenerbahçeli olan Hýþýroðlu, futbolcu ve teknik heyete hediye edilen leblebileri kendisi karþýladý. Valilik ve Belediye den destek orum Fenerbahçeliler Derneði ile orum 1907 Gençlik Spor Kulübü tarafýndan 4 üncüsü düzenlenen Ýstanbul ve Fenerbahçe Gezisi ne orum Valiliði Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Müze Müdürlüðü ile orum Belediyesi tarafýndan da destek verildi. Kulüp Yönetimi Kültür ve Turizm Müdürlüðünce Fenerbahçeli futbolcu ve teknik heyete takdim edilmek üzere hediyelik Güneþ Kursu sembolü, Belediye ve orum Müzesi nce de orum ve Hitit Medeniyeti ni tanýtan görseller verildiðini belirterek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Müze Müdürü Önder Ýpek e teþekkür etti. Kulübe hatayý anlamýþ gole bile sevinmemiþ! gelen golle 1-1 berabere sona eren maçtan alýnan 1 puan maalesef güme gitti. Yeþil-beyazlý takýmýn kenar yönetimi sahaya 5. kontenjan oyuncuyu sürünce olanlar oldu ve bu hata Ünyes- Voleybol hakemleri 27 Eylül de toplanýyor orum Voleybol hakemleri sezonun ilk toplantýsýný 27 Eylül cuma akþamý yapacaklar. Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna yeni sezonun baþlayacak olmasý nedeniyle sezonun ilk toplantýsýnýn 27 Eylül cuma günü saat da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda yapýlacaðýný söyledi. Sezonun bu ilk toplantýsýnda hakemlere deðiþen oyun kurallarý ve yeni sezonla ilgili bilgiler verileceðini belirten Ýl Temsilcisi Recep Öztuna, hakemlerin toplantýya gelirken vize ücretlerini yatýrdýklarýna dair dekontuda getirmeleri gerektiðini söyledi. Öte yandan Voleybol Klasman Gözlemci ve hakemleri bu hafta sonunda sezon baþý seminer ve sýnavýna katýlacaklar. orum Fenerbahçeli minikler milli futbolcu Mehmet Topal ile birlikte görülüyor Recep Öztuna orum TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu, bu hafta sonu U 17 ligi maçlarý ile baþlayacak olan amatör futbolda kulüplerle anlaþan antrenörlerin evraklarýný en geç yarýna kadar teslim etmeleri gerektiðini söyledi. Armutçu, yarýndan sonra gelecek evraklarýn hafta sonuna yetiþmesinin mümkün olmadýðýný belirterek antrenörlerden bu konuda duyarlý olma- TÜFAD dan antrenörlere uyarý ÜFAD dan antrenör- uyarý. Kulüplerle teslim etmelerini larýný ve evraklarýný yarýn Tlere istedi. anlaþma yapacak antrenörler evraklarýný en geç yarýn teslim etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hafta sonu oynanacak maçlara lisanslarý yetiþmeyebilir. Nihat Armutçu por'un pahalýya patladý. 3. hafta karþýlaþmasýnda deplasmanda Orhangazispor ile 1-1 berabere kalan Ünyespor'da oyuna sokulan 5. kontenjan oyuncu skandalý yaþanýyor. Maça kalede Ömer Sepici, stoperde Yalçýn Kýlýnç, orta saha Oktay Yiðit ve forvet Erhan Aydýn olmak üzere 4 kontenjan oyuncu ile baþlayan Ünyespor 83. dakikada kontenjan olmayan Tolga'yý oyundan aldý ve yerine kontenjan olmayan bir oyuncu almasý gerekirken bir diðer kontenjan oyuncusu Özkan Yaþar'ý sahaya sürdü. Özkan Yaþar'ý sahaya süren Ünyespor kenar yönetimi 90+4 gelen gole sevindi sevinmesine ama yapýlan kontenjan futbolcu hatasý geç fark edildi. 1-1 biten maç sonunda taraflar birer puanla soyunma odasýna gittiler. Kulüp Müdürü ortaya çýkarttý! Maç sonu kontenjan hatasý ile ilgili herhangi bir bilgi ortaya atýlmazken Orhangazispor yönetiminin yaptýðý araþtýrma sonucu skandal ortaya çýktý. Orhangazispor Kulüp Müdürü Þinasi Kaya maç sonunda esame listelerini kontrol ederken Ünyespor'un 83. dakikadan sonra 5 kontenjan ile sahada mücadele ettiðini fark etti ve kulüp yönetimi ile Bursa basýnýný bilgilendirdi. Ünyespor hatayý geç te olsa fark etti! Maçýn 83. dakikasýnda yaþanan kontenjan oyuncu hatasýný maç bitmeden Ünyespor kenar yönetiminin fark ettiði ancak bunu hissettirmediði, maç bitiminde ise yeþil-beyazlý takýmýn soyunma odasýnda yapýlan yanlýþlýkla ilgili büyük tartýþmalar yaþandýðý bildirildi. Ünyespor'un 90+4'te gelen golüne futbolcular büyük sevinç yaþarlarken yedek kulübesine doðru geldiklerinde Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ve yedek oyuncularýn sözlü uyarýsý ile gerçeðin farkýna varan futbolcular rakip takýma belli etmeden büyük þok yaþadýlar. Maçýn bitiþ düdüðü ile 1 puana sevinmesi gereken Ünyesporlu futbolcularýn endiþeli ve sessizce sahayý terk ettikleri görüldü.

19 ARÞAMBA 18 EYLÜL HER TÜRLÜ KURBANLIK BULUNUR Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (.HAK:2639) * ORUM MERKEZE 7 KM UZAKLIKTA * 500 M2 * ELEKTRÝK (SOKAK AYDINLATMASI MEVCUTTUR) * YOL+ÜCRETSÝZ SU KULLANIMI * TEL ÖRGÜ ÖDEMEDE KOLAYLIK * MÜCAVÝR ALAN ÝÝNDE ÖDEME ÞEKLÝ: PEÞÝN FÝYATI: TL TAKSÝTLÝ FÝYATI: TL Bilim adamlarý, laboratuvar ortamýnda minyatür insan beyinleri geliþtirmeyi baþardý. "Nature" dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre 9 haftalýk bir fetüsünkine benzer geliþim gösteren bezelye büyüklüðündeki beyinlerin düþünme yeteneði yok. Avusturya Bilimler Akademisi Moleküler Biyo-Teknoloji Bölümü araþtýrmacýlarý, embriyonun beyin ve omuriliði geliþtiren kýsmýný üretebilmek için hem embriyolardan alýnan kök hücreleri hem de yetiþkinlerden alýnan deri hücrelerini kullandý. Büyümeleri için jel damlacýklarý içine konulan hücreler, daha sonra besin ve oksijen alabilmeleri için özel bir biyolojik reaktörün içine yerleþtirildi. Geliþmeye baþlayan hücrelerin, serebral korteks, retina ve nadiren de olsa bazý örneklerde yetiþkin beyninde bellekten sorumlu olan hipokamp gibi beyin bölgelerini oluþturduklarý gözlemlendi. Bilim adamlarý, laboratuvar ortamýnda üretilen beyin dokularýnýn 2 aylýk bir süre içinde 4 milimetrelik büyüklüðe ulaþtýðýný kaydetti. Beyin dokusunda kan akýþý olmadýðý için besin maddeleri ile oksijeninbeyin-benzeri yapýnýn ortasýna ulaþamadýðýna iþaret eden bilim adamlarý, bu nedenle yaklaþýk bir yýl hayatta kalan "minik beyinlerin" daha fazla büyümediðini söyledi. Bilim dünyasýnda büyük heyecan yaratan çalýþmanýn, þizofreni, TAPU VERÝLÝR Minyatür insan beyni geliþtirildi YÝTÝK orum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim arasý 5 cilt fatura, arasý 4 cilt fatura, arasý 1 cilt, arasý 1 cilt, arasý 1 cilt taþýma irsaliyelerini kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmet AKTAÞ T.C.No: (.HAK:2648) YÝTÝK Dodurga Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Seyit KOPAR Hasan oðlu 1956 Osmancýk Doðumlu (.HAK:2650) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Halit AKSU Sýddýk oðlu 1971 orum Doðumlu (.HAK:2647) (.HAK:2631) otizm ve hatta Alzheimer gibi nörolojik hastalýklarýn anlaþýlmasý ve tedavi edilmesinde çýðýr açacak geliþmelere yol açmasý bekleniyor. Elde edilen beyin dokularýnýn farelere aktarýlarak, ilaç araþtýrmalarýnda kullanýlmasý da planlanýyor. Araþtýrmacýlardan Juergen Knoblich, elde ettikleri beyin dokularýný mikrosefali hastalýðý ile ilgili araþtýrmalar için kullanmaya baþladýklarýný açýkladý. Knoblich, laboratuvar ortamýnda üretilen beyin dokularýnda bilinç ve farkýndalýðýn söz konusu olmadýðýný, bu nedenle dokularýn kullanýlmasýnýn herhangi bir etik soruna yol açmayacaðýný sözlerine ekledi. Ýnsan beyni, evrendeki en karmaþýk yapýlardan biri kabul ediliyor. ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu otocad proðramý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (.HAK:2621) ELEMAN ARANIYOR Halý Yýkama Fabrikasý nda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. En az lise mezunu ve sürücü belgesi olmasý öncelikli tercih nedenidir. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: (.HAK:2624) (.HAK:2610) (.HAK:2643) (.HAK:2533) (.HAK:2559) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu askerliðini yapmýþ elektrik-elektronik iþ deneyimi olan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖZBEK TELEFON Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli, doðu-güney-batý cepheli, 3. kat, (.HAK:2355) YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK KESÝM YAPILIR KESÝM ÜCRETSÝZDÝR Ýkbal Konutlarý Yaný Tel: BAY ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, *Logo vb. paket programda en az bir yýl tecrübeli, *Askerlikle iliþiði olmayan, *B sýnýfý ehliyeti olan, *Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 16. Km ORUM Tel : (Pbx) Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan lokanta saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: (.HAK:2651) No: 9/D Afra Düðün Salonu Yaný Bay Ön Muhasebe Elemaný Alýnacaktýr Þirketimizde muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere logo-paket programý bilen, tecrübeli, askerlikle iliþkisi olmayan, B sýnýfý ehliyeti olan, uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen üniversite mezunu (iþletme-iktisat) sigara kullanmayan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. Yuva Makina Adres: K.S.S. 77. Sk. ORUM Tel: (.HAK:2633) epni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (Otel Pithana karþýsý) ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanabilen bayan eleman alýnacaktýr. Can Oto Kurtarma epni Mah. Feh Lisesi Karþýsý m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:3429) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað (.HAK:2395) satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 116 da 246 m2 asma katlý içerisinde yazýhanesi mevcut dükkan satýlýktýr. (.HAK:2586) (.HAK:2617) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýz inþaatýnda çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. AYHAS ÝNÞAAT Fen Lisesi arkasý Yeni Terminal (.HAK:2644) Ýnþaatý ELEMAN ARANIYOR Otelimizin temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. OBA OTEL Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:2628) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Gýda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. Kemal Öz Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 3. Cad. No: 1 (.HAK:2576) (.HAK:1993) YAPI MALZEME Firmamýzda görevlendirilmek üzere Muhasebe Departmaný * Ön muhasebe tutacak * Lks go vb. programlar kullanmýþ * Askerliðini yapmýþ * Ýnþaat malzemeleri bilgi ve tecrübesi olan BAY ELEMAN Satýþ Departmaný * Ýnþaat malzemeleri bilgisi olan * Tecrübeli * Diksiyonu düzgün * Askerlik vazifesini yapmýþ BAY ELEMAN Depo Elemaný * Forklift kullanabilen * E sýnýfý ehliyeti olan * Askerliðini yapmýþ * Yapý malzemeleri tecrübesi olan * Düzgün ve temiz iþ yapan BAY ELEMAN ALINACAKTIR. * Uzun vadeli çalýþma elemanlarý alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: Tel: Faks: mail: Sahibinden Satýlýk Bað Sarmaþa yolu 6. km. de bulunan iðdem Tepe Baðlarý nda 1 dönüm alana sahip el örgüsü ve suyu bulunan bað satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli garson ve iþçi emeklisi ehliyeti olan ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:2641) Þehir Pastanesi Ulu Camii Karþýsý KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: (.HAK:2507)

20 Primler açýklandý orum Belediyespor Yönetimi iç saha galibiyet primini 750, deplasman galibiyetine ise 1000 lira prim verecek. Deplasman beraberliðine 500 lira verilirken iç saha maðlubiyetine ise bin lira ceza verilecek. Hacettepe galibiyetine beþ bin lira prim veren iþadamý Necati Ceyhan ýn bu primi Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn önereceði bir maçta yeniden verilecek. ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur kuralarý çekildi orum Belediyespor un rakibi Gaziantepspor Ziraat Türkiye Kupasý 2. turunda orum Belediyespor, Süper Lig takýmý Gaziantepspor ile eþleþti. Ýki kýrmýzý siyahlý takýmýn maçý 24 Eylül arþamba günü Gaziantep Kamil Ocak Stadý nda karþýlaþacaklar. Teknik Direktör Sedat Özbað, geçen yýl Orhangazi de Ýstanbul B. Þehir gerçeðini hatýrlatarak tek maçlý sistemde her sonucun normal olduðunu söyledi. Genel Kaptan Hamit Iþýk ise yenilseler hiç dikkat çekmeyeceðini yenmeleri halinde ise büyük moral olacaðýný belirterek ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Z iraat Türkiye Kupasý nda 2. tur kuralarý çekildi. orum Belediyespor 2. turda Süper Lig takýmý Gaziantepspor ile eþleþti. Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur Müsabakalarý kurasý, Ýstanbul Ataköy Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde çekildi. Kura çekiminde ilk olarak 54 seri baþý olmayan takýmlar kura ile numalaraný çektiler daha sonra 54 seri baþý takým rakiplerini belirlediler. 108 takýmýn mücadele edeceði 2. turda orum Belediyespor Süper Lig temsilcisi Gaziantepspor ile eþleþti. Gaziantepspor ile orum Belediyespor arasýndaki Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýnýn 24 Eylül çarþamba günü Kamil Ocak Stadý nda oynanmasý bekleniyor. Maç programýnýn önümüzdeki günlerde Futbol Federasyonu tarafýndan açýklanmasý bekleniyor. Özbað Bu maçlar her türlü sürprize açýk orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, tek maçlý sistemin her türlü süprize açýk olduðunu belirterek geçen yýl görev yaptýðý Orhangazispor baþýnda iken Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor u elemelerini örnek gösterdi. Takým olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini önceliklerinin tabiki lig olduðunu belirten Özbað Biz her maçýmýza kazanmak için çýkýyoruz. Gaziantepspor maçýnda da rakibimizin gücünü bilerek çýkýp tur atlamak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz dedi. Iþýk Yenilirsek normal yenersek olay olur Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk da zorlu bir kura çektiklerini ancak futbolun her türlü sonuca açýk bir oyun olduðunu söyledi. Gaziantepsp/or un Süper Ligin köklü kulüplerinden birisi olduðunu belirten Iþýk Bu maçta yenilmemiz normal sayýlýr ancak yenmemiz halinde ise olay olur. Bizde sahaya bunu baþarmak için çýkacaðýz. Sonuçta bizim öncelikli hedefimiz ligde baþarýyý yakalamak. Kupa da da Belediyespor a yakýþýr bir mücadele vereceðiz dedi. orum Belediyespor da prim sistemi belli oldu. Belediyespor Yönetimi kýrmýzý siyahlý takýmýn iç saha galibiyet primini 750 lira olarak belirlerken deplasman galibiyet primini ise 1000 lira olarak belirledi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn deplasmanda alacaðý beraberliðe ise 500 lira prim verilecek. Mali As Baþkan Mustafa Ösbayram iç sahadaki maðlubiyete ceza olarak bin lira verileceðini söyledi. Özbayram, Hacettepespor maçý için iþadamý Necati Ceyhan ýn Hacettepespor maçýndan önce taahhüt ettiðini ancak maçýn berabere bittiðini belirterek, bu primin Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn söyleceði bir maçta yeniden vereceðini belirtti. Özbayram, ayrýca maçýn önemine ehimmiyetine göre yönetim olarak prim sistemini yükseltebileceklerini belirterek Bu ay sonuna kadar Mustafa Özbayram futbolcularýn peþinatlarýndan kalan miktan ödeyeceðiz daha sonra prim sistemi düzene girecek. Buna göre her hafta oynanan maçýn primini almaya hak kazýnýlmasý halinde futbolculara o hafta içinde primleri ödenecek dedi. Ziraat Türkiye Kupasý 2. Turunda takýmlar kura ile rakiplerini belirlediler Belediyespor pas ve gol çalýþtý Ýyi bir fýrsat orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, kupada Gaziantepspor ile eþleþmelerinin futbolcularýn için çok iyi bir fýrsat olduðunu belirterek bunu iyi deðerlendirmelerini istedi. Baþkan Gül dün takýmýn antrenmanýný ziyaretinde futbolculara kýsa bir konuþma yaptý. Baþkan Gül, kura çekiminin hayýrlý olmasý dileðinde bulundu ve rakibin gücünü herkesin kabul ettiðini söyledi. Teknik Direktör Sedat Özbað ýn geçtiðimiz sezon Orhangazispor un baþýnda Süper Lig takýmýný eleyerek tecrübesi olduðunu belirten Baþkan Gül Rakip güçlü tamam ancak bunun sizler için bir fýrsat olduðunu düþünüyorum. Böylesine bir rakip önünde ortaya koyacaðýnýz performans büyük önem taþýyor. Bu maçta göstereceðiniz performansla belkide önünüzü açacaksýnýz. Kendinize güvenin ve çýkýp maçýnýzý oynayýn dedi. Konuþmasýnda futbolculara maçlardaki performanslarý nedeniyle sitemde eden Baþkan Gül Sizden bir tek konuda þikayetçiyim. Performansýný biliyoruz ancak sahaya bu performanýzý yansýtmýyorsunuz. Ben inanýyorumki siz çok daha iyi þeyler yapabilirsiniz ve en kýsa sürede bunlarý sahada görmek istiyoruz dedi. orum Belediyespor un dünki çalýþmasýnda Teknik Direktör Sedat Özbað Hacettepespor karþýsýndaki en büyük eksik olarak gördüðü orta sahada topa sahip olma ve hücumda çoðalamama konularýnda özel antrenman yaptýrdý. Özbað çalýþma sýrasýnda futbolculara sýk sýk sert uyarýlarda bulunduðu gözlendi. orum Belediyespor cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý Balçova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde yapýlan çalýþmaya grip olduðu için lojmanda dinlenen Ender ile belindeki aðrý nedeniyle izinli olan Okan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýklarý bulunan Macit ve Ýmam ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hare- orumspor da Ýskilip hazýrlýðý dün baþladý P azar günü sezonun ilk maçýnda Ýskilip Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak olan orumspor bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý. Pazar günü sezon açýlýþý ve ardýndan arþambaspor ile hazýrlýk maçý yapan kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Heyet futbolculara bir gün izin vermiþti. Pazartesi gününü dinlenerek geçiren orumspor dün saat da 1 nolu sentetik çim sahada haftanýn ilk antrenmanýný yaptýlar. Yaðmur yaðmasý nedeniyle Nazmi Avluca sahasýný kullanmayan kýrmýzý siyahlý takýmda haftanýn ilk antrenmanýna okullarýn açýlmasý nedeniyle öðrenci olanlan katýlmadýlar. Teknik Direktör Sunay Güneþ yönetimindeki çalýþma kondisyona yönelik kuvvet hareketleri ile baþladý daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Futbolcularýn az olmasý nedeniyle yarý sahada taktik çalýþma yaptýran Teknik Direktör Sunay Güneþ futbolculardan devamlý rakibe orta alanda baský yapmalarýný ve boþ alan býrakmamalarý istedi. alýþmanýn son bölümünde ise savunma ve forvet oyunlarýna yan top antrenmaný yaptýran Güneþ, savunma oyuncularýndan rakibi önlerinde tutmalarýný ve rahat vurdurmalarýný uygulamalý olarak gösterdi. orumspor, Ýskilip Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla ketleri ile baþlayan antrenman daha gruplar halinde yapýlan tempolu koþu ile devam etti. Daha sonra takýmý üçe ayýran Özbað, üç kale kurarak dar alanda pas ve gol çalýþmasý yaptýrdý. Gol atan takýmýn dinlendiði çalýþma sýrasýnda Teknik Direktör Sedat Özbað futbolculara isabetli pas ve Ýmam yürüdü pas attýktan sonra ise boþa çýkmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Bu çalýþma sýrasýnda Vedat ile Oðuzhan Yalçýn arasýndaki tartýþma taraflar tarafýndan fazla büyütülmedi ve kapandý. alýþmanýn son bölümünde ise taktik çalýþma yapan Belediyespor, Balçova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek. orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað çalýþma sýrasýnda sýk sýk futbolcularý uyarýlarda bulundu. H acettepespor maçýnda sakatlanarak oyundan çýkan Ýmam dün takýmdan ayrý olarak yürüyüþ yaptý. Masör Ali Akýnalp, Ýmam ýn buz tedavisinin tamamlandýðýný ve sýcak tedavisine baþladýklarýný söyledi. Ýmam ýn tedavisine devam ettiklerini ve hýzla bir iyileþme olduðunu belirten Akýnalp, hafta sonuna kadar tedavisin devam edeceðini belirtti. Akýnalp, Ýmam ýn Balçova Belediyespor maçýnda forma giyip giymeyeceðinin önümüzdeki günlerde beli olacaðýný belirtti. Yamaner, Macaristan da kulis yapýyor H itit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner Macaristan da kulis yapýyor. Macaristan da devam eden Dünya Güreþ Þampiyonasý için bu ülkeye giden Faruk Yamaner 2016 yýlýnda Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn orum a yapýlmasý için kulis yapýyor. Faruk Yamaner, bu þampiyona boyunca yapacaðý görüþmelerde FÝLA Yöneticilei ve etkili isimlerine Hitit Üniversitesi olarak Dünya Þampiyonasý ný yapmaya hazýr olduklarýný bildirecek ve destek isteyecek. Öte yandan Macaristan da yapýlacak olar þurada Faruk Yamaner in ayrýca bir sunumda yapacaðý öðrenildi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 1 Aralık 2016 Perşembe (oluşturma : 1/17/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre,türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara nın doğusu, Konya,Karaman ve Aksaray il

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı