Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi."

Transkript

1 Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Vali Baþköy orum da susuz köy kalmadýðýný söyledi. * HABERÝ 4 DE 18 EYLÜL 2013 ARÞAMBA Kaymakamlara kusursuz hizmet uyarýsý Vali Sabri Baþköy, Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Baþköy, ilçe yöneticilerine vatandaþa hizmette aksama olmamasý talimatýný verdi. 81 ile Suriye ikazý Suriye'den gelebilecek tehditlere karþý 81 ile uyarýda bulunuldu. * HABERÝ 15 DE Ýlâhiyat a yeni bölüm Hitit üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü nün açýlmasý onaylandý. * HABERÝ 4 DE Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Günlük Siyasi Gazete * HABERÝ 6 DA Fiyatý : 40 Kuruþ Kalbine Ka izin vermedi Muðla'da 2 gün önce geçirdiði trafik kazasý sonucu beyin ölümü gerçekleþen 19 yaþýndaki orumlu gencin ailesi tarafýndan böbrek, karaciðer ve pankreasý baðýþlandý. Ailesi, oðullarýnýn sevdiði kýzýn isteði üzerine "o kalp sevdiðine ait" diyerek kalbini ise baðýþlamadý. * HABERÝ 10 DA 610 bin ton pancardan 88 bin ton þeker üretilecek Þeker de dev kampanya Üreticilere 60 milyon TL ödenecek orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn detaylarýný açýkladý. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarý 610 bin ton olacak diyen Öner Öztürk, 88 bin ton kristal þeker, 25 bin ton melas ve 210 bin ton yaþ küspe üretmeyi planladýklarýný söyledi. Ýsrail Orta Doðu için tehdit TRT Türk e konuk olan orum Milletvekili AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Ýsrail in terörist bir devlet olarak Orta Doðu için bir tehdit oluþturduðunu söyledi. * HABERÝ 9 DA MHP de adaylýk istifalarý MHP den yapýlan açýklamada, MHP orum Teþkilatlarýnda görev alan yöneticilerin aday adaylýðý sürecinin tamamlandýðý bildirildi. * HABERÝ 7 DE Meteoroloji uyardý Meteoroloji Genel Müdürlüðü, kuvvetli yaðýþ konusunda vatandaþlarý ve yetkilileri uyardý. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ile birlikte ani sel, su baskýný, heyelan ve yerel su hortumu riskine dikkat çekildi. orum da önümüzdeki günlerde sýcaklýk derece olacak. * HABERÝ 6 DA Murat Yýldýrým, Canan Reçber'in sorularýný cevapladý. * HABERÝ 14 DE Þeker Fabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasý dün düzenlenen törende dualarla açýldý. AK Parti ülkeyi girdaba sürüklüyor Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK hizmet binasýnýn açýlýþýný yapmýþtý. CHP orum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti iktidarýnýn ülkeyi girdaba sürüklediðini savundu. * HABERÝ 7 DE SGK da insansýz SGM dönemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi amacýyla Türkiye genelinde "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný söyledi. CHP orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe ve köylerde vatandaþla buluþtu. * HABERÝ 2 DE

2 2 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 ir yerel gazete elime Btutuþturuldu, okumam istendi. Eskiþehir'de yayýnlanan Eylül tarihli gazetenin manþetinde 'Zafer Eskiþehir halkýnýn ve yerel basýnýndýr' baþlýðý yer alýyordu. Büyükþehir Belediye Meclisi, Eylül ayý son toplantýsýnda yýkýlacak olan mevcut stadyum alanýnýn kent meydaný olmasýný tescil etmiþ. Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen, 'Zafer Eskiþehir halkýnýn ve yerel basýnýndýr' demiþ. Esasýnda mecliste mevzuya dair tartýþma yaþanmýþ. CHP'liler Büyükerþen'e teþekkür ederken, AK Partililer Baþbakan'dan baþlayýp bölge milletvekillerine teþekkür edilmesi gerektiðini ifade etmiþ. Baþkan Yýlmaz Büyükerþen de, "Meclise konuyu ben getirdim ancak asýl teþekkür edilmesi gereken Eskiþehir halkýnýn direnci ve yerel basýnýn bu konunun üzerinde ýsrarla durmasýdýr." diye konuþmuþ. Konya'dan sonra Eskiþehir'de de mevcut þehir stadýnýn bulunduðu alan yýkýlýyor. Yerlerine Belediye Baþkanlarýnýn deðil, halkýn istediði yapýlýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün istekleri doðrultusunda Belediye Meclisi mevcut þehir stadýnýn yerine devasa yüksek konutlar, alýþveriþ merkezi, otel vs...planladý, ihaleyle satmaya niyetleniyor. Eskiþehir'de ise, yerel halkýn ýsrarlý talepleri doðrultusunda þehir stadý kent meydaný yapýlýyor. Hatýrlanacaðý üzere orum'da da bu konuda itirazlar oldu ancak, bir þey deðiþmedi. Anladýðým odur ki, büyük þehir olmak öyle kolay olmuyor. Eskiþehir ve Konya örneðinde olduðu gibi en baþta þehri yönetenler vizyon sahibi olacak, beraberinde yöre halký, sivil toplum ve dahi biz. Bu arada Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki gün makamda bankacýlarla görüþmüþ. Öðleden önce Muzaffer Külcü baþlayan görüþmeler periyodik aralýklarla öðleden sonra da devam etmiþ. Belediye Baþkaný ve bankacý buluþmasý spor camiasýnýn neferleri tarafýndan farklý yorumlanmýþ. Mevcut þehir stadýný yenisini yapmadan satamayan Baþkan Külcü'nün bu iþi kredi ile çözmeye çalýþtýðý savunuluyor. Kimileri de bankacýlarla promosyon görüþmeleri yapýldýðýný söylüyor. Doðru mu, deðil mi yakýnda anlarýz. Büyük þehir' olmak böyle bir þey Evdeki hesap çarþýya uymadý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Þehit Stadý ve müþtemilatýnýn bulunduðu alaný satarak yerine yeni stadyum ve spor kompleksi yapmayý planladý. Ancak evdeki hesap çarþýya uymadý. Yeni stadyum yapýlmadan eskisinin ortadan kaldýrýlmasý pek mümkün görünmüyor. Bundan sonra ne olacak derseniz, bekleyip göreceðiz... SGK da insansýz SGM dönemi GK Baþkaný Ýlhan: S"Vatandaþýmýz, yüz yüze verilen hizmetlerden, bir çalýþanýn karþýlarýnda kendisine cevap vermesinden daha memnun kalýyor" "Vatandaþlarýmýz, merkezlerimize gelmiþ gibi, TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecek. Ama tek fark, ekranda onlara cevap veren bir kiþi olacak" "Ýnsansýz SGM lerin, hizmet sunum kalitesinin artýrýlmasýyla vatandaþýn tüm iþlemlerini sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden yapabileceði bir araç olmasý hedeflenmektedir" Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi amacýyla Türkiye genelinde "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný söyledi. Ýlhan, yaptýðý açýklamada, sosyal güvenlik sisteminin, nüfusun tümünü kapsayan, toplumun deðiþen ihtiyaçlarýný karþýlayabilen, Mali sürdürülebilirliði olan ve kaliteli hizmet sunan bir yapýya kavuþturulmasýný planladýklarýný belirtti. Geleceðe dönük bir bakýþ açýsýyla vatandaþ memnuniyetinin artýrýlmasý, hizmetlerin çabuklaþtýrýlmasý, zaman ve iþ gücü kayýplarýnýn önlenmesi için çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Ýlhan, tüm vatandaþlarýn kurum hizmetlerinden yararlanabilmesinin yaný sýra etkin, verimli ve kesintisiz bir hizmet sunulabilmesi için "Ýnsansýz Sosyal Güvenlik Merkezleri"nin kurulacaðýný kaydetti. Vatandaþýn hizmete ihtiyaç duyacaðý anda kolay eriþebileceði þekilde yanýnda Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ olabilmek için hastane, AVM, üniversiteler ve kaymakamlýk binalarý gibi bölgelere kurulacak merkezlerin, vatandaþlar için büyük kolaylýklar saðlayacaðýný vurgulayan Ýlhan, þöyle konuþtu: "Türkiye'de, kurumumuzun yönetmeliði çerçevesinde nüfus, sigortalý sayýsý ve mesafe yönünden sosyal güvenlik merkezi kurulmasý kriterlerine uygun olmayan 520 ilçe bulunuyor. Yaklaþýk 17 milyon vatandaþýmýzýn yaþadýðý bu ilçelerimizin nüfusu, toplam nüfusun yaklaþýk yüzde 23'üne tekabül etmektedir. Dolayýsýyla göz ardý edilemeyecek kadar büyük bir kitleye hizmet ulaþtýrma gerekliliði doðuyor. Ülke genelinde 48 ilde 265 AVM ile üniversite, hastane ve çeþitli devlet binalarý olmak üzere 3 bine yakýn kurum ve kuruluþun hizmet binasýnýn bulunduðu göz önüne alýndýðýnda, bu merkezlerin vatandaþa hizmet ulaþtýrma adýna önemli bir potansiyel oluþturduklarý ortaya çýkmaktadýr." "TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecekler" Ýnsansýz SGM projesi ile vatandaþlarýn sosyal güvenlikle ilgili en çok ihtiyaç duyduðu konularda bilgilendirilmesi ve sorunlarýnýn çözülmesinin saðlanacaðýný anlatan Ýlhan, "Vatandaþýmýz, yüz yüze verilen hizmetlerden, bir çalýþanýn karþýlarýnda kendisine cevap vermesinden daha memnun kalýyor. Karaman ve Þanlýurfa'da, emeklilik, sigortalýlýk, saðlýk, Ýþ- Kur ve çalýþma hayatýyla ilgili, vatandaþlarýmýzýn tüm sorularýna 7 gün 24 saat cevap veren 'Alo 170' çaðrý merkezlerimiz var. KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk Gelecek ay Sivas'ta da bir merkezimiz açýlacak. aðrý merkezlerimizde çalýþan elemanlarýmýz, insansýz SGM'ler aracýlýðýyla vatandaþlara hizmet verecek. Vatandaþlarýmýz, merkezlerimize gelmiþ gibi, TC kimlik numaralarýyla her türlü bilgiyi sorabilecekler. Ama tek fark, ekranda onlara cevap veren bir kiþi olacak. Daha sýcak bir ortam olacak" ifadelerini kullandý. Ýlk etapta, öncelikli olarak vatandaþlarýn en çok ihtiyaç duyduðu konularda hizmet verileceðini belirten Ýlhan, "Ýlerleyen aþamalarda e-devlet uygulamasýna paralel olarak vatandaþlarýmýzýn gerek bilgi alma gerekse talep ve sonuçlarýný alabileceði, saðlýk aktivasyonlarýný yaptýrabileceði, kredi kartlarý ile sigorta primlerini ödeyebileceði 7/24 hizmet verebilecek skilip Seyirçay ÝKöyü 2. Geleneksel Bayram Þenlikleri, 17 Ekim 2013 Perþembe günü baþlayacak. Þenlik kapsamýnda, yarýþmalar, müzik, bir platform oluþturulmasý amaçlanmaktadýr. Ýnsansýz SGM'lerin, hizmet sunum kalitesinin artýrýlmasýyla vatandaþýn tüm iþlemlerini sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden yapabileceði bir araç olmasý hedeflenmektedir" diye Ýskilip te þenlik var Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK hizmet binasýnýn açýlýþýný yapmýþtý. eðlence ve güreþ müsabakalarý düzenlenecek. konuþtu. Ýlhan, gelecek ay Ýstanbul'da düzenlenecek bir fuarda tanýtýmýný yapacaklarý Ýnsansýz SGM'lerin, kýsa süre içerisinde pilot bölgelerden baþlamak üzere ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlacaðýný da sözlerine ekledi. (A.A.) (.HAK:2629) KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. ALBAYRAK KASABI Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 13/A ORUM ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi KURULUM DAHÝL (.HAK:3444) 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 (.HAK:2646) ARÞAMBA 18 EYLÜL

4 4 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Toplantýya Vali Sabri Baþköy baþkanlýk etti. ürk Veteriner Hekimler Birliði Sakarya Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýz, Türkiye'de kurbanlýk ihtiyacýnýn iki katý hayvan bulunduðunu söyledi, iyi bir kurbanlýk hayvanýn özelliklerini sýraladý. Diþi kurban seçmeyin Türkiye'de ihtiyacýn neredeyse iki katý kurbanlýk hayvan bulunduðunu, bu sebeple mümkün olduðu kadar diþi hayvan kurban edilmemesinin çok önemli Mustafa Demirer ÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan Ktoplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya; Vali Yardýmcýsý H.Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, ilçe kaymakamlarý ve ilgili daire müdürleri katýldý. Toplantý öncesinde yapmýþ olduðu konuþmada, 2005 yýlýnda baþlatýlan Köy Altyapýsý Desteklenmesi (KÖYDES) uygulamasý kapsamýnda 9 yýl içerisinde orum a toplam ,00 TL ödenek tahsis edildiðini belirten Vali Baþköy, 2013 yýlýnýn birinci döneminde ,00 TL ve ikinci döneminde ise ,00 TL olmak üzere toplam ,00TL KÖYDES ödeneði tahsis edildiðini belirtti. KÖYDES ödeneði kapsamýndaki içme suyu projelerinin sýfýrdan bir þebeke yapýmý olmadýðýný, mevcut tesislerin bakým ve onarýmý olduðunu, orum da içme suyu olmayan köy bulunmadýðýna dikkat çeken Vali Baþköy; "2013 yýlý KÖYDES ek ödeneði ile 21 adet içme suyu, 2 adet sulama tesisi, 5 km 1. kat asfalt ve 32 adet köye kilittaþý yapýlacaktýr. " dedi. Yýl sonuna kadar tamamlanacak projeler kapsamýnda orum ya da köylerde yaþayan halkýn yaþam kalitesinin daha da iyileþtirileceðini belirten Vali Baþköy, "Mevsim þartlarý aðýrlaþmadan eldeki imkanlarý kullanarak çalýþmalarý zamanýnda bitirme çabasý içerisinde olacaðýz." diye konuþtu. Karþýlýklý deðerlendirmelerin yapýldýðý KÖY- DES toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. orum un istihdamý arttý ýlýn ilk 6 ayýnda kayýtlý olarak çalýþmaya baþlayan 621 bin Yiþçinin yarýsýna yakýný Ýstanbul ve Antalya'da iþ buldu. Bu dönemde Ýstanbul'da günde 1050, Antalya'da 1117 kiþi iþçi olarak istihdama katýldý. Ýstihdama iliþkin sigorta kayýtlarýna göre, yýlýn ilk yarýsýnda kayýtlý olarak çalýþan iþçi sayýsý yüzde 5,21 arttý. Böylece iþ arayan 621 bin 633 kiþi iþçi olarak istihdam içerisinde kendisine yer buldu. Bu geliþmeyle 2012 sonunda 11 milyon 939 bin 620 olan iþçi sayýsý bu yýlýn ilk yarýsýnda 12 milyon 561 bin 253'e yükseldi. Ýþçi sayýsýndaki artýþta en büyük katkýyý Ýstanbul ve Antalya yaptý. Ýþçi sayýsýndaki 621 bin 633'lük artýþýn yüzde 44'ünü bu 2 il saðladý. Ýstanbul ve Antalya'da yýlýn ilk yarýsýnda iþe baþlayan iþçi sayýsý 273 bin 33'ü buldu. Antalya mevsimsel etkilerle birlikte istihdama en fazla katkýda bulunan il oldu. Antalya'da geçen yýlýn sonunda 396 bin 614 iþçi çalýþýrken, bu sayý yýlýn ilk yarýsýnda 537 bin 394'e çýktý. Antalya'da yýlýn ilk 6 ayýnda iþe baþlayan iþçi sayýsý 140 bin 780'i buldu. Yýlýn ilk yarýsýndaki 126 iþ günü dikkate alýndýðýnda, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya'da günde 1117, saatte 140, dakikada 2 kiþi iþçi olarak iþ buldu. Antalya'yý, istihdama katkýda Ýstanbul izledi. Ýstanbul'da geçen yýlýn sonunda 3 milyon 538 bin 860 olan iþçi sayýsý, yaratýlan yeni iþlerle 3 milyon 671 bin 113'e çýktý. Ýstanbul'da yýlýn ilk yarýsýnda 132 bin 253 kiþi daha iþçi olarak istihdama katýldý. Ýstanbul'da yýlýn ilk yarýsýnda günde 1050, saatte 131, dakikada 2 kiþi iþçi olarak üretime katkýda bulunmaya baþladý. Antalya ve Ýstanbul, istihdama 1 günde yaptýklarý katkýyla 34 ilin 6 aylýk katkýsýný geride býraktý. Ayný dönemde Muðla 63 bin 92, Ýzmir 29 bin 897, Konya 29 bin 711, Bursa 20 bin 81, Gaziantep 19 bin 544, Kocaeli 18 bin 88 ve Kayseri 17 bin 868 kiþi iþçi olarak istihdamda kendisine yer buldu. Oransal artýþta zirve Muðla'nýn Yýlýn ilk yarýsýnda iþçi istihdamýný oransal olarak en fazla artýran il ise Muðla oldu. Muðla'da, bu yýlýn ilk yarýsýnda iþçi sayýsý yüzde 45 arttý ve 63 bin 92'ye çýktý. Muðla'yý yüzde 35'lik artýþla Antalya izledi. Ayný dönemde Erzincan'da iþçi sayýsý yüzde 17, Tunceli'de yüzde 14, Konya'da yüzde 12, Hakkari'de yüzde 11, Aydýn ve Niðde'de yüzde 10 arttý. 15 ilde iþçi sayýsý azaldý Bu arada, yýlýn ilk yarýsýnda 15 ilde iþçi istihdamý azaldý. Ýþçi istihdamýndaki en büyük gerileme yüzde 14'le Batman'da yaþandý. Bu ildeki iþçi sayýsý yýlýn ilk 6 ayýnda 6 bin azaldý. Mardin'deki iþçi sayýsý ise ayný dönemde yüzde 8 düþtü. Kentteki iþçi sayýsý 4 bin geriledi. "Emeðin baþkenti" olarak anýlan Zonguldak'ta da iþçi sayýsýnda yüzde 7 düþüþ oldu. Yýlýn ilk yarýsýnda Zonguldak'taki iþçi sayýsý 6 bin azaldý. Bu yýlýn ilk 6 ayýnda istihdamýn gerilediði diðer iller Adýyaman, Aðrý, Diyarbakýr, Giresun, Kütahya, Þanlýurfa, Van, Karaman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr, Osmaniye oldu. Sigorta kayýtlarýna göre, yýlýn ilk yarýsýnda iller itibariyle kayýtlý iþçi sayýlarý ve yaþanan deðiþimler þöyle : orum iþçi sayýsý deðiþim oraný 2012 Aralýk Ýþçi Sayýsý Haziran Ýþçi Sayýsý Ýþçi sayýsýndaki artýþ Artýþ yüzdesi 3,4. (A.A.) olduðunu vurgulayan Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Yýldýz, þunlarý kaydetti: "Diþi hayvaný kurban etmek hayvancýlýða büyük zarar verir. Hayvan sayýsýný düþürür. Bu bakýmdan zorunlu olmadýkça diþi hayvan kurban edilmemeli. Bu konuya ileri ki yýllarda sýkýntý çekmemek için hassasiyet gösterilmeli." Kurbanlýk seçerken herkesin yanýnda bir veteriner hekim bulunmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getiren Yýldýz, ancak dikkatli bakýldýðýnda kurbanýn saðlýklý olup olmadýðýnýn anlaþýlabilmesi için dikkat edilecek hususlarý þöyle özetledi: " Bir hayvanýn hasta olup olmamasý hayvanýn tüylerinin karýþýk mat bir görünümde, göz ve de burun akýntýsý, öksürmesi, topallamasý, doðal deliklerden pis akýntý gelmesi,ayaða kalkamamasý,yem ya da su içmemesi kurban olarak seçilecek hayvan da bulunmamasý gereken özelliklerdir. Kurbanda ödediðimiz parayla kemik yada dolu bir iþkembe mi satýn aldýk?kurbanlýk hayvana arkadan bakýldýðýnda kalçalar küp þeklinde olmalý ön ve de arka bacaklar ince kemikliler tercih edilmeli, sarkýk karýnlý, büyük iþkembeli hayvanlar tercih edilmemeli, göðüs bölgesi geniþ olmalýdýr." Yýldýz, kurbanlýklarýn satýlmadan önce iç ve de dýþ parazite karþý tedbir alýnmasýný, kesim öncesi tüm kurbanlýk hayvanlarýn serbest veteriner hekimler muayene edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.(cýhan) ali Sabri Baþköy, VKaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe kaymakamlarý, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ile Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler katýldý. orum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek; idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlarýmýza daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. Kamu kurum ve kuruþlarýnýn amacýnýn doðru, zamanýnda projelerle; verimli ve süratli bir þekilde vatandaþa hizmet etmek olduðunu ifade eden Vali Baþköy; "Tüm vatandaþlarýmýzý bir görüp ayýrt etmeden, Vali Sabri Baþköy, Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. onlara hizmetlerimizde kusur etmemeliyiz." dedi Baþköy, Kaymakamlýklar da hizmet- ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. lerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Toplantý, diðer Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Vali'den KESK'e iade-i ziyaret ali Sabri Baþköy, KESK VYöneticileri'ne iade-i ziyarette bulundu. Saat 16,30'da gerçekleþen ziyarette, KESK yöneticilerini ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, Eðitim Sen orum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve KESK'e baðlý sendika baþkanlarý ile bir araya geldi. Yoðunluk nedeniyle iade-i ziyaretlerin bir kýsmýnda gecikme yaþandýðýný belirterek söze baþlayan Vali Sabri Baþköy, sendika baþkanlarý ve yöneticileriyle sohbet etti. Ýyi bir kurbanýn özellikleri T Engelliye indirimli tarife ngellilere yönelik Eavantajlý telefon ve internet tarifeleri geliyor Cep telefonu, sabit telefon ve internet hizmeti sunan iþletmeciler engellilere yönelik ekonomik avantajlar içeren tarifeler sunacak, indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalýþan sivil toplum kuruluþlarý da faydalanabilecek. BTK, engellilere yönelik düzenlemelere iliþkin kurul kararýný kamuoyu görüþüne açtý. 16 Ekim'e kadar görüþ Kaymakamlara kusursuz hizmet uyarýsý ve önerilere açýk olacak kararýn, mevcut haliyle kurulun onayýndan geçmesi durumunda mobil iþletmeciler, sabit telefon iþletmecileri veinternet hizmeti sunan iþletmeciler, engelli tüketicilere yönelik ekonomik avantajlar içeren tarifeler sunacak. Mobil iþletmecilerin tamamý, sabit telefon ile internet hizmeti veren iþletmecilerin ise 200 binin üzerinde aboneye sahip olanlarý, internet sitelerini engelli kullanýcýlarýn yararlanabileceði þekilde eriþilebilir hale getirecek. Engelliler için indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalýþan sivil toplum kuruluþlarý da faydalandýrýlacak. alýþmalar, 1 Þubat'a kadar tamamlanacak Mobil iþletmecilerce, sesli konum bilgisi hizmetinin engelli aboneler için ücretsiz sunulmasý saðlanacak. Engelli abonenin konumu, bilgisi dahilindeki telefon numaralarý tarafýndan da ücretsiz olarak öðrenilebilecek. Engellilere yönelik ses hizmetinden baðýmsýz olarak halihazýrda sunulan kýsa mesaj (SMS) hizmeti benzeri veri (data) hizmeti sunulmaya baþlanacak. Söz konusu kararlara iliþkin çalýþmalar 1 Þubat 2014 tarihine kadar tamamlanacak.

5 ARÞAMBA 18 EYLÜL ÜZE de kayýtlar sürüyor Üstün Zekâlýlar 23 Eylül de ders baþý yapýyor Ü Recep Mebet rým Dahileri), Technology Genius (Teknoloji Dahileri), Math Genius (Matematik Dahileri), Ýnverter Genius (Mucit Dahileri), Art Genius (Sanat Dahileri), Kozmoloji, Kriminoloji, Bubble Ology, Fizik, ýlgýn Kimyager, Biyoloji, Da Vinci Makinalarý, Grafik Tasarým ve Karikatür izerliði, Sýradýþý Konular, Türkiye Gelecek Problemleri özme programlarýný uyguluyoruz. Yeni sezonda ayrýca Anlayarak Hýzlý Okuma, Fotoðrafçýlýk ve Kýsa Film, Görsel Yetenek ve Dikkat Geliþtirme, Karikatür izerliði ve Öykü Yazarlýðý, Liderlik ve Deðerler Eðitimi, Pratik Düþünme Becerileri, Yaratýcý Drama ve Yaratýcýlýk ile Müzik Dahileri konulu atölye çalýþmalarý düzenleyeceðiz. Uyguladýðýmýz eðitim metoduyla problem çözme, duyarlýlýk, saðlýklý iletiþim kurabilme, liderlik becerilerini geliþtirme, baðýmsýz çalýþma, iþbirliði yapma, sorumluluk alma ve yaratýcýlýk gibi baþlýklar da çocuklarýmýzda geliþtirmeyi düþündüðümüz yetenekler arasýnda yer alýyor. stün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde yeni sezon kayýtlarý devam ediyor Eðitim Öðretim Yýlý ný 23 Eylül 2013 Pazartesi günü açacak olan ÜZE, yeni atölye çalýþmalarýyla da dikkat çekiyor yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim veren ÜZE ve sunduðu eðitim imkanlarý hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü ve Üstün Zekâlýlar Öðretmeni Ayþenur Acar, orum un dahi çocuklarýný yetiþtireceðiz dedi. Dahi Akademi kuruluþu olan ÜZE nin Ayþenur Acar 4-14 yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim verdiðini anlatan Ayþenur Acar, eðitim kurslarýnýn 13 Haziran 2013 tarihine kadar süreceðini söyledi. Üstün zekâlýlara yönelik yurt dýþýndaki eðitim modellerini inceleyerek Türkiye ye uyarladýklarýný belirten Ayþenur Acar, alternatif eðitim metodlarý ile çocuklarýn üstün yeteneklerini açýða çýkarýp geliþtirmeyi amaçladýklarýný kaydetti. Geleceðe Açýlan Pencere sloganýyla faaliyet gösteren ÜZE nin Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da eðitime açýldýðýný hatýrlatan Acar, Yeni atölye çalýþmalarýmýzla öðrencilerimizin hizmetindeyiz diye konuþtu. Eðitim programý içeriði ve ÜZE ye kabul koþullarýndan da bahseden Acar, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: DÂHÝ OCUKLARIN ÖZELLÝKLERÝ Üstün ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolayý, yüksek seviyeli iþ yapmaya yeterli olduklarý, bu alanda, profesyonel olarak bilinen kimselerin belirlemiþ olduðu çocuklardýr. Bu özellikteki çocuklarýn kendilerine ve topluma katkýda bulunabilmeleri için, farklýlaþtýrýlmýþ eðitim programlarý ve hizmetlerine gereksinimleri vardýr. Üstün ve özel yetenekli çocuklar, zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler. Hýzlý öðrenirler, üstün kavrama, akýlda tutma özellikleri vardýr. Geniþ hayal ve imgeleme güçleri vardýr. Gözlem güçleri kuvvetlidir. Yaratýcýdýrlar, keþfetmek, bulmak isterler. Sürekli geliþme isteði içindedirler ve sürekli sorgularlar. Bellekleri güçlüdür. Analiz, sentez yetileri geliþmiþtir. Entelektüel meraka sahiptirler. Lider özellikleri sergilerler. evreleriyle iyi iliþkiler kurarlar. Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoþlanýrlar. Mizah duygularý güçlüdür. Ayrýntýlara dikkat ederler. Sözcük hazineleri zengindir, doðru, hýzlý ve akýcý konuþurlar. Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoþlanmazlar. Bu özellikler tüm çocuklarda belli ölçüde gözlenebilir. Üstün yeteneðin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir çoðunun çocukta ilgili yaþ grubunun doðal olarak gösterdiði ölçülerin üstünde bir düzeyde gözleniyor olmasý gerekir. Üstün yetenek çeþitli alanlarda, farklý boyutlarda ve farklý derecelerde ortaya çýkabilir. ONLAR GELECEÐÝN YILDIZLARI Dahi çocuklarý, geleceðimizin parlak yýldýzlarý olarak görüyoruz. Enstitümüzde, üstün zekâlý çocuklarýn ilgi alanlarýný destekleyerek zekâ ve yetenek alanlarýnýn geliþimi üzerine çalýþmalar yapýyoruz. Uzman kadromuzla öðrencilerin ilgi ve yetenek alanlarýný destekleyen eðitim programlarý uyguluyoruz. Böylece öðrencilerimizin zeka ve yetenek alanlarýný ileri düzeyde geliþtirmelerine imkan saðlýyoruz. Ayrýca öðrencilerin bireysel farklýlýklarýný kabul etmelerini ve geliþtirmelerini, zihinsel akranlarýyla birlikte öðrenme fýrsatlarý saðlamayý da hedefliyoruz. Aileleri çocuklarýn öðrenme sürecine dahil etmek amacýyla veli bilgilendirme seminerleri ve danýþmanlarýmýzla ebeveynlere yardýmcý oluyoruz. ocuklarý daha iyi tanýmak için zeka ve yaratýcýlýk testleriyle birlikte dikkat, kiþilik, geliþim testleri gibi ölçekleri bilimsel yöntemlerle uyguluyoruz. ÜZE YE KABUL ÞARTLARI YENÝ ATÖLYE ALIÞMALARI Enstitümüzde Robotik Genius (Robotik Dahileri), Science Genius (Bilim Dahileri), Game Genius (Oyun Dahileri), Design Genius (Tasa- Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE) nde yeni sezon kayýtlarý devam ediyor. Üstün Zekalýlar Enstitüsü olarak öncelikle öðrencilerimizi belirli aþamalardan geçiriyoruz. Ýlk olarak Metropolitan, AGTE, Frostig, Raven gibi ön tarama testleri uyguluyoruz. WISC-R Zeka Testi ve Torrance Yaratýcýlýk Testi de uygulamalarýmýz arasýnda yer alýyor. Son aþamada ise ebeveyn, öðretmen, öðrenci ilgi ve tutum envanterleri çýkarýyoruz. Bu aþamalarý baþarýyla tamamlayan öðrencileri kurumumuza kabul ediyoruz. Eðitim ortamýmýzý yakýndan görmek ve kayýt koþullarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A da hizmete giren Enstitümüze bekliyoruz. Adres: Üçtutlar Mh. Anadolu 2. Sk. No: 10/10 A ORUM Tel:

6 6 ARÞAMBA 18 EYLÜL 2013 Ýlâhiyat a din kültürü bölümü H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ne yeni alanýna hâkim, din kültürü sini daha ileriye götürecek, bölüm açýlmasýna eðitim ve öðretimin esaslarýný YÖK ten onay çýktý. Hitit üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü nün açýlmasý konusundaki teklif Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. bilen çaðdaþ öðretmen- ler yetiþtirmektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümü, ilköðretim kurumlarýna öðretmen, üniversitelere akademisyen yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Din eðitimi-öðretimi ve diðer ilgili bilimsel alanlarda donanýmlý, Ýslâm dini ve diðer dinler hakkýnda yeterli Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eði- bilgiyi elde etmiþ, mesleðinin gerektirdiði kiþilik ve timi Bölümü formasyona sahip, bu çerçevede Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eðitimi eðitim ve öðretimle ilgili yeni bilgi ve geliþmeyet, Bölümünde, Cumhuri- Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ne yeni bölüm açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. leri takip ederek uygulama- demokrasi ve lâikliðin ya dönüþtürebilen, özverili, kazanýmlarýnýn farkýnda; toplumu ile bütünleþmiþ öðretmenler yetiþtirmektir. Türk Millî Eðitiminin genel amaçlarýna uygun; dini, asýl kaynaklarýndan araþtýrarak öðrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, Diðer amaçlarýmýz þunlardýr: Ýslâmi Ýlimler (Tefsir, Hadis, alanýnda donanýmlý, özgür, eleþtirel ve sistematik düþünebilen, problem çözme becerisini kazanmýþ, ahlâkî, estetik duyarlýlýða ve öðretrihi ve uygarlýðý alanlarýnda temel bilgiler vermek, kavram, görüþ ve Kelâm, Ýslam Hukuku, Tasavvuf, Ýslam Mezhepleri Tarihi), Ýslâm tamenlik bilgi-becerisine sahip, ürettiði bilgiyi, ulusal ve uluslararasý düzeyde paylaþarak yaygýnlaþtýrabilen ve geliþtirebilen din kültürü ve ahlâk bilgisi öðretmenleri yetiþtirmek için çaðdaþ bilimsel verileri dikkate alan bir eðitim verilmesi amaç olarak benimsemiþtir. Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eðitimi Bölümü, dinî mirasýn tarihle, coðrafyayla ve kültürle harmanlanarak geleceðe akan bir olgu olduðunun bilincinde olmak, dinin yapýlandýrýcý ve uzlaþtýrýcý tarihsel süreçleri tanýtmak; Ýslâm sanatlarý alanýnda potansiyel yeteneklerin geliþmesine imkân hazýrlamak. Din ile felsefe ve sosyal bilimler iliþkisini kavratmak ve bu baðlamda, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eðitimi ve Din Felsefesi, Ýslam Felsefesi Ve Felsefe Tarihi gibi din bilimleri alanýnda bilgi sahibi kýlmak. Arapça, Osmanlýca, Ýngilizce vb. dillerdeki klasik ve modern dinî metinleri asgari düzeyde okuyup anlayabilme yeteneðini kazandýrmak. niteliðinden yararlanarak bir arada yaþama kültürünü geliþtirmek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Lisans Programýnýn temel ahlâk ve deðerler eðitimiyle ilgili geliþmeleri takip etmek, bu alanda amacý, din eðitiminin önemini kavramýþ, yeni öðretim yöntem ve tekniklerinden haberdar, öðrencilerine farklý dinlerdeki insanlara saygýyý bilgi üretmek ve yeni yöntemler geliþtirmek suretiyle, alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür açýsýndan yetkin olarak yetiþtirdiði din eðitimcileriyle, din öðretimi alanýnda öncü olmayý hedeflemektedir. aþýlayan çaðdaþ, mesleðini seven ve kaliteli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenleri yetiþtirmektir. Açýlacak programdan mezun olacak Bölümde lisans eðitimi gören öðrenciler, alan bilgisi ve genel kültür derslerinin yaný sýra pedagojik formasyon almaktadýrlar. Mezun öðrenciler, Ýlköðretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öðretmeni olabileceklerdir. olan öðrenciler, Millî Eðitim Bakanlýðý na baðlý eðitim kurumlarýnda din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmeni, ayrýca lisansüstü eðitimi için araþtýrmacý olarak görev yapabilmektedirler. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eðitimi Bölümünün amacý, Türk Milleti nin millî, ahlaki, manevî ve kültürel deðerlerine saygýlý, hür ve bilimsel düþünceye sahip, çalýþkan, kendisi ve çevresiyle barýþýk, hukukun üstünlüðüne inanan, ülke- Bunun yanýnda mezunlar, bu programda ve eðitim bilimlerindeki lisansüstü programlarda öðrenimlerine devam ederek, dinin çaðýn gereklerine göre öðretiminin nasýl yapýlabileceðiyle ilgili akademik çalýþmalar yürüteceklerdir. Oluþacak olan akademik birikim dönütü, bölümün daha kaliteli ve çaðdaþ bir eðitim anlayýþýyla öðretmen yetiþtirmesine yardýmcý olacaktýr. Ýstanbul dan orum a yardým eli stanbul Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Yardým Eði- ve Kültür Derneði nin ortaklaþa düzenlediði 1 Ýtim Defter, 1 Kalem kampanyasýyla Anadolu nun farklý yerlerinde yaþayan binlerce öðrenciye yeni eðitim öðretim yýlý öncesinde hediye paketi gönderildi. Karabük ten Malatya ya toplam 12 ilde yardýma muhtaç öðrenciler için hazýrlanan koliler dernek gönüllülerince daðýtým noktalarýnda sahiplerine teslim edilmeye baþladý. Tüm Türkiye genelinde dün baþlayan yeni eðitim öðretim yýlý ile birlikte Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði kampanya içersinde Karabük ün Eflani ilçesinde 300 öðrenciye, okul kýrtasiyesinden giyime kadar hazýrlanan hediye paketleri daðýtýldý. Eflani Þehit Aliþen Korkut Ortaokulu nda eðitim gören 300 öðrenciye daðýtýlmak üzere getirilen hediye paketlerini gören çocuklarýn en büyük sevinci ayakkabýlar oldu. Yýrtýk ve lastik ayakkabýlar ile okula baþlamak zorunda kalan öðrenciler yeni ayakkabýlarý görünce mutluluklarý ve sevinçleri gözlerinden okundu. Okul bahçesinde düzenlenen törende bir konuþma yapan Eflani Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Dursun Beþir, daha önce buna benzer yardýmlar gördüklerini ancak bu kadar düzenli ve en ince detayýna kadar hazýrlanan malzeme görmediklerini söyledi. Beþir, Ýstanbul dan kalkarak buraya kadar gelip öðrencileri giydirdiklerinden ve desteklerinden dolayý Esenyurt Belediye Baþkaný Necmi Kadýoðlu na da teþekkür ederek emeklerinin çok büyük olduðunu ifade etti. Ýstanbul dan hediyeler getirdiklerini söyleyen Dosteli Yardým Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Sakine Tükek de þöyle konuþtu: Hediyeleþme bizim ananelerimizde vardýr. Hediye alýp vermek çok güzel bir duygudur. Bu hediyelerimizi kabul ettiðiniz için teþekkür ediyorum. ok güzel sponsorlarýmýz var. Bu hediyeleri size gönderen Esenyurt Belediye Baþkanýmýz Necmi Kadýoðlu na ve malzemeleri veren fimalara teþekkür ediyoruz. Tükek, ayrýca, yardýmlarýn Zonguldak,Karabük, orum, Tokat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Malatya, Adýyaman, Þanlýurfa, Kahramanmaraþ ve Hacýbektaþ olmak üzere 12 bölgede yaklaþýk 5 bin öðrenciye daðýtýlacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) eteoroloji Genel Müdürlüðü, kuvvetli yaðýþ konusunda vatandaþla- ve yetkilileri uyardý. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ile birlik- Mrý te ani sel, su baskýný, heyelan ve yerel su hortumu riskine dikkat çekildi. orum da önümüzdeki günlerde sýcaklýk derece olacak. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþýn neden olabileceði ani sel, yerel su baskýný, heyelan, yaðýþ anýnda ani kuvvetli rüzgar, yerel su hortumu oluþma riski ile ulaþýmda aksamalara karþý tedbirli olunmasý istendi. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Türkiye'nin güney, iç ve zamanla doðu kesimlerinde aralýklarla yaðýþ geçiþlerinin görüleceði tahmin ediliyor. Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgeleri, sabah ilk saatlerde Kastamonu, Muðla ve Bartýn il merkezi, Denizli'nin ardak, Zonguldak'ýn Ereðli, Kocaeli'nin Gölcük ve Cengiz Topel Hava Meydaný çevreleri ile zamanla Orta ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsý, Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Muþ çevrelerinde saðanak ve yer yer gökgürültülü saðanak þeklinde görülecek yaðýþlarýn, Hatay'ýn kýyý kesimleri ve Ýskenderun Körfezinde çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare), Antalya'nýn doðu kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðý yaðýþla birlikte güney ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacaðý, diðer bölgelerde önemli bir deðiþikliðin olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney ve güneybatý yönlerden orta kuvvette, Batý Akdeniz kýyýlarý ile zamanla Doðu Anadolu'nun batýsýnda kuvvetlice (30-50 km/s), Doðu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor. Bugün özellikle Orta ve Doðu Akdeniz'de görülecek saðanak ve Ýstanbul Esenyurt Belediyesi ile Dosteli Yardým Eðitim ve Kültür Derneði Anadolu ya el uzattý. Ýstanbul dan orum a da yardým gönderileceði belirtildi. Meteoroloji uyardý gökgürültülü saðanak þeklinde yaðýþlarýn, Hatay'ýn kýyý kesimleri ve Ýskenderun Körfezinde çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare), Antalya'nýn doðu kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olmasý beklendiðinden yaþanabilecek olumsuzluklara karþý (Su baskýný, ani sel, heyelan, yýldýrým, yerel dolu yaðýþý, yerel su hortumu oluþma riski ve ulaþýmda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekiyor. Akdeniz ve Ýç Anadolu ile zamanla Orta ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsý, Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Muþ çevrelerinde aralýklarla saðanak ve gök gürültülü saðanak þeklinde yaðýþ geçiþleri bekleniyor. Yaðýþlarýn Ýskenderun Körfezi ve Hatay kýyýlarýnda çok kuvvetli (51-70 kg/metrekare) Antalya'nýn doðusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olacaðý tahmin ediliyor. arþamba ve perþembe günleri doðu bölgelerde aralýklarla devam edecek yaðýþlara ilave olarak Marmara'nýn kuzeyi ile Batý Karadeniz kýyýlarýnýn Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðýnýn yaðýþla birlikte bugün güney ve iç kesimlerde, arþamba günü doðu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacaðý tahmin ediliyor. Bugün beklenen kuvvetli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþýn neden olabileceði ani sel, yerel su baskýný, heyelan, yaðýþ anýnda ani kuvvetli rüzgar, yerel su hortumu oluþma riski ile ulaþýmda aksamalara karþý tedbirli olunmasý gerekiyor.(cýhan) Hitit Üniversitesi yöneticileri ankýrý Karatekin Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ni ziyaret etti. Komþularla ortak hareket Mustafa Demirer itit Üniversitesi yöneticileri ankýrý Karatekin HÜniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuzhan Kývrak, Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Rektör Danýþmanlarý Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ali Salur ile Genel Sekreter Erdal Kanýk tan oluþan heyet, ankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine ziyaret gerçekleþtirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet ilk ziyaretini ankýrý Karatekin Üniversitesi ne yaptý. Ziyarette ankýrý Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ýbrahim Savaþ, üniversiteler hakkýnda genel bilgiler vererek, gerçekleþtirdikleri bilimsel çalýþmalar ve projeler konusunda açýklamalarda bulundu. Prof. Dr. Savaþ, Hitit Üniversitesi ile ortak projeler yapmaktan büyük memnuniyet duyacaðýný ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bölge üniversiteleri olarak birlikte yapýlacak çalýþmalar ile her iki üniversitenin üstün yanlarýný Mustafa Demirer ÖKün pedagojik formasyon serti- programlarýyla ilgili yaptýðý Yfika açýklama Hitit Üniversitesi internet sitesinden duyuruldu. Yapýlan açýklamaya göre, Yükseköðretim Kurulu'nca geçtiðimiz yýllarda izin verilen üniversitelerde yürütülen pedagojik formasyon sertifika programlarýna, öðretim yýlýndan itibaren öðrencilerin, alanlara göre ayrýlacak kontenjanlar dahilinde, merkezi olarak ÖSYM tarafýndan yerleþtirilmesine karar verildi. Geçmiþ yýllarda öðrencilerin akademik baþarý ortalamalarýna göre yapýlan söz konusu yerleþtirmede, öðretim yýlýndan itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) sonuçlarý da kullanýlacak. Bununla ilgili kýsa bir açýklama, ÖSYM tarafýndan yayýnlanan ALES 2013 Sonbahar Dönemi Kýlavuzunda, sýnavla ilgili Genel Bilgiler, Temel Ýlke ve Kurallar baþlýðý altýnda 1.8. maddede, "Yükseköðretim Kurulu bir araya getirerek kýsa zamanda daha hýzlý yol kat edilebileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversitemize iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek ortak projelere iliþkin açýklamalarda bulundu. RektörAlkan, ankýrý Karatekin Üniversitesi ile Hitit in birlikte yapacaðý ortak çalýþmalarla her iki üniversitenin daha da büyüyeceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki heyet daha sonra Kastamonu Üniversitesini ziyaret etti. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ile Üniversite Senato Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen görüþmede, Rektör Aydýn, üniversiteleri ile ilgili bir tanýtým sunumu yaparak, iki üniversite arasýnda oluþturulan yakýn diyalogdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aydýn, her iki üniversitenin hem komþu hem de kardeþ olduðunu belirterek, birlikte pek çok ortak çalýþma yapabileceðini belirtti. Rektör Alkan da, üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, üniversiteler arasýnda gerçekleþtirilecek iþbirliðinin her iki üniversiteyi daha da güçlü kýlacaðýný belirtti. Ýki üniversitenin somut adýmlar atarak omuz omuza daha da büyüyeceðini, bulunduðu coðrafyaya daha büyük fayda saðlayacaðýný söyleyen Prof. Dr. Alkan, Hitit e gösterilen yakýnlýktan dolayý teþekkür ederek, Prof. Dr. Aydýn a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ankýrý Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesine yapýlan ziyaretler sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan ve beraberindeki üniversite heyeti tarafýndan gerçekleþtirilen genel deðerlendirme ve koordinasyon toplantýsý ile program sona erdi. Pedagojik formasyon duyurusu S amsun'da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi ve 19 Mayýs Üniversitesi'nin katkýlarýyla yürütülen proje kapsamýndaki 'El Ele Projesi', çevre illerden temsilcilerin de katýldýðý seminerle baþladý. Atakum Grand de Lux Otel'deki seminere, Samsun, Tokat, Amasya ve orum il ve ilçelerinden sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin temsilcileri katýldý. 'Engellilik, Engelli Haklarý, Hak Temelli Yaklaþým, Savunuculuk ve Ayrýmcýlýkla Mücadele' konularýndaki seminerde Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Uzmaný Prof. Dr. Kasým Karataþ ve Engelliler Konfederasyonu Baþkaný Av. Turhan Ýçli konuþtu. Toplam 10 ay tarafýndan izin verilen yükseköðretim kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde de ALES sonuçlarý kullanýlacaktýr. Öðretmenlik sertifika programlarýna baþvuruda bulunmak isteyenlerin bu sýnava girmeleri zorunludur" þeklinde yer aldý. Bu sýnavýn sonuçlarý üç yýl geçerli olduðundan son üç yýl içinde ALES'e girmemiþ olanlarýn, programa baþvurabilmek için Kasým 2013 ayýnda yapýlacak sýnava katýlmalarý gerekiyor. Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarý için toplam kontenjan sayýsý 20 bin olarak belirlenmiþ olup baþvurular ALES 2013 Sonbahar Dönemi sonuçlarý açýklandýktan sonra alýnacak. Konuyla ilgili çalýþmalar devam etmekte olup programa internet üzerinden online baþvuru ve yerleþtirme sistemi ile ilgili ayrýntýlý bilgiler, programýn uygulanmasýyla ilgili usul ve esaslar, önümüzdeki günlerde YÖK ve ÖSYM web sayfalarýndan ilan edilecek. 'El Ele Projesi' seminerle baþladý sürmesi planlanan 'El Ele Projesi'nin amaçlarýný anlatan Prof. Dr. Kasým Karataþ, "Samsun, Tokat, Amasya, orum il ve ilçelerinde farklý engel gruplarýna yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere kamu kurumlarý, yerel yönetimleri olarak toplamda 80 grubu bir araya getirerek engellilik, engelli haklarý, hak temelli yaklaþým, savunuculuk, ayrýmcýlýkla mücadele konularýnda bilgi düzeylerini geliþtirmek, farkýndalýklarýný artýrmak ve ayrýmcýlýkla mücadele süreçlerinde etkinliklerini artýrmak istiyoruz." diye konuþtu. Prof. Dr. Karataþ, "Proje sonunda yapýlan faaliyetlerle engelli alanýnda faaliyetlerini sürdüren STK'lar, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin genel bir profili çýkartýlarak, bu alanda hizmet sunan kurumlarýn görünürlüðünün artýrýlmasý saðlanacak. Bilgilendirme ve tanýtým toplantýlarý ve materyalleri ile kamuoyunun konu hakkýndaki farkýndalýklarý geliþtirilerek hak temelli yaklaþýmla ilgili olarak kamuoyunda farkýndalýk oluþturulmasý saðlanacak. Bölgedeki Engelli STK'larýnýn, kamu kurumlarýnýn ve yerel yönetimlerin bir arada çalýþma ve iþbirliði kültürünün geliþtirmesi ve iletiþim aðlarýnýn güçlendirilmesi saðlanacaktýr." Ýki gün süren seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi.

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Ali Yýldýz. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti.

Ali Yýldýz. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti. Belediye binasý nereye yapýlmalý? HABER YORUM/MUSTAFA DEMÝRER Çorum Belediyesi, yeni hizmet binasýnýn yerinin tespiti için için Hürriyet Parký önünde anket standý kurdu. Çorumlu ya tercihlerini soruyor.

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Saðlýkta iþbirliðine devam

Saðlýkta iþbirliðine devam (.HAK:3136) Aday deðil ama onu istiyorlar 13 KASIM 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Aday olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve hemþehrimiz Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt avuþoðlu ile Menderes

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çocuk Yoðun Bakým yolda Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi * SAYFE 4 DE * HABERÝ 2 DE. Beytepe de bayram coþkusu Deðerlerimize sahip çýkalým

Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi * SAYFE 4 DE * HABERÝ 2 DE. Beytepe de bayram coþkusu Deðerlerimize sahip çýkalým Tecrübeli bankacý emekli oldu Finansbank Çorum Þube Müdürü Nuray Þehirtay emekliye ayrýldý. * HABERÝ 6 DA Nuray Þehirtay Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi Demiryolu umutlarýmýz artýyor HABER

Detaylı

* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat

* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat Tavukluk sakinlerini rahatlatan açýklama Baðlara dokunulmayacak, dere boyundaki kirlilik kalkacak * HABERÝ 11 DE CHP li aðlar ýn imar deðiþiklikleri ile ilgili eleþtirilerine cevap veren Külcü: Rantla

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam

* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam Tüfekle ÝHL de ikinci yas canýna Nurullah Ceyhan kýydý kalbine yenildi orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Müdür Vekili Nurullah Ceyhan (56) kalp krizi sonucu vefat etti. orum un Oðuzlar ilçesinde bir

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı