Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kapsamında Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar ve Sağlanan Kazanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kapsamında Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar ve Sağlanan Kazanımlar"

Transkript

1 Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kapsamında Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar ve Sağlanan Kazanımlar Ġzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması Projesi AçılıĢ Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 14 Aralık 2011 İzmir Kalkınma Ajansı Konferans Salonu İZMİR

2 KAPSAM TTGV Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Faaliyetleri TTGV Çevre Destekleri TTGV Çevre Projeleri UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı

3 TTGV Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Faaliyetleri

4 TTGV Çevre YaklaĢımı TEMEL YAKLAġIM: Sanayicimizin (özellikle KOBĠlerin) çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak, çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak. Teknoloji GeliĢtirme Sürdürülebilirlik Politikaları Ekonomik büyüme Çevre performansının iyileģmesi ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ EKO-VERĠMLĠLĠK/ TEMĠZ ÜRETĠM ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ

5 TTGV Çevre Destekleri TTGV Uygulama Enerji Verimliliği Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Yenilenebilir Enerji Çevre Projeleri Destekleri Teknoloji GeliĢtirme Destekleri Teknoloji Kullanan Firmalar Teknoloji Üreten/GeliĢtiren Firmalar Çevre Teknolojisi

6 Çevre Destekleri Örnek Projeler Proje Bütçesi ($) Projenin Geri Dönüş Süresi Projenin Kapsamı Gazbeton üretim sürecinde oluşan firenin, üretime geri kazandırılması sürecinin geliştirilip, atık azaltımı ve hammadde tasarrufu ,7 yıl Enerji santralı gaz türbini giriş havası soğutulması yöntemi ile sıcak sezondaki olumsuz etkinin ortadan kaldırılması sonucu enerji üretim verimliliğinin arttırılması, doğal gaz tüketiminin azaltılarak birim elektrik üretim maliyetinin düşürülmesi ,3 yıl Tekstil üretiminde doğalgaz ile çalışan ramöz makinesinde atık ısı geri kazanımı ile taze havanın ve proses suyunun ısıtılması ,3 yıl Metal dövmesi öncesi malzemeyi hazırlayan tavlama (ısıtma) işleminde doğal gazlı fırınlar yerine indüksiyon ısıtma teknolojisinin kullanılması, enerji tasarrufu ve daha kaliteli ürün eldesi ,2 yıl Seramik üretiminde enerji etüdü ve enerji yönetimi de dahil olmak üzere, enerji izleme ve otomasyon sistemi, ısı geri kazanım sistemi, basınçlı hava sistemleri verimliliği uygulamaları ,6 yıl Proseste kullanılan mevcut fırın teknolojisindeki kayıpların ve problemlerin ortadan kaldırıldığı yeni ve güncel teknolojiye sahip bir ergitme sistemine geçiş ile enerji tasarrufu ve daha kaliteli ve ekonomik üretimin sağlanması ,1 yıl Yüksek verimli yakma sistemi ile buhar üretimi; distilasyon kondens ünitesinde ısı ve su geri kazanımı ile sıcak suyun ısısından yararlanılarak, eşanjör vasıtasıyla kazan besi suyunun ısıtılması ,3 yıl Bira üretim tesislerinde üretim sonucu ortaya çıkan atık bira mayasının, yine bira üretiminden (atıksu arıtma) kaynaklanan biyogazdan elde edilecek enerji ile kurutulması ve işlemden geçirilerek hayvan yemi katkı maddesine dönüştürülmesi ,4 yıl Zeytinyağı üretimi sonucu açığa çıkan pirinanın hegzan gazı uygulaması yöntemiyle yağının alınarak, pirina yağı ve geri kalan atıktan da pirina odunu elde edilmesi ,9 yıl Ömrünü tamamlamış lastiklerin piroliz yoluyla geri kazanımının sağlanarak, pirolitik gaz ve yağ, karbon siyahı ve çelik tel eldesi ,5 yıl

7 Çevre Destekleri Kazanımlar - Yapılan tahminlere göre, 2010 yılı sonu itibarıyla desteklenen projeler ile - 76,5 milyon kwh/yıl enerji tasarrufu - 25,5 milyon kwh/yıl elektrik üretimi ton/yıl lık CO 2 azaltımı sağlanmıģtır. - Söz konusu CO 2 azaltımı, yaklaģık olarak 15 MW kapasiteli bir rüzgar santralı ile sağlanan CO 2 azaltımına denk gelmektedir. - Ayrıca hammadde ve su tasarrufuna yönelik kazanımlar sağlanmıģ, ürün ve üretim kalitesinin artması yönünde geliģmeler kaydedilmiģtir.

8 TTGV Çevre Projeleri Ozon Tabakasını Ġncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi ESĠNKAP EskiĢehir Ġli Bölgesel Ġnovasyon Projesi UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Çevre ve Orman Bakanlığı Temiz Üretim Projesi AB 7. Çerçeve Programı Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Küresel Çevre Fonu (GEF) Enerji Verimliliği Projesi Ġskenderun Bölgesi Endüstiyel Simbiyoz Projesi UNIDO Tekstil Sektörü Projesi Ġzmir de Temiz Üretimin YaygınlaĢtırılması Projesi Türkiye de YeĢil GiriĢim

9 TTGV Çevre Projeleri ĠZMĠR TEMĠZ ÜRETĠM PROJESĠ UNIDO TEKSTĠL SEKTÖRÜ PROJESĠ GEF ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ YEġĠL GĠRĠġĠM PROJESĠ ĠSKENDERUN KÖRFEZĠNDE ENDÜSTRĠYEL SĠMBĠYOZ PROJESĠ ÇOB-TTGV TEMĠZ ÜRETĠM PROJESĠ AB 7. ÇERÇEVE PR: SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TÜKETĠM ÜRETĠM PROJESĠ UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK OTĠM PROJESĠ ESĠNKAP TTGV ÇEVRE DESTEKLERĠ

10 Sanayide Ġklim DeğiĢikliğine Uyum ve Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı

11 BM ORTAK PROGRAMI TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE UYUM KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ BM ORTAK PROGRAMI Proje Süresi: 3 Yıl ( ) Ana Faydalanıcı: T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Proje Yürütücü Ortakları: 1. BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2. BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) 3. BirleĢmiĢ Milletler Sınai Kalkınma TeĢkilatı (UNIDO) 4. BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Faydalanıcı: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Pilot Bölge: Seyhan Havzası (Kayseri, Niğde, Adana)

12 UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE UYUMU -SANAYĠ- Azalan ve maliyeti artan kaynaklarla üretim yapmaya uyum. EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) - Kaynak verimliliği (su, enerji, hammadde..) - Atık azaltımı, geri dönüģüm, geri kazanım - Çevre dostu ürün ve üretim süreçleri - Maliyetlerin ve çevresel etkilerin azaltılması Kaynak tüketimini azaltarak iklim değişikliği etkilerinin azaltılması

13 UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI Ulusal Bazda Neye İhtiyaç Var? Politika Reformları Tavandan tabana etkileģim Finansal Mekanizmaların Yaratılması Bilgi PaylaĢım Ağları Ortaklıklar Kurma Kapasite OluĢturma Farkındalık Yaratma Tabandan tavana etkileģim

14 UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI Ulusal Bazda Neye İhtiyaç Var? Tüm paydaşlarda farkındalık yaratılması Sanayide ve ilgili diğer kurumlarda kapasite oluşturulması Bilgi paylaşımı ve ortaklıklar oluşturulması Finansman mekanizmalarının geliştirilmesi Politika oluşturulması UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ile; bu ihtiyaca yönelik ilk adımların ve altyapının oluşturulması, teşvik edici çıktıların oluşturulması, sürdürülebilirlik için önlemlerin alınması

15 UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK PROGRAMI İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında? İklim olaylarının etkileriyle mücadele etmek, bu değişimden fayda sağlamak ve yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması süreci Ülkemizin pek çok yerinde iklim değişikliğinin en belirgin etkilerinden birinin kullanılabilir su miktarının azalması olacağı Seyhan Havzası nda da tarımsal ve evsel kullanımın yanı sıra sanayide de su sıkıntısı yaşanacağı. Su başta olmak üzere daha az kaynak kullanarak üretim yapılması gereği.

16 UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK PROGRAMI Programın Hedefleri Programın ve eko-verimlilik (temiz üretim) yaklaşımının tanıtılması; Eko-verimlilik (temiz üretim) alanında ulusal uzman havuzunun oluşturulmasına yönelik eğitimlerin verilmesi; Seyhan Havzası nda öncelikli olduğu belirlenen sektörlerde su tasarrufu başta olmak üzere eko-verimlilik (temiz üretim) alanında altı firmada pilot projelerin uygulanması; Pilot projelerden birkaçının farklı illerde gerçekleştirilmesi Eko-verimliliğin su tasarrufu boyutu dışındaki alanlarına yönelik uygulamaların da gösterilmesi

17 UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK PROGRAMI Programın Hedefleri Pilot projelerin sonuçlarının yaygınlaştırılması; Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilgili kurumlarla koordine olmuş bir Bilgi Merkezi nin oluşturulması; Belirlenen öncelikli sektörlerde eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik kılavuz dokümanların hazırlanması ve Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezi nin kurulması

18 UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK PROGRAMI Proje Ekibi: Yürütücü KuruluĢlar: BirleĢmiĢ Milletler Sınai Kalkınma TeĢkilatı (UNIDO) Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı (TTGV) Proje DanıĢmanı: Prof. Dr. Göksel N. Demirer (ODTÜ) Program Süresi Haziran 2008 Aralık 2011

19 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri: Farkındalık Yaratma - Seyhan Havzası nda bilgilendirme ve tanıtım toplantıları ve çalıģtaylar (2009) (150 kiģi) - Ankara da bilgilendirme ve tanıtım toplantısı (2009) (60 kiģi) - Katılım sağlanan pek çok etkinlikte eko-verimlilik (temiz üretim) kavramına, programda gerçekleģtirilen faaliyetlere iliģkin bilgilerin aktarılması ( ) (~1000 kiģi)

20 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri: - Bilimsel yayınlar, ulusal ve uluslararası konferanslara bildiri ve poster sunumları ile katılım, ulusal dergilerde çeģitli makaleler ( ) Bilgi PaylaĢım Ağları Farkındalık Yaratma

21 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Eğitim Programları: Ġki aģamalı bir eğitim programı 1) Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iģbirliği içinde Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Temel Eğitimi - ülkemizin farklı bölgelerinden kamu kurumları, özel sektör ve üniversite temsilcisi 68 katılımcı 2) Almanya Duisburg da faaliyet gösteren Ekoverimlilik Merkezi (Effizienz-Agentur NRW) ile iģbirliği içinde malzeme akıģ analizi ve metodolojisi ve uygulamalı eğitimler - Eğitim programının ikinci aģamasına ilk eğitime katılanlar arasından belirlenen 25 katılımcı Bilgi PaylaĢım Ağları Kapasite GeliĢtirme

22 Eğitim Programları

23 Eğitim Programları

24 Eğitim Programları Katılımcı Profili: Kapasite GeliĢtirme Ortaklıklar Kurma UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK PROGRAMI Bölgesel/Ulusal Merkezler/Ajanslar Çevre DanıĢmanlık ġirketleri Yarı-zamanlı/ Proje bazlı Uzmanlar Üniversiteler Enerji Verimliliği DanıĢmanlık ġirketleri Sanayi Odaları/ OSB ler Ġlgili Kamu Kurumları

25 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Bilgi Merkezinin OluĢturulması ve YaygınlaĢtırma Program web sitesi: / PaylaĢım toplantıları ve çalıģtaylar E bülten Belgesel (türkçe ingilizce) Bölgede ve farklı illerde yaygınlaģtırma toplantıları BroĢür (türkçe ingilizce) Bilgi PaylaĢım Ağları Kapasite GeliĢtirme Farkındalık Yaratma

26 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Bilgi Merkezinin OluĢturulması ve YaygınlaĢtırma Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzları Genel Kılavuz Sektörel Ekler 2011 sonu (3 sektör: metal iģleme, tekstil yıkamaboyama, su ürünleri iģleme) Kapasite GeliĢtirme Farkındalık Yaratma

27 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Bilgi Merkezinin OluĢturulması ve YaygınlaĢtırma 24 Kasım 2011 tarihinde, BM Ortak Programı kapanıģ etkinliği kapsamında Ekoverimlilik Paneli gerçekleģtirilmiģtir. Proje çıktıları katılımcılar ile paylaģılmıģtır. Kapasite GeliĢtirme Farkındalık Yaratma

28 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezinin Kurulması Politika Reformları Kapasite geliģtirilmesi, örneklerin incelenmesi Finansal Mekanizmaların Yaratılması Teknik ve hukuki çalıģmalar Bilgi PaylaĢım Ağları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın koodinasyonunda, iģbirliğine dayalı, dinamik bir merkez modeli ve taslak protokol hazırlıkları Ortaklıklar Kurma Kapasite OluĢturma Farkındalık Yaratma

29 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projeleri - Öncelikli sektörler: Gıda-içecek, kimya, metal iģleme, tekstil-deri - Firmalarla iletiģim (bilgilendirme toplantıları, TTGV firma portföyü, Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Dernekler kanalıyla eriģim, faks ve yoluyla bölge sanayicisini bilgilendirme) - YaklaĢık 160 firmanın bilgilendirilmesi, projeye ilgi gösteren yaklaģık 30 firmaya ziyaret Kapasite GeliĢtirme Farkındalık Yaratma

30 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projeleri - Firma seçim kriterleri Firmanın öncelikli sektörde bulunması. Su tüketiminin yüksek olması. Firmanın projeye katılma konusunda istekli olması. Firmanın projede gerekli teknik/idari desteği sağlamayı kabul etmesi. Firmanın üretim hattının su odaklı ekoverimlilik uygulamalarına uygun olması. Proje bütçesiyle hayata geçirilebilecek potansiyel uygulamaların bulunması. Sektörel dağılımın sağlanabilmesi. Ġllere göre (Adana, Kayseri ve Niğde) dağılımın sağlanabilmesi Kapasite GeliĢtirme Farkındalık Yaratma

31 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projeleri - Niğde, Adana, Kayseri + Bursa, Ankara - Avrupa çapında üretim yapan büyük tesislerin yanı sıra KOBĠ ler de baģarılı uygulamalar - Kapsamlı bir izleme metodolojisi - her iki eğitime de katılmıģ olan uzmanlarla iģbirliği - Ekipman ve hizmet alımlarında yaklaģık %80 oranında yerli kaynak ve olanak kullanımı Kapasite GeliĢtirme Farkındalık Yaratma Ortaklıklar Kurma

32 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projeleri Gıda ve Ġçecek Sektörü Adana - PAKYÜREK Tarım San. ve Tic. A.ġ. Kayseri - GÜLSAN Gıda San. ve Tic. A.ġ. (MEYSU) Metal ĠĢleme ve Makine Sektörü Niğde - DĠTAġ Doğan Yedek Parça Ġma. ve Tek. A.ġ. Ankara - BOSAN Boyama Ltd. ġti. Kimya Sektörü Adana - ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.ġ Tekstil Sektörü Bursa - ÖZEL TEKSTĠL Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti

33 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projeleri Kullanılan Yöntem ve Araçlar Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) Birim ürün baģına tüketim (su, enerji vb.) Birim hammadde baģına tüketim (su, enerji vb.) Kıyaslama (Benchmarking) Uluslararası literatür ve uygulamalar En iyi teknikler/teknolojiler (BATs) Hammadde Maliyet Analizi Malzeme AkıĢ Analizi Su Kütle Dengesi Proses bazlı su tüketim verileri Atıksu üretim değerleri

34 PAKYÜREK Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ. GerçekleĢtirilen Uygulamalar Uygulama: Hamsi Çözdürme ve Temizleme Sularının Geri Kazanımı Yöntem: Yeni bir çözdürme sistemi tasarımı (DuĢlama) Filtrasyon + Çöktürme + Ozonlama (ArıtılmıĢ suyun yeniden kullanımı) Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

35 PAKYÜREK Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ. Sağlanan Kazanımlar Proses Proje Öncesi Su Tüketimi Mevcut Su Tüketimi Sağlanan Tasarruf m 3 / ton hamsi m 3 / ton hamsi % Hamsi Temizleme (Ayıklama) 46,5 16,4 64,7 Hamsi Çözdürme 28,4 15,4 45,8 Ġlgili Prosesler Toplamı 74,9 31,8 57,5 Toplam Su Tasarrufu: m 3 /yıl Uygulamalar sonucu ürün kalitesi de artmıģtır.

36 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (MEYSU) GerçekleĢtirilen Uygulamalar Uygulama: Meyve konsantresi ve meyve suyu üretim hattında soğutma suyu geri kazanımı Yöntem: Ġki ayrı soğutma kulesi ve pompalama sistemi ile soğutma sularının sistemde yeniden kullanılması Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

37 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (MEYSU) Sağlanan Kazanımlar Proses Meyve konsantresi üretimi Soğutma Hattı Meyve suyu üretimi Soğutma Hattı Proje Öncesi Su Tüketimi (m 3 /yıl) Mevcut Su Tüketimi (m 3 /yıl) Tasarruf miktarı (%) , ,0 Toplam Soğutma Prosesleri ,2 Firma Toplam Su Tüketimi ,6 Yıllık su kazancı: m 3 OSB ye gönderilen atık su miktarı azalmıģtır.

38 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (MEYSU) Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) - Kıyaslama Referans Değerler Su Tüketimi (m 3 / m 3 içecek) Binnie, 1987b (cited in Gumbo et. al., 2003) 2.3 Gumbo et. al., Hsine et. al., Environment Report, IFC, ETBPP, Proje Öncesi 23,6 Proje Sonrası 10,6

39 DĠTAġ Doğan Yedek Parça Ġmalat ve Teknik A.ġ. GerçekleĢtirilen Uygulamalar Uygulama Isıl iģlem soğutma suyunun proseste yeniden kullanımı, fosfatlama bölümünde iyileģtirmeler Yöntem: Soğutma suyunun pompalarla ana tanka gönderilmesi Fosfatlama bölümünde yönetsel önlemlerin alınması, reaksiyon ve durulama tanklarında ters akım prensibinin uygulanması Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

40 DĠTAġ Doğan Yedek Parça Ġmalat ve Teknik A.ġ. Sağlanan Kazanımlar Su Tüketimi Proses Proje Öncesi (m 3 /yıl) Proje Sonrası (m 3 /yıl) Tasarruf (m 3 /yıl) Tasarruf (%) Isıl ĠĢlem Bölümü % 100 Fosfatlama Bölümü % 79 Firmanın Su Tüketimi % 36 Kimyasal Tüketimi Fosfatlama Bölümü kg kg kg % 29 Yer altı suyu pompalama maliyeti azalmıģtır. Atıksu arıtma maliyetleri azalmıģtır.

41 ÖZEL TEKSTĠL Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. GerçekleĢtirilen Uygulamalar Tekstil boyama ve apreleme proseslerinde kullanılan suyun optimize edilmesi, soğutma sularının yeniden kullanılması Proje kapsamında eski teknoloji olan su yumuģatma cihazının tam otomatik ve üretilen suyun kalitesini de artıran yeni sistem bir su yumuģatma ünitesi ile değiģtirilmesi Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

42 ÖZEL TEKSTĠL Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. Sağlanan Kazanımlar 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Spesifik su kullanım değerleri (kg su/kg ürün 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 YumuĢatma ĠĢlemi için Tüketilen Su Miktarı /Üretilen YumuĢak Su Miktarı (%) 6,7 7,1 1,5 0,8 0,9 Ekim Kasım Aralık Ocak ġubat Mart 0,3

43 ÖZEL TEKSTĠL Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. Sağlanan Kazanımlar Kazanım Enerji Su Miktar %22 (3,17 kwh/kg) % 54 (61,5 L/kg) (TL/yıl) Yatırım Maliyetleri Su yumuşatma üniteleri ve hidrofor Toplam Ekonomik Kazanımlar (TL/yıl) Enerji (Pompa) Enerji (ısıtma) Toplam Toplam Yatırım Tutarı Yıllık Mali Kazanç Geri Ödeme Süresi TL TL 2 aydan kısa

44 BOSAN Boyama Ltd. ġti. GerçekleĢtirilen Uygulamalar Proje bünyesinde geçekleģtirilen uygulamalar ile yüzey hazırlama iģlemleri kapsamındaki, temizleme ve kadmiyum kaplama prosesleri yerine yağ alma, durulama, oxsilan ve kurutma basamaklarını içeren daha çevreci bir üretim sistemine geçilmiģ, maneul temizlikte kullanılan tiner minimize edilmiģtir. Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

45 BOSAN Boyama Ltd. ġti. Sağlanan Kazanımlar ÇeĢit Tiner Sistemi ĠĢletme Maliyeti (Eski Sistem) Oksilan Sistemi ĠĢletme Maliyeti (Yeni Sistem) Miktar Maliyet Miktar Maliyet Su Tüketimi 400 m TL 400 m 3 Kimyasal Tüketim kg TL Enerji Tüketimi 60,000 kwh + LPG + Doğalgaz TL kg litre kwh + LPG + Doğalgaz TL (Saf su) TL + Oksilan TL ĠĢ Gücü Maliyeti 252 adam-saat TL 99 adam-saat TL Hizmet Alımı 36,000 parça TL 36,000 parça - TOPLAM TL TL + Oksilan

46 ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.ġ. GerçekleĢtirilen Uygulamalar GerçekleĢtirilen proje ile su soğutmalı (yumuģak su) ısı transfer pompalarının yerine hava soğutmalı yeni nesil pompalara geçiģ sağlanmıģtır. Bu sayede kızgın yağ iletimi için kullanılan pompaların yumuģak su tüketimi sıfırlanmıģtır. Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

47 ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.ġ. Sağlanan Kazanımlar Kazanım Açıklama Miktar Enerji Enerji Pompaların motorlarının verimli motorlar olmasından kaynaklanan enerji tasarrufu Permutit suyun soğutulması için kulelerde harcanan enerji kwh/yıl Elektrik kwh/yıl Elektrik Yıllık Mali Kazanç TL TL Su Permutit (yumuşak) su tasarrufu m 3 /yıl TL Diğer Su soğutmalı pompaların keçe değişim maliyeti TL/yıl TL TOPLAM KAZANÇ TL

48 ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.ġ. Sağlanan Kazanımlar Yatırım Maliyetleri Pompalar ,00 Ekonomik Kazanımlar Pompalardaki verimli motorlar ile elektrik tasarrufu Soğutma kulesinde pompa soğutma su çevriminin ortadan kalkması ile oluşan elektrik tasarrufu Eski pompalarda keçe değişim maliyeti (TL/yıl) 7.014,12 TL ,60 TL ,00 TL Pompa soğutmasında kullanılan permutit su üretim azaltılması ile oluşan tasarruf Toplam ,40 TL ,12 TL Toplam Yatırım Tutarı Yıllık Mali Kazanç Geri Ödeme Süresi TL TL 8 ay

49 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Pilot Projeler Sonucunda Toplam Kazanımlar Su Tasarrufu Kimyasal Tasarrufu m 3 /yıl(%22) 192 ton/yıl Tuz (NaCl) 7,7 ton/yıl Tiner 5,2 ton/yıl Sodyum Siyanür (NaCN) 1,2 ton/yıl Kadmiyum Oksit (CdO) 1,7 ton/yıl Diğer Enerji tasarrufu kwh/yıl Doğalgaz ( m 3 ) kwh/yıl Elektrik CO 2 salımında azalma 978 ton/yıl CO 2

50 GerçekleĢtirilen Faaliyetler Pilot Projeler Sonucunda Toplam Kazanımlar Diğer Kazanımlar Üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileşme Proses süresinin kısalması İş gücünden tasarruf Bakım-onarım, nakliye maliyetlerinin azalması Atıksu arıtma maliyetlerinde azalma vb. Yatırım Tutarı UNIDO Katkısı: $ Firmaların Katkısı: $ Toplam: $ Yıllık Mali Kazanç $ Geri Ödeme Süresi Yaklaşık 3 ay

51 Proje Neleri Tetikledi? Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru) Politika Reformları 27 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. AB çevre mevzuatına uyum ve rekabet gücünün artırılması : çevreye duyarlı üretim süreçleri, temiz üretim ve ekoverimlilik Sanayi sektörleri için AB uyum çalıģmaları

52 Proje Neleri Tetikledi? Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı, Ulusal Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Stratejisi Eylem Planı (çalıģmalar devam ediyor) Politika Reformları Eko-verimlilik (temiz üretim) konusu ayrı bir konu baģlığı Eko-verimlilik merkezinin kurulması planlanan bir eylem

53 Proje Neleri Tetikledi? KOSGEB ÇEVRE ALANINDA YOL HARĠTASI GELĠġTĠRME PROJESĠ Politika Reformları Temiz üretim en önemli konu baģlıklarından biri Uygulama projeleri Kapasite OluĢturma Farkındalık Yaratma

54 Proje Neleri Tetikledi? TTGV nin Yeni Projeleri AB Projesi: Orta Anadolu Bölgesi nde KOBĠ lere çevre ve temiz üretim alanında hizmetlerin verilmesi, hizmet sağlayıcılar ile iģbirliklerinin oluģturulması ( ) BM Ortak Programı Tekstil Sektörü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi: Malatya-Adıyaman-Gaziantep- KahramanmaraĢ bölgesinde tekstil firmalarının çevre alanında kapasitelerinin geliģtirilmesi ( ) Endüstriyel Simbiyoz Projesi: BTC ġirketi sponsorluğunda Ġskenderun Körfezi nde firmalar arası iģbirliklerinin ve ortak yaģam ( ) ĠZKA ve EBSO ile iģbirliği içinde Ġzmir de Temiz Üretimin YaygınlaĢtırılması Projesi

55 TEŞEKKÜRLER Ferda ULUTAŞ Çevre Projeleri Grubu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberplaza B-Blok Kat: 5-6 Bilkent/Ankara

Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı

Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı SANAYĠDE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE UYUM VE EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI RIO+20 Sonrası İş Dünyası Diyaloğu Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 19 Eylül

Detaylı

EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR

EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR Program Faaliyetleri ve Kazanımların Paylaşımı Çalıştayı Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Grubu 08 Haziran

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Prof.Dr. Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Beytepe Ankara REC Bölgesel Çevre Merkezi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 1 Aralık 2011 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KAPSAM

Detaylı

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKOVERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR Emrah ALKAYA 1, Merve BÖĞÜRCÜ 1, Ferda ULUTAŞ 1, Göksel Niyazi DEMİRER 2 1 Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 7 Mart 2012 Ceyhan Öğretmenevi/ ADANA KAPSAM Kısaca

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI (Ocak 2011 Şubat 2014) SONUÇLAR VE KAZANIMLAR İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ NEDİR? Endüstriyel

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ ENVE ENERJĠ EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ Bu Yayın, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Verimli

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

MDG-F 1680 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi

MDG-F 1680 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi MDG-F 1680 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi TÜRKİYE / MDG / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye de Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (MDG) ulaşılması çabaları, başlıca: MDG 1 (Aşırı yoksulluk

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Enerji ve sera gazı emisyon profili Ön eylem planı ve Uygulama Stratejisi Final Rapor rev 2 20 Eylül 2011 INTERNATIONAL CONSEIL ENERGIE 27, rue de Vanves 92772 Boulogne-Billancourt

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi Kadir DEMİRBOLAT Şb. Md. V. 21 Nisan 2012 Antalya İklim Değişikliğine

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı