TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU"

Transkript

1 TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü" Projesi kapsamýnda çalýþan ODA'mýz üyesi meslektaþlarýmýzýn sorunlarýnýn kamuoyuna ve kamu yönetimi organlarýna duyurulmasý ve çözümlerinin oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarýmýz sürüyor. Bu kapsamda; ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 4 Þubat 2006 günü Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize tarým danýþmanlarýyla; 9 Þubat 2006 günü Muðla tarým danýþmanlarýyla, 11 Þubat 2006 günü Erzurum tarým danýþmanlarýyla, 1 Nisan 2006 günü de Kýrklareli tarým danýþmanlarýyla toplantýlar yaptý. Ayrýca Türkiye çapýnda görev yapan Tarým Danýþmanlarýnýn Bölge Temsilcileri'nin, 18 Nisan 2006 Salý günü konunun taraflarýyla Ankara'da yaptýklarý toplantýya, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN katýlarak, sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hamdi ARPA ve Fatih TAÞDÖÐEN'in de katýlýmýyla ayný günün akþamý ODA'mýz Lokali'nde bir toplantý düzenlendi. Denizli Þubemiz, 8 Þubat 2006 tarihinde, Mersin Þubemiz,13 Þubat 2006 tarihinde, Balýkesir Þubemiz 20 Þubat 2006 tarihinde, Erzurum Þubemiz Þubat ayý içinde, Diyarbakýr Þubemiz 18 Mart 2006 tarihinde, Hatay Þubemiz Mart ayý içinde, Trabzon Þubemiz de 8 Nisan 2006 tarihinde, illerinde görevli tarým danýþmanlarýyla toplantýlar gerçekleþtirmiþtir. Anýlan toplantýlarda, danýþmanlarýn 2006 yýlý sonu itibariyle kadroya alýnmalarýna yönelik çalýþmalarýn sürdürülmesine karar verilmiþtir. Bunun yanýnda, Mersin'de 10 Þubat 2006 tarihinde Sn. Baþbakan Recep Tayyip ERDOÐAN'ýn meslek kuruluþlarý ile yaptýðý toplantýda, ODA'mýzýn Mersin Þube Baþkaný Mehmet ATEÞ, Baþbakan'a "1000 Tarým Gönüllüsü Projesi kapsamýnda çalýþan meslektaþlarýmýzýn durumunu" sormuþtur. Baþbakan, proje kapsamýnda çalýþan ziraat mühendislerinin kadroya alýnmalarýna çalýþýldýðýný; bu mümkün olmazsa görev sürelerinin uzatýlacaðýný ifade etmiþtir. Buna karþýlýk, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn TBMM'de milletvekillerinin yazýlý-sözlü soru önergelerine verdikleri yanýtlarda, "geçici-þarta baðlý sözleþmeli" statüsünün altý çizilerek, herhangi bir olumlu açýlým sergilenmemektedir. ODA'mýz, üyelerimiz olan tarým danýþmanlarýnýn sorunlarýný etkin biçimde izlemeye devam edecektir. Tarým danýþmaný üyelerimize duyurulur. ÖÐRENCÝ KOLU ÝLE TOPLANTI ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER, 2 Mart 2006 Perþembe günü, ZMO Öðrenci Kolu ile bir toplantý yaptý. UM:AG'DAN ODA'MIZA TEÞEKKÜR BELGESÝ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERÝ TOPLANTISI ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Çevre ve Orman Bakanlýðý Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý'nca 3-5 Mart 2006 tarihlerinde Muðla'da düzenlenen, "Özel çevre koruma bölgesinde kýrsal alan planlamasý ve planlama standartlarýnýn oluþturulmasý" konulu seminere katýlarak, ODA görüþlerimizi aktardý. Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik Vakfý'nýn 13. Adalet ve Demokrasi Haftasý'na katkýda bulunan örgütlere yönelik olarak 28 Þubat 2006 tarihinde düzenlediði geceye, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER katýldý. Etkinlik kapsamýnda ODA'mýza katkýlarý nedeniyle teþekkür belgesi verildi. GÜNAYDIN UM:AG VAKFI'NDA DERS VERDÝ 11 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Mart 2006 Cuma günü Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik Vakfý'nda, Araþtýrmacý Gazetecilik Eðitim Programý öðrencilerine, "Türkiye'de Tarým Politikalarý" konulu bir ders verdi.

2 GENEL KURUL ANKARA DELEGELERÝ ÝLE SOHBET TOPLANTISI ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurul'u öncesinde, Ankara delegeleri ve doðal delegeler ile sohbet etmek amacýyla, 1 Mart 2006 Çarþamba günü ODA'mýzda yemekli bir toplantý gerçekleþtirildi. "KÜRESELLEÞME POLÝTÝKALARININ TÜRK TARIMINA ETKÝLERÝ ve ZMO'NUN BAKIÞI" KONFERANSI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Tarým Ekonomisi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, 22 Nisan 2006 Cumartesi günü Antalya Mimarlar Odasý Konferans Salonu'nda ikili konferans verdiler. GÜNAYDIN'ýn "Küreselleþme Politikalarýnýn Türk Tarýmýna Etkileri ve ZMO'nun Bakýþý" konulu sunumu ilgiyle izlendi. ÝZMÝR ÝKTÝSAT KONGRESÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ýzmir Ýktisat Kongresi kapsamýnda, 9 Nisan 2006 Pazar günü gerçekleþtirilen "Tarýmýn Durumu ve Olanaklarý" baþlýklý oturumda, "Tarýmdaki Dönüþüm ve Alternatif Model Ne Olmalýdýr" konulu bir sunum yaptý. Oturumda, Dünya Gazetesi Ýzmir Temsilcisi Ali Ekber YILDIRIM ile CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Oðuz OYAN'ýn da sunumlarý oldu. TÜRK TARIMININ GELECEÐÝ VE STÖ'LERÝN ROLÜ KONFERANSI ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 24 Þubat 2006'da Gaziantep'te, "Türk Tarýmýnýn Geleceði ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü" konulu bir konferans verdi. TARIM BAKANLIÐI TOPLANTISI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik bilgi alýþveriþi saðlanmasý için, 22 Þubat 2006'da Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi EKER baþkanlýðýnda yapýlan ve tüm üst düzey yöneticilerin yer aldýðý toplantýya katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Toplantýda, Tarým Bakanlýðý Teþkilat Kanunu, Tarým Reformu ve Kýrsal Kalkýnma Genel Müdürlüðü Kuruluþ Kanunu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Destekleme Kurumu Baþkanlýðý Kuruluþ Kanunu ve Tarýmsal Araþtýrma Geliþtirme Merkezi Kuruluþ Kanunu tasarýlarý ele alýndý. ODA Baþkanýmýz toplantýda, özellikle Veteriner ve Gýda Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün organizasyonundaki yanlýþlýklarý, altýný çizerek vurguladý. "GIDA SEKTÖRÜNÜN BEKLENTÝLERÝ" SEMÝNERÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan Günaydýn, Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan 16 Mart 2006 tarihinde düzenlenen, "Kuþ Gribi, Merdivenaltý Üretim ve Gýda Terörü Gölgesindeki Gýda Sektörünün Beklentileri" konulu seminere katýldý. Saðlýklý Tavuk Bilgi Platformu'ndan Zuhal DAÞTAN, TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý'ndan Prof. Dr. Aykut AYTAÇ, Arena Genel Yayýn Yönetmeni Uður DÜNDAR, ÝTO 69 Nolu Otel Lokanta ve Eðlence Yerleri Komite Üyesi Sadýk ÇELÝK, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Prof. Dr. Tahsin YEÞÝLDERE, TÜDER Baþkaný Engin BAÞARAN ve Türkiye Ziraat Odalarý Birliði'nden Levent GENÇ de seminerde konuþmacý olarak yer aldý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN seminerde, kuþ gribi konusundaki ODA'mýzýn deðerlendirmelerini anlattýktan sonra, tarým politikalarýndaki son geliþmeler, gýda güvenliði ve biyogüvenlik, gýda sektöründe kayýt dýþýlýk, merdivenaltý üretim, içsel-dýþsal denetim alanlarýndaki sorunlar ve çözüm önerilerimizi katýlýmcýlarla paylaþtý. 12 TMMOB DÝLEKÇELERÝ TBMM'YE VERÝLDÝ Kamuda çalýþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn ücret yetersizliði ve ücret adaletsizliðine yönelik haklý talepleri içeren dilekçeler, 7 Mart 2006 Salý günü TBMM Baþkanlýðý'na verildi. Dilekçeleri vermek için önce TMMOB önünde toplanan grup, buradan TBMM'ye yürüdü. TBMM Dikmen Kapýsý önünde de bir basýn açýklamasý yapýldý. Etkinliðe, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Saymanýmýz Hamdi ARPA, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ katýldý. 21. YÜZYIL TÜRKÝYE ENSTÝTÜSÜ TOPLANTISI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 21. Yüzyýl Türkiye Enstitüsü'nün 22 Mart 2006 Çarþamba günü düzenlediði "Beyin Fýrtýnasý" toplantýsýna katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Eski Tarým ve Köyiþleri Bakaný Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP, Türkiye Yem Sanayi Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný M. Ülkü KARAKUÞ, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliði Baþkaný Dr. Mustafa ALTUNTAÞ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Numan AKMAN ve Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN ile Ziraat Odalarý Birliði'nden Prof. Dr. Erkan BENLÝ'nin yer aldýðý toplantýda, "Türkiye'de Tarým ve Tarým Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusu irdelendi. ORDU'DA BAÞAK BALOSU Ordu Ýl Temsilciliðimizin Baþak Balosu, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn da katýlýmýyla 17 Mart 2006 Cuma günü gerçekleþtirildi. GÜNAYDIN ve Ýl Temsilcimiz Mehmet BAYHAN gecede birer konuþma yaptýlar. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, coþkulu gecede, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi'nin emekli Dekaný Prof. Dr. Y. Nurettin ÝSMAÝLÇELEBÝOÐLU'na, mesleðe yaptýðý katkýlar nedeniyle ODA adýna plaket sundu. Ordu Valisi Metin ASLANBAÞ, akademisyenler ve meslektaþlarýmýzýn da hazýr bulunduðu gecede, meslekte 25. yýlýný doldurmuþ üyelerimize de birer þilt verildi. Baloya, Trabzon Þube Baþkanýmýz Mehmet TAÇOÐLU ve Þube Saymanýmýz Avni AYDIN da katýldý.

3 ODA BAÞKANIMIZ, BERLÝN'DEKÝ ETKÝNLÝÐE KATILDI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Mart 2006 tarihlerinde Almanya-Berlin'de, "Ermeni soykýrýmýnýn emperyalist bir yalan" olduðuna iliþkin tezleri dünya kamuoyuna aktarmak amacýyla düzenlenen ve birçok siyasal parti ile demokratik kitle örgütünün yer aldýðý etkinliðe katýldý. Toplantý, Osmanlý döneminde savaþ ortamýnda karþýlýklý olarak yaþanmýþ insani acýlarýn, bugünün Türkiye'si üzerinde oynanan oyunlarýn gerekçesi olmamasý üzerine irade beyan etme amacýný taþýyordu. AVRUPA SOSYAL FORUMU ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Sosyal Forumu'nun 4-7 Mayýs 2006 tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleþtirdiði toplantýya katýlarak, "GDO Temelli Emperyalizmin Türkiye Görünümleri" baþlýklý bir sunum yaptý. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ de, Forum'da, "Türkiye'de Çiftçilerin Durumu AB Üyeliði Görüþmelerinde Deðiþim Gereksinimleri" konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Toplantýya ayrýca ODA'mýzýn Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri ve bazý Þube Baþkanlarý da katýldý. Avrupa Sosyal Forumu, emek eksenli bir Avrupa kurmanýn, baþka bir dünya inþa etmenin zeminini oluþturma amacýný taþýyordu. TMMOB SU POLÝTÝKALARI KONGRESÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 23 Mart 2006 Perþembe günü TMMOB Su Politikalarý Kongresi'nin 6. Oturumunda, Baþkanlýk görevini üstlendi. Oturumda, Y. Doç. Dr. Ayþegül KÝBAROÐLU, Vakur SÜMER, Özlem KAPLAN ve Ýlhan SAÐSEN; Dr. Nüvit SOYLU ve Erkan ALEMDAROÐLU; Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK ve Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM; Halis UYSAL; Dr. Ferhat ÞELLÝ, A. Mekin TÜZÜN, Nesrin BAYSAN, Gonca Karaca BÝLGEN ve Prof. Dr. Süleyman KODAL sunum yaptýlar. "AB'YE KATILIM: TÜRKÝYE'DE TARIM VE KIRSAL ALANLAR ÝÇÝN PERSPEKTÝFLER" ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun evsahipliðinde, 28 Mart 2006 Salý günü Ýzmir'de gerçekleþtirilen, "AB'ye katýlým: Türkiye'de tarým ve kýrsal alanlar için perspektifler" baþlýklý uluslararasý konferansa katýldý. Etkinlikte, AB'nin Ortak Tarým Politikasý, AB'ye katýlýmýn Türkiye'deki tarým alanlarýna ve kýrsal bölgelere etkileri ile katýlým öncesinde AB tarafýndan Türk çiftçilerine verilebilecek mali yardýmlar konularý iþlendi. Konferansýn ikinci ayaðý, 30 Mart 2006 Perþembe günü Adana'da gerçekleþtirildi. PROGRAM DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü'ne baðlý Araþtýrma Kuruluþlarý ve Ýl Kontrol Laboratuvarý Müdürlükleri tarafýndan yürütülen projelerin deðerlendirilmesi amacýyla, Mart 2006 tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen, "Program Deðerlendirme Toplantýsý"na ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER katýlarak, görüþlerimizi dile getirdi. "AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE TARIMI" KONFERANSI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Düzce Ýl Temsilciliðimizin etkinlikleri kapsamýnda 3 Nisan 2006 tarihinde, Gençlik Merkezi salonunda, "Avrupa Birliði ve Türkiye Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferansa, Düzce Valisi Halil NÝMETOÐLU, Tarým Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Kocaeli Ýl Temsilcimiz Aykut Sami ÜNAL, Bolu Ýl Temsilcimiz Niyazi KALFA ve Düzce Ýl Temsilcimiz Hakan ÇETÝN de katýlým saðladý. GÜNAYDIN konferansta, Türkiye'nin son dönemlerde izlediði ulusal çýkarlarýmýza uymayan politikalarýnýn üreticileri ve sektörü getirdiði nokta, günümüz AB politikalarýnýn tarýmýmýz açýsýndan bir çýkýþ yolu olup olamayacaðý ve tarýmýmýzýn rekabetçi bir yapýya kavuþturulabilmesi için yapýlmasý gerekenler konusunda bilgi verdi. Konferans ilgiyle izlendi. TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERÝ KONSEYÝ ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI TOPLANTISI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Nisan 2006 tarihlerinde Isparta'da gerçekleþtirilen Dekanlar Toplantýsý'na katýlarak, tarýmsal yükseköðretim konusunda ODA görüþlerimizi dile getirdi. 13

4 14 DÜNYA SU GÜNÜ'NÜ KUTLADIK 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle ODA'mýz, TÜSKOOP-BÝR, ATO ve TOBB'un ortaklaþa düzenlediði, "Küresel Su Politikalarý Karþýsýnda Ulusal Su Yönetimi" Sempozyumu, 21 Mart 2006 Salý günü TOBB Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan TÜSKOOP-BÝR Genel Baþkaný Halis UYSAL, sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri arasýndaki haksýz rekabete son verilmesini istedi. Türkiye'nin kooperatifçilik ile kalkýnabileceðini anlatan UYSAL, "Türkiye su zengini bir ülke deðil. Yer altý sularýnýn stratejik seviyesi günden güne düþmekte. Kuyulardan deniz suyu geliyor. Kýþýn yaðan yaðmurlarý, yazýn akýp giden sularý depolayýp tarýma vermeliyiz" diye konuþtu. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye'nin sattýðýndan daha fazla tarým ürünü ithal eden bir ülke haline geldiðine dikkat çekerek, "Bu tarýmý ihmal eden yanlýþ politikanýn bir sonucudur. Ülke, tarým sektörü açýsýndan tarihinin en kötü dönemini yaþamaktadýr" dedi. AB ve DTÖ sürecinin Türk tarýmý için önemli tehditler içerdiðine dikkat çeken GÜNAYDIN, Türkiye'nin doðru destekleme politikalarý uygulamasý gerektiðini vurguladý. GÜNAYDIN, yýlda en az 500 bin hektar alanýn sulamaya açýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýna iþaret etti. TOBB Baþkan Yardýmcýsý Faik YAVUZ, su kaynaklarýnýn iyi deðerlendirilemediðini belirtirken, gereken önlemler alýnmazsa, Türkiye'nin gelecekte su sorunu yaþayan bir ülke olabileceði uyarýsýnda bulundu. SHP Genel Baþkaný Murat KARAYALÇIN, Türkiye'nin su kaynaklarýný koruyabilmesi için mutlaka yeni bir planlama anlayýþýný devreye koymasý gerektiðini söyledi. KARAYALÇIN, "Türkiye su kaynaklarýnýn yalnýzca yüzde 36'sýný kullanabiliyorsa, geriye kalaný saða sola, denize gidiyorsa bu Türkiye'nin çok büyük bir ayýbýdýr" dedi. "Küresel Süreçte Ulusal Su Yönetimi" Sempozyumda, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur ÖYMEN, "Küresel Süreçte Ulusal Su Yönetimi" konulu özel bir sunum yaptý. ÖYMEN, su konusunun gelecekte savaþlara neden olabilecek kadar ciddi bir konu olduðunu belirterek, "Dünyada demokrasiler arasýnda hiç savaþ çýkmamýþ bugüne kadar. O zaman bölgede demokrasinin yayýlmasý için çalýþacaksýnýz ki su savaþlarý olmasýn" dedi. Dünya nüfusunun yarýsýnýn yeterli su kaynaklarýndan mahrum olduðunu belirten ÖYMEN, "Türkiye'de su kaynaklarý kýsýtlý. Bu gidiþle su fakiri olabiliriz. Ama bunun gibi hayati konularda hükümetten bir hareket göremiyoruz" diye konuþtu. Toprak kaynaklarýnýn da azaldýðýna iþaret eden ÖYMEN, "Topraðýmýza sahip çýkmamýz gerekirken, tam tersine topraklarýmýzý yabancýlara peþkeþ çekiyoruz" dedi. ÖYMEN, Güneydoðu'daki mayýnlý arazilerin temizlenmesi karþýlýðýnda yabancýlara kiraya verilmesi uygulamasýna karþý da yargý yoluna baþvuracaklarýný bildirdi. "Bir Ömür Suyun Peþinde" Sempozyumda, 9. Cumhurbaþkaný Süleyman DEMÝREL, "Bir Ömür Suyun Peþinde" konulu özel bir sunum yaptý. Kuraklýðýn dünyadaki en önemli meselelerden olduðunu belirten DEMÝREL, "Su olmazsa hayat olmaz. Bu ülkenin insanlarýný yoksulluktan, ýstýraptan ve suyun gazabýndan kurtararak, rahata kavuþturmalýyýz" dedi. Türkiye'de 1950'de 3 bin adet traktör varken, 2000 yýlýnda bu rakamýn 1 milyona ulaþtýðýný anlatan DEMÝREL, "1950'lerde 3 tane baraj vardý. Bugün 211 tane baraj var. Mevcut sulamalarý ýslah ederek, daha verimli hale getirmeli ve yeni tesisler yapmak suretiyle sulanan alaný 85 milyon dönüme çýkartmalýyýz" diye konuþtu. GAP Projesi'nin Türkiye'nin gururu olduðunu belirten DEMÝREL, bu projenin tamamlanmasýný ve bölge halkýnýn bunun takipçisi olmasýný istedi. AB ile müzakerelere iþaret eden DEMÝREL, Türkiye'nin AB ile beraberliðini, Türk köylüsünü feda ederek yapamayacaðýný vurguladý. Sempozyumda, "Küreselleþme Sürecinde Sularýmýzýn Yönetimi" baþlýklý oturum ile "Sulama Kooperatiflerinin Sorunlarý ve Çözüm Yollarý" konulu bir panel de gerçekleþtirildi. Geniþ katýlýmlý sempozyum, büyük ilgiyle karþýlandý. Sempozyumun tamamlanmasýnýn ardýndan bir Sonuç Bildirgesi yayýnlandý.

5 "AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNÝN ÜLKEMÝZ TARIMINA ETKÝLERÝ" PANELÝ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Kýrklareli Ýl Temsilciliði, Tarým Orkam Sen Kýrklareli Ýl Temsilciliði, Kýrklareli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan 1 Nisan 2006 tarihinde Kýrklareli Ticaret Borsasý konferans salonunda düzenlenen ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Kýrklareli Ýl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN tarafýndan yönetilen "Avrupa Birliði Sürecinin Ülkemiz Tarýmýna Etkileri" konulu panele, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Kurulu Sözcüsü Abdullah AYSU katýldý. Tarýmýmýzýn yapýsal sorunlarý, uygulanan tarým politikalarýnýn üretici ve tüketici aleyhine nasýl kurgulandýðý, Avrupa Birliði (AB) sürecinin ülkemiz tarýmýný kalkýndýracak mali bir kaynak yaratmayacaðý, AB'nin kendi içerisinde çok vitesli bir Avrupa'ya dönüþtüðü, AB'nin Türkiye'den gümrük vergilerini sýfýrlamasýný istediði, bunun da rekabet gücü bulunmayan ülkemiz tarýmý açýsýndan tam bir yýkým anlamýna geldiði, diðer yandan Dünya Ticaret Örgütü'nün gümrük vergileri konusundaki kararlarýnýn kesinleþmesinin de ayný yýkýcý etkiyi oluþturacaðý, Türkiye'nin süreç içerisindeki avantajlarý ve dezavantajlarý, önlem olarak yapýlmasý gerekenler konularýný örneklerle sunan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, dinleyicilerin destek alkýþlarý karþýsýnda sýk sýk sunumuna ara vermek zorunda kaldý.soru-cevap bölümü de oldukça düzeyli geçen panel büyük ilgiyle izlendi. Etkinliðe Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK da katýldý. "SARMISAKLI SATILAMAZ! TOPRAÐINA SAHÝP ÇIK!" MÝTÝNGÝ Lüleburgaz Demokrasi Platformu tarafýndan 2 Nisan 2006 tarihinde Lüleburgaz Kongre Meydanýnda düzenlenen ve Ýstanbul, Tekirdað Þubelerimiz ile Kýrklareli, Edirne Temsilciliklerimizin üyeleri ile aktif katýlým saðladýðý "Sarmýsaklý Satýlamaz! Topraðýna Sahip Çýk!" mitinginde, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN halka seslendi. Cumhuriyetin kuruluþundan günümüze izlenen tarým politikalarýný, Türkiye'nin artýk tarým ürünleri açýsýndan yurtdýþýna baðýmlý bir ülke olduðunu, bugün ülkeyi yönetenlerin yurdun efendisi köylüye bakýþ açýsýný, tarýmda istihdam konularýný, tohumda dýþa baðýmlýlýðýn ne anlama geldiðini ve þeker sektöründe oynanan oyunlarý coþkulu kalabalýða anlatan ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, artýk Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan herkesin ülkemizi dýþa baðýmlý hale getiren her hareketin karþýsýnda daha da güçlü durmasýnýn zamanýnýn geldiðini belirterek, Nazým Hikmetin bir þiiri ile konuþmasýný tamamladý. GÜNAYDIN, miting sonrasýnda ODA'mýz üyeleri ile birlikte Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesini ziyaret etti. "AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA TÜRKÝYE TARIMI" KONFERANSI ODA mýz ve Tarým Orkam Sen tarafýndan 4 Nisan 2006 tarihinde Bursa Tarým Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda düzenlenen etkinlikte, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Avrupa Birliði ve Dünya Ticaret Örgütü Kapsamýnda Türkiye Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali KOÇKAYA'nýn yaný sýra birçok sendikalý ve meslektaþýmýzýn yoðun katýlým saðladýðý konferansýnda GÜNAYDIN, tarým alanýnda yaþanan özelleþtirmelerin üreticiye ve tüketiciye yansýmalarý, dolayýsýyla ülke tarýmýna olan olumsuz etkileri, gerek AB sürecinde gerekse Dünya Ticaret Örgütü'nün bir yaptýrýmý olarak gümrüklerin indirilmesinin tarým sektörünü ne yönde etkileyeceði ve alýnmasý gereken önlemler konularýnýn üzerinde durdu. 15

6 "AB SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI" PANELÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Bandýrma Ticaret Borsasý ve Dünya Gazetesi'nin iþbirliði ile 4 Nisan 2006 günü Bandýrma Ticaret Borsasý konferans salonunda düzenlenen "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu panele katýldý. Dünya Gazetesi yazarlarýndan Osman AROLAT'ýn yönettiði panelde konuþmacý olarak ayrýca Bandýrma Ticaret Borsasý Baþkaný Halit SEZGÝN, Un Sanayicileri Federasyonu Genel Sekreteri Edip Hilmi AKTAÞ, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler ve AB Koordinasyon Daire Baþkaný Kemal SANDIK, Dünya Gazetesi tarým yazarý Ali Ekber YILDIRIM yer aldý. ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN'ýn, AB sürecinde tarýmda istihdam ve küçük köylünün durumu, tarýmda destekler ve üretim maliyetlerin geliþmiþ ülkelerle kýyaslanmasý, AB, IMF, Dünya Bankasý ve Dünya Ticaret Örgütü'nün tarýmýmýz üzerine yaptýklarý etkiler ve çözüm arayýþlarýný konu alan sunumu, özellikle çiftçilerin katýlým saðladýðý salonda büyük ilgi uyandýrdý. ULUSLARARASI YEM KONGRESÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Nisan 2006 tarihlerinde Antalya'da gerçekleþtirilen "8. Uluslararasý Yem Kongresi ve Yem Sergisi"ne katýldý. ÇAYIR MERA VE YEM BÝTKÝLERÝ TOPLANTISI Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca 6-7 Nisan 2006 tarihleri arasýnda Denizli'de gerçekleþtirilen, "Çayýr Mera ve Yem Bitkileri 2. Danýþma Kurulu Toplantýsý"na, Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. "KAMU PERSONELÝ, SOSYAL GÜVENLÝK, GENEL SAÐLIK SÝGORTASI YASA TASARILARI VE KAMU ÇALIÞANLARI ÜZERÝNE ETKÝLERÝ" KONFERANSI ODA'mýzýn düzenlediði "Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda, SES Genel Baþkaný Dr. Köksal AYDIN ve SES Avukatý Öztürk TÜRKDOÐAN, 8 Nisan 2006 Cumartesi günü ODA'mýz Lokali'nde, "Kamu Personeli, Sosyal Güvenlik, Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýlarý ve Kamu Çalýþanlarý Üzerine Etkileri" konulu ikili bir konferans verdiler. SES Genel Baþkaný Köksal AYDIN, Türkiye'nin yaþ sýnýrý nedeniyle OECD ülkeleri arasýnda emeklilik yaþý en yüksek ülkelerden biri olduðunu kaydetti. Yeni tasarý ile bu yaþýn 65'e çýkartýldýðýna iþaret eden AYDIN, "Mevcut yasa tasarýsýyla emekli olmak neredeyse hayal. Ortalama yaþam ömrü zaten 65. Türkiye'de yaþlý nüfus artýyor iddiasý bilimsel verilerle baðdaþmýyor. 'Daha uzun süre çalýþsýn, mümkünse emekli olmadan ölsün, sistemden para almasýn' deniliyor" diye konuþtu. Tasarýnýn sosyal güvenlik alanýný çökertmeyi hedeflediðini belirten AYDIN, "Alýn terimiz birilerine peþkeþ çekilecek. Saðlýk alaný denemeyanýlma alaný deðildir. Bu yasa tasarýsýný mutlaka ve mutlaka tarihin çöplüðüne atmamýz gerekiyor" dedi. 16 SES Avukatý Öztürk TÜRKDOÐAN da, tasarý ile devletin sosyal devlet olmaktan çýktýðýný vurgulayarak, "Eðitim, saðlýk kamu hizmeti olmaktan çýkýyor. Sosyal haklarýn birçoðu kaldýrýlýyor. Geriye bir tek güvenlik devleti kalýyor. Çalýþaný hiç düþünmeyen bir metin hazýrlanmýþ" diye konuþtu. TÜRKDOÐAN, tasarýnýn Anayasa'ya da aykýrý olduðunu belirtti.

7 ORGANÝK ÜRÜNLER VE ÇEVRE FUARI 5. Uluslararasý Organik Ürünler ve Çevre Fuarý etkinlikleri kapsamýnda, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, 8 ve 9 Nisan 2006 tarihlerinde Ýstanbul'a giderek etkinliklere katýldý. GDO'ya Hayýr Platformu tarafýndan 8 Nisan 2006 günü düzenlenen Dünyada ve Ülkemizde GDO Sorunu konulu panelde Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK oturum baþkanlýðý yaptý. Tütün Sen Genel Baþkaný Ali Bülent ERDEM, Tüketici Dernekleri Federasyonu Baþkaný Turhan ÇAKAR, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vezan KARABULUT, Doða-Der üyesi Arca ATAY'ýn konuþmacý olduðu panel ilgiyle izlendi. Etkinliðin öðleden sonraki bölümünde düzenlenen Dünyada ve Ülkemizde Tarýmýn Sorunlarý ve Köylü Tarýmý konulu panele katýlan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Dünya Ticaret Örgütü'nün Tarým Politikasý ve Tarým Sistemlerine Etkileri konulu bir sunum yaptý. Oturum Baþkanlýðýný Yýldýz Teknik Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Þeminur TOPAL'ýn yaptýðý panelin diðer konuþmacýlarý Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Kurulu Sözcüsü Abdullah AYSU, Ekolojik Tarým Organizasyonundan Doç. Dr. Eftal DÜZYAMAN, Üzüm Sen Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU oldu. II. ÖÐRENCÝ KONGRESÝ COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte düzenlediði "II. Öðrenci Kongresi", 13 Nisan 2006 Perþembe günü büyük coþkuyla gerçekleþtirildi. Kongrenin açýlýþýnda konuþan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, kongre nedeniyle büyük bir heyecan duyduðunu belirterek, "Öðrenci Kongresi bu anýt fakülteye, mesleðimize çok yakýþýyor. Bu fakülte birçok ilke imza atmýþtýr. Kongremizi Ziraat Mühendisleri Odasý ile birlikte düzenlemekten gurur duyuyorum. Çok önemli bir mesleðe ve ODA'ya sahibiz" dedi. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN da, öðrencilere Ziraat Mühendisliði mesleðini ve ODA'mýzý tanýtan bilgiler verdi. Öðrencilere, "ODA ve ülke yönetiminde söz sahibi olmak üzere bu sýralarý dolduruyorsunuz" diye seslenen GÜNAYDIN, Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn, meslek hak ve yetkilerine sahip çýkarak, onlarý geliþtirdiðini vurguladý. ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ZÝRAAT FAKÜLTESÝ II. CANSUYU BAYRAMI ODA'mýzýn Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaþa düzenlediði "II. Cansuyu Bayramý", 14 Nisan 2006 tarihinde gerçekleþtirildi. ODA'mýz etkinlik kapsamýnda bir stant açarak, yayýnlarýný tanýttý. Etkinliðe ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Iþýk KANSU da katýldý. AB VE DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve ZMO Hatay Þubesi tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Nisan 2006 pazartesi günü Hatay'da, "AB ve Dünya Ticaret Örgütü Sürecinde Türk Tarýmý" konulu bir konferans verdi. MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonu'ndaki konferans büyük beðeniyle karþýlandý. T.ÞEKER FABRÝKALARI ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SEÇÝMÝ YAPILDI Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ'de görev yapan meslektaþlarýmýz, 19 Nisan 2006 Çarþamba günü ODA'mýza gelerek, iþyeri temsilciliði seçimini gerçekleþtirdiler. Meslektaþlarýmýz ayný zamanda ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile beraber sektörün ve mesleðin sorunlarý üzerinde karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. 17

8 MÜMTAZ SOYSAL DAN ODA MIZA ZÝYARET Baðýmsýz Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Baþkaný Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL ve beraberindeki heyet, 24 Mart 2006 Cuma günü ODA'mýzý ziyaret ederek Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþtü. Görüþmeye, ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný ve CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN de katýldý. YÜCEL AÞKIN DAN ODA MIZA ZÝYARET Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel AÞKIN ve eþi Yrd. Doç. Dr. Oya AÞKIN, 16 Þubat 2006 Perþembe günü ODA'mýzý ziyaret ederek Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþtüler. Sýcak bir sohbet havasýnda geçen ziyarette, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özden GÜNGÖR, Burhan HARMANKAÞI ve Kadriye KALINBACAK ile Genel Sekreterimiz Ural ERSOY da hazýr bulundu. TÜM KÖY SEN ZÝYARETÝ Tüm Köy Sen Eðitim ve Örgütlenme Uzmaný Satýlmýþ BAÞKAVAK, Bismil Þube Baþkaný Halil DURU ve Sinan Köylüsü Heybet ÝLDENÝZ, 31 Mart 2006 Cuma günü ODA'mýzý ziyaret ederek, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ile bir görüþme yaptýlar. Tüm Köy Sen heyeti, Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçesi'nde topraklarýna aða tarafýndan el konulan Sinan Köylüleri için ODA'mýzdan destek istediler. GÜNAYDIN, ÝZMÝRLÝ MESLEKTAÞLARIMIZI ZÝYARET ETTÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 27 Mart 2006 tarihinde Ýzmir'de iþyerlerini ziyaret etti. Bu kapsamda, TMO Ýzmir Þube Müdürlüðü, Zirai Karantina Müdürlüðü, Menemen Toprak ve Su Kaynaklarý Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü ve Tarým Ýlçe Müdürlüðü'ne giden GÜNAYDIN, meslektaþlarýmýzla görüþ alýþveriþi yaptý. Toplantýlarda, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý ve özlük haklarýndaki son geliþmeler yanýnda, tarým sektörü ve AB iliþkileri de ele alýndý. ODA BAÞKANIMIZIN DÜZCE VE BURSA TEMASLARI Ziraat Mühendisleri Odasý Düzce Ýl Temsilciliðimizin etkinlikleri kapsamýnda, 3 Nisan 2006 tarihinde Düzce'de bulunan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, il genelinde çeþitli ziyaretler yaptý. Öncelikle Duraklar Köyü kahvehanesinde üreticilerle bir araya gelen ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, sorunlarý dinledikten sonra ODA çalýþmalarýmýz ve tarým politikalarý konusunda bilgiler verdi. Toplantýnýn devamýnda Düzce TV'nin sorularýný yanýtlayan GÜNAYDIN daha sonra Vali Halil NÝMETOÐLU ile görüþerek ODA'mýz konusunda tanýtýcý bilgiler sundu. Ardýndan Tarým Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN ile görüþen ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, il genelinde tarýmýn sorunlarý konusunda bilgiler aldý. Çeþitli etkinlikler kapsamýnda 4 Nisan 2006 tarihinde de Bursa'ya giden ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Tarým Ýl Müdürü Hüseyin YILDIZER ve Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali KOÇKAYA ile bir araya geldi, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusunda görüþmelerde bulundu. Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK da, GÜNAYDIN'ýn etkinliklerine katýlým saðladý. 18 GÜNAYDIN, TRABZON ÝL MÜDÜRLÜÐÜ'NÜ ZÝYARET ETTÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 17 Mart 2006'da Trabzon Tarým Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Ýl Müdürü Temel ÞAHÝN ile bir görüþme yapan GÜNAYDIN, daha sonra müdürlükte çalýþan üyelerimiz ile bir toplantý gerçekleþtirerek, güncel sorunlar ve yeni açýlýmlarla ilgili görüþlerini aktardý. HATAY VALÝSÝ ZÝYARETÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Nisan 2006 tarihinde Hatay Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER ile birlikte Hatay Valisi Ahmet KAYHAN'ý ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundu.

9 ODA MIZIN 40. DÖNEM I. DANIÞMA KURULU ÜRGÜP TE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem I. Danýþma Kurulu, Nisan 2006 tarihleri arasýnda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, 25 Þubemiz ve bazý il temsilcilerimizin katýlýmýyla Nevþehir-Ürgüp'te gerçekleþtirildi. Danýþma Kurulu kapsamýnda 28 Nisan 2006 Cuma günü, Tarým Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin yasa taslaklarýna yönelik bir bilgilendirme çalýþmasý yapýldý. Bu kapsamda, ODA'mýz II. Baþkaný Turhan TUNCER, Tarýmsal Araþtýrma Geliþtirme Merkezi (TAGEM) Kuruluþ Kanunu Taslaðý; Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN, Tarým ve Gýda Bakanlýðýnýn Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý; Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Vuslat ULUSOY, Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Destekleme Kurumu Baþkanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý; Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK da Tarým Reformu ve Kýrsal Kalkýnma Genel Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý'na iliþkin bilgi sundu. Yapýlan sunumlarýn ardýndan, þube yöneticilerimizin konuyla ilgili sorularý da yanýtlandý. Toplantýda, bilimdýþý bir yaklaþým getirmesi nedeniyle ciddi sýkýntýlar içeren söz konusu düzenlemelerle ilgili ODA'mýz Mevzuat Komisyonu'nun kapsamlý bir rapor hazýrlamasý; dünyadaki tarým teþkilatlarý örnekleri ile Türkiye'nin karþýlaþtýrýlmasýný da içerecek bu raporun kitap olarak basýlmasý ve ardýndan Ziraat Fakültesi dekanlarýyla beraber, Tarým Bakaný ve TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný'nýn ziyaret edilmesi, basýn toplantýlarý ve imza kampanyalarýný da içerecek bir eylem planýnýn yaþama geçirilmesi kararlaþtýrýldý. 'ZMO gücünü, demokratik ilkelere baðlýlýktan alýyor' Danýþma Kurulu Toplantýsý, 29 Nisan 2006 Cumartesi günü törenle açýldý. Kayseri Þube Baþkanýmýz Aydýn ÇALIÞKAN, açýlýþ konuþmasýnda, sanayi ve ticaret þehri olan Kayseri'nin ayný zamanda bir tarým þehri de olduðunu belirtti. Kayseri tarýmý hakkýnda bilgi veren ÇALIÞKAN, "Kayseri, sanayi tecrübesini tarýmdaki potansiyeli ile birleþtirdiði zaman tarým adýna çok önemli geliþmeler kaydetme potansiyeli taþýmaktadýr. Bunu her zaman anlattýk, bundan sonra da anlatmaya devam edeceðiz" dedi. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, tarým sektörü ve meslek açýsýndan son derece önemli bir sürecin yaþandýðýna iþaret etti yýlýnda kurulan ve onurlu bir 52 yýlý geride býrakan Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn, gücünü, demokratik ilkelere ödünsüz baðlý kalmaktan aldýðýný anlatan GÜNAYDIN, geçtiðimiz dönem, Türkiye'nin 80 ilinde seçimler yapýlarak delegelerin belirlendiðini anýmsattý. Ýçsel ve dýþsal önemli geliþmelerin yaþandýðýný belirten GÜNAYDIN, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Haziran ayýnda gerçekleþtirilecek görüþmelerine iþaret ederek, DTÖ'nün tüm ülkelerden iç desteklerini indirgemelerini, ihracat sübvansiyonlarýný azaltmalarýný ve gümrük vergilerini indirgemelerini isteyeceðini söyledi. GÜNAYDIN, þöyle konuþtu: "Özellikle pazara giriþ olarak tanýmlanan gümrük vergilerinin azaltýlmasý süreci, içlerinde Türkiye'nin de bulunduðu tüm çevre ülkeleri yakýndan ilgilendirecektir. Bu baðlamda þunun bir kez daha altýný çizmekte yarar görüyorum ki, müzakere sürecinde Türkiye'nin pozisyonu, geliþmiþ ülkelere 'Önce siz iç desteklerinizi ve ihracat sübvansiyonlarýnýzý sýfýrlayýn, ondan sonra adil ticaret ortamýnda biz de gümrük vergilerimizi indirgeyelim' demek þeklinde olmalýdýr. Haziran ayýnda tüm dünya için son derece önemli sonuçlar doðuracak bu anlaþmada, Türk heyetinin saðlam bir pozisyon almasý ülke tarýmýnýn yarýný için hem ekonomik, hem de sosyolojik boyutlarý açýsýndan son derece önemlidir." "AB müzakere süreci, taviz sürecine dönüþmemeli" GÜNAYDIN, Avrupa Birliði ile müzakere sürecinin de Türkiye için bir taviz sürecine dönüþmemesi için, bilgi ve birikimle donanmýþ, bu ülkenin onuruna inanan bir müzakere heyetinin Brüksel'de masada oturmasý gerektiðini kaydetti. Ortak Tarým Politikasý Türkiye'de aynen uygulansa, yýllýk 11.3 milyar euroya gereksinim olduðunu, oysa Türk tarýmýna bunun ancak altýda biri kadar bir kaynaðýn ayrýlabildiðini belirten GÜNAYDIN, þu görüþleri dile getirdi: 19 "Zaten tarýmsal ve kýrsal altyapýsýnda önemli eksiklikleri bulunan, tarýmýna yeterli kaynak saðlayamayan Türkiye, Gümrük Birliði koþullarýnýn geniþletildiði bir ortamda son derece olumsuz koþullarla karþý karþýya kalacaktýr. Bize

10 diyorlar ki, 'Üyelik sürecinin öncesinde siz bize karþý gümrüklerinizi sýfýrlayýn, biz de size karþý ihracat sübvansiyonlarýmýzý sýfýrlayalým.' Bunun Türkçe'si, Türkiye'nin Gümrük Birliði'nin geniþletildiði bir imtiyazlý ortaklýða doðru götürülmek istenmesidir. Ve bu süreç de Türkiye'nin tarým yapýsý için kesinlikle olumlu sonuçlar doðurmaz. Türkiye, eðer olabilirse fonlarýndan kullanabileceði ve yapýsal dönüþümü saðlayabileceði bir üyelik süreci peþinde olabilir. Ancak hep beraber bilelim ki, Türkiye'ye Avrupa kaynaklý fon veya para da yaðmayacaktýr. Türkiye kendi sorunlarýný kendi çözecektir." GÜNAYDIN, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýþte bizler bu bilinç ile kendi sektörümüzü yeniden deðerlendiren ve önümüzdeki rekabetçi süreçte ayakta kalabilmek için maliyetleri düþüren, verimliliði yükselten ama katma deðeri bu ülkede kalan, bu ülke insanýnýn yararýna bir tarým sektörü kurgulamak zorundayýz. Ziraat Mühendisleri Odasý, 52 yýllýk geçmiþinde olduðu gibi, bu baðýmsýz tarým modelinin peþindedir ve bunu realize edebilmek için gerekli entelektüel katkýyý, mühendislik katkýsýný her zamanki gibi yapmaktadýr. Önümüzdeki dönemde de yapmaya hazýrdýr." Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý sürecine iþaret eden GÜNAYDIN, "Bu sürecin hem ülkenin geleceði açýsýndan, hem de mesleðin geleceði açýsýndan son derece önemli açýlýmlarý vardýr. ODA'mýz burada da saðlýklý duruþunu ortaya koyarak, diðer ülkelerdeki Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý yapýlarýný ortaya koyarak, saðlýklý bir modele dönüþüm açýsýndan elinden geleni yapmaya gayret edecektir" dedi. 'ZMO dinamik biçimde çözüm üretiyor' Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Aydýn Þ. TUNÇBÝLEK de, açýlýþ konuþmasýnda, geçmiþten bugüne tarýmsal üretim yöntemlerine deðindi. Sürdürülebilir tarýmýn önemine iþaret eden TUNÇBÝLEK, "Bu da doðal ekosistem ve tarým ekosisteminin çeþitlilikleri üzerine kurulmuþtur. Bir ülkede çeþitlilik ne kadar çoksa, orasý sürdürülebilir tarým konusunda da iyidir. Hepinizin bildiði gibi ülkemiz bu anlamda çok geniþ bir potansiyele sahiptir. Özetle her þeyden önce kuruluþlarýn üzerinde durduklarý sorun hakkýnda uzmanlaþmýþ olmalarý gerekiyor. Bütün gayret ve çabalarýný soruna çözüm üretmek için harcamalýdýrlar. Kuruluþlar ancak sorunlarý olduðu sürece ve bu sorunlarý çözdüðü sürece ayakta kalýr. Bu anlamda da ZMO çok dinamik ve gördüðüm kadarýyla sorunlara teþhis koyuyor ve yine çözüm yollarý üretmede önü almýþ durumda. Bu beni çok sevindiriyor" diye konuþtu. TUNÇBÝLEK, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi'nin bir yandan eðitim çalýþmalarýný yürütürken, diðer yandan sürdürülebilir tarým konusunda ciddi ve dikkatli adýmlar attýðýný, yeni strateji ve taktikler geliþtirdiðini bildirdi. Danýþma Kurulu'na önceki dönem ODA Baþkanlarýmýzdan, Mahir GÜRBÜZ, Prof. Dr. Duran TARAKLI ve Þerafettin TAV, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Þevket AKDEMÝR, ODA'mýz önceki dönem Genel Sekreteri Ýlhan HAN, Su Ürünleri Mühendisleri Derneði Baþkaný Raþit GURBET, Tütün Eksperleri Derneði Baþkaný Yýlmaz TEKAY ve Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisleri Derneði Baþkaný Taner KESKÝN de katýldý. Ayrýca Kayseri Milletvekilleri Mustafa DURU, Niyazi ÖZCAN ve Mustafa ELÝTAÞ da kutlama telgrafý gönderdi. Danýþma Kurulu toplantýsý kapsamýnda daha sonra, "39. Dönem IV. Danýþma Kurulu kararlarýnýn irdelenmesi", "Özlük haklarýna iliþkin açýlýmlar", "Mesleki denetim uygulamalarý", "Örgütsel yapý", "Tarým sorunlarý" ve "Türkiye'nin gündemi ve tarým sektöründe yaþananlar karþýsýnda ODA'mýzýn tavrý, tarýmda güçbirliði oluþturma çabalarý" konularýnda görüþ alýþveriþi yapýldý. 20 Danýþma Kurulu kapsamýnda, 30 Nisan 2006 Pazar günü de Kapadokya yöresinde bir gezi gerçekleþtirildi. Toplantýnýn düzenlenmesine katký koyan Kayseri Þube Baþkanýmýz Aydýn ÇALIÞKAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri yanýnda, Niðde Ýl Temsilcimiz Salim AKALP ve Nevþehir Ýl Temsilcimiz Veyis YURTKULU'na teþekkür ederiz.

11 ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM I. DANIÞMA KURULU SONUÇ BÝLDÝRGESÝ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý, 40. Dönem I. Danýþma Kurulu Nisan 2006 tarihleri arasýnda Ürgüp'te gerçekleþtirmiþtir. Danýþma Kurulumuz, 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu'nda alýnan kararlarýn gerçekleþme durumunu deðerlendirmiþ ve önümüzdeki altý aylýk ve daha uzun vadeli plan ve programlarýný belirlemiþtir. Danýþma Kurulu üyesi olarak bizler, onurlu geçmiþimizin ülkemiz sorunlarýna duyarlý ve sorumlu yaklaþýmýnýn bizlere kazandýrmýþ olduðu örgütsel kültür sonucu, aþaðýda yer alan ülkemiz ve tarým sektörüne iliþkin ortak kararlarýmýzý kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 1- Bugün ülkemiz; içinden geçmiþ olduðu süreçte, kapitalist-emperyalist sermayenin ve ülkelerin, dünya ölçeðinde gerçekleþtirmek istediði yeni dünya düzeninin yansýmalarýný ve baskýlarýný, kendi coðrafyasýnda bütün aðýrlýðýyla hissetmektedir 'li yýllara girildiðinde ülkemizde yaratýlan mali krizle birlikte, Dünya Bankasý ve ÝMF'nin dayatmalarý olan politikalarla, ülkemizin bütün sektörleri gibi tarým sektörü de büyük yara almýþ, tarým; sektör olarak küçülmüþ, geçimini tarým sektöründen saðlayan çiftçi daha da yoksullaþmýþ ve iki milyon çiftçi yurt bellediði, kutsal kabul ettiði topraðýný terk etmek zorunda kalmýþtýr. 3- Dünya Ticaret Örgütü, ileri tarým müzakereleri kapsamýnda tarýmsal ürünlerin ithalatýnda uygulanan vergilerin büyük oranda indirgenmesi, tarýmsal altyapý sorunlarýný çözmek için önemli araç olarak kullanýlan girdi desteði ve fiyat desteði gibi desteklerin verilmemesi ve dýþ satým sübvansiyonlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý hedefi ile Avrupa Birliði tam üyelik sürecinin, ülkemizin AB'nin Ortak Tarým Politikalarýnýn mali enstrümanlarýndan yararlanmadan gümrüklerin sýnýrsýzca açýlmasý yönünde bir sürece dönüþmesi, ülkemiz tarým sektörüne yýkým kabul edilebilecek düzeyde olumsuz etki yapacaktýr. 4- Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve hazýrlanma aþamasýnda tarým sektörünün bütün örgütlerinden saklanan; ilgili taraflarýn katýlýmý saðlanmadan, kamuoyu önünde tartýþýlmadan gündeme getirilen, Gýda ve Tarým Bakanlýðýnýn Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Tarým Reformu ve Kýrsal Kalkýnma Genel Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Tarýmsal Araþtýrma Geliþtirme Merkezi (TAGEM) Kuruluþ Kanunu Tasarýsý, Kýrsal Kalkýnma Destekleme Kurumu Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýlarý bütün detaylarýyla deðerlendirilmiþ ve Tasarýlarýn, tarým sektörümüzün aðýr sorunlarýna çare olmaktan öte, sorunlarý daha da derinleþtireceðini, taslak metinlerin belli bir mesleki taassubu içerdiðini, tarým sektörünün alt sektörleri olan bitkisel ve hayvansal üretimini birbirinden ayrýþtýrmak isteðinin metinlere yansýdýðýný, tarýmsal kýrsal kalkýnmanýn bütün unsurlarýyla metne yansýmadýðý ve içeriðinin toprak ve su kaynaklarýný koruyucu ve geliþtirici bir iþleve sahip olmadýðýný, tarýmsal araþtýrma kuruluþlarýnýn araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerini yerine getirmekten uzak bir yapýya dönüþtüreceðini ve tarým sektöründe istihdam edilmiþ olan meslektaþlarýmýzýn özlük haklarýný korumaktan öte ikili bir yapýyý doðuran ve meslektaþlarýmýzýn hak kaybýyla sonuçlanacaðýný görüyor ve bu durumun tarafýmýzca kabulünün mümkün olmadýðýný söylüyoruz. 5- Taslak metinler; tarýmý bütüncül bir yaklaþýmla ele alan, mesleki uzmanlýk alanlarýna saygý gösteren, tarým sektörünün aðýr sorunlarýna ulusal bir bakýþla çözüm üreten, geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi ulusal bütçeden tarým sektörüne, tarýmsal altyapý sorunlarýný çözmeye odaklý ve üretim maliyetini dünya ile rekabet edebilir seviyeye indiren bir hedefi asýl kabul eden bir anlayýþla yeniden hazýrlanýncaya kadar taslak metinlere, tepkimizi giderek artýracaðýmýz bir eylem planýyla karþý duracaðýmýzý ilan ediyoruz. 6- Bugüne kadar kýsýtlý olanaklarla ülke tarýmýna büyük hizmetleri olan araþtýrma enstitülerinin kapatýlmasý bir yana, fiziki ve insan kaynaklarýyla desteklenip daha da güçlendirilerek faaliyetlerinin devam ettirilmesinden yanayýz. Kapatýlmasýnýn zorunlu olduðu iddia edilen Araþtýrma Enstitülerinin ise uygun olan yerlerde Üniversitelerin araþtýrma birimlerine dönüþtürülmesi, üniversitelerde kadro bulamayan doktoralý araþtýrma elemanlarýnýn araþtýrma enstitülerinde istihdam edilmesinin, ülkemiz tarýmýna hizmet edecek araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri için son derece yararlý olacaðý görüþündeyiz. Kanun Taslaðýnda tespit edilen yöneticilerde, en az uzmanlarda aranan koþullarýn hatta daha yetkin özelliklere sahip olmalarý koþulunun istenmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir. 7- Tarýmsal yüksek öðrenimde sürekli deðiþen eðitim programlarýnýn mesleki eðitimde nitelik kaybýna neden olduðu bir gerçektir. Yeni bölüm oluþumu, eski bölümleri kapsayýcý bir içeriðe sahip olmamasý nedeniyle de meslektaþlarýmýzda hak kaybýna yol açmaktadýr. Bu sorunlarýn çözümüne dönük olarak tarýmsal yüksek öðrenim; uluslararasý koþullarý karþýlayan ve ulusal beklentilerimizi kapsayan bir anlayýþla yeniden kurgulanarak yönetilmeli ve uygulamalara aðýrlýk verilerek eðitim kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmelidir. Halen sayýsý 23 olan Ziraat Fakültesi sayýsýnýn, yeni açýlan Üniversitelerle birlikte artýrýlmasýna ve eðitim faaliyetlerini sürdürmekte olan Fakültelerde gece eðitimi yapýlmasýna, tümüyle karþý olduðumuzu ifade ediyoruz Köye 1000 Tarým Gönüllüsü olarak, köyde köylüyle birlikte Türk tarýmýna hizmet etmekte olan meslektaþlarýmýzýn sorunlarý artýk, taþýyamayacaklarý kadar aðýrlaþmýþtýr. Hangi otoriteye karþý sorumlu olduklarý belli olmayan ve hangi otoriteden ücret alacaklarý halen çözülmeyen bir yapýnýn, meslektaþlarýmýzýn Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý bünyesinde istihdam edildiði kalýcý bir çözüme kavuþturulmasý gerektiðine inanýyoruz. 9- Tarýmsal üretimde zirai mücadele ilacý, gübre ve bitki geliþimini düzenleyici kullanýmý, iyi tarým uygulamalarý kapsamýnda yapýlmalýdýr. Sürecin yönlendirilmesi ve denetlenmesinin uzman meslektaþlarýmýzýn bilgisi ve danýþmanlýk hizmeti ekseninde yapýlmasý halk saðlýðý, toprak ve çevre saðlýðýnýn korunmasý ile birlikte tarýmsal ihracatýmýzýn sekteye uðramamasý için önemlidir. 10- Tarým Sigortalarý Kanunu ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu, ülkemiz tarýmý ile tarým topraklarýnýn korunmasý için önemli kabul etmiþ olduðumuz yasal düzenlemelerdir. Deðinilen Kanunlarýn gerek içerik, gerekse uygulanmasýndan kaynaklanan sorunlarýnýn giderilmesi için konunun taraflarýyla uzmanlýk bilgimizin dikkate alýnacaðý iþbirliði isteðimizin karþýlanmasýný bekliyoruz. 11- Gýda iþyerlerinde Sorumlu Yönetici olarak çalýþan meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný çözme yolunda muhatap Bakanlýk olan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ndan iþbirliði arayýþlarýmýza cevap vermesini bekliyoruz. 12- Halkýmýzýn saðlýklý beslenmesi ve yeterli düzeyde nitelikli gýdaya ulaþmasýný, en temel hakký olarak kabul ederek, üretilen politika ve uygulamalarýn bu kapsamda gerçekleþtirilmesini saðlamak üzere bütün taraflarý sorumluluklarýnýn gereðini yapmaya ve konuya duyarlýlýk göstermeye davet ediyoruz sayýlý yasa ile meslektaþlarýmýzýn da içinde olduðu teknik hizmetler sýnýfý için tazminat oranlarý artýrýlmýþ olmasýna karþýn, Bakanlar Kurulu buna iliþkin düzenlemeyi yapmadýðýndan maðduriyet devam etmektedir. Bakanlar Kurulu'nun gerekli çalýþmayý bir an önce yapmasýný dilemekteyiz. Arazide çalýþan meslektaþlarýmýzýn tazminatlarýný almalarýnýn önündeki sýnýrlamalar, çalýþma koþullarý göz önüne alýnarak düzeltilmelidir. Kamuoyuna saygýyla duyururuz. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý 40. Dönem I. Danýþma Kurulu 21

12 ODA TÜZESÝ 40. DÖNEM 1. DANIÞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR ODA'mýz, mesleki hak ve yetkileri genel düzenleyici iþlemlere baðlama ve bunlarý Resmi Gazete'de yayýmlatma konusundaki çalýþmalarýný, önümüzdeki dönemde de etkin biçimde sürdürecektir. 2 - TARIMSAL DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ, "1000 TARIM GÖNÜLLÜSÜ" UYGULAMALARI ODA'mýz, bugüne kadar "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" kapsamýnda görev alan üyelerimize teknik bilgi desteði ve lojistik yardým vermenin yaný sýra, meslektaþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümüne katký oluþturmak amacýyla her türlü çalýþmayý etkin biçimde gerçekleþtirmiþtir. Ancak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn Tarým Danýþmanlarý ile ilgili tutumunda olumlu bir deðiþim gözlenmemekte, tam tersine danýþman üyelerimiz ile ODA'mýz arasýndaki saðlýklý baðýn kopartýlmaya çalýþýldýðý görülmektedir. Proje süresinin 2006 yýlý sonunda biteceði hesaba katýlýrsa, Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýnýn çözümü ve Bakanlýk kadrolarýna atanmalarýnýn saðlanmasý amacýyla, içinde bulunduðumuz yýlda, ayný çalýþmalar ayný kararlýlýk ve etkinlikle yürütülecektir. ODA'mýz, "proje süresinin uzatýlmasý seçeneðinin" doðru olmadýðýný kamuoyuna duyuracaktýr. Mesleki bir sýnav uygulanarak, bu sýnavdan geçen Tarým Danýþmanlarýnýn Bakanlýk kadrosuna alýnmalarý önerisi de, bir çözüm yolu olarak kamuoyuna sunulacaktýr. Kadroya alýnmayan Tarým Danýþmanlarýnýn da, kooperatifler ve ziraat odalarýna görev yapmalarý doðrultusunda çalýþmalar yapýlacaktýr yýlýnýn ikinci yarýsýnda, çözüm anlamýnda olumlu bir geliþme olmazsa, tüm tarým danýþmanlarýnýn katýlýmýyla Ankara'da gerçekleþtirilecek bir toplantý ile sorun tüm boyutlarý ile basýnla paylaþýlacak, ülkenin seçim sürecine girmekte olduðu dönemde, konu bürokrasi ve siyaset dünyasýnýn ilgi odaðýna yerleþtirilecektir. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüðü'nce (TEDGEM) hazýrlanan "Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetlerinin Düzenlenmesine Ýliþkin Yönetmelik Taslaðý kurumlarýn görüþlerine sunulmuþtur. Söz konusu taslak, tüm Þubelere gönderilerek, görüþ istenecektir. Daha sonra ODA'mýz, hem sözü edilen Yönetmelik içeriðinin doðru olarak oluþturulmasý, hem de saðlýklý bir danýþmanlýk sistemi çerçevesi kurulmasý için, Þubelerden gelen görüþleri de dikkate alarak, tasarýyla ilgili görüþünü hazýrlayacaktýr. 3 - GIDA MEVZUATI, SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK UYGULAMALARI VE "YEMÝNLÝ GIDA MÜÞAVÝRLÝÐÝ" Sorumlu Yöneticilik konusunda Ziraat, Gýda ve Kimya Mühendisleri ODA'larý arasýnda imzalanan Protokol yürürlüktedir. Her üç ODA, önümüzdeki dönemde de, sorunlarýn ortak çözümüne yönelik çalýþmalarýný sürdüreceklerdir. Sorumlu yöneticilerin sosyal güvenliklerinin saðlanmasýna yönelik olarak, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile ortak çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu kapsamda ODA'mýz, sorumlu yönetici meslektaþlarýmýzýn listelerini, aylýk olarak Bakanlýða göndermeye baþlamýþtýr. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüðü, teþkilatýna, listelerde yer alan sorumlu yönetici üyelerimizin iþyerlerince sosyal güvenliklerinin yapýlýp yapýlmadýðýný sormakta ve ODA'mýza bilgi vermektedir. Önümüzdeki dönemde, sözü edilen çalýþmalarý saðlam bir temele oturtmak bakýmýndan, her üç ODA ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüðü arasýnda bir Protokol imzalama çalýþmalarýnýn sonuçlandýrýlmasýna gayret edilecektir. ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI arasýnda 19 Nisan 2006'da imzalanan protokol uyarýnca artýk 3 Odanýn Þube ve Temsilcileri, gýda iþletmelerine yönelik Kapasite Raporu düzenleyebileceklerdir. Protokole göre Kapasite Raporu almak isteyen gýda iþletmeleri bir dilekçe ile bulunduklarý yerdeki 3 ODA, ODA'larýn Þube Baþkanlýklarý veya Ýl Temsilciliklerine baþvuracaklardýr. Bu konuda görevlendirilen bir mühendis tarafýndan yerinde inceleme yapýlarak hazýrlanacak Kapasite Raporu, ODA'larýn sorumlularý tarafýndan onaylanacaktýr. Kapasite Raporu'nun hazýrlanmasý konusunda, gereksinim duyan Þubelerimize yönelik bir eðitim verilecektir. Konuyla ilgili bir afiþ hazýrlanarak, tüm örgütümüze daðýtýlacaktýr. Protokol doðrultusunda, 15 Mayýs 2006 tarihine kadar Þubelerimiz 10 kiþi, Temsilciliklerimiz de 5 kiþi olmak üzere Kapasite Raporu düzenlemek için görevlendirilecek isimleri Genel Merkezimize bildireceklerdir gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri ile Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik"in istihdam maddesi, meslek odalarýnýn görüþleri alýnmadan deðiþtirilmiþtir. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý bu deðiþiklikle, süt ürünleri gibi son derece riskli gýda maddelerini üreten iþyerlerinin 1 mühendis veya veteriner hekim istihdam etme zorunluluðunu kaldýrmýþtýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn gýda güvenliðini saðlamaya yönelik mesleki çalýþma yürüten Gýda, Kimya, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim istihdamý konusunda geri adým atmasý anlamýna gelen bu deðiþikliðe karþý ODA'mýz idari dava sürecini baþlatmýþ olup, sektörde çalýþan iþyerlerinin karlýlýðýný, kamu yararýna tercih eden bu tür yaklaþýmlara karþý mücadelesine devam edecektir. Kýsa adýyla, Sorumlu Yönetici Ýstihdamý Hakkýndaki Yönetmelik, çok deðiþik unvanlarda tekniker ve teknisyenlerin sorumlu yöneticilik yapabildikleri gýda üreten iþyerlerinde, ziraat mühendisleri için bölüm ayrýmý yaparak, haksýz bir uygulamaya neden olmaktadýr. ODA'mýz söz konusu yönetmelik düzenlemesinde, bölüm ayrýmýnýn kaldýrýlmasýna yönelik olarak Bakanlýk nezdinde giriþimde bulunmuþ ve Bakanlýk da, yönetmeliðin deðiþtirilmesi sürecinde talebimizin dikkate alýnacaðýný ODA'mýza bildirmiþtir. 4 - ÖZLÜK HAKLARINA ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMALAR, YENÝ AÇILIMLAR MESLEKÝ DENETÝM ODA'mýz, FoodPLUS GmbH nezdinde akredite olmak için yürüttüðü giriþimler sonucunda, Ýyi Tarým Uygulamalarý (EUREPGAP) Sistemi'ne akreditasyon iþlemini onaylatmýþ ve "kurumsal üyeliðini" saðlamýþtýr. Buna yönelik olarak gerekli olan 2006 yýlý üyelik ücretinin ödenmesi gerçekleþtirilmiþtir. Bu baðlamda ODA'mýzýn akredite kimliði ile gerçekleþtireceði ilk kurs, Mayýs 2006 tarihlerinde Antalya'da gerçekleþtirilecektir. Kursu tamamlayarak sertifika alanlar, Sistem Danýþmanlýðý yapabilecektir. Önümüzdeki süreçte diðer Þubeler de, kurs koþullarýný inceleyerek, EUREPGAP eðitimi düzenleyebilecektir.

13 40. DÖNEM 1. DANIÞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR Her geçen gün deðiþen dünya koþullarý doðrultusunda, ODA'mýz, akademik geliþmeleri yakýndan izleyebilmek ve yeni teknolojileri öðrenebilmek için bir eðitmenini yurtdýþýna göndererek, eðitim almasýný saðlamayý planlamaktadýr. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile ODA'mýz arasýnda 19 Nisan 2006 tarihinde imzalanan protokol, tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için tadilat projelerinde, Tarým Makinalarý Bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin yetki kazanmasýný saðlamýþtýr. ODA'mýz, belgelendirmede uygulanacak eðitim programý müfredatý konusunda çalýþmalarýný tamamlamýþtýr. Konuyla ilgili eðitim çalýþmalarý çok kýsa bir zaman içinde baþlayacaktýr. Toprak Koruma Projelerinin; bilimsel, teknik ve mesleki etik kurallarýna uygun olarak yapýlmasý amaçlayan Toprak Koruma Projesi Eðitimi'ni yapmak, Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn görevidir. Bilindiði üzere ODA'mýz Nisan ayýnda 10 gün süreli bir Toprak Koruma Projesi Eðitimi düzenleyerek, yapýlan sýnavda baþarýlý olan kursiyerlere sertifikalarýný vermiþtir. ODA'mýz önümüzdeki dönemde de, bu konuda üzerine düþen sorumluluðun gereðini yerine getirmeye devam edecektir. Ayrýca, 5403 Sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu uyarýnca illerde kurulan Toprak Koruma Kurullarý'nýn çalýþmalarý ve Toprak Koruma Projeleri konusunda yaþanan sorunlar ve Þubelerimizin sorularýna yanýt vermek üzere ODA'mýz nezdinde bir komisyon oluþturulacaktýr. Henüz taslak halinde bulunan Tarým Arazilerinin Korunmasý, Kullanýlmasý ve Arazi Toplulaþtýrma Tüzüðü'nde, "tarýmsal amaçlý yapýlarla ilgili baþvurularýn, Valilikçe incelenmesi ve tesisin tarýmsal amaçlý tesis olmasý halinde, arazi nitelikleri ve sýnýfýna bakýlmaksýzýn, projede öngörülen miktarda alana, bu amaçla kullanýlmak koþuluyla izin verilmesi" hükme baðlanmaktadýr. ODA'mýz, tarýmsal amaçlý tesislerin Ziraat Mühendisleri tarafýndan projelendirilmesi ile ilgili gerekli araþtýrmalarý yaparak, meslektaþlarýmýzýn bu konuda yetkili olabilmesi için üzerine düþen tüm çalýþmalarý gerçekleþtirecektir. Zirai mücadele ilaçlarý ve gübre satýþlarýna yönelik TKB nezdinde sürdürülen görüþmelere karþýn, olumlu bir açýlým saðlanamamýþtýr. Yaþanan sorunlarýn aþýlabilmesi için zirai mücadele ilacý, gübre, tohum ve fide satýþý yapan bayilere yönelik Genel Merkez denetiminin sýklaþtýrýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bütün iller, zirai mücadele ilaç bayilerine yönelik mesai saati uygulamasýný eksiksiz olarak yapmak zorundadýr. Bunu yapmayan ODA yöneticileri hakkýnda gerekli yaptýrým uygulanacaktýr. Tüm Þubelerimiz II. Danýþma Kurulu Toplantýsý'na, 2006 yýlý baþýndan bu yana konuyla ilgili olarak yaptýklarý çalýþmalarý bir rapor halinde sunacaklardýr. Denetim yapmayan Þubeler ise bunu gerekçeleriyle birlikte Genel Merkezimize bildireceklerdir. Zirai ilaç bayilerinin, yýpranma nedeniyle erken emeklilik olanaðý getirilmesi de dahil olmak üzere özlük haklarýnýn iyileþtirilmesine yönelik Þubelerimizden gelecek öneriler, Genel Merkezimizce deðerlendirilecektir. 40 ýncý Dönemde ODA denetçilerinin seçilmesine iliþkin süreç baþlatýlmýþ olup, seçilen denetçiler, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarýnca görev yapacaklardýr. Halen denetçi listesini Genel Merkezimize bildirmeyen Þubelerimizin ivedilikle bu listeleri göndermeleri gerekmektedir. Çalýþanlarýn hak ve kazanýmlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik, sosyal devlet anlayýþý yerine piyasa düzenini getirmeye çalýþan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý, Kamu Personel Yasa Tasarýsý ve Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý'na karþý etkin mücadelemiz devam edecek, ODA'mýz kamu çalýþaný meslektaþlarýmýzýn özlük haklarýný titizlikle takip edecektir. 5 - ODA ÖRGÜTLENMESÝ, ODA - ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ ODA örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalýþmalar, bugüne kadar olduðu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir. Þube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarýmsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve deðerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarý yurt geneline ulaþtýracaklardýr. Genel Merkez basýn açýklamalarý, ODA görüþleri ODA'mýz web sayfasýnda yayýmlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüþleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaþma konusunda yürüttükleri etkin çalýþmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programlarý üyelerimize duyurularak, ODA'mýz görüþlerinin tüm örgütümüze içselleþtirilmesi için çaba gösterilecektir. Bilimsel ve sosyal etkinliklerle, ODA - üye iliþkilerinin daha üst düzeye çýkarýlmasý için gösterilen çabalar sürdürülecektir. ODA % 10 paylarýný ödemeyen bilirkiþilerin tüm yurt çapýnda izlenmesi ve gerekli tahsilat iþlerinin etkinlikle yapýlmasý saðlanacaktýr. Þubelerimiz, bu alanda Genel Merkezle yaptýklarý iþbirliðini artýrma konusunda çalýþma yürüteceklerdir. Tüm Þubelerimizce kendi illerindeki hakimlere yönelik olarak, kamulaþtýrmada liste dýþý bilirkiþi atanmamasý için bilgilendirme amaçlý etkili bir hukuki çalýþma gerçekleþtirilecektir. Kazanýmlarýnýn yüzde 10'unu ODA'ya vermeyerek, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyi ýsrarla reddeden üyelere yönelik olarak icra iþlemleri baþlatýlacaktýr. Tüm Þubelerimizce bilirkiþilikle ilgili kurslar düzenlenecektir. Üye ödentileri konusunda Genel Merkez ve Þubeler, üstlerine düþen görevleri yerine getirecek, aidatlarýný ödemeyenlere yönelik olarak icra iþlemleri yürütülecektir. ODA Genel Merkezimiz, uzun süredir yürüttüðü çalýþmalar sonucunda, Meslek Ýçi Eðitim Merkezi'ni (MÝEM) kurmuþtur. Þubelerimizin de kendi bünyelerinde MÝEM organizasyonlarýný tamamlamalarýyla, ODA'mýz tüm eðitim çalýþmalarýný MÝEM aracýlýðýyla gerçekleþtireceklerdir. ZMO üye tabanýnýn geniþletilmesi ve Ziraat Fakültesi öðrencilerinin ODA'mýza kazandýrýlmasýna yönelik olarak, ilki 25 Kasým 2005'te düzenlenen Öðrenci Kurultayý'nýn ikincisi 2006 sonbaharýnda gerçekleþtirilecektir. Adý geçen Kurultay, Prof. Dr. Ekrem KÜN baþkanlýðýnda, Prof. Dr. Nihat ÖZEN, Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Prof. Dr. Zeki Acar, Doç. Dr. Haydar ÞENGÜN, Doç. Dr. Kenan PEKER, Yrd. Doç. Dr. Raþit GURBET, Yrd. Doç. Dr. Nadir BAÞÇINAR, Yrd. Doç Dr. Vedat DAÐDEMÝR ve Dr. Cemal POLAT'ýn eþgüdümü ile yürütülecektir. ODA'yý tanýtýcý bir CD ve broþür hazýrlanarak tüm örgütümüze ve II. Öðrenci Kurultayý sýrasýnda katýlýmcý öðrencilere daðýtýlacaktýr. Son yýllarda tarýmsal eðitim programlarýnda yapýlan deðiþiklikler ve bu deðiþikliklerin ilgili idareler tarafýndan doðru yorumlanamamasý, yeni mezun ziraat mühendislerinin atanmalarýnda ve hatta iþ sýnavlarý için baþvurularýnda engellerle karþýlaþmalarýna neden olmaktadýr. Meslektaþlarýmýzýn maðduriyetlerinin giderilmesi ve bu sorunun çözümüne yönelik olarak, Bakanlýðýn, fakültelerden gönderilen açýklamalara uygun olarak davranmasý ve sýnav kazanmýþ ziraat mühendislerinin iþe baþlatýlmalarýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Bu doðrultuda, ODA'mýzca Prof. Dr. Ekrem KÜN baþkanlýðýnda, ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER, Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Prof. Dr. Zeki ACAR, Prof. Dr. Nihat 23

14 24 ÖZEN, Doç. Dr. Kenan PEKER, Yrd. Doç Dr. Vedat DAÐDEMÝR ve Dr. Cemal POLAT'tan oluþan bir komisyon kurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu komisyon, 23 Ziraat Fakültesinden 1'er koordinatör öðretim üyesi ile birlikte çalýþarak, Ziraat Fakültelerince geçmiþten bugüne dek uygulanan eðitim sistemlerini deðerlendirecek ve meslektaþlarýmýzýn maðduriyetlerinin giderilmesi için çözüm önerilerinin sunulacaðý bir rapor hazýrlayacaktýr. Söz konusu rapor, Tarým, Orman ve Su Ürünleri Tarým Eðitimi Konseyi'ne verilecektir. Bu çalýþmalar daha sonra Üniversitelerarasý Kurul'a, YÖK'e ve Devlet Personel Baþkanlýðý'na gönderilecektir. TMMOB'un Mayýs 2006 tarihlerinde gerçekleþtirilecek Genel Kurulu'na ODA'mýz delegelerinin katýlýmý saðlanacaktýr. 6 - MALÝ ÝÞLER, e-zmo ÇALIÞMALARI Mali iþler konusunda e-zmo'nun etkili biçimde kullanýmýna yönelik olarak bazý Þubelerimizin çalýþmalarý istenilen düzeye ulaþmýþtýr. Ancak bazý Þubelerimizde halen önemli eksiklikler bulunmaktadýr. Önümüzdeki dönemde, uygulamalarýn ortaklaþtýrýlmasý konusundaki eksiklikler giderilecektir. Buna yönelik olarak, ayrýca yeni seçilen Þubelerimize sistemi tanýtmak ve uygulamalarý yürütmek üzere, Mayýs 2006 tarihlerinde Ankara'da eðitim çalýþmasý yapýlacaktýr. Önümüzdeki dönemde, Þubelerimizin ODA Üyelik Belgesi verebilmeleri konusunda açýlým saðlanacak, kurulacak sisteme uygun olarak, Þubelerimiz kendi üyelerinin belgelerini internet üzerinden üretebilecek duruma kavuþturulacaktýr. Sorumlu Yöneticilik belgelerinin Þubeler tarafýndan verilmesi, gýda mevzuatýna hakim, sistemin gerektirdiði e-zmo uygulamalarýný eksiksiz yapabilecek insan kaynaðýna ve fiziki kapasiteye gerek göstermektedir. Ýzleyen Danýþma Kurulu sonrasý, uygun görülen Þubelere bu yetkinin tanýnabileceði bir açýlým üzerinde çalýþýlacaktýr. Üyelerin kredi kartlarýnda, çok yýllýk taksitlendirme olanaðý üzerinde araþtýrma yürütülecektir. 7 - YASAL DÜZENLEMELER Tarým Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlanmasýyla ilgili Tarým ve Gýda Bakanlýðýnýn Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Destekleme Kurumu Baþkanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý'nda ciddi sýkýntýlar bulunmaktadýr. "Ziraat iþlerini" bitkisel üretimden ibaret gören ve hayvansal üretimi "veterinerlik ve gýda hizmetleri" altýnda toplayan Bakanlýk yaklaþýmýný kabul etmemiz mümkün deðildir. Bu kapsamda ülke genelindeki Ziraat Fakültelerinin de katýlýmýyla bir eylem planý hazýrlanacaktýr. Buna göre, öncelikle ODA'mýz Mevzuat Komisyonu, Türkiye ile dünyadaki tarým teþkilatlarýný karþýlaþtýrmalý olarak ve ayrýntýlý biçimde ortaya koyarak, yasal düzenlemelerle ilgili kapsamlý bir rapor oluþturacaktýr. Bu rapor, kitap olarak basýlýp, daðýtýlacaktýr. Ziraat Fakültesi Dekanlarý ile birlikte Mayýs ayýnýn ikinci haftasýnda Tarým ve Köyiþleri Bakaný ve TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný ziyaret edilerek, tasarýlarla ilgili görüþümüz dile getirilecektir. Ziraat Fakültesi dekanlarýyla beraber bir basýn toplantýsý düzenlenmesi ve ardýndan ülke çapýnda imza kampanyasý baþlatýlarak kamuoyu oluþturulmasý hedeflenmektedir. Basýn toplantýsý tüm þubelerce illerinde eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilecektir. Tasarýlarýn TBMM'ye gönderilmesinden sonra da, çalýþmalar Meclis içinde etkinlik ve kararlýlýkla yürütülecektir. Ayrýca 2006 sonbaharýnda Ankara'da, ZMO örgütünün yaný sýra Tarým Danýþmanlarý ve iþsiz Ziraat Mühendislerinin yer alacaðý, geniþ katýlýmlý bilimsel bir toplantý düzenlenerek, Tarým Bakanlýðý'nýn teþkilat yasasý ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarý ele alýnacaktýr. Bu toplantýnýn ardýndan büyük bir yürüyüþ planlanmaktadýr. ODA'mýzýn tüm çalýþmalarýna karþýn tasarýlarla ilgili olumlu bir sonuç alýnamamasý halinde ise Eylem Planý kapsamýnda, sorumlular istifaya çaðrýlacaktýr. ODA'mýz ülke çapýndaki araþtýrma enstitülerinin kapatýlmasýna karþý etkin bir þekilde mücadele edecektir. Ziraat Mühendisleri Odasý, araþtýrma enstitülerinin alt istasyon þeklinde örgütlenmesi ve araþtýrýcý sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðini savunmaktadýr. Ayrýca Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü'nün turizm amaçlý özelleþtirme kapsamýndan çýkarýlmasý için dava açma süreci de dahil, etkin çalýþmalarýmýz devam edecektir. 8 - TÜRKÝYE'NÝN GÜNDEMÝ, TARIM SEKTÖRÜNDE YAÞANAN GELÝÞMELER KARÞISINDA ODA'MIZIN TAVRI, TARIMDA GÜÇ BÝRLÝÐÝ OLUÞTURMA ÇABALARI Türkiye'nin en verimli topraklarýnýn yer aldýðý TAGEM ve TÝGEM'lerin rant uðruna amacý dýþýna kullanýlmasýnýn engellenmesi için etkin çalýþmalar yürütülecektir. Kurumlarýn içinin boþaltýlmasýna karþý çýkarak, buralardaki meslektaþlarýmýza sahip çýkacaðýz. Tarým topraklarýnýn talan edilmemesi için tüm örgütümüzle birlikte güçlü bir duruþ sergileyeceðiz. 40. DÖNEM 1. DANIÞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR Mayýnlý arazilerin kamu yararý dýþýndaki amaçlarla kullanýmýnýn önüne geçmek için gerekli çalýþmalar yürütülecektir. Köy boþaltma konusuyla ilgili olarak Diyarbakýr, Þanlýurfa ve Van Þubelerimizce ortak çalýþma yapýlarak hazýrlanacak raporun Genel Merkezimize iletilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. ODA'mýz bugüne kadar izlediði siyasetler üstü çizgisi doðrultusunda, ülkemiz ve tarým sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 11 Mart 2006 Cumartesi günü DSÝ Konferans Salonu'nda baþladý. Genel Kurula, CHP Muðla Milletvekili

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı