TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU"

Transkript

1 TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü" Projesi kapsamýnda çalýþan ODA'mýz üyesi meslektaþlarýmýzýn sorunlarýnýn kamuoyuna ve kamu yönetimi organlarýna duyurulmasý ve çözümlerinin oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarýmýz sürüyor. Bu kapsamda; ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 4 Þubat 2006 günü Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize tarým danýþmanlarýyla; 9 Þubat 2006 günü Muðla tarým danýþmanlarýyla, 11 Þubat 2006 günü Erzurum tarým danýþmanlarýyla, 1 Nisan 2006 günü de Kýrklareli tarým danýþmanlarýyla toplantýlar yaptý. Ayrýca Türkiye çapýnda görev yapan Tarým Danýþmanlarýnýn Bölge Temsilcileri'nin, 18 Nisan 2006 Salý günü konunun taraflarýyla Ankara'da yaptýklarý toplantýya, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN katýlarak, sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hamdi ARPA ve Fatih TAÞDÖÐEN'in de katýlýmýyla ayný günün akþamý ODA'mýz Lokali'nde bir toplantý düzenlendi. Denizli Þubemiz, 8 Þubat 2006 tarihinde, Mersin Þubemiz,13 Þubat 2006 tarihinde, Balýkesir Þubemiz 20 Þubat 2006 tarihinde, Erzurum Þubemiz Þubat ayý içinde, Diyarbakýr Þubemiz 18 Mart 2006 tarihinde, Hatay Þubemiz Mart ayý içinde, Trabzon Þubemiz de 8 Nisan 2006 tarihinde, illerinde görevli tarým danýþmanlarýyla toplantýlar gerçekleþtirmiþtir. Anýlan toplantýlarda, danýþmanlarýn 2006 yýlý sonu itibariyle kadroya alýnmalarýna yönelik çalýþmalarýn sürdürülmesine karar verilmiþtir. Bunun yanýnda, Mersin'de 10 Þubat 2006 tarihinde Sn. Baþbakan Recep Tayyip ERDOÐAN'ýn meslek kuruluþlarý ile yaptýðý toplantýda, ODA'mýzýn Mersin Þube Baþkaný Mehmet ATEÞ, Baþbakan'a "1000 Tarým Gönüllüsü Projesi kapsamýnda çalýþan meslektaþlarýmýzýn durumunu" sormuþtur. Baþbakan, proje kapsamýnda çalýþan ziraat mühendislerinin kadroya alýnmalarýna çalýþýldýðýný; bu mümkün olmazsa görev sürelerinin uzatýlacaðýný ifade etmiþtir. Buna karþýlýk, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn TBMM'de milletvekillerinin yazýlý-sözlü soru önergelerine verdikleri yanýtlarda, "geçici-þarta baðlý sözleþmeli" statüsünün altý çizilerek, herhangi bir olumlu açýlým sergilenmemektedir. ODA'mýz, üyelerimiz olan tarým danýþmanlarýnýn sorunlarýný etkin biçimde izlemeye devam edecektir. Tarým danýþmaný üyelerimize duyurulur. ÖÐRENCÝ KOLU ÝLE TOPLANTI ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER, 2 Mart 2006 Perþembe günü, ZMO Öðrenci Kolu ile bir toplantý yaptý. UM:AG'DAN ODA'MIZA TEÞEKKÜR BELGESÝ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERÝ TOPLANTISI ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Çevre ve Orman Bakanlýðý Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý'nca 3-5 Mart 2006 tarihlerinde Muðla'da düzenlenen, "Özel çevre koruma bölgesinde kýrsal alan planlamasý ve planlama standartlarýnýn oluþturulmasý" konulu seminere katýlarak, ODA görüþlerimizi aktardý. Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik Vakfý'nýn 13. Adalet ve Demokrasi Haftasý'na katkýda bulunan örgütlere yönelik olarak 28 Þubat 2006 tarihinde düzenlediði geceye, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER katýldý. Etkinlik kapsamýnda ODA'mýza katkýlarý nedeniyle teþekkür belgesi verildi. GÜNAYDIN UM:AG VAKFI'NDA DERS VERDÝ 11 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Mart 2006 Cuma günü Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik Vakfý'nda, Araþtýrmacý Gazetecilik Eðitim Programý öðrencilerine, "Türkiye'de Tarým Politikalarý" konulu bir ders verdi.

2 GENEL KURUL ANKARA DELEGELERÝ ÝLE SOHBET TOPLANTISI ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurul'u öncesinde, Ankara delegeleri ve doðal delegeler ile sohbet etmek amacýyla, 1 Mart 2006 Çarþamba günü ODA'mýzda yemekli bir toplantý gerçekleþtirildi. "KÜRESELLEÞME POLÝTÝKALARININ TÜRK TARIMINA ETKÝLERÝ ve ZMO'NUN BAKIÞI" KONFERANSI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Tarým Ekonomisi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, 22 Nisan 2006 Cumartesi günü Antalya Mimarlar Odasý Konferans Salonu'nda ikili konferans verdiler. GÜNAYDIN'ýn "Küreselleþme Politikalarýnýn Türk Tarýmýna Etkileri ve ZMO'nun Bakýþý" konulu sunumu ilgiyle izlendi. ÝZMÝR ÝKTÝSAT KONGRESÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ýzmir Ýktisat Kongresi kapsamýnda, 9 Nisan 2006 Pazar günü gerçekleþtirilen "Tarýmýn Durumu ve Olanaklarý" baþlýklý oturumda, "Tarýmdaki Dönüþüm ve Alternatif Model Ne Olmalýdýr" konulu bir sunum yaptý. Oturumda, Dünya Gazetesi Ýzmir Temsilcisi Ali Ekber YILDIRIM ile CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Oðuz OYAN'ýn da sunumlarý oldu. TÜRK TARIMININ GELECEÐÝ VE STÖ'LERÝN ROLÜ KONFERANSI ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 24 Þubat 2006'da Gaziantep'te, "Türk Tarýmýnýn Geleceði ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü" konulu bir konferans verdi. TARIM BAKANLIÐI TOPLANTISI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik bilgi alýþveriþi saðlanmasý için, 22 Þubat 2006'da Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi EKER baþkanlýðýnda yapýlan ve tüm üst düzey yöneticilerin yer aldýðý toplantýya katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Toplantýda, Tarým Bakanlýðý Teþkilat Kanunu, Tarým Reformu ve Kýrsal Kalkýnma Genel Müdürlüðü Kuruluþ Kanunu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Destekleme Kurumu Baþkanlýðý Kuruluþ Kanunu ve Tarýmsal Araþtýrma Geliþtirme Merkezi Kuruluþ Kanunu tasarýlarý ele alýndý. ODA Baþkanýmýz toplantýda, özellikle Veteriner ve Gýda Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün organizasyonundaki yanlýþlýklarý, altýný çizerek vurguladý. "GIDA SEKTÖRÜNÜN BEKLENTÝLERÝ" SEMÝNERÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan Günaydýn, Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan 16 Mart 2006 tarihinde düzenlenen, "Kuþ Gribi, Merdivenaltý Üretim ve Gýda Terörü Gölgesindeki Gýda Sektörünün Beklentileri" konulu seminere katýldý. Saðlýklý Tavuk Bilgi Platformu'ndan Zuhal DAÞTAN, TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý'ndan Prof. Dr. Aykut AYTAÇ, Arena Genel Yayýn Yönetmeni Uður DÜNDAR, ÝTO 69 Nolu Otel Lokanta ve Eðlence Yerleri Komite Üyesi Sadýk ÇELÝK, Ýstanbul Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Prof. Dr. Tahsin YEÞÝLDERE, TÜDER Baþkaný Engin BAÞARAN ve Türkiye Ziraat Odalarý Birliði'nden Levent GENÇ de seminerde konuþmacý olarak yer aldý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN seminerde, kuþ gribi konusundaki ODA'mýzýn deðerlendirmelerini anlattýktan sonra, tarým politikalarýndaki son geliþmeler, gýda güvenliði ve biyogüvenlik, gýda sektöründe kayýt dýþýlýk, merdivenaltý üretim, içsel-dýþsal denetim alanlarýndaki sorunlar ve çözüm önerilerimizi katýlýmcýlarla paylaþtý. 12 TMMOB DÝLEKÇELERÝ TBMM'YE VERÝLDÝ Kamuda çalýþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn ücret yetersizliði ve ücret adaletsizliðine yönelik haklý talepleri içeren dilekçeler, 7 Mart 2006 Salý günü TBMM Baþkanlýðý'na verildi. Dilekçeleri vermek için önce TMMOB önünde toplanan grup, buradan TBMM'ye yürüdü. TBMM Dikmen Kapýsý önünde de bir basýn açýklamasý yapýldý. Etkinliðe, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Saymanýmýz Hamdi ARPA, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ katýldý. 21. YÜZYIL TÜRKÝYE ENSTÝTÜSÜ TOPLANTISI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 21. Yüzyýl Türkiye Enstitüsü'nün 22 Mart 2006 Çarþamba günü düzenlediði "Beyin Fýrtýnasý" toplantýsýna katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Eski Tarým ve Köyiþleri Bakaný Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP, Türkiye Yem Sanayi Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný M. Ülkü KARAKUÞ, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliði Baþkaný Dr. Mustafa ALTUNTAÞ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Numan AKMAN ve Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN ile Ziraat Odalarý Birliði'nden Prof. Dr. Erkan BENLÝ'nin yer aldýðý toplantýda, "Türkiye'de Tarým ve Tarým Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusu irdelendi. ORDU'DA BAÞAK BALOSU Ordu Ýl Temsilciliðimizin Baþak Balosu, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn da katýlýmýyla 17 Mart 2006 Cuma günü gerçekleþtirildi. GÜNAYDIN ve Ýl Temsilcimiz Mehmet BAYHAN gecede birer konuþma yaptýlar. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, coþkulu gecede, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi'nin emekli Dekaný Prof. Dr. Y. Nurettin ÝSMAÝLÇELEBÝOÐLU'na, mesleðe yaptýðý katkýlar nedeniyle ODA adýna plaket sundu. Ordu Valisi Metin ASLANBAÞ, akademisyenler ve meslektaþlarýmýzýn da hazýr bulunduðu gecede, meslekte 25. yýlýný doldurmuþ üyelerimize de birer þilt verildi. Baloya, Trabzon Þube Baþkanýmýz Mehmet TAÇOÐLU ve Þube Saymanýmýz Avni AYDIN da katýldý.

3 ODA BAÞKANIMIZ, BERLÝN'DEKÝ ETKÝNLÝÐE KATILDI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Mart 2006 tarihlerinde Almanya-Berlin'de, "Ermeni soykýrýmýnýn emperyalist bir yalan" olduðuna iliþkin tezleri dünya kamuoyuna aktarmak amacýyla düzenlenen ve birçok siyasal parti ile demokratik kitle örgütünün yer aldýðý etkinliðe katýldý. Toplantý, Osmanlý döneminde savaþ ortamýnda karþýlýklý olarak yaþanmýþ insani acýlarýn, bugünün Türkiye'si üzerinde oynanan oyunlarýn gerekçesi olmamasý üzerine irade beyan etme amacýný taþýyordu. AVRUPA SOSYAL FORUMU ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Sosyal Forumu'nun 4-7 Mayýs 2006 tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleþtirdiði toplantýya katýlarak, "GDO Temelli Emperyalizmin Türkiye Görünümleri" baþlýklý bir sunum yaptý. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ de, Forum'da, "Türkiye'de Çiftçilerin Durumu AB Üyeliði Görüþmelerinde Deðiþim Gereksinimleri" konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Toplantýya ayrýca ODA'mýzýn Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri ve bazý Þube Baþkanlarý da katýldý. Avrupa Sosyal Forumu, emek eksenli bir Avrupa kurmanýn, baþka bir dünya inþa etmenin zeminini oluþturma amacýný taþýyordu. TMMOB SU POLÝTÝKALARI KONGRESÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 23 Mart 2006 Perþembe günü TMMOB Su Politikalarý Kongresi'nin 6. Oturumunda, Baþkanlýk görevini üstlendi. Oturumda, Y. Doç. Dr. Ayþegül KÝBAROÐLU, Vakur SÜMER, Özlem KAPLAN ve Ýlhan SAÐSEN; Dr. Nüvit SOYLU ve Erkan ALEMDAROÐLU; Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK ve Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM; Halis UYSAL; Dr. Ferhat ÞELLÝ, A. Mekin TÜZÜN, Nesrin BAYSAN, Gonca Karaca BÝLGEN ve Prof. Dr. Süleyman KODAL sunum yaptýlar. "AB'YE KATILIM: TÜRKÝYE'DE TARIM VE KIRSAL ALANLAR ÝÇÝN PERSPEKTÝFLER" ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun evsahipliðinde, 28 Mart 2006 Salý günü Ýzmir'de gerçekleþtirilen, "AB'ye katýlým: Türkiye'de tarým ve kýrsal alanlar için perspektifler" baþlýklý uluslararasý konferansa katýldý. Etkinlikte, AB'nin Ortak Tarým Politikasý, AB'ye katýlýmýn Türkiye'deki tarým alanlarýna ve kýrsal bölgelere etkileri ile katýlým öncesinde AB tarafýndan Türk çiftçilerine verilebilecek mali yardýmlar konularý iþlendi. Konferansýn ikinci ayaðý, 30 Mart 2006 Perþembe günü Adana'da gerçekleþtirildi. PROGRAM DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü'ne baðlý Araþtýrma Kuruluþlarý ve Ýl Kontrol Laboratuvarý Müdürlükleri tarafýndan yürütülen projelerin deðerlendirilmesi amacýyla, Mart 2006 tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen, "Program Deðerlendirme Toplantýsý"na ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER katýlarak, görüþlerimizi dile getirdi. "AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE TARIMI" KONFERANSI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Düzce Ýl Temsilciliðimizin etkinlikleri kapsamýnda 3 Nisan 2006 tarihinde, Gençlik Merkezi salonunda, "Avrupa Birliði ve Türkiye Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferansa, Düzce Valisi Halil NÝMETOÐLU, Tarým Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Kocaeli Ýl Temsilcimiz Aykut Sami ÜNAL, Bolu Ýl Temsilcimiz Niyazi KALFA ve Düzce Ýl Temsilcimiz Hakan ÇETÝN de katýlým saðladý. GÜNAYDIN konferansta, Türkiye'nin son dönemlerde izlediði ulusal çýkarlarýmýza uymayan politikalarýnýn üreticileri ve sektörü getirdiði nokta, günümüz AB politikalarýnýn tarýmýmýz açýsýndan bir çýkýþ yolu olup olamayacaðý ve tarýmýmýzýn rekabetçi bir yapýya kavuþturulabilmesi için yapýlmasý gerekenler konusunda bilgi verdi. Konferans ilgiyle izlendi. TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERÝ KONSEYÝ ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI TOPLANTISI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Nisan 2006 tarihlerinde Isparta'da gerçekleþtirilen Dekanlar Toplantýsý'na katýlarak, tarýmsal yükseköðretim konusunda ODA görüþlerimizi dile getirdi. 13

4 14 DÜNYA SU GÜNÜ'NÜ KUTLADIK 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle ODA'mýz, TÜSKOOP-BÝR, ATO ve TOBB'un ortaklaþa düzenlediði, "Küresel Su Politikalarý Karþýsýnda Ulusal Su Yönetimi" Sempozyumu, 21 Mart 2006 Salý günü TOBB Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan TÜSKOOP-BÝR Genel Baþkaný Halis UYSAL, sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri arasýndaki haksýz rekabete son verilmesini istedi. Türkiye'nin kooperatifçilik ile kalkýnabileceðini anlatan UYSAL, "Türkiye su zengini bir ülke deðil. Yer altý sularýnýn stratejik seviyesi günden güne düþmekte. Kuyulardan deniz suyu geliyor. Kýþýn yaðan yaðmurlarý, yazýn akýp giden sularý depolayýp tarýma vermeliyiz" diye konuþtu. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye'nin sattýðýndan daha fazla tarým ürünü ithal eden bir ülke haline geldiðine dikkat çekerek, "Bu tarýmý ihmal eden yanlýþ politikanýn bir sonucudur. Ülke, tarým sektörü açýsýndan tarihinin en kötü dönemini yaþamaktadýr" dedi. AB ve DTÖ sürecinin Türk tarýmý için önemli tehditler içerdiðine dikkat çeken GÜNAYDIN, Türkiye'nin doðru destekleme politikalarý uygulamasý gerektiðini vurguladý. GÜNAYDIN, yýlda en az 500 bin hektar alanýn sulamaya açýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýna iþaret etti. TOBB Baþkan Yardýmcýsý Faik YAVUZ, su kaynaklarýnýn iyi deðerlendirilemediðini belirtirken, gereken önlemler alýnmazsa, Türkiye'nin gelecekte su sorunu yaþayan bir ülke olabileceði uyarýsýnda bulundu. SHP Genel Baþkaný Murat KARAYALÇIN, Türkiye'nin su kaynaklarýný koruyabilmesi için mutlaka yeni bir planlama anlayýþýný devreye koymasý gerektiðini söyledi. KARAYALÇIN, "Türkiye su kaynaklarýnýn yalnýzca yüzde 36'sýný kullanabiliyorsa, geriye kalaný saða sola, denize gidiyorsa bu Türkiye'nin çok büyük bir ayýbýdýr" dedi. "Küresel Süreçte Ulusal Su Yönetimi" Sempozyumda, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur ÖYMEN, "Küresel Süreçte Ulusal Su Yönetimi" konulu özel bir sunum yaptý. ÖYMEN, su konusunun gelecekte savaþlara neden olabilecek kadar ciddi bir konu olduðunu belirterek, "Dünyada demokrasiler arasýnda hiç savaþ çýkmamýþ bugüne kadar. O zaman bölgede demokrasinin yayýlmasý için çalýþacaksýnýz ki su savaþlarý olmasýn" dedi. Dünya nüfusunun yarýsýnýn yeterli su kaynaklarýndan mahrum olduðunu belirten ÖYMEN, "Türkiye'de su kaynaklarý kýsýtlý. Bu gidiþle su fakiri olabiliriz. Ama bunun gibi hayati konularda hükümetten bir hareket göremiyoruz" diye konuþtu. Toprak kaynaklarýnýn da azaldýðýna iþaret eden ÖYMEN, "Topraðýmýza sahip çýkmamýz gerekirken, tam tersine topraklarýmýzý yabancýlara peþkeþ çekiyoruz" dedi. ÖYMEN, Güneydoðu'daki mayýnlý arazilerin temizlenmesi karþýlýðýnda yabancýlara kiraya verilmesi uygulamasýna karþý da yargý yoluna baþvuracaklarýný bildirdi. "Bir Ömür Suyun Peþinde" Sempozyumda, 9. Cumhurbaþkaný Süleyman DEMÝREL, "Bir Ömür Suyun Peþinde" konulu özel bir sunum yaptý. Kuraklýðýn dünyadaki en önemli meselelerden olduðunu belirten DEMÝREL, "Su olmazsa hayat olmaz. Bu ülkenin insanlarýný yoksulluktan, ýstýraptan ve suyun gazabýndan kurtararak, rahata kavuþturmalýyýz" dedi. Türkiye'de 1950'de 3 bin adet traktör varken, 2000 yýlýnda bu rakamýn 1 milyona ulaþtýðýný anlatan DEMÝREL, "1950'lerde 3 tane baraj vardý. Bugün 211 tane baraj var. Mevcut sulamalarý ýslah ederek, daha verimli hale getirmeli ve yeni tesisler yapmak suretiyle sulanan alaný 85 milyon dönüme çýkartmalýyýz" diye konuþtu. GAP Projesi'nin Türkiye'nin gururu olduðunu belirten DEMÝREL, bu projenin tamamlanmasýný ve bölge halkýnýn bunun takipçisi olmasýný istedi. AB ile müzakerelere iþaret eden DEMÝREL, Türkiye'nin AB ile beraberliðini, Türk köylüsünü feda ederek yapamayacaðýný vurguladý. Sempozyumda, "Küreselleþme Sürecinde Sularýmýzýn Yönetimi" baþlýklý oturum ile "Sulama Kooperatiflerinin Sorunlarý ve Çözüm Yollarý" konulu bir panel de gerçekleþtirildi. Geniþ katýlýmlý sempozyum, büyük ilgiyle karþýlandý. Sempozyumun tamamlanmasýnýn ardýndan bir Sonuç Bildirgesi yayýnlandý.

5 "AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNÝN ÜLKEMÝZ TARIMINA ETKÝLERÝ" PANELÝ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Kýrklareli Ýl Temsilciliði, Tarým Orkam Sen Kýrklareli Ýl Temsilciliði, Kýrklareli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan 1 Nisan 2006 tarihinde Kýrklareli Ticaret Borsasý konferans salonunda düzenlenen ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Kýrklareli Ýl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN tarafýndan yönetilen "Avrupa Birliði Sürecinin Ülkemiz Tarýmýna Etkileri" konulu panele, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Kurulu Sözcüsü Abdullah AYSU katýldý. Tarýmýmýzýn yapýsal sorunlarý, uygulanan tarým politikalarýnýn üretici ve tüketici aleyhine nasýl kurgulandýðý, Avrupa Birliði (AB) sürecinin ülkemiz tarýmýný kalkýndýracak mali bir kaynak yaratmayacaðý, AB'nin kendi içerisinde çok vitesli bir Avrupa'ya dönüþtüðü, AB'nin Türkiye'den gümrük vergilerini sýfýrlamasýný istediði, bunun da rekabet gücü bulunmayan ülkemiz tarýmý açýsýndan tam bir yýkým anlamýna geldiði, diðer yandan Dünya Ticaret Örgütü'nün gümrük vergileri konusundaki kararlarýnýn kesinleþmesinin de ayný yýkýcý etkiyi oluþturacaðý, Türkiye'nin süreç içerisindeki avantajlarý ve dezavantajlarý, önlem olarak yapýlmasý gerekenler konularýný örneklerle sunan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, dinleyicilerin destek alkýþlarý karþýsýnda sýk sýk sunumuna ara vermek zorunda kaldý.soru-cevap bölümü de oldukça düzeyli geçen panel büyük ilgiyle izlendi. Etkinliðe Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK da katýldý. "SARMISAKLI SATILAMAZ! TOPRAÐINA SAHÝP ÇIK!" MÝTÝNGÝ Lüleburgaz Demokrasi Platformu tarafýndan 2 Nisan 2006 tarihinde Lüleburgaz Kongre Meydanýnda düzenlenen ve Ýstanbul, Tekirdað Þubelerimiz ile Kýrklareli, Edirne Temsilciliklerimizin üyeleri ile aktif katýlým saðladýðý "Sarmýsaklý Satýlamaz! Topraðýna Sahip Çýk!" mitinginde, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN halka seslendi. Cumhuriyetin kuruluþundan günümüze izlenen tarým politikalarýný, Türkiye'nin artýk tarým ürünleri açýsýndan yurtdýþýna baðýmlý bir ülke olduðunu, bugün ülkeyi yönetenlerin yurdun efendisi köylüye bakýþ açýsýný, tarýmda istihdam konularýný, tohumda dýþa baðýmlýlýðýn ne anlama geldiðini ve þeker sektöründe oynanan oyunlarý coþkulu kalabalýða anlatan ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, artýk Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan herkesin ülkemizi dýþa baðýmlý hale getiren her hareketin karþýsýnda daha da güçlü durmasýnýn zamanýnýn geldiðini belirterek, Nazým Hikmetin bir þiiri ile konuþmasýný tamamladý. GÜNAYDIN, miting sonrasýnda ODA'mýz üyeleri ile birlikte Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesini ziyaret etti. "AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA TÜRKÝYE TARIMI" KONFERANSI ODA mýz ve Tarým Orkam Sen tarafýndan 4 Nisan 2006 tarihinde Bursa Tarým Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda düzenlenen etkinlikte, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Avrupa Birliði ve Dünya Ticaret Örgütü Kapsamýnda Türkiye Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali KOÇKAYA'nýn yaný sýra birçok sendikalý ve meslektaþýmýzýn yoðun katýlým saðladýðý konferansýnda GÜNAYDIN, tarým alanýnda yaþanan özelleþtirmelerin üreticiye ve tüketiciye yansýmalarý, dolayýsýyla ülke tarýmýna olan olumsuz etkileri, gerek AB sürecinde gerekse Dünya Ticaret Örgütü'nün bir yaptýrýmý olarak gümrüklerin indirilmesinin tarým sektörünü ne yönde etkileyeceði ve alýnmasý gereken önlemler konularýnýn üzerinde durdu. 15

6 "AB SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI" PANELÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Bandýrma Ticaret Borsasý ve Dünya Gazetesi'nin iþbirliði ile 4 Nisan 2006 günü Bandýrma Ticaret Borsasý konferans salonunda düzenlenen "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu panele katýldý. Dünya Gazetesi yazarlarýndan Osman AROLAT'ýn yönettiði panelde konuþmacý olarak ayrýca Bandýrma Ticaret Borsasý Baþkaný Halit SEZGÝN, Un Sanayicileri Federasyonu Genel Sekreteri Edip Hilmi AKTAÞ, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler ve AB Koordinasyon Daire Baþkaný Kemal SANDIK, Dünya Gazetesi tarým yazarý Ali Ekber YILDIRIM yer aldý. ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN'ýn, AB sürecinde tarýmda istihdam ve küçük köylünün durumu, tarýmda destekler ve üretim maliyetlerin geliþmiþ ülkelerle kýyaslanmasý, AB, IMF, Dünya Bankasý ve Dünya Ticaret Örgütü'nün tarýmýmýz üzerine yaptýklarý etkiler ve çözüm arayýþlarýný konu alan sunumu, özellikle çiftçilerin katýlým saðladýðý salonda büyük ilgi uyandýrdý. ULUSLARARASI YEM KONGRESÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Nisan 2006 tarihlerinde Antalya'da gerçekleþtirilen "8. Uluslararasý Yem Kongresi ve Yem Sergisi"ne katýldý. ÇAYIR MERA VE YEM BÝTKÝLERÝ TOPLANTISI Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca 6-7 Nisan 2006 tarihleri arasýnda Denizli'de gerçekleþtirilen, "Çayýr Mera ve Yem Bitkileri 2. Danýþma Kurulu Toplantýsý"na, Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. "KAMU PERSONELÝ, SOSYAL GÜVENLÝK, GENEL SAÐLIK SÝGORTASI YASA TASARILARI VE KAMU ÇALIÞANLARI ÜZERÝNE ETKÝLERÝ" KONFERANSI ODA'mýzýn düzenlediði "Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda, SES Genel Baþkaný Dr. Köksal AYDIN ve SES Avukatý Öztürk TÜRKDOÐAN, 8 Nisan 2006 Cumartesi günü ODA'mýz Lokali'nde, "Kamu Personeli, Sosyal Güvenlik, Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýlarý ve Kamu Çalýþanlarý Üzerine Etkileri" konulu ikili bir konferans verdiler. SES Genel Baþkaný Köksal AYDIN, Türkiye'nin yaþ sýnýrý nedeniyle OECD ülkeleri arasýnda emeklilik yaþý en yüksek ülkelerden biri olduðunu kaydetti. Yeni tasarý ile bu yaþýn 65'e çýkartýldýðýna iþaret eden AYDIN, "Mevcut yasa tasarýsýyla emekli olmak neredeyse hayal. Ortalama yaþam ömrü zaten 65. Türkiye'de yaþlý nüfus artýyor iddiasý bilimsel verilerle baðdaþmýyor. 'Daha uzun süre çalýþsýn, mümkünse emekli olmadan ölsün, sistemden para almasýn' deniliyor" diye konuþtu. Tasarýnýn sosyal güvenlik alanýný çökertmeyi hedeflediðini belirten AYDIN, "Alýn terimiz birilerine peþkeþ çekilecek. Saðlýk alaný denemeyanýlma alaný deðildir. Bu yasa tasarýsýný mutlaka ve mutlaka tarihin çöplüðüne atmamýz gerekiyor" dedi. 16 SES Avukatý Öztürk TÜRKDOÐAN da, tasarý ile devletin sosyal devlet olmaktan çýktýðýný vurgulayarak, "Eðitim, saðlýk kamu hizmeti olmaktan çýkýyor. Sosyal haklarýn birçoðu kaldýrýlýyor. Geriye bir tek güvenlik devleti kalýyor. Çalýþaný hiç düþünmeyen bir metin hazýrlanmýþ" diye konuþtu. TÜRKDOÐAN, tasarýnýn Anayasa'ya da aykýrý olduðunu belirtti.

7 ORGANÝK ÜRÜNLER VE ÇEVRE FUARI 5. Uluslararasý Organik Ürünler ve Çevre Fuarý etkinlikleri kapsamýnda, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, 8 ve 9 Nisan 2006 tarihlerinde Ýstanbul'a giderek etkinliklere katýldý. GDO'ya Hayýr Platformu tarafýndan 8 Nisan 2006 günü düzenlenen Dünyada ve Ülkemizde GDO Sorunu konulu panelde Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK oturum baþkanlýðý yaptý. Tütün Sen Genel Baþkaný Ali Bülent ERDEM, Tüketici Dernekleri Federasyonu Baþkaný Turhan ÇAKAR, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vezan KARABULUT, Doða-Der üyesi Arca ATAY'ýn konuþmacý olduðu panel ilgiyle izlendi. Etkinliðin öðleden sonraki bölümünde düzenlenen Dünyada ve Ülkemizde Tarýmýn Sorunlarý ve Köylü Tarýmý konulu panele katýlan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Dünya Ticaret Örgütü'nün Tarým Politikasý ve Tarým Sistemlerine Etkileri konulu bir sunum yaptý. Oturum Baþkanlýðýný Yýldýz Teknik Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Þeminur TOPAL'ýn yaptýðý panelin diðer konuþmacýlarý Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Kurulu Sözcüsü Abdullah AYSU, Ekolojik Tarým Organizasyonundan Doç. Dr. Eftal DÜZYAMAN, Üzüm Sen Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU oldu. II. ÖÐRENCÝ KONGRESÝ COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte düzenlediði "II. Öðrenci Kongresi", 13 Nisan 2006 Perþembe günü büyük coþkuyla gerçekleþtirildi. Kongrenin açýlýþýnda konuþan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, kongre nedeniyle büyük bir heyecan duyduðunu belirterek, "Öðrenci Kongresi bu anýt fakülteye, mesleðimize çok yakýþýyor. Bu fakülte birçok ilke imza atmýþtýr. Kongremizi Ziraat Mühendisleri Odasý ile birlikte düzenlemekten gurur duyuyorum. Çok önemli bir mesleðe ve ODA'ya sahibiz" dedi. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN da, öðrencilere Ziraat Mühendisliði mesleðini ve ODA'mýzý tanýtan bilgiler verdi. Öðrencilere, "ODA ve ülke yönetiminde söz sahibi olmak üzere bu sýralarý dolduruyorsunuz" diye seslenen GÜNAYDIN, Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn, meslek hak ve yetkilerine sahip çýkarak, onlarý geliþtirdiðini vurguladý. ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ZÝRAAT FAKÜLTESÝ II. CANSUYU BAYRAMI ODA'mýzýn Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaþa düzenlediði "II. Cansuyu Bayramý", 14 Nisan 2006 tarihinde gerçekleþtirildi. ODA'mýz etkinlik kapsamýnda bir stant açarak, yayýnlarýný tanýttý. Etkinliðe ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Iþýk KANSU da katýldý. AB VE DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve ZMO Hatay Þubesi tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Nisan 2006 pazartesi günü Hatay'da, "AB ve Dünya Ticaret Örgütü Sürecinde Türk Tarýmý" konulu bir konferans verdi. MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonu'ndaki konferans büyük beðeniyle karþýlandý. T.ÞEKER FABRÝKALARI ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SEÇÝMÝ YAPILDI Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ'de görev yapan meslektaþlarýmýz, 19 Nisan 2006 Çarþamba günü ODA'mýza gelerek, iþyeri temsilciliði seçimini gerçekleþtirdiler. Meslektaþlarýmýz ayný zamanda ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile beraber sektörün ve mesleðin sorunlarý üzerinde karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. 17

8 MÜMTAZ SOYSAL DAN ODA MIZA ZÝYARET Baðýmsýz Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Baþkaný Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL ve beraberindeki heyet, 24 Mart 2006 Cuma günü ODA'mýzý ziyaret ederek Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþtü. Görüþmeye, ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný ve CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN de katýldý. YÜCEL AÞKIN DAN ODA MIZA ZÝYARET Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel AÞKIN ve eþi Yrd. Doç. Dr. Oya AÞKIN, 16 Þubat 2006 Perþembe günü ODA'mýzý ziyaret ederek Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþtüler. Sýcak bir sohbet havasýnda geçen ziyarette, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özden GÜNGÖR, Burhan HARMANKAÞI ve Kadriye KALINBACAK ile Genel Sekreterimiz Ural ERSOY da hazýr bulundu. TÜM KÖY SEN ZÝYARETÝ Tüm Köy Sen Eðitim ve Örgütlenme Uzmaný Satýlmýþ BAÞKAVAK, Bismil Þube Baþkaný Halil DURU ve Sinan Köylüsü Heybet ÝLDENÝZ, 31 Mart 2006 Cuma günü ODA'mýzý ziyaret ederek, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ile bir görüþme yaptýlar. Tüm Köy Sen heyeti, Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçesi'nde topraklarýna aða tarafýndan el konulan Sinan Köylüleri için ODA'mýzdan destek istediler. GÜNAYDIN, ÝZMÝRLÝ MESLEKTAÞLARIMIZI ZÝYARET ETTÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 27 Mart 2006 tarihinde Ýzmir'de iþyerlerini ziyaret etti. Bu kapsamda, TMO Ýzmir Þube Müdürlüðü, Zirai Karantina Müdürlüðü, Menemen Toprak ve Su Kaynaklarý Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü ve Tarým Ýlçe Müdürlüðü'ne giden GÜNAYDIN, meslektaþlarýmýzla görüþ alýþveriþi yaptý. Toplantýlarda, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý ve özlük haklarýndaki son geliþmeler yanýnda, tarým sektörü ve AB iliþkileri de ele alýndý. ODA BAÞKANIMIZIN DÜZCE VE BURSA TEMASLARI Ziraat Mühendisleri Odasý Düzce Ýl Temsilciliðimizin etkinlikleri kapsamýnda, 3 Nisan 2006 tarihinde Düzce'de bulunan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, il genelinde çeþitli ziyaretler yaptý. Öncelikle Duraklar Köyü kahvehanesinde üreticilerle bir araya gelen ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, sorunlarý dinledikten sonra ODA çalýþmalarýmýz ve tarým politikalarý konusunda bilgiler verdi. Toplantýnýn devamýnda Düzce TV'nin sorularýný yanýtlayan GÜNAYDIN daha sonra Vali Halil NÝMETOÐLU ile görüþerek ODA'mýz konusunda tanýtýcý bilgiler sundu. Ardýndan Tarým Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN ile görüþen ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, il genelinde tarýmýn sorunlarý konusunda bilgiler aldý. Çeþitli etkinlikler kapsamýnda 4 Nisan 2006 tarihinde de Bursa'ya giden ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Tarým Ýl Müdürü Hüseyin YILDIZER ve Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali KOÇKAYA ile bir araya geldi, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý konusunda görüþmelerde bulundu. Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK da, GÜNAYDIN'ýn etkinliklerine katýlým saðladý. 18 GÜNAYDIN, TRABZON ÝL MÜDÜRLÜÐÜ'NÜ ZÝYARET ETTÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 17 Mart 2006'da Trabzon Tarým Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Ýl Müdürü Temel ÞAHÝN ile bir görüþme yapan GÜNAYDIN, daha sonra müdürlükte çalýþan üyelerimiz ile bir toplantý gerçekleþtirerek, güncel sorunlar ve yeni açýlýmlarla ilgili görüþlerini aktardý. HATAY VALÝSÝ ZÝYARETÝ ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 24 Nisan 2006 tarihinde Hatay Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER ile birlikte Hatay Valisi Ahmet KAYHAN'ý ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundu.

9 ODA MIZIN 40. DÖNEM I. DANIÞMA KURULU ÜRGÜP TE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem I. Danýþma Kurulu, Nisan 2006 tarihleri arasýnda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, 25 Þubemiz ve bazý il temsilcilerimizin katýlýmýyla Nevþehir-Ürgüp'te gerçekleþtirildi. Danýþma Kurulu kapsamýnda 28 Nisan 2006 Cuma günü, Tarým Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin yasa taslaklarýna yönelik bir bilgilendirme çalýþmasý yapýldý. Bu kapsamda, ODA'mýz II. Baþkaný Turhan TUNCER, Tarýmsal Araþtýrma Geliþtirme Merkezi (TAGEM) Kuruluþ Kanunu Taslaðý; Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN, Tarým ve Gýda Bakanlýðýnýn Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý; Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Vuslat ULUSOY, Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Destekleme Kurumu Baþkanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý; Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK da Tarým Reformu ve Kýrsal Kalkýnma Genel Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý'na iliþkin bilgi sundu. Yapýlan sunumlarýn ardýndan, þube yöneticilerimizin konuyla ilgili sorularý da yanýtlandý. Toplantýda, bilimdýþý bir yaklaþým getirmesi nedeniyle ciddi sýkýntýlar içeren söz konusu düzenlemelerle ilgili ODA'mýz Mevzuat Komisyonu'nun kapsamlý bir rapor hazýrlamasý; dünyadaki tarým teþkilatlarý örnekleri ile Türkiye'nin karþýlaþtýrýlmasýný da içerecek bu raporun kitap olarak basýlmasý ve ardýndan Ziraat Fakültesi dekanlarýyla beraber, Tarým Bakaný ve TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný'nýn ziyaret edilmesi, basýn toplantýlarý ve imza kampanyalarýný da içerecek bir eylem planýnýn yaþama geçirilmesi kararlaþtýrýldý. 'ZMO gücünü, demokratik ilkelere baðlýlýktan alýyor' Danýþma Kurulu Toplantýsý, 29 Nisan 2006 Cumartesi günü törenle açýldý. Kayseri Þube Baþkanýmýz Aydýn ÇALIÞKAN, açýlýþ konuþmasýnda, sanayi ve ticaret þehri olan Kayseri'nin ayný zamanda bir tarým þehri de olduðunu belirtti. Kayseri tarýmý hakkýnda bilgi veren ÇALIÞKAN, "Kayseri, sanayi tecrübesini tarýmdaki potansiyeli ile birleþtirdiði zaman tarým adýna çok önemli geliþmeler kaydetme potansiyeli taþýmaktadýr. Bunu her zaman anlattýk, bundan sonra da anlatmaya devam edeceðiz" dedi. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, tarým sektörü ve meslek açýsýndan son derece önemli bir sürecin yaþandýðýna iþaret etti yýlýnda kurulan ve onurlu bir 52 yýlý geride býrakan Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn, gücünü, demokratik ilkelere ödünsüz baðlý kalmaktan aldýðýný anlatan GÜNAYDIN, geçtiðimiz dönem, Türkiye'nin 80 ilinde seçimler yapýlarak delegelerin belirlendiðini anýmsattý. Ýçsel ve dýþsal önemli geliþmelerin yaþandýðýný belirten GÜNAYDIN, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Haziran ayýnda gerçekleþtirilecek görüþmelerine iþaret ederek, DTÖ'nün tüm ülkelerden iç desteklerini indirgemelerini, ihracat sübvansiyonlarýný azaltmalarýný ve gümrük vergilerini indirgemelerini isteyeceðini söyledi. GÜNAYDIN, þöyle konuþtu: "Özellikle pazara giriþ olarak tanýmlanan gümrük vergilerinin azaltýlmasý süreci, içlerinde Türkiye'nin de bulunduðu tüm çevre ülkeleri yakýndan ilgilendirecektir. Bu baðlamda þunun bir kez daha altýný çizmekte yarar görüyorum ki, müzakere sürecinde Türkiye'nin pozisyonu, geliþmiþ ülkelere 'Önce siz iç desteklerinizi ve ihracat sübvansiyonlarýnýzý sýfýrlayýn, ondan sonra adil ticaret ortamýnda biz de gümrük vergilerimizi indirgeyelim' demek þeklinde olmalýdýr. Haziran ayýnda tüm dünya için son derece önemli sonuçlar doðuracak bu anlaþmada, Türk heyetinin saðlam bir pozisyon almasý ülke tarýmýnýn yarýný için hem ekonomik, hem de sosyolojik boyutlarý açýsýndan son derece önemlidir." "AB müzakere süreci, taviz sürecine dönüþmemeli" GÜNAYDIN, Avrupa Birliði ile müzakere sürecinin de Türkiye için bir taviz sürecine dönüþmemesi için, bilgi ve birikimle donanmýþ, bu ülkenin onuruna inanan bir müzakere heyetinin Brüksel'de masada oturmasý gerektiðini kaydetti. Ortak Tarým Politikasý Türkiye'de aynen uygulansa, yýllýk 11.3 milyar euroya gereksinim olduðunu, oysa Türk tarýmýna bunun ancak altýda biri kadar bir kaynaðýn ayrýlabildiðini belirten GÜNAYDIN, þu görüþleri dile getirdi: 19 "Zaten tarýmsal ve kýrsal altyapýsýnda önemli eksiklikleri bulunan, tarýmýna yeterli kaynak saðlayamayan Türkiye, Gümrük Birliði koþullarýnýn geniþletildiði bir ortamda son derece olumsuz koþullarla karþý karþýya kalacaktýr. Bize

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı