VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ"

Transkript

1 VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan Hakları E- Veda Hutbesinde Verilen Mesajlar a) Dünyaya Veda Ediş b) Tevhid ve İbadet c) Mukaddes Emanetler d) Toplumda Güven ve İtimat e) Kadın Hakları f) Kölelik g) Evrensel Kardeşlik II- Konunun Açılımı Ve İşlenişi Hukukun temel kavramlarından biri olan Hak teriminin ayet ve hadislere dayanarak tanımı yapılır. Toplum halinde yaşayan kişilerin toplumdaki davranışlarını düzenleyen emir ve yasaklardan meydana gelen sosyal düzen kurallarının tümüne hukuk dendiği ve hukuksuz bir toplumun olamayacağı vurgulanır. Hukukun ana gayesinin; hakların kime âit olduğunun belirlenmesi, hakların korunması, hakkın hak sahibine verilmesi ve haklara yapılan tecavüzlerin önlenmesi olduğu anlatılır. Hak ve özgürlüklerin, insanın kişiliğine bağlı olarak, doğal, dokunulmaz, vazgeçilemez, engellenemez, kısıtlanamaz ve devredilemez evrensel değerlerden olduğunun altı çizilir. Hz. Peygamber (a.s) in yirmi üç yıllık mücadelesinin temel amaçlarından birinin de insan haklarını korumak ve adaleti gerçekleştirmek olduğu, ömrünün son döneminde yaptığı veda haccında irad ettiği veda hutbesinin bu temel hakları öz olarak dile getirdiği ve bu konuşmanın ilk evrensel insan hakları bildirisi niteliğinde olduğu belirtilir. 1

2 III- Konunun Özet Sunumu İnsanın onur ve şerefiyle hak, adalet, eşitlik, hürriyet vb. standartların insan hakları adı altında ifade edilmesi günümüzde oldukça popüler haldedir. İnsan hakları konusu özellikle XX. yüzyılın son çeyreğinde evrensel bir boyut kazanmıştır. Bu mesele ülkelerin sınırlarını aşarak uluslararası mahiyete bürünmüş devletlerarası münasebetlerde gerek ekonomik gerekse siyasal ilişkilerin vazgeçilmez esası haline gelmiştir. Tarihin hiçbir döneminde hak ve özgürlüklerin günümüzde olduğu boyutlarda ve yoğunlukta tartışılmadığını söylenebilir. Hak kelimesi muhtelif mânalarda Kur an da pek çok ayette geçmekte ve genelde doğru, adalete uygun ve gerçek söz anlamında veya insanın yerine getirmesi gerekli olan hak manasında kullanılmaktadır. Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver... 1 şeklindeki ayetler bu hakkın konusunu ve içeriğini belirlemektedir yüzyıllarda insanlığın, batının öncülüğünde büyük bir değişim geçirdiği, insan haklarının dişle, tırnakla söke söke elde edildiği yönünde kesin bir yargı vardır. Bu yargıya göre insan hakları mücadelesinin öncülüğünü batı yapmıştır ve daha sonra da bütün dünyaya yayılmıştır(!). Yüzyıllarca insan haklarını ihlal eden, ayaklar altına alan devletlerin, ülkelerin ve kültürlerin, 20. yüzyılda kendilerini insan haklarının savunucusu konumunda görmeleri son derece dikkat çekicidir. İnsan hakları bağlamında pek bir şey ifade etmese de 13. yüzyılda kabul edilen ve batıda insan hakları mücadelesinde başlangıcı teşkil eden Magna Carta Libertatum (Büyük Hürriyet Sözleşmesi), 1776 da ABD nin Virjinya eyaletinde ilan edilen ve daha geniş çerçeveli insan hakları vesikası olan Amerika İnsan Hakları Bildirgesi, Daha sonra insan haklarını korumaya yönelik en ciddi teşebbüs olarak nitelenebilecek 1948'deki otuz maddelik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1950'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AGİK, 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi gibi günümüze oldukça yakın anlaşma ve vesikalar gelir. Dolayısıyla batının özellikle övündüğü insan hakları kapsamında yer alan din, vicdan ve düşünce hürriyetinin batıda başlangıç tarihi, 18. yüzyılın ikinci yarısı olarak görülebilir. 1 İsra, 17/26; Rum, 30/38. 2

3 Oysa insan hakları, bütün ilâhi dinleri ilgilendiren bir husustur. Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından birisi de, insana insanca yaşamayı öğretmek ve ona sahip olduğu haklarını eksiksiz olarak tanımaktadır. İslam da insan hakları, Batıda olduğu gibi sonradan kazanılan değil, doğuştan sahip olunan haklardır. İnsan hakları açısından Veda Hutbesi, İslâm ın önemli kaynaklarından birisi sayılır. 7 Mart 632 tarihinde irad edilen Veda Hutbesi, Hz. Peygamberin 23 yıldan beri yaptığı ilahi duyurunun ana noktalarını bir kez daha vurgulayan, hatta denilebilir ki, ilahi mesajın özünü, temel hedeflerini özetleyen bir konuşmadır. Vedâ Hutbesi nin içeriğini, iç içe geçmiş gittikçe genişleyen daireler biçiminde tasvir etmek mümkündür. En içteki dairede birey yer alır. Onu kuşatan dairelerde ise, aile, toplum ve bütün insanlık bulunmaktadır. Veda hutbesinde yer verilen birçok konudan bazıları şöyledir: Tevhid, sosyal ve ekonomik düzenlemeler, güven ve itimad, Kadın hakları, kölelik ve evrensel kardeşlik vb. IV- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Ayetler Bütün peygamberlerin ilk hareket noktasını, tevhit inancı oluşturmaktadır. Bu nedenle, Kur an-ı Kerim in hemen hemen tüm ayetlerine, uluhiyet gerçeğinin dercedildiğini görmek mümkündür: و إ ل ه ك م إ ل ه و اح د ال إ ل ه إ ال ه و الر ح ن الر ح ي م Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmân dır, Rahîm dir. 2 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin özünü oluşturan temel haklar, İslam hukukunun da beş temel gayesidir: ي ا أ ي ه ا الن ب إ ذ ا ج اءك ال م ؤ م ن ات ي ب اي ع ن ك ع ل ى أ ن ال ي ش ر ك ن ب الل ه ش ي ئا وال ي س ر ق ن و ال ي ز ن ني و ال ي ق ت ل ن أ و الد ه ن و ال ي أ ت ني ب ب ه ت ان ي ف ت ين ه ب ني أ ي د يه ن و أ ر ج ل ه ن وال ي ع ص ين ك ف م ع ر وف ف ب اي ع ه ن و اس ت غ ف ر ل ن الل ه إ ن الل ه غ ف ور ر ح ي م Ey Peygamber! Mü min kadınlar, Allah a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, 2 Bakara, 2/163. 3

4 biatlarını kabul et ve onlar için Allah tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 3 Güvenin olmadığı, verilen sözün yerine getirilmediği bir toplumda barış, huzur ve mutluluk asla olmaz: Onlar emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. 4 Yüce Allah, bütün insanları bir erkek ve kadından yarattığını -takva hariç- cins olarak birbirlerine bir üstünlüğün olmadığını belirtmiştir: Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. 5 Konu ile ilgili diğer ayetler için bakınız: Al-i İmran, 3/134; Nisa, 4/92 93,135; Tevbe, 9/31; İsra, 17/33; Ta-Ha, 20/98; Enbiya, 21/25; Furkan, 25/68. V- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Hadisler Hz. Peygamber (a.s), veda hutbesinde şu temel haklara dikkat çekmiş ve insanları bu ilkelere riayet etmeye çağırmıştır: ف إ ن د م اء ك م و أ م و ال ك م ع ل ي ك م ح ر ام ك ح ر م ة ي و م ك م ه ذ ا ف ش ه ر ك م ه ذ ا ف ب ل د ك م ه ذ ا إ ل ي و م ت ل ق و ن ر ب ك م. أ ال ه ل ب ل غ ت ". ق ال وا ن ع م. ق ال " الل ه م اش ه د ف ل ي ب ل غ الش اه د ال غ ائ ب ف ر ب م ب ل غ أ و ع ى م ن س ام ع ف ال ت ر ج ع وا ب ع د ي ك ف ار ا ي ض ر ب ب ع ض ك م ر ق ا ب ب ع ض. "Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, Rabbinize kavuşacağınız güne kadar her türlü tecâvüzden korunmuştur. 6 Toplum için büyük bir felaket olan kan davalarına işaret eden Hz. Peygamber (a.s), bunu kaldırdığını ve ilk örneğini de kendi akrabasında gerçekleştirdiğini belirtmiştir: 3 Mümtehine, 60/12. 4 Mü minun 23/8. 5 Hucurat 49/13. 6 Buhari, Hac, 132, c.2, s

5 أ ال ك ل ش ى ء م ن أ م ر ا ل اه ل ي ة ت ت ق د م ى م و ض وع و د م اء ا ل اه ل ي ة م و ض وع ة و إ ن أ و ل د م أ ض ع م ن د م ائ ن ا د م اب ن ر ب يع ة ب ن ا ل ار ث "Dikkat ediniz, Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Haris in oğlu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. 7 Ekonomik hayat için büyük bir yıkım olan faizin kaldırıldığını belirten Hz. Peygamber (a.s), yine buna kendi akrabasından başladığını belirtmiştir: و ر ب ا ا ل اه ل ي ة م و ض وع و أ و ل ر ب ا أ ض ع ر ب ان ا ر ب ا ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب ف إ ن ه م و ض وع ك ل ه "Cahiliyeden kalma faizin her çeşidi kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir. 8 Hz. Peygamber (a.s), kadın hakları konusunda tüm Müslümanların dikkatini çekmiş ve bizleri şöyle uyarmıştır: ف ات ق وا الل ه ف الن س اء ف إ ن ك م أ خ ذ ت وه ن ب أ م ان الل ه و اس ت ح ل ل ت م ف ر وج ه ن ب ك ل م ة الل ه و ل ك م ع ل ي ه ن أ ن ال ي وط ئ ن ف ر ش ك م أ ح د ا ت ك ر ه ون ه "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır 9 Hz. Peygamber (a.s), veda hutbesinde Kur an-ı Kerim in ve sünnetin, Müslümanlar için önemini şöyle vurgulamıştır: ت ر ك ت ف يك م أم ر ي ن ل ن ت ض ل وا ما م س ك ت م ب م ا: ك ت اب الل ه و س ن ة ن ب ي ه. "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti. 10 Hz. Peygamber (a.s) evrensel İslam kardeşliğini şöyle belirtmiştir: الن اس أ ال ي ا أ ي ه ا ل ع ج م ي ع ل ى ع ر ب و ال إ ن ر ب ك م و اح د و إ ن أ ب اك م و اح د أآل لا ح ر ع ل ى أ س و د وال ال أ س و د ع ل ى أ ح ر إ ال ف ض ل ل ع ر ب ع ل ى أ ع ج م ي وال ب الت ق و ى. 7 Müslim, Hac 19 (H.No:1218), c. I, s Müslim, Hac 19, c.1, s Müslim, Hac 19, c.1, s Muvatta, Kader, 46, (H.No:3), c.2, s.899; Müslim, Hac 19, c.1, s

6 "Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. 11 VI- Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar 1. Karaman, Prof. Dr. Hayrettin, İslâm'da İnsan Hakları, s Akgündüz, Ahmet, İslam da İnsan Hakları Beyannamesi, Osmanlı AraştırmalarıVakfı,İst., Meydan Larousse Ans. Magna Carta Maddesi, s Aktaş, Cihan, Veda Hutbesi, Kitabevi Yay., İst., Baş, Haydar, Veda Hutbesinde İnsan Hakları, İcmal Yay., İst., Ünal, Vehbi, Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi, Rağbet Yay., İst., Şekerci, Osman, İnsan Hakları Alanında Temel Belgeler Ve İslam, Nun Yay., İst., Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, I-II, terc., Salih Tuğ, İrfan Yay, İstanbul Müsned, Ahmed b. Hanbel, V,

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ 1

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ 1 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ 1 İnsanın hayatını onurlu bir şekilde sürdürebilmesi için vazgeçilmez kabul edilen temel hakları vardır. Din, akıl, namus, can ve mal güvenliği bu hakların önde gelenleridir. Korunması

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru 1 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma

Detaylı

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15 TAKDİM HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası Hilafet in yıkılışının 92. Sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, Hilafetin yokluğunun ümmete neler kaybettirdiğini,

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF Dr. Muhlis AKAR I- Konunun Plânı A.Tüketim Kavramı B. Tüketim-İhtiyaç İlişkisi C. İsraf, Gösteriş Ve Lüks Tüketimi D. Tüketimde Denge Ve İktisat E. Tüketim Prensipleri- Harcama

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Nurettin AKCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA - 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 299 Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 Legal Views of Ahmet Hamdi Akseki(1887-1951) on Basic Rights Ali Aslan TOPÇUOĞLU ÖZET Ahmet

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI KUR ÂN DA MEKKE MÜŞRİKLERİNİN ELEŞTİRİ VE İTHAMLARINA YÖNELİK CEVAPLAR MASTER TEZİ Hazırlayan Mahmut AY Tez

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI

ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI 2002 2 İslâm da Ceza Sistemi İslâm da Ceza Sistemi 3 بسم االله الرحمن الرحيم و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي اأ و ل ي الا ل ب اب ل ع لك م ت تق ون (البقرة:

Detaylı

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ Modülün Hedef Kitlesi : Öğretmenler Modülün Süresi : 45 dk. Gerekli Malzemeler : Powerpoint sunusu, Yansıtıcı. Modülün Hedefleri : 1- Demokrasi

Detaylı

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 1 TAKİYYUDDİN EN-NEBHANİ İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM (İSLÂM DA KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ) 2 İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 3 ي اأ يه ا ال ناس ا تق وا ر بك م ا لذ ي خ ل ق ك

Detaylı

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı