T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI 12 ŞUBT 2011 Saat: DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 70 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. I- Yasama, yürütme ve yargı organlarını II- İdare makamlarını III- Diğer kuruluş ve kişileri T.C. nayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II - III HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI 5. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama alanına ilişkin görevleri arasındadır? ) nayasa Mahkemesi üyelerini seçmek B) skerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek C) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak D) nayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak 2. Hiç kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Bu ilkeye doktrinde ne denir? ) Kanunun geçmişe uygulanmazlığı ilkesi B) Kıyas yasağı ilkesi C) Doğal yargıç ilkesi D) Kanunilik ilkesi 6. T.C. nayasası na göre, Yüksek Seçim Kurulu kaç asil ve kaç yedek üyeden kurulur? sil Yedek ) On Beş B) Yedi Dört C) Dokuz ltı D) Sekiz Yedi 3. T.C. nayasası na göre Türk vatandaşlığı hakkı aşağıdaki hangi hak ve ödevler bölümünde yer almaktadır? ) Kişi hakları ve ödevleri B) Sosyal haklar ve ödevler C) Siyasi haklar ve ödevler D) Ekonomik haklar ve ödevler 7. T.C. nayasası na göre her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarını aşağıdakilerden hangisi denetler? ) Devlet Denetleme Kurulu B) nayasa Mahkemesi C) Sayıştay D) TBMM 4. T.C. nayasası na göre haberleşme hürriyeti ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. B) Haberleşme hürriyeti ile ilgili istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir. C) Genel sağlık ve genel ahlakın korunmasıyla ilgili olarak haberleşme hürriyeti hâkim kararı olmaksızın engellenebilir. D) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emriyle haberleşme hürriyeti hâkim onayı alınmak suretiyle engellenebilir. 8. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. kararı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır? ) TBMM de B) Sivas Kongresi nde C) Erzurum Kongresi nde D) masya Genelgesi nde 9. I- İtalya II- Fransa III- Bulgaristan IV- İngiltere Verilen devletlerden hangisi/hangileri I. Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri grubunda yer almıştır? ) Yalnız I B) II - III C) Yalnız III D) I - II - IV 2

3 10. şağıdakilerden hangisi tatürk Döneminde gerçekleşen dış politika gelişmelerinden biri değildir? ) Balkan ntantı nın yapılması B) Hatay ın navatana katılması C) Sadabat Paktı nın imzalanması D) Milletler Cemiyeti ne üye olunması HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI 16. Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. ifadesiyle aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin nitelikleri açıklanmaktadır? ) Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş C) Hizmetsel kuruluş D) Mesleki kuruluş 11. şağıdaki inkılaplardan hangisi, Lozan Barış Konferansı öncesinde gerçekleştirilmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Saltanatın kaldırılması C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 12. şağıdaki tatürk ilkelerinden hangisi, toplumun çağdaşlaşması ve yeniliklere açık olmasının sürekliliğini ifade eder? ) Devletçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) İnkılapçılık 13. Devletin bekasını ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar? ) Millî menfaat B) Millî hedef C) Millî güç D) Millî bütünlük 14. şağıdakilerden hangisi, dış tehditte kriz yönetim savunma stratejilerinden biri değildir? ) Zaman tasarrufu B) İmkânları deneme C) Göze göz, dişe diş D) Kontrol edilmiş baskı 17. şağıdakilerden hangisi, il idaresini oluşturan birimlerden biri değildir? ) Vali B) İl İdare Kurulu C) İl Emniyet Müdürlüğü D) İl İdare Şube Başkanları sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre her türlü yazı ve dosya dağıtma hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını oluşturur? ) Teknik Hizmetler B) Yardımcı Hizmetler C) Genel İdare Hizmetleri D) Mülki İdare mirliği Hizmetleri sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurluğa girmeden önce veya memuriyeti sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olan bir Devlet memuru aşağıdaki derece ve kademe ilerlemelerinden hangisini hak etmiş olur? ) Bir derece ilerlemesi B) İki kademe ilerlemesi C) Bir kademe ilerlemesi D) Bir derece bir kademe ilerlemesi 15. şağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre kurulan danışma ve denetim birimidir? ) Hukuk Müşavirliği B) Özel Kalem Müdürlüğü C) Eğitim Dairesi Başkanlığı D) Personel Genel Müdürlüğü sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, çekilme isteğinde bulunan memur, isteğinin kabul edilmesi durumunda ne kadar süre geçmeden tekrar memurluğa dönemez? ) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl 3

4 HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sağlık kurulu raporu, kanser, verem, akıl hastalıkları ile resmî yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması hâlinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir? ) 10 B) 15 C) 20 D) Kız kendi kendine ( ) ( ) Galiba kuşun dediği oluyor ( ) lnıma ne yazıldıysa onu göreceğim ( ) diyerek sabretmeye başladı. Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? ) (,) ( ), (:) (.) B) (:) (,) (;) (!) C) (:) ( ) (.) (,) D) (,) (:) (.) (!) 22. Sicil amirlerinin, memurların gizli sicil raporlarını (istisnalar hariç) en geç hangi tarihe kadar ilgili makamlara teslim etmeleri gerekir? ) 31 ralık B) 30 Kasım C) 31 Ekim D) 31 Ocak 26. Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı türüne ne denir? ) Yönerge B) Genelge C) Duyuru D) Tebligat sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. B) Devlet memuruna savunmasını yapabilmesi için en az beş gün süre verilir. C) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirlerince verilir. D) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre iş güçlüğü zammı aşağıdakilerden hangisine verilir? ) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara B) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara C) Temininde görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara D) Niteliği ve çalışma bakımından güç olan işlerde çalışanlara 27. Halkla ilişkilerde hedef kitlelere bilgi aktarmaya veya onları etkilemeye yönelik çalışmaların yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Planlama B) Bilgi toplama C) Değerlendirme D) Uygulama (İletişim) 28. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde çalışan personelde aranacak niteliklerden biri değildir? ) Duygusallık B) Kişilik C) Güvenilirlik D) Görünüş 29. Kaymakam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kaymakam, ilçedeki adli ve askeri örgütlerin dışındaki diğer tüm idari örgüt ve personelinden sorumludur. B) Kaymakamın ilçedeki ani olaylar ve olağanüstü hâllerde askerî birliklerden yardım isteme yetkisi yoktur. C) Kaymakam gerektiğinde genel emir çıkarabilir. D) Kaymakam, ilçede hükümetin temsilcisidir. 4

5 HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI 30. İdari hiyerarşik kademeler içinde üst konumundaki bir görevlinin astlarına belli konulara ilişkin işlemleri kendi adına imzalama yetkisinin verilmesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? ) Yetki devri B) Takdir yetkisi C) Yetki genişliği D) İmza yetkisinin devri 34. şağıda belirtilen fiillerden veya davranışlardan hangisinin ihalede yapılması yasak değildir? ) Sahte belge kullanmak B) İhaleye fesat karıştırmak C) İhaleye katılamayacağı hâlde ihaleye katılmak D) lternatif teklif verilebilecek ihalelerde alternatif teklif vermek 31. Cezaevlerinde tutuklu bulunanlara yapılacak tebligat bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bizzat kendilerine yapılması kuraldır. B) Ev ve iş yerlerinde çalışanlara yapılır. C) Tebligatın yapılmasını tutukevi ve cezaevini yöneten müdür veya memur sağlar. D) Cezaevi/tutukevi müdürü veya memuru tebliğin yapılmasına aracı olabilirler, fakat muhatap yerine tebligatı alamazlar sayılı İş Kanunu nda düzenlenen asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) lt işverenin işçisi, fazla çalışma ve yıllık izin alacağı için doğrudan asıl işverene de dava açabilir. B) sıl işveren, hiçbir sınırlama olmaksızın, asıl işler dahil olmak üzere iş yerindeki tüm işleri alt işverenlere devredebilir. C) sıl işveren, iş yerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işler ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri alt işverene devredebilir. D) sıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ile ilgili olarak Kanun dan, iş sözleşmesinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumludur sayılı Kamu İhale Kanunu nda belirtilen pazarlık usulü ihale ile doğrudan temin yöntemlerinden hangi ikisi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz? ) 21/f ile 22/d B) 21/b ile 22/a C) 21/f ile 22/f D) 21/b ile 22/d 35. şağıdakilerden hangisi sözleşmenin feshedilmesine neden olabilecek durumlardan biri değildir? ) Yüklenicinin mali acz içine düşmesi B) Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi C) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti D) Yüklenici ile imzalanan sözleşmeyi, idare adına imzalayan ihale yetkilisinin başka bir göreve atanması 36. Sabah de görevlendirilip akşam de dönen personele ödenecek gündeliğin miktarı ne kadardır? ) Yevmiyesinin tamamı B) Yevmiyesinin 1/3 ü C) Yevmiyesinin 2/3 ü D) Yevmiyesinin 3/4 ü 37. şağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin uygulanmasında kullanılacak defterlerden birisi değildir? ) Envanter defteri B) Büyük defter C) Yevmiye defteri D) Kasa Defteri 38. Doğum yardımının ödenmesinde eklenen belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Fatura B) Onay belgesi C) İlgilinin dilekçesi D) İstek belgesi 5

6 39. Taşınır Mal Yönetmeliği nin kanuni dayanağı nedir? HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI 43. Performans programları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 46 ncı maddesi B) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 42 nci maddesi C) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 44 üncü maddesi D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 48 inci maddesi 40. Ön mali kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İdarenin yönetim sorumluluğu içerisinde harcama birimleri tarafından yerine getirilir. B) Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir. C) İçişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir. D) Sayıştay tarafından yerine getirilir. 41. Döner sermaye hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Döner sermaye, Devlet yardımlarından teşekkül eder. B) Döner sermaye kurumun mevcut nakitlerinden oluşur. C) Döner sermaye, kurumların kârlarından oluşur. D) Döner sermaye, bağışlardan oluşur. 42. Döner sermayeden satım işleri aşağıda belirtilen mevzuatlardan hangisine göre yapılmaktadır? ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu B) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu C) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunu D) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na dayandırılarak çıkartılan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ) Mahalli İdareler hazırladıkları performans programlarını İçişleri Bakanlığına gönderirler. B) Performans programında program dönemi, bütçesi hazırlanan yıldır. C) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idareler, performans programı hazırlamak zorundadırlar. D) Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler. 44. Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan.. ifade eder sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygundur? ) Belgeyi B) Tüzüğü C) Yönergeyi D) Kanunu 45. 4/B Sözleşmeli personel için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşmeli personele doğum izni verilebilir. B) Sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği imkânı tanınmıştır. C) Sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla ilgili olmayan bir işte çalıştırılamaz. D) skerlik nedeniyle sözleşmesini feshedenlerin, ayrıldıkları görev yerlerinde tekrar işe alınmaları mümkün değildir sayılı Kanun a göre çalışan sözleşmeli personel aşağıdaki haklardan hangisinden faydalanamamaktadır? ) Ek ödeme almaktadır. B) Giyim yardımı almaktadır. C) Nöbet ücreti verilmektedir. D) Şehit eşlerine nakil hakkı tanınmıştır. 6

7 47. şağıdaki hangi kadroya görevde yükselme sınav sonucuna göre atama yapılır? HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI 52. şağıdakilerden hangisi Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerinden biri değildir? ) Hastane Baştabibi B) Hastane Müdürü C) İl Sağlık Müdürü D) Genel Müdür sayılı Devlet Memuru Kanunu nun 4/ maddesine göre taşra teşkilatında çalışan aşağıdakilerden hangisine Sağlık Bakanlığı tama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz? ) sistan B) Tabip C) Eczacı D) Hemşire ) Sağlık Bakanlığının kullanımında bulunan sağlık tesislerinin, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesini; tesislerdeki tıbbi hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırmak B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak C) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek D) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işlemlerinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? ) Kalkınma planları B) Üniversitelerden yıllık mezun olan kişi sayısı C) Yıllık programlara dayanılarak yapılacak iş analizleri D) Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik 50. Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlara verilecek cezalarda nasıl bir uygulama yapılır? ) Hiç ceza verilmez. B) En hafif ceza uygulanır. C) Bir derece hafifi uygulanabilir. D) Ön görülen cezanın verilmesi zorunludur. 51. Devlet hastanesinde çalışan bir kamu görevlisi hangi hizmet kolunda kurulu kamu görevlileri sendikasına üye olabilir? ) Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri B) Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri C) Sağlık ve sosyal hizmetler D) Yerel yönetim hizmetleri 53. Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Başkan, Başmüfettişler, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Şube Müdürlüğünden oluşur. B) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri 181 sayılı KHK nin 19. maddesinde belirtilmiştir. C) Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usulleri tüzükle düzenlenir. D) Teftiş Kurulu Başkanlığı; sınav ve kura sonucu yerleştirilenlerin, atamaya esas belgelerini kabul ederek, şartları tutanların atama işlemlerinin yapılmasını sağlar. 54. şağıdakilerden hangisi Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün hizmet içi eğitimle ilgili görevlerinden birisi değildir? ) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak B) Yıllık il hizmet içi eğitim planını hazırlamak ve Genel Müdürlüğe bildirmek C) Yıllık hizmet içi eğitim planını onaylandıktan sonra ilgililere iletilmek üzere birimlere duyurmak D) Hazırlanan eğitim programı doğrultusunda birimlerle işbirliği içinde Bakanlık personelinin eğitimi ile ilgili işleri planlayarak organize etmek ve izlemek 7

8 55. şağıdakilerden hangisi danışma ve denetim birimidir? ) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü D) Hukuk Müşavirliği HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI 60. şağıdaki kararlardan hangisi bağlayıcı değildir? ) Tüzük B) Direktif C) Görüş ve öneri D) Karar 61. Sertifikalı eğitim nedir? 56. I- Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması hâlinde, hizmet süresi fazla olana II- Hak sahiplerinin hizmet süresinin de eşit olması hâlinde eşit olanlar arasında, ad çekme yoluyla III- En yüksek puanı olana öncelik verilir. Buna göre sıra tahsisli konutların hak sahiplerine dağıtılmasında uyulacak öncelik sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) III - I - II B) II - III - I C) I - II - III D) II - I - III 57. Sivil savunma planlarında aşağıdakilerden hangisine yer verilmez? ) Koruyucu hazırlık tedbirleri B) Karşılıklı yardımlaşma C) Donatım ve ikmal D) Silah dağıtımı ) Sağlık personelinin mesleki alanda daha iyi yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve kişileri daha üst görevlere hazırlamak amacıyla örgün veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yapılan eğitimlerdir. B) Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelini bilinçlendirmek için verilen eğitimdir. C) Sağlık personelinin uygulamada karşılaştığı mevzuatı iyi öğrenmesi için verilen eğitimdir. D) Sağlık personelinin sağlığını korumak ve bilinçli tedavi etmek için verilen eğitimdir. 62. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Hastanın sağlık harcamalarının kaynağı açıklanabilir. B) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmeler aleni yürütülebilir. C) Tıbben sakınca olmayan hâllerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilebilir. D) Hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimseler, tıbbi müdahale sırasında bulunabilir. 58. şağıdakilerden hangisi birinci basamak gezici sağlık hizmetlerinden değildir? ) Yatarak tedavi hizmetleri B) Çocuk sağlığı hizmetleri C) Bağışıklama hizmetleri D) Okul sağlığı hizmetleri 63. Bir sağlık bilgi sistemi alt yapısı içerisinde aşağıdaki bileşenlerden hangisi bulunmaz? ) Yazılım B) Donanım C) Yerel ğ (Network) D) Seyahat Takip Sistemi 59. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin yürütme organıdır? ) vrupa Parlamentosu B) vrupa Birliği Komisyonu C) vrupa Birliği Bakanlar Konseyi D) vrupa Toplulukları dalet Divanı 64. şağıdakilerden hangisi bir hastane idaresinin, hastane bilgi yönetim sisteminden beklentisidir? ) Tasarrufu artırmak B) Bürokrasiyi artırmak C) Personel sayısını artırmak D) Kırtasiye tüketimini artırmak 8

9 65. şağıdakilerden hangisi doğrudur? HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI ) Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensibine riayet esastır. B) Hasta istese de muayene esnasında poliklinik odasında, tıp ve yardımcı tıp meslekleri personelinden başka kimse bulunamaz. C) Her klinisyen uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim seçmesine imkân sağlanır. D) Poliklinikler, ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleridir Hizmet kalite kat sayısı tespitine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İldeki bütün 112 istasyonları değerlendirilir. B) 112 istasyon sayısı 5 ve altında olan illerdeki bütün istasyonlar değerlendirilir. C) 112 istasyon sayısı 6 ve üzerinde olan illerde bir önceki dönem vaka sayısı en fazla olan toplam 5 adet istasyon değerlendirilir. D) ynı istasyonlar, ardışık iki dönemde değerlendirilmeye tabi tutulmaz. ncak, değerlendirilecek başka istasyon bulunmadığı hâllerde bu istasyonlar yeniden değerlendirilir. 66. şağıdakilerden hangisi Sağlık Kurulu Raporlarının verilme amaçlarından biri değildir? ) Tedavi B) İstirahat C) Hastalık bildirme D) Her türlü ameliyat 67. Yataklı tedavi kurumlarında baştabibin başkanlığı altında bütün servis, laboratuvar şef veya uzmanları, hastane müdürü ve başhemşirenin katılması ile oluşturulan ve yılda en az 4 kez toplanan Bilimsel Kurul aşağıdakilerden hangisidir? 70. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İnceleme heyeti, girişimsel işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. B) İnceleme heyeti üye sayısı, hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3 ten az, 9 dan fazla olamaz. C) İnceleme heyeti kararları kesin nitelikte kararlardır. D) İnceleme heyeti kararlarını, üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. ) Sağlık Kurulu B) Hastane Konseyi C) Enfeksiyon Kontrol Komitesi D) Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu 68. şağıdakilerden hangisi doğrudur? TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. ) Katılım payında üst limit sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75 ini geçemez. B) Kamu idareleri iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere 30 yıl süre ile saklamalıdır. C) Personele ilişkin sigortalılığın başlangıcının, sona ermesinin ve kayıt dışı durumların kamu idarelerince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. D) Genel sağlık sigortasından faydalanabilmek için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 60 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir. 9

10 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

11 1. D C 4. C 5. D 6. B C 9. C 10. B 11. B 12. D D C 18. B 19. C 20. B 12 ŞUBT 2011 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 21. D B 24. D 25. C 26. B 27. D C 30. D 31. B 32. B D 35. D 36. B C 39. C GRUP: HSTNE MÜDÜR YRDIMCISI TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 41. B 42. D 43. C D 46. C 47. B B 50. C 51. C D 54. B 55. D D B 60. C C 63. D B 66. D 67. B 68. D C

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı