Türkiye'de Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs HürriyetiÜzerindeki Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs HürriyetiÜzerindeki Etkileri"

Transkript

1 -~----r--- Türkiye'de Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs HürriyetiÜzerindeki Etkileri Abdullah Uz* Özet: İnsan hakları ve çevrenin korunması' arasındaki ilişki üzerinde yürütülmekte olan tartışmalar, çevre hakk( ilediğerinsan haklan arasında çatışma olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda; çevre hakkınınuygulanması için mülkiyet hakkı, çalışmd ve özel teşebbüs hürriyeti.gibi insan hakları üzerinde bazı sınırlandırmalar söz konusu olabilir. Örneğin 1982 Anayasası 'nda, herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğu, bu hakkın, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabileceği, mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu, özel teşebbüs kurmanın serbest olduğu belirtilmiştir; Bu çalışmada, bu iki hak ileçevre hakkı arasındaki karşılıklı etkileşim ve çevre hakkının mülkiyethakkı ve özel teşebbüs hürriyetine etkileri üzerinde bir değerlendirme yapmayaçalıştık. Anahtar Sözcükler: İnsan Haklan, çevre hakkı, mülkiyet hakkı; özelteşebbüs hüfriyeti, kamu yararı. The Impactsojthe Right to Environment on the PropertyRight, and Freedom (o Private Enterprise in Turkey Abstract: The ongoing thearetical debates on the relationshipbetween, human rights and environmental protection indicate that there may be some conflict between the right to the environment and other human rights. In this context, the duepractice ofthe right to the environment may necessitate the imposition ofsome restriciions on certain human rights, such as right to property, the right to workand establish erıterprise. For instance, the 1982 Turkish Constitution stipulates that eveıyone has the right to own property; this right may be limited by law in view ofpublicinterest and exercising the rightto own property shallnot be in contravention ofpublic interest. Nevertheless, it is also stated thateveıyone has the freedom to work and conclude contracts in the field ofhis/her choice, the establishment of private enterprise. is free..this study attempts to evaluate the interrelationship between these two rights andthe effects of the right to the environment on the rightto property and the right to work and the right to establish private enterprise. Key Words: Human rights, the right to environment, the right to property, right to work and estabiish private entf!rprise, public interest..1 Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF. Amme İda!esi Dergisi, Cilt 41 Sayı 3 Eylü1200S, s,

2 i 00 Amme İdaresi Dergisi Giriş çevre, doğalve yapay pnşurlan içind7parındır~nveher türıüj).1s~l1 faaliyetlerinin yer aldığı beı1rli dengelerle varlığını devam ettiniiektedir.sistemi oluşturan denge unsurlarının yitirilmesi halinde, çevrede meydanagelecek bozulmaların canhlar üzeril1de yıkıcı etkilere yol açacağı ve çevre kirliliğini oluşturacağı açıktır. Canlı yaşamınınenönemusi olan insaıı~şamının sağlıklı,. dengeli, bozulmamış bir çevrede sürdürülmesi esastırjnitekimtürkiyecumhuriyetianayasası'nıni7. maddesi He herkesin yaşama, 111addi venianevi'varlığını koruına ve ge1iştirı11ehakki,56. maddesinde,herkesin sağliidrve del1gelibir çeviedefyaşamahakkıgüvence altına alınrtrişve çevreyi"geliştinne,çevte sağlığiıı1~orurlia've. çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşlarını öde"i olduğu öngörülmüştiir. '..,..$anayi1eşentopjurı:ı1arın sonyıllarda karşı1aşt*ları önemli sorunlardan biri'çevre kirlenmesidir: Sanayi;leş:me ve bununla gelişen kırsal kesimlerdenşehirlere göç, tabiatıkaldıra111ayacağı biryüklekarşılaştırm1ş,sonuçta tabiattili insan,' tabiibitki örtüsü ve su ilişkilerindeki dengeler bozulmuştur. Eskidenhissedilmeyen fakatson yıllarda hissediimeye, başlanan çevre sorunlarışiıl1didengeli,vesağlıkh.çevre bilincini yaratmıştır (Özer, 1998: ). çevre ilk baş1ar?a, sağlık hakkınınbir uzantısıolarak O1i~)'açık111ıştır. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (WHO)1946' dayfuür1üğe giren Anayasasİ sağlıklı olmanın, ırkları, dinleri, siyasal düşünceleri, ekononıik ve toplun1.salkoşui1arlleolursa ()lsun, tüm insanlanntemel,haklarından;biri olarak ilan'etmişti.(hamamcı,l984:j 74); Görülüyor ki,çevre ilkaşarnada,ekonomik, s()syafveküıtürel haklar içinde de alinmış, henüz günümüzdekikimliğinekavuşmamıştır., Özellikle i 970'1c::rdeP' somaçevre üzerinğeki yoğunbaskılar ve. ortaya çıkan çevre s01vplanulusalve 1lluslarar.a,sl düzeyde.hukukidq.zenlemelerinyapılmasıı;ıa yolaçmıştır.çeyresel boz1l1manın somut ömeklerininbelirginlikkazanmasıylabirlikte,bunlarıönlemekiçinatılacak adımlarda, temelbirdayanaknoktası olmak üze~ re çevre hakkınıri tailı:rm:ıası yolundirki İaleplerhe111çeweciler hem debilih1 ada111" ları taranridanöne Sürülineye başlanmıştır ('rurgut, 1998:12n HerkesçeVreye yö~ nelmesirie rağmençevreden' beklentileri. fark1ılıkar~ettiği için. (Hamamcı,'1984: 171) ortaya çıkantartışmaların devam et111esinde, kuşkusuz, çevre sorunlarının öz Inanıştay (j,pairıısi, E.199(j(54n K. 1997/7317, K.T. 13.5j997,Ertan,Kıv!Icıjn!i'DanıştayKııf~rıan~Özetıei"; AmmeİdaresiDergisi, C. 31, S. 1, s. 199 v.d.., ı Bu ödevin vatandaşlara hasredilmesi; çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yeterlideğildir..bu nedeııle,devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayangerçek ve tüzel kişilerin bu ödevden bağımsız oldukları söylenemez. Aksine bir yorum tarzı vatandaşlarındışındaki kişilerin çevreninkorunması konusuhda herhangi bit yükümlülük altına gitmemeleri sonucunu doğurur>.

3 ~~ Türkiye 'de ÇevreHakkının Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs Hürriyeti ÜzerindekiEtkileri 101 günlüğüne paralelolarak, çevre hakkının diğerhaklardan farklı yön ve özelliklerinin de bulunması ve bu bağlamda hukukun birçok temel kavramının sorgulanmaya başlanmasının etkisi vardır (Turgut, 1998: 121), ÇevreHakkı Çevre Hakkının Niteliği Çevrehakkı gerçekte; insanhaklanndan biri midir? Yoksa birözlemimitolmak~ tançıkarma çabası mıdır? Kuşkusuz herikisini de tartışmak mümkündür (Hamam~ cı, 1984: 171), çevre hakkının bir insan hakkı olarak tanınmasınakarşı çıkanlann ortaya koyduğu gerekçeler şunhirdır: Öncelikle böyle bir hakkın objesinin belirlenllıesive buna bağlı olarak hakkın tanımlanması kolay olmayacaktıl Bu yönüyle çevre hakkı çok genel ve soyut kalmakta ve pratiğe geçirilmesinde güçlükler doğuracak bir nitelik taşımaktadır. Bu görüş doğrultusunda insan hakları listesini açık tutmak,gerektikçe yenilerini ekleyerek bu listeyi genişletrnek belkide bazılarının hukuk zevkine uygundüşmeyebi1ir. Özlemlerinrizi gerçekleştirmenin başkayolları olduğu, her sorunu insan haklan etiketi altında çözümlemenin gereksizfiği ileı1 sürülebilir. Hatta böyle bir anlayışın temel haklarıhafife alma olduğu da düşünülebilir (Hamamcı, 1984: ı 71), Fakat insanhakları kavramının işlevibiryönüyle de insancıl yaşam ko~ şullannın gerçekleşmesini sağlamak, insan kişiliğininçok yönlü olarak gelişmesine çalışmaktır. Bu yönüyle insan haklan, kaçınılmaz olarak, insanın yaşadığı, kendisini geliştirdiği çevreyeyabancı kalamayacaktır. Elbette, hakkın obj esinin tespitindeki güçlükçevre hakkında mevcut olmakla birlikte bu sadece bu hak içindeğil, diğer birçok hakiçinde sözkonusud,ur, İnsanhaklannın temelinde, "insan onuru"nun yattığı kabulükarşısında, elbette vıcdana sahip olmak insan olmak anlamına geleceği halde, temiz bir çevreye sahip olmakinsan olmak anlamına gelmeyecektir (Turgut, 1998: 143); Halbuki İnsan haklannı incelerkeııön sıraya, "insan olmakhakkı"nı çıkarırsak, insan'çevresimn Önemi ve değeri, insanın "insan olmak" için hangi çevre şartlarında yaşama hakkına sahip olduğu dahaiyi ortaya konulabilir(hamamcı, 1984: ı 73), Bu bağlamda çevre hakkının bir insan hakkı sayılabilmesi için, insandeğerinin korunmasına yönelik bir katkıya sahip olması gerekir. Bu yönüyle çevreye, insan yaşamının sürdürülebilmesi açısından vazgeçilmez bir nitelik atfedildiğinde, çevre hakkida bir insan hakkı konumuna erişmiş olacaktır (Özdek, 1993: 85),.'

4 102 Amme İdaresiDergisi C"! Sonuç olarak; çevre hakkının'birinsan hakkı, "hatta. insanlığınbirhakkı olarak kabul'edilmesi.gerektiğinde herhangi bir kuşkuya< yer,olmarrıalıdır'(turgut, 1998: 143; Kaboğlu, 1989: 113). çevre hakkına yönelik ortaya atılan eleştirilerden birisi, çevre haldqj.j.lll kabulu. halinde, özellikle ekonomik kalkınma başta gelmek üzere mülkiyet hakkı; girişim özgürlüğü gibi haklarla çatışmaların doğacağı noktasındadır.ancakköhlıya bütün.; leşik;,yaklaşıldığıııda ortayaçıkabilecek.çatışmaların,.kısa vadeli. yaklaşımlardan kaynakl~pileceği gpiiilür. Ortaya çıkması.l11uhtemelçatışr:rıalar.hukulg düzenle" meye ihtiyaç duyar. Zira hukukun asıl fonksiyonu menfaatler dengesini sağlamak" tır.. KaJdı ki,.. d9ğaııın aynlmaz bir unsuru. olan inseının.. menfaatıçrini,çevreııinkorunnıasından ayrı düşünmek~ümkün değildir. Bir yönüyle çevrehakkı diğer haklar için 'sine quanon'bir 11itelik atzeder:zirainsansağlıklı ved~ngeli bir çevredenya" rarlanabilcıiğiölçüdevarlığını ve gelişmesini sürdürebilecektir...'..insan.hakları üzerine tarihsel evrim süreci dikkate alınarak yapılacakbir,ayrım, bir insan hakkı ola,rak çevrehakkının yerinibelirlelbuna göre,illsan hakları,üç ku" şağa.aydlmalq:adır anlayışının. ortaya koyduğubireyci temele 4ayeınange1e." ııeksel özsüı:ıüklerb~rincikuşağı;.geçen yüzyılaa ortayaçıkaıı.gelişl11eler ~onucun-. dabeuitoplumsal.katman ve sınıfların~zanımıylakabuledilen ve tanınan.ısosyal haklar,ikinci kpşakhakve ö;ıgurlükleri;çevre hakkı,l;>arışhaldcı, gelişme hakkıye insanlığınortakmal v,ar lığına saygılıakkınıiçinealan ye ııi.. lıaklar kategorisi; de;. ii ÇÜ11CÜ kuşakinsan haklarını3 oluşturmaktadır (Kab()ğlu,l989: II 3)... Üçüncü kuşakhaklar;insancılbirtoplumyaşamıdüşünceşininanlatıınıolduğunaan,'aynı zamanda hem bireylere, hemde topluluğun tümühe.aittir.(hariıamcı, 1984: 177). Diğer yandan bu haklar, nitelikleri gereği<birlikte.gelişçl?ilirlet;yani q\ğerleri,pe~cyarlık gqşteremezken A.çlerinden biri gerçeldeştirilemez;ömeğin barışçı bir düllya k:ı.ırnıadan, savaşlannsürüp. gittiği ve bu savaşlarda kullarıılan.si1ah~ ları11 birçevre yıkımına yolaçtığı bir ortamda, çevre lıakkını geliştirip,. yerleştinnek koiay.,o1l11ayacaktır.. Yine,azgeliş.miş ülkelerin kalkınmahakkındanyaradanama~ WP, gelişmişülkelerle. ekonomik. eşitliği sağlayaıpadığı. bir dünyada çevı:e,' her iki ülke grubunda farklıelealınacak ve.ortak bir; nokta yaratılamayacakiır(haı;namcj, 1984:180)... 3 İnsanlar arasındaki dayanışrhayı' gerçekleştirmek ve ortak (ieğerlerindayanışma yohiylakorı.ınması,gehştirilmesi' amacıyla UNESCO(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) yeni insan hakları oluşturma çabası içi ne girmiş ve bu çabalar sonucunda, banş hakkı, gelişme hakkı, halkların kendi kaderini belirleme (se/.f qetenninasyon) hakkı ve çevre hakkının da içinde bulunduğu "dayanışma hakları" üçüncü kuşak haklar olarak be lirlenmiştir.

5 Türkiye 'de Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs Hürriyeti Üzerindeki Etkileri 103 Üçüncü kuşaklıaklarkendi içinde birbirini tamamlayanbir nitelik taşıdığı gibi diğer hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesiiçin de' bir ön şartniteliği. taşımaktadırlar. Bu yönüyle, yapılanüçlü ayrım gerçekte çok da anlamlı olmamakta ve bu hakların bir bütün olıu:ak ele alınması halinde hak ve özgürlükleringerçekleşme şansından.sözedilpıektedir. Gerçekten söz konusu hakların kabul ediliş zamanlarındaki farklılıkdışındaaralarında açık ve net bir şekilde nitelik ayrımı yapmak imkansızdır (Turgut, 1998: 147)... Bugünkü konumu itibariyle çevre hakkı diğer haklarla bir bütünlük arzetmekle birlikte, onlardan önemli farklarla ayrılır. Öncelikle çevre hakkı' aynı zamanda hak sahibine ödevler de yüklemektedir. Diğer haklarda ödev hakkın sahibi dışındakilere yüklendiği halde, çevre hakkında, hakkın sahibi aynı zamanda ödevin yükümlüsüdür. Diğerbir fark ise, çevrenin korunmasında bireysel menfaat boyutunu aşan bir genel menfaat bulunmaktadır(turgut, 1993: 94-5). Gerçektençevrehakkı, İnsan haklarının bireyci liberal karakterinin, sosyal düşüncelerleyoğruhrraksosyal içerikli bir hale evrildiğinin birgöstergesidir. Buevrilişin yönünü, aşağıda elealınacak o lan, birinci kuşağın karakteristik hakkı niteliğindeki mülkiyet hakkında izlemek olasıdır (Özdek, 1993: 92).. Uluslararasınüzeırtemelerde Çevre Hakkı Çevrenin korunması ve çevrekirliliğiproblemi; sadece kirliliğin kaynağı olan ülke ile sınırlı olmayıp dünya üzerinde varolan diğer devletleri ve insanları da etkilemekte ve ilgilendirmektedir.çevre sorunlarının sınır tanımaması, kaybedilen çevresel değerlerin bütün insanlığın ortak mirası olması gibi nedenler, çevre sorunlarının küresel düzeyde ele alınmasınızorunlu kılımştır. Bu bağlamda çevre hukukunun gelişmesinde uluslararası hukuk çokönemli bir yere sahiptir (Özdek, 1993: 66). Ancakçevre konusuiidaki uluslararası sözleşmelereba1aldığında, devletler için. geniş hareket.olanak1arı getirildiği, yani devletlerin istemesi halindebellibir süre sonra sözleşmeden ayrılabildiği dikkat çekmektedir. Devletlere böylebir olanağın verilmesi, kuşkusuzçevreninkorunması açısından bu sözleşmelerin zayıf noktasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte taraf devletlere böylebir olanağın verilmesi, sözleşmelerin daha fazla devlet tarafından imzalanmasını teşvik edici bir işlev görmektedir. Tarihsel süreç içerisinde 1913 yılında gerçekleştirilen tabii manzaraların korunmasıhakkındaki Bem Konferansı,1923 yılındaparis ve Londra'da gerçekleştirilen

6 'i 04 AmmeidaresiDergisi konferanslar.~çevreyeilişkin uluslararasıdüzenlemelenolaraksayılabilirsedebu a landakiasıl'gelişmeninl970nerdeortayaçıktiğı söylenebilir Küresel; dü:ieyde~evteriinkorurimasım konu alariilkörieırili;belge 1972 Stö6k~ holin Bildirgesİ'dir;6erçekten;çevre hukukunun gert*ı!lusal gerekse'uluslararası düzeyde gelişmesiiıdeciyöneriıliaşama;birleşm:iş MilİetlerTeşkiIatı'nın 5~16 Haziran 1972tarihlerianı:slridaSfockholm'de gerçekleştiril~iği;!'iri$ançevresi Konferansı" olmuştur (Özdek, 1993: 73). Stockholm Konfer~ns11ndakablİ1 edilen Bildiri'l1inilkmaddesinde "İnsan, onurlu ve iyibiryaşam sürmeye olanak verennitelikli bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve yeterliyaşam koşulları temel hakkınasahiptir" ilkesi yeralmıştır. Bu ilkenin önemi,ilkkezbir bildiridesağlıklı bir çevredeyaşama ve hedefı;her-ülkenin hakkının ifade edilmesidir. Konferansıneriönemli amacı çevreye karşı sorumluluğunu kabul etmesi, insanın yeryüzündeki varlığını sürdüiebiluwsininesas koşulu olduğu nqktasındaljjrleşibl1esidir. Konferans sonucundaise, gelişm~kte.olı:\1l\ilkelı:ın.,. kalkınırken çevrç sorunlannh1.9rt~ya,;çl,l,gnasını Önlemeye yöneltmenil1;.zenginxe.yokı;ul.ülkeler arasındakiayrırnlıırgid~lmedil<:çe çevre koşullannın.iyileştirilmesinde.qnemlibir ilerleme kaydedilelfleyeçeğil1il1; vekıılkınmanmçevı;eyik9f!hnal<:1ııçelişen bir tarafınınolma~lğınjlt9ıw111ine; xwılımş. ve bu düşünceler kabuledilmiştir. 5 Söz konusu Bildiri, yasal açıdan bağl~yıcı olmam~abtrliicteh»i\u~i bir önel119 sahiptir. Bildiri'nin, bir çevre hakkının varlığını garanti etmese de, animiçin gerekli altyapıyıoluşturduğu söylenebilir. Gelinen noktada bildiride ifadesini bulaliç.evre.. 4 Bu çerçevede söz konusu ulııslararası düzenıeın<~,eriaşağıda~igikisıralamak mümkündür:..'.... ".... ';' BirleşmişMilletler düzeyinde; 1971 Ramsar Su Kuşları ve'yaşam Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak AlanlarınKorunması Sözleşmesi (KG. 17.5: ),1 972Stockholrri insançevresi Beyannamesi;.1972paris DÜnyaKültÜr ve.iakicı.tw~a.sınınkqrunm~sısözltışmesi (R.G.l4.2J983, -; 1:z95~),!9,85 Viyarıa Ozon Taba. kasının Korunması Sözle~nllisi; 1992Rio Deklerasyonu, 1992 Rio BiyolojikÇeşitli\ık Sözleşmesi,' 1992 Rio Ik_ lim Değişiklikleri' Sözleşmesi(KG ), 1998 AarhuscÇevre Kmıulatıilda Adalete Başvuru, Ka" rar Alma SürepineKatılım;sözleşrri.esj;, Avrupa Konseyifliif:eyirııje;.1979, BemAvrupa'nın YabanHayatı ve Yaşama Qıja!)'llarını KOffimaSözleşmesi (KG ~18318), 1985 Gramıda Avrupa Mimari Mirasııiın Korunmasi Söileşmesi,1992 Strasbourg Avrupa KentselŞartı; 199.2Va,letta-Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkiıi AviupaSözleşniesi(R;G, ), 2000 Ayrup.al'eyzajSözleşmes.i (KG: " 25141), Ceza H\lk.uku,yoJuyla, çevı-eninkorunmasısöı: leşmesi ( tarihinde imzaya açılmış ancak yeterli imza sayısına ulaşılamadığı için heilüz yürürlüğe girmemiştir), Toplum için Kültürel Mirasın Değeri Hakkın<la Avrupa KonseyiÇerçeve Sözleşmesi ( fad~ hindeimzaya açıldı)......, "; Akdeniz vekaradeniz düzeyinde; 1976 Barseloila Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Rb: ~17368FI992 Bükreş Karadeniz'ın Kirlenmeye Karşı Korunma Sözleşmesi (R.G: 6.:t\ 994~21869}. Çevre ile ilgili düzenlemeler hakkında ayrıntıiçin bkz. 5 Bir insan Hakkı Olarak Çevre Hakkı ve Uygulaması, html..

7 Türkiye 'de Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs Hürriyeti ÜzerindekiEtkileri 105 hakkınailişkin hükümlerinaıiık birteamül hukuku olarak değerlendirilebileceği, diğer bir ifade ilebildiri'nin Yumuşak Hukukniteliğinde olduğu söylenebilir. Stockholm'den sonra 1984 yılında gerçekleştirilen Tokyo Konferarısı'nda yayınlanan bildiride, gelişme kavramının yeniden gözden geçirilınesi gerektiği, ekonomik büyümede, sadece iktisadi geliştirme göstergeleri değil, aynı zamanda tabii kaynakların korunması, hastalıklarla mücadele edilmesi, kültür miraslarının korunması gibi konularla dailgilenilmesi gerektiği,temiz hava,su, orman, toprak gibi çevre kaynakların korunması ve bütün ülkelerde teknolojik gelişmelerin, çevre faktörlerine önem verecek şekildeyönlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Diğer taraftan 1992 yılinda Rio de Jenario'da yapılan Birleşmiş MilletlerÇevre ve Kalkınma Konferansı'nda kabulolunan Rio Deklarasyorıu ile çevresel konularda katılımın, bilgilere erişimin, başvuru yollarının işletilebilmesinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak Rio Zirvesi 'nde, hazırlık çalışmaları sırasında ortayaatılan 'sağlıklıbir çevrehakkı'nınkabulü yönünde bir gelişme olmamış, birinci maddesinde sadece insanların doğa ile uyum içerisinde sağlıklı ve üretken bir yaşam olanağına sahipolduğunun belirtilmesi il~ yetinilmiştir (Turgut,1998: 132). Aynı süreçte, 1990 Paris Şartı, çevre konusunda halkın bilgilendirilmesini, çevreyi düzeltici girişinılerde bulunabilmenin önkoşulu saymış, Helsiİlki Nihai Senedi'nde (1992) ise: devletler, çevre planlaması ve karar alınunda katılımı sağlamak için uygun adımlar. atmayı taahhüt etmiştir. Öte yandan "Çevresel KonulardaBilgiye Erişim, Çevresel Karar Verıne SürecineHalkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi" Haziran 1998 tarihleri arasında Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen "Avrupa İçin Çevre" konulu Bakanlar Konferansı'ndaimzaya açılmıştır. Sözleşme, 30 Ekim 2001'de yürürlüğe girmiş olup, Türkiye'nin pek yakın bir gelecekte bu sözleşmeyi imzalaması beklenmektedir. Aarhus Sözleşmesi, Çevre hakkı ile diğerinsan haklarını birbirine bağlamaktadır. Gelecek kuşaklara bir yükümlülük borcumuz olduğunu, sürdürülebilir kalkınmanin yalnızca ilgililerin tümünün katılımı ile gerçekleşebileceğini tespit etmektedir. Bahse konu Sözleşme ile getirilen en önenıli hüküm; "Yargı yoluna başvurma"maddesidilbu madde ile; bilgiye ulaşmak isteyen kişilerin taleplerinin yanıtsız bırakılması, haksız yere kısmen ya da tamamen reddedilmesi, yetersiz yanıtlami1ası yada bu Sözleşme'de öngörüldüğü biçimde bir işleme tabi tutulmaması durumlarında, ilgilinin başvurusu üzerine mahkeme veya ulusal mevzuata göre oluşturulmuş tarafsız ve bağımsız bir organ önünde inceleme usulüne tabi tutulması öngörülmüştür.

8 106 Amme İdaresi Dergisi. Genel olarak çevre konusundaki uluslararasıgehşıneleribuşekildejespitettikten sonra insanhaklarıbelgeleri özelindebir değerlendiniıeyapiladıkohırsa, yukarıdagenellıatla:rı~4aelı;:alıp1illş olan,çeyre hakkına ilişiqu,:lnsa,lıııaldarı Evrensel Bildirgesi ye Ayrup;;ı,İrısag,.Hakları. Sözleşmesi 'gibi,uilj.şla~;:u:a.sıve bölgesel insan hakları "belgeleıi11.d~ açikça düzenleme yapılması konp.sunda,qneriler bulunmakla birlikte buy911dtlo1wnlu biradım henüz atılmış dçğiıqir. Bııııasebçpolarak da, devletlerin kendileriııı bağlıhissedeceklçri bir düzenleme ik ulusal-çıkarları arasındabk paralellik kurmamaları, yani kısava<ieli.ülke menfaatlerini ön plana çıkarmaları gösterilebilir. Dolayısıyla, 1986'dayürürlüğegiren Afrika İnsan ve Halklann Hakları Sözleşmesi ile Amerikan İnsanHakları Sözleşmesi istisnatutulacakolursa çevre hakkı insan hakları düzenlemelerinin' konusu olamamıştır (Turgtıt,1998: nı). UlusalDüzenlemelerde Çevre Hakkı -. Çevreh~kkı i1~ ilgili. rtıitsal, düzenlemeleregelirice;'bubiığlariıdaçeyreninkorunması içinana~sa,lara" yeni lıükümlerin konulmasl~9riişjinü savunanlar olduğu gibi, böylebirdüzçnlenieye gerek olmadan, anayasaların mevcııt 'sistenıatiği içeri -sinde çevreyi kofl1yp-ctıhükün1lere yasalar düzeyindeyer verilhlesi~erektiğifikrini ileri sürenlerde vardır..aslına bakılırsa çevre hakkına anaya,sal-ôüieyde yer verilmesi,.. diğer' haklar demeti ile eşit konumda ele a1ırunasinlsağıayaca,ktır. Böylece çevre hakkı diğer haklar lehine feda edilmeyecek ve riııihiemelmerifaatlefçatışma-' sındadengenin sağlanabilmesi içinçevrenin.korunması lehine diğer hak ve özgürlülderde bazı sınırlamalara gidilebilecektir.elbette anayasal düzeyde yapılacak so..; yutnegenel bir'düzenleme çevreninkorunmasında-yeterli bir güvenceolamaya,cak ve daha alt düzeyde mevzuat düzenıemelerinigerekli kılacaktır. Fakat bugereklilik anayasal düzenlemeleridışlamayıp.aksinezorunlukılmaktadır. Bu noktadan hareketle yılından soma ya,pılan ya d~ değişikliğeuğrayan anaya,saların'çoğurtdaçevrei1e ilgili düzenlemelere yer vermeyonünde bir eğilim yaşanmıştır çevre h_<ıkkı Hei1~liolarak dört anayasal düzenlel11e biçiniiiı~lel1söz;edilmekte.. dir. Bazı al1,ı;iyasalar,_ bir~)'lerin çevre hakkından temeldir ha~()larak söz etmektedir. Bazılanözgulçevr~sel garantiler içermektedir. Kimi anayasabırya.şam hakkı gibi belli.temelhak1arı,çevrenin korunmasıyla ilişkileiıdirme}ctedii'.. Kih1ileri ise bire)'lerinççvresinin korunması ile devletin çevresel ödevleri arasında bağıantı kurmaktadır. Bu haliyle yeni anayasaların genellikle ya çevre hakkını bir insanhakkı olarak tanıdığı ya da çevresel konularda devleti ödevii kıldığının gözlendiği il~ti sürülmektedir (Özdek, 1993: 82)..

9 ~ ' ~ Türkiye 'de Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs Hürriyeti Üzerindeki Etkileri ı 07 Konuya ülkemiz açısındanbakıldığında, çevrehakkınınanayasalbir norm1a ta.;. nınması, Türk pozitif hukukunda bir dönümnoktasıolarak nitelenebilir. Her nekadar aksini savunanlarolmakla birlikte (Akıllıoğlu, 1987: 214)1982 Anayasası'nın 56. maddesi ile çevre hakkı, Türk pozitif hukukunda hem bir İnsan hakkı olarak, hem de normatif bir hüküm olarak yerini almış bulunmaktadır (Kaboğlu, 1989: 107). Gerçekten, özellikle çevrenin korunması ve geliştirilmesinin devlete bir ödev olarak yüklendiği hallerde, üstelik yaşam koşullarımn ve sağlığın geliştirilmesi gibi, bireylerin _kişilik haklarını doğrudan ilgilendiren yönler bu ödeve dahil edilmişse, onu program hükmünitelendirmesinebaşvurarak geri planaitnıek, devletin ve kamu hizmetinin bireyler için varolduğu gerçeği de dikkate alınırsa pekgerçekçi ve doğru olmayacaktır (Turgut, 1998: 38; Gemalmaz, 1987: 73). Anayasa Mahkemesi de, Anayasanın 56. maddesini uygulanan bir norm olarak kabul etmektedir. Yüksek Mahkemeye göre, 56. maddede düzenlenmişolan çevre hakkı, bireylere hukuksal bir talep hakkı sağlayan 'sübjektif bir kamuhakkı'dır. Dolayısıyla, öğretide, çevre hakkınıdüzenleyen, Anayasa'nın 56. maddesinin program hüküm ya da sübjektif kamu hakkı olduğu yönündeki tartışmada Anayasa Mahkemesi, bu hükmü bireylere hak sağlayan, devlete ise ödev yükleyen bir anayasal hak olarak kabul etmiştir (Özdek, 1993: 156). Diğer taraftan 2004 yılında yapılan bir değişiklikle Anayasanın 90. maddesine "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır." İfadesi eklenmiş olup, söz konusu düzenleme çevre hakkına ilişkin yeni açılımları beraberinde getirecektir. Nitekim doktrinde; "çevre hakkı" ve koruması, Anayasanın90.-maddesi ek fıkrasında belirtilen "temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası sözleşmeler" kapsamında _değerlendirilmektedir" Bu bağlamda Avrupaİnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olduğumuz insan hakları düzenlemeleri ve bunlara dayalı olarak ortaya konan yargı kararlarının iç hukuku etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir. Buradanhareketle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'rıin çevre koruma alanında yönlendirici kararlar olarak nitelendirilen kararlarında belirttiği ilkeler uygulayıcılar tarafındandikkate alınmak zorundadır. Şu halde Avrupatnsan Hakları Mahkemesi'nin başta Lopez Ostra v. Spain ( )' olmak üzere, Guerra v. 6 Prof. Dr. Mesut Gülmez'e göre; "Bu terim,.ister kişisel ve siyasal hakları, ister ekonomik, sosyal ve kültürel hakları, isterse üçüncü ya da i hatta dördüncü kuşak olarak nitelenen görece yeni insan hakları olsun, onayladığımız ve onaylayacağımız tüm sözleşmelerdegüvenceye bağlanan tüm insan haklannı kapsar." Anayasa 90 Uygulama Si Paneli,S.! , TürkiyeBarolar Birliği Yayını, s. 6S. 7 Bayan LopezOstra'nın,evinden birkaç metre ötede bulunan bir çöp-arıtrna tesisinin kendisine verınekte olduğu zarar karşısında etkin önlem almayan Lorca Belediye makamlarının Sözleşmenin 3 (işkence ve kötü muamele ya

10 108 AinmeİdaresiDergisi İtaly ); McGinley :andeganv. United'Kingdöm.( 9:l'.il 998),.LC.B v. United Kingdöm« ),Hattonand others v.uhited Kingdom ( )~ Öneryıldız\!. Turkey ( (Büyük Daire k Morerrö Gomez v. Spain. (16;11;2004); Fadeyeva v. Russia ( '), Taşkın v; Turkey (10.ll.2004)8davalarındaortaya koyduğa ilkeler iç hukukumuz bakımından da Ö~ nem taşımaktadır; Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çevre koruma davalarında;yalmzcaavrupa' Konseyi Hukukunu değil aynı za111andaçe.vrekorumayai~ lişkitrbirleşmiş Milletler, Avrupa Birligi;AGİTMevzuatını ve hatta bu kurumların koruyucu mekanizmalarımn aldığı kararları ve Yumuşak Hukuku da (Rio Zirvesi Sonuç' Bildirgesi gibi)dikkatealmaktadıl:'.. sağı)ve8. (özefhayatın ve aile hayatının "körunması)inaddelerini ihıaı ettiğiiddiasını ele alan Avrupa 'İnsan Hak': ları Mahkemesi,kasabamn çöp-arıtma tesisinden elde ettiğiekonomik yararlar ilebaşvurucunun sözleşmeden kaynaklanan haklarım etkili olarakkullanabilmesi arasında adil bir denge kurulmadığıgerekçesi ile 8. maddenin ihlal edildiğ(yönünde karar veriniştir Bergama!ıı köylülerin kerıdi töpraklarındasiyanürıu Hç yontemiylealtın çıkarılmasına yıllarca k.arşıçıka.rak geliş :' tirdikleri sivil toplum inisiyatifi ve berabe~indeköylü1er lehinde alınan mahkeme kararlarına karşın, bu kararların arkasına dolamlınak suretiyle Bergama-Çaınköy-Ovacık_Narlıca mevkiindeki maden işletmesinin yasalara ve evrensel hukuk ilkelerineaykırı olarak faaliyetine devam etmesineyönelik; Başbakanlık genelgesi ( ),Bakanlar Kurulu Kararıc( ) ve nihayetizmir Valiliği işlemi (1, ) yargıkararlarımn uysulanması konusunda ibretlik bir süreci göstermesi bakımından T~şk;İı v. Türkiyekararı u.zerindekısaca durulabilir:. Bergama'ıı:köylüleriri yaklaşık LS yıldır altın şirketlerine (Eurogold-Newmont-Normandy) karşıyiirüttükleri '''sağhklı bir çevrede yaşamahakkı" mücadelesindedanıştay 6. Dairesinin i 99.6/5477 esas ye i 997/2312.karar o sayılıkaçarı çokönemlidir. Yöreninjeolojik ve coğrafidurumu, sodyumsiyanürkullanılm~smın 20ileyı yıl süre ile yöre sakinierinin yaşamına yönelik risk oluşturması gibi nedenlerle,çevre Bakanlığının altınşirketine verdiği faaliyetizniniiptal eden:danıştay, söz konusu kararında özellikle Anayasarıın i 7. maddes ine (yaşam hakkı) ve 56.n:ıaddesine (çevrehakkı). dayanmıştır:i\nçakdönen:ıiııbaşbakamve bazıebakanlar bu kararı zamanında uygulaınan:ıış, bu nedenle.de Yargıtay ve Ankara Asliye Hukı.ık Mahkeme.si tarafından tazminata,mahkum edi.1mişler ~o.... o o'. Daha sonr;ı;anayasarıın\38.ınaddesine ve HukukDevleti ilkesine aykm'olarak, 2000 yılında bir Başbakanlık GelılOlgeşi ve2o.o.2 yılında gizli l:ıirbakaplar Kurulu Prensip kal"arıyla, yargıkararlarınaorağmen altın /)ümyatesi-. sinin illeııal olarakçalışması sağlanmışv~böylece altıriikimyatesisi yaklaşık 3 yıl süre ileillegal olarak çalıştı rılmıştır, Ancak; Danıştay 6. ve 8. Daireleriıiin oluştıirdu~ Müşterek Kurul tarafından 23/6/2004 tarih ve. 2Q02/2618esas sayılıkararla söz konusu 2002 tarihli gizli Bakanlar Kurulu Prensip Kararınınyürütmesi durdu" rulmuş Ve tesis 1.9/8/2004 taı"ihinde işletl11ey~ kapatı1n:ııştır.damştay İdari Dava Daireler G.enel Kurulu, HükÜmet ve mad.enci şirketleiin anılan )iürütmenindurdurulmilsı kararının kaldırılması ve madenin işletmeye açılması yo- o. lundaki itirazlannı'da7/1 0/2004 tarih ve Y.D; 2004/417 sayılı kararıyla reddetmiştir.. Bu arada 1998 yılında Bergama' lı köylülerce yapılan ve kabuledi1ebilirlik kararı verildikten sonra günü Strasbourg'ta duruşması yapılan Taşkın ve arkadaşlarınıntürkiye'ye karşı başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hak ları Mahkemesi önemli bir karar vermiştir. Mahkemeninyediyargıçtanoluşan 3. Dairesi; tarihlrkatarında; sözleşmenin 6. (adil yargılanma hak" kı) ve 8. maddelerinin (özel yaşamınve aile yaşamının korunması) ihlaledilmiş olduğuna, sözleşmenin 2:'ve 13. maddelerine yönelik başvurularıncise ayrıca incelenmesinegerek olmadığma ve herbir başvurucuya 3000,Euro manevi tazminatödenmesine hükmetmiştir (Bkz.www.echr.codnt/IOIl 1/04,Taskın and:iıthers v.turkey46 i ). Hükümeti11,anılan kararın 'bozulmasıamacıyla Avrupa insan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesine. yapmış' olduğu başvuru da 30 Mart 2005 tarihinde reddedilmiş ve böylece kararkesinleşmiştir.

11 Türkiye 'de Çevre Hak/anın Mülkiyet Hakkı ve Özel Teşebbüs Hürriyeti Üzerindeki Etkileri 109 Ulusal ve uluslararası düzenlemedeki.yerine yukarıdadeğinilen çevre hakkı, çevre hukukunun. ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de ortaya çıkan yetersizliklerinin ve boşluklarının doğrudan bir sonucu gibi görünıııektedir (Hamamcı, 1983: 245). Çevrehakkı, ötekihak ve özgürlüklerle çatışır nitelikte' görülmektedir. Halbuki çevre hakkı, değişik özgürlük, tür ve kategorileri arasındaki çatışmada uzlaştırıcr işlev görür. Diğer hak ve özgürlükler için asgari ortak alan ve uzlaşma zemini oluşturan çevrehakkı, tüm. haklar için bir varlık ve gerçeklik koşulu niteliğindedir (Kaboğlu, 1989:122). Örneğin ekonomik kalkı11ll1a ve gelişme hukuku, çoğu zaman doğayı korumamn başlıca rakipleri olarak düşünülür. Halbuki, kirletilmiş bir doğaortamında, gelişmederi söz edilmesi anlamsız olacaktır. Gerçek bir gelişme, sağlıklı ve dengeli bir çevrenin varlığı ile olanaklıdır. Bununla birlikte, çevre ileekonomik büyüme arasında çatışma ortaya çıkabilir. Aynı şekilde çevre hakkının öteki hak ve özgürlüklerle çatışmaya girmesi mümkündili.örneğin mülkiyet hakkıçevre hakkıyla karşı karşıya kalabilir; Yine çevre hakkı, girişim özgürlüğünüsınırlayıcı nitelik' taşıyabilir." Fakat bu' çatışma başka birçok alanda da mevcuttur ve farklı menfaatler dengesi ileçözülür (Kaboğlu, 1989: 121). Çalışmanın bundansomaki bölillnlerindeçevre hakkı ile mülkiyet hakkı ve onun uzantısı olan teşebbüs (girişim) özgürlüğüarasındaki ilişki ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle genelolarak mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğüne değinilecek daha soma buhak ve özgürlüklerin çevre hakkı karşısındaki durumu incelenecek, nihayet aralarında ortayaçıkması' rimhtemel çatışmalarda dengenin nasıl sağlanaca~ ğı sorusunacevap aranacaktır. Mülkiyet Hakkı ve Çevre Hakkı İlişkisi GenelOlarakMülkiyet Hakkı 18.yüzyılınortalarındanitibarenge1işmeye başlayan kapitalist ekonomi ve en~ düstridevrimine uygun olarak gelişen klasik mülkiyet anlayışına göre mülkiyet, eşyalar üzerinde mutlak,. sıpırsız ve. doğrudan doğruya yetkiler sağlayan lıir haktır (Akipek,197l: 4; Oğuzman ve Seliçi, 1978: 2). Buna göre, mülkiyethakkı, içeriği sadeceyetkilerden oluşan sınırsız bir haktır. Bu yetkiler eşyanın konusu ve türüne göredeğişmediği gibi, mülkiyetin içeriğinde ödevlerin varlığından da söz edilemez. Bunun doğal bir sonucu olarak malik, mülkiyete konu olan eşya üzerinde dilediği gibi,kullanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı *

Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı * Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı * Muhlis Öğütçü ** Özet: Dayanışma hakkı olarak yurttaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, başta Anayasa

Detaylı

KONUT HAKKI VE İHLALLERİ: KENTLİ HAKLARININ DOĞUŞU

KONUT HAKKI VE İHLALLERİ: KENTLİ HAKLARININ DOĞUŞU KONUT HAKKI VE İHLALLERİ: KENTLİ HAKLARININ DOĞUŞU Z. Gönül Balkır Kocaeli Üniversitesi ÖZET Yerleşme özgürlüğünden başlamak üzere konut hakkıyla birlikte barınma ve ikamet yeri seçimi de özel olarak anayasal

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler*

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* HAKEMLİ Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN** Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe ZABUNOĞLU*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/1 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi Yayını No : 65 Galatasaray Hukuk Fakültesi Yayını No : 45 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Detaylı

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW Erol ÇİÇEK * Özet: Bu makalede çevre hakkının insan

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ HAKKI BAĞLAMINDA SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI

AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ HAKKI BAĞLAMINDA SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ HAKKI BAĞLAMINDA SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Özet: Bilindiği üzere bir sosyal hak olan

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

NİMET ÖZBEK. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 9

NİMET ÖZBEK. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 9 NİMET ÖZBEK Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 9 NİMET ÖZBEK TÜRKİYE DEKİ YABANCILARIN ÖĞRENİM ve ÖĞRETİM W OZGURLUGU MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI YAYINLARI: 25 Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Detaylı

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER)

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Özet: Sosyal insan haklarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ Bireysel e Devlet Katkısı Anayasanın 73 üncü Maddesinde Belirtilen Vergi Ödeviyle Karşılanabilecek Nitelikte Bir Kamu Gideri Midir? CRITIQUE

Detaylı

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Ahmet Hasan KILIÇ (*) GĐRĐŞ D ünya ekonomisinin globalleşmesi konusunda çok yazı yazıldı. Uluslararası mal ve hizmet alışverişinin büyümesi, anında

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 81 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL SEMPOZYUM 11 MAYIS 2010 DANIŞTAY MATBAASI - 2011 İÇİNDEKİLER. Sayfa Danıştay Başkanı Mustafa BİRDEN in Sempozyum Açış

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından 609 H ANAYASAL BİR TEMEL HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU * I. GENEL

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı