ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"
  • Ata Kut
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Ek.: ' nin 03 Yılına Ait Faaliyet Raporu ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. GENEL BİLGİLER.. Sunuş, ilaç hammaddelerinin elde edilişinde ve ilacın üretiminden tedavi süreci de dâhil tüketimine kadar geçen her aşamada yer alan bir meslektir. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler sadece 'ndeki eğitim için değil, aynı zamanda biyomedikal bilimlerin ayrılmaz bir parçası olan eczacılık araştırmaları için de gereklidir. Fakültemiz 968 yılında Özel Yüksek Okulu olarak öğretime başlamış, 97 yılında 47 sayılı kanun uyarınca devlete bağlı Yüksekokul ve 979 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Yüksekokulu haline gelmiştir. 98 yılında Anadolu Üniversitesi adını almıştır. Temel Bilimleri, Teknolojisi ve Meslek Bilimleri olmak üzere üç bölümü vardır ancak bu bölümler ayrı diploma vermemekte olup bir adet lisans diploması ( diploması) veren bir kurumdur. Mezunlar, eczane açabilmekte, hastane ve ilaç/kozmetik sanayiinde çalışabilmekte ve akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir. AMAÇ nin ana amacı, eczacılık sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak eğitim sırasında öğrenciler ilaç kaynağının sağlanması (doğal, yarısentetik ve sentetik), ilaç üretimi, müstahzar yapımı, ilaçların tedavi edici, biyoyararlanım ve toksik etkilerine ait temel ve mesleki bilgileri almaktadır. Farmasötik bilimlerdeki hızlı gelişmelere paralel olarak kendilerine verilen bilgiler sürekli güncellenmekte ve öğrencilerin internete bağlı bilgisayarlar aracılığı ile yeni bilgilere ulaşma yolları öğretilmektedir. Farmasötik bilimlere ait bilgiler değişmekte olduğundan müfredat gelişimi eczacılık eğitiminin önemli bir bölümüdür. Bilindiği gibi hastaların yaşamlarını koruyan ve terapötik araç olan ilaçlar sağlık bilimlerinin ayrılmaz parçasıdır. Öte yandan, ilaç hizmet alanındaki gereksinimlere ve ilaç endüstrisindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak eczacının rolü de değişmekte ve hastaların/bireylerin/diğer sağlık elemanlarının bilgilendirilmesini kapsayan yeni anlayışlar giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle Anadolu Üniversite'sindeki eczacılık eğitimi, bilgi çağının gereklerini yerine getirecek eğitim araçları ve uygulamalarını sağlamak zorundadır. Fakültemizin ana eğitim felsefesi, laboratuvar uygulamaları ile desteklenmiş güncel bilimselteknolojik gelişmelere paralel en iyi bilgiler ile donatılmış kaliteli mesleki eğitim sağlamak olmuştur. AÇILAN PROGRAMLAR lisans eğitimine ÖSYM tarafından merkezi sınav ile gelen öğrenciler tek bir program için alınmakta ve mezuniyet durumunda tek diploma almaktadır. 003 öğretim yılında 43 öğrenci Fakültemizde eğitim almaya hak kazanmıştır. Eğitim süresi 5 yıldır; öğrenciler toplam 300 ECTS değerinde ders alarak ve en az.00 genel akademik ortalama ile mezun olabilirler. 5 yıllık eğitimin sonunda eczacı unvanı ile lisans diploması (B.Sc.) veren akademik birimdir. YÖK nun kararı ile diplomada 5 yıllık eğitim sonucu eczacı unvanı verildiği ve diploma ekinde de yüksek lisans (M.Sc.) derecesi ifadesi yer almaktadır. Fakültemiz, Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin yüksek lisans (M.Sc.) ve doktora (Ph.D.) eğitimleri için akademik destek ve laboratuvar olanakları da sağlamaktadır. nin lisans programında öğrenci almayan ve diploma vermeyen bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler, Temel Bilimleri Bölümü, Meslek Bilimleri Bölümü ve Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 adettir. Bu 3 bölüm altında farklı anabilim dalları yer almaktadır. nde bulunan anabilim dalları şunlardır: Analitik Kimya Biyokimya Farmakognozi Farmakoloji Farmasötik Biyoteknoloji Farmasötik Botanik Sayfa / 47

2 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Farmasötik Kimya Farmasötik Mikrobiyoloji Farmasötik Teknoloji Farmasötik Toksikoloji A. MİSYON VE VİZYON Fakültemizin Misyonu Çağdaş öğretimi ile, araştıran, uygulayan, sorgulayan, eleştiriye açık, mesleki etik kurallarına bağlı eczacılar yetiştiren, evrensel düzeydeki araştırmaları ile bilgi üreten, öncü eğitim ve araştırma kurumu olmak. Fakültemizin Vizyonu Edindiği bilgiler ile, sağlık alanında mesleği ile ilgili hizmetlerde etkin görev alabilen, insan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunabilen, toplumsal sorumluluğa ve meslek etiğine sahip çağdaş eczacılar yetiştirmek, Tüm birim ve çalışanlarıyla kaliteli, demokratik, şeffaf, meslek sorunlarına ve etik değerlere duyarlı, kendisine ayrılan kaynakları verimli şekilde kullanan, bilimsel çalışmalara destek veren, aktif, sürekli olarak kendisini geliştiren, teknolojiyi takip eden, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kendisini ifade eden, araştıran ve elde ettiği bilgileri paylaşan bir fakülte olmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Fakültemizde görev yetki ve sorumlulukların sınırı 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 94 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile belirlenmiştir. Ayrıca bu Yasalara göre çıkarılan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen kurallara göre de Bölüm ve Anabilim dalı başkanlıkları yetkilendirilmiştir. 547 Sayılı kanunun 6/b maddesine göre Dekan ve Yardımcıları, 7. maddesine göre Fakülte Kurulu, 8. maddesine göre, Fakülte Yönetim Kurullarına görev ve yetkiler verilmiştir. Yine aynı yasanın 5/b maddesine göre ise Fakülte Sekreterinin görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Bunların dışında Üniversitemizin yönetim ve karar organları (Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu) yetki, görev ve sorumluluklarımızı belirlemektedir. İlgili mevzuat derecesinde yetki kullanmak durumunda olan yönetim örgütümüz Fakültemiz idari şema zincirinde de belirtildiği gibi yetki ve sorumluluklarını deneyimli kadrolar aracılığıyla kullanmaktadır. Fakülte Kurulumuz ve Fakülte Yönetim Kurulumuz eğitimöğretim ve diğer bazı kararların alınmasında da etkin rol üstlenmektedir. Fakültemizde 3 bölüm başkanlığı ve bunlara bağlı 0 anabilim dalı başkanı yetki ve sorumluluk olarak dekana bağlı görev yapmakta olup, idari alanda ise bu yetki, görev ve sorumluluklar, Fakülte Sekreteri ve Dekan tarafından yerine getirilmektedir. İdari yönden Bilim Dalı Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıklarına, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Bölüm Başkanlıklarına, Bölüm Başkanlıkları da Dekana bağlı olarak çalışmaktadır. Yapılan işlerde ve yürütülen tüm faaliyetlerde yönetim örgütümüz Rektöre karşı sorumludur. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. FİZİKSEL YAPI Fakültemizin fiziki mekânları iki bloktan oluşmaktadır. Her iki bloğun toplam alanı yaklaşık olarak m dir. Fakültemiz B bloğunun bodrum katı anabilim dallarının deposu olarak düzenlenmiş, diğer katların tamamına yakını öğretim elemanlarına çalışma ofisi olarak düzenlenmiştir. B blokta ayrıca araştırma laboratuarı yer almaktadır (Biyokimya ve Farmakognozi). Dekanlık, idari hizmet büroları, anabilim dalları toplantı ofisleri ve 6 dersliğimiz ile 8 anabilim dalının araştırma laboratuvarları, Analitik Kimya, Biyokimya, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji anabilim dalları öğrenci laboratuvarları, herbaryum ve öğrenci bilgisayar laboratuvarı A blokta bulunmaktadır. Her anabilim dalımıza tahsis edilen araştırma laboratuvarlarının donanımları büyük oranda tamamlanmıştır. Fakültemizin A bloğu ve B bloğu giriş kapılarına kartlı sistem yapılması ve koridorlara kamera sisteminin kurulması güvenlik olarak büyük önem taşımakta olup, en kısa zamanda çözümlenmesi gerekmektedir. 03 yılında Fakültemizde öğrenci başına düşen kapalı alan 0.47m ye ulaşmıştır. Bloklara göre derslik, büro, laboratuvar ve depo dağılımları aşağıya çıkartılmıştır. Sayfa / 47

3 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU A BLOK B BLOK Mekân Sayı Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarı Konferans Salonu Sayı Konferans Salonu (60 kişilik) 3 (8 kişilik) Mekân Ofis 60 Fotokopi Odası Tarihi Eczane Araştırma Laboratuvarı Derslik (0 kişilik) 5 Kafeterya Derslik (80 kişilik) Anabilim Dalı Toplantı Odası Ofis 6 Anabilim Dalı Deposu 0 Anabilim Dalı Toplantı Odası 8 Dekanlık Malzeme Deposu Arşiv 3 Hizmetli Odası Fotokopi Odası Tuvalet 8 Gaz Sistemleri Merkezi Havan Cafe Çay Ocağı Tuvalet 8 Toplantı ve Konferans Salonları Fakültemizde konferans, seminer ve toplantı yapabileceğimiz A Blok zemin katta 50 m, 8 kişilik Prof.Dr. K. Hüsnü Can BAŞER toplantı salonu ve B Blok ikinci katta 80 m, 60 kişilik Prof.Dr. İhsan SARIKARDAŞOĞLU toplantı salonu olmak üzere toplam iki adet salon bulunmaktadır. Her iki salonun da teknik donanım yönünden hiçbir eksiği bulunmamaktadır... EĞİTİM ALANI/DERSLİKLER EĞİTİM ALANI KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 575 KAPASİTESİ 7600 KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 550 KAPASİTESİ 5 ÜZERİ Derslik 5 Bilgisayar Lab. Öğrenci Lab. 3 Sayfa 3 / 47

4 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU.. Sosyal Alanlar Kantin Sayısı : Adet (Havan Cafe) Kantin Alanı : 58 m Kafeterya Sayısı : Adet Kafeterya Alanı : 0 m... TOPLANTI KONFERANS SALONLARI EĞİTİM ALANI KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 575 KAPASİTESİ 7600 KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 550 KAPASİTESİ 5 ÜZERİ Toplantı Salonu Konferans Salonu.3. HİZMET ALANLARI.3.. AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI.3.. Sayı (Adet) Alan (m) Kullanan Sayısı Çalışma Odası Toplam Sayı (Adet) Alan (m) Kullanan Sayısı Çalışma Odası Toplam İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayfa 4 / 47

5 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ambar Alanları (Depo) Ambar Sayısı : 3 Adet Ambar Alanı : 45 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 3 Adet Arşiv Alanı : 65 m 03 YILI MEVCUT FİZİKİ ALANLAR TABLOSU 03 YILI MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m) BİRİM ADI ECZACILIK FAKÜLTESİ. EĞİTİM ALANLARI İDARİ BİNALAR 86 SPOR ALANLARI SOSYAL ALANLAR DERSLİK LAB. KANTİN KAF ETE RYA SİRKÜLÂSYON ALANI YURT 933 AÇIK KAPALI ÖRGÜT YAPISI Fakültemiz, Yükseköğretimi düzenleyen 547 sayılı Yükseköğretim Mevzuatına göre akademik ve idari olmak üzere görev alanlarına göre iki farklı şekilde örgütlenmiştir. Akademik yapı içerisinde Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları Dekanlığa bağlanmıştır. İdari yapı ise verilen hizmetlerin özelliklerine göre bölüm sekreterlikleri ve servisler şeklinde düzenlenmiş, Fakülte Sekreterliği ve Dekanlığa bağlanmıştır. Sayfa 5 / 47

6 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ECZACILIK FAKÜLTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI Rektör Dekan Fakülte Yönetim Fakülte Kurulu Kurulu Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri İdare Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Temsilcisi Dekanlık Özel Kalem Personel İdari İşler Öğrenci Temsilcisi Servisi ÖğrenciNot İşleri Servisi Ayniyat, Satın Alma, Tahakkuk Temel Meslek Teknolojisi Bölümü Bilimleri Bilimleri Bölümü Analitik Kimya ABD Farmakognozi ABD Biyokimya ABD Farmakoloji ABD Farmasötik Teknoloji ABD Farmasötik Botanik ABD Farmasötik Kimya ABD Biyofarmasötik Farmakokinetik BD Farmasötik Mikrobiyoloji ABD Farmasötik Toksikoloji ABD Farmasötik Biyoteknoloji ABD Kozmetoloji BD Sayfa 6 / 47

7 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 3. BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLARI Üniversitemizde gelişmiş bir bilgisayar ağı ve altyapısı mevcuttur. Sağladığı imkânlar doğrultusunda akademik ve idari kadrolarımız ile tüm öğrencilerimiz bu teknolojiden faydalanarak internete açık olarak tahsis edilmiş bilgisayarlar aracılığı ile her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabilmektedir. Fakültemizde bir adet bilgisayar laboratuvarı mevcut olup, sınırlı da olsa öğrencilerimizin uygulamalı çalışma ve bilimsel araştırmalarını yapabileceği gerekli donanıma sahiptir. Ayrıca Üniversitemizin olanakları dâhilinde yeni bilgisayar ve donanım malzemeleri temin edilmektedir 3.. BİLİŞİM SİSTEMLERİ Fakültemiz bilişim ve iletişim teknolojilerinin güncel olarak izlenmesi ve en etkin şekilde kullanılması doğrultusunda Üniversitemizin de katkılarıyla yaratıcı ve ortak çalışmalarda kullanılabilecek bilişim altyapısını öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizin kullanımına sunmakta ve bunlara yönelik Bilgi Teknolojileri altyapısı, yazılım ve donanım olarak güncel bilgiler, araştırmalar ve yenilikler izlenmektedir. 3.. TEKNOLOJİK ALETLER, DONANIM ve YAZILIMLAR Üniversitemizin olanakları dâhilinde yeni cihaz ve laboratuvar araçgereçleri ve bilgisayar donanım malzemeleri temin edilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımız da farklı proje olanakları ile sağladığı araştırmalarına yönelik teknik alet, cihaz ve malzemeler alınmaktadır. Fakültemizin teknolojik alet ve donanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. KULLANILAN TEKNOLOJİK ALET ve DONANIMLAR TABLOSU SIRA DONANIM ADEDİ Masaüstü Bilgisayar 0 Macintosh Bilgisayar 5 3 Taşınabilir Bilgisayar 87 4 Projeksiyon 6 5 Tepegöz 6 Baskı makinesi 3 7 Fotokopi makinesi 5 8 Faks 9 Kamera 5 0 Televizyon 6 Tarayıcı 6 Mikroskop 35 3 Telefon 70 4 Güç Kaynağı 3 SIRA PROGRAM ADI ADEDİ Microsoft Windows Sürümleri 0 Microsoft Office Sürümleri 0 3 Adobe Pro 50 4 Adobe Reader 90 8 Eset Nod3 Antivirus 0 KULLANILAN YAZILIMLAR TABLOSU Sayfa 7 / 47

8 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 3.3. KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Fakültemizde kütüphane bulunmamaktadır. Tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımız ile çalışanlarımız Üniversitemizin kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden yararlanmaktadır MEDYA KAYNAKLARI Fakültemizin medya kaynağı bulunmamaktadır. Medya ile iletişim Üniversitemizin Halkla İlişkiler Birimi aracılığı ile yürütülmektedir. 4. İNSAN KAYNAKLARI Fakültemizin insan kaynakları durumu aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. İdari kadrolarımızın sayısı yetersizdir. Bu yetersizliğin belli aralıklarla giderilmesi zorunlu hale gelmiştir. Vasıflı ofis elemanı ihtiyacı vardır. Bunun yanısıra Fakültemizin sahip olduğu özürlü hizmetli sayısı oldukça yüksektir ve dolayısıyla iş tanımında görev ve sorumluluğu çok az olan personel bulunmaktadır. İş verimi açısından bakıldığında sorumluluk gerektiren işlerde performans çok düşük kalmaktadır. BİRİM PERSONEL DURUMU (FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL) KADROLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL YILLAR AKADEMİK PERSONEL 657 4/A 657 4/D (SÜREKLİ İŞÇİ) YAB. UYR. T.C. UYR. SÖZLEŞMELİ SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ÖĞR. ELEMANI ELEMANI 657 4/B GEÇİCİ İŞÇİ (ÖZ 657 4/C GELİR İŞÇİSİ) 87 BİRİM PERSONEL DURUMU (KADRO İTİBARIYLA) STATÜ KADROSU BİRİMDE BULUNAN KADROSU BAŞKA BİRİMDE BULUNAN AKADEMİK PERSONEL 657 4/A /D (SÜREKLİ İŞÇİ) YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI T. C. UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI 657 4/B (SÖZLEŞMELİ) 657 4/C GEÇİCİ İŞÇİ (ÖZ GELİR İŞÇİSİ) Sayfa 8 / 47

9 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM KADRO DURUMU STATÜ DOLU KADRO AKADEMİK PERSONEL 67 BOŞ KADRO DOLULUK ORANI 657 4/A 657 4/D (SÜREKLİ İŞÇİ) YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI 68 T. C. UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI 657 4/B (SÖZLEŞMELİ) 657 4/C GEÇİCİ İŞÇİ (ÖZ GELİR İŞÇİSİ) 55,37 AKADEMİK PERSONEL KADRO SAYISI VE UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI KADROLARIN DURUMU UNVAN DOLU BOŞ PROFESÖR 8 DOÇENT 8 YARDIMCI DOÇENT 30 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 9 UZMAN 4 ÇEVİRİCİ EĞİTİM ÖĞR. PLAN. 69 AKADEMİK PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI UNVAN KADIN ERKEK PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT 5 7 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 7 UZMAN 3 ÇEVİRİCİ EĞİTİM ÖĞR. PLAN Sayfa 9 / 47

10 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU AKADEMİK PERSONELİN YAŞ BLOKLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN (SADECE 657 4/A) CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN (SADECE 657 4/A) HİZMET SÜRELERİ DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN ( SADECE 657 4/A) YAŞ BLOKLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN (SADECE 657 4/A) EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.LİSANS VE DOKTORA KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) Sayfa 0 / 47

11 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SÜREKLİ İŞÇİLERİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) SÜREKLİ İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.LİSANS VE DOKTORA KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) GEÇİCİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) GEÇİCİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE % GEÇİCİ İŞÇİLERİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) GEÇİCİ İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.LİSANS VE DOKTORA KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) YILI İÇİNDE AYRILAN PERSONELİN (Akademik ve İdari) AYRILMA NEDENLERİ YIL NAKLEN İSTİFA EMEKLİ VEFAT DİĞER 03 Sayfa / 47

12 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 5. BİRİMİMİZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER 5.. EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ Fakültemizin sunduğu en temel hizmet eğitimöğretim hizmetidir. 03 yılı itibarı ile 3 bölüm altında 0 anabilim dalı ile bu faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine 03 yılında Fakültemize 43 öğrenci yeni kayıt yaptırmış ve 7 öğrenci eczacı olarak mezun olmuştur. 003 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU I. ÖĞRETİM PROGRAM ADI ECZACILIK FAKÜLTESİ II. ÖĞRETİM KIZ ERKEK GENEL K E K E PROGRAM ADI KONTENJAN KAYIT OLAN DOLULUK ORANI (%) BOŞ KALAN ECZACILIK FAKÜLTESİ 9 43 % ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AÇILAN DERS ve DERS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI TABLOSU PROGRAM ADI ÖĞRENCİ SAYISI AÇILAN DERS SAYISI ECZACILIK FAKÜLTESİ 65 İKİNCİ ANADAL PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI 003 ECZACILIK FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI 003 ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÖNLİSANS LİSANS ELEMANI ÖĞRENCİSİ ÖĞRENCİSİ 3 YÜKSEK DOKTORA LİSANS ÖĞRENCİSİ ÖĞRENCİSİ 3 Sayfa / 47

13 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 003 ÖĞRETİM YILI OKUMAKTA OLAN YABANCI UYRUKLU (YÖS) ve DEVLET BURSLUSU (TCS) ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU UYRUK DAĞILIMI YÖS TCS ALMANYA BULRİSTAN 4 5 UNDA IRAK 6 7 İRAN KOSOVA 6 6 MAKEDONYA 0 0 SURİYE YUNANİSTAN 3 4 HIRVATİSTAN KARADAĞ GÜNEY AFRİKA AVUSTURALYA UYGUR SIRBİSTAN AMERİKA TÜRKMENİSTAN KAZAKİSTAN ROMANYA ÖZBEKİSTAN MOLDOVA LÜBNAN YEMEN TACİKİSTAN FAS/MOROCCO ÖĞRETİM YILI MEZUN SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI KIZ ERKEK ECZACILIK FAKÜLTESİ YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ Fakültemizde 0 yılı içerisinde kalite komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyonun farklı anabilim dalları ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan görüşler doğrultusunda 0090 stratejik planımız hazırlanmıştır. Sayfa 3 / 47

14 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU II. A. AMAÇ ve HEDEFLER İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ 3.. Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeler STRA : Eğitim öğretim faaliyetlerinin kaliteli, etkin, verimli ve sürdürülebilir olması H. Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürünün oluşturulması PG. Eğitim amaçlarını ve program çıktılarını belirlemek PG. Öğretim programlarını ve ders içeriklerini eğitim amaçları, program çıktıları ve öğrenme çıktıları doğrultusunda güncellemek PG3. Program profillerini oluşturmak PG4. Öğrencilere mesleki farkındalık ve sorgulayıcılık yetkinliği kazanımına yönelik eğitim programı oluşturulması PG5. Meslek tanıtımı amacıyla kariyer günlerinin düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması PG6. Kurum içi ve dışı değerlendirme (akreditasyon, kalite) süreçlerini başlatmak ve sürdürmek H. Öğrencilerin yabancı dil yetkinliğinin arttırılması PG. Mevcut programa ek olarak yabancı dil derslerinin yıllara yayılması PG. Mesleki yabancı dil bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması H3. Kaliteli ve güncel eğitim programlarının oluşturulması PG. Etkin ve verimli staj eğitiminin oluşturulması ve uygulanması PG. Teorik eğitimin ihtiyaç duyulan durumlarda en fazla 70 kişilik gruplarla yapılabilmesi PG3. Eğitimimizde yer alan derslerden, içeriklerinin elektronik ortamda ulaşılabilir olanların sayısının arttırılması H4. Akademik ve idari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunu arttırmak PG. Öğretim üyesi/elemanı sayısını arttırmak PG. Seminerler düzenlenmesi PG3. Akademik personelin yurt dışı araştırma ve/veya eğitimöğretim yeterliliklerini geliştirici eğitim/destek hizmeti alması PG4. Akademik personelin yurt içi araştırma ve/veya eğitimöğretim yeterliliklerini geliştirici eğitim/destek hizmeti alması PG5. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması H5. Değişim programlarına katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının arttırılması, öğretim elemanlarının yurt içiyurt dışı kurumlarda uzun süreli (3ayyıl) görevlendirilmelerini desteklemek PG. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar ile araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi PG. Bilgilendirme ve teşvik etkinliklerinin arttırılması H6. Eğitim faaliyetlerine yönelik kullanımda olan mekânların altyapılarının zenginleştirilmesi PG. Uygulama ders laboratuvarlarındaki ekipmanların eksiklerinin tamamlanması ve iyileştirilmesi PG. Dersliklerin fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi PG3. Yoklama sisteminde manyetik kartlı sisteme geçilmesi PG4. Öğrenciye yönelik verilen destek hizmetlerinin iyileştirilmesi (fotokopi, kafeterya, vb.) H7. Mezuniyet projelerinin etkinlik ve özgünlüğünün arttırılması Sayfa 4 / 47

15 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU PG. Özgün proje konularında çalışmaya yönelik sarf, ekipman ve donanımın sağlanması PG. Danışman sağlanması bazında mezuniyet projesi öğrenci dağılımının dengeli olmasının STRA : Bilimsel araştırma geliştirme projelerinin ve yayınların niceliğinin ve niteliğinin arttırılması H8. Araştırma için gerekli ortamın geliştirilmesi PG. Birimin araştırma önceliklerini belirlemek PG. Altbirimlerarası bilimsel araştırma sinerjisinin arttırılması PG3. Araştırma altyapı kalitesinin belgelendirilmesi PG4. Araştırmaya ayrılan sürenin verimliliğinin arttırılması PG5. Araştırma altyapısının zenginleştirilmesi H9. SCI de taranan dergilerdeki yayın sayısının ve proje sayısının arttırılması PG. Multidisipliner çalışmaların arttırılması PG. Ödüllendirme PG3. Araştırmaların etkinliğinin arttırılması H0. Değişik kurumlara araştırma amaçlı giden öğretim elemanı sayısının arttırılması PG. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar ile araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi STRA 3: Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin arttırılması H. Konuk araştırıcı ve öğretim elemanı sayısını arttırmak H. Ulusal ve uluslararası ortak proje başvurularının özendirilmesi PG. Sektör ile ortak projelerin özendirilmesi (Santez Projeleri gibi) PG. Kamu, özel ve sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar vs ile ortak işbirliklerinin artırılması H3. AB çerçeve programlarına katılıma zemin oluşturması H4. İlgili sektör ile işbirliği imkânlarının oluşturulması PG. İlgili sektöre fakültenin eğitim düzeyi ve imkânlarının tanıtılması H5. Diğer üniversiteler ile ortak lisans/lisansüstü ders/program sayısını arttırmak STRA 4: Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek ortamların oluşturulması H6. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını teşvik edecek ortamların oluşturulması PG. Kulüp etkinlikleri ve Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında yer alan sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması PG. Sosyal sorumluluk projelerine etkin olarak katılan öğrencilerin ödüllendirilmesi H7. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını teşvik edecek ortamların oluşturulması PG. Oryantasyon etkinlik ve araçlarının düzenlenmesi PG. Mevcut etkinliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak PG3. Öğrencilerin akademik etkinliklere katılımlarını arttırmak PG4. Mesleki eğitime katkısı olacak teknik gezilerin düzenlenmesi H8. Öğrencilerle iletişim ve etkileşimin arttırılması PG. Öğrencilerle sürdürülmesi iletişim ve etkileşimi arttıracak etkinliklerin düzenlenmesi ve Sayfa 5 / 47

16 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU PG. Öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşma ortamlarını geliştirmek PG3. Fakülte duyurularına sürekli ve güncel olarak web sayfasından ulaşılabilmesi H9. Öğrencilere etkin danışmanlık hizmeti verilmesi PG. Danışmanlık hizmeti kapsamına giren konularda danışmanların bilgilendirilmesi PG. Öğrencilerin sosyal ve ekonomik açıdan izlenmesi PG3. Kariyer planlamasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi B. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER. Temel Değerlerimiz Fakültemizin temel değerlerini, vizyon ve misyonumuzu esas alarak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini benimsemiş, Aklın önceliğine ve bilimin önderliğine inanmış, Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgür düşünceyi öne çıkaran, Faaliyetlerinde adil, şeffaf, hesap verebilen, etik değerlere saygılı, Değişime ve gelişime açık, sürdürülebilir nitelikte, İnsan odaklı ve insana saygılı, Sağlıklı, etkin ve verimli, Kaliteli bireyler yetiştirmek oluşturmaktadır. C. DİĞER HUSUSLAR Fakültemizin temel özelliklerinin önceliği, huzurlu, kaliteli ve sosyal/bilimsel güvenilirliği yüksek birim olmaktır. Çalışma ortamının huzurlu olması için tüm olayların açıkça paylaşılmasına, birlikte karar verilmesine ve gerçekleştirilmesine önem verilmektedir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Fakültemizin 03 yılı harcamalarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.. BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARI (TL) 03 Sıra GİDER TÜRLERİ 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ. 08 DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZ. 09 EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL 03 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ HARCAMA HARCAMA ORANI ,00.750, , , ,00 99, ,00.750, , , ,00 % 99,57 Sayfa 6 / 47

17 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARI (TL) 03 0 PERSONEL GİDERİ 0 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİM GİDERİ 03 MAL ve HİZMET ALIMLARI 05 CARİ TRANSFERLER KBÖ , , , ,00 EKLENEN 4.000, , ,00.750,00 DÜŞÜLEN 53.70, , ,00 0 YIL SONU ÖDENEĞİ , , , ,00 0 YIL ,00 SONU HARCAMA , , ,00 % 99,69 % 87,96 HARCAMA ORANI % 99,99 EKONOMİK TABLOSU SINIFLANDIRMANIN SINIFLANDIRMA 0 PERSONEL GİDERLERİ 03 KBÖ İKİNCİ EKLENEN % 99,57 DÜZEYİNE GÖRE DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ ÖDENEK VE HARCAMA HARCAMA , , , , , , , , ,00 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.000, ,00 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 0.000,00 5 DİĞER PERSONEL 08. MEMURLAR 0 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ GİDERLERİ HARCAMA ORANI %99, ,00 % , ,00 %99, ,00.700,00.637,00 %96,9.000,00 0.7,00 3,7,00 %0, , , , , ,00 %99, , , , ,00 %99,7 MEMURLAR ,00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.000, , , ,00 %98,6 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 3.000, ,00 00, , ,00 %99, , , , ,00 %87,96 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, , ,00 %97,7 3 YOLLUKLAR 3.000, ,00.80,00 %9,09 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Sayfa 7 / 47

18 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 4 GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 4.000,00.000, , ,00 %4,84 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ.000, , , ,00 %96,45 8 YRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.000, , , ,00 %97,8 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4 YRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5 YRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7 YRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ Sayfa 8 / 47

19 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KURUM I ,00.750, , , ,00 % 99,57 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları hariç tüm harcamalar yüksek oranda (en düşük oran % 89 ile) gerçekleşmiştir. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında gerçekleşen % 83.3 lik harcama oranı ise malzeme isteklerinin oranı ile bağlantılıdır.. MALİ DENETİM SONUÇLARI 03 yılı harcamalarımızla ilgili mali denetim yönünden herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Planlı ve performansa dayalı bütçeleme sisteminin tüm mal ve hizmet alımlarında iyileşme sağladığı gözlemlenmiştir. B. PERFORMANS BİLGİLERİ Fakültemizin 03 yılı faaliyet ve performansına ait bilgiler ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tablolara işlenmiştir.. FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ.. FAALİYET BİLGİLERİ ETKİNLİK TABLOSU DİĞER TÖREN TOPLANTI TİYATRO TANITIM SPOR ÜNİVERSİTE TANITIMI SÖYLEŞİ SERGİ ORYANTASYON KONSER KAMPANYA GÖSTERİ GEZİ FİLM SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER FESTİVAL & SENLİK SEMPOZYUM SEMİNER PANEL KONGRE 6 KONFERANS ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM BİRİM ADI ÇALIŞTAY BİLİMSEL ETKİNLİKLER 54 Üniversite İçinde Yapılan Bilimsel Konferans, Seminer ve Sempozyum gibi faaliyetler ve Üniversite dışındaki benzer faaliyetlere katılma adedi hakkında bilgiler (03) Fakültemiz öğretim katılmışlardır... elemanları yurtiçinde 54, yurtdışında 3 bilimsel ve kültürel etkinliklere YAYINLAR ve ÖDÜLLER Fakültemizin yayın faaliyetleri ve ödüllere ilişkin bilgiler aşağıda tablolanmıştır. Sayfa 9 / 47

20 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 03 YILI YAYINLAR TABLOSU YAYIN TÜRÜ 0 03 ARTIŞ / AZALIŞ SCI, SSCI, AHCI 6 69 %.9 artış SCI, SSCI ve AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS ve ÖZLER TARAFINDAN DERGİLERDE YAYINLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ ve ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER 3 % 300 artış ULUSAL 8 % 400 artış ULUSLARARASI % 00 artış 0 % 500 artış ULUSAL ULUSLARARASI % 00 artış % 00 artış ULUSAL 5 % azalma ULUSLARARASI % 4.8 azalma 8 65 % 9.75 azalma YURTDIŞI % 50 azalma YURTİÇİ % 00 artış YÜKSEK LİSANS DOKTORA DİĞER HAKEMLİ DERGİLER DİĞER HAKEMLİ BİLİMSEL SANATSAL DERGİLER BİLDİRİLER YA DA ÖZETLERİN YER ALDIĞI KİTAP KİTAP TEZLER ÇEVİRİ KİTAP MAKALE 47 5 YAYIN I %.7 artış AKADEMİK PERSONELİN 03 YILINDA ALDIĞI ÖDÜLLER Sıra.. ADI SOYADI ALDIĞI ÖDÜL İKİLİ ANLAŞMALAR 03 YILI YÜRÜRLÜKTE OLAN İKİLİ ANLAŞMALAR TABLOSU SIRA ÜLKE ADI ÜNİVERSİTE ADI İMZA/YÜRÜRLÜLÜK GEÇERLİLİK TARİHİ SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ Sayfa 0 / 47

ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Sunuş, ilaç hammaddelerinin elde edilişinde ve ilacın üretiminden tedavi süreci de dâhil tüketimine kadar geçen her aşamada yer alan bir meslektir. Kimya, biyoloji, fizik, matematik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 24.389 2010 2011 2012 2013 2014 Temmuz Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.07. itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.069 2010 2011 2012 2013 2014 Mart 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.03.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ECZACILIK FAKÜLTESİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Sunuş, ilaç hammaddelerinin elde edilişinde ve ilacın üretiminden tedavi süreci de dâhil tüketimine kadar geçen her aşamada yer alan bir meslektir. Kimya, biyoloji, fizik, matematik

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 29.570 2010 2011 2012 2013 2014 Kasım 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (30.11.2015 itibarıyla) LİSANSÜSTÜ

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı... 1 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar. D- İnsan Kaynakları... E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

ALTYAPI PROJE ÖNERİSİ PROJE SÜRESİ: 24 ay PROJE BÜTÇESİ: 2.8 milyon TL. 8 Kasım 2013

ALTYAPI PROJE ÖNERİSİ PROJE SÜRESİ: 24 ay PROJE BÜTÇESİ: 2.8 milyon TL. 8 Kasım 2013 ECZACILIK FAKÜLTESİNDE EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİM ALANLARININ MODERNLEŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYEN SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN LABORATUVARLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ALTYAPI PROJE

Detaylı

2013-2014 Öğretim Yılı Akademik Genel Kurulu

2013-2014 Öğretim Yılı Akademik Genel Kurulu 2013-2014 Öğretim Yılı Akademik Genel Kurulu 22 Kasım 2013 2 EĞİTİM-ÖĞRETİM 3 ECZACILIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI Fakültemiz stratejik planı amaçları arasında Eğitim öğretim faaliyetlerinin kaliteli, etkin,

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ 9.740 11.468 12.679 14.001

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı. Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Bölüm Başkanı

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı. Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Bölüm Başkanı E N D Ü S T R İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Bölüm Başkanı Endüstri Mühendisi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Doç. Dr. H Ü S E Y İ N Ç A V D A R

Doç. Dr. H Ü S E Y İ N Ç A V D A R Doç. Dr. H Ü S E Y İ N Ç A V D A R Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (00) KÜTAHYA Telefon: 0-7-50-00 E-posta: huseyin.cavdar@dpu.edu.tr

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 SUNUŞ KTÜ Üniversitesine bağlı olan Mühendislik Fakültesi 3837 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRETEJİK PLANI http://shmyo.igdir.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları, Düzce Üniversitesine

Detaylı

Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Hasan Hüseyin Sönmez İçerik 1. Üniversitemiz 2. Elektronik Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü İş: 3805240100 Cep:05057733555 Dahili: 7003 Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı