ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"
  • Ata Kut
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Ek.: ' nin 03 Yılına Ait Faaliyet Raporu ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. GENEL BİLGİLER.. Sunuş, ilaç hammaddelerinin elde edilişinde ve ilacın üretiminden tedavi süreci de dâhil tüketimine kadar geçen her aşamada yer alan bir meslektir. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler sadece 'ndeki eğitim için değil, aynı zamanda biyomedikal bilimlerin ayrılmaz bir parçası olan eczacılık araştırmaları için de gereklidir. Fakültemiz 968 yılında Özel Yüksek Okulu olarak öğretime başlamış, 97 yılında 47 sayılı kanun uyarınca devlete bağlı Yüksekokul ve 979 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Yüksekokulu haline gelmiştir. 98 yılında Anadolu Üniversitesi adını almıştır. Temel Bilimleri, Teknolojisi ve Meslek Bilimleri olmak üzere üç bölümü vardır ancak bu bölümler ayrı diploma vermemekte olup bir adet lisans diploması ( diploması) veren bir kurumdur. Mezunlar, eczane açabilmekte, hastane ve ilaç/kozmetik sanayiinde çalışabilmekte ve akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir. AMAÇ nin ana amacı, eczacılık sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak eğitim sırasında öğrenciler ilaç kaynağının sağlanması (doğal, yarısentetik ve sentetik), ilaç üretimi, müstahzar yapımı, ilaçların tedavi edici, biyoyararlanım ve toksik etkilerine ait temel ve mesleki bilgileri almaktadır. Farmasötik bilimlerdeki hızlı gelişmelere paralel olarak kendilerine verilen bilgiler sürekli güncellenmekte ve öğrencilerin internete bağlı bilgisayarlar aracılığı ile yeni bilgilere ulaşma yolları öğretilmektedir. Farmasötik bilimlere ait bilgiler değişmekte olduğundan müfredat gelişimi eczacılık eğitiminin önemli bir bölümüdür. Bilindiği gibi hastaların yaşamlarını koruyan ve terapötik araç olan ilaçlar sağlık bilimlerinin ayrılmaz parçasıdır. Öte yandan, ilaç hizmet alanındaki gereksinimlere ve ilaç endüstrisindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak eczacının rolü de değişmekte ve hastaların/bireylerin/diğer sağlık elemanlarının bilgilendirilmesini kapsayan yeni anlayışlar giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle Anadolu Üniversite'sindeki eczacılık eğitimi, bilgi çağının gereklerini yerine getirecek eğitim araçları ve uygulamalarını sağlamak zorundadır. Fakültemizin ana eğitim felsefesi, laboratuvar uygulamaları ile desteklenmiş güncel bilimselteknolojik gelişmelere paralel en iyi bilgiler ile donatılmış kaliteli mesleki eğitim sağlamak olmuştur. AÇILAN PROGRAMLAR lisans eğitimine ÖSYM tarafından merkezi sınav ile gelen öğrenciler tek bir program için alınmakta ve mezuniyet durumunda tek diploma almaktadır. 003 öğretim yılında 43 öğrenci Fakültemizde eğitim almaya hak kazanmıştır. Eğitim süresi 5 yıldır; öğrenciler toplam 300 ECTS değerinde ders alarak ve en az.00 genel akademik ortalama ile mezun olabilirler. 5 yıllık eğitimin sonunda eczacı unvanı ile lisans diploması (B.Sc.) veren akademik birimdir. YÖK nun kararı ile diplomada 5 yıllık eğitim sonucu eczacı unvanı verildiği ve diploma ekinde de yüksek lisans (M.Sc.) derecesi ifadesi yer almaktadır. Fakültemiz, Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin yüksek lisans (M.Sc.) ve doktora (Ph.D.) eğitimleri için akademik destek ve laboratuvar olanakları da sağlamaktadır. nin lisans programında öğrenci almayan ve diploma vermeyen bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler, Temel Bilimleri Bölümü, Meslek Bilimleri Bölümü ve Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 adettir. Bu 3 bölüm altında farklı anabilim dalları yer almaktadır. nde bulunan anabilim dalları şunlardır: Analitik Kimya Biyokimya Farmakognozi Farmakoloji Farmasötik Biyoteknoloji Farmasötik Botanik Sayfa / 47

2 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Farmasötik Kimya Farmasötik Mikrobiyoloji Farmasötik Teknoloji Farmasötik Toksikoloji A. MİSYON VE VİZYON Fakültemizin Misyonu Çağdaş öğretimi ile, araştıran, uygulayan, sorgulayan, eleştiriye açık, mesleki etik kurallarına bağlı eczacılar yetiştiren, evrensel düzeydeki araştırmaları ile bilgi üreten, öncü eğitim ve araştırma kurumu olmak. Fakültemizin Vizyonu Edindiği bilgiler ile, sağlık alanında mesleği ile ilgili hizmetlerde etkin görev alabilen, insan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunabilen, toplumsal sorumluluğa ve meslek etiğine sahip çağdaş eczacılar yetiştirmek, Tüm birim ve çalışanlarıyla kaliteli, demokratik, şeffaf, meslek sorunlarına ve etik değerlere duyarlı, kendisine ayrılan kaynakları verimli şekilde kullanan, bilimsel çalışmalara destek veren, aktif, sürekli olarak kendisini geliştiren, teknolojiyi takip eden, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kendisini ifade eden, araştıran ve elde ettiği bilgileri paylaşan bir fakülte olmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Fakültemizde görev yetki ve sorumlulukların sınırı 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 94 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile belirlenmiştir. Ayrıca bu Yasalara göre çıkarılan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen kurallara göre de Bölüm ve Anabilim dalı başkanlıkları yetkilendirilmiştir. 547 Sayılı kanunun 6/b maddesine göre Dekan ve Yardımcıları, 7. maddesine göre Fakülte Kurulu, 8. maddesine göre, Fakülte Yönetim Kurullarına görev ve yetkiler verilmiştir. Yine aynı yasanın 5/b maddesine göre ise Fakülte Sekreterinin görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Bunların dışında Üniversitemizin yönetim ve karar organları (Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu) yetki, görev ve sorumluluklarımızı belirlemektedir. İlgili mevzuat derecesinde yetki kullanmak durumunda olan yönetim örgütümüz Fakültemiz idari şema zincirinde de belirtildiği gibi yetki ve sorumluluklarını deneyimli kadrolar aracılığıyla kullanmaktadır. Fakülte Kurulumuz ve Fakülte Yönetim Kurulumuz eğitimöğretim ve diğer bazı kararların alınmasında da etkin rol üstlenmektedir. Fakültemizde 3 bölüm başkanlığı ve bunlara bağlı 0 anabilim dalı başkanı yetki ve sorumluluk olarak dekana bağlı görev yapmakta olup, idari alanda ise bu yetki, görev ve sorumluluklar, Fakülte Sekreteri ve Dekan tarafından yerine getirilmektedir. İdari yönden Bilim Dalı Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıklarına, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Bölüm Başkanlıklarına, Bölüm Başkanlıkları da Dekana bağlı olarak çalışmaktadır. Yapılan işlerde ve yürütülen tüm faaliyetlerde yönetim örgütümüz Rektöre karşı sorumludur. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. FİZİKSEL YAPI Fakültemizin fiziki mekânları iki bloktan oluşmaktadır. Her iki bloğun toplam alanı yaklaşık olarak m dir. Fakültemiz B bloğunun bodrum katı anabilim dallarının deposu olarak düzenlenmiş, diğer katların tamamına yakını öğretim elemanlarına çalışma ofisi olarak düzenlenmiştir. B blokta ayrıca araştırma laboratuarı yer almaktadır (Biyokimya ve Farmakognozi). Dekanlık, idari hizmet büroları, anabilim dalları toplantı ofisleri ve 6 dersliğimiz ile 8 anabilim dalının araştırma laboratuvarları, Analitik Kimya, Biyokimya, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji anabilim dalları öğrenci laboratuvarları, herbaryum ve öğrenci bilgisayar laboratuvarı A blokta bulunmaktadır. Her anabilim dalımıza tahsis edilen araştırma laboratuvarlarının donanımları büyük oranda tamamlanmıştır. Fakültemizin A bloğu ve B bloğu giriş kapılarına kartlı sistem yapılması ve koridorlara kamera sisteminin kurulması güvenlik olarak büyük önem taşımakta olup, en kısa zamanda çözümlenmesi gerekmektedir. 03 yılında Fakültemizde öğrenci başına düşen kapalı alan 0.47m ye ulaşmıştır. Bloklara göre derslik, büro, laboratuvar ve depo dağılımları aşağıya çıkartılmıştır. Sayfa / 47

3 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU A BLOK B BLOK Mekân Sayı Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarı Konferans Salonu Sayı Konferans Salonu (60 kişilik) 3 (8 kişilik) Mekân Ofis 60 Fotokopi Odası Tarihi Eczane Araştırma Laboratuvarı Derslik (0 kişilik) 5 Kafeterya Derslik (80 kişilik) Anabilim Dalı Toplantı Odası Ofis 6 Anabilim Dalı Deposu 0 Anabilim Dalı Toplantı Odası 8 Dekanlık Malzeme Deposu Arşiv 3 Hizmetli Odası Fotokopi Odası Tuvalet 8 Gaz Sistemleri Merkezi Havan Cafe Çay Ocağı Tuvalet 8 Toplantı ve Konferans Salonları Fakültemizde konferans, seminer ve toplantı yapabileceğimiz A Blok zemin katta 50 m, 8 kişilik Prof.Dr. K. Hüsnü Can BAŞER toplantı salonu ve B Blok ikinci katta 80 m, 60 kişilik Prof.Dr. İhsan SARIKARDAŞOĞLU toplantı salonu olmak üzere toplam iki adet salon bulunmaktadır. Her iki salonun da teknik donanım yönünden hiçbir eksiği bulunmamaktadır... EĞİTİM ALANI/DERSLİKLER EĞİTİM ALANI KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 575 KAPASİTESİ 7600 KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 550 KAPASİTESİ 5 ÜZERİ Derslik 5 Bilgisayar Lab. Öğrenci Lab. 3 Sayfa 3 / 47

4 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU.. Sosyal Alanlar Kantin Sayısı : Adet (Havan Cafe) Kantin Alanı : 58 m Kafeterya Sayısı : Adet Kafeterya Alanı : 0 m... TOPLANTI KONFERANS SALONLARI EĞİTİM ALANI KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 575 KAPASİTESİ 7600 KAPASİTESİ 050 KAPASİTESİ 550 KAPASİTESİ 5 ÜZERİ Toplantı Salonu Konferans Salonu.3. HİZMET ALANLARI.3.. AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI.3.. Sayı (Adet) Alan (m) Kullanan Sayısı Çalışma Odası Toplam Sayı (Adet) Alan (m) Kullanan Sayısı Çalışma Odası Toplam İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayfa 4 / 47

5 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ambar Alanları (Depo) Ambar Sayısı : 3 Adet Ambar Alanı : 45 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 3 Adet Arşiv Alanı : 65 m 03 YILI MEVCUT FİZİKİ ALANLAR TABLOSU 03 YILI MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m) BİRİM ADI ECZACILIK FAKÜLTESİ. EĞİTİM ALANLARI İDARİ BİNALAR 86 SPOR ALANLARI SOSYAL ALANLAR DERSLİK LAB. KANTİN KAF ETE RYA SİRKÜLÂSYON ALANI YURT 933 AÇIK KAPALI ÖRGÜT YAPISI Fakültemiz, Yükseköğretimi düzenleyen 547 sayılı Yükseköğretim Mevzuatına göre akademik ve idari olmak üzere görev alanlarına göre iki farklı şekilde örgütlenmiştir. Akademik yapı içerisinde Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları Dekanlığa bağlanmıştır. İdari yapı ise verilen hizmetlerin özelliklerine göre bölüm sekreterlikleri ve servisler şeklinde düzenlenmiş, Fakülte Sekreterliği ve Dekanlığa bağlanmıştır. Sayfa 5 / 47

6 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ECZACILIK FAKÜLTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI Rektör Dekan Fakülte Yönetim Fakülte Kurulu Kurulu Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri İdare Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Temsilcisi Dekanlık Özel Kalem Personel İdari İşler Öğrenci Temsilcisi Servisi ÖğrenciNot İşleri Servisi Ayniyat, Satın Alma, Tahakkuk Temel Meslek Teknolojisi Bölümü Bilimleri Bilimleri Bölümü Analitik Kimya ABD Farmakognozi ABD Biyokimya ABD Farmakoloji ABD Farmasötik Teknoloji ABD Farmasötik Botanik ABD Farmasötik Kimya ABD Biyofarmasötik Farmakokinetik BD Farmasötik Mikrobiyoloji ABD Farmasötik Toksikoloji ABD Farmasötik Biyoteknoloji ABD Kozmetoloji BD Sayfa 6 / 47

7 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 3. BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLARI Üniversitemizde gelişmiş bir bilgisayar ağı ve altyapısı mevcuttur. Sağladığı imkânlar doğrultusunda akademik ve idari kadrolarımız ile tüm öğrencilerimiz bu teknolojiden faydalanarak internete açık olarak tahsis edilmiş bilgisayarlar aracılığı ile her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabilmektedir. Fakültemizde bir adet bilgisayar laboratuvarı mevcut olup, sınırlı da olsa öğrencilerimizin uygulamalı çalışma ve bilimsel araştırmalarını yapabileceği gerekli donanıma sahiptir. Ayrıca Üniversitemizin olanakları dâhilinde yeni bilgisayar ve donanım malzemeleri temin edilmektedir 3.. BİLİŞİM SİSTEMLERİ Fakültemiz bilişim ve iletişim teknolojilerinin güncel olarak izlenmesi ve en etkin şekilde kullanılması doğrultusunda Üniversitemizin de katkılarıyla yaratıcı ve ortak çalışmalarda kullanılabilecek bilişim altyapısını öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizin kullanımına sunmakta ve bunlara yönelik Bilgi Teknolojileri altyapısı, yazılım ve donanım olarak güncel bilgiler, araştırmalar ve yenilikler izlenmektedir. 3.. TEKNOLOJİK ALETLER, DONANIM ve YAZILIMLAR Üniversitemizin olanakları dâhilinde yeni cihaz ve laboratuvar araçgereçleri ve bilgisayar donanım malzemeleri temin edilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımız da farklı proje olanakları ile sağladığı araştırmalarına yönelik teknik alet, cihaz ve malzemeler alınmaktadır. Fakültemizin teknolojik alet ve donanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. KULLANILAN TEKNOLOJİK ALET ve DONANIMLAR TABLOSU SIRA DONANIM ADEDİ Masaüstü Bilgisayar 0 Macintosh Bilgisayar 5 3 Taşınabilir Bilgisayar 87 4 Projeksiyon 6 5 Tepegöz 6 Baskı makinesi 3 7 Fotokopi makinesi 5 8 Faks 9 Kamera 5 0 Televizyon 6 Tarayıcı 6 Mikroskop 35 3 Telefon 70 4 Güç Kaynağı 3 SIRA PROGRAM ADI ADEDİ Microsoft Windows Sürümleri 0 Microsoft Office Sürümleri 0 3 Adobe Pro 50 4 Adobe Reader 90 8 Eset Nod3 Antivirus 0 KULLANILAN YAZILIMLAR TABLOSU Sayfa 7 / 47

8 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 3.3. KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Fakültemizde kütüphane bulunmamaktadır. Tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımız ile çalışanlarımız Üniversitemizin kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden yararlanmaktadır MEDYA KAYNAKLARI Fakültemizin medya kaynağı bulunmamaktadır. Medya ile iletişim Üniversitemizin Halkla İlişkiler Birimi aracılığı ile yürütülmektedir. 4. İNSAN KAYNAKLARI Fakültemizin insan kaynakları durumu aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. İdari kadrolarımızın sayısı yetersizdir. Bu yetersizliğin belli aralıklarla giderilmesi zorunlu hale gelmiştir. Vasıflı ofis elemanı ihtiyacı vardır. Bunun yanısıra Fakültemizin sahip olduğu özürlü hizmetli sayısı oldukça yüksektir ve dolayısıyla iş tanımında görev ve sorumluluğu çok az olan personel bulunmaktadır. İş verimi açısından bakıldığında sorumluluk gerektiren işlerde performans çok düşük kalmaktadır. BİRİM PERSONEL DURUMU (FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL) KADROLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL YILLAR AKADEMİK PERSONEL 657 4/A 657 4/D (SÜREKLİ İŞÇİ) YAB. UYR. T.C. UYR. SÖZLEŞMELİ SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ÖĞR. ELEMANI ELEMANI 657 4/B GEÇİCİ İŞÇİ (ÖZ 657 4/C GELİR İŞÇİSİ) 87 BİRİM PERSONEL DURUMU (KADRO İTİBARIYLA) STATÜ KADROSU BİRİMDE BULUNAN KADROSU BAŞKA BİRİMDE BULUNAN AKADEMİK PERSONEL 657 4/A /D (SÜREKLİ İŞÇİ) YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI T. C. UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI 657 4/B (SÖZLEŞMELİ) 657 4/C GEÇİCİ İŞÇİ (ÖZ GELİR İŞÇİSİ) Sayfa 8 / 47

9 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM KADRO DURUMU STATÜ DOLU KADRO AKADEMİK PERSONEL 67 BOŞ KADRO DOLULUK ORANI 657 4/A 657 4/D (SÜREKLİ İŞÇİ) YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI 68 T. C. UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞR. ELEMANI 657 4/B (SÖZLEŞMELİ) 657 4/C GEÇİCİ İŞÇİ (ÖZ GELİR İŞÇİSİ) 55,37 AKADEMİK PERSONEL KADRO SAYISI VE UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI KADROLARIN DURUMU UNVAN DOLU BOŞ PROFESÖR 8 DOÇENT 8 YARDIMCI DOÇENT 30 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 9 UZMAN 4 ÇEVİRİCİ EĞİTİM ÖĞR. PLAN. 69 AKADEMİK PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI UNVAN KADIN ERKEK PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT 5 7 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 7 UZMAN 3 ÇEVİRİCİ EĞİTİM ÖĞR. PLAN Sayfa 9 / 47

10 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU AKADEMİK PERSONELİN YAŞ BLOKLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN (SADECE 657 4/A) CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN (SADECE 657 4/A) HİZMET SÜRELERİ DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN ( SADECE 657 4/A) YAŞ BLOKLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) İDARİ PERSONELİN (SADECE 657 4/A) EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.LİSANS VE DOKTORA KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) Sayfa 0 / 47

11 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SÜREKLİ İŞÇİLERİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) SÜREKLİ İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.LİSANS VE DOKTORA KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) GEÇİCİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) GEÇİCİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI KİŞİ SAYISI YÜZDE % GEÇİCİ İŞÇİLERİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) GEÇİCİ İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.LİSANS VE DOKTORA KİŞİ SAYISI YÜZDE (%) YILI İÇİNDE AYRILAN PERSONELİN (Akademik ve İdari) AYRILMA NEDENLERİ YIL NAKLEN İSTİFA EMEKLİ VEFAT DİĞER 03 Sayfa / 47

12 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 5. BİRİMİMİZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER 5.. EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ Fakültemizin sunduğu en temel hizmet eğitimöğretim hizmetidir. 03 yılı itibarı ile 3 bölüm altında 0 anabilim dalı ile bu faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine 03 yılında Fakültemize 43 öğrenci yeni kayıt yaptırmış ve 7 öğrenci eczacı olarak mezun olmuştur. 003 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU I. ÖĞRETİM PROGRAM ADI ECZACILIK FAKÜLTESİ II. ÖĞRETİM KIZ ERKEK GENEL K E K E PROGRAM ADI KONTENJAN KAYIT OLAN DOLULUK ORANI (%) BOŞ KALAN ECZACILIK FAKÜLTESİ 9 43 % ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AÇILAN DERS ve DERS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI TABLOSU PROGRAM ADI ÖĞRENCİ SAYISI AÇILAN DERS SAYISI ECZACILIK FAKÜLTESİ 65 İKİNCİ ANADAL PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI 003 ECZACILIK FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI 003 ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÖNLİSANS LİSANS ELEMANI ÖĞRENCİSİ ÖĞRENCİSİ 3 YÜKSEK DOKTORA LİSANS ÖĞRENCİSİ ÖĞRENCİSİ 3 Sayfa / 47

13 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 003 ÖĞRETİM YILI OKUMAKTA OLAN YABANCI UYRUKLU (YÖS) ve DEVLET BURSLUSU (TCS) ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU UYRUK DAĞILIMI YÖS TCS ALMANYA BULRİSTAN 4 5 UNDA IRAK 6 7 İRAN KOSOVA 6 6 MAKEDONYA 0 0 SURİYE YUNANİSTAN 3 4 HIRVATİSTAN KARADAĞ GÜNEY AFRİKA AVUSTURALYA UYGUR SIRBİSTAN AMERİKA TÜRKMENİSTAN KAZAKİSTAN ROMANYA ÖZBEKİSTAN MOLDOVA LÜBNAN YEMEN TACİKİSTAN FAS/MOROCCO ÖĞRETİM YILI MEZUN SAYILARI TABLOSU PROGRAM ADI KIZ ERKEK ECZACILIK FAKÜLTESİ YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ Fakültemizde 0 yılı içerisinde kalite komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyonun farklı anabilim dalları ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan görüşler doğrultusunda 0090 stratejik planımız hazırlanmıştır. Sayfa 3 / 47

14 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU II. A. AMAÇ ve HEDEFLER İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ 3.. Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeler STRA : Eğitim öğretim faaliyetlerinin kaliteli, etkin, verimli ve sürdürülebilir olması H. Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürünün oluşturulması PG. Eğitim amaçlarını ve program çıktılarını belirlemek PG. Öğretim programlarını ve ders içeriklerini eğitim amaçları, program çıktıları ve öğrenme çıktıları doğrultusunda güncellemek PG3. Program profillerini oluşturmak PG4. Öğrencilere mesleki farkındalık ve sorgulayıcılık yetkinliği kazanımına yönelik eğitim programı oluşturulması PG5. Meslek tanıtımı amacıyla kariyer günlerinin düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması PG6. Kurum içi ve dışı değerlendirme (akreditasyon, kalite) süreçlerini başlatmak ve sürdürmek H. Öğrencilerin yabancı dil yetkinliğinin arttırılması PG. Mevcut programa ek olarak yabancı dil derslerinin yıllara yayılması PG. Mesleki yabancı dil bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması H3. Kaliteli ve güncel eğitim programlarının oluşturulması PG. Etkin ve verimli staj eğitiminin oluşturulması ve uygulanması PG. Teorik eğitimin ihtiyaç duyulan durumlarda en fazla 70 kişilik gruplarla yapılabilmesi PG3. Eğitimimizde yer alan derslerden, içeriklerinin elektronik ortamda ulaşılabilir olanların sayısının arttırılması H4. Akademik ve idari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunu arttırmak PG. Öğretim üyesi/elemanı sayısını arttırmak PG. Seminerler düzenlenmesi PG3. Akademik personelin yurt dışı araştırma ve/veya eğitimöğretim yeterliliklerini geliştirici eğitim/destek hizmeti alması PG4. Akademik personelin yurt içi araştırma ve/veya eğitimöğretim yeterliliklerini geliştirici eğitim/destek hizmeti alması PG5. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması H5. Değişim programlarına katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının arttırılması, öğretim elemanlarının yurt içiyurt dışı kurumlarda uzun süreli (3ayyıl) görevlendirilmelerini desteklemek PG. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar ile araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi PG. Bilgilendirme ve teşvik etkinliklerinin arttırılması H6. Eğitim faaliyetlerine yönelik kullanımda olan mekânların altyapılarının zenginleştirilmesi PG. Uygulama ders laboratuvarlarındaki ekipmanların eksiklerinin tamamlanması ve iyileştirilmesi PG. Dersliklerin fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi PG3. Yoklama sisteminde manyetik kartlı sisteme geçilmesi PG4. Öğrenciye yönelik verilen destek hizmetlerinin iyileştirilmesi (fotokopi, kafeterya, vb.) H7. Mezuniyet projelerinin etkinlik ve özgünlüğünün arttırılması Sayfa 4 / 47

15 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU PG. Özgün proje konularında çalışmaya yönelik sarf, ekipman ve donanımın sağlanması PG. Danışman sağlanması bazında mezuniyet projesi öğrenci dağılımının dengeli olmasının STRA : Bilimsel araştırma geliştirme projelerinin ve yayınların niceliğinin ve niteliğinin arttırılması H8. Araştırma için gerekli ortamın geliştirilmesi PG. Birimin araştırma önceliklerini belirlemek PG. Altbirimlerarası bilimsel araştırma sinerjisinin arttırılması PG3. Araştırma altyapı kalitesinin belgelendirilmesi PG4. Araştırmaya ayrılan sürenin verimliliğinin arttırılması PG5. Araştırma altyapısının zenginleştirilmesi H9. SCI de taranan dergilerdeki yayın sayısının ve proje sayısının arttırılması PG. Multidisipliner çalışmaların arttırılması PG. Ödüllendirme PG3. Araştırmaların etkinliğinin arttırılması H0. Değişik kurumlara araştırma amaçlı giden öğretim elemanı sayısının arttırılması PG. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar ile araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi STRA 3: Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin arttırılması H. Konuk araştırıcı ve öğretim elemanı sayısını arttırmak H. Ulusal ve uluslararası ortak proje başvurularının özendirilmesi PG. Sektör ile ortak projelerin özendirilmesi (Santez Projeleri gibi) PG. Kamu, özel ve sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar vs ile ortak işbirliklerinin artırılması H3. AB çerçeve programlarına katılıma zemin oluşturması H4. İlgili sektör ile işbirliği imkânlarının oluşturulması PG. İlgili sektöre fakültenin eğitim düzeyi ve imkânlarının tanıtılması H5. Diğer üniversiteler ile ortak lisans/lisansüstü ders/program sayısını arttırmak STRA 4: Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek ortamların oluşturulması H6. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını teşvik edecek ortamların oluşturulması PG. Kulüp etkinlikleri ve Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında yer alan sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması PG. Sosyal sorumluluk projelerine etkin olarak katılan öğrencilerin ödüllendirilmesi H7. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını teşvik edecek ortamların oluşturulması PG. Oryantasyon etkinlik ve araçlarının düzenlenmesi PG. Mevcut etkinliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak PG3. Öğrencilerin akademik etkinliklere katılımlarını arttırmak PG4. Mesleki eğitime katkısı olacak teknik gezilerin düzenlenmesi H8. Öğrencilerle iletişim ve etkileşimin arttırılması PG. Öğrencilerle sürdürülmesi iletişim ve etkileşimi arttıracak etkinliklerin düzenlenmesi ve Sayfa 5 / 47

16 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU PG. Öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşma ortamlarını geliştirmek PG3. Fakülte duyurularına sürekli ve güncel olarak web sayfasından ulaşılabilmesi H9. Öğrencilere etkin danışmanlık hizmeti verilmesi PG. Danışmanlık hizmeti kapsamına giren konularda danışmanların bilgilendirilmesi PG. Öğrencilerin sosyal ve ekonomik açıdan izlenmesi PG3. Kariyer planlamasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi B. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER. Temel Değerlerimiz Fakültemizin temel değerlerini, vizyon ve misyonumuzu esas alarak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini benimsemiş, Aklın önceliğine ve bilimin önderliğine inanmış, Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgür düşünceyi öne çıkaran, Faaliyetlerinde adil, şeffaf, hesap verebilen, etik değerlere saygılı, Değişime ve gelişime açık, sürdürülebilir nitelikte, İnsan odaklı ve insana saygılı, Sağlıklı, etkin ve verimli, Kaliteli bireyler yetiştirmek oluşturmaktadır. C. DİĞER HUSUSLAR Fakültemizin temel özelliklerinin önceliği, huzurlu, kaliteli ve sosyal/bilimsel güvenilirliği yüksek birim olmaktır. Çalışma ortamının huzurlu olması için tüm olayların açıkça paylaşılmasına, birlikte karar verilmesine ve gerçekleştirilmesine önem verilmektedir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Fakültemizin 03 yılı harcamalarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.. BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARI (TL) 03 Sıra GİDER TÜRLERİ 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ. 08 DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZ. 09 EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL 03 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ HARCAMA HARCAMA ORANI ,00.750, , , ,00 99, ,00.750, , , ,00 % 99,57 Sayfa 6 / 47

17 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARI (TL) 03 0 PERSONEL GİDERİ 0 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİM GİDERİ 03 MAL ve HİZMET ALIMLARI 05 CARİ TRANSFERLER KBÖ , , , ,00 EKLENEN 4.000, , ,00.750,00 DÜŞÜLEN 53.70, , ,00 0 YIL SONU ÖDENEĞİ , , , ,00 0 YIL ,00 SONU HARCAMA , , ,00 % 99,69 % 87,96 HARCAMA ORANI % 99,99 EKONOMİK TABLOSU SINIFLANDIRMANIN SINIFLANDIRMA 0 PERSONEL GİDERLERİ 03 KBÖ İKİNCİ EKLENEN % 99,57 DÜZEYİNE GÖRE DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ ÖDENEK VE HARCAMA HARCAMA , , , , , , , , ,00 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.000, ,00 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 0.000,00 5 DİĞER PERSONEL 08. MEMURLAR 0 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ GİDERLERİ HARCAMA ORANI %99, ,00 % , ,00 %99, ,00.700,00.637,00 %96,9.000,00 0.7,00 3,7,00 %0, , , , , ,00 %99, , , , ,00 %99,7 MEMURLAR ,00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.000, , , ,00 %98,6 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 3.000, ,00 00, , ,00 %99, , , , ,00 %87,96 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, , ,00 %97,7 3 YOLLUKLAR 3.000, ,00.80,00 %9,09 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Sayfa 7 / 47

18 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 4 GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 4.000,00.000, , ,00 %4,84 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ.000, , , ,00 %96,45 8 YRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.000, , , ,00 %97,8 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4 YRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5 YRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7 YRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ Sayfa 8 / 47

19 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KURUM I ,00.750, , , ,00 % 99,57 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları hariç tüm harcamalar yüksek oranda (en düşük oran % 89 ile) gerçekleşmiştir. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında gerçekleşen % 83.3 lik harcama oranı ise malzeme isteklerinin oranı ile bağlantılıdır.. MALİ DENETİM SONUÇLARI 03 yılı harcamalarımızla ilgili mali denetim yönünden herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Planlı ve performansa dayalı bütçeleme sisteminin tüm mal ve hizmet alımlarında iyileşme sağladığı gözlemlenmiştir. B. PERFORMANS BİLGİLERİ Fakültemizin 03 yılı faaliyet ve performansına ait bilgiler ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tablolara işlenmiştir.. FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ.. FAALİYET BİLGİLERİ ETKİNLİK TABLOSU DİĞER TÖREN TOPLANTI TİYATRO TANITIM SPOR ÜNİVERSİTE TANITIMI SÖYLEŞİ SERGİ ORYANTASYON KONSER KAMPANYA GÖSTERİ GEZİ FİLM SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER FESTİVAL & SENLİK SEMPOZYUM SEMİNER PANEL KONGRE 6 KONFERANS ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM BİRİM ADI ÇALIŞTAY BİLİMSEL ETKİNLİKLER 54 Üniversite İçinde Yapılan Bilimsel Konferans, Seminer ve Sempozyum gibi faaliyetler ve Üniversite dışındaki benzer faaliyetlere katılma adedi hakkında bilgiler (03) Fakültemiz öğretim katılmışlardır... elemanları yurtiçinde 54, yurtdışında 3 bilimsel ve kültürel etkinliklere YAYINLAR ve ÖDÜLLER Fakültemizin yayın faaliyetleri ve ödüllere ilişkin bilgiler aşağıda tablolanmıştır. Sayfa 9 / 47

20 ECZACILIK FAKÜLTESİ 03 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 03 YILI YAYINLAR TABLOSU YAYIN TÜRÜ 0 03 ARTIŞ / AZALIŞ SCI, SSCI, AHCI 6 69 %.9 artış SCI, SSCI ve AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS ve ÖZLER TARAFINDAN DERGİLERDE YAYINLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ ve ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER 3 % 300 artış ULUSAL 8 % 400 artış ULUSLARARASI % 00 artış 0 % 500 artış ULUSAL ULUSLARARASI % 00 artış % 00 artış ULUSAL 5 % azalma ULUSLARARASI % 4.8 azalma 8 65 % 9.75 azalma YURTDIŞI % 50 azalma YURTİÇİ % 00 artış YÜKSEK LİSANS DOKTORA DİĞER HAKEMLİ DERGİLER DİĞER HAKEMLİ BİLİMSEL SANATSAL DERGİLER BİLDİRİLER YA DA ÖZETLERİN YER ALDIĞI KİTAP KİTAP TEZLER ÇEVİRİ KİTAP MAKALE 47 5 YAYIN I %.7 artış AKADEMİK PERSONELİN 03 YILINDA ALDIĞI ÖDÜLLER Sıra.. ADI SOYADI ALDIĞI ÖDÜL İKİLİ ANLAŞMALAR 03 YILI YÜRÜRLÜKTE OLAN İKİLİ ANLAŞMALAR TABLOSU SIRA ÜLKE ADI ÜNİVERSİTE ADI İMZA/YÜRÜRLÜLÜK GEÇERLİLİK TARİHİ SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ Sayfa 0 / 47

ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Sunuş, ilaç hammaddelerinin elde edilişinde ve ilacın üretiminden tedavi süreci de dâhil tüketimine kadar geçen her aşamada yer alan bir meslektir. Kimya, biyoloji, fizik, matematik

Detaylı

2013 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU SUNUŞ Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans programının amacı; mesleki etik değerlere sahip, gelişime açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Baskı Tarihi Nisan 2012 Baskı Adıyaman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0416) 223 25 00 Fax: (0416) 223 38 30 E-Posta: sgdb@adiyaman.edu.tr www.adiyaman.edu.tr Adıyaman, 2012 Eğitimdir

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 Misyon:... 3 Vizyon:... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:... 8 C- Teşkilat

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Fakültemiz ilk olarak 10.09.2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. 2 İçindekiler GİRİŞ... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı