Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var""

Transkript

1 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" ile "Hükümlülerin Kamuya Yararlý Ýþlerde Çalýþtýrýlmalarýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" imza landý. Ýþbirliði Protokolü imzalarýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray attýlar. Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü ile Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce takipleri yapýlan mevcut hükümlülere yönelik psikolojik destek saðlayarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla onlarýn iyileþtirme ve topluma kazandýrýlma süreçlerine destek olmak, yeniden suç iþlenmesinin önlenmesi, toplumsal hayata hazýrlanmasý ve topluma kazandýrmak;... SAYFA 3 TE "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var" Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Medeniyeti Yeniden Düþünmek" isimli panele konuþmacý olarak katýlan Milletler Ýttifaký Baþkoordinatörü Prof. Dr. Bekir Karlýða, dünyanýn bazý gruplar tarafýndan bir vahþete doðru sürüklenmek istendiðini ifade etti. SAYFA 10 DA Bekir Karlýða Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü Uslu, Kars-Ardahan-Iðdýr Tanýtým Günlerine katýldý "Ahi Evran Projesini reddetmek akla mantýða aykýrýdýr" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ni reddetmenin akla mantýða aykýrý olduðunu söyledi. ÇESOB'u ziyaret ederek Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Belediye Baþkaný seçilmesi durumunda Çorum'un ve Çorum sanayisinin önünü açacak projelerin her zaman yanýnda olacaðýný kaydetti. SAYFA 3 TE Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü tarafýndan düzenlenen "XI. Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarýþmasý"nda Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Mekatronik Kulübü öðrencileri "Civciv Engelli Aracý Proje Atölyesi" baþlýklý projesi ile ikinci oldu. SAYFA 3 TE "Haber Arkasý"nda Kerbela'yý konuþtular Umut Radyo da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna Alevi Bektaþi inanç önderlerinden Hüseyin Bozdoðan ve Þahin Bolat dedelerin yaný sýra zakir ( Âþýk ) Ahmet Madak konuk oldular.uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide Muharrem Orucu, Hazreti Hüseyin ve Kerbela Þehitleri hakkýnda bilgiler verildi. SAYFA 2 DE Baþkan adayý Daþdan üniversite öðrencilerini dinledi SAYFA 3 TE Kars, Ardahan ve Iðdýr Valiliði; Kars, Ardahan, Iðdýr Serhatlýlar Birliði Federasyonu öncülüðünde, Kars, Ardahan, Iðdýr (KAI) Federasyonu, katýlýmlarýyla ilk kez düzenlenen 7-10 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Kars, Ardahan, Iðdýr Tanýtým Günleri, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde baþladý. SAYFA 7 DE "Çorum'un geleceðini birlikte inþa edeceðiz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaflarý ziyaret etti. "Çorum'un ülke ortalamasýnýn üzerinde büyümesi için çalýþacaðýz" AK Parti belediye baþkan aday adayý Ülker Mavral düzenlediði basýn toplantýsýnda aday gösterilip seçildiði takdirde hayata geçireceði projeleri açýkladý. "Ýþ adamlarýmýzýn önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Damar, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþarahnýncal ile görüþtü. SAYFA 3 TE SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: HABER Hitit Üniversitesi Beder ve Epoka Üniversiteleriyle iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Arnavutluk'ta bir dizi ziyaret ve görüþmelerde bulundu. Baþkent Tiran'da bulunan Beder Üniversitesi Rektörü Dr. Ferdinand Gjana'yý ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, daha önce ikili iþbirliði anlaþmasýnýn bulunduðu Beder Üniversitesi ile Mevlana anlaþmasý da imzaladý. Öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimi konusunda karþýlýklý isteklerin paylaþýldýðý görüþmede, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Beder Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ayhan Tekineþ ve Dil Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Ecirli de hazýr bulundular. Rektör Prof. Dr. Alkan ikinci ziyaretini de yine Tiran'da eðitim-öðretim yapan Epoka Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Remzi Altýn'ý makamýnda ziyaret ederek, ikili iþbirliði konularýný görüþtü. Yapýlan görüþmeler sonrasýnda Hitit Üniversitesi ve Epoka Üniversiteleri arasýnda ikili iþbirliði protokolü ve Mevlana Deðiþim Programý anlaþmalarý imzalandý. Rektör Alkan ve Rektör Yardýmcýsý Eðri Arnavutluk programý çerçevesinde Arnavutluk Bektaþileri Lideri Dedebaba Edmond Brahimaj'ý Tiran'da bulunan Tekke'de ziyaret ederek, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nde yapýlan akademik araþtýrmalar konusunda bilgi paylaþýmýnda bulundular. Bu sene Hitit Üniversitesi Yabancý Uyruklu Öðrenci kontenjanýndan kayýt yaptýran Arnavut öðrencilerin velileri ile de görüþme yapan Rektör Prof. Dr. Alkan, tarihi Akçahisar ve Berat þehirleriyle birlikte, Sarý Saltuk'un makamýný da ziyaret etti. Fatih AKBAÞ Ýmsâk : 04:29 Güneþ : 06:10 Ýþrak 07:02 Öðle : 11:34 Ýkindi : 14:17 Akþam : 16:39 Yatsý : 18:07 Yýldýz Gazetesine bende vardým Oturmuþ yazarlar yazý yazýyor Yazara sordum ismin neydi Demesin mi bana ismim Yasin'di Burada baktým da bir oðlan gördüm Oðlanýn adýný da Yasin koymuþlar Bakýnca çocuða caným kaynadý Ýsmi kendine de ne güzel uymuþ Yasin ismini de Kur'an'da gördüm Allah akýl vermiþ çalýþýr buldum Aklýmý fikrimi hep ona verdim Adýný ismini Yasin koymuþlar Kardeþleriyle birlikte çalýþýr Caný kaynak insanlýða yakýþýr Ýlim bilim yollarýna alýþýr Adýný ismini Yasin koymuþlar Analarý nede güzel doðurmuþ Okula gitmiþte orada okumuþ Hakkýn emriyle nasýl böyümüþ Adýný ismini Yasin koymuþlar Babasý Kadirdir annesi haným Gazeteci olmuþ çalýþýr caným Babasýna Allah saðlýk huzur versin Adýný ismini Yasin koymuþlar Koçak derki Yasin akýllý olsun Hayýrlý kýsmetler evine dolsun Nasibi bol olup hayýrlý olsun Adýný ismini Yasin koymuþlar 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 45. Hafta Ýman ve ilim, ikiz kardeþ ve birbirinden ayrýlmayan arkadaþ gibidir. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri GAZETEYE UÐRAK Rýza Koçak ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: "Haber Arkasý"nda Kerbela'yý konuþtular Umut Radyo da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna Alevi Bektaþi inanç önderlerinden Hüseyin Bozdoðan ve Þahin Bolat dedelerin yaný sýra zakir ( Âþýk ) Ahmet Madak konuk oldular.uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide Muharrem Orucu, Hazreti Hüseyin ve Kerbela Þehitleri hakkýnda bilgiler verildi. Muharrem orucu süresince her akþam vakýf binasýnda "Oruç Açma" etkinliði düzenlediklerini ardýndan "Balým Sultan Muhabbeti" ile Muharrem sohbeti gerçekleþtirdikleri ifade edildi. Programda üzücü Kerbela olayýnýn insanlýk tarihinin kanayan yarasý olduðunu söyleyen Bozdoðan Dede, Hz. Peygamberimizin caný, Fatýma anamýz ve Hz. Ali efendimizin ciðerparesine reva görülen eziyetin Ýslamiyet anlayýþý ile uzaktan yakýndan ilgisi olamayacaðýný belirterek, bu yaklaþýmýn sevgi hoþgörü ve barýþ dinine en büyük zararý verdiðini ifade etti. Yezit ve babasý Muaviyenin Uhud savaþýnda Yýl: 9 Sayý: 2622 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hazreti Hamzayý þehid ederek ciðerlerini söküp yiyen Hind'in torunlarý olduðunu belirten Bozdoðan dede peygamberimiz ve ehlibeytinin ezeli düþmaný olan bu ailenin Kerbela hadisesi ile aslýnda dedelerinin intikamý aldýklarýný kaydetti.peygamberimizin ehlibeytine yapýlan haksýz muameleyi savunacak bir anlayýþýn insanlýkla uzaktan yakýndan ilgisi olamayacaðýný dile getiren Bozdoðan dede "Bu gözü dönmüþ anlayýþ bugün Suriye'de "Allahu Ekber" sesleri arasýnda tekbirler getirerek baþka bir müslümanýn kafasýný kesen ve ciðerlerini söken anlayýþla aynýdýr" dedi. Þahin Polat Dede ise 'müslümaným' diyen herkesin Kerbela olayý karþýsýnda kayýtsýz kalamayacaðýný belirterek "Mazlumla zalimin, haklý ile haksýzýn mücadelesi tarih boyunca var olmuþtur. Yaþam devam ettikçe de bu döngü sürecektir" ifadelerini kullandý.zakir Ahmet Madak ise sazý ile söylediði duygu yüklü mersiyelerle programa renk kattý. Uður ÇINAR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,031 2,032 EUR 2,744 2,745 STERLiN 2,744 3,270 JPY YENi 0,204 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YAÞAM ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO: 23/A OYA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü tarafýndan düzenlenen "XI. Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarýþmasý"nda Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Mekatronik Kulübü öðrencileri "Civciv Engelli Aracý Proje Atölyesi" baþlýklý projesi ile ikinci oldu. Bir proje fikir yarýþmasý olan "Ne Üretelim Proje Yarýþmasý", üniversite öðrencilerini ve yapýlan projeleri, sanayiciler ile buluþturmayý amaç ediniyor. Türkiye'nin birçok yerinden katýlýmýn olduðu yarýþmanýn proje ve proje poster sunum deðerlendirmeleri, öðretim üyelerinden ve sanayicilerden oluþan jüri tarafýndan yapýldý. Yarýþmada derece elde eden Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul koordinatörlüðünde Makine Mühendisliði Mekatronik Kulübü öðrencileri, Baþkan Yasin Can, Danýþman Uzman Ahmet Çini, Oðuzalp Emiroðlu, Samed Özkan Baltacý, Osman Bedrettin Karataþ, Mehmet Arif Palaz, Merve Sancar, Mehmet Mustafa Kýrlý, Engin Karakaya, Abdülaziz Gençtürk, Arda Kýrýk, Selman Balcý ve Elif Güçlü; Üniversite bünyesinde kurulmasý planlanan, Proje Atölyesi'nde CÝVCÝV Engelli Aracý'nýn eksik yönlerinin tamamlanarak seri üretime baþlamayý amaçladýklarýný belirttiler. Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" ile "Hükümlülerin Kamuya Yararlý Ýþlerde Çalýþtýrýlmalarýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" imzalandý. Ýþbirliði Protokolü imzalarýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray attýlar. Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü ile Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce takipleri yapýlan mevcut hükümlülere yönelik psikolojik destek saðlayarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla onlarýn iyileþtirme ve topluma kazandýrýlma süreçlerine destek olmak, yeniden suç iþlenmesinin önlenmesi, toplumsal hayata hazýrlanmasý ve topluma kazandýrmak; Üniversite öðrencilerini, öðretim üyelerini ve imkânlarýný, þehrin kurumlarýyla bir araya getirerek sosyal sorumluluk projeleri geliþtirmek; Üniversiteyi bulunduðu þehrin insanýyla bütünleþtirerek toplumsal dayanýþmanýn geliþmesini saðlayarak, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce takibi yapýlan hükümlülerde iyimserlik duygularýný canlý tutarak hayatla ilgili baðlarýný güçlendirmek amaçlanýyor. Hükümlülerin Kamuya Yararlý Ýþlerde Çalýþtýrýlmalarýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolünde de, Denetimli Serbestlik kapsamýnda haklarýnda kamuya yararlý bir iþte ücretsiz olarak çalýþtýrýlmasýna karar verilen hükümlülerin yeniden suç iþlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleþmesini teþvik etmek, toplumu suça karþý korumak, üretken verimli, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygýlý, sorumluluk taþýyan bir yaþam biçimine uyumunu kolaylaþtýrmak ve evrak bürokrasisini azaltarak emek, kaynak ve zaman kaybýnýn önüne geçilmesi hedefleniyor. Bahadýr YÜCEL Baþkan adayý Daþdan üniversite öðrencilerini dinledi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Av.Ercan Daþdan, Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'nda Hitit Üniversitesi öðrencileri ile bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Daþdan, Çorum'da okuyan öðrencilerin sýkýntýlarý, sorunlarý ve beklentileri hakkýnda bilgi aldý. Gençlere verdiði önemi vurgulayan Ercan Daþdan,"Gençlerimiz bizlere birer emanettir. Onlarýn üniversite tahsil hayatlarý boyunca rahat etmeleri, eðitim ve öðretimlerini en uygun ve en güzel þekilde geçirmeleri için belediyemiz olarak gereken en iyi þartlarý oluþturacaðýz" dedi. Daþdan, "Çorum'a gelerek eðitim alan gençlerimizin ilimizden mutlu bir þekilde ayrýlmalarý bizler için önemledir. Çorum Belediyesini kazandýðýmýz andan itibaren gençlerimizin tüm sorunlarý ile yakýndan ilgileneceðiz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ "Ahi Evran Projesini reddetmek akla mantýða aykýrýdýr" "Çorum'un geleceðini birlikte inþa edeceðiz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaflarý ziyaret etti. Ziyaretler kapsamýnda hem esnaflarla bir araya gelen hem de istek ve taleplerini dinleyen belediye baþkan aday adayý Mehmet Karadað, toplumun tüm kesimleriyle Çorum'un geleceðini birlikte inþa edeceklerini söyledi. Esnaflarýn toplumun temel yapý taþý olduðunu dile getiren Karadað, her alanda geliþmiþ bir Çorum hedeflediklerini belirtti. Çorum'un topyekün kalkýnmasýna yönelik projeler hazýrladýklarýný dile getiren Karadað, "Kenti bir bütün olarak ele alacaðýz. Ortak akýlý ön plana çýkararak kentte yaþanan sorunlara bu anlayýþla çözümler üreteceðiz. Lokal ve geçici çözümlerle uðraþmayacaðýz. Þahsým ve ekibim adil, þeffaf bir yönetimle halkýmýzýn hizmetkarý olacak. Bu anlayýþla hareket edeceðiz, ilimizde sevgi ve barýþ iklimini zirveye çýkaracaðýz. Adil ve eþit bir hizmet üreteceðiz. Belediyecilik hizmetleriyle birlikte bu þehirde sevgi ve barýþ ikliminin geliþmesinin temeli atýlacaktýr. Hiçbir zaman ayrýcalýklý, imtiyazlý bir kesimin oluþmasýna asla izin vermeyeceðiz, nimet ve külfetin adaletli bir paylaþýmla pay edilecek" dedi. Ziyaretlerde sohbet ettiði vatandaþlar ve esnaflar, seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ni reddetmenin akla mantýða aykýrý olduðunu söyledi. ÇESOB'u ziyaret ederek Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Belediye Baþkaný seçilmesi durumunda Çorum'un ve Çorum sanayisinin önünü açacak projelerin her zaman yanýnda olacaðýný kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç tarafýndan hazýrlanan projeye de 'hayýr' denilmemesi gerektiðinin altýný çizen Ahlatcý, "Ahi Evran Sanayi Projesi büyüyen Çorum'a yakýþýr ve Çorum ekonomisine de ciddi katký verir. Bu projeyi reddetmek akla mantýða aykýrýdýr. Çorum sanayisi KSS'ye mahkum edilmemelidir. KSS'de bizim, oradaki esnaf ta bizim ama kimseyi maðdur etmeden çözüm yollarý aramamýz gerekir" dedi. Çorum turizminin de sadece Alacahöyük ve Boðazkale'yle sýnýrlandýrýlmamasý gerektiðini kaydeden Ahlatcý, turistleri þehir merkezine çekmemiz gerektiðini, turistlerin þehir merkezine çekilmesiyle birlikte Çorum esnafýnýn da kazanacaðýný ifade etti. Þehir içi turizm için çalýþmalar yapacaklarýný anlatan Haþim Ahlatcý, "Çorum Belediyesi sadece taþa topraða hizmet etmemeli, insanlara hizmet etmeli. Sanayici ve esnafýn kalkýnmasý için projeler üretmelidir" diye konuþtu.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Belediye Baþkanýnýn þehrin mülki amiri, yol göstericisi olduðunu ifade ederek, ÇESOB'un Belediye Baþkanýndan habersiz bir iþe el atmasýnýn mümkün olmayacaðýný, kurum olarak her zaman belediye ile ortak hareket etmek istediklerini söyledi. Belediyenin yatýrým yapan herkesin önünü açmasýnýn gerektiðini belirten Kýlýç, "Çorum sanayisiyle büyüdükçe havaalaný da demiryolu da kolaylýkla gelir" ifadelerine yer verdi. Ziyarette Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk ve Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut hazýr bulundu.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DOÐALGAZ KULLANANLARIN BÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR-4 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yol ve Ulaþým Hizmetlerinin bütçesi 4 milyon 355 bin lira Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunda Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünün 2014 yýlý bütçesi görüþüldü. Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak meclis üyelerine 2014 yýlý bütçesi hakkýnda bilgiler aktardý. Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünün 2014 yýlý toplam bütçesinin 4 milyon 355 bin lira olduðunu kaydeden Çýplak, bütçenin daðlýmý hakkýnda ise þu bilgileri verdi: Özel Ýdare Evci Belediyesi kanalizasyon projesine destek verecek Mahkeme harç giderleri 50 bin TL, ilan giderleri 20 bin TL, hizmet alýmlarý (dinamit patlatma) 10 bin TL, yol yapým gideri 1 milyon TL, asfalt yama malzemesi alýmý 1 milyon 500 bin TL, trafik levhalarý 100 bin TL, Hdpe boru alýmý 75 bin TL, beton parke taþý 1 milyon 300 bin TL, köprü ve menfez yapýmý 300 bin TL." Fatih AKBAÞ Çocuklarýmýzla mutlaka tatbikat yapalým: ''Söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým ama yaptýrýrsan hiç unutmam ve ihtiyaç halinde doðru dürüst olarak ta uygularým'' sözünden hareketle aile bireyleriyle (3 yaþýndan - 83 yaþýna kadar evde bulunan herkesi dâhil ederek) mutlaka ''DOÐALGAZ TATBÝKA- TI'' yapýlmasý gerekmektedir. Tabii bunun için önce aile bireylerini bilgilendirmek gerekmektedir. Bilgilendirmek içinde doðalgaz ve kullanýmý konusunda doðru bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Çünkü ''Yarým hoca dinden, yarým doktor candan eder'' hesabý bu baðlamda çok yanlýþ bilgilerin olduðunu verdiðim sivil savunma seminerlerde bizzat duymaktayým. (Bu noktada yazdýðýmýz eski makalelerimizi okuyunuz) Efendim ben kendi çocuðumla (yýllar önce ve ortamýný yakaladýðýmda halen yapýyorum) mutfakta doðalgaz kokusu hissettiðinde nasýl hareket etmesi hususunda biraz oyunlaþtýrarak þöyle basit bir tatbikat yaptým. Sizlerle paylaþayým. Önce böyle bir þeyle karþýlaþtýðýnda yapmasý gerekenler hususunda doðru bilgilendirdim. Daha sonra farklý bir zamanda; mutfakta aþýrý þekilde gaz kokusu olmasý nedeniyle ben bayýlma numarasý yaptým. Hemen oðlum koþtu. Kapýyý pencereyi açtý. Doðalgaz vanalarýný kapattý. Çalýþan fýrýna, bulaþýk makinesine dokunmadý. Buzdolabýnýn kapaðýný açýp kapamadý. Dýþ kapýyý açýp, kimse kapýnýn ziline basmasýn diye baðýrdý. Mutfakta yanan elektrik lambasýný söndürmedi. Beni yerimden kaldýramadýðý için ilk yardým olarak baþýmý balkon kapýsý tarafýna çevirdi. Mutfakta cep veya telsiz telefonla konuþmadý. Dýþarýda bulunan telefondan ''187 ÇORUM GAZ ACÝL YARDIM'' numarasýný (mahsustan) arayýp, (acil numaralarýn doðru nasýl aranacaðý hususunda öðrendiði bilgileri kullanarak) acil yardým talep etti. Bu arada eline aldýðý havlu, pike türü bir þeyle mutfaktaki doðalgazý havayý süpürerek dýþarý tahliye etmeye çalýþtý Deðerli okuyucularým; inanýn fazla bir þeye gerek yok bu kadarcýk tatbikatý herkes yapabilir. Yeter ki isteyin. Ama þunu biliniz ki, bu çok basit görülen tatbikat ihtiyaç halinde mutlaka iþe yarayacak, can ve mal kurtaracaktýr. Bunlarla ilgili onlarca örnek mevcuttur. Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunda Boðazkale Ýlçesine baðlý Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan kanalizasyon çalýþmalarýna destek olunmasý ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazýrladýðý rapor görüþülerek karara baðlandý. Rapor hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal þu ifadeleri kullandý: "Komisyonumuzca yapýlan incelemelerde, Ýlimiz Boðazkale ilçesine baðlý Evci Belediye Baþkanlýðý geliþmiþlik endeksinden kaynaklanan nedenlerle, nüfusu ayný olan diðer belediyelerden daha az Ýller Bankasý hissesi aldýklarýný, beldelerinde yapýlmakta olan kanalizasyon þebekesini %90 oranýnda tamamlamýþ olduklarýný, kalan %10 kýsmýnýn ise tamamlanabilmesi için yardým yapýlmasý ile ilgili Evci Belediye Baþkanlýðýnýn tarih ve 144 sayýlý talebine istinaden idaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmalara istinaden talep edilen ilimiz Boðazkale ilçesi Evci Belediyesi tarafýndan kanalizasyon tesisinin kalan %10 kýsmýnýn tamamlanmasý için yardým yapýlmasý hususu plan ve bütçe komisyonumuzca da yapýlan gerekli araþtýrmalar neticesine göre incelenmiþtir. Yapýlan inceleme çalýþmalarý sonucunda, Komisyonumuzca yapýlan deðerlendirmelerde; Ýlimiz Boðazkale ilçesine baðlý Evci Belediyesi tarafýndan daha önce %90'ý gerçekleþtirilen kanalizasyon projesinin kalan %10 oranýndaki kýsmýnýn tamamlanmasý için; Yapýlacak çalýþmalar esnasýndaki gerekli olan araç, akaryakýt ve iþçilik yardýmlarýnýn Evci Belediyesi tarafýndan karþýlanmasý, Kanalizasyon tesisinin tamamlanmasý için yapýlacak olan proje karþýlýðýnda Ýl Özel Ýdaresi imkanlarý dahilinde gerekli finansal kaynaðýn saðlanmasý, Yukarýda belirtilen kriterlerin yerine getirilmesi þartý ile 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 64. Maddesinde yer alan "Ýl Genel Meclisinin kararý üzerine yapacaðý anlaþmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarýna giren konularda ortak hizmet projeleri gerçekleþtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarýmýnda bulunabilir" hükmü gereðince Ýl Özel Ýdaresi katkýsý ile Evci Belediyesi tarafýndan kanalizasyon tesisi yapým çalýþmalarýnýn tamamlanmasý Plan ve Bütçe Komisyonumuzca da uygun bulunmuþtur." Fatih AKBAÞ "Baþörtüsü yasaðý özel sektörde keskinleþerek devam ediyor" Geliþmiþ ülkeler çocuklarýna anaokulundan deðil, ana kucaðýndan itibaren oyunlarla, þarkýlarla bu tür temel afet bilinci eðitimini veriyor ve olasý afetleri afiyette atlatýyor. Bizler biraz aman sende bir þey olmaz diyoruz veya uyaranlarý da maalesef ama maalesef bazen küçümsüyoruz, ufak tefek iþlerle uðraþýyorsun, yarý þaka yarý ciddi baþka iþin yok mu kardeþim? Diyoruz ama faturayý tam ödüyoruz. Ülkemizde her yýl 150 civarýnda insan, soba zehirlenmesinde hayatýný kaybediyor. Toplu ölümler meydana geliyor. Onlarca ailenin ocaðýna ateþ düþüyor Bunlar iyi bir afet eðitimi ile en aza indirilebilir Yeter ki topyekün bilinçlenme olsun 12 yýldýr verdiðim tüm seminerlerde mutlaka doðalgaz konusunu iþliyorum. Artýlarýný eksilerini anlatmaya çalýþýyorum. Öðretmenlerin ''HOCAM GERÇEKTEN ÇOK BÝLMEDÝÐÝMÝZ VARMIÞ '' diye geri döndüklerine þahit oluyorum Üniversite mezunu olabiliriz ama bu noktalarda eksiðimiz olabilir. Çünkü bunun özel bir okulu yok Ya baþýna gelir öðrenirsin ya da ilgi duyar öðrenirsin Zoraki öðrenme (!) pek iþe yaramaz ÖZETÝN ÖZETÝ: Bu noktada samimi olarak ihtiyaç duyan herkese imkânlar dâhilinde yardýmcý olmaya hazýr olduðumu ifade etmek istiyorum Çünkü bir canýn kurtulmasýna vesile olabilirsek ne ala * TEÞEKKÜR: Dünkü ''yollara kimler tükürüyor'' konulu yazýmý, kendi tabiri ile % 200 beðenen müdür yardýmcýmýz Ali KURNAZ beye kalbi teþekkürlerimi sunuyorum. Zira kendileri de þiir, edebi sözlerle dolu dolu olup, on yýldýr dokunmayan lisanla sürekli tatlý eleþtiriler yapan ve çaktýrmadan kendilerinden çok þeyler kaptýðým abimizdir. Üniversitelerde, kamuda ve en son TBMM'de baþörtüsüne özgürlük getiren AK Parti hükümetini adil ve eþit davranmamakla eleþtiren Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Sekreteri Eyüp Biçer, "28 Þubat döneminde baþörtüsü nedeniyle iþten atýlan memurlara haklarýný iade eden hükümet istifa etmek zorunda kalan binlerce baþörtüsü maðduru memur ve öðretmenlerin görevlerine geri dönmelerini saðlayacak adýmý halen atmamýþtýr. Oysaki ayný dönemlerde uðradýðý baský ve sürgünler nedeniyle istifa etmek zorunda kalanlar, iþten atýlanlardan kat kat fazladýr" dedi. 12 Eylül darbesinin miraslarýndan olan 'Kamuda Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði' atýlan onca demokratik ve özgürlükçü adýmlara raðmen halen yasakçý normlarýný koruduðunu ifade eden DES Ýl Sekreteri Eyüp Biçer, "Kadýn memurlara ve baþörtüsüne özgürlük getiren hükümet erkek memurlara ve kýlýk kýyafetinden dolayý baský görüp istifa etmek zorunda kalan kamu görevlilerine hiçbir hak tanýmamýþtýr. -"ÖÐRENCÝ VE ÖÐRETMENLERE TAM ÖZGÜRLÜK ÝSTÝYORUZ"- Öðrencileri yüzde 51 baskýsýyla önlük ve okul formasýna, öðretmenleri de takým elbise, kravat ve gömleðe mecbur býrakan AK Parti hükümetinin baþta eðitim kurumlarý olmak üzere kamu kuruluþlarýndaki kadýn - erkek bütün memurlara kýyafet özgürlüðü getirmesini istiyoruz. -"KIRAVATSIZLIK EYLEMÝ VE SERBEST KIYAFET HAREKETÝ BAÞLATIYORUZ"- Memurlara kravat, ceket, gömlek ve önlük gibi giysileri zorla dayatmak, saç, sakal ve býyýklarýný ölçmek demokrasiyle ve özgürlüklerle baðdaþtýrýlamaz. Öðretmenleri ve öðrencileri tek tip kýyafet giymeye zorlayan, kýyafet kuralýna uymayanlarý bu gün bile cezalandýrmaya devam eden bu anlayýþ deðiþmelidir. Özgür okul istiyoruz. Demokratik bir eðitim sistemi istiyoruz. Sendikamýz mensuplarýný serbest kýyafet giymeye davet ediyoruz. Cinsiyetçi ve ayrýmcý özgürlük deðil herkese özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Haklarýn iadesinde eþitlik ve adalet istiyoruz. -"AK PARTÝ, KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜNÜ KAMU GÜVENLÝÐÝ MESELESÝ OLARAK GÖRÜYOR"- Kamudaki kýyafet, saç, sakal ve býyýk yasaklarý sadece devletin ve hükümetin deðil, ayný zamanda toplumun insan, kadýn ve vatandaþlýk haklarýna bakýþýný da ele vermektedir. Ana muhalefet partisini, baþörtüsüne din ve inanç özgürlüðü meselesi olarak deðil, laiklik ve rejim güvenliði meselesi olarak bakmakla eleþtiren AK Parti hükümeti, memurlara dönük kýlýk kýyafet özgürlüðünü kamu güvenliði meselesi olarak görmektedir ki bu durum tabii eþitlik hakký ile temel vatandaþlýk haklarýnýn ihlali anlamýna gelmektedir. -"BAÞÖRTÜSÜ DÂHÝL KILIK KIYAFETÝNDEN DOLAYI ATILANLARDA UNUTULMAMALI"- Türkiye'nin demokratikleþmesi önündeki baþlýca engellerden biri olan baþörtüsü yasaðýný kaldýran Ak Parti hükümetini tebrik etmekle birlikte çeþitli ayrýmcýlýk ve hak ihlallerine uðrayan ve baþörtüsü dýþýnda bir durumla kýlýk kýyafetinden ötürü iþten atýlan, istifa etmek zorunda kalan memurlarýnda haklarýný iade etmesini bekliyorum. -"BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI ÖZEL SEKTÖRDE KESKÝNLEÞEREK DEVAM EDÝYOR"- Yýllardýr süren kamudaki baþörtüsü yasaðý zamanla özel sektöre de sirayet etmiþ ve bugün varlýðýný daha da keskinleþtirerek devam ettirmektedir. AK Parti hükümetini baþörtülü kadýnlar lehine ayrýmcýlýk yapmakla eleþtiren kesimlerde bu durum bilhassa artmaktadýr. Özel sektörde ve sosyal yaþamda artarak devam eden bu durumun normalleþmesi için AK Parti hükümetinin herkese eþit ve herkes için adil demokratik adýmlar atmasý gerekir ki kamuda herkese kýyafet özgürlüðü bunun en önemli göstergesi olacaktýr" ifadelerini kullandý.

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Eninda Restoran bugün açýlýyor "Çorum'un ülke ortalamasýnýn üzerinde büyümesi için çalýþacaðýz" AK Parti belediye baþkan aday adayý Ülker Mavral düzenlediði basýn toplantýsýnda aday gösterilip seçildiði takdirde hayata geçireceði projeleri açýkladý. Ýkinci Bahar Lokantasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Ülker Mavral, kentiçi trafik sorununun çözümü için alternatif yollar açacaklarýný ve otopark sayýlarýný artýracaklarýný söyledi. Çorum'da halkýn rahatça vakit geçirebileceði rekreasyon alanlarýnýn olmadýðýný kaydeden Mavral, Çomar Barajý ve çevresinin bu amaçla kullanýlabileceðini ve kentte kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýnýn yükseltilmesi gerektiðini ifade etti. Hýzlý tren ve havaalanýnýn Çorum için önemli olduðunun altýný çizen Mavral, "Doðrudan belediye ile ilgili bir konu olmasa da demiryolu ve havaalaný mutlaka gelmelidir. Sanayinin geliþmesi için bu gereklidir. Çimento Fabrikasý kenti kirletiyor. Tuða ve kiremit fabrikalarý, tavuk çiftlikleri þehir dýþýn taþýnabilir. Çevre yoluna üst geçitler yapabilir. Yeni mezarlýk yapýlmalýdýr. Arasta esnafýnýn sorunlarý var ve tarihi doku korunarak yeni bir çalýþma yapýlmalýdýr. Sanayi çok daðýnýk ve çevre yoluna yakýn bir yerde toplanmalýdýr. Çorum turizm açýsýnda da þanslý bir kent ve tarihi evlerinin turizme kazandýrýlmasý lazým. Kentin simgelerinden olan Leblebiciliðin geliþtirilmesi ve Leblebiciler Sitesinin kurulmasý için çalýþýlmalýdýr. Ayrýca sektörde yetiþmiþ eleman bulmak da zorluk çekiliyor. Bunun için de çýraklýk okulu kurulabilir. Kapalý Pazar alanlarýnýn sayýsýnýn artmasý lazým. Çorumspor ve Çorum Belediyesporu daha da geliþtirmeliyiz. Halkýn rahatça vakit geçirebilecekleri modern alýþveriþ merkezleri yapýlmalýdýr" dedi. Hitit Üniversitesinin Çorum için büyük bir zenginlik olduðunu kaydeden Mavral, üniversite ile iþbirliði yaparak ortak projeler üretilmesi gerektiðini ifade etti. OSB'nin dolduðunu ve ikinci bir OSB'ye ihtiyaç olduðunu dile getiren Mavral, "Ýkinci OSB'nin alt yapýsý hazýrlanmalý" þeklinde belirtti. Ankara'da bulunan BELMEK tarzýnda merkezler açýlmasý gerektiðini dile getiren Mavral, "Bu merkezlerde kadýnlar meslek sahibi olabilirler. Yoksullara, yaþlýlara, hastalara, sokak çocuklarýna, madde baðýmlýlarýna yönelik projeler hazýrlanarak destek olunmalýdýr. Aile Yaþam Merkezleri kurularak sorun yaþayan ailelere yardým edilmelidir" diye kaydetti. 'Ben deðil biz merkezli' yönetim anlayýþýný benimseyeceklerini vurgulayan Mavral, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Kararlar alýrken hiçbir zaman tek baþýma hareket etmeyeceðim. En son teknolojiden faydalanarak þehri geleceðe taþýyacaðýz. Kentin yýl sonrasýný planlayacaðýz. Kazan kazan politikasýný uygulayýp hem halkýmýzýn hemde belediyenin kazanmasýný saðlayacaðýz. Çorum'un marka kent olmasý için eliminden geleni yapacaðým. Göç veren deðil göç alan bir þehir haline getireceðiz. Ýþadamlarýnýn önünde ki engelleri kaldýrmaya çalýþacaðýz. Çorum'un Gaziantep gibi Türkiye ortalamasýnýn üzerinde büyümesi için elimizden geleni yapacaðýz. Mali disipline uyacaðýz ve paralarýn büyük çoðunluðunun yatýrýma dönüþmesini saðlayacaðýz." Fatih AKBAÞ Mehmet Yýldýrým ve Mustafa Keçeci'nin sahibi olduðu Eninda Restoran bugün açýlýyor. Sel Sokak Mevlana Otoparký karþýnda bulunan Eninda Restoran 6 katýnda ayný anda toplam 320 kiþiye hizmet verebilecek. Restoranýn 1. katý geniþ kapsamlý toplantý salonu, 2. katý VÝP salonu, 3. katý cafe restoran, 4. katý aile restoraný, 5. katý restoran mutfaðý, 6. kat restoran ve idare binasý olarak hizmet verecek. Eninda Restoran da mönü de ise, günlük deðiþken olarak 2 çeþit sulu yemek, 6 çeþit çorba, sabah kahvaltýsý, et tava çeþitleri ve zengin balýk mönüsü sunulacak. Ýþletme sahipleri yeni açacaklarý Eninda Restoranýn Çorum halkýna güler yüzlü hizmet vereceðini ifade ederek, restoraný çok geniþ kapsamlý olarak müþteri hizmetine sunduklarýný açýkladýlar. Restoran müþterileri için oto park sýkýntýsýnýn olmayacaðý ve araç ile gelen müþterilere vale hizmetinin verileceði de ifade edildi. Eninda Restoran bugün saat 12.30'da düzenlenen törenle hizmete girecek. Ülker Mavral'dan TSO'ya ziyaret AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile görüþtü. Ziyarette açýklamalarda bulunan Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral, 35 yýldýr finans sektörünün içerisinde olduðunu, dolayýsýyla Çorum'un üretim ve ekonomik yapýsýný iyi bildiðini söyledi. Belediye Baþkaný seçilmesi durumunda Çorum'un kalkýnmasý için iþ dünyasýna her türlü desteði vereceðini kaydeden Mavral, "Reel sektörü; ihracatý, yatýrýmý, istihdam oluþturmasý, ilimize dýþ yatýrýmlar getirmesi gibi nedenlerden dolayý önemsiyorum. Belediye baþkaný olursam, ilimizdeki iþ adamlarýnýn dýþa açýlmalarýnýn önündeki bütün engellerin ortadan kaldýrýlmasý için ortak çalýþmalar yapacaðým. Sorunlarý, engelleri ancak birlikte aþabileceðimiz düþüncesiyle hareket ederek, konunun uzmaný hangi kiþi ya da kurum ise onunla birlikte çalýþacaðýz" dedi. Çorum'un marka þehir olduðunu, ancak göç veren de bir il olduðunu ifade eden Mavral, "Ben Çorum'un bugünlük sorunlarý ile deðil, 50 yýlý ile ilgilenmeyi hedefliyorum. Çorum'un 50 yýllýk geleceðini planlama gayretinde olacaðým. Bunu elbette tek baþýma deðil, ilgili kurum ve kuruluþlarla diyalog içerisinde baþarabilirim. Ýlimizin sanayisine ve iþ dünyasýna yönelik çalýþmalar yaparken elbette sosyal belediyeciliðe de eðileceðiz. Ýlimizde kiþi baþýna düþen yeþil alan oranýný daha yüksek oranlara çýkartmak hedefimiz. Belediye baþkaný olursam 24 saat iþ dünyasýnýn emrinde hizmetkâr olacaðýma söz veriyorum" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, her þeyden önce Çorum için, bütün aday ve aday adaylarýnýn seviyeyi koruduðu huzurlu, kavga ve gürültüden uzak, sükunet içerisinde geçirilecek bir seçim dönemi arzuladýklarýný söyledi. Belediye baþkanlýðý için seçim yarýþýnda kadýn adaylarýn da bulunmasýnýn memnuniyet verici olduðuna dikkat çeken Baþaranhýncal, Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral'ýn, yeminli mali müþavir olmasý hasebiyle iþ dünyasýnýn içerisinde olduðunu ve sorunlarý yakinen bildiðini aktardý. Baþaranhýncal, aday adaylýðý sürecinde yapacaðý çalýþmalarda Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral'a baþarýlar diledi. Fatih AKBAÞ

6 HABER TEK 6 Ýstiklal Ýlkokulu Okul Aile Birliðinde Erol Özdemirle devam okulun sýnýf öðretmenlerinden; Divan Baþkanlýðýna Eyüp Bener, Kâtip üyeliðe Mustafa Arduç seçildiler. Yapýlan baþkanlýk seçiminde Okul Aile Birliði Baþkanlýðýna yeniden Erol Özdemir seçilirken, yönetim ve denetim kurulu baþkan ve üyelikleri þu þekilde oluþtu: Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu: Erol Özdemir, Hülya Þahin, Ahmet Çavuþ, Esmer Alýcý, Hatice Karakuþ. Denetim Kurulu: Hasan Özüdoðru, Hatice Köse, Kadriye Þahin ve Altan Cesar. Ýstiklal Ýlkokulu eðitim-öðretim yýlý Okul Aile Birliði Genel Kurul Toplantýsýný gerçekleþtirdi. Çok sayýda velinin katýldýðý toplantýda Okul Müdürü Hüseyin Güler açýlýþ konuþmasý yaparak eðitimin önemi, anne babanýn eðitimdeki yeri, okulun yapýlanmasý, okul için gerçekleþtirilen çalýþmalar gibi konulara deðindi. Önceki eðitim-öðretim döneminde Okul Aile Birliði Baþkaný olan Erol Özdemir'in de bir konuþma yaptýðý toplantýda Özdemir, Ýstiklal Ýlkokulu'nda yapýlan çalýþmalarý anlattý. Bu konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. Açýk oylama ile Tosunoðlu Kasabý araç filosunu güçlendirdi Fiat'ýn Çorum'daki evi Karakaþlar Otomotiv de toplu araç teslimatý gerçekleþti. Tosunoðlu Kasap yetkililerinden Ali Ýlker Tosun teslimat töreninde Fiorino Combi model araçlarýný teslim aldý. Karakaþlar Otomotiv'den duyduðu memnuniyetini dile getiren Tosun, "Hayatýmýzýn vazgeçilmez besin kaynaklarýndan biri olan et ürünlerini Çorum halkýna daha saðlýklý ve ekonomik olarak sunmayý kendimize misyon edindik. Verilen hizmet, müþteri duyarlýlýðý ve kalite olarak Fiat'ý tercih ettik ve bunun yaný sýra Fiat'ýn üstün teknolojik özellikleri ile minumum yakýt tüketimine sahip dizel motorlarý sayesinde rahat ettik" dedi. Düzenlenen töreninde pasta kesilerek müþterilere anahtarlarýný teslim eden Karakaþlar Otomotiv Satýþ Danýþmaný Ali Koçak, müþterilere multijet motorun hem ekonomiye hem çevreye kazandýrdýðý yatýrýmlara deðinerek, "Tek bir devirde art arda 5 yakýt püskürtmesi yapabilen Multijet enjektör, hidrolik servovalflerinin asimetrik kapatma özelliði sebebi küçük conta çapý, dolayýsýyla uzun strok gerektiren bir sistemdir. Multijet, FPT-Fiat Powertrain Teknoloji tarafýndan patentlidir. Bosch tarafýndan üretilmiþ ve Magneti Marelli tarafýndan ECU-motor kontrol ünitesine entegre edilmiþ yeni Multijet 2 enjektörde, obtüratör daha kýsa strokla, daha geniþ sýzdýrmazlýk çaplarýna imkan verecek þekilde hidrolik olarak dengelenmiþtir. Bu yeni servovalf sayesinde yanma odasýna gönderilen yakýt miktarý daha doðru ve daha hýzlý kontrol edilebilmektedir. Bu þekilde, çok hassas bir ölçümle art arda 8 enjeksiyonu yönetebilmek mümkün olmaktadýr ve özellikle 20 μm ye inmiþ strok, art arda iki enjeksiyon arasýndaki minimum zaman aralýðýnýn önemli ölçüde, yani hidrolik seviyede sýfýr süresine dek azalmasýný saðlamaktadýr. Bu iki ardýþýk enjeksiyonla, daha iyi bir yanma iþlemi kontrolü için, yanma hýzýný düzenlemek mümkündür" þeklinde kaydetti. "Çorum Romatoloji Günü" etkinliði yapýlacak Yýldýrým, Manisa temayül yoklamasýna katýlacak Adalet ve Kalkýnma Partisi 2014 yýlý yerel seçimlerine yönelik görevde bulunan mevcut büyükþehir belediye baþkanlarý, mevcut ilçe belediye baþkanlarý ve belediyesi AK Parti'de olmayan büyükþehir ve ilçe belediyelerine iliþkin teþkilat temayül yoklamalarý devam ediyor. 14 büyükþehir belediye baþkaný ve ilçe belediye baþkanlarýna iliþkin olarak teþkilatýn yönelimini belirlemek üzere Manisa ili temayül yoklamasýnda AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým komisyon üyesi olarak görev yapacak. Baþkanlýðýný MYK Üyesi Mali ve Ýdari Ýþler Baþkaný A. Edip Uður'un yaptýðý komisyonda, Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým'ýn yanýsýra MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili MKYK Üyesi Fazilet Daðcý Çýðlýk, Kadýn Kollarý MKYK Üyesi Fatma Betül Keskin, Gençlik Kollarý MKYK Üyesi Muhammet Fatih Gök yer alacak. Temayül yoklamasý 9 Kasým 2013 Cumartesi günü gerçekleþtirilecek. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Romatoloji Bilim Dalý tarafýndan "1. Çorum Romatoloji Günü" konulu etkinlik gerçekleþtirilecek. Evrensel'den dayanýþma yemeði Evrensel Gazetesi'nin 19. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da bir dayanýþma yemeði düzenlenecek. Etkinliðe Evrensel Gazetesi Yazarý Bülent Falakoðlu da katýlacak. Evrensel Gazetesi okurlarý, ayný zamanda Emek Partisi yöneticileri Hikmet Aydýn ve Ayhan Oðuz, her yýl geleneksel olarak düzenledikleri Evrensel Gazetesi ile dayanýþma yemeðinin 8 Kasým 2013 Cuma günü saat 18.30'da Vadi Restaurant'ta yapýlacaðýný bildirdi. Etkinlik 9 Kasým 2013 Cumartesi günü Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapýlacak. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Kamu çalýþanlarý yoksulluk sýnýrý altýnda yaþýyor" Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper Türkiye'de gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin her geçen gün daha da derinleþtiðini, zengin ve yoksul arasýndaki farkýn giderek büyüdüðünü ifade ederek, "Kamu emekçileri her geçen yýl biraz daha yoksullaþýrken, hükümet yaptýðý sözleþmeyle yoksulluk sýnýrýnýn altýnda açlýk sýnýrýna yaklaþan ücretleri bize dayatmaktadýr yýlýnda kamu emekçilerinin maaþlarýnda net 119 TL artýþ yapýlýrken aile yardýmý, çocuk yardýmý v.b kalemlerde herhangi bir artýþ söz konusu deðildir. Yine önümüzdeki yýl için enflasyon oraný ne olursa olsun maaþlarýmýza yansýtýlmayacaktýr. Toplu sözleþme imzalanmýþ ancak halen yasallaþmamýþtýr. Mecliste 2014 yýlý bütçesi görüþülürken yasallaþacaktýr. Kamu emekçilerinin bütçe sürecinde takýnacaðý tutum bütçeden alacaklarý pay açýsýndan belirleyici olacaktýr yýlý içerisinde 666 sayýlý KHK ile iþkolumuzda birçok kurumda büro emekçilerinin fazla mesai, ek ödeme, ikramiye, vekâlet ücreti v.b kalemlerde yapýlan düzenlemeler ile yýllýk TL ila TL arasýnda kayýplarýn yaþanmasýna neden olunmuþtur. Kararnamenin bazý maddelerine ve kamu emekçilerinin mali haklarýný düzenleyen kýsýmlarýna anayasaya aykýrýlýk gerekçesiyle ana muhalefet partisi tarafýndan iptal davasý açýlmýþ, Anayasa Mahkemesinin tarihinde yayýnlanan gerekçeli kararýyla; kurumlarýn teþkilat kanunlarýnda belirlenen döner sermaye payý, ikramiye, ek ödeme, vekâlet ücreti gibi ödemelerin kaldýrýlmasýný getiren kararname hükümlerini iptal etmiþtir" dedi. Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn kural olarak kararýn verildiði tarihten önceki olaylara uygulanmadýðýný ifade eden Alper, "Yani meclisin yaptýðý hukuk dýþý bir uygulama olsa bile anayasa mahkemesi karar verinceye kadar bu düzenleme mevzuatýmýza göre uygulanmak zorundadýr. Bu durumu önlemeye iliþkin mekanizma yürürlüðün durdurulmasýdýr. Ancak 666 sayýlý KHK'nin iptaline iliþkin uyuþmazlýk konusunda AYM adeta haklarý gasp edecek noktada yürürlüðün durdurulmasý talebine ret kararý vermiþ, böylelikle bu hukuk dýþý kararnamenin bugüne kadar uygulanmasýna sebebiyet vermiþtir. Anayasa Mahkemesi'nin yayýnlanan gerekçeli kararýna göre SGK emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi önünde hiçbir engel kalmamýþtýr, kurum müfettiþlerine bugüne kadar ödenen ikramiyeler ayrýmsýz tüm SGK emekçilerine ödenmeli, yine fatura/reçete veya saðlýk kurulu çalýþanlarý ile süpervizör, muhasebe yetkilisi v.b çalýþanlara ödenen ilave ek ödemelerde ayrýmcý uygulamaya derhal son verilmelidir. Kamu emekçileri bir taraftan ekonomik hak gasplarýyla karþý kaþýya kalmakta, diðer taraftan kurumlarýmýzda atama ve yükselmelerde her türlü keyfiliðin, adam kayýrmanýn önünü açacak kamu kurumlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþikliklerle iþ barýþýný bozmaya, emekçileri iþyerlerinde karþý karþýya getirmeye yönelik adýmlar atýlmaktadýr yýlý bütçe görüþmeleri sýrasýnda insanca yaþam, güvenceli iþ, güvenli gelecek taleplerimiz karþýlanmalý, vergide adalet, saðlanmalý bütçe kaynaklarýnýn savaþa rantiyeye deðil halk yararýna kullanýlacaðý bir düzenleme hayata geçirilmelidir" þeklinde kaydetti. Alper taleplerini ise þöyle sýraladý: "Genel olarak kamu çalýþanlarý yoksulluk sýnýrý altýnda yaþamaktadýr. Konfederasyonumuz tarafýndan hesaplanan yoksulluk sýnýrý olan ortalama TL taban aylýk olarak tüm kamu çalýþanlarýna verilmelidir. Diðer kamu çalýþanlarýnda olduðu gibi SGK çalýþanlarýnýn da emekli olduðunda maaþlarý % oranýnda azalmaktadýr. Bu nedenle emekliliði hak ettiði halde ekonomik ihtiyaçlarýndan dolayý çalýþmak zorunda kalan binlerce SGK emekçisi bulunmaktadýr. Bu sebeple maaþ dýþýnda SGK emekçilerine ödenen diðer ücretler emekli aylýðýna dâhil edilmelidir. Tüm atama ve yer deðiþtirmelerde kýdem ve liyakat ilkesine uyulmalýdýr. Merkezlerde uygulama birliði saðlanmalýdýr. Her türlü yüz okuma, kamera, turnike ve sigara saatleri gibi mobbing uygulamalarýna son verilmelidir. 50 ve üzeri personel çalýþan tüm merkezlerde kreþ açýlmalý ve yeteri kadar lojman saðlanmalýdýr. Ýþ yoðunluðunun azaltýlabilmesi için zorunlu mesai uygulamalarý yerine yeni kadrolu ve güvenceli personel istihdam edilmelidir. Engelli personelin durumlarýnýn iyileþtirilmesi ve engel durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý saðlanmalýdýr. Özelleþtirme uygulamalarýna son verilmeli, kurum tarafýndan kaliteli ve ücretsiz hizmet anlayýþý esas alýnmalýdýr. Vatandaþ odaklý çalýþma sonucu memurlar üzerinde uygulanan soruþturmalara, baskýlara, son verilmelidir. SGK Emekçilerinin yaþadýðý sorunlarýn çözümü için baþta AK Parti Hükümeti olmak üzere Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýný SGK emekçilerinin sorunlarýna çözüm bulmaya davet ediyoruz." Uður ÇINAR

7 "Ýþ adamlarýmýzýn önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Damar, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþarahnýncal ile görüþtü. Açýklanan ihracat rakamlarýna göre Çorum'un ekim ayý ihracatýnýn yüzde 3.36 artýþla 12.8 milyon dolara ulaþtýðýný belirten Ýlyas Damar, "Çorum'un ekonomisine ve istihdama katký saðlayan, katma deðer üreten tüm sanayici ve iþ adamlarýmýzý tebrik ediyorum" dedi. Çorum'un kalkýnmasýnýn tek yolun üretim ve ihracatý artýrmaktan geçtiðini ifade eden Ýlyas Damar, "Bu konuda Çorum olarak iyi bir sýnav verdiðimize inanýyorum. Yatýrýmcýlarýmýzýn Allah yardýmcýlarý olsun. Çorum'da ilk yüz içine giren, büyüme hedefini yakalayan þirketlerimizin olmasý bize gurur veriyor" ifadelerini kullandý. Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Çorum'un ihracatýna ve üretimine katký saðlayan bir kurum olduðunu dile getiren Damar, "Belediye baþkanlýðý görevine gelmemiz halinde belediye olarak elimizden gelen tüm imkânlarýmýzla sanayi ve tüccarýmýzýn emrinde olacaðýz. Ýþsizliðin azaltýlmasý kalkýnma ve üretimden geçiyor. Ýþ adamlarýmýzýn önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr" diye belirtti. Ýhracatýn artmasýndan en büyük payýn AK Parti hükümetinin yatýrýmcýya saðladýðý katký olduðuna iþaret eden Damar, hükümetin yaptýðý destekler ve iþ adamlarýnýn özverili çalýþmalarý ile Türkiye'nin ekonomide ilk ona gireceðine inandýðýný sözlerine ekledi. -"SEVÝYELÝ BÝR SEÇÝM YARIÞI OLMASINI TEMENNÝ EDÝYORUZ"- Damar'ýn ziyaretinde konuþan TSO Yönetim Kurlu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, iþ adamlarýnýn kendini aþtýðýný ve rüþtünü ispat ettiðini belirterek siyasilerinde kendilerine destek olmalarýný istedi. Baþaranhýncal "Ýþ dünyansýn özverisi yeterli deðil muhakkak ki en büyük enstrümanlardan birisi siyasettir. Bunun bir ayaðý ulusal siyaset diðer ayaðý da yerel siyasettir. Odalarýmýzýn iþ dünyasýný önemsemesini bekliyoruz. Sizlerde de bu bakýþ açýsýný görüyorum" dedi. Seçim sürecinde seviyeli bir yarýþ olmasý temennisinde bulunan Baþaranhýncal, þunlarý söyledi: "Keyifli bir süreç yaþýyoruz. Bizim temennimiz hep beraber yaþadýðýmýz Çorum'da seçim atmosferinin çýtasýný düþürmeden kaliteli ve seviyeli bir seçim yarýþý olmasýdýr. Adaylarýmýz kendilerini ve yaptýklarýný anlatarak mümkün odlunca herkesin görüþlerini alarak Çorum merkezli çalýþmalýdýr. Bizler de sanayici ve iþ dünyasý olarak, Çorum'da yaþayan birer bireyiz. Belediyesiz bir Çorumu düþünmek mümkün deðil." Uslu, Kars-Ardahan-Iðdýr Tanýtým Günlerine katýldý Kars, Ardahan ve Iðdýr Valiliði; Kars, Ardahan, Iðdýr Serhatlýlar Birliði Federasyonu öncülüðünde, Kars, Ardahan, Iðdýr (KAI) Federasyonu, katýlýmlarýyla ilk kez düzenlenen 7-10 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Kars, Ardahan, Iðdýr Tanýtým Günleri, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde baþladý. Açýlýþa, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, eski Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Kahramanmaraþ Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliði Genel Baþkaný Nevzat Pakdil ile çok sayýda milletvekili, valiler ve vatandaþlar katýldý. Uslu'dan Altok'a hayýrlý olsun ziyareti HABER 7 HACIHAMZA VE KARAKAYA J.KRK.K.LIKLARI ÝLE LAÇÝN, BOÐAZKALE, OSMANCIK VE OÐUZLAR ÝLÇE J.K.LIKLARI NEZARETHANE DÜZENLEME VE ONARIM ÝÞLERÝ ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI HACIHAMZA VE KARAKAYA J.KRK.K.LIKLARI ÝLE LAÇÝN, BOÐAZKALE, OSMANCIK VE OÐUZLAR ÝLÇE J.K.LIKLARI NEZARETHANE DÜZENLEME VE ONARIM ÝÞLERÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : KARGI/HACIHAMZA-LAÇÝN-BOÐAZKALE-OÐUZLAR-OSMAN CIK- KARAKAYA/SUNGURLU c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapý larak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 (YÝRMÝ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. - ÇORUM MERKEZ / ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR, Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDAR- MA K.LIÐI adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA K.LIÐI ÝHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn: Resmi ilanlar de Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Gazi Üniversitesi Hastanesine baþhekim olarak atanan Prof. Dr. Kadriye Altok'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Altok, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ayrýca, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyarette Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Yakup Mahmudov ile kýsa bir görüþme yaptý. "Esnafýn menfaati için ne gerekiyorsa yaparýz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral, ÇESOB'u ziyaret ederek Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþtü. Ziyarette konuþan Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral, 35 yýldýr finans sektörünün içerisinde olduðunu belirterek, esnafýn sorunlarýný iyi bildiðini söyledi. Kendisinin de bir esnaf kýzý olduðunu ifade eden Mavral, Belediye Baþkaný seçilmesi durumunda esnafýn menfaatiyle ilgili tüm proje ve çalýþmalarda üzerine düþen görevi yerine getireceði gibi elini taþýn altýna koyacaðýný kaydetti. Küçük esnafýn korunmasý adýna çalýþacaðýný vurgulayan Mavral, "Dünyadaki küreselleþme nedeniyle alýþveriþ yapma kültürümüzde buna paralel olarak deðiþiyor. Bu yüzden de AVM'ler küçük esnafý etki altýna alýyor. Fakat küçük esnafýn yaþamasý için de bazý tedbirleri almalýyýz. Yoksa esnaf ve sanatkarlar büyük zarar görür. Bunu için ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya hazýrýz" dedi. Mavral ayrýca ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç tarafýndan projelendirilen Ahi Evran Sanayi Þehri'ne de tam destek vereceðini sözlerine ekledi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Çorum esnafýnýn ruhunu iyi bilen bir adayýn Belediye Baþkaný olmasýný istediklerini kaydetti. Ziyarette Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi ve Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut hazýr bulundu.

8 Paket mi Yapayým? Araç muayene istasyonunda iþlemin tamamlanmasý için tam 3.5 saat bekletilen adam, sinirden periþan olup eve dönerken oðlunun yaþ gününü hatýrlar, oyuncakçýnýn önünde durup içeri dalar. Oradan alelacele bir beyzbol sopasý satýn aldýktan sonra, kasadaki uzun sýra nihayet ona geldiðinde, kredi kartýný istemeden adamýn önüne fýrlatýr: - Kabalýðýmý baðýþlayýn tam 3.5 saat araç muayene istasyonunda periþan oldum da...kasiyer sordu: - Paket edeyim mi? Yoksa buradan direk oraya mý döneceksiniz? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Aile içi muhabbeti Teknolojiye feda etmeyin! Hijyenik ortamda saklanýp doðru oranda ve saðlýklý yöntemlerle hazýrlanan rezene çayýnýn birçok hastalýða iyi geldiði bildirildi.rezenenin faydalarý ile ilgili önemli bilgiler paylaþan Türk Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi) Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ekrem Sezik, "Avrupa Ýlaç Kurumu, rezene çayýnýn geleneksel bitkisel ürün olarak aþaðýdaki amaçlar için kullanýlabileceðini kabul etmiþtir.rezene çayý; gaz ve þiþkinlik ile kendini gösteren sancýlý, hafif sindirim sistemi rahatsýzlýklarýna karþý. Soðuk algýnlýðýndaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak kullanýlabilmektedir. Rezene çayýnýn yararlý etkileri bunlarla sýnýrlý deðil. Yapýlan araþtýrmalara göre üst solunum yolu rahatsýzlýklarýnda ve hazmý kolaylaþtýrýcý olarak; bebeklerde bilimsel adý kolik olan sebebi tam bilinmeyen veya gazdan olabilen sancýlara karþý, emziren kadýnlarda süt artýrýcý olarak da kullanýlabileceði deðiþik bilimsel kaynaklarda belirtiliyor. Dolayýsýyla, rezene çayý için 'þifalý bir bitki çayý' demek çok yerinde olur." dedi.rezene çayýnýn bu yararlý etkileri yapýsýnda bulunan deðiþik maddeler vasýtasýyla saðladýðýný ifade eden Prof. Dr. Ekrem Sezik sözlerine þöyle devam etti: "Bunlardan en önemlisi yüzde 2-4 oranýnda bulunan uçucu yað. Bu uçucu yað anetol, fenkon gibi maddeler taþýmaktadýr. Birkaç yýl beklemiþ veya kötü þartlarda saklanmýþ rezenede uçucu yað oraný düþer. Bu da istenen etkinin azalmasýna hâttâ kaybolmasýna bile sebep olabilir. Bu yüzden, açýkta satýlan rezenenin tüketilmesi tavsiye edilmiyor." Gençler arasýnda yaygýn olarak görülen teknoloji baðýmlýlýðý, insani iliþkileri öldürüyor ve zihinsel obeziteye sebep oluyor. Aileleri uyaran uzmanlar ise gençlerin manevi boþluðunu teknoloji ile doldurmaya çalýþtýðýna dikkat çekerek, aileyle geçirilen vaktin önemini vurguluyor.teknoloji baðýmlýlýðý, her geçen gün gençleri kültürel ve aile baðlarýndan uzaklaþtýrýyor. Kimi gittiði misafirlikte sanal tarlasýný suluyor, kimi ailece yapýlan sohbetin arasýnda Twitter dan gelen mesaja heyecanla dönüp muhabbeti yarýda býrakýyor. Ýnsan iliþkilerinin yüz yüze iletiþime dayalý olduðunu aktaran söyleyen Psikiyatrist Kemal Sayar, teknoloji baðýmlýlýðýnýn insani iliþkileri öldürdüðünü dile getiriyor. Ýnsanlarýn üzüntülerinden kaçmak için sosyal medyaya sýðýndýklarýný belirten Sayar, Ýnsanlarýn anlatmak istediklerini ve duygularýný böylelikle anlýyoruz. Ev içinde telefon ve televizyon ekranlarýnýn kapandýðý saatler olmalý. Bu saatlerde aile fertleri birbirine vakit ayýrýlmalý. diyor. Klinik psikolog Mehmet Dinç de internet yoluyla alýnan bilginin zamanla zihinsel obeziteye yol açtýðýna dikkat çekiyor. Ýnsanlarýn sindiremeyecekleri kadar fazla bilgiyi aldýklarý için zihinsel bir obezite yaþadýklarýný dile getiren psikolog Dinç, bilginin bu nedenle yüzeysel kaldýðýný ifade ediyor. Ýnternetten bilgi edinirken eleþtirel düþünülmesi gerektiðini belirten Dinç, Okullar hem bilgi alýnan hem de kritik düþünme becerisi kazandýran kurumlar olmalý. Çocuklar bilginin doðruluðunu sorgulamalý. Bu anlamda okullara, eðitimcilere, anne-babalara ve sivil toplum kuruluþlarýna büyük görev düþüyor. diyor. Her insanýn enerjisini boþaltmaya ihtiyacý olduðunu da kaydeden psikolog, Özellikle gençler kendini göstermek ve varlýðýný ispat etmek ister. Bunu internette çok kolay yapabiliyorlar. Ama Türkiye de gençlerin enerjisini boþaltacaklarý gençlik merkezleri yok. Eðer böyle mekânlar kurmazsak yarýn tedavi merkezleri yapacaðýz. uyarýsýnda bulunuyor. Bilgi kirliliðinin yabancýlaþmaya yol açtýðýný kaydeden Dinç, þunlarý söylüyor: Adam Japonya da kim kimi öldürmüþ biliyor mahallesinde kim hasta bilmiyor. Brezilya daki depremi biliyor. Eþinin içindeki depremi ve ruhi durumunu bilmiyor. Baþbakan ýn gündemini biliyor, çocuðunun gündemini bilmiyor. Teknolojinin birtakým sosyal sorunlara yol açtýðýný söyleyen Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden Doç. Dr. Ýsmail Demirezen de Teknoloji ürünleri sosyal statüyü gösteren bir olgu halini alýyor. Ayrýca dünyevileþme ile ortaya çýkan manevi boþluklar farkýnda olmadan teknolojinin her türlü ürünü ile giderilmeye çalýþýlýyor. ifadelerini kullanýyor. Demirezen, Bireyler özellikle gençler kendilerini ifade edecekleri dini kimlik ve deðerlerden yoksun oluyorlar. Ayný zamanda kendilerini ifade etmek de istiyorlar. Tam bu ihtiyaca karþýlýk olarak tüketim toplumu ve ileri teknolojik ürünler, kimlik oluþturmalarý için gerekli araçlarý sunuyor. þeklinde konuþuyor. Rezene çayý her yaþ için þifa kaynaðý REZENE NASIL KULLANILMALI? Kullaným konusunda kolaylýk sunmasý açýsýndan poþet çay kullanýmýný tavsiye eden Prof. Sezik, "Çünkü, poþet çaylarda, bir poþette genellikle gram materyal bulunur. Bilinen firmalarýn poþet çaylarýný kullandýðýnýzda, hem bu problemi çözmüþ hem de kalitesi bilinen bir ürün kullanmýþ olursunuz." diye konuþtu.rezenenin kullanýmýnýn yaný sýra tüketim miktarlarý hakkýnda da bilgi veren Prof. Dr. Sezik, "Alman Bitki Komisyonu ve Ýngiliz Bitki Kompendiyumu rezenenin günde þu miktarlarda kullanýlmasýný tavsiye ediyor: 0 1 yaþ arasýnda 1-2 gram, 1 4 yaþ gram, 4 10 yaþ 3-5 gram, yaþ ve üzeri 5 7 gram. Kullanmadan önce meyvelerin ezilmesi gerekiyor. Bu sayede taþýdýðý uçucu yað ve diðer maddeler suda çözünebiliyor ve istenen etki meydana geliyor. Parçalanmamýþsa etkili maddelerin suya geçmesi zorlaþýyor." ifadesini kullandý.prof. Sezik, bebekler için rezene çayý hazýrlamanýn ipuçlarý hakkýnda ise þunlarý söyledi: "1 poþet rezene çayý bir kupaya konur, üzerine tam kaynamamýþ (80º C) su ilâve edilir, 5 dakika kadar beklenir, poþet çýkarýlýr, çayýn oda ýsýsýna gelmesi beklenir. Bebeðe bir defada en çok 6-7 çay kaþýðý dikkatle içirilir. Günde 3-4 defa verilebilir.her gün taze hazýrlanmalýdýr."rezenenin nane, papatya ile olan karýþýmlarý da poþet çaylar halinde piyasada bulunuyor. Gaz, hazýmsýzlýk ve benzeri sindirim sistemi rahatsýzlýklarýnda bu çaylar da rahatlýkla kullanýlabiliyor. 19:50 20:00 20:00 8 Türkiye de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.saat : 19:50-22:55 (185 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak Böyle Bitmesin Dile Haným Barazoðullarýnýn reisi Seyit Bey, arsasýný Selamoðlu ailesinden Rýza'ya satmak için anlaþýnca ailenin küçük oðlu Azer kavga çýkarýr. Yýllardýr Rýza'ya kin besleyen Azer'in silah çekmesiyle kavga baþka bir boyuta taþýnýrken araya giren Ýhsan vurulur. Ýhsan, arkasýnda seven bir kadýn ve düþmanlýklar býrakarak bu dünyadan ayrýlýr. Ýhsan Bey'in karýsý Dila Haným, kocasýný vuran Karadaðlý Rýza'yý öldürmeye yemin eder. Dila, bir rastlantý sonucu hiç tanýmadýðý Rýza ile tanýþýr. Ona kocasýnýn katili olduðunu bilmeden büyük bir aþkla baðlanýr. Rýza da Dila Haným'a büyük bir aþk beslemektedir. Huzur Sokaðý Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Yýllardýr Bilal e âþýk olan Þükran ise Feyza nýn ortaya çýkmasýyla duygularýný sorgulamaya baþlar. Sibel Can 1 Aðustos 1970'de, Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Bursa Mudanyalý Emine gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuklarý olarak Fatih Karagümrük semtinde doðdu. Sanatçýnýn babasý birçok ünlü soliste eþlik eden bir keman sanatçýsýydý. Sibel Can 14 yaþýndayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çýkmaya baþladý. Babasý Engin bey ile beraber yurtiçinde ve yurtdýþýnda yaptýðý turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptý. Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çýkan sanatçý, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çýkmaya baþladý ve henüz 17 yaþýndayken assolist oldu.[1]sibel Can'ýn yaþýnýn küçüklüðü sebebiyle gazinonun kapatýlmasý üzerine Arslan'nýn yardýmýyla mahkemede yaþýný 6 yaþ büyüttürdü[1]. Maksim gazinosunda Muazzez Abacý, Neþe Karaböcek ve Emel Sayýn gibi ünlü isimlerle çalýþtý. Nükhet Duru tarafýndan keþfedilip Maksim Gazinosu nun oryantal dansçýsý oldu yýlýnda ayný mekanda þarký söyleyerek sahne almaya baþladý. Ýlk dönem albümlerinde yapýmcýsý Orhan Gencebay'dýr. Ayný yýl ilk eþi Hakan Ural'la evlendi. 1999'da ilk eþi Ural'dan boþandý ve ertesi yýl Sulhi Aksüt ile evlendi. Ýlk eþinden iki, þimdiki eþinden de bir olmak üzere üç çocuðu vardýr.1987 yýlýnda Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çýkartan Sibel Can bu albümde Orhan Gencebay'ýn büyük desteðini gördü. Albüm kýsa zamanda satýþ rekorlarý kýrdý.[kaynak belirtilmeli] 1988 yýlýnda o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adýndan iki çocuk dünyaya getirdi.neredeyse her yýl bir albüm çýkaran Sibel Can, 1995 yýlýnda Raks Müzik'e transfer oldu. Büyük bir yükseliþe geçen sanatçý, 1999 yýlýnda Hakan Ural'dan ayrýldý yýlýnda çýkarttýðý "Ýþte Türk Sanat Müziði, Ýþte Sibel Can" adlý albümle yeni bir döneme girdi. Ayný yýl Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.1997 yýlýnda çýkardýðý "Bu Devirde" isimli dokuzuncu stüdyo albümünde sanatçý çýkýþ þarkýsý olarak sözlerini Serdar Ortaç'ýn yazdýðý Padiþah isimli þarkýyý seçmiþ. ÇÝKOLATALI SUFLE Malzemeler Yarým su bardaðý kakao 1 su bardaðý süt Bir buçuk çorba kaþýðý margarin 3 çorba kaþýðý un 4 adet yumurta Bir buçuk su bardaðý toz þeker 1 paket siyah çikolata Bir tutam tuz ve vanilya Bir miktar pudra þekeri Yemeðin Tarifi Sufle hamuru için geniþ bir tencereye bir buçuk çorba kaþýðý yaðý koyun. Yaðý erittikten sonra tencereye unu ilave edin. Sararana de kavurun. Sütü azar azar una ilave edin. Daha sonra Mutluluðu üretmeden, Tüketmeye hakkýmýz yoktur. George Bernard Shaw toz þekeri, un vanilyayý, kakaoyu ve rendelenin çikolatayý da tencereye ekleyin. Kaynamaya baþladýðýnda ayrý bir kap içinde çýrptýðýnýz yumurta sarýlarýný karýþýma alýn. 2 dakika sonra tencereyi ocaktan alýn. Ayrý bir kap içinde yumurta aklarýný kar haline gelinceye dek hýzlý bir þekilde çýrpýn. Hazýrladýðýnýz hamur karýþtýrmaya devam ederek yumurta aklarýnýn üzerine ilave edin. Sufle kaplarýný yaðlayýp, bir miktar þeker serpin. Hazýrladýðýnýz hamur bu kaplara doldurun. Sufleyi önceden ýsýtýlmýþ 240 dereceli fýrýnda 25 dakika piþirin. Üstüne pudra þekeri serperek, servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:15 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Huzur Sokaðý 22:00 Tatar Ramazan Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:30 Harry Potter 22:00 Köþeyi Dönen Adam Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Dila Haným 23:15 Bir Milyon Kimin? 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Yalan Dünya 23:15 Beyaz Show 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:55 Tam Zamaný Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 18.00Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasý 19:45 Ýki Dünya Arasý 21:00 Yeraltý Canavarý 3 23:00 Davetsiz Misafir

9 HABER 9 Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasýnda hükmettiðiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doðrusu Allah, bununla size ne güzel öðüt veriyor! Þüphesiz ki Allah hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir. Nisâ, 4/58 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝHTÝYAT 'Ýhtiyat', gerçekleþmesi beklenilen bir konuda ileriyi düþünerek tedbirli ve hazýrlýklý olmak, kendisini korumak, tehlikeye ve günaha düþmekten sakýnmak, ölçülü davranmak demektir. Allah (c.c.)'ýn haklarýyla ilgili konularda ihtiyatla hareket etmek caiz, kul haklarýyla ilgili konularda ise caiz deðildir. Örneðin, namaz insanlar üzerinde Allah (c.c.)'ýn bir hakkýdýr. Kýlýnan bir namazýn sahih olup olmadýðý fýkýh açýsýndan þüpheli ise ihtiyatla hareket edilip bu namazýn iade edilmesi, yani yeniden kýlýnmasý gerekir. Çünkü üzerine gerekmeyen bir þeyi eda etmek, üzerine gerekeni terk etmekten daha iyidir. Halbuki kul haklarýyla ilgili bir konuda örneðin, tazminat ödenip ödenmeyeceði þüpheli olan bir durumda ihtiyatla hareket edilip tazminat ödenmesi gerekmez, çünkü þüphe ile tazminat ödenmez, kesinlik olmasý gerekir. Diðer yandan ayet ve hadisle konulan had cezalarý þüphe halinde düþer. Hz. Peygamber þöyle buyururlar: "Gücünüzün yettiði kadar, þüphelerle hadleri düþürünüz" [1] Bu durumda, þüphe bulunduðu halde cezanýn uygulanmasý ihtiyat sayýlmaz. Yemesi veya içmesi haram olan bir madde ile tedavi konusunda, dinin emir ve yasaklarýný bilen müslüman doktorlarýn aðýrlýk kazanan görüþleri, haram olan maddeyi (ancak o konu ve gerekli miktarý ile sýnýrlý olarak) helal kýlar. Burada 'zaruretler sakýncalý olan þeyleri mübah kýlar' kuralý iþletilir. Ýhtiyata uyuyorum, diye tedaviden kaçýnmak caiz deðildir. Çünkü Kur'an-Kerim'de: "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayýnýz." [2] buyurulmuþ, Hz. Peygamber (s.a.v.) de "Tedavi olunuz" [3] buyurmuþtur. Bazý Ýslâm bilgilerine göre, su bulamayan kimsenin vakit namazlarýný kaçýracaðýndan kuþkulanmasý halinde, teyemmüm edip, namaz kýlmasý, daha sonra kaza etmesi daha ihtiyatlýdýr. Çünkü bu, namaz borcundan yüzde yüz kurtulmayý ifade eder. [4] Baþka bir örnek, öðle ve ikindi namazlarýnýn vakti meselesidir. Ebu Hanife'den gelen saðlam görüþe göre, öðlen vakti güneþin zevalinden, yani gökyüzünün ortasýndan batýya meylettiði zamandan, gölgenin iki misli olduðu ana kadardýr. Ancak Ebu Hanife'den baþka bir rivayete, Ebu Yusuf, Züfer ve Ýmam Þafiî, Ýmam Malik ve Ýmam Ahmed b. Hanbel'e göre, öðlenin vakti, gölge bir misli oluncaya kadardýr. Diðer yandan Ebu Hanife'den ; 'Eþyanýn gölgesi bir misli olunca öðlenin vakti çýkar, fakat iki misli olmadýkça ikindinin vakti girmez' görüþü de nakledilmiþtir. Bu duruma göre, bir misli ile iki misli arasýnda þüpheli ve boþ bir vakit var, demektir. Bu ihtilafý çözmek ve sonuçtan emin olmak için ihtiyatlý davranmak tavsiye edilmiþtir. Burada ihtiyat; öðleyi gölge bir misli olmadan kýlmaktýr. Böylece bu iki namaz ittifakla vakitlerinde eda edilmiþ olur. [5] Ancak þüpheden kaçýnmak endiþesiyle her ihtilaflý olan konuda aðýr olanýný almak ihtiyat sayýlmaz ve Ýslâm'ýn 'kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn' prensibiyle baðdaþmaz. Ýhtilaflý olan konularda yapýlacak olan þey, delillerin incelenmesidir. Daha saðlam delil ortaya çýkýnca ona göre amel edilir. Bu araþtýrmayý kiþi kendi yapamýyorsa, "Eðer siz bilmiyorsanýz, bilenlere sorun" [6] diye buyurulan ilahi emre göre o konuda uzman bir bilgine sorarak, sonuca ulaþabilir. Gözleri görmeyenlerin ihtiyatsýzlýðý sonunda kendilerini düþürebileceðinden zararlarýnýn giderilmesi kolay olur. Halbuki, dini ve dünyevi iþlerde ve özellikle ülkelerin yönetiminde ihtiyatsýzlýk edip büyük zararlara neden olanlarýn bu kayýplarýnýn giderilmesi kolay olmamaktadýr. Bundan dolayý her iþte ihtiyatý (tedbiri) elden býrakmamak gerekir. Hatta savaþta düþmana üstün gelip kesin sonuç alýnacaðý sýrada bile ihtiyatla hareket etmelidir. Ýhtiyat üzere hareket edenler her ne kadar davranýþlarýnda yavaþ gibi görünürlerse de ulaþýlmasý gereken hedefe ihtiyatsýzlardan önce ulaþýrlar. Ýhtiyatsýzlarýn baþarýyý engelleyici þeytaný, kendi acelecilikleridir. Dünyada herkese güven duymakla görevli sayýlmayýz. Ýliþki kuracaðýmýz ve kendisiyle bir iþ yapacaðýmýz kiþi hakkýnda iyi kiþilerden olduðunu, güvenilir kiþi oluþunu duymuþ olsak bile 'belki duyduklarýmýzda yanlýþlýk, eksik veya fazlalýk vardýr. Kiþileri ve konuyu biraz inceleyelim.' demek her ne kadar Sû-i zan hükmünü alýrsa da günah sayýlmaz. 'Peþin karar sû-i zandýr' sözü bu ifademizi kuvvetlendirir. [7] [1] Ebu Davud, Salât, 114; Tirmizi, Hudud, 2. [2] Bakara sûresi, 2/195. [3] Tirmizi, Týb, 2; Ebu Davud, Týb, 1, 11; Ýbn Mace, Týb, 1. [4] Ýbn Abidin, Reddü'l-Muhtar. [5] Ýbn Abidin, a.g.e. 1/359. [6] Nahl sûresi, 16/43. [7] Tasvir-i Ahlâk, A. Rýfat. FETHULLAH GÜLEN Üstad Hazretleri, onca mücadelesi ve meþgalesine raðmen evrâd u ezkâr mevzuunda hiç mi hiç kusur etmemiþti. Mecmûatu'l-Ahzâb'ý onbeþ günde bir hatmediyordu. Kitabýnýn kenarlarýna notlar düþmüþ, "Ben bu duayý böyle anlýyorum, þunu da þöyle anlýyorum.." kayýtlarý koymuþ. Vakýa, zikri umumî manada ele aldýðýmýzda Kur'an okumak, hadis-i þeriflerle meþgul olmak ve tevhidden bahsetmesi itibarýyla Risaleleri müzakere ve mütalaa etmenin de bir zikrullah olduðunu söyleyebiliriz. Çünkü o tür eserleri okurken de, Cenâb-ý Hakk'ý, icraatýyla, tasarrufât-ý Sübhâniyesiyle kalben ve ruhen yâd ediyoruz. Ama Üstad Hazretleri, zikre hiç doyamamýþ; her fýrsatý Allah'ý (cc) anma adýna çok iyi deðerlendirmiþ. Zikri, Risalelerin içine, baþka mevzularýn arasýna içirmiþ. Sürekli Rahman u Rahîm'i hatýrlatmýþ, zikrullahý nazara vermiþ; diðer ibadetler ve salih ameller kendi çerçeveleri içinde eda edilirken, Allah'ý (cc) anmada da kusur yapýlmamasý lazým geldiðini anlatmýþ. Hayatýný, Cevþen, Celcelûtiye, Evrâd-ý Kutsiye-i Þah-ý Nakþibendiye, Münâcâtü'l-Kur'an, Tahmîdiye ve Sekîne gibi atkýlar üzerinde örgülemiþ. Ümit ediyorum, bugünün âbid ve zâhidleri de zikre çok önem veriyor ve onu artýrma, Allah'ý (cc) daha çok anma yollarý arýyorlardýr. Fakat biz O'nu ne kadar anarsak analým, ibadetlerimiz ne kadar çok olursa olsun, zikrin hakkýný vermiþ olamayýz. Bundan dolayýdýr ki, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) günün dörtte birini kendisine salât u selam okumaya ayýran bir zatý istihsan buyuruyor; ama yine de "Artýrsan daha iyi olur." diyor. Günün yarýsýný salât u selama ayýrdýðýnda yine artýrsan" diyor ve günün üçte ikisini zikre ayýrýp salavât okumuþ olarak gelince "Çok iyi de, artýrsan daha iyi olur." buyuruyor. Efendimiz her defasýnda "hel min mezîd - daha yok mu?" diyor; çünkü -Üstad'ýn ifadesiyle- O'na ulaþmada en önemli vesilelerden biri, "Bismillahirrahmânirrahîm", diðeri de Allah Resûlü'ne (sallallahu aleyhi ve sellem) salât ü selam okumaktýr. 1-Üstad Hazretleri, onca mücadelesi ve meþgalesine raðmen evrâd u ezkâr mevzuunda hiç mi hiç kusur etmemiþti. 2- Yapýp ettiklerinize güvenip evrâd u ezkârýnýzda kusur ederseniz, iþte o zaman en büyük kusuru yapmýþ olursunuz. 3-Duaya karþý gevþek davrananlar, tembel kimselerdir. Öylelerinin baþkalarýna müessir olmasý da düþünülemez. Þeytanýn fýsýltýlarý "Biz milletimize hizmet ediyoruz, insanlara Allah'ý (cc) anlatýyoruz, yol kaçkýnlarýný hidayete çaðýrýyoruz.. evrâd u ezkârda kusur etsek de, bazen okumasak da olur.." þeklindeki mülahazalarýn bir kuruntu ve þeytan fýsýltýsý olduðunu düþünüyorum. Hayýr, yapýp ettiklerinize güvenip evrâd u ezkârýnýzda kusur ederseniz, iþte o zaman en büyük kusuru yapmýþ olursunuz. Eðer, çaðýrdýðýnýz davaya yürekten baðlýysanýz, o dava sizin içinizde maðmalar gibi köpürmeli ve size, güle âþýk bülbül gibi aþk besteleri söyletmeli deðil midir? Seherler sizin Cenâb-ý Hakk'a karþý muhabbet türkülerinizi dinlemeli deðil midir? Hiçbirimiz, Üstad'dan daha ileri bir seviyede hak ve hakikati anlatma, i'lâ-yý kelimetullahta bulunma gayreti içinde olamayýz. Hiçbirimiz dine ve ülkeye hizmette onun kadar cehd, himmet ve meþguliyete sahip deðiliz. O, bizim altýndan kalkamayacaðýmýz hizmetlerinin yanýnda evrâd u ezkârýnda da hiç mi hiç kusur etmemiþtir. En aðýr þartlar altýnda Risaleleri yazmýþ, tashih etmiþ, onlarý çoðaltýp her tarafa daðýtmýþ, talebe yetiþtirmiþ, ehli dünya ile yaka-paça olmuþ, hapishanelerde gezmiþ-dolaþmýþ, fakat evrâd u ezkârýný hiç aksatmamýþtýr. Talebelerinin þehadetiyle o, gecelerde, göz kamaþtýran bir huþû ile sabaha kadar ubudiyette bulunmuþ; yaz-kýþ bu âdetini deðiþtirmemiþ; teheccüd, münâcat ve evradlarýný asla terk etmemiþtir. Hattâ bir Ramazan-ý Þerif'te Cumanýz Mübarek Olsun... "Allahým, tenbellikten, bunaklýk vâki' olacak derecede ihtiyarlýktan, ihtiyarlýk çöküntüsünden, ma'sýyet mahallerinde bulunmakdan, borçluluktan, kabir fitnesinden, kabir azâbýndan, ateþ fitnesinden, ateþ azâbýndan ve zenginlik fitnesinden sana sýðýnýrým." Amin ESMAÜL HÜSNA EL-CEBBAR "Kýrýlaný saran, bozulaný düzelten, her þeyden yüce ve dilediðini zorla yaptýran" manalarýna gelen "Cebbar" ismi Kur'an-ý Kerim'de Haþr 23 de bir defa zikredilmiþtir. Peygamberlere isyan bayraðýný çeken ve kendi koyduðu kurallara uyan yöneticiler için zorba anlamýnda Cebbar kelimesi kullanýlmýþtýr. Denizde balýklarýn, havada kuþlarýn, karada hayvanlarýn ve aðaçlarýn kýrýklarýný saran "Cebbar" olan Rabbimizdir. Ýnsanlýk ailesi ise altý milyar insanýn saðlýk sorunlarýný çözememiþtir. Cebbar olan Rabbimiz dünya yaratýlalýdan beri yarattýklarýnýn kýrýklarýný onarmaya devam ediyor. Cebbara iman eden mü'min insan, hayvan ve diðer yaratýklarýn yarasýna merhem, kýrýðýna sargý olur. Onlarý kendine doðru yükseltir, yüceltir. DUA DUA ÝNSANI OLMA pek þiddetli hastalýkta, altý gün bir þey yemeden savm-ý visal tutmuþ; ama ubudiyetteki mücahedesinden vazgeçmemiþtir. Komþularý her zaman derlermiþ ki: "Biz, sizin Üstad'ýnýzý sekiz sene boyunca yaz ve kýþ gecelerinde hep ayný vakitlerde kalkýp sabaha kadar hazin ve muhrik sedasýyla münacat okuyorken görür, onun mahzun sesini dinler; böyle fasýlasýz ve devamlý mücahedesine hayretler içinde kalýrdýk." Üstad, bir taraftan, sabahlara kadar bülbüller gibi sevda besteleri dinletmiþ dört bir yana. Diðer taraftan da, "Bu gece evrâd okurken aklýma þöyle bir þey geldi.. Ben böyle sesli, açýktan açýða okuyorum.. dedim ki acaba baþkalarý sesimi duyuyorsa, bu okumama riya girer mi?.." gibi mülahazalarla dolmuþ boþalmýþ, bu endiþesine cevaplar aramýþ ve neticede þöyle demiþ: "Þeâir-i Ýslâmiyeye temas eden ibadetlerin izharlarý, ihfâsýndan çok derece daha sevaplý olduðunu, Hüccetü'l-Ýslâm Ýmam-ý Gazâlî (ra) gibi zatlar beyan ediyorlar. Sâir nafilelerin gizli yapýlaný çok sevaplý olduðu halde, þeâire temas eden, hususan böyle bid'alar zamanýnda ittibâ-ý sünnetin þerafetini gösteren âdet ve ibadetleri açýktan yapmak ve böyle büyük kebâir içinde, haramlarý terk edip takvâyý izhar etmek, deðil riya, belki ihfâsýndan pek çok derece daha sevaplý ve hâlistir." Evet, o ömür boyu hep koþmuþ durmuþ; ama iþi sadece evrâd u ezkâr olan bir insan diyebileceðimiz þekilde de bir zikir kahramaný olarak yaþamýþ; Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) bu asýrdaki bir izdüþümü gibi davranmýþtýr. Hani, Allah Resûlü'nü, aile riyaseti durumunda gördüðümüz zaman, "Bu insan sadece bu iþ için yaratýlmýþ." deriz; çünkü O, bir eþ ya da bir baba olmanýn hakkýný kusursuz eda eden eþsiz bir aile reisidir. Fakat O'nu talim ve irþad vazifesi baþýnda görünce de "Hayýr, O'nun iþi irþaddýr." diyeceðimiz kadar o meselede de aþkýn olduðunu görürüz. O'nu ordusunun baþýnda gördüðümüz zaman vazifesinin sadece askerlik olduðu zehabýna kapýlýrýz. Hele bir de dua atmosferli dünyasýna girersek "Efendimiz bütün ömrünü adeta duaya vermiþ, duadan baþka hiçbir þey söylememiþ." deriz. O diðer üstünlüklerinin ötesinde bir dua insanýdýr. Peygamber mesleðinin arkadan gelen þehsüvarlarý da bu hususta ona benzemiþlerdir, bundan sonrakiler de mutlaka Dua Ýnsaný'na benzemek zorundadýr. Duaya karþý gevþek davrananlar Öyleyse, duaya karþý gevþek davrananlar, tembel ve kendini miskinliðe salmýþ kimselerdir. Öylelerinin baþkalarýna müessir olmasý da düþünülemez. Müessiriyet Allah'la (cc) irtibatýn sýký ve sýcak olmasý ölçüsünde müyesser olur. Duasýzlar ve Cenâb-ý Hakk'la ciddi bir irtibatý olmayanlar, çok þey yaparlar; fakat yaptýklarý þeylerin bereketi olmaz. Ýþe bereket katacak yegâne iksir, Allah'la (cc) münasebetin sýcaklýðý ve derinliðidir. Her an O'nu anma.. ömrün her karesini O'na ait hatýra ve O'na yükselen yakarýþlarla doldurma çok önemlidir. Hâsýlý, zikir bütün ibâdetlerin özüdür ve bu özün özü de Kur'an-ý Kerîm'dir. Ondan sonra da, Peygamber Efendimiz'den (sallallahu aleyhi ve sellem) sâdýr olan nurlu sözler gelir. Kitap, sünnet ve selef-i salihînin eserlerinde, en çok zikrullaha tergîb ve teþvîk yapýlmýþtýr. Namazdan cihada kadar o, her ibadetin içinde can gibidir, kan gibidir. Ancak, herkesin zikri, zikredilenin onun duygularý üzerindeki te'siri ölçüsündedir. Bazýlarý, Cenâb-ý Hakk'ý anarak bir sýrlý yol ile kalbinde O'na ulaþýr. Bazýlarý da vicdanlarýnda O'nu "kenzen" bilir ve derûnlarýndaki nokta-i istinât ve nokta-i istimdât sayesinde sürekli maiyyette olur. Bu seviyenin insanlarý için her yeni anýþ, bir inkýtâ vesilesi olmasý itibarýyla cehalettir, "Allah biliyor ki, ben O'nu þimdi anmýyorum, anmak da ne demek, ben O'nu hiç unutmadým ki..!" sözü de bu anlayýþtaki insanlarýn düþüncelerini ifade etmek için sâdýr olmuþtur. "Allah'ým! Bedenime saðlýk ver, gözüme saðlýk ver, saðlýðý benim varisim kýl (son nefesime kadar beni saðlýklý eyle). Halîm ve kerîm olan Allah'tan baþka ilah yoktur. Ulu arþýn sahibi Allah'ý noksan sýfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" (Tirmizî, "De'avât", 66) SAHABE HAYATI HZ. ÜSEYD BÝN HUDAYR (r.anh) Medîne'ye Ýslâmiyeti öðretmek için gelen Mus'ab bin Umeyr Medîne'de fevkalâde bir gayretle çok kimsenin müslüman olmasýný saðladý. Faaliyetlerini yürütmek üzere Sa'd bin Mu'âz'ýn teyzesinin oðlu olan Es'ad bin Zürâre'nin evine yerleþmiþti. Bu sebeple Sa'd bin Mu'âz, o zaman Araplar arasýnda akrabaya karþý hakâretten kaçýnmak âdet olduðu için, bu iþe mâni olma teþebbüsünde de bulunamadý. Sen iþini bilen adamsýn Ancak bir kabîle reisi olarak bu iþe de el koymak istiyordu. Bu maksatla kabîlesinin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr'a dedi ki: - Sen, iþini iyi bilen, kimsenin yardýmýna muhtaç olmayan bir adamsýn! Zayýflarýmýzýn inançlarýný bozmak için mahallemize gelmiþ olan bu adamý, yanýmýza gelmekten men et! Es'ad bin Zürâre akrabam olmasaydý, bu iþi kendim hallederdim. Bunun üzerine Üseyd bin Hudayr, Mus'ab bin Umeyr'in bulunduðu eve giderek dedi ki: - Sizi, bize getiren sebep nedir? Zayýflarýmýzýn inançlarýný mý bozacaksýnýz? Eðer, hayatýndan olmak istemiyorsan yanýmýzdan ayrýlýp gidersin. Mus'ab bin Umeyr, ona yumuþak bir sesle cevap verdi: - Hele biraz otur, sözümüzü dinle! Beðenirsen kabûl edersin, beðenmezsen dinlemekten yüz çevirirsin. Mus'ab bin Umeyr ona, Kur'ân-ý kerîm okudu. Ýslâmiyeti anlattý. Onun tatlý konuþmasý, insanýn kalbine iþleyen sözleri ve hoþ sesiyle okuduðu Kur'ân-ý kerîm âyetleriyle, kendinden geçen Üseyd bin Hudayr dedi ki: - Bu, ne kadar güzel, ne kadar yüce söz. Bu dîne girmek için ne yapmak lâzýmdýr? Ne yapmasý lâzým geldiðini anlattýlar ve Üseyd bin Hudayr, Kelime-i þehâdet söyliyerek müslüman oldu. Büyük bir huzur içerisinde olduðu hâlde Mus'ab bin Umeyr'e þöyle dedi: - Arkamda bir adam var. Ben hemen gidip onu size göndereyim. Eðer o müslüman olursa, Medîne'de onun kavminden îmân etmedik hiç kimse kalmaz. Sonra kalkýp sür'atle gitti. Doðruca Sa'd bin Mu'âz'ýn yanýna varýnca, Müslüman olduðunu söyledi. Bunu gören Sa'd þaþýrarak hiddetlendi ve Mus'ab bin Umeyr'in yanýna koþtu. Yanýna varýnca sert ve kýzgýn bir tavýrla konuþmaya baþladý. Mus'ab bir Umeyr, ona da gâyet yumuþak konuþtu ve oturup biraz dinlemesini söyledi. Sa'd, bu nâzik konuþma karþýsýnda yumuþayýp oturdu ve konuþulanlarý dinlemeye baþladý. Hepiniz îmân etmedikçe : Mus'ab bin Umeyr, ona da islâmiyeti anlattý ve Kur'ân-ý kerîmden bir miktar okudu. Kur'ân-ý kerîm okunurken Sa'd'ýn yüzü birdenbire deðiþiverdi. O da orada müslüman oldu. Kendinde duyduðu üstün bir hâlin ve rahatlýðýn þevkiyle derhal kavminin yanýna gidip, onlara müslüman olduðunu söyledikten sonra sözlerini þöyle tamamladý: - Hepiniz îmân etmedikçe sizin erkek ve kadýnlarýnýzla konuþmak bana harâm olsun! Bunun üzerine kavmi hep birden islâmiyeti kabûl etti. O gün kabîlesinden îmân etmedik kimse kalmadý. Üseyd bin Hudayr bütün güç ve kuvvetini, maddî ma'nevî imkânlarýný islâm uðrunda kullandý. Medîneli Müslümanlardan 75 kiþi ile ikinci Akabe bî'atýna katýldý. Peygamberimizin bu Müslümanlar içerisinden seçtiði on iki temsilciden birisi de Üseyd bin Hudayr'dýr. Hz. Üseyd, Resûlullah efendimizin bütün savaþlarýnda yer aldý. Canýný ve varlýðýný bu yola adadý. Uhud savaþýnda Evs kabîlesinin sancaðý Hz. Üseyd'de idi. Bu savaþta cesâret ve secaat örnekleri gösterdi. Yedi yerinden aðýr bir þekilde yaralandý. Mücâhidler Medîne'ye döndükten hemen sonra, Peygamber efendimiz, müþriklerin geri dönüp Medîne'ye baskýn yapma ihtimalini göz önünde tutarak, Hz. Bilâl'e, "Resûlullah düþmanýnýzý takip etmenizi emrediyor!" diye seslenerek müslümanlara duyurmasýný emretti. Dertlerini unutturdu Bu sýrada Üseyd yaralarýný tedâvi ettirmek istiyordu. Resûlullah'ýn da'vetini iþitince dedi ki: - Ýþittim, Allah'ýn Resulünün emrine boyun eðiyorum! Sonra Üseyd bin Hudayr, silâhýný eline aldý. Yaralarýnýn tedâvisine ehemmiyet vermeyerek Peygamberimizin yanýna geldi. Hazýr olduðunu söyledi. Cihâd da'veti ve Resûlullah'ýn emri, ona, bütün dert ve yaralarýný unutturmuþtu. Uhud savaþýndan sonra bir gün Mekkeliler Peygamber efendimizi öldürmesi için bir bedevîyi kirâlýk kâtil tuttular. Bedevî Medîne'ye gelerek Peygamber efendimizin bulunduðu yeri öðrendi. Peygamber efendimiz bu sýrada Abdülesheloðullarýnýn yanýnda idi. Eshâb-ý kirâm Peygamberimizin mübârek sohbetini tatlý tatlý dinlerken, bedevî girdi. Peygamberimiz adamýn durumundan þüphelenmiþti. Buyurdu ki: - Þu adamýn niyeti kötü. Suikastte bulunmak istiyor. Az sonra bedevî yaklaþarak sordu: - Abdülmuttalib'in torunu hanginizdir? Peygamberimiz; - Abdülmuttalib'in oðlu benim, diye karþýlýk verdiler. Sana doðruluk fayda verir Bedevî, kötü maksadýný gerçekleþtirmek üzere Resûlullaha doðru ilerlerken, Üseyd bin Hudayr eteðinden tutarak hýzla çekti. Bir anda bedevînin, elbisesi içerisinde gizlediði hançeri ortaya çýktý. Hz. Üseyd, adamýn yanýna vararak onu te'sîrsiz hâle getirdi. Bedevî, "Canýmý baðýþla, yâ Muhammed!" diye baðýrýyordu. Peygamber efendimiz bedevîye buyurdu ki: - Bana doðrusunu söyle, buraya niçin geldin? Eðer doðrusunu söylersen doðruluk sana fayda verir. Yalan söylersen bu senin için iyi olmaz. Yapmaya kalkýþtýðýn iþten zâten haberim var. Bunun üzerine bedevî, kendisinin müþrikler tarafýndan kiralandýðýni itiraf etti. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz, kendisini öldürmeye gelen bedevîye; - Ben seni serbest býrakýyorum. Nereye gitmek istersen git, yahut senin için bundan daha hayýrlý olaný tercih et! buyurarak onu islâma da'vet etti.

10 HABER 10 Sýklýk Tabiat Parký hayvan varlýðý zenginleþiyor "Batýya Doðru Akan Nehir" sergisi ilgi çekti Hitit Üniversitesi tarafýndan "Batýya Doðru Akan Nehir" konulu fotoðraf / resim sergisi ve "Medeniyeti Yeniden Düþünmek" isimli panel düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektörlük binasýnda gerçekleþtirilen sergi açýlýþýna Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Osman Eðri, Prof. Dr. Bekir Karlýða, Prof. Dr. Mehmet Azimli ve Prof. Dr. Mehmet Evkuran, akademisyenler ve çok sayýda öðrenci katýldý.açýlýþýn ardýndan sergi hakkýnda konuþan Milletler Ýttifaký Baþkoordinatörü Prof. Dr. Bekir Karlýða, Batýya Akan Nehir isimli projeye 2005 yýlýnda baþlandýðýný ve 2005 yýlýnda MEDAM'ýn kurulduðunu söyledi yýlýna kadar 2 yýl hazýrlýk, 1 yýl çekim ve 1 yýl da prodüksiyon çalýþmasý yapýldýðýný anlatan Karlýða, 16 ülkede yapýlan çekimde 4 yönetmen ve çok sayýda personelin görev aldýðýný söyledi. Bu proje ile genellikle savaþ filmleri çeken John Milius'un ilk defa bir barýþ filmine imza attýðýný belirten Prof.Dr. Karlýða, sergide beðeniye sunulan fotoðraflarýn da BBC'ye program yapan firmanýn personeli tarafýndan çekildiðini kaydetti. 7 bölümden oluþan belgeselin 32 ülkenin televizyonunda yayýnlandýðýný ayrýca Avustralya'da da 3 yýldýr yayýnda olduðunu ifade eden Karlýða, bu belgeseli bazý üniversitelerin de derslerinde gösterdiðini ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var" Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Medeniyeti Yeniden Düþünmek" isimli panele konuþmacý olarak katýlan Milletler Ýttifaký Baþkoordinatörü Prof. Dr. Bekir Karlýða, dünyanýn bazý gruplar tarafýndan bir vahþete doðru sürüklenmek istendiðini ifade etti. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nde düzenlenen panele konuþmacý olarak Prof. Dr. Bekir Karlýða, Prof. Dr. Mehmet Azimli ve Prof. Dr. Mehmet Evkuran katýldý. Panelin açýþ konuþmasýný yapan Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Osman Eðri, Türk toplumunun geçmiþte deðiþik yerlerde yaptýðý eserlerle nasýl övünüyorsa Batý toplumunun da kendi eserleri ile övündüðünü söyledi. Kiþilerin kendini tanýdýkça deðerleri ile iliþkisinin de daha iyi olacaðýný anlatan Eðri, medeniyetlerin ittifakýna ihtiyaç bulunduðunu belirtti. Panel baþkaný Prof.Dr. Mehmet Evkuran ise yaptýðý konuþmada medeniyeti düþünmenin insaný düþünmek anlamýna geldiðini, tarihte çok sayýda güçlü iktidarlar olduðunu ancak bir medeniyet kalýntýsý býrakmayanlarýn da unutulmaya yüz tuttuðunu söyledi. Medeniyetlerin hareketlerinde duraksamalar ve hareketlenmeler olduðunu ama bir vizyonu olmayanlarýn kuruyup bataklýða döndüðünü ifade eden Evkuran, ayrýmlarýn her zaman tehlikeli olduðunu ve medeniyetler arasý ittifaktan yana olduklarýný söyledi.ýslam ve Müslümanlara yönelik bir önyargý bulunduðuna dikkat çeken Evkuran, Batýnýn Ýslam'ý çölün harap olmuþ bölgelerinde yaþayanlarýn dini olarak gördüðünü ancak bunun bir de Akdeniz tarafýnýn bulunduðunu belirtti. Prof.Dr. Bekir Karlýða ise tarihin en büyük medeniyetlerinden birine ev sahipliði yapmýþ olan Çorum'da olmaktan mutluluk duyduðunu ifade ederek, Çorum'da medeniyetleri düþünmenin kendisi için çok anlamlý olduðunu dile getirdi. Medeniyetin yeniden düþünülmesi gerektiðini ve dünyanýn bir vahþete doðru sürüklenmek istendiðini belirten Karlýða, dünyayý kan gölüne çevirmek isteyen ve bunu kendine görev edinmiþ gruplarýn bulunduðunu anlattý.sadece medeniyetler çatýþmasý olarak düþünülmemesi gerektiðini ayný medeniyete sahip insanlarýn bile birbirini boðazlar hale geldiðini kaydeden Karlýða, 2 yýldýr Suriye'de insaný insanlýðýndan uzaklaþtýracak vahþet görüntülerine herkesin þahit olduðunu dile getirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Yaban hayvanlarýnýn doðal ortamda tanýtýmýnýn yapýlacaðý 'Çorum Fauna Tanýtým Alaný'na 7 adet yeni hayvan getirildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Çorum Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa yürütülen proje kapsamýnda Sýklýk Tabiat Parký'na Giresun'dan 1 adet geyik, Artvin'den getirilen 1 dað keçisi ile Ordu'dan getirilen 5 karaca alana býrakýldý. Son olarak getirilen hayvanlarla birlikte tabiat parkýndaki hayvan sayýsý ise 24'e yükseldi. Burada konuþan Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, Türkiye'de ilk defa fuar tanýtým alaný projesi olduðunu belirtti. 51 dönümlük alan içerisinde çok sayýda yaban hayvanýn olduðunu dile getiren Temel, ''Býrakýlan hayvanlarýn yem ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için yem bitkileri ekilerek, meyve fidanlarý dikiliyor. Ýlk olarak geçtiðimiz yýl 4 adet karaca getirilerek býraktýk. Karacalarýn 2 adeti Osmancýk'ta daha önce yavru olarak bulunan ve 3 yýldýr bakýmý Osmancýk Belediyesi tarafýndan yapýlan karacalardý. 1 adeti Ordu'dan ve 1 adeti de Samsun'dan getirilmiþti. Alana salýnan hayvanlarýmýz yavruladý. Þuanda 3 adet yavru karaca, 1 adet yavru geyik ile 1 adet yavru ceylan var'' dedi. Dün alana salýnan hayvanlarla birlikte fauna tanýtým alanýnda 24 yabani hayvan sayýsýna ulaþtýklarýný kaydeden Temel, tanýtým alanýnda yaban hayvanlarýnýn doðal ortamýnda görülmesi dýþýnda ayrýca yakýn illerden yaralý olarak bulunan yaban hayvanlarýnýn tedavisi yapýldýktan sonra rehabilite edileceði bir alan olacaðýný söyledi. Sýklýk Tabiat Parký'nda ayrýca botanik bahçesi ve 15 yaþ büyükler için oyun parký oluþturulduðunu da hatýrlatan Temel, ''Bu tabiat parkýmýz görülmeye deðer. Vatandaþlarýmýz özellikle yaz aylarýnda buralarda hem doða ile iç içe oluyor hemde piknik yapma imkaný buluyor. Buradaki yabani hayvanlarýmýz da buranýn ziyaret edilmesinde önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandý. Kandiber Kalesi restore edilecek Osmancýk Belediyesi'nin uzun süredir üzerinde çalýþtýðý 7 bin yýllýk tarihe sahip Osmancýk (Kandiber) Kalesi'nin restorasyon projesi için ihale hazýrlýðý baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Osmancýk Belediyesi'nin ihale için maliyet ve keþif çalýþmalarýný yürüttüðünü açýkladý. Osmancýk Belediyesi tarafýndan hazýrlatýlan tarihi Osmancýk (Kandiber) kalesinin restorasyon projesi Anýtlar Kurulu'nda onaylanmasýnýn ardýndan belediye ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý ihale hazýrlýklarý için keþif çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, proje ile ilgili þu bilgileri verdi: "Kültür ve Turizm Bakanýmýz Sayýn Ertuðrul Günay'a da proje hakkýnda gerçekleþtirdiðimiz görüþmede bilgiler sunmuþtuk. Ayrýca Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarýmýz Sayýn Özgür Özarslan da ilçemize yaptýðý ziyarette kalemizi incelemiþ çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasýna destek vereceðini söylemiþti. Gerek sayýn bakanýmýzýn, müsteþarýmýzýn ve milletvekillerimizin büyük ilgi gösterdiði projemiz beklediðimiz þekliyle Anýtlar Kurulu'nda onaylanmasýnýn ardýndan iki etapta gerçekleþtirilecek olan proje için ihale çalýþmalarýna baþladýk. -7 BÝN YILLIK TARÝH YENÝDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK- 7 bin yýllýk tarihi bir geçmiþe sahip olan Osmancýk Kalesi'nin gerçekleþtirilecek olan proje ile ilçemizin yeni çekim ve turizm merkezi olmasýna katkýsý büyük olacaktýr. Restorasyon projesi kapsamýnda çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasý, surlarýn saðlamlaþtýrýlmasý, seyir terasý, iki kafeterya yapýlmasý ve en önemlisi de aydýnlatma çalýþmalarý hayata geçirilecek. Yapýlacak bu çalýþmalar tarihi dokuya zarar vermeden gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan gelen heyet keþif için incelemelerde bulundu. Ýlk olarak ýþýklandýrma ve kaleye çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasýnýn amaçlandýðý yürüyüþ yollarý yapýlacak. Ýkinci etap da ise seyir teraslarý ve surlarýn saðlamlaþtýrýlmasý gerçekleþtirilecek" Osmancýk'ta silahlar konuþtu: 3 yaralý Osmancýk'ta iki grup arasýnda meydana gelen silahlý kavgada, 3 kiþi yaralandý. Gemizi Mahallesi'nde meydana gelen olayýn kýz meselesi yüzünden çýktýðý iddia edildi. Hüseyin G. (28), Ýsmail U. (28), Mustafa Y. (29) ile Ertan G. (50) ve oðlu Barýþ G. (27) arasýnda çýkan tartýþma kavgaya dönüþtü. Daha sonra Ýsmail U., yanýnda bulundurduðu pompalý tüfekle rast gele ateþ açýnca, Barýþ G. ile oðlu Ertan G. ve yoldan geçen Mevlüt T. (53) isimli þahýs yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Olayda kullanýlan silahla birlikte Mustafa Y, Ýsmail U. ve Hüseyin G. kýsa sürede yakalandý. Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hematolog Opr. Dr. Merih Kýzýl Çakar, Özel Pýnar Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileriyle bir araya gelerek, lösemi hastalýðý hakkýnda bilgi verdi. Lösemili Çocuklar Haftasý nedeniyle düzenlenen etkinlikte, geleceðin genç saðlýkçýlarýna hastalýk, korunma yolarý ve tedavisi hakkýnda bilgi veren Opr. Dr. Merih Kýzýl Çakar, Özel Pýnar yöneticilerine konuya verdikleri önem için teþekkür ederken, en büyük teþekkürü kendisini ilgiyle takip eden öðrencilerin hakettiðini aktardý. Pýnar Eðitim Kurumlarý Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda okul hakkýnda bilgi verirken, saðlýk meslek derslerinin önemine vurgu yaptý. Alpoðlu konuþmasýnda, "Çorum halkýnýn büyük teveccühü ile kontenjanýmýzý tamamen doldurduk. Þimdi sýrada bu öðrencilerimizi saðlýk ordusuna iyi birer nefer olarak yetiþtirmek var. Benim öðrencilere mesleki eðilimleriyle ilgili önemi anlatmak adýna söylediðim bir söz var. Belki bir eðitimci olarak deðiþik tepkiler alacaðým ama söylemeden geçemeyeceðim. Saðlýk Meslek Lisesi öðrencisinin bir matematik sorusunu cevaplayamamasý hayati tehlike arz etmez ama saðlýk meslek dersi ile ilgili bir konuda yanlýþ yapmanýn ciddi hayati tehlikesi vardýr. Bunun için bizler iþimizin ciddiyetinin farkýndayýz" dedi. Pýnar Eðitim Kurumlarý olarak mesleki olarak öðrencilerini Lösemiyi anlattýlar iyi yetiþtirmenin kaygýsýný yaþadýklarýnýn altýný çizen Kazým Alpoðlu, "Bu amaçla 4 yýllýk bizimle olan birlikteliðinizde sizleri bizimle birlikte koþturacaðýz. Saðlýkla ilgili her konu baþlýðýnda birer muhakkak bir çalýþmamýz olacak. Bu çalýþmalarýmýzdan ilkini þu anda gerçekleþtiriyoruz. 2-8 Kasým tarihlerinde Lösemili Çocuklar Haftasý olarak hayata geçirilen haftamýzla ilgili etkinlik ile baþlatýyoruz. Etkinliðimizle ilgili gün boyunca Lösev genel merkezinden gönderilerek Okul giriþinde açmýþ olduðumuz Lösev standý ile tüm öðrencilerimizin katkýlarýný saðlamaya çalýþtýk. Bununla ilgili Lösev yetkililerine buradan teþekkürlerimi sunuyorum. Tedavisi çok zor bir hastalýk olan Lösemi canavarý ile mücadele eden çocuklarýmýza ve onlara yardým etmeye çalýþan Lösev'e baþarýlar diliyorum. Allah Yardýmcýlarý olsun. Bu etkinliklerimizle bizler de bir parça duyarlýlýk yaratabildiysek, hastalýðý anlatabildiysek ne mutlu bize. Belki bir hasta daha hayata umutla baðlanabilecektir." diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hematolog Op. Dr. Merih Kýzýl Çakar ise, lösemi nedir? Nasýl ortaya çýkar? ve tedavileri hakkýnda bilgi verdi. Pýnar Eðitim Kurumlarý Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, programýn sonunda Hematolog Op. Dr. Merih Kýzýl Çakar'a teþekkür plaketi verdi. Yasin YÜCEL

11 SPOR 11 Siyah beyazlýlara oyuncu takviyesi Belediyespor presle vurmak istiyor Türkiye 3. Ligi 2. Grup'ta mücadele eden 68 Yeni Aksarayspor'da, yönetim kötü gidiþe dur diyebilmek için çareler arýyor. Siyah beyazlýlarda, daha önceden anlaþmaya varýlan Cemil Karakum ile Veysel Ozan Yýldýrým takýma katýldý. Pazar günü deplasmanda Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Aksarayspor'da hazýrlýklar sürüyor. Daðýlgan Tesisleri'ndeki dünkü antrenmana yeni transferler Cemil Karakum ile Veysel Ozan Yýldýrým da katýldý. Kulüp yönetiminden yapýlan açýklamada, 29 yaþýndaki forvet oyuncusu Cemil Karakum'un, takýmýn tecrübeli isimlerinden Gökhan Karakum'un kardeþi olduðu belirtildi. Cemil Karakum'un daha önce Batman Petrolspor, Hatayspor, Orhangazispor, Aydýnspor ve Tekirova Belediyespor formalarýný giydiði belirtildi. Diðer transfer Veysel Ozan Yýldýrým'ýn ise orta sahada görev yaptýðý ve 18 yaþýnda olduðu açýklandý. Yýlýdýrým, Ankaragücü'nde forma giyiyordu. Teknik Patron Ýsa Doðan, 1 haftada art arda 3 maç oynayacaklarýný belirterek, "Pazar günü Çorum Belediyespor, ardýndan Çarþamba günü Elibol Sandýklýspor ile oynadýktan sonra Pazar günü Ünyespor maçý ile 3 maçlýk seriyi tamamlayacaðýz. Hedefimiz en az 2 galibiyet 1 beraberlik almak. Bunun için çalýþýyoruz."dedi. Teknik Direktör Ýsa Doðan, dün Atatürk Stadý'nda Amatör Lig ekiplerinden Karadenizspor ile hazýrlýk maçý oynadý. Doðan'ýn, kart cezalýsý Vakkas ile Ýbrahim'in yerine Yýlmaz Dora ve Ýbrahim Taþkýran'ý hazýrladýðý öðrenildi. SPOR SERVÝSÝ Pazar günü sahasýnda 68 Yeni Aksarayspor'u aðýrlayacak olan Çorum Belediyespor'da bu maçýn hazýrlýklarý dün yapýlan taktik çift kale antrenman ile devam etti. Tüm futbolcularýn katýldýðý antrenmanda Nedim, Ender takýmdan ayrý çalýþýrken, hafif sakatlýðý bulunan Buðra ve yeni hastalýktan çýkan Vedat çift kalede ikinci yarý oyuna girdiler. Çift kale çalýþmasýnda Teknik direktör Sedat Özbað, futbolcularýndan savunmayý geride kurmamalarýný ve rakibe önde pres uygulamalarýný istedi 'da baþlayan ve Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý'nda yapýlan antrenmanda ilk olarak düz koþular ve 5'e 2 top kapma çalýþmasý gerçekleþtirilirken, ardýndan da 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn provasý niteliðindeki taktik çift kale maça geçildi. Teknik direktör Özbað, as takým olarak düþündüðü yeþil takýmda farklý isimlere yer verirken, genç Bilal'in de yeþil takýmda yer almasý dikkatleri çekti. Özbað yeþil takýmda Çaðrý, Osman Bodur, Ýmam, Eray, Yakup, Macit, Oðuzhan Saraçoðlu, Bilal, Erol, Murathan ve Emir onbirine yer verirken, kýrmýzý takýmda ise Utku, Kadir, Kývanç, Okan, M. Akif, Muratcan, Oðuzhan Yalçýn, Emre, Mehmet Keleþ, Furkan ve Ýbrahim Selen yer aldý. Taktik çift kale maçta özellikle futbolcularýn hýrslarý ve kendi içlerindeki rekabet dikkatlerden kaçmazken, çift kale maçý yeþil takým Yakup ve Oðuzhan Saraçoðlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Çorum Belediyespor'da 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapýlacak antrenmanla devam edecek. ADNAN YALÇIN Tatlýlar Kahramantekin'den Türkiye Kamu-Sen Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda sona geliniyor GRUPLARDA 4.HAFTA SONUNDA PUAN DURUMU Ticaret Meslek Lisesi Halý Saha Tesisleri'nde devam eden 3.Kamu-Sen Halý Saha Turnuvasý'nda 4. hafta maçlarý Cumartesi günü oynanan dört karþýlaþma ile tamamlandý. Dörder takýmýn mücadele ettiði C ve D gruplarýnda maçlar geçtiðimiz hafta tamamlanmýþ, Osmancýk Milli Eðitim, Cumhuriyet &Mimar Sinan, Osmancýk Saðlýkçýlar ve Dodurga takýmlarý eleme gruplarýna katýlmayý garantilemiþlerdi. Beþ takýmlý A ve B gruplarýnda ise bu hafta oynanacak maçlar sonunda eleme grubuna katýlacak dört takým daha belli olacak. A ve B grubunda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Milli Emlak&afad takýmlarý turu garantilemiþ gözüküyor. Bu gruplarda hiç puaný bulunmayan Özel Ýdare ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takýmlarý dýþýnda grubun bütün takýmlarýn iddialarý son dakikaya kadar devam ediyor. Çorum Belediyespor'un dün yapýlan taktik çift kale maçý sonrasý yönetici Kerep Kahramantekin aðýzlarý tatlandýrdý. Antrenman sonrasý futbolculara baklava ikramýnda bulunan Kahramantekin, 68 Yeni Aksaray maçýnda da baþarýlar diledi. Futbolcularda yorgun geçen antrenman sonrasý Kerep Kahramantekin'in ikram ettiði tatlýyla yorgunluklarýný attýlar. ADNAN YALÇIN Ýskilip'i sýkýntý bastý Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Ýskilip Belediyespor dün yaptýðý çift kale ile Nevþehirspor maçýnýn provasýný gerçekleþtirdi. Ýskilip Belediyespor dün teknik direktör Nihat Armutçu idaresinde Ýskilip'te taktik provasýný yaptý. Teknik Direktör Nihat Armutçu çift kale öncesinde verdiði bilgide sakatlýðý devam eden Mustafa Veran Yunus Emre ve önceki günkü çalýþmada ciddi sakatlýk geçiren Eray bu maçta oynamalarýnýn mümkün görünmediðini söyledi. Armutçu, kýrmýzý kart cezalýsý Ýlker'inde bu maçta oynamayacaðýný belirterek eksiklikler içinde Nevþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný yapmaya çalýþtýklarýný dile getirerek "Her türlü zorluða sakatlýk sýkýntýsýna raðmen sahaya kazanmak için çýkacaðýz" dedi. Ýskilip'te gerçekleþtirilen çift kalede Nevþehirspor karþýlaþmasýnýn taktik çalýþmasý üzerinde duruldu. Ýskilip Belediyespor bugün yapacaðý tek çalýþma ile Nevþehir Gençlikspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. SPOR SERVÝSÝ

12 Hakemimize yine görev çýktý Ýlimiz Basketbol Klasman Hakemlerinden Haluk Yakýn 9 Kasým Cumartesi günü Sakarya'da oynanacak Sakarya BÞB-Çayýrovaspor Bölgesel Lig 3.hafta karþýlaþmasýnda görev alacak. Teknik Komiserliðini Vijdan Özgür'ün yapacaðý karþýlaþma da Baþ Hakem olarak Mustafa Topaloðlu, hakemimiz Haluk Yakýn ise 1. Yardýmcý Hakem olarak görev alacak. Baskýn deðil, rutin arama Geçtiðimiz gün gazetemizin manþet haberi 'Çorumspor'a þafak baskýný' haberi üzerine emniyet biriminden gazetemize açýklama geldi. Emniyet biriminden yapýlan açýklamada Çorumsporlu futbolcularýn kaldýðý aparta özel olarak bir baskýnýn düzenlenmesinin söz konusu olmadýðýnýn altý çizildi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, apart ve otel gibi konaklama yerlerinde vatandaþlarýn kimliklerinin kayýt altýna alýndýðý ve bu kayýt altýna alýnan isimlerin GBT sorgusunda aranýlan kiþiler olmasý durumunda bu isimlerin emniyet birimlerinin sistemine göründüðü ve bu sistemden de arandýðý belirlenen kiþilerin yerlerinin tespit edilmesi ile emniyet görevlilerinin rutin bir arama görevini yerine getirdiði öðrenildi. EMNÝYETÝN AÇIKLAMASI ÞU SORULARI AKILLARA GETÝRDÝ! Emniyet biriminde gelen bu açýklama, bu konuda bir dizi soruyu akýllara getirdi: Bu sorulardan ilki Türkiye Liglerinde sadece Çorumspor'da mý bakaya durumunda futbolcu var? Soru 2- Diðer kulüplerde bakaya durumunda futbolcu varsa bu kulüpler deplasman maçlarýnda konakladýklarý otellere bu futbolcularýn isimlerini verdiklerinde sisteme düþmüyor mu? Yoksa baþka bir tedbirle bu durumdan kurtulabiliyorlar mý?soru 3- Çorumspor Yönetimi, ligde kalma yarýþýnda bulunduðu diðer kulüplerde bakaya durumunda olduðunu bildikleri futbolcular hakkýnda suç duyurusunda bulunabilir mi? ADNAN YALÇIN Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak emniyete sordu Atak: Yasaklý isem federasyon bana neden sahaya giriþ kart verdi Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, kendisi hakkýnda bulunan statlara giriþ yasaðý hakkýnda yeni bir açýklama daha yaptý. Atak, dün Çorumspor antrenmanýnda yaptýðý enteresan açýklamasýnda Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan þahsýna sahaya giriþ kartý vermesine raðmen emniyet görevlileri tarafýndan halen stata giriþ izni verilmediðini belirterek bu çeliþkili durumun düzeltilmesini istedi.genel Kaptan, açýklamamasýna devam ederek "Benle birlikte stada alýnmayan arkadaþlarýmýza emniyetin stada alýnmayýþýmýz hakkýnda hiçbir etkisi yok deniliyor. Stada alýnmayýþýmýzýn sebebi Siirtspor maçýný federasyon temsilcisi deniliyor. Peki bu ceza federasyon temsilcisinin raporu doðrultusunda bize verildiyse, soruyorum o zaman ayný federasyon bana stada giriþ yasaðým varsa, neden sahaya giriþ Belediyespor 3 puan için kenetlendi Ardý ardýna yaþadýðý puan kayýplarýyla taraftarýný üzen Aksaray Belediyespor, kendi evinde oynayacaðý Çorumspor maçý için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Belediyespor'da tek hedef 3 puan. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Aksaray Belediyespor, Çorum maçýndan 3 puan alarak, yükseliþe geçmek istiyor. Teknik Direktör Muhittin Kýlýç, ligde zor günler geçirdiklerini belirterek, "Pazar günü kendi evimizde Çorumspor'u aðýrlayacaðýz. Bu maçtan alacaðýmýz 3 puan ile moral bulup, yükseliþe geçmek istiyoruz. Taraftarýmýzý bu zorlu maçta bizi yalnýz býrakmamalarý için tribüne çaðýrýyoruz. Onlarýn da desteði ile 3 puaný alýp, yükseliþe geçeceðiz."dedi. SPOR SERVÝSÝ kartý versin. Federasyonun bana verdiði bu sahaya giriþ kartý, benim stada giriþ yasaðýmýn emniyet tarafýndan verildiðinin göstergesi deðil mi?" dedi. ATAK'TAN ÇORUMSPOR'A DESTEK VERENLERE TEÞEKKÜR CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn Çorumspor'u ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak "Sayýn Atlas'a her zaman bizim yanýmýzda olduðu için çok teþekkür etmek istiyorum. Sayýn Atlas gibi, yine her zaman yardýmlarýný ve desteklerini gördüðümüz Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'e, Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a ve MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'a çok teþekkür ediyorum" dedi. ADNAN YALÇIN Esnaf Kefalet Baþkanlýðý da Futsal da 22 Kasým'da yapýlacak olan açýlýþ maçýyla baþlayacak olan Futsal Turnuvasý'nda Esnaf Kefalet Baþkanlýðý da yer alacak. Esnaf Kefalet Baþkanlýðý adýna dün Çorum Gazetesi'ni ziyaret ederek Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç ile bir görüþme gerçekleþtiren Fatih Ahlatçý, turnuvaya katýlmak istediklerini belirtirken, turnuvanýn Çorum'a farklý bir hava katacaðýný söyledi. Sadýç'ta Esnaf Kefalet Baþkanlýðý yetkililerini Futsal Turnuvasý hakkýnda bilgilendirdi. Atlas: Çorumspor'a herkes destek vermeli CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas beraberinde CHP Ýlçe Yönetim Kurulu ve CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým ve CHP Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aðca ile birlikte dün Çorumspor antrenmanýný ziyaret etti. Rötarlý ziyarette futbolculara baklava ikramýnda bulunan Atlas yaptýðý konuþmada, Çorumspor'un bir tarih olduðunu bu tarihi gömmek isteyenlerin olduðunu buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. CHP Ýl Baþkaný konuþmasýnda ilin iþadamlarýnýn Çorumspor'a destek vermesi gerektiðinin altýný çizdi. Ortak payda sözlerinin lafta kalmamasýný vurgulayan Atlas, kendisinin kýrmýzý siyahlý kulübe her zaman desteðini vereceðini ifade ederek "Çorum halký Çorumspor'a karþý duyarsýz kalmamalý, herkes gücü oranýnda destek vermelidir. Ben Çorumspor'a bundan sonraki lig maçlarýnda baþarýlar diliyorum." Dedi. OSMAN SEÇGÝN EHLÝYET SÖZÜ ALDI CHP Ýl Baþkaný konuþmasýný tamamladýktan sonra protokol tribününe hareketlendiði sýrada Çorumspolu futbolcu Osman Seçgin, Atlas'ýn yanýnda gelerek ehliyet almak istediðini ve Atlas'tan bu konuda kendisine yardýmcý olmasýný istedi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn takým antrenmanýný ziyaretinden büyük onur duyduklarýný ifade eden Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak "46 Yýllýk bir çýnardýr Çorumspor, biz bu çýnarýn daha uzun yýllar varlýðýný devam ettirmesi için büyük uðraþ veriyoruz. Bu yolda bize destek veren Genç futbolcunun isteðini kýrmayan CHP Ýl Baþkaný Atlas, ehliyet almasý için Çorumsporlu futbolcuya destek olacaðýný söyledi. ADNAN YALÇIN Ispanak: Atlas'a teþekkür ediyoruz CHP Ýl Baþkanýmýz Cengiz Atlas'a çok teþekkür ediyoruz. Biz Çorumspor yönetimi olarak sayýn Atlas'ýn gösterdiði duyarlýlýðý tüm Çorum halkýndan bekliyoruz."çorumspor Baþkaný Rumi ýspanak, konuþmasýný CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'a Çorumspor formasý hediye ederek tamamladý. Aksaray provasý yapýldý Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Çorumspor, hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaðý Aksaray Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yapýlan çift kale antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sunay Güneþ idaresinde çalýþmalarýný sürdüren Kýrmýzý-Siyahlý takýmda Aksaray maçýnýn provasý niteliðinde yapýlan taktik çift kalede futbolcularýn moralsiz ver durgun olduðu dikkatlerden kaçmadý. Saat 12.00'de baþlayan ve Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý'nda gerçekleþtirilen antrenmanda daha sonra çift kale maça geçilirken, teknik direktör Güneþ, çift kale maç sýrasýnda futbolcularý sýk sýk uyararak yapmalarý gerekenler üzerinde durdu. Çorumspor'da Aksaray hazýrlýklarý bugün yapýlacak antrenmanla devam edecek. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı