Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var""

Transkript

1 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" ile "Hükümlülerin Kamuya Yararlý Ýþlerde Çalýþtýrýlmalarýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" imza landý. Ýþbirliði Protokolü imzalarýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray attýlar. Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü ile Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce takipleri yapýlan mevcut hükümlülere yönelik psikolojik destek saðlayarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla onlarýn iyileþtirme ve topluma kazandýrýlma süreçlerine destek olmak, yeniden suç iþlenmesinin önlenmesi, toplumsal hayata hazýrlanmasý ve topluma kazandýrmak;... SAYFA 3 TE "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var" Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Medeniyeti Yeniden Düþünmek" isimli panele konuþmacý olarak katýlan Milletler Ýttifaký Baþkoordinatörü Prof. Dr. Bekir Karlýða, dünyanýn bazý gruplar tarafýndan bir vahþete doðru sürüklenmek istendiðini ifade etti. SAYFA 10 DA Bekir Karlýða Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü Uslu, Kars-Ardahan-Iðdýr Tanýtým Günlerine katýldý "Ahi Evran Projesini reddetmek akla mantýða aykýrýdýr" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ni reddetmenin akla mantýða aykýrý olduðunu söyledi. ÇESOB'u ziyaret ederek Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Belediye Baþkaný seçilmesi durumunda Çorum'un ve Çorum sanayisinin önünü açacak projelerin her zaman yanýnda olacaðýný kaydetti. SAYFA 3 TE Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü tarafýndan düzenlenen "XI. Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarýþmasý"nda Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Mekatronik Kulübü öðrencileri "Civciv Engelli Aracý Proje Atölyesi" baþlýklý projesi ile ikinci oldu. SAYFA 3 TE "Haber Arkasý"nda Kerbela'yý konuþtular Umut Radyo da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna Alevi Bektaþi inanç önderlerinden Hüseyin Bozdoðan ve Þahin Bolat dedelerin yaný sýra zakir ( Âþýk ) Ahmet Madak konuk oldular.uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide Muharrem Orucu, Hazreti Hüseyin ve Kerbela Þehitleri hakkýnda bilgiler verildi. SAYFA 2 DE Baþkan adayý Daþdan üniversite öðrencilerini dinledi SAYFA 3 TE Kars, Ardahan ve Iðdýr Valiliði; Kars, Ardahan, Iðdýr Serhatlýlar Birliði Federasyonu öncülüðünde, Kars, Ardahan, Iðdýr (KAI) Federasyonu, katýlýmlarýyla ilk kez düzenlenen 7-10 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Kars, Ardahan, Iðdýr Tanýtým Günleri, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde baþladý. SAYFA 7 DE "Çorum'un geleceðini birlikte inþa edeceðiz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaflarý ziyaret etti. "Çorum'un ülke ortalamasýnýn üzerinde büyümesi için çalýþacaðýz" AK Parti belediye baþkan aday adayý Ülker Mavral düzenlediði basýn toplantýsýnda aday gösterilip seçildiði takdirde hayata geçireceði projeleri açýkladý. "Ýþ adamlarýmýzýn önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Damar, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþarahnýncal ile görüþtü. SAYFA 3 TE SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: HABER Hitit Üniversitesi Beder ve Epoka Üniversiteleriyle iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Arnavutluk'ta bir dizi ziyaret ve görüþmelerde bulundu. Baþkent Tiran'da bulunan Beder Üniversitesi Rektörü Dr. Ferdinand Gjana'yý ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, daha önce ikili iþbirliði anlaþmasýnýn bulunduðu Beder Üniversitesi ile Mevlana anlaþmasý da imzaladý. Öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimi konusunda karþýlýklý isteklerin paylaþýldýðý görüþmede, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Beder Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ayhan Tekineþ ve Dil Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Ecirli de hazýr bulundular. Rektör Prof. Dr. Alkan ikinci ziyaretini de yine Tiran'da eðitim-öðretim yapan Epoka Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Remzi Altýn'ý makamýnda ziyaret ederek, ikili iþbirliði konularýný görüþtü. Yapýlan görüþmeler sonrasýnda Hitit Üniversitesi ve Epoka Üniversiteleri arasýnda ikili iþbirliði protokolü ve Mevlana Deðiþim Programý anlaþmalarý imzalandý. Rektör Alkan ve Rektör Yardýmcýsý Eðri Arnavutluk programý çerçevesinde Arnavutluk Bektaþileri Lideri Dedebaba Edmond Brahimaj'ý Tiran'da bulunan Tekke'de ziyaret ederek, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nde yapýlan akademik araþtýrmalar konusunda bilgi paylaþýmýnda bulundular. Bu sene Hitit Üniversitesi Yabancý Uyruklu Öðrenci kontenjanýndan kayýt yaptýran Arnavut öðrencilerin velileri ile de görüþme yapan Rektör Prof. Dr. Alkan, tarihi Akçahisar ve Berat þehirleriyle birlikte, Sarý Saltuk'un makamýný da ziyaret etti. Fatih AKBAÞ Ýmsâk : 04:29 Güneþ : 06:10 Ýþrak 07:02 Öðle : 11:34 Ýkindi : 14:17 Akþam : 16:39 Yatsý : 18:07 Yýldýz Gazetesine bende vardým Oturmuþ yazarlar yazý yazýyor Yazara sordum ismin neydi Demesin mi bana ismim Yasin'di Burada baktým da bir oðlan gördüm Oðlanýn adýný da Yasin koymuþlar Bakýnca çocuða caným kaynadý Ýsmi kendine de ne güzel uymuþ Yasin ismini de Kur'an'da gördüm Allah akýl vermiþ çalýþýr buldum Aklýmý fikrimi hep ona verdim Adýný ismini Yasin koymuþlar Kardeþleriyle birlikte çalýþýr Caný kaynak insanlýða yakýþýr Ýlim bilim yollarýna alýþýr Adýný ismini Yasin koymuþlar Analarý nede güzel doðurmuþ Okula gitmiþte orada okumuþ Hakkýn emriyle nasýl böyümüþ Adýný ismini Yasin koymuþlar Babasý Kadirdir annesi haným Gazeteci olmuþ çalýþýr caným Babasýna Allah saðlýk huzur versin Adýný ismini Yasin koymuþlar Koçak derki Yasin akýllý olsun Hayýrlý kýsmetler evine dolsun Nasibi bol olup hayýrlý olsun Adýný ismini Yasin koymuþlar 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 45. Hafta Ýman ve ilim, ikiz kardeþ ve birbirinden ayrýlmayan arkadaþ gibidir. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri GAZETEYE UÐRAK Rýza Koçak ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: "Haber Arkasý"nda Kerbela'yý konuþtular Umut Radyo da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna Alevi Bektaþi inanç önderlerinden Hüseyin Bozdoðan ve Þahin Bolat dedelerin yaný sýra zakir ( Âþýk ) Ahmet Madak konuk oldular.uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide Muharrem Orucu, Hazreti Hüseyin ve Kerbela Þehitleri hakkýnda bilgiler verildi. Muharrem orucu süresince her akþam vakýf binasýnda "Oruç Açma" etkinliði düzenlediklerini ardýndan "Balým Sultan Muhabbeti" ile Muharrem sohbeti gerçekleþtirdikleri ifade edildi. Programda üzücü Kerbela olayýnýn insanlýk tarihinin kanayan yarasý olduðunu söyleyen Bozdoðan Dede, Hz. Peygamberimizin caný, Fatýma anamýz ve Hz. Ali efendimizin ciðerparesine reva görülen eziyetin Ýslamiyet anlayýþý ile uzaktan yakýndan ilgisi olamayacaðýný belirterek, bu yaklaþýmýn sevgi hoþgörü ve barýþ dinine en büyük zararý verdiðini ifade etti. Yezit ve babasý Muaviyenin Uhud savaþýnda Yýl: 9 Sayý: 2622 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hazreti Hamzayý þehid ederek ciðerlerini söküp yiyen Hind'in torunlarý olduðunu belirten Bozdoðan dede peygamberimiz ve ehlibeytinin ezeli düþmaný olan bu ailenin Kerbela hadisesi ile aslýnda dedelerinin intikamý aldýklarýný kaydetti.peygamberimizin ehlibeytine yapýlan haksýz muameleyi savunacak bir anlayýþýn insanlýkla uzaktan yakýndan ilgisi olamayacaðýný dile getiren Bozdoðan dede "Bu gözü dönmüþ anlayýþ bugün Suriye'de "Allahu Ekber" sesleri arasýnda tekbirler getirerek baþka bir müslümanýn kafasýný kesen ve ciðerlerini söken anlayýþla aynýdýr" dedi. Þahin Polat Dede ise 'müslümaným' diyen herkesin Kerbela olayý karþýsýnda kayýtsýz kalamayacaðýný belirterek "Mazlumla zalimin, haklý ile haksýzýn mücadelesi tarih boyunca var olmuþtur. Yaþam devam ettikçe de bu döngü sürecektir" ifadelerini kullandý.zakir Ahmet Madak ise sazý ile söylediði duygu yüklü mersiyelerle programa renk kattý. Uður ÇINAR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,031 2,032 EUR 2,744 2,745 STERLiN 2,744 3,270 JPY YENi 0,204 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YAÞAM ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO: 23/A OYA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü tarafýndan düzenlenen "XI. Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarýþmasý"nda Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Mekatronik Kulübü öðrencileri "Civciv Engelli Aracý Proje Atölyesi" baþlýklý projesi ile ikinci oldu. Bir proje fikir yarýþmasý olan "Ne Üretelim Proje Yarýþmasý", üniversite öðrencilerini ve yapýlan projeleri, sanayiciler ile buluþturmayý amaç ediniyor. Türkiye'nin birçok yerinden katýlýmýn olduðu yarýþmanýn proje ve proje poster sunum deðerlendirmeleri, öðretim üyelerinden ve sanayicilerden oluþan jüri tarafýndan yapýldý. Yarýþmada derece elde eden Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul koordinatörlüðünde Makine Mühendisliði Mekatronik Kulübü öðrencileri, Baþkan Yasin Can, Danýþman Uzman Ahmet Çini, Oðuzalp Emiroðlu, Samed Özkan Baltacý, Osman Bedrettin Karataþ, Mehmet Arif Palaz, Merve Sancar, Mehmet Mustafa Kýrlý, Engin Karakaya, Abdülaziz Gençtürk, Arda Kýrýk, Selman Balcý ve Elif Güçlü; Üniversite bünyesinde kurulmasý planlanan, Proje Atölyesi'nde CÝVCÝV Engelli Aracý'nýn eksik yönlerinin tamamlanarak seri üretime baþlamayý amaçladýklarýný belirttiler. Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" ile "Hükümlülerin Kamuya Yararlý Ýþlerde Çalýþtýrýlmalarýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü" imzalandý. Ýþbirliði Protokolü imzalarýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray attýlar. Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine Ýliþkin Ýþbirliði Protokolü ile Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce takipleri yapýlan mevcut hükümlülere yönelik psikolojik destek saðlayarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla onlarýn iyileþtirme ve topluma kazandýrýlma süreçlerine destek olmak, yeniden suç iþlenmesinin önlenmesi, toplumsal hayata hazýrlanmasý ve topluma kazandýrmak; Üniversite öðrencilerini, öðretim üyelerini ve imkânlarýný, þehrin kurumlarýyla bir araya getirerek sosyal sorumluluk projeleri geliþtirmek; Üniversiteyi bulunduðu þehrin insanýyla bütünleþtirerek toplumsal dayanýþmanýn geliþmesini saðlayarak, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce takibi yapýlan hükümlülerde iyimserlik duygularýný canlý tutarak hayatla ilgili baðlarýný güçlendirmek amaçlanýyor. Hükümlülerin Kamuya Yararlý Ýþlerde Çalýþtýrýlmalarýna Ýliþkin Ýþbirliði Protokolünde de, Denetimli Serbestlik kapsamýnda haklarýnda kamuya yararlý bir iþte ücretsiz olarak çalýþtýrýlmasýna karar verilen hükümlülerin yeniden suç iþlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleþmesini teþvik etmek, toplumu suça karþý korumak, üretken verimli, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygýlý, sorumluluk taþýyan bir yaþam biçimine uyumunu kolaylaþtýrmak ve evrak bürokrasisini azaltarak emek, kaynak ve zaman kaybýnýn önüne geçilmesi hedefleniyor. Bahadýr YÜCEL Baþkan adayý Daþdan üniversite öðrencilerini dinledi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Av.Ercan Daþdan, Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'nda Hitit Üniversitesi öðrencileri ile bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Daþdan, Çorum'da okuyan öðrencilerin sýkýntýlarý, sorunlarý ve beklentileri hakkýnda bilgi aldý. Gençlere verdiði önemi vurgulayan Ercan Daþdan,"Gençlerimiz bizlere birer emanettir. Onlarýn üniversite tahsil hayatlarý boyunca rahat etmeleri, eðitim ve öðretimlerini en uygun ve en güzel þekilde geçirmeleri için belediyemiz olarak gereken en iyi þartlarý oluþturacaðýz" dedi. Daþdan, "Çorum'a gelerek eðitim alan gençlerimizin ilimizden mutlu bir þekilde ayrýlmalarý bizler için önemledir. Çorum Belediyesini kazandýðýmýz andan itibaren gençlerimizin tüm sorunlarý ile yakýndan ilgileneceðiz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ "Ahi Evran Projesini reddetmek akla mantýða aykýrýdýr" "Çorum'un geleceðini birlikte inþa edeceðiz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaflarý ziyaret etti. Ziyaretler kapsamýnda hem esnaflarla bir araya gelen hem de istek ve taleplerini dinleyen belediye baþkan aday adayý Mehmet Karadað, toplumun tüm kesimleriyle Çorum'un geleceðini birlikte inþa edeceklerini söyledi. Esnaflarýn toplumun temel yapý taþý olduðunu dile getiren Karadað, her alanda geliþmiþ bir Çorum hedeflediklerini belirtti. Çorum'un topyekün kalkýnmasýna yönelik projeler hazýrladýklarýný dile getiren Karadað, "Kenti bir bütün olarak ele alacaðýz. Ortak akýlý ön plana çýkararak kentte yaþanan sorunlara bu anlayýþla çözümler üreteceðiz. Lokal ve geçici çözümlerle uðraþmayacaðýz. Þahsým ve ekibim adil, þeffaf bir yönetimle halkýmýzýn hizmetkarý olacak. Bu anlayýþla hareket edeceðiz, ilimizde sevgi ve barýþ iklimini zirveye çýkaracaðýz. Adil ve eþit bir hizmet üreteceðiz. Belediyecilik hizmetleriyle birlikte bu þehirde sevgi ve barýþ ikliminin geliþmesinin temeli atýlacaktýr. Hiçbir zaman ayrýcalýklý, imtiyazlý bir kesimin oluþmasýna asla izin vermeyeceðiz, nimet ve külfetin adaletli bir paylaþýmla pay edilecek" dedi. Ziyaretlerde sohbet ettiði vatandaþlar ve esnaflar, seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ni reddetmenin akla mantýða aykýrý olduðunu söyledi. ÇESOB'u ziyaret ederek Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Haþim Ahlatcý, Belediye Baþkaný seçilmesi durumunda Çorum'un ve Çorum sanayisinin önünü açacak projelerin her zaman yanýnda olacaðýný kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç tarafýndan hazýrlanan projeye de 'hayýr' denilmemesi gerektiðinin altýný çizen Ahlatcý, "Ahi Evran Sanayi Projesi büyüyen Çorum'a yakýþýr ve Çorum ekonomisine de ciddi katký verir. Bu projeyi reddetmek akla mantýða aykýrýdýr. Çorum sanayisi KSS'ye mahkum edilmemelidir. KSS'de bizim, oradaki esnaf ta bizim ama kimseyi maðdur etmeden çözüm yollarý aramamýz gerekir" dedi. Çorum turizminin de sadece Alacahöyük ve Boðazkale'yle sýnýrlandýrýlmamasý gerektiðini kaydeden Ahlatcý, turistleri þehir merkezine çekmemiz gerektiðini, turistlerin þehir merkezine çekilmesiyle birlikte Çorum esnafýnýn da kazanacaðýný ifade etti. Þehir içi turizm için çalýþmalar yapacaklarýný anlatan Haþim Ahlatcý, "Çorum Belediyesi sadece taþa topraða hizmet etmemeli, insanlara hizmet etmeli. Sanayici ve esnafýn kalkýnmasý için projeler üretmelidir" diye konuþtu.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Belediye Baþkanýnýn þehrin mülki amiri, yol göstericisi olduðunu ifade ederek, ÇESOB'un Belediye Baþkanýndan habersiz bir iþe el atmasýnýn mümkün olmayacaðýný, kurum olarak her zaman belediye ile ortak hareket etmek istediklerini söyledi. Belediyenin yatýrým yapan herkesin önünü açmasýnýn gerektiðini belirten Kýlýç, "Çorum sanayisiyle büyüdükçe havaalaný da demiryolu da kolaylýkla gelir" ifadelerine yer verdi. Ziyarette Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk ve Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut hazýr bulundu.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DOÐALGAZ KULLANANLARIN BÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR-4 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yol ve Ulaþým Hizmetlerinin bütçesi 4 milyon 355 bin lira Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunda Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünün 2014 yýlý bütçesi görüþüldü. Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak meclis üyelerine 2014 yýlý bütçesi hakkýnda bilgiler aktardý. Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünün 2014 yýlý toplam bütçesinin 4 milyon 355 bin lira olduðunu kaydeden Çýplak, bütçenin daðlýmý hakkýnda ise þu bilgileri verdi: Özel Ýdare Evci Belediyesi kanalizasyon projesine destek verecek Mahkeme harç giderleri 50 bin TL, ilan giderleri 20 bin TL, hizmet alýmlarý (dinamit patlatma) 10 bin TL, yol yapým gideri 1 milyon TL, asfalt yama malzemesi alýmý 1 milyon 500 bin TL, trafik levhalarý 100 bin TL, Hdpe boru alýmý 75 bin TL, beton parke taþý 1 milyon 300 bin TL, köprü ve menfez yapýmý 300 bin TL." Fatih AKBAÞ Çocuklarýmýzla mutlaka tatbikat yapalým: ''Söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým ama yaptýrýrsan hiç unutmam ve ihtiyaç halinde doðru dürüst olarak ta uygularým'' sözünden hareketle aile bireyleriyle (3 yaþýndan - 83 yaþýna kadar evde bulunan herkesi dâhil ederek) mutlaka ''DOÐALGAZ TATBÝKA- TI'' yapýlmasý gerekmektedir. Tabii bunun için önce aile bireylerini bilgilendirmek gerekmektedir. Bilgilendirmek içinde doðalgaz ve kullanýmý konusunda doðru bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Çünkü ''Yarým hoca dinden, yarým doktor candan eder'' hesabý bu baðlamda çok yanlýþ bilgilerin olduðunu verdiðim sivil savunma seminerlerde bizzat duymaktayým. (Bu noktada yazdýðýmýz eski makalelerimizi okuyunuz) Efendim ben kendi çocuðumla (yýllar önce ve ortamýný yakaladýðýmda halen yapýyorum) mutfakta doðalgaz kokusu hissettiðinde nasýl hareket etmesi hususunda biraz oyunlaþtýrarak þöyle basit bir tatbikat yaptým. Sizlerle paylaþayým. Önce böyle bir þeyle karþýlaþtýðýnda yapmasý gerekenler hususunda doðru bilgilendirdim. Daha sonra farklý bir zamanda; mutfakta aþýrý þekilde gaz kokusu olmasý nedeniyle ben bayýlma numarasý yaptým. Hemen oðlum koþtu. Kapýyý pencereyi açtý. Doðalgaz vanalarýný kapattý. Çalýþan fýrýna, bulaþýk makinesine dokunmadý. Buzdolabýnýn kapaðýný açýp kapamadý. Dýþ kapýyý açýp, kimse kapýnýn ziline basmasýn diye baðýrdý. Mutfakta yanan elektrik lambasýný söndürmedi. Beni yerimden kaldýramadýðý için ilk yardým olarak baþýmý balkon kapýsý tarafýna çevirdi. Mutfakta cep veya telsiz telefonla konuþmadý. Dýþarýda bulunan telefondan ''187 ÇORUM GAZ ACÝL YARDIM'' numarasýný (mahsustan) arayýp, (acil numaralarýn doðru nasýl aranacaðý hususunda öðrendiði bilgileri kullanarak) acil yardým talep etti. Bu arada eline aldýðý havlu, pike türü bir þeyle mutfaktaki doðalgazý havayý süpürerek dýþarý tahliye etmeye çalýþtý Deðerli okuyucularým; inanýn fazla bir þeye gerek yok bu kadarcýk tatbikatý herkes yapabilir. Yeter ki isteyin. Ama þunu biliniz ki, bu çok basit görülen tatbikat ihtiyaç halinde mutlaka iþe yarayacak, can ve mal kurtaracaktýr. Bunlarla ilgili onlarca örnek mevcuttur. Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunda Boðazkale Ýlçesine baðlý Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan kanalizasyon çalýþmalarýna destek olunmasý ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazýrladýðý rapor görüþülerek karara baðlandý. Rapor hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal þu ifadeleri kullandý: "Komisyonumuzca yapýlan incelemelerde, Ýlimiz Boðazkale ilçesine baðlý Evci Belediye Baþkanlýðý geliþmiþlik endeksinden kaynaklanan nedenlerle, nüfusu ayný olan diðer belediyelerden daha az Ýller Bankasý hissesi aldýklarýný, beldelerinde yapýlmakta olan kanalizasyon þebekesini %90 oranýnda tamamlamýþ olduklarýný, kalan %10 kýsmýnýn ise tamamlanabilmesi için yardým yapýlmasý ile ilgili Evci Belediye Baþkanlýðýnýn tarih ve 144 sayýlý talebine istinaden idaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmalara istinaden talep edilen ilimiz Boðazkale ilçesi Evci Belediyesi tarafýndan kanalizasyon tesisinin kalan %10 kýsmýnýn tamamlanmasý için yardým yapýlmasý hususu plan ve bütçe komisyonumuzca da yapýlan gerekli araþtýrmalar neticesine göre incelenmiþtir. Yapýlan inceleme çalýþmalarý sonucunda, Komisyonumuzca yapýlan deðerlendirmelerde; Ýlimiz Boðazkale ilçesine baðlý Evci Belediyesi tarafýndan daha önce %90'ý gerçekleþtirilen kanalizasyon projesinin kalan %10 oranýndaki kýsmýnýn tamamlanmasý için; Yapýlacak çalýþmalar esnasýndaki gerekli olan araç, akaryakýt ve iþçilik yardýmlarýnýn Evci Belediyesi tarafýndan karþýlanmasý, Kanalizasyon tesisinin tamamlanmasý için yapýlacak olan proje karþýlýðýnda Ýl Özel Ýdaresi imkanlarý dahilinde gerekli finansal kaynaðýn saðlanmasý, Yukarýda belirtilen kriterlerin yerine getirilmesi þartý ile 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 64. Maddesinde yer alan "Ýl Genel Meclisinin kararý üzerine yapacaðý anlaþmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarýna giren konularda ortak hizmet projeleri gerçekleþtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarýmýnda bulunabilir" hükmü gereðince Ýl Özel Ýdaresi katkýsý ile Evci Belediyesi tarafýndan kanalizasyon tesisi yapým çalýþmalarýnýn tamamlanmasý Plan ve Bütçe Komisyonumuzca da uygun bulunmuþtur." Fatih AKBAÞ "Baþörtüsü yasaðý özel sektörde keskinleþerek devam ediyor" Geliþmiþ ülkeler çocuklarýna anaokulundan deðil, ana kucaðýndan itibaren oyunlarla, þarkýlarla bu tür temel afet bilinci eðitimini veriyor ve olasý afetleri afiyette atlatýyor. Bizler biraz aman sende bir þey olmaz diyoruz veya uyaranlarý da maalesef ama maalesef bazen küçümsüyoruz, ufak tefek iþlerle uðraþýyorsun, yarý þaka yarý ciddi baþka iþin yok mu kardeþim? Diyoruz ama faturayý tam ödüyoruz. Ülkemizde her yýl 150 civarýnda insan, soba zehirlenmesinde hayatýný kaybediyor. Toplu ölümler meydana geliyor. Onlarca ailenin ocaðýna ateþ düþüyor Bunlar iyi bir afet eðitimi ile en aza indirilebilir Yeter ki topyekün bilinçlenme olsun 12 yýldýr verdiðim tüm seminerlerde mutlaka doðalgaz konusunu iþliyorum. Artýlarýný eksilerini anlatmaya çalýþýyorum. Öðretmenlerin ''HOCAM GERÇEKTEN ÇOK BÝLMEDÝÐÝMÝZ VARMIÞ '' diye geri döndüklerine þahit oluyorum Üniversite mezunu olabiliriz ama bu noktalarda eksiðimiz olabilir. Çünkü bunun özel bir okulu yok Ya baþýna gelir öðrenirsin ya da ilgi duyar öðrenirsin Zoraki öðrenme (!) pek iþe yaramaz ÖZETÝN ÖZETÝ: Bu noktada samimi olarak ihtiyaç duyan herkese imkânlar dâhilinde yardýmcý olmaya hazýr olduðumu ifade etmek istiyorum Çünkü bir canýn kurtulmasýna vesile olabilirsek ne ala * TEÞEKKÜR: Dünkü ''yollara kimler tükürüyor'' konulu yazýmý, kendi tabiri ile % 200 beðenen müdür yardýmcýmýz Ali KURNAZ beye kalbi teþekkürlerimi sunuyorum. Zira kendileri de þiir, edebi sözlerle dolu dolu olup, on yýldýr dokunmayan lisanla sürekli tatlý eleþtiriler yapan ve çaktýrmadan kendilerinden çok þeyler kaptýðým abimizdir. Üniversitelerde, kamuda ve en son TBMM'de baþörtüsüne özgürlük getiren AK Parti hükümetini adil ve eþit davranmamakla eleþtiren Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Sekreteri Eyüp Biçer, "28 Þubat döneminde baþörtüsü nedeniyle iþten atýlan memurlara haklarýný iade eden hükümet istifa etmek zorunda kalan binlerce baþörtüsü maðduru memur ve öðretmenlerin görevlerine geri dönmelerini saðlayacak adýmý halen atmamýþtýr. Oysaki ayný dönemlerde uðradýðý baský ve sürgünler nedeniyle istifa etmek zorunda kalanlar, iþten atýlanlardan kat kat fazladýr" dedi. 12 Eylül darbesinin miraslarýndan olan 'Kamuda Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði' atýlan onca demokratik ve özgürlükçü adýmlara raðmen halen yasakçý normlarýný koruduðunu ifade eden DES Ýl Sekreteri Eyüp Biçer, "Kadýn memurlara ve baþörtüsüne özgürlük getiren hükümet erkek memurlara ve kýlýk kýyafetinden dolayý baský görüp istifa etmek zorunda kalan kamu görevlilerine hiçbir hak tanýmamýþtýr. -"ÖÐRENCÝ VE ÖÐRETMENLERE TAM ÖZGÜRLÜK ÝSTÝYORUZ"- Öðrencileri yüzde 51 baskýsýyla önlük ve okul formasýna, öðretmenleri de takým elbise, kravat ve gömleðe mecbur býrakan AK Parti hükümetinin baþta eðitim kurumlarý olmak üzere kamu kuruluþlarýndaki kadýn - erkek bütün memurlara kýyafet özgürlüðü getirmesini istiyoruz. -"KIRAVATSIZLIK EYLEMÝ VE SERBEST KIYAFET HAREKETÝ BAÞLATIYORUZ"- Memurlara kravat, ceket, gömlek ve önlük gibi giysileri zorla dayatmak, saç, sakal ve býyýklarýný ölçmek demokrasiyle ve özgürlüklerle baðdaþtýrýlamaz. Öðretmenleri ve öðrencileri tek tip kýyafet giymeye zorlayan, kýyafet kuralýna uymayanlarý bu gün bile cezalandýrmaya devam eden bu anlayýþ deðiþmelidir. Özgür okul istiyoruz. Demokratik bir eðitim sistemi istiyoruz. Sendikamýz mensuplarýný serbest kýyafet giymeye davet ediyoruz. Cinsiyetçi ve ayrýmcý özgürlük deðil herkese özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Haklarýn iadesinde eþitlik ve adalet istiyoruz. -"AK PARTÝ, KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜNÜ KAMU GÜVENLÝÐÝ MESELESÝ OLARAK GÖRÜYOR"- Kamudaki kýyafet, saç, sakal ve býyýk yasaklarý sadece devletin ve hükümetin deðil, ayný zamanda toplumun insan, kadýn ve vatandaþlýk haklarýna bakýþýný da ele vermektedir. Ana muhalefet partisini, baþörtüsüne din ve inanç özgürlüðü meselesi olarak deðil, laiklik ve rejim güvenliði meselesi olarak bakmakla eleþtiren AK Parti hükümeti, memurlara dönük kýlýk kýyafet özgürlüðünü kamu güvenliði meselesi olarak görmektedir ki bu durum tabii eþitlik hakký ile temel vatandaþlýk haklarýnýn ihlali anlamýna gelmektedir. -"BAÞÖRTÜSÜ DÂHÝL KILIK KIYAFETÝNDEN DOLAYI ATILANLARDA UNUTULMAMALI"- Türkiye'nin demokratikleþmesi önündeki baþlýca engellerden biri olan baþörtüsü yasaðýný kaldýran Ak Parti hükümetini tebrik etmekle birlikte çeþitli ayrýmcýlýk ve hak ihlallerine uðrayan ve baþörtüsü dýþýnda bir durumla kýlýk kýyafetinden ötürü iþten atýlan, istifa etmek zorunda kalan memurlarýnda haklarýný iade etmesini bekliyorum. -"BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI ÖZEL SEKTÖRDE KESKÝNLEÞEREK DEVAM EDÝYOR"- Yýllardýr süren kamudaki baþörtüsü yasaðý zamanla özel sektöre de sirayet etmiþ ve bugün varlýðýný daha da keskinleþtirerek devam ettirmektedir. AK Parti hükümetini baþörtülü kadýnlar lehine ayrýmcýlýk yapmakla eleþtiren kesimlerde bu durum bilhassa artmaktadýr. Özel sektörde ve sosyal yaþamda artarak devam eden bu durumun normalleþmesi için AK Parti hükümetinin herkese eþit ve herkes için adil demokratik adýmlar atmasý gerekir ki kamuda herkese kýyafet özgürlüðü bunun en önemli göstergesi olacaktýr" ifadelerini kullandý.

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Eninda Restoran bugün açýlýyor "Çorum'un ülke ortalamasýnýn üzerinde büyümesi için çalýþacaðýz" AK Parti belediye baþkan aday adayý Ülker Mavral düzenlediði basýn toplantýsýnda aday gösterilip seçildiði takdirde hayata geçireceði projeleri açýkladý. Ýkinci Bahar Lokantasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Ülker Mavral, kentiçi trafik sorununun çözümü için alternatif yollar açacaklarýný ve otopark sayýlarýný artýracaklarýný söyledi. Çorum'da halkýn rahatça vakit geçirebileceði rekreasyon alanlarýnýn olmadýðýný kaydeden Mavral, Çomar Barajý ve çevresinin bu amaçla kullanýlabileceðini ve kentte kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýnýn yükseltilmesi gerektiðini ifade etti. Hýzlý tren ve havaalanýnýn Çorum için önemli olduðunun altýný çizen Mavral, "Doðrudan belediye ile ilgili bir konu olmasa da demiryolu ve havaalaný mutlaka gelmelidir. Sanayinin geliþmesi için bu gereklidir. Çimento Fabrikasý kenti kirletiyor. Tuða ve kiremit fabrikalarý, tavuk çiftlikleri þehir dýþýn taþýnabilir. Çevre yoluna üst geçitler yapabilir. Yeni mezarlýk yapýlmalýdýr. Arasta esnafýnýn sorunlarý var ve tarihi doku korunarak yeni bir çalýþma yapýlmalýdýr. Sanayi çok daðýnýk ve çevre yoluna yakýn bir yerde toplanmalýdýr. Çorum turizm açýsýnda da þanslý bir kent ve tarihi evlerinin turizme kazandýrýlmasý lazým. Kentin simgelerinden olan Leblebiciliðin geliþtirilmesi ve Leblebiciler Sitesinin kurulmasý için çalýþýlmalýdýr. Ayrýca sektörde yetiþmiþ eleman bulmak da zorluk çekiliyor. Bunun için de çýraklýk okulu kurulabilir. Kapalý Pazar alanlarýnýn sayýsýnýn artmasý lazým. Çorumspor ve Çorum Belediyesporu daha da geliþtirmeliyiz. Halkýn rahatça vakit geçirebilecekleri modern alýþveriþ merkezleri yapýlmalýdýr" dedi. Hitit Üniversitesinin Çorum için büyük bir zenginlik olduðunu kaydeden Mavral, üniversite ile iþbirliði yaparak ortak projeler üretilmesi gerektiðini ifade etti. OSB'nin dolduðunu ve ikinci bir OSB'ye ihtiyaç olduðunu dile getiren Mavral, "Ýkinci OSB'nin alt yapýsý hazýrlanmalý" þeklinde belirtti. Ankara'da bulunan BELMEK tarzýnda merkezler açýlmasý gerektiðini dile getiren Mavral, "Bu merkezlerde kadýnlar meslek sahibi olabilirler. Yoksullara, yaþlýlara, hastalara, sokak çocuklarýna, madde baðýmlýlarýna yönelik projeler hazýrlanarak destek olunmalýdýr. Aile Yaþam Merkezleri kurularak sorun yaþayan ailelere yardým edilmelidir" diye kaydetti. 'Ben deðil biz merkezli' yönetim anlayýþýný benimseyeceklerini vurgulayan Mavral, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Kararlar alýrken hiçbir zaman tek baþýma hareket etmeyeceðim. En son teknolojiden faydalanarak þehri geleceðe taþýyacaðýz. Kentin yýl sonrasýný planlayacaðýz. Kazan kazan politikasýný uygulayýp hem halkýmýzýn hemde belediyenin kazanmasýný saðlayacaðýz. Çorum'un marka kent olmasý için eliminden geleni yapacaðým. Göç veren deðil göç alan bir þehir haline getireceðiz. Ýþadamlarýnýn önünde ki engelleri kaldýrmaya çalýþacaðýz. Çorum'un Gaziantep gibi Türkiye ortalamasýnýn üzerinde büyümesi için elimizden geleni yapacaðýz. Mali disipline uyacaðýz ve paralarýn büyük çoðunluðunun yatýrýma dönüþmesini saðlayacaðýz." Fatih AKBAÞ Mehmet Yýldýrým ve Mustafa Keçeci'nin sahibi olduðu Eninda Restoran bugün açýlýyor. Sel Sokak Mevlana Otoparký karþýnda bulunan Eninda Restoran 6 katýnda ayný anda toplam 320 kiþiye hizmet verebilecek. Restoranýn 1. katý geniþ kapsamlý toplantý salonu, 2. katý VÝP salonu, 3. katý cafe restoran, 4. katý aile restoraný, 5. katý restoran mutfaðý, 6. kat restoran ve idare binasý olarak hizmet verecek. Eninda Restoran da mönü de ise, günlük deðiþken olarak 2 çeþit sulu yemek, 6 çeþit çorba, sabah kahvaltýsý, et tava çeþitleri ve zengin balýk mönüsü sunulacak. Ýþletme sahipleri yeni açacaklarý Eninda Restoranýn Çorum halkýna güler yüzlü hizmet vereceðini ifade ederek, restoraný çok geniþ kapsamlý olarak müþteri hizmetine sunduklarýný açýkladýlar. Restoran müþterileri için oto park sýkýntýsýnýn olmayacaðý ve araç ile gelen müþterilere vale hizmetinin verileceði de ifade edildi. Eninda Restoran bugün saat 12.30'da düzenlenen törenle hizmete girecek. Ülker Mavral'dan TSO'ya ziyaret AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile görüþtü. Ziyarette açýklamalarda bulunan Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral, 35 yýldýr finans sektörünün içerisinde olduðunu, dolayýsýyla Çorum'un üretim ve ekonomik yapýsýný iyi bildiðini söyledi. Belediye Baþkaný seçilmesi durumunda Çorum'un kalkýnmasý için iþ dünyasýna her türlü desteði vereceðini kaydeden Mavral, "Reel sektörü; ihracatý, yatýrýmý, istihdam oluþturmasý, ilimize dýþ yatýrýmlar getirmesi gibi nedenlerden dolayý önemsiyorum. Belediye baþkaný olursam, ilimizdeki iþ adamlarýnýn dýþa açýlmalarýnýn önündeki bütün engellerin ortadan kaldýrýlmasý için ortak çalýþmalar yapacaðým. Sorunlarý, engelleri ancak birlikte aþabileceðimiz düþüncesiyle hareket ederek, konunun uzmaný hangi kiþi ya da kurum ise onunla birlikte çalýþacaðýz" dedi. Çorum'un marka þehir olduðunu, ancak göç veren de bir il olduðunu ifade eden Mavral, "Ben Çorum'un bugünlük sorunlarý ile deðil, 50 yýlý ile ilgilenmeyi hedefliyorum. Çorum'un 50 yýllýk geleceðini planlama gayretinde olacaðým. Bunu elbette tek baþýma deðil, ilgili kurum ve kuruluþlarla diyalog içerisinde baþarabilirim. Ýlimizin sanayisine ve iþ dünyasýna yönelik çalýþmalar yaparken elbette sosyal belediyeciliðe de eðileceðiz. Ýlimizde kiþi baþýna düþen yeþil alan oranýný daha yüksek oranlara çýkartmak hedefimiz. Belediye baþkaný olursam 24 saat iþ dünyasýnýn emrinde hizmetkâr olacaðýma söz veriyorum" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, her þeyden önce Çorum için, bütün aday ve aday adaylarýnýn seviyeyi koruduðu huzurlu, kavga ve gürültüden uzak, sükunet içerisinde geçirilecek bir seçim dönemi arzuladýklarýný söyledi. Belediye baþkanlýðý için seçim yarýþýnda kadýn adaylarýn da bulunmasýnýn memnuniyet verici olduðuna dikkat çeken Baþaranhýncal, Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral'ýn, yeminli mali müþavir olmasý hasebiyle iþ dünyasýnýn içerisinde olduðunu ve sorunlarý yakinen bildiðini aktardý. Baþaranhýncal, aday adaylýðý sürecinde yapacaðý çalýþmalarda Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral'a baþarýlar diledi. Fatih AKBAÞ

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı