HEMŞİRELERİN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI, İŞ DOYUMLARI VE İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ. Sergül DUYGULU*, Fatoş KORKMAZ**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMŞİRELERİN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI, İŞ DOYUMLARI VE İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ. Sergül DUYGULU*, Fatoş KORKMAZ**"

Transkript

1 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) HEMŞİRELERİN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI, İŞ DOYUMLARI VE İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ Sergül DUYGULU*, Fatoş KORKMAZ** ÖZ Amaç: Hemşirelik literatüründe olumlu işyeri çıktıları ile doğrudan ilişkili olan iş doyumu ve örgüte bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok çalışma mevcut olmakla birlikte ülkemizde hemşirelerin iş doyumu ve örgüte bağlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma çok azdır. Bu çalışma hemşirelerin örgüte bağlılığı, iş doyumları ve işten ayrılma nedenlerini incelemek amacıyla tanımlayıcı ilişkisel araştırma olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesi ve bir Sağlık Bakanlığı hastanesinde doğrudan hasta bakımı veren ve araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 237 (Üniversite hastanesi için n=124, Sağlık Bakanlığı hastanesi için n= 113) hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Demografik Bilgiler Formu, Örgüte Bağlılık Anketi ve Iş Betimlemesi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, Khi Kare, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin yarısından biraz fazlası (%53.6) halen hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan dolayı memnun olduklarını belirtmiştir. Hemşirelerin çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden olabilecek nedenlerin başında, ekonomik nedenler (%32.1) ve ilerleme olanaklarının olmaması (%32.1) gelmektedir. Hemşirelerin örgüte bağlılık puanları 99.97±22.07 (alınabilecek maksimum puan 150) ve iş doyumları ise 32.34±13.62 (alınabilecek maksimum puan 54) dir. Sağlık Bakanlığı hastanesi ve üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin toplam örgüte bağlılık puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte (p>0.05), üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalaması (36.31±14.11), Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalamasından (27.99±11.64) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.01). Genel iş doyumu ve örgüte bağlılık arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r= p=0.001). Sonuç: Değişen sağlık bakım dünyasında özellikle iş doyumu ve kuruma bağlılıkla ilgili faktörlerin dikkatlice ele alınıp bunları iyileştirici stratejilerin geliştirilmesi, ayakta kalmak isteyen kurumlar için hayati bir uygulamadır. Bu çalışmada saptanan hemşirelerin orta düzeyde örgüte bağlılığı ve düşük iş doyumu düzeyleri, bu konunun sağlık bakım kurumları yöneticileri için öncelikli ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Hemşireler, örgütsel bağlılık, iş doyumu, işten ayrılma nedenleri ABSTRACT Nurses Organızatıonal Commıtment, Job Satısfactıon and Possıble Reasons to Leave Purpose: Organizational Commitment, Job satisfaction which are related with positive work outcomes has been investigated in nursing literature but relationship between organizational commitment and job satisfaction has not been studied in any Turkish nursing studies. This study was designed as a descriptive and correlational research to determine nurses organizational commitment, job satisfaction and possible reasons to leave hospital. Methods: Sample was consisted of 237 nurses at one university hospital (n=124) and one Ministry of Health Hospital (n=113)- based on voluntary participation. Data was collected through Nurses Data Sheet, Organizational Commitment Questionnaire and Job Descriptive Index. Chi Square, One Way Variance Analysis and Pearson Moment Correlation statistics were used for data analysis. Results: 53.4% of the nurses were still satisfied with their choice of profession. Financial burden (32.1%) and lack of career opportunities (32.1%) were the most important reasons to leave the hospital. Organizational commitment score was 99.97±22.07 (total of 150) ) and job in general score was 32.34±13.62 (total of 54). Although there was no statistical difference between two hospital nurses organizational commitment mean scores (p>0.05), university hospital nurses job in general mean score (36.31±14.11), was higher than Ministry of Health Hospital nurses scores (27.99±11.64, p=0.01). Also there was a positive significant relationship between organizational commitment and job satisfaction (r= p=0.001). Conclusion: In the fast paced health care world, developing strategies for nurses organizational commitment and job satisfaction are pivotal for health care organizations The results for frganizational commitment and job satisfaction shows that this issues should be handled health care managers as a priority by Key Words: Nurses, organizational commitment, job satisfaction, reasons to leave * Öğr.Gör.Dr., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara ** Araş.Gör., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara 9

2 Duygulu, Korkmaz GİRİŞ Sağlık hizmetlerinde çalışan hemşire sayısının yetersizliği ve bireysel, sosyal, ekonomik nedenlerle işten ayrılmalara sık rastlanması, sağlık bakımı verilmesini etkileyen bir problem olmaya devam etmektedir. Bu sorunun sadece ülkemiz için geçerli olmayıp tüm dünya ülkelerini ilgilendiren evrensel bir sorun olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (2006) raporuna göre, Türkiye de her 1000 kişiye 1.70 oranında hemşire düşerken bu oran gelişmiş ülkelerde arasındadır. Gelişmemiş ülkelerde ise bu oran 0.22 lere kadar düşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D) Sağlık Profesyonelleri Ülke Ofisi (Bureau of Health Professionals) ise (2008) A.B.D de gelecek 20 yıl içerisinde hemşire sayısındaki yetersizliğin daha da büyüyeceğini rapor etmiştir. Hemşire sayısının yetersizliğinin yanı sıra, hemşirelikte işgücü kaybına neden olan işten ayrılmalar, kesin verilere ulaşılamamakla birlikte, ülkemizdeki hastanelerde yüksek oranda görülmektedir. Ülkemizde konu ile ilgili az sayıda çalışma bulunmakla birlikte, bir çalışmada yıllık kaba ayrılma hızı %11.6 olarak bulunmuştur (Kocaman, 1992). Dünyada konu ile ilişkili olarak Aiken ve arkadaşlarının (2001) beş ülkede yürüttükleri çalışmada, işten ayrılmaların sağlık bakım kurumları için evrensel bir sorun olduğu bir kez daha ortaya konmaktadır. Bu çalışmada, İngiltere ve İskoçya da her 10 hemşireden üçünden fazlası, A.B.D de her 10 hemşirenin ikisinsinden fazlası gelecek bir yıl içerisinde mevcut işlerinden ayrılmayı planladıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, hemşirelerin işe alınması ve hastanede tutulmalarına ilişkin etkili önlemler alınmadığı takdirde, gelecek yıllarda hastaneler için özellikle hasta ve çalışan güvenliği açısından büyük bir problem olabileceğini düşündürmektedir. Hemşirelerin kurumlarından ayrılma isteklerinin hastane yönetimleri ve yönetici hemşireler tarafından dikkatle izlenmesindeki en önemli nedenler arasında, bu eleman devrinin kuruma getirdiği maliyet, hizmet kalitesinin düşmesi, hastanın hizmet alması için bekletilmesi sayılmaktadır. Hemşirelerin kurumda tutulmaları ya da işten ayrılmalarının maliyetine ilişkin kesin veriler bulunmamakla birlikte, konuyla ilişkili yapılan çalışmalarda bu duruma ilişkin maliyet ortaya konulmaya çalışılmıştır. A.B.D de hastanelerdeki hemşire devrinin sadece %3 oranında azaltılmasının dolarlık bir tasarruf sağlayacağı belirtilmektedir. (Kleinman, 2004). Yine bir diğer çalışmada dahili-cerrahi klinikler için ayrılan bir hemşirenin yerine yenisinin istihdamı için yaklaşık doların harcandığı, bu oranın yoğun bakım klinikleri için dolardan fazla olduğu belirtilmiştir (Hayhurst ve ark., 2005). Yine yapılan diğer çalışmalarda bir hemşire için isten ayrılma maliyetinin Dolar ile Dolar arasında değiştiği ortaya konulmuştur. (Bland Jones ve Gates, 2007; Jones, 2005; O Brian-Pallas ve ark., 2006; Waldman ve ark., 2004) Gerek hemşire sayısının azlığı gerekse işten ayrılma oranlarının yüksek oranda görülmesi, bir yandan elaman sağlanmasına yönelik çabaları, diğer yandan halen hastanelerde çalışanların bu kurumlarda tutulmalarına yönelik çabaları gerektirmektedir (Abaan ve Duygulu, 2004). Hemşire sayısının ve kadrolarının kısa dönemde artmayacağı da düşünüldüğünde, mevcut elemanların işte tutulması için iş doyumlarının ve örgüte bağlılıklarının artırılması daha da önem kazanmaktadır. Buna paralel kurumsal performans ve verimliliğin en büyük belirleyicilerinden olmaları nedeniyle de örgüte bağlılık ve iş doyumu ile ilişkili davranışları inceleyen çalışmaları popüler bir konu olmaya devam etmektedir. (Begat ve ark., 2005; Chang ve ark., 2007; Ferreira, 2007; Gregory ve ark., 2007; McNeese-Smith, 1996; McNesee-Smith ve Nazarey, 2001; Testa, 2001). Örgütsel Bağlılık Literatürde, örgütsel bağlılık ile ilgili çok sayıda tanıma rastlanmakla birlikte genel olarak örgüte bağlılık, örgütün amaç ve değerlerine inanma ve onları kabul etme, örgüt adına daha fazla çaba gösterme ve örgüt üyeliğini sürdürmek için sürekli isteklilik gösterme şeklinde ifade edilmektedir (Amstrong, 2006; Hellriegell ve ark., 1998; Nelson, 1997; Porter ve ark., 1974). Buchanan (1974), örgüte bağlılığı kişilerin çalıştıkları örgütlerden herhangi bir çıkar beklentilerinin olmaması şeklinde tanımlamış ve örgüte bağlılığı özdeşleşme, sadakat ve işe katılım boyutlarıyla ele almıştır. Özdeşleşmeyi, kişinin örgütün sahip olduğu amaç ve değerleri benimsemesi olarak, sadakati kişinin çalıştığı yere karşı hissettiği yakınlık olarak, işe katılımı da kişinin işine, işteki aktivitelerine psikolojik boyutta kendini verebilme düzeyi olarak tanımlamıştır. 10

3 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) Kurumlarına bağlı olan çalışanların, örgüt gelişimi için daha fazla çaba sarf edeceklerini ve dolayısıyla hem örgütün hem de çalışanın daha başarılı olacağı, ortaya konan ürünün veya hizmetin kalitesini olumlu yönde etkilediği başka yazarlarca da desteklenmektedir (Ilsev, 1997; Nelson, 1997). Buna karşın örgüte bağlılığın düşük olmasının örgütlerde verimlilik sorunları, iş doyumsuzluğu, işe devamsızlık, işe geç gelme, işten ayrılma gibi olumsuz durumlara neden olduğu belirtilmekte ve bu nedenle de çalışanın işten ayrılma davranışını ve beklenmedik durumları önceden tahmin etmede çalışanların örgütsel bağlılıklarına bakıldığı bilinmektedir. Türkiye de (Abaan ve Duygulu, 2004; Becker, 1993; Jalonen, 2006; Turhan, 1998) ve diğer ülkelerde (Gregory ve ark., 2007; Ferreira, 2007; Kuokkonen ve ark., 2003; Newhouse ve ark., 2007; Tourangeau ve Cranley 2006) hemşirelerin örgüte bağlılıklarını ve ilgili etmenleri inceleyen çalışmalar yapılmakta ve hemşirelerin kurumlarına sadık/bağlı çalışanlar olmalarını arttırmaya yönelik stratejiler tartışılmaktadır. Türkiye de yapılan çalışma sonuçları hemşirelerin örgütlerine orta ya da düşük düzeyde bağlılık duyduklarını göstermektedir (Abaan ve Duygulu, 2004; Duygulu ve Abaan 2004; Turhan 1998). Benzer şekilde Gregory ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada ise hemşirelerin kurumlarına olan bağlılıklarını az olarak algıladıkları saptanmıştır. İş Doyumu İş doyumu özellikle etkili yönetim için iş yerlerinde önemli bir konudur. İş doyumu bir kişinin işiyle ilgili değerlendirmesinin olumlu duygu ya da memnuniyet verici bir sonucudur (Silverthorne, 2005). İş doyumu, genellikle çalışanların işlerine ilişkin duyguları olarak tanımlanır. Bu duygular bireylerin önceki iş yaşantılarına, beklentilerine ve sahip oldukları seçeneklere bağlıdır (Ergin, 1997; Loke, 2001). İş doyumunun, örgütsel bağlılık gibi olumlu işyeri çıktıları ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte iş doyumu yüksek olan bireylerin başka bir iş yerinde çalışmaya ilişkin daha az araştırma yaptıkları ya da çalıştıkları kurumdan ayrılmayı daha az düşündükleri belirtilmektedir (Silverthorne, 2005). Yine işinden doyum alan bireylerin, iş yerinde, toplum yaşamında ve aile yaşamında olumlu davranışlar gösterme olasılığı oldukça yüksektir. İşinden doyum sağlamış bir bireyin çalıştığı iş yerine katkıları ise göz ardı edilemez. Özellikle yönetici hemşireler açısından işinden doyum sağlayan 11 bir hemşireye sahip olmanın anlamının verimlilik, iş yerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam, işe zamanında gelme, işten ayrılma isteğinin düşük olması ve toplam olarak hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesinin yükselmesi olduğu gözlenmektedir. A.B.D Sağlık Profesyonelleri Ülke Ofisi - Bureau of Health Professionals (2008) tarafından, A.B.D de çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin %70 düzeylerinde olduğu ve bu düzeyin ülke genelinde tüm çalışanların genel iş doyum düzeylerinden (%85) daha düşük olduğu rapor edilmiştir. Davis ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında hemşirelerin işlerinden orta düzeyde memnuniyet duydukları rapor edilmiştir. Yine Lu ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında hemşirelerin yarısından fazlasının işlerinden doyum sağladıkları rapor edilmiştir. Türkiye de Şahin ve Batıgün un (1997) çalışmasında hemşirelerin grup olarak, hem hekimlere, hem de diğer idari ve yardımcı personele kıyasla yaptıkları işten daha az doyum aldıkları ortaya koyulmuştur. Çimen ve Şahin in (2008) çalışmalarında da sağlıkla ilgili yedi meslek grubu içerisinde hemşirelerin en düşük iş doyum düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Yine Durmuş ve Günay ın (2007) çalışmasında hemşirelerin iş doyumları düşük olarak belirlenmiştir. Aslan ve Akbayrak ın (2002) çalışmasında ise hemşirelerin orta düzeyde iş doyumuna sahip oldukları saptanmıştır. Çelen ve arkadaşları da (2004) hemşirelerin hekimlere oranla daha düşük ancak diğer sağlık mesleklerine oranla biraz daha yüksek iş doyum düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisi Silverthorne (2005) örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasındaki ilişki ile ilgili olarak, çalışanlardaki yüksek örgütsel bağlılığın ve iş doyumunun genellikle daha üstün performans ve daha iyi üretkenlikle sonuçlandığını belirtmekte ve ilişkinin evrensel olduğunu savunmaktadır. Çalışanların işlerinden doyumları azaldığı takdirde kurumlarına olan bağlılıkları azalacak ve kurum dışındaki iş olanaklarını aramaya başlayacaklardır. Bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda örgüte bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. İş doyumu arttıkça örgüte bağlılıkta artmaktadır (Begley, 1993; Knoop, 1995; Nystrom, 1993; McNeese-Smith, 1996; McNeese-Smith, 1997; Shahid ve ark., 1995; Yang ve Chang, 2007).

4 Duygulu, Korkmaz Sonuç olarak bu araştırmada hemşirelerde iş doyumu ve kurumsal bağlılık arasındaki ilişkiyi bazı sosyodemografik değişkenler (öğrenim düzeyi, yaş, memuriyette geçen süre, hastanedeki çalışma süresi, çalışma şekli ve çalışılan pozisyon gibi) ışığında incelemek, işten ayrılmada etkili nedenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bununla birlikte çıkan sonuçlarla insan kaynakları yönetimi ve gelişimine katkıda bulunmak ve araştırmanın uygulandığı hastanelerde görev yapan yöneticilerin, çalışan hemşirelerin kurumsal bağlılık ve iş doyum düzeylerini artırmaya yönelik yeni yönetim stratejileri ve elemanları kurumda tutma politikalarını geliştirmelerine katkıda bulunmak araştırma sonuçlarından beklenen yararlardır. Araştırma Soruları: 1- Bu hastanelerde çalışan hemşirelerin örgüte bağlılık düzeyleri nedir? 2- Bu hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyleri nedir? 3- Örgüte Bağlılık ve iş doyum düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? 4- Hemşirelerin çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden olabilecek olası nedenler nelerdir? YÖNTEM Araştırmanın Şekli ve Yapıldığı Yer Tanımlayıcı ve ilişkisel çalışma olarak planlanan araştırma, Ankara da bir üniversite hastanesinde ve, Sağlık Bakanlığı na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde yapılmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı hastane; araştırmanın yapıldığı yıl verilerine göre 860, Üniversite Hastanesinin fiili yatak kapasitesi ise 910 dur. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde 6 ay ve daha fazla süredir çalışan 346 ve üniversite hastanesinde 6 ay ve daha fazla süredir çalışan 466 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini her iki hastanede çalışan ve anketi doldurmak isteyen gönüllü toplam 237 hemşire oluşturmuştur. (Üniversite hastanesi için n= 124, Sağlık Bakanlığı hastanesi için n= 113). Veri Toplama Araçları Verilerin toplanmasında, Demografik Bilgiler Formu, Örgüte Bağlılık Anketi ve İş Betimlemesi Ölçeği kullanılmıştır. a) Demografik Bilgiler Formu: Araştırma örneklemine alınan hemşirelere ait demografik bilgileri toplamaya yönelik bu form; yaş, öğrenim durumu, mesleki deneyim süresi, çalışma şekli ve kurumda çalışma şekli gibi özellikleri içermiştir. Ayrıca bu formda halen hemşire olmaktan duydukları memnuniyeti ve kurumlarından ayrılmalarına yol açabilecek olası nedenleri ortaya koyan sorular yer almıştır. Soruların anlaşılırlığını değerlendirebilmek ve gerekli düzeltmeleri yapabilmek amacıyla anketin ön uygulaması, bir Sağlık Bakanlığı hastanesinden izin alındıktan sonra 10 hemşire ile tarihinde yapılmıştır. b) Örgüte Bağlılık Anketi: Bu araştırmada, geçerlik ve güvenirlilik çalışmaları daha önce hastane ortamında doktor ve hemşireler üzerinde yapılmış olan ve çalışanların kuruma olan bağlılıklarının üç boyutta incelenmesini sağlayan Örgüte Bağlılık Anketi (Buchanan 1974) kullanılmıştır. Bu boyutlar; sadakat, özdeşleşme ve işe katılımdır. Yirmibeş maddeden oluşan bu ölçek Sungurlu tarafından Türkçe ye uyarlanmıştır (Sungurlu 1994). Örgüte Bağlılık anketinde, araştırmaya katılan hemşirelerin her bir soruya verdikleri cevaplar 1 den 6 ya kadar değişen puanlar ile değerlendirilmiştir. (1 Hiç katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Biraz katılıyorum, 4 oldukça katılıyorum, 5 Çok katılıyorum, 6 Tamamen katılıyorum). Bu çalışmada sadakat boyutu ile ilgili sorular ( Soru 10,14,17,18,22,23) olumsuz olduğu için puanlamaları ters çevrilerek yapılmaktadır. Örgüte Bağlılık anketinden alınabilecek minimum puan 25, maksimum puan ise 150 dir: Örgüte Bağlılık Anketi nin orijinalinde ölçek boyutlarının güvenirlik kat sayıları özdeşleşme için 0.86, işe katılım için 0.84 ve sadakat boyutu için 0.94 tür. Türkiye de ise Sungurlu; 1994 te bir devlet hastanesinde yaptığı araştırmasında, Cronbach Alpha kat sayısını 0.86 olarak bulmuştur (Sungurlu, 1994). Turhan ın yaptığı araştırmada, güvenirlik çalışmasında elde edilen Cronbach Alpha kat sayısı sonuçları, özdeşleşme boyutu için 0.90, işe katılım boyutu için 0.84, sadakat boyutu için 0.82 ve tüm anket için 0.85 olarak belirlenmiştir (Turhan 1998). Duygulu ve Abaan ın (2004) yaptığı çalışmada anketin güvenirlik çalışmasında elde edilen Croncbach Alpha kat sayısı sonucu 0.85 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçla anketin güvenirliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. c) İş Betimlemesi Ölçeği (İBÖ) (Job Description Index): Bu araştırmada, Smith ve 12

5 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) arkadaşları (1969) tarafından geliştirilen ve orijinal adı Job Descriptive Index olan İş Betimlemesi Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması Ergin (1997) tarafından yapılmıştır. İBÖ nin güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı ile iç tutarlılık açısından ve test-tekrar test yöntemiyle zaman içerisindeki tutarlılık açısından irdelenmiştir. Ölçeğin toplam puanlarına ilişkin test-tekrar test güvenirliği.84, Alpha katsayısı,.92 olarak belirlenmiştir (Ergin, 1997). İş doyumunu çok boyutlu bir yapıda inceleyen bu ölçek 5 temel boyuttan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, işin kendisi dir. Mevcut iş anlayışlarına yönelik 18 maddelik bir sıfat grubu bulunmaktadır. İkinci boyut, ücret ve üçüncü boyut terfi dir. Bu boyutlarda 9 ar madde bulunmakta, ancak puanlama sırasında, diğer boyutlarla eşit ağırlık vermek için alınan puanlar 2 ile çarpılmaktadır. Dördüncü boyutta yönetim beşinci boyutta ise, iş arkadaşları ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Her iki boyutta da 18 er madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ölçekte toplam 72 madde yer almaktadır. Ölçekte ayrıca hemşirelerin genel is doyumunu ölçen 18 madde yer almaktadır (Ergin, 1997). Bu çalışmada örgüte bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişki, hemşirelerin genel is doyumunu sonuçları ile verilmiştir. Hemşirelere, verilen sıfatların kendi işlerini ne derece tarif ettiği sorulmakta ve eğer işlerini iyi tarif ediyorsa E (Evet) ; iyi tarif etmiyorsa H (Hayır) ve kararsızlarsa? işaretlerini koymaları istenmektedir. Olumlu ifadelerde evet cevabına 3 puan verilmektedir. Olumsuz ifadelerde hayır cevabına da 3 puan verilmektedir. Tersi durumlarda 0 puan, kararsız ifadelere de 1 puan verilerek hesaplama yapılmaktadır (Ergin 1997). Ölçek boyutlarından alınabilecek en düşük toplam puan 0, en yüksek toplam puan 54 tür. Formların Uygulanması: Araştırma için ilgili hastane yönetimlerinden onay alındıktan sonra formlar bir aylık bir sürede ( ) araştırmacılar tarafından sözel izin alınan hemşirelere uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemine alınan hemşireler gece de çalıştıkları için hepsine bu günlerde ulaşılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle anket dağıtılmayan hemşirelere çalıştıkları günlerde ulaşılmıştır. Etik Boyut Araştırmanın yapılacağı kurumlardan yazılı izin alınmıştır. Araştırma konusunda bilgilendirildikten sonra araştırmaya katılımı kabul eden hemşireler örneklem kapsamına alınmıştır. Hemşirelere bilgilerin gizli tutulacağı garantisi verilmiş. Araştırma sonuçları hakkında araştırmaya katılanlara bilgi verilmiştir. Verilerin Değerlendirilmesi Verilerin değerlendirilmesi için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 11.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, katılımcıların anketlerdeki her bir soruya verdikleri toplam cevapların puanları üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmelerinde, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin karşılaştırılmasında sayı, yüzdelik ve Khi Kare, hemşirelerin örgüte bağlılık ve iş doyumunun karşılaştırılmasında; Student s t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi, alt ölçekler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin %47,7 si Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışırken, %52,3 ü üniversite hastanesinde çalışmaktadır. Hemşirelerin %51,9 u yaş grubunda iken, %32.1 i hemşirelikte önlisans mezunudur. Meslekte geçen süresi 5 9 yıl olanların oranı (%32.1), şimdiki hastanelerinde çalışma süresi 0 4 yıl olanların oranı (%32.5) ve dönüşümlü şiftlerde çalışanların oranı (73.8) diğerlerinden daha yüksektir. Hemşirelerin %83.1 i servis hemşiresi olarak, %16.9 u yönetici hemşire olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin yarısından biraz fazlası (%53.6) halen hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan memnun olduklarını belirtmiştir. Çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden olabilecek nedenler arasında ilk üç sırada gösterilenler, ekonomik nedenler (%32.1), ilerleme olanaklarının olmaması (%32.1) ve iş yeri ilişkilerinde yaşadıkları problemlerdir (%30.4). 13

6 Duygulu, Korkmaz Tablo 1. Hemşirelerin Örgüte Bağlılık ve İş Doyumları İle İlgili Bulgular (n=237) Örgüte Bağlılık ve İş Doyumu Alt Boyutları ±SD Özdeşleşme 56.49±16.08 Sadakat 19.87±5.99 İşe katılım 23.61±7.02 Toplam Örgüte Bağlılık 99.97±22.07 Şimdiki iş 24.52±11.33 Şimdiki ücret 21.67±10.91 İlerleme olanakları 14.22±13.23 Yönetim 26.32±14.74 İş arkadaşları 33.14±14.28 Genel İş Doyumu 32.34±13.62 Hemşirelerin örgüte bağlılık toplam ve alt boyut ortalamaları ile iş doyumu boyutları ve genel iş doyumu puan ortalamaları Tablo 1 de verilmiştir. Hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalaması 56.49±16.08, sadakat puan ortalaması 19.87±5.99, işe katılım puan ortalaması 23.61±7.02 ve toplam örgüte bağlılık puan ortalaması 99.97±22.07 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin şimdiki iş puan ortalaması 24.52±11.33, şimdiki ücret puan ortalaması 21.67±10.91), ilerleme olanakları puan ortalaması 14.22±13.23, yönetim puan ortalaması 26.32±14.74 ve iş arkadaşları puan ortalaması 33.14±14.28 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin genel iş doyumu puan ortalaması ise 32.34±13.62 olarak bulunmuştur. Çalıştıkları hastanelere göre hemşirelerin örgüte bağlılık boyutları ve toplam örgüte bağlılık puan ortalamaları Tablo 2. de verilmiştir. Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalaması (58.89±16.11), üniversite hastanesi hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalamasından (54.31±15.79) anlamlı olarak daha yüksek (F=4.894, p=0.028) bulunmuştur. Örgüte bağlılığın diğer alt boyutları (sadakat ve işe katılım) puan ortalamaları açısından her iki hastane hemşireleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Tablo 2. Çalıştıkları Hastanelere Göre Hemşirelerin Örgüte Bağlılık Düzeyi İle İlgili Bulgular Örgüte Bağlılık Alt Boyutları Üniversite (n=124) Hastaneler Sağlık Bakanlığı (n=113) İstatistiksel Değerlendirme ±SD ±SD F p Özdeşleşme 54.31± ± Sadakat 19.67± ± İşe katılım 23.39± ± Toplam Örgüte Bağlılık ± ± Çalıştıkları hastanelere göre hemşirelerin iş doyumu boyutları ve genel iş doyumu puan ortalamaları Tablo 3. de verilmiştir. Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerinin şimdiki iş (27.97±11.67), ilerleme olanakları (16.77±14.04), yönetim (32.39±14.54) ve iş arkadaşları (37.44±13.59) alt boyutları puan ortalamaları, Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışan hemşirelerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin şimdiki ücret alt boyutu puan ortalaması (24.51±11.34), üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından (19.08±9.84) daha yüksek bulunmuştur (p=0.01). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalaması (36.31±14.11), Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalamasından (27.99±11.64) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0.01). 14

7 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) Tablo 3. Çalıştıkları Hastanelere Göre Hemşirelerin İş Doyumu Düzeyleri İle İlgili Bulgular İş Doyumu Alt Boyutları Hastaneler İstatistiksel Fark Üniversite (n=124) Sağlık Bakanlığı (n=113) ±SD ±SD F p Şimdiki iş 27.97± ± Şimdiki ücret 19.08± ± İlerleme olanakları 16.77± ± Yönetim 32.39± ± İş arkadaşları 37.44± ± Genel İş Doyumu 36.31± ± Hemşirelerin yaşları (p=0.01), mesleki deneyimleri (p=0.001) hastanede çalışma süresi (p=0.001) ve çalışma şekilleri (p=0.001) ile örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki saptanmış, öğrenim durumu ile örgüte bağlılık arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (p=0.115). Benzer şekilde genel iş doyumu ile yaş (r=0.313 p=0.001), öğrenim durumu (r=0.183 p=0.005), mesleki deneyim süresi (r=0.292 p=0.001), kurumda çalışılan süre (r=0.307 p=0.001), öğrenim durumu, çalışma şekli (r= p =0.001) ve örgüte bağlılık (r= p=0.001) arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tablo 4. Örgüte Bağlık ve İş Doyumunun Bazı Demografik Yaş Değişkenler İle İlişkisi (n=237) Toplam Örgüte Bağlılık r= p=0.001 Genel İş Doyumu r=0.313 p=0.001 Öğrenim Durumu r= p=0.115 r=0.183 p=0.005 Meslekte Geçirdiği Süre r= p<0.001 r=0.292 p=0.001 Hastanede Geçirdiği Süre r= p<0.001 r=0.307 p=0.001 Çalışma Şekli r=0.284 p<0.001 r= p =0.001 Toplam Örgüte Bağlılık - r= p=0.001 Genel İş Doyumu - - TARTIŞMA Hemşirelerin yarısından biraz fazlası (%53.6) halen hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan dolayı memnun olduklarını belirtmiştir. Aiken ve arkadaşlarının (2001) A.B.D, Kanada, İngiltere, İskoçya ve Almanya da hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmalarında, hastanede çalışan hemşirelerin %41 inin işlerinden hoşnut olmadığını ve %22 sinin gelecek bir yıl içerisinden işlerinden ayrılmayı planladıklarını saptamışlardır. Hemşirelerin yaklaşık yarısının hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan dolayı memnun olmaması, özellikle ülkemiz sağlık bakim hizmetlerinin içerisinde olduğu dönüşüm surecinde daha da bir önem kazanmaktadır. Bu sonuç, sağlık bakim ekibinin çok önemli bir parçası olan hemşirelerin, çalıştıkları kurumda tutulmalarını, kuruma bağlılıklarını ve is doyumlarını artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamına alınan hemşireler tarafından ekonomik nedenler, ilerleme olanaklarının olmaması ve iş yeri ilişkilerinde problemler, kurumlarından ayrılmalarına yol açabilecek olası nedenler olarak gösterilmiştir. Maaş ve diğer ödemelerin çalışanların kurumlarında kalmalarını sağlayan ve onların kurumlarına olan bağlılıklarını artıran bir faktör olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda da ödemeler ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Knoop 1995). Yine Abaan ve Duygulu nun (2004) çalışmasında ekonomik nedenler, hemşirelerin çalıştıkları kurumdan olası ayrılma nedenlerinin başında gelmiş olup, bu araştırma bulgularını desteklemektedir. Çalışanların tamamının 657 sayılı Devlet Personel yasası ve ek ödeme 15

8 Duygulu, Korkmaz kararnamesi ve döner sermaye uygulamalarına bağlı olduğu düşünüldüğünde, ödeme politikalarının ivedilikle gözden geçirilmesi ve hemşirelerin daha iyi ekonomik koşullarda çalıştırılmaları gerekmektedir. Ödemelerle ilgili sorunlar, aynı zamanda nitelikli adayların mesleğe yönelmelerinde de bir engel oluşturacak ve ileriki yıllarda var olan hemşire yetersizliği daha da belirgin hale gelecektir. Bu çalışmada ekonomik nedenler ile birlikte ilk sırada olası bir ayrılma nedeni olarak ilerleme imkânlarının olmaması, ikinci sırada ise iş yeri ilişkilerinde problem gösterilmiştir. Bu konular genellikle çalışılan kurum düzeyinde ele alınabilecek konulardır. İlerleme olanakları, hemşirenin bireysel ve mesleki gelişimi yönündeki her türlü uygulamalar olarak ele alınmaktadır. Chandra (2003), hemşirelerin amaç odaklı bireyler olduklarını ve hizmet kalitelerini yükseltme isteği taşıdıklarını belirtmektedir. Hemşirelerin kendilerini değerli hissetmelerine de yol açan bu durum, yine Sağlık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde de yer alan, alanlarda süreli eğitim, hizmetiçi eğitim, kurslar, seminerler, uzmanlık eğitimi, dil eğitimişeklinde sunulabilir ve böylelikle ilerleme imkânları yaratılarak çalışanların daha da gelişmelerine olanak tanınabilir. Eğer çalışılan kurum hemşirelere bu tür olanaklar sağlamıyorsa, hemşirelerin işinden duyacağı doyum azalacak, kurum ve kendi amaçlarının örtüşmediğini görecek dolayısıyla da çalıştıkları hastaneye olan bağlılıkları azalacaktır. İşten ayrılma, iş doyumu ve örgüte bağlılığın yapısal belirleyicilerinin incelendiği bir çalışmada, iş doyumu ve örgüte bağlılık ile ilerleme olanağı arasında bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Gaertner, 1999). Yine Abaan ve Duygulu nun (2004) çalışmasında da kurumda ilerleme imkânlarının var olduğunu düşünen hemşirelerin örgüte olan bağlılıkları daha yüksek bulunmuştur. Cline ve arkadaşları (2004) çalışmalarında hemşirelerin kurumda kalması ve kariyer gelişimleri ilgili konuların ilişkili olduğunu saptamışlardır. Özellikle kurumun vizyonunun, amaçlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde çalışanların uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Ancak bunun anlamı farklı fikir ya da çıkar ayrılıklarının olmayacağı şeklinde düşünülmemelidir. Önemli olan yöneticilerin bu tür sorunları önceden görüp bunları yönelik çözümler geliştirebilmeleridir. Hastanelerde hemşirelerin yöneticileri ve iş arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmaları, onların örgüt gelişimi için daha fazla çaba sarf edecekleri, hem örgütün hem de çalışanın daha başarılı olacağı anlamına gelebilir. Bu durum, ortaya konan ürünün veya hizmetin kalitesini olumlu yönde etkileyecek, dolayısıyla çalışanların iş doyumları ve kurumlarına olan bağlılıklarına olan bağlılıkları da artacaktır. Açık iletişimin ve katılımcı, esnek yönetimin örgütsel bağlılığı artırdığı belirtilmektedir (Riggs ve Rantz, 2001). McNeese-Smith ve Nazarey (2001), iş arkadaşları ile ilişkilerin örgüte bağlılıkla ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir. Zayıf ilişkiler örgüte bağlılığı azaltırken, birbirini destekleyen yakın ilişkiler örgüte bağlılığı artırmaktadır. Yine Abaan ve Duygulu nun (2004) çalışmasında da olumlu işyeri ilişkilerinin çalışanların kurumlarına olan bağlılıklarını artırdığı saptanmıştır. Örgüte bağlılığın özdeşleşme (tam puan 78), sadakat (tam puan 36) ve işe katılım (tam puan 36) boyutlarının alabileceği maksimum puanlar göz önüne alındığında, hemşirelerin örgüte bağlılık boyutları ve örgüte bağlılık toplam puan (tam puan 150) ortalamalarının, anketten alınabilecek tam puanların %50-75 i arasında kaldığı görülmekte ve orta düzeyin biraz üzerinde bir bağlılığı yansıttığı görülmektedir (Tablo 1). Daha önce yapılan iki çalışma sonucu da bu çalışma sonuçlarına benzer şekilde hemşirelerin çalıştıkları kuruma orta düzeyde bir bağlılık duyduklarını ortaya koymuştur (Duygulu ve Abaan, 2004; Abaan ve Duygulu, 2004). Benzer şekilde Gregory ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada ise hemşirelerin kurumlarına olan bağlılıklarının az olarak algıladıkları saptanmıştır. Bununla birlikte hemşirelerin genel iş doyum puanlarının da örgüte bağlılıkla benzer şekilde ortalamanın hemen üstünde olduğu görülmektedir (Tablo 1). Mrayyan (2006) çalışmasında hemşirelerin ne doyumlu ne de doyumsuz olduğunu ortaya koymuştur. Davis ve arkadaşları (2007) çalışmalarında hemşirelerin orta düzeyde bir iş doyumuna sahip olduklarını saptamışlardır. İş doyumunun kaliteli bir iş yaşamı için önemli bir unsur olduğu belirtilmektedir. Yüksek iş doyumu ve örgüte bağlılık genellikle daha fazla verimlilik ve daha iyi çalışan performansı ile sonuçlanmaktadır (Silverthone, 2005). İş doyumu aynı zamanda işe devamsızlık, işten ayrılma ve iş stresinin azaltılmasına yardımcıdır. İlaveten toplum için de faydaları olduğu belirtilmektedir. İşlerinden doyum sağlayan çalışanların genellikle mutlu ve daha iyi vatandaşlar olduğu belirtilmektedir (Jegadeesan, 2007). Dolayısı ile hemşirelerin iş doyumlarını sağlayıcı düzenlemelerin, hemşirelerin bireysel ve profesyonel yaşamları üzerinde 16

9 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) olumlu etkiler yaratmakla birlikte, doğrudan hasta bakım kalitesi ve memnuniyeti üzerine de etkili olacaktır. Nitekim az elemanla kaliteli bakım vermeyi hedefleyen hastaneler için hem örgütsel bağlılık hem de çalışanların iş doyumu üzerinde önemle durulması gereken konulardır. Bu çalışma sonuçları bu konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalaması, üniversite hastanesi hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalamasından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Örgüte bağlılığın diğer alt boyutları (sadakat ve işe katılım) puan ortalamaları açısından her iki hastane hemşireleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışma sonucuna bakılarak Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin örgütün sahip olduğu amaç ve değerleri daha fazla benimsediği söylenebilir. Kurumun amaç ve değerlerini benimsemiş hemşirelerin, iş etkinliklerinden daha fazla psikolojik doyum elde ettiği ve iş yükünün arttığı dönemlerde daha fazla çaba sarf ettikleri, sıklıkla da örgüte birçok çalışandan daha fazla fayda sağladıkları gözlenmektedir. Çalışmalar örgüte bağlılığın güçlü olduğu bireylerin daha olumlu davranışlar sergilediğini örneğin, çalışanların kendiliğinden problem çözme becerisi ve yenilikçi üretim davranışı gösterdiklerini vurgulamaktadırlar (Iun ve Huang 2007; Meyer ve Herscovitch 2001). Buna karşın bağlılığı düşük olan hemşireler hem yönetici hemşirelere hem de iş arkadaşlarına karşı daha çok problemli davranışlar sergileme eğilimindedirler (Corser, 1998). Bununla birlikte günümüzde üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin iş güvencesine sahip olma vb. nedenlerle çalıştıkları kurumdan ayrılmalarının daha yüksek oranda gözlendiği göz önüne alınacak olursa, bu hastanede Sağlık Bakanlığı hastanelerine oranla genç bir hemşire grubunun çalıştığı söylenebilir. Genç hemşireler ise kendi amaç ve değerleri ile kurumun amaç ve değerlerinin uyumlu olmadığı bir ortamdan kolaylıkla ayrılma kararı verdiği gözlenmektedir. Özellikle araştırmanın yürütüldüğü hastanelerde olduğu gibi az eleman ile bakım verilen günümüz sağlık bakım ortamlarında güçlü bir bağlılık yaratma daha da önem kazanmaktadır. Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin genel iş doyum puanları daha yüksek görünmekle birlikte genel olarak hemşirelerin iş doyum puanlarının ortalamanın altında olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bununa birlikte bu çalışmada Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışan hemşirelerin aldıkları ücretten 17 daha fazla doyum sağladıkları saptanmıştır. Ücretin/ödemelerin hemşirelerin işlerinden doyum sağlayıcı bir faktör olduğunu çeşitli araştırmalar desteklemektedir (Best ve Thurston, 2006; Bjork ve ark., 2007; Murphy, 2004; Parsons ve ark., 2003). Ancak Will ve Simmons (1999) ödemelerin en az doyum sağlayıcı faktör olduğunu ortaya koymuştur. Yine bu araştırma sonucuna benzer şekilde Hu ve Liu (2004) çalışmalarında ödemelerden çalışan hemşirelerin memnun olmadıklarını saptamışlardır. Bu araştırma sonucunu mevcut sağlık sistemi içerisinde Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerde çalışan hemşirelerin net maaşları dışında döner sermayeden aldıkları ücretlerle açıklamak mümkündür. Bununla birlikte üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin net maaşları Sağlık Bakanlığı hastanelerine oranla daha yüksek görünmekle birlikte döner sermayeden aldıkları ücretin daha düşük olduğu gözlenmektedir. Çalışanların tamamının 657 sayılı Devlet personel Yasası, ek ödeme kararnamesi ve döner sermaye uygulamalarına tabi olduğu düşünüldüğünde, Devlet personel politikalarının ve döner sermaye uygulamalarının ivedilikle gözden geçirilmesi, hemşirelerin daha iyi ekonomik koşullar içerisinde çalıştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada ilerleme olanakları en az doyum sağlanan faktör olarak belirlenmiştir. Yine Hu ve Liu nun (2004) çalışma sonucu bu araştırma sonucu ile benzerlik taşımaktadır. İlerleme olanaklarının olmaması hemşirelerde iş doyumsuzluğu dolayısı ile çalıştıkları kurumu kolayca terk edebilecekleri anlamına gelebilir. Çalışan hemşirelere profesyonel gelişimleri için eğitim fırsatları yaratılması ve bu aktivitelere katılımları yönünde desteklenmesi ve terfi sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ortalamanın altında olmakla birlikte, üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin genel olarak işlerinden Sağlık Bakanlığı hemşirelerine oranla daha fazla doyum sağladıkları görülmektedir. Özellikle araştırmanın yapıldığı dönemde akredite olma çalışmaları içerisinde olan, klasik yönetim anlayışından çok, çalışanları işin içine katan, ekip çalışmasına önem veren, hasta merkezli bakım verme çabaları içinde olan üniversite hastanesinde çalışmak hemşirelerin yaptıkları işten, işyerindeki ilişkilerden, yönetimden daha fazla doyum almalarında etkili olabilir. Bu çalışmada örgütsel bağlılık ve iş doyumunun birbiri ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Tablo 4). İş doyumu yüksek olanların kurumlarına bağlılıkları da

10 Duygulu, Korkmaz yüksek düzeydedir. Türköz ün (2000) çalışmasında iş doyumu ve kumsal bağlılık arasında kuvvetli bir ilişki saptanmıştır. Yine bir diğer çalışmada örgüte bağlılığın iş doyumu üzerinde güçlü bir etkisi olduğu belirtilmiştir (Lu ve ark., 2007). McNeese-Smith (1999) iş doyumunun örgüte bağlılığı artırıcı bir faktör olduğunu belirtmiştir. Yapılan diğer çalışmalar da bu ilişkiyi desteklemektedir (Begley, 1993; Knoop, 1995; Nystrom, 1993; Shahid ve ark., 1995; Yang ve Chang, 2007). Çalışanlarının örgütsel bağlılık ve iş doyumu, özellikle değişen ve gelişen sağlık bakım dünyasında varlığını sürdürmek isteyen örgütlerin üzerinde önemle durmaları gereken iki önemli konudur. Çünkü örgütsel bağlılığı ve iş doyumu yüksek olan bireylerin daha uyumlu, daha üretken olduğu, daha yüksek derecede sadakat ve sorumluluk duygusu içinde çalıştığı, örgüttün başarısına yüksek düzeyde katkı sağladıkları bilinmektedir. Dolayısı ile hemşirelerin örgütsel bağlılıkları ve iş doyumları ve onları kurumda tutmaya yönelik stratejiler geliştirme yönetici hemşirelerin üzerinde önemle durması gereken yönetimsel konulardır. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu çalışmada hemşirelerin örgütsel bağlılıkları ortalamanın hemen üzerinde ancak iş doyumları ortalamanın altında bulunmuştur. Yine iş doyumu ve örgüte bağlılık arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yüksek örgütsel bağlılık ve iş doyumunun genellikle daha üstün performans ve daha iyi üretkenlikle sonuçlandığı ve çalışanların işlerinden doyumları azaldığı takdirde kurumlarına olan bağlılıklarının azaldığı ve kurum dışındaki iş olanaklarını aramaya başlayacakları göz önüne alınacak olursa yöneticilerin, çalışanlarını kurumda tutmaya yönelik stratejiler geliştirmeleri kaçınılmazdır. Hemşirelerin iş doyumsuzluğuna neden olan, ilerleme olanaklarının olmaması ve yetersiz ücretlendirme öncelikle üzerinde durulması gereken konulardır. Bununla birlikte yine iş doyumunda büyük etkiye sahip katılımcı bir yönetim tarzının, çalışanlar arasında ilişkilerin güçlü olduğu olumlu bir kurum iklimi ve kurum kültürünün oluşturulması işlerinden aldıkları doyumu artırmada katkıda bulunacak, çalıştıkları hastaneye karşı bağlılıklarını artıracak ve dolayısı ile kurumdan ayrılma niyetlerini de azaltacaktır. Değişen sağlık bakım dünyasında özellikle iş doyumu ve kuruma bağlılıkla ilgili faktörlerin dikkatlice ele alınıp bunları iyileştirici stratejilerin geliştirilmesi, ayakta kalmak isteyen kurumlar için hayati bir uygulamadır. KAYNAKLAR Abaan S, Duygulu S (2004) Hemşirelerin çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına yol açabilecek olası nedenlerin ve örgüte bağlılıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(2):1-15. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski JA, Busse B, Clarke H, Giovannetti P, Hunt J, Rafferty AM ve Shamian J (2001) Nurses reports on hospital care ın five countries. Health Affairs, 20(3): Armstrong M (2006) Handbook of Human Resource Management Practice, 10th Edition. London, GBR:Kogan Page Limited, s.272. Aslan Ö, Akbayrak N (2002) Hemşirelerde iş doyumu. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 6(2): Becker TE, Billings RS (1993) Profiles of commitment: An emprical test. Journal of Organizational Behavior, 14: Begat I, Ellefsen B, Severinsson E (2005) Nurses' satisfaction with their work environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses' experiences of wellbeing - a Norwegian study. Journal of Nursing Management, 13(3): Begley TM, Czajka J (1993) Panel analysis of the moderating effects of commitment on job satisfaction, intent to quit and health following organizational change. Journal of Applied Psychology, 78(4): Best MF, Thurston NE (2006). Canadian public health nurses' job satisfaction. Public Health Nursing 23(3): Bjørk IT, Samdal GB, Hansen BS, Tørstad S, Hamilton GA (2007). Job satisfaction in a Norwegian population of nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44(5): Bland Jones C, Gates M (2007). The costs and benefits of nurse turnover: A business case for nurse retention. The Online Journal of Issues in Nursing, 12(3), Erisim: place/anaperiodicals/ojin/tableofcontents/volume122007/no 3Sept07/NurseRetention.aspx#Jones05, Erisim tarihi: 19 Eylul Buchanan B (1974) Building organizational commitment: the socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19: Bureau of Health Professionals (2008), What is behind Hrsa s projected supply, demand, and shortage of registered nurses? National Center for Health Workforce Analysis Reports, Erisim:http://bhpr.hrsa.gov/healthworkforce/reports/behindrnp rojections/index.htm, Erisim Tarihi: 19 Eylul

11 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) Chandra A (2003) Why do nurses leave and what can health organizations do to retain them? Hospital Topics, 81(3): Corser WD (1998) The changing nature of organizational commitment in the acute care environment. Journal of Nursing Administration, 28 (6): Çelen Ü, Piyal B, Karaodul G, Demir M (2004) Ankara Onkoloji Eğitim Hastanesinde çalışanların iş doyumu. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(3): Erişim: Erişim Tarihi: 30 Ekim Çimen M, Şahin İ (2008) Bir kurumda çalışan sağlık personelinin iş doyum düzeyinin Belirlenmesi.Erişim: id=2314, Erişim Tarihi: 30 Ekim Davis B A, Ward C, Woodall M, Shultz S, Davis H (2007) Comparison of job satisfaction between experienced medicalsurgical nurses and experienced critical care nurses. MEDSURG Nursing,16(5): Durmuş S, Günay O (2007) Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 29(2): Erişim: Duygulu S, Abaan S (2004) Bir yataklı tedavi kurumunda çalışan hemşirelerin örgüte bağlılık durumu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1): Ergin C (1997) Bir iş doyumu ölçümü olarak iş betimlemesi ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39): Ferreira MMF (2007) Nurses organizational commitment the disciriminating power of gender. Nurse Admin Q., 31(1): Gaertner S (1999) Structural determinants of job satisfaction and organizational commitment in turnover models. Human Resource Management Review, 9(4): Gregory DM, Way CY, Lefort S, Barrett BJ, Perfrey PS (2007) Predictors of registered nurses organizational commitment and intent to stay. Health Care Management Review, 32(2): Hayhurst A, Saylor C, Stuenkel D (2005) Work environmental factors and retention of nurses. Journal of Nursing Care Quality, 20(3): Hellriegel D, Slocum JW, Woodman R. (1998) Organizational Behavior, 8th Ed. Ohio:South-Western College Publishing, s Hu J, Liu H. (2004) Job satisfaction among nurses in China. Home Health Care Management & Practice, 17(1): Iun J, Huang X (2007) How to motivate your older employees to excel? The impact of commitment on older employees performance in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management 26(4): İlsev A (1997) Örgütsel bağlılık; hizmet sektöründe bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Jalonen P, Virtanen M, Vahtera J, Elovainio M, Kivimaki M (2006) Predictors of sustained organizational commitment among nurses with temporary job contracts. Journal of Nursing Administration, 36(5): Jegadeesan G (2007) Job Satisfaction: A conceptual framework. The Icfai Journal of Organizational Behavior, 6(4):53-60, Erisim: Erisim Tarihi: 19 Eylul Jones CB (2005) The costs of nursing turnover, part 2: Application of the nursing turnover cost calculation methodology. Journal of Nursing Administration, 35(1): Kleinman C (2004) The relationship between managerial leadership behaviors and staff nurse retention. Hospital Topics, 82(4): 2-9. Knoop R (1995) Relationships among job ınvolvement, job satisfaction and organizational commitment for nurses. Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied, 129(6): Kocaman G, Tarım M (1992) Hemşirelerin işten ayrılma oranlarının ve ayrılma nedenlerinin incelenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. Kuokkanen L, Leino-Kilpi H, Katajisto J (2003) Nurse empowerment, job-related satisfaction, and organizational commitment. Journal of Nursing Care Quality, 18(3): Loke JC (2001) Leadership behaviours: Effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. Journal Of Nursing Management, 9: Lu H, While AE, Barriball KL (2007) A model of job satisfaction of nurses: A reflection of nurses working lives in Mainland China. Journal of Advanced Nursing, 58(5): McNeese-Smith DK (1996) Increasing employee productivity, job satisfaction and organizational commitment. Hospital & Health Services Administration, 41(2): McNeese-Smith DK (1997) The influence of manager behavior on nurses' job satisfaction, productivity and commitment. Journal of Nursing Administration, 27(9): McNeese-Smith DK (1999) A content analysis of staff nurse descriptions of job satisfaction and dissatisfaction. Journal of Advanced Nursing, 29(6):

12 Duygulu, Korkmaz McNeese-Smith DK, Nazarey M (2001) A nursing shortage: Building organizational commitment among nurses / practitioner application. Journal of Health Care Management, 46(3): Meyer JP, Herscovitch L (2001) Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11: Mrayyan M (2006) A unit-based protocol to enhance Jordanian nurses' autonomous decision making. Journal of Nursing Management 14(5): Murphy B (2006) Nursing home administrators' level of job satisfaction. Journal of Healthcare Management, 49: Newhouse RP, Hoffman JJ, Suflita J, Hairston DP (2007). Evaluating an innovative program to improve new nurse graduate socialization into the acute health care setting. Nursing Administration Quartly, 31(1): Nystrom PC (1993) Organizational cultures, strategies and commitments in Health Care Organizations. Health Care Management Review, 18(1): OBrien-Pallas L, Griffin P, Shamian J, Buchan J, Duffield C, Hughes F, Spence Laschinger KH, North N, Stone PW (2006) The impact of nurse turnover on patient, nurse and system outcomes: A pilot study and focus for a multicenter international study. Policy, Politics, & Nursing Practice, 7(3): Parsons SK, Simmons WP, Penn K, Furlough M (2003) Determinants of satisfaction and turnover among nursing assistants, The results of a statewide survey. Journal of Gerontological Nursing, 29: Porter LW, Steers RM, Mowday RT, Boulian PV (1974) Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5): Riggs CJ, Rantz MJ (2001) A model of staff support to improve retention in long-term care. Nurs Adm Q., 25: Shahid N, Bhuian KF, Al O (1995) Job satisfaction and organizational commitment of expatriate salespersonnel in the Arab Gulf Region, Forth World Business Congress, Innovation, Technology and Information Management for Global Development and Competitiveness. Ed. by Kaynak, Erdener, Erem, Tunç. s Silverthorne CP (2005) Organizational Psychology in Cross- Cultural Perspective. NewYork, NY,USA, New York University Press. Sungurlu M (1994) Güç tarzları ve organizasyona bağlılık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İstanbul. Şahin HN, Batıgün A (1997) Bir özel hastane sağlık personelinde iş doyumu ve stres. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39): Testa MR (2001) Organizational commitment, job satisfaction, and effort in the service environment. Journal of Psychology, 135(2): Tourangeau AE, Cranley LA (2006) Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants. Journal of Advanced Nursing, 55(4): Turhan B (1998) Yönetici hemşirelerin kullandıkları güç tarzlarının astları tarafından algılanışı ve organizasyona bağlılığın incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Türköz Y (2000) Özel bir sağlık kuruluşunda işe ve kuruma yönelik tutum araştırması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3): Waldman JD, Kelly F, Sanjeev A, Smith HL (2004) The shocking cost of turnover in health care. Health Care Management Review, 29(1): 2-7. Will K, Simmons J (1999) Ohio CNAs speak out. Enjoyment ranks high, pay low in satisfaction study. Provide, 25(10):107, World Health Organization (2006) Working together for health World Health Report Erisim: Erisim tarihi: May 20, Yang F, Chang C (2007) Emotional labour, job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(6):

Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi

Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi Organizational Commitment: One of the Determinants of Intention to Stay in or Leave From Organization (Derleme)

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ*

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ 1, Fatma KURUDİREK 2, Gülbeyaz BARAN 3 ÖZET Araştırma, çocuk hemşirelerinin iş tanımlama ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi Yeltekin Demirel *, Berrin Filiz Öz **, Gülay Yıldırım *** Özet Amaç: Bir üniversite hastanesinde çalışmakta

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU Vedat BAL 1, Buğra ÖZER 2, Murat ORTANCA 3 1 Celal Bayar

Detaylı

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Araştırma Makalesi doi: 10.4170/JAEM.2009.73745 İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi The Investigation the Factors That Effect

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

ICN Değişimde Kilit Nokta HEMŞİRELER. Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç Sağlık İçin Hayati Bir Kaynak

ICN Değişimde Kilit Nokta HEMŞİRELER. Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç Sağlık İçin Hayati Bir Kaynak ICN 2014 Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç Sağlık İçin Hayati Bir Kaynak Değişimde Kilit Nokta HEMŞİRELER Arş. Gör. 2 1 Değişim Nedir? Değişim, örgütlerin mevcut durumdan gelecekte etkinliklerini artırmayı

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği nde çalışan hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler

Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği nde çalışan hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler doi:10.5222/buchd.2014.051 Klinik Araştırma Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği nde çalışan hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler Factors affecting the job satisfaction of nurses working in the Neonatal

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Prof.Dr.Zuhal BAHAR Öğr.Gör.Dr.Ayşe BEŞER Arş.Gör.Meryem ÖZTÜRK Öğr.Gör.Şeyda ÖZBIÇAKÇI SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler

Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler Özgün Araştırma / Original Investigation Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler The Level of Work Related Tension and Role

Detaylı

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirleyicileri

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirleyicileri Araştırma Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirleyicileri ÖZET Songül ÇINARLIOĞLU * Semiha ÖNER İĞİCİ ** Bayram ŞAHİN *** Bu araştırmada hemşirelerin çalıştıkları

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 1-10/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Job Satisfaction and Motivation

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİNİN İŞ DOYUMU İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİNİN İŞ DOYUMU İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı 2: 77-86 [2012] HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİNİN İŞ DOYUMU İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ COMPARATIVE

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi K. Zerrin, E. Doğru GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde iş yaşamında ortaya çıkan değişiklikler, insana verilen değeri artırarak motivasyon

Detaylı

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU, İŞ GERİLİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU, İŞ GERİLİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 261-272, ELAZIĞ-2003 HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU, İŞ GERİLİMİ

Detaylı

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Mehtap TAN 1 Hatice POLAT 2 Zümrüt AKGÜN ŞAHİN 3 Özet Bu araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan hemşirelerin,

Detaylı

Van da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması

Van da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(2): 191-197, 2016 Van da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması Survey on Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Gülşah ŞAKOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK

İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK Doç. Dr. Fatih KESKİN Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Cangül TOSUN Sanayi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Dt. Baykal YILMAZ***

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı