HEMŞİRELERİN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI, İŞ DOYUMLARI VE İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ. Sergül DUYGULU*, Fatoş KORKMAZ**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMŞİRELERİN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI, İŞ DOYUMLARI VE İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ. Sergül DUYGULU*, Fatoş KORKMAZ**"

Transkript

1 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) HEMŞİRELERİN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI, İŞ DOYUMLARI VE İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ Sergül DUYGULU*, Fatoş KORKMAZ** ÖZ Amaç: Hemşirelik literatüründe olumlu işyeri çıktıları ile doğrudan ilişkili olan iş doyumu ve örgüte bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok çalışma mevcut olmakla birlikte ülkemizde hemşirelerin iş doyumu ve örgüte bağlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma çok azdır. Bu çalışma hemşirelerin örgüte bağlılığı, iş doyumları ve işten ayrılma nedenlerini incelemek amacıyla tanımlayıcı ilişkisel araştırma olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesi ve bir Sağlık Bakanlığı hastanesinde doğrudan hasta bakımı veren ve araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 237 (Üniversite hastanesi için n=124, Sağlık Bakanlığı hastanesi için n= 113) hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Demografik Bilgiler Formu, Örgüte Bağlılık Anketi ve Iş Betimlemesi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, Khi Kare, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin yarısından biraz fazlası (%53.6) halen hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan dolayı memnun olduklarını belirtmiştir. Hemşirelerin çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden olabilecek nedenlerin başında, ekonomik nedenler (%32.1) ve ilerleme olanaklarının olmaması (%32.1) gelmektedir. Hemşirelerin örgüte bağlılık puanları 99.97±22.07 (alınabilecek maksimum puan 150) ve iş doyumları ise 32.34±13.62 (alınabilecek maksimum puan 54) dir. Sağlık Bakanlığı hastanesi ve üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin toplam örgüte bağlılık puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte (p>0.05), üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalaması (36.31±14.11), Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalamasından (27.99±11.64) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.01). Genel iş doyumu ve örgüte bağlılık arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r= p=0.001). Sonuç: Değişen sağlık bakım dünyasında özellikle iş doyumu ve kuruma bağlılıkla ilgili faktörlerin dikkatlice ele alınıp bunları iyileştirici stratejilerin geliştirilmesi, ayakta kalmak isteyen kurumlar için hayati bir uygulamadır. Bu çalışmada saptanan hemşirelerin orta düzeyde örgüte bağlılığı ve düşük iş doyumu düzeyleri, bu konunun sağlık bakım kurumları yöneticileri için öncelikli ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Hemşireler, örgütsel bağlılık, iş doyumu, işten ayrılma nedenleri ABSTRACT Nurses Organızatıonal Commıtment, Job Satısfactıon and Possıble Reasons to Leave Purpose: Organizational Commitment, Job satisfaction which are related with positive work outcomes has been investigated in nursing literature but relationship between organizational commitment and job satisfaction has not been studied in any Turkish nursing studies. This study was designed as a descriptive and correlational research to determine nurses organizational commitment, job satisfaction and possible reasons to leave hospital. Methods: Sample was consisted of 237 nurses at one university hospital (n=124) and one Ministry of Health Hospital (n=113)- based on voluntary participation. Data was collected through Nurses Data Sheet, Organizational Commitment Questionnaire and Job Descriptive Index. Chi Square, One Way Variance Analysis and Pearson Moment Correlation statistics were used for data analysis. Results: 53.4% of the nurses were still satisfied with their choice of profession. Financial burden (32.1%) and lack of career opportunities (32.1%) were the most important reasons to leave the hospital. Organizational commitment score was 99.97±22.07 (total of 150) ) and job in general score was 32.34±13.62 (total of 54). Although there was no statistical difference between two hospital nurses organizational commitment mean scores (p>0.05), university hospital nurses job in general mean score (36.31±14.11), was higher than Ministry of Health Hospital nurses scores (27.99±11.64, p=0.01). Also there was a positive significant relationship between organizational commitment and job satisfaction (r= p=0.001). Conclusion: In the fast paced health care world, developing strategies for nurses organizational commitment and job satisfaction are pivotal for health care organizations The results for frganizational commitment and job satisfaction shows that this issues should be handled health care managers as a priority by Key Words: Nurses, organizational commitment, job satisfaction, reasons to leave * Öğr.Gör.Dr., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara ** Araş.Gör., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara 9

2 Duygulu, Korkmaz GİRİŞ Sağlık hizmetlerinde çalışan hemşire sayısının yetersizliği ve bireysel, sosyal, ekonomik nedenlerle işten ayrılmalara sık rastlanması, sağlık bakımı verilmesini etkileyen bir problem olmaya devam etmektedir. Bu sorunun sadece ülkemiz için geçerli olmayıp tüm dünya ülkelerini ilgilendiren evrensel bir sorun olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (2006) raporuna göre, Türkiye de her 1000 kişiye 1.70 oranında hemşire düşerken bu oran gelişmiş ülkelerde arasındadır. Gelişmemiş ülkelerde ise bu oran 0.22 lere kadar düşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D) Sağlık Profesyonelleri Ülke Ofisi (Bureau of Health Professionals) ise (2008) A.B.D de gelecek 20 yıl içerisinde hemşire sayısındaki yetersizliğin daha da büyüyeceğini rapor etmiştir. Hemşire sayısının yetersizliğinin yanı sıra, hemşirelikte işgücü kaybına neden olan işten ayrılmalar, kesin verilere ulaşılamamakla birlikte, ülkemizdeki hastanelerde yüksek oranda görülmektedir. Ülkemizde konu ile ilgili az sayıda çalışma bulunmakla birlikte, bir çalışmada yıllık kaba ayrılma hızı %11.6 olarak bulunmuştur (Kocaman, 1992). Dünyada konu ile ilişkili olarak Aiken ve arkadaşlarının (2001) beş ülkede yürüttükleri çalışmada, işten ayrılmaların sağlık bakım kurumları için evrensel bir sorun olduğu bir kez daha ortaya konmaktadır. Bu çalışmada, İngiltere ve İskoçya da her 10 hemşireden üçünden fazlası, A.B.D de her 10 hemşirenin ikisinsinden fazlası gelecek bir yıl içerisinde mevcut işlerinden ayrılmayı planladıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, hemşirelerin işe alınması ve hastanede tutulmalarına ilişkin etkili önlemler alınmadığı takdirde, gelecek yıllarda hastaneler için özellikle hasta ve çalışan güvenliği açısından büyük bir problem olabileceğini düşündürmektedir. Hemşirelerin kurumlarından ayrılma isteklerinin hastane yönetimleri ve yönetici hemşireler tarafından dikkatle izlenmesindeki en önemli nedenler arasında, bu eleman devrinin kuruma getirdiği maliyet, hizmet kalitesinin düşmesi, hastanın hizmet alması için bekletilmesi sayılmaktadır. Hemşirelerin kurumda tutulmaları ya da işten ayrılmalarının maliyetine ilişkin kesin veriler bulunmamakla birlikte, konuyla ilişkili yapılan çalışmalarda bu duruma ilişkin maliyet ortaya konulmaya çalışılmıştır. A.B.D de hastanelerdeki hemşire devrinin sadece %3 oranında azaltılmasının dolarlık bir tasarruf sağlayacağı belirtilmektedir. (Kleinman, 2004). Yine bir diğer çalışmada dahili-cerrahi klinikler için ayrılan bir hemşirenin yerine yenisinin istihdamı için yaklaşık doların harcandığı, bu oranın yoğun bakım klinikleri için dolardan fazla olduğu belirtilmiştir (Hayhurst ve ark., 2005). Yine yapılan diğer çalışmalarda bir hemşire için isten ayrılma maliyetinin Dolar ile Dolar arasında değiştiği ortaya konulmuştur. (Bland Jones ve Gates, 2007; Jones, 2005; O Brian-Pallas ve ark., 2006; Waldman ve ark., 2004) Gerek hemşire sayısının azlığı gerekse işten ayrılma oranlarının yüksek oranda görülmesi, bir yandan elaman sağlanmasına yönelik çabaları, diğer yandan halen hastanelerde çalışanların bu kurumlarda tutulmalarına yönelik çabaları gerektirmektedir (Abaan ve Duygulu, 2004). Hemşire sayısının ve kadrolarının kısa dönemde artmayacağı da düşünüldüğünde, mevcut elemanların işte tutulması için iş doyumlarının ve örgüte bağlılıklarının artırılması daha da önem kazanmaktadır. Buna paralel kurumsal performans ve verimliliğin en büyük belirleyicilerinden olmaları nedeniyle de örgüte bağlılık ve iş doyumu ile ilişkili davranışları inceleyen çalışmaları popüler bir konu olmaya devam etmektedir. (Begat ve ark., 2005; Chang ve ark., 2007; Ferreira, 2007; Gregory ve ark., 2007; McNeese-Smith, 1996; McNesee-Smith ve Nazarey, 2001; Testa, 2001). Örgütsel Bağlılık Literatürde, örgütsel bağlılık ile ilgili çok sayıda tanıma rastlanmakla birlikte genel olarak örgüte bağlılık, örgütün amaç ve değerlerine inanma ve onları kabul etme, örgüt adına daha fazla çaba gösterme ve örgüt üyeliğini sürdürmek için sürekli isteklilik gösterme şeklinde ifade edilmektedir (Amstrong, 2006; Hellriegell ve ark., 1998; Nelson, 1997; Porter ve ark., 1974). Buchanan (1974), örgüte bağlılığı kişilerin çalıştıkları örgütlerden herhangi bir çıkar beklentilerinin olmaması şeklinde tanımlamış ve örgüte bağlılığı özdeşleşme, sadakat ve işe katılım boyutlarıyla ele almıştır. Özdeşleşmeyi, kişinin örgütün sahip olduğu amaç ve değerleri benimsemesi olarak, sadakati kişinin çalıştığı yere karşı hissettiği yakınlık olarak, işe katılımı da kişinin işine, işteki aktivitelerine psikolojik boyutta kendini verebilme düzeyi olarak tanımlamıştır. 10

3 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) Kurumlarına bağlı olan çalışanların, örgüt gelişimi için daha fazla çaba sarf edeceklerini ve dolayısıyla hem örgütün hem de çalışanın daha başarılı olacağı, ortaya konan ürünün veya hizmetin kalitesini olumlu yönde etkilediği başka yazarlarca da desteklenmektedir (Ilsev, 1997; Nelson, 1997). Buna karşın örgüte bağlılığın düşük olmasının örgütlerde verimlilik sorunları, iş doyumsuzluğu, işe devamsızlık, işe geç gelme, işten ayrılma gibi olumsuz durumlara neden olduğu belirtilmekte ve bu nedenle de çalışanın işten ayrılma davranışını ve beklenmedik durumları önceden tahmin etmede çalışanların örgütsel bağlılıklarına bakıldığı bilinmektedir. Türkiye de (Abaan ve Duygulu, 2004; Becker, 1993; Jalonen, 2006; Turhan, 1998) ve diğer ülkelerde (Gregory ve ark., 2007; Ferreira, 2007; Kuokkonen ve ark., 2003; Newhouse ve ark., 2007; Tourangeau ve Cranley 2006) hemşirelerin örgüte bağlılıklarını ve ilgili etmenleri inceleyen çalışmalar yapılmakta ve hemşirelerin kurumlarına sadık/bağlı çalışanlar olmalarını arttırmaya yönelik stratejiler tartışılmaktadır. Türkiye de yapılan çalışma sonuçları hemşirelerin örgütlerine orta ya da düşük düzeyde bağlılık duyduklarını göstermektedir (Abaan ve Duygulu, 2004; Duygulu ve Abaan 2004; Turhan 1998). Benzer şekilde Gregory ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada ise hemşirelerin kurumlarına olan bağlılıklarını az olarak algıladıkları saptanmıştır. İş Doyumu İş doyumu özellikle etkili yönetim için iş yerlerinde önemli bir konudur. İş doyumu bir kişinin işiyle ilgili değerlendirmesinin olumlu duygu ya da memnuniyet verici bir sonucudur (Silverthorne, 2005). İş doyumu, genellikle çalışanların işlerine ilişkin duyguları olarak tanımlanır. Bu duygular bireylerin önceki iş yaşantılarına, beklentilerine ve sahip oldukları seçeneklere bağlıdır (Ergin, 1997; Loke, 2001). İş doyumunun, örgütsel bağlılık gibi olumlu işyeri çıktıları ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte iş doyumu yüksek olan bireylerin başka bir iş yerinde çalışmaya ilişkin daha az araştırma yaptıkları ya da çalıştıkları kurumdan ayrılmayı daha az düşündükleri belirtilmektedir (Silverthorne, 2005). Yine işinden doyum alan bireylerin, iş yerinde, toplum yaşamında ve aile yaşamında olumlu davranışlar gösterme olasılığı oldukça yüksektir. İşinden doyum sağlamış bir bireyin çalıştığı iş yerine katkıları ise göz ardı edilemez. Özellikle yönetici hemşireler açısından işinden doyum sağlayan 11 bir hemşireye sahip olmanın anlamının verimlilik, iş yerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam, işe zamanında gelme, işten ayrılma isteğinin düşük olması ve toplam olarak hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesinin yükselmesi olduğu gözlenmektedir. A.B.D Sağlık Profesyonelleri Ülke Ofisi - Bureau of Health Professionals (2008) tarafından, A.B.D de çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin %70 düzeylerinde olduğu ve bu düzeyin ülke genelinde tüm çalışanların genel iş doyum düzeylerinden (%85) daha düşük olduğu rapor edilmiştir. Davis ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında hemşirelerin işlerinden orta düzeyde memnuniyet duydukları rapor edilmiştir. Yine Lu ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında hemşirelerin yarısından fazlasının işlerinden doyum sağladıkları rapor edilmiştir. Türkiye de Şahin ve Batıgün un (1997) çalışmasında hemşirelerin grup olarak, hem hekimlere, hem de diğer idari ve yardımcı personele kıyasla yaptıkları işten daha az doyum aldıkları ortaya koyulmuştur. Çimen ve Şahin in (2008) çalışmalarında da sağlıkla ilgili yedi meslek grubu içerisinde hemşirelerin en düşük iş doyum düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Yine Durmuş ve Günay ın (2007) çalışmasında hemşirelerin iş doyumları düşük olarak belirlenmiştir. Aslan ve Akbayrak ın (2002) çalışmasında ise hemşirelerin orta düzeyde iş doyumuna sahip oldukları saptanmıştır. Çelen ve arkadaşları da (2004) hemşirelerin hekimlere oranla daha düşük ancak diğer sağlık mesleklerine oranla biraz daha yüksek iş doyum düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisi Silverthorne (2005) örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasındaki ilişki ile ilgili olarak, çalışanlardaki yüksek örgütsel bağlılığın ve iş doyumunun genellikle daha üstün performans ve daha iyi üretkenlikle sonuçlandığını belirtmekte ve ilişkinin evrensel olduğunu savunmaktadır. Çalışanların işlerinden doyumları azaldığı takdirde kurumlarına olan bağlılıkları azalacak ve kurum dışındaki iş olanaklarını aramaya başlayacaklardır. Bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda örgüte bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. İş doyumu arttıkça örgüte bağlılıkta artmaktadır (Begley, 1993; Knoop, 1995; Nystrom, 1993; McNeese-Smith, 1996; McNeese-Smith, 1997; Shahid ve ark., 1995; Yang ve Chang, 2007).

4 Duygulu, Korkmaz Sonuç olarak bu araştırmada hemşirelerde iş doyumu ve kurumsal bağlılık arasındaki ilişkiyi bazı sosyodemografik değişkenler (öğrenim düzeyi, yaş, memuriyette geçen süre, hastanedeki çalışma süresi, çalışma şekli ve çalışılan pozisyon gibi) ışığında incelemek, işten ayrılmada etkili nedenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bununla birlikte çıkan sonuçlarla insan kaynakları yönetimi ve gelişimine katkıda bulunmak ve araştırmanın uygulandığı hastanelerde görev yapan yöneticilerin, çalışan hemşirelerin kurumsal bağlılık ve iş doyum düzeylerini artırmaya yönelik yeni yönetim stratejileri ve elemanları kurumda tutma politikalarını geliştirmelerine katkıda bulunmak araştırma sonuçlarından beklenen yararlardır. Araştırma Soruları: 1- Bu hastanelerde çalışan hemşirelerin örgüte bağlılık düzeyleri nedir? 2- Bu hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyleri nedir? 3- Örgüte Bağlılık ve iş doyum düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? 4- Hemşirelerin çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden olabilecek olası nedenler nelerdir? YÖNTEM Araştırmanın Şekli ve Yapıldığı Yer Tanımlayıcı ve ilişkisel çalışma olarak planlanan araştırma, Ankara da bir üniversite hastanesinde ve, Sağlık Bakanlığı na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde yapılmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı hastane; araştırmanın yapıldığı yıl verilerine göre 860, Üniversite Hastanesinin fiili yatak kapasitesi ise 910 dur. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde 6 ay ve daha fazla süredir çalışan 346 ve üniversite hastanesinde 6 ay ve daha fazla süredir çalışan 466 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini her iki hastanede çalışan ve anketi doldurmak isteyen gönüllü toplam 237 hemşire oluşturmuştur. (Üniversite hastanesi için n= 124, Sağlık Bakanlığı hastanesi için n= 113). Veri Toplama Araçları Verilerin toplanmasında, Demografik Bilgiler Formu, Örgüte Bağlılık Anketi ve İş Betimlemesi Ölçeği kullanılmıştır. a) Demografik Bilgiler Formu: Araştırma örneklemine alınan hemşirelere ait demografik bilgileri toplamaya yönelik bu form; yaş, öğrenim durumu, mesleki deneyim süresi, çalışma şekli ve kurumda çalışma şekli gibi özellikleri içermiştir. Ayrıca bu formda halen hemşire olmaktan duydukları memnuniyeti ve kurumlarından ayrılmalarına yol açabilecek olası nedenleri ortaya koyan sorular yer almıştır. Soruların anlaşılırlığını değerlendirebilmek ve gerekli düzeltmeleri yapabilmek amacıyla anketin ön uygulaması, bir Sağlık Bakanlığı hastanesinden izin alındıktan sonra 10 hemşire ile tarihinde yapılmıştır. b) Örgüte Bağlılık Anketi: Bu araştırmada, geçerlik ve güvenirlilik çalışmaları daha önce hastane ortamında doktor ve hemşireler üzerinde yapılmış olan ve çalışanların kuruma olan bağlılıklarının üç boyutta incelenmesini sağlayan Örgüte Bağlılık Anketi (Buchanan 1974) kullanılmıştır. Bu boyutlar; sadakat, özdeşleşme ve işe katılımdır. Yirmibeş maddeden oluşan bu ölçek Sungurlu tarafından Türkçe ye uyarlanmıştır (Sungurlu 1994). Örgüte Bağlılık anketinde, araştırmaya katılan hemşirelerin her bir soruya verdikleri cevaplar 1 den 6 ya kadar değişen puanlar ile değerlendirilmiştir. (1 Hiç katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Biraz katılıyorum, 4 oldukça katılıyorum, 5 Çok katılıyorum, 6 Tamamen katılıyorum). Bu çalışmada sadakat boyutu ile ilgili sorular ( Soru 10,14,17,18,22,23) olumsuz olduğu için puanlamaları ters çevrilerek yapılmaktadır. Örgüte Bağlılık anketinden alınabilecek minimum puan 25, maksimum puan ise 150 dir: Örgüte Bağlılık Anketi nin orijinalinde ölçek boyutlarının güvenirlik kat sayıları özdeşleşme için 0.86, işe katılım için 0.84 ve sadakat boyutu için 0.94 tür. Türkiye de ise Sungurlu; 1994 te bir devlet hastanesinde yaptığı araştırmasında, Cronbach Alpha kat sayısını 0.86 olarak bulmuştur (Sungurlu, 1994). Turhan ın yaptığı araştırmada, güvenirlik çalışmasında elde edilen Cronbach Alpha kat sayısı sonuçları, özdeşleşme boyutu için 0.90, işe katılım boyutu için 0.84, sadakat boyutu için 0.82 ve tüm anket için 0.85 olarak belirlenmiştir (Turhan 1998). Duygulu ve Abaan ın (2004) yaptığı çalışmada anketin güvenirlik çalışmasında elde edilen Croncbach Alpha kat sayısı sonucu 0.85 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçla anketin güvenirliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. c) İş Betimlemesi Ölçeği (İBÖ) (Job Description Index): Bu araştırmada, Smith ve 12

5 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) arkadaşları (1969) tarafından geliştirilen ve orijinal adı Job Descriptive Index olan İş Betimlemesi Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması Ergin (1997) tarafından yapılmıştır. İBÖ nin güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı ile iç tutarlılık açısından ve test-tekrar test yöntemiyle zaman içerisindeki tutarlılık açısından irdelenmiştir. Ölçeğin toplam puanlarına ilişkin test-tekrar test güvenirliği.84, Alpha katsayısı,.92 olarak belirlenmiştir (Ergin, 1997). İş doyumunu çok boyutlu bir yapıda inceleyen bu ölçek 5 temel boyuttan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, işin kendisi dir. Mevcut iş anlayışlarına yönelik 18 maddelik bir sıfat grubu bulunmaktadır. İkinci boyut, ücret ve üçüncü boyut terfi dir. Bu boyutlarda 9 ar madde bulunmakta, ancak puanlama sırasında, diğer boyutlarla eşit ağırlık vermek için alınan puanlar 2 ile çarpılmaktadır. Dördüncü boyutta yönetim beşinci boyutta ise, iş arkadaşları ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Her iki boyutta da 18 er madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ölçekte toplam 72 madde yer almaktadır. Ölçekte ayrıca hemşirelerin genel is doyumunu ölçen 18 madde yer almaktadır (Ergin, 1997). Bu çalışmada örgüte bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişki, hemşirelerin genel is doyumunu sonuçları ile verilmiştir. Hemşirelere, verilen sıfatların kendi işlerini ne derece tarif ettiği sorulmakta ve eğer işlerini iyi tarif ediyorsa E (Evet) ; iyi tarif etmiyorsa H (Hayır) ve kararsızlarsa? işaretlerini koymaları istenmektedir. Olumlu ifadelerde evet cevabına 3 puan verilmektedir. Olumsuz ifadelerde hayır cevabına da 3 puan verilmektedir. Tersi durumlarda 0 puan, kararsız ifadelere de 1 puan verilerek hesaplama yapılmaktadır (Ergin 1997). Ölçek boyutlarından alınabilecek en düşük toplam puan 0, en yüksek toplam puan 54 tür. Formların Uygulanması: Araştırma için ilgili hastane yönetimlerinden onay alındıktan sonra formlar bir aylık bir sürede ( ) araştırmacılar tarafından sözel izin alınan hemşirelere uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemine alınan hemşireler gece de çalıştıkları için hepsine bu günlerde ulaşılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle anket dağıtılmayan hemşirelere çalıştıkları günlerde ulaşılmıştır. Etik Boyut Araştırmanın yapılacağı kurumlardan yazılı izin alınmıştır. Araştırma konusunda bilgilendirildikten sonra araştırmaya katılımı kabul eden hemşireler örneklem kapsamına alınmıştır. Hemşirelere bilgilerin gizli tutulacağı garantisi verilmiş. Araştırma sonuçları hakkında araştırmaya katılanlara bilgi verilmiştir. Verilerin Değerlendirilmesi Verilerin değerlendirilmesi için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 11.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, katılımcıların anketlerdeki her bir soruya verdikleri toplam cevapların puanları üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmelerinde, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin karşılaştırılmasında sayı, yüzdelik ve Khi Kare, hemşirelerin örgüte bağlılık ve iş doyumunun karşılaştırılmasında; Student s t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi, alt ölçekler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin %47,7 si Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışırken, %52,3 ü üniversite hastanesinde çalışmaktadır. Hemşirelerin %51,9 u yaş grubunda iken, %32.1 i hemşirelikte önlisans mezunudur. Meslekte geçen süresi 5 9 yıl olanların oranı (%32.1), şimdiki hastanelerinde çalışma süresi 0 4 yıl olanların oranı (%32.5) ve dönüşümlü şiftlerde çalışanların oranı (73.8) diğerlerinden daha yüksektir. Hemşirelerin %83.1 i servis hemşiresi olarak, %16.9 u yönetici hemşire olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin yarısından biraz fazlası (%53.6) halen hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan memnun olduklarını belirtmiştir. Çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden olabilecek nedenler arasında ilk üç sırada gösterilenler, ekonomik nedenler (%32.1), ilerleme olanaklarının olmaması (%32.1) ve iş yeri ilişkilerinde yaşadıkları problemlerdir (%30.4). 13

6 Duygulu, Korkmaz Tablo 1. Hemşirelerin Örgüte Bağlılık ve İş Doyumları İle İlgili Bulgular (n=237) Örgüte Bağlılık ve İş Doyumu Alt Boyutları ±SD Özdeşleşme 56.49±16.08 Sadakat 19.87±5.99 İşe katılım 23.61±7.02 Toplam Örgüte Bağlılık 99.97±22.07 Şimdiki iş 24.52±11.33 Şimdiki ücret 21.67±10.91 İlerleme olanakları 14.22±13.23 Yönetim 26.32±14.74 İş arkadaşları 33.14±14.28 Genel İş Doyumu 32.34±13.62 Hemşirelerin örgüte bağlılık toplam ve alt boyut ortalamaları ile iş doyumu boyutları ve genel iş doyumu puan ortalamaları Tablo 1 de verilmiştir. Hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalaması 56.49±16.08, sadakat puan ortalaması 19.87±5.99, işe katılım puan ortalaması 23.61±7.02 ve toplam örgüte bağlılık puan ortalaması 99.97±22.07 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin şimdiki iş puan ortalaması 24.52±11.33, şimdiki ücret puan ortalaması 21.67±10.91), ilerleme olanakları puan ortalaması 14.22±13.23, yönetim puan ortalaması 26.32±14.74 ve iş arkadaşları puan ortalaması 33.14±14.28 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin genel iş doyumu puan ortalaması ise 32.34±13.62 olarak bulunmuştur. Çalıştıkları hastanelere göre hemşirelerin örgüte bağlılık boyutları ve toplam örgüte bağlılık puan ortalamaları Tablo 2. de verilmiştir. Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalaması (58.89±16.11), üniversite hastanesi hemşirelerinin özdeşleşme boyutu puan ortalamasından (54.31±15.79) anlamlı olarak daha yüksek (F=4.894, p=0.028) bulunmuştur. Örgüte bağlılığın diğer alt boyutları (sadakat ve işe katılım) puan ortalamaları açısından her iki hastane hemşireleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Tablo 2. Çalıştıkları Hastanelere Göre Hemşirelerin Örgüte Bağlılık Düzeyi İle İlgili Bulgular Örgüte Bağlılık Alt Boyutları Üniversite (n=124) Hastaneler Sağlık Bakanlığı (n=113) İstatistiksel Değerlendirme ±SD ±SD F p Özdeşleşme 54.31± ± Sadakat 19.67± ± İşe katılım 23.39± ± Toplam Örgüte Bağlılık ± ± Çalıştıkları hastanelere göre hemşirelerin iş doyumu boyutları ve genel iş doyumu puan ortalamaları Tablo 3. de verilmiştir. Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerinin şimdiki iş (27.97±11.67), ilerleme olanakları (16.77±14.04), yönetim (32.39±14.54) ve iş arkadaşları (37.44±13.59) alt boyutları puan ortalamaları, Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışan hemşirelerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin şimdiki ücret alt boyutu puan ortalaması (24.51±11.34), üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından (19.08±9.84) daha yüksek bulunmuştur (p=0.01). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalaması (36.31±14.11), Sağlık Bakanlığı hastanesi hemşirelerinin genel iş doyumu puan ortalamasından (27.99±11.64) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0.01). 14

7 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) Tablo 3. Çalıştıkları Hastanelere Göre Hemşirelerin İş Doyumu Düzeyleri İle İlgili Bulgular İş Doyumu Alt Boyutları Hastaneler İstatistiksel Fark Üniversite (n=124) Sağlık Bakanlığı (n=113) ±SD ±SD F p Şimdiki iş 27.97± ± Şimdiki ücret 19.08± ± İlerleme olanakları 16.77± ± Yönetim 32.39± ± İş arkadaşları 37.44± ± Genel İş Doyumu 36.31± ± Hemşirelerin yaşları (p=0.01), mesleki deneyimleri (p=0.001) hastanede çalışma süresi (p=0.001) ve çalışma şekilleri (p=0.001) ile örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki saptanmış, öğrenim durumu ile örgüte bağlılık arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (p=0.115). Benzer şekilde genel iş doyumu ile yaş (r=0.313 p=0.001), öğrenim durumu (r=0.183 p=0.005), mesleki deneyim süresi (r=0.292 p=0.001), kurumda çalışılan süre (r=0.307 p=0.001), öğrenim durumu, çalışma şekli (r= p =0.001) ve örgüte bağlılık (r= p=0.001) arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tablo 4. Örgüte Bağlık ve İş Doyumunun Bazı Demografik Yaş Değişkenler İle İlişkisi (n=237) Toplam Örgüte Bağlılık r= p=0.001 Genel İş Doyumu r=0.313 p=0.001 Öğrenim Durumu r= p=0.115 r=0.183 p=0.005 Meslekte Geçirdiği Süre r= p<0.001 r=0.292 p=0.001 Hastanede Geçirdiği Süre r= p<0.001 r=0.307 p=0.001 Çalışma Şekli r=0.284 p<0.001 r= p =0.001 Toplam Örgüte Bağlılık - r= p=0.001 Genel İş Doyumu - - TARTIŞMA Hemşirelerin yarısından biraz fazlası (%53.6) halen hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan dolayı memnun olduklarını belirtmiştir. Aiken ve arkadaşlarının (2001) A.B.D, Kanada, İngiltere, İskoçya ve Almanya da hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmalarında, hastanede çalışan hemşirelerin %41 inin işlerinden hoşnut olmadığını ve %22 sinin gelecek bir yıl içerisinden işlerinden ayrılmayı planladıklarını saptamışlardır. Hemşirelerin yaklaşık yarısının hemşirelik mesleğini seçmiş olmaktan dolayı memnun olmaması, özellikle ülkemiz sağlık bakim hizmetlerinin içerisinde olduğu dönüşüm surecinde daha da bir önem kazanmaktadır. Bu sonuç, sağlık bakim ekibinin çok önemli bir parçası olan hemşirelerin, çalıştıkları kurumda tutulmalarını, kuruma bağlılıklarını ve is doyumlarını artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamına alınan hemşireler tarafından ekonomik nedenler, ilerleme olanaklarının olmaması ve iş yeri ilişkilerinde problemler, kurumlarından ayrılmalarına yol açabilecek olası nedenler olarak gösterilmiştir. Maaş ve diğer ödemelerin çalışanların kurumlarında kalmalarını sağlayan ve onların kurumlarına olan bağlılıklarını artıran bir faktör olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda da ödemeler ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Knoop 1995). Yine Abaan ve Duygulu nun (2004) çalışmasında ekonomik nedenler, hemşirelerin çalıştıkları kurumdan olası ayrılma nedenlerinin başında gelmiş olup, bu araştırma bulgularını desteklemektedir. Çalışanların tamamının 657 sayılı Devlet Personel yasası ve ek ödeme 15

8 Duygulu, Korkmaz kararnamesi ve döner sermaye uygulamalarına bağlı olduğu düşünüldüğünde, ödeme politikalarının ivedilikle gözden geçirilmesi ve hemşirelerin daha iyi ekonomik koşullarda çalıştırılmaları gerekmektedir. Ödemelerle ilgili sorunlar, aynı zamanda nitelikli adayların mesleğe yönelmelerinde de bir engel oluşturacak ve ileriki yıllarda var olan hemşire yetersizliği daha da belirgin hale gelecektir. Bu çalışmada ekonomik nedenler ile birlikte ilk sırada olası bir ayrılma nedeni olarak ilerleme imkânlarının olmaması, ikinci sırada ise iş yeri ilişkilerinde problem gösterilmiştir. Bu konular genellikle çalışılan kurum düzeyinde ele alınabilecek konulardır. İlerleme olanakları, hemşirenin bireysel ve mesleki gelişimi yönündeki her türlü uygulamalar olarak ele alınmaktadır. Chandra (2003), hemşirelerin amaç odaklı bireyler olduklarını ve hizmet kalitelerini yükseltme isteği taşıdıklarını belirtmektedir. Hemşirelerin kendilerini değerli hissetmelerine de yol açan bu durum, yine Sağlık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde de yer alan, alanlarda süreli eğitim, hizmetiçi eğitim, kurslar, seminerler, uzmanlık eğitimi, dil eğitimişeklinde sunulabilir ve böylelikle ilerleme imkânları yaratılarak çalışanların daha da gelişmelerine olanak tanınabilir. Eğer çalışılan kurum hemşirelere bu tür olanaklar sağlamıyorsa, hemşirelerin işinden duyacağı doyum azalacak, kurum ve kendi amaçlarının örtüşmediğini görecek dolayısıyla da çalıştıkları hastaneye olan bağlılıkları azalacaktır. İşten ayrılma, iş doyumu ve örgüte bağlılığın yapısal belirleyicilerinin incelendiği bir çalışmada, iş doyumu ve örgüte bağlılık ile ilerleme olanağı arasında bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Gaertner, 1999). Yine Abaan ve Duygulu nun (2004) çalışmasında da kurumda ilerleme imkânlarının var olduğunu düşünen hemşirelerin örgüte olan bağlılıkları daha yüksek bulunmuştur. Cline ve arkadaşları (2004) çalışmalarında hemşirelerin kurumda kalması ve kariyer gelişimleri ilgili konuların ilişkili olduğunu saptamışlardır. Özellikle kurumun vizyonunun, amaçlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde çalışanların uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Ancak bunun anlamı farklı fikir ya da çıkar ayrılıklarının olmayacağı şeklinde düşünülmemelidir. Önemli olan yöneticilerin bu tür sorunları önceden görüp bunları yönelik çözümler geliştirebilmeleridir. Hastanelerde hemşirelerin yöneticileri ve iş arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmaları, onların örgüt gelişimi için daha fazla çaba sarf edecekleri, hem örgütün hem de çalışanın daha başarılı olacağı anlamına gelebilir. Bu durum, ortaya konan ürünün veya hizmetin kalitesini olumlu yönde etkileyecek, dolayısıyla çalışanların iş doyumları ve kurumlarına olan bağlılıklarına olan bağlılıkları da artacaktır. Açık iletişimin ve katılımcı, esnek yönetimin örgütsel bağlılığı artırdığı belirtilmektedir (Riggs ve Rantz, 2001). McNeese-Smith ve Nazarey (2001), iş arkadaşları ile ilişkilerin örgüte bağlılıkla ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir. Zayıf ilişkiler örgüte bağlılığı azaltırken, birbirini destekleyen yakın ilişkiler örgüte bağlılığı artırmaktadır. Yine Abaan ve Duygulu nun (2004) çalışmasında da olumlu işyeri ilişkilerinin çalışanların kurumlarına olan bağlılıklarını artırdığı saptanmıştır. Örgüte bağlılığın özdeşleşme (tam puan 78), sadakat (tam puan 36) ve işe katılım (tam puan 36) boyutlarının alabileceği maksimum puanlar göz önüne alındığında, hemşirelerin örgüte bağlılık boyutları ve örgüte bağlılık toplam puan (tam puan 150) ortalamalarının, anketten alınabilecek tam puanların %50-75 i arasında kaldığı görülmekte ve orta düzeyin biraz üzerinde bir bağlılığı yansıttığı görülmektedir (Tablo 1). Daha önce yapılan iki çalışma sonucu da bu çalışma sonuçlarına benzer şekilde hemşirelerin çalıştıkları kuruma orta düzeyde bir bağlılık duyduklarını ortaya koymuştur (Duygulu ve Abaan, 2004; Abaan ve Duygulu, 2004). Benzer şekilde Gregory ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada ise hemşirelerin kurumlarına olan bağlılıklarının az olarak algıladıkları saptanmıştır. Bununla birlikte hemşirelerin genel iş doyum puanlarının da örgüte bağlılıkla benzer şekilde ortalamanın hemen üstünde olduğu görülmektedir (Tablo 1). Mrayyan (2006) çalışmasında hemşirelerin ne doyumlu ne de doyumsuz olduğunu ortaya koymuştur. Davis ve arkadaşları (2007) çalışmalarında hemşirelerin orta düzeyde bir iş doyumuna sahip olduklarını saptamışlardır. İş doyumunun kaliteli bir iş yaşamı için önemli bir unsur olduğu belirtilmektedir. Yüksek iş doyumu ve örgüte bağlılık genellikle daha fazla verimlilik ve daha iyi çalışan performansı ile sonuçlanmaktadır (Silverthone, 2005). İş doyumu aynı zamanda işe devamsızlık, işten ayrılma ve iş stresinin azaltılmasına yardımcıdır. İlaveten toplum için de faydaları olduğu belirtilmektedir. İşlerinden doyum sağlayan çalışanların genellikle mutlu ve daha iyi vatandaşlar olduğu belirtilmektedir (Jegadeesan, 2007). Dolayısı ile hemşirelerin iş doyumlarını sağlayıcı düzenlemelerin, hemşirelerin bireysel ve profesyonel yaşamları üzerinde 16

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ*

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ 1, Fatma KURUDİREK 2, Gülbeyaz BARAN 3 ÖZET Araştırma, çocuk hemşirelerinin iş tanımlama ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi,

Detaylı

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management.

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management. A R A Ş T I R M A Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ile Hastanelerin Örgütsel ve Yönetsel Yapılarına İlişkin Özelliklerinin Karşılaştırılması* Comparing Nurses Attitudes Toward Productivity with

Detaylı

Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Đlişkilerin Araştırılması

Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Đlişkilerin Araştırılması Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2011 Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Đlişkilerin Araştırılması Abdurrahim EMHAN Remzi GÖK ÖZET Bu çalışmada bankacılık sektöründe

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İsmet ANIK BAYSAL 1, Gültekin BAYSAL 2, Gökhan AKSU 3,

Detaylı

Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık

Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık Relationships of Nurses Professional Commitment with other Commitment Forms:

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖZET Yrd.Doç.Dr.Alptekin SÖKMEN * Yrd.Doç.Dr.Serdar TARAKÇIOĞLU Bu çalışma ile, otel işletmelerinde görev

Detaylı

Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 317-324 Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi The Effect of

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ*

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2) BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ* Gönül ÖZGÜR**, Serap YILDIRIM***, Neslihan AKTAŞ****

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment Atila KARAHAN ÖZET Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 14.07.2014 Cilt: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 303-324 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞGÖRENLER TARAFINDAN ALGILANMASI: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Barış ERDEM

Detaylı

İŞ DOYUMU VE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

İŞ DOYUMU VE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 145-163 İŞ DOYUMU VE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 3 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi

Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi Volume 4 Number 4 2013 pp. 87-102 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik

Detaylı

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İbrahim Sani MERT 1 ÖZET Örgütsel Vatandaşlık Davranışını (ÖVD) etkileyen önemli değişkenlerden

Detaylı

K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ

K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ Gülsen Müsteyde ALTAN HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler.

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler. - 559 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İŞ DOYUMU İLE İŞTEN AYRILMA

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH (JRTR) 2014, 1 (1) www.jrtr.org ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Hüseyin

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) Bahittin DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKÇE İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

İşle İlgili Stres, Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğinin Beklenen Personel Devri Üzerine Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama

İşle İlgili Stres, Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğinin Beklenen Personel Devri Üzerine Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s.163-169 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 163-169 İşle İlgili Stres, Rol Çatışması ve Rol

Detaylı

HEMġĠRELERDE Ġġ TATMĠNĠ: DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA

HEMġĠRELERDE Ġġ TATMĠNĠ: DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA 119 HEMġĠRELERDE Ġġ TATMĠNĠ: DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA Ġbrahim DURAK * Celalettin SERĠNKAN ** ÖZET Bu çalışma, Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisleri nde

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

İlke KAYA * FACTOR AFFECTING JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN THE HOTEL INDUSTRY: THE JOB SATISFACTION SCALE DEVELOPED

İlke KAYA * FACTOR AFFECTING JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN THE HOTEL INDUSTRY: THE JOB SATISFACTION SCALE DEVELOPED ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 : 355-372 (2007) OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GELİŞTİRİLEN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 İŞ MEMNUNİYETİ BOYUTLARI (İŞE İLİŞKİN ALGILAR) İLE PERSONEL

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı