ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ ANA SANAT DALI ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. YAVUZ ERİŞEN HAZIRLAYAN SERAP TANRISEVER KONYA 2008

2 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde olan Türkiye de, mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması çalışmaları sürdürülmektedir. MTEM Projesi de bu çalışmalardan birisidir. MTEM projesinin amacı, çağdaş ve etkin bir öğretmen eğitimi sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesidir. Proje kapsamında seçilen program alanlarında meslek dersleri öğretmen yeterlilikleri DACUM (Developing a Curriculum) yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve yeterliliğe dayalı modüler yapıda eğitim programları geliştirilmiştir. Giyim/Hazır Giyim programı Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültelerinde proje kapsamında desteklenen programlardan birisidir öğretim yılında uygulamaya konmuştur. Erkek Giysi Üretimi Dersi Modülü G.Ü. MEF. Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Giyim Endüstrisi Ana Bilim Dalı ve S.Ü. MEF Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Bölümü, Giyim Endüstrisi Ana Bilim Dalında öğretim yılı II. yarıyılında 3. sınıflarda uygulanan bir modül programdır. Bu araştırma Erkek Giysi Üretimi modül programının, bu programı uygulayan öğretim elemanları ve modül program uygulanan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesini amaçlamıştır. Bu çalışmanın tamamlanmasında her türlü desteği esirgemeyen tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr Yavuz ERİŞEN e saygı ve şükranlarımı sunarım. Anket çalışmalarında yardımlarından dolayı Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Fatma ÖZTÜRK e, öğretim elemanı ve öğrencilerine, Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR a, nitel araştırma yönteminin kullanılması konusunda destek sağlayan Doç.Dr. Ahmet SABAN a, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi Ana Sanat Dalı öğretim elemanları ve öğrencilerine ayrıca, çalışmalarım süresince büyük bir sabırla bana destek olan anne ve babama teşekkür ederim. Serap TANRISEVER i

3 ÖZET ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Serap TANRISEVER Yüksek Lisans Tezi GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ ANA SANAT DALI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Temmuz 2008 Bu çalışmada, Mesleki Eğitim Fakülteleri eğitim programı içerisinde yer alan ve MTEM projesi çerçevesinde uygulanan modüler ders programlarından, Erkek Giysi Üretimi dersi modül grubunun, öğretim elemanları ve öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Giyim/Hazır Giyim programı bulunan Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öğretim elemanları ve öğrenciler için hazırlanan görüşme formu yüz yüze görüşme yapılarak uygulanmış ve kayıt altına alınmıştır. Araştırmaya iki üniversiteden, modül grubunun öğretme-öğrenme sürecinde yer alan 12 öğretim elemanı ile 46 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Erkek Giysi Üretimi Dersi Modül Grubunun tanım, amaç, içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme boyutlarının niteliğine ilişkin, öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri alınmış ve görüşler doğrultusunda yorumlar yapılmıştır. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin modül grubunun niteliğine ilişkin görüşleri ve görüşlerin bulundukları üniversiteye göre farklılıkları ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca, Erkek Giysi Üretimi Dersi Modül Grubunun amaçlarının öğrenciler tarafından gerçekleştirilme düzeyi ve amaçlarının gerçekleştirilmesinde öğretim elemanları ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğu belirlenmiş, öğretim elemanlarının görüşlerine göre, Erkek Giysi Üretimi Modül Grubunun modüler programlama yaklaşımına uygunluğu ve modüler programın uygulanabilmesi için gerekli öğretim elemanı yeterlilik düzeyleri araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Modüler Öğretim, Modül Değerlendirme, Giysi Üretimi, Mesleki Teknik Eğitim ii

4 SUMMARY ASSESSMENT OF MEN S CLOTHING PRODUCTION LESSON MODULE Serap TANRISEVER Master Thesis CLOTHING INDUSTRY AND CLOTHING ARTS EDUCATION DEPARTMENT DEPARTMENT OF CLOTHING INDUSTRY Supervisor: Assist. Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN July 2008 It is aimed in this study to research, depending on the opinions of teaching stuff and students, the evaluation of Men s Clothing Production lesson module group which is among Vocational Education Faculties education programme and is one of the modular syllabus applied in the frame of MTEM Project. The research has been done in Gazi University and Selçuk University Vocational Education Departments which have Clothing/Ready-Made Clothing programmes. In the research, the interview form prepared for teaching stuff and students was applied through face to face interviews and was recorded. 12 people from teaching stuff who are in the teaching-learning process of module group and 46 students who took part voluntarily answered to the research. In the research the opinions of the teaching stuff and students about the quality of definition, aim, content, educational stuations and evaluation and assessment formats of Men s Clothing Lesson Module Group were taken and comments were made through these opinions. The opinions of teaching staff and students about the quality of module group and the differences between the opinions depending on the university were elicited. Also the level of implementation of the aims of Men s Clothing Production Lesson Module Group by the students and the difficulties faced by the teaching stuff and students in the implementation of the aims are defined, the suitability of the Men s Clothing Production Lesson Module Group to modular programming approach and the required teaching stuff proficiency levels for the application of the modular programme were researched. Key Words: Modular Teaching, Module Assessment, Clothes Production, Vocational Technical Education iii

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i ÖZET...ii SUMMARY...iii İÇİNDEKİLER...iv TABLOLAR LİSTESİ...vii ŞEKİLLER LİSTESİ...viii 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı Alt amaçlar Araştırmanın Önemi Tanımlar ve Kısaltmalar KURAMSAL ÇERÇEVE Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi ve Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme de Mevcut Durum Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılma İhtiyacı MODÜLER ÖĞRETİM Modüler Öğretimin Esasları Modüler Öğretimin Gelişimi Öğrenme-Öğretme Modelleri Açısından Modüler Öğretim Programlı Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretim Yeterliğe Dayalı Öğretim Tam Öğrenme Modeli Modüler Öğretim Programlarının Geliştirilmesinde Meslek Standartları Modüler Öğretimin Temel Nitelikleri Modüler Program Hazırlama Modüler programın tasarlanması iv

6 İş-Görev Analizi, Modüleri Tanımlama ve Modüler Programın Tasarlanması (I. Aşama) Modüler Birimin (Öğretim Materyali) Oluşturulması (II. Aşama) Programın Uygulanması ve Değerlendirilmesi (III. Aşama) METEM Projesi Çerçevesinde Modüler program Hazırlama Aşamaları İşin Tanımı ve İçeriği İşler/Görevler İş analizi (işlemler) İşlemleri belirleme İşlemleri analiz etme Genel Amaç ve Yeterliğe Dayalı Amaçlar Öğretim-Öğrenim Materyalleri Hazırlama Modüler Öğretim İçin Modül Hazırlama ve Uygulama Modüler Eğitim Programının Özellikleri Modülü Oluşturan Bölümler Modül Program Modül Eğitim Programlarının Yapısı İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YÖNTEM Araştırmanın Modeli Çalışma Grubu Sınırlılıklar Veri Toplama Teknikleri ve Verilerin Toplanması BULGULAR VE YORUM Araştırmanın 1. ve 2. Alt Amaçları İlgili Bulgular ve Yorumlar Modül Programın Tanımının Niteliğine İlişkin Bulgular Ve Yorumlar Öğretim Elemanlarının Modül Programın Tanımıyla İlgili Görüşleri Öğrencilerin Modül Programın Tanımına İlişkin Görüşleri Modül Programın Amacına İlişkin Bulgular ve Yorumlar Öğretim Elemanlarının Modül Programın Amaçlarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Modül Programın Amaçlarına İlişkin Görüşleri Modül Programın İçeriğine İlişkin Bulgular Ve Yorumlar v

7 Öğretim Elemanlarının Modül Programın İçeriğine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Modül Programın İçeriğine İlişkin Görüşleri Modül Programın İşlenişine İlişkin Bulgular Ve Yorumlar Öğretim Elemanlarının Modül Programın İşlenilişiyle İlgili Görüşleri Öğrencilerin Modül Programın İşlenişiyle İlgili Görüşleri Modül Programın İşleniş İçin Önerilen Öğretim Materyallerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Öğretim Elemanlarının Modül Programda Önerilen Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Modül Programda Önerilen Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri Modül Programın Değerlendirme Bölümüne İlişkin Bulgular ve Yorumlar Öğretim Elemanlarının Modül Programın Değerlendirme açıklamalarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Modül Programın Değerlendirme açıklamalarına İlişkin Görüşleri Araştırmanın 3. ve 4. Alt Amacı ile İlgili Bulgular ve Yorumlar Araştırmanın 5. ve 6. Alt Amaçları ile İlgili Bulgular ve Yorumlar SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK 1 ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ MODÜL DERS PROGRAMI EK 2 ÖĞRENCİ GÖRÜŞME ANKET FORMU EK 3 ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞME ANKET FORMU EK 4 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İZİN BELGELERİ vi

8 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Mesleki Teknik Eğitim Fakülteleri, Fakülte, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları Tablo 2. Meslek Standartlarının Önemi (Akgül, 2002: 41) Tablo 3. Sistem Kavramı ile İlgili Program ve Öğrenme-Öğretme Tasarımı Tablo 4. Modüler Öğretim Yaklaşımının Uygulandığı Sınıf Ortamı İle Mevcut Durumda Süregelen Sınıf Ortamı Arasındaki Farklar (Akgül,2002:103) Tablo 5. Öğretim Elemanı Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Tablo 6. Öğrenci Sayıları ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Tablo 7. Öğretim Elemanlarının Kıdemlere Göre Dağılımı Tablo 9. Öğretim Elemanlarının Modüler Eğitim Konusunda Hizmet İçi Alma Durumları vii

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Eğitim ve İş Dünyası Tarafından Mesleğe Yönelik ve Mesleki Standartların Kullanılması (ETF,1999, Akgül 2002:37) Şekil 2. Bütünleştirilmiş Program Standartları (Akgül,2002:80) Şekil 3. Modüler Programlamanın Aşamaları (Taşpınar, 1997:26) Şekil 4. Modüler Programın Tasarımı (Taşpınar, 1997: 29) Şekil 5. Modüler Birimin Oluşumu ( Taşpınar, 1997: 38) viii

10 1. GİRİŞ En iyi yatırımın nitelikli insan yetiştirmeye yapılan yatırım olduğu olgusundan hareketle küreselleşen dünyada rekabet edebilecek bir toplum yaratmak için insan sermayesine ve kalitesine verilecek öncelik, kalkınmanın temelini oluşturur. İnsan sermayesini nitelikli yetiştirmenin en etkili yolu, istihdam ve ekonomi ile yakın bağlantısı olan, toplumun gelişmesinde ve geleceğin toplumunu yaratmada etkin bir rolü bulunan mesleki eğitim ve öğretimdir. Modern iş piyasasının ihtiyaçlarına ve yeni teknolojilere uygun bilgi ve beceri ile donatılmış vasıflı elamanların yetiştirilmesi ülke ekonomisinin gelişmesinde ve sosyal uyumun sağlanmasında önemli katkı sağlar. Bir ülkenin ekonomisinin üretim kapasitesinin geliştirilmesi, istihdam edilebilirlik, uluslararası serbest piyasada rekabet gücünün artırılması ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesi o ülkenin işgücünün bilgi ve beceri düzeyine, diğer bir değişle üstün nitelik ve nicelikte mesleki öğretim ve eğitimine bağlıdır (Gök ve Şimşek, 2005:98). Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) sisteminin amacı işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, doğru beceriler kazandırılmış yeterli insan yetiştirmektir (ETF, 2000). Gelişen teknoloji ve artan bilgi dikkate alınarak verilecek eğitim, içerik ve kazandırılacak yeterliliğin verilme yaklaşımlarının da dikkate alınmasını beraberinde getirmektedir. Teknoloji son yıllarda baş döndürücü bir hızda gelişmekte, buna bağlı olarak mesleklerin ihtiyaç duyduğu teknik elemanın yeterlilikleri de değişmektedir. MTE ülkenin çağın gereksinimleri ile bağıntılı ihtiyaç duyduğu elemanları güncel bilgi ve becerilerle donatacak şeklinde yapılandırılmalıdır (Şimşek ve Gök,2005:58). Avrupa Birliğine giriş sürecinde olan Türkiye de, mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması çalışmaları da sürdürülmektedir. Uluslararası rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek mal ve hizmetlerin üretilmesinde görev alacak işgücünün yetiştirilmesi için farklı yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır (Uzal ve ark. 2003:148). Bilgi teknolojilerinin ülkelerin sınırlarını aştığı ve birçok konuda evrensel değerlerin önem kazandığı günümüzde, ekonomik ve siyasal bütünleşmelere gidilmektedir (AB, NAFTA gibi). Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) üye olma konumuna geldikten sonra, Avrupa ve dünya pazarlarında tarihi bir fırsat yakalamıştır. AB ye uyum sürecinde bireylerin hayat standartlarının yükseltilmesini sağlayacak belirleyici 1

11 faktör, ülkenin yetişmiş insan gücü ve sermaye birikimidir. İhtiyaç duyulan işgücünün nitelikleri günümüzde değişmektedir. Bilgi toplumu olma yolunda bu değişimler yaşanırken, ortaya çıkan problemlere ve işgücünde aranan yeni niteliklere eski yapılanmalarla cevap verilmeye çalışılmaktadır. Mesleki ve teknik Eğitim (MTE) bilgiyi üretime dönüştüren yeniliklere uyum sağlayan, çağdaş ve bilimsel metotları bilen, yorum yapabilen, problemlere çözüm üretebilen, mal ve hizmetlerin üretiminde ve geliştirilmesinde yetki ve sorumluluk alabilen nitelikli insan gücü yetiştirme olarak tarif edilebilir (Sağlam ve Kuş, 2003:81). Mesleki ve teknik eğitim yoluyla ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için öncelikle, MTE e öğretmen yetiştiren kurumların nitelikli hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak MTE e öğretmen yetiştiren kurumlarda geleneksel yöntem ağırlıklı bir sistem, öğrencinin nitelikleri açısından yapılan eleştirileri de bir ölçüde doğrular niteliktedir. Çünkü böyle bir eğitim ortamında yetişen öğretmenden, öğrencinin niteliklerini ön plana çıkaracak, derse katılımını sağlayacak, söz hakkı verecek, onları derslik içi ve dışı aktivitelere yönlendirecek bir eğitim ortamı oluşturmasını beklemek doğru değildir. Bu nedenle öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında geleneksel yöntemin dışında farklı öğretim yaklaşımlarının kullanılmasının etkili öğrenme ve nitelikli insan yetiştirmeyi tüm sisteme yayma açısından yararlı olacağı, bu yüzden adeta bir ön koşul niteliği taşıdığı açıktır (Taşpınar, 1997:4). MTE Fakültelerinin temel kuruluş amacı; orta dereceli mesleki öğretim kurumlarına teknik öğretmen yetiştirmek olmasına rağmen; günümüzde bu amaç, çeşitli nedenlerden dolayı büyük çoğunlukla gerçekleştirilememektedir. Nitelikli teknik öğretmenler, ilgili kurumlar tarafından optimal olarak değerlendirilmediği için bu durum, teknik öğretmen adaylarını, mezunları ve teknik öğretmenleri yetiştiren ilgili fakültelerdeki akademisyenleri oldukça rahatsız etmektedir. Ayrıca bu fakültelerin öğrencileri; Avrupa ülkelerinde eşdeğer fakülte bulunamadığı için Socrates, Leonardo da Vinci, Youth vb. AB projelerinden değişim yapmakta zorlanmaktadırlar. Sorunları gidermek amacıyla başlatılan MTEM Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi 2006 da sona ermiş olmakla birlikte projenin uygulamaları fakültelerde devam ettirilmektedir (Tunçalp,2005). 2

12 MTEM projesinin amacı, çağdaş ve etkin bir öğretmen eğitimi sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılmasını ve MTE fakülteleri, meslek yüksek okulları, sosyal taraflar, meslekî ve teknik eğitim vakıfları, kurum ve kuruluşları arasında kurulacak olan bölgesel ortaklıkların teşvik edilmesidir. MTEM Projesinin özel amaçlarından birisi de 20 pilot projenin uygulanması yoluyla, çağdaş ve etkin bir öğretmen yetiştirme sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesine destek vermektir (www.mvet.org). Seçilen program alanlarında meslek dersleri öğretmen yeterlilikleri DACUM (Developing a Curriculum) yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve yeterliliğe dayalı modüler yapıda eğitim programları geliştirilmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitimde, modüler eğitim demek, modüllerle; diğer bir deyişle, kendi yapısı ve içeriği olan öğrenme üniteleri ile eğitim yapılması demektir. Her bir modül, daha büyük bir bütünün (sistemin) içinde kendi başına bir bütünlük taşımaktadır. Modüler eğitim programının hedefi, bir mesleği, bir işi yapmak veya bir fonksiyonu yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve davranışların öğrenciye kazandırılmasıdır (Yeşilmen,1998). Proje kapsamında desteklenen Giyim/Hazır Giyim Programı Gazi Üniversitesi (G.Ü) ve Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Mesleki Eğitim Fakültelerinde (MEF) desteklenen programlardan birisidir öğretim yılında uygulamaya konulan programların, geri dönütlerini almak ve programda gelişmeler sağlamak program geliştirme açısından son derece önemlidir. Bu ise en erken bir sonraki öğretim yılında olabilmektedir. Erkek Giysi Üretimi Dersi Modülü G.Ü. MEF. Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Giyim Endüstrisi Ana Bilim Dalı ve S.Ü. MEF Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Bölümü, Giyim Endüstrisi Ana Bilim Dalında öğretim yılı II. yarıyılında 3. sınıflarda uygulamaya konulmuştur. Mesleki Teknik Eğitime daha nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilen bu modüllerin etkililiğini değerlendirme konusunda bu güne kadar her hangi bir araştırma yapılmamıştır. Oysaki programların ne ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi programların geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Araştırmanın konusunu oluşturan Erkek Giysi Üretimi Dersi Modülü Giyim/Hazır Giyim programının en karmaşık bölümlerinden olan, iş ve işlem 3

13 basamaklarının oluşturulması ve uygulanmasının yanı sıra öğrencilerin zorluk yaşadıkları ve teknolojik araç-gereç kullanımının en çok gerekli olduğu modüllerden birisidir. Araştırma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma, belli olgu veya olayları kendi doğal ortamları içerisinde çok yönlü ve uzun süreli olarak derinlemesine incelemektir (Saban, 2006:469). Bu araştırmada Proje çerçevesinde yeni uygulamaya konulan Erkek Giysi Üretimi modül grubu, öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmiştir. 1.1.Araştırmanın Amacı Bu araştırma, Türkiye de Mesleki Eğitim Fakülteleri eğitim programı içerisinde yer alan ve MTEM projesi çerçevesinde uygulanan modüler ders programlarından, Erkek Giysi Üretimi dersi modül program grubunun, öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlamaktadır Alt amaçlar Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır; 1. Erkek Giysi Üretimi Dersi Modül Program Grubunun ; tanım, hedefler, içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme boyutlarının niteliğine ilişkin öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri nelerdir? 2.Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Erkek Giysi Üretimi Modül Ders Program Grubunun niteliğine ilişkin görüşleri; bulundukları üniversiteye göre farklılık taşımakta mıdır? 3. Erkek Giysi Üretimi Dersi Modül Program Grubunun hedeflerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilme düzeyi nedir? 4. Erkek Giysi Üretimi Dersi Modül Program Grubunun hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğretim elemanları ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler nelerdir? 4

14 5.Öğretim elemanlarının görüşlerine göre, Erkek Giysi Üretimi Ders Program Grubu, modüler programlama yaklaşımına ne ölçüde uygundur? 6.Öğretim elamanları Erkek Giysi Üretimi Dersi Modül Program Grubunun uygulanabilmesi için gereken yeterliliklere sahip midir? 1.3.Araştırmanın Önemi Gelişimin ve değişimin esas unsurlarından birisi eğitimdir. MTE, hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklere kalifiye elemanın yetiştirilmesi için verilen kişisel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Teknolojinin her geçen gün geliştiği dikkate alınırsa MTE de verilen eğitim, ülkelerin çağın gereksinimleri ile bağıntılı ihtiyaç duydukları elemanları güncel bilgi ile donatmaları şeklinde olmalıdır. Gelişen teknoloji ve artan bilgi dikkate alınarak verilecek eğitim, içerik ve becerinin verilme yaklaşımlarını da beraberinde getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde MTE e yönelen öğrencilerin oranı % 65, genel eğitime yönelen % 35 iken, ülkemizde bu oran tam tersidir (Koca ve Ark., 2005:142). Nüfusun büyük bir bölümü 5-25 yaş gurubu arasında bulunan ülkemizde, gençliği çağın gereklerine göre yetiştirme zorunluluğu vardır. Bu ancak orta öğretim seviyesinde mesleki teknik liselere, yüksek öğretimde ise meslek yüksek okulları, mesleki teknik eğitim fakülteleri ve mühendislik fakültelerindeki eğitim ve öğretime gereken önemi vermekle gerçekleştirilir. Nitelikli yetiştirilecek teknik elemanlar, ülkemiz ve insanımız için daha iyi bir ekonomik geleceğin ve refahın işareti sayılacaktır (Tekin ve Gümüş, 2005:125). Bu bağlamda sorunları gidermek amacı ile MTEM (Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu) Projesi hayata geçirilmiştir. MTEM Projesi mesleki ve teknik eğitim alanında, üyelik süreci öncesinde Türkiye de AB tarafından desteklenen iki büyük projeden biridir. MTEM projesi, çağdaş ve etkin bir öğretmen eğitimi sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, meslek yüksek okulları, sosyal taraflar, meslekî ve teknik eğitim vakıfları, kurum ve kuruluşları arasında kurulacak olan bölgesel ortaklıkların teşvik edilmesidir. Proje kapsamında Ankara, İstanbul, Denizli, Konya ve Elazığ Bölgelerinden seçilen 5

15 toplam 13 üniversite ve bunlara bağlı mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde uygulanan lisans programlarıyla ilgili 9 meslek alanında öğretmen yeterliliklerini belirleme çalışmaları tamamlanmıştır (www.mvet.org). Seçilen program alanlarında meslek dersleri öğretmen yeterlilikleri DACUM yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve yeterliliğe dayalı modüler yapıda eğitim programları geliştirilmiştir. Programlar, modüler yapıda ve bireylere üniversitede ders kredisi kazandıracak biçimde geliştirilmiştir (www.mvet.org). Mesleki ve teknik eğitimde, modüler eğitim demek, modüllerle; diğer bir deyişle, kendi yapısı ve içeriği olan öğrenme üniteleri ile eğitim yapılması demektir. Her bir modül, daha büyük bir bütünün (sistemin) içinde kendi başına bir bütünlük taşımaktadır. Modüler eğitim programının hedefi, bir mesleği, bir işi yapmak veya bir fonksiyonu yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve davranışların öğrenciye kazandırılmasıdır (Yeşilmen, 1998). Mesleki ve teknik eğitimde yeterliliğe dayalı modüler öğretim; gerekli alt yapı çalışmaları sistematik olarak tamamlandığında ve etkili bir değerlendirme mekanizması kurulduğunda, bireysel öğretim yöntemi olarak kalıcı ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayan, her kazanılan beceririn değerlendirildiği, yatay ve dikey geçişlerin kolayca sağlanabileceği, başarılı sonuçlar alınabilecek bir yöntemdir (Özkan, 2005). Bu araştırma, modüllerin geliştirilmesine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Yapılan bu araştırma, bu dersin uygulanabilirliği ve bu problemlerin çözümüne, değerlendirilmelerin sağlıklı yapılabilmesine yardımcı olması bakımından önemlidir. Ayrıca okul-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bu alanda yapılacak olan diğer çalışmalara da örnek olması bakımından da önemlidir Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar Modül: Sözlük anlamıyla modül (Latince modulus, Fransızca module), aynı türden başka bir elemanla yan yana getirilebilen, birleştirilebilen ya da aynı işlevde amaç birliği edebilen elemandır (TDK,2008). Eğitimdeki anlamına göre, modül bir öğrenme birimidir. Öğrencinin belirli yeterliği kazanması için, kendi içinde bütünlük 6

16 gösteren ve belirli bir sistematik içinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşur (Taşpınar, 1997). Modüler Eğitim: Öğrenci merkezli, bireyselleştirilmiş bir öğrenme öğretme yaklaşımıdır. Esnek yapısı nedeniyle yaşam boyu öğrenme ilkesine uygundur (Akgül,2002). Erkek Giysi Üretimi Dersi Modülü: Öğrencilere; erkek giysi türleri için çeşitli model ve bedenlerde, dikim, ütüleme, kontrol ve paketleme işlemlerini yapabilmeleri amacıyla MTEM projesi kapsamında geliştirilmiş modül ders programıdır. MTEM Projesi: MTEM projesi, çağdaş ve etkin bir öğretmen eğitimi sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, meslek yüksek okulları, sosyal taraflar, meslekî ve teknik eğitim vakıfları, kurum ve kuruluşları arasında kurulacak bölgesel ortaklıkların teşvik edilmesini amaçlayan, Mali anlaşması T.C. Hükûmeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında 25 Temmuz 1997 tarihinde, Ek sözleşmesi de 12 Aralık 2001 tarihinde imzalanmış ve başlama tarihi 07 Temmuz 2003 ve süresi 42 ay olan bir projedir (www.mvet.org). 7

17 Kısaltmalar AVA AKTS CEDEFOP ETF ILO IVETA KPSS MEB MTEF MTE TEF MEF TDK UNESCO UNEVOC DACUM TÜSİAD NAFTA QCA : American Vocational Association : Avrupa Kredi Transfer Sistemi : European Centre for the Development of Vocational Training : European Training Foundation : International Labor Organization : International Vocational Education and Training Association : Kamu Personeli Seçme Sınavı : Milli Eğitim Bakanlığı : Mesleki Teknik Eğitim Fakülteleri : Mesleki Teknik Eğitim : Teknik Eğitim Fakültesi : Mesleki Eğitim Fakültesi : Türk Dil Kurumu : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : International Centre for Technical and Vocational Education : Developing A Curriculum : Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği : North American Free Trade Agreement : Qualifications and Curriculum Authority 8

18 2. KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi ve Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi Mesleki ve teknik eğitim, hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklere kalifiye elemanın yetiştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesine yönelik bir eğitimidir. Teknolojinin her geçen gün önemli derecede geliştiği dikkate alınırsa mesleki ve teknik eğitim de verilen eğitim, ülkenin çağın gereksinimleri ile bağıntılı ihtiyaç duydukları elemanları güncel bilgi ile donatmaları şeklinde olmalıdır. Gelişen teknoloji ve artan bilgi dikkate alınarak verilecek eğitim, içerik ve becerinin verilme yaklaşımlarını da beraberinde getirmektedir (Şimşek ve Gök, 2005:58). Mesleki ve teknik eğitim, insanoğlunun binlerce yıllık çalışma, deneyim ve tecrübelerinin doğal oluşumudur. İş; insanoğlunun gereksinimlerini gidermede araç olduğundan çalışmayı öğrenme üzerinde durulan olgudur. Medeniyetler geliştikçe eğitim alanında da gelişmişlik aşamaları gözlenmiştir (Yıldırım, Fındık, 2005:74). Bilgi toplumu olma yolunda bu değişimler yaşanırken, ortaya çıkan problemlere ve işgücünde aranan yeni niteliklere eski yapılanmalarla cevap verilmeye çalışılmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim: bilgiyi üretime dönüştüren yeniliklere uyum sağlayan, çağdaş ve bilimsel metotları bilen, yorum yapabilen, problemlere çözüm üretebilen, mal ve hizmetlerin üretiminde ve geliştirilmesinde yetki ve sorumluluk alabilen nitelikli insan gücü yetiştirme olarak tarif edilebilir (Sağlam ve Kuş, 1995:67). Ekonomideki küreselleşme mesleki ve teknik eğitime yeni bir boyut ve perspektif kazandırmıştır. Bilgi tabanlı ekonomide üstünlük, ürün ve hizmet kalitesi ile belirlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde mesleki ve teknik eğitim, endüstrinin ihtiyacına uygun eleman yetiştirme ve kalite sorunlarına bağlı olarak gelişmektedir. Serbest pazar ekonomisi, ticaret ve alışverişin serbestleştirilmesi ve daha geniş olanlarda insan gücü hareketliliği fırsatı gibi şartlar, işgücünün küresel rekabete hazır olması için mesleki ve teknik eğitimin endüstri ile işbirliği ve kalitesinin geliştirilmesi ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır (Balcı ve Arı, 2003:48). 9

19 Mesleki eğitim öğretim sisteminin kilit çıktıları üç şekilde ifade edilebilir. Bunlardan biri mesleki eğitim ve öğretimin işletmeler için kullanılmasıdır. Yani işletmelerin küresel ekonomi içerisinde çok fazla rekabet gücüne sahip olabilmesidir. İkincisi, mesleki eğitim ve öğretimin insanların kullanımına sunulması, vatandaşlara bu yönde beceri ve bilgi kazandırılmasıdır. Üçüncü kilit çıktı ise, mesleki eğitim öğretimin toplumlar için faydalı olması noktasında yoğunlaşmaktadır. Böylece katsayı süreci sürdürülebilir toplumların yaratılması ve geliştirilmesi sağlanabilir. Bu sayede ekonomik unsurların yalnızca belli grupların, toplumsal kesimlerin kullanımına değil, herkesin kullanımına sunulması mümkün olabilir (Reid, 2007:37). Mesleki eğitim öğretimin geliştirilmesine dâhil olan kuruluşların önceliklerine bakıldığı zaman zaman üç temel tema vardır. Bunlardan biri temel standartların geliştirilmesidir. Bunlar, kaliteye erişilebilirlik, yanıt verilebilirlik ve güvenirliğinin geliştirilmesidir. Bu, aynı zamanda mesleki eğitim ve öğretiminin yükseköğretimle bağlantılaştırılmasını da gerektirmektedir. İkinci olarak, eğitim kurumlarının yetenek, yeterlik ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu eğitim kuruluşlarının mesleki eğitim ve öğretim konusundaki tariflerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktır. Üçüncü olarak ise, işletmelerin, bireylerin ve toplumların hem esnek hem de kapsayıcı bir şekilde ihtiyaçlarının desteklenmesi gerekmektedir (Reid, 2007:38). Küresel ekonominin gelişimi, mesleki ve tekniği eğitimi ön plana çıkarmıştır. Mesleki ve teknik eğitim sadece ekonomik yapının geliştirilmesi için talebin karşılanmasında değil, aynı zamanda temel seviyede bilgi ve beceriye sahip insan kaynaklarının sağlanmasında da etkin rol oynamaktadır. Son yıllarda düzenlenen mesleki ve teknik eğitim konferanslarında bu durum gözlenmektedir yılında Güney Afrika ve ABD de, 1996 yılında Tayvan da ve ABD de, 1997 yılında Finlandiya da, 1998 yılında Türkiye de düzenlenen IVETA (International Vocational Education and Traning Association) ve AVA (American Vocational Association) toplantılarında küresel ekonomiye uygun mesleki ve teknik eğitim gündeme oturmuştur. Konferanslardan çıkan ortak sonuç şudur: Dünya tek ekonomili bir köye doğru gitmektedir. Daha geniş alanlarda işgücü hareketliliği, her ülkenin kendi eğitim-öğretim sistemini yeniden düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır. Dünyadaki gelişmeler ülkelere bu yönde baskı yapacaktır. İşte dünyadaki bu gelişmeler ışığında, 10

20 ülkelerin kendi kültürüne, ekonomisine ve ihtiyaçlarına uyacak düzenlemeleri yapma ihtiyacı doğmuştur (Balcı ve Arı, 2003: 47) Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme de Mevcut Durum Bir ülkenin değişme ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının toplumun ihtiyacı olan sayı ve nitelikte insan gücünü yetiştirebilmesi eğitimde verimliliğin artırılmasını gerektirmektedir. Eğitimde verimliliğin artırılması ise, büyük ölçüde nitelikli bir öğretmen yetiştirme sistemine ve öğretmenlerin sürekli geliştirilmesine bağlıdır (Hedges ve Valija 1995:2 Akt: Erişen, 2001:6). Sosyal bir sistem olarak ele alınmakta olan eğitim in başlıca öğeleri; öğrenci, öğretmen ve eğitim programlarıdır. Bunlar eğitim sistemine yön veren ve biçimlendiren en önemli öğelerdir. Eğitimin verimliliği ve ülkenin gelişmesi için gerekli olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için bu öğeler arasındaki ilişkiler sağlıklı ve uyumlu olmalıdır (Erişen 2001:6). Gürkan (1993) a göre, öğretmenin, öğrenci ve eğitim programlarını etkileme gücü diğer öğelere oranla daha çoktur. İstenilen özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde öğretmen önemli bir öğedir. Bir ülkede yeni nesillerin ve ülkenin gelişmesi için ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesinden eğitim sisteminin en önemli öğesi olan öğretmen sorumludur (Küçükahmet, 1993, 77). Öyleyse, eğitim sisteminin başarısı, büyük ölçüde sistemi işletecek öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Bu nedenle öğretmen, öğretimin niteliğini yükseltici, verimi artırıcı uygulamalarda bulunmaya özen göstermelidir. Kuşkusuz bunun sağlanmasında kendisinin de böyle bir ortamda yetişmesinin önemli bir katkısı olacaktır. Öğretmen, ne kadar iyi yetiştirilirse nitelikli san gücü ihtiyacı da o derece iyi karşılanacaktır (Erişen 2001:7). Eğitim sisteminde önemli bir rolü olan öğretmenler, Türkiye sanayisinin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmekle sorumlu MTE kurumlarında daha da önemli hale gelmektedir. Öğretmenlik mesleği sadece bilgi kazandırmakla sınırlı değildir. Bilindiği gibi, öğrenci öğretmenin tutum, tepki ve alışkanlıklarından önemli ölçüde 11

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TİCARET VE MESLEK LİSELERİNE YARDIMCI MODÜL DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ Semra ADIGÜZEL

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZİRAN 2013 İÇİNDEKİLER RAPOR EKİBİ... 1 GİRİŞ... 3 1.

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION TRENDS IN EUROPEAN UNION

AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION TRENDS IN EUROPEAN UNION XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Malatya AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ Murat TUNCER Yük. Tek. Öğrt., Fırat Ünv. Sosyal

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan Kapak Tasarımı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM:

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU 2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ Prof. Dr. Yüksel KAVAK Kasım 2010 Yayın No. TÜSİAD-T/2010/11/506 Meşrutiyet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC EĞİTİM SETİ TASARIMI Selahattin ALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KONYA, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı