Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı ( tarih ve 19/614 sayılı Kararı )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı )"

Transkript

1 Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı ( tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR A) T.C. Hazine Müsteşarlığı ihalelerine katılım, aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemleri ile menkul kıymet alım satımında uyulacak esaslar Emeklilik yatırım fonlarının T.C. Hazine Müsteşarlığı (Hazine) tarafından yapılan ihalelere katılım, aynı gün valörlü saat 14:00 sonrası tahvil bono işlemleri ve menkul kıymet alım satımında aşağıdaki ilkelere uymaları gerekmektedir. 1. Hazine ihalelerine katılmak isteyen emeklilik yatırım fonlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin (Takasbank) Elektronik Transfer Sistemini kullanarak veya bir aracı kuruluş vasıtasıyla ihaleye katılmaları mümkündür. 2. Hazine ihalesine Takasbank dışında bir aracı kuruluş vasıtasıyla katılmak isteyen emeklilik yatırım fonlarının a. İhaleye katılımla ilgili olarak iletilen emrin elektronik ortamda ihale sonuçlanmadan önce Takasbank a iletmesi, b. Piyasa yapıcısı olan bankalara tanınan switch ve opsiyon gibi olanakların kullanılması durumunda elektronik ortamda Takasbank a bildirim yapması zorunludur. 3. Emeklilik yatırım fonlarının aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemlerine ilişkin olarak; a. Aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemlerinin saat 9:30 14:00 arası yapılması esas olmakla birlikte nakit ihtiyacı karşılamak veya nakit fazlasını değerlendirmek için saat 14:00 17:00 arasında aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemleri yapılabilir. b. Belirtilen saatler arasındaki işlemlerin mahiyeti itibariyle olağan piyasa şartları, işlem kuralları ve beklentileri içinde yapılması ve haksız rekabete yol açılmaması konusunda azami özenin gösterilmesi gerekmektedir. c. Emeklilik yatırım fonlarının nakit fazlalarını değerlendirebilecekleri Takasbank Para Piyasasının saat 15:30 a kadar açık olması sebebiyle saat 14:00-17:00 arasında aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemi yapmak isteyen emeklilik yatırım fonların, yatırım kararlarının güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırılma ilkesi çerçevesinde, işlem yapma gerekçelerini fon kurulu karar defterine kaydetmeleri zorunludur. 4. Emeklilik yatırım fonlarının alım satım işlemlerine ilişkin olarak; a. Herhangi bir alım işlemi için portföy yöneticisinin işlemin büyüklüğü, fiyatı, fonun nakit durumu, nakit akışı, piyasa riski ve likidite riski gibi hususları dikkate alması, b. Herhangi bir satım işlemi için portföy yöneticisinin işlemin büyüklüğü, fiyatı, piyasa riski ve likidite riski gibi hususları dikkate alması, c. Emeklilik yatırım fonlarının genel alım satım stratejilerini fon kurulu kararı ile belirlemeleri, gerekir. Ayrıca, emeklilik yatırım fonu içtüzüklerinde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde de uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak sürekli alım satım yapmak isteyen emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma dokümanlarında bu hususa yer vermeleri gerekmektedir. Bahsedilen ilkeler dışında emeklilik yatırım fonlarının bir günde yaptıkları işlemler için portföy değerine bağlı olarak bir tavan bulunmamaktadır. B) Fon malvarlığına ilişkin esaslar

2 Emeklilik yatırım fonlarının malvarlığı her ne surette olursa olsun yapay ve/veya rekabeti bozucu, piyasa fiyat ve oranlarından bariz derecede farklılık gösteren iş ve işlemler yoluyla artırılamaz veya azalması önlenemez. Söz konusu işlemleri önlemeye yönelik tedbir alınmasından kurucu ve yönetici müteselsilen sorumludur. C) Vadeli işlemlere ilişkin esaslar C.1) Genel İlkeler: Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda ve/veya borsa dışında işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilebilir. Şu kadar ki; Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının net varlık değerine oranı, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca emeklilik yatırım fonu tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen üst limiti aşamaz. Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon miktarı net varlık değerinin %10 unu geçemez. Borsa dışında işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin karşı tarafı olan kurumun, bulunduğu ülke yetkili otoritelerince denetim ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmelerinin, günlük olarak güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlemeye tabi tutulması ve bu sözleşmelerin istenildiği an makul değeri üzerinden satılabilir, tasfiye edilebilir veya ters pozisyon alınarak kapatılabilir nitelikte olması gereklidir. Emeklilik yatırım fonunun, yatırım stratejisinden ve karşılaştırma ölçütünden sapmasına yol açacak vadeli işlem sözleşmeleri hiçbir suretle portföye dahil edilemez. C.2) Vadeli İşlem Pozisyon Limiti: - Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan ve Ek de yer alan örneğe göre hesaplanan açık pozisyon miktarı, net varlık değerini aşamaz. - Açık pozisyon tutarı hesaplanırken öncelikle her bir sözleşme bazında ters işlemle kapatılmamış pozisyonların sayısı, uzlaşma fiyatı ve sözleşme büyüklüğü dikkate alınır. Açık pozisyonun hesaplanmasında aynı varlığa dayalı fakat farklı vadelerdeki kısa ve uzun pozisyon tutarları da netleştirilir. - Açık pozisyon tutarı hesabına Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasasında yapılan ileri valörlü alım işlemlerinin tutarı da dahildir. Şöyle ki; - Söz konusu tutarın hesaplanmasında ileri valörlü işlemin değerleme fiyatı dikkate alınır, Bir işgünü valörlü alım işlemleri söz konusu hesaplamada dikkate alınmaz, İşlem kuralı olarak valörlü işlem gören menkul kıymetler (döviz ödemeli gibi) söz konusu hesaplamada dikkate alınmaz, Aynı menkul kıymetin aynı valördeki ve farklı valördeki alım satımları netleştirilerek varsa alım tutarının satım tutarını aşan kısmı-net alım tutarı- hesaplamada dikkate alınır. C.3) Raporlama ve Kamuyu Aydınlatma: - Emeklilik yatırım fonları portföylerine dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel ilkelerin (hangi tür vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunacağı, sözleşmelere hangi amaçla korunma amaçlı ya da yatırım amaçlı- taraf olunacağı, sözleşmelere konu varlıkların nasıl belirleneceği, olası riskler, varsa toplam açık pozisyon miktarının net varlık değerine oranı için belirlenen üst limit, borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin değerleme ilkeleri vs.) fon kurulu

3 kararı ile yazılı olarak belirlenmesi ve bu ilkelere sürekli bilgilendirme formunda yer verilmesi gereklidir. - Portföye alınacak vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel risk yönetim prosedürlerinin fon kurulu kararı ile yazılı olarak belirlenmesi gereklidir. - Vadeli işlem sözleşmelerinin portföye dahil edilmesine ve portföyden çıkarılmasına yönelik olarak yapılan her işlemde; işlemin gerekçesi, tutarı, vadesi, sözleşmeye konu varlık, maruz kalınan açık pozisyon miktarının net varlık değerine oranı, sözleşmeye hangi amaçla korunma amaçlı ya da yatırım amaçlı- taraf olunduğu, emeklilik yatırım fonunun risk profili açısından bu sözleşmeye taraf olmanın muhtemel sonuçları, borsa dışı bir sözleşmeye taraf olunması halinde kullanılan değerleme ilkeleri gibi detaylı bilgiler portföy yöneticisi nezdinde tutulur. C.4) Değerleme: - Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar portföy tablosundan çıkarılmadan aynı şekilde değerlenmeye devam edilmelidir. - Vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme günü itibariyle oluşan kar veya zarar portföy tablosunda yer alan teminatlara eklenir ve düşülür. - Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlarla ilişkilendirileceği için portföy tablosunda vadeli işlem sözleşmelerinin değeri sıfır olarak gösterilir. - Portföy tablosunda kapatılmamış vadeli işlem sözleşmeleri kısa ve uzun pozisyon başlığı altında gösterilir. Ç) Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasasında ileri valörlü olarak işlem gerçekleştirilmesine ilişkin genel kurallar ve değerleme esasları Ç.1) Genel kurallar: Emeklilik yatırım fonlarınca: 1. Piyasa kuralları çerçevesinde vadeli işlem pozisyon limitini aşmamak kaydıyla ileri valörlü alım ve satım yapılabilir. 2. Herhangi bir şekilde açığa satış sonucunu doğuracak bir ileri valörlü işlemin yapılması mümkün değildir. Ç.2) Değerleme Esasları İleri valörlü alınan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) valör tarihine kadar diğer DİBS lerin arasına dahil edilmez. İleri valörlü satılan DİBS ler ise valör tarihine kadar portföy tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devam eder. İleri valörlü DİBS alım ve satım işlemleri ayrı bir vadeli işlem sözleşmesi olarak değerlenir. İşlem tutarları ise valör tarihine kadar takastan alacak veya takasa borç olarak takip edilir. İleri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem alış ise pozitif (+), satış ise negatif (-) bir değer olarak portföy tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise portföy tablosunda her iki işlem aynı değerde fakat alış işlemi pozitif (+) satış işlemi ise negatif (-) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters işlemle kapatmış olan fonlarda bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki yaratmayacaktır. İleri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapılacaktır: İşlemin Değeri = Vadesonu Değeri /(1+Bileşik Faiz/100) (vkg/365) Vade Sonu Değer : Alım satım yapılan DİBS in nominal değeri Bileşik Faiz : Varsa değerleme gününde Borsa İstanbul A.Ş. de valör tarihi işlemin valör tarihi ile aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa değerleme gününde Borsa İstanbul A.Ş. de aynı gün valörlü gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa en son aynı gün valörlü olarak işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, bu da yoksa ihraç tarihindeki bileşik faiz oranıdır.

4 Örneğin: İşlemin valörü ve değerleme tarihi ise değerleme işleminde kullanılacak faiz oranı aşağıdaki öncelik sırasına göre seçilir tarihinde gerçekleşen valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden hesaplanan faiz oranı tarihinde gerçekleşen valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden hesaplanan faiz oranı tarihinde gerçekleşen valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden hesaplanan faiz oranı tarihinde gerçekleşen valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden hesaplanan faiz oranı İhraç tarihindeki ağırlıklı ortalama faiz oranı VKG : İlgili kıymetin itfa tarihi ile valör tarihi arasındaki farktır. Örneğin tarihinde itfa olacak bir kıymet için tarihi valörlü işlem yapılmış ise VKG=404 olacaktır. Valör tarihi ve itfa tarihi değişmeyeceğinden, valör tarihine kadar yapılan tüm değerleme işlemlerinde VKG sayısı da değişmeyecektir. EK Değerleme Tarihi Hisse Senetleri Miktar Değerleme Piyasa Değeri ABC DEF Toplam DİBS Miktar Değerleme Piyasa Değeri TRT220206T TRT050706T TRT081106T Toplam İleri Valörlü Alışlar Valör Tarihi Miktar Değerleme Piyasa Değeri TRT070307T TRT070307T , TRT050706T Toplam İleri Valörlü Satışlar Valör Tarihi Miktar Değerleme Piyasa Değeri TRT070307T , TRT050706T TRT081106T Toplam Fon Portföy Değeri Nakit Takas Alacağı Takas Borcu Diğer Alacak Diğer Borç Fon Toplam Değeri Vadeli İşlemler Kısa Pozisyon Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Sözleşme Büyüklüğü İMKB DİBS Uzun Pozisyon Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Sözleşme Büyüklüğü

5 DİBS DİBS Açık Pozisyon Hesabı: 1. İlk olarak ileri valörlü işlemlerden kaynaklanan açık pozisyon tutarı hesaplanır: Bir işgünü valörlü işlemler açık pozisyon hesabında dikkate alınmaz ilkesi uyarınca TRT070307T11 tanımlı menkul kıymetin ileri valörlü alışlar altında yer alan bir işgünü valörlü alışı dikkate alınmaz. Aynı menkul aynı valörlü alış satışları netleştirilir, alım tutarının satım tutarını aşan kısmı hesaplamada kullanılır ilkesi uyarınca TRT070307T11 tanımlı menkul kıymetin valörlü alım ve satımları netleştirilerek TL açık pozisyon bulunur. Aynı menkul kıymetin farklı valörlü alış satışları netleştirilir alım tutarının satım tutarını aşan kısmı hesaplamada kullanılır ilkesi uyarınca TRT050706T10 tanımlı menkul kıymetin valörlü alım ve valörlü satımı netleştirilerek TL açık pozisyon bulunur, alım tutarı satım tutarından az olduğu için söz konusu tutar açık pozisyon hesabına dahil edilmez. İleri valörlü satış işlemlerinin açık pozisyon hesabına dahil edilmemesi nedeniyle TRT081106T11 tanımlı menkul kıymetin valörlü satımı açık pozisyon hesabına dahil edilmez. İleri valörlü işlemlerden kaynaklanan açık pozisyonlar toplanarak ( ) TL bulunur. 2. Vadeli işlem sözleşmelerinden kaynaklanan açık pozisyon tutarı hesaplanır: vadeli BIST 30 satış sözleşmesinden kaynaklanan açık pozisyon bulunur (pozisyon sayısı*uzlaşma fiyatı*sözleşme büyüklüğü). (3*3.000*300= TL) Aynı varlığa dayanan farklı vadelerdeki kısa ve uzun pozisyonlar netleştirilir ilkesi uyarınca DİBS 91 in vadeli satış ve vadeli alış sözleşmeleri netleştirilir. (3*4.500*200)-(2*5.000*200)= = TL vadeli DİBS 365 alış sözleşmesinden kaynaklanan açık pozisyon bulunur. (5*5.000*300= TL) Vadeli işlemlerden kaynaklanan açık pozisyonlar toplanarak ( ) TL bulunur. İleri valörlü ve vadeli işlemlerden kaynaklanan açık pozisyonlar toplanarak ( ) TL bulunur. D) Borsa dışında taraf olunacak ters repo sözleşmelerine ilişkin esaslar Emeklilik yatırım fonlarının borsa dışında taraf olacakları ters repo işlemlerinin karşı tarafı olabilmek için yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olunması gerekmektedir. Karşı tarafın yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olma koşulunun değerlendirilmesinde aşağıda yer verilen esaslar dikkate alınır: sayılı Bankacılık Kanunu nda tanımlanan bankaların ve Türkiye de yerleşik sigorta şirketlerinin garantör olabilmeleri ve Türkiye de yerleşik mali kuruluşların borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafı olabilmeleri için ulusal notlarının, görünümü (Outlook) en az durağan olmak kaydıyla asgari olarak yatırım yapılabilir seviyede olması, 2- Yurtdışında yerleşik kuruluşlar için ise, görünümü (Outlook) en az durağan olmak kaydıyla ülkemizde derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarınıın (issuer rating), ülkemizde kurulu derecelendirme kuruluşlarının ise buna denk notlarının, garantörü olunan fonun ya da taraf olunan sözleşmenin vadesine

6 uygun olarak uzun ya da kısa vadeli olanın esas alınmasına, derecelendirmeyi yapan kuruluşun notlama sisteminde bu not bazında vade ayrımı yapılmaksızın tek bir notun bulunması durumunda bu notun esas alınması, - Derecelendirme koşulunun sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesinde ilgili kuruluşun aldığı en son tarihli derecelendirme notunun esas alınması. E) Risk yönetim sistemine ilişkin esaslar Türev araçlara yatırım amacıyla taraf olan emeklilik yatırım fonlarının, türev araçlardan kaynaklanan risklerinin ölçülmesi ve takibi amacıyla, asgari unsurları aşağıda belirtilen risk yönetim sistemini oluşturmaları zorunludur. a. Risk yönetim sistemi, emeklilik yatırım fonunun türev araç yatırım stratejisine, kullanılan türev araçların karmaşıklık ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulmalı ve fonun iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmelidir. Risk yönetim sistemi, temel olarak, emeklilik yatırım fonunun risk profiline uygun risk yönetim tekniklerinin kullanılması suretiyle, emeklilik yatırım fonunun maruz kaldığı risklerin düzenli bir şekilde tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içermelidir. Risk yönetim sisteminin oluşturulmasında aşağıdaki Tablo nun içeriği rehber olarak kullanılmalıdır. Fon Stratejisinin Kompleksliği/Risk Düzeyi Türev Araç Kullanım Amacı (Örnek) Kullanılan Araçlar (Örnek) Belirlenebilecek Risk Yönetim Süreci Düşük seviyede Kur riskinden korunma amacı Dövize dayalı future sözleşmeleri Pozisyon riskinin azaltılması yönündeki stratejinin uygulanırlığının sürekli olarak izlenmesi. Orta seviyede Anaparanın korunması ve piyasa getirisine bağlı belirli bir getiri taahhüdü Ters Repo + OTC Opsiyon sözleşmeleri Portföyün vadesine uygun bir dönem için yapılacak tarihsel simulasyonlar ve senaryo analizleri. Yüksek seviyede Spekülatif, yatırım amaçlı, yüksek getiri Borsada işlem gören opsiyonlar, OTC opsiyonlar (örn.egzotik, opsiyonlar), future sözleşmeleri Riske Maruz Değer (RMD) tabanlı bir risk ölçüm modeli ve stres testleri. b. Risk yönetim sisteminin genel işleyişi ve gözetimi ile borsa dışından alınan türev araçların değerlemesine ilişkin prosedürler yazılı hale getirilmeli ve fon kurulu tarafından karara bağlanmalıdır. c. Emeklilik yatırım fonu portföyündeki türev araçlar nedeniyle maruz kalınan riskler tanımlanmalı, risk tanımlamaları düzenli olarak gözden geçirilip güncellenmeli ve bu risklere ilişkin bilgiye emeklilik yatırım fonu izahnamelerinde yer verilmelidir. F) Fon giderlerine ilişkin uygulama esasları Emeklilik yatırım fonlarının giderlerinin kurucular tarafından karşılanmasına ilişkin olarak aşağıda yer verilen uygulama esaslarına uyulması zorunludur.

7 a) Emeklilik yatırım fonlarının giderlerinde karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik yatırım fonlarına ilişkin tüm giderlerin (kurucular tarafından karşılananlar dahil) fon muhasebe sistemine aktarılması, b) Emeklilik yatırım fonu giderlerinin kurucu tarafından karşılandığı durumlarda, bu giderlerin hesap işletim giderleri, komisyon gibi muhtelif adlar altında dolaylı olarak katılımcılara yansıtılmaması, c) Emeklilik yatırım fonlarının performans sunuş raporlarında, alım satıma esas olan fon fiyatına göre hesaplanan fon getirilerine ek olarak, brüt fon getirilerine (toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşülerek bulunan brüt fon getirileri) ekteki örnek hesaplama esas alınarak yer verilmesi, d) Emeklilik yatırım fonlarının sürekli bilgilendirme formlarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda fon işletim giderinin kurucu ile portföy yöneticisi arasındaki paylaşım oranlarına yer verilmesi gerekmektedir. EKİ: Örnek Tablo Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat) ABC Emeklilik Yatırım Fonu XYZ Emeklilik Yatırım Fonu %14,00 %15,22 Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı %2,50 (*) %2,28 (*) Azami Toplam Gider Oranı %2,28 %2,28 Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı %0,22 (**) %1,00 (***) Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı) %2,50 %1,28 Brüt Getiri %16,50 %16,50 (*) Her iki örnekte de kurucu tarafından karşılananlar da dahil olmak üzere, tüm fon giderleri fon muhasebesine yansıtılarak hesaplanmıştır. (**) Azami toplam gider oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin oranını ifade etmektedir. Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerinin hesaplanmasına dahil edilmemektedir. Bu örnekte, kurucu tarafından karşılanan fon giderleri için dönem içinde fon muhasebesinde kurucudan herhangi bir alacak kaydı oluşturulmadığı varsayılmıştır. Oluşturulması halinde ise XYZ Emeklilik Yatırım Fonu için yapılan hesaplama örneği uygulanır. (***) Azami fon toplam gider oranı aşılmamasına rağmen, dönem içinde kurucu tarafından karşılanmış fon giderlerini ifade etmektedir. Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerinin hesaplanmasına dahil edilmiştir. Bu örnekte, kurucu tarafından karşılanan fon giderleri için dönem içinde fon muhasebesinde kurucudan alacak kaydı oluşturulduğu varsayılmıştır. G) Katılma payı alım satımına ilişkin esaslar Emeklilik yatırım fonları için, gerçekleşen pay alım satım talimatlarının; net varlık değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile; ileri fiyat uygulanan emeklilik yatırım fonlarında talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde (T+1), geri fiyat uygulanan emeklilik yatırım fonlarında ise talimatın verildiği gün (T) ilişkilendirilmesi gerekmektedir. H) Nemalandırmaya ilişkin esaslar

8 a) Katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilen fonlarda (ileri fiyatlama yapılan fonlar), fon katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılması esastır. b) Faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak fonlar tarafından fon katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz. Bununla birlikte, yatırımcılardan tahsil edilen söz konusu tutarların nemalandırılabileceği faizsiz yatırım araçlarının mevcut olması halinde ve Kurulca uygun görülmesi kaydıyla nemalandırma yapılabilir. c) Fonlar tarafından, operasyonel altyapının elverişli olması halinde, yatırımcının talebi üzerine ve yazılı talimatının alınması kaydıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılmaması mümkündür. d) Fon izahnamesinde ve tanıtım formunda nemalandırma esaslarına yer verilir.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİNDEKİLER 1 Borsa Yatırım Fonu Tanımı 3 Özellikleri Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298

Detaylı

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ 14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri ve

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı