Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N H A Z R A N n n S A Y I : 6 6

2

3 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 66 HAZ RAN 2007 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü O. Gürcan Ozan Haber Merkezi Seval K l ç Ayflen Konuray nci Simer Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj ç ve D fl Tic. A.fi. Macun Mah. 3. Cadde 2/6 Yenimahalle Ankara Tel: Bas m Tarihi : 22/06/2007 Yönetim Yeri: Adres: Atatürk Bulvar No: 221 Kavakl dere Ankara Tel: (1744) Fax: web:

4 Ç N D E K L E R n4 n8 n10 n10 n11 n12 n n12 n13 n14 18 n15 19 n16 n16 n16 n17 n17 n18 n18 n18 n19 TÜB TAK GENÇ MUC TLER ÖDÜLLEND RD 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU STANBUL DA DÜZENLEND TÜRK YE N N GURURLARI! TÜB TAK ÖDÜLLÜ Ö RENC LER DÜNYA B R NC S OLDU TÜRK Ö RENC LER N BÜYÜK BAfiARISI TÜB TAK ÜN VERS TE Ö RENC LER NE KARfiILIKSIZ BURS VER YOR... TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp BRÜKSEL DE SANAY AKADEM ORTAKLI I YOLUNU AÇIYOR PROF. DR. NÜKET YET fi DARÜfifiAFAKA E T M KURUMLARINI Z YARET ETT TÜRK B LG ve LET fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜ 7.ÇP Ç N BRÜKSEL DE BULUfiTU E-RARE ULUSLARARASI PROJE TEKL F SUNMA ÇA RISI KAPANDI COST B35:LPO TOPLANTISI DÜZENLEND TÜB TAK IDEF '07 8. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAY FUARI NA KATILDI Ç N SOSYAL B L MLER AKADEM S HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT KAZAK STAN E T M VE B L M BAKANI BAfiKANLI INDA B R HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT TÜB TAK MAM TARAFINDAN AR-GE DESTEKLER B LG GÜNÜ DÜZENLEND ULAKB M ULUSAL AKADEM K S TE L SANSI E T M ve fib RL 3. YILLIK TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI INA YEN B R YAYIN EKLEND... MERAKLI Z H NLER 10. GÖKYÜZÜ GÖZLEM fienl TÜB TAK FORMULA G ve H DROMOB L YARIfiLARI TEMMUZ AYINDA YAPILACAK TÜB TAK YAZ B L M KAMPI TEMMUZ DA BAfiLIYOR

5 TÜB TAK GENÇ MUC TLER ÖDÜLLEND RD TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Türkiye Final Yar flmas May s 2007 tarihlerinde Ankara Alt npark da yap lan TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Türkiye Final Yar flmas n n ödül töreni 15 May s ta TÜB TAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlendi. TÜB TAK taraf ndan ortaö retime devam etmekte olan ö rencileri temel ve uygulamal bilimler alanlar nda araflt rmaya teflvik etmek, genç araflt rmac - lar n yarat c yönlerini ortaya ç karmak ve bilimsel geliflmelerine katk da bulunmak amac yla düzenlenen yar flman n ödül törenine Milli E itim Bakan Doç. Dr. Hüseyin ÇEL K kat ld. Törenin aç l fl konuflmas n yapan TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, ülkede Ar-Ge faaliyetlerinin geliflmesi için gece gündüz çal flt klar n ifade etti. TÜB TAK' n bilimin fl n daha parlak hale getirmek ve bilim insanlar n keflfetmekle görevli oldu unu anlatan YET fi, yar flmaya 1608 projenin kat ld n, bu say n n önümüzdeki y llarda on binlere ulaflmas gerekti ini kaydetti. Milli E itim Bakan Doç. Dr. Hüseyin ÇEL K de yapt konuflmada, günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan ülkelerin dünyada söz sahibi oldu unu vurgula- 4

6 d. Gençlerin araflt rmac ve üretken olabilmesi, bilimsel katma de er yaratabilmesi için ellerinden geleni yapt klar n dile getiren ÇEL K, sözlerine flöyle devam etti: Bu sene en önemli aflama bu yar flmaya meslek liselerinin de kat l m n n sa lanmas d r. TÜB TAK bu yar flmaya kat l m bir önceki y la k yasla yüzde yüz oran nda art rd için tebrik ediyorum. Konuflmalar n ard ndan, yar flmada dereceye giren ö rencilere ödülleri verildi. Yar flmada birincili i elde eden ö rencileri Bakan ÇEL K kendisi aç klad ve ödüllerini verdi. Bu y l proje yar flmalar na bölge baz nda 154 ü Adana, 214 ü Ankara, 126 s Antalya, 87 si Bursa, 135 i Elaz, 47 si Erzurum, 419 u stanbul, 285 i zmir, 64 ü Kayseri ve 77 si Tokat bölgesinden olmak üzere toplam 1608 proje baflvurusu yap ld. Baflar l bulunan 94 proje May s tarihleri aras nda Ankara Alt npark Fuar Alan nda sergilendi. 5

7 TÜB TAK 2007 YILI ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER F NAL YARIfiMASINDA SERG LENEN PROJELER N DERECELER SIRA NO Ö RENC N N ADI SOYADI OKULU PROJEN N ADI DALI B R NC L K ÖDÜLLER 1 YÜKSEL KÜTÜK ENES fiah N STANBUL KULEL ASKER L SES LED'LERLE BÜYÜMEK: B TK YET fit R C L NDE ALTERNAT F IfiIK KAYNA I OLARAK LED'LER N KULLANILMASI B YOLOJ 2 ERTAN KUNTMAN ORDU ANADOLU L SES P EZO - ELEKTR K KR STALLER LE IfiI IN YÖNLEND R LMES F Z K 3 O UZ KOCA UTKU DURMAZ ZM R MALTEPE ASKER L SES ATIK BOR KULLANILARAK YÜKSEK MUKAVEMETL VE ISI YALITIMLI TU LA ÜRET M VE SA LANAN ENERJ TASARRUFUNUN HESAPLANMASI K MYA 4 TUNÇ NAD R ÖZCAN ZM R ÖZEL FAT H FEN L SES L TYUM VE KOBALT ÇER KL P LLERDEN GER DÖNÜfiÜM YOLUYLA L TYUM VE KOBALT IN KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETK LER N N ÖNLENMES K MYA 5 MEHMET YILMAZ BURSA ORHANEL TÜRKAN SA T YILMAZ ANADOLU L SES R2'DE MAX MUM METR VE KON KLER 6 MUSTAFA TAGH YEV STANBUL ÖZEL MEF L SES CEB RSEL FADELER N TAMDE ERL L VE B NOM KATSAYILARININ DE fi K B R ÖZELL 7 fieyma SAVAfi KEVSER UZ ISPARTA SÜLEYMAN DEM REL FEN L SES ÇEVRE DOSTU ZEOL T LE OLUfiTURULAN YEN B R SICAK SU KAYNA I YERB L M K NC L K ÖDÜLLER 1 ATEfi GÖKDEM R FAT H ATALAY ZM R SEY T fianli ENDÜSTR MESLEK L SES ROBOTRANSPORTER B LG SAYAR 2 MUSTAFA U UR DALO LU H LM ERTU BAK TRABZON YOMRA FEN L SES ISLAK MEND LLER N M KROB YOLOJ K AÇIDAN DER TEM ZL ÜZER NE ETK LER B YOLOJ 3 LKER KARAKAfiO LU MAHMUT MURAT GÖÇMEN ANKARA FEN L SES T KSOTROP K ÖZELL K GÖSTEREN DEM R (III) H DROKS T KOLLO D N N F Z KSEL ÖZELL KLER N N NCELEN P KULLANIM ALANLARI BULUNMASI F Z K 4 GÖKHAN ÖZBAY AHMET ÇOKfiEN STANBUL L SES DEN Z SUYUNUN SICAKLI ININ, LETKENL N N, TUZ ORANININ VE FOSFAT ORANININ UCUZ VE OTOMAT K OLARAK ÖLÇÜLMES F Z K 5 BEGÜM YAVAfiÇAO LU ANKARA BAfiKENT ÜN VERS TES ÖZEL AYfiE ABLA FEN L SES BAZI ÖRNEK MADDELER N F TOTERAP ETK NL N N ARAfiTIRILMASI K MYA 6 ALPER NEC K SELMAN UYSAL ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES K NC DERECEDEN K B L NMEYENL FORMLAR 7 OSMAN ÖCAL SUAT AKBULUT ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES A IRLIK MERKEZ KAVRAMI VE EYLEMS ZL K MOMENT PRENS B N N GEOMETR VE CEB R PROBLEMLER ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI 8 MUSTAFA ESER BARIfi CANATAN ANKARA GAZ ÜN VERS TES VAKFI ÖZEL FEN L SES TSUNAM ERKEN UYARI S STEM (TEUS) YERB L M 6

8 SIRA NO 1 2 Ö RENC N N ADI SOYADI BURHAN GÜÇMEN SERHAT SEKMEK HÜSEY N MURAT AYDO AN YAVUZ CAN ASLAN OKULU PROJEN N ADI DALI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLER ANKARA FEN L SES 32 B T DE fiken ANAHTARLI VER fi FRELEME B LG SAYAR STANBUL GALATASARAY L SES KAOS KURAM LE YEN B R KR PTOGRAF YÖNTEM VE GÜVENL LET fi M B LG SAYAR 3 N YAZ Y T ERKUT STANBUL VKV KOÇ ÖZEL L SES B TK SEL ANTHOCYAN N P GMENT N N ORGAN ZMALARI MORÖTES NE KARfiI KORUMASI B YOLOJ EZG BAKIRCIO LU SEV LAY fi MfiEK MÜLAH M DEM R SEYFULLAH YANATMA ER NÇ MERD VAN YALIM BEN BOL KÜBRA AKIN ZZETT N PALA OZAN RSOY NURKAN ALPER GÜNER ZEHRANUR ÜNAL BÜfiRA GÖKER FATMA AKSOY MERVE GÜLfiEN MUH TT N ÇA RI TÜRKMENER SEL M AKKAYA PINAR MUHTARO LU S BEL ÇEV K ÖMER ERCAN ÇEL K ONUR AHMET AL NAD R DÖNMEZ M RAÇ BURAK ULUFER MEHMET EM N ERÜK B LAL AKAR AHMET ORÇAN AL CAN BOZKURT HAKAN KAPLAN BRAH M ÖZDEM R fier FE ECE ATEfi fiebnem ÜNLÜ filer fiehadet ÖZTÜRKC RAB A BETÜL ASAR ZM R FEN L SES STANBUL ÖZEL FAT H L SES ZM R ÖZEL EGE L SES HAKKAR L SES ZM R FEN L SES ZEYT N KARA SUYUNDAN B YOLOJ K YOLLA H DROJEN ÜRET M AYÇ ÇEK (GÜNDÖNDÜ) SAP ÖZLER N N BOR K AS T LE MOD F YE ED LEREK YÜKSEK PERFOR- MANSLI ZOLASYON MALZEMES OLARAK KULLANILMASI ÇECEKLER Ç N ALKOL SENSÖRÜ D Z LERLE DENKLEM KÖKLER NE YAKLAfiIM SONSUZ ÖRNEK UZAYLI OLASILIK PROBLEMLER NDE ÇOK BOYUTLU GEOMETR K YAKLAfiIM B YOLOJ F Z K K MYA AFYONKARAH SAR ÖZEL ZAFER L SES MERMER TOZUNUN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILMASININ ARAfiTIRILMASI YERB L M AYDIN FEN L SES KAHRAMANMARAfi SÜLEYMAN DEM REL FEN L SES KAYSER ÖZEL M. YELKENO LU L SES STANBUL ÖZEL DARÜfifiAFAKA L SES STANBUL ÖZEL KASIMO LU COfiKUN FEN L SES ZM R FEN L SES KAHRAMANMARAfi TURGUT RE S ÇOK PROGRAMLI L SES ANKARA TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL L SES HAKKAR ANADOLU L SES STANBUL FMV ÖZEL IfiIK L SES STANBUL ÖZEL GAZ OSMANPAfiA fiefkat FEN L SES TEfiV K ÖDÜLLER KEF R N TRICHOMONAS VAGINALIS PROTOZOONU ÜZER NDEK ANT M KROB YAL ETK S N N ARAfiTIRILMASI G DYA'NIN (AFfi N-ELB STAN L NY T KÖMÜRÜ ÖRTÜ KATMANI) TARIMSAL AMAÇLI ALTERNAT F KULLANIMI SAÇ BOYANMASINDA KULLANILAN H DROJEN PEROKS T KALINTILARININ NEDEN OLDU U ZARARLARIN G DER LMES NDE TURP ÖZÜTÜNÜN KULLANILMASI GER N M ÖLÇME D RENC KULLANARAK MAGNET K ALANDA MAGNET K MALZEMELER N BOYUTLARINDAK DE fi MLER N ÖLÇÜLMES FARADAY NDÜKS YON KONTROLLÜ ELEKTR K MOTORU TASARLAMAK MANYET K HAREKET S STEM KL MALI SOBA FARKLI KROM(III) KOMPLEXLER N N SENTEZ VE 10 DQ ( 0) ENERJ LER N N HESAPLANMASI KURUTULMUfi REYHAN B TK S YLE YÜN L FLER N BOYANMASI IfiI IN GÜCÜ LE DETERJANSIZ TEM ZL K MUC ZES ESCHER CH A COL BAKTER S N N ORTAMDAN ZOLES NDE ALTERNAT F DO AL ÇÖZÜMLER B YOLOJ B YOLOJ B YOLOJ F Z K F Z K F Z K F Z K K MYA K MYA K MYA K MYA 12 DEN Z KOÇAK ANKARA KALABA ANADOLU L SES GEOMETR K fiek L Ç NDE KÜÇÜK BÜYÜKLÜKLER 13 CANDEN Z UYSAL DEN ZL ERBAKIR FEN L SES (DEN ZL B L M VE SANAT MERKEZ ) ÜÇGENLER VE ÜÇGENSEL SAYILAR 14 MEHMET FETHULLAH BEYL TAHS N ÇA DAfi AKASLAN GAZ ANTEP ÖZEL SUNGURO LU FEN L SES (1-x)k n n x2e - 1 MODUNDAK KATSAYILARININ 2m LE BÖLÜNEB L RL. 15 FEVZ ÇEB ADNAN HAKAN KIZILDA LI STANBUL FMV ÖZEL AYAZA A IfiIK L SES B R ÜÇGEN N KENARLARINI YAN KENARLARLA BELL B R ORANDA BÖLEN DO RULARIN ÖZELL KLER 16 BESTE BAfiÇ FTÇ CEREN BURÇAK DA STANBUL FMV ÖZEL IfiIK L SES KELEBEK TEOREMLER

9 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU STANBUL DA DÜZENLEND Uluslararas Kuramsal ve Uygulamal Kimya Birli i (IUPAC-International Union of Pure and Applied Chemistry) taraf ndan düzenlenen 12. Uluslararas IUPAC Mikotoksin ve Fikotoksin Sempozyumu May s 2007 tarihleri aras nda stanbul da yap ld. lki 1972 y l nda sveç te düzenlenen Uluslararas IUPAC Mikotoksin ve Fikotoksin Sempozyum serisinin en büyü ü ve en baflar l s, TÜB TAK Ankara Test ve Analiz Laboratuvar n n (ATAL) ev sahipli inde düzenlendi. Sempozyumun aç l fl töreni, TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC, IUPAC temsilcisi Prof. Dr. Elke ANKLAM ve organizasyon baflkan Dr. Hamide fienyuva n n konuflmalar ve Türkiye nin çeflitli yörelerine ait folklor gösterileri ile yap ld. Sempozyum boyunca, ülkemizin kültürel de erleri, tarihi miraslar ve do- al güzelliklerinin uluslararas arenada tan t lmas amac yla etkinlikler düzenlendi ve çeflitli gösteriler sunuldu. Sempozyumda, konular nda dünyaca tan nm fl 27 davetli uzman n kat ld ana oturumlar, sempozyum bilimsel komitesi taraf ndan seçilmifl 105 bildiri ve 300 poster sunumu yap ld ; flirket tan t mlar, cihaz üreticisi, g - da flirketleri ve laboratuvar malzemesi firmalar n n ürünlerini sergiledikleri bir fuar alan ve çal fl r durumda çeflitli analiz cihazlar n n yer ald laboratuvarlar kuruldu. Bunlar n yan s ra etkinlik boyunca çal fltaylar ve 8

10 uydu toplant lar bir dizi uluslararas ve Avrupa l kurumun paralel toplant lar - da yap ld. Kahve, f nd k, f st k ve pul biber gibi insanlar taraf ndan kaç - n lmaz olarak tüketilen ve mikotoksin oluflumuna aç k belli bafll g dalar ve risk faktörleri konular n n ele al nd sempozyum, insan sa l n ciddi derecede tehdit eden mikotoksin, fikotoksinlerin tan mlanmas, etkileri, önlenmesi konular nda fikir al fl veriflinde bulunmak ve bu konularda bilinci art rmak amac yla düzenlendi. Sempozyumda mikotoksinlerle ilgili mevcut bilgi birikiminin de erlendirilmesi, bu konuda üniversite, sanayi ve araflt rma kurulufllar n n bir araya getirilmesi, böylece araflt rma ve incelemede tekrarlar n önlenmesi, konunun ülkemiz aç s ndan öneminin vurgulanmas, ortak araflt rma olanaklar n n sa lanmas ve uluslararas boyutta mikotoksinlerle ilgili son geliflmelerin incelenmesi için ortam yarat lmas hedeflendi. Sempozyumda 65 ülkeden üniversiteler, araflt rma enstitü ve kurumlar ile özel flirketlerden mikotoksin, fikotoksin, insan ve hayvan sa l, toksikoloji, g da kimyas ve mühendisli i ve risk analizleri konular nda çal flan yaklafl k 580 kat - l mc yer ald. Mikotoksinler Hakk nda: Mikotoksinler g dalarda kaç n lmas imkans z tehlikeler olarak kabul edilmektedir. Bugüne kadar 300 civar nda mikotoksin varl belirlenmifltir. Bunlardan bir k sm sa l birinci derecede tehdit etmektedir. Avrupa Birli i, ithalat n yapt pek çok tar msal üründe mikotoksinlerle ilgili limit de erleri afla - ya çekmifl, ikinci derecede önemli kabul edilen mikotoksinlerle ilgili olarak ise yeni limit de erlerin konmas ile ilgili çal flmalar n h zland rm flt r. IUPAC ve Sempozyum Hakk nda: Bilimsel kurul; tüm dünyadaki mikotoksin, fikotoksin, insan ve hayvan sa l, toksikoloji, g da kimyas ve mühendisli i, risk analizleri alanlar nda uzmanlaflm fl, en üst düzey araflt rmac - lar ve uluslararas dergilerde 100 ün üzerinde yay n bulunan, uluslararas kongrelere davetli konuflmac olarak kat lan, pek çok kitap yay nlam fl, konular nda uzman ve dünya çap nda tan nm fl 35 bilim insan ndan oluflmaktad r. IUPAC; mikotoksin ve fikotoksinler konusunda bafllatm fl oldu u uluslararas sempozyumun ilkini 1972 y l nda sveç te düzenlemifltir. Bugüne kadar Polonya, Fransa, sviçre, Avusturya, Güney Afrika, Japonya, Meksika, talya, Brezilya ve ABD de 11 sempozyum gerçeklefltirilmifltir. TÜB TAK-ATAL Hakk nda: 1994 y l nda kurulan TÜB TAK ATAL (Ankara Test ve Analiz Laboratuvar ), test, analiz, dan flmanl k ve e itim hizmetleri vermektedir. TÜB TAK ATAL, mikotoksin analizleri ve metod validasyonu konular nda uzmanlaflm flt r n 9

11 TÜRK YE N N GURURLARI! TÜB TAK ÖDÜLLÜ Ö RENC LER DÜNYA B R NC S OLDU 2006 y l TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmas nda dereceye giren Günefl PARLAKGÜL ve Burak ÇEL K, ABD de yap lan yar flmada Dünya Birincisi oldu. 50 ülkeden 1508 ö rencinin 1212 proje ile kat ld Uluslararas Gençler Bilim ve Mühendislik Proje Yar flmas INTEL-ISEF (International Science and Engineering Fair) May s 2007 tarihleri aras nda New Mexico da düzenlendi. Türkiye yar flmaya, 2006 y l TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmas nda dereceye giren Yasemin ELGÜN, Can Bar fl KÜ- ÇÜKDEVECi ve tak m olarak yar flan Günefl PAR- LAKGÜL ve Burak ÇEL K ile kat ld. Yar flma sonucunda stanbul FMV Vakf Özel Ifl k Lisesi ö rencilerinden Günefl PARLAKGÜL ve Burak ÇEL K, Yeni Nesil Günefl Pilleri adl kimya projeleriyle Tak m Projeleri dal nda Dünya Birincisi oldu. Ö renciler 3000 ABD Dolar yla ödüllendirildi. TÜRK Ö RENC LER N BÜYÜK BAfiARISI TÜB TAK taraf ndan yap lan s navlar ve e itimler sonucunda Olimpiyat Tak m na seçilerek Rodos a gönderilen ö renciler ülkemizi baflar yla temsil etti. 24 Nisan - 02 May s 2007 tarihleri aras nda Rodos ta düzenlenen 24. Balkan Matematik Olimpiyat na bu y l Cafer Tayyar YILDIRIM, Melih ÜÇER, Süreyya Emre KURT, Burak SA LAM, Semih YAVUZ ve Tu ba UZLUER gönderildi. Olimpiyat sonunda Cafer Tayyar YILDIRIM alt n, Süreyya Emre KURT gümüfl, Melih ÜÇER, Semih YAVUZ ve Tu ba UZLU- ER de bronz madalya kazand. 24. Balkan Olimpiyat Ekip Liderli ini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Muhammad TAGHIEV ve yard mc l n Ortado u Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ali Ulafl Özgür K fi SEL yapt n 10

12 TÜB TAK ÜN VERS TE Ö RENC LER NE KARfiILIKSIZ BURS VER YOR... TÜB TAK taraf ndan karfl l ks z olarak verilen Yurt çi Lisans Bursu kapsam nda 2007 y l nda ö rencilere ayl k 400 YTL ödenecek. Burs kapsam na giren bölümler ve baflar s ralamalar belli oldu. TÜB TAK Bilim Kurulu nun Nisan 2007 tarihli toplant s nda al nan karar gere ince; 2007 y l ÖSS sonucunda Say sal A rl kl Puan Türünde ilk 7500 içine giren ve biyoloji, fizik veya kimya bölümlerinden birini kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö renciler ile ilk 5000 içine giren ve matematik, moleküler miyoloji ve genetik bölümlerinden birini kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere; Sözel A rl kl Puan Türünde ilk 5000 içine giren ve Tarih bölümünü kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere; Eflit A rl kl Puan Türünde ilk 5000 içine giren ve felsefe, sosyoloji bölümlerinden birini kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere ve ilk 2500 içine giren ve psikoloji bölümünü kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere karfl l ks z burs verilecek. Programdan ayr ca, Uluslararas Bilim Olimpiyatlar nda ülkemizi temsil eden tak mlarda yer alan ö renciler, Ulusal Bilim Olimpiyatlar nda madalya alan ö renciler ile Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmalar nda ödül alan ve TÜB TAK taraf ndan gönderildi i "Uluslararas Proje Yar flmalar nda" birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ö renciler de yararlanabilecek. Baflvuru Yöntemi: 2007 y l ÖSS sonucunda bursiyer olmaya hak kazananlar n ÖSYM'den sa lanacak adreslerine, 2007 y l Eylül ay nda, bursiyer olabilmeleri için gerekli bilgi ve belgeler gönderilecek. Bursiyer olmaya hak kazananlar n TÜB TAK taraf ndan gönderilen bilgi ve belgeler do rultusunda belirtilen süre içinde baflvuru yapmalar gerekiyor. Di er ö rencilerin ise 2007 y l ÖSS sonucunda kazand klar bölümlere kesin kay t yapt rd klar tarihten itibaren 30 gün içinde TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl na yaz l olarak baflvurmalar gerekiyor. Bu program kapsam nda 2006 y l nda TÜB TAK taraf ndan 657 ö renciye karfl - l ks z burs verilmiflti. Yurt çi Lisans Bursu Hakk nda: Üniversite ö rencilerini do a bilimleri, mühendislik ve teknoloji, t bbi bilimler, tar msal bilimler, sosyal bilimler ve befleri bilimler alanlar nda ö renim ve çal flmalar yapmaya özendirmek, çal flmalar - n yönlendirmek, yarat c ve araflt rmac yönlerini ortaya ç kar p geliflmelerini sa lamak, bilimsel düflünme ve araflt r - c l a yatk nl klar n gelifltirerek gelece- in bilim insanlar olarak yetiflmelerini sa lamak amac yla TÜB TAK taraf ndan Yurt çi Lisans Burs Program uygulan - yor. Baflar ya verilen ödül niteli indeki bu program kapsam nda bursiyerlerin mecburi hizmet ve geri ödeme gibi yükümlülükleri bulunmuyor n TÜB TAK Ödüllü Ö renciler Yunanistan dan Madalyayla Döndü 24. BALKAN OL MP YATI TÜRK YE DERECELER ADI ve SOYADI OKULU DERECES CAFER TAYYAR YILDIRIM ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES B R NC L K (ALTIN) SÜREYYA EMRE KURT ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) SEM H YAVUZ ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) TU BA UZLUER ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) MEL H ÜÇER ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) BURAK SA LAM ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES - 11

13 TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp BRÜKSEL DE SANAY AKADEM ORTAKLI I YOLUNU AÇIYOR TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp (Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar Kamu - Özel Kesim Ortakl ) iflbirli iyle, 16 May s 2007 tarihinde, Brüksel de Sanayi Akademi flbirli i ve Ortakl nda Baflar ya Giden Yol bafll kl bilgi günü düzenlendi. AB 7. Çerçeve Program (7.ÇP) Sanayi Akademi Ortakl (IAPP) Ça r s kapsam nda düzenlenen bilgi gününde, Türk ve Avrupal sanayiciler, akademisyenler ve Avrupa Komisyonu yetkilileri bir araya geldi. Bilgi gününde, toplam bütçesi 38,5 Milyon Avro olan 7.ÇP Sanayi - Akademi iflbirlikleri proje deste i ça r s ile ilgili bilgi verildi ve kat l mc lar aras nda proje önerileri oluflturuldu. Bu alandaki uluslararas baflar hikayelerinin de paylafl ld etkinli in aç l fl konuflmas n TuR&Bo-ppp Direktörü Mehmet GÖKGÖZ yapt. Avrupa Komisyonu Araflt rma Genel Müdürlü ü temsilcisi Dr. Graham WILKIE de bir sunum yaparak ça r da baflar l olmaya iliflkin baz bilgiler verdi. 7.ÇP Sanayi Akademi Ortakl Ça r s IAPP 7.ÇP Kifliyi Destekleme Özel Program kapsam ndaki IAPP alan nda sanayi akademi ortakl nda gelifltirilecek araflt rma projeleri ve e itim programlar desteklenecektir. Sanayi Akademi ortakl nda gerçeklefltirilecek personel de iflimi, deneyimli mühendis/araflt rmac lar n istihdam edilmesi, toplam bütçenin %10 una kadar ekipman al m, iletiflim a lar n n kurulmas, çal fltay ve konferanslar n düzenlenmesi için Avrupa Komisyonu taraf ndan 38,4 Milyon Avro, bu ça r kapsam nda hibe destek olarak projelere verilecektir. TuR&Bo-ppp (Turkish Research and Business Organisations-Public Private Partnership/ Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar Kamu-Özel Kesim Ortakl ) TOBB, TÜB TAK, KOSGEB ve TESK taraf ndan Kamu ve Özel Sektör Ortakl (ppp) fleklinde kurulan Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar (TURBO) Ofisi 2004 y l n n Mart ay nda Brüksel de faaliyetine bafllam flt r. TURBO, Avrupa Birli inin Lizbon stratejisi kapsam ndaki bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlar nda Türkiye nin baflar s n n en yüksek noktaya varmas na yard mc olmay hedeflemektedir. TURBO, 22 ülkenin Brüksel konufllu Ar-Ge rtibat Ofislerinin oluflturdu u ve üyesi oldu u IGLO bünyesindeki etkinliklerde aktif görev alarak sekreteryaya seçilmifl, halen E itim, Araflt rmac lar n Serbest Dolafl m ve Güvenlik Çal flma Gruplar nda liderli i yürütmektedir. Ofis çal flmalar 3 ana stratejik hedefe yönelik olarak sürdürülmektedir. Bilgilendirme ve iletiflim ba lam nda Ofis, Brüksel de düzenlenen toplant, konferans, bilgi günü, seminer vb. faaliyetlere kat larak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araflt rma ve ifl dünyas hakk nda Avrupa da fark ndal k oluflturmakta, iflbirlikleri kurmaktad r. Bu çerçevede 7.Çerçeve Program yla alakal ortakl k duyurular Türkiye Araflt rma Alan yla paylafl lmaktad r. Dan flmanl k ve e itim faaliyetleri çerçevesinde TURBO, proje ortakl klar oluflumunda araflt rmac lara ve KOB lere rehberlik etmekte, IGLO ofisleriyle iflbirli i yaparak e itim seminerleri düzenlemektedir. Bu çerçevede 2006 y l nda Brüksel de IGLO üyeleriyle iflbirli- i halinde 2 e itim etkinli i düzenlenmifl ve 40 kifliye ulafl lm flt r. flbirli i ve lobi çal flmalar Ofisin 2006 ve 2007 y llar nda en çok yo- unlaflt hedeftir. Bu çerçevede, AB Komisyonu yetkilileri plan dahilinde ziyaret edilerek iflbirli i alanlar belirlenmekte ve giriflimlere destek istenmekte, fiubat 2007 tarihlerinde Ankara da düzenlenen 7. Çerçeve Program Türkiye Forumu: Ulusal Aç l fl Konferans, 6 7 Aral k 2006 tarihlerinde stanbul da gerçeklefltirilen AB 7. Çerçeve Program Türkiye Forumu veya Ocak 2007 tarihlerinde stanbul da yap lan Avrupa Bilgi ve letiflim Teknolojileri Araflt rma ve Teknoloji Gelifltirme Konferans örneklerinde oldu u gibi kurucu kurum faaliyetlerine planlama ve yabanc konuflmac temini deste i verilmekte, AB Komisyonu yla yürütülen 7.Çerçeve Program Eylem Plan görüflmelerine kat l m sa lanmakta ve idari destek verilmektedir. Ayr ca, TURBO-ppp içinde ülkemizden kat - l mc kurulufl bulunan Çerçeve Program için konsorsiyum oluflturma ya da halen yürütülmekte olan Çerçeve Program projelerinin toplant lar na ev sahipli i yapmaktad r. Ofis ayr ca Güneydo u Avrupa ülkelerine yönelik kurulan NIROC isimli Ar-Ge iflbirli i a n n baflkan yard mc l görevini yürütmektedir n PROF. DR. NÜKET YET fi DARÜfifiAFAKA TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, 16 May s 2007 tarihinde Darüflflafaka E itim Kurumlar n ziyaret etti. Ziyaret kapsam nda, Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya YILDIRIM, Genel Sekreter Adnan DOVAN ve okul müdürleri ile görüflmelerde bulunan Prof. Dr. YET fi, daha sonra ö rencilerle bir araya geldi. Ö rencilerin sorular n yan tlayan ve TÜB TAK destek ve burslar hakk nda bilgi veren Prof. Dr. YET fi ayr ca okul kütüphanesine TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar ndan oluflan bir seti arma an etti n 12

14 TÜRK B LG ve LET fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜ 7.ÇP Ç N BRÜKSEL DE BULUfiTU TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp (Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar Kamu - Özel Kesim Ortakl ), 22 May s 2007 tarihinde AB 7. Çerçeve Program (7.ÇP) Bilgi ve letiflim Teknolojileri (ICT) alan kapsam nda Türk ve Avrupal sanayi temsilcileri ve Ar-Ge kurulufllar n n temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. TURBO Direktörü Mehmet GÖKGÖZ, etkinli in aç l fl nda yapt - konuflmada TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp nin, Türkiye nin 7.ÇP ye daha etkin kat l m için Brüksel de önemli bir iflbirli i ortam oluflturdu unu ve bu sayede Türk kurulufllar n n 7.ÇP deki konsorsiyumlara girme oran n n yükselece inin alt n çizdi. Brüksel deki TuR&Bo-ppp ofisinde bir resepsiyonla bafllayan Bilgi ve letiflim Teknolojileri flbirli i Oluflturma Etkinli i nde, yaklafl k bütçesi 9 Milyar Avro olan 7.ÇP ICT alan na proje iflbirlikleri oluflturuldu. ICT alan nda faaliyet gösteren ve özellikle 7.ÇP ICT 2. ça r - s ile ilgilenen 60 a yak n Türk ve Avrupa l özel sektör temsilcisi ile akademisyenin kat ld etkinli e Türkiye den; Arçelik, Beko, Eczac bafl, TÜ, NOVITECH PLC, STM, TAGES, TOBB ETÜ ve Vestel kat larak Ar-Ge kapasiteleri hakk nda sunumlar yapt. 7. Çerçeve Program Ulusal Koordinatörü Hüseyin GÜLER de yapt aç klamada 7.ÇP deki en büyük bütçeli alan n ICT oldu- una dikkat çekerek flunlar söyledi, Türkiye nin her geçen gün geliflen biliflim sektörünün potansiyeli ele al nd nda ICT, 7.Çerçeve Program nda en çok proje bekledi imiz alan. 8 May s ta kapanan ilk ça r ya ülkemizdeki flirketler oldukça yo un ilgi gösterdi. 150 den fazla baflvuru oldu unu tahmin ediyoruz. Bu say - n n daha da artmas için yo un çaba sarfediyoruz. Arçelik, Beko, Eczac bafl, Turkcell, Vestel gibi sektörün önemli oyuncular n n programa ilgi göstermesi sevindirici. 7.Çerçeve Program n n Ar-Ge nin fiampiyonlar Ligi oldu una dikkat çeken GÜ- LER, GSM standard ve 3G nin bu programlarla flekillendi ini vurgulayarak Avrupa n n Ar-Ge kulübünde yer alan Türk firmalar gelece in teknolojilerinin oluflumunda görev alacak dedi. Etkinlik bir çok somut proje iflbirli inin gelifltirilmesinin yan s - ra, Türkiye nin araflt rma ve teknoloji gelifltirme kapasitesi ile ilgili Avrupa daki ve özellikle Brüksel de fark ndal n yükselmesine ve bu sayede Türkiye nin 7.ÇP ye kat l m n n artmas na da katk da bulundu n E T M KURUMLARINI Z YARET ETT 13

15 E-RARE ULUSLARARASI PROJE TEKL F SUNMA ÇA RISI KAPANDI The ERA-NET for research programmes on rare diseases (E-RARE) kapsam nda 12 Mart 2007 tarihinde aç lan 1. Uluslararas Ça r, elektronik baflvurular için 11 May s 2007, posta ile baflvurular için 18 May s 2007 de kapand. lk ça r ya kat l mc ülkelerden toplam 127 proje önerisi sunuldu, bu projelerin 31 inde toplam 33 Türk ortak yer ald. Proje önerileri ça r ya kat lan ülkelerdeki kurumlar taraf ndan baflvuru koflullar na uygunluk aç s ndan de- erlendirildikten sonra bilimsel de erlendirme için Uluslararas Bilimsel De erlendirme Komitesi nde yer alan uzman bilim adamlar na ve harici hakemlere gönderilecek. De erlendirme süreci sonucunda yap lacak olan panel toplant s nda ulusal fonlama kurulufllar, uzmanlar n ve hakemlerin önerilerini dikkate alarak desteklenecek olan projelere karar verecek. De erlendirme sonuçlar Aral k 2007 de ilan edilecek. Baflar l olan projelerde yer alan her ortak ülkesindeki ilgili kurum taraf ndan ve ulusal fon sistemine göre desteklenecek. E-RARE: E-RARE, Avrupa Komisyonu taraf ndan AB 6. Çerçeve Program kapsam nda desteklenen ve TÜB TAK n da ortak olarak yer ald bir projedir. Haziran 2006 da bafllayan ve 4 y l sürecek olan projenin amac, Avrupa ülkelerinde nadir hastal klar konusunda yap lacak araflt rmalar desteklemek ve koordine etmektir. Avrupa tan m na göre; toplumda görülme s kl 5/ den daha az olan hastal klar, nadir hastal klar olarak tan mlanmaktad r. Büyük ço unlu u genetik kökenli olan yaklafl k nadir hastal k mevcuttur. Tek bafl na nadir görülen bu hastal klar toplamda Avrupa da en az yirmi milyon insan etkile- 14

16 COST B35:LPO TOPLANTISI DÜZENLEND mektedir. Bu hastal klar n büyük bir k sm yaflam süresini önemli ölçüde azaltan ve/veya yaflam kalitesini ve sa l k hizmetlerini olumsuz flekilde etkileyen kronik hastal klar oldu u için önemli bir sa l k sorunu oluflturmaktad r. Hastal ktan korunma, tan ve tedaviye yönelik araflt rmalar büyük önem tafl makla birlikte; belirli tip hastal kta hasta say s n n azl ve hastalar n farkl co rafyalara da lm fl olmas, belirli bir hastal k üzerinde çal flan araflt rmac say s n n azl, mevcut veritabanlar n n ve biyobankalar n genellikle yerel, küçük ve eriflilmez olmas, kompleks fenotipe sahip baz hastal klar n araflt r lmas için multidisipliner yaklafl m gereklili i gibi bu alandaki araflt rmalar k s tlay c faktörler mevcuttur. Bu nedenle, nadir hastal klar uluslararas iflbirliklerinin en çok yarar sa layaca araflt rma alanlar aras nda yer almaktad r. Nadir hastal klar konusunda araflt rmac lar n uluslararas iflbirlikleri ile ortak araflt rma yapmalar na olanak sa lamak amac yla, TÜB TAK ile birlikte E-RARE projesinde ortak olarak yer alan The National Research Agency ANR (Fransa); The Federal Ministry of Education and Research-BMBF (Almanya); The National Institute of Health-ISS (Italya); The Institute of Health Carlos III ISCIII ( spanya) ve The Chief Scientist Office of the Ministry of Health CSMOH ( srail) uluslararas bir proje teklif ça r s ilan etmeye karar vermifltir n Avrupa Bilim Vakf taraf ndan desteklenen ve Türkiye de koordinatörlü ü TÜB TAK taraf ndan yürütülen COST Aksiyonlar ndan B35:LPO nun Toplant lar May s 2007 tarihlerinde stanbul da yap ld. Avrupa düzeyinde ulusal kaynaklarla desteklenmifl araflt rmalar n koordinasyonunu sa lamak amac yla kurulan, Avrupa Bilim Vakf (European Science Foundation-ESF) taraf ndan desteklenen ve ülkemizdeki koordinatörlü ü TÜB TAK taraf ndan yürütülen COST un (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research-Bilimsel ve Teknik Araflt rma Alan nda Avrupa flbirli i) Aksiyonlar ndan COST B35:LPO (Lipid Peroxidation Associated Disorders-Lipid Peroksidasyonun Efllik Etti i Hastal klar) Yönetim Kurulu ve Çal flma Gruplar Toplant lar 17 May s 2007 tarihinde düzenlendi. 18 May s 2007 tarihinde de Lipid Peroksidasyonun Efllik Etti i Hastal klar n Moleküler Mekanizmalar nda Yeni Yaklafl mlar ve Geliflmeler (New Approaches and Developments in Molecular Mechanisms of Lipid Peroxidation Associated Disorders) bafll kl bilimsel toplant gerçeklefltirildi. Toplant da, lipid peroksidasyonun ve daha genifl olarak oksidatif stresin efllik etti i özellikle yafllanma, kanser, diyabet, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastal klar n mekanizmalar na, önlenmesine ve tedavilerine yönelik yeni araflt rma bulgular, yeni sentezlenmifl potansiyel ilaç molekülleri ve antioksidan ürünler tart fl ld. Lipid peroksidasyonu ve oksidatif stres alan nda Avrupa çap nda ünlü bilim insanlar n n kat ld toplant n n aç l fl konuflmalar n, COST ofisinden Dr. Kalliopi KOSTELIDOU, Proje Baflkan Prof. Neven ZARKOVIC, Proje Baflkan Yard mc s Prof.Tilman GRUNE ve TÜB TAK ad na COST Biomedikal ve Moleküler Biobilimler alan komitesi temsilcisi Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL; ev sahipli ini de COST B35 Yönetim Kurulu Koordinatörü ve Society for Free Radicals Research-Europe Genel Sekreteri Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER ve COST B35 Yönetim Kurulu Üyesi ve Antiaging ve Estetik T p Derne i Baflkan Prof. Dr. Çimen KARASU yapt n 15

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K 2 0 0 7 S A Y I : 6 2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN EYLÜL 2005 49 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 49 EYLÜL 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü, ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S 2 0 0 6 S A Y I : 5 9 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar 34560 STANBUL Tel: (0212) 629 06 07 PBX Faks:

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Temmuz - A ustos 2005 Y l 46 Say 245 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı