Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N H A Z R A N n n S A Y I : 6 6

2

3 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 66 HAZ RAN 2007 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü O. Gürcan Ozan Haber Merkezi Seval K l ç Ayflen Konuray nci Simer Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj ç ve D fl Tic. A.fi. Macun Mah. 3. Cadde 2/6 Yenimahalle Ankara Tel: Bas m Tarihi : 22/06/2007 Yönetim Yeri: Adres: Atatürk Bulvar No: 221 Kavakl dere Ankara Tel: (1744) Fax: web:

4 Ç N D E K L E R n4 n8 n10 n10 n11 n12 n n12 n13 n14 18 n15 19 n16 n16 n16 n17 n17 n18 n18 n18 n19 TÜB TAK GENÇ MUC TLER ÖDÜLLEND RD 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU STANBUL DA DÜZENLEND TÜRK YE N N GURURLARI! TÜB TAK ÖDÜLLÜ Ö RENC LER DÜNYA B R NC S OLDU TÜRK Ö RENC LER N BÜYÜK BAfiARISI TÜB TAK ÜN VERS TE Ö RENC LER NE KARfiILIKSIZ BURS VER YOR... TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp BRÜKSEL DE SANAY AKADEM ORTAKLI I YOLUNU AÇIYOR PROF. DR. NÜKET YET fi DARÜfifiAFAKA E T M KURUMLARINI Z YARET ETT TÜRK B LG ve LET fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜ 7.ÇP Ç N BRÜKSEL DE BULUfiTU E-RARE ULUSLARARASI PROJE TEKL F SUNMA ÇA RISI KAPANDI COST B35:LPO TOPLANTISI DÜZENLEND TÜB TAK IDEF '07 8. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAY FUARI NA KATILDI Ç N SOSYAL B L MLER AKADEM S HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT KAZAK STAN E T M VE B L M BAKANI BAfiKANLI INDA B R HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT TÜB TAK MAM TARAFINDAN AR-GE DESTEKLER B LG GÜNÜ DÜZENLEND ULAKB M ULUSAL AKADEM K S TE L SANSI E T M ve fib RL 3. YILLIK TOPLANTISI YAPILDI TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI INA YEN B R YAYIN EKLEND... MERAKLI Z H NLER 10. GÖKYÜZÜ GÖZLEM fienl TÜB TAK FORMULA G ve H DROMOB L YARIfiLARI TEMMUZ AYINDA YAPILACAK TÜB TAK YAZ B L M KAMPI TEMMUZ DA BAfiLIYOR

5 TÜB TAK GENÇ MUC TLER ÖDÜLLEND RD TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Türkiye Final Yar flmas May s 2007 tarihlerinde Ankara Alt npark da yap lan TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Türkiye Final Yar flmas n n ödül töreni 15 May s ta TÜB TAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlendi. TÜB TAK taraf ndan ortaö retime devam etmekte olan ö rencileri temel ve uygulamal bilimler alanlar nda araflt rmaya teflvik etmek, genç araflt rmac - lar n yarat c yönlerini ortaya ç karmak ve bilimsel geliflmelerine katk da bulunmak amac yla düzenlenen yar flman n ödül törenine Milli E itim Bakan Doç. Dr. Hüseyin ÇEL K kat ld. Törenin aç l fl konuflmas n yapan TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, ülkede Ar-Ge faaliyetlerinin geliflmesi için gece gündüz çal flt klar n ifade etti. TÜB TAK' n bilimin fl n daha parlak hale getirmek ve bilim insanlar n keflfetmekle görevli oldu unu anlatan YET fi, yar flmaya 1608 projenin kat ld n, bu say n n önümüzdeki y llarda on binlere ulaflmas gerekti ini kaydetti. Milli E itim Bakan Doç. Dr. Hüseyin ÇEL K de yapt konuflmada, günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan ülkelerin dünyada söz sahibi oldu unu vurgula- 4

6 d. Gençlerin araflt rmac ve üretken olabilmesi, bilimsel katma de er yaratabilmesi için ellerinden geleni yapt klar n dile getiren ÇEL K, sözlerine flöyle devam etti: Bu sene en önemli aflama bu yar flmaya meslek liselerinin de kat l m n n sa lanmas d r. TÜB TAK bu yar flmaya kat l m bir önceki y la k yasla yüzde yüz oran nda art rd için tebrik ediyorum. Konuflmalar n ard ndan, yar flmada dereceye giren ö rencilere ödülleri verildi. Yar flmada birincili i elde eden ö rencileri Bakan ÇEL K kendisi aç klad ve ödüllerini verdi. Bu y l proje yar flmalar na bölge baz nda 154 ü Adana, 214 ü Ankara, 126 s Antalya, 87 si Bursa, 135 i Elaz, 47 si Erzurum, 419 u stanbul, 285 i zmir, 64 ü Kayseri ve 77 si Tokat bölgesinden olmak üzere toplam 1608 proje baflvurusu yap ld. Baflar l bulunan 94 proje May s tarihleri aras nda Ankara Alt npark Fuar Alan nda sergilendi. 5

7 TÜB TAK 2007 YILI ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER F NAL YARIfiMASINDA SERG LENEN PROJELER N DERECELER SIRA NO Ö RENC N N ADI SOYADI OKULU PROJEN N ADI DALI B R NC L K ÖDÜLLER 1 YÜKSEL KÜTÜK ENES fiah N STANBUL KULEL ASKER L SES LED'LERLE BÜYÜMEK: B TK YET fit R C L NDE ALTERNAT F IfiIK KAYNA I OLARAK LED'LER N KULLANILMASI B YOLOJ 2 ERTAN KUNTMAN ORDU ANADOLU L SES P EZO - ELEKTR K KR STALLER LE IfiI IN YÖNLEND R LMES F Z K 3 O UZ KOCA UTKU DURMAZ ZM R MALTEPE ASKER L SES ATIK BOR KULLANILARAK YÜKSEK MUKAVEMETL VE ISI YALITIMLI TU LA ÜRET M VE SA LANAN ENERJ TASARRUFUNUN HESAPLANMASI K MYA 4 TUNÇ NAD R ÖZCAN ZM R ÖZEL FAT H FEN L SES L TYUM VE KOBALT ÇER KL P LLERDEN GER DÖNÜfiÜM YOLUYLA L TYUM VE KOBALT IN KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETK LER N N ÖNLENMES K MYA 5 MEHMET YILMAZ BURSA ORHANEL TÜRKAN SA T YILMAZ ANADOLU L SES R2'DE MAX MUM METR VE KON KLER 6 MUSTAFA TAGH YEV STANBUL ÖZEL MEF L SES CEB RSEL FADELER N TAMDE ERL L VE B NOM KATSAYILARININ DE fi K B R ÖZELL 7 fieyma SAVAfi KEVSER UZ ISPARTA SÜLEYMAN DEM REL FEN L SES ÇEVRE DOSTU ZEOL T LE OLUfiTURULAN YEN B R SICAK SU KAYNA I YERB L M K NC L K ÖDÜLLER 1 ATEfi GÖKDEM R FAT H ATALAY ZM R SEY T fianli ENDÜSTR MESLEK L SES ROBOTRANSPORTER B LG SAYAR 2 MUSTAFA U UR DALO LU H LM ERTU BAK TRABZON YOMRA FEN L SES ISLAK MEND LLER N M KROB YOLOJ K AÇIDAN DER TEM ZL ÜZER NE ETK LER B YOLOJ 3 LKER KARAKAfiO LU MAHMUT MURAT GÖÇMEN ANKARA FEN L SES T KSOTROP K ÖZELL K GÖSTEREN DEM R (III) H DROKS T KOLLO D N N F Z KSEL ÖZELL KLER N N NCELEN P KULLANIM ALANLARI BULUNMASI F Z K 4 GÖKHAN ÖZBAY AHMET ÇOKfiEN STANBUL L SES DEN Z SUYUNUN SICAKLI ININ, LETKENL N N, TUZ ORANININ VE FOSFAT ORANININ UCUZ VE OTOMAT K OLARAK ÖLÇÜLMES F Z K 5 BEGÜM YAVAfiÇAO LU ANKARA BAfiKENT ÜN VERS TES ÖZEL AYfiE ABLA FEN L SES BAZI ÖRNEK MADDELER N F TOTERAP ETK NL N N ARAfiTIRILMASI K MYA 6 ALPER NEC K SELMAN UYSAL ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES K NC DERECEDEN K B L NMEYENL FORMLAR 7 OSMAN ÖCAL SUAT AKBULUT ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES A IRLIK MERKEZ KAVRAMI VE EYLEMS ZL K MOMENT PRENS B N N GEOMETR VE CEB R PROBLEMLER ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI 8 MUSTAFA ESER BARIfi CANATAN ANKARA GAZ ÜN VERS TES VAKFI ÖZEL FEN L SES TSUNAM ERKEN UYARI S STEM (TEUS) YERB L M 6

8 SIRA NO 1 2 Ö RENC N N ADI SOYADI BURHAN GÜÇMEN SERHAT SEKMEK HÜSEY N MURAT AYDO AN YAVUZ CAN ASLAN OKULU PROJEN N ADI DALI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLER ANKARA FEN L SES 32 B T DE fiken ANAHTARLI VER fi FRELEME B LG SAYAR STANBUL GALATASARAY L SES KAOS KURAM LE YEN B R KR PTOGRAF YÖNTEM VE GÜVENL LET fi M B LG SAYAR 3 N YAZ Y T ERKUT STANBUL VKV KOÇ ÖZEL L SES B TK SEL ANTHOCYAN N P GMENT N N ORGAN ZMALARI MORÖTES NE KARfiI KORUMASI B YOLOJ EZG BAKIRCIO LU SEV LAY fi MfiEK MÜLAH M DEM R SEYFULLAH YANATMA ER NÇ MERD VAN YALIM BEN BOL KÜBRA AKIN ZZETT N PALA OZAN RSOY NURKAN ALPER GÜNER ZEHRANUR ÜNAL BÜfiRA GÖKER FATMA AKSOY MERVE GÜLfiEN MUH TT N ÇA RI TÜRKMENER SEL M AKKAYA PINAR MUHTARO LU S BEL ÇEV K ÖMER ERCAN ÇEL K ONUR AHMET AL NAD R DÖNMEZ M RAÇ BURAK ULUFER MEHMET EM N ERÜK B LAL AKAR AHMET ORÇAN AL CAN BOZKURT HAKAN KAPLAN BRAH M ÖZDEM R fier FE ECE ATEfi fiebnem ÜNLÜ filer fiehadet ÖZTÜRKC RAB A BETÜL ASAR ZM R FEN L SES STANBUL ÖZEL FAT H L SES ZM R ÖZEL EGE L SES HAKKAR L SES ZM R FEN L SES ZEYT N KARA SUYUNDAN B YOLOJ K YOLLA H DROJEN ÜRET M AYÇ ÇEK (GÜNDÖNDÜ) SAP ÖZLER N N BOR K AS T LE MOD F YE ED LEREK YÜKSEK PERFOR- MANSLI ZOLASYON MALZEMES OLARAK KULLANILMASI ÇECEKLER Ç N ALKOL SENSÖRÜ D Z LERLE DENKLEM KÖKLER NE YAKLAfiIM SONSUZ ÖRNEK UZAYLI OLASILIK PROBLEMLER NDE ÇOK BOYUTLU GEOMETR K YAKLAfiIM B YOLOJ F Z K K MYA AFYONKARAH SAR ÖZEL ZAFER L SES MERMER TOZUNUN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILMASININ ARAfiTIRILMASI YERB L M AYDIN FEN L SES KAHRAMANMARAfi SÜLEYMAN DEM REL FEN L SES KAYSER ÖZEL M. YELKENO LU L SES STANBUL ÖZEL DARÜfifiAFAKA L SES STANBUL ÖZEL KASIMO LU COfiKUN FEN L SES ZM R FEN L SES KAHRAMANMARAfi TURGUT RE S ÇOK PROGRAMLI L SES ANKARA TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL L SES HAKKAR ANADOLU L SES STANBUL FMV ÖZEL IfiIK L SES STANBUL ÖZEL GAZ OSMANPAfiA fiefkat FEN L SES TEfiV K ÖDÜLLER KEF R N TRICHOMONAS VAGINALIS PROTOZOONU ÜZER NDEK ANT M KROB YAL ETK S N N ARAfiTIRILMASI G DYA'NIN (AFfi N-ELB STAN L NY T KÖMÜRÜ ÖRTÜ KATMANI) TARIMSAL AMAÇLI ALTERNAT F KULLANIMI SAÇ BOYANMASINDA KULLANILAN H DROJEN PEROKS T KALINTILARININ NEDEN OLDU U ZARARLARIN G DER LMES NDE TURP ÖZÜTÜNÜN KULLANILMASI GER N M ÖLÇME D RENC KULLANARAK MAGNET K ALANDA MAGNET K MALZEMELER N BOYUTLARINDAK DE fi MLER N ÖLÇÜLMES FARADAY NDÜKS YON KONTROLLÜ ELEKTR K MOTORU TASARLAMAK MANYET K HAREKET S STEM KL MALI SOBA FARKLI KROM(III) KOMPLEXLER N N SENTEZ VE 10 DQ ( 0) ENERJ LER N N HESAPLANMASI KURUTULMUfi REYHAN B TK S YLE YÜN L FLER N BOYANMASI IfiI IN GÜCÜ LE DETERJANSIZ TEM ZL K MUC ZES ESCHER CH A COL BAKTER S N N ORTAMDAN ZOLES NDE ALTERNAT F DO AL ÇÖZÜMLER B YOLOJ B YOLOJ B YOLOJ F Z K F Z K F Z K F Z K K MYA K MYA K MYA K MYA 12 DEN Z KOÇAK ANKARA KALABA ANADOLU L SES GEOMETR K fiek L Ç NDE KÜÇÜK BÜYÜKLÜKLER 13 CANDEN Z UYSAL DEN ZL ERBAKIR FEN L SES (DEN ZL B L M VE SANAT MERKEZ ) ÜÇGENLER VE ÜÇGENSEL SAYILAR 14 MEHMET FETHULLAH BEYL TAHS N ÇA DAfi AKASLAN GAZ ANTEP ÖZEL SUNGURO LU FEN L SES (1-x)k n n x2e - 1 MODUNDAK KATSAYILARININ 2m LE BÖLÜNEB L RL. 15 FEVZ ÇEB ADNAN HAKAN KIZILDA LI STANBUL FMV ÖZEL AYAZA A IfiIK L SES B R ÜÇGEN N KENARLARINI YAN KENARLARLA BELL B R ORANDA BÖLEN DO RULARIN ÖZELL KLER 16 BESTE BAfiÇ FTÇ CEREN BURÇAK DA STANBUL FMV ÖZEL IfiIK L SES KELEBEK TEOREMLER

9 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU STANBUL DA DÜZENLEND Uluslararas Kuramsal ve Uygulamal Kimya Birli i (IUPAC-International Union of Pure and Applied Chemistry) taraf ndan düzenlenen 12. Uluslararas IUPAC Mikotoksin ve Fikotoksin Sempozyumu May s 2007 tarihleri aras nda stanbul da yap ld. lki 1972 y l nda sveç te düzenlenen Uluslararas IUPAC Mikotoksin ve Fikotoksin Sempozyum serisinin en büyü ü ve en baflar l s, TÜB TAK Ankara Test ve Analiz Laboratuvar n n (ATAL) ev sahipli inde düzenlendi. Sempozyumun aç l fl töreni, TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC, IUPAC temsilcisi Prof. Dr. Elke ANKLAM ve organizasyon baflkan Dr. Hamide fienyuva n n konuflmalar ve Türkiye nin çeflitli yörelerine ait folklor gösterileri ile yap ld. Sempozyum boyunca, ülkemizin kültürel de erleri, tarihi miraslar ve do- al güzelliklerinin uluslararas arenada tan t lmas amac yla etkinlikler düzenlendi ve çeflitli gösteriler sunuldu. Sempozyumda, konular nda dünyaca tan nm fl 27 davetli uzman n kat ld ana oturumlar, sempozyum bilimsel komitesi taraf ndan seçilmifl 105 bildiri ve 300 poster sunumu yap ld ; flirket tan t mlar, cihaz üreticisi, g - da flirketleri ve laboratuvar malzemesi firmalar n n ürünlerini sergiledikleri bir fuar alan ve çal fl r durumda çeflitli analiz cihazlar n n yer ald laboratuvarlar kuruldu. Bunlar n yan s ra etkinlik boyunca çal fltaylar ve 8

10 uydu toplant lar bir dizi uluslararas ve Avrupa l kurumun paralel toplant lar - da yap ld. Kahve, f nd k, f st k ve pul biber gibi insanlar taraf ndan kaç - n lmaz olarak tüketilen ve mikotoksin oluflumuna aç k belli bafll g dalar ve risk faktörleri konular n n ele al nd sempozyum, insan sa l n ciddi derecede tehdit eden mikotoksin, fikotoksinlerin tan mlanmas, etkileri, önlenmesi konular nda fikir al fl veriflinde bulunmak ve bu konularda bilinci art rmak amac yla düzenlendi. Sempozyumda mikotoksinlerle ilgili mevcut bilgi birikiminin de erlendirilmesi, bu konuda üniversite, sanayi ve araflt rma kurulufllar n n bir araya getirilmesi, böylece araflt rma ve incelemede tekrarlar n önlenmesi, konunun ülkemiz aç s ndan öneminin vurgulanmas, ortak araflt rma olanaklar n n sa lanmas ve uluslararas boyutta mikotoksinlerle ilgili son geliflmelerin incelenmesi için ortam yarat lmas hedeflendi. Sempozyumda 65 ülkeden üniversiteler, araflt rma enstitü ve kurumlar ile özel flirketlerden mikotoksin, fikotoksin, insan ve hayvan sa l, toksikoloji, g da kimyas ve mühendisli i ve risk analizleri konular nda çal flan yaklafl k 580 kat - l mc yer ald. Mikotoksinler Hakk nda: Mikotoksinler g dalarda kaç n lmas imkans z tehlikeler olarak kabul edilmektedir. Bugüne kadar 300 civar nda mikotoksin varl belirlenmifltir. Bunlardan bir k sm sa l birinci derecede tehdit etmektedir. Avrupa Birli i, ithalat n yapt pek çok tar msal üründe mikotoksinlerle ilgili limit de erleri afla - ya çekmifl, ikinci derecede önemli kabul edilen mikotoksinlerle ilgili olarak ise yeni limit de erlerin konmas ile ilgili çal flmalar n h zland rm flt r. IUPAC ve Sempozyum Hakk nda: Bilimsel kurul; tüm dünyadaki mikotoksin, fikotoksin, insan ve hayvan sa l, toksikoloji, g da kimyas ve mühendisli i, risk analizleri alanlar nda uzmanlaflm fl, en üst düzey araflt rmac - lar ve uluslararas dergilerde 100 ün üzerinde yay n bulunan, uluslararas kongrelere davetli konuflmac olarak kat lan, pek çok kitap yay nlam fl, konular nda uzman ve dünya çap nda tan nm fl 35 bilim insan ndan oluflmaktad r. IUPAC; mikotoksin ve fikotoksinler konusunda bafllatm fl oldu u uluslararas sempozyumun ilkini 1972 y l nda sveç te düzenlemifltir. Bugüne kadar Polonya, Fransa, sviçre, Avusturya, Güney Afrika, Japonya, Meksika, talya, Brezilya ve ABD de 11 sempozyum gerçeklefltirilmifltir. TÜB TAK-ATAL Hakk nda: 1994 y l nda kurulan TÜB TAK ATAL (Ankara Test ve Analiz Laboratuvar ), test, analiz, dan flmanl k ve e itim hizmetleri vermektedir. TÜB TAK ATAL, mikotoksin analizleri ve metod validasyonu konular nda uzmanlaflm flt r n 9

11 TÜRK YE N N GURURLARI! TÜB TAK ÖDÜLLÜ Ö RENC LER DÜNYA B R NC S OLDU 2006 y l TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmas nda dereceye giren Günefl PARLAKGÜL ve Burak ÇEL K, ABD de yap lan yar flmada Dünya Birincisi oldu. 50 ülkeden 1508 ö rencinin 1212 proje ile kat ld Uluslararas Gençler Bilim ve Mühendislik Proje Yar flmas INTEL-ISEF (International Science and Engineering Fair) May s 2007 tarihleri aras nda New Mexico da düzenlendi. Türkiye yar flmaya, 2006 y l TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmas nda dereceye giren Yasemin ELGÜN, Can Bar fl KÜ- ÇÜKDEVECi ve tak m olarak yar flan Günefl PAR- LAKGÜL ve Burak ÇEL K ile kat ld. Yar flma sonucunda stanbul FMV Vakf Özel Ifl k Lisesi ö rencilerinden Günefl PARLAKGÜL ve Burak ÇEL K, Yeni Nesil Günefl Pilleri adl kimya projeleriyle Tak m Projeleri dal nda Dünya Birincisi oldu. Ö renciler 3000 ABD Dolar yla ödüllendirildi. TÜRK Ö RENC LER N BÜYÜK BAfiARISI TÜB TAK taraf ndan yap lan s navlar ve e itimler sonucunda Olimpiyat Tak m na seçilerek Rodos a gönderilen ö renciler ülkemizi baflar yla temsil etti. 24 Nisan - 02 May s 2007 tarihleri aras nda Rodos ta düzenlenen 24. Balkan Matematik Olimpiyat na bu y l Cafer Tayyar YILDIRIM, Melih ÜÇER, Süreyya Emre KURT, Burak SA LAM, Semih YAVUZ ve Tu ba UZLUER gönderildi. Olimpiyat sonunda Cafer Tayyar YILDIRIM alt n, Süreyya Emre KURT gümüfl, Melih ÜÇER, Semih YAVUZ ve Tu ba UZLU- ER de bronz madalya kazand. 24. Balkan Olimpiyat Ekip Liderli ini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Muhammad TAGHIEV ve yard mc l n Ortado u Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ali Ulafl Özgür K fi SEL yapt n 10

12 TÜB TAK ÜN VERS TE Ö RENC LER NE KARfiILIKSIZ BURS VER YOR... TÜB TAK taraf ndan karfl l ks z olarak verilen Yurt çi Lisans Bursu kapsam nda 2007 y l nda ö rencilere ayl k 400 YTL ödenecek. Burs kapsam na giren bölümler ve baflar s ralamalar belli oldu. TÜB TAK Bilim Kurulu nun Nisan 2007 tarihli toplant s nda al nan karar gere ince; 2007 y l ÖSS sonucunda Say sal A rl kl Puan Türünde ilk 7500 içine giren ve biyoloji, fizik veya kimya bölümlerinden birini kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö renciler ile ilk 5000 içine giren ve matematik, moleküler miyoloji ve genetik bölümlerinden birini kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere; Sözel A rl kl Puan Türünde ilk 5000 içine giren ve Tarih bölümünü kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere; Eflit A rl kl Puan Türünde ilk 5000 içine giren ve felsefe, sosyoloji bölümlerinden birini kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere ve ilk 2500 içine giren ve psikoloji bölümünü kazanarak kay t yapt ran T.C. vatandafl ö rencilere karfl l ks z burs verilecek. Programdan ayr ca, Uluslararas Bilim Olimpiyatlar nda ülkemizi temsil eden tak mlarda yer alan ö renciler, Ulusal Bilim Olimpiyatlar nda madalya alan ö renciler ile Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmalar nda ödül alan ve TÜB TAK taraf ndan gönderildi i "Uluslararas Proje Yar flmalar nda" birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ö renciler de yararlanabilecek. Baflvuru Yöntemi: 2007 y l ÖSS sonucunda bursiyer olmaya hak kazananlar n ÖSYM'den sa lanacak adreslerine, 2007 y l Eylül ay nda, bursiyer olabilmeleri için gerekli bilgi ve belgeler gönderilecek. Bursiyer olmaya hak kazananlar n TÜB TAK taraf ndan gönderilen bilgi ve belgeler do rultusunda belirtilen süre içinde baflvuru yapmalar gerekiyor. Di er ö rencilerin ise 2007 y l ÖSS sonucunda kazand klar bölümlere kesin kay t yapt rd klar tarihten itibaren 30 gün içinde TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl na yaz l olarak baflvurmalar gerekiyor. Bu program kapsam nda 2006 y l nda TÜB TAK taraf ndan 657 ö renciye karfl - l ks z burs verilmiflti. Yurt çi Lisans Bursu Hakk nda: Üniversite ö rencilerini do a bilimleri, mühendislik ve teknoloji, t bbi bilimler, tar msal bilimler, sosyal bilimler ve befleri bilimler alanlar nda ö renim ve çal flmalar yapmaya özendirmek, çal flmalar - n yönlendirmek, yarat c ve araflt rmac yönlerini ortaya ç kar p geliflmelerini sa lamak, bilimsel düflünme ve araflt r - c l a yatk nl klar n gelifltirerek gelece- in bilim insanlar olarak yetiflmelerini sa lamak amac yla TÜB TAK taraf ndan Yurt çi Lisans Burs Program uygulan - yor. Baflar ya verilen ödül niteli indeki bu program kapsam nda bursiyerlerin mecburi hizmet ve geri ödeme gibi yükümlülükleri bulunmuyor n TÜB TAK Ödüllü Ö renciler Yunanistan dan Madalyayla Döndü 24. BALKAN OL MP YATI TÜRK YE DERECELER ADI ve SOYADI OKULU DERECES CAFER TAYYAR YILDIRIM ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES B R NC L K (ALTIN) SÜREYYA EMRE KURT ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) SEM H YAVUZ ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) TU BA UZLUER ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) MEL H ÜÇER ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) BURAK SA LAM ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES - 11

13 TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp BRÜKSEL DE SANAY AKADEM ORTAKLI I YOLUNU AÇIYOR TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp (Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar Kamu - Özel Kesim Ortakl ) iflbirli iyle, 16 May s 2007 tarihinde, Brüksel de Sanayi Akademi flbirli i ve Ortakl nda Baflar ya Giden Yol bafll kl bilgi günü düzenlendi. AB 7. Çerçeve Program (7.ÇP) Sanayi Akademi Ortakl (IAPP) Ça r s kapsam nda düzenlenen bilgi gününde, Türk ve Avrupal sanayiciler, akademisyenler ve Avrupa Komisyonu yetkilileri bir araya geldi. Bilgi gününde, toplam bütçesi 38,5 Milyon Avro olan 7.ÇP Sanayi - Akademi iflbirlikleri proje deste i ça r s ile ilgili bilgi verildi ve kat l mc lar aras nda proje önerileri oluflturuldu. Bu alandaki uluslararas baflar hikayelerinin de paylafl ld etkinli in aç l fl konuflmas n TuR&Bo-ppp Direktörü Mehmet GÖKGÖZ yapt. Avrupa Komisyonu Araflt rma Genel Müdürlü ü temsilcisi Dr. Graham WILKIE de bir sunum yaparak ça r da baflar l olmaya iliflkin baz bilgiler verdi. 7.ÇP Sanayi Akademi Ortakl Ça r s IAPP 7.ÇP Kifliyi Destekleme Özel Program kapsam ndaki IAPP alan nda sanayi akademi ortakl nda gelifltirilecek araflt rma projeleri ve e itim programlar desteklenecektir. Sanayi Akademi ortakl nda gerçeklefltirilecek personel de iflimi, deneyimli mühendis/araflt rmac lar n istihdam edilmesi, toplam bütçenin %10 una kadar ekipman al m, iletiflim a lar n n kurulmas, çal fltay ve konferanslar n düzenlenmesi için Avrupa Komisyonu taraf ndan 38,4 Milyon Avro, bu ça r kapsam nda hibe destek olarak projelere verilecektir. TuR&Bo-ppp (Turkish Research and Business Organisations-Public Private Partnership/ Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar Kamu-Özel Kesim Ortakl ) TOBB, TÜB TAK, KOSGEB ve TESK taraf ndan Kamu ve Özel Sektör Ortakl (ppp) fleklinde kurulan Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar (TURBO) Ofisi 2004 y l n n Mart ay nda Brüksel de faaliyetine bafllam flt r. TURBO, Avrupa Birli inin Lizbon stratejisi kapsam ndaki bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlar nda Türkiye nin baflar s n n en yüksek noktaya varmas na yard mc olmay hedeflemektedir. TURBO, 22 ülkenin Brüksel konufllu Ar-Ge rtibat Ofislerinin oluflturdu u ve üyesi oldu u IGLO bünyesindeki etkinliklerde aktif görev alarak sekreteryaya seçilmifl, halen E itim, Araflt rmac lar n Serbest Dolafl m ve Güvenlik Çal flma Gruplar nda liderli i yürütmektedir. Ofis çal flmalar 3 ana stratejik hedefe yönelik olarak sürdürülmektedir. Bilgilendirme ve iletiflim ba lam nda Ofis, Brüksel de düzenlenen toplant, konferans, bilgi günü, seminer vb. faaliyetlere kat larak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araflt rma ve ifl dünyas hakk nda Avrupa da fark ndal k oluflturmakta, iflbirlikleri kurmaktad r. Bu çerçevede 7.Çerçeve Program yla alakal ortakl k duyurular Türkiye Araflt rma Alan yla paylafl lmaktad r. Dan flmanl k ve e itim faaliyetleri çerçevesinde TURBO, proje ortakl klar oluflumunda araflt rmac lara ve KOB lere rehberlik etmekte, IGLO ofisleriyle iflbirli i yaparak e itim seminerleri düzenlemektedir. Bu çerçevede 2006 y l nda Brüksel de IGLO üyeleriyle iflbirli- i halinde 2 e itim etkinli i düzenlenmifl ve 40 kifliye ulafl lm flt r. flbirli i ve lobi çal flmalar Ofisin 2006 ve 2007 y llar nda en çok yo- unlaflt hedeftir. Bu çerçevede, AB Komisyonu yetkilileri plan dahilinde ziyaret edilerek iflbirli i alanlar belirlenmekte ve giriflimlere destek istenmekte, fiubat 2007 tarihlerinde Ankara da düzenlenen 7. Çerçeve Program Türkiye Forumu: Ulusal Aç l fl Konferans, 6 7 Aral k 2006 tarihlerinde stanbul da gerçeklefltirilen AB 7. Çerçeve Program Türkiye Forumu veya Ocak 2007 tarihlerinde stanbul da yap lan Avrupa Bilgi ve letiflim Teknolojileri Araflt rma ve Teknoloji Gelifltirme Konferans örneklerinde oldu u gibi kurucu kurum faaliyetlerine planlama ve yabanc konuflmac temini deste i verilmekte, AB Komisyonu yla yürütülen 7.Çerçeve Program Eylem Plan görüflmelerine kat l m sa lanmakta ve idari destek verilmektedir. Ayr ca, TURBO-ppp içinde ülkemizden kat - l mc kurulufl bulunan Çerçeve Program için konsorsiyum oluflturma ya da halen yürütülmekte olan Çerçeve Program projelerinin toplant lar na ev sahipli i yapmaktad r. Ofis ayr ca Güneydo u Avrupa ülkelerine yönelik kurulan NIROC isimli Ar-Ge iflbirli i a n n baflkan yard mc l görevini yürütmektedir n PROF. DR. NÜKET YET fi DARÜfifiAFAKA TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, 16 May s 2007 tarihinde Darüflflafaka E itim Kurumlar n ziyaret etti. Ziyaret kapsam nda, Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya YILDIRIM, Genel Sekreter Adnan DOVAN ve okul müdürleri ile görüflmelerde bulunan Prof. Dr. YET fi, daha sonra ö rencilerle bir araya geldi. Ö rencilerin sorular n yan tlayan ve TÜB TAK destek ve burslar hakk nda bilgi veren Prof. Dr. YET fi ayr ca okul kütüphanesine TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar ndan oluflan bir seti arma an etti n 12

14 TÜRK B LG ve LET fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜ 7.ÇP Ç N BRÜKSEL DE BULUfiTU TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp (Türkiye Araflt rma ve fl Dünyas Kurulufllar Kamu - Özel Kesim Ortakl ), 22 May s 2007 tarihinde AB 7. Çerçeve Program (7.ÇP) Bilgi ve letiflim Teknolojileri (ICT) alan kapsam nda Türk ve Avrupal sanayi temsilcileri ve Ar-Ge kurulufllar n n temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. TURBO Direktörü Mehmet GÖKGÖZ, etkinli in aç l fl nda yapt - konuflmada TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp nin, Türkiye nin 7.ÇP ye daha etkin kat l m için Brüksel de önemli bir iflbirli i ortam oluflturdu unu ve bu sayede Türk kurulufllar n n 7.ÇP deki konsorsiyumlara girme oran n n yükselece inin alt n çizdi. Brüksel deki TuR&Bo-ppp ofisinde bir resepsiyonla bafllayan Bilgi ve letiflim Teknolojileri flbirli i Oluflturma Etkinli i nde, yaklafl k bütçesi 9 Milyar Avro olan 7.ÇP ICT alan na proje iflbirlikleri oluflturuldu. ICT alan nda faaliyet gösteren ve özellikle 7.ÇP ICT 2. ça r - s ile ilgilenen 60 a yak n Türk ve Avrupa l özel sektör temsilcisi ile akademisyenin kat ld etkinli e Türkiye den; Arçelik, Beko, Eczac bafl, TÜ, NOVITECH PLC, STM, TAGES, TOBB ETÜ ve Vestel kat larak Ar-Ge kapasiteleri hakk nda sunumlar yapt. 7. Çerçeve Program Ulusal Koordinatörü Hüseyin GÜLER de yapt aç klamada 7.ÇP deki en büyük bütçeli alan n ICT oldu- una dikkat çekerek flunlar söyledi, Türkiye nin her geçen gün geliflen biliflim sektörünün potansiyeli ele al nd nda ICT, 7.Çerçeve Program nda en çok proje bekledi imiz alan. 8 May s ta kapanan ilk ça r ya ülkemizdeki flirketler oldukça yo un ilgi gösterdi. 150 den fazla baflvuru oldu unu tahmin ediyoruz. Bu say - n n daha da artmas için yo un çaba sarfediyoruz. Arçelik, Beko, Eczac bafl, Turkcell, Vestel gibi sektörün önemli oyuncular n n programa ilgi göstermesi sevindirici. 7.Çerçeve Program n n Ar-Ge nin fiampiyonlar Ligi oldu una dikkat çeken GÜ- LER, GSM standard ve 3G nin bu programlarla flekillendi ini vurgulayarak Avrupa n n Ar-Ge kulübünde yer alan Türk firmalar gelece in teknolojilerinin oluflumunda görev alacak dedi. Etkinlik bir çok somut proje iflbirli inin gelifltirilmesinin yan s - ra, Türkiye nin araflt rma ve teknoloji gelifltirme kapasitesi ile ilgili Avrupa daki ve özellikle Brüksel de fark ndal n yükselmesine ve bu sayede Türkiye nin 7.ÇP ye kat l m n n artmas na da katk da bulundu n E T M KURUMLARINI Z YARET ETT 13

15 E-RARE ULUSLARARASI PROJE TEKL F SUNMA ÇA RISI KAPANDI The ERA-NET for research programmes on rare diseases (E-RARE) kapsam nda 12 Mart 2007 tarihinde aç lan 1. Uluslararas Ça r, elektronik baflvurular için 11 May s 2007, posta ile baflvurular için 18 May s 2007 de kapand. lk ça r ya kat l mc ülkelerden toplam 127 proje önerisi sunuldu, bu projelerin 31 inde toplam 33 Türk ortak yer ald. Proje önerileri ça r ya kat lan ülkelerdeki kurumlar taraf ndan baflvuru koflullar na uygunluk aç s ndan de- erlendirildikten sonra bilimsel de erlendirme için Uluslararas Bilimsel De erlendirme Komitesi nde yer alan uzman bilim adamlar na ve harici hakemlere gönderilecek. De erlendirme süreci sonucunda yap lacak olan panel toplant s nda ulusal fonlama kurulufllar, uzmanlar n ve hakemlerin önerilerini dikkate alarak desteklenecek olan projelere karar verecek. De erlendirme sonuçlar Aral k 2007 de ilan edilecek. Baflar l olan projelerde yer alan her ortak ülkesindeki ilgili kurum taraf ndan ve ulusal fon sistemine göre desteklenecek. E-RARE: E-RARE, Avrupa Komisyonu taraf ndan AB 6. Çerçeve Program kapsam nda desteklenen ve TÜB TAK n da ortak olarak yer ald bir projedir. Haziran 2006 da bafllayan ve 4 y l sürecek olan projenin amac, Avrupa ülkelerinde nadir hastal klar konusunda yap lacak araflt rmalar desteklemek ve koordine etmektir. Avrupa tan m na göre; toplumda görülme s kl 5/ den daha az olan hastal klar, nadir hastal klar olarak tan mlanmaktad r. Büyük ço unlu u genetik kökenli olan yaklafl k nadir hastal k mevcuttur. Tek bafl na nadir görülen bu hastal klar toplamda Avrupa da en az yirmi milyon insan etkile- 14

16 COST B35:LPO TOPLANTISI DÜZENLEND mektedir. Bu hastal klar n büyük bir k sm yaflam süresini önemli ölçüde azaltan ve/veya yaflam kalitesini ve sa l k hizmetlerini olumsuz flekilde etkileyen kronik hastal klar oldu u için önemli bir sa l k sorunu oluflturmaktad r. Hastal ktan korunma, tan ve tedaviye yönelik araflt rmalar büyük önem tafl makla birlikte; belirli tip hastal kta hasta say s n n azl ve hastalar n farkl co rafyalara da lm fl olmas, belirli bir hastal k üzerinde çal flan araflt rmac say s n n azl, mevcut veritabanlar n n ve biyobankalar n genellikle yerel, küçük ve eriflilmez olmas, kompleks fenotipe sahip baz hastal klar n araflt r lmas için multidisipliner yaklafl m gereklili i gibi bu alandaki araflt rmalar k s tlay c faktörler mevcuttur. Bu nedenle, nadir hastal klar uluslararas iflbirliklerinin en çok yarar sa layaca araflt rma alanlar aras nda yer almaktad r. Nadir hastal klar konusunda araflt rmac lar n uluslararas iflbirlikleri ile ortak araflt rma yapmalar na olanak sa lamak amac yla, TÜB TAK ile birlikte E-RARE projesinde ortak olarak yer alan The National Research Agency ANR (Fransa); The Federal Ministry of Education and Research-BMBF (Almanya); The National Institute of Health-ISS (Italya); The Institute of Health Carlos III ISCIII ( spanya) ve The Chief Scientist Office of the Ministry of Health CSMOH ( srail) uluslararas bir proje teklif ça r s ilan etmeye karar vermifltir n Avrupa Bilim Vakf taraf ndan desteklenen ve Türkiye de koordinatörlü ü TÜB TAK taraf ndan yürütülen COST Aksiyonlar ndan B35:LPO nun Toplant lar May s 2007 tarihlerinde stanbul da yap ld. Avrupa düzeyinde ulusal kaynaklarla desteklenmifl araflt rmalar n koordinasyonunu sa lamak amac yla kurulan, Avrupa Bilim Vakf (European Science Foundation-ESF) taraf ndan desteklenen ve ülkemizdeki koordinatörlü ü TÜB TAK taraf ndan yürütülen COST un (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research-Bilimsel ve Teknik Araflt rma Alan nda Avrupa flbirli i) Aksiyonlar ndan COST B35:LPO (Lipid Peroxidation Associated Disorders-Lipid Peroksidasyonun Efllik Etti i Hastal klar) Yönetim Kurulu ve Çal flma Gruplar Toplant lar 17 May s 2007 tarihinde düzenlendi. 18 May s 2007 tarihinde de Lipid Peroksidasyonun Efllik Etti i Hastal klar n Moleküler Mekanizmalar nda Yeni Yaklafl mlar ve Geliflmeler (New Approaches and Developments in Molecular Mechanisms of Lipid Peroxidation Associated Disorders) bafll kl bilimsel toplant gerçeklefltirildi. Toplant da, lipid peroksidasyonun ve daha genifl olarak oksidatif stresin efllik etti i özellikle yafllanma, kanser, diyabet, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastal klar n mekanizmalar na, önlenmesine ve tedavilerine yönelik yeni araflt rma bulgular, yeni sentezlenmifl potansiyel ilaç molekülleri ve antioksidan ürünler tart fl ld. Lipid peroksidasyonu ve oksidatif stres alan nda Avrupa çap nda ünlü bilim insanlar n n kat ld toplant n n aç l fl konuflmalar n, COST ofisinden Dr. Kalliopi KOSTELIDOU, Proje Baflkan Prof. Neven ZARKOVIC, Proje Baflkan Yard mc s Prof.Tilman GRUNE ve TÜB TAK ad na COST Biomedikal ve Moleküler Biobilimler alan komitesi temsilcisi Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL; ev sahipli ini de COST B35 Yönetim Kurulu Koordinatörü ve Society for Free Radicals Research-Europe Genel Sekreteri Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER ve COST B35 Yönetim Kurulu Üyesi ve Antiaging ve Estetik T p Derne i Baflkan Prof. Dr. Çimen KARASU yapt n 15

17 TÜB TAK IDEF '07 8. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAY FUARI NA KATILDI Ç N SOSYAL B L MLER AKADEM S HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT Çin Sosyal Bilimler Akademisi nden (Chinese Academy of Sciences-CASS) alt kiflilik bir heyet, 30 May s 2007 tarihinde TÜB TAK ziyaret ett. Toplant da, TÜB TAK heyetinin baflkanl n TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN, CASS heyetinin baflkanl n ise CASS Baflkan Yard mc s Prof. Chen JIAGUI yapt. TÜB TAK, May s 2007 tarihleri aras nda 75. Y l Ankara Hipodromu nda TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. taraf ndan organize edilen, Milli Savunma Bakanl - himayesinde ve Türk Silahl Kuvvetleri Güçlendirme Vakf (TSKGV) taraf ndan düzenlenen IDEF Uluslararas Savunma Sanayi Fuar na kat ld. TÜB TAK ve CASS n faaliyetlerinin tan t ld toplant da, taraflar aras nda olabilecek iflbirli i olanaklar de erlendirildi n Fuar n aç l fl törenine Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN, Genelkurmay Baflkan Yaflar BÜYÜKANIT, Adalet Bakan Fatih KASIRGA, Milli Savunma Bakan Vecdi GÖNÜL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi GÜLER ile Ankara da büyükelçili i bulunan ülkelerden üst düzey askeri ve sivil temsilciler kat ld. Fuarda TÜB TAK, Marmara Araflt rma Merkezi (MAM), Savunma Sanayii Araflt rma ve Gelifltirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) ve Uzay Teknolojileri Araflt rma Enstitüsü (UZAY) ile yer ald. Enstitüler projelerini tan tarak, ürünlerini sergiledi. Bu sene, 49 ülkeden 496 firma ve temsilcisinin kat ld IDEF Uluslararas Savunma Sanayi Fuar n, 86 bin kifli ziyaret etti. 16

18 TÜB TAK MAM TARAFINDAN AR-GE DESTEKLER B LG GÜNÜ DÜZENLEND ULAKB M ULUSAL AKADEM K S TE L SANSI E T M ve fib RL 3. YILLIK TOPLANTISI YAPILDI Sanayicileri bilgilendirmek amac yla TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) taraf ndan 8 May s 2007 tarihinde TÜB TAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB) ve Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf (TTGV) destekleri konulu bilgi günü düzenlendi. Etkinlikte TÜB TAK MAM Baflkan Yard mc s Dr. Mehmet DEM REL taraf ndan TÜB TAK MAM tan t m ve fl Gelifltirme Birimi Yöneticisi Dr. Sibel S. ÖZDEM R taraf ndan Endüstriyel Ortakl k Program (EOP) konulu sunum yap ld. Daha sonra Arçelik A.fi. Ar-Ge Direktörü Dr. Cemil NAN Arçelik te Ar-Ge ve Ar-Ge de flbirlikleri konulu sunumu yapt. Dr. NAN yapt sunumda, 1991 y l nda bafllayan Ar-Ge çal flmalar sonunda Arçelik A.fi. nin y lda 150 patent baflvurusu yapan ve ürünlerinde kendi gelifltirdi i teknolojileri kullanan bir firma haline geldi ini vurgulad ve TÜB TAK MAM ile iflbirliklerinden örnekler verdi. Etkinlik kapsam nda ayr ca, TEYDEB Baflkan Yard mc s Hilmi YAVUZ, TEYDEB in yenilenen yönetmelik ve destek programlar ile Mart 2007 de ilk defa duyurulan KOB Ar-Ge Bafllang ç Destek Program ve Teknogiriflim Program ile baflvuru koflullar hakk nda bilgi verdi. TTGV Teknoloji Gelifltirme Projeleri Koordinatörü Yücel TELÇEKEN de TTGV Ar-Ge Proje Destekleri, Teknolojik Giriflimcilik Destek Programlar ve Çevre Proje Destek Programlar alan nda 2007 y l nda verilmeye bafllanan 8 yeni program tan tt. Genifl bir kat l m n sa land toplant da, kat l mc lar n sorular yan tland ve karfl l kl fikir al fl veriflinde bulunuldu n Dünyada h zla yayg nlaflan elektronik bilgi kaynaklar na ülke çap nda etkin ve yayg n eriflim sa lamay amaçlayarak 2006 y l nda bafllat - lan ve ulusal kapsamda araflt rma kurumlar n içine alan ULAKB M Ulusal Akademik Site Lisans (UASL) n n III. E itim ve flbirli i Toplant s May s 2007 tarihlerinde Antalya'da yap ld. Toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada ULAKB M Müdürü Prof. Dr. Cem SARAÇ, UASL'nin ULAKB M'in vizyonunun vazgeçilmez sonuçlar ndan birisi oldu unu vurgulad. Prof. Dr. SARAÇ ayr ca, bir Ar-Ge kolayl k merkezi olan ULAKB M'in UASL ile Türkiye'de bütçe kaynaklar eflit olmayan akademik kurumlar aras nda bilimsel bilgiye eriflimde f rsat eflitli i yaratman n yan s ra veri tabanlar n n yerinde kullan m yla araflt rmac lara zaman tasarrufu sa lad n ve bu yolla araflt rma faaliyetlerinin etkinli ini art rmay amaçlad klar n belirtti. ULAKB M ile dünyan n önde gelen yay nevleri ve veri taban üreticileri ile yap lan UASL girifliminin bafllang çtan bu yana tüm boyutlar yla de erlendirildi i toplant ya, aralar nda TÜB TAK ve enstitülerinin, üniversitelerin, harp okullar n n, KKTC üniversitelerinin, Polis Akademisi ve Sa l k Bakanl E itim ve Araflt rma Hastanelerinin de bulundu u UASL üyesi toplam 153 kurumdan yaklafl k 300 kifli kat ld. Toplant kapsam nda, aboneli i yap lan IEEE, ScienceDirect, Web of Science, Springer, BMJ Online Journal, CAB Abstract, OVID-LWW, Engineering Village 2 veri tabanlar n n etkin kullan m na yönelik e itimler verildi ve yeni veri tabanlar n n tan t mlar yap ld. Akademik düzeyde Ar-Ge'ye dayal bilimsel bilgi ihtiyac n n karfl lanmas nda elektronik bilgi kaynaklar na eriflimin öneminin vurguland III. UASL toplant s nda, kat l mc lardan gelen öneri ve istekler do rultusunda de erlendirmeler de yap ld n KAZAK STAN E T M VE B L M BAKANI BAfiKANLI INDA B R HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT Kazakistan E itim ve Bilim Bakan Zhanseit TUIMEBAEV baflkanl nda befl kiflilik bir heyet ve Kazakistan Büyükelçisi Beibit SSABAYEV 2 May s 2007 tarihinde TÜB TAK ziyaret etti. Heyet, TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN ve Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC ile bir toplant yapt. Toplant da taraflar kurumlar hakk nda genel bilgiler verdi ve gelecekte olabilecek iflbirlikleri üzerinde durdu. Toplant sonunda, konuk Bakan taraf ndan Prof. Dr. Nüket YET fi'e Kazakistan Cumhuriyeti E itiminin Onurlu Hizmetkar Ödülü takdim edildi n 17

19 TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI INA YEN B R YAYIN EKLEND... MERAKLI Z H NLER 10. GÖKYÜZÜ GÖZLEM fienl Gökyüzü tutkunlar n buluflturan gökyüzü gözlem flenliklerinin onuncusu, A ustos 2007 tarihlerinde Bursa-Uluda da yap - lacak. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi ve TÜB TAK Ulusal Gözlemevi iflbirli iyle düzenlenen flenlik, gökyüzüne ilgi duyan herkesi amatör ve profesyonel gökbilimcilerle buluflturmak, onlara gökbilimle ve gökyüzü gözlemcili iyle ilgili çeflitli bilgiler vermek ve gökyüzü gözlemleri yapt rmak amac n tafl yor. fienlikte gökyüzü gözlemlerinin yan s ra seminerler, saydam ve film gösterimleri, gökbilim sohbetleri, çal flma gruplar ve çeflitli oyunlar yer alacak. Gözlemler, gökyüzünü çok iyi tan yan,deneyimli uzmanlar eflli inde ç plak gözle, teleskoplarla ve küçük gruplar Kitapta bir zamanlar fen ile sosyal bilimler aras nda var olan o büyük uçurumu yaz lar yla kapatan, halk n tan d bilim insanlar taraf ndan yaz lm fl yirmi yedi deneme yer al yor. Editör John BROCKMAN, yazarlara çocukluklar nda onlar bilim insan olmaya yönlendiren nedenlerin neler oldu unu sorarak, hayatlar ndaki dönüm noktalar n, rastlant - lar, onlar etkileyen kiflileri ve olaylar anlatmalar n istemifl. Özellikle genç okurlara ö renme hevesinin afl lanmas n n amaçland Merakl Zihinler kitab 6 YTL fiyatla sat fla sunuldu n halinde yap lacak. Çeflitli amatör gökbilim topluluklar n n da yer alaca flenlikte, kat l mc lar, amatör gökbilimcilerle tan flma ve topluluklar hakk nda bilgi alma olana na sahip olacaklar. Son baflvuru tarihinin 20 Temmuz 2007 olarak belirlendi i flenlik hakk nda daha fazla bilgi için: TÜB TAK FORMULA G ve H DROMOB L YARIfiLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan düzenlenen 3. Formula G Günefl Arabalar Yar - fl ve 1. Hidromobil Hidrojen Arabalar Yar fl Temmuz 2007 tarihlerinde Ankara da düzenlenecek. 18

20 2. ULUSLARARASI B L M VE ARAfiTIRMA GÜNÜ DÜZENLEND n TÜB TAK ÖDÜL S STEM YEN DEN DÜZENLEND n AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI B LG VE LET fi M TEKNOLOJ LER PROJELER HAZIRLAMA SEM NER DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI GIDA, TARIM VE B YOTEKNOLOJ ALANI TEMAT K KONFERANSI DÜZENLEND n 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA PROJE TEKL F SUNMA VE DE ERLEND RME E T M DÜZENLEND n AVRUPA GIDA TEKNOLOJ PLATFORMU DANIfiMA TOPLANTISI YAPILDI n ULAfiTIRMA VE ÇEVRE ALANINDA AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI PROJE ÖN TEKL FLER ÇA RISI AÇILDI n AB 6.ÇP (SPICOSA) PROJES n AVRUPA B LG VE LET fi M TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ GEL fit RME KONFERANSI STANBUL DA DÜZENLENECEK n TÜB TAK YAYINLARIYLA 25. TÜYAP K TAP FUARI NA KATILDI n TÜB TAK SOBAG YÜRÜTME KOM TES SEKRETER Prof. Dr. YUSUF Z YA ÖZCAN NATO DA BEfiER VE TOPLUMSAL D NAM KLER PANEL BAfiKANI SEÇ LD n ULAKB M SA LIK B L MLER NDE SÜREL YAYINCILIK SEMPOZYUMU DÜZENLEND n PAK STAN HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK LE MO OL STAN B L MLER AKADEM S (MAS) ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI n B YOBANKALAR: UYGULAMA ÖRNEKLER, ET K VE HUKUKSAL BOYUTLAR ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜB TAK IN B L M NSANLARIYLA fib RL SÜRÜYOR n TÜB TAK-BUTAL DA II. ULUSAL JEOK MYA SEMPOZYUMU DÜZENLEND n ULUSAL AKADEM K L SANS TOPLANTILARI DÜZENLEND n POPÜLER B L M K TAPLI I NA YEN KATILANLAR... n TÜB TAK YAZ B L M KAMPI TEMMUZ DA BAfiLIYOR TÜB TAK, ilkö retim 5. s n f ö rencilerini bilimin güler yüzüyle tan flt rmak amac yla Yaz Bilim Kamp düzenliyor. TÜB TAK Yaz Bilim Kamp, Gebze Yerleflkesindeki TÜSS DE tesislerinde dört dönem fleklinde konaklamal olarak gerçekleflecek DUYURULAR... n ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI BAfiVURULARI BAfiLADI 2006 YILI TÜB TAK B L M, H ZMET VE TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD n TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARINI ÖDÜLLEND RD n TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K VE AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI n TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... n TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI n MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU n TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED n AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT n ULAfiTIRMA BAKANI B NAL YILDIRIM, TÜB TAK UZAY TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ'NÜ Z YARET ETT n UZAY DA fib RL... n OCAK 2007 TAR H T BAR YLE YÜRÜRLÜ E G REN PROJELER EVRENSEL ARAfiTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI n ULUSLARARASI B L MSEL ARAfiTIRMA PROJELER NE KATILMA PROGRAMI n TÜB TAK B L MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI I, UZMAN YARDIMCILI I VE ARAfiTIRMACI K NC fie ALIM SÜREC SONA ERD n TÜB TAK - BUTAL III. ULUSAL TEKST L BOYA VE K MYASALLARI KONGRES N DÜZENLED Kampa TÜB TAK Bilim Çocuk Dergisi abonelerinden, bu y l ilkö retim 5. s n fta okumakta olan ö renciler kat lacak. TÜB TAK Yaz Bilim Kamp na her dönem 16 erkek, 16 k z olmak üzere toplam 32 ö renci al nacak. Türkiye nin de- iflik illerinden kat l m sa lamak amac yla, her dönem için 20 ö renci, kalk nma öncelikli yöreler kapsam ndaki illerden seçilecek. Kat l mc lar 8 Haziran günü TÜB TAK Baflkanl k Binas nda noter huzurunda yap lacak çekiliflle belirlendi. 63 TÜB TAK AK S DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA TANITILDI n TÜB TAK ÖNCÜLÜ ÜNDE, TEKNOLOJ PLATFORMLARI KURULDU n TÜRK YE - B RLEfi K KRALLIK UZAY B L MLER VE TEKNOLOJ LER fib RL ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK - ALMAN B L M, TEKNOLOJ VE ARAfiTIRMA n STRATEJ ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n ULUSLARARASI B L M, TEKNOLOJ VE YEN L K STRATEJ S ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜB TAK HEYET N N JAPONYA Z YARET n TÜB TAK HEYET N N ABD Z YARET n Ç N HALK CUMHUR YET MOST HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK HEYET TAYVAN I Z YARET ETT n TÜB TAK 20 LDE KOB LERLE BULUfiUYOR... n KOB F FUARLARI BAfiLADI... n TÜB TAK YURT Ç ÜN VERS TE BURS PPOGRAMI BURS M KTARI ARTIRILDI n 15. ULUSAL B L M OL MP YATLARI VE 12. ULUSAL LKÖ RET M OL MP YATLARI NA BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI I NA YEN LER EKLEND TÜB TAK Yaz Bilim Kamp nda ö renciler do a gözlemleri ve mutfakta kimya deneyleri yapacaklar; dedektiflik serüvenleri yaflayacaklar; bulufl ve tasar m dünyas n keflfedecekler; birer arkeolog olup kaz yapacaklar ve gökyüzünü gözleyecekler. Yaz Bilim Kamp Dönemleri 64 B L M VE TEKNOLOJ YÜKSEK KURULU NUN 15. TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK WEB S TES YEN LEND... n 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULUSAL AÇILIfi KONFERANSI DÜZENLEND n TÜB TAK TEYDEB DEN K YEN DESTEK! n TÜB TAK B L M VE TOPLUM PROJE DESTEKLER PROGRAMI BAfiLADI... n AB ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIMI ARTIRMAYA YÖNEL K TÜB TAK DESTEKLER DEVAM ED YOR... n TÜB TAK UEKAE, BT GÜVENL KONUSUNDAK B LG B R K M N ÖZEL SEKTÖRLE PAYLAfiTI n TÜRK YE, 29 ÜLKEDEN 430 ARAfiTIRMACI VE 200 DEN FAZLA B L fi M KOB S NE EV SAH PL YAPTI n TÜB TAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORD NASYON OF S ARACILI I LE B L fi M F RMALARI ALMANYA DA! n ADIM ADIM 7. ÇERÇEVE PROGRAMI E T M KKTC DE DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NDA SOSYO-EKONOM K VE BEfiER B L MLER (SSH) TEMAT K KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ULAfiTIRMA ALANI KONFERANSI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI SA LIK ALANI TEMAT K KONFERANSI STANBUL DA DÜZENLEND n AB 7. ÇP NanoMatPro TEMAT K KONFERANSLARI YAPILDI n TÜB TAK ULAKB M VE TELEKOM N KASYON KURUMU ARASINDA AR-GE AMAÇLI fib RL PROTOKOLÜ MZALANDI n TÜB TAK ULUSAL METROLOJ ENST TÜSÜ VE BOSNA HERSEK METROLOJ ENST TÜSÜ ARASINDA fib RL MUTABAKAT ZAPTI MZALANDI n TÜB TAK LE ARNAVUTLUK CUMHUR YET E T M VE B L M BAKANLI I ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI n TÜB TAK LE ROMANYA B L MSEL ARAfiTIRMA OTOR TES ARASINDA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL UYGULAMA PROGRAMI MZALANDI n MALEZYA HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜRK HEYET JRC Y Z YARET ETT n ALMANYA HELMHOLTZ ULUSAL ARAfiTIRMA MERKEZLER B RL BAfiKANI TÜB TAK'I Z YARET ETT n TÜB TAK B DEB ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI KIfi HAZIRLIK OKULU YAPILDI n TÜB TAK KOB LERE YÖNEL K B LG LEND RME FAAL YETLER NE DEVAM ED YOR n TÜRK AMER KAN B L M NSANLARI VE AKADEM SYENLER DERNE (TASSA) 3. YILLIK KONFERANSINI YALE ÜN VERS TES NDE DÜZENLED n COST GIDA VE TARIM ALAN KOM TES 3. TOPLANTISI YAPILDI n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI F NANSAL KONULAR ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI KOB YARARINA ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n 2. ULUSAL GRID ÇALIfiTAYI YAPILDI n TÜB TAK BUTAL DA ULUSLARARASI ÇALIfiTAY DÜZENLEND n BRÜKSEL DE TARAL B LG LEND RME TOPLANTISI YAPILDI n STANBUL B L M VE TEKNOLOJ TAR H MÜZES TOPLANTISI YAPILDI n B L M YÖNET M (SCIENCE ADMINISTRATION) SEM NER n 7. TEKNOLOJ ÖDÜLLER Ç N BAfiVURULAR BAfiLADI n TÜB TAK K TAPLI INA YEN LER EKLEND... I. Dönem: Temmuz 2007 II. Dönem: Temmuz 2007 III. Dönem: A ustos 2007 IV. Dönem: A ustos 2007 TEMMUZ AYINDA YAPILACAK ÇP TÜRK YE FORUMU-3 DÜZENLEND n NATO KAMU D PLOMAS S NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI JEAN FOURNET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN KALICI ORGAN K K RLET C LER N ÇEVREDEK AKIBET HAKKINDA LER DÜZEY ARAfiTIRMA ÇALIfiTAYI DÜZENLEND n TÜRK HEYET AB ORTAK ARAfiTIRMA MERKEZ N (JRC) Z YARET ETT n TÜB TAK YAYINLARI BURSA, ANKARA VE ZM R DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU... n PAK STAN HEYET N N TÜB TAK Z YARET n TÜB TAK BAfiKAN VEK L PROF. DR. NÜKET YET fi ESF VE EuroHORCs TOPLANTILARINA KATILDI n TÜB TAK- MACAR STAN ULUSAL ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ OF S ORTAK KOM TE TOPLANTISI YAPILDI n OL MP YAT SINAVLARI YAPILDI n TA K N B L M, ARAfiTIRMA VE TEKNOLOJ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK ENST TÜLER HANNOVER MESSE 2007 FUARI NA KATILDI n DONANMA KOMUTANI ORAM RAL MET N ATAÇ TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI MÜSTEfiARI AHMET TIKTIK TÜB TAK GEBZE YERLEfiKES N Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN TAYSAD OSB DE AR-GE B LG GÜNÜ DÜZENLEND n ULAKB M ULAKNET E T M VE ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED n ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEM K AR-GE DESTEKLER TANITIM TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK-ATAL 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU NA EV SAH PL YAPIYOR... TÜB TAK Formula G Günefl Arabalar Yar fl nda bu y l 45 tak m, Hidromobil Hidrojen Arabalar Yar fl nda da 24 tak m yer al yor. 19 Etkinlikle ilgili ayr nt l bilgi için: 66 TÜB TAK GENÇ MUC TLER ÖDÜLLEND RD n 12. ULUSLARARASI IUPAC M KOTOKS N VE F KOTOKS N SEMPOZYUMU STANBUL DA DÜZENLEND n TÜRK YE N N GURURLARI! n TÜRK Ö RENC LER N BÜYÜK BAfiARISI n TÜB TAK ÜN VERS TE Ö RENC LER NE KARfiILIKSIZ BURS VER YOR... n TÜB TAK ve TuR&Bo-ppp BRÜKSEL DE SANAY -AKADEM ORTAKLI I YOLUNU AÇIYOR n PROF. DR. NÜKET YET fi DARÜfifiAFAKA E T M KURUMLARINI Z YARET ETT n TÜRK B LG ve LET fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜ 7.ÇP Ç N BRÜKSEL DE BULUfiTU n E-RARE ULUSLARARASI PROJE TEKL F SUNMA ÇA RISI KAPANDI n COST B35:LPO TOPLANTISI DÜZENLEND n TÜB TAK IDEF '07 8. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAY FUARI NA KATILDI n Ç N SOSYAL B L MLER AKADEM S HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n KAZAK STAN E T M VE B L M BAKANI BAfiKANLI INDA B R HEYET TÜB TAK I Z YARET ETT n TÜB TAK MAM TARAFINDAN AR-GE DESTEKLER B LG GÜNÜ DÜZENLEND n ULAKB M ULUSAL AKADEM K S TE L SANSI E T M ve fib RL 3. YILLIK TOPLANTISI YAPILDI n TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLI INA YEN B R YAYIN LAVE OLDU... MERAKLI Z H NLER n 10. GÖKYÜZÜ GÖZLEM fienl n TÜB TAK FORMULA G ve H DROMOB L YARIfiLARI TEMMUZ AYINDA YAPILACAK n TÜB TAK YAZ B L M KAMPI TEMMUZ DA BAfiLIYOR

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 5 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N E Y L Ü L n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 9 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 7 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. agustos 11/1/07 11:03 AM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 8 agustos 11/1/07 11:03 AM Page 2 Biz uygarl

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N fi U B A T n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 4 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN?

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? MED POL ÜN VERS TES Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? lk ad mlar n 2011-2012 e itim döneminde atan Medipol Üniversitesi Ö renci Bilim fienli i nin 2 ncisi bafll yor.

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. N SAN 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. N SAN 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N N S A N n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 6 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

06.05.2008. Bu sayımızda TÇMB Mayıs Ayı Eğitimleri Takvimi, gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası konferans ve fuarlarla ilgili bilgiler var.

06.05.2008. Bu sayımızda TÇMB Mayıs Ayı Eğitimleri Takvimi, gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası konferans ve fuarlarla ilgili bilgiler var. 06.05.2008 Bu sayımızda TÇMB Mayıs Ayı Eğitimleri Takvimi, gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası konferans ve fuarlarla ilgili bilgiler var. 1 TÇMB 2008 / MAYIS AYI EĞĐTĐM TAKVĐMĐ 12 Mayıs 2008 ISO

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı