Des gn. Schneider. Mart-Nisan Y l: 1 Say : 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Mart-Nisan Y l: 1 Say : 8"

Transkript

1 Des gn Schneider Mart-Nisan Y l: 1 Say : 8 ÇEL N GÜCÜ, AHfiABIN YUMUfiAKLI I, CAMIN fieffafli I HANS THYGE RAUNKJAER/ CAMDAN TASARIMLAR GAMZE ARAZ EfiK NAZ / TASARIM DÜNYASININ GENÇ YETENE DAN BENREYTAN

2

3 Gelece i flekillendirmeye davetliyiz. "A açlar yeryüzünün gökkubbeye yazd fliirlerdir. Ama biz onlar devirir ve bofllu umuzu kaydedebilmek için ka da dönüfltürürüz " diyor Lübnanl yazar Khalil Gibran. Gibran'a göre kalbimizi sevgiyle dolduramad m z ya da onu ifade edecek bir flark bulamad m z zaman yazmaya bafllar z. Gibran' n yaflad 1900'lü y llar n bafl nda, a açlar sadece yeryüzünün gökkubeye yazd fliirlerdi, ama ya günümüzde? Dünyam zda yak n zamanda tükenecek s n rl do al kaynaklar göz önüne ald m zda çok baflka bir anlam kazan yor. Art k bu kaynaklar n geri döndürülmesi felsefesi ve bunun bir yaflam tarz olarak benimsenmesi gündemimizi hakl olarak devaml meflgul etmekte. Bütün bunlar n mimari yans mas ise tamamiyle do al malzemelerin kullan ld, az enerji tüketen ve bu enerjiyi günefl fl ndan elde eden ekolojik yap lar olarak ç k yor karfl m za. Uzmanlara göre do adaki her canl n n ihtiyaçlar n n yine do ay gözlemleyerek, O nu model alarak karfl lanmas gerekiyor. Nas l bitkiler yaflamlar boyunca etraf ndaki di er bitkilerle, hayvanlarla hatta do a olaylar yla ortak bir yaflam döngüsü içindeyse, ekolojik yap ve do a aras ndaki iliflkinin de aynen bu düzene göre kurulmas gerekti i belirtiliyor. Bu iliflki sadece evler için de il ekokentler ba lam nda da de erlendiriliyor. "Çocuklar n z sizin çocuklar n z de il, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat' n o ullar ve k zlar, Siz yays n z, çocuklar n z ise sizden çok ilerilere at lm fl oklar " Sevgili Okurlar, Bahar yüre inde saklayan k fl mevsimine elveda dedi imiz flu günlerde, Khalil Gibran' n Çocuklar n n hedeflerine ulaflmas ve halen do al kaynaklar n süsledi i bir dünyada yaflayabilmeleri için gerek kurum, gerekse kiflisel olarak gelece i flekillendirmeye davetliyiz. Do a bizden bunu istiyor ve bekliyor. Sayg lar mla, fierife Oktay electric.com

4 mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör fierife Oktay Yay n Kurulu Meltem Çak c U ur Oktar lker flgör 20 Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks: Bask Esen Ofset Matbaac l k Sanayi ve Ticaret A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Mart-Nisan Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 40 4

5 6 METROPOL L FE 10 TASARIM Hans Thyge Raunkjaer Çeli in gücü, ahflab n yumuflakl, cam n fleffafl 14 RÖPORTAJ Gamze Araz Eflkinazi Hikayesi olan camdan tasar mlar 20 TASARIM Tasar m dünyas stanbul da bulufltu 24 TASARIM Dan Benreytan Tasar m dünyas n n genç yetene i 28 RÖPORTAJ Bora Tuncer Schneider Electric in büyüme h z 32 TASARIM Nigel Peake Habitat ödüllü tasar mc 34 RÖPORTAJ Gimmi Baldinini Baldinini nin sahibi ve tasar mc s 40 RÖPORTAJ Bernard Larrouturou Inovasyon 44 fieh R&MODA Tuvana Büyükç nar Bu yaz çok e lenceli geçecek 46 RÖPORTAJ Emrah Tekdemir PKS Profilüks ü anlatt 48 GEZ Beyaz flehir Lizbon 62 PROJE KA Golf Belek 66 SOSYAL SORUMLULUK Türk Kalp Vakf 5

6 METROPOL LIFE Uluslararas yap 2008 stanbul Fuar Uluslararas Yap stanbul Fuar, Yap sektörünün bütün bileflenlerini bir araya getiren en büyük ve en önemli yap fuar olma özelli ini 1978 den bu yana sürdürmektedir. Düzenlendi i ilk y ldan beri sektör profesyonellerinin verdikleri destek ve katk yla her y l büyüyerek kat l mc ve ziyaretçi say s n artt rmay baflaran YAPI 2008 fuar 30 Nisan 2008 de stanbul TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleflecek m2 alanda, 10 ayr salonda, üretim alanlar na göre gruplanm fl 800 kat l mc yla gerçekleflecek olan Uluslararas Yap stanbul Fuar "Türk Yap Sektörünün En Büyük Fuar " niteli inde olmas yla dikkat çekiyor Tarih30 Nisan - 04 May s 2008 Yer Tüyap Fuar Merkezi Beylikdüzü / stanbul Çocuklar n hayallerindeki filmler yar flacak Garanti Mini Bank 5. Uluslararas Çocuk Filmleri Festivali öncesinde düzenlenen Filmimin Hikayesi yar flmas na son kat l m tarihi 24 Mart olarak belirlendi. Garanti Mini Bank 5. Uluslararas Çocuk Filmleri Festivali, Garanti Bankas ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakf n n (TÜRSAK) ifl birli iyle Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Festival öncesinde düzenlenen Filmimin Hikayesi yar flmas na, 7-11 yafl grubundaki çocuklar, hayallerindeki filmin hikayesini yazarak 24 Mart a kadar baflvurabilecekler. Seçilen 50 hikayenin yazar, 25 Nisan da düzenlenecek ödül töreninde plaketlerini ve içinde hikayelerinin yer ald kitaplar n alacak. Yar flmaya 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 do umlu ilkö retim ö rencileri, en fazla 2 sayfal k hikayeleriyle kat labilecekler. Çocuklar, hikayelerini TÜRSAK Vakf n n G. Erol Dernek Sokak, Hanif Han 11/2 Beyo lu stanbul adresine posta yoluyla veya internet adresine e-posta yoluyla gönderebilecekler. Tarih: 12/03/ /04/2008 Yer: Santralistanbul, Eyüp, stanbul Düzenleyen: B LG M MARLIK ve VitrA Detayl Bilgi: T: (212) Wolda - Wordlwide Logo Design Annual Ödülleri Wolda, dünya çap nda bir y l içinde yap lm fl en iyi logo ve trademark ifllerini de erlendiren önemli bir grafik tasar m ödülü. Ayn zamanda dünyan n 65 in üzerinde uluslar aras tasar m birli i taraf ndan desteklenen tek yar flma etkinli i. Eulda (European Logo Design Annual) n n baflar s yla ilerletilen Wolda n n misyonu, görsel iletiflimde mükemmelli i teflvik etmek ve hayatlar n bu meslek alan nda çal flarak kazanan grafikerlere hak ettikleri tan n rl kazand rmak. Organziasyon, dünyan n her yan ndan tasar mc lar, ajanslar, stüdyolar ve ö rencilere aç k. Wolda 2008 e kat lmak için, 1 Ocak 2007 ila 31 Aral k 2007 aras nda yay nlanm fl her logo gönderilebilir. Ödüllere son baflvuru tarihi ise 20 May s 2008.

7 LEE nin 50 bin Euro ödüllü Make History foto raf yar flmas nda finale do ru Gerçek hayatlar, gerçek mekânlar, gerçek insanlar ve bu anlar belgeleyen gerçek foto raflar Ünlü jean markas LEE nin Make History Foto raf Yar flmas nda finale do ru geliniyor. ki y l boyunca devam eden ve 2008 Eylül de son bulacak foto raf yar flmas nda konsept; Gerçek insanlar taraf ndan anlat lan gerçek hikâyeler Gerçek hayatlar, gerçek mekânlar, gerçek insanlar ve bu anlar belgeleyen gerçek foto raflar Avrupa çap nda bafllat lan ve 18 yafl ndan büyük tüm amatör/profesyonel foto rafç lara aç k yar flmada ödül ise 50 bin Euro. Yar flmaya kat lmak isteyenlerin, 800X600 pixel ve 72 dpi l k jpg format nda foto raflar n, nerede ve ne zaman çekildi ini de içeren maksimum 250 karakterli k sa hikayesi ile yollamalar gerekiyor. Yar flma ile ilgili detayl bilgi ve baflvuru formlar adresindeki web sitesinden temin edilebilir. VitrA ile Mimari Keflif: Viyana Chicago Sergisi stanbul Bilgi Üniversitesi nin Mimari Tasar m Yüksek Lisans Program B LG -M MARLIK ve VitrA n n iflbirli iyle gerçeklefltirilen VitrA ile Mimari Keflif: Viyana Chicago - Metropol ve Mimarl k bafll kl sergi, 12 Mart ta kap lar n ziyaretçilere açacak. Santralistanbul da düzenlenecek serginin aç l fl günü, Metropol ve Mimarl k konulu bir panel de düzenlenecek. Sergi, Viyana ve Chicago metropollerini Kentler, Mimarlar ve Kamusal Alanlar olmak üzere üç ana bafll k alt nda ele al yor. Tarih: 12/03/ /04/2008 Yer: Santralistanbul, Eyüp, stanbul Düzenleyen: B LG M MARLIK ve VitrA Detayl Bilgi: T: (212) kad n ressam 8 bak fl Yetenek Sanat Merkezi 8 Mart-26 Nisan 2008 tarihlerinde Demet Yersel, Dilek fliksel, Gülseren Südor, Gülsün Erbil, Hale Sontafl, Mina Sanver, Nevbahar Aksoy, Neveser Aksoy dan 8 kad n ressam 8 bak fl sergisini sunuyor. Resimlerinde iki ana ve iç içe örülü temalar var: Kad n ve hüzün. Yaflad klar ve yaflayacaklar ile, beraberlikleri ve iletiflimsizlikleri ile bu gölge figürler, belli belirsiz kent silüetleri önünde yer al yor. 7

8 METROPOL LIFE FUAR TAKViMi Kuzey Güney Do u Bat Foto raf Sergisi Diyarbak r'da Tarih : 07/03/ /03/2008 Yer : Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi Kültür Merkezi, Diyarbak r Su Politikalar Kongresi (20-22 Mart 2008) Tarih: Mart 2008 Yer: Ankara TMMOB nflaat Mühendisleri Odas, Mart 2008 tarihleri aras nda 2. Su Politikalar Kongresi ni düzenliyor. 20. Uluslararas Yap ve Yaflam Kongresi (20-23 Mart 2008) Türkiye de mimarl k, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda s k nt l bir dönüflüm süreci yaflamaktad r. European Workshop (28 Nisan-2 May s 2008) Tarih: 28 Nisan - 2 May s 2008 Yer: 9 Eylül Üniversitesi / zmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü taraf ndan 28 Nisan 02 May s 2008 tarihleri aras nda Avrupa Uluslararas Ö renci Çal fltay European Workshop 2008 düzenlenecektir. Soyut ustas Zekai Ormanc dan 40. y l sergisi Modern Türk Soyut gelene inin önde gelen isimlerinden ressam Zekai Ormanc n n 40. Y l Sergisi, fl Sanat Kibele Galerisi nde. 19 fiubat - 29 Mart 2008 tarihleri aras nda gezilebilecek sergide Ormanc n n 60 a yak n eseri yer alacak. Sanat yaflam boyunca ulusal ve uluslararas pek çok karma sergide yer alan Zekai Ormanc, 31 kiflisel sergi açt. Hem resmi hem özel kurum ve kurulufllar n açt yar flmal sergilerden birçok ödülü bulunan Ormanc n n yap tlar, yurtiçi ve yurtd fl nda birçok müze ve özel koleksiyonlarda yer al yor. Sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, her gün 10:00-19:00 saatleri aras nda izlenebilir. Yer: fl Sanat Kibele Sanat Galerisi, fl Sanat Kültür Merkezi, fl Kuleleri Levent Tel: y ldönümünde Cahit Burak sergisi Ölümünün 14. y ldönümünde Cahit Burak bir sergiyle an l yor. Sanatç n n eserleri 1 Mart tan itibaren adresli internet sitesinde görülebilecek. Küratörlü ünü Haflim Nur Gürel in yapt ve Burak n resimlerindeki kad nlara ve sofralara odaklanan 2 yaz yazd sergi, 1 Mart tan itibaren adresli internet sitesinde görülebilecek. Öte yandan, Cihat Burak tüm yönleriyle tan mak isteyenler için de stanbul Modern deki Cihat Burak Retrospektifi, 23 Mart 2008 tarihine kadar gezilebilecek. 8

9

10 TASARIM HANS THYGE RAUNKJAER Çeli in gücü, ahflab n yumuflakl, cam n fleffafl Danimarkal tasar mc Hans Thyge Raunkjaer, Q Too için tasarlad aksesuar ve mobilyalar yla büyük be eni topluyor. Ünlü tasar mc farkl malzemeleri bir araya getirmekteki ustal yla dikkat çekiyor. 10

11 Türkiye de h zla büyüyen dekorasyon dünyas na yeni kat lan markalardan biri olan Q Too, yal n ve ifllevsel çizgileriyle dikkat çekiyor. Address stanbul Al flverifl Merkezi'nde bir ma azas olan Q Too'nun be enilen aksesuar ve mobilyalar nda imzas olan isim ise Danimarkal tasar mc s Hans Thyge Raunkjaer. Danimarka'da 2005 y l n n en iyi mobilya ve aksesuvar tasar mc s seçilen Raunkjaer, ev ve ofisler için farkl tasar mlar yap yor. Üç y ld r Q Too ile çal flan tasar mc, markan n yarat m sürecinde, pazarlamadan logoya, ma aza dizayn na kadar her fleyle yak ndan ilgileniyor. Raunkjaer'in tasar mlar ndaki en dikkat çekici fley; paslanmaz çelikten vazgeçememesi. Çünkü kendisi bu malzemenin do al oldu unu ve insan yans tt n düflünüyor. En sevdi i malzeme olan paslanmaz çeli i ahflap, kumafl, demir gibi materyallerle birlefltirip minimalist tasar mlara imza at yor Raunkjaer. Onun tasar mlar, cam n fleffafl, çeli in gücü ve ahflab n yumuflakl n n yan s ra lakenin parlakl ve derininin asaletini kullanarak tasar ma önem verenleri cezbediyor. Q Too taraf ndan Unit koleksiyonu ad alt nda üretilen, paslanmaz çelik iskeletli Qbic Sofa siyah deri seçene iyle de dikkat çekiyor. Üretiminde yüksek kaliteli derilerin kullan ld kanepe her zamanki Q Too çizgilerini tafl yarak, yal nl k zarafet ve fonksiyonelli i bir arada sunuyor. Hans Thyge'nin tasarlad O-Zone ve Mojo Platform orta sehpalar da yeni üretilen di er ürünler aras nda yer al yor. Danimarka'da büyük be eni kazanan orta sehpalar, yüksek kaliteli lake boyal, siyah, beyaz, k rm z ve turuncu renkler olmak üzere dört farkl seçenekle sunuluyor. O-Zone sehpalar n formlar ve farkl renk alternatifleri, birden fazla sehpan n bir arada kullan labilmesine imkân sa l yor. Günefl gözlü ünden esinlenerek tasarlanan Mojo Platfrom sehpalar ise evinde canl l k ve farkl l k görmek isteyenlerin be enisine sunuluyor. Tamam teak ve paslanmaz çelikten üretilen Hans Thyge tasar m indoor ve outdoor ürünler, 2008 yaz na da damgas n vuracak gibi görünüyor. Ocean ve Saint Thomas serisi outdoor ürünlerini Avrupa da tüketicisiyle buluflturan marka, yal n ve minimalist çizgiler tafl yor. ç mekanlar için mutfak ve banyo aksesuarlar üreten firma, d fl mekanlar için masa, sandalye, tabure, bank gruplar, sehpalar, tekerlekli servis arabalar ve raflar üretiyor. Baflar l tasar mc Hans Thyge, bir tasar mc n n çok yönlü olmas gerekti ini söylüyor ve insanlara farkl bak fl aç lar göstermek gerekti ini düflünüyor. Raunkjaer'e göre tasar m detaylarda gizli. Tasar mda canl renklerin de daha önem kazand n belirtiyor tasar mc. ESNEKL K SUNAN ÇÖZÜMLER Hans Thyge Raunkjaer in farkl malzemeleri tasar mla bir araya getirmekteki yetene inin ürünü olan ve Q-Too için tasarlanan UNIT koleksiyonu ise, tamamen uyumlu ve tüketici için maksimum esneklik sunan iç mekan çözümleri oluflturacak 11

12 TASARIM Hans Thyge, bir tasar mc n n çok yönlü olmas gerekti ini söylüyor ve insanlara farkl bak fl aç lar göstermek gerekti ini düflünüyor. Raunkjaer'e göre tasar m detaylarda gizli. Tasar mda canl renklerin de daha önem kazand n belirtiyor tasar mc. flekilde tasarland. Koleksiyondaki ürünler aras nda sofalar, sandalye ve masalar, tabureler, bank gruplar, sehpalar, tekerlekli servis arabalar, raflar, tv&hol konsollar ile mutfak&banyo aksesuarlar yer al yor. Hans Thyge UNIT Koleksiyonu hakk nda flunlar söylüyor: Yeni koleksiyonu olufltururken detaylar ve farkl karakterlerdeki malzemeleri ayn harmanda birlefltirmek için uzun saatler çal flt k. Bunun ötesinde, cam bask formlar için özel bir çal flma yapt k. Uygulad m z bask formlar, güçlü bir grafiksel anlat m n yan nda Poul Kjaerholm a at fta bulunarak, malzeme ve detaylar aras ndaki duygu, görsel bütünlük ve dokuyu ortaya koyuyor. Paslanmaz çeli i y llardan beri tasar mlar mda kullanan Hans Thyge, do al bir malzeme olan paslanmaz çeli in, d fl etkenlerden korunmak için boya ya da kaplama gibi herhangi bir suni kabu a ihtiyaç duymad görüflünde: Malzeme ham ve oldu u gibi. Yüzeyinde meydana gelebilecek çizik ve s yr klar sanki malzemenin bir parças gibi gözüküyor. Buna ek olarak, yüzde yüz el eme i ile uygulanan yüzey polisaj ifllemleri her bir 12

13 parçaya flahsiyet ve özgünlük kazand rd. Paslanmaz çelikten komple bir mobilya koleksiyonu oluflturmak gerçek bir meydan okumayd. Baflard m za inand m z bu meydan okuma sonras ortaya ç kan yeni koleksiyonumuzun, paslanmaz çelik ile farkl malzeme kombinasyon yetene i ve güçlü görselli inden ötürü ebediyen kalaca na inan yoruz. Hans Thyge Raunkjaer n çizgilerinde hayat bulan Q Too UNIT Mobilya Koleksiyonu ndaki banyo&mutfak mobilyalar ile sandalye ve masa gruplar, Copenhagen International Furniture Fair 06 ve Collection Furniture Event Birmingham 07 den sonra Mart 2008 tarihlerinde CNR daki deco ( stanbul Dekorasyon ve Tasar m) Fuar nda ziyaretçileriyle buluflan Q Too, 4-8 Nisan tarihleri aras nda stanbul TÜYAP daki UNICERA Fuar nda Türkiye deki tüketicileri ile buluflturacak. UNIT Mobilya Koleksiyonu, Eylül 06 Londra %100 Design Fuar nda sergilenmeye de er bulundu. Fuar süresince uluslararas tasar m dünyas taraf ndan ilgi ile karfl lanan koleksiyon, ICON Dergisi taraf ndan Ocak 07 say s nda tüm dünyadaki tasar m tutkunlar n n be enisine sunuldu. Geçmifli: 1983 : Kopenhag daki The Danish School of Applied Arts bitirmifltir : Milan/ talya da yaflam fl, Studio George Sowden için tasar m yapm fl ve çeflitli sergilere kat lm flt r : O2 Projesine kat lm flt r. Aarhus/Danimarka da kendi tasar m ofisini kurmufl ve son 14 y ld r Alman, tayan ve Danimarkal müflterileri için tasar mlar yapmaktad r Tasar m Felsefesi : yi tasar m tüketiciyle güçlü iletiflim kurar. Renk, form, orant ve malzeme kombinasyonunu kullanarak tüketiciye iyi bir hikaye anlat r. Q-TOO ürünleri paslanmaz çelikten tasarlanm fl yal n ürünlerdir. Güzellikleri tasar m n sadeli inden ve malzemenin safl ndan gelir. Yarat lan detaylar ürünleri fonksiyonel k lar. 13

14 RÖPORTAJ GAMZE ARAZ EfiK NAZ Hikayesi olan camdan tasar mlar Onlar n camla ilgili hayalleri vard. Cam Oca Vakf nda 2 y l ve dünyan n en iyi cam sanatç lar ile yap lan atölye çal flmalar ndan sonra Camekan markas n yaratt lar. Markan n yarat c ve tasar mc lar ndan Gamze Araz Eflkinazi, Camekan olarak yaratt klar her parçan n bir hikayesi oldu unu söylüyor. Öncelikle Camekan markas nas l ortaya ç kt? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Camekan 3 kiflinin cama olan ortak sevgisinden olufltu. Yasemin Sanl soy ve ben, 2004 ilkbahar nda Cam Oca Vakfi nda Çek usta Petr Novotny ile cam üfleme kursunda tan flt k yaz nda New York da yaflayan kardeflim Serkan, benim cama olan sevgimin en sonunda ellerimde flekil ald n görünce çok heyecanland ve bize bir marka oluflturmam z konusunda srar etti. Sonuç Camekan, 15 aral k 2005 de ilk ürünlerini satmaya bafllad. Sizin camla ve tasar mla tan flma hikayenizi ö renebilir miyiz? Ben 1991 y l nda Bilkent ç mimari ve Çevre Tasar m bölümünden mezun oldum. Cama olan ilgim her tasarlad m mekan n içinde özellikle ayd nlatma elemanlar nda öne ç k yordu. Üniversiteyi bitirdi im sene cam e itimi veren okul say s n n azl ve sanatsal cam üfleme tekni inin pahal l bu ifli ertelememe sebep oldu. 14

15 Önce hayallerimiz vardi. Cama verebilece imiz flekillerin hayalleri... Sonra Cam Oca aç ld stanbul'da. flte o zaman hayallerimizi gerceklefltirebilece imizi anlad k. 2 y l boyunca ve dünyan n en iyi cam sanatç lar ile yap lan atölye çal flmalar ndan sonra Camekan' yaratt k. Hayat m n ak fl içinde hep var olan cam, 2003 y l nda Cam Oca Vakf n n kuruluflu ile hayat m oldu. Daha çok dekoratif objeleriniz ön planda. Kullan ma yönelik tabak, bardak gibi objeler de yap yor musunuz? Dekoratif objelerin yan s ra bardak serimiz var. Ciçeklere olan sevgimizden oluflan vazo serimiz ve geri dönüflüm projeleri ile keflfetti imiz tabak serileri de mevcut. Sizce cam di er malzemelerden farkl k lan özellikleri neler? Bence cam, flimdiye kadar dünyada tan d m z malzemeler aras ndaki en özel olan. Cam, içinde tafl d tüm z tl klarla var olabilen, bir tasar mc n n kullanmak istedi i tüm renkleri transparanl ile yans tabilen, nefesinizi içine üfleyebildi iniz ve 15

16 RÖPORTAJ ona flekil verirken onu dinledi iniz yegane malzemedir. S cakken an nda so ur, s v iken kat lafl r, bal k vam nda iken k r lganlafl r, kor rengindeyken saydamlafl r Bence bir mucizedir, cam. Dikkatinizi onla çal fl rken bir salise bile baflka bir noktaya cevirseniz size ben burday m diye hat rlat r, ya yamulur yer cekimiyle, ya elinizi yakar, s cakl yla, ya da k r l verir gerekli s y alamad nda... Onunla çal fl rken o an yaflatabilen, baflka hiçbir fley düflünmenize izin vermeyen, sizi sizden al p an yaflaman z sa layan mucizevi bir malzemedir. Dekorasyonda cam objelerin yeri konusunda bilgi verebilir misiniz? Bunu belki iki bafll k alt nda toplayabiliriz. ç mimaride veya mimaride tasar ma kat lan cam objeler, veya bu alanlarda tasar m oluflturan cam objeler. Bir mekan n içinde tamamlay c olarak kulland m z dekorasyon elemanlar o mekan n kimli inde ya tamamlay c unsurlar sergilemelidir ya da z tl klar ile dikkat çekmelidir. fiahsi fikrim cam hangi tasar m alan nda, hangi mekanda kullan rsan z kullan n, o müthifl fl ve enerjisi ile var oldu u mekanda fark edilerek par ldayacakt r. Son y llarda dünyada ve Türkiye de tasar m ürünlere olan ilgi giderek art yor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? 16 Son y llarda tasar m ürünlerine olan ilgi artt kça bir

17 tasar mc olarak tasarlaman n keyfini ç kar rken, tasarlad klar m n kullan labilirli i ve dolay s yla sat labilirli i beni daha da memnun edip, tasarlamaya teflvik ediyor. fiu ça da art k insanlar n tüketime odakland dönemde, ellerimizle ürettiklerimizin de er kazanmas, çok ama cok anlaml. Bence insan, insan oldu unu hat rlayabilmek için her ça da elektronik ça nda bile elleriyle üretmeli. Bu son y llardaki butik ve sanat bazl tasar mlara olan ilginin sebebi insanin kendine yak nlaflmaya ve kendini yeniden keflfetmeye çabas n n bir sonucudur. Camekan ürünleri flu anda nerelerden temin edilebiliyor? Ürünlerimiz fluanda stanbul da Niflantafl nda Zmix tasar m ve mobilya ma azas nda ve halen e itimimizi ald mz, üretimimizi yapt m z Beykoz daki Cam Oca Vakf nda, Galatasaray da Arkeo pera dan, Teflvikiye ve stinye Park ta ma azalar olan Mania dan temin edilebilir. Internet ortam nda ise chichiquuen.com portal ndan sat fl yap l yor. Tasar mdaki felsefeniz nedir? Tasar mdaki felsefem Less is more., Form follows function. Tasarlarken gözetti im fley ihtiyaç ve gereklilik bu iki flart varsa o zaman tasarlad m fleyin kendimce sade ve güzelini oluflturmaya, üretmeye çal fl r m. Tasar mda bu ça da bence yapt m fley, tasar m sürecinin yepyeni bir fley oluflturmaktan çok, bugüne kadar edindi im tüm datalar n, bilgilerin çi nenmifl, sindirilmifl ve bence hali yani bana özgün hali. Yarat c l k anlam nda nelerden beslenirsiniz? Fark ndal klar m kaybetmemek için görmeye, duyarl l klar m köreltmemek için hissetmeye, yaflad klar m yans tmak içinse tasarlayarak paylaflmaya çal fl r m. Tüm bunlar yapmak içinse insan olman n gereklerini yerine getirmenin yeterli olaca na inan r m. Elimden geldi ince sanat dallar n, kültür aktivitelerini, güncel yaflam takip ederim. Branfl mla ilgili ölene kadar ö renmeyi, e itilmeyi, dolay s yla hep ö renci kalmay hedefliyorum. Cam Oca Vakf Türkiye de yaflayan tüm tasar mc lar ve sanatç lar için müthifl bir flans. Bu okulu kullanarak hayat mda açt m bu fleffaf sayfada kendi do rular m, güzelliklerim ve tasar mlar mla var olmak niyetim. lham ald m fleyler, k zg nl klar m, nefretim, sevgim, galiba tüm duygular m ama, fark nda olarak etkilendi im do a, tabiat ana, tüm oluflum! Camekan, bizim hayallerini kurdu umuz ve Cam Oca nda uygulamay ö rendi imiz, cam ifllerimizi sergiledi imiz markam z. Yaratt m z her parçan n bir hikayesi var. 17

18 KISA HABER Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa......sirkeci-harem hatt için DO taraf ndan sat n al nan arabal vapurlarda uyguland. Yeni teknoloji ve tasar ma sahip, daha konforlu ve manevra kabiliyeti daha yüksek yeni vapurlarla Sirkeci- Harem aras 8 dakikaya indi. Tasar m tamamen Türk mühendislerince yap lan ve inflas Çeksan Tersanesi'nce gerçeklefltirilen yeni arabal vapurlar, stanbullular'a daha kaliteli ve modern yolculuk imkan sunuyor. Dünyan n en güvenli manevra sistemlerinden birine sahip olan ve ekseninde 360 derece dönebilen tasar ma sahip olan arabal vapurlar, istedi i aç da ve flekilde gidebilme özelli ine sahip. Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa bu arabal vapurlarda uyguland. Sar gazi Meslek Lisesi'ne Schneider Electric'ten ba fl Vekmar Elektrik'ten yap lan kablo ba fl n n yan s ra Schneider Electric Sar gazi Teknik Lisesi'nin ihtiyac olan Alçak Gerilim Da t m ve Ayd nlatma & kompanzasyon panolar n üreterek montaj n gerçeklefltirdi. Ayr ca Schneider bak m ekibinden Say n Ömer Özkan taraf ndan panolar n kullan m ile ilgili olarak Okul Müdürü Aynur Saymaz'a bilgiler verildi. Schneider Electric'e EBSO'dan 3 ödül... Schneider Electric, Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n n gerçeklefltirdi i "2006 EBSO Ödül Töreni"nde birçok dalda ödüle lay k görüldü y l ndan bu yana EBSO'ya üye olan Schneider Electric, 1992 y l ndan bu yana düzenlenen geleneksel EBSO ödül törenlerinden bu y l üç birincilik ödülüyle döndü. Schneider Electric; 2006 y l en yüksek ihracat yapan firmalarda, 2006 y l nda en fazla istihdam gerçeklefltiren firmalarda ve 2006 y l en yüksek yat r m gerçeklefltiren firmalarda olmak üzere 3 dalda birinci oldu. Ayr ca birçok dalda çeflitli dereceler ve baflar belgelerinin de sahibi oldu. Schneider Electric'in Teknik Liselere ba fllar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. 18

19

20 TASARIM TASARIM DÜNYASI stanbul da bulufltu 6-9 Mart 2008 tarihleri aras nda CNR Expo da düzenlenen i-deco stanbul adl fuar, Türkiye nin ve dünyan n önde gelen tasar mc lar yla dekorasyon dünyas n n profesyonellerini buluflturdu stanbul geçti imiz günlerde dev bir tasar m zirvesine sahne oldu. 6-9 Mart 2008 tarihleri aras nda, CNR Expo da, Sine Fuarc l k taraf ndan bu y l ilki gerçeklefltirilen, i- deco stanbul, tasar m dünyas yarat c lar ile profesyonellerini ayn çat alt nda bir araya getirdi. Türkiye ve dünyadan, iç mimarlar, dekoratörler, tasar mc lar, giriflimciler ve tüketiciler; mobilyadan, aksesuara; ayd nlatmadan, bahçe mobilyas na, dekorasyonla ilgili tüm özel tasar m ürünlerini i-deco stanbul - da bulabildiler. stanbul un dekorasyon ve tasar m anlam nda uluslararas buluflma noktas olma misyonu ile yola ç kan, i- deco stanbul a, Türkiye hracatç lar Meclisi, Endüstriyel Tasar mc lar Meslek Kuruluflu ve Mobilya Sanayicileri hracatç lar ve thalatç lar Derne i, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Turizm Atölyesi destek verdi. Fuar n organizasyon komitesinde, Prof. Dr. Önder Küçükerman (Haliç Üniversitesi Rektör Yard mc s ve Endüstri Ürünleri Tasar m Bölüm Baflkan ), Tasar mc Aziz Sar yer, Galeri Haaz n sahibi ve Republica Ajans Baflkan Murat Patavi, ETMK Yön. Kurulu Baflkan Sertaç Ersay n, Türkiye hracatç lar Meclisi Baflkan Dan flman Seda Lafç ve stanbul Büyükflehir Belediyesi 20

21 i-deco stanbul da ilk kez fuara özel bir kütüphane haz rland. Fuar ziyaretçilerini, sektörün önde gelen süreli yay nlar ve kitaplar n n yer ald, fuaye için özel olarak tasarlanan i-deco kütüphanesi karfl lad. Baflkan Dan flman ve Turizm Atölyesi Genel Koordinatörü Tülin Ersöz gibi isimler yer ald. Fuar n aç l fl, Devlet Bakan Kürflat Tüzmen, talya dan Avrupa Mobilya Üreticileri Federasyonu Baflkan Calixto Valenti ve Federasyonun Onursal Baflkan Rodrigo Rodrigez taraf ndan gerçeklefltirildi. SON TRENDLER SERG LEND Fuar n içinde bir hol, fuar n kalbi olarak nitelenen i-deas tasar m alan na ayr ld. -deas tasar m alan nda, ziyaretçiler sektördeki son trendleri, özel olarak dizayn edilmifl bu farkl konseptte izlediler. -deas da, ünlü tasar mc lar n özel sergileri, audio visual alanlar ve s ra d fl konsept tasar mlar n yer alaca özel bölümler yer al yordu. i-deas alan nda, Koleksiyon, BMS, Megaron, Derin, Autoban ve Haaz Galeri nin özel tasar m ürünleri de sergilendi. Murat Patavi nin küratörlü ünde düzenlenen i-deas alan nda Koray Malhan, Derin Sar yer, Aziz Sar yer, Tanju Özelgin, Arif Özden, Defne Koz, Bülend Özden, Mehmet Ermiyagil in fuara özel tasar mlar da sunuldu. D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan düzenlenen Ulusal Mobilya Tasar m Yar flmas sonucu ödül kazanan yar flmac lar n tasar mlar n n sergilenmesi, uluslararas tasar m süreçlerinin sanatsal bir flekilde aktar ld k sa filmlerin gösterimleri, gelece in evi tasar m ve yabanc tasar mc lar n seminerlerine 21

22 TASARIM Arap ülkeleri ve Rusya dan çok say da zenginin de davet edildi i, birbirinden farkl etkinliklere imza atan i-deco stanbul u, 4 gün süre ile 15 binin üzerinde kifli ziyaret etti. de yer verildi. i-deas tasar m alan n n içinde, yarataca fakl bir konsept ile yer alan Bebek teki Lucca Cafe Bistro, -deco Fuar Partisine de ev sahipli i yapt. TASARIMIN USTALARI GELD Fuar için, Rosita Missoni, Christian Lacroix, Noe Duchaufour - Lawrance, Zaha Hadid, Paola Navone, Tom Dixon, Karim Rashid, Konstantin Grcic in de aralar nda bulundu u 30 yabanc tasar mc ve Frame, Wallpaper, Living ETC, Interior Design, Elle Decor UK gibi dekorasyon dergilerinin editörleri stanbul a davet edildi. Frame Dergisi Türkiye deki ilk say s n i-deco stanbul a ay rd. Tasar mc lar taraf ndan merakla beklenen, dünyaca ünlü tasar m dergisi Frame in Türkiye de yay nlanacak olan ilk say s ; i-deco stanbul un fuar katalogu ile birlikte Mart ay nda okuyucular ile bulufluyor. i-deco stanbul da ilk kez fuara özel bir kütüphane haz rland. Fuar ziyaretçilerini, sektörün önde gelen süreli yay nlar ve kitaplar n n yer ald, fuaye için özel olarak tasarlanan i-deco kütüphanesi karfl lad. Dünyaca ünlü d fl mekan mobilyalar markas Dedon ile fuar cafelerini tasarlad. Fuar n cafelerini, 20 y ll k geçmifli ile bünyesindeki tasar m gurubu ve ithal etti i ürünlerle gündem belirleyen O Design, temsilcisi oldu u dünyaca ünlü Alman markas Dedon ürünleri ile tasarl yor. 22 Arap ülkeleri ve Rusya dan çok say da zenginin de davet edil-

23 di i, birbirinden farkl etkinliklere imza atan i-deco stanbul u, 4 gün süre ile 15binin üzerinde kifli ziyaret etti. Paflabahçe Cam San, Fatih K ral Mobilya, Deco Center Vanelli, BMS, Megaron, Derin Design, Autoban, Fiesta, BRETZ Mobilya, TS Tasar m - T Selection, Estetik Deri Tekstil, SMET Mobilya - Fendi; Beby italy, Giorgetti, Promemoria, Tresserra; Barovier & Toso; Armani/Casa; ÖZVERLER Resim Çerçeve, EV ST, CASA Mobilya, By kepi, METE BRONZ Mobilya, Sihir Mobilya - Natuzzi, Selvi Hal c l k, N Design, NURHAS Mobilya, Yedi Sanat - Cahide Erel, Dört Mevsim Mobilya ve Dekorasyon - Siple Life Home, Askar Tasar m Tekstil - Casa de Ella, Sahne Mobilya, N L Mobilya, Rose Home Textile, Derba Tekstil - Ashley Wilde, Kai, Sem Parke, Ayga Tekstil - Prestigious Textiles; Voyage Decoration, Globaltex; Fryetts, Ferinox Paslanmaz - Mosaicana, Inoxwater, Candafl Avize Highlight, Ketenci Mensucat, ABM D fl Tic., Özartafl Avize, INART Ofis Dekorasyon, Ayfle Leyla Köken, stanbul Paslanmaz Çelik, OBA Perdesan Perde, ARTI Mimarl k, Permoda Tekstil, Hare Tasar m ve Dekorasyon, MOB Mobilya ve ç Mimarl k, Yan kç o lu Mobilya - AMBIANCE, Huni Makina Ahflap, O DES GN - Dedon, Villa Collection, Lam Lee, Mathias, Roberti Tarran, MelogranoBlu, Spini, Ideca, ELV N Tekstil Perde, P NA Tekstil Mobilya, RADEL Yap Market, BMS Büro Mobilyalar, B VE C Organizasyon 23

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı