Des gn. Schneider. Mart-Nisan Y l: 1 Say : 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Mart-Nisan Y l: 1 Say : 8"

Transkript

1 Des gn Schneider Mart-Nisan Y l: 1 Say : 8 ÇEL N GÜCÜ, AHfiABIN YUMUfiAKLI I, CAMIN fieffafli I HANS THYGE RAUNKJAER/ CAMDAN TASARIMLAR GAMZE ARAZ EfiK NAZ / TASARIM DÜNYASININ GENÇ YETENE DAN BENREYTAN

2

3 Gelece i flekillendirmeye davetliyiz. "A açlar yeryüzünün gökkubbeye yazd fliirlerdir. Ama biz onlar devirir ve bofllu umuzu kaydedebilmek için ka da dönüfltürürüz " diyor Lübnanl yazar Khalil Gibran. Gibran'a göre kalbimizi sevgiyle dolduramad m z ya da onu ifade edecek bir flark bulamad m z zaman yazmaya bafllar z. Gibran' n yaflad 1900'lü y llar n bafl nda, a açlar sadece yeryüzünün gökkubeye yazd fliirlerdi, ama ya günümüzde? Dünyam zda yak n zamanda tükenecek s n rl do al kaynaklar göz önüne ald m zda çok baflka bir anlam kazan yor. Art k bu kaynaklar n geri döndürülmesi felsefesi ve bunun bir yaflam tarz olarak benimsenmesi gündemimizi hakl olarak devaml meflgul etmekte. Bütün bunlar n mimari yans mas ise tamamiyle do al malzemelerin kullan ld, az enerji tüketen ve bu enerjiyi günefl fl ndan elde eden ekolojik yap lar olarak ç k yor karfl m za. Uzmanlara göre do adaki her canl n n ihtiyaçlar n n yine do ay gözlemleyerek, O nu model alarak karfl lanmas gerekiyor. Nas l bitkiler yaflamlar boyunca etraf ndaki di er bitkilerle, hayvanlarla hatta do a olaylar yla ortak bir yaflam döngüsü içindeyse, ekolojik yap ve do a aras ndaki iliflkinin de aynen bu düzene göre kurulmas gerekti i belirtiliyor. Bu iliflki sadece evler için de il ekokentler ba lam nda da de erlendiriliyor. "Çocuklar n z sizin çocuklar n z de il, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat' n o ullar ve k zlar, Siz yays n z, çocuklar n z ise sizden çok ilerilere at lm fl oklar " Sevgili Okurlar, Bahar yüre inde saklayan k fl mevsimine elveda dedi imiz flu günlerde, Khalil Gibran' n Çocuklar n n hedeflerine ulaflmas ve halen do al kaynaklar n süsledi i bir dünyada yaflayabilmeleri için gerek kurum, gerekse kiflisel olarak gelece i flekillendirmeye davetliyiz. Do a bizden bunu istiyor ve bekliyor. Sayg lar mla, fierife Oktay electric.com

4 mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör fierife Oktay Yay n Kurulu Meltem Çak c U ur Oktar lker flgör 20 Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks: Bask Esen Ofset Matbaac l k Sanayi ve Ticaret A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Mart-Nisan Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 40 4

5 6 METROPOL L FE 10 TASARIM Hans Thyge Raunkjaer Çeli in gücü, ahflab n yumuflakl, cam n fleffafl 14 RÖPORTAJ Gamze Araz Eflkinazi Hikayesi olan camdan tasar mlar 20 TASARIM Tasar m dünyas stanbul da bulufltu 24 TASARIM Dan Benreytan Tasar m dünyas n n genç yetene i 28 RÖPORTAJ Bora Tuncer Schneider Electric in büyüme h z 32 TASARIM Nigel Peake Habitat ödüllü tasar mc 34 RÖPORTAJ Gimmi Baldinini Baldinini nin sahibi ve tasar mc s 40 RÖPORTAJ Bernard Larrouturou Inovasyon 44 fieh R&MODA Tuvana Büyükç nar Bu yaz çok e lenceli geçecek 46 RÖPORTAJ Emrah Tekdemir PKS Profilüks ü anlatt 48 GEZ Beyaz flehir Lizbon 62 PROJE KA Golf Belek 66 SOSYAL SORUMLULUK Türk Kalp Vakf 5

6 METROPOL LIFE Uluslararas yap 2008 stanbul Fuar Uluslararas Yap stanbul Fuar, Yap sektörünün bütün bileflenlerini bir araya getiren en büyük ve en önemli yap fuar olma özelli ini 1978 den bu yana sürdürmektedir. Düzenlendi i ilk y ldan beri sektör profesyonellerinin verdikleri destek ve katk yla her y l büyüyerek kat l mc ve ziyaretçi say s n artt rmay baflaran YAPI 2008 fuar 30 Nisan 2008 de stanbul TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleflecek m2 alanda, 10 ayr salonda, üretim alanlar na göre gruplanm fl 800 kat l mc yla gerçekleflecek olan Uluslararas Yap stanbul Fuar "Türk Yap Sektörünün En Büyük Fuar " niteli inde olmas yla dikkat çekiyor Tarih30 Nisan - 04 May s 2008 Yer Tüyap Fuar Merkezi Beylikdüzü / stanbul Çocuklar n hayallerindeki filmler yar flacak Garanti Mini Bank 5. Uluslararas Çocuk Filmleri Festivali öncesinde düzenlenen Filmimin Hikayesi yar flmas na son kat l m tarihi 24 Mart olarak belirlendi. Garanti Mini Bank 5. Uluslararas Çocuk Filmleri Festivali, Garanti Bankas ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakf n n (TÜRSAK) ifl birli iyle Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Festival öncesinde düzenlenen Filmimin Hikayesi yar flmas na, 7-11 yafl grubundaki çocuklar, hayallerindeki filmin hikayesini yazarak 24 Mart a kadar baflvurabilecekler. Seçilen 50 hikayenin yazar, 25 Nisan da düzenlenecek ödül töreninde plaketlerini ve içinde hikayelerinin yer ald kitaplar n alacak. Yar flmaya 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 do umlu ilkö retim ö rencileri, en fazla 2 sayfal k hikayeleriyle kat labilecekler. Çocuklar, hikayelerini TÜRSAK Vakf n n G. Erol Dernek Sokak, Hanif Han 11/2 Beyo lu stanbul adresine posta yoluyla veya internet adresine e-posta yoluyla gönderebilecekler. Tarih: 12/03/ /04/2008 Yer: Santralistanbul, Eyüp, stanbul Düzenleyen: B LG M MARLIK ve VitrA Detayl Bilgi: T: (212) Wolda - Wordlwide Logo Design Annual Ödülleri Wolda, dünya çap nda bir y l içinde yap lm fl en iyi logo ve trademark ifllerini de erlendiren önemli bir grafik tasar m ödülü. Ayn zamanda dünyan n 65 in üzerinde uluslar aras tasar m birli i taraf ndan desteklenen tek yar flma etkinli i. Eulda (European Logo Design Annual) n n baflar s yla ilerletilen Wolda n n misyonu, görsel iletiflimde mükemmelli i teflvik etmek ve hayatlar n bu meslek alan nda çal flarak kazanan grafikerlere hak ettikleri tan n rl kazand rmak. Organziasyon, dünyan n her yan ndan tasar mc lar, ajanslar, stüdyolar ve ö rencilere aç k. Wolda 2008 e kat lmak için, 1 Ocak 2007 ila 31 Aral k 2007 aras nda yay nlanm fl her logo gönderilebilir. Ödüllere son baflvuru tarihi ise 20 May s 2008.

7 LEE nin 50 bin Euro ödüllü Make History foto raf yar flmas nda finale do ru Gerçek hayatlar, gerçek mekânlar, gerçek insanlar ve bu anlar belgeleyen gerçek foto raflar Ünlü jean markas LEE nin Make History Foto raf Yar flmas nda finale do ru geliniyor. ki y l boyunca devam eden ve 2008 Eylül de son bulacak foto raf yar flmas nda konsept; Gerçek insanlar taraf ndan anlat lan gerçek hikâyeler Gerçek hayatlar, gerçek mekânlar, gerçek insanlar ve bu anlar belgeleyen gerçek foto raflar Avrupa çap nda bafllat lan ve 18 yafl ndan büyük tüm amatör/profesyonel foto rafç lara aç k yar flmada ödül ise 50 bin Euro. Yar flmaya kat lmak isteyenlerin, 800X600 pixel ve 72 dpi l k jpg format nda foto raflar n, nerede ve ne zaman çekildi ini de içeren maksimum 250 karakterli k sa hikayesi ile yollamalar gerekiyor. Yar flma ile ilgili detayl bilgi ve baflvuru formlar adresindeki web sitesinden temin edilebilir. VitrA ile Mimari Keflif: Viyana Chicago Sergisi stanbul Bilgi Üniversitesi nin Mimari Tasar m Yüksek Lisans Program B LG -M MARLIK ve VitrA n n iflbirli iyle gerçeklefltirilen VitrA ile Mimari Keflif: Viyana Chicago - Metropol ve Mimarl k bafll kl sergi, 12 Mart ta kap lar n ziyaretçilere açacak. Santralistanbul da düzenlenecek serginin aç l fl günü, Metropol ve Mimarl k konulu bir panel de düzenlenecek. Sergi, Viyana ve Chicago metropollerini Kentler, Mimarlar ve Kamusal Alanlar olmak üzere üç ana bafll k alt nda ele al yor. Tarih: 12/03/ /04/2008 Yer: Santralistanbul, Eyüp, stanbul Düzenleyen: B LG M MARLIK ve VitrA Detayl Bilgi: T: (212) kad n ressam 8 bak fl Yetenek Sanat Merkezi 8 Mart-26 Nisan 2008 tarihlerinde Demet Yersel, Dilek fliksel, Gülseren Südor, Gülsün Erbil, Hale Sontafl, Mina Sanver, Nevbahar Aksoy, Neveser Aksoy dan 8 kad n ressam 8 bak fl sergisini sunuyor. Resimlerinde iki ana ve iç içe örülü temalar var: Kad n ve hüzün. Yaflad klar ve yaflayacaklar ile, beraberlikleri ve iletiflimsizlikleri ile bu gölge figürler, belli belirsiz kent silüetleri önünde yer al yor. 7

8 METROPOL LIFE FUAR TAKViMi Kuzey Güney Do u Bat Foto raf Sergisi Diyarbak r'da Tarih : 07/03/ /03/2008 Yer : Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi Kültür Merkezi, Diyarbak r Su Politikalar Kongresi (20-22 Mart 2008) Tarih: Mart 2008 Yer: Ankara TMMOB nflaat Mühendisleri Odas, Mart 2008 tarihleri aras nda 2. Su Politikalar Kongresi ni düzenliyor. 20. Uluslararas Yap ve Yaflam Kongresi (20-23 Mart 2008) Türkiye de mimarl k, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda s k nt l bir dönüflüm süreci yaflamaktad r. European Workshop (28 Nisan-2 May s 2008) Tarih: 28 Nisan - 2 May s 2008 Yer: 9 Eylül Üniversitesi / zmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü taraf ndan 28 Nisan 02 May s 2008 tarihleri aras nda Avrupa Uluslararas Ö renci Çal fltay European Workshop 2008 düzenlenecektir. Soyut ustas Zekai Ormanc dan 40. y l sergisi Modern Türk Soyut gelene inin önde gelen isimlerinden ressam Zekai Ormanc n n 40. Y l Sergisi, fl Sanat Kibele Galerisi nde. 19 fiubat - 29 Mart 2008 tarihleri aras nda gezilebilecek sergide Ormanc n n 60 a yak n eseri yer alacak. Sanat yaflam boyunca ulusal ve uluslararas pek çok karma sergide yer alan Zekai Ormanc, 31 kiflisel sergi açt. Hem resmi hem özel kurum ve kurulufllar n açt yar flmal sergilerden birçok ödülü bulunan Ormanc n n yap tlar, yurtiçi ve yurtd fl nda birçok müze ve özel koleksiyonlarda yer al yor. Sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, her gün 10:00-19:00 saatleri aras nda izlenebilir. Yer: fl Sanat Kibele Sanat Galerisi, fl Sanat Kültür Merkezi, fl Kuleleri Levent Tel: y ldönümünde Cahit Burak sergisi Ölümünün 14. y ldönümünde Cahit Burak bir sergiyle an l yor. Sanatç n n eserleri 1 Mart tan itibaren adresli internet sitesinde görülebilecek. Küratörlü ünü Haflim Nur Gürel in yapt ve Burak n resimlerindeki kad nlara ve sofralara odaklanan 2 yaz yazd sergi, 1 Mart tan itibaren adresli internet sitesinde görülebilecek. Öte yandan, Cihat Burak tüm yönleriyle tan mak isteyenler için de stanbul Modern deki Cihat Burak Retrospektifi, 23 Mart 2008 tarihine kadar gezilebilecek. 8

9

10 TASARIM HANS THYGE RAUNKJAER Çeli in gücü, ahflab n yumuflakl, cam n fleffafl Danimarkal tasar mc Hans Thyge Raunkjaer, Q Too için tasarlad aksesuar ve mobilyalar yla büyük be eni topluyor. Ünlü tasar mc farkl malzemeleri bir araya getirmekteki ustal yla dikkat çekiyor. 10

11 Türkiye de h zla büyüyen dekorasyon dünyas na yeni kat lan markalardan biri olan Q Too, yal n ve ifllevsel çizgileriyle dikkat çekiyor. Address stanbul Al flverifl Merkezi'nde bir ma azas olan Q Too'nun be enilen aksesuar ve mobilyalar nda imzas olan isim ise Danimarkal tasar mc s Hans Thyge Raunkjaer. Danimarka'da 2005 y l n n en iyi mobilya ve aksesuvar tasar mc s seçilen Raunkjaer, ev ve ofisler için farkl tasar mlar yap yor. Üç y ld r Q Too ile çal flan tasar mc, markan n yarat m sürecinde, pazarlamadan logoya, ma aza dizayn na kadar her fleyle yak ndan ilgileniyor. Raunkjaer'in tasar mlar ndaki en dikkat çekici fley; paslanmaz çelikten vazgeçememesi. Çünkü kendisi bu malzemenin do al oldu unu ve insan yans tt n düflünüyor. En sevdi i malzeme olan paslanmaz çeli i ahflap, kumafl, demir gibi materyallerle birlefltirip minimalist tasar mlara imza at yor Raunkjaer. Onun tasar mlar, cam n fleffafl, çeli in gücü ve ahflab n yumuflakl n n yan s ra lakenin parlakl ve derininin asaletini kullanarak tasar ma önem verenleri cezbediyor. Q Too taraf ndan Unit koleksiyonu ad alt nda üretilen, paslanmaz çelik iskeletli Qbic Sofa siyah deri seçene iyle de dikkat çekiyor. Üretiminde yüksek kaliteli derilerin kullan ld kanepe her zamanki Q Too çizgilerini tafl yarak, yal nl k zarafet ve fonksiyonelli i bir arada sunuyor. Hans Thyge'nin tasarlad O-Zone ve Mojo Platform orta sehpalar da yeni üretilen di er ürünler aras nda yer al yor. Danimarka'da büyük be eni kazanan orta sehpalar, yüksek kaliteli lake boyal, siyah, beyaz, k rm z ve turuncu renkler olmak üzere dört farkl seçenekle sunuluyor. O-Zone sehpalar n formlar ve farkl renk alternatifleri, birden fazla sehpan n bir arada kullan labilmesine imkân sa l yor. Günefl gözlü ünden esinlenerek tasarlanan Mojo Platfrom sehpalar ise evinde canl l k ve farkl l k görmek isteyenlerin be enisine sunuluyor. Tamam teak ve paslanmaz çelikten üretilen Hans Thyge tasar m indoor ve outdoor ürünler, 2008 yaz na da damgas n vuracak gibi görünüyor. Ocean ve Saint Thomas serisi outdoor ürünlerini Avrupa da tüketicisiyle buluflturan marka, yal n ve minimalist çizgiler tafl yor. ç mekanlar için mutfak ve banyo aksesuarlar üreten firma, d fl mekanlar için masa, sandalye, tabure, bank gruplar, sehpalar, tekerlekli servis arabalar ve raflar üretiyor. Baflar l tasar mc Hans Thyge, bir tasar mc n n çok yönlü olmas gerekti ini söylüyor ve insanlara farkl bak fl aç lar göstermek gerekti ini düflünüyor. Raunkjaer'e göre tasar m detaylarda gizli. Tasar mda canl renklerin de daha önem kazand n belirtiyor tasar mc. ESNEKL K SUNAN ÇÖZÜMLER Hans Thyge Raunkjaer in farkl malzemeleri tasar mla bir araya getirmekteki yetene inin ürünü olan ve Q-Too için tasarlanan UNIT koleksiyonu ise, tamamen uyumlu ve tüketici için maksimum esneklik sunan iç mekan çözümleri oluflturacak 11

12 TASARIM Hans Thyge, bir tasar mc n n çok yönlü olmas gerekti ini söylüyor ve insanlara farkl bak fl aç lar göstermek gerekti ini düflünüyor. Raunkjaer'e göre tasar m detaylarda gizli. Tasar mda canl renklerin de daha önem kazand n belirtiyor tasar mc. flekilde tasarland. Koleksiyondaki ürünler aras nda sofalar, sandalye ve masalar, tabureler, bank gruplar, sehpalar, tekerlekli servis arabalar, raflar, tv&hol konsollar ile mutfak&banyo aksesuarlar yer al yor. Hans Thyge UNIT Koleksiyonu hakk nda flunlar söylüyor: Yeni koleksiyonu olufltururken detaylar ve farkl karakterlerdeki malzemeleri ayn harmanda birlefltirmek için uzun saatler çal flt k. Bunun ötesinde, cam bask formlar için özel bir çal flma yapt k. Uygulad m z bask formlar, güçlü bir grafiksel anlat m n yan nda Poul Kjaerholm a at fta bulunarak, malzeme ve detaylar aras ndaki duygu, görsel bütünlük ve dokuyu ortaya koyuyor. Paslanmaz çeli i y llardan beri tasar mlar mda kullanan Hans Thyge, do al bir malzeme olan paslanmaz çeli in, d fl etkenlerden korunmak için boya ya da kaplama gibi herhangi bir suni kabu a ihtiyaç duymad görüflünde: Malzeme ham ve oldu u gibi. Yüzeyinde meydana gelebilecek çizik ve s yr klar sanki malzemenin bir parças gibi gözüküyor. Buna ek olarak, yüzde yüz el eme i ile uygulanan yüzey polisaj ifllemleri her bir 12

13 parçaya flahsiyet ve özgünlük kazand rd. Paslanmaz çelikten komple bir mobilya koleksiyonu oluflturmak gerçek bir meydan okumayd. Baflard m za inand m z bu meydan okuma sonras ortaya ç kan yeni koleksiyonumuzun, paslanmaz çelik ile farkl malzeme kombinasyon yetene i ve güçlü görselli inden ötürü ebediyen kalaca na inan yoruz. Hans Thyge Raunkjaer n çizgilerinde hayat bulan Q Too UNIT Mobilya Koleksiyonu ndaki banyo&mutfak mobilyalar ile sandalye ve masa gruplar, Copenhagen International Furniture Fair 06 ve Collection Furniture Event Birmingham 07 den sonra Mart 2008 tarihlerinde CNR daki deco ( stanbul Dekorasyon ve Tasar m) Fuar nda ziyaretçileriyle buluflan Q Too, 4-8 Nisan tarihleri aras nda stanbul TÜYAP daki UNICERA Fuar nda Türkiye deki tüketicileri ile buluflturacak. UNIT Mobilya Koleksiyonu, Eylül 06 Londra %100 Design Fuar nda sergilenmeye de er bulundu. Fuar süresince uluslararas tasar m dünyas taraf ndan ilgi ile karfl lanan koleksiyon, ICON Dergisi taraf ndan Ocak 07 say s nda tüm dünyadaki tasar m tutkunlar n n be enisine sunuldu. Geçmifli: 1983 : Kopenhag daki The Danish School of Applied Arts bitirmifltir : Milan/ talya da yaflam fl, Studio George Sowden için tasar m yapm fl ve çeflitli sergilere kat lm flt r : O2 Projesine kat lm flt r. Aarhus/Danimarka da kendi tasar m ofisini kurmufl ve son 14 y ld r Alman, tayan ve Danimarkal müflterileri için tasar mlar yapmaktad r Tasar m Felsefesi : yi tasar m tüketiciyle güçlü iletiflim kurar. Renk, form, orant ve malzeme kombinasyonunu kullanarak tüketiciye iyi bir hikaye anlat r. Q-TOO ürünleri paslanmaz çelikten tasarlanm fl yal n ürünlerdir. Güzellikleri tasar m n sadeli inden ve malzemenin safl ndan gelir. Yarat lan detaylar ürünleri fonksiyonel k lar. 13

14 RÖPORTAJ GAMZE ARAZ EfiK NAZ Hikayesi olan camdan tasar mlar Onlar n camla ilgili hayalleri vard. Cam Oca Vakf nda 2 y l ve dünyan n en iyi cam sanatç lar ile yap lan atölye çal flmalar ndan sonra Camekan markas n yaratt lar. Markan n yarat c ve tasar mc lar ndan Gamze Araz Eflkinazi, Camekan olarak yaratt klar her parçan n bir hikayesi oldu unu söylüyor. Öncelikle Camekan markas nas l ortaya ç kt? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Camekan 3 kiflinin cama olan ortak sevgisinden olufltu. Yasemin Sanl soy ve ben, 2004 ilkbahar nda Cam Oca Vakfi nda Çek usta Petr Novotny ile cam üfleme kursunda tan flt k yaz nda New York da yaflayan kardeflim Serkan, benim cama olan sevgimin en sonunda ellerimde flekil ald n görünce çok heyecanland ve bize bir marka oluflturmam z konusunda srar etti. Sonuç Camekan, 15 aral k 2005 de ilk ürünlerini satmaya bafllad. Sizin camla ve tasar mla tan flma hikayenizi ö renebilir miyiz? Ben 1991 y l nda Bilkent ç mimari ve Çevre Tasar m bölümünden mezun oldum. Cama olan ilgim her tasarlad m mekan n içinde özellikle ayd nlatma elemanlar nda öne ç k yordu. Üniversiteyi bitirdi im sene cam e itimi veren okul say s n n azl ve sanatsal cam üfleme tekni inin pahal l bu ifli ertelememe sebep oldu. 14

15 Önce hayallerimiz vardi. Cama verebilece imiz flekillerin hayalleri... Sonra Cam Oca aç ld stanbul'da. flte o zaman hayallerimizi gerceklefltirebilece imizi anlad k. 2 y l boyunca ve dünyan n en iyi cam sanatç lar ile yap lan atölye çal flmalar ndan sonra Camekan' yaratt k. Hayat m n ak fl içinde hep var olan cam, 2003 y l nda Cam Oca Vakf n n kuruluflu ile hayat m oldu. Daha çok dekoratif objeleriniz ön planda. Kullan ma yönelik tabak, bardak gibi objeler de yap yor musunuz? Dekoratif objelerin yan s ra bardak serimiz var. Ciçeklere olan sevgimizden oluflan vazo serimiz ve geri dönüflüm projeleri ile keflfetti imiz tabak serileri de mevcut. Sizce cam di er malzemelerden farkl k lan özellikleri neler? Bence cam, flimdiye kadar dünyada tan d m z malzemeler aras ndaki en özel olan. Cam, içinde tafl d tüm z tl klarla var olabilen, bir tasar mc n n kullanmak istedi i tüm renkleri transparanl ile yans tabilen, nefesinizi içine üfleyebildi iniz ve 15

16 RÖPORTAJ ona flekil verirken onu dinledi iniz yegane malzemedir. S cakken an nda so ur, s v iken kat lafl r, bal k vam nda iken k r lganlafl r, kor rengindeyken saydamlafl r Bence bir mucizedir, cam. Dikkatinizi onla çal fl rken bir salise bile baflka bir noktaya cevirseniz size ben burday m diye hat rlat r, ya yamulur yer cekimiyle, ya elinizi yakar, s cakl yla, ya da k r l verir gerekli s y alamad nda... Onunla çal fl rken o an yaflatabilen, baflka hiçbir fley düflünmenize izin vermeyen, sizi sizden al p an yaflaman z sa layan mucizevi bir malzemedir. Dekorasyonda cam objelerin yeri konusunda bilgi verebilir misiniz? Bunu belki iki bafll k alt nda toplayabiliriz. ç mimaride veya mimaride tasar ma kat lan cam objeler, veya bu alanlarda tasar m oluflturan cam objeler. Bir mekan n içinde tamamlay c olarak kulland m z dekorasyon elemanlar o mekan n kimli inde ya tamamlay c unsurlar sergilemelidir ya da z tl klar ile dikkat çekmelidir. fiahsi fikrim cam hangi tasar m alan nda, hangi mekanda kullan rsan z kullan n, o müthifl fl ve enerjisi ile var oldu u mekanda fark edilerek par ldayacakt r. Son y llarda dünyada ve Türkiye de tasar m ürünlere olan ilgi giderek art yor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? 16 Son y llarda tasar m ürünlerine olan ilgi artt kça bir

17 tasar mc olarak tasarlaman n keyfini ç kar rken, tasarlad klar m n kullan labilirli i ve dolay s yla sat labilirli i beni daha da memnun edip, tasarlamaya teflvik ediyor. fiu ça da art k insanlar n tüketime odakland dönemde, ellerimizle ürettiklerimizin de er kazanmas, çok ama cok anlaml. Bence insan, insan oldu unu hat rlayabilmek için her ça da elektronik ça nda bile elleriyle üretmeli. Bu son y llardaki butik ve sanat bazl tasar mlara olan ilginin sebebi insanin kendine yak nlaflmaya ve kendini yeniden keflfetmeye çabas n n bir sonucudur. Camekan ürünleri flu anda nerelerden temin edilebiliyor? Ürünlerimiz fluanda stanbul da Niflantafl nda Zmix tasar m ve mobilya ma azas nda ve halen e itimimizi ald mz, üretimimizi yapt m z Beykoz daki Cam Oca Vakf nda, Galatasaray da Arkeo pera dan, Teflvikiye ve stinye Park ta ma azalar olan Mania dan temin edilebilir. Internet ortam nda ise chichiquuen.com portal ndan sat fl yap l yor. Tasar mdaki felsefeniz nedir? Tasar mdaki felsefem Less is more., Form follows function. Tasarlarken gözetti im fley ihtiyaç ve gereklilik bu iki flart varsa o zaman tasarlad m fleyin kendimce sade ve güzelini oluflturmaya, üretmeye çal fl r m. Tasar mda bu ça da bence yapt m fley, tasar m sürecinin yepyeni bir fley oluflturmaktan çok, bugüne kadar edindi im tüm datalar n, bilgilerin çi nenmifl, sindirilmifl ve bence hali yani bana özgün hali. Yarat c l k anlam nda nelerden beslenirsiniz? Fark ndal klar m kaybetmemek için görmeye, duyarl l klar m köreltmemek için hissetmeye, yaflad klar m yans tmak içinse tasarlayarak paylaflmaya çal fl r m. Tüm bunlar yapmak içinse insan olman n gereklerini yerine getirmenin yeterli olaca na inan r m. Elimden geldi ince sanat dallar n, kültür aktivitelerini, güncel yaflam takip ederim. Branfl mla ilgili ölene kadar ö renmeyi, e itilmeyi, dolay s yla hep ö renci kalmay hedefliyorum. Cam Oca Vakf Türkiye de yaflayan tüm tasar mc lar ve sanatç lar için müthifl bir flans. Bu okulu kullanarak hayat mda açt m bu fleffaf sayfada kendi do rular m, güzelliklerim ve tasar mlar mla var olmak niyetim. lham ald m fleyler, k zg nl klar m, nefretim, sevgim, galiba tüm duygular m ama, fark nda olarak etkilendi im do a, tabiat ana, tüm oluflum! Camekan, bizim hayallerini kurdu umuz ve Cam Oca nda uygulamay ö rendi imiz, cam ifllerimizi sergiledi imiz markam z. Yaratt m z her parçan n bir hikayesi var. 17

18 KISA HABER Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa......sirkeci-harem hatt için DO taraf ndan sat n al nan arabal vapurlarda uyguland. Yeni teknoloji ve tasar ma sahip, daha konforlu ve manevra kabiliyeti daha yüksek yeni vapurlarla Sirkeci- Harem aras 8 dakikaya indi. Tasar m tamamen Türk mühendislerince yap lan ve inflas Çeksan Tersanesi'nce gerçeklefltirilen yeni arabal vapurlar, stanbullular'a daha kaliteli ve modern yolculuk imkan sunuyor. Dünyan n en güvenli manevra sistemlerinden birine sahip olan ve ekseninde 360 derece dönebilen tasar ma sahip olan arabal vapurlar, istedi i aç da ve flekilde gidebilme özelli ine sahip. Özel tasar m elektrik tahrikli 'Voith Schneider' pervaneler Türkiye'de ilk defa bu arabal vapurlarda uyguland. Sar gazi Meslek Lisesi'ne Schneider Electric'ten ba fl Vekmar Elektrik'ten yap lan kablo ba fl n n yan s ra Schneider Electric Sar gazi Teknik Lisesi'nin ihtiyac olan Alçak Gerilim Da t m ve Ayd nlatma & kompanzasyon panolar n üreterek montaj n gerçeklefltirdi. Ayr ca Schneider bak m ekibinden Say n Ömer Özkan taraf ndan panolar n kullan m ile ilgili olarak Okul Müdürü Aynur Saymaz'a bilgiler verildi. Schneider Electric'e EBSO'dan 3 ödül... Schneider Electric, Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n n gerçeklefltirdi i "2006 EBSO Ödül Töreni"nde birçok dalda ödüle lay k görüldü y l ndan bu yana EBSO'ya üye olan Schneider Electric, 1992 y l ndan bu yana düzenlenen geleneksel EBSO ödül törenlerinden bu y l üç birincilik ödülüyle döndü. Schneider Electric; 2006 y l en yüksek ihracat yapan firmalarda, 2006 y l nda en fazla istihdam gerçeklefltiren firmalarda ve 2006 y l en yüksek yat r m gerçeklefltiren firmalarda olmak üzere 3 dalda birinci oldu. Ayr ca birçok dalda çeflitli dereceler ve baflar belgelerinin de sahibi oldu. Schneider Electric'in Teknik Liselere ba fllar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. 18

19

20 TASARIM TASARIM DÜNYASI stanbul da bulufltu 6-9 Mart 2008 tarihleri aras nda CNR Expo da düzenlenen i-deco stanbul adl fuar, Türkiye nin ve dünyan n önde gelen tasar mc lar yla dekorasyon dünyas n n profesyonellerini buluflturdu stanbul geçti imiz günlerde dev bir tasar m zirvesine sahne oldu. 6-9 Mart 2008 tarihleri aras nda, CNR Expo da, Sine Fuarc l k taraf ndan bu y l ilki gerçeklefltirilen, i- deco stanbul, tasar m dünyas yarat c lar ile profesyonellerini ayn çat alt nda bir araya getirdi. Türkiye ve dünyadan, iç mimarlar, dekoratörler, tasar mc lar, giriflimciler ve tüketiciler; mobilyadan, aksesuara; ayd nlatmadan, bahçe mobilyas na, dekorasyonla ilgili tüm özel tasar m ürünlerini i-deco stanbul - da bulabildiler. stanbul un dekorasyon ve tasar m anlam nda uluslararas buluflma noktas olma misyonu ile yola ç kan, i- deco stanbul a, Türkiye hracatç lar Meclisi, Endüstriyel Tasar mc lar Meslek Kuruluflu ve Mobilya Sanayicileri hracatç lar ve thalatç lar Derne i, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Turizm Atölyesi destek verdi. Fuar n organizasyon komitesinde, Prof. Dr. Önder Küçükerman (Haliç Üniversitesi Rektör Yard mc s ve Endüstri Ürünleri Tasar m Bölüm Baflkan ), Tasar mc Aziz Sar yer, Galeri Haaz n sahibi ve Republica Ajans Baflkan Murat Patavi, ETMK Yön. Kurulu Baflkan Sertaç Ersay n, Türkiye hracatç lar Meclisi Baflkan Dan flman Seda Lafç ve stanbul Büyükflehir Belediyesi 20

21 i-deco stanbul da ilk kez fuara özel bir kütüphane haz rland. Fuar ziyaretçilerini, sektörün önde gelen süreli yay nlar ve kitaplar n n yer ald, fuaye için özel olarak tasarlanan i-deco kütüphanesi karfl lad. Baflkan Dan flman ve Turizm Atölyesi Genel Koordinatörü Tülin Ersöz gibi isimler yer ald. Fuar n aç l fl, Devlet Bakan Kürflat Tüzmen, talya dan Avrupa Mobilya Üreticileri Federasyonu Baflkan Calixto Valenti ve Federasyonun Onursal Baflkan Rodrigo Rodrigez taraf ndan gerçeklefltirildi. SON TRENDLER SERG LEND Fuar n içinde bir hol, fuar n kalbi olarak nitelenen i-deas tasar m alan na ayr ld. -deas tasar m alan nda, ziyaretçiler sektördeki son trendleri, özel olarak dizayn edilmifl bu farkl konseptte izlediler. -deas da, ünlü tasar mc lar n özel sergileri, audio visual alanlar ve s ra d fl konsept tasar mlar n yer alaca özel bölümler yer al yordu. i-deas alan nda, Koleksiyon, BMS, Megaron, Derin, Autoban ve Haaz Galeri nin özel tasar m ürünleri de sergilendi. Murat Patavi nin küratörlü ünde düzenlenen i-deas alan nda Koray Malhan, Derin Sar yer, Aziz Sar yer, Tanju Özelgin, Arif Özden, Defne Koz, Bülend Özden, Mehmet Ermiyagil in fuara özel tasar mlar da sunuldu. D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan düzenlenen Ulusal Mobilya Tasar m Yar flmas sonucu ödül kazanan yar flmac lar n tasar mlar n n sergilenmesi, uluslararas tasar m süreçlerinin sanatsal bir flekilde aktar ld k sa filmlerin gösterimleri, gelece in evi tasar m ve yabanc tasar mc lar n seminerlerine 21

22 TASARIM Arap ülkeleri ve Rusya dan çok say da zenginin de davet edildi i, birbirinden farkl etkinliklere imza atan i-deco stanbul u, 4 gün süre ile 15 binin üzerinde kifli ziyaret etti. de yer verildi. i-deas tasar m alan n n içinde, yarataca fakl bir konsept ile yer alan Bebek teki Lucca Cafe Bistro, -deco Fuar Partisine de ev sahipli i yapt. TASARIMIN USTALARI GELD Fuar için, Rosita Missoni, Christian Lacroix, Noe Duchaufour - Lawrance, Zaha Hadid, Paola Navone, Tom Dixon, Karim Rashid, Konstantin Grcic in de aralar nda bulundu u 30 yabanc tasar mc ve Frame, Wallpaper, Living ETC, Interior Design, Elle Decor UK gibi dekorasyon dergilerinin editörleri stanbul a davet edildi. Frame Dergisi Türkiye deki ilk say s n i-deco stanbul a ay rd. Tasar mc lar taraf ndan merakla beklenen, dünyaca ünlü tasar m dergisi Frame in Türkiye de yay nlanacak olan ilk say s ; i-deco stanbul un fuar katalogu ile birlikte Mart ay nda okuyucular ile bulufluyor. i-deco stanbul da ilk kez fuara özel bir kütüphane haz rland. Fuar ziyaretçilerini, sektörün önde gelen süreli yay nlar ve kitaplar n n yer ald, fuaye için özel olarak tasarlanan i-deco kütüphanesi karfl lad. Dünyaca ünlü d fl mekan mobilyalar markas Dedon ile fuar cafelerini tasarlad. Fuar n cafelerini, 20 y ll k geçmifli ile bünyesindeki tasar m gurubu ve ithal etti i ürünlerle gündem belirleyen O Design, temsilcisi oldu u dünyaca ünlü Alman markas Dedon ürünleri ile tasarl yor. 22 Arap ülkeleri ve Rusya dan çok say da zenginin de davet edil-

23 di i, birbirinden farkl etkinliklere imza atan i-deco stanbul u, 4 gün süre ile 15binin üzerinde kifli ziyaret etti. Paflabahçe Cam San, Fatih K ral Mobilya, Deco Center Vanelli, BMS, Megaron, Derin Design, Autoban, Fiesta, BRETZ Mobilya, TS Tasar m - T Selection, Estetik Deri Tekstil, SMET Mobilya - Fendi; Beby italy, Giorgetti, Promemoria, Tresserra; Barovier & Toso; Armani/Casa; ÖZVERLER Resim Çerçeve, EV ST, CASA Mobilya, By kepi, METE BRONZ Mobilya, Sihir Mobilya - Natuzzi, Selvi Hal c l k, N Design, NURHAS Mobilya, Yedi Sanat - Cahide Erel, Dört Mevsim Mobilya ve Dekorasyon - Siple Life Home, Askar Tasar m Tekstil - Casa de Ella, Sahne Mobilya, N L Mobilya, Rose Home Textile, Derba Tekstil - Ashley Wilde, Kai, Sem Parke, Ayga Tekstil - Prestigious Textiles; Voyage Decoration, Globaltex; Fryetts, Ferinox Paslanmaz - Mosaicana, Inoxwater, Candafl Avize Highlight, Ketenci Mensucat, ABM D fl Tic., Özartafl Avize, INART Ofis Dekorasyon, Ayfle Leyla Köken, stanbul Paslanmaz Çelik, OBA Perdesan Perde, ARTI Mimarl k, Permoda Tekstil, Hare Tasar m ve Dekorasyon, MOB Mobilya ve ç Mimarl k, Yan kç o lu Mobilya - AMBIANCE, Huni Makina Ahflap, O DES GN - Dedon, Villa Collection, Lam Lee, Mathias, Roberti Tarran, MelogranoBlu, Spini, Ideca, ELV N Tekstil Perde, P NA Tekstil Mobilya, RADEL Yap Market, BMS Büro Mobilyalar, B VE C Organizasyon 23

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N

Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N Mart-Nisan Y l:1 Say :8 ZAMANDA YOLCULU UN BÜYÜLÜ ADRES : MARD N ED TÖR Geçmiflten bir sayfa... Bu y l stanbul'da sektörümüzün seçkin teknisyen,montaj ustalar m zla bilgi paylafl m içeri inde e itim seminerlerine

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı