H er zaman "Ben" değil "Biz" felsefesini ön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H er zaman "Ben" değil "Biz" felsefesini ön"

Transkript

1 SEKTÖR ORTAKLARI YUMURP YAT 2002 Ç N ANTALYA DA B RARAYA GEL YOR H er zaman "Ben" değil "Biz" felsefesini ön plana ç karan İnterkim firmas taraf ndan sektör ortaklar n bir araya getirmek, onlar k sa bir süre de olsa stresten uzaklaşt rmak, sektörün önemli sorunlar ndan bir bölümünü sektörde bilgi ve deneyimi olan uzmanlarla ele alarak çözüm yollar n aramak ve bu konuda kamu oyu yaratmak gibi amaçlarla iki y lda bir organize edilen Yumurpiyatlar n üçüncüsü 9-13 Ekim 2002 tarihleri aras nda Antalya-Belek'de yap lacakt r. Daha önce olduğu gibi bu y lda yumurpiyat n biri sosyal diğeri ise bilimsel olmak üzere iki boyutu olacakt r. Yumurpiyat 2002 nin bilimsel bölümü 10 ve 11 Ekim 2002 öğleye kadar iki yar m günde yerine getirilecektir. Bu çerçevede 2 konferans verilecek ayr ca iki panel yap lacakt r. Yumurpiyat 2002 kapsam nda yer alan birinci panelde kanatl sektörü ile birlikte büyük ve küçük baş hayvanc l ğ n sorunlar ele al nacakt r. Sanayileşen hayvanc l ğ m z ve finans dünyas konulu ikinci panelde ise bir anlamda finans dünyas n n hayvanc l ğa bak ş irdelenecektir. Her iki panelde hayvanc l k ve bankac l k sektörlerinin önemli isimleri görev alacaklard r. Panellerden önce iki önemli konuda konferans verilecektir. Konferanslar n konu ve konuşmac lar nin belirlenmek üzeredir. Yumurpiyat 2002 ye daha önceki toplant larda olduğu gibi çok say da sektör ortağ n n yan s ra Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Bilimsel Tavukculuk Derneği, Besd-Bir, Yumurta Üreticileri Derneği gibi sektör kuruluşlar ile bankac l k sektörünün üst düzey yöneticileri. çeşitli üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ve sektörel bas n n temsilcilerinin kat lacaklard r. Antik çağlarda (MÖ XI.yy) Olimpiya'da sporun birleştirici, sevgi ve sayg ortam n güçlendirici işlevinden hareketle ilk olimpiyat n organize edildiği bilinmektedir. İşte benzer bir yaklaş mla Yumurpiyat 2002 de de meşale ateşlenecek ve Yumurpiyat 2002 in sosyal ve sportif aktiviteleri başlayacakt r. Sektör ortaklar m z, y l boyu yoğun bir çal şma temposundan dolay s yla stresli ortamdan k sa bir süre de olsa uzaklaşt rmay amaçl yoruz. Sosyal ve bilimsel etkinlikler yumağ olan Yumurpiyat 2002'de buluşmak dileği ile. çindekiler 3- M KOTOKS NLER N DETOKS F KASYONLARINDA KULLANILAB LECEK YEM KATKI MADDELER SÜT NEKLER N N BESLENMES NDE TAM YEM N 4- KULLANILMASI LE LG L HUSUSLAR 6- ÖYKÜ 7- HUZURLU OLMAK Ç N 100 ÖNER ki Ayda Bir Yay nlan r.

2 YUMURPİYAT 2002 ORGANİZASYONUNUN BİLİMSEL OTURUMLAR PROGRAM TASLAĞI Süt ve Et Üretiminin Geleceği, Küreselleşme, Teknoloji, Ekonomi ile Etkileşimleri 11 Ekim Ekim 2002 OTURUM YÖNETİCİSİ: Ülkü KARAKUŞ / Yem Sanayiciler Birliği Başkan 9.30 KONFERANS 1: AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRKİYE PANEL 1: HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ PANEL BAŞKANI: Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER / Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi OTURUM YÖNETİCİSİ: Kemal AKMAN / Besd-Bir Başkan 9.30 KONFERANS 2: EKONOMİK REFORM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE REEL SEKTÖRÜN GELECEĞİ PANEL 2: SANAYİLEŞEN HAYVANCILIĞIMIZ VE FİNANS DÜNYASI PANEL BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet AKSOY/ Eximbank Yönetim Kurulu Başkan, Gazi Üniversitesi Öğr. Üye. Konuşmac : Ali BOR / Şeker Piliç Yönetim Kurulu Başkan Konuşmac : Dr. Sait KOCA / Beypi A.Ş., Genel Müdürü Sektörün Finansman Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kanatl Sektörünün Geleceği, Küreselleşme, Teknoloji, Ekonomi ile Etkileşimleri Konuşmac : Prof. Dr. İrfan EROL / Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Konuşmac : Dr. Niyazi ERDOĞAN / Zirraat Bankas İcra Kurulu Başkan ve Genel Müdürü Tar msal Kredi Politikalar : Dünya ve Türkiye Uygulamalar G da Güvenliği, Halk Sağl ğ ve AB Uygulamalar Konuşmac : Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA / TMO Genel Müdürü, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türkiye de Yem Politikalar Konuşmac : Muharrem YILMAZ / Sütaş Genel Müdürü Konuşmac : Dr. Turan SERDENGEÇTİ / T.C. Hazine Müsteşarl ğ Teşvik ve Uygulamalar Genel Müdürü Hayvanc l kta Destekleme Politikalar ve Krediler ve AB deki Uygulamalar Konuşmac : D ş Ticaret Müsteşarl ğ ndan bir konuşmac İhracat Teşvikleri ve AB ile Karş laşt rmalar 2

3 M KOTOKS NLER N DETOKS F KASYONLARINDA KULLANILAB LECEK YEM KATKI MADDELER Doç.Dr. İbrahim ÇİFTCİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, D şkap /Ankara Mikotoksinler; funguslar (mantarlar) taraf ndan üretilen, insanlar ve hayvanlar için zararl olan kimyasal bileşiklerdir. Mikotoksinler yem maddelerinin tarladaki üretim aşamas ndan hayvanlar taraf ndan tüketilmesine kadar geçen süreçte taş ma ve depolamada mantarlar için uygun koşullar bulunduğunda oluşabilmektedir. Mikotoksinlerin büyük çoğunluğu Aspergillus, Penicillium ve Fusarium mantarlar taraf ndan üretilmektedir. Mikotoksin oluşumunu etkileyen başl ca faktörler nem, s cakl k ve ph t r. İklim koşullar da mikotoksin oluşumunu etkilemektedir. Y ll k iklim değişiklikliklerine göre yem maddelerinde mikotoksin sorunlar da değişebilmektedir. Çevre koşullar yönünden tarlada veya depolardaki yüksek nem ve s cakl k, hasat makineleri ve böceklerin tanelere verdiği hasarlar mikotoksin oluşumunu art rmaktad r. Mikotoksinler verim kay plar na (canl ağ rl k art ş n n düşmesi, yemden yararlanma ve üremenin olumsuz etkilenmesi gibi), hastal klara karş direncin düşmesine, başta karaciğer olmak üzere çeşitli organlarda ciddi patolojik hasarlar ve sonuçta ölüm oran n art rarak büyük ekonomik kay plara yol açmaktad rlar. Mikotoksinlere karş koruma önlemleri hasat öncesinde tarlada, hasat an nda, hasatdan sonra depolama ve yem formülasyonu s ras nda al nabilmektedir. Bu önlemler mikotoksinlerin oluşumunu azaltma yönündedir. Yem maddelerinde mikotoksinler oluştuktan sonra al nacak önlemler ise mekotoksinlerin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yöneliktir. Eldeki yem materyalinin kullan lmas ekonomik aç dan önem arz ediyorsa mikotoksinlerin detoksifikasyon işlemleri gündeme gelmektedir. Mikotoksinlerin detoksifikasyonlar nda otoklavlama yoluyla işleme, amonyakla muamele, aktif kömür tozu ilavesi, çeşitli konsantrasyonlardaki asit veya bazlarla muamele ve belirli sürelerde ultraviyole ş ğa maruz b rakma gibi uygulamalar olmas na rağmen bu yöntemler pratik, güvenli ve yayg n değillerdir. Y llardan beri bütün dünyada mikotoksinlerin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve ekonomik olabilecek yem katk lar üzerinde durulmaktad r. Bu tür yem katk lar n n baş nda mikotoksin bağlay c lar olarak kullan lan silikat mineralleri gelmektedir. Mikotoksin bağlay c lar mikotoksini kendilerine bağlay p, sindirim sistemi içinde bağl olarak tutmakta ve sonuçta toksinlerin hayvanlar n kan veya dokular na geçişini engellemektedirler. Silikat mineraller temel olara saf silikatlar (kuarz, diatoma toprağ vb.), aliminyum içeren silikatlar (zeolitler) ve magnezyum içeren silikatlardan (klaylar) oluşmaktad r. Klaylar ayr bir s n f olarak değerlendirildiğinde değişik katman yap s na sahip bir oluşum gösterirler. Zeolitler ise üç boyutlu poröz yap gösterirler. Bunlara da yüksek polariteye sahip bileşikleri tutabilme özellikleri dolay s yla molekül tutucu ad verilmektedir. Hem klaylar n hem de zeolitlerin doğal ya da sentetik çeşitleri bulunmaktad r. Doğal yollardan oluşmuş 30 un üzerinde klay veya zeolit çeşidi bulunmaktad r. Bu s n fland rmaya dahil olan fakat özellikleri birbirlerinden farkl olan birçok madde bulunmaktad r. Baz zeolit çeşitleri; chabazit, clinoptlit, mordenit, zeolit X ve zeolit Y dir. Klay çeşitlerinin baz lar ise kaolinit, propinilit, sodyum ve kalsiyum aliminoslikatlar (montmorilonitler), vermikulit ve sepiolitdir. Silikat minerallerinin mikotoksin bağlama yönünden etkin olabilmesi için baz fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu özelliklerden baz lar ; poröz yap, por çap, yüzey alan, ph, yoğunluk, Na ve Ca katyon değişim kapasiteleri ve yüzey asitliğidir. Bağl y c lar n etkinliğini gösterebilmesi için öncelikle 0,015-0,090 por yar çap nda ve yüzey asitliğinin de pka 1,5 olmas önerilmektedir. Toksin bağlama testleri invitro ve invivo olmak üzere iki türlüdür. Bazen invitro toksin bağlama kapasitesi en yüksek olan bir bağlay c silikat minerali, invivo bağlama kapasitesi yönünden de incelendiğinde ikinci veya üçüncü s rada yer alabilmektedir. Bundan dolay tek invitro bağlama test sonuçlar na göre değerlendirme yapmak yanl ş olabilmektedir. Bunun yan nda değişik silikat minerallerinin invitro mikotoksin bağlama kapasitesi sonuşlar n n karş laşt r lmas da ayn invitro koşullarda geçerli olabilmektedir. Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerde olsa bile invivo mikotoksin bağlama testi sonuçlar ortaya konmayan katk maddelerinden tatminkar sonuçlar al nmayabilmektedir. Silikat minerallerinin mikotosin bağlama özelliklerinde, yemlerde oluşan mikotoksinlerin tipi de önemli olmaktad r. Silikat 3

4 mineralleri genelde başta aflatoksinleri ve belirli derecede deoksinivalenol ve T-2 toksinleri bağlamaktad r. Mikotoksinlerin yap lar oldukça farkl l k göstermekte olup, aflatoksinleri (B1, B2, G1, G2, M1, M2) diğer mikotoksinlerden ay ran iki temel özellik bulunmaktad r. Bunlardan birincisi aflatoksinlerin nispeten daha düzlemsel bir kimyasal yap göstermeleri, ikincisi isi 1.3-dikoten grubuna sahip olmalar d r. Deoksinivalenol ve T-2 toksini benzer kimyasal yap göstermelerine rağmen konkav yap lar ndan dolay aflatoksinler kadar düzlemsel yap da değillerdir. Çeşitli silikat minarelleri içerisinde özel kimyasal yap s itibariyle en çok kullan lan klay sulu sodyum kalsiyum alimino-slikatlard r (HSCAS). Octa ve tedrahedral katmanlar yan nda Na ve Ca değişebilir katyonlar ile bir miktar yap s nda su içermesi bu minerale diğer klaylardan ve zeolitlerden ayr özellik kazand rmaktad r. Kanatl lar ve ruminantlarda (özellikle süt s ğ rlar ve besi kuzular nda) yemlere %0,5 ve 2 düzeyleri aras nda ilave edilen HSCAS n performans, elde edilen ürün hijyeni ve hayvanlardaki patolojik oluşumlar aç s ndan önemli derecede koruyucu etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. Mikotoksin bağlay c olarak klaylardan bentonitin de T-2 toksitesini azaltt ğ fakat bunun yan nda özellikle iz mineraller ile vitaminleri bağlamak suretiyle yararlan m düşürdüğü ve ilaç maddeleri olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. Son zamanlarda Saccharomyces cereviciae n n hücre duvar ndan enzimatik olarak ekstraksiyonuyla elde edilen esterleştirilmiş glukomannan n kullan m da söz konusudur. Glukomannanlarla yap lm ş baz çal şmalarda mikotoksinlerden özellikle zearalenoneni bağlamas yla, bu toksinin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azalt ld ğ belirtilmektedir. Antioksidanlar mikotoksinlerin karaciğerde parçalanmalar sonucunda ortaya ç kan serbest radikalleri tutmakta ve zararl etkilerini ortadan kald rmaktad r. Ayr ca baz bitkisel kökenli bileşikler karaciğerin toksin parçalay c enzim salg lama kapasitesini art rmakta ve daha fazla toksin karaciğerden vücuda geçmeden parçalanmaktad r. Oluşan serbest radikallerde antioksidanlar taraf ndan nötralize edilmekte ve vücuda zarar vermesi engellenmektedir. Bütün toksinler bağlay c lar taraf ndan tamamen bağlanamad ğ için bir k s m toksinin emilerek karaciğere geçmesi kaç n lmazd r. dolay s yla karaciğerde nötralizasyon toksinlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi aç s ndan önem arzetmektedir. Mikotoksinlerin olumsuz etkilerini azlatmak amac yla yürütülen çal şmalara elde edilen sonuçlar genelde varyasyonlar gösterebilmekte ve konunun bilimsel olarak daha araşt r lmas gereken pek çok yönü bulunmaktad r. Mikotoksin bağlay c lar ile yap lan çal şmalara genel olarak bak ld ğ nda sözü edilen bağlay c lar n hiçbirisinin yemlerde bulunan mikotoksinleri yüzde yüz oran nda bağlayamad ğ, belirli ürünlerin belirli toksinleri bağlamada etkinlik gösterdiği, hiçbir zaman sonuçlar n mikotoksin tehlikesi içermeyen yemler kadar iyi olamayacağ ortaya ç kmaktad r. Bunun yan nda silikat minerallerinin kullan m nda katk maddesinin özellikleri ile invitro test sonuçlar n n bilinmesi büyük önem taş r. Ayr ca hayvansal ürün ihracat n n söz konusu olduğu durumlarda yemlere ilave edilecek katk maddesinin ilgili ülkelerdeki kullan m izninin gözden geçirilmesi gerekmektedir. SÜT NEKLER N N BESLENMES NDE TAM YEM N (KOMPLE RASYON=TMR) KULLANILMASI LE LG L HUSUSLAR Süt ineklerine uygulanan beslenme program kapsam nda baz ülkelerde yayg n olarak kullan lan Tam Yem yada Komple Rasyon (=TMR) kaba yem, tah l (enerji yemleri), proteinli yem çeşitleri ile vitamin ve minerallerin homojen bir şekilde kar şt r lmas ile elde edilir. Genellikle büyük işletmelerde çiftlik baz nda haz rlanan ve uygulanan bu yemleme sisteminin avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktad r. Bu besleme yöntemi ile ilgili hususlar şu şekilde s ralanabilir. 1. TMR uygulamas ile süt üretiminde % 6-8 oran nda bir art ş gözlenebilmektedir. Bu olumlu etki optimum rasyon formülasyonuna, besin maddesi seçiminin azalmas na, stabil rasyon kompozisyonuna, lezzetsiz yemlerin maskelenmesine bağlanmaktad r. TMR öncesi uygulanan besleme program na bağl olarak yaşl hayvanlarda günde 1 litre ve genç hayvanlarda ise günde 1.8 litre fazla süt al nabilmektedir. Bu sonuç TMR in dengeli bir besleme program n sağlanmas ile aç klanmaktad r. 2. TMR uygulamas ile yem maliyeti 4

5 azalt labilmektedir. Bu olumlu etkinin lezzetsiz yemlerin daha fazla değerlendirilmesi ve yem kay plar n n ise azalmas ndan kaynakland ğ ifade edilmektedir. 3. TMR kalitesi kar ş mda kullan lan bileşenlerin kalitesi kadard r. TMR üretiminde kaba ve konsantre yem kalitesi çok önemlidir. 4. TMR uygulamas ile süt yağ nda % birimlik iyileşmeler gözlenmektedir. 5. Bir grup sistemi uygulanacaksa inekler gerçek süt verimlerinin % 30 fazlas na göre grupland r l r. İki grup sisteminde verimin % 20 fazlas na; üç grup sisteminde ise verimin % 10 fazlas na göre gruplar oluşturulur. Bu uygulama pik dönemindeki ineklerin yüksek verime ulaşmas na yard mc olacak, laktasyonun sonunda olan ineklerin ise kaybolan vucut kondüsyon skorlar n n yerine konulmas n sağlayacakt r. 6. Ayn TMR grubu içindeki ineklerin süt verimlerinde litreden fazla farkl l k bulunmamal d r. 7. Eğer TMR gruplar n n rasyon içeriği selüloz ve enerji aç s ndan çok iyi ayarlanm şsa yeni doğum yapan inekler direk yüksek verimli gruba al nabilir. Geçiş dönemi ve doğuma yak n (2-3 hafta) döneme ait rasyonlar doğum sonras dönemde beslenme program na ve çevresel değişikliklerin daha az stres yaratmas na yard mc olur. 8. TMR uygulamas nda yemin % 5-10 oran nda art r lmas normaldir. Yemliklerde kalan k s mlara bak larak yeni kar ş mlar ayarlanmal d r. 9. TMR uygulamas na başlarken kuru madde tüketiminin fazla hesaplanmamas gerekir. Bu yemin besin konsantrasyonunun normalin alt na düşmesine sebep olur. Dolay s yla TMR al m n n belirlenenden % 5 düşük; yemleme düzeyinin ise hayvan n art rabileceği yem miktar n n biraz üzerinde olacak şekilde dengelenmesi gerekir. 10. Eğer TMR uygulanan sürünün ah r ve çevre koşullar iyi değil ise rasyonun enerjisi art r lmal d r. Bu, daha fazla konsantre yem ile değil kaliteli kaba yem veya yağ kullanarak gerçekleştirilir. 11. Bilgisayar sistemleri TMR içeriğinin ayarlanmas nda daha iyi sonuçlar verecektir. Fakat yinede sürünün ihtiyaçlar sürekli belirlenip makineler ona göre ayarlanmal d r. 12. TMR grup değişiklikleri yap l rken bir kerede mümkün olan en fazla say da hayvan dikkate al nmal ve değişiklik işlemi stresi azaltma aç s ndan gece yap lmal d r. 13. Eğer birden fazla TMR grubu var ise gruplar aras nda hayvan nakli yap l rken sadece süt verimi değil ayn zamanda hayvan n vücut kondisyon skoru da dikkate al nmal d r. 14. İnekler buzağ lad ğ zaman vücut kondisyon skorlar 2,5-3,5 aras nda olmal d r. Bu buzağ lamadan sonra oluşabilecek metabolik hastal klar n önlenmesinde etkili olacakt r. 15. İnek laktasyon başlang c nda 1 birim vucut kondüsyon skorundan veye günde 900 g dan fazla ağ rl k kaybetmemelidir. Böylece yetiştirme ile ilgili sorunlar ve ketozis önlenmiş olacakt r. 1 birim vucut kondüsyon skoru 45 kg ağ rl ğa eşdeğerdir. 16. Sindirim problemlerini önlemek aç s ndan TMR gruplar aras nda besinsel dalgalanma en fazla % 15 olmal d r. 17. TMR uygulamas ile ketozis, asidozis, abomasum deplasman gibi metabolik sağl k sorunlar nda önemli azalmalar gözlendiği bildirilmektedir. Ayr ca yem tüketiminin azalmas veya durmas gibi olgular azal r. 18. TMR uygulamas ile işçilikten tasarruf sağlan r. 19. TMR uygulamas nda rasyon formülasyonunda çok özen gösterilmelidir. Bu konuda yap lacak bir hata pek çok ineğin beslenme proğram n olumsuz yönde etkiler. 20. TMR yöntemi balyal ot çeşitleri için pek uygun değildir. 21. TMR uygulamas için mikser ve silaj taş y c s gibi özel ekipmana ihtiyaç duyulur. Ancak süt üretiminde sağlanan art ş ile TMR kar şt r c lar genellikle 12 ile 18 ay aras ndaki bir sürede kendini amorti edebilmektedir. 5

6 ÖYKÜ ÖYKÜ ÖYKÜ ÖYKÜ padişahın işi ne Sultan Murad Han o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Veziriazam Siyavuş Paşa sorar: - Hayrola efendim, can n z s kan bir şey mi var? - Akşam garip bir rüya gördüm. - Hay rd r inşallah?.. - Hay r m şer mi öğreneceğiz. - Nas l yani? - Haz rlan, d şar ç k yoruz. Ve iki molla k l ğ nda ç karlar yola. Görünen o ki, padişah hala gördüğü rüyan n tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri, kararl ad mlarla Beyaz t a ç kar, döner Vefa ya, Zeyrek ten aşağ lara sallan r. Unkapan civar nda soluklan r. Etraf na daha bir dikkatle bak n r. İşte tam o s rada yerde yatan bir ceset gözlerine batar, sorarlar; - Kimdir bu? Ahali? - Aman Hocam hiç bulaşma, derler. Ayyaş n meyhusun biri işte!.. - Nerden biliyorsunuz? - Müsaade et de bilelim yani. K rk y ll k komşumuz... Bir başkas lafa girer; - Biliyor musunuz, der. Asl nda iyi sanatkard r. Azaplar Çarş s nda çal ş r. Nal n n has n yapar... Ancak kazand klar n içkiye, fuhuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taş r evine, hem de nerde naml mimli kad n varsa takar peşine.. Hele yaşl n n biri çok öfkelidir. - İsterseniz komşulara sorun, der. Sorun bakal m onu bir cemaette gören olmuş mu?.. Has l, mahalleli döner ard n gider. Bizim tedbili k yafet mollalar kal rlar m ortada!.. Tam vezir de toparlan yordur ki, padişah keser yolunu? - Nereye? - Bilmem, bu adamdan uzak durmay yeğelersiniz san r m. - Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem... Ama biz gidemeyiz, şöyle veya böyle tebam zd r. Defini amamlamak gerek. - İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. - Olmaz, rüyadaki hikmeti çözemedik daha. - Peki ne yapmam emir buyurursunuz? -Mollal ğa devam... Naaş kald rmal y z en az ndan. - Aman efendim, nas l kald r r z? - Basbayağ kald r r z işte. - Yapmay n, etmeyin sultan m, bunun y kanmas, paklanmas var. Tekfini, telkini... - Merak etme ben beceririrm. Ama önce bir gasilhane bulmal y z. - Şurada bir mahalle mescidi var ama... - Olmaz, vefat eden sen olsayd n nereden kalkmak isterdin? - Ne bileyim, Ayasofya dan, Süleymaniye den, en az ndan Fatih Camii nden... - Ayasofya ile Süleymaniye de devlet erkan çoktur. Tan nmak istemem. Ama Fatih Camii ni iyi dedin. Hadi yüklenelim... Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bak r kazanlar vurur ocağa... Usulü erkan nca bir güzel y karlar ki, naaş; ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur, ayd nlan r aln nda. Yüzü sâkilere benzemez. Hem manal bir tebessüm okunur dudaklar nda. Padişah n kan s nm şt r bu adama, vezirin de keza... Meçhul nal nc y kefenler, tabutlar, musalla taş na yat r rlar. Ama namaz vaktine bir hayli vard r daha... Bir ara vezir s k nt l s k nt l yaklaş r. - Sultan m, der. Yanl ş yap yoruz galiba... - Nas l yani?.. - Heyecana kap ld k, sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Kim bilir belki han m vard r, belki yetimleri?.. - Doğru, öyle ya, neyse... Sen baş n bekle, ben mahalleyi dolan p geleyim. Vezir, cüzüne, tesbihine döner, padişah garip maceran n başlad ğ noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur. Nal nc n n evini bulur. Kap y yaşl bir kad n açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefat bekler gibidir. - Hakk n helal et evlad m, der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklar na dayar... Ağlar m? Hay r. Ama gözleri k s l r, hat ralara dalar belki. Neden sonra silkinip ç kar hayal dünyas ndan... - Biliyor musun oğlum? Diye dertli dertli söylenir... Bizim efendi bir âlemdi, vesselam... Akşamlara kadar nal n yapar... Ama birinin elinde şarap şişesi görmesin; elindekini avucundakini verir sat n al rd. Sonra getirip dökerdi helaya! - Niye? 6

7 - Ümmeti Muhammed içmesin diye... - Hayret... - Sonra, malum kad nlar n ücretlerini öder eve getirirdi. Ben sizin zaman n z sat n ald m m? Ald m, derdi. Öyleyse şimdi dinlemeniz gerek... O çeker gider, ben menkîbeler anlat rd m onlara... M zrakl ilmihal. Hücceti islam okurdum. - Bak sen! Millet ne san yor halbuki... - Milletin ne sand ğ umrunda değildi. Hoş, o hep uzak mescidlere giderdi. Öyle bir imam n arkas nda durmal ki, derdi. Tekbir al rken Kabe yi görmeli... - Öyle imam kaç tane kald şimdi? - İşte bu yüzden Nişanc ya, Sofular a uzan rd ya... Hatta bir gün; Bakas n efendi, dedim. Sen böyle böyle yap yorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada... - Doğru, öyle ya?... - Kimseye zahmetim olmas n deyip, mezar n kendi kazd bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu, dedim. Seni kim y kas n, kim kald rs n? - Peki o ne dedi? - Önce uzun uzun güldü, sonra; - Allah büyüktür hatun, dedi. Hem padişah n işi ne? HUZURLU OLMAK Ç N 100 ÖNER 01. Ufak şeyleri dert etmeyin 02. Kusursuz olamayacağ n z kabullenin. 03. Rahat ve l ml insanlar n çok başar l olamayacaklar düşüncesini bir yana b rak n. 04. Olumlu ve olumsuz düşünce kartopunun ç ğ gibi büyüme etkisini göz önüne al n. 05. Sevgi kapasitenizi geliştirin. 06. Unutmay n: Öldüğünüz zaman yap lacak işler listeniz hala dolu olacakt r. 07. Kimsenin sözünü kesmeyin, cümlesini siz bitirmeyin. 08. Birisine bir iyilik yap n ve kimseye bundan bahsetmeyin. 09. B rak n ilgiyi başkalar toplas n. 10. İçinde bulunduğunuz an yaşamay öğrenin. 11. Sizden başka herkesin bilgili olduğunu düşünün. 12. Sab r geliştirme egzersizleri yap n. 13. Sevgi elini önce siz uzat n. 14. Kendinize sorun: Bir y l sonra bunun bir önemi olacak m? 15. Gerçeği kabul edin: Hayat adil değildir. 16. Arada s rada can n z n s k lmas yararl d r. B rak n can n z s k ls n. 17. Strese dayanma gücünüzü azalt n. 18. Haftada bir kez yürekten gelen bir mektup yaz n. 19. S k tekrar edin: Hayat acil bir durum değildir. 20. Zihninizde özel bir bölüm aç n. 21. Her gün bir dakikan z, minnettar olduğunuz birini düşünmek için harcay n. 22. Tan mad ğ n z insanlar n gözlerine bak n ve gülümseyerek merhaba deyin. 23. Her gün kendinize biraz sessiz zaman ay r n. 24. Yaşam n zdaki insanlar minik çocuklar ve yüz yaş nda ihtiyarlar olarak düşünün. 25. Önce karş n zdaki kişiyi anlamay hedefleyin. 26. Daha iyi bir dinleyici olun. 27. Savaşlar n z ak ll ca seçin. 28. Çöpü ç karma s ras n n kimde olduğunu hat rlam yorsan z gidip siz ç kar n. 29. Eleştirme isteğinizi bast r n. 30. Daha l ml bir sürücü olun. 31. Unutmay n: İnsan edindiği huylar oluşturur. 32. Bilmemenin verdiği rahatl ğ duyun. 33. İpin ucunu biraz b rak n. 34. Bir bitki yetiştirin. 35. Yoga (ya da jimnastiğe) başlay n. 36. Erken kalkmaya al ş n. 37. En inatla savunduğunuz beş iddian z s ralay n ve bu konularda yumuşamaya çal ş n. 38. Planlar n zda esnek olun. 39. Konuşmadan önce derin bir soluk al n. 40. Suçluluğu değil masumiyeti görmeye çal ş n. 41. S rf g rg r olsun diye, size yöneltilen eleştiriyi kabul edin. Göreceksiniz can n z yanmayacak. 42. Kendi görüşlerinizden tamamen farkl makale ve kitaplar okuyun ve bir şeyler öğrenmeye çal ş n. 43. Zihninizi sessizleştirin. 44. Birisi size topu atarsa, bunu tutmak zorunda değilsiniz. 45. Olumsuz düşüncelerinize yüz vermemeye çal ş n. 46. Öfkeniz kabarmaya başlad ğ zaman ona kadar say n. 47. Sorunlar n z öğretmeniniz olarak görün. 48. Biraz yüzünüz gülsün. 49. Bu da geçer. 50. Gevşeyin!...DEVAM EDECEK... 7

8 12-16 AĞUSTOS 2002 Poultry and Aquaculture Nutrition and Feed Processing seminar at tha World Conference and Exhibition on Oilseeds and Edible, Industrial and Special Oils, Istanbul, Turkey. Contact: American Oil Chemists Society (AOCS), PO Box 3489, Champaign, Illinois USA, tel , fax , website: EYLÜL th European Poultry Conference, Bremen, Germany. Contact: Congress Partner, Tel: , Fax: , website: 3-6 EKİM 2002 Fieravicola-41st poultry fair, Forli, Italy. Contact: Fiera di Forli spa., Tel: , Fax: , website: 4-7 EKİM 2002 Poultry, Feed and Livestock Exhibition 2002, Tehran, Iran. Contact: Jaabeurs Exhibitions &Media. Tel: , Fax: , website: EKİM th WPSA Asian Pasific Federation Conference at Hotel Conrad, Jupiter s Casino, GoldCoast, Queensland, Australia, In conjection with 12th Australian Poultry & Feed Convention. Contact: APPC 2002 Conference Secretariat. Tel: , Fax: , website: EKİM 2002 YUMURPİYAT 2002, Belek-Antalya EKİM 2002 Poultry 2002, 24th International Conference, Business Meeting and Exhibition, HIS Fr JoliotCurie, Resort St Constantin&Helen, Varna, Bulgaria. Contact: Bulgarian Poultry Onion. Tel/Fax: , 5-8 KASIM 2002 Expoaviga 2002 International Poultry and Livestock Technology Exhibition, Montjuic 1 trade fair centre, Barcelona, Spain. Contact: Fira de Barcelona. Tel: , Fax: , or website: KASIM 2002 EuroTier International DLG Exhibition for Livestock and Poultry Production, Hannover, Germany. Contact: DLG Eshborner Landstrasse 122,60489 Germany, Tel: , Fax: , website: HAZİRAN 2004 XXII World s Poultry Congress, WPSA Turkish Branch, İstanbul-TURKEY Contact: ITU Joint Venture, Tel: , Fax: Internet: Bilgi paylaşarak, hayvanc l k ve yem sektörünün sorunlar na çözümler üretmeye çal şt ğ m z bültenimize, sektör sorunlar na çözüm önerileriyle katk lar n z bekliyoruz. nterkim Kimya Sanayi th. hr. ve Tic. A.fi. Tunal Hilmi Cad. No:50/ K.dere-Ankara Tel:0 (312) Fax:0 (312) Sahibi :Ferudun Erdoğan Yay n Kurulu Başkan : Müsamettin Alt Yaz İşleri Müdürü : Bülent Vural Yap m : Replik Ltd. Şti. IN T E R C H B I L I M S E L E M A L IE I S M A G R U B U

Adsız şansız bir Allah dostu

Adsız şansız bir Allah dostu Adsız şansız bir Allah dostu Murat Han (III. Murat) o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Veziriazam Siyavuş

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

TOKSİN BAĞLAYICILAR. - Captex T2. - Sorbatox

TOKSİN BAĞLAYICILAR. - Captex T2. - Sorbatox TOKSİN BAĞLAYICILAR - Captex T2 - Sorbatox MİKOTOKSİNLER: Bazı mantar türlerinin normal hayati fonksiyonlarının sonucunda oluşan metabolitlerdir. Bilimsel olarak adlandırılmış 200 den fazla mikotoksin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük Bu yazımızda daha önce sözünü ettiğimiz kompozit materyallerin uygulamasına değineceğiz. Laminasyon denilen işlem, elyaf ve reçinenin bir araya getirilerek kompozit materyale dönüşmesine verilen isimdir.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

Hayvan Yemlerinde Mikotoksin Problemi - Ekonomi ve Sağlığ

Hayvan Yemlerinde Mikotoksin Problemi - Ekonomi ve Sağlığ Hayvan Yemlerinde Mikotoksin Problemi - Ekonomi ve Sağlığ ığa Etkileri Süreyya ÖZCAN 16-17 Ekim 2007, Bursa Hayvan Yeminde Bulunan Mikotoksinler Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Deoksinivalenol (DON, vomitoxin)

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Besinsel Özellikleri Mısır; diğer tahıllar, tahıl yan ürünleri ve enerji sağlayan diğer hammaddeler ile karşılaştırıldığında standart bir hammaddedir. Birçok kanatlı rasyonunda

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

SÜT HUMMASI HİPOKALSEMİ-MİKS YETMEZLİK

SÜT HUMMASI HİPOKALSEMİ-MİKS YETMEZLİK SÜT HUMMASI Hastalık, dana humması, parezis puerperalis ya da hipokalsemi olarak da adlandırılır. Süt verimi yüksek olan ineklerde ortaya çıkan ve parezis ile karekterize bir hastalıktır. Üzerinde yıllardan

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Giriş: Enerji (E) ve Proteinin (P) önemi E : P oranları E : P oranı nasıl manipüle

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu Parlak buluş! Cinsel işlev bozukluklar yla ilgili Paris te düzenlenen büyük bir toplant ilaç satanlar için milyar dolarl k pazarlar yaratabilecek yeni bir hastal ğ tan

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Güvence ve Standartları Dersin İşlenişi Kalite Güvence ve Standartları KONULAR (%) Standardizasyon Kalite ve Kalite Kavramları Kalite Güvence, TKY Mesleki Standartlar 30 10 45 15 GİRİŞ 1. Standardizasyonun gelişim sürecini 2.

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle Konusu

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı