KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S"

Transkript

1 4. YILIMIZDAYIZ MART 2009 Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L KRiZDEN KORKUYOR Küresel s nma ve y l n ikinci yar s nda sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tar m sektörünün geçti imiz y l çifte krizle kapatmas na neden oldu. Tar m sektörü, bu y l ya fllardan yüzü gülmesine ra men piyasadaki olumsuz hava nedeniyle 2009 y l na da endifleyle bak yor. Rekoltede genel anlamda düflüfl beklenmezken, emtia borsalar ndaki fiyat düflüflleri çiftçiyi düflündürüyor. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S B REYLERDEN SONRA KOB LERE DE MORTGAGE MOTOR SPORLARINDAN ÜÇ G R fi M ÇIKARDI ÇOCUK G Y M NDE FRANCHISING FIRSATI

2

3 fiubat 2009 Editör Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Talat Yeflilo lu Yaz ªleri MΩdΩrΩ (Sorumlu) As m Aslan Haber Müdürü Mustafa Kemal Çolak Araflt rma MΩdΩrΩ Orhan Karaca Yaz ªleri MΩdΩr Yard mc s Saime Dik Görsel Yönetmen fiendo an Yamako lu Editörler Finans Kayhan Öztürk, Borsa Talip Y lmaz, Medya Fatofl Bozkufl D fl Haberler Emrah Gürkan Emlak Okhan fientürk Haber Merkezi Levent Gökmen, Hülya Güler, Behiye Selin Taner, Özlem Bay, Özge Yavuz, Gözde Yeniova, Burcu Tuvay Marka Müdürü Didem Alak n Güven Sayfa Yap mc lar Fatih K. Tural, Erdal fiahin Fotoµraflar Hüseyin S. Öngen, Gπkhan elebi KarikatΩr Varol Yaªaroµlu Grafik Yaman Tetik Arfliv Berrin Uyan k Bekar Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taflk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürleri Emel Sönmez, Özlem Güner Atefl Sat fl Temsilcisi Deniz Küçükhüseyin Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: / / Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Yönetim Yeri Hürriyet Medya Towers Güneflli/ STANBUL Tel: Faks: Bask Do an Ofset Matbaac l k ve Yay nc l k Afi Do an Medya Tesisleri, Hofldere Yolu C Blok Esenyurt/ stanbul Daµ t m Yaysat A Yay n Türü Yerel, süreli, haftal k c Ekonomist Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Ekonomist Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri Hatt (0 212) DB Abone Hizmetleri Hatt Tel: (0 212) Faks: (0 212) Pazar hariç hergün saat aras nda hizmet verilmektedir. Tar mda global kriz korkusu K üresel s nma yüzünden geçen y l a r bir darbe alan tar m sektörü, 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren de global krizle bo uflmaya bafllad. Çal flan nüfusun yüzde 27 sinin geçimini sa lad ve 2007 y l n büyümeyle kapatan tar m sektörü için ibre, bir anda negatife döndü. Zorlu bir y l geride b rakan sektör, ya fl miktar n n artmas yla birlikte 2009 y l na umutla girdi. Ancak piyasalar sarsan global ekonomik kriz nedeniyle umudun yerini endifle almaya bafllad. Bu ay kapak haberimizde tar m sektöründeki beklentileri araflt rd k ve sözü tar m sektörünün temsilcilerine b rakt k. Ç kan tablo, parlak bir görüntü çizmese de tar m sektörü için bu y l n parçal bulutlu geçece i yönünde. Sektörde bu y l kurakl k beklentisi yok, bu nedenle rekoltelerde büyük bir düflüfl beklenmiyor. Fakat sektörün as l sorunu küresel kriz. Girdi ve ürün fiyatlar ndaki düflüfller ile ürün maliyetlerindeki art fllar n etkisiyle 2009 un tar m sektörü için de zorlu bir y l olaca kesin. Sektör genelinde hükümetin somut ad mlar atmas için beklenti yüksek. Keza Tar m ve Köy flleri Bakan Mehdi Eker, geçen y l n sonunda tar m sektöründe 2009 y l na iliflkin öngörüleri aç klarken, iklim sorununun yaflanmamas halinde, tar mda bu y l önemli bir büyüme beklendi ini ifade etmiflti. Ancak Eker, döviz kurundaki art fl nedeniyle gübre ve petrol gibi ithal girdilerin maliyetinin artaca n, bunun da üretim maliyetlerini yükseltebilece ine dikkat çekmiflti. Buna karfl n bakan n öngörüleri, istihdam ve g da sanayi tüketiminde bir daralma beklenmedi i fleklindeydi. Bu y l tar m sektörüne 5 milyar lira nakit destek sa lamay planlayan Tar m Bakanl, bunun 1.3 milyar liras n mazot ve gübre, 1.3 milyar liras n hayvanc l k, 1 milyar liras n ya l tohum primi, 774 milyon liras n hububat ve bakliyat destekleri, 220 milyon liras n k rsal kalk nmaya ay racak. Bir tar m ülkesi oldu umuzu düflünürsek, sektör için vaat edilen desteklerin ve acil al nmas gereken önlemlerin en k sa zamanda hayata geçirilmesi gerekti i flüphesiz. Hepinize iyi bir ay geçirmenizi dileriz. Burcu Tuvay MART 2009 K O B G R fi M 3

4 İ ç i n d e k i l e r 24 6 Gösterge 8 KAPAK KONUSU Çiftçi bu y l kurakl ktan de il krizden korkuyor 13 KOB lere yerinde Ar-Ge projeleri e itimi 14 KOB lere deste imiz krize ra men sürecek 16 KOB Gündemi 20 Çocuk giyimde franchising f rsat 22 Bireylerden sonra KOB lere de mortgage 24 Krize meydan okuyan fuar 27 K c lar da krizden endifleli 28 dea Teknoloji Dubai ye ofis aç yor 30 Motor sporlar ndan üç giriflim ç kard 32 Büyük flirketlerin fason cheese cake çisi 34 Y lda 8.5 milyon dolarl k organik pamuk ihraç ediyor 36 Makedonya ya giden ilk kad n giriflimci 38 Gaziantep e vefa borcunu ödedi 40 Elektromanyetikten koruyan chip leri Türkiye ye getirdi 42 Nihayet Durukano lu: hracat kredi sigortas ; ihracat alacaklar n n sigorta edilmesi 44 nternet üzerinden zorunlu e itim olana 45 Vergi takvimi 46 Yurt d fl fuar takvimi 47 Yurt içi fuar takvimi 48 Yurt d fl mal talepler 50 Prof. Dr. Ali Beba: Giriflimcilerin Ar-Ge faaliyetleri için teflvikler K O B G R fi M MART 2009

5 Gösterge Orhan Karaca H Teflvikli yat r mlar reel olarak düflüflte azine Müsteflarl taraf ndan verilen teflvik belgelerinin kapsad toplam yat r m tutar 2008 y l nda 28.2 milyar lira olarak gerçekleflti. Bu tutar 2007 y l na göre yüzde 7.2 lik art fla tekabül ediyor y l nda teflvik belgesine ba lanan yat r mlar n tutar 26.3 milyar lira düzeyindeydi. Fakat teflvik belgelerinin kapsad yat r m tutarlar n 2008 y l fiyatlar cinsinden hesaplad m zda, geçen y l esas nda reel olarak düflüfl yafland ortaya ç k yor y l fiyatlar yla hesapland nda 2007 y l ndaki teflvikli yat r m tutar 29.5 milyar lira ediyor. Bu durumda 2008 y - l ndaki de iflim ise yüzde 4.3 lük düflüfl olarak hesaplan yor y l n n ikinci yar s, Türkiye ekonomisinin alt y ll k aradan sonra yeni bir resesyona ad m att bir dönem oldu. Giriflimcilerin devam etmekte olan yat r mlar n bile durdurmaya bafllad klar böyle bir dönemde, gelecekteki yat r m iste inin bir göstergesi olan teflvikli yat r mlarda gerilemenin bafllamas da normal. 1994, 1999 ve 2001 resesyonlar nda da teflvikli yat - r mlarda reel olarak gerileme yaflanm flt. Resesyonun devam etmesi nedeniyle teflvikli yat r mlarda 2009 da da gerileme yaflanmas da olas. Esas nda 2008 y l nda teflvikli yat r m belgesi say s nda bir düflüfl görülmüyor. Hatta belge say s nda yüzde 3.5 lik bir art fl var. Bu durum yat r mlar n ortalama boyutunun reel olarak küçülmesinden kaynaklan - yor y l fiyatlar yla 2007 y l nda yat r mlar n ortalama boyutu 12.5 milyar lira iken, 2008 y l nda bu tutar n 11.5 milyar liraya düfltü ü görülüyor. Yat r mlar n boyut olarak küçülmesinin de etkisiyle ise yarat lacak istihdamda ciddi bir azal fl yafland dikkati çekiyor y l nda teflvik belgesine ba lanan yat r mlar hayata geçti inde 98 bin kifliye istihdam olana sa lanmas bekleniyor. Oysa 2007 y l nda teflvik belgesine ba lanan yat r mlar hayata geçti inde 133 bin kifliye istihdam olana sa lanmas öngörülmüfltü. Yarat lacak istihdamda 2008 y l nda yaflanan düflüfl yüzde 26.1 i buluyor. Enerjiye ilgi sürüyor Teflvikli yat r m istatistiklerinde 2007 y l nda dikkatimizi çeken bir husus, enerji sektörüne yat r m yapmak amac yla al nan teflviklerdeki patlamayd. Bu patlaman n 2008 y l nda da aynen sürdü ünü görüyoruz. Enerji sektörüne yat r m yapmay düflünen giriflimcilerin ald teflvikli yat r m belgesi say s geçen y l 102 den 144 e ç kt. Bu belgelerin kapsad yat r m tutar da 4.2 milyar liradan 8.6 milyar liraya t rmand. Yaln z bu sektörde teknoloji yo unlu u yüksek oldu- undan yarat lacak istihdamda ciddi bir art fl yaflanmad ve 4 bin 928 den ancak 5 bin 142 ye ç kabildi i görülüyor. Her y l teflvikli yat r mlardan aslan pay n alan imalat sanayiinde ise teflvik belgesi say s bir miktar artarken (1.424 ten ya) teflvikli yat r m tutar - n n 12.4 milyar liradan 10.2 milyar liraya indi i dikkati çekiyor. Hizmet sektöründe belge say s nda 645 ten 619 a, yat r m tutar nda ise 8.8 milyar liradan 8.3 milyar liraya inifl var. Teflvikli yat r mlarda pay çok düflük olan tar m ve madencilik sektörlerinde ise az da olsa art fl söz konusu. 6 K O B G R fi M MART 2009

6 Giriflimci 2009 a da kötü bafllad y l n n büyük bölümünü kabu una çekilerek geçiren giriflimci, 2009 y l na da ayn flekilde bafllad. Yeni kurulan flirket say s 2009 y l n n ilk ay nda önceki y lki seviyesinin çok alt nda kald. Böylece geçen y - l n a ustos ay nda bafllayan düflüfl dönemi alt nc ay n da doldurmufl oldu. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) verilerine göre, ocak ay nda yeni kurulan flirket say s 3 bin 920 olarak gerçekleflti in ayn ay nda kurulan flirket say s ise 6 bin 1 di. Buna göre ocak ay nda yeni kurulan flirket say s nda y ll k bazda yüzde 34.7 lik bir düflüfl yafland hesaplan yor. Ekonomist Araflt rma Birimi nin (EAB) analizleri, ekonominin geçen y l n a ustos ay ndan itibaren bir resesyon sürecine girdi ine iflaret ediyor. fiirket kurulufllar ndaki dü- flüfl bu analizlerimiz ile tamamen uyumlu. Türkiye geliflmekte olan bir ekonomi oldu u için flirket kurulufllar genelde yükselifl e iliminde oluyor. fiirket kurulufllar nda böyle uzun süreli düflüfl dönemleri ço unlukla resesyon zamanlar nda yaflan yor resesyonu s ras nda flirket kurulufllar nda yüzde civar nda düflüfller olmufltu resesyonu s ras nda flirket kurulufllar ndaki düflüflün yüzde e ulaflt görülmüfltü resesyonunun da bafllar nda flirket kurulufllar nda düflüfl söz konusuydu. Ekonomideki resesyonun en az ndan bu y l n ilk alt ay nda da sürmesi beklendi inden, flirket kurulufllar ndaki gerileme de sürecek gibi görünüyor. Gelece e yönelik beklentilerde bir iyileflme ve ekonomide bir toparlanma olmadan giriflimcinin kabu undan ç kmas biraz zor. Yabanc sermayeli flirketlerde yükselifl durdu T ürkiye de faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s nda, 2003 y l ndan bu yana giderek h zlanan bir art fl söz konusuydu y l nda kap m z çalan resesyon sonunda bu art fl da durdurdu. Hazine Müsteflarl n n verilerine göre, geçen y l yabanc sermayeli flirket say s nda 3 bin 397 adetlik art fl meydana geldi y l nda bu say 3 bin 629 olarak gerçekleflmiflti. Buna göre, ülkemizde faaliyet göstermek üzere kurulan yabanc sermayeli flirketlerin say s geçen y l yüzde 6.4 azalm fl durumda. Yaln z bu yavafllamaya ra men ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s geçen y l 20 bin efli- ini aflm fl bulunuyor sonu itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s 21 bin 79 olarak hesaplan yor. Bu say 2007 y l sonunda 17 bin 682 ydi. Daha alt y l önce yani 2002 y l sonunda ise ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s 5 bin 294 ten ibaretti. Ülkemizdeki yabanc sermayeli flirketlerin 16 bin 623 ünü, yabanc lar n tek bafllar - na ya da yerli ortaklar yla s f rdan kurduklar flirketler oluflturuyor. 3 bin 919 u, Türkiye de zaten mevcut olan bir flirkete yabanc - lar n ifltirak etmesiyle oluflmufl bulunuyor. 537 si ise yurtd fl nda faaliyet gösteren bir flirketin flubesi olarak aç lm fl durumda. Ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin yüzde 29.5 lik büyük k sm ticaret sektöründe yer al yor. kinci s rada yüzde 17.8 lik pay ile imalat sanayi yer al yor. Üçüncü s rada ise yüzde 16.2 lik pay ile emlak sektörünün yer ald görülüyor. MART 2009 K O B G R fi M 7

7 Kapak konusu 2 Çiftçi bu y l kurakl ktan de il krizden korkuyor 008 DE HEM KÜRESEL ISINMA HEM DE GLO- BAL KR ZLE BO UfiAN TARIM SEKTÖRÜ, zorlu bir y l geride b rakt. fiimdi 2008 y l n n b rakt yaralar sarmaya çal flan tar m sektöründe ya fllar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Ancak küresel piyasalar Küresel ısınma ve yılın ikinci yarısında sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tarım sektörünün geçtiğimiz yılı çifte krizle kapatmasına neden oldu. Tarım sektörü, bu yıl yağışlardan yüzü gülmesine rağmen piyasadaki olumsuz hava nedeniyle yılına da endişeyle bakıyor. Rekoltede genel anlamda düşüş beklenmezken, emtia borsalarındaki tarımsal ürünlerin düşük fiyatı çiftçiyi düşündürüyor. dalga dalga saran ekonomik kriz, çiftçilerin bu sevincini deyim yerindeyse kursaklar nda b rak yor. Yine de iklim koflullar nedeniyle beklentiler çok da olumsuz de il. K sa bir hat rlatma yapacak olursak, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker, geçen y l n sonunda tar m sektöründe 2009 y l na iliflkin beklentileri aç klam flt. Eker in bu y la iliflkin tahminleri, bir iklim sorununun yaflanmamas halinde, tar mda bu y l önemli bir büyüme beklendi i yönündeydi. Ekonomik krizin tar m sektörüne etkilerini de de erlendiren Bakan Eker, döviz kurundaki art fl nedeniyle gübre ve petrol gibi ithal girdilerin maliyetinin artaca n, bunun da üretim maliyetlerini yükseltebilece ine dikkat çekmiflti. Ancak, ayn nedenle tar m ürünleri ihracat nda sa lanacak gelirin artabilece ini belirten Eker, tar m istihdam nda ve g da sanayi tüketiminde bir daralma beklenmedi ini vurgulam flt. K sacas hükümet nezdinde tar m sektörüne iliflkin yap lan tahminler, iklim faktörünün olumsuz yönde etkilememesi halinde tar mda bu y l büyüme beklentisi fleklindeydi. Geçen y l kurakl kla bo uflan tar m sektörü, y l n ikinci yar s ndan itibaren de küresel ekonomik krizin girdab na girdi. fiimdi ise ak llarda beliren soru, küresel krizin tar m sektörünü ne kadar etkiledi i 2009 y l na iliflkin veriler, henüz tablonun çok kötü olmad n gösterse de tar m sektöründeki uzmanlar, as l sonucun iklim faktörüne ba l olarak rekoltelerdeki durumla netleflece ini belirtiyor. Zira, resmi rakamlara göre 2007 y l nda tar msal üretim, kurakl k ve di er baz nedenlerle yüzde 7 den fazla küçülmüfl durumda rakamlar na göre de tar mdaki büyüme, yaklafl k olarak yüzde s f r (O) düzeyinde. Yani, 2007 y l nda düflük olan üretim, genelde 2008 y l nda da önemli bir art fl göstermemifl y l nda ise tar msal üretim için bir tahmin yapmak flimdiden oldukça güç. Ancak yaflanan ekonomik krizin de etkisiyle girdi kullan m ndaki ve ürün fiyatlar ndaki düflüfller ile ürün maliyetlerindeki art fllar zor bir y l olaca n n sinyallerini veriyor. Büyüme beklenmiyor Mevcut durumda, çiftçinin tar msal girdi kullan m nda, 8 K O B G R fi M MART 2009

8 tar msal alet-makine ve traktör al mlar nda frene bast görülüyor y l nda traktör sat fllar yüzde 39 azal rken, gübre kullan m 2008 y l n n ikinci yar s nda 2007 y l n n ayn dönemine k yasla yüzde 30 azal fl gösterdi. K fll k ekilifllerin yo un olarak yap ld dönemi de kapsayan 2008 y l n n son dört ay nda gübre kullan m ise 2007 y l n n ayn aylar - na göre yüzde 36 dan fazla düflüfl yafland. Bunun giderek artaca ndan endifle ediliyor. Çiftçilerin tarlas na ekim s ras nda az gübre att ya da gübresiz ekim yapt ifade ediliyor. Tek bafl na bu tespit bile 2009 üretiminin artmas konusundaki beklentileri ortadan kald r yor. Mevcut koflullarda, ya fl ve di er iklim faktörleri iyi olsa da, 2009 y l nda tar mda bir büyüme yaflanmas zor görünüyor. Ya fllar artt Bu noktada çiftçilerin önümüzdeki günlerde, birçok bölgede ilkbahar ve yaz ekilifllerine bafllayaca ancak hangi ürünü ekece ine karar veremedi i, hatta ekip ekmeyece i konusunda bile karars z oldu unu söylüyor Türkiye Ziraat Odalar Birli i Baflkan fiemsi Bayraktar ve flöyle devam ediyor: 2009 Ocak ay ya fllar, ülkemiz genelinde normale göre yüzde 15.9; geçen y la göre de yüzde art fl gösterdi. Ancak, Marmara, Karadeniz, ç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ocak ay ya fllar normalin üstünde gerçekleflirken, Güneydo u Anadolu Bölgesi nde normalden yüzde 62.9; Do u Anadolu Bölgesi nde de normalden yüzde 38.3 oran nda az gerçekleflti. Ekim 2008-Ocak 2009 aylar aras nda gerçekleflen ya fllar de erlendirildi inde, ülke genelinde tar msal üretimi etkileyecek kurakl k yaflanmamakta. Ekimi yap lan bu day, arpa, k rm z mercimek gibi ürünlerin çimlenme ve geliflme durumlar iyi, ya- fllar yeterli. Hububatta k fl ve özellikle ilkbahar ya fllar çok önemli olmakla birlikte, bu son dönemdeki ya fllar n çimlenme üzerindeki olumlu etkisi göz önüne al nd nda, 2008/2009 tar msal üretim y l n n bafllang ç olarak iyi oldu u söylenebilir. hracatta düflüfl bekleniyor K rizin etkilerini de erlendiren Ziraat Mühendisleri Odas Kayseri fiube Baflkan Ayd n Çal flkan ise krizin tar m sektörünü etkiledi ini ancak krizin süresi uzad kça bu durumun sektörü daha fazla etkileyece ine dikkat çekiyor. Çal flkan, hammaddesini tar mdan alan g da sektöründe, özellikle katma de eri yükseltilmifl g dalar baflta olmak üzere, tüketimin azalmas yla tar m sektörünün bundan olumsuz yönde etkilenece ini vurguluyor. Krizin en küçük üreticiden bafllayarak bütün sektörü etkisi alt na alaca n belirten Çal flkan, flöyle devam ediyor: 2009 y l nda tar msal ihracatta düflüfl bekleniyor. Ancak sanayi sektörüne göre daha avantajl. Tar msal ihracat n teflvik edilmesi gerekiyor. Tar m n, özellikle bitkisel üretim dal nda, iklime çok ba l bir üretim yap ld için bir öngörüde bulunmak için mevsim olarak çok erken. Ancak Mart 2009 itibariyle olumsuz bir beklentimiz yok. Elimizdeki verilere göre 2008 y l na benzer bir üretimin gerçekleflmesi beklenebilir. MART 2009 K O B G R fi M 9

9 Kapak konusu Kurak iller var Öte yandan Tekirda, K rklareli, Edirne, Erzurum, A r, Bingöl, Mufl, Siirt, fianl urfa, Kilis, Gaziantep illerinde ya fllar n bu dönemde yetersiz olmas nedeniyle, tar msal üretimi etkilemesi muhtemel orta derecede kurakl k; I d r, Mardin, fi rnak ta fliddetli kurakl k yafland na da de inen Bayraktar, flunlar ekliyor: Kuru tar m alanlar nda gerçeklefltirilen ürünlerde rekoltenin nas l olaca, mart-haziran aras ndaki dönemde gerçekleflecek ya fllarla netleflecek. Bu aylarda ya fllar n yetersiz olmas durumunda, özellikle belirtilen illerde kurakl k yaflanma ihtimali var. Dolay s yla özellikle ya fl aç s ndan bafllang ç genelde iyi görünmekle birlikte, bugünden rekolte konusunda bir tahminde bulunmak için henüz çok erken. Ancak, 2008 sonbahar nda gübre kullan m ndaki yüzde 30 lar aflan azalman n, baflta hububat ve baklagiller üretimini olumsuz etkileyece i ifade edilebilir. Bu azalma sürecinin 2009 y l nda da devam etmesi halinde, gübre kullan m ndaki azalman n di er ürünlere de olumsuz yans - malar olabilir. Tar ma dönüfl 2008 y l n n 11 ayl k dönemine ait aç klanan iflgücü ve istihdam rakamlar gösteriyor ki, tar msal istihdamda y l n ilk aylar nda önceki y l n ayn aylar na göre toplam olarak 1 milyonun üzerinde azalma olmufl. Krizin daha fazla hissedilmeye baflland - y l n ikinci yar s nda ise, önceki dönemin aksine geri dönüfller bafllam fl ve tar msal istihdamda önemli art fllar olmufl Kas m ay itibariyle tar mda istihdam edilenlerin say s, bir önceki y la göre 283 bin kifli artm fl. Dünyada ve ülkemizde etkisini art rarak sürdüren ekonomik krizin, di er kesimler yan nda çiftçilerimize ve tar msal üretimimize de zarar verdi ini belirten sektör temsilcileri, flunlar belirtiyor: Buna re men, flehirlerde iflsiz ve gelirsiz kalan bir k s m insan m z, tar mdaki flartlar çok iyi olmasa da, geçinmek üzere tar mda çal flmaya bafllamakta veya tar ma dönmekte. Tar m, iflsizli in daha da artmas n önleyerek, sosyal riski azaltmakta. Bu kriz ortam nda önemli sorunlarla bo uflan tar m kesiminde, tar ma dönüfllerle artan gizli iflsizlerin say - s yla birlikte, istihdam yükü de artmakta. Tar ma destek olunmazsa, tar m bu yükü tafl yamaz. UZMAN GÖRÜŞÜ Kırsal kalkınma devreye girmeli POF. DR. TAYFUN ÖZKAYA Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, dünyan n ekonomik krizle karfl karfl ya oldu una dikkat çekiyor. Benzer flekilde ekolojik krizin; kurakl k, iklim dengesizlikleri ile Türkiye yi etkiledi ini belirten Özkaya n n, tespitleri flöyle: Ekonomik ve ekolojik krizden çiftçinin ç kabilmesi için endüstriyel tar m sistemi yerine üretici taraf ndan yönetilen organik, permakültür, düflük endüstriyel girdili sürdürülebilir tar m sistemlerine geçifl zorunlu. Bunun gerçekleflmesi, üretici temelli örgütlenmelerden geçer. Ekonomik alanda da do rudan pazarlama, kooperatif pazarlama seçeneklerinin kullan lmas da kaç n lmaz. Kentlerde belediyeler ve sivil toplum kurulufllar n n oluflturaca tüketim kooperatifleri ile de ittifak, bu strateji için gerekli. Aksi takdirde her iki krizin etkisiyle kentler iflsiz köylülerle dolacak, k rsal alanlar m z tahrip olacak, göller ve nehirler kurumaya, topraklar tuzlulaflmaya, bio çeflitlilik azalmaya devam edecek. Ülke çap nda dev bir k rsal kalk nma projesinin yürürlü e sokularak çok büyük say da iflsize ifl imkân yarat lmaz gerekti ini söyleyen Özkaya, Bu proje çerçevesinde mera slah, öz tüketimi de amaçlayan hayvanc l n gelifltirilmesi, köy yollar ve sa l k tesislerinin yap m, ormanlar n gelifltirilmesi, erozyonla mücadele gibi birçok alanda ifl yarat labilir. Finansman n bir k sm ithalata dayal lüks tüketimi vergilendirerek yap l rsa, cari aç n kapat lmas na ve yurt içi üretimin desteklenmesine de yard m edilmifl olur diyor. Hububatta rekolte iyi 2008 y l nda son y l n n en kurak dönemi yaflanm fl, ya fl ortalamas çok düflük oldu u için topra n nem oran hububat ve bakliyat yeflermesine olanak vermemiflti. Özellikle Güneydo u Anadolu Bölgesi ve ç Anadolu Bölgesi'nin belli bir bölümünde ürün rekoltesi yok denecek kadar az olmufltu y l na bakt m zda göstergelerin çok olumlu oldu- unu ifade eden Akdeniz Hububat, Bakliyat ve Ya l Tohumlar hracatç lar Birli i Baflkan ve Arbel Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Arslan ise ya fl ortalamas n n son y llar n en yüksek seviyelerinde gerçekleflti ini, ürünün yeflermesi için gerekli topra n nem oran n n oldukça iyi durumda oldu unu belirtiyor. Ürünlerin çimlenme oran n n 2009 fiubat ay itibariyle son derece ümit verici oldu una 10 K O B G R fi M MART 2009

10 Tar ma 6 milyar lira destek B u y l tar m sektörüne 5 milyar lira nakit destek sa lamay planlayan Tar m Bakanl, bunun 1.3 milyar liras n mazot ve gübre, 1.3 milyar liras n hayvanc l k, 1 milyar liras n ya l tohum primi, 774 milyon liras n hububat ve bakliyat destekleri, 220 milyon liras n k rsal kalk nmaya ay racak y l nda bütçede ödene i olmad halde, kurakl k nedeniyle 535 milyon lira kurakl k deste i ödemesi yapan Tar m Bakanl, 2008 y l n n bafl nda 5.39 milyar lira olan tar m destekleme kalemini, 2008 y l sonunda 5.9 milyar liraya ç kard. Bu y l ekonomik kriz nedeniyle bütçede bir tak m disiplin uygulamalar yapan bakanl k, y l n ikinci yar s nda gelirlerde art fl olmas halinde, tar mda ihtiyaç duyulan ödenekleri sa lamay planl yor. dikkat çeken Arslan, Ürün için can suyu, nisan ya murlar d r. Bugünkü flartlar devam ederse bu y lki hasat n çok iyi olaca n düflünüyoruz. Herhangi bir üründe rekolte düflüflü beklemiyoruz diyor. Mahmut Arslan Stoklar azald Geçen y l n ocak-flubat aylar ile k yasland nda 2009 fiyatlar n n yüksek oldu una de inen Arslan, bunun nedeninin geçti imiz y l yaflanan kurakl a ba l olarak özellikle bakliyat ve hububatta yaflanan ürün bulma s k nt s oldu unu kaydediyor. Neredeyse tüm ürünlerin ithal edildi ini bunun da fiyatlar n artmas na neden oldu unu söyleyen Arslan, flöyle devam ediyor: fiu anda tüketilen 2008 y l mahsulüdür. Bu y l rekolte yüksek olacakt r, bu da fiyatlara olumlu olarak yans yacakt r. G da sektörü ekonomiye ba l krizlerden de il, do al krizlerden etkilenir. E er o y l ürün az ise kriz yaflan r, ürün iyi ise kriz olmaz. Tüm dünyada yaflanan ekonomik kriz, g day etkilemedi. Özel tüketime ba l sektörler etkilendi. G da ise yaflamsal bir alan. Bu krizin yans malar bizim piyasam zda farkl oldu. Eskiden tüketici stok yapard, markete gitti inde 3-4 paket al flverifl arac na atard. fiimdi yine ayn oranda, hatta daha fazla bakliyat, hububat tüketmekte ama bittikçe almay tercih ediyor. Toptanc lar cephesinde de durumun buna yak n oldu unu söyleyen Arslan, Nakit s k nt s çeken toptanc, geçen y llara nazaran daha az stok yapabiliyor. Fakat bu tüketimi etkilemedi, dolay s yla bizim sektöre de olumsuz bir yans - mas olmad diyor. Fiyatlar artabilir 2008 y l bafl ndan itibaren pirinç, bu day gibi ürünlerde fiyat art fllar görülmeye baflland, fiyatlar n nisan ve may s aylar nda ise pik yaparak tepe noktas na ulaflt belirtiliyor. Özellikle pirinç fiyatlar n n nisan ay içerisinde ciddi bir patlama yaflad, 2008 Haziran ay ndan sonra ise üretim düzeyi ve hasat dönemine göre fiyatlarda afla do ru hareketlenme görülmeye baflland kaydediliyor y l A ustos ay ndan sonra ise yaflanan küresel finansal kriz nedeniyle bu tür emtialara yat r m yapm fl olan fonlar n da sat fla geçmesiyle fiyat düflüfllerinin daha net görülmeye baflland n belirten Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Erdo an, flu de erlendirmeyi yap yor: Hem 2009 y l için hem de önümüzdeki 5-10 y l için bu ürünlerde fiyat art fllar n n fiyat düflüfllerinden daha fazla görülebilece i beklentisi mevcut. Bir yandan dünya nüfus art fl, az geliflmifl ülkelerdeki artan gelir düzeyine ba l olarak yükselen talep, dünyada tar msal arazilerin muhtelif nedenlerle giderek azalmas ve küresel s nma gibi üretimi negatif etkileyen faktörlerden dolay bu ürünlerin giderek Mehmet Erdo an MART 2009 K O B G R fi M 11

11 Kapak konusu önemlerinin ve de erlerinin artmas olas l daha yüksek. En yüksek rekolte beklentisi Öte yandan çiftçilerin 2009 y l için üretim verimi ve kalitesi aç s ndan beklentilerinin yüksek oldu unu söyleyen Meram Ziraat Odas Baflkan Ali Ataiyibiner, 2009 y l n n son y llar n en ya fll sezonunun yafland na, ya fllara ba l olarak da bütün ürünlerde son y llar n en yüksek rekoltesinin beklendi ine dikkat çekiyor. Bu y l özellikle hububatta bugüne kadar olan ya fllar n dikkate al nd - nda son y llar n en yüksek rekoltesinin yaflanabilece ini kaydeden Ataiyibiner, Nisan-may s ya fllar, hububat rekoltesini etkileyecek. Patates, havuç, domates gibi ürünler 2008 y l nda beklenilen fiyatlar n çok alt nda sat ld. Bu ürünlerin düflük fiyat endiflesiyle ekimi az yap l rsa, bu ürünlerde rekolte düflüflü görülebilir. Bugüne kadar olan ya fllar dikkate al nd nda bu y l herhangi bir kurakl k tehlikesi beklemiyoruz. Bahar aylar da ya fll geçerse kurakl k tehlikesi yaflanmaz diyor. Ya fl krizin hasar n azaltacak Tar m ürünlerinde fiyatlar n makul seviyede olmad na da de inen Ataiyibiner, Konya bölgesinde 2008 y l nda özellikle domates, havuç, patates gibi ana ürünlerin çok düflük fiyatlarla sat ld n kaydediyor. Domatesin Bu y l üretim fazla olursa yine para etmeyece i endiflesi yaflan yor. Tar m ürünlerinde bitkisel üretimde geçen y l ayn döneme göre fazla de ifliklik yok. Hayvansal üretime bak ld nda et ve süt fiyatlar nda düflüfller söz konusu. çiftçi sat fl fiyat n n 5 kurufla kadar düfltü ü dönemler oldu unu belirten Ataiyibiner, bu y la iliflkin flu de erlendirmeyi yap yor: Bu y l üretim fazla olursa yine para etmeyece i endiflesi yaflan yor. Tar m ürünlerinde bitkisel üretimde geçen y l ayn döneme göre fazla de ifliklik yok. Hayvansal üretime bak ld nda et ve süt fiyatlar nda düflüfller söz konusu. Geçen y l bu dönemde sütün arac l sat fl fiyat kurufl civar ndayken bu y l flu dönemde kurufl civar na geriledi. Et fiyatlar nda da k smi bir düflüfl oldu unu kaydeden Ataiyibiner, flöyle devam ediyor: Kriz di er sektörleri etkiledi i gibi tar m sektörünü de etkiledi. Önceki y llardan kredi borcu olan üretim girdilerini borç yaparak temin eden çiftçiler, krizden daha fazla etkilendi sezonuna borçsuz giren çiftçi, krizden nispeten daha az hasar ald y l n n ya fll geçmesi nedeniyle çiftçide krizden etkilenme oran n n azalaca n ümit ediyoruz y l nda genelde bütün ürünlerde arz fazlas olaca düflünülüyor. Üretilen ürünlerin ihracat yap lamazsa iç piyasada birçok ürünün, üretim maliyetlerinin alt nda sat labilece ini söyleyen Ataiyibiner, Özellikle bölgemizde fazlaca üretilen havuç, patates, domates gibi sebze üretiminde mutlaka ihracat yap lmas gerekir. Yoksa bu ürünlerde geçen y lki oranda ekim yap l rsa iç piyasada ciddi oranda arz fazlal yaflan r diyor. Makarnada beklentiler yüksek Kriz g da sektöründeki birçok üreticiyi de flüphesiz olumsuz etkiledi. Örne in, ekonomik krizle beraber dünya makarnal k bu day fiyatlar n n h zl düflüflü sonucu daha önce tonu bin 100 ile bin 200 dolar aras nda sat lan makarnaya olan talebin azalmas yla, makarna ihracat nda ciddi düflüfl yafland. Türkiye Makarna Sanayicileri Derne i Baflkan Murat Bozkurt, bu konuda flunlar anlat yor: "Kurdaki yükselifl, ihracatta avantaj gibi görünmekle beraber karfl daki al c ülkeler aç s ndan büyük bir dezavantaj oluflturuyor. Nitekim yurt d fl ndaki makarna al c ülkelerde bu kur art fl ndan dolay ithal fiyatlar yükseldi ve neticede talep düfltü. Üreticiler ekonomik krize bir tedbir olarak sat fllarda vadeler k saltt, güvenilir flirketler d fl nda sat fllar di er al c lara peflin yap l yor. Di- er taraftan al c lar da stoklar n en alt seviyeye indirdiler y l sektörün üretim hedefi 675 bin ton, ihracat hedefi de 200 bin tondur. Mart ay ndan itibaren gerek iç piyasada gerekse ihracatta taleplerin artaca ve sektörün krizden etkilenmeden, hedeflerinin gerçekleflmesi bekleniyor." Burcu Tuvay Özlem Bay Yılmaz 12 K O B G R fi M MART 2009

2009 YILININ. ifi FIRSATI

2009 YILININ. ifi FIRSATI 4. YILIMIZDAYIZ fiubat 2009 30 2009 YILININ ifi FIRSATI Düflük maliyetle yüksek kâr marj sa layan ifl f rsatlar, 2009 y l na damgas n vuracak gibi görünüyor. 2009 y l n n yükselen bayilikleri ise krizin

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Hissedar. hata. Mali Kural. yapt lar? Nerede. ki flirket iki kriz SEKTÖR KÜRESEL KR ZDE TÜRK BANKALARI Z RVEDE. Malum mu olacak.

Hissedar. hata. Mali Kural. yapt lar? Nerede. ki flirket iki kriz SEKTÖR KÜRESEL KR ZDE TÜRK BANKALARI Z RVEDE. Malum mu olacak. Sani fiener: TAV ARTIK KÜRESEL B R AKTÖR Gür Ça dafl: YATIRIMCI MADEN BULDU Meriç Uluflahin: KÂRLILIKTA DÜZELTME YILI: 2011 Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI 5 ki flirket

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı