KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S"

Transkript

1 4. YILIMIZDAYIZ MART 2009 Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L KRiZDEN KORKUYOR Küresel s nma ve y l n ikinci yar s nda sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tar m sektörünün geçti imiz y l çifte krizle kapatmas na neden oldu. Tar m sektörü, bu y l ya fllardan yüzü gülmesine ra men piyasadaki olumsuz hava nedeniyle 2009 y l na da endifleyle bak yor. Rekoltede genel anlamda düflüfl beklenmezken, emtia borsalar ndaki fiyat düflüflleri çiftçiyi düflündürüyor. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S B REYLERDEN SONRA KOB LERE DE MORTGAGE MOTOR SPORLARINDAN ÜÇ G R fi M ÇIKARDI ÇOCUK G Y M NDE FRANCHISING FIRSATI

2

3 fiubat 2009 Editör Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Talat Yeflilo lu Yaz ªleri MΩdΩrΩ (Sorumlu) As m Aslan Haber Müdürü Mustafa Kemal Çolak Araflt rma MΩdΩrΩ Orhan Karaca Yaz ªleri MΩdΩr Yard mc s Saime Dik Görsel Yönetmen fiendo an Yamako lu Editörler Finans Kayhan Öztürk, Borsa Talip Y lmaz, Medya Fatofl Bozkufl D fl Haberler Emrah Gürkan Emlak Okhan fientürk Haber Merkezi Levent Gökmen, Hülya Güler, Behiye Selin Taner, Özlem Bay, Özge Yavuz, Gözde Yeniova, Burcu Tuvay Marka Müdürü Didem Alak n Güven Sayfa Yap mc lar Fatih K. Tural, Erdal fiahin Fotoµraflar Hüseyin S. Öngen, Gπkhan elebi KarikatΩr Varol Yaªaroµlu Grafik Yaman Tetik Arfliv Berrin Uyan k Bekar Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taflk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürleri Emel Sönmez, Özlem Güner Atefl Sat fl Temsilcisi Deniz Küçükhüseyin Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: / / Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Yönetim Yeri Hürriyet Medya Towers Güneflli/ STANBUL Tel: Faks: Bask Do an Ofset Matbaac l k ve Yay nc l k Afi Do an Medya Tesisleri, Hofldere Yolu C Blok Esenyurt/ stanbul Daµ t m Yaysat A Yay n Türü Yerel, süreli, haftal k c Ekonomist Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Ekonomist Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri Hatt (0 212) DB Abone Hizmetleri Hatt Tel: (0 212) Faks: (0 212) Pazar hariç hergün saat aras nda hizmet verilmektedir. Tar mda global kriz korkusu K üresel s nma yüzünden geçen y l a r bir darbe alan tar m sektörü, 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren de global krizle bo uflmaya bafllad. Çal flan nüfusun yüzde 27 sinin geçimini sa lad ve 2007 y l n büyümeyle kapatan tar m sektörü için ibre, bir anda negatife döndü. Zorlu bir y l geride b rakan sektör, ya fl miktar n n artmas yla birlikte 2009 y l na umutla girdi. Ancak piyasalar sarsan global ekonomik kriz nedeniyle umudun yerini endifle almaya bafllad. Bu ay kapak haberimizde tar m sektöründeki beklentileri araflt rd k ve sözü tar m sektörünün temsilcilerine b rakt k. Ç kan tablo, parlak bir görüntü çizmese de tar m sektörü için bu y l n parçal bulutlu geçece i yönünde. Sektörde bu y l kurakl k beklentisi yok, bu nedenle rekoltelerde büyük bir düflüfl beklenmiyor. Fakat sektörün as l sorunu küresel kriz. Girdi ve ürün fiyatlar ndaki düflüfller ile ürün maliyetlerindeki art fllar n etkisiyle 2009 un tar m sektörü için de zorlu bir y l olaca kesin. Sektör genelinde hükümetin somut ad mlar atmas için beklenti yüksek. Keza Tar m ve Köy flleri Bakan Mehdi Eker, geçen y l n sonunda tar m sektöründe 2009 y l na iliflkin öngörüleri aç klarken, iklim sorununun yaflanmamas halinde, tar mda bu y l önemli bir büyüme beklendi ini ifade etmiflti. Ancak Eker, döviz kurundaki art fl nedeniyle gübre ve petrol gibi ithal girdilerin maliyetinin artaca n, bunun da üretim maliyetlerini yükseltebilece ine dikkat çekmiflti. Buna karfl n bakan n öngörüleri, istihdam ve g da sanayi tüketiminde bir daralma beklenmedi i fleklindeydi. Bu y l tar m sektörüne 5 milyar lira nakit destek sa lamay planlayan Tar m Bakanl, bunun 1.3 milyar liras n mazot ve gübre, 1.3 milyar liras n hayvanc l k, 1 milyar liras n ya l tohum primi, 774 milyon liras n hububat ve bakliyat destekleri, 220 milyon liras n k rsal kalk nmaya ay racak. Bir tar m ülkesi oldu umuzu düflünürsek, sektör için vaat edilen desteklerin ve acil al nmas gereken önlemlerin en k sa zamanda hayata geçirilmesi gerekti i flüphesiz. Hepinize iyi bir ay geçirmenizi dileriz. Burcu Tuvay MART 2009 K O B G R fi M 3

4 İ ç i n d e k i l e r 24 6 Gösterge 8 KAPAK KONUSU Çiftçi bu y l kurakl ktan de il krizden korkuyor 13 KOB lere yerinde Ar-Ge projeleri e itimi 14 KOB lere deste imiz krize ra men sürecek 16 KOB Gündemi 20 Çocuk giyimde franchising f rsat 22 Bireylerden sonra KOB lere de mortgage 24 Krize meydan okuyan fuar 27 K c lar da krizden endifleli 28 dea Teknoloji Dubai ye ofis aç yor 30 Motor sporlar ndan üç giriflim ç kard 32 Büyük flirketlerin fason cheese cake çisi 34 Y lda 8.5 milyon dolarl k organik pamuk ihraç ediyor 36 Makedonya ya giden ilk kad n giriflimci 38 Gaziantep e vefa borcunu ödedi 40 Elektromanyetikten koruyan chip leri Türkiye ye getirdi 42 Nihayet Durukano lu: hracat kredi sigortas ; ihracat alacaklar n n sigorta edilmesi 44 nternet üzerinden zorunlu e itim olana 45 Vergi takvimi 46 Yurt d fl fuar takvimi 47 Yurt içi fuar takvimi 48 Yurt d fl mal talepler 50 Prof. Dr. Ali Beba: Giriflimcilerin Ar-Ge faaliyetleri için teflvikler K O B G R fi M MART 2009

5 Gösterge Orhan Karaca H Teflvikli yat r mlar reel olarak düflüflte azine Müsteflarl taraf ndan verilen teflvik belgelerinin kapsad toplam yat r m tutar 2008 y l nda 28.2 milyar lira olarak gerçekleflti. Bu tutar 2007 y l na göre yüzde 7.2 lik art fla tekabül ediyor y l nda teflvik belgesine ba lanan yat r mlar n tutar 26.3 milyar lira düzeyindeydi. Fakat teflvik belgelerinin kapsad yat r m tutarlar n 2008 y l fiyatlar cinsinden hesaplad m zda, geçen y l esas nda reel olarak düflüfl yafland ortaya ç k yor y l fiyatlar yla hesapland nda 2007 y l ndaki teflvikli yat r m tutar 29.5 milyar lira ediyor. Bu durumda 2008 y - l ndaki de iflim ise yüzde 4.3 lük düflüfl olarak hesaplan yor y l n n ikinci yar s, Türkiye ekonomisinin alt y ll k aradan sonra yeni bir resesyona ad m att bir dönem oldu. Giriflimcilerin devam etmekte olan yat r mlar n bile durdurmaya bafllad klar böyle bir dönemde, gelecekteki yat r m iste inin bir göstergesi olan teflvikli yat r mlarda gerilemenin bafllamas da normal. 1994, 1999 ve 2001 resesyonlar nda da teflvikli yat - r mlarda reel olarak gerileme yaflanm flt. Resesyonun devam etmesi nedeniyle teflvikli yat r mlarda 2009 da da gerileme yaflanmas da olas. Esas nda 2008 y l nda teflvikli yat r m belgesi say s nda bir düflüfl görülmüyor. Hatta belge say s nda yüzde 3.5 lik bir art fl var. Bu durum yat r mlar n ortalama boyutunun reel olarak küçülmesinden kaynaklan - yor y l fiyatlar yla 2007 y l nda yat r mlar n ortalama boyutu 12.5 milyar lira iken, 2008 y l nda bu tutar n 11.5 milyar liraya düfltü ü görülüyor. Yat r mlar n boyut olarak küçülmesinin de etkisiyle ise yarat lacak istihdamda ciddi bir azal fl yafland dikkati çekiyor y l nda teflvik belgesine ba lanan yat r mlar hayata geçti inde 98 bin kifliye istihdam olana sa lanmas bekleniyor. Oysa 2007 y l nda teflvik belgesine ba lanan yat r mlar hayata geçti inde 133 bin kifliye istihdam olana sa lanmas öngörülmüfltü. Yarat lacak istihdamda 2008 y l nda yaflanan düflüfl yüzde 26.1 i buluyor. Enerjiye ilgi sürüyor Teflvikli yat r m istatistiklerinde 2007 y l nda dikkatimizi çeken bir husus, enerji sektörüne yat r m yapmak amac yla al nan teflviklerdeki patlamayd. Bu patlaman n 2008 y l nda da aynen sürdü ünü görüyoruz. Enerji sektörüne yat r m yapmay düflünen giriflimcilerin ald teflvikli yat r m belgesi say s geçen y l 102 den 144 e ç kt. Bu belgelerin kapsad yat r m tutar da 4.2 milyar liradan 8.6 milyar liraya t rmand. Yaln z bu sektörde teknoloji yo unlu u yüksek oldu- undan yarat lacak istihdamda ciddi bir art fl yaflanmad ve 4 bin 928 den ancak 5 bin 142 ye ç kabildi i görülüyor. Her y l teflvikli yat r mlardan aslan pay n alan imalat sanayiinde ise teflvik belgesi say s bir miktar artarken (1.424 ten ya) teflvikli yat r m tutar - n n 12.4 milyar liradan 10.2 milyar liraya indi i dikkati çekiyor. Hizmet sektöründe belge say s nda 645 ten 619 a, yat r m tutar nda ise 8.8 milyar liradan 8.3 milyar liraya inifl var. Teflvikli yat r mlarda pay çok düflük olan tar m ve madencilik sektörlerinde ise az da olsa art fl söz konusu. 6 K O B G R fi M MART 2009

6 Giriflimci 2009 a da kötü bafllad y l n n büyük bölümünü kabu una çekilerek geçiren giriflimci, 2009 y l na da ayn flekilde bafllad. Yeni kurulan flirket say s 2009 y l n n ilk ay nda önceki y lki seviyesinin çok alt nda kald. Böylece geçen y - l n a ustos ay nda bafllayan düflüfl dönemi alt nc ay n da doldurmufl oldu. Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) verilerine göre, ocak ay nda yeni kurulan flirket say s 3 bin 920 olarak gerçekleflti in ayn ay nda kurulan flirket say s ise 6 bin 1 di. Buna göre ocak ay nda yeni kurulan flirket say s nda y ll k bazda yüzde 34.7 lik bir düflüfl yafland hesaplan yor. Ekonomist Araflt rma Birimi nin (EAB) analizleri, ekonominin geçen y l n a ustos ay ndan itibaren bir resesyon sürecine girdi ine iflaret ediyor. fiirket kurulufllar ndaki dü- flüfl bu analizlerimiz ile tamamen uyumlu. Türkiye geliflmekte olan bir ekonomi oldu u için flirket kurulufllar genelde yükselifl e iliminde oluyor. fiirket kurulufllar nda böyle uzun süreli düflüfl dönemleri ço unlukla resesyon zamanlar nda yaflan yor resesyonu s ras nda flirket kurulufllar nda yüzde civar nda düflüfller olmufltu resesyonu s ras nda flirket kurulufllar ndaki düflüflün yüzde e ulaflt görülmüfltü resesyonunun da bafllar nda flirket kurulufllar nda düflüfl söz konusuydu. Ekonomideki resesyonun en az ndan bu y l n ilk alt ay nda da sürmesi beklendi inden, flirket kurulufllar ndaki gerileme de sürecek gibi görünüyor. Gelece e yönelik beklentilerde bir iyileflme ve ekonomide bir toparlanma olmadan giriflimcinin kabu undan ç kmas biraz zor. Yabanc sermayeli flirketlerde yükselifl durdu T ürkiye de faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s nda, 2003 y l ndan bu yana giderek h zlanan bir art fl söz konusuydu y l nda kap m z çalan resesyon sonunda bu art fl da durdurdu. Hazine Müsteflarl n n verilerine göre, geçen y l yabanc sermayeli flirket say s nda 3 bin 397 adetlik art fl meydana geldi y l nda bu say 3 bin 629 olarak gerçekleflmiflti. Buna göre, ülkemizde faaliyet göstermek üzere kurulan yabanc sermayeli flirketlerin say s geçen y l yüzde 6.4 azalm fl durumda. Yaln z bu yavafllamaya ra men ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s geçen y l 20 bin efli- ini aflm fl bulunuyor sonu itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s 21 bin 79 olarak hesaplan yor. Bu say 2007 y l sonunda 17 bin 682 ydi. Daha alt y l önce yani 2002 y l sonunda ise ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin say s 5 bin 294 ten ibaretti. Ülkemizdeki yabanc sermayeli flirketlerin 16 bin 623 ünü, yabanc lar n tek bafllar - na ya da yerli ortaklar yla s f rdan kurduklar flirketler oluflturuyor. 3 bin 919 u, Türkiye de zaten mevcut olan bir flirkete yabanc - lar n ifltirak etmesiyle oluflmufl bulunuyor. 537 si ise yurtd fl nda faaliyet gösteren bir flirketin flubesi olarak aç lm fl durumda. Ülkemizde faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirketlerin yüzde 29.5 lik büyük k sm ticaret sektöründe yer al yor. kinci s rada yüzde 17.8 lik pay ile imalat sanayi yer al yor. Üçüncü s rada ise yüzde 16.2 lik pay ile emlak sektörünün yer ald görülüyor. MART 2009 K O B G R fi M 7

7 Kapak konusu 2 Çiftçi bu y l kurakl ktan de il krizden korkuyor 008 DE HEM KÜRESEL ISINMA HEM DE GLO- BAL KR ZLE BO UfiAN TARIM SEKTÖRÜ, zorlu bir y l geride b rakt. fiimdi 2008 y l n n b rakt yaralar sarmaya çal flan tar m sektöründe ya fllar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Ancak küresel piyasalar Küresel ısınma ve yılın ikinci yarısında sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tarım sektörünün geçtiğimiz yılı çifte krizle kapatmasına neden oldu. Tarım sektörü, bu yıl yağışlardan yüzü gülmesine rağmen piyasadaki olumsuz hava nedeniyle yılına da endişeyle bakıyor. Rekoltede genel anlamda düşüş beklenmezken, emtia borsalarındaki tarımsal ürünlerin düşük fiyatı çiftçiyi düşündürüyor. dalga dalga saran ekonomik kriz, çiftçilerin bu sevincini deyim yerindeyse kursaklar nda b rak yor. Yine de iklim koflullar nedeniyle beklentiler çok da olumsuz de il. K sa bir hat rlatma yapacak olursak, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker, geçen y l n sonunda tar m sektöründe 2009 y l na iliflkin beklentileri aç klam flt. Eker in bu y la iliflkin tahminleri, bir iklim sorununun yaflanmamas halinde, tar mda bu y l önemli bir büyüme beklendi i yönündeydi. Ekonomik krizin tar m sektörüne etkilerini de de erlendiren Bakan Eker, döviz kurundaki art fl nedeniyle gübre ve petrol gibi ithal girdilerin maliyetinin artaca n, bunun da üretim maliyetlerini yükseltebilece ine dikkat çekmiflti. Ancak, ayn nedenle tar m ürünleri ihracat nda sa lanacak gelirin artabilece ini belirten Eker, tar m istihdam nda ve g da sanayi tüketiminde bir daralma beklenmedi ini vurgulam flt. K sacas hükümet nezdinde tar m sektörüne iliflkin yap lan tahminler, iklim faktörünün olumsuz yönde etkilememesi halinde tar mda bu y l büyüme beklentisi fleklindeydi. Geçen y l kurakl kla bo uflan tar m sektörü, y l n ikinci yar s ndan itibaren de küresel ekonomik krizin girdab na girdi. fiimdi ise ak llarda beliren soru, küresel krizin tar m sektörünü ne kadar etkiledi i 2009 y l na iliflkin veriler, henüz tablonun çok kötü olmad n gösterse de tar m sektöründeki uzmanlar, as l sonucun iklim faktörüne ba l olarak rekoltelerdeki durumla netleflece ini belirtiyor. Zira, resmi rakamlara göre 2007 y l nda tar msal üretim, kurakl k ve di er baz nedenlerle yüzde 7 den fazla küçülmüfl durumda rakamlar na göre de tar mdaki büyüme, yaklafl k olarak yüzde s f r (O) düzeyinde. Yani, 2007 y l nda düflük olan üretim, genelde 2008 y l nda da önemli bir art fl göstermemifl y l nda ise tar msal üretim için bir tahmin yapmak flimdiden oldukça güç. Ancak yaflanan ekonomik krizin de etkisiyle girdi kullan m ndaki ve ürün fiyatlar ndaki düflüfller ile ürün maliyetlerindeki art fllar zor bir y l olaca n n sinyallerini veriyor. Büyüme beklenmiyor Mevcut durumda, çiftçinin tar msal girdi kullan m nda, 8 K O B G R fi M MART 2009

8 tar msal alet-makine ve traktör al mlar nda frene bast görülüyor y l nda traktör sat fllar yüzde 39 azal rken, gübre kullan m 2008 y l n n ikinci yar s nda 2007 y l n n ayn dönemine k yasla yüzde 30 azal fl gösterdi. K fll k ekilifllerin yo un olarak yap ld dönemi de kapsayan 2008 y l n n son dört ay nda gübre kullan m ise 2007 y l n n ayn aylar - na göre yüzde 36 dan fazla düflüfl yafland. Bunun giderek artaca ndan endifle ediliyor. Çiftçilerin tarlas na ekim s ras nda az gübre att ya da gübresiz ekim yapt ifade ediliyor. Tek bafl na bu tespit bile 2009 üretiminin artmas konusundaki beklentileri ortadan kald r yor. Mevcut koflullarda, ya fl ve di er iklim faktörleri iyi olsa da, 2009 y l nda tar mda bir büyüme yaflanmas zor görünüyor. Ya fllar artt Bu noktada çiftçilerin önümüzdeki günlerde, birçok bölgede ilkbahar ve yaz ekilifllerine bafllayaca ancak hangi ürünü ekece ine karar veremedi i, hatta ekip ekmeyece i konusunda bile karars z oldu unu söylüyor Türkiye Ziraat Odalar Birli i Baflkan fiemsi Bayraktar ve flöyle devam ediyor: 2009 Ocak ay ya fllar, ülkemiz genelinde normale göre yüzde 15.9; geçen y la göre de yüzde art fl gösterdi. Ancak, Marmara, Karadeniz, ç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ocak ay ya fllar normalin üstünde gerçekleflirken, Güneydo u Anadolu Bölgesi nde normalden yüzde 62.9; Do u Anadolu Bölgesi nde de normalden yüzde 38.3 oran nda az gerçekleflti. Ekim 2008-Ocak 2009 aylar aras nda gerçekleflen ya fllar de erlendirildi inde, ülke genelinde tar msal üretimi etkileyecek kurakl k yaflanmamakta. Ekimi yap lan bu day, arpa, k rm z mercimek gibi ürünlerin çimlenme ve geliflme durumlar iyi, ya- fllar yeterli. Hububatta k fl ve özellikle ilkbahar ya fllar çok önemli olmakla birlikte, bu son dönemdeki ya fllar n çimlenme üzerindeki olumlu etkisi göz önüne al nd nda, 2008/2009 tar msal üretim y l n n bafllang ç olarak iyi oldu u söylenebilir. hracatta düflüfl bekleniyor K rizin etkilerini de erlendiren Ziraat Mühendisleri Odas Kayseri fiube Baflkan Ayd n Çal flkan ise krizin tar m sektörünü etkiledi ini ancak krizin süresi uzad kça bu durumun sektörü daha fazla etkileyece ine dikkat çekiyor. Çal flkan, hammaddesini tar mdan alan g da sektöründe, özellikle katma de eri yükseltilmifl g dalar baflta olmak üzere, tüketimin azalmas yla tar m sektörünün bundan olumsuz yönde etkilenece ini vurguluyor. Krizin en küçük üreticiden bafllayarak bütün sektörü etkisi alt na alaca n belirten Çal flkan, flöyle devam ediyor: 2009 y l nda tar msal ihracatta düflüfl bekleniyor. Ancak sanayi sektörüne göre daha avantajl. Tar msal ihracat n teflvik edilmesi gerekiyor. Tar m n, özellikle bitkisel üretim dal nda, iklime çok ba l bir üretim yap ld için bir öngörüde bulunmak için mevsim olarak çok erken. Ancak Mart 2009 itibariyle olumsuz bir beklentimiz yok. Elimizdeki verilere göre 2008 y l na benzer bir üretimin gerçekleflmesi beklenebilir. MART 2009 K O B G R fi M 9

9 Kapak konusu Kurak iller var Öte yandan Tekirda, K rklareli, Edirne, Erzurum, A r, Bingöl, Mufl, Siirt, fianl urfa, Kilis, Gaziantep illerinde ya fllar n bu dönemde yetersiz olmas nedeniyle, tar msal üretimi etkilemesi muhtemel orta derecede kurakl k; I d r, Mardin, fi rnak ta fliddetli kurakl k yafland na da de inen Bayraktar, flunlar ekliyor: Kuru tar m alanlar nda gerçeklefltirilen ürünlerde rekoltenin nas l olaca, mart-haziran aras ndaki dönemde gerçekleflecek ya fllarla netleflecek. Bu aylarda ya fllar n yetersiz olmas durumunda, özellikle belirtilen illerde kurakl k yaflanma ihtimali var. Dolay s yla özellikle ya fl aç s ndan bafllang ç genelde iyi görünmekle birlikte, bugünden rekolte konusunda bir tahminde bulunmak için henüz çok erken. Ancak, 2008 sonbahar nda gübre kullan m ndaki yüzde 30 lar aflan azalman n, baflta hububat ve baklagiller üretimini olumsuz etkileyece i ifade edilebilir. Bu azalma sürecinin 2009 y l nda da devam etmesi halinde, gübre kullan m ndaki azalman n di er ürünlere de olumsuz yans - malar olabilir. Tar ma dönüfl 2008 y l n n 11 ayl k dönemine ait aç klanan iflgücü ve istihdam rakamlar gösteriyor ki, tar msal istihdamda y l n ilk aylar nda önceki y l n ayn aylar na göre toplam olarak 1 milyonun üzerinde azalma olmufl. Krizin daha fazla hissedilmeye baflland - y l n ikinci yar s nda ise, önceki dönemin aksine geri dönüfller bafllam fl ve tar msal istihdamda önemli art fllar olmufl Kas m ay itibariyle tar mda istihdam edilenlerin say s, bir önceki y la göre 283 bin kifli artm fl. Dünyada ve ülkemizde etkisini art rarak sürdüren ekonomik krizin, di er kesimler yan nda çiftçilerimize ve tar msal üretimimize de zarar verdi ini belirten sektör temsilcileri, flunlar belirtiyor: Buna re men, flehirlerde iflsiz ve gelirsiz kalan bir k s m insan m z, tar mdaki flartlar çok iyi olmasa da, geçinmek üzere tar mda çal flmaya bafllamakta veya tar ma dönmekte. Tar m, iflsizli in daha da artmas n önleyerek, sosyal riski azaltmakta. Bu kriz ortam nda önemli sorunlarla bo uflan tar m kesiminde, tar ma dönüfllerle artan gizli iflsizlerin say - s yla birlikte, istihdam yükü de artmakta. Tar ma destek olunmazsa, tar m bu yükü tafl yamaz. UZMAN GÖRÜŞÜ Kırsal kalkınma devreye girmeli POF. DR. TAYFUN ÖZKAYA Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, dünyan n ekonomik krizle karfl karfl ya oldu una dikkat çekiyor. Benzer flekilde ekolojik krizin; kurakl k, iklim dengesizlikleri ile Türkiye yi etkiledi ini belirten Özkaya n n, tespitleri flöyle: Ekonomik ve ekolojik krizden çiftçinin ç kabilmesi için endüstriyel tar m sistemi yerine üretici taraf ndan yönetilen organik, permakültür, düflük endüstriyel girdili sürdürülebilir tar m sistemlerine geçifl zorunlu. Bunun gerçekleflmesi, üretici temelli örgütlenmelerden geçer. Ekonomik alanda da do rudan pazarlama, kooperatif pazarlama seçeneklerinin kullan lmas da kaç n lmaz. Kentlerde belediyeler ve sivil toplum kurulufllar n n oluflturaca tüketim kooperatifleri ile de ittifak, bu strateji için gerekli. Aksi takdirde her iki krizin etkisiyle kentler iflsiz köylülerle dolacak, k rsal alanlar m z tahrip olacak, göller ve nehirler kurumaya, topraklar tuzlulaflmaya, bio çeflitlilik azalmaya devam edecek. Ülke çap nda dev bir k rsal kalk nma projesinin yürürlü e sokularak çok büyük say da iflsize ifl imkân yarat lmaz gerekti ini söyleyen Özkaya, Bu proje çerçevesinde mera slah, öz tüketimi de amaçlayan hayvanc l n gelifltirilmesi, köy yollar ve sa l k tesislerinin yap m, ormanlar n gelifltirilmesi, erozyonla mücadele gibi birçok alanda ifl yarat labilir. Finansman n bir k sm ithalata dayal lüks tüketimi vergilendirerek yap l rsa, cari aç n kapat lmas na ve yurt içi üretimin desteklenmesine de yard m edilmifl olur diyor. Hububatta rekolte iyi 2008 y l nda son y l n n en kurak dönemi yaflanm fl, ya fl ortalamas çok düflük oldu u için topra n nem oran hububat ve bakliyat yeflermesine olanak vermemiflti. Özellikle Güneydo u Anadolu Bölgesi ve ç Anadolu Bölgesi'nin belli bir bölümünde ürün rekoltesi yok denecek kadar az olmufltu y l na bakt m zda göstergelerin çok olumlu oldu- unu ifade eden Akdeniz Hububat, Bakliyat ve Ya l Tohumlar hracatç lar Birli i Baflkan ve Arbel Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Arslan ise ya fl ortalamas n n son y llar n en yüksek seviyelerinde gerçekleflti ini, ürünün yeflermesi için gerekli topra n nem oran n n oldukça iyi durumda oldu unu belirtiyor. Ürünlerin çimlenme oran n n 2009 fiubat ay itibariyle son derece ümit verici oldu una 10 K O B G R fi M MART 2009

10 Tar ma 6 milyar lira destek B u y l tar m sektörüne 5 milyar lira nakit destek sa lamay planlayan Tar m Bakanl, bunun 1.3 milyar liras n mazot ve gübre, 1.3 milyar liras n hayvanc l k, 1 milyar liras n ya l tohum primi, 774 milyon liras n hububat ve bakliyat destekleri, 220 milyon liras n k rsal kalk nmaya ay racak y l nda bütçede ödene i olmad halde, kurakl k nedeniyle 535 milyon lira kurakl k deste i ödemesi yapan Tar m Bakanl, 2008 y l n n bafl nda 5.39 milyar lira olan tar m destekleme kalemini, 2008 y l sonunda 5.9 milyar liraya ç kard. Bu y l ekonomik kriz nedeniyle bütçede bir tak m disiplin uygulamalar yapan bakanl k, y l n ikinci yar s nda gelirlerde art fl olmas halinde, tar mda ihtiyaç duyulan ödenekleri sa lamay planl yor. dikkat çeken Arslan, Ürün için can suyu, nisan ya murlar d r. Bugünkü flartlar devam ederse bu y lki hasat n çok iyi olaca n düflünüyoruz. Herhangi bir üründe rekolte düflüflü beklemiyoruz diyor. Mahmut Arslan Stoklar azald Geçen y l n ocak-flubat aylar ile k yasland nda 2009 fiyatlar n n yüksek oldu una de inen Arslan, bunun nedeninin geçti imiz y l yaflanan kurakl a ba l olarak özellikle bakliyat ve hububatta yaflanan ürün bulma s k nt s oldu unu kaydediyor. Neredeyse tüm ürünlerin ithal edildi ini bunun da fiyatlar n artmas na neden oldu unu söyleyen Arslan, flöyle devam ediyor: fiu anda tüketilen 2008 y l mahsulüdür. Bu y l rekolte yüksek olacakt r, bu da fiyatlara olumlu olarak yans yacakt r. G da sektörü ekonomiye ba l krizlerden de il, do al krizlerden etkilenir. E er o y l ürün az ise kriz yaflan r, ürün iyi ise kriz olmaz. Tüm dünyada yaflanan ekonomik kriz, g day etkilemedi. Özel tüketime ba l sektörler etkilendi. G da ise yaflamsal bir alan. Bu krizin yans malar bizim piyasam zda farkl oldu. Eskiden tüketici stok yapard, markete gitti inde 3-4 paket al flverifl arac na atard. fiimdi yine ayn oranda, hatta daha fazla bakliyat, hububat tüketmekte ama bittikçe almay tercih ediyor. Toptanc lar cephesinde de durumun buna yak n oldu unu söyleyen Arslan, Nakit s k nt s çeken toptanc, geçen y llara nazaran daha az stok yapabiliyor. Fakat bu tüketimi etkilemedi, dolay s yla bizim sektöre de olumsuz bir yans - mas olmad diyor. Fiyatlar artabilir 2008 y l bafl ndan itibaren pirinç, bu day gibi ürünlerde fiyat art fllar görülmeye baflland, fiyatlar n nisan ve may s aylar nda ise pik yaparak tepe noktas na ulaflt belirtiliyor. Özellikle pirinç fiyatlar n n nisan ay içerisinde ciddi bir patlama yaflad, 2008 Haziran ay ndan sonra ise üretim düzeyi ve hasat dönemine göre fiyatlarda afla do ru hareketlenme görülmeye baflland kaydediliyor y l A ustos ay ndan sonra ise yaflanan küresel finansal kriz nedeniyle bu tür emtialara yat r m yapm fl olan fonlar n da sat fla geçmesiyle fiyat düflüfllerinin daha net görülmeye baflland n belirten Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Erdo an, flu de erlendirmeyi yap yor: Hem 2009 y l için hem de önümüzdeki 5-10 y l için bu ürünlerde fiyat art fllar n n fiyat düflüfllerinden daha fazla görülebilece i beklentisi mevcut. Bir yandan dünya nüfus art fl, az geliflmifl ülkelerdeki artan gelir düzeyine ba l olarak yükselen talep, dünyada tar msal arazilerin muhtelif nedenlerle giderek azalmas ve küresel s nma gibi üretimi negatif etkileyen faktörlerden dolay bu ürünlerin giderek Mehmet Erdo an MART 2009 K O B G R fi M 11

11 Kapak konusu önemlerinin ve de erlerinin artmas olas l daha yüksek. En yüksek rekolte beklentisi Öte yandan çiftçilerin 2009 y l için üretim verimi ve kalitesi aç s ndan beklentilerinin yüksek oldu unu söyleyen Meram Ziraat Odas Baflkan Ali Ataiyibiner, 2009 y l n n son y llar n en ya fll sezonunun yafland na, ya fllara ba l olarak da bütün ürünlerde son y llar n en yüksek rekoltesinin beklendi ine dikkat çekiyor. Bu y l özellikle hububatta bugüne kadar olan ya fllar n dikkate al nd - nda son y llar n en yüksek rekoltesinin yaflanabilece ini kaydeden Ataiyibiner, Nisan-may s ya fllar, hububat rekoltesini etkileyecek. Patates, havuç, domates gibi ürünler 2008 y l nda beklenilen fiyatlar n çok alt nda sat ld. Bu ürünlerin düflük fiyat endiflesiyle ekimi az yap l rsa, bu ürünlerde rekolte düflüflü görülebilir. Bugüne kadar olan ya fllar dikkate al nd nda bu y l herhangi bir kurakl k tehlikesi beklemiyoruz. Bahar aylar da ya fll geçerse kurakl k tehlikesi yaflanmaz diyor. Ya fl krizin hasar n azaltacak Tar m ürünlerinde fiyatlar n makul seviyede olmad na da de inen Ataiyibiner, Konya bölgesinde 2008 y l nda özellikle domates, havuç, patates gibi ana ürünlerin çok düflük fiyatlarla sat ld n kaydediyor. Domatesin Bu y l üretim fazla olursa yine para etmeyece i endiflesi yaflan yor. Tar m ürünlerinde bitkisel üretimde geçen y l ayn döneme göre fazla de ifliklik yok. Hayvansal üretime bak ld nda et ve süt fiyatlar nda düflüfller söz konusu. çiftçi sat fl fiyat n n 5 kurufla kadar düfltü ü dönemler oldu unu belirten Ataiyibiner, bu y la iliflkin flu de erlendirmeyi yap yor: Bu y l üretim fazla olursa yine para etmeyece i endiflesi yaflan yor. Tar m ürünlerinde bitkisel üretimde geçen y l ayn döneme göre fazla de ifliklik yok. Hayvansal üretime bak ld nda et ve süt fiyatlar nda düflüfller söz konusu. Geçen y l bu dönemde sütün arac l sat fl fiyat kurufl civar ndayken bu y l flu dönemde kurufl civar na geriledi. Et fiyatlar nda da k smi bir düflüfl oldu unu kaydeden Ataiyibiner, flöyle devam ediyor: Kriz di er sektörleri etkiledi i gibi tar m sektörünü de etkiledi. Önceki y llardan kredi borcu olan üretim girdilerini borç yaparak temin eden çiftçiler, krizden daha fazla etkilendi sezonuna borçsuz giren çiftçi, krizden nispeten daha az hasar ald y l n n ya fll geçmesi nedeniyle çiftçide krizden etkilenme oran n n azalaca n ümit ediyoruz y l nda genelde bütün ürünlerde arz fazlas olaca düflünülüyor. Üretilen ürünlerin ihracat yap lamazsa iç piyasada birçok ürünün, üretim maliyetlerinin alt nda sat labilece ini söyleyen Ataiyibiner, Özellikle bölgemizde fazlaca üretilen havuç, patates, domates gibi sebze üretiminde mutlaka ihracat yap lmas gerekir. Yoksa bu ürünlerde geçen y lki oranda ekim yap l rsa iç piyasada ciddi oranda arz fazlal yaflan r diyor. Makarnada beklentiler yüksek Kriz g da sektöründeki birçok üreticiyi de flüphesiz olumsuz etkiledi. Örne in, ekonomik krizle beraber dünya makarnal k bu day fiyatlar n n h zl düflüflü sonucu daha önce tonu bin 100 ile bin 200 dolar aras nda sat lan makarnaya olan talebin azalmas yla, makarna ihracat nda ciddi düflüfl yafland. Türkiye Makarna Sanayicileri Derne i Baflkan Murat Bozkurt, bu konuda flunlar anlat yor: "Kurdaki yükselifl, ihracatta avantaj gibi görünmekle beraber karfl daki al c ülkeler aç s ndan büyük bir dezavantaj oluflturuyor. Nitekim yurt d fl ndaki makarna al c ülkelerde bu kur art fl ndan dolay ithal fiyatlar yükseldi ve neticede talep düfltü. Üreticiler ekonomik krize bir tedbir olarak sat fllarda vadeler k saltt, güvenilir flirketler d fl nda sat fllar di er al c lara peflin yap l yor. Di- er taraftan al c lar da stoklar n en alt seviyeye indirdiler y l sektörün üretim hedefi 675 bin ton, ihracat hedefi de 200 bin tondur. Mart ay ndan itibaren gerek iç piyasada gerekse ihracatta taleplerin artaca ve sektörün krizden etkilenmeden, hedeflerinin gerçekleflmesi bekleniyor." Burcu Tuvay Özlem Bay Yılmaz 12 K O B G R fi M MART 2009

12 Eğitim KOB lere yerinde Ar-Ge projeleri e itimi A Kemal Sidar Etkin Destek, KobiExport.com ile yaptığı işbirliğiyle Ar-Ge projeleri ve teşvikleri hakkında KOBİ lere online uygulamalı eğitimler verecek. Ayrıca KOBİ ler bu eğitimler sayesinde bir Ar-Ge fikrinin nasıl geliştirildiği, teknik konularda nerelerden yardım alındığı, daha fazla fon sağlanabilmesi için hangi adımların atılması gerektiği gibi konularda bilgilendirilecek. R-GE DANIfiMANLI I SEKTÖRÜNDE FAAL YET GÖSTEREN ETK N DESTEK, tüm dünyadan al c ve sat c lar n n bulufltu u, Türkiye'nin ilk global e-pazaryerleri merkezi, KobiExport.com ile iflbirli i yapt. Bu iflbirli i çerçevesinde Etkin Destek ile KobiExport.com, KOB lere online konferanslarla Ar-Ge projeleri, Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB), Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf (TTGV), Sanayi Bakanl teflvikleri için proje haz rlanmas gibi konularda e itimler verecek. Ayr ca, KobiExport.com bünyesindeki Ar-Ge, yenilikçilik ve ilgili devlet teflvikleri konusunda içerik sa layacak. Bunlar n yan s ra KobiExport.com da yay nlanacak bir testle KOB lerin TÜB TAK Ar-Ge hibelerinden yararlanmak için uygunlu u hemen de erlendirilebilecek ve Etkin Destek taraf ndan flirketlere konuyla ilgili interaktif yard m sa lanabilecek. KOB nin ofisinden e itim Bu iflbirli i ile Türkiye nin herhangi bir köflesinde ürün gelifltirme faaliyetleri gösteren bir KOB nin büyük flehirlere gelmeden ilgili destekler hakk nda bilgi, içerik ve e itimi ofisinden almas n n hedeflendi ini söyleyen Etkin Destek Ar-Ge Projeleri Koordinatörü Kemal Sidar, flunlar belirtiyor: Online ortamda bütün sunum olanaklar kullan larak gerçeklefltirilecek e itimler, online Ar-Ge projesi de erlendirme testleri, KOB lerin ad m ad m takip ederek proje de erlendirmesi yap labilecekleri proje ak fl çizelgeleri ve güncel Ar-Ge hibeleri, içeri i sa lanan iflbirli i ile bütün KOB lerin kullan m na aç k olacak. Ayr ca düzenli bilgilendirme mailleri ile yeni Ar-Ge desteklerinin ve mevzuatlardaki de iflikliklerinde KO- B lere ulaflt r lmas hedefleniyor. E itimler ücretsiz Herhangi bir KOB bulundu u yerden Ar-Ge projesinin niteli ini online olarak sistem üzerinden de erlendirebilecek ve bu sayede herhangi Ar-Ge deste inden faydalanabilecek. Ayr ca düzenlenecek olan online seminerlere kat lan KOB ler, Etkin Destek uzmanlar ndan Ar-Ge destekleri konusunda uygulamal e itimler alabilecekler. Bu e itimler neticesinde KOB ler mevcut veya yeni gelifltirecekleri Ar-Ge projeleri için finansman kaynaklar n daha rahat kullanabilecekler. Bunlarla birlikte sa lanacak olan yönlendirmelerle site üzerinden bir Ar-Ge fikri nas l gelifltirilir, teknik konularda nerelerden yard m al nabilir ve daha fazla fon sa lanabilmesi için hangi ad mlar n at lmas gerekti i etkileflimli olarak sunulacak. Sunulacak olan içerik genel site ziyaretçilerine aç k olacak. Ancak seminerler, etkileflimli yol haritalar, online Ar-Ge de erlendirme testleri gibi ileri hizmetlerden site üyesi KOB ler faydalanabilecek. lk aflamada bafllayacak olan online uygulamal e itim seminerleri belli kontenjanlar kapsam nda ücretsiz flekilde düzenlenecek. Yine etkileflimli hizmetlerden ve di er içeriklerden üyelerin ücretsiz olarak faydalanabilmesi planlan yor. Burcu Tuvay 54 ülkede faaliyette K obiexport.com ve global arayüzü olan WorldTradExnet çat s alt nda, sektörel ve lokal e-pazaryerlerinin listesi görülebiliyor. WorldTradExnet bünyesinde, bugün itibar ile 22 sektör baz nda 12 dil, 54 ülke, 20 flehir e- pazaryerinden oluflan toplam say s 2 bine yaklaflan e-pazaryerleri bulunuyor. KobiExport.com TÜB TAK- MAM Teknopark nda gelifltirilen ve uluslararas sektörel e-pazaryerleri alan nda Türkiye nin en önemli projeleri aras nda yer alan WorldTradExnet üzerinde Enka, Goldafl, Alt nbafl, THY, Ülker, Alcatel, Baymak, Bisan, BP, Boyner gibi sektörlerinde lider flirketlere birlikte binlerce küçük, orta boyutlu iflletmeye hizmet veriyor. Bu iflbirli i sayesinde KobiExport.com kullan c lar, Ar-Ge alan nda kapsaml destek ve bilgi alma imkân na da sahip olacak. MART 2009 K O B G R fi M 13

13 Söyleşi KOB lere deste imiz krize ra men sürecek Garanti Bankası sayısı. milyona ulaşan KOBİ müşterilerine yılında. milyar TL kredi kullandırdı. un KOBİ ler için zor bir yıl olacağını söyleyen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Koordinatörü Cenk Kaan Gür, Ancak sunduğumuz geniş ürün yelpazesiyle küçük işletmelere desteğimiz sürecek diyor. B ANKALAR 2006 YILINDAN BU YANA KOB LERE DÖNÜK ÇA- LIfiMALARINI HIZLANDIRDI. Böylece bankac l k sektörünün toplam kredileri içinde KOB lerin pay yüzde 25 seviyelerine yükseldi. Sektör 2009 y l nda da KOB lere deste ini sürdürecek ancak bu y l KOB lerin krizin etkilerini daha fazla hissetmesi bekleniyor. Garanti Bankas KOB Bankac l Koordinatörü Cenk Kaan Gür, ekonomideki yavafllamayla birlikte sat fllar azalacak ve dolay s yla cirolar düflecek olan KOB lerin k sa vadede nakit ak fllar n düzenleyebilmek ad na kredi ihtiyaçlar n n sürece ini belirtiyor. Ancak Gür, ekonomik durgunluk dönemine girilmesi durumunda orta vadede reel sektörün bankalardan talep edece i toplam kredi miktar n n da azalaca görüflünde. Gür ile KOB lere yönelik beklentileri ve Garanti Bankas n n hedeflerini konufltuk. KOB Giriflim: 2008 y l sektörde KOB bankac l için nas l geçti? Cenk Kaan Gür: 2008 in ilk yar s, global krizin daha yeni yeni hissedilmeye baflland bir dönemdi dan itibaren bankalar KOB lere daha çok odaklanmaya bafllad. Neredeyse her banka KOB lere finansal destek vermek ad na çok ciddi bir rekabete girdiler. Toplamda KO- B lerin banka kredilerinden ald klar pay ciddi flekilde artt. Toplam banka kredileri içinde yüzde 5 seviyelerinde Cenk Kaan Gür olan KOB lerin pay, son üç y lda ciddi oranda artarak yüzde lere geldi. Resmi tan ma göre y ll k cirosu 25 milyon TL ye kadar olan iflletmeler KOB kabul ediliyor. Bu anlamda 2008 Kas m sonu itibariyle sektörde KOB lere kulland r lan nakdi ve gayr nakdi krediler milyar TL seviyesinde. Garanti Bankas neler yapt bu dönemde? Gür: Resmi KOB tan m yla toplam kredilerimiz içinde KOB lerin pay, yüzde 30 un üzerinde. Kas m 2008 itibariyle KOB müflterilerimize toplamda 17.3 milyar TL kredi kulland rd k. Nakdi kredilerde 13.9 milyar TL, gayr nakdi kredilerde 3.3 milyar TL olarak gerçekleflti. Toplam kredilerde pazar pay m z yüzde 14. Nakdi kredilerde pay m z 15.3, gayr nakdi kredilerde ise yüzde 10.3 oldu. Temel amac m z finansmana daha fazla ihtiyaç duyan daha küçük iflletmelere odaklanmak. Bu nedenle biz, resmi tan mdan farkl olarak y ll k cirosu 10 milyon TL ye kadar olan iflletmeleri KOB kabul ediyoruz. Bu çerçevede 1 milyon 100 bin müflteriye ulaflt k y l nda önceki y la 14 K O B G R fi M MART 2009

14 Kredi POS a girdi G aranti Bankas KOB Bankac l Koordinatörü Cenk Kaan Gür, KOB lere sunduklar ürünler hakk nda flu bilgileri veriyor: Özellikle Anadolu da odalar ile yapt m z iflbirliklerimiz büyük sinerji yarat yor. 546 sanayi, ticaret, eczac, esnaf ve ziraat odas yla da kredi anlaflmalar imzalad k. Ayr ca KOB lerin sektöre özel çözüm ihtiyaçlar nedeniyle 16 ayr sektör paketi ç kard k. Odalarla anlaflmalar ve sektör paketleriyle birlikte KOB lere 2 milyar dolara yak n plasman yapm fl olduk. KOSGEB in imalatç KOB lere yönelik s f r faizli Cansuyu Kredisi ne arac l k ediyoruz. Bu çerçevede 3 bin 428 KOB ye 225 milyon TL lik TL kredi, 22 milyon dolar da ihracat kredisi kulland rd k. Bugüne kadar çal flma f rsat bulamad m z müflterilere bu yolla ulaflma imkan bulduk. Ayr ca 2008 de Avrupa Yat r m Bankas (AYB) ve SELP II kapsam nda oluflturulan yurt d fl kaynakl fonlara da arac l k etmeye bafllad k. Kad n giriflimcilere özel ürünlerimiz var. Bugüne kadar dört bine yak n kad n giriflimciye 90 milyon TL finansman sa lad k. Ayr ca e itim deste i, koçluk, rol model gibi destekler de veriyoruz. Bir di er ürünümüz ise dünyada bir ilk olan POS tan kredi. göre performans m z yüzde 100 art rarak 122 binden fazla KOB 'ye toplam 3.9 milyar TL kredi kulland rd k. Hangi sektörler öne ç kt? Gür: 2008 de plasman m z n da l m nda tekstil, hizmet, inflaat, g da, turizm ön plandayd de özellikle mikro segmentinde olan yani cirosu 1 milyon TL ye kadar olan KOB lerin biraz daha mercek alt na al nmas gerekti ini düflündük. Bu nedenle 2008 in A ustos ay nda esnaf destek paketi ç kard k ve bu paketle 7 bin 400 esnafa 86 milyon TL kredi kulland rd k. Yaflanan kriz, KOB leri ve KOB kredilerini nas l etkiledi? Gür: Do al olarak orta ve uzun vadeli yat r m kredisi talebi azald. Ancak bu ortamda KOB lerin hala iflletme sermayesine, alacak finansman na ihtiyac var. Bu nedenle kredi talebinde göreceli olarak azalma olmakla birlikte 2009 y l nda da benzer adetlerde destek vermeyi öngörüyoruz. Takipteki alacaklarda art fl görülüyor mu? Gür: Sektörde sorunlu krediler artmaya bafllad ve bu 2009 da da devam edecektir ancak 2001 deki seviyesine gelmez. Sektör genelinde takipteki alacaklar n oran yüzde 3.6 seviyesinde. Önümüzdeki dönemde mutlaka yüzde 4 seviyesini aflacakt r. Ancak burada önemli olan nakit ak fl nda sorun olan müflterinin ihtiyac n do ru tespit etmek ve ihtiyaç varsa o krediyi tekrar yap land rmak. Bankac l k sektörü hem serbest sermaye hem de özkaynaklar taraf nda son derece sa lam durumda. Sektörün kârl l üzerinde bask yaratacakt r ancak sermaye yeterlilik rasyosu ve bankalar n KOB lere bak fl aç s ndan bir de ifliklik olmayacakt r için hedefleriniz neler? Gür: Yeni kazand m z müflteri say s artacakt r ancak önümüzdeki dönemde kredi hacimlerinde azalma olabilir. KOB bankac l müflteri say s n yüzde büyüterek 1.3 milyon müflteriye ulaflmay hedefliyoruz. Konjonktür gere i 2009 da yeni verece imiz kredi hacminde yüzde 8-10 azalma beklenebilir. Biz halihaz rda 16 olan ancak önümüzdeki dönemde iki tane daha ekleyece imiz sektör paketleriyle KOB lere deste imizi sürdürece iz. Bu kapsamda minimum 10 bin yeni esnafa 250 milyon TL civar nda finansman sa lamay planl yoruz. Ayr ca mevcut paketlerde ihtiyaca göre revizyona da gidece iz. Örne in kad n giriflimci paketlerine sigorta, emeklilik, çocu un e itimi deste i gibi çeflitli revizyonlar yap yoruz. KOS- GEB, KGF ve kalk nma ajanslar ile iflbirliklerimiz devam edecek. Ayr ca Ekin Kart da yayg nlaflt r yoruz. Örne in Konya fieker in sözleflmeli üreticilerine yönelik özel bir projemiz var. Bu proje ile 7-8 bin yeni kart vermeyi hedefliyoruz. POS tan kredi taraf nda 10 bin müflteriye ulaflmay hedefliyoruz. Küçük iflletmeleri altyap da dahil destek sa lamak üzere zmir ve Çukurova Kalk nma Ajans ile görüyoruz. Yurt d fl nda görüfltü ümüz, Türk KOB lere finansman sa lamak isteyen Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD) gibi kurulufllar var. Bu anlamda yurt d fl ve ulusal fonlar KOB lere sunma konusunda daha agresif olaca z. KOB ler için nas l geçecek bu y l? Gür: 2009 genel anlamda ülkelerin, d fl ticaret hacminin küçülece i bir y l olacak. Bu noktada iç piyasada herkesin çabas, mevcut müflterisiyle ticaret yapmaya devam etmek ve yeni müflteri kazanmak. Do al olarak baz sektörlerde daralmalar söz konusu. Bu noktada iç piyasada zorlanan KOB lerin yan s ra ihracatç KOB ler de etkilenecektir. Turizm ve g da sektörleri 2009 da nispeten daha iyi bir y l geçirecek. nflaat, zorlanacak sektörler aras nda olacakt r. Ekonomideki yavafllama nedeniyle görülecek sat fl ve tahsilat zorluklar, KOB lerin iflletme sermayesi ihtiyac - n art racakt r. Borçlanma maliyetlerinin artma trendine girdi i bu dönemde, KOB ler finansmana ulaflmada geçmifl y llar göre sorunlar yaflayabilir. Behiye Selin Taner MART 2009 K O B G R fi M 15

15 KOB Gündemi Proje Pazar tekstil ve konfeksiyonu s çratacak U luda Tekstil hracatç lar Birli i'nin (UT B), üniversite-sanayi iflbirli i sonucu gerçeklefltirdi i Ar-Ge çal flmalar n n ortaya ç kard somut projeler hayata geçmeye bafll yor. T M Baflkan Vekili ve UT B Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yüksek katma de erli üretim yap labilmesi, gerçeklefltirilen ihracat n sürdürülebilir k l nmas ve dünya pazarlar nda rekabet avantaj sa layacak ortam n oluflmas için 67 projeden oluflacak 'Proje Pazar 'n devreye soktu. Burkay, bu çal flmayla sektörlerinin s çrama yapaca n söyledi. Uzun bir çal flma sonucunda, üniversite iflbirli iyle somut olarak ortaya ç kan projelerin, tekstil ve konfeksiyon sektörü için yeni bir soluk olaca n ifade eden Burkay, brahim Burkay "Bu çal flma sonucu, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yüksek katma de erli üretim yapabilmesi, gerçeklefltirilen ihracat n sürdürülebilir k l nmas ve dünya pazarlar nda rekabet avantaj sa layacak ortam n oluflmas amaçlanm flt r. Ar-Ge çal flmalar yla ortaya ç kan bu projeler, sanayinin gereksinim duydu u yeni ürünler, kalite ve standard n yükseltilmesi, maliyet düflürücü yeni tekniklerin gelifltirilmesini de sa layacak" dedi. TİM Başkanı ndan Rusya izlenimleri Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile birlikte yapt klar Rusya ziyaretinde gümrüklerdeki s k nt lar konusunda yaflanan geliflmeleri de erlendirdi. Büyükekfli, Rusya gümrüklerindeki sorunun çözümü için Cumhurbaflkan m z en üst düzeyde görüflmeler yapt, Medvedev ile görüflmemizi sa lad ve konu Putin'e aktar ld. Rusya'ya olan ihracat m z n normale dönmesi yolunda ümitlerimiz artt " dedi. Rusya'ya yapt klar ziyarette, gümrüklerde yaflanan krizin siyasi olmad n bizzat gördüklerini ifade eden Büyükekfli, Rusya'dan, Gümrük Birli i üyesi olan Türkiye'ye AB ülkelerine uygulananlar n d fl nda bir yapt r m uygulamamas n istediklerini belirtti. Kimi Türk ma azalar n n yat r m malzemeleri ve dekorasyonda kullanacaklar malzemeleri bile sokamad klar na dikkat çeken Büyükekfli, Özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörü çok zorda. Rusya'n n temmuz ay ndan bu yana Türk mallar na karfl gümrüklerde sürdürdü ü tam say m uygulamas, büyük s k nt yarat yor" dedi. Büyükekfli, Türkiye'ye gelecek heyetle sorunun kal c çözümü için temaslarda bulunacaklar n da belirtti. WIN 09 krize meydan okudu H annover Messe Bileflim Fuarc l k n düzenledi i ve imalat sanayinin barometresi olarak nitelenen WIN 09 un birinci faz na kat l m, geçen y la göre yüzde 8 artt. stanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde 5-8 fiubat 2009 tarihleri aras nda düzenlenen WIN (World of Industry) Fuarlar n n 1 inci faz, komflu ülkeler baflta olmak üzere dünyan n çeflitli ülkelerinden gelen binlerce profesyonel ziyaretçiye ev sahipli i yapt. Hannover Messe Bileflim Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Kazankaya, 24 ülkeden 659 flirketin do rudan kat l m yla oluflan bu büyüme, imalat sanayinin gelece e umutla bakt n n da bir göstergesidir. En son teknolojik geliflmelerin sergilendi i WIN 09, 52 ülkeden 43 bin 645 ziyaretçisiyle, imalat endüstrisinin do ru ticari platformu oldu unu bir kez daha kan tlad dedi. 16 K O B G R fi M MART 2009

16 Maden ve metal liderli i sürdürüyor T ürkiye nin ihracatç birlikleri aras nda amiral gemisi olan stanbul Maden ve Metal hracatç Birlikleri ( M- M B), 2008 y l nda Türkiye ihracat içindeki pay n yüzde 35.2 ye yükselterek 44.8 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirirken; ihracatç birlikleri içindeki liderli ini sürdürmeye devam etti. MM B Baflkanlar Kurulu Baflkan Tahsin Öztiryaki, 2008 y l n 44.8 milyar dolarl k ihracatla kapatt klar n söyledi. Global ekonomik kriz nedeniyle yaflanan s k nt lara da de inen Öztiryaki, Halk m z n Türk ürünlerini almada hassas olmalar n istiyorum. Yerli mal Türk ün mal, herkes bunu kullanmal modunda de il. Ama Türk mal na güvenerek bunu kullanmal y z. Dünya bunu kullan yor dedi. Ekonomik krizden dolay marka olmufl uluslararas ma- aza zincirlerinin zor anlar yaflad n da an msatan Öztiryaki, Zincir ma azalar alt n tabakta sunuluyor. Sat n alacak kiflilere ulafl lam yor, buralar n ortaklar olabiliriz. Böyle programlar koymal y z önümüze diye konufltu. Kazakistan a Konya çıkartması K azakistan Büyükelçisi Bagdad Amreyev, Konya ile ticari iliflkilerin en üst seviyeye ç kar lmas için Konya Ticaret Odas yla her türlü iflbirli ini yapmaya haz r olduklar n söyledi. Konya temaslar s ras nda Konya Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Üzülmez i ziyaret eden Amreyev, Türkiye ile 10 milyar dolarl k ticaret hedefine ulaflmak için karfl l kl iflbirli inin artmas gerekti ini söyledi. Baflkan Üzülmez de önümüzdeki aylarda Kazakistan a ticari iflbirli- i için bir heyet göndereceklerini belirtti. Tafl mac l k sektöründen olumsuz sinyaller U luslararas tafl mac l k sektörü, y l n ilk aylar nda gösterdi i yüksek performans sayesinde, tüm dünyada kriz y l olan 2008 i baflar yla tamamlad y - l nda, bir önceki y la göre, ihracat sefer say s n yüzde 7 artt - ran sektör, 919 bin sefere ulaflt. Ancak tafl mac l k sektörü, 2008 ithalat tafl malar nda Tamer Dinçflahin yüzde 8 oran nda küçüldü. Ekonomik krizin kendini daha fazla hissettirdi i son iki ayda ise sektör, yüzde 25 oran nda gerileme gösterdi. UND Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Dinçflahin, Sektörümüz elbette etkilenmeye bafllad. Ancak çözüm bekleyen baz sorunlar m z var. En baflta, yurt d fl ç k fllar nda ÖTV siz akaryak t sat fl n n bafllamas laz m. Ayr ca komflu ülkelerde, rekabetimizi k s tlayan, akaryak t s n rlamas, geçifl paras gibi uygulamalar var. Geçifl belgesi gibi acil sorunlar m z var. Bunlar n çözüme kavuflmas halinde, sektör büyük bir rahatlama yaflayacak. Hükümetimizin bu konuyla ilgilenece ine inan yoruz dedi. Okul sütü projesine tam destek G eçti imiz günlerde resmen kurularak ilk toplant s n yapan ve genel kurul haz rl klar na bafllayan Ulusal Süt Konseyi, lk toplant s n 21 Ocak 2009 tarihinde gerçeklefltirdi. Konsey, ola an genel kurula kadar görev yapacak geçici baflkan Murat Yörük ve geçici yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çal flmalar na bafllad. Geçici yönetim kurulu, süt sektörünün içinde bulundu u s - k nt lar n giderilmesi, çözümler oluflturulmas amac yla, üreticisinden sanayicisine, kamu kurumlar ndan akademisyenlere kadar tüm paydafllar içerisinde toplayacak olan konseyin, biran önce faaliyete geçmesi için genel kurulun üye kay t ifllemlerinin tamamlanarak 1-2 ay içinde yap lmas na karar verdi. Ayr ca Ulusal Süt Konseyi Geçici Yönetim Kurulu ndan yap lan aç klamada, Tar m Bakanl n n ald okul sütü projesinin uygulanmas ve ailelere yard m paketleri içerisinde süt ve ürünlerinin bulunmas kararlar n memnuniyetle karfl lad n bildirdi. MART 2009 K O B G R fi M 17

17 KOB Gündemi Tar msal Geliflim Giriflimi nin baflkan Kemalo lu Dünya Türk Giriflimciler Kurultay stanbul da y l nda köylü ve çiftçiyi halkan n içinde tutarak, tar msal yap - y gelifltirme modeli oluflturmak ve g da endüstrisinin nitelikli tar msal ürün ihtiyac n sürekli ve düzenli flekilde sa layabilmek amac yla kurulan Doruk Grubu Tar msal Geliflim Giriflimi nin bafl na Toprak Mahsulleri Ofisi smail Kemalo lu (TMO) eski Genel Müdürü smail Kemalo lu getirildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kemalo lu, tarihleri aras nda Tar m ve Köyiflleri Bakan na mali ve hukuki konularda dan flmanl k yapt y l Haziran ay nda TMO Genel Müdür Yard mc l ve Yönetim Kurulu üyeli i görevine bafllayan smailo lu, 2005 y l Ocak ay ndan beri TMO Genel Müdürlü ü ve Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerini yürütüyordu. Dünya Döner Kongresi yapıldı B u y l ilk defa 30 Ocak-1 fiubat tarihleri aras nda Antalya da gerçeklefltirilen 1 inci Dünya Döner Kongresi, tüm dünyadan 150 döner üreticisinin kat l m yla yap ld. SETB R in iflbirli i ile düzenlenen kongrede, bugün Avrupa da döner sektörünün piyasadan çekti i et miktar n n, iki büyük fast-food devinin toplam çekti i et miktar n n iki kat ndan fazla oldu una iflaret edilerek; döner sektörünün sadece Almanya da günde yaklafl k bin ton döner üretti i ve y ll k ortalama 30 milyar Euro ciroya yön verdi i vurguland. Dönerin Türkiye taraf ndan dünyaya sunulmufl bir marka oldu unu sürekli vurgulamak ad na ise 1 fiubat tarihi Dünya Döner Günü olarak kabul edildi. Kongrede, AB ve Türkiye taraf ndan üzerinde mutabakat sa lanm fl bir döner tan m n n yap lmas yla ilgili çal flma yap lmas na ve denetimlerin ilgili sivil toplum kurulufllar n n aktif kat l m yla sürdürülmesine karar verildi. Ayr ca tüm Avrupa ülkelerinin döner üreticilerinin, pazar n daha düzgün ifllemesi için ve prensipte devlete ba l kamu kurulufllar yla s k iliflkide olabilmeleri için sivil toplum örgütleri vas tas yla örgütlenmeleri gereklili i karar da al nd. Y urt d fl nda yerleflik Türk ifl dünyas n n etkili ve kurumsallaflm fl bir yap alt nda temsil edilmesi fikrinden yola ç k - larak yeni bir yap lanmayla D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) bünyesinde kurulan Dünya Türk fl Konseyi (DT K) faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek ad na Dünya Türk Giriflimciler Kurultay n gerçeklefltirecek Nisan 2009 tarihleri aras nda Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilecek kurultay tarihinde ilk defa bir genel kurul yap lacak. Böylece dünya çap nda da n k olarak örgütlenmifl bulunan Türk giriflimci örgüt, vak f ve federasyonlar, merkezi Türkiye de olan kurumsallaflm fl bir yap n n sürekli yönetim organlar nda seçme ve seçilme hakk n kullanabilecek. Bu genel kurulda; kurultayla beraber genel kurula yurt d - fl ndan kat l m sa layan Türk giriflimcileri Dünya Türk ifl Konseyi üyesi olarak addedilecek. Befl ana bölgeyi (Avrasya, Avrupa, Orta Do u- Körfez-Afrika, Asya-Pasifik, ABD) temsilen bölgesel komiteler seçilecek. Bölgesel komitelerin kendi baflkanlar n ve Dünya Türk fl Konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmeleri sa lanacak. Dünya çap ndan 2 bin Türk giriflimci ve üst düzey yöneticinin uluslararas flirketlerin Türk yöneticileri ve üst düzey bürokratlar ile ortak bir platformda bir araya gelece- i kurultayda, interaktif bir platform, bakanlar moderatörlü ünde gerçeklefltirilecek bölgesel oturum larla, dünyan n çeflitli yerlerindeki sorunlara e ilme olana ve yeni ifl imkânlar n n ortaya ç kaca ikili görüflmeler gerçeklefltirilecek. Türkiye de interneti kad nlar sürüklüyor T ürkiye nin interaktif pazarlama iletiflimi odakl ilk ajans adinteractive, internetteki reklam kampanyalar nda aktif kat l mc rolü oynayan nteraktif Türkler araflt rmas n n yeni sonuçlar n aç klad. Buna göre Türkiye de internetteki reklamlara kat lan kiflilerin yüzde 52 sinin kad n oldu u ortaya ç kt. Çeflitli meslek gruplar aras nda da l m gösteren bu oran n yüzde15 ini ev kad nlar oluflturuyor. On binlerce kiflilik bir veritaban üzerinden yap lan araflt rmaya göre kad nlar n internet üzerinden yap lan iletiflim faaliyetlerine de daha aç k oldu u belirlendi. Kad nlar n evde sadece televizyon seyretmedi i ve internette birçok noktada var olduklar da sonuçlar n aras nda yerini ald. Kad nlar aras nda yafl grubu yüzde 54 lük oranla internetteki reklamlar en çok takip eden kesim. nternet kampanyalar n en çok yüzde 48 lik payla stanbullu kad nlar takip ederken, Ankara yüzde 10 luk oranla ikinci, zmir yüzde 8 lik oranla üçüncü s rada yer al yor. Son dönemlerde Türk kad n - n n yemek tarifleri, Facebook, yar flmalar ve kampanyalar gibi interaktif alanlarda kendilerini gösterdikleri ortaya ç k yor. 18 K O B G R fi M MART 2009

18 Yeni hedef Latin Amerika T ürkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) taraf ndan düzenlenecek ''Türkiye Orta ve Güney Amerika D fl Ticaret Köprüsü'' program ile befl y lda 20 milyar dolarl k yeni ticaret hacmine imza at lmas hedefleniyor. TUSKON Yönetim Kurulu Baflkan R zanur Meral, birkaç y l önce ''Türkiye-Afrika D fl Ticaret Köprüsü''nü hayata geçir- R zanur Meral diklerini an msatarak, Türkiye'nin Afrika'ya yapt ihracat n h zla artt n, Türkiye'nin tarihinde ilk defa Afrika'ya ald ndan fazla mal satabilir hale geldi ini ifade etti. Meral, ''Türkiye olarak çok fazla co rafya ile d fl ticaret fazlas vermiyoruz. Afrika'dan daha da umutluyuz. Sadece ticaret noktas nda de il, Afrika'daki yat r mlar noktas nda da çok umutluyuz. Özellikle iç pazar n darald flu günlerde Türk sanayicileri, tüccarlar, madencileri ve müteahhitleri Afrika'da yeni ifl imkanlar oluflturmaya bafllad. Orada üretim imkânlar da var ve flu anda h zla bafllad lar'' diye konufltu. Afrika'n n, üretim için çok önemli bir co rafya oldu unu, Afrika'da yerinde üretmenin ve satman n birçok konuda avantaj sa lad n kaydeden Meral, Afrika'da üretim için tar msal ürün, mobilya, madencilik ve tekstil alan nda çok büyük imkânlar bulundu unu, bu bölgede üretim için özellikle ham maddenin oldu u alanlarda seçim yapman n önemli oldu unu da belirtti. Geleceğin yöneticileri Maçka da buluşuyor T ürkiye nin en aktif ö renci kulüpleri aras nda yer alan ve stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden flletme Mühendisli i Kulübü nün ( MK) en köklü ve en büyük organizasyonu olan Yönetim Bilimleri Kongresi nin (YBK) 10 uncusu, Mart tarihleri aras nda TÜ Maçka Yerleflkesi nde gerçeklefltirilecek. Pazarlamadan finansa, ekonomiden toplumsal konulara kadar çok genifl bir yelpazede gerçekleflecek olan YBK da bu y l 10 panel, iki seminer ve Yeflillenen De iflim Yenileflim slogan yla duyurular yap lan ve büyük ilgi gören Yeflil novasyon Proje Yar flmas finalistlerinin proje sunumlar gerçekleflecek. Ayr ca bu y l kat l mc lardan toplan lacak kat l m ücretinin bir k sm, YBK 10. Y l Orman oluflturulmak üzere kullan lacak. En az alt panel veya seminere ve dört proje sunumuna kat lan izleyicilerin tamam na YBK kat l mc sertifikas verilecek. Kongreye kat l m ücreti yaln zca 15 TL. 10 uncu YBK hakk nda ayr nt l bilgiye adresli internet sitesinden ulafl labilir. Otomotiv ihracat liderli ini koruyor fi ubat ay ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 35 gerileyerek, 6 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleflti. lk iki aydaki ihracat 13.9 milyar dolar, geriye dönük bir y ll k ihracat ise yüzde 8.01 art flla milyar dolar geride b rakt. Otomotiv sektörü, flubat ay nda 1 milyar 98 milyon dolar ihracat gerçeklefltirerek ihracatta sektörler aras ndaki liderli ini sürdürdü ve 1 milyar dolar ihracat gerçeklefltiren tek sektör oldu. Otomotivi, 984 milyon dolar ile demir çelik ve 967 milyon dolar ile haz rgiyim ve konfeksiyon sektörleri izledi. Tar m ve hayvanc l k grubu sektörlerinin ihracat, flubat ay nda yüzde 3.31 gerilerken, toplam ihracat içerisinde yüzde pay ald. fiubat ay nda toplam ihracat n yüzde ini gerçeklefltiren sanayi grubunda ise ihracat yüzde gerileyerek 5. 7 milyar dolarda kald. Sanayi sektöründe ilk iki ayl k ihracat 11.5 milyar dolar, geriye dönük bir y ll k ihracat ise milyar dolar geride b rakt. Madencilik ürünleri sektörü ihracat ise, flubat ay nda yüzde kay pla milyon dolar seviyesinde gerçekleflti. Sektör 2009 y l n n ilk iki ay nda milyon, geriye dönük bir y lda ise 3 milyar 66 milyon dolar ihracat gerçeklefltirdi. MART 2009 K O B G R fi M 19

19 Bayilik Çocuk giyimde franchising f rsat Sergina Tekstil, yıldır Esprit ten Cecil e kadar dünya markalarına üretim yapıyor. yılında Blue Key markasıyla çocuk giyim alanına da giriş yapan şirket, markayı tüm Türkiye ye yaymayı planlıyor. Şu an dokuz olan mağaza sayısının yıl sonuna kadar ye çıkması hedefleniyor. Marka, franchise sistemiyle de satış noktalarını artırmayı planlıyor. D ÜNYADA 28 M LYAR DOLARLIK B R HACME ULAfiTI I TAH- M N ED LEN ÇOCUK G Y M PAZARININ, Türkiye de ise yaklafl k 600 milyon dolar bir büyüklü e sahip oldu u tahmin ediliyor. Türkiye de yaklafl k 20 milyonluk tüketici kitlesine ulaflan çocuk giyim sektörü, giderek gençleflen nüfusa paralel olarak büyüyor. Bu durum sektörde faaliyet gösteren çocuk markalar n n ma aza yat r mlar n n artmas na yol aç yor. Bu markalardan biri de 2007 y l nda k fl koleksiyonuyla birlikte piyasaya girifl yapan Blue Key. Üç sezondur ürünlerini Türk müflterileri ile buluflturan markan n flu an dokuz ma azas bulunuyor. Ancak bir y ld r stanbul odakl büyüyen markay Anadolu ya da yaymaktan yana olan Blue Key cra Kurulu Baflkan Ali Serül, Kendimiz ma azalar aç yoruz. Çok katl ma azalarda da var z. Bunun yan nda franchise ve bayilik fleklinde de büyüyoruz. Ancak bu y l için kaç franchise verece imiz henüz belli de il un ilk yar s nda 15, y l sonunda ise 20 ma azaya ulaflmay hedefliyoruz. Denizli, Adana, Bursa, Ankara, Antalya, zmir, Erzurum gibi flehirler baflta olmak üzere Anadolu da yayg nlaflaca z. Y l sonunda sat fl noktam z 120 ye ç karmay hedefliyoruz diyor. 20 y ld r tekstil iflinde Ali Serül, 20 y ld r tekstil sektörünün içinde olan bir isim. 10 y l kadar farkl flirketlerde kumafltan konfeksiyon sürecine kadar pek çok bölümde çal flm fl y l nda ise kendi flirketi Sergina Tekstil i kurmufl. stanbul Mahmutbey de kurdu u flirketi, k sa sürede Avrupal markalar n tercihi olmufl y l ndan itibaren de flirketi; Cecil, TomTailor, Esprit, K&L Ruppert gibi ünlü markalara bayan örme d fl giyim alan nda y lda 12 koleksiyon haz rl yor. Y llarca kad n giyim üzerine çal flt ktan sonra çocuk giyimine yönelmelerinin hikayesini Serül, flöyle anlat yor: Çocuk giyim Sergina Tekstil olarak her zaman gündemimizde olan bir konuydu. Ancak farkl nedenlerle hep rafa kald rm flt k. Ancak Türkiye deki geliflen pazar ve ihtiyaçlar görünce bu alana girmenin tam zaman oldu una karar verdik. Tasar mlar n çok be enmelerine ra men, yüksek fiyatlar nedeniyle B grubu tüketicinin ulaflamad yabanc çocuk markalar na rakibiz. Çocuklar, çok s k ld klar çizgi 20 K O B G R fi M MART 2009

20 Hollandalı iş ortağı var H ollandal Teidem Bv Doncawear flirketiyle ifl ortakl yapt klar na da de inen Serül, flunlar belirtiyor: Avrupa da streetwear çocuk giyimi tarz nda oturmufl bir kültür var. Bizim ifl ortakl yapt m z Hollandal flirket de bu alanda çok iddial. Alt tane çocuk markas n bünyesinde bar nd r yor. Biz onlara Türkiye deki üretimleri, onlar da bizim di er ülkelerdeki üretimimiz konusunda destek veriyor. Onlar n buray, bizim de oray takip etmemiz zor oldu u için böyle bir iflbirli ine gittik. Düzce de ayda 70 bin adet kapasiteli bir örme tesisimiz var. Örme konusunda çok iyi oldu umuz için bu ürün grubunu kendi tesisimizde üretiyoruz. Di er ürünlerimizi ise kaliteli ve uygun fiyatl olan Hindistan, Pakistan, Endonezya gibi pek çok ülkede ürettiriyoruz. Ali Serül film karakterlerinden oluflan giysilerden kurtard k. Çocuk modas n benimseyen bir marka yaratt k y l nda Blue Key markas n yap land rmaya bafllad klar n söyleyen Serül, 2007 k fl koleksiyonunda ise piyasa girifl yapt k. Geçen y l yaklafl k 2 milyon dolar ciroya ulaflt k diyor yafla hitap ediyor YKM, Boyner, Özdilek ve Gencallar baflta olmak üzere 48 departman store da ve 90 noktada sat lan Blue Key markas, 0-14 yafl grubuna hitap ediyor. Markan n koleksiyonlar büyümüfl de küçülmüfl çocuklar ifade eden renk ve modellerden olufluyor. Farkl tasar mlar ve birbiriyle kombine edilebilen modelleriyle k sa sürede be eni toplayan markan n koleksiyonlar, biri Türk olmak üzere alt tasar mc n n elinden ç k yor. Zara n n eski tasar mc s yla da çal flt klar n belirten Serül, Biz tasar ma çok önem veriyoruz. Befl yabanc tasar mc ile çal fl yoruz. Sezonda 200 k z, 200 erkek olmak üzere 400 parçal k koleksiyon sunuyoruz. Ama ara sezonlarda da eklemeler oluyor ve 500 parçaya ulafl yoruz. Bu yaz k zlara yönelik farkl tasar mlardan oluflan özel bir koleksiyon da sunaca z diyor. Franchise ile büyüyor Türkiye çocuk giyim pazar n n yüzde aral nda her y l büyüme gerçeklefltirdi i göz önüne al nd nda yeni markalar n giriflimcilere f rsatlar sundu u görülüyor. Blue Key de bu markalardan biri. Tüm Türkiye de yap lanmay hedefleyen Blue Key in frachise koflullar, yat r mc n n bütçesine göre flekilleniyor. Öncelikle franchise olabilmek için ma azan n bulundu u lokasyonun ifllek bir cadde üzerinde ya da AVM de olmas flart aran yor. Vadeli al mlarda banka teminat mektubu al - n yor. Bu mektup, franchise alan kiflinin ifl hacmine göre de- ifliklik arz ediyor. Franchise lara reklam, tabela deste i ve mesleki e itim destekleri veriliyor. Büyük flehirlerde daha çok AVM odakl konumland klar n, Anadolu da ise cadde ma azac l na yöneldiklerini belirten Serül, Çünkü metropol insan y llard r AVM den al flverifl yapmay tercih ederken, Anadolu insan henüz bu konseptte al flverifl yapmaya al flamad. Onlar daha çok cadde üzerindeki ma azalar tercih ediyor. Biz de bu al flkanl klar göze alarak konumlan yoruz diyor. Cirosu 10 milyon dolar Sergina Tekstil, son 10 y ld r ünlü markalara model dizayn ndan depolamaya kadar destek veriyor. 150 çal flan bulunan flirketin geçen y lki cirosunun ise yaklafl k 10 milyon dolar oldu unu söyleyen Serül, flunlar anlat yor: Sergina Tekstil bizim flirketimiz. Blue Key ise bizim markam z. Ben ikisinde yönetim kurulu baflkan olmama ra men görevimi devrettim. KOB olmam za ra men profesyonel bir flekilde çal fl yoruz. Gerek Sergina Tekstil gerekse Blue Key in bafl nda genel müdürlerimiz var. Ben trendleri, modelleri, renkleri takip için sürekli yurt d fl gezilerinde oldu um için onlar iflin buradaki k sm n profesyonel bir biçimde yürütüyorlar. Bense sadece dan flmanl k yap yorum. Özlem Bay Yılmaz MART 2009 K O B G R fi M 21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Aylık Elektrik Tüketimi

Aylık Elektrik Tüketimi Aylık Elektrik Tüketimi Kasım 2015 Elektrik Tüketimi Değerlendirmesi Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr TSKB Ekonomik Araştırmalar Oca-08 Nis-08 Tem-08 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı