fiiflecam Çevre Politikas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Çevre Politikas"

Transkript

1

2 Ocak - fiubat 2005 Y l 46 Say 242 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r KÜRESEL ETK NL K Yurtd fl nda ilk ma aza...4 fi RKET HABERLER Türkiye, maden suyunu keflfediyor...6 Cam Ambalaj Tasar m Yar flmas yap ld...8 Yüzbinlerce Coca-Cola light fliflesi, Beymen vitrinlerinde...10 Anadolu Cam, 500 bin ton baraj n aflt...15 Soda ve Kromsan fabrikalar ndaki güncel çevre olaylar na bir bak fl...16 TEKNOLOJ Cam n evinize getirdi i ekonomi...19 ÇALIfiANIN DÜNYASI 6 Otocam da ilk yard m sertifika program Hal saha turnuvas büyük çekiflmeye sahne oldu...21 Kule 3 te yeni y l coflkusu...22 Anadolu Cam Topkap Fabrikas nda yeni y l kokteyli...24 AC Topkap Fabrikas nda kazas z gün rekoru 1684 güne yükseldi...25 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule Levent- STANBUL Tel: (0212) Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. ile ba l kurulufllar n personeli için iki ayda bir adet yay nlan r Ücretsiz da t l r.

3 ED TÖR Anlatacak hikayelerimiz var Dergimizin bu say s nda, komflumuz Rusya n n baflkenti Moskova da aç lan Paflabahçe Ma azas na iliflkin küçük bir haber yer al yor. Bu haberin de eri üzerinde durmayaca m; ama anlam n n büyük oldu unu gönül rahatl ile söyleyebilirim. Bu haber, fiiflecam n çok-odakl üretim vizyonunu ad m ad m hayata tafl mas n n bir kan t. Biz vizyonumuzun arkas nda bütün varl m zla, bütün gücümüzle, bütün enerjimizle var z; bu varl n kan t da Moskova da Paflabahçe Ma azas n n aç lmas ; bunun yurtd fl nda aç lan ilk ma aza olmas. Bu küçük derginin içeri inde sadece bir ma azan n aç l fl yok. Ülke insan n refah, bir yandan kendisine ulaflabilen ürünlerin çeflitlili i ile ölçülür, öte yandan ürünlerin kalitesiyle. Ülkemizdeki maden suyu üretimi ve tüketiminde üretti imiz cam ambalajlar n kalitesi, içine konan ürünlere de er katmas, çeflitlili i ve iflleviyle cazibe yaratmas da k sa bir haber olarak okuyucumuzla paylafl l yor. fiiflecam anlatacak hikayeleri olan ça dafl bir kurum. fiimdi da arc na yeni hikayeler ekliyor. Üretimde emek-sermaye ekseninden giriflimcilikyenilikçilik eksenine kay fl yak ndan izliyor; o nedenle yarat c c yeniliklerin anas olan tasar m gelifltirmeye gereken önemi veriyor. Anadolu Cam n tasar m yar flmas, gelece i elimizin menzili alt nda tutman n yollar ndan biri, biz o yollarda da sa l kla yürüme gayreti içindeyiz. Cam Ambalaj Grubu nun ürünlerinin vitrinlerde kullan lmas da anlataca- m z hikayelerin hofl sedalar ndan bir digeri... Anadolu Cam n 500 bin ton/y l üretim s n r n aflm fl olmas da hikayemizin ayr nt daki bir baflka motifi de il mi? Biz sadece cam ambalaj üretmiyoruz. Ka t-karton ambalaj üretiminde de ülkemizin öncü kuruluflu olan Camifl Ambalaj Eskiflehir Fabrikas...biz müflteriye kalite üretiriz iddias n kan tl yor. fiiflecam ve kurulufllar çevre bilinci konusunda özverili ve öncü olduklar n da kan tl yor. Soda ve Kromsan fabrikalar n n etkinliklerine iliflkin haberler okundu unda görülecektir; fabrikalar m z fleffafl k s nav n baflar yla veriyor. Y lbafl nda ortak e lencemizden, spor etkinliklerimize ve e itim etkinliklerimize uzanan birlikte var olman n bir dizi haberi bu dergiden izlenebilir. fiiflecam anlatacak hikayelerine yenilerini ekliyor. Bugün bir kuruluflun baflar s anlatabilece i hikayeleri ile ölçülüyor. Yeni hikayeler yaratmada daha uzun ve ince yolumuz var... Bu bilinçle gelece i yaratma çabas n sürdürüyoruz. Rüfltü BOZKURT Yay na Haz rlayan Dünya Yay nc l k A.fi Y l Mahallesi Ba c lar- st. Renk Ayr m ve Bask Dünya Yay nc l k A.fi. GLOBUS Dünya Bas nevi 100. Y l Mah Ba c lar - stanbul Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n fiiflecam Dergisi nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz.

4 KÜRESEL ETK NL K Baflbakan Erdo an, Genel Müdür Do an Ar kan ile görüfltü. Yurtd fl nda ilk ma aza 12 Ocak 2005 tarihinde Moskova da K z lmeydan n Akmerkezi olarak nitelendirilen ve ça dafl yaflam simgeleyen Türk Ticaret Merkezi Arkadia Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan aç ld. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Türkiye hracatç lar Meclisi nin ortaklafla yap m n tamamlad TOBB T M Arkadia Türk Ticaret Merkezi düzenlenen bir törenle aç ld. 39 ma azadan biri olan Paflabahçe Ma azas n n aç l fl n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an yapt. Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl - o lu ve TOBB yönetimi ile T M üst yönetiminin de bulundu u aç l flta, Cam Ev Eflyas Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Paflabahçe Ma azas n n Türk markalar n temsil etti ini belirtti. CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an a ürünler hakk nda bilgi verdi. 4 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

5 KÜRESEL ETK NL K 60 milyon dolarl k bir yat r mla tamamlanan Arkadia n n aç l fl nda konuflan Erdo an, Aral k ay bafl nda Say n Putin in Türkiye ziyareti ve 1 ay sonra da bizim 600 kifliyle yapt m z bu ziyaret iki ülke aras ndaki ekonomik iliflkilerin nereden nereye geldi inin net ispat d r dedi. Erdo an, Türk Ticaret Merkezi nin iki ülke aras ndaki iliflkilerin içli d fll bir hale gelmesine katk sa layaca n söyledi ve Rus ifladamlar da Türkiye de böyle bir Rus ticaret merkezini kuracaklard r. Buna inan yorum. Bunlar karfl l kl gelifltirmeye bafllad m zda daha da yak nlaflaca z diye konufltu. Bofl dükkan yok Ticaret Merkezi nde bofl dükkan n bulunmad - na dikkati çeken Erdo an, bu merkezin, Rus halk n n emrine amade ve cazibe merkezi olaca n ifade etti. Erdo an, merkezde sat lan mallarda, hem kalite hem de fiyat aç s ndan uygunluk olaca n kaydederek, burada dünyaca ünlü markalar n yer alamayaca n, ancak kalite aç s ndan bu markalar n üzerine ç k laca n söyledi. CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Baflbakan a cam sektörü hakk nda bilgi verdi. fl merkezi f rsat yaratacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Arkadia Türk Ticaret Merkezi nin Türkiye ve Rusya aras ndaki ticari iliflkilerin gelifliminde yeni f rsatlar sa layacak bir ifl merkezi oldu unu vurgulad. Son 10 y lda iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin 1 milyar dolardan 10 milyar dolara ç kt n hat rlatan Hisarc kl o lu, flunlar söyledi: TOBB olarak Rusya ile olan iliflkilerimizin geliflmesine özel önem ve öncelik veriyoruz. Moskova n n prestijini yans tacak flekilde infla edilen Türk Ticaret Merkezi nin inflaat n bu nedenle üstlendik ve çok do ru bir karar vermifliz. Bu proje ile Rusya ile kal c ticaret ba lar istedi imizi de somutlaflt rm fl olduk. Ülkelerimiz aras ndaki ticari entegrasyona yeni bir ivme kazand racak bir ad m att k. T M Baflkan O uz Sat c da Buras bir sembol, flimdiye kadar yap lm fl Türk Ticaret Merkezi olarak yurt d fl nda ilk oldu. Moskova da olmas da tesadüf de il. Rusya ile iliflkilerimiz tarihinin en üst noktas nda. ilk y llarda bavul ticaretiyle giren firmalar m z at k ma azalar yla ofisleriyle burada diye konufltu. Üç y l önce projelendirildi Arkadia da Paflabahçe Ma azas n n ilk müflterileri 38 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan al flverifl merkezi 60 milyon dolara mal oldu. 11 katl ak ll binan n 4 kat al flverifl merkezi, 4 kat ofis, 1 kat da teknik büro olarak kullan lacak. Ticaret merkezinde 85 ofis, 39 ma aza, bin 600 metrekare alan üzerine kurulu süpermarket, 6 sinema salonu, 5 fast food ve 2 restoran bulunuyor. Merkezden y lda 10 milyon dolar kira geliri elde edilecek. Arkadia da, Ramsey, BGN, Hatemo lu, Collin s, Stork s, Goldafl, Euromoda, Lady Collection, Secret Garden, Deniz örme, Paflabahçe, Süed Mod, Pharmed, Kanz, Famosa, Niko, Entire Traver ma azalar bulunuyor. fiiflecam Ocak - fiubat

6 fi RKET HABERLER Sektörde rekabet artt, 1 milyar adet sat fl yap ld Türkiye, maden suyunu keflfediyor H zl büyüme göstermesine ra men ülkemizde maden suyu henüz tam olarak bilinmeyen bir içecek türü. Maden suyunun insan sa l na bilinen birçok faydas bulunuyor. Maden suyu sektörüne yap lan sat fllar çok önemli bir efli i aflt. 31 Aral k 2004 tarihi itibari ile y ll k olarak 1 milyar adet flifle sat fl gerçeklefltirildi. Yurtiçi kaynaklar ndan akan do al maden suyunun sadece yüzde 1 inin fliflelendi i sektörde halen 23 ana firma faaliyet gösteriyor öncesi sadece geri dönüfllü, bal renkli fliflelere doldurulan maden suyu, bu flekilde sadece s n rl alanlara girebiliyordu. Ancak 1995 y l ndan itibaren yeflil renkli ve geri dönüflsüz olarak üretilen maden suyu flifleleri çoklu ambalajlar ile tüketicilere sunulmaya baflland. Bu geliflme maden suyu sektörü için bir dönüm noktas oldu. Maden suyu sat fllar h zl bir büyüme dönemine girdi y l nda ise bir önceki y la göre yüzde 28 art flla 1 milyar adet seviyesine geldi. 6 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

7 fi RKET HABERLER nsan sa l na yarar çok fazla H zl büyüme göstermesine ra men ülkemizde maden suyu henüz tam olarak bilinmeyen bir içecek türü. Maden suyunun insan sa l na bilinen birçok faydas bulunuyor. Ancak bir tüketici araflt rmas n n sonuçlar na göre; ço unlukla yafl aras, erkek a rl kl, haftada 2-3 kere s kl kla maden suyu tüketen, tüketici kitlesine sahip sektörün, sürekli tüketicileri: Sindirim sorunu çekenler. Maden suyu bu flekilde tan mlanan bir tüketici kitlesine sahip ve ço unlukla bir ihtiyaç ve gereklilik halinde akla gelen bir içecek iken, tan t m etkinlikleri, tüketicinin sa l kl yaflam, do ru beslenme konular nda bilinçlenmesi ve pazar n farkl ürünlerle çeflitlenmesi ile günlük yaflam n her an nda tercih edilebilen bir içecek haline gelmeye bafllad. Özellikle 2001 y l nda meyveli maden suyu üretiminin bafllamas ve h zla popüler bir içecek haline gelmesi, so uk bir fleyler içmek istendi inde akla meyveli/do al maden suyunu getirir oldu. Rekabet de çeflit de artt Pazar n bu flekilde genifllemesi ve rekabetin artmas ürün çeflitlili ini de beraberinde getirdi. Bu çeflitlilik meyve aromas tercihlerinde oldu u gibi light meyveli, diyabetik meyveli gibi içerik farkl laflmas nda da kendini gösteriyor. Bu ürün farkl laflt rmas maden suyunun imaj n de ifltirerek günlük yaflamda daha çok tüketilir hale getirmeye bafllad. Tüm dünyada etkin olan sa l kl ürünler kullanma trendi tüketime h z kazand. Yap lan di er bir tüketici araflt rmas ndan elde edilen sonuçlara göre, ço unlukla yafl grubu taraf ndan tüketilen meyveli maden suyunun e lenceli bir içecek olarak alg lan yor. Lezzet ve ferahl k ikinci, sa l kl olmas ise üçüncü s rada yer al yor. Türkiye de tüketim yeterli de il Bir do al maden suyu cenneti olan yurdumuzda 225 do- al kaynak olmas na ra men sadece 23 tanesinin fliflelenerek pazara sunuldu u düflünüldü ünde, kifli bafl tüketim rakamlar n n da Avrupa ülkelerine k yasla oldukça düflük olmas kaç n lmaz. Örne in, talya da kifli bafl y lda 155 lt. iken Türkiye de 3 lt. Meyve aromas ile ürün çeflitlili i yaratan do al maden suyu pazar nda gelecekte kad n tüketicilerin a rl k kazanmas yla sa l k ve kozmetik konular öne ç kacak olmas n n pazara ayr bir hareketlilik kazand rmas bekleniyor. fiiflecam Ocak - fiubat

8 fi RKET HABERLER Cam Ambalaj Tasar m Yar flmas yap ld Anadolu Cam Pazarlama Hizmetleri Müdürlü ü ve Kal p Gelifltirme Müdürlü ü koordinasyonunda ve TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü ile ö retim y - l n n ilk yar s n kapsayan bir Cam Ambalaj Tasar m Yar flmas gerçeklefltirildi. Çal flman n amac, tasar m bölümü ö rencilerini cam ambalaj n fl lt l dünyas ile tan flt rmak, yarat c, özgün, kullan labilir yeni tasar mlar n ortaya ç kmas n sa lamak ve bir tasar m portföyü oluflturmakt. Proje kapsam nda 4. s n f ö rencileri meyve suyu-meflrubat fliflesi, 2. s n f ö rencileri yüksek alkollü içki fliflesi olmak üzere iki ayr ürün grubu üzerinde çal flt lar. Çal flman n ilk aflamas nda tüm ö rencilere Anadolu Cam Topkap Fabrikas gezdirilerek önce cam ambalaj üretimi tüm evreleri ile gösterilirken daha sonra fabrika yetkililerinin anlat m yla gerçekleflen sunuflta bu bilgiler teorik olarak anlat ld ve ö rencilerin konuyla ilgili sorular cevapland r ld. Ayr ca cam ambalaj pazar ve pazardaki geliflmeler ile ilgili bilgiler aktar ld. Bu bilgiler do rultusunda projelerini yürüten ö rencilere daha sonra Alkollü çkiler San. ve Tic. Afi. stanbul 8 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

9 fi RKET HABERLER çki Fabrikas ziyaret ettirilerek bu sektörde dolum ve ambalajlama ifllemlerinin nas l oldu u fabrika gezisi ve bir yetkilinin anlat m yla tan t ld. Bu tan t m gezileri ve Kal p Gelifltirme Müdürlü ü nün teorik anlat mlar yla tasarlanacak ürünlerde, üretim sürecinden sat flta yer al ncaya kadar geçen süreçte dayan kl l k, içindeki ürünün sergilenmesi, korunmas, etiketlenmesi ve bask yap lmas gibi ifllevlerin ö renciler taraf ndan do ru yorumlanmas sa lanmaya çal fl ld. Proje bitiminde ise meyve suyu-meflrubat ürün grubu için cam ambalaj tasar m gerçeklefltiren 13 ö renci tasar mlar n çizim ve model olarak Anadolu Cam Pazarlama Sat fl Baflkan Yard mc l Grubu na sundu. 10 ö rencinin projesi seçildi Yüksek alkollü içkiler ürün grubu için çal flan ö rencilerin projeleri ise kendi bölümleri ö retim üyeleri ve Anadolu Cam yetkililerinden oluflan bir jüri taraf ndan de erlendirildi. 35 ö rencinin ikifler proje ile haz rland jüride 10 ö rencinin projesi seçildi. Gerek sanayi uygulamalar na yeni ve farkl bak fl aç lar katabilmek gerekse ö rencilerin teorik bilgilerini pratik ortama tafl malar na yard mc olmay sa layan bu proje çal flmas her iki taraf içinde olumlu katk lar sa lad. TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m ö retim üyelerine göre örnek gösterilebilecek oldukça baflar l bir iflbirli i yap ld. Bu projeler uygun pazar flartlar na ve müflteri isteklerine göre gerekti inde uygulamaya koyabilmek için Anadolu Cam taraf ndan teslim al nd. fiiflecam Ocak - fiubat

10 fi RKET HABERLER Yüzbinlerce Coca-Cola light fliflesi, Beymen vitrinlerinde Coca-Cola light n Anadolu Cam taraf ndan limitli say da üretilen Tabiattan Yans malar koleksiyonu, tüm Beymen ma azalar nda sat fla sunuldu. Coca-Cola light fliflelerinin bir moda markas taraf ndan giydirilmesi ve bu eflsiz koleksiyonun bir Vitrin Aç l fl konsepti ile sunulmas Türkiye de ilk kez gerçeklefltirildi. Coca-Cola light n Ifl n Yans t slogan ile Beymen in Farkl Bir Yaflam Tarz Sunmak felsefesinin buluflmas ile gerçeklefltirilen proje, bafllang ç olarak y lbafl özel koleksiyonu olarak tasarland. Beymen in Coca-Cola light özel koleksiyonu Beymen tasar m ekibi taraf ndan farkl alanlarda da kullan ld. Tabiattan Yans malar temas ile yine limitli say larda çok fl k fular, t-shirtler ve ipek yast k Beymen tasar m ekibi taraf ndan tasarland. 17 Aral k 2004 ten itibaren stanbul, Ankara, zmir, Antalya ve Mersin deki tüm Beymen vitrinlerinde sergilenmeye bafllanan Coca-Cola light n Tabiattan Yans - malar koleksiyonu y lbafl hediyesi olarak vermek isteyenler için de farkl bir alternatif oldu. Coca-Cola light n Tabiattan 10 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

11 fi RKET HABERLER Yans malar fliflesi, özel kutusunda 6 hafta boyunca sadece Beymen ma azalar nda sat fla sunuldu. Beymen in Coca Cola light flifleleri için yapt desen çal flmas, bu y l da sürprizlerle devam edecek. Dünyan n en büyük meflrubat üreticisi ve pazarlay c s olan Coca-Cola flirketi yaklafl k 200 ülkede faaliyet gösteriyor. Dünyan n en çok tan nan markas Coca-Cola n n yan s ra Coca-Cola light, Fanta ve Sprite olmak üzere dünyan n en büyük befl meflrubat markas ndan dördü Coca-Cola flirketi taraf ndan üretiliyor. Coca-Cola ürünleri her gün tüm dünyada 1 milyar bardaktan fazla tüketiliyor. fiiflecam Ocak - fiubat

12 FUAR Oxyvit, sektörün önde gelen fuarlar nda yer ald Eurotier Hannover Fuar JADIS ADDITIVA standinde (Soldan sa a): Fikret BAYCAL, Nafiz USTA, Alessandro COMOTTI, Mr.Frank HUBER Oxyvit Afi, Kas m 2004 tarihleri aras nda Hannover de düzenlenen dünyan n en önde gelen tavukçuluk ihtisas fuarlar ndan olan Eurotier Fuar na Kuzey Avrupa distribütörü JADIS ADDI- TIVA BV stand ve her y l ocak ay nda ABD-Atlanta da Georgia World Congress Center de yap lan IPE-Atlanta Fuar na Kuzey Amerika ve Kanada distribütörü PRINCE AGRI PRO- DUCTS Ltd firmas n n stand nda kat ld. Sektörün önemli firmalar n n kat ld ve konu ile ilgili binlerce kiflinin ziyaret etti i fuarlarda fiirket Genel Müdürü Nafiz Usta ve Pazarlama Sorumlusu Fikret Baycal temsil etti. Eurotier Hannover Fuar n fiirket Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Alessandro Comotti de ziyaret etti. Fuarlarda da t c larla birlikte müflteriler ile birebir temaslar kurulurken, sat fllar art rma yönünde geliflmeler kaydedildi. IPE Atlanta Fuar PRINCE standinde (Soldan sa a) Michael SANDRONI, Mike BERNHARDT, Jim Weede, Nafiz USTA, Fikret BAYCAL 12 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

13 fi RKET HABERLER 75 y ll k Erbak Uluda dan Efsane fiifle 1930 y l ndan beri gazl meflrubat sektöründe çal flmalar n sürdüren ve Türkiye nin en köklü yerli meflrubat firmas olarak kabul edilen Erbak Uluda, 75. kurulufl y ldönümünü kutluyor. lk kez 1930 y l nda Nilüfer markas ile üretti i gazozlar ile gazl meflrubat sektörüne giren Erbak Uluda, 75 y ld r faaliyetlerini sürdürüyor. fiu an 12 farkl segmentte 83 çeflit ambalaj ile en zengin ürün portföyüne sahip firmalardan biri olarak yoluna devam eden Uluda, 75. kurulufl y ldönümü an s - na, Efsane fiifle olarak bilinen ve y llar aras nda kullan lan 250 cl lik cam fliflesini Sleeve etiket kaplayarak y ldönümüne özel bir ambalaj olarak pazara sundu. 75 Y ll k Efsane konusunun vurguland 250 cl lik cam fliflelerin yan s ra 1,5 ve 2,5 litrelik pet fliflelerin etiketlerinde de ayn görsel kullan larak ambalajlarda bütünlük sa land y l na göre 2004 y l nda yüzde 23 oran nda büyüme kaydeden Uluda, bu seneyi 75. y ldönümünün coflkusu ile daha da iyi geçirmeyi hedefliyor. Gözetim tetkiki baflar yla sonuçland... Camifl Ambalaj Eskiflehir Fabrikas s nav geçti TSE tetkikçileri, fabrika yetkilileri Camifl Ambalaj Sanayii Afi Eskiflehir Fabrikas nda Ocak 2005 tarihlerinde TSE Bursa bölgesi tetkikçileri taraf ndan TS EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi kapsam nda gözetim tetkiki yap ld. TSE yetkilileri; gözetim tetkikinde TS EN ISO 9001:2000 standart na uygun olarak kurulan kalite yönetim sisteminin, kalite yönetim sistemi- genel flartlar, yönetim taahhüdü müflteri odakl l k iletiflim kalite hedefleri dokümantasyon flartlar sat nalma üretim ve hizmet sa laman n kontrolü belirleme ve izlenebilirlik izleme cihazlar n n kontrolü müflteri memnuniyeti ve süreç yaklafl m konular ndaki uygulamalarda bir uygunsuzluk bulunmad n belirttiler ve özellikle çal flanlar n sisteme olan bilinçli kat l mlar konusunda memnuniyetlerini ilettiler. fiiflecam Ocak - fiubat

14 fi RKET HABERLER Cam Elyaf, peroksit pazar nda Cam Elyaf Sanayi Afi çal flanlar 2005 y l na nefle ve mutluluk içinde girdiler. 30 Aral k 2005 günü saat 17:00-18:00 aras nda flirket yemekhanesinde bir kokteyl düzenlendi. fiirket Genel Müdürü smail Hakk Hac alio lu yapt k sa konuflmas nda, 2004 y l n n genel de erlendirmesini yaparak, Cam Elyaf n 2005 y l hedef ve beklentilerini dile getirdi. Hac alio lu, yeni y l n baflta tüm çal flanlar m z olmak üzere, flirketimiz, ülkemiz ve tüm insanl k için hay rl olmas n diledi. Daha sonra kokteyle geçildi. Cam Elyaf Sanayii Afi yurt içi yetkili sat c lar toplant s Trabzon da yap ld Cam Elyaf, Cam Takviyeli Polyester (CTP) sektörünün ihtiyac n gözönüne alarak 2005 y l sat fl yelpazesine Luperox organik peroksitleri de katt. Bir petrokimya türevi olan organik peroksitler, Total ve Elf Petrol Grubu nun kimya dal n n yeniden yap lanmas sonucu oluflan Arkema firmas taraf ndan da t l yor. Luperox, peroksit pazar nda Amerika da 1. s rada Avrupa da ise 2. s rada yer al yor. Luperox organik peroksitleri, Aral k 2004 te stanbul, zmir ve Ankara da yap lan sunufllarla CTP üreticilerine ve bayilerine tan t ld. Cam Elyaf ve Arkema n n stanbul, zmir ve Ankara da ortaklafla düzenledikleri tan t m toplant s na kat lanlar, Cam Elyaf a seçenekleri art rd ve piyasaya yeni ürünler sundu u için memnuniyetlerini dile getirdiler. Cam Elyaf Sanayii Afi 2005 y l yurtiçi yetkili sat c lar toplant s 8-9 Ocak 2005 tarihlerinde Trabzon da gerçeklefltirildi. Toplant da, 2004 y l yurtiçi sat fl faaliyetleri ile 2005 y l ve sonras na yönelik pazar ve sat fl koflullar de erlendirildi. Cam Elyaf 2005 y l ifl plan sunuflu yap ld Cam Elyaf Sanayii Afi nin 2004 y l faaliyetlerinin ve 2005 y l ifl planlar n n de erlendirildi i paylafl m toplant s 17 Ocak 2005 tarihinde yap ld. Genel müdür ve bölüm müdürleri, flirketin 2004 faaliyetleri ve 2005 hedefleri hakk nda bilgi verdiler. Kimyasallar Grup Baflkan Dr. Atefl Kut, yapt kapan fl konuflmas nda sektörün ve flirketin durumunu de erlendirerek 2005 y l için tüm çal flanlara baflar lar diledi. Cam Elyaf ailesi, yeni y la umutla girdi 14 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

15 fi RKET HABERLER Anadolu Cam, 500 bin ton baraj n aflt Anadolu Cam n ilk kez 1977 y l nda 100 bin tonu geçen sat fllar, 10 Aral k 2004 tarihi itibariyle de 500 bin ton baraj n aflt. Ülkemizde gelirin artmas na, gelir da l m n n iyileflmesine, flehirleflme oran n n artmas na, e itim düzeyinin yükselmesine paralel olarak artan ambalajl g da ve içecek tüketimi tüm ambalaj üreticilerine önemli f rsatlar sunuyor. Sa l kl ve çevre dostu olan, sonsuz geri kullan m imkan bulunan cam ambalaj, PET, karton kutu, alüminyum kutu vb. ikame ambalajlarla yo un bir rekabet içinde. Bu rekabet her geçen gün daha da art yor. Cam n üstün özellikleri ön plana ç kar larak, sürekli yeni ürünler gelifltirilerek, kalite ve hizmet düzeyi sürekli yükseltilerek, müflteri memnuniyeti ilkesi ön plana al narak yap lan çal flmalarla cam ambalaj n büyümesini devam ettirmesi bekleniyor. YURT Ç YURTDIfiI TOPLAM % fiiflecam Ocak - fiubat

16 fi RKET HABERLER Sürdürülebilir kalk nma ilkesi do rultusunda üretim ve çevre teknolojileri aç s ndan sa lanan baflar lara ra men, Soda ve Kromsan fabrikalar m z hakk nda asl olmayan haberler yerel ve ulusal medyada yer almaktad r. Camiam z n üzüntü ile izledi i bu haberler gerçekleri yans tmamakta olup, kendi üretim alanlar nda eriflilen en ileri çevre teknoloji uygulamalar na sahip olan tesislerimiz, fi fiecam Çevre Politikas ndan taviz vermeden üretim faaliyetlerini sürdürmektedir... Soda Sanayi A.fi., Dünya Kimya Sanayine özgün bir uygulama olan Üçlü Sorumluluk taahhüdünü 2001 y l sonunda imzalam fl ve k sa bir süre içinde de baflar l uygulama örneklerini sergilemifl olan bir flirketimizdir. Son günlerde bu flirketimizle ilgili medyaya yans yan olaylar n gerçekçi bak fl aç lar ile irdelenebilmesi için, bu flirketimizin bünyesinde yer alan Fabrikalar m z n çevre alt yap lar n n tan nmas gerekmektedir. Kromsan Fabrikas dünya krom kimyasallar üreticileri aras nda, Kireçsiz Teknoloji ile üretim yapan üç büyük firma içinde yer almaktad r y l nda üretime Dolomitli-Kireçli Teknoloji ile bafllayan Kromsan Fabrikas nda, bugüne kadar 20 milyon US $' aflan çevre yat r mlar gerçeklefltirilmifl ve bunun yan nda iflletme giderlerinin önemli bir k sm çevrenin korunmas na yönelik çal flmalar için ayr lm flt r. Kendi imkanlar ile sürdürdü ü Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, 1998 y l nda teknoloji de iflikli- i gerçeklefltirmifl ve at k miktar bir ton ürün bafl na bir ton at - 16 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

17 fi RKET HABERLER Kromsan Fabrikas dünya krom kimyasallar üreticileri aras nda, Kireçsiz Teknoloji ile üretim yapan üç büyük firma içinde yer almaktad r. a indirilmekle kalmay p, at klar n inert at k karakterine getirilmesi de sa lanm flt r. Halen prosesten ç kmakta olan inert kat at k, gerekli tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirildi i, Tarsus civar ndaki eski bir alç tafl oca nda düzenlenmifl depolama tesisinde bertaraf edilmektedir y l na kadar ç km fl olan eski teknolojiye ait at klar ise, Çevre Bakanl n n henüz kurulmad ve ilgili mevzuat n bulunmad y llarda, Sa l k Bakanl 'ndan al nm fl olan izin ile depo taban s k flt r lm fl kil ve özel s zd rmaz HDPE (yüksek yo unluklu polietilen) malzeme ile kaplanarak, at klar n toprakla iliflkisi kesilmifl; ayr ca at klar n üstü de VLDPE (çok düflük yo unluklu polietilen) malzeme ile örtülerek, at klar n çevre ile etkileflime girmesi önlenmifltir. Türkiye de geçerli mevzuattaki krom limitlerinin çok düflük olmas nedeni ile uygulanamayan at k çamurun zarars z hale getirilmesi projesi, mevzuat m z n AB Mevzuat na uygun hale getirilmesinden sonra hayata geçirilecektir. Sahalarda koruma alt ndaki 1,7 milyon ton at n bertaraf için yaklafl k 35 milyon US $ toplam bedeli ve 8.5 y l termin süresi olan projenin 2005 ödene i yat r m program nda yer almaktad r. Mevcut tesisin üretiminden kaynaklanan ve yasal limitleri sa layan s v, kat ve gaz at klar n herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. At k su deflarj izni, at k gaz emisyon izni ve inert kat at klar için depolama izni olmas da bu durumun önemli bir göstergesidir. Soda Fabrikas nda da geçmifl y llarda rakiplerinin önüne geçen çevre uygulamalar gerçeklefltirilmifltir. S v at klar n ph de erini düzenlemek üzere at k gazlardaki CO2 ile nötralizasyon yapacak tesis kurularak devreye al nm fl ve at k su deflarj izni baflvurusu yap lm flt r. Kat at klar ise çöktürme havuzlar nda ayr ld ktan sonra ilgili mevzuat hükümleri yerine getirilerek, organize sanayi bölgesinde arazi düzenlemesi amac ile kullan lmaktad r. Enerji üretiminde kullan lmakta olan 6 numaral fuel-oil in yerine yak n vade içinde gelmesi beklenen do al gaz kullan lmas ndan sonra gaz at klar için emisyon izni baflvurusu yap lacakt r. Güncel Olaylar: Soda Fabrikas proses at klar n n verildi i çökeltme havuzlar nda 7 Aral k 2004 tarihinde meydana gelen ve "endüstriyel bir kaza" olarak tan mlanan olay sonras nda, irdelenmesi güç ve çarp c geliflmeler yaflanm flt r. Olaydan sonra Kazanl Belediye Baflkanl taraf ndan, havuzlar m zdan numune al nm fl ve numunelerin analizi Mustafa Kemal Üniversitesinde yapt r lm flt r. Analiz raporundan, analizlerin Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli inde verilen suya geçen miktar n analizine dayanan metoda göre de il, at n tümünün çözünürlefltirilmesi metodu ile yap ld, anlafl lm flt r. Medyaya fiiflecam Ocak - fiubat

18 fi RKET HABERLER Mevcut tesisin üretiminden kaynaklanan ve yasal limitleri sa layan s v, kat ve gaz at klar n herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Gerekli izinlerin var olmas bu durumun önemli bir göstergesidir aktar lan bu analiz sonuçlar, analiz metotlar n n mevzuata uygun olmad göz ard edilerek, çok tehlikeli yorumu ile yay nlanm flt r. Bu analiz sonuçlar, tümünün çözünürlefltirmesi esas na göre analizlerin yap ld Toprak Kirlili- inin Kontrolü Yönetmeli i ne göre de erlendirilecek olursa, toprak kirlilik seviyelerinin çok alt nda oldu u görülmektedir. Ancak konunun analiz metotlar ve mevzuat limitleri ile karfl laflt r lmas nda kamuoyu taraf ndan anlafl lmas nda güçlük çekilen bir durum ortaya ç km flt r. Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli ine uygun metotlarla çal fl ld nda ise, mevzuattaki kriterleri aflan bir a r metal yükü bulunmad Çevre ve Orman Bakanl Referans Laboratuar ve TÜB TAK analizleri ile tespit edilmifltir. Bu geliflmelerin paralelinde, Kazanl çöplü ünün yak nlar nda on y l geçkin bir süredir bulunan Kromsan kaynakl moloz malzeme aniden gündeme getirilmifltir. Varl medya arac l ile ö renilen bu molozlar n, Kromsan n toksik karakterdeki eski teknoloji at klar oldu u söylenmifltir. Bu iddialara karfl l k olarak, bir yandan kamuoyuna ayd nlat c bilgiler aktar l rken, ayn süreç içinde, Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i'nin yay nlanmas ndan önce, Kazanl da meskun mahal d fl ndaki çöplük yak nlar na at lan moloz ve endüstriyel çöpler, zaman yitirilmeksizin, mevzuata uygun bir flekilde Fabrikaya tafl nm flt r. Di er taraftan, kampanya gibi geliflen olaylar aras nda, Mersin'de kanser vakalar art yor iddialar yla kamuoyuna yanl fl bilgiler verilmifl, ayr ca geçmifl y llarda Kromsan Fabrikam z aleyhine ileri sürülen ancak hiç bir flekilde kan tlanmam fl, mahkemece reddedilmifl iddialar yeniden gündeme getirilmifltir. Ancak, Mersin ili ve yak n yöresindeki kanser vakalar na iliflkin istatiksel bir veri bulunmad ve ayr - ca Kazanl beldesinde ve Mersin hastanelerinde geçmifl y llarda yap lan incelemeler sonucunda kanser vakalar n n artt na iliflkin bir bilgiye de rastlan lmad bilinen bir husustur. +6 de erli krom bilefliklerinin solunum yolu ile limit dozu aflan miktarlarda al nmas durumunda, akci er kanserine yakalanma olas l - ndan literatürde bahsedilmekte ancak, yeme ve dokunma yolu ile al nan Krom+6 n n di er kanser türlerine neden olabilece i konusunda ispatlanm fl bir çal flma yoktur. Ayr ca baz kiflilerce iddia edildi i gibi di er a r metallerin aksine, kromun canl organizmalarda birikti ine dair literatürde bir veriye de rastlan lmamaktad r. Di er taraftan, daha fazla maruziyet olas l alt nda olmas na ra men, bu güne kadar fabrikam z çal flanlar aras nda da herhangi bir akci er kanseri vakas na rastlan lmam flt r. Sonuç olarak, ekonomik ve sosyal sorumlulu unun bilincinde olan Soda Sanayii A.fi. Soda ve Kromsan Fabrikalar nda, bir yandan uluslararas rekabette uzun vadeli üstünlü ünü sürdürmek amac ile gerekli teknolojik at l mlar gerçeklefltirilirken, di er yandan üretimin her aflamas nda da çevresel risklerin azalt lmas na yönelik tüm önlemler al nmaktad r. Benimsenen fleffafl k ilkesi do rultusunda tüm faaliyetlerini kamuoyu ile paylaflmakta hiçbir sak nca görmeyen Soda Sanayii A.fi. do ru bilgilendirmenin yap lmas için azami gayret sarf etmektedir. 18 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

19 TEKNOLOJ Cam n evinize getirdi i ekonomi Standart tip yal t m cam nda s iletimi yüzde 70 radyasyon, yüzde 30 kondüksiyon ve konveksiyon yolu ile gerçekleflir. Çift cam n ara bofllu una bakan yüzeylerden birisi radyasyonu yans t c ince bir film ile kaplan rsa buraya gelen s l radyasyon oda taraf na geri yans t larak s n n odadan d fl ortama iletimi k s tlan r. Dr. Yusuf Saraç / Cam Araflt rma Merkezi Cam s l radyasyon için saydam de ildir. Odadaki eflyalardan çift cam n iç plakas na gelen s l radyasyonun büyük k sm cam taraf ndan absorblan r. Absorblanan s iç cam n iç taraf ndan d fl tarafa do ru iletilir. Oradan büyük bir k sm radyasyon yolu ile iki cam n yüzeyinin aras nda kalan bölgeyi geçip d fl cam n iç yüzeyine ulafl r. Di er bir k s m yine ara bölgeden, burada bulunan gaz molekülleri yard m yla kondüksiyonla d fl cama ulafl r. Gerisi ise gaz moleküllerinin hareketiyle ara bölgeden konveksiyonla iletilir. Standart tip yal t m cam nda s iletimi yüzde 70 radyasyon, yüzde 30 kondüksiyon ve konveksiyon yolu ile gerçekleflir. Çift cam n ara bofllu una bakan yüzeylerden birisi radyasyonu yans t c ince bir film ile kaplan rsa buraya gelen s l radyasyon oda taraf na geri yans t larak s n n odadan d fl ortama iletimi k s tlan r. Is l yay n m düflük ince filmlerle kaplanm fl camlara Low-E camlar denir. Çift cam kombinasyonunda bu camlar n kullan mlar ile s iletimi normal çift cama göre yar yar ya azalt labilir. fiekil 1 de elektromanyetik radyasyonun dalga boyuna göre özellikleri görülmektedir. Günefl fl nlar görünür ve yak n infrared bölgede yer al rken odadan eflyalardan yay lan radyasyon uzak infrared bölgede yer almaktad r. Odadan d fl ortama olan s iletimi (odan n so umas ) uzak infrared bölgede gerçekleflir. Low-E kaplamal çift cam kombinasyonlar (Is cam-s) kullan larak pencerelerden s kay plar n büyük oranda azalt labilir. fiekil 2 de sa daki tek cam n oda taraf s cakl arkas n- fiekil 2: Solda Is cam sa da tek cam UV Görünür Bölge Yak n nfrared Uzak nfrared fiekil 1: Elektormanyetik radyasyonun dalga boyu da l m 300 nm 380 nm DALGA BOYU 780 nm 2500 nm 50 mikron fiiflecam Ocak - fiubat

20 TEKNOLOJ fiekil 3: Solda Is cam sa da Is cam-s daki so uk havadan (0 0 C) çok az farkl d r ve bu ulanma ve buzlanma görülebilir. Buna karfl n soldaki Is cam n oda taraf s cakl oda s cakl na daha yak nd r ve odan n s cakl n n korunmas nda yard mc olur. fiekil 3 de d fl ortam s cakl (-18 0 C) daha düflüktür. Sa daki Is cam-s soldaki normal Is cam a göre daha s cakt r. Bu da s iletimine karfl daha büyük direnç oluflturdu u anlam - na gelir ve ortamdaki s da l m n n iyileflmesine ba l olarak konfor düzeyinin hissedilir derece iyileflmesini sa lar. Termografik görüntülerde mor ve siyaha kadar olan renk tonlar s f r ve s f r n alt ndaki s cakl klar göstermektedir. Her iki durumda oda s cakl 20 0 C d r. Farkl özelliklerdeki camlar n kullan ld pencere sistemlerinin ekonomik olarak karfl laflt r lmas için proje temelinde binan n y ll k enerji ihtiyac her iki durum için hesaplan r. Aradaki fark ekonomik kazanç olarak ifade edilir. TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar standard nda belirtilen hesap tekni i kullan larak model olarak al nan binan n y ll k enerji ihtiyac her iki durumda (Is cam ve Is cam-s) karfl laflt r lm flt r. Seçilen bina 13m. eninde, 16 m. boyunda ve 15 m. yüksekli inde 5 katl 10 daireli bir apartman olup toplam 120 m2 cam alan na sahiptir. Cam alan n n yönlere göre da l m tabloda görülmektedir. Yurdumuzun dört iklim bölgesinde bu binanda Is cam ve Is cam-s kullan ld durumlarda y ll k s ihtiyac farklar al narak iki pencere sistemi aras ndaki s l kazançlar belirlenmifltir. En büyük kazanc n ç Anadolu Bölgesi ni içine alan 3. bölge ile Do u Anadolu Bölgesi ni içine alan 4. bölgede yani s tma dönemi daha uzun olan bölgelerde oldu u görülmektedir. Marmara ve Ege Bölgesi ni içine alan 2. bölge ile Akdeniz ve Güneydo u Anadolu bölgelerini içine alan 1. bölgede, s tma dönemini kapsayan bu de erlendirme, so- utma dönemini de kapsayacak flekilde ele al nd nda kâr oranlar n n üç kat na kadar ç kt görülecektir. Model olarak al nan binan n cam oranlar n iki kat na art rd m zda elde edilen s l kazançlar aynen korunmaktad r. Bu ise daha ayd nl k bir ortamda s tasarrufunu simgeler. Cam n evinize getirdi i ekonomi sadece s l kazançlarla s n rl de ildir. Hal lar n ve perdelerin solmas na neden olan ultraviyole fl nlar (UV) geçirgenli i Is cam da yüzde 60 iken Is cam-s de yüzde 25 de erine kadar düflmektedir. Bu camlar eflyalar n zararl günefl fl nlar ndan korunmas nda bir kalkan olufltururlar. Sonuç olarak yüksek performansl camlar sa lad klar s l kazançlar n yan s ra konforlu bir yaflam alan sunarak modern yaflam n bir parças olmufllard r. zin verilen de er 36,60 60,57 77,90 121,83 Pencere özelli i YILLIK ENERJ HT YACI kwh/m 2.y l U de eri 2,8 G de eri 0,75 1. Bölge 35,95 2. Bölge 60,52 3. Bölge 77,47 4. Bölge 121,68 1,9 0,67 33,48 55,99 71,47 112,04 Fark (kwh / m 2 y l) Fark ($ /m 2 y l) 20,54 0,47 37,69 0,87 49,93 1,15 80,20 1,84 K PENCERE S STEM N N EKONOM K KARfiILAfiTIRMASI SEÇ LEN PENCERE S STEM VE F YATI ($ m 2 ) * 1. PENCERE S STEM (ÖRNE N ISICAM) PENCERE S STEM (ÖRNE N ISICAM-S) 18 K PENCERE S STEM N N ISIL KAZANÇ FARKI K PENCERE S STEM N N PARASAL KAZANÇ FARKI % kâr % 67 % 207 % 307 % 553 SEÇ LEN B NANIN EN * 13 BOYU* 16 YÜK* 15 Cam (m 2 ) güney* 55 Cam (m 2 ) bat * 25 Cam (m 2 ) do u* 25 Cam (m 2 ) kuzey* fiiflecam Ocak - fiubat 2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı