fiiflecam Çevre Politikas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Çevre Politikas"

Transkript

1

2 Ocak - fiubat 2005 Y l 46 Say 242 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r KÜRESEL ETK NL K Yurtd fl nda ilk ma aza...4 fi RKET HABERLER Türkiye, maden suyunu keflfediyor...6 Cam Ambalaj Tasar m Yar flmas yap ld...8 Yüzbinlerce Coca-Cola light fliflesi, Beymen vitrinlerinde...10 Anadolu Cam, 500 bin ton baraj n aflt...15 Soda ve Kromsan fabrikalar ndaki güncel çevre olaylar na bir bak fl...16 TEKNOLOJ Cam n evinize getirdi i ekonomi...19 ÇALIfiANIN DÜNYASI 6 Otocam da ilk yard m sertifika program Hal saha turnuvas büyük çekiflmeye sahne oldu...21 Kule 3 te yeni y l coflkusu...22 Anadolu Cam Topkap Fabrikas nda yeni y l kokteyli...24 AC Topkap Fabrikas nda kazas z gün rekoru 1684 güne yükseldi...25 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule Levent- STANBUL Tel: (0212) Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. ile ba l kurulufllar n personeli için iki ayda bir adet yay nlan r Ücretsiz da t l r.

3 ED TÖR Anlatacak hikayelerimiz var Dergimizin bu say s nda, komflumuz Rusya n n baflkenti Moskova da aç lan Paflabahçe Ma azas na iliflkin küçük bir haber yer al yor. Bu haberin de eri üzerinde durmayaca m; ama anlam n n büyük oldu unu gönül rahatl ile söyleyebilirim. Bu haber, fiiflecam n çok-odakl üretim vizyonunu ad m ad m hayata tafl mas n n bir kan t. Biz vizyonumuzun arkas nda bütün varl m zla, bütün gücümüzle, bütün enerjimizle var z; bu varl n kan t da Moskova da Paflabahçe Ma azas n n aç lmas ; bunun yurtd fl nda aç lan ilk ma aza olmas. Bu küçük derginin içeri inde sadece bir ma azan n aç l fl yok. Ülke insan n refah, bir yandan kendisine ulaflabilen ürünlerin çeflitlili i ile ölçülür, öte yandan ürünlerin kalitesiyle. Ülkemizdeki maden suyu üretimi ve tüketiminde üretti imiz cam ambalajlar n kalitesi, içine konan ürünlere de er katmas, çeflitlili i ve iflleviyle cazibe yaratmas da k sa bir haber olarak okuyucumuzla paylafl l yor. fiiflecam anlatacak hikayeleri olan ça dafl bir kurum. fiimdi da arc na yeni hikayeler ekliyor. Üretimde emek-sermaye ekseninden giriflimcilikyenilikçilik eksenine kay fl yak ndan izliyor; o nedenle yarat c c yeniliklerin anas olan tasar m gelifltirmeye gereken önemi veriyor. Anadolu Cam n tasar m yar flmas, gelece i elimizin menzili alt nda tutman n yollar ndan biri, biz o yollarda da sa l kla yürüme gayreti içindeyiz. Cam Ambalaj Grubu nun ürünlerinin vitrinlerde kullan lmas da anlataca- m z hikayelerin hofl sedalar ndan bir digeri... Anadolu Cam n 500 bin ton/y l üretim s n r n aflm fl olmas da hikayemizin ayr nt daki bir baflka motifi de il mi? Biz sadece cam ambalaj üretmiyoruz. Ka t-karton ambalaj üretiminde de ülkemizin öncü kuruluflu olan Camifl Ambalaj Eskiflehir Fabrikas...biz müflteriye kalite üretiriz iddias n kan tl yor. fiiflecam ve kurulufllar çevre bilinci konusunda özverili ve öncü olduklar n da kan tl yor. Soda ve Kromsan fabrikalar n n etkinliklerine iliflkin haberler okundu unda görülecektir; fabrikalar m z fleffafl k s nav n baflar yla veriyor. Y lbafl nda ortak e lencemizden, spor etkinliklerimize ve e itim etkinliklerimize uzanan birlikte var olman n bir dizi haberi bu dergiden izlenebilir. fiiflecam anlatacak hikayelerine yenilerini ekliyor. Bugün bir kuruluflun baflar s anlatabilece i hikayeleri ile ölçülüyor. Yeni hikayeler yaratmada daha uzun ve ince yolumuz var... Bu bilinçle gelece i yaratma çabas n sürdürüyoruz. Rüfltü BOZKURT Yay na Haz rlayan Dünya Yay nc l k A.fi Y l Mahallesi Ba c lar- st. Renk Ayr m ve Bask Dünya Yay nc l k A.fi. GLOBUS Dünya Bas nevi 100. Y l Mah Ba c lar - stanbul Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n fiiflecam Dergisi nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz.

4 KÜRESEL ETK NL K Baflbakan Erdo an, Genel Müdür Do an Ar kan ile görüfltü. Yurtd fl nda ilk ma aza 12 Ocak 2005 tarihinde Moskova da K z lmeydan n Akmerkezi olarak nitelendirilen ve ça dafl yaflam simgeleyen Türk Ticaret Merkezi Arkadia Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan aç ld. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Türkiye hracatç lar Meclisi nin ortaklafla yap m n tamamlad TOBB T M Arkadia Türk Ticaret Merkezi düzenlenen bir törenle aç ld. 39 ma azadan biri olan Paflabahçe Ma azas n n aç l fl n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an yapt. Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl - o lu ve TOBB yönetimi ile T M üst yönetiminin de bulundu u aç l flta, Cam Ev Eflyas Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Paflabahçe Ma azas n n Türk markalar n temsil etti ini belirtti. CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an a ürünler hakk nda bilgi verdi. 4 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

5 KÜRESEL ETK NL K 60 milyon dolarl k bir yat r mla tamamlanan Arkadia n n aç l fl nda konuflan Erdo an, Aral k ay bafl nda Say n Putin in Türkiye ziyareti ve 1 ay sonra da bizim 600 kifliyle yapt m z bu ziyaret iki ülke aras ndaki ekonomik iliflkilerin nereden nereye geldi inin net ispat d r dedi. Erdo an, Türk Ticaret Merkezi nin iki ülke aras ndaki iliflkilerin içli d fll bir hale gelmesine katk sa layaca n söyledi ve Rus ifladamlar da Türkiye de böyle bir Rus ticaret merkezini kuracaklard r. Buna inan yorum. Bunlar karfl l kl gelifltirmeye bafllad m zda daha da yak nlaflaca z diye konufltu. Bofl dükkan yok Ticaret Merkezi nde bofl dükkan n bulunmad - na dikkati çeken Erdo an, bu merkezin, Rus halk n n emrine amade ve cazibe merkezi olaca n ifade etti. Erdo an, merkezde sat lan mallarda, hem kalite hem de fiyat aç s ndan uygunluk olaca n kaydederek, burada dünyaca ünlü markalar n yer alamayaca n, ancak kalite aç s ndan bu markalar n üzerine ç k laca n söyledi. CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Baflbakan a cam sektörü hakk nda bilgi verdi. fl merkezi f rsat yaratacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Arkadia Türk Ticaret Merkezi nin Türkiye ve Rusya aras ndaki ticari iliflkilerin gelifliminde yeni f rsatlar sa layacak bir ifl merkezi oldu unu vurgulad. Son 10 y lda iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin 1 milyar dolardan 10 milyar dolara ç kt n hat rlatan Hisarc kl o lu, flunlar söyledi: TOBB olarak Rusya ile olan iliflkilerimizin geliflmesine özel önem ve öncelik veriyoruz. Moskova n n prestijini yans tacak flekilde infla edilen Türk Ticaret Merkezi nin inflaat n bu nedenle üstlendik ve çok do ru bir karar vermifliz. Bu proje ile Rusya ile kal c ticaret ba lar istedi imizi de somutlaflt rm fl olduk. Ülkelerimiz aras ndaki ticari entegrasyona yeni bir ivme kazand racak bir ad m att k. T M Baflkan O uz Sat c da Buras bir sembol, flimdiye kadar yap lm fl Türk Ticaret Merkezi olarak yurt d fl nda ilk oldu. Moskova da olmas da tesadüf de il. Rusya ile iliflkilerimiz tarihinin en üst noktas nda. ilk y llarda bavul ticaretiyle giren firmalar m z at k ma azalar yla ofisleriyle burada diye konufltu. Üç y l önce projelendirildi Arkadia da Paflabahçe Ma azas n n ilk müflterileri 38 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan al flverifl merkezi 60 milyon dolara mal oldu. 11 katl ak ll binan n 4 kat al flverifl merkezi, 4 kat ofis, 1 kat da teknik büro olarak kullan lacak. Ticaret merkezinde 85 ofis, 39 ma aza, bin 600 metrekare alan üzerine kurulu süpermarket, 6 sinema salonu, 5 fast food ve 2 restoran bulunuyor. Merkezden y lda 10 milyon dolar kira geliri elde edilecek. Arkadia da, Ramsey, BGN, Hatemo lu, Collin s, Stork s, Goldafl, Euromoda, Lady Collection, Secret Garden, Deniz örme, Paflabahçe, Süed Mod, Pharmed, Kanz, Famosa, Niko, Entire Traver ma azalar bulunuyor. fiiflecam Ocak - fiubat

6 fi RKET HABERLER Sektörde rekabet artt, 1 milyar adet sat fl yap ld Türkiye, maden suyunu keflfediyor H zl büyüme göstermesine ra men ülkemizde maden suyu henüz tam olarak bilinmeyen bir içecek türü. Maden suyunun insan sa l na bilinen birçok faydas bulunuyor. Maden suyu sektörüne yap lan sat fllar çok önemli bir efli i aflt. 31 Aral k 2004 tarihi itibari ile y ll k olarak 1 milyar adet flifle sat fl gerçeklefltirildi. Yurtiçi kaynaklar ndan akan do al maden suyunun sadece yüzde 1 inin fliflelendi i sektörde halen 23 ana firma faaliyet gösteriyor öncesi sadece geri dönüfllü, bal renkli fliflelere doldurulan maden suyu, bu flekilde sadece s n rl alanlara girebiliyordu. Ancak 1995 y l ndan itibaren yeflil renkli ve geri dönüflsüz olarak üretilen maden suyu flifleleri çoklu ambalajlar ile tüketicilere sunulmaya baflland. Bu geliflme maden suyu sektörü için bir dönüm noktas oldu. Maden suyu sat fllar h zl bir büyüme dönemine girdi y l nda ise bir önceki y la göre yüzde 28 art flla 1 milyar adet seviyesine geldi. 6 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

7 fi RKET HABERLER nsan sa l na yarar çok fazla H zl büyüme göstermesine ra men ülkemizde maden suyu henüz tam olarak bilinmeyen bir içecek türü. Maden suyunun insan sa l na bilinen birçok faydas bulunuyor. Ancak bir tüketici araflt rmas n n sonuçlar na göre; ço unlukla yafl aras, erkek a rl kl, haftada 2-3 kere s kl kla maden suyu tüketen, tüketici kitlesine sahip sektörün, sürekli tüketicileri: Sindirim sorunu çekenler. Maden suyu bu flekilde tan mlanan bir tüketici kitlesine sahip ve ço unlukla bir ihtiyaç ve gereklilik halinde akla gelen bir içecek iken, tan t m etkinlikleri, tüketicinin sa l kl yaflam, do ru beslenme konular nda bilinçlenmesi ve pazar n farkl ürünlerle çeflitlenmesi ile günlük yaflam n her an nda tercih edilebilen bir içecek haline gelmeye bafllad. Özellikle 2001 y l nda meyveli maden suyu üretiminin bafllamas ve h zla popüler bir içecek haline gelmesi, so uk bir fleyler içmek istendi inde akla meyveli/do al maden suyunu getirir oldu. Rekabet de çeflit de artt Pazar n bu flekilde genifllemesi ve rekabetin artmas ürün çeflitlili ini de beraberinde getirdi. Bu çeflitlilik meyve aromas tercihlerinde oldu u gibi light meyveli, diyabetik meyveli gibi içerik farkl laflmas nda da kendini gösteriyor. Bu ürün farkl laflt rmas maden suyunun imaj n de ifltirerek günlük yaflamda daha çok tüketilir hale getirmeye bafllad. Tüm dünyada etkin olan sa l kl ürünler kullanma trendi tüketime h z kazand. Yap lan di er bir tüketici araflt rmas ndan elde edilen sonuçlara göre, ço unlukla yafl grubu taraf ndan tüketilen meyveli maden suyunun e lenceli bir içecek olarak alg lan yor. Lezzet ve ferahl k ikinci, sa l kl olmas ise üçüncü s rada yer al yor. Türkiye de tüketim yeterli de il Bir do al maden suyu cenneti olan yurdumuzda 225 do- al kaynak olmas na ra men sadece 23 tanesinin fliflelenerek pazara sunuldu u düflünüldü ünde, kifli bafl tüketim rakamlar n n da Avrupa ülkelerine k yasla oldukça düflük olmas kaç n lmaz. Örne in, talya da kifli bafl y lda 155 lt. iken Türkiye de 3 lt. Meyve aromas ile ürün çeflitlili i yaratan do al maden suyu pazar nda gelecekte kad n tüketicilerin a rl k kazanmas yla sa l k ve kozmetik konular öne ç kacak olmas n n pazara ayr bir hareketlilik kazand rmas bekleniyor. fiiflecam Ocak - fiubat

8 fi RKET HABERLER Cam Ambalaj Tasar m Yar flmas yap ld Anadolu Cam Pazarlama Hizmetleri Müdürlü ü ve Kal p Gelifltirme Müdürlü ü koordinasyonunda ve TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü ile ö retim y - l n n ilk yar s n kapsayan bir Cam Ambalaj Tasar m Yar flmas gerçeklefltirildi. Çal flman n amac, tasar m bölümü ö rencilerini cam ambalaj n fl lt l dünyas ile tan flt rmak, yarat c, özgün, kullan labilir yeni tasar mlar n ortaya ç kmas n sa lamak ve bir tasar m portföyü oluflturmakt. Proje kapsam nda 4. s n f ö rencileri meyve suyu-meflrubat fliflesi, 2. s n f ö rencileri yüksek alkollü içki fliflesi olmak üzere iki ayr ürün grubu üzerinde çal flt lar. Çal flman n ilk aflamas nda tüm ö rencilere Anadolu Cam Topkap Fabrikas gezdirilerek önce cam ambalaj üretimi tüm evreleri ile gösterilirken daha sonra fabrika yetkililerinin anlat m yla gerçekleflen sunuflta bu bilgiler teorik olarak anlat ld ve ö rencilerin konuyla ilgili sorular cevapland r ld. Ayr ca cam ambalaj pazar ve pazardaki geliflmeler ile ilgili bilgiler aktar ld. Bu bilgiler do rultusunda projelerini yürüten ö rencilere daha sonra Alkollü çkiler San. ve Tic. Afi. stanbul 8 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

9 fi RKET HABERLER çki Fabrikas ziyaret ettirilerek bu sektörde dolum ve ambalajlama ifllemlerinin nas l oldu u fabrika gezisi ve bir yetkilinin anlat m yla tan t ld. Bu tan t m gezileri ve Kal p Gelifltirme Müdürlü ü nün teorik anlat mlar yla tasarlanacak ürünlerde, üretim sürecinden sat flta yer al ncaya kadar geçen süreçte dayan kl l k, içindeki ürünün sergilenmesi, korunmas, etiketlenmesi ve bask yap lmas gibi ifllevlerin ö renciler taraf ndan do ru yorumlanmas sa lanmaya çal fl ld. Proje bitiminde ise meyve suyu-meflrubat ürün grubu için cam ambalaj tasar m gerçeklefltiren 13 ö renci tasar mlar n çizim ve model olarak Anadolu Cam Pazarlama Sat fl Baflkan Yard mc l Grubu na sundu. 10 ö rencinin projesi seçildi Yüksek alkollü içkiler ürün grubu için çal flan ö rencilerin projeleri ise kendi bölümleri ö retim üyeleri ve Anadolu Cam yetkililerinden oluflan bir jüri taraf ndan de erlendirildi. 35 ö rencinin ikifler proje ile haz rland jüride 10 ö rencinin projesi seçildi. Gerek sanayi uygulamalar na yeni ve farkl bak fl aç lar katabilmek gerekse ö rencilerin teorik bilgilerini pratik ortama tafl malar na yard mc olmay sa layan bu proje çal flmas her iki taraf içinde olumlu katk lar sa lad. TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m ö retim üyelerine göre örnek gösterilebilecek oldukça baflar l bir iflbirli i yap ld. Bu projeler uygun pazar flartlar na ve müflteri isteklerine göre gerekti inde uygulamaya koyabilmek için Anadolu Cam taraf ndan teslim al nd. fiiflecam Ocak - fiubat

10 fi RKET HABERLER Yüzbinlerce Coca-Cola light fliflesi, Beymen vitrinlerinde Coca-Cola light n Anadolu Cam taraf ndan limitli say da üretilen Tabiattan Yans malar koleksiyonu, tüm Beymen ma azalar nda sat fla sunuldu. Coca-Cola light fliflelerinin bir moda markas taraf ndan giydirilmesi ve bu eflsiz koleksiyonun bir Vitrin Aç l fl konsepti ile sunulmas Türkiye de ilk kez gerçeklefltirildi. Coca-Cola light n Ifl n Yans t slogan ile Beymen in Farkl Bir Yaflam Tarz Sunmak felsefesinin buluflmas ile gerçeklefltirilen proje, bafllang ç olarak y lbafl özel koleksiyonu olarak tasarland. Beymen in Coca-Cola light özel koleksiyonu Beymen tasar m ekibi taraf ndan farkl alanlarda da kullan ld. Tabiattan Yans malar temas ile yine limitli say larda çok fl k fular, t-shirtler ve ipek yast k Beymen tasar m ekibi taraf ndan tasarland. 17 Aral k 2004 ten itibaren stanbul, Ankara, zmir, Antalya ve Mersin deki tüm Beymen vitrinlerinde sergilenmeye bafllanan Coca-Cola light n Tabiattan Yans - malar koleksiyonu y lbafl hediyesi olarak vermek isteyenler için de farkl bir alternatif oldu. Coca-Cola light n Tabiattan 10 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

11 fi RKET HABERLER Yans malar fliflesi, özel kutusunda 6 hafta boyunca sadece Beymen ma azalar nda sat fla sunuldu. Beymen in Coca Cola light flifleleri için yapt desen çal flmas, bu y l da sürprizlerle devam edecek. Dünyan n en büyük meflrubat üreticisi ve pazarlay c s olan Coca-Cola flirketi yaklafl k 200 ülkede faaliyet gösteriyor. Dünyan n en çok tan nan markas Coca-Cola n n yan s ra Coca-Cola light, Fanta ve Sprite olmak üzere dünyan n en büyük befl meflrubat markas ndan dördü Coca-Cola flirketi taraf ndan üretiliyor. Coca-Cola ürünleri her gün tüm dünyada 1 milyar bardaktan fazla tüketiliyor. fiiflecam Ocak - fiubat

12 FUAR Oxyvit, sektörün önde gelen fuarlar nda yer ald Eurotier Hannover Fuar JADIS ADDITIVA standinde (Soldan sa a): Fikret BAYCAL, Nafiz USTA, Alessandro COMOTTI, Mr.Frank HUBER Oxyvit Afi, Kas m 2004 tarihleri aras nda Hannover de düzenlenen dünyan n en önde gelen tavukçuluk ihtisas fuarlar ndan olan Eurotier Fuar na Kuzey Avrupa distribütörü JADIS ADDI- TIVA BV stand ve her y l ocak ay nda ABD-Atlanta da Georgia World Congress Center de yap lan IPE-Atlanta Fuar na Kuzey Amerika ve Kanada distribütörü PRINCE AGRI PRO- DUCTS Ltd firmas n n stand nda kat ld. Sektörün önemli firmalar n n kat ld ve konu ile ilgili binlerce kiflinin ziyaret etti i fuarlarda fiirket Genel Müdürü Nafiz Usta ve Pazarlama Sorumlusu Fikret Baycal temsil etti. Eurotier Hannover Fuar n fiirket Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Alessandro Comotti de ziyaret etti. Fuarlarda da t c larla birlikte müflteriler ile birebir temaslar kurulurken, sat fllar art rma yönünde geliflmeler kaydedildi. IPE Atlanta Fuar PRINCE standinde (Soldan sa a) Michael SANDRONI, Mike BERNHARDT, Jim Weede, Nafiz USTA, Fikret BAYCAL 12 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

13 fi RKET HABERLER 75 y ll k Erbak Uluda dan Efsane fiifle 1930 y l ndan beri gazl meflrubat sektöründe çal flmalar n sürdüren ve Türkiye nin en köklü yerli meflrubat firmas olarak kabul edilen Erbak Uluda, 75. kurulufl y ldönümünü kutluyor. lk kez 1930 y l nda Nilüfer markas ile üretti i gazozlar ile gazl meflrubat sektörüne giren Erbak Uluda, 75 y ld r faaliyetlerini sürdürüyor. fiu an 12 farkl segmentte 83 çeflit ambalaj ile en zengin ürün portföyüne sahip firmalardan biri olarak yoluna devam eden Uluda, 75. kurulufl y ldönümü an s - na, Efsane fiifle olarak bilinen ve y llar aras nda kullan lan 250 cl lik cam fliflesini Sleeve etiket kaplayarak y ldönümüne özel bir ambalaj olarak pazara sundu. 75 Y ll k Efsane konusunun vurguland 250 cl lik cam fliflelerin yan s ra 1,5 ve 2,5 litrelik pet fliflelerin etiketlerinde de ayn görsel kullan larak ambalajlarda bütünlük sa land y l na göre 2004 y l nda yüzde 23 oran nda büyüme kaydeden Uluda, bu seneyi 75. y ldönümünün coflkusu ile daha da iyi geçirmeyi hedefliyor. Gözetim tetkiki baflar yla sonuçland... Camifl Ambalaj Eskiflehir Fabrikas s nav geçti TSE tetkikçileri, fabrika yetkilileri Camifl Ambalaj Sanayii Afi Eskiflehir Fabrikas nda Ocak 2005 tarihlerinde TSE Bursa bölgesi tetkikçileri taraf ndan TS EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi kapsam nda gözetim tetkiki yap ld. TSE yetkilileri; gözetim tetkikinde TS EN ISO 9001:2000 standart na uygun olarak kurulan kalite yönetim sisteminin, kalite yönetim sistemi- genel flartlar, yönetim taahhüdü müflteri odakl l k iletiflim kalite hedefleri dokümantasyon flartlar sat nalma üretim ve hizmet sa laman n kontrolü belirleme ve izlenebilirlik izleme cihazlar n n kontrolü müflteri memnuniyeti ve süreç yaklafl m konular ndaki uygulamalarda bir uygunsuzluk bulunmad n belirttiler ve özellikle çal flanlar n sisteme olan bilinçli kat l mlar konusunda memnuniyetlerini ilettiler. fiiflecam Ocak - fiubat

14 fi RKET HABERLER Cam Elyaf, peroksit pazar nda Cam Elyaf Sanayi Afi çal flanlar 2005 y l na nefle ve mutluluk içinde girdiler. 30 Aral k 2005 günü saat 17:00-18:00 aras nda flirket yemekhanesinde bir kokteyl düzenlendi. fiirket Genel Müdürü smail Hakk Hac alio lu yapt k sa konuflmas nda, 2004 y l n n genel de erlendirmesini yaparak, Cam Elyaf n 2005 y l hedef ve beklentilerini dile getirdi. Hac alio lu, yeni y l n baflta tüm çal flanlar m z olmak üzere, flirketimiz, ülkemiz ve tüm insanl k için hay rl olmas n diledi. Daha sonra kokteyle geçildi. Cam Elyaf Sanayii Afi yurt içi yetkili sat c lar toplant s Trabzon da yap ld Cam Elyaf, Cam Takviyeli Polyester (CTP) sektörünün ihtiyac n gözönüne alarak 2005 y l sat fl yelpazesine Luperox organik peroksitleri de katt. Bir petrokimya türevi olan organik peroksitler, Total ve Elf Petrol Grubu nun kimya dal n n yeniden yap lanmas sonucu oluflan Arkema firmas taraf ndan da t l yor. Luperox, peroksit pazar nda Amerika da 1. s rada Avrupa da ise 2. s rada yer al yor. Luperox organik peroksitleri, Aral k 2004 te stanbul, zmir ve Ankara da yap lan sunufllarla CTP üreticilerine ve bayilerine tan t ld. Cam Elyaf ve Arkema n n stanbul, zmir ve Ankara da ortaklafla düzenledikleri tan t m toplant s na kat lanlar, Cam Elyaf a seçenekleri art rd ve piyasaya yeni ürünler sundu u için memnuniyetlerini dile getirdiler. Cam Elyaf Sanayii Afi 2005 y l yurtiçi yetkili sat c lar toplant s 8-9 Ocak 2005 tarihlerinde Trabzon da gerçeklefltirildi. Toplant da, 2004 y l yurtiçi sat fl faaliyetleri ile 2005 y l ve sonras na yönelik pazar ve sat fl koflullar de erlendirildi. Cam Elyaf 2005 y l ifl plan sunuflu yap ld Cam Elyaf Sanayii Afi nin 2004 y l faaliyetlerinin ve 2005 y l ifl planlar n n de erlendirildi i paylafl m toplant s 17 Ocak 2005 tarihinde yap ld. Genel müdür ve bölüm müdürleri, flirketin 2004 faaliyetleri ve 2005 hedefleri hakk nda bilgi verdiler. Kimyasallar Grup Baflkan Dr. Atefl Kut, yapt kapan fl konuflmas nda sektörün ve flirketin durumunu de erlendirerek 2005 y l için tüm çal flanlara baflar lar diledi. Cam Elyaf ailesi, yeni y la umutla girdi 14 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

15 fi RKET HABERLER Anadolu Cam, 500 bin ton baraj n aflt Anadolu Cam n ilk kez 1977 y l nda 100 bin tonu geçen sat fllar, 10 Aral k 2004 tarihi itibariyle de 500 bin ton baraj n aflt. Ülkemizde gelirin artmas na, gelir da l m n n iyileflmesine, flehirleflme oran n n artmas na, e itim düzeyinin yükselmesine paralel olarak artan ambalajl g da ve içecek tüketimi tüm ambalaj üreticilerine önemli f rsatlar sunuyor. Sa l kl ve çevre dostu olan, sonsuz geri kullan m imkan bulunan cam ambalaj, PET, karton kutu, alüminyum kutu vb. ikame ambalajlarla yo un bir rekabet içinde. Bu rekabet her geçen gün daha da art yor. Cam n üstün özellikleri ön plana ç kar larak, sürekli yeni ürünler gelifltirilerek, kalite ve hizmet düzeyi sürekli yükseltilerek, müflteri memnuniyeti ilkesi ön plana al narak yap lan çal flmalarla cam ambalaj n büyümesini devam ettirmesi bekleniyor. YURT Ç YURTDIfiI TOPLAM % fiiflecam Ocak - fiubat

16 fi RKET HABERLER Sürdürülebilir kalk nma ilkesi do rultusunda üretim ve çevre teknolojileri aç s ndan sa lanan baflar lara ra men, Soda ve Kromsan fabrikalar m z hakk nda asl olmayan haberler yerel ve ulusal medyada yer almaktad r. Camiam z n üzüntü ile izledi i bu haberler gerçekleri yans tmamakta olup, kendi üretim alanlar nda eriflilen en ileri çevre teknoloji uygulamalar na sahip olan tesislerimiz, fi fiecam Çevre Politikas ndan taviz vermeden üretim faaliyetlerini sürdürmektedir... Soda Sanayi A.fi., Dünya Kimya Sanayine özgün bir uygulama olan Üçlü Sorumluluk taahhüdünü 2001 y l sonunda imzalam fl ve k sa bir süre içinde de baflar l uygulama örneklerini sergilemifl olan bir flirketimizdir. Son günlerde bu flirketimizle ilgili medyaya yans yan olaylar n gerçekçi bak fl aç lar ile irdelenebilmesi için, bu flirketimizin bünyesinde yer alan Fabrikalar m z n çevre alt yap lar n n tan nmas gerekmektedir. Kromsan Fabrikas dünya krom kimyasallar üreticileri aras nda, Kireçsiz Teknoloji ile üretim yapan üç büyük firma içinde yer almaktad r y l nda üretime Dolomitli-Kireçli Teknoloji ile bafllayan Kromsan Fabrikas nda, bugüne kadar 20 milyon US $' aflan çevre yat r mlar gerçeklefltirilmifl ve bunun yan nda iflletme giderlerinin önemli bir k sm çevrenin korunmas na yönelik çal flmalar için ayr lm flt r. Kendi imkanlar ile sürdürdü ü Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, 1998 y l nda teknoloji de iflikli- i gerçeklefltirmifl ve at k miktar bir ton ürün bafl na bir ton at - 16 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

17 fi RKET HABERLER Kromsan Fabrikas dünya krom kimyasallar üreticileri aras nda, Kireçsiz Teknoloji ile üretim yapan üç büyük firma içinde yer almaktad r. a indirilmekle kalmay p, at klar n inert at k karakterine getirilmesi de sa lanm flt r. Halen prosesten ç kmakta olan inert kat at k, gerekli tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirildi i, Tarsus civar ndaki eski bir alç tafl oca nda düzenlenmifl depolama tesisinde bertaraf edilmektedir y l na kadar ç km fl olan eski teknolojiye ait at klar ise, Çevre Bakanl n n henüz kurulmad ve ilgili mevzuat n bulunmad y llarda, Sa l k Bakanl 'ndan al nm fl olan izin ile depo taban s k flt r lm fl kil ve özel s zd rmaz HDPE (yüksek yo unluklu polietilen) malzeme ile kaplanarak, at klar n toprakla iliflkisi kesilmifl; ayr ca at klar n üstü de VLDPE (çok düflük yo unluklu polietilen) malzeme ile örtülerek, at klar n çevre ile etkileflime girmesi önlenmifltir. Türkiye de geçerli mevzuattaki krom limitlerinin çok düflük olmas nedeni ile uygulanamayan at k çamurun zarars z hale getirilmesi projesi, mevzuat m z n AB Mevzuat na uygun hale getirilmesinden sonra hayata geçirilecektir. Sahalarda koruma alt ndaki 1,7 milyon ton at n bertaraf için yaklafl k 35 milyon US $ toplam bedeli ve 8.5 y l termin süresi olan projenin 2005 ödene i yat r m program nda yer almaktad r. Mevcut tesisin üretiminden kaynaklanan ve yasal limitleri sa layan s v, kat ve gaz at klar n herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. At k su deflarj izni, at k gaz emisyon izni ve inert kat at klar için depolama izni olmas da bu durumun önemli bir göstergesidir. Soda Fabrikas nda da geçmifl y llarda rakiplerinin önüne geçen çevre uygulamalar gerçeklefltirilmifltir. S v at klar n ph de erini düzenlemek üzere at k gazlardaki CO2 ile nötralizasyon yapacak tesis kurularak devreye al nm fl ve at k su deflarj izni baflvurusu yap lm flt r. Kat at klar ise çöktürme havuzlar nda ayr ld ktan sonra ilgili mevzuat hükümleri yerine getirilerek, organize sanayi bölgesinde arazi düzenlemesi amac ile kullan lmaktad r. Enerji üretiminde kullan lmakta olan 6 numaral fuel-oil in yerine yak n vade içinde gelmesi beklenen do al gaz kullan lmas ndan sonra gaz at klar için emisyon izni baflvurusu yap lacakt r. Güncel Olaylar: Soda Fabrikas proses at klar n n verildi i çökeltme havuzlar nda 7 Aral k 2004 tarihinde meydana gelen ve "endüstriyel bir kaza" olarak tan mlanan olay sonras nda, irdelenmesi güç ve çarp c geliflmeler yaflanm flt r. Olaydan sonra Kazanl Belediye Baflkanl taraf ndan, havuzlar m zdan numune al nm fl ve numunelerin analizi Mustafa Kemal Üniversitesinde yapt r lm flt r. Analiz raporundan, analizlerin Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli inde verilen suya geçen miktar n analizine dayanan metoda göre de il, at n tümünün çözünürlefltirilmesi metodu ile yap ld, anlafl lm flt r. Medyaya fiiflecam Ocak - fiubat

18 fi RKET HABERLER Mevcut tesisin üretiminden kaynaklanan ve yasal limitleri sa layan s v, kat ve gaz at klar n herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Gerekli izinlerin var olmas bu durumun önemli bir göstergesidir aktar lan bu analiz sonuçlar, analiz metotlar n n mevzuata uygun olmad göz ard edilerek, çok tehlikeli yorumu ile yay nlanm flt r. Bu analiz sonuçlar, tümünün çözünürlefltirmesi esas na göre analizlerin yap ld Toprak Kirlili- inin Kontrolü Yönetmeli i ne göre de erlendirilecek olursa, toprak kirlilik seviyelerinin çok alt nda oldu u görülmektedir. Ancak konunun analiz metotlar ve mevzuat limitleri ile karfl laflt r lmas nda kamuoyu taraf ndan anlafl lmas nda güçlük çekilen bir durum ortaya ç km flt r. Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli ine uygun metotlarla çal fl ld nda ise, mevzuattaki kriterleri aflan bir a r metal yükü bulunmad Çevre ve Orman Bakanl Referans Laboratuar ve TÜB TAK analizleri ile tespit edilmifltir. Bu geliflmelerin paralelinde, Kazanl çöplü ünün yak nlar nda on y l geçkin bir süredir bulunan Kromsan kaynakl moloz malzeme aniden gündeme getirilmifltir. Varl medya arac l ile ö renilen bu molozlar n, Kromsan n toksik karakterdeki eski teknoloji at klar oldu u söylenmifltir. Bu iddialara karfl l k olarak, bir yandan kamuoyuna ayd nlat c bilgiler aktar l rken, ayn süreç içinde, Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i'nin yay nlanmas ndan önce, Kazanl da meskun mahal d fl ndaki çöplük yak nlar na at lan moloz ve endüstriyel çöpler, zaman yitirilmeksizin, mevzuata uygun bir flekilde Fabrikaya tafl nm flt r. Di er taraftan, kampanya gibi geliflen olaylar aras nda, Mersin'de kanser vakalar art yor iddialar yla kamuoyuna yanl fl bilgiler verilmifl, ayr ca geçmifl y llarda Kromsan Fabrikam z aleyhine ileri sürülen ancak hiç bir flekilde kan tlanmam fl, mahkemece reddedilmifl iddialar yeniden gündeme getirilmifltir. Ancak, Mersin ili ve yak n yöresindeki kanser vakalar na iliflkin istatiksel bir veri bulunmad ve ayr - ca Kazanl beldesinde ve Mersin hastanelerinde geçmifl y llarda yap lan incelemeler sonucunda kanser vakalar n n artt na iliflkin bir bilgiye de rastlan lmad bilinen bir husustur. +6 de erli krom bilefliklerinin solunum yolu ile limit dozu aflan miktarlarda al nmas durumunda, akci er kanserine yakalanma olas l - ndan literatürde bahsedilmekte ancak, yeme ve dokunma yolu ile al nan Krom+6 n n di er kanser türlerine neden olabilece i konusunda ispatlanm fl bir çal flma yoktur. Ayr ca baz kiflilerce iddia edildi i gibi di er a r metallerin aksine, kromun canl organizmalarda birikti ine dair literatürde bir veriye de rastlan lmamaktad r. Di er taraftan, daha fazla maruziyet olas l alt nda olmas na ra men, bu güne kadar fabrikam z çal flanlar aras nda da herhangi bir akci er kanseri vakas na rastlan lmam flt r. Sonuç olarak, ekonomik ve sosyal sorumlulu unun bilincinde olan Soda Sanayii A.fi. Soda ve Kromsan Fabrikalar nda, bir yandan uluslararas rekabette uzun vadeli üstünlü ünü sürdürmek amac ile gerekli teknolojik at l mlar gerçeklefltirilirken, di er yandan üretimin her aflamas nda da çevresel risklerin azalt lmas na yönelik tüm önlemler al nmaktad r. Benimsenen fleffafl k ilkesi do rultusunda tüm faaliyetlerini kamuoyu ile paylaflmakta hiçbir sak nca görmeyen Soda Sanayii A.fi. do ru bilgilendirmenin yap lmas için azami gayret sarf etmektedir. 18 fiiflecam Ocak - fiubat 2005

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Temmuz - A ustos 2005 Y l 46 Say 245 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Eylül - Ekim 2005 Y l 46 Say 246 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri.

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri. Ç NDEK LER ED TÖR Bir ortak hikaye anlatmak ve onun parças olmak Kas m-aral k 2003 Y l 44 Say 235 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL

Detaylı

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland.

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Ç NDEK LER ED TÖR Çözülme ve yeniden örülmeyi kavramak Eylül - Ekim 2004 Y l 45 Say 240 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel: (0212)

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay Güçlü büyüme, performans ve liderlik Düzcam Cam Ev Eflyas Cam Ambalaj Kimyasallar Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada 3-8 Anadolu Cam Net Sat fllar +%17 Soda Sanayii Trakya Cam %51 Uluslararas Sat

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir.

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. FARKLIYIZ FARKINDAYIZ Koc - Toplulu u Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009 KURUMSAL

Detaylı