!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!"

Transkript

1 !!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! * AYRICA EK 3 YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU PROFORMA FATURA/LAR EKLENECEKTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ T.C.... NOTERİ (A)Y.No.:... Noter Ad Soyad Tarih: Adresi Tel ÖRNEKTİR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ********************************************************************************************************* Aşağıda Mühür ve imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği selahiyetleri haiz... NOTERİ Noter Ad Soyad yerine imzaya yetkili.(noter Adresi) adresindeki dairemde vazife görmekte iken yanıma gelenler T.C. Beyoğlu 4.Noterliğinden tanzim ve tasdikli.tarih ve. Yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.(KİRALAYAN) Adına vekaleten hareket eden... Nüfus İdaresinden... nedeni ile... tarih,... kayıt,... seri no,... T.C.Kimlik No ile verilme fotoğraflı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre;... ili,...ilçesi, Köy/Mah,... cilt,... aile sıra no,... sıra no.larında kayıtlı bulunan, (Doğum Tarihi) (Doğum Yeri) doğumlu... ve... oğlu YETKİLİ ADI ile... Nüfus İdaresinden... nedeni ile... tarih,... kayıt,... seri no,... T.C.Kimlik No ile verilme fotoğraflı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre;... ili,...ilçesi, Köy/Mah,... cilt,... aile sıra no,... sıra no.larında kayıtlı bulunan, (Doğum Tarihi) (Doğum Yeri) doğumlu... ve... oğlu YETKİLİ ADI ile KİRACI sıfatıyla hareket eden ABC LİMİTED ŞİRKETİ firması namına münferiden hareket eden kimlik dökümü yapılan FİRMA YETKİLİSİ ADI ile bu sözleşmeyi BAĞIMSIZ MÜTESELSİL KEFİL olarak asaleten imzalamak isteyen kimlik dökümü yapılan bana müracaatla düzenleme şeklinde akdolunan bir Finansal Kiralama Sözleşmesi düzenlenmesini istediler. Kendilerinin gösterdikleri kimliklerinden adı geçen kişiler olduklarını ve bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu gördüm. Şu suretle söze başladılar :!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP YUKARIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! 1

2 FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Numara : 2013 / FK 0500 Bir taraftan Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. (işbu sözleşme ve eklerinde Kiralayan şeklinde anılacaktır.) ile Diğer tarafı teşkil eden SARAY MAH.NO:10 ÜMRANİYE -İSTANBUL adresinde mukim ABC LİMİTED ŞİRKETİ( işbu sözleşme ve eklerinde Kiracı şeklinde anılacaktır. Kiracıların birden fazla olmaları halinde de Kiracılar diye anılırlar.) arasında aşağıdaki şartlarla bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Madde 1.Tanımlar Sözleşme : Kurum la yukarıda belirtilen Kiracı arasında imzalanan işbu finansal kiralama sözleşmesi. Kira Bedeli : Bu sözleşme gereğince Kiracının ödeyeceği ve EK:2 deki ödeme planında gösterilen bedeller olup toplam finansal kiralama bedelinin hesaplama tarzı Ek.4 de belirtilmiştir. Satın Alma Bedeli : Kiralanan malların Kiracı tarafından satın alınması söz konusu olduğunda, tüm kira bedelleri dışında ayrıca ödenmesi gereken bedel. Satın alma hakkı devir ve temlik edilemez. Mal (Kiralanan): Sözleşmenin konusunu teşkil eden ve EK:3 de yer alan fatura/proforma fatura liste konusu mallar. Satıcı/Yapımcı/Temsilcisi/Montajcı: İşbu sözleşmenin Ek:1 özel şartlar bölümünde belirtilen Firma/lar. Teminat : Bu sözleşme gereğince alınmış olan ayni veya şahsi bütün teminatlar. Malın Tesellümü (Kabulü) için yetki belgesi : Malın satıcıdan Kiralayan adına teslim alınması için Kiralayan tarafından Kiracıya verilmiş Ek:6 daki belgeler. Tesellüm ve Kabul Belgesi : Malın satıcısı veya satıcı temsilcisi veya Kiralayan yahut Kiralayan ın temsilcisi tarafından Kiracı ya teslimine ilişkin, Kiracı ve teslim eden tarafından imzalanan ve Kiracı tarafından hemen Kiralayan a verilmesi gereken belge (Ek:7) Tam Hasar : Malın, sebebi ne olursa olsun harap olması, yanması, kaybolması, müsaderesi, mala el konulması veya eski hale getirilmesi amacıyla yapılacak bir tamiri kabul etmez veya buna değmeyecek durumda bulunması. Sigorta Şirketi: ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.,IŞIK SİGORTA A.Ş. acenteliği Kiralananın yeri : İşbu sözleşmenin Ek 1 özel şartlar bölümünde belirtilen yer. Madde 2. Konu Bu sözleşmenin konusu, Mal ınişbu sözleşme, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kiracıya, yine bu sözleşmenin amacına uygun bir tarzda ve özenle kullanması için finansal kiralanmasıdır. Madde 3. Süre Kiralanan Kiracıya, işbu sözleşme hükümleri gereğince, Tesellüm ve kabul Belgesinin Kiralayan (veya temsilcisi yahut Satıcı, Satıcı temsilcisi)ve Kiracı tarafından imzalandığı tarihten itibaren 2 yıllık bir süre için kiralanmıştır. Madde 4. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 4.1. Sözleşme aşağıda 4.5. fıkrada gösterilen şartların tümünün gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girer. Şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi veya gereği gibi gerçekleşmemesi halinde, Sözleşmenin hiçbir hükmü geçerlilik kazanmaz Şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde Kiralayan bu şartın yerine getirilmesi için 10 günlük kesin süre verir, bu süre sonunda da mezkur yürürlük şartı tahakkuk etmemişse veya bu arada başka bir yürürlük şartı/şartları geçerliliklerini yitirmişse, Kiralayan Sözleşmenin hüküm ifade etmediğini ve bütün hükümleri ile ortadan kalktığını bildirmek hakkına sahiptir Sözleşmenin imzasından veya özel şartlarda öngörülen tarihten itibaren 1 (Bir) ay içinde yürürlük şartlarının tümü gerçekleşmemişse, Kiralayan bir haftalık süre vererek Sözleşmeden dönebilir Sözleşmenin yürürlüğe girmemesi, bütün hükümleri ile ortadan kalkması halinde Kiracı hiçbir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. Bu halde sözleşme giderleri ile Kiralayan tarafından yapılan diğer her türlü giderler, Kiralayan ın yapacağı yazılı bildirim üzerine Kiracı tarafından derhal ödenir Sözleşmenin yürürlük şartları şunlardır: Kiracının mala ilişkin proforma faturayı kabul ettiğini, uygun bulduğunu, bu proforma faturanın gerekli bütün unsurları içerdiğini ve bu hususlara ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayacağını belirterek imzalaması, Malın Kiralayan a satılacağı konusunda, Malın cinsini, fiyatını, kalitesini, özellik, nitelik ve sayısı ile fiyat ve teslim şartlarını ve Malın satımına ilişkin sözleşmenin, Malın Kiracı tarafından kabul edilip Malın Tesellüm ve Kabul Belgesini kayıtsız şartsız imzalayıp Kiralayan a teslim etmesi taliki şartına bağlı olarak geçerli olacağı ve herhangi bir ödemenin bu şartın gerçekleşmesinden sonra yapılabileceğine ilişkin bir ön sözleşmeyi veya Kiralayan ın temsilcisi olarak doğrudan Sözleşmeyi Satıcı ile imzalaması, Kiralayan tarafından istenilen belgeler ile teminatların Kiralayan a teslim edilmiş/verilmiş bulunması Malın tapu ve gemi siciline şerh verilmesi veya özel siciline tescil edilmiş olması veya bunlar için gerekli taahhüdün verilmiş bulunması Bu Sözleşme ile finansal kiralama konusu olacak yatırım (Mal) ile ilgili Kiracıya Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tanınmış bulunan bütün teşviklerin aynı merci tarafından Kiralayan a tanınarak Kiralayan adına teşvik belgesine bağlanması, yatırım (Mal) için Kiracı tarafından henüz teşvik belgesi alınmamış olup Kiracı Kiralayan ile birlikte başvuruda bulunacaksa başvurunun sonuçlanıp yatırımın (Mal) Kiracı ve Kurum adına ayrı ayrı teşvik belgesine bağlanmış bulunması Bu Sözleşme ile finansal kiralama konusu olacak yatırım (Mal) ile ilgili Kiracıya Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tanınmış bulunan bütün teşviklerin aynı merci tarafından Kiralayan a tanınarak Kiralayan adına teşvik belgesine bağlanması, yatırım (Mal) için Kiracı tarafından henüz teşvik belgesi alınmamış olup Kiracı Kiralayan ile birlikte başvuruda bulunacaksa başvurunun sonuçlanıp yatırımın (Mal) Kiracı ve Kurum adına ayrı ayrı teşvik belgesine bağlanmış bulunması. Madde 5. Beyanlar 5.1. Kiracı ile Bağımsız müteselsil kefiller; Kendilerinin işbu sözleşme Ek:1 özel şartlar bölümünde belirtilen adreste ve ticaret sicil numarasında kayıtlı, kanunlara uygun olarak kurulmuş, faaliyet halinde olduklarını; Sözleşme ile ilgili işlemde kullanılan/kullanılacak olan, kıymetli evrak, belge, taahhütname, kefalet veya teminatın verilmesi, imzası, ifası ve tevdiinin, çalışma, faaliyet konuları ile yasal yetkileri içinde bulunduğunu, bunlar için gerekli bütün kanuni işlemlerin yapılıp izinlerin alındığını; resmi ve özel makamlara verilen belge ve taahhütlerin geçerli ve gerçek olduğunu; kanuni, yargısal, sözleşmesel bir kısıtlamanın veya sınırlamanın ne işlemler ne de kişilikleri açısından mevcut bulunmadığını; 2

3 5.2. Kiralayan a verdikleri mali tabloların genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre hazırlandığını ve o tarihteki mali sonuçları tam olarak yansıttığını; gerçekleşmesi şarta bağlı da olsa, gösterilmeyen bir pasif veya fiktif bir aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif veya pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını, tevdi edilen belgenin hazırlanma tarihinden bu yana mali sonuçlarda olumsuz bir değişiklik meydana gelmediğini, beklenilmediğini, Başvuru formundaki beyan ve bilgilerin doğru olduğunu, 5.3. Herhangi bir temerrüt hali veya ihtarname ya da süre dolması sonucu temerrüde yol açacak bir durumun bulunmadığını, aleyhlerine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, ödemelerin tatili, konkordato veya iflas halinin mevcut bulunmadığını ve beklenilmediğini, 5.4. Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin, (diğer ilişkilerden doğan borçlar da nazara alındığında) ödeme güçlerinin içinde bulunduğunu, Kiralayan ın yazılı muvafakati olmadan mali güçlerini aşan bir mükellefiyete girmeyeceklerini, beyan kabul ve taahhüt ederler. Madde 6. Ehliyetsizlik ve Sınırlı Ehliyet 6.1. Kiralayan Kiracı, kefiller, temsilciler, vekiller ve teminat verenler başta olmak üzere hiçkimsenin ehliyeti hakkında soru sormak, araştırma yapmak veya yetkili makamların veya kişilerin izinleri olup olmadığını incelemekle yükümlü değildir; ancak isterse bu araştırmaları yapabilir. 6.2.Kiracı; temsilcisinin, vekilinin veya üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinden veya sınırlı ehliyetinden veya herhangi bir sınırlama ve men den doğan bütün zararı kendisi taşır, bütün sonuçlar ona aittir. 6.3.Ehliyette, tasarruf temsil yetkisine vuku bulacak bütün değişiklikleri Kiracı noter vasıtasıyla Kiralayan a bildirmemişse, bunlardan doğacak zararı kendisi yüklenir, bütün sorumluluklar ve sonuçlar ona ait olur. Madde 7. İmza Yetkileri, Belgelerdeki Sahtelik ve Tahrifat 7.1. İmza yetkilerinde, vekalet veya diğer belgelerdeki değişiklikleri, Kiralayan a imza karşılığında verildiği tarihten itibaren nazara alınır; Yoksa bunların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde veya herhangi bir yerde ilanı, Kiralayan a karşı ileri sürülebilmesi hakkını Kiracıya vermez Vekaletnamelerin veya diğer belgelerin sahteliğinden ve tahrifatından Kiracı sorumludur. Kiralayan tahrifat ve sahtelik araştırması yapmaya yetkili, ancak yükümlü değildir Kimlik incelemesinde Kiracı nın veya temsilcisinin Kiralayan nezdinde atılmış imzaları esas alınır. Kiralayan başka kimlik araştırması yapmakla zorunlu olmayıp isterse bu araştırmaları yapmaya yetkilidir. Madde 8. Kiracının Hukuki ve Mali Yükümlülükleri İşbu Sözleşme ye ve işbu Sözleşme nin düzenlenmesine, imzalanmasına, yürürlüğe girmesine, yürürlükte kalmasına, uygulanmasına, sona ermesine, feshine, infisahına, tasfiyesine; veya Kiralanan ın aynına bağlı olarak faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, işletilmesine, kullanılmasına her türlü tasarrufuna; veya Kiralanan ın Satıcı veya İmalatçıdan iktisabına ve tesellümüne ve Kiralayan dan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabına; veya kira ilişkisinin tasfiyesine; Kiralanan ın iade ve teslimi ile Kurum un ibrasına ilişkin olarak; 8.1. Bütün Bakanlıklar, resmi makamlar, merciler, daireler, mülki ve idari amirlikler, kamu kurum ve kuruluşları iktisadi devlet teşekkülleri, iştirakleri, müesseseleri, ortaklıkları, fon idareleri ve yönetimleri, mahalli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı idareler, makam ve merciler, daireler, zabıta, sağlık kuruluşları, polis, jandarma ve diğer kolluk ve güvenlik kuvvetleri, sağlık ve sosyal yardım makamları, çalışma, iş güvenliği, sosyal sigortalar kuruluşları savcılıklar,hakimlikler, adli ve idari kaza organları, icra ve iflas daireleri, ticaret sicil memurlukları, gümrük idareleri, kambiyo mercileri, meslek odaları ve kuruluşları, noterlik, gemi ve tapu sicili memurluklarından hangi neden, sebep, kanuni zorunluluk, ihtiyaç ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken veya yerine getirilmesi icap eden her türlü taahhüt, izin, onay, tasdik, tescil, belge, ruhsat, şerh, terkin, kayıt ve bunların temdit edilmesi, uzatılması yenilenmesi, devredilmesi, tashihi, suret tanzimi ve tasdiki, bütün bu amaçlar için gerekli müracaatların yapılması, işlemlerin takibi ve intacı, evrak, belge, dosya tanzim edilmesi ve Kiralayan a ibrazı, tevdi ve teslimi zamanında, tam ve gereği gibi bütün mevzuata usul ve esaslara tamamen uygun ve eksiksiz bir biçimde Kiracı tarafından icra ve ifa edilecektir Sözleşme konusu Kiralanan ın iktisap edilmesi, kullanılması, işletilmesi, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi, satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabı nedeniyle Kiracı; sözleşmenin imzalanmasından önceki yahut sonraki herhangi bir dönemde, finansal kiralama konusu malın incelenmesi ve iadesinden, değiştirilmesinden malın Kiracıya teslim edilmiş olması şartı ile bağlı olmaksızın, hangi sebep şekil ve gerekçe ile olursa olsun, ödenmesi gereken ve malın aynına bağlı olsun veya olmasın, ayni veya şahsi teminat tesisinden, tescilinden, kaldırılmasından, değiştirilmesinden doğacak her türlü giderlerin, yatırım, kiralar, fesih tazminatı v.b. üzerinden tahakkuk ettirilecek her tür ve kategoride, vergi (Net Aktif vergisi, Ekonomik Denge Vergisi, Emlak vergisi ve Motorlu Araçlar Vergisi ile bunlara ek vergiler ve benzeri harç, resim, katılma payı, fon, prim, aidat, muayene, tespit, nakliye, ihbar, ihtar protesto, ibraz ve tahsil masrafları ve komisyonları ile tazminat, cezalar ve ödemelerin, limiti aşan maliyet farklarının; bunlara, Kiralayan dışındaki merci, makam, daire ve kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen faiz ve temerrüt faizi nin, ilama bağlanmış veya yargı yolu ile takip edilen veyahut tahkim sonucu kesinleşen her nevi asli ve feri borçların,masrafları ile birlikte,kendisi tarafından,kiralayanın ilk yazılı bildiriminden itibaren 7(yedi) gün içinde,ödeme tarihine kadar işbu sözleşmede öngörülen temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi v.s.fer ileri ile birlikte nakden ve defaten ödeneceğini ve her ne nam altında olursa olsun çıkabilecek yeni vergi,harç ve masrafların dahi bu kapsamda olduğunu,ödememe halinin işbu sözleşmenin Kiralayan tarafından haklı nedenle fesih sebebi oluşturduğunu,tüm bu hususlardaki itiraz ve dava haklarından şimdiden gayrikabili rücu olarak feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder Kiracı Sözleşme konusu Kiralanan ı, kısmen de olsa Ek:1 özel Şartlarda belirtilen yerden Kiralayan ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere nakledemez. Kiralayanın izni halinde taşıma esnasındaki tüm sorumluluk, masrafları ve hasar Kiracıya aittir. Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülmeyecek malların hareket tarihi ve güzergahı belirtmek sureti ile Kiracı tarafından Kiralayan a ihbar edilecek, Kiralayan ın yazılı izni alınacaktır. Kiracı nın işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine herhangi bir şekilde uymaması,bunlara ilaveten kiralayana haber vermeden iş yeri adresini değiştirmesi, işyerini kapatması, işlerini tatil etmesi, posta-telefon vs. dahil haberleşme vasıtalarıyla dahi kendisiyle irtibat kurulamaması, çek ve senetlerinin yazdırılıp protesto edildiği istihbaratınınalınması, kendisi veya grup-iştirak şirketleri aleyhine İhtiyati Haciz veya İcra Takibi talebinde bulunulması, iflasının istenilmesi, konkordato ve İcra İflas Kanunu 179. madde ve TTK. kapsamında iflasın ertelenmesi prosedürüne başvurulması vb. hallerinde, bunlar, 6361 sayılı Kanununun 31/2 Maddesi nde sayılı hallerden kabul edilir ve Kiralayan a işbu sözleşmeyi derhal tek yanlı olarak fesih etme ve iş bu sözleşme nin fesihle ilgili hükümlerini uygulama yetkisini verir. Kiracı işbu Madde de belirtilen yükümlülüklerini tam ve gereği gibi kusursuz bir biçimde yerine getirmediği takdirde Kiralayan ın uğrayacağı bütün zararları derhal tazmin etmekle yükümlü olup gerektiğinde Kiralayan ın ibrasını temin etmek mükellefiyeti altındadır. İşbu Madde de belirtilen bütün 3

4 işlemler ve belgeler, ekleri tamamen Kiracı nın sorumluluğu altında olup, Kiracı nın beyanları, taahhütleri, işlem ve tasarrufları, muamelatı, icraatı ile ilgili Kiralayan ın hiç bir nam altında ve hiç bir nedenle borç, sorumluluk ve mükellefiyeti olmayacaktır. Madde 9. Kira bedellerinin Ödenmesi 9.1. Ek:2 Ödeme planında kararlaştırılmış olan kira ödemeleri ödemenin yapılması gereken tarihte valör kazanacak şekilde, finansal kiralama sözleşmesi ekinde yer alan Ek:2. ödeme planında açıkça belirtilen ilgili hesaba nakden ve defaten yatırılacaktır Her kira ödemesi için dekont düzenlenecek ve bu kira bedeline dekontun kesildiği tarihte geçerli olan oranda Katma Değer Vergisi eklenecektir Ödeme planının yabancı para cinsinden düzenlenmiş olması halinde dahi asli ve fer i tüm boçlara ait olmak üzere yapılacak ödemelerin tamamı TL cinsinden yapılacaktır. Bu durumda ödemeler ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin ödemenin yapılacağı gün söz konusu yabancı paraya uyguladığını ilan ettiği gişe döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek ve Kiracının Kiralayan nezdindeki hesabına TL olarak tahakkuk ettirilecektir. Kiracının her ne sebeple olursa olsun Kiralayan ın yabancı para cinsinden olan hesaplarına döviz ve/veya efektif olarak ödeme yapması halinde, Kiralayan bu ödemeleri, ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin ödemenin yapıldığı tarihteki gişe döviz alış kuru üzerinden hesaplayarak Kiracının her tür boçlarına dilediği gibi mahsup etmeye muhtar olup mahsup sonrası ödenmedik bakiyeye 10. maddede belirtilen oranda temerrüt faizi uygulanacaktır Kiracı, Kiralayanın ihtarı ile satın alma hakkı bulunup bulunmadığına göre, Kanun un kendisine tanıdığı 30 veya/60 günlük yasal ödeme süresi içinde ihtara konu kira borcunu öderse; Kiralayan, Kiracı nın ödenmemiş başkaca taksit borcu/borçları ile birlikte temerrüt faizi, kur farkı, sigorta prim borcu vesaire fer i borcu/borçlarının bulunması halinde, sözkonusu ödemeyi dilediği taksit borcuna/borçlarına ve/veya temerrüt faizi vesaire fer i borcuna/borçlarına mahsup etmekte muhtardır. Kiracı; bu hususta her türlü itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 9.5 Ek:2 Kira ödeme planındaki dönemlerin takvim tarihleri belirtilmiş son halinin kiralanan malların bedellerinin satıcıya ödenmesi tarihine bağlı olarak belirleneceği durumlarda, Kiralayan söz konusu tarihlendirilmiş Ek:2 Kira ödeme planını hazırlar. Kiracı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası addedilecek kira/taksit tarihi ve kira/taksit tutarı belirlenmiş bu ödeme planını imzalayarak buna göre ve yukarıdaki fıkralar hükümleri çerçevesinde ödemede bulunma yükümlülüğünü peşinen kabul ve beyan eder. Madde 10. Temerrüt Hali ve Temerrüt Faizi 10.1 Kiracı, gerek işbu sözleşme, gerekse yine işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası ve ayrılmaz ekini oluşturan Ekler ve Ek-sözleşmelerde belirlenen tarihlerde veya zımnen, kendisine tereddüp eden herhangi bir yükümü, ifayı v.s. gibi bir edimini tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde, herhangi bir ihtara, gerek kalmasızın, o tarihte temerrüde düşmüş sayılır. Ödenmesi ihtaren bildirilen durumlarda, ihtarın tebliğ tarihi temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edilir Sözleşme; i)kiracının, herhangi bir kirasını ödemediği taktirde kendisine gönderilen ihtara rağmen, kiracının satın alma hakkı olduğu hallerde 60 gün, satın alma hakkının olmadığı hallerde ise 30 günlük süre geçtiği halde ödeme yapılmaması, ii)kiracının bir kiralama dönemi içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini ödemede temerrüde düştüğü taktirde kiralayan, ayrıca başka bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve sözleşmenin fesih ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahiptir Kiracı işbu sözleşmeden doğan kira, sigorta primi vs. borçlarını ödemede temerrüde düştüğü takdirde, işbu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan ve tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Kiralayan a ödemekle yükümlü olduğu her tür ödemelerinde temerrüde düştüğü takdirde, borcun sulhen veya icraen tasfiye olunacağı tarihe kadar geçecek günler için iş bu sözleşmenin ekindeki Ek-4 de belirtilen yıllık kullandırım oranının (kar oranı) %50 fazlası üzerinden hesaplanacak temerrüt faizini, vergilerini ve eğer varsa ödeme gününe kadar oluşan kur artışını da ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Temerrüt faizi hesaplamasında bir yıl (360) gün kabul edilerek hesaplama yapılacaktır. Döviz borçlarının ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde kiralayan, alacağını TL veya başka bir döviz cinsine çevirerek talep etme vetürk Borçlar Kanunu'nun 99. maddenin kendisine tanınan hakları kullanma yetkisine sahiptir Kiracının işbu sözleşme uyarınca ödemek zorunda olduğu kira taksitlerini vadesinde ödenmemesi sebebiyle, kendisine keşide edilen ihtarnamede verilen yasal süre içinde yalnızca kira taksitlerini gecikerek yatırması ve fakat sözleşme ile kararlaştırılan temerrüt faizi, sigorta prim vs.fer i borçlarını ifa etmemesi hali, Kiracının temerrüdü sebebiyle sözleşmenin feshine engel teşkil etmeyecek ve sözleşmenin feshinin tüm sonuçlarını doğuracaktır Kiracı nın taksitleri, sigorta primlerini ve diğer borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde Kiralayan; Kiracı nın yapacağı ilk ödemeyi v/e/veya takip eden diğer ödemeleri, anapara, temerrüt faizi, komisyon, masraflar gibi kendisinin uygun gördüğü herhangi bir borcuna mahsup hakkına sahiptir. Madde 11. Delil Sözleşmesi Kiralayan ile Kiracı, kefilleri, garanti verenler veya müşterek boçlular arasındaki her türlü uyuşmazlıklarda veya uygulamalarda, Kiralayanın muhasebesinin, kayıtlarının ve belgelerinin kesin ve kat i delil olduğunu, herhangi bir dava safahatında Kiralayan ın defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiklerini Kiracı ve kefilleri kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 12. Dava, Takip ve Satma Hakkı Kiralayan, Kiracının işbu sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi, borçlarınınkısmen veya tamamen muacceliyet kazanması veya temerrüde düşmesi halinde, herhangi bir ihtara, ihbara mehil tayinine gerek olmaksızın, Kiracıya karşı her türlü talebin ileri sürülmesi, dava, karşı dava açılması, icra ve/veya iflas takibine ve diğer yasal yollara başvurulması hakkına sahiptir. Kiralayan alacağı, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminat altına alınmış; şahsi teminat verilmiş veya teminat senetlerinin vadesi gelmemiş de olsa, alacağı kısmen veya tamamen muacceliyet kazanmışsa, önce teminata başvurmadan da Kiracıya ve gereğinde kefillere ve garanti verenlere haciz veya iflas yolu ile takip yapabilir. Bu halde her türlü, dava ve takip giderleri, Kiralayan ın takdirine göre yapacağı diğer giderler, tahsil harçları, kiralar, temerrüt faizi, bu temerrüt faizinin icra takibi öncesi ve sonrası hesaplanacak gider vergisi, sigorta primi v.s. her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden % 12 avukatlık ücretini ödeme borcu Kiracıya aittir. Kiracı bunları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ve/veya kefilleri tarafından keşide olunan kambiyo senetleri, temin ettikleri risk tahakkuk edince veya riskin tahakkuk etme tehlikesi belirince, Kiralayan tarafından takibe konulur. Bu halde Kiracı veya senet mümzisi veya kabul eden muhatap, senetlerin teminat senedi olduğu def ini ileri süremez. 4

5 12.2. Kiracı, temerrüde düşmesi halinde, Kiralayan ın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebiyle mahkemeye başvurması halinde teminat yatırmak zorunda olmadığını ve onu bundan vareste tuttuğunu kabul ve beyan eder Kiracı, yukarıdaki fıkralarda sayılan hallerin vukuunda Kiralayan a teminat olarak verilmiş bulunan taşınırları, hakları ve değerleri, bunların kapsamındaki unsurları, Kiralayan ın dilediği zaman ve yerde mahkemeye ve icraya müracaata gerek olmaksızın, İcra ve İflas Kanunu nda öngörülen formalitelere, usul ve hükümlere tabi tutulmaksızın, dilediği fiyatla satarak, satış hasılatını kendisinin Kiralayan a olan muaccel veya müeccel borçlarına mahsup etmeğe Kiralayan ı yetkili kılmıştır. Kiracı bu yüzden doğacak bütün hak ve iddialardan önceden vazgeçtiğini ve Kiralayan ı ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder Kiralayan,iş bu sözleşme hükümlerine göre Finansal Kiralama Sözleşmesini fesih ettiği takdirde münfesih Finansal Kiralama konusu malın tedbiren kendisine veya üçüncü kişiye bırakıldığı durumlarda taşınmazın satışını talep edebilir. Kiracı bu halde kiralayanı teminat yatırma yükümlülüğünde olmadığını Kanundaki teminat yatırma sorumluluğundan Kiralayanı beri kıldığını kabul etmiştir. Madde13. Bağımsızlık Sözleşmede, eklerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, herhangi bir şekilde kanuna aykırılık veya icra ve tenfiz edilememezlik, Sözleşmenin diğer hükümlerinin, Sözleşme ve eklerinin, diğer belgelerin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez. Madde 14. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme,Yazılı Delil Sözleşmesi, Kapsam ve Tebligat, 14.1 Sözleşmenin ve eklerinin yorumlanmasından ve uygulamasından doğacak ihtilaflara ve bu Sözleşme dışında Kiralayan ile Kiracı arasında doğacak ve kurulacak her türlü ilişkiye Türk Kanunları uygulanır. Her türlü ihtilaf için İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Kiralayan ile Kiracı arasında, başkaca bir sözleşme bulunmaksızın, Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü hizmetlere ve işlemlere Sözleşme hükümleri uygulanır Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu değişiklikleri ve yönetmelik hükümleri uygulanır Sözleşme ile ilgili borç ve taahhütlerin ifa yeri münhasıran Sözleşme nin yapıldığı yer olan İstanbul dur İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaflarda, İstanbul Adliyesi Mahkeme ve Merci leri ile İcra Daireleri yetkili kılınmıştır Müşteri ile bağımsız müteselsil kefiller, kendileri ile Kurum arasındaki her türlü ihtilafların çözümlenmesinde, Kurum un defter, hesap ve kayıtlarının, belgelerinin kesin ve kati delil olduğunu, HMK.'nın 193.maddesi uyarınca kabul, beyan ve taahhüt eder Tebligat; Tarafların sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Bu adreslerde olacak değişiklikler ticaret siciline tescil ettirilip karşı tarafa Noter kanalıyla bildirilmediği takdirde, sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler kendilerine yapılmış sayılacaktır. Madde 15. Kefalet Bu sözleşmede imzası bulunan kefil (kefiller) aşağıdaki koşullarla kefaleti bağımsız mütesessil kefil olarak kabul ettiklerini beyan ederler Kefalet borcu işbu sözleşme nedeniyle Kiracı tarafından ödenecek Ek:2 deki kira bedelleri toplamı kadardır. Ayrıca bu meblağa, sigorta primleri ve kiralar için hesaplanacak temerrüt faizi ile yargı giderleri ve vekalet ücretleri eklenecek, müşterek boçlu ve müteselsil kefilin (kefillerin) sorumluluğu bütün bu hususları da kapsayacaktır Kefil, Borçlar Kanunu nun 589 uncu maddesindeki kendisine tanınan haklardan feragat ettiğini ve Kiralayan ın alacağı için işlemiş ve işleyecek gecikme zamlarının tamamından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder Kefil, Borçlar Kanununun 600 ve 601 inci maddelerindeki kefaletten kurtulma imkanını veren haklardan peşinen vazgeçtiğini beyanla bu maddelere dayanarak Kiralayan a karşı hiçbir istemde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder Kefil, borcun Kiracı için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, bu borcu derhal ödemeyi, bu gibi durumlarda Kiralayan dan boçlu aleyhine takibata geçilmesini ve kefaletten kurtarılmalarını talep etmeyeceklerini ve bu haklardan vazgeçtiklerini kabul, beyan ve tahhüt eder Kefil, İcra ve İflas Kanununun 295 nci maddesinde belirtilen hakkından vazgeçtiğini beyan ve Kiralayan ın Kiracının Konkordatosunu uygun bulması halinde de kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamış olsa bile, kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder. Asıl borçlunun veya herhangi bir kefilin konkordato mehli alması halinde Kiralayan ın konkordatoya, kefillere alacaklılar toplantısını bildirmeksizin ve ödeme karşılığında temlik teklif etmeksizin muvafakat edebileceğini ve buna rağmen kefillere tam olarak rücu edebilme haklarına sahip olmakta devam edeceğini kefiller kabul eder Kefil, alacağın veya kefaletin sağlanması amacıyla kefaletten önce veya sonra verilmiş bulunan teminatlar olsa dahi, Kiralayan ın öncelikle kendisinin haciz veya iflas yoluyla takipte tamamen serbest olduğunu kabul eder Kiralayan, kefil olunan boçlar hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, kefilin bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek, Kiralayan a karşı hiçbir iddia ve istek hakkı yoktur. Kiralayan, Kiracının yükümlülüklerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, imhali, borç için verilmiş rehinleri kısmen veya tamamen geri vermesi, çözmesi, elden çıkarması, azaltması veya her ne suretle olursa olsun değersiz hale gelmesine sebep olması, yahut rehinli senetlerin zaman aşımına uğraması, delilleri elden çıkarması hallerinde kefil, bunları şimdiden uygun gördüğünü ve bunlardan dolayı Kiralayan a, karşı bütün haklarından vazgeçtiğini beyan ve kefaletin aynen devam edeceğini şimdiden kabul eder Kefil, bu borç için başka kefillerin bulunması halinde Kiralayan ın dilediği takdirde bu kefillerden vazgeçebileceğini, kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini ve bu hallerde de kefaletinin aynen devam edeceğini şimdiden kabul ettiğini beyan eder Kefil, Kiralayan ve Kiracı arasındaki finansal kiralama sözleşmesinin, kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendi hakkında da aynen uygulanmasını, bu maddeler de yer alan hususları aynen yükümlendiğini beyan ve kabul eder İş bu finansal kiralama sözleşmesine dayanılarak Kiralayan ın riskini karşılamak üzere Kiracı tarafından verilecek ipotekler ile diğer maddi ve şahsi güvencelerin gerektirdiği bütün vergi, resim ve harçlar ile dava ve takip giderleri ile avukatlık ücreti vesair masrafları da kefalet kapsamındadır. Madde 16. Kiralayan ın Niteliği Kiralayan bir finans kurumu olup Kiracı ya, bir mali kurum olarak finansman sağlamaktadır,yoksa bir malın satıcısı, imalatçısı, tedarikçisi veya komisyoncusu değildir. Kiralayan sadece, Kiracıya Malın kullanımının sağlanması konusunda finansman sağlamaktadır. Ayrıca bu sözleşmenin konusunu teşkil eden mal,kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı'nın da kiracı tarafından bulunmuş olması sebebi ile malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayanın bir sorumluluğu ve bu sebeple Kiracı'nın, Kiralayan'a karşı her ne nam altında olursa olsun bir dava hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple Mal ın teslimine, taşınmasına, cins ve vasfına ilişkin hususlardan, borç ve yükümlerin,yerine gereği gibi getirilmemesinden, ademi ifadan, gecikmeden, maddi ve/veya hukuki ayıptan; Mal ın mallara, 3. kişilere, cana ve çevreye verdiği her türlü zararlardan ve sonuçlardan Kiralayan sorumlu değildir. Kiracı bu hususta Kiralayan a karşı ne bir talep ileri sürebilir ne de rücu edebilir. Kiralayan a üçüncü kişilerin başvurması halinde Kiracı onu sorumluluktan kurtarmayı kabul ve taahhüt eder. 5

6 Malın Mülkiyetine İlişkin Hükümler Madde 17.Malın Mülkiyeti Malın mülkiyeti Kiralayan a aittir. Kiracı Mal üzerinde, Sözleşme ve Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre Kiracı sıfatıyla zilyettir.ancak, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortisman ayırma hakkı Kiracı ya aittir. Finansal Kiralama şirketi, Kiracının malın kullanma hakkı olarak aktifleştireceği ve üzerinden amortisman ayıracağı değeri Kiracıya bildirir Kiracı, Kiralayanın yazılı onayı alınmaksızın Malı başkasına adi veya ürün kirası ile finansal veya operating kiralama yoluyla yahut başka surette kullandıramaz, başkasının yararlanmasına bırakamaz, başkası ile ortak kullanamaz, ortaklaşa yararlanamaz. Finansal kiralama konusu malı ayni veya şahsi bir hak ile takyid edemez, satamaz, devir edemez, mal beyanı içine veya masaya dahil edemez Kiracı, Malı mevcut grup şirketlerine kullandırmak istediğinde Kiralayan dan gerekli izni almak zorundadır. Aksine hareketin sözleşmenin ihlali olduğunu kabul ve beyan eder Malın kendisine teslimi sırasında Kiracı, Kiralayan tarafından kendisine verilen ve üzerine Bu ekipman ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin malıdır. Kurumun yazılı onayı olmadan bir başkasına devredilemez, satılamaz yazılı etiketleri sözleşmeye konu her bir malın görünen yerine yapıştırmakla/monte etmekle yükümlüdür. Söz Konusu etiketlerin yapıştırılmamasından/monte edilmemesinden doğacak tüm sorumluluk Kiracıya aittir. Kiraya konu malın haczedilmek/üzerine tedbir konulmak istenilmesi halinde kiracı, malın, Finansal Kiralamaya konu mal olduğunu ve mülkiyetinin ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ye ait olduğunu ilgili mercie istihkak iddiası olarak öne sürmek ve derhal kiralayanı durumdan haberdar etmek zorundadır. Aksi halde kiralayanın zararlarını tazmin etmek zorundadır. Mala ve Kullanıma İlişkin Hükümler Madde 18.Mal Bedelinin Satıcıya Ödeme Şekli 18.1.Malın yurtdışından ithalat yolu ile satın alınması gereken hallerde, bedelinin dökümanlı akreditifle, belge veya mal karşılığı ödeme şekillerinden hangisi ile ödeneceğini tayin ve bu yolun seçilmiş olmasından doğan bütün sonuçlar Kiracıya aittir. Ancak, Kiralayan seçilen yolu reddetmekte, uygun gördüğünü uygulamakta serbest olup ödeme biçimi veya akreditif şartlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dökümanları arasına gerekli gördüğü dökümanların konulmasını ve/veya dökümanların uygun bulduğu kurumlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir. İthalat sözkonusu olduğunda Kiracı Finansal Kiralama konusu malların gümrüklenmesi ile ilgili Ek.9 da belirtilen bilgileri doğru, noksansız ve tam olarak beyan ettiğini herhangi bir nedenle oluşacak değişiklikleri gecikmeden bildireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder Dökümanların seçimi ve akreditifle ilgili diğer şartların tesbiti ve bundan doğan sonuçlar tamamen Kiracıya aittir Dökümanların sahteliğinden, tahrif edilmiş olmasından ve benzer sebeplerden doğan sonuçlar Kiracıya aittir Kiracı belgelerin tesliminden ve akreditif ve diğer ödeme şekilleri ile ilgili gelişmelerden Kiralayan ı haberdar etmekle yükümlüdür Kiracı, satıcı ile yapılan sözleşmeye proforma fatura muhtevasına, işbu sözleşmenin nci maddesindeki taliki şartı ve Kiralanan ın bedelinin veya bu nedenle mahsuben yapılacak ilk ödemenin, Kiralanan ın Kiracı tarafından kabulü halinde yapılacağı şartını muhakkak koyduracaktır. Kiralayan, böyle bir şartı içermeyen bir mal alım-satım sözleşmesini imzalamaz, Kiracının Kiralayan ın temsilcisi olarak mala ilişkin alım-satım sözleşmesini bu taliki şart olmaksızın imzalaması halinde bütün sorumluluk Kiracıya aittir Kiracının böyle bir sebebe dayanarak kiraları ödememesi veya diğer hükümlerini yerine getirmemesi işbu sözleşmenin ihlalidir. Bu durumda Kiralayan işbu sözleşmeyi feshe ve bütün teminatları paraya çevirmeye yetkilidir. Kiralayan ın her türlü zarardan doğan hakları saklıdır. Madde 19. Malın Teslim Edilmemesi, Bozukluğu ve Zaptı Satıcının malı süresinde veya hiç teslim etmemesi halinde Kiralayan herhangi bir süre vermeden sözleşmeden dönebilir Kiracı Satıcının, Üretici veya Tedarikçinin veya bu durumda bulunan kişinin Malı teslim etmemesi, geç teslim etmesi, Malın kararlaştırılan nitelik nicelik, cins ve özelliklere uymaması, malın ayıplı veya eksik çıkması üçüncü kişilerin Mal üzerinde veya Mal ile ilgili olarak hak iddia etmeleri veya malın tam yahut çalışır vaziyette bulunmaması veya benzeri nedenlerle, Kiralayan dan hiçbir ad altında bir talepte bulunamaz; kiraları ödememe veya geç ödeme yoluna gidemez, Kiralayan ın sözleşme ve eklerinden doğan haklarını kullanmasına engel olamaz. Kiracı bu benzeri sebeplerle ihtiyati tedbir talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir Bu maddenin fıkrasındaki hallerin varlığında, Kiralayan Satıcı/İmalatçı/Tedarikçi ile arasındaki sözleşmeden doğan haklarını, talep ve dava haklarını kullanması, gerekli girişimlerde bulunması için kendi temsilcisi olarak kiracıya yetki vermiştir. Kiracı, kendi hakkını ve kiralayanın hakkını bu yetkiye dayanarak satıcı/imalatçı/tedarikçi nezdinde arayacaktır (Bu halde masraflar Kiracıya aittir.). Buna karşın, kiracı, kiralananda/malda çıkan eksiklik, bozukluk, ayıp vb. durumlar sebebiyle kiralayanın kusur ve sorumluluğu bulunmadığını, bu hususlarda kiralayanı ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Madde 20.Malın İncelenmesi, Bozukluk İhbarı, Teslim Alınması, Gümrükten Çekilmesi Mal, Kiralayan adına, temsilci sıfatıyla sözleşmenin ekindeki Ek.6 Malın Tesellümü için yetki belgesiyle Kiracı tarafından teslim alınır ve Malın tecrübe ve muayenesi ile bozukluk eksiklik, veya sipariş formunda belirtilen nicelik, nitelik cins ve özellikleri haiz olmamak, hata arıza hasar ve benzeri durumların varlığı halinde ihbarları temsilci sıfatıyla Kiracı tarafından yapılır. Malın Kiralayan ın temsilcisi sıfatıyla teslim alınmasından (kabulünden) veya alınmayıp reddedilmesinden muayenesinden, yukarıda belirtilen ihbarlar ile diğer ihbarların süresi içine yapılmamasından ve zaman aşımı süresi içinde gerekli davanın açılması için makul bir süre zarfında Kiralyan a baş vurulmamasından doğan bütün sorumluluk ve sonuçlar ile zararı ve bunları tazmin mükellefiyeti Kiracıya aittir Kiracı, Malı Satıcıdan Kiralayan adına teslim aldığı anda, Mal, işbu Sözleşme hükümlerine göre Kiracıya Kiralayan tarafından teslim edilmiş kabul olunur. Bu halde Kiracı, Tesellüm ve Kabul Belgesini hemen Kiralayan a verir. Kiracı Tesellüm ve Kabul Belgesini imzalayarak Kiralayan a vermekle, işbu sözleşme ekindeki Ek-3 de yer alan fatura, proforma fatura konusu Kiralanan ı, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde Kiralayan dan teslim almış ve kabul etmiş olduğunu ve Kiralayan ın işbu sözleşmeden doğan Kiralanan ı teslim ve zilyetliği devir borcunu tam ve zamanında yerine getirdiğini ve Kiralayan ı, Kiralanan ı teslim ve zilyetliği devir borcundan ve bu hususlarla ilgili her türlü tasarrufundan dolayı ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder Malın Kiracıya bu suretle teslimi ile birlikte, Malın hasara uğramasından, kaybından, malın taşıtılmasından, yükletilmesinden, istifi ile boşaltılmasından, montaj ve işletilmesinden doğan hasar ve kayıplar ve benzeri ve diğer sebeplerden doğan her türlü hasar Kiracıya geçer. Ziya ve hasar dolayısıyla ödenen sigorta bedeli ile karşılanmayan zarar için Kiralayan, kira bedellerine Kiracının muvafakatı olmadan ekleme yapar Kiracı, satım sözleşmesine veya proforma fatura muhtevasına hasarın,malın teslim alınması (kabulü)ile Kiracıya intikal edeceği şartını koymaya mecburdur. Aksi halde doğan bütün sonuçların sorumluluğu Kiracıya ait olur. 6

7 20.5. Kiracı inceleyip kabul ettiği malı, bütün masrafları kendisine ait olmak üzere gümrükten tamamen (her parça ve partisiyle) çekmeye mecburdur. Malın mevzuat hükümleri, idari ve/veya kazai kararlar dahil herhangi bir sebeple gümrüğe takılmasından doğan bütün masraflar ile hukuki ve cezai sorumluluk Kiracıya aittir. Kiracı malın kısmen veya tamamen çekilememesi sebebiyle kiraları ödemekten kaçınamaz. İthalat yoluyla gümrüğe gelen malın gümrükten çekilmesi zorunludur. Mal, gümrükten, kiracının EK:9 da seçtiği Gümrük Müşavirinden biri veya birkaçı vasıtasıyla çekilip kiracıya teslim edileceğinden, bu halde de malın küşadı, muayenesi, ayıp ve eksikliğinin tesbit ettirilmesi, tesellümü,gerekli ihbar-ihtarlar ve hakların kiralayan adına onun temsilcisi olarak kiracının yükümlülüğündeki iş ve işlemler ile kiralayanın sorumsuz olduğunun kiracı tarafından kabulüne ilişkin olarak, sözleşmenin 19., 20., 28. inci maddelerii ile Ek:6, Ek:8, Ek:9 daki hükümler uygulanacaktır. Madde 21. Malın Garanti Belgesi Malın garanti belgesini satıcıdan, Kiralayan ın temsilcisi olarak Kiracı alacak ve garanti şartlarına tam riayet edecektir. Garanti şartlarına riayetsizlikten doğan sorumluluk Kiracıya ait olup Kiralayan ın uğrayacağı tüm zararlar Kiracı tarafından tazmin olunacaktır. Sözleşmenin herhangi bir surette sona ermesi halinde Malın Garanti Belgesini Kiracı derhal Kiralayan a verecektir. Madde 22. Kullanma Kiracı malı tahsis amacına uygun olarak özenle kullanmak zorundadır. Malda, montaj için zorunlu olanlar dışında hiçbir değişiklik yapılamaz, eklemede bulunulamaz. Malın orjinal durum ve görünümünü bozan herhangi değişiklik, eklenti olarak kabul edilir. Mal başka bir mal veya şey ile ancak geçici olarak ve Kiralayan dan yazılı ön izin alınarak birleştirilebilir. Mal Kiralayan ın yazılı muvafakatiyle de olsa başka bir mal veya şey ile birleştirilmişse o mal veya şeyin parçası, mütemmim cüzü haline gelmez. Bu husus ve birleşmenin geçici olduğunun Kiracı veya ilgisi tarafından 2 gün içerisinde Noter kanalıyla yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Aksi durum sözleşmenin tek taraflı ve süre tanımaksızın feshi sebebidir Mal amacına uygun olarak, üreticinin tavsiye ettiği şekilde, teknik kapasitesi içinde kullanılacak; Mal aşırı yüklemeden, zorlamadan uzak bir şekilde ve belli bir zaman parçası içinde istimal edilecek ve hiçbir şekilde mutad teknik süresi dışında kullanılmayacaktır Mal üreticinin tavsiye ettiği şekilde monte edilecek ve çalıştırılacak, bu hükme aykırı kullanılmasından ve aşırı yıpranmasından doğan sorumluluk Kiracıya ait olacaktır. Kiralayan veya temsilcisi, malı ve kullanım tarzını her zaman kontrol edebilir Bu Madde de belirtilen şartlara aykırı kullanımın tesbiti halinde, kendisine ihbar edilerek süre tanınan Kiracı derhal gerekli bakım ve onarımı yapmak ve yaptırmak ve Kiralanan ı eski haline getirmek için gerekli tedbirleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere almak veya aldırmak zorundadır. Kiracı işbu Madde de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinin 6361 sayılı Kanun a aykırılık sayılacağını ve bu durumun Kiralayan a başkaca bir süre tanınmaksızın tek yanlı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 23. Bakım ve Tamir Malın her türlü olağan ve olağanüstü bakımı, tamiri, koruması ve bunların masrafları Kiracıya aittir. Kiracı malın bakım ve tamirini yetkili servisine, bakım ve tamir şartlarına uyarak yaptırmaya, tamirde orjinal parçalar kullanmaya zorunludur. Kiralayan ın talebi halinde Kiracı, satıcı veya üretici ile ve Kiralayan ın uygun gördüğü bir kuruluş ile bir bakım anlaşması imzalar. Bu hükme aykırılığın sorumluluğu Kiracıya aittir. Malın tamirinin kiralama süresini aşan bir süre arzettiği veya önceden üretici veya satıcı ve tedarikçi ile temas yapılmasının yararlı veya zorunlu olduğu hallerde Kiracı bu hüküme uymaya mecburdur. Madde 24. Sigorta Kiracı, Kiralananı, Satıcı tarafından Kiracıya teslim edildiği veya daha önce Satıcı yada üçüncü şahıs nezdinde kabul etmiş ise,kabul ettiği,ısmarladığı tarihten itibaren, sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar sigorta ettirecek olup, sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin sigortalı ve lehtarı Kiralayan olacaktır. Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.kiracı,kiralananı tüm rizikolara karşı sigorta ettirmekle yükümlü olup sigorta kapsamı dışında kalabilecek olan rizikoların gerçekleşmesinden doğacak her türlü hasar, zarar ve kayıptan kiralayanın hiç bir sorumluluğu bulunmayacak, tüm sorumluluk kiracıya ait olacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilediği şekilde kiralanan, Kiracı tarafından sigorta ettirilmediği taktirde kiralananın, Kiralayan tarafından sigorta ettirilebileceği ve Kiracı tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin Kiralayan tarafından Kiracının hesabına borç yansıtılabileceği hususunda taraflar mutabık kalmışlardır Sigortacının Kiralayan a ödeyeceği prim, komisyon ve bedeller üzerinde Kiracının hiçbir hakkı yoktur. Sigorta sözlemesinden doğan tazminatlar doğrudan Kiralayan a ödenir. Kiralayan rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi ile sulh olmaya yetkilidir. Bu halde Kiralayan ancak ağır kusurundan ve Kiracının bilerek zararına hareket etmesinden sorumludur Kiracı, mal da hasar ve tam hasar hallerinde veya kiralananın neden olduğu herhangi bir kişisel yaralama veya kayıp veyahut hırsızlık vukuunda durumu derhal Kiralayan a ve sigorta şirketine yazılı olarak bildirmeye ve koruyucu, hasarı azaltıcı bütün tedbirleri almaya, delilleri muhafazaya, ihbarları yapmaya,tesbit ve inceleme yaptırmaya mecburdur; aksine hareket halinde sonuçlarından sorumlu olur. Kiracı ayrıca sigortacının yaptıracağı bütün incemeleme ekspertiz ve tesbitlere yardımcı olacaktır Sigorta Şirketi ile Kiralayan arasındaki ihtilaf ve davalardan doğan masraflar Kiracıya aittir Bu maddenin 1., 2. ve 8. fıkraları aynen, teminatların sigorta ettirilmesinde de uygulanır Kiracının sigorta primlerinin tediyesine ilişkin yükümlülüğünü, sigorta sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, primler Kiralayan tarafından ödenebilecek ve bu halde Kiracı Kiralayan a karşı söz konusu primlerden doğan sorumluluğuna ek olarak, prim borcunun muaccel olduğu tarihten itibaren temerrüt faizi da ödemekle yükümlü olacaktır. Zamanında ödenmeyen primler nedeni ile Kiralanan ın kuvertürsüz kalması veya sigortacının başka defilerden yararlanması sonucunda Kiralayan ın maruz kalabileceği diğer hertürlü zarar da Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiracı, sigorta riskinin ağırlaşmasına yol açacak veya kuvertür dışında kalacak bir işe/işletmeye giriştiği veya kusuru bulunmasa dahi sigorta riskinin ağırlaşmasına sebep olduğu takdirde, sigorta kuvertürünün devam etmesi için gereken ek primi kendisine sigortacı ve/veya Kiralayan tarafından yapılacak ihbar üzerine derhal ödeyecektir Hasar veya ziya halinde işbu sözleşme feshedilmediği takdirde, Kiracının ihbar yükümlülüğünden doğan sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile sigorta tazminatı, takdirine göre hasarın tamirle giderilmesine veya ikamesine tahsis edilebilir. Bu halde sigorta tazminatını aşan tamir, ikame bedelleri ile nitelik ve sebebi ne olursa olsun bütün masraflar Kiracıya aittir. Tamir ve ikame süreleri işbu sözleşme süresine eklenmeyeceği gibi bu süre zarfında Kiracının başta kiraları ödemek olmak üzere bütün yükümlülükleri devam eder. 7

8 24.9. Malın, Kiracının herhangi bir kusuru olmasa dahi, tam ziyaa uğraması ve işbu sözleşme ile güdülen amaca uygun şekilde kullanılmayacak tarzda hasar görmesi halinde, Kiralayan dilerse işbu maddenin 10. fırkasını uygular, isterse sözleşmeyi fesheder. Sözleşmenin feshi halinde satınalma opsiyonu tutarı ile bakiye (muaccel ve müeccel) kira bedelleri toplamı bulunur, buna Kiralayan ın kiralardan, faizlerden, masraflardan tazminatlardan veya diğer herhangi bir sebepten kaynaklanan alacakları, dava, ekspertiz masrafları eklenir, bulunan toplamdan sigortadan alınan bedel düşülür, bakiyeyi Kiracı derhal ve nakden Kiralayan a öder; gecikme halinde bu sözleşme ile belirlenen oranda temerrüt faizi tahakkuk ettirilir Sigorta Primlerinin geç ödenmesi veya ödenmemesi halinde herhangi bir süre verilmeksizin sözleşme Kiralayan tarafından feshedilebilir. Bu halde Kiracı 6361 sayılı kanun'un 33. maddesine göre belirlenecek tazminatı derhal ödemekle yükümlüdür. Malın geriye teslimi ile ilgili 34. madde hükmü saklıdır. Bu hüküm sözleşmenin süre verilerek feshi halinde de uygulanır. Madde 25. Bildirme Kiracı akreditife, Malın teslim edilmesine veya edilmemesine, reddine, bozukluk ve diğer ihbarlara, Malın geriye gönderilmesine, hasarına, kaybına, üçüncü kişilerce üzerinde hak iddia edilmesine, herhangi bir iddia ve davaya, tamir ve bakımına, yaptığı kazalar, kişilere, çevreye ve mallara verdiği zararlara, sigorta primlerini ödediğine,malın yerinin değiştiğine,6361 sayılı kanunun 28. ve 30. maddelerindeki hallerden birinin vuku bulduğuna ve diğer her türlü hususlara ilişkin olarak bilgi vermeğe, teslim, tesellüm, ihbar, ihtar, kaza raporu, makbuz vs. gibi ilgili her türlü belgelerin orjinallerini veya Kiralayan kabul ederse nüshalarını veya Noter tasdikli suretlerini Kiralayan a vermeğe mecburdur Kiracı, Mala ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, iflas ve benzeri sebeplerle el konulması halinde, durumu derhal Kiralayan a bildirmeye ve ilgili ve yetkililere Kiralayan ın mülkiyet hakkını ileri sürmeye ve bunu mevzuatın öngördüğü tarzda tutanaklara yazdırmaya mecburdur Bu maddeye aykırılıktan doğan sorumluluk Kiracıya ait olup anılan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Kiralayan ınuğrayabileceği her türlü zararı Kiracı derhal, nakden ve defaten öder. Madde 26. Devir Kiralayan, Malı başka bir finansal kiralama şirketine 6361 sayılı kanun'un 27. maddesi hükümleri dahilinde devre yetkilidir. Bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir. Bu durumda Kiracının Sözleşmeden ve Kanundan doğan hakları aynen devralanı bağlar. Madde 27. Kiracının sorumluluğu İşbu Sözleşmede Kiracının sorumluluğu ile ilgili olarak öngörülmüş bulunan hükümler saklı olmak kaydı ile malın kişilere mallara, çevreye (çevre kirlenmesi yolu veya başka hal ve surette) verdiği her türlü zarardan Kiracı sorumludur. Kiracının gerekli tedbiri almaması sonucu Kiralayanın her hangi bir zarara uğraması halinde Kiracı, uğranılan zararı tazminle yükümlüdür. Kara nakil araçları ile ilgili finansal kiralama hallerinde Kiracı, 2918 sayılı Trafik Kanununun 86. maddesi anlamında işleten olup finansal kiralama konusu araçların verdiği zarardan münhasıran Kiracı sorumludur, Kiralayan hiç bir tarzda sorumlu tutulamaz. Öte yandan bir hava, deniz veya iç sular taşıma aracının finansal kiralama yolu ile Kiracısı olan kişi de o aracın işleticisi sayılır ve her türlü mali, cezai ve hukuki sorumluluğu yüklenir. Yukarıda zikredilen tüm araçlar açısından Kiralayan konumundaki Kiralayan, iş hukuku anlamında işveren sayılmaz; Kiralayan kazalardan sorumlu tutulamaz. Araçta kaçak mal bulunması veya araçta bulunanların kaçakçılık mevzuatına göre sorumlu olmaları halinde finansal kiralama konusu mal müsadere edilemez. Taşıma aracının müsadere edilmesi durumunda bundan doğacak her türlü zarardan Kiracı sorumludur Mevzuat uyarınca Kiralayan ın herhangi bir şekilde sorumlu tutulması halinde Kiralayan ın Kiracıya rücu hakkı saklıdır Kiracı, mevzuatın kendisine yüklediği bütün yükümlere riayete,belgeleri temine, Kiralayan ın yaptığı finansmanı tahsis amaçlarına uygun kullanmaya ve bunları belgelemeye mecburdur. Kiralayan gereğinde, Kiracının defter ve belgelerini incelemeye veya masrafı Kiracıya ait olmak kaydıyla inceletmeye yetkilidir Kiracının, mevzuata veya vermiş olduğu taahhütlere riayetsizliği veya yanlış, eksik bilgi ve beyanlarda bulunması sebebiyle Kiracı nın Kiralayana ödemek zorunda kalabileceği tazminat, vergi, ceza, temerrüt faizi v.s. uygulanacak müeyyideler nedeniyle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanları, bunlardan başka Kiralayan ın teşviklerden veya vergilerden veya diğer imkanlardan uğradığı kayıpları Kiracı tazminle yükümlüdür Kiracının, temsilcisi olarak veya başka bir sebeple satıcı ile yapılmış bulunan satım sözleşmesini feshetmesi veya sözleşmeden dönmesi halinde; Kiralayan da bu Sözleşmeyi feshedebilir veya sözleşmeden dönebilir. Bu hallerde sözleşmeden ve Kanun dan doğan hakları saklı kalmak şartı ile Kiralayan Satıcıdan tahsil edemediği satış bedelini ve diğer giderlerini Kiracıdan talep etmek hakkına haizdir, Kiracı talep üzerine bunları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Madde 28. Kiralayan ın Sorumluluğu Kiralayan işlem ve eylemlerinde mutad dikkati gösterir. Kiralayan personelinin, muhabirlerinin veya işbirliği yaptığı kuruluşlarının ve üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurlarından ve kendi elinde olmayan nedenlerle meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir Kiralayan ın bütün işlem ve fiillerde özen gösterdiği kabul edilir, ispat yükü bunun aksini iddia edene aittir Sorumlu tutulabildiği durumlarda, münhasıran uğranılan maddi ve bilfiil gerçekleşmiş bulunan zararlardan sorumludur. Kar mahrumiyetinden ve manevi zarardan sorumlu değildir Kiralayan yardımcı ve ikame edilen şahısların borca aykırı fiillerinden sorumlu değildir sayılı kanun'un 25. maddesi saklıdır. Ancak Kiralayan tarafından mal bedeline ilişkin ilk ödemenin malın Kiracı tarafından kabulü halinde yapılacağında taraflar mutabıktır Kiralanan ın Kiracı ya teslim edilmesi ve zilyetliğinin devri aşağıda yazılan haller nedeniyle zamanında yahut hiç mümkün olmaz ise, Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kiralayan aşağıda yazılan haller nedeniyle ortaya çıkan teslim engelinin 60 (altmış) gün zarfında ortadan kalkmayacağını tesbit ettiği ve bu hususu Kiracı ya bildirdiği takdirde Sözleşme sona ermiş sayılacak ve Kiracı Kiralayan dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır Her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, sel, su baskını, deprem, kar, tipi, çığ düşmesi, buz, dolu, şiddetli yağmur, yıldırımdüşmesi, yangın ve her türlü tabiat olayları ile olumsuz iklim koşulları; Toplumsal olaylar, halk hareketleri, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri v.b. sebepler Savaş ve seferberlik hali, silahlı çatışma, sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası silahlı çatışma ve ayaklanmalar. 8

9 Her türlü kazai ve/veya icrai hüküm ve tasarruflar, satıcının alacaklıları tarafından veya kiralanan üzerinde hak iddia eden diğer üçüncü kişiler tarafından kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konulması veya Kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin idari, kazai veya icrai tasarruflarda bulunması, takiplere geçilmesi; Satıcının Kiralanan ı teslim etmemesi, satıcının acze düşmesi, iflas etmesi, konkordata ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya kiralananın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle Kiracıya ulaştarılamaması v.b. maddi olaylar ve engeller; Türk veya yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller, kamusal hüküm ve tasarruflar, Türk veya yabancı idari, icrai, kazai makam ve mercilerin, organların, örgüt ve ittifakların, hüküm ve tasarrufları engellemeleri, yasaklamaları, izin ve müsade etmemeleri, Kiralanan a el koymaları; Ancak yukarıda madde 28.6 da atıfta bulunulan haller Kiralanan ın teslim ve ziyetliğinin devrinden sonra meydana gelir ve bu haller nedeniyle Kiralanan Kiracı tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz bir hale gelirse, işbu Sözleşmenin yürürlüğü, geçerliliği ve hükümleri hiç bir surette etkilenmeyeceği gibi Kiracının işbu sözleşmeden doğan borç ve taahhütleri aynen devam edecektir. TEMİNAT Madde 29. Teminat Mevcut teminatlar riski karşılamaz hale geldiği takdirde Kiracı, ancak o tarihteki bakiye alacak toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla Kiralayan ın uygun göreceği nitelik ve miktarlarda ilave teminat vermeyi, teminatların değiştirilmesine muvafakat etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Kiralayan, 6361 sayılı kanun'un 31/2 maddesindeki hal olarak nitelenecek bu durum nedeniyle ek bir süre tanımaksızın sözleşmeyi tek yanlı olarak derhal feshetme hakkına sahip olacaktır Kanunlar ve Sözleşmeye göre teminatlara başvurma şartları doğduğu takdirde Kiralayan, menkuller ile alacaklar üzerindeki teminatları İcra ve İflas Kanunu hükümlerine tabi olmadan, istediği şekilde satmaya ve kuponları tahsile yetkilidir. SONA ERME Madde 30. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Kira Sözleşmesinin sonunda Kiracı, satın alma opsiyonundan yararlanmaması veya kira sözleşmesini bir başka süre için yenilememesi halinde kiralananı geri verecektir; bu durumda Kiralayan Kiracıya Kiralananın geri verileceği yeri belirtecek ve iadesiyle ilgili tüm masraflar Kiracı tarafından karşılanacaktır Eğer kiralanan beş gün içerisinde geri verilmezse, Kiralayan ın kiralananı geri alma hakkı saklı kalmak kaydıyla Kiracı, son kira tutarı kadar bir meblağı, Kiralayan a ödemek zorundadır Kiralanan, üzerine takılı bulunan veya ilave edilen tüm parçalar, ekler ve aksesuarlarla birlikte, normal aşınma toleransı dahilinde iyi ve çalışır durumda geri verilecektir. Eğer Kiralanan, Kira sözleşmesi boyunca Kiralayan ın ön izni olmaksızın değişikliğe uğratılmışsa, Kiralayan, kiralananın teslim edildiği tarihteki durumuna getirilmesini Kiracıdan talep edebilir Kiracı, kira sözleşmesi bitim tarihinden önce Kiralayan a bildirmek ve sözleşmede ön görülen fiyatlar fatura alınır alınmaz ödenmek kaydıyla, kiralananı sözleşme bitim tarihinde Madde 37.deki şartlar çerçevesinde satın alabilir veya belirlenecek şartlarla kira sözleşmesini yenileyebilir. Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmemiş olması kaydıyla bu opsiyonlar, Kiralayan tarafından Kiracıya tanınır Finansal Kiralama ile kiralanan mallar, temerrüt veya başka bir sebeple finansal kiralama sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşme süresinin sona ermesi ve Kiracının satın alma hakkını kullanmaması dolayısıyle Kiralayana geri dönmesi halinde yeniden finansal kiralamaya konu olabilir. Bu hüküm, Kiralayanın mülkiyetinde olup herhangi bir finansal kiralama dolayısıyle iktisap olunan ve bir eser sözleşmesi ile yaptırılmamış olan mallar için de geçerlidir. Madde. 31. Sözleşmenin Feshi Sözleşme, 4.5, 8.2, 8.3, 10.2., 17., 22., 23., 24., 25. ve 29. maddelerine aykırılık, malın tam hasara uğraması ve Kiracının haklı bir sebep olmaksızın malı teslim almaması veya kabul etmemesi halinde, herhangi bir süre verilmeksizin Kiralayan tarafından feshedilebilir. Bu hallerde Kiracı, 6361sayılı kanun'un 33. maddesine göre belirlenecek tazminatı derhal Kiralayan a ödemekle yükümlüdür. Malın geriye teslimi ile ilgili 34. madde hükmü saklıdır. Bu hüküm sözleşmenin süre verilerek feshi halinde de uygulanır Kiracının başka bir şirketle birleşmesi, işletmenin veya mal varlığının devri, ölümü, Kiracının tüzel kişi olduğu hallerde feshedilmesi veya infisahı, iflası, aleyhine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, ödemelerini tatil etmesi, yurt dışına kaçması, adresinde bulunamaması, ödeme güçlüğüne düşmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya sözleşmede yer alan diğer hükümlerin herhangi birinin Kiracı tarafından ihlali veya ödenmesi gereken herhangi bir tutarın ödenmemesi veya eksik ödenmesi hallerinde Kiralayan 10 gün süre vererek Sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde Kiracı Kiralayandan hiçbir ad altında herhangi bir talepte bulunamaz. Kiralayan ın Sözleşme den ve mevzuattan doğan hakları ve tazminat talepleri saklıdır. Kiracının iflası halinde Kiralayan, Sözleşmeyi feshederek 6361 sayılı kanun'un 33. maddesine göre belirlenecek tazminatı iflas masasına alacak yazdırabilir Sözleşmenin Kiralayan tarafından sona erdirilmesi halinde, Kiracı herhangi bir kira bedelini geri isteme hakkına sahip değildir. Bu takdirde Kiracı, malın iadesi yükümü yanında, Kira sözleşmesinin bitimine kadar ödenmemiş bakiye Kira bedelleri tutarına, ödeme planının sonunda yer alan satın alma opsiyonu tutarının ilavesi neticesi bulunacak miktarı Kiralayan a defaten ve nakden tazminat olarak ödemek yükümlülüğü altında olduğu gibi, Kiralayan ın bunu aşan zararından da sorumludur. Kiracı kiralananı, Kiralayan tarafından tayin edilen yerde ve kendi masrafları dahilinde geri verecektir. Kira sözleşmesinin sona erdirilmesi sırasında ortaya çıkacak tüm masraflar ile vergi, resim ve harçlar Kiracıya aittir. Bunlar Kiralayan tarafından ödenmişse, onun talebi üzerine Kiracı nakden ve defaten ödeyecektir Kira sözleşmesinin bu madde hükümleri çerçevesinde Kiralayan tarafından sona erdirilmesi üzerine Kiralayan ile Kiracı arasında yapılmış bulunan diğer tüm kira sözleşmeleri de, işbu kira sözleşmesinde yer alan hükümler uyarınca Kiralayan tarafından sona erdirilebilir. Kiralananın tahrip olması nedeniyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda sözleşmenin 24.maddesi hükümleri uygulancaktır sayılı Kanunu nun 31. ve 33. maddeleri saklıdır. Madde 32. Sözleşmeden Dönme Kiralayan mevzuatın hükümleri veya Kiralayanın Kiracı tarafından teminini şart koştuğu veya malın niteliği ve özelliğinin gerektirdiği bütün izinlerin, ruhsatların, onayların tasdikli birer örneğini Kiralayana ibraz ve tevdi veya, 9

10 32.2. Kiralayan tarafından talep edilecek teminatları temin ve Kiralayanın tasarrufuna teslim etmediği takdirde yahut, Satıcının malı süresinde teslim etmemesi halinde, Kiralayan Kiracıya herhangi bir ihbara gerek olmaksızın sözleşmeden dönebilir. Bu durumda Kiracı; Kiralayandan herhangi bir talepte bulunma hakkı olmadığını şimdiden kabul eder. Kiralayanın, sözleşmeden dönme sebebiyle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararları ve yaptığı masrafları Kiracı, temerrüt faizi ile birlikte Kiralayanın ilk ihbarında nakden ve defaten tazminle mükellef olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Madde 33. Maldaki Zararın Tazmini Sözleşme hangi sebeple sona ermiş bulunursa bulunsun Kiracı, doğuş sebebi ne olursa olsun, Malda husule gelen hasarı, Maldaki bozukluğun veya ayıbın verdiği zararı ve olağan sayılmayacak değer eksilmesini derhal tazmine mecburdur; tam hasar halinde sözleşmenin nci maddesi uygulanır. Madde 34. Malın İadesi Yükümü Sözleşme ne sebeple sona ermiş veya erdirilmiş bulunursa bulunsun, Kiracı veya onun halefleri Malı, hasar ve masrafları kendilerine ait olmak üzere Kiralayan a Kiralayan ca uygun görülen yerde, Kiralayan ın teslim ihbarından itibaren 5 gün içinde iade eder. Bu süre zarfında mal iade edilmediği takdirde, Kiralayan malı bizzat geri almak için hasar ve bütün masrafları Kiracıya ait olmak üzere her türlü teşebbüste bulunabilir. Malın iadesinde vuku bulacak gecikmeden doğan sorumluluk Kiracıya aittir. Madde 35. Toplam Kiralama Bedeli 35.1 Bu finansal kiralama sözleşmesine konu olan mal/mallar için Kiracının Kiralayan a olan toplam kira borcu Ek:4 de tesbit edilmiştir. Kiracının, Kiralayan ın her ne sebep ve surette meydana gelirse gelsin mevcut ve/veya ileride doğabilecek alacaklarını, ödemekle yükümlü olduğu ve gerek işbu sözleşme ve gerekse bu sözleşmenin ayrılmaz eki ve tamamlayıcı parçasını oluşturan ek sözleşmelerden kaynaklanabilecek edim ve/veya ödemeleri ile mahsup yahut takas edemez. Kiracı, herhangi bir nedenle Kiralayan dan bir talepte bulunsa dahi, ancak yukarıda belirtildiği surette bu edimlerini ifayı müteakip herhangi bir hakkını ileri sürebilir Sözleşmenin imzalanmasından sonra malın satıcıdan teslim alınamamış olması nedeniyle fiyatında oluşacak artış neticesi ortaya çıkacak olan fiyat farkı ile malın ithali nedeniyle doğabilecek her türlü masraflar ve kur farklarını, kira sözleşmesi ile üzerinde anlaşılan para cinsi, kur ve oranı ile bağlı olmaksızın Kiralayanın belirleyeceği para cinsi kar oranı ve kur haddi üzerinden Kiracı peşin ve nakden ödeyeceğini, dilerse Kiralayanın tek taraflı seçimi ile ödeme takviminin vadesi henüz gelmemiş olan kısmına Kiralayanın belirleyeceği şekilde dağıtılabileceğini Kiracı kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 36. Satın Alma Bedeli Kiralanan malların Kiracı tarafından satın alınması söz konusu olduğunda; Kiracı, tüm kira bedelleri ve her ne sebeple meydana gelmiş olursa olsun tüm temerrüt faizi, kur farkı, sigorta prim borcu vesaire fer i borçlarıyla ilgili olarak ibra edilmeden, satın alma talebinin Kiralayan ca işleme konulmayacağını kabul ve beyan eder Sözleşme süresinin sonunda sözleşmede belirtilen bütün şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla, kiralama konusu mallar Ek:2 Kira ödeme planında belirtilen Satın alma bedeli karşılığında Kiracıya satılacaktır Finansal Kiralama Konusu malların mülkiyetinin Kiracıya devrinden doğabilecek bütün giderler teslim masrafları, vergiler, harç ve ücretler Kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın tescile tabi mallardan olması halinde iş bu sözleşmenin 36.4 maddesinde kararlaştırıldığı üzere gerekli işlemlerin ikmaliyle mülkiyetin Kiracıya intikal ettiğini kabul etmişlerdir Kiracı, kiralama konusu malları, sözleşme süresi sonunda Kiralayan ın Kiracıyı ibra ettiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde satın almaması halinde derhal Kiralayan a iade etmek zorunda olup Kiralayan kiralama konusu malları herhangi bir üçüncü şahsa satmakta, kiralamakta serbesttir.ayrıca Kiralanan'ın tescile tabi mallardan olması durumunda ise taraflar, Kiracının satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde kullanmaması, malın da iade edilmemiş bulunması,kiracı'ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde bulunamamış olması durumunda Kiralayanın'ın tek taraflı olarak Kiralanan'ın mülkiyetinin Kiracıya devrine ilişkin tüm devir işlemlerini yapma,bu amaçla ilgili sicillere tek taraflı taleplerde bulunma,sonuçlandırma hakkını serbestçe kullanabileceğini kararlaştırmışlardır. Madde 37. Değişiklik Bu sözleşme sadece her iki tarafın da imzasını ihtiva eden yazılı sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bu madde kapsamındaki değişiklikler, Kiralayan ın krediyi tesis eden komitesinin onayına tabi olup, Kiracının talebi doğrultusunda komite onayından geçen değişikliklerde, 350.-TL/(Üçyüzelli-Türk Lirası) işlem maliyet bedeli Kiracı tarafından defaten ödenecektir. Ayrıca, değişiklikle ilgili her türlü vergi, harç ve masraflar da Kiracıya aittir. Madde 38. Diğer Şartlar İşbu Finansal Kiralama sözleşmesi 38 madde ve ( 8 ) adet ekten oluşmuştur. 10

11 TÜRKİYE CUMHURİYETİ T.C......NOTERİ Noter Ad Soyad Adresi Tel (A)Y.NO.:... Tarih: ) diye sözlerini bitirdiler. Verilen bu takrir okunması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların gerçek istekleri olduğunu bildirmeleri üzerine işbu sözleşmenin altı ilgililer ile tarafımdan imza edilerek mühürlendi. İLGİLİLER: KİRALAYAN : ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. KİRACI : ABC LİMİTED ŞİRKETİ namına münferiden FİRMA YETKİLİSİ ADI K/U Dayanak: ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ne ait imza sirkülerinin tetkikinden mezkur şirketi. in temsile yetkili olduğu görüldü. 11

12 EK :1 ÖZEL ŞARTLAR MÜŞTERİ Adı Soyadı / Ticari Ünvanı : ABC LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni İkametgahı Ticaret Sicil No. Vergi Dairesi ve No. KİRALANAN KİRALANANIN YERİ : SARAY MAH.NO:10 ÜMRANİYE -İSTANBUL : 10 İSTANBUL Tic.Sic.Mem. : İSTANBUL V.D : EK 3 te belirtilen mallar. : SARAY MAH.NO:10 ÜMRANİYE -İSTANBUL SATICI / LAR :XYZ A.Ş. TEMİNAT : KEFALET, BAĞIMSIZ MÜTESELSİL KEFİLLER 12

13

14 EK : 2 ÖDEME PLANI KİRALAYAN : ASYA KATILIM BANKASI A.Ş KİRACI : ABC LİMİTED ŞİRKETİ KİRALANAN : EK 3DE BELİRTİLEN MAL/MALLAR TOPLAM FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ TL + KDV(%1) ÖDEME ŞEKLİ : AYLIK DÖNEM SONU SÖZLEŞME NO TA : 2013 / FK 0500 TARİH DÖNEM TOPLAM TAKSİT TL TOPLAM TL * Yukarıdaki kira tutarlarına cari oranda KDV eklenecektir. (Şu anda finansal kiralama işlemlerinde uygulanmakta olan KDV oranı % 1 KDV dir.) *Gerçekleşen maliyetler üzerinden yeniden düzenlenecek olan kesinleşen ödeme planı taksitlerin içindeki Anapara + Kar dağılımı ile aktifleştirme bedeli noter aracılığıyla Kiracıya bildirilecektir. * Ödemelerin şekli Ek.5 doğrultusundadır. Ödeme şekli Banka havalesi ise yukarıdaki ödeme tarihlerinden bir iş günü önce saat e kadar havale yapılır. Ödemeler, Kiralayanın ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. MERKEZ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ No.lu TL sı hesabına yapılır. Satın alma bedeli TL dir Yukarıdaki kira ödeme günlerinin resmi tatil günlerine rastlaması halinde; kiraların tatil gününden bir önceki iş günü valör kazanacak şekilde yukarıdaki hesaplara yatırılması zorunludur. *Yukarıdaki ödeme planında anapara olarak belirtilen değer üzerinden Kiracı ilgili dönemlerde kullanma hakkına istinaden amortisman ayıracak, ayrıca Kiracı, aynı ödeme planında belirtilen kar, faiz v.s. nam altında yaptığı ödemeleri gider olarak muhasebeleştirecektir. 13

15

16

17 EK-3 MALIN CİNSİ ADEDİ!!! BU EK YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU MAL/LARIN PROFORMA FATURA/LARI KONULACAKTIR.!!!!!! BU EK YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU MAL/LARIN PROFORMA FATURA/LARI KONULACAKTIR.!!!!!! BU EK YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU MAL/LARIN PROFORMA FATURA/LARI KONULACAKTIR.!!!!!! BU EK YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU MAL/LARIN PROFORMA FATURA/LARI KONULACAKTIR.!!!!!! BU EK YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU MAL/LARIN PROFORMA FATURA/LARI KONULACAKTIR.!!! 14

18 EK - 4 TOPLAM FİNANSAL KİRALAMA BEDELİNİN HESAPLAMA TARZI Borçlu : ABC LİMİTED ŞİRKETİ Adres : SARAY MAH.NO:10 ÜMRANİYE -İSTANBUL Baz Maliyet : TL. Yıllık Kullandırım Kar Oranı : % 9,58 ( TL para cinsinden ) Finansal kiralamaya konu ekipmanın baz maliyet bedeli TL (Y/ yüz bin TL.) baz maliyete göre hesaplanmıştır. Söz konusu baz maliyette meydana gelebilecek lehte veya aleyhteki farklar ilk kira ödeme tarihinde tediye ve tahsil yoluyla giderilecektir. Finansal Kiralama konusu malın, toplam finansal kiralama bedeli Katma Değer Vergisi hariç maliyet TL. (Y/ yüzon bin TL.) + %1 KDV finansal kiralama bedeli olarak hesaplanmıştır. Kira ödemeleri işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşmeye konu mal bedelinin satıcıya ödendiği tarihte başlayacak, Toplam 24 ( yirmidört ) taksitte olmak üzere 24 ayda ödenecektir. Baz maliyet dışında kalan; her türlü kur farkı, gerek malın alınmasında, gerek satım öncesi ve sonrasında ortaya çıkacak Garanti Mektubu Komisyonları, Banka, İthalat, Noter, Döviz transfer giderleri, v.s. gibi diğer tüm giderler Kiracıya aittir. Kiracı bu giderleri, ödenme tarihlerinde Kiralayan ın yapacağı talep üzerine derhal nakden ve defaten ödeyecektir. Kiralayan dilerse bu harcama tutarlarını Baz maliyet üzerine ilave edecek, oluşacak yeni baz maliyet üzerinden yeni kira ödeme planı tanzim ve imza olunup uygulanacaktır. Toplam kiralama süresi olan 2 ( İki ) yıldan önce sözleşmenin Kiralayanın feshi ile son bulması halinde, toplam kiralama bedeli ile sözleşmenin feshi tarihine kadar Kiracı tarafından ödenmiş bulunan bedel arasındaki fark, Kiracı tarafından Kiralayan ın yazılı talebi üzerine derhal nakten ve defaten ödenir. Halen yürürlükteki mevzuata göre vergi ve teşvik uygulamalarında meydana gelecek değişikliklerin toplam kira bedelini % 10 a kadar (10 dahil) etkilemesi durumunda Kiracı lehine olan farklar Kiracının borçlarına mahsup edilir, Kiracı aleyhine olan farklar Kiracı tarafından Kiralayan a derhal nakden ve defaten ödenir; kira bedelini % 10 u aşan miktarda etkilemesi halinde ise toplam bedel yeniden hesaplanır, hesaplanan yeni bedelle eski bedel arasındaki pozitif yada negatif fark kalan kira bedellerine yansıtılır. * Kira ödemeleri işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak Ek:2 Kira ödeme tablosunda gösterilen şekilde yapılacaktır ve işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak mal bedelinin satıcıya ödendiği tarihte başlayacaktır. Kira ödemeleri, Kiralayan ın ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. MERKEZ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ no.lu TL hesabına, TL olarak yatırılacaktır. * Belirtilen tüm kira ödemelerinde cari oranlar üzerinden katma değer vergisi ilave edilecektir. * Kiracının taksitleri, sigorta primleri ve diğer borçlarının ödemede temerrüde düşmesi halinde; Kiralayan Kiracının yapacağı ilk ödemeyi ve/veya takip eden diğer ödemeleri, anapara temerrüt faizi, komisyon, masraflar gibi kendisinin uygun gördüğü herhangi bir borcuna mahsup hakkına sahiptir. * Kiracı firmaya ait Yatrım Teşvik Belgesinin kiralayana devrinin gerçekleşmemesi durumunda gümrükte ödenecek olan KDV,Gümrük Vergisi kiracı firmadan peşinen tahsil edilecektir. * Kiracı firmaya ait Yatrım Teşvik Belgesinin kiralayana devri ile ilgili oluşacak olan masraflar kiracı firma tarafından ödenecektir. * Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılamaması durumunda, ilgili mercilerce tarafımıza uygulanan istisnalerın tahsil edilmesi gündeme gelir ise; doğmuş ve doğabilecek tüm yükümlülük kiracı firmaya ait olduğunu, bu bedelleri cezaları ile birlikte talep edildiği anda nakden ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ye ödeyeceğini kiracı kabul eder. * Teşvik Belgesinin devredilememesi durumunda kiralayan ödeme planını tek taraflı olarak revize etme hakkına sahiptir. 15

19

20

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar...

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar... SOZL. NO:... TARAFLAR: Bir taraftan A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan... (aşağıda kısaca KİRACI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan...(hepsi

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri GAYRETTEPE MAH. YENER SOK. N:1 K:2-3 BEŞİKTAŞ 34353 İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 267312.sicil

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı