!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!"

Transkript

1 !!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! * AYRICA EK 3 YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU PROFORMA FATURA/LAR EKLENECEKTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ T.C.... NOTERİ (A)Y.No.:... Noter Ad Soyad Tarih: Adresi Tel ÖRNEKTİR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ********************************************************************************************************* Aşağıda Mühür ve imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği selahiyetleri haiz... NOTERİ Noter Ad Soyad yerine imzaya yetkili.(noter Adresi) adresindeki dairemde vazife görmekte iken yanıma gelenler T.C. Beyoğlu 4.Noterliğinden tanzim ve tasdikli.tarih ve. Yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.(KİRALAYAN) Adına vekaleten hareket eden... Nüfus İdaresinden... nedeni ile... tarih,... kayıt,... seri no,... T.C.Kimlik No ile verilme fotoğraflı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre;... ili,...ilçesi, Köy/Mah,... cilt,... aile sıra no,... sıra no.larında kayıtlı bulunan, (Doğum Tarihi) (Doğum Yeri) doğumlu... ve... oğlu YETKİLİ ADI ile... Nüfus İdaresinden... nedeni ile... tarih,... kayıt,... seri no,... T.C.Kimlik No ile verilme fotoğraflı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre;... ili,...ilçesi, Köy/Mah,... cilt,... aile sıra no,... sıra no.larında kayıtlı bulunan, (Doğum Tarihi) (Doğum Yeri) doğumlu... ve... oğlu YETKİLİ ADI ile KİRACI sıfatıyla hareket eden ABC LİMİTED ŞİRKETİ firması namına münferiden hareket eden kimlik dökümü yapılan FİRMA YETKİLİSİ ADI ile bu sözleşmeyi BAĞIMSIZ MÜTESELSİL KEFİL olarak asaleten imzalamak isteyen kimlik dökümü yapılan bana müracaatla düzenleme şeklinde akdolunan bir Finansal Kiralama Sözleşmesi düzenlenmesini istediler. Kendilerinin gösterdikleri kimliklerinden adı geçen kişiler olduklarını ve bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu gördüm. Şu suretle söze başladılar :!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP YUKARIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! 1

2 FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Numara : 2013 / FK 0500 Bir taraftan Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. (işbu sözleşme ve eklerinde Kiralayan şeklinde anılacaktır.) ile Diğer tarafı teşkil eden SARAY MAH.NO:10 ÜMRANİYE -İSTANBUL adresinde mukim ABC LİMİTED ŞİRKETİ( işbu sözleşme ve eklerinde Kiracı şeklinde anılacaktır. Kiracıların birden fazla olmaları halinde de Kiracılar diye anılırlar.) arasında aşağıdaki şartlarla bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Madde 1.Tanımlar Sözleşme : Kurum la yukarıda belirtilen Kiracı arasında imzalanan işbu finansal kiralama sözleşmesi. Kira Bedeli : Bu sözleşme gereğince Kiracının ödeyeceği ve EK:2 deki ödeme planında gösterilen bedeller olup toplam finansal kiralama bedelinin hesaplama tarzı Ek.4 de belirtilmiştir. Satın Alma Bedeli : Kiralanan malların Kiracı tarafından satın alınması söz konusu olduğunda, tüm kira bedelleri dışında ayrıca ödenmesi gereken bedel. Satın alma hakkı devir ve temlik edilemez. Mal (Kiralanan): Sözleşmenin konusunu teşkil eden ve EK:3 de yer alan fatura/proforma fatura liste konusu mallar. Satıcı/Yapımcı/Temsilcisi/Montajcı: İşbu sözleşmenin Ek:1 özel şartlar bölümünde belirtilen Firma/lar. Teminat : Bu sözleşme gereğince alınmış olan ayni veya şahsi bütün teminatlar. Malın Tesellümü (Kabulü) için yetki belgesi : Malın satıcıdan Kiralayan adına teslim alınması için Kiralayan tarafından Kiracıya verilmiş Ek:6 daki belgeler. Tesellüm ve Kabul Belgesi : Malın satıcısı veya satıcı temsilcisi veya Kiralayan yahut Kiralayan ın temsilcisi tarafından Kiracı ya teslimine ilişkin, Kiracı ve teslim eden tarafından imzalanan ve Kiracı tarafından hemen Kiralayan a verilmesi gereken belge (Ek:7) Tam Hasar : Malın, sebebi ne olursa olsun harap olması, yanması, kaybolması, müsaderesi, mala el konulması veya eski hale getirilmesi amacıyla yapılacak bir tamiri kabul etmez veya buna değmeyecek durumda bulunması. Sigorta Şirketi: ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.,IŞIK SİGORTA A.Ş. acenteliği Kiralananın yeri : İşbu sözleşmenin Ek 1 özel şartlar bölümünde belirtilen yer. Madde 2. Konu Bu sözleşmenin konusu, Mal ınişbu sözleşme, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kiracıya, yine bu sözleşmenin amacına uygun bir tarzda ve özenle kullanması için finansal kiralanmasıdır. Madde 3. Süre Kiralanan Kiracıya, işbu sözleşme hükümleri gereğince, Tesellüm ve kabul Belgesinin Kiralayan (veya temsilcisi yahut Satıcı, Satıcı temsilcisi)ve Kiracı tarafından imzalandığı tarihten itibaren 2 yıllık bir süre için kiralanmıştır. Madde 4. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 4.1. Sözleşme aşağıda 4.5. fıkrada gösterilen şartların tümünün gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girer. Şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi veya gereği gibi gerçekleşmemesi halinde, Sözleşmenin hiçbir hükmü geçerlilik kazanmaz Şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde Kiralayan bu şartın yerine getirilmesi için 10 günlük kesin süre verir, bu süre sonunda da mezkur yürürlük şartı tahakkuk etmemişse veya bu arada başka bir yürürlük şartı/şartları geçerliliklerini yitirmişse, Kiralayan Sözleşmenin hüküm ifade etmediğini ve bütün hükümleri ile ortadan kalktığını bildirmek hakkına sahiptir Sözleşmenin imzasından veya özel şartlarda öngörülen tarihten itibaren 1 (Bir) ay içinde yürürlük şartlarının tümü gerçekleşmemişse, Kiralayan bir haftalık süre vererek Sözleşmeden dönebilir Sözleşmenin yürürlüğe girmemesi, bütün hükümleri ile ortadan kalkması halinde Kiracı hiçbir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. Bu halde sözleşme giderleri ile Kiralayan tarafından yapılan diğer her türlü giderler, Kiralayan ın yapacağı yazılı bildirim üzerine Kiracı tarafından derhal ödenir Sözleşmenin yürürlük şartları şunlardır: Kiracının mala ilişkin proforma faturayı kabul ettiğini, uygun bulduğunu, bu proforma faturanın gerekli bütün unsurları içerdiğini ve bu hususlara ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayacağını belirterek imzalaması, Malın Kiralayan a satılacağı konusunda, Malın cinsini, fiyatını, kalitesini, özellik, nitelik ve sayısı ile fiyat ve teslim şartlarını ve Malın satımına ilişkin sözleşmenin, Malın Kiracı tarafından kabul edilip Malın Tesellüm ve Kabul Belgesini kayıtsız şartsız imzalayıp Kiralayan a teslim etmesi taliki şartına bağlı olarak geçerli olacağı ve herhangi bir ödemenin bu şartın gerçekleşmesinden sonra yapılabileceğine ilişkin bir ön sözleşmeyi veya Kiralayan ın temsilcisi olarak doğrudan Sözleşmeyi Satıcı ile imzalaması, Kiralayan tarafından istenilen belgeler ile teminatların Kiralayan a teslim edilmiş/verilmiş bulunması Malın tapu ve gemi siciline şerh verilmesi veya özel siciline tescil edilmiş olması veya bunlar için gerekli taahhüdün verilmiş bulunması Bu Sözleşme ile finansal kiralama konusu olacak yatırım (Mal) ile ilgili Kiracıya Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tanınmış bulunan bütün teşviklerin aynı merci tarafından Kiralayan a tanınarak Kiralayan adına teşvik belgesine bağlanması, yatırım (Mal) için Kiracı tarafından henüz teşvik belgesi alınmamış olup Kiracı Kiralayan ile birlikte başvuruda bulunacaksa başvurunun sonuçlanıp yatırımın (Mal) Kiracı ve Kurum adına ayrı ayrı teşvik belgesine bağlanmış bulunması Bu Sözleşme ile finansal kiralama konusu olacak yatırım (Mal) ile ilgili Kiracıya Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tanınmış bulunan bütün teşviklerin aynı merci tarafından Kiralayan a tanınarak Kiralayan adına teşvik belgesine bağlanması, yatırım (Mal) için Kiracı tarafından henüz teşvik belgesi alınmamış olup Kiracı Kiralayan ile birlikte başvuruda bulunacaksa başvurunun sonuçlanıp yatırımın (Mal) Kiracı ve Kurum adına ayrı ayrı teşvik belgesine bağlanmış bulunması. Madde 5. Beyanlar 5.1. Kiracı ile Bağımsız müteselsil kefiller; Kendilerinin işbu sözleşme Ek:1 özel şartlar bölümünde belirtilen adreste ve ticaret sicil numarasında kayıtlı, kanunlara uygun olarak kurulmuş, faaliyet halinde olduklarını; Sözleşme ile ilgili işlemde kullanılan/kullanılacak olan, kıymetli evrak, belge, taahhütname, kefalet veya teminatın verilmesi, imzası, ifası ve tevdiinin, çalışma, faaliyet konuları ile yasal yetkileri içinde bulunduğunu, bunlar için gerekli bütün kanuni işlemlerin yapılıp izinlerin alındığını; resmi ve özel makamlara verilen belge ve taahhütlerin geçerli ve gerçek olduğunu; kanuni, yargısal, sözleşmesel bir kısıtlamanın veya sınırlamanın ne işlemler ne de kişilikleri açısından mevcut bulunmadığını; 2

3 5.2. Kiralayan a verdikleri mali tabloların genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre hazırlandığını ve o tarihteki mali sonuçları tam olarak yansıttığını; gerçekleşmesi şarta bağlı da olsa, gösterilmeyen bir pasif veya fiktif bir aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif veya pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını, tevdi edilen belgenin hazırlanma tarihinden bu yana mali sonuçlarda olumsuz bir değişiklik meydana gelmediğini, beklenilmediğini, Başvuru formundaki beyan ve bilgilerin doğru olduğunu, 5.3. Herhangi bir temerrüt hali veya ihtarname ya da süre dolması sonucu temerrüde yol açacak bir durumun bulunmadığını, aleyhlerine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, ödemelerin tatili, konkordato veya iflas halinin mevcut bulunmadığını ve beklenilmediğini, 5.4. Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin, (diğer ilişkilerden doğan borçlar da nazara alındığında) ödeme güçlerinin içinde bulunduğunu, Kiralayan ın yazılı muvafakati olmadan mali güçlerini aşan bir mükellefiyete girmeyeceklerini, beyan kabul ve taahhüt ederler. Madde 6. Ehliyetsizlik ve Sınırlı Ehliyet 6.1. Kiralayan Kiracı, kefiller, temsilciler, vekiller ve teminat verenler başta olmak üzere hiçkimsenin ehliyeti hakkında soru sormak, araştırma yapmak veya yetkili makamların veya kişilerin izinleri olup olmadığını incelemekle yükümlü değildir; ancak isterse bu araştırmaları yapabilir. 6.2.Kiracı; temsilcisinin, vekilinin veya üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinden veya sınırlı ehliyetinden veya herhangi bir sınırlama ve men den doğan bütün zararı kendisi taşır, bütün sonuçlar ona aittir. 6.3.Ehliyette, tasarruf temsil yetkisine vuku bulacak bütün değişiklikleri Kiracı noter vasıtasıyla Kiralayan a bildirmemişse, bunlardan doğacak zararı kendisi yüklenir, bütün sorumluluklar ve sonuçlar ona ait olur. Madde 7. İmza Yetkileri, Belgelerdeki Sahtelik ve Tahrifat 7.1. İmza yetkilerinde, vekalet veya diğer belgelerdeki değişiklikleri, Kiralayan a imza karşılığında verildiği tarihten itibaren nazara alınır; Yoksa bunların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde veya herhangi bir yerde ilanı, Kiralayan a karşı ileri sürülebilmesi hakkını Kiracıya vermez Vekaletnamelerin veya diğer belgelerin sahteliğinden ve tahrifatından Kiracı sorumludur. Kiralayan tahrifat ve sahtelik araştırması yapmaya yetkili, ancak yükümlü değildir Kimlik incelemesinde Kiracı nın veya temsilcisinin Kiralayan nezdinde atılmış imzaları esas alınır. Kiralayan başka kimlik araştırması yapmakla zorunlu olmayıp isterse bu araştırmaları yapmaya yetkilidir. Madde 8. Kiracının Hukuki ve Mali Yükümlülükleri İşbu Sözleşme ye ve işbu Sözleşme nin düzenlenmesine, imzalanmasına, yürürlüğe girmesine, yürürlükte kalmasına, uygulanmasına, sona ermesine, feshine, infisahına, tasfiyesine; veya Kiralanan ın aynına bağlı olarak faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, işletilmesine, kullanılmasına her türlü tasarrufuna; veya Kiralanan ın Satıcı veya İmalatçıdan iktisabına ve tesellümüne ve Kiralayan dan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabına; veya kira ilişkisinin tasfiyesine; Kiralanan ın iade ve teslimi ile Kurum un ibrasına ilişkin olarak; 8.1. Bütün Bakanlıklar, resmi makamlar, merciler, daireler, mülki ve idari amirlikler, kamu kurum ve kuruluşları iktisadi devlet teşekkülleri, iştirakleri, müesseseleri, ortaklıkları, fon idareleri ve yönetimleri, mahalli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı idareler, makam ve merciler, daireler, zabıta, sağlık kuruluşları, polis, jandarma ve diğer kolluk ve güvenlik kuvvetleri, sağlık ve sosyal yardım makamları, çalışma, iş güvenliği, sosyal sigortalar kuruluşları savcılıklar,hakimlikler, adli ve idari kaza organları, icra ve iflas daireleri, ticaret sicil memurlukları, gümrük idareleri, kambiyo mercileri, meslek odaları ve kuruluşları, noterlik, gemi ve tapu sicili memurluklarından hangi neden, sebep, kanuni zorunluluk, ihtiyaç ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken veya yerine getirilmesi icap eden her türlü taahhüt, izin, onay, tasdik, tescil, belge, ruhsat, şerh, terkin, kayıt ve bunların temdit edilmesi, uzatılması yenilenmesi, devredilmesi, tashihi, suret tanzimi ve tasdiki, bütün bu amaçlar için gerekli müracaatların yapılması, işlemlerin takibi ve intacı, evrak, belge, dosya tanzim edilmesi ve Kiralayan a ibrazı, tevdi ve teslimi zamanında, tam ve gereği gibi bütün mevzuata usul ve esaslara tamamen uygun ve eksiksiz bir biçimde Kiracı tarafından icra ve ifa edilecektir Sözleşme konusu Kiralanan ın iktisap edilmesi, kullanılması, işletilmesi, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi, satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabı nedeniyle Kiracı; sözleşmenin imzalanmasından önceki yahut sonraki herhangi bir dönemde, finansal kiralama konusu malın incelenmesi ve iadesinden, değiştirilmesinden malın Kiracıya teslim edilmiş olması şartı ile bağlı olmaksızın, hangi sebep şekil ve gerekçe ile olursa olsun, ödenmesi gereken ve malın aynına bağlı olsun veya olmasın, ayni veya şahsi teminat tesisinden, tescilinden, kaldırılmasından, değiştirilmesinden doğacak her türlü giderlerin, yatırım, kiralar, fesih tazminatı v.b. üzerinden tahakkuk ettirilecek her tür ve kategoride, vergi (Net Aktif vergisi, Ekonomik Denge Vergisi, Emlak vergisi ve Motorlu Araçlar Vergisi ile bunlara ek vergiler ve benzeri harç, resim, katılma payı, fon, prim, aidat, muayene, tespit, nakliye, ihbar, ihtar protesto, ibraz ve tahsil masrafları ve komisyonları ile tazminat, cezalar ve ödemelerin, limiti aşan maliyet farklarının; bunlara, Kiralayan dışındaki merci, makam, daire ve kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen faiz ve temerrüt faizi nin, ilama bağlanmış veya yargı yolu ile takip edilen veyahut tahkim sonucu kesinleşen her nevi asli ve feri borçların,masrafları ile birlikte,kendisi tarafından,kiralayanın ilk yazılı bildiriminden itibaren 7(yedi) gün içinde,ödeme tarihine kadar işbu sözleşmede öngörülen temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi v.s.fer ileri ile birlikte nakden ve defaten ödeneceğini ve her ne nam altında olursa olsun çıkabilecek yeni vergi,harç ve masrafların dahi bu kapsamda olduğunu,ödememe halinin işbu sözleşmenin Kiralayan tarafından haklı nedenle fesih sebebi oluşturduğunu,tüm bu hususlardaki itiraz ve dava haklarından şimdiden gayrikabili rücu olarak feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder Kiracı Sözleşme konusu Kiralanan ı, kısmen de olsa Ek:1 özel Şartlarda belirtilen yerden Kiralayan ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere nakledemez. Kiralayanın izni halinde taşıma esnasındaki tüm sorumluluk, masrafları ve hasar Kiracıya aittir. Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülmeyecek malların hareket tarihi ve güzergahı belirtmek sureti ile Kiracı tarafından Kiralayan a ihbar edilecek, Kiralayan ın yazılı izni alınacaktır. Kiracı nın işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine herhangi bir şekilde uymaması,bunlara ilaveten kiralayana haber vermeden iş yeri adresini değiştirmesi, işyerini kapatması, işlerini tatil etmesi, posta-telefon vs. dahil haberleşme vasıtalarıyla dahi kendisiyle irtibat kurulamaması, çek ve senetlerinin yazdırılıp protesto edildiği istihbaratınınalınması, kendisi veya grup-iştirak şirketleri aleyhine İhtiyati Haciz veya İcra Takibi talebinde bulunulması, iflasının istenilmesi, konkordato ve İcra İflas Kanunu 179. madde ve TTK. kapsamında iflasın ertelenmesi prosedürüne başvurulması vb. hallerinde, bunlar, 6361 sayılı Kanununun 31/2 Maddesi nde sayılı hallerden kabul edilir ve Kiralayan a işbu sözleşmeyi derhal tek yanlı olarak fesih etme ve iş bu sözleşme nin fesihle ilgili hükümlerini uygulama yetkisini verir. Kiracı işbu Madde de belirtilen yükümlülüklerini tam ve gereği gibi kusursuz bir biçimde yerine getirmediği takdirde Kiralayan ın uğrayacağı bütün zararları derhal tazmin etmekle yükümlü olup gerektiğinde Kiralayan ın ibrasını temin etmek mükellefiyeti altındadır. İşbu Madde de belirtilen bütün 3

4 işlemler ve belgeler, ekleri tamamen Kiracı nın sorumluluğu altında olup, Kiracı nın beyanları, taahhütleri, işlem ve tasarrufları, muamelatı, icraatı ile ilgili Kiralayan ın hiç bir nam altında ve hiç bir nedenle borç, sorumluluk ve mükellefiyeti olmayacaktır. Madde 9. Kira bedellerinin Ödenmesi 9.1. Ek:2 Ödeme planında kararlaştırılmış olan kira ödemeleri ödemenin yapılması gereken tarihte valör kazanacak şekilde, finansal kiralama sözleşmesi ekinde yer alan Ek:2. ödeme planında açıkça belirtilen ilgili hesaba nakden ve defaten yatırılacaktır Her kira ödemesi için dekont düzenlenecek ve bu kira bedeline dekontun kesildiği tarihte geçerli olan oranda Katma Değer Vergisi eklenecektir Ödeme planının yabancı para cinsinden düzenlenmiş olması halinde dahi asli ve fer i tüm boçlara ait olmak üzere yapılacak ödemelerin tamamı TL cinsinden yapılacaktır. Bu durumda ödemeler ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin ödemenin yapılacağı gün söz konusu yabancı paraya uyguladığını ilan ettiği gişe döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek ve Kiracının Kiralayan nezdindeki hesabına TL olarak tahakkuk ettirilecektir. Kiracının her ne sebeple olursa olsun Kiralayan ın yabancı para cinsinden olan hesaplarına döviz ve/veya efektif olarak ödeme yapması halinde, Kiralayan bu ödemeleri, ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin ödemenin yapıldığı tarihteki gişe döviz alış kuru üzerinden hesaplayarak Kiracının her tür boçlarına dilediği gibi mahsup etmeye muhtar olup mahsup sonrası ödenmedik bakiyeye 10. maddede belirtilen oranda temerrüt faizi uygulanacaktır Kiracı, Kiralayanın ihtarı ile satın alma hakkı bulunup bulunmadığına göre, Kanun un kendisine tanıdığı 30 veya/60 günlük yasal ödeme süresi içinde ihtara konu kira borcunu öderse; Kiralayan, Kiracı nın ödenmemiş başkaca taksit borcu/borçları ile birlikte temerrüt faizi, kur farkı, sigorta prim borcu vesaire fer i borcu/borçlarının bulunması halinde, sözkonusu ödemeyi dilediği taksit borcuna/borçlarına ve/veya temerrüt faizi vesaire fer i borcuna/borçlarına mahsup etmekte muhtardır. Kiracı; bu hususta her türlü itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 9.5 Ek:2 Kira ödeme planındaki dönemlerin takvim tarihleri belirtilmiş son halinin kiralanan malların bedellerinin satıcıya ödenmesi tarihine bağlı olarak belirleneceği durumlarda, Kiralayan söz konusu tarihlendirilmiş Ek:2 Kira ödeme planını hazırlar. Kiracı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası addedilecek kira/taksit tarihi ve kira/taksit tutarı belirlenmiş bu ödeme planını imzalayarak buna göre ve yukarıdaki fıkralar hükümleri çerçevesinde ödemede bulunma yükümlülüğünü peşinen kabul ve beyan eder. Madde 10. Temerrüt Hali ve Temerrüt Faizi 10.1 Kiracı, gerek işbu sözleşme, gerekse yine işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası ve ayrılmaz ekini oluşturan Ekler ve Ek-sözleşmelerde belirlenen tarihlerde veya zımnen, kendisine tereddüp eden herhangi bir yükümü, ifayı v.s. gibi bir edimini tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde, herhangi bir ihtara, gerek kalmasızın, o tarihte temerrüde düşmüş sayılır. Ödenmesi ihtaren bildirilen durumlarda, ihtarın tebliğ tarihi temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edilir Sözleşme; i)kiracının, herhangi bir kirasını ödemediği taktirde kendisine gönderilen ihtara rağmen, kiracının satın alma hakkı olduğu hallerde 60 gün, satın alma hakkının olmadığı hallerde ise 30 günlük süre geçtiği halde ödeme yapılmaması, ii)kiracının bir kiralama dönemi içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini ödemede temerrüde düştüğü taktirde kiralayan, ayrıca başka bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve sözleşmenin fesih ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahiptir Kiracı işbu sözleşmeden doğan kira, sigorta primi vs. borçlarını ödemede temerrüde düştüğü takdirde, işbu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan ve tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Kiralayan a ödemekle yükümlü olduğu her tür ödemelerinde temerrüde düştüğü takdirde, borcun sulhen veya icraen tasfiye olunacağı tarihe kadar geçecek günler için iş bu sözleşmenin ekindeki Ek-4 de belirtilen yıllık kullandırım oranının (kar oranı) %50 fazlası üzerinden hesaplanacak temerrüt faizini, vergilerini ve eğer varsa ödeme gününe kadar oluşan kur artışını da ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Temerrüt faizi hesaplamasında bir yıl (360) gün kabul edilerek hesaplama yapılacaktır. Döviz borçlarının ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde kiralayan, alacağını TL veya başka bir döviz cinsine çevirerek talep etme vetürk Borçlar Kanunu'nun 99. maddenin kendisine tanınan hakları kullanma yetkisine sahiptir Kiracının işbu sözleşme uyarınca ödemek zorunda olduğu kira taksitlerini vadesinde ödenmemesi sebebiyle, kendisine keşide edilen ihtarnamede verilen yasal süre içinde yalnızca kira taksitlerini gecikerek yatırması ve fakat sözleşme ile kararlaştırılan temerrüt faizi, sigorta prim vs.fer i borçlarını ifa etmemesi hali, Kiracının temerrüdü sebebiyle sözleşmenin feshine engel teşkil etmeyecek ve sözleşmenin feshinin tüm sonuçlarını doğuracaktır Kiracı nın taksitleri, sigorta primlerini ve diğer borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde Kiralayan; Kiracı nın yapacağı ilk ödemeyi v/e/veya takip eden diğer ödemeleri, anapara, temerrüt faizi, komisyon, masraflar gibi kendisinin uygun gördüğü herhangi bir borcuna mahsup hakkına sahiptir. Madde 11. Delil Sözleşmesi Kiralayan ile Kiracı, kefilleri, garanti verenler veya müşterek boçlular arasındaki her türlü uyuşmazlıklarda veya uygulamalarda, Kiralayanın muhasebesinin, kayıtlarının ve belgelerinin kesin ve kat i delil olduğunu, herhangi bir dava safahatında Kiralayan ın defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiklerini Kiracı ve kefilleri kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 12. Dava, Takip ve Satma Hakkı Kiralayan, Kiracının işbu sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi, borçlarınınkısmen veya tamamen muacceliyet kazanması veya temerrüde düşmesi halinde, herhangi bir ihtara, ihbara mehil tayinine gerek olmaksızın, Kiracıya karşı her türlü talebin ileri sürülmesi, dava, karşı dava açılması, icra ve/veya iflas takibine ve diğer yasal yollara başvurulması hakkına sahiptir. Kiralayan alacağı, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminat altına alınmış; şahsi teminat verilmiş veya teminat senetlerinin vadesi gelmemiş de olsa, alacağı kısmen veya tamamen muacceliyet kazanmışsa, önce teminata başvurmadan da Kiracıya ve gereğinde kefillere ve garanti verenlere haciz veya iflas yolu ile takip yapabilir. Bu halde her türlü, dava ve takip giderleri, Kiralayan ın takdirine göre yapacağı diğer giderler, tahsil harçları, kiralar, temerrüt faizi, bu temerrüt faizinin icra takibi öncesi ve sonrası hesaplanacak gider vergisi, sigorta primi v.s. her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden % 12 avukatlık ücretini ödeme borcu Kiracıya aittir. Kiracı bunları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ve/veya kefilleri tarafından keşide olunan kambiyo senetleri, temin ettikleri risk tahakkuk edince veya riskin tahakkuk etme tehlikesi belirince, Kiralayan tarafından takibe konulur. Bu halde Kiracı veya senet mümzisi veya kabul eden muhatap, senetlerin teminat senedi olduğu def ini ileri süremez. 4

5 12.2. Kiracı, temerrüde düşmesi halinde, Kiralayan ın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebiyle mahkemeye başvurması halinde teminat yatırmak zorunda olmadığını ve onu bundan vareste tuttuğunu kabul ve beyan eder Kiracı, yukarıdaki fıkralarda sayılan hallerin vukuunda Kiralayan a teminat olarak verilmiş bulunan taşınırları, hakları ve değerleri, bunların kapsamındaki unsurları, Kiralayan ın dilediği zaman ve yerde mahkemeye ve icraya müracaata gerek olmaksızın, İcra ve İflas Kanunu nda öngörülen formalitelere, usul ve hükümlere tabi tutulmaksızın, dilediği fiyatla satarak, satış hasılatını kendisinin Kiralayan a olan muaccel veya müeccel borçlarına mahsup etmeğe Kiralayan ı yetkili kılmıştır. Kiracı bu yüzden doğacak bütün hak ve iddialardan önceden vazgeçtiğini ve Kiralayan ı ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder Kiralayan,iş bu sözleşme hükümlerine göre Finansal Kiralama Sözleşmesini fesih ettiği takdirde münfesih Finansal Kiralama konusu malın tedbiren kendisine veya üçüncü kişiye bırakıldığı durumlarda taşınmazın satışını talep edebilir. Kiracı bu halde kiralayanı teminat yatırma yükümlülüğünde olmadığını Kanundaki teminat yatırma sorumluluğundan Kiralayanı beri kıldığını kabul etmiştir. Madde13. Bağımsızlık Sözleşmede, eklerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, herhangi bir şekilde kanuna aykırılık veya icra ve tenfiz edilememezlik, Sözleşmenin diğer hükümlerinin, Sözleşme ve eklerinin, diğer belgelerin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez. Madde 14. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme,Yazılı Delil Sözleşmesi, Kapsam ve Tebligat, 14.1 Sözleşmenin ve eklerinin yorumlanmasından ve uygulamasından doğacak ihtilaflara ve bu Sözleşme dışında Kiralayan ile Kiracı arasında doğacak ve kurulacak her türlü ilişkiye Türk Kanunları uygulanır. Her türlü ihtilaf için İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Kiralayan ile Kiracı arasında, başkaca bir sözleşme bulunmaksızın, Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü hizmetlere ve işlemlere Sözleşme hükümleri uygulanır Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu değişiklikleri ve yönetmelik hükümleri uygulanır Sözleşme ile ilgili borç ve taahhütlerin ifa yeri münhasıran Sözleşme nin yapıldığı yer olan İstanbul dur İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaflarda, İstanbul Adliyesi Mahkeme ve Merci leri ile İcra Daireleri yetkili kılınmıştır Müşteri ile bağımsız müteselsil kefiller, kendileri ile Kurum arasındaki her türlü ihtilafların çözümlenmesinde, Kurum un defter, hesap ve kayıtlarının, belgelerinin kesin ve kati delil olduğunu, HMK.'nın 193.maddesi uyarınca kabul, beyan ve taahhüt eder Tebligat; Tarafların sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Bu adreslerde olacak değişiklikler ticaret siciline tescil ettirilip karşı tarafa Noter kanalıyla bildirilmediği takdirde, sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler kendilerine yapılmış sayılacaktır. Madde 15. Kefalet Bu sözleşmede imzası bulunan kefil (kefiller) aşağıdaki koşullarla kefaleti bağımsız mütesessil kefil olarak kabul ettiklerini beyan ederler Kefalet borcu işbu sözleşme nedeniyle Kiracı tarafından ödenecek Ek:2 deki kira bedelleri toplamı kadardır. Ayrıca bu meblağa, sigorta primleri ve kiralar için hesaplanacak temerrüt faizi ile yargı giderleri ve vekalet ücretleri eklenecek, müşterek boçlu ve müteselsil kefilin (kefillerin) sorumluluğu bütün bu hususları da kapsayacaktır Kefil, Borçlar Kanunu nun 589 uncu maddesindeki kendisine tanınan haklardan feragat ettiğini ve Kiralayan ın alacağı için işlemiş ve işleyecek gecikme zamlarının tamamından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder Kefil, Borçlar Kanununun 600 ve 601 inci maddelerindeki kefaletten kurtulma imkanını veren haklardan peşinen vazgeçtiğini beyanla bu maddelere dayanarak Kiralayan a karşı hiçbir istemde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder Kefil, borcun Kiracı için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, bu borcu derhal ödemeyi, bu gibi durumlarda Kiralayan dan boçlu aleyhine takibata geçilmesini ve kefaletten kurtarılmalarını talep etmeyeceklerini ve bu haklardan vazgeçtiklerini kabul, beyan ve tahhüt eder Kefil, İcra ve İflas Kanununun 295 nci maddesinde belirtilen hakkından vazgeçtiğini beyan ve Kiralayan ın Kiracının Konkordatosunu uygun bulması halinde de kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamış olsa bile, kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder. Asıl borçlunun veya herhangi bir kefilin konkordato mehli alması halinde Kiralayan ın konkordatoya, kefillere alacaklılar toplantısını bildirmeksizin ve ödeme karşılığında temlik teklif etmeksizin muvafakat edebileceğini ve buna rağmen kefillere tam olarak rücu edebilme haklarına sahip olmakta devam edeceğini kefiller kabul eder Kefil, alacağın veya kefaletin sağlanması amacıyla kefaletten önce veya sonra verilmiş bulunan teminatlar olsa dahi, Kiralayan ın öncelikle kendisinin haciz veya iflas yoluyla takipte tamamen serbest olduğunu kabul eder Kiralayan, kefil olunan boçlar hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, kefilin bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek, Kiralayan a karşı hiçbir iddia ve istek hakkı yoktur. Kiralayan, Kiracının yükümlülüklerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, imhali, borç için verilmiş rehinleri kısmen veya tamamen geri vermesi, çözmesi, elden çıkarması, azaltması veya her ne suretle olursa olsun değersiz hale gelmesine sebep olması, yahut rehinli senetlerin zaman aşımına uğraması, delilleri elden çıkarması hallerinde kefil, bunları şimdiden uygun gördüğünü ve bunlardan dolayı Kiralayan a, karşı bütün haklarından vazgeçtiğini beyan ve kefaletin aynen devam edeceğini şimdiden kabul eder Kefil, bu borç için başka kefillerin bulunması halinde Kiralayan ın dilediği takdirde bu kefillerden vazgeçebileceğini, kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini ve bu hallerde de kefaletinin aynen devam edeceğini şimdiden kabul ettiğini beyan eder Kefil, Kiralayan ve Kiracı arasındaki finansal kiralama sözleşmesinin, kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendi hakkında da aynen uygulanmasını, bu maddeler de yer alan hususları aynen yükümlendiğini beyan ve kabul eder İş bu finansal kiralama sözleşmesine dayanılarak Kiralayan ın riskini karşılamak üzere Kiracı tarafından verilecek ipotekler ile diğer maddi ve şahsi güvencelerin gerektirdiği bütün vergi, resim ve harçlar ile dava ve takip giderleri ile avukatlık ücreti vesair masrafları da kefalet kapsamındadır. Madde 16. Kiralayan ın Niteliği Kiralayan bir finans kurumu olup Kiracı ya, bir mali kurum olarak finansman sağlamaktadır,yoksa bir malın satıcısı, imalatçısı, tedarikçisi veya komisyoncusu değildir. Kiralayan sadece, Kiracıya Malın kullanımının sağlanması konusunda finansman sağlamaktadır. Ayrıca bu sözleşmenin konusunu teşkil eden mal,kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı'nın da kiracı tarafından bulunmuş olması sebebi ile malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayanın bir sorumluluğu ve bu sebeple Kiracı'nın, Kiralayan'a karşı her ne nam altında olursa olsun bir dava hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple Mal ın teslimine, taşınmasına, cins ve vasfına ilişkin hususlardan, borç ve yükümlerin,yerine gereği gibi getirilmemesinden, ademi ifadan, gecikmeden, maddi ve/veya hukuki ayıptan; Mal ın mallara, 3. kişilere, cana ve çevreye verdiği her türlü zararlardan ve sonuçlardan Kiralayan sorumlu değildir. Kiracı bu hususta Kiralayan a karşı ne bir talep ileri sürebilir ne de rücu edebilir. Kiralayan a üçüncü kişilerin başvurması halinde Kiracı onu sorumluluktan kurtarmayı kabul ve taahhüt eder. 5

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar...

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar... SOZL. NO:... TARAFLAR: Bir taraftan A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan... (aşağıda kısaca KİRACI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan...(hepsi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri GAYRETTEPE MAH. YENER SOK. N:1 K:2-3 BEŞİKTAŞ 34353 İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 267312.sicil

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:..

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. Bir tarafta, "Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Cad. No:5/2 Fatih/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063

Detaylı

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:... Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Çağlayan Şişli/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Esas Faaliyet Konusu Faaliyet izni kapsamında Banka, her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafımıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilen finansal kiralama sözleşmesi

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR VE TANIMLAR KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aşağıdaki hüküm ve şartlarla bir tarafta Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak No:6 Ataşehir, İstanbul adresinde de bulunan EREĞLİ

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı Eski Büyükdere Caddesi, Oycan Plaza No:15 K:1/A Maslak/ Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:...

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:... Bir tarafta, Kiralayan sıfatı ile, Kanuni ikametgahı 19 Mayıs Caddesi, Dr. İsmet Öztürk Sokak, Şişli Plaza Ofis Blokları, E Blok, Kat:B1 Şişli 34360 / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı