!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!"

Transkript

1 !!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! * AYRICA EK 3 YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU PROFORMA FATURA/LAR EKLENECEKTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ T.C.... NOTERİ (A)Y.No.:... Noter Ad Soyad Tarih: Adresi Tel ÖRNEKTİR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ********************************************************************************************************* Aşağıda Mühür ve imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği selahiyetleri haiz... NOTERİ Noter Ad Soyad yerine imzaya yetkili.(noter Adresi) adresindeki dairemde vazife görmekte iken yanıma gelenler T.C. Beyoğlu 4.Noterliğinden tanzim ve tasdikli.tarih ve. Yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.(KİRALAYAN) Adına vekaleten hareket eden... Nüfus İdaresinden... nedeni ile... tarih,... kayıt,... seri no,... T.C.Kimlik No ile verilme fotoğraflı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre;... ili,...ilçesi, Köy/Mah,... cilt,... aile sıra no,... sıra no.larında kayıtlı bulunan, (Doğum Tarihi) (Doğum Yeri) doğumlu... ve... oğlu YETKİLİ ADI ile... Nüfus İdaresinden... nedeni ile... tarih,... kayıt,... seri no,... T.C.Kimlik No ile verilme fotoğraflı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre;... ili,...ilçesi, Köy/Mah,... cilt,... aile sıra no,... sıra no.larında kayıtlı bulunan, (Doğum Tarihi) (Doğum Yeri) doğumlu... ve... oğlu YETKİLİ ADI ile KİRACI sıfatıyla hareket eden ABC LİMİTED ŞİRKETİ firması namına münferiden hareket eden kimlik dökümü yapılan FİRMA YETKİLİSİ ADI ile bu sözleşmeyi BAĞIMSIZ MÜTESELSİL KEFİL olarak asaleten imzalamak isteyen kimlik dökümü yapılan bana müracaatla düzenleme şeklinde akdolunan bir Finansal Kiralama Sözleşmesi düzenlenmesini istediler. Kendilerinin gösterdikleri kimliklerinden adı geçen kişiler olduklarını ve bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu gördüm. Şu suretle söze başladılar :!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP YUKARIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! 1

2 FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Numara : 2013 / FK 0500 Bir taraftan Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. (işbu sözleşme ve eklerinde Kiralayan şeklinde anılacaktır.) ile Diğer tarafı teşkil eden SARAY MAH.NO:10 ÜMRANİYE -İSTANBUL adresinde mukim ABC LİMİTED ŞİRKETİ( işbu sözleşme ve eklerinde Kiracı şeklinde anılacaktır. Kiracıların birden fazla olmaları halinde de Kiracılar diye anılırlar.) arasında aşağıdaki şartlarla bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Madde 1.Tanımlar Sözleşme : Kurum la yukarıda belirtilen Kiracı arasında imzalanan işbu finansal kiralama sözleşmesi. Kira Bedeli : Bu sözleşme gereğince Kiracının ödeyeceği ve EK:2 deki ödeme planında gösterilen bedeller olup toplam finansal kiralama bedelinin hesaplama tarzı Ek.4 de belirtilmiştir. Satın Alma Bedeli : Kiralanan malların Kiracı tarafından satın alınması söz konusu olduğunda, tüm kira bedelleri dışında ayrıca ödenmesi gereken bedel. Satın alma hakkı devir ve temlik edilemez. Mal (Kiralanan): Sözleşmenin konusunu teşkil eden ve EK:3 de yer alan fatura/proforma fatura liste konusu mallar. Satıcı/Yapımcı/Temsilcisi/Montajcı: İşbu sözleşmenin Ek:1 özel şartlar bölümünde belirtilen Firma/lar. Teminat : Bu sözleşme gereğince alınmış olan ayni veya şahsi bütün teminatlar. Malın Tesellümü (Kabulü) için yetki belgesi : Malın satıcıdan Kiralayan adına teslim alınması için Kiralayan tarafından Kiracıya verilmiş Ek:6 daki belgeler. Tesellüm ve Kabul Belgesi : Malın satıcısı veya satıcı temsilcisi veya Kiralayan yahut Kiralayan ın temsilcisi tarafından Kiracı ya teslimine ilişkin, Kiracı ve teslim eden tarafından imzalanan ve Kiracı tarafından hemen Kiralayan a verilmesi gereken belge (Ek:7) Tam Hasar : Malın, sebebi ne olursa olsun harap olması, yanması, kaybolması, müsaderesi, mala el konulması veya eski hale getirilmesi amacıyla yapılacak bir tamiri kabul etmez veya buna değmeyecek durumda bulunması. Sigorta Şirketi: ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.,IŞIK SİGORTA A.Ş. acenteliği Kiralananın yeri : İşbu sözleşmenin Ek 1 özel şartlar bölümünde belirtilen yer. Madde 2. Konu Bu sözleşmenin konusu, Mal ınişbu sözleşme, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kiracıya, yine bu sözleşmenin amacına uygun bir tarzda ve özenle kullanması için finansal kiralanmasıdır. Madde 3. Süre Kiralanan Kiracıya, işbu sözleşme hükümleri gereğince, Tesellüm ve kabul Belgesinin Kiralayan (veya temsilcisi yahut Satıcı, Satıcı temsilcisi)ve Kiracı tarafından imzalandığı tarihten itibaren 2 yıllık bir süre için kiralanmıştır. Madde 4. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 4.1. Sözleşme aşağıda 4.5. fıkrada gösterilen şartların tümünün gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girer. Şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi veya gereği gibi gerçekleşmemesi halinde, Sözleşmenin hiçbir hükmü geçerlilik kazanmaz Şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde Kiralayan bu şartın yerine getirilmesi için 10 günlük kesin süre verir, bu süre sonunda da mezkur yürürlük şartı tahakkuk etmemişse veya bu arada başka bir yürürlük şartı/şartları geçerliliklerini yitirmişse, Kiralayan Sözleşmenin hüküm ifade etmediğini ve bütün hükümleri ile ortadan kalktığını bildirmek hakkına sahiptir Sözleşmenin imzasından veya özel şartlarda öngörülen tarihten itibaren 1 (Bir) ay içinde yürürlük şartlarının tümü gerçekleşmemişse, Kiralayan bir haftalık süre vererek Sözleşmeden dönebilir Sözleşmenin yürürlüğe girmemesi, bütün hükümleri ile ortadan kalkması halinde Kiracı hiçbir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. Bu halde sözleşme giderleri ile Kiralayan tarafından yapılan diğer her türlü giderler, Kiralayan ın yapacağı yazılı bildirim üzerine Kiracı tarafından derhal ödenir Sözleşmenin yürürlük şartları şunlardır: Kiracının mala ilişkin proforma faturayı kabul ettiğini, uygun bulduğunu, bu proforma faturanın gerekli bütün unsurları içerdiğini ve bu hususlara ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayacağını belirterek imzalaması, Malın Kiralayan a satılacağı konusunda, Malın cinsini, fiyatını, kalitesini, özellik, nitelik ve sayısı ile fiyat ve teslim şartlarını ve Malın satımına ilişkin sözleşmenin, Malın Kiracı tarafından kabul edilip Malın Tesellüm ve Kabul Belgesini kayıtsız şartsız imzalayıp Kiralayan a teslim etmesi taliki şartına bağlı olarak geçerli olacağı ve herhangi bir ödemenin bu şartın gerçekleşmesinden sonra yapılabileceğine ilişkin bir ön sözleşmeyi veya Kiralayan ın temsilcisi olarak doğrudan Sözleşmeyi Satıcı ile imzalaması, Kiralayan tarafından istenilen belgeler ile teminatların Kiralayan a teslim edilmiş/verilmiş bulunması Malın tapu ve gemi siciline şerh verilmesi veya özel siciline tescil edilmiş olması veya bunlar için gerekli taahhüdün verilmiş bulunması Bu Sözleşme ile finansal kiralama konusu olacak yatırım (Mal) ile ilgili Kiracıya Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tanınmış bulunan bütün teşviklerin aynı merci tarafından Kiralayan a tanınarak Kiralayan adına teşvik belgesine bağlanması, yatırım (Mal) için Kiracı tarafından henüz teşvik belgesi alınmamış olup Kiracı Kiralayan ile birlikte başvuruda bulunacaksa başvurunun sonuçlanıp yatırımın (Mal) Kiracı ve Kurum adına ayrı ayrı teşvik belgesine bağlanmış bulunması Bu Sözleşme ile finansal kiralama konusu olacak yatırım (Mal) ile ilgili Kiracıya Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tanınmış bulunan bütün teşviklerin aynı merci tarafından Kiralayan a tanınarak Kiralayan adına teşvik belgesine bağlanması, yatırım (Mal) için Kiracı tarafından henüz teşvik belgesi alınmamış olup Kiracı Kiralayan ile birlikte başvuruda bulunacaksa başvurunun sonuçlanıp yatırımın (Mal) Kiracı ve Kurum adına ayrı ayrı teşvik belgesine bağlanmış bulunması. Madde 5. Beyanlar 5.1. Kiracı ile Bağımsız müteselsil kefiller; Kendilerinin işbu sözleşme Ek:1 özel şartlar bölümünde belirtilen adreste ve ticaret sicil numarasında kayıtlı, kanunlara uygun olarak kurulmuş, faaliyet halinde olduklarını; Sözleşme ile ilgili işlemde kullanılan/kullanılacak olan, kıymetli evrak, belge, taahhütname, kefalet veya teminatın verilmesi, imzası, ifası ve tevdiinin, çalışma, faaliyet konuları ile yasal yetkileri içinde bulunduğunu, bunlar için gerekli bütün kanuni işlemlerin yapılıp izinlerin alındığını; resmi ve özel makamlara verilen belge ve taahhütlerin geçerli ve gerçek olduğunu; kanuni, yargısal, sözleşmesel bir kısıtlamanın veya sınırlamanın ne işlemler ne de kişilikleri açısından mevcut bulunmadığını; 2

3 5.2. Kiralayan a verdikleri mali tabloların genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre hazırlandığını ve o tarihteki mali sonuçları tam olarak yansıttığını; gerçekleşmesi şarta bağlı da olsa, gösterilmeyen bir pasif veya fiktif bir aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif veya pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını, tevdi edilen belgenin hazırlanma tarihinden bu yana mali sonuçlarda olumsuz bir değişiklik meydana gelmediğini, beklenilmediğini, Başvuru formundaki beyan ve bilgilerin doğru olduğunu, 5.3. Herhangi bir temerrüt hali veya ihtarname ya da süre dolması sonucu temerrüde yol açacak bir durumun bulunmadığını, aleyhlerine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, ödemelerin tatili, konkordato veya iflas halinin mevcut bulunmadığını ve beklenilmediğini, 5.4. Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin, (diğer ilişkilerden doğan borçlar da nazara alındığında) ödeme güçlerinin içinde bulunduğunu, Kiralayan ın yazılı muvafakati olmadan mali güçlerini aşan bir mükellefiyete girmeyeceklerini, beyan kabul ve taahhüt ederler. Madde 6. Ehliyetsizlik ve Sınırlı Ehliyet 6.1. Kiralayan Kiracı, kefiller, temsilciler, vekiller ve teminat verenler başta olmak üzere hiçkimsenin ehliyeti hakkında soru sormak, araştırma yapmak veya yetkili makamların veya kişilerin izinleri olup olmadığını incelemekle yükümlü değildir; ancak isterse bu araştırmaları yapabilir. 6.2.Kiracı; temsilcisinin, vekilinin veya üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinden veya sınırlı ehliyetinden veya herhangi bir sınırlama ve men den doğan bütün zararı kendisi taşır, bütün sonuçlar ona aittir. 6.3.Ehliyette, tasarruf temsil yetkisine vuku bulacak bütün değişiklikleri Kiracı noter vasıtasıyla Kiralayan a bildirmemişse, bunlardan doğacak zararı kendisi yüklenir, bütün sorumluluklar ve sonuçlar ona ait olur. Madde 7. İmza Yetkileri, Belgelerdeki Sahtelik ve Tahrifat 7.1. İmza yetkilerinde, vekalet veya diğer belgelerdeki değişiklikleri, Kiralayan a imza karşılığında verildiği tarihten itibaren nazara alınır; Yoksa bunların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde veya herhangi bir yerde ilanı, Kiralayan a karşı ileri sürülebilmesi hakkını Kiracıya vermez Vekaletnamelerin veya diğer belgelerin sahteliğinden ve tahrifatından Kiracı sorumludur. Kiralayan tahrifat ve sahtelik araştırması yapmaya yetkili, ancak yükümlü değildir Kimlik incelemesinde Kiracı nın veya temsilcisinin Kiralayan nezdinde atılmış imzaları esas alınır. Kiralayan başka kimlik araştırması yapmakla zorunlu olmayıp isterse bu araştırmaları yapmaya yetkilidir. Madde 8. Kiracının Hukuki ve Mali Yükümlülükleri İşbu Sözleşme ye ve işbu Sözleşme nin düzenlenmesine, imzalanmasına, yürürlüğe girmesine, yürürlükte kalmasına, uygulanmasına, sona ermesine, feshine, infisahına, tasfiyesine; veya Kiralanan ın aynına bağlı olarak faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, işletilmesine, kullanılmasına her türlü tasarrufuna; veya Kiralanan ın Satıcı veya İmalatçıdan iktisabına ve tesellümüne ve Kiralayan dan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabına; veya kira ilişkisinin tasfiyesine; Kiralanan ın iade ve teslimi ile Kurum un ibrasına ilişkin olarak; 8.1. Bütün Bakanlıklar, resmi makamlar, merciler, daireler, mülki ve idari amirlikler, kamu kurum ve kuruluşları iktisadi devlet teşekkülleri, iştirakleri, müesseseleri, ortaklıkları, fon idareleri ve yönetimleri, mahalli idareler, belediyeler, belediyelere bağlı idareler, makam ve merciler, daireler, zabıta, sağlık kuruluşları, polis, jandarma ve diğer kolluk ve güvenlik kuvvetleri, sağlık ve sosyal yardım makamları, çalışma, iş güvenliği, sosyal sigortalar kuruluşları savcılıklar,hakimlikler, adli ve idari kaza organları, icra ve iflas daireleri, ticaret sicil memurlukları, gümrük idareleri, kambiyo mercileri, meslek odaları ve kuruluşları, noterlik, gemi ve tapu sicili memurluklarından hangi neden, sebep, kanuni zorunluluk, ihtiyaç ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken veya yerine getirilmesi icap eden her türlü taahhüt, izin, onay, tasdik, tescil, belge, ruhsat, şerh, terkin, kayıt ve bunların temdit edilmesi, uzatılması yenilenmesi, devredilmesi, tashihi, suret tanzimi ve tasdiki, bütün bu amaçlar için gerekli müracaatların yapılması, işlemlerin takibi ve intacı, evrak, belge, dosya tanzim edilmesi ve Kiralayan a ibrazı, tevdi ve teslimi zamanında, tam ve gereği gibi bütün mevzuata usul ve esaslara tamamen uygun ve eksiksiz bir biçimde Kiracı tarafından icra ve ifa edilecektir Sözleşme konusu Kiralanan ın iktisap edilmesi, kullanılması, işletilmesi, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi, satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabı nedeniyle Kiracı; sözleşmenin imzalanmasından önceki yahut sonraki herhangi bir dönemde, finansal kiralama konusu malın incelenmesi ve iadesinden, değiştirilmesinden malın Kiracıya teslim edilmiş olması şartı ile bağlı olmaksızın, hangi sebep şekil ve gerekçe ile olursa olsun, ödenmesi gereken ve malın aynına bağlı olsun veya olmasın, ayni veya şahsi teminat tesisinden, tescilinden, kaldırılmasından, değiştirilmesinden doğacak her türlü giderlerin, yatırım, kiralar, fesih tazminatı v.b. üzerinden tahakkuk ettirilecek her tür ve kategoride, vergi (Net Aktif vergisi, Ekonomik Denge Vergisi, Emlak vergisi ve Motorlu Araçlar Vergisi ile bunlara ek vergiler ve benzeri harç, resim, katılma payı, fon, prim, aidat, muayene, tespit, nakliye, ihbar, ihtar protesto, ibraz ve tahsil masrafları ve komisyonları ile tazminat, cezalar ve ödemelerin, limiti aşan maliyet farklarının; bunlara, Kiralayan dışındaki merci, makam, daire ve kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen faiz ve temerrüt faizi nin, ilama bağlanmış veya yargı yolu ile takip edilen veyahut tahkim sonucu kesinleşen her nevi asli ve feri borçların,masrafları ile birlikte,kendisi tarafından,kiralayanın ilk yazılı bildiriminden itibaren 7(yedi) gün içinde,ödeme tarihine kadar işbu sözleşmede öngörülen temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi v.s.fer ileri ile birlikte nakden ve defaten ödeneceğini ve her ne nam altında olursa olsun çıkabilecek yeni vergi,harç ve masrafların dahi bu kapsamda olduğunu,ödememe halinin işbu sözleşmenin Kiralayan tarafından haklı nedenle fesih sebebi oluşturduğunu,tüm bu hususlardaki itiraz ve dava haklarından şimdiden gayrikabili rücu olarak feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder Kiracı Sözleşme konusu Kiralanan ı, kısmen de olsa Ek:1 özel Şartlarda belirtilen yerden Kiralayan ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere nakledemez. Kiralayanın izni halinde taşıma esnasındaki tüm sorumluluk, masrafları ve hasar Kiracıya aittir. Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülmeyecek malların hareket tarihi ve güzergahı belirtmek sureti ile Kiracı tarafından Kiralayan a ihbar edilecek, Kiralayan ın yazılı izni alınacaktır. Kiracı nın işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine herhangi bir şekilde uymaması,bunlara ilaveten kiralayana haber vermeden iş yeri adresini değiştirmesi, işyerini kapatması, işlerini tatil etmesi, posta-telefon vs. dahil haberleşme vasıtalarıyla dahi kendisiyle irtibat kurulamaması, çek ve senetlerinin yazdırılıp protesto edildiği istihbaratınınalınması, kendisi veya grup-iştirak şirketleri aleyhine İhtiyati Haciz veya İcra Takibi talebinde bulunulması, iflasının istenilmesi, konkordato ve İcra İflas Kanunu 179. madde ve TTK. kapsamında iflasın ertelenmesi prosedürüne başvurulması vb. hallerinde, bunlar, 6361 sayılı Kanununun 31/2 Maddesi nde sayılı hallerden kabul edilir ve Kiralayan a işbu sözleşmeyi derhal tek yanlı olarak fesih etme ve iş bu sözleşme nin fesihle ilgili hükümlerini uygulama yetkisini verir. Kiracı işbu Madde de belirtilen yükümlülüklerini tam ve gereği gibi kusursuz bir biçimde yerine getirmediği takdirde Kiralayan ın uğrayacağı bütün zararları derhal tazmin etmekle yükümlü olup gerektiğinde Kiralayan ın ibrasını temin etmek mükellefiyeti altındadır. İşbu Madde de belirtilen bütün 3

4 işlemler ve belgeler, ekleri tamamen Kiracı nın sorumluluğu altında olup, Kiracı nın beyanları, taahhütleri, işlem ve tasarrufları, muamelatı, icraatı ile ilgili Kiralayan ın hiç bir nam altında ve hiç bir nedenle borç, sorumluluk ve mükellefiyeti olmayacaktır. Madde 9. Kira bedellerinin Ödenmesi 9.1. Ek:2 Ödeme planında kararlaştırılmış olan kira ödemeleri ödemenin yapılması gereken tarihte valör kazanacak şekilde, finansal kiralama sözleşmesi ekinde yer alan Ek:2. ödeme planında açıkça belirtilen ilgili hesaba nakden ve defaten yatırılacaktır Her kira ödemesi için dekont düzenlenecek ve bu kira bedeline dekontun kesildiği tarihte geçerli olan oranda Katma Değer Vergisi eklenecektir Ödeme planının yabancı para cinsinden düzenlenmiş olması halinde dahi asli ve fer i tüm boçlara ait olmak üzere yapılacak ödemelerin tamamı TL cinsinden yapılacaktır. Bu durumda ödemeler ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin ödemenin yapılacağı gün söz konusu yabancı paraya uyguladığını ilan ettiği gişe döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek ve Kiracının Kiralayan nezdindeki hesabına TL olarak tahakkuk ettirilecektir. Kiracının her ne sebeple olursa olsun Kiralayan ın yabancı para cinsinden olan hesaplarına döviz ve/veya efektif olarak ödeme yapması halinde, Kiralayan bu ödemeleri, ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin ödemenin yapıldığı tarihteki gişe döviz alış kuru üzerinden hesaplayarak Kiracının her tür boçlarına dilediği gibi mahsup etmeye muhtar olup mahsup sonrası ödenmedik bakiyeye 10. maddede belirtilen oranda temerrüt faizi uygulanacaktır Kiracı, Kiralayanın ihtarı ile satın alma hakkı bulunup bulunmadığına göre, Kanun un kendisine tanıdığı 30 veya/60 günlük yasal ödeme süresi içinde ihtara konu kira borcunu öderse; Kiralayan, Kiracı nın ödenmemiş başkaca taksit borcu/borçları ile birlikte temerrüt faizi, kur farkı, sigorta prim borcu vesaire fer i borcu/borçlarının bulunması halinde, sözkonusu ödemeyi dilediği taksit borcuna/borçlarına ve/veya temerrüt faizi vesaire fer i borcuna/borçlarına mahsup etmekte muhtardır. Kiracı; bu hususta her türlü itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 9.5 Ek:2 Kira ödeme planındaki dönemlerin takvim tarihleri belirtilmiş son halinin kiralanan malların bedellerinin satıcıya ödenmesi tarihine bağlı olarak belirleneceği durumlarda, Kiralayan söz konusu tarihlendirilmiş Ek:2 Kira ödeme planını hazırlar. Kiracı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası addedilecek kira/taksit tarihi ve kira/taksit tutarı belirlenmiş bu ödeme planını imzalayarak buna göre ve yukarıdaki fıkralar hükümleri çerçevesinde ödemede bulunma yükümlülüğünü peşinen kabul ve beyan eder. Madde 10. Temerrüt Hali ve Temerrüt Faizi 10.1 Kiracı, gerek işbu sözleşme, gerekse yine işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası ve ayrılmaz ekini oluşturan Ekler ve Ek-sözleşmelerde belirlenen tarihlerde veya zımnen, kendisine tereddüp eden herhangi bir yükümü, ifayı v.s. gibi bir edimini tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde, herhangi bir ihtara, gerek kalmasızın, o tarihte temerrüde düşmüş sayılır. Ödenmesi ihtaren bildirilen durumlarda, ihtarın tebliğ tarihi temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edilir Sözleşme; i)kiracının, herhangi bir kirasını ödemediği taktirde kendisine gönderilen ihtara rağmen, kiracının satın alma hakkı olduğu hallerde 60 gün, satın alma hakkının olmadığı hallerde ise 30 günlük süre geçtiği halde ödeme yapılmaması, ii)kiracının bir kiralama dönemi içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini ödemede temerrüde düştüğü taktirde kiralayan, ayrıca başka bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve sözleşmenin fesih ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahiptir Kiracı işbu sözleşmeden doğan kira, sigorta primi vs. borçlarını ödemede temerrüde düştüğü takdirde, işbu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan ve tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Kiralayan a ödemekle yükümlü olduğu her tür ödemelerinde temerrüde düştüğü takdirde, borcun sulhen veya icraen tasfiye olunacağı tarihe kadar geçecek günler için iş bu sözleşmenin ekindeki Ek-4 de belirtilen yıllık kullandırım oranının (kar oranı) %50 fazlası üzerinden hesaplanacak temerrüt faizini, vergilerini ve eğer varsa ödeme gününe kadar oluşan kur artışını da ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Temerrüt faizi hesaplamasında bir yıl (360) gün kabul edilerek hesaplama yapılacaktır. Döviz borçlarının ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde kiralayan, alacağını TL veya başka bir döviz cinsine çevirerek talep etme vetürk Borçlar Kanunu'nun 99. maddenin kendisine tanınan hakları kullanma yetkisine sahiptir Kiracının işbu sözleşme uyarınca ödemek zorunda olduğu kira taksitlerini vadesinde ödenmemesi sebebiyle, kendisine keşide edilen ihtarnamede verilen yasal süre içinde yalnızca kira taksitlerini gecikerek yatırması ve fakat sözleşme ile kararlaştırılan temerrüt faizi, sigorta prim vs.fer i borçlarını ifa etmemesi hali, Kiracının temerrüdü sebebiyle sözleşmenin feshine engel teşkil etmeyecek ve sözleşmenin feshinin tüm sonuçlarını doğuracaktır Kiracı nın taksitleri, sigorta primlerini ve diğer borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde Kiralayan; Kiracı nın yapacağı ilk ödemeyi v/e/veya takip eden diğer ödemeleri, anapara, temerrüt faizi, komisyon, masraflar gibi kendisinin uygun gördüğü herhangi bir borcuna mahsup hakkına sahiptir. Madde 11. Delil Sözleşmesi Kiralayan ile Kiracı, kefilleri, garanti verenler veya müşterek boçlular arasındaki her türlü uyuşmazlıklarda veya uygulamalarda, Kiralayanın muhasebesinin, kayıtlarının ve belgelerinin kesin ve kat i delil olduğunu, herhangi bir dava safahatında Kiralayan ın defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiklerini Kiracı ve kefilleri kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 12. Dava, Takip ve Satma Hakkı Kiralayan, Kiracının işbu sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi, borçlarınınkısmen veya tamamen muacceliyet kazanması veya temerrüde düşmesi halinde, herhangi bir ihtara, ihbara mehil tayinine gerek olmaksızın, Kiracıya karşı her türlü talebin ileri sürülmesi, dava, karşı dava açılması, icra ve/veya iflas takibine ve diğer yasal yollara başvurulması hakkına sahiptir. Kiralayan alacağı, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminat altına alınmış; şahsi teminat verilmiş veya teminat senetlerinin vadesi gelmemiş de olsa, alacağı kısmen veya tamamen muacceliyet kazanmışsa, önce teminata başvurmadan da Kiracıya ve gereğinde kefillere ve garanti verenlere haciz veya iflas yolu ile takip yapabilir. Bu halde her türlü, dava ve takip giderleri, Kiralayan ın takdirine göre yapacağı diğer giderler, tahsil harçları, kiralar, temerrüt faizi, bu temerrüt faizinin icra takibi öncesi ve sonrası hesaplanacak gider vergisi, sigorta primi v.s. her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden % 12 avukatlık ücretini ödeme borcu Kiracıya aittir. Kiracı bunları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ve/veya kefilleri tarafından keşide olunan kambiyo senetleri, temin ettikleri risk tahakkuk edince veya riskin tahakkuk etme tehlikesi belirince, Kiralayan tarafından takibe konulur. Bu halde Kiracı veya senet mümzisi veya kabul eden muhatap, senetlerin teminat senedi olduğu def ini ileri süremez. 4

5 12.2. Kiracı, temerrüde düşmesi halinde, Kiralayan ın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebiyle mahkemeye başvurması halinde teminat yatırmak zorunda olmadığını ve onu bundan vareste tuttuğunu kabul ve beyan eder Kiracı, yukarıdaki fıkralarda sayılan hallerin vukuunda Kiralayan a teminat olarak verilmiş bulunan taşınırları, hakları ve değerleri, bunların kapsamındaki unsurları, Kiralayan ın dilediği zaman ve yerde mahkemeye ve icraya müracaata gerek olmaksızın, İcra ve İflas Kanunu nda öngörülen formalitelere, usul ve hükümlere tabi tutulmaksızın, dilediği fiyatla satarak, satış hasılatını kendisinin Kiralayan a olan muaccel veya müeccel borçlarına mahsup etmeğe Kiralayan ı yetkili kılmıştır. Kiracı bu yüzden doğacak bütün hak ve iddialardan önceden vazgeçtiğini ve Kiralayan ı ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder Kiralayan,iş bu sözleşme hükümlerine göre Finansal Kiralama Sözleşmesini fesih ettiği takdirde münfesih Finansal Kiralama konusu malın tedbiren kendisine veya üçüncü kişiye bırakıldığı durumlarda taşınmazın satışını talep edebilir. Kiracı bu halde kiralayanı teminat yatırma yükümlülüğünde olmadığını Kanundaki teminat yatırma sorumluluğundan Kiralayanı beri kıldığını kabul etmiştir. Madde13. Bağımsızlık Sözleşmede, eklerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, herhangi bir şekilde kanuna aykırılık veya icra ve tenfiz edilememezlik, Sözleşmenin diğer hükümlerinin, Sözleşme ve eklerinin, diğer belgelerin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez. Madde 14. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme,Yazılı Delil Sözleşmesi, Kapsam ve Tebligat, 14.1 Sözleşmenin ve eklerinin yorumlanmasından ve uygulamasından doğacak ihtilaflara ve bu Sözleşme dışında Kiralayan ile Kiracı arasında doğacak ve kurulacak her türlü ilişkiye Türk Kanunları uygulanır. Her türlü ihtilaf için İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Kiralayan ile Kiracı arasında, başkaca bir sözleşme bulunmaksızın, Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü hizmetlere ve işlemlere Sözleşme hükümleri uygulanır Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu değişiklikleri ve yönetmelik hükümleri uygulanır Sözleşme ile ilgili borç ve taahhütlerin ifa yeri münhasıran Sözleşme nin yapıldığı yer olan İstanbul dur İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaflarda, İstanbul Adliyesi Mahkeme ve Merci leri ile İcra Daireleri yetkili kılınmıştır Müşteri ile bağımsız müteselsil kefiller, kendileri ile Kurum arasındaki her türlü ihtilafların çözümlenmesinde, Kurum un defter, hesap ve kayıtlarının, belgelerinin kesin ve kati delil olduğunu, HMK.'nın 193.maddesi uyarınca kabul, beyan ve taahhüt eder Tebligat; Tarafların sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Bu adreslerde olacak değişiklikler ticaret siciline tescil ettirilip karşı tarafa Noter kanalıyla bildirilmediği takdirde, sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler kendilerine yapılmış sayılacaktır. Madde 15. Kefalet Bu sözleşmede imzası bulunan kefil (kefiller) aşağıdaki koşullarla kefaleti bağımsız mütesessil kefil olarak kabul ettiklerini beyan ederler Kefalet borcu işbu sözleşme nedeniyle Kiracı tarafından ödenecek Ek:2 deki kira bedelleri toplamı kadardır. Ayrıca bu meblağa, sigorta primleri ve kiralar için hesaplanacak temerrüt faizi ile yargı giderleri ve vekalet ücretleri eklenecek, müşterek boçlu ve müteselsil kefilin (kefillerin) sorumluluğu bütün bu hususları da kapsayacaktır Kefil, Borçlar Kanunu nun 589 uncu maddesindeki kendisine tanınan haklardan feragat ettiğini ve Kiralayan ın alacağı için işlemiş ve işleyecek gecikme zamlarının tamamından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder Kefil, Borçlar Kanununun 600 ve 601 inci maddelerindeki kefaletten kurtulma imkanını veren haklardan peşinen vazgeçtiğini beyanla bu maddelere dayanarak Kiralayan a karşı hiçbir istemde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder Kefil, borcun Kiracı için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, bu borcu derhal ödemeyi, bu gibi durumlarda Kiralayan dan boçlu aleyhine takibata geçilmesini ve kefaletten kurtarılmalarını talep etmeyeceklerini ve bu haklardan vazgeçtiklerini kabul, beyan ve tahhüt eder Kefil, İcra ve İflas Kanununun 295 nci maddesinde belirtilen hakkından vazgeçtiğini beyan ve Kiralayan ın Kiracının Konkordatosunu uygun bulması halinde de kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamış olsa bile, kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder. Asıl borçlunun veya herhangi bir kefilin konkordato mehli alması halinde Kiralayan ın konkordatoya, kefillere alacaklılar toplantısını bildirmeksizin ve ödeme karşılığında temlik teklif etmeksizin muvafakat edebileceğini ve buna rağmen kefillere tam olarak rücu edebilme haklarına sahip olmakta devam edeceğini kefiller kabul eder Kefil, alacağın veya kefaletin sağlanması amacıyla kefaletten önce veya sonra verilmiş bulunan teminatlar olsa dahi, Kiralayan ın öncelikle kendisinin haciz veya iflas yoluyla takipte tamamen serbest olduğunu kabul eder Kiralayan, kefil olunan boçlar hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, kefilin bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek, Kiralayan a karşı hiçbir iddia ve istek hakkı yoktur. Kiralayan, Kiracının yükümlülüklerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, imhali, borç için verilmiş rehinleri kısmen veya tamamen geri vermesi, çözmesi, elden çıkarması, azaltması veya her ne suretle olursa olsun değersiz hale gelmesine sebep olması, yahut rehinli senetlerin zaman aşımına uğraması, delilleri elden çıkarması hallerinde kefil, bunları şimdiden uygun gördüğünü ve bunlardan dolayı Kiralayan a, karşı bütün haklarından vazgeçtiğini beyan ve kefaletin aynen devam edeceğini şimdiden kabul eder Kefil, bu borç için başka kefillerin bulunması halinde Kiralayan ın dilediği takdirde bu kefillerden vazgeçebileceğini, kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini ve bu hallerde de kefaletinin aynen devam edeceğini şimdiden kabul ettiğini beyan eder Kefil, Kiralayan ve Kiracı arasındaki finansal kiralama sözleşmesinin, kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendi hakkında da aynen uygulanmasını, bu maddeler de yer alan hususları aynen yükümlendiğini beyan ve kabul eder İş bu finansal kiralama sözleşmesine dayanılarak Kiralayan ın riskini karşılamak üzere Kiracı tarafından verilecek ipotekler ile diğer maddi ve şahsi güvencelerin gerektirdiği bütün vergi, resim ve harçlar ile dava ve takip giderleri ile avukatlık ücreti vesair masrafları da kefalet kapsamındadır. Madde 16. Kiralayan ın Niteliği Kiralayan bir finans kurumu olup Kiracı ya, bir mali kurum olarak finansman sağlamaktadır,yoksa bir malın satıcısı, imalatçısı, tedarikçisi veya komisyoncusu değildir. Kiralayan sadece, Kiracıya Malın kullanımının sağlanması konusunda finansman sağlamaktadır. Ayrıca bu sözleşmenin konusunu teşkil eden mal,kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı'nın da kiracı tarafından bulunmuş olması sebebi ile malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayanın bir sorumluluğu ve bu sebeple Kiracı'nın, Kiralayan'a karşı her ne nam altında olursa olsun bir dava hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple Mal ın teslimine, taşınmasına, cins ve vasfına ilişkin hususlardan, borç ve yükümlerin,yerine gereği gibi getirilmemesinden, ademi ifadan, gecikmeden, maddi ve/veya hukuki ayıptan; Mal ın mallara, 3. kişilere, cana ve çevreye verdiği her türlü zararlardan ve sonuçlardan Kiralayan sorumlu değildir. Kiracı bu hususta Kiralayan a karşı ne bir talep ileri sürebilir ne de rücu edebilir. Kiralayan a üçüncü kişilerin başvurması halinde Kiracı onu sorumluluktan kurtarmayı kabul ve taahhüt eder. 5

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler)

(Müşteri / Müşteriler) Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok Kat:1, 34387 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim (Müşteri / Müşteriler) arasında, aşağıdaki

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi nin (Sözleşme) imzalanması suretiyle şirketimizle

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kart ın alınması, kullanılması ve sair hususları

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ), Sözleşme sonunda belirtilen tarihte ( İmza Tarihi ) ve yine Sözleşme sonunda isim/ticari unvan ve adresleri belirtilen müşteri ( Kredi Alan

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı