SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ"

Transkript

1 Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ 1. Giderlerin I. dağıtımında aşağıdaki giderlerin hangisi için gider dağıtım anahtarına ihtiyaç duyulur? ( Fabrika binası amortisman gideri Üretim merkezinde ortaya çıkan hammadde gideri Üretim merkezinde ortaya çıkan boş geçen süreye ait işçilikler Direkt işçilik giderleri Gider yerlerindeki makinelerin amortisman gideri 4. Bir hastane işletmesinde Kardiyoloji bölümü, gider yeri sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisinde yer alır? ( Esas üretim gider yeri Yardımcı üretim gider yeri Yardımcı hizmet gider yeri Araştırma geliştirme gider yeri Üretim yerleri yönetimi gider yeri 2. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik için doğru bir ifade değildir? Belli bir mamul için ne kadar kullanıldığının belirlenme imkânı yoktur. Niteliği ve türü bakımından imalatla doğrudan doğruya ilgili değildir. ( Üretim konusunu oluşturan mamulü meydana getirmek için harcanan işçiliktir. Yıllık izin ücreti ve ikramiye gibi eklentiler endirekt işçiliktir. Üretici işlerde çalışan işçilerin işçileri eğitmek için geçirdikleri zaman endirekt işçiliktir. 5. Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi, fiyatların yükseldiği (enflasyonunu olduğu) dönemlerde uygulandığında, üretime gönderilen hammadde malzeme fiyatlarının en düşük olarak hesaplanmasına neden olur. ( İlk giren ilk çıkar yöntemi Piyasa fiyatı yöntemi Sonradan girecek ilk çıkar yöntemi Hareketli ortalama maliyet yöntemi Son giren ilk çıkar yöntemi 3. Bir Üretim işletmesinde Genel Üretim Giderlerinin I. Dağıtım sonuçları ve II. Dağıtımda kullanılacak dağıtımı anahtarları aşağıdaki gibidir. 6. Genel üretim giderleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Genel üretim giderleri ile mamuller arasında direk bir ilişki yoktur Bazı genel üretim giderleri gider merkezlerine direk niteliktedir Bazı genel üretim giderleri gider merkezlerine endirekt niteliktedir Gider merkezlerine endirekt nitelikte olan genel üretim giderleri gider merkezlerine dağıtılır ( Bazı genel üretim giderleri mamullere direk niteliktedir 7. Maliyet dağıtım anahtarları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu bilgilere ve Basit Dağıtım Yöntemine göre Ana gider merkezi I'nin, Yemekhaneden alacağı pay kaç TL'dir? ( TL TL TL TL TL Maliyetlerdeki değişimi en iyi izleyecek anahtarlar seçilmelidir Maliyetlerin gider merkezlerine doğrudan yüklenememesi durumunda dağıtım anahtarlarına başvurulur ( Dağıtım anahtarları sadece yardımcı geder yerleri giderlerinin esas gider yerlerine dağıtımında kullanılır Bir maliyet birden fazla faktörün etkisi altında değişmekte ise kombine bir dağıtım anahtarı kullanılabilir Dağıtılacak maliyetlerin niteliğine en uygun anahtarlar seçilmelidir Sayfa-1

2 Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi 8. Faaliyete dayalı dağıtım aşağıdaki amaçlardan hangisine fayda sağlamaz? Genel üretim giderlerinin mamullere daha doğru şekilde yükleyerek daha doğru maliyetler elde etmek, Anlamlı kar merkezleri ve mamul karlılığı rakamları sağlamak, ( Direkt işçilik giderlerini mamul maliyetlerine daha doğru bir şekilde dağıtmak. Daha basit ve daha kolay anlaşılabilir hesaplar oluşturmak, Daha iyi bir yönetsel muhasebe anlayışı ve kontrolü sağlamak için doğru işletme ortamı oluşturmak, 9. Faaliyete dayalı maliyetlemede faaliyetlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mamul birimi düzeyinde tekrarlanan faaliyetler. Pazar düzeyinde oluşan maliyetler Mamul üretim partisi düzeyinde faaliyetler Mamul türü (ürün) düzeyinde faaliyetler Müşteri düzeyinde faaliyetler 10. Aşağıdakilerden hangisi standart maliyet sisteminin yararlarından biri değildir? Üretim giderleri etkin bir şekilde kontrol edilebilir. Mamul maliyetlerinin hesaplanmasında hız ve kolaylık sağlanır. Planlama ve kontrol sayesinde üretim faktörlerinin verimliliğinin artmasıyla maliyetler düşebilir. Tüm maliyet unsurları için tekdüze bir karşılaştırma esası sağlanır. ( Maliyetlerde fiili üretim maliyetlerini dikkate alır 11. I - Gider dağıtımına, en çok sayıda hizmet sunmuş olan yardımcı gider yerinden başlanır II- Yardımcı gider yeri eşit sayıda ise gider toplamı en fazla olan gider yerinden başlanır. III- Gideri dağıtılan gider yerine kendine hizmet sunmuş olsa da kendisine gider payı verilmez IV- Yardımcı gider merkezlerinde toplanan gideler esas üretim veya hizmet merkezlerine doğrudan dağıtılır. V- Gideri dağıtılmış buluna bir gider yerine geriye dönüp tekrar dağıtım yapılmaz Yukarıda verilen bilgilerden hangileri kademeli gider dağıtım yönteminin kurallarından biri değildir? I II III ( IV V 12. Kardiyoloji yan dal merkezi olarak faaliyet gösteren bir hastanede aşağıdakilerden hangisi yardımcı gider merkezi olarak değerlendirilemez? 13. Temizlik gider yeri Yataklı tedavi gider yeri Laboratuar gider yeri Yemekhane gider yeri Hiçbiri Direkt işçilik giderleri dışında kalan ve üretilen mamullere doğrudan yüklenemeyen üretimle ilgili tüm işçilik giderlerine. denir. Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılır? Yönetici işçilikler Üretici işçilikler ( Endirekt işçilikler Direkt İşçilikler Hiçbiri Sayfa-2

3 Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi 14.., İşçinin vergiye konu olan ücreti olarak tanımlanır Yukarıdaki tanımda boşluğa aşağıdaki ifadelerin hangisi yazılır? Çıplak Ücret Giydirilmiş Ücret ( Brüt Ücret Net Brüt Ücret Hiç biri 18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin etki edebileceği boş geçen süreye ait ücretlerden biri değildir? Makine veya cihazların arızalanması Enerji kesintisinden dolayı ortaya çıkan aksaklıklar Yardımcı araç gereç veya hizmetin yetersizliği İlk Madde malzemede kalite sorunları İş talimatı veya prosedürlerde eksiklikler 15.., üretim veya hizmet işletmelerinde bütün giderlerin mamul veya hizmetin maliyetine yüklendiği maliyet sistemidir. Değişken maliyet sistemi Tam maliyet sistemi Normal maliyet sistemi Asal maliyet sistemi Hiçbiri 19. İşletme bir yıl boyunca ödeyeceği izin ve ikramiye giderlerini TL olarak tahmin etmiştir. Nisan ayında ve Ekim ayında TL ödemede bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Ocak ayı izin ücreti kaydı için doğru yapılmıştır? ( 16. Aşağıdaki giderlerden hangisi hem 7/A grubunda hem de 7/ B grubunda aynı isim ile kayıt yapılır? Direkt ilk madde malzeme giderleri Hizmet üretim maliyeti Pazarlama satış dağıtım giderleri İşçi ücret ve giderleri ( Finansman giderleri 20. Hiç biri AZD Hastane işletmesinde cerrahi eldiveni alış ve tüketim miktarları aşağıdaki gibidir. 17. Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin faydalarından biri değildir? Karlı işler ile karsız işlerin ayırt edilmesini sağlar İşletmece alınacak benzer siparişlerin alınmasında maliyetlerin tahmin edilmesinde bilgi sağlar ( Birbirini takip eden üretim safhalarında her safhanın maliyeti kolayca hesaplanır Maliyet bilgilerin işletme yönetimine sunulmasında kolaylık sağlar Maliyetlerin karşılaştırılması ile verimlilik ve denetim sağlanır İşletme dönem son u stoklarını değerlemede Ortalama yöntemi kullandığına göre, aşağıdakilerden hangisi dönem sonu cerrahi eldiven stok maliyetini verir? ( TL TL Hiç biri Sayfa-3

4 Kalite Std.ve Sağ.İşl.Kal.Yön. KALİTE STD.VE SAĞLIK İŞL.KAL.YÖN. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir Kaizen'e Katılım Hiyerarşisi faaliyetlerinde bir değildir? Üst Yönetim Orta Kademe Yönetimi Amirler ve Bölüm Şefleri ( İç kademe yöneticileri Personel 5. Aşağıdakilerden hangisi TKY'nın Temel İlkelerinden biri değildir? Liderlik Müşteri odaklılık Herkesin katılımı ve iletişim ( Puko döngüsü Hedeflerle ve verilerle yönetim 2. Aşağıdakilerden hangisi "Kalite yönetiminin kalite şartlarının yerine getirilmesi yeteneğini artırmaya odaklanan parçasıdır" tanımının karşılığıdır? ( Kalite İyileştirmesi Sürekli İyileştirme Kalite Hedefi Etkinlik Verimlilik 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kalibrasyon sürecinin maddelerinden birisi değildir? Bir yazılım kullanılıyorsa bu da doğrulanmalı Kayıtlar tutulmalıdır Ambalajlama ve taşınıyorlarsa (kullanım sırasında ve kalibrasyondan sonr taşınma koşulları incelenmeli Aletlerin muhafaza koşulları gözden geçirilmeli ( Kalibrasyona tabi her cihazın mutlaka belirli bir maksimum kalibrasyon aralığı tutulmalı. 3. Aşıdakilerden hangisi kalite çemberinde rehberin görevlerinden biri değildir? Kalite çemberleri ile üst kademeler arasındaki iletişi sağlar. Kalite çemberleri için gerekli olan kaynakları sağlar ve çemberlere rehberlik yapar. Grup içi ve gruplar arası problemlerin çözümünde yardımcı olur. Çemberlerin Performansını ölçer ve değerlendirir. ( Çemberlerin hedeflerini test eder ve devamlılığı sağlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi Etkin kalite yönetim sistemi uygulamanın faydalarından biri değildir? Maliyet ve zamandan tasarruf, Daha az müşteri ( hasta ) şikâyeti, Daha az servis-bakım giderleri, Kaynakların optimum kullanımı, ( Etkin hizmet içi servis güvenliği 4. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Sektöründe Kalite Kriterlerinden biri değildir? Erişilebilirlik Test edilebilirlik Zamanlılık Doğruluk Güvenilirlik 8. Aşıdakilerden hangisi Sağlık Sektöründe İş Mükemmelliğini sekiz temel ilkesinden biri değildir? ( Stratejik Planlama Tedarikçileri kollamak Liderlik Müşteri odaklılık Süreç yaklaşımı 9. Aşağıdakilerden hangisi Kalibrasyon Laboratuarlarının faaliyet alanlarından biri değildir? Elektriksel büyüklükler Boyutsal büyüklükler Kimyasal büyüklükler Optiksel büyüklükler ( Rassal büyüklükler Sayfa-4

5 Kalite Std.ve Sağ.İşl.Kal.Yön. 10. Aşağıdakilerden hangisi "Eldeki tetkik delillerinin, tetkik kriterlerine göre değerlendirilmelerinin sonucudur" tanımına uymaktadır? Tetkik Tetkik Programı Tetkik Kriterleri Tetkik Delili ( Tetkik Bulguları 14. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetlerinde Sürekli İyileştirme İçin Uygulama Planlarında biri değildir? Mevcut Kalite Düzeyinin Ölçülmesi Dinamik Bir Süreç ( Dış faktörlerin göz önünde bulundurulması Mevcut Temel Sağlık Hizmetlerine Entegrasyonu Hastanın/Toplumun ve Sağlık İnsan Kaynaklarının Memnuniyeti 11. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Çalışanları Açısından Akreditasyonun yaralarından biri değildir? Kalite faaliyetlerine ilgiyi arttırmak, Çalışanların güvenliğini ve emniyetini sağlamak, ( Çalışanların özlük haklarını ehemmiyet vermek. Yetki konusunda daha belirgin çizgiler oluşturmak, Ekip çalışmasını teşvik etmek 15. Aşıdakilerden hangisi Beyin fırtınasında uyulması gereken kurallardan biri değildir? Fikirlerin açıklanması için sırayla 30 saniye süre verilmelidir. Üyeler her turda bir fikir beyan etmelidir ( Diğerlerinin fikirlerinden yeni fikirler üretilmemelidir Elde edilen fikirlerin değerlendirilmesi için uygun bir metot belirlenmelidir. Endişe edilmeden çok fikir sunulmalıdır. 12. Aşıdakilerden hangisi Hasta Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Faktörler biri değildir? Laboratuar -Radyoloji Tıbbi cihazların ve diğer ölçüm cihazlarının kalibre olmaması Yanlış ilaç uygulaması, Bilgilendirme eksikliği ( Müşteri memnuniyetinin sağlanamaması Yanlış hasta kayıt bilgisi girilmesi (Hasta kimliği doğrulama ) Müşteri memnuniyetinin sağlanamaması 16. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçüm standartlarında bir değildir? ( İşgücü standardı Birincil standart Uluslararası ölçüm standardı Ulusal ölçüm standardı; Referans Standart; 13. Aşağıdakilerden hangisi akreditasyon alanlarından bir değildir? Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu ( Hizmet Belgelendirme Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu Laboratuar Akreditasyonu 17. Aşağıdakilerden hangisi ISO 9000'in işletme içi yararlarında biri değildir? Yönetim etkinliğini sağlama Sistem yaklaşımıyla çalışmanın faydaları ( Maliyet yönetimi işlemini etkin kılmak Belirsizliklerin azalmasını sağlama Hataların azalması 18. Aşıdakilerden hangisi Sağlık Hizmet Sunumunun Özelliklerinden biri değildir? Yüksek İşlem Maliyeti Arz tarafından yönlendirilen talep Belirsizlik: Talep & Çıktı Yarı kamusal mal ( Maliyetinde talep elastikiyeti yok Sayfa-5

6 Kalite Std.ve Sağ.İşl.Kal.Yön. 19. Aşağıdakilerden hangisi hastaneler açısından Kalite Çemberleri uygulamasının araçlarından biri değildir? Tedavi ve bakım hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, Yönetim ile işgören arasındaki iletişimin geliştirilmesi, Giderek yükselen hastane maliyetlerinin düşürülmesi, ( Hasta yakınlarının motivasyonunun artırılması, Ast-Üst arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi 20. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin Kamuda Uygulamak İçin ön görülen kriterlerden biri değildir? Etkili ve verimli olunmalıdır. Çalışanlar ve müşteri tarafından değerli bulunmalıdır. ( Tedbirli olunmalıdır. Tepkici olmak yerine başlatıcı olunmalıdır Kendi alanında en iyi hedeflenmelidir. Sayfa-6

7 Sağ.İşl.Finansal Yönetim SAĞLIK İŞL.FİNANSAL YÖNETİM 1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede finans yöneticisinin görevlerinden biri değildir? İşletmenin uzun dönem planlamasına katılmak Satış politikalarını belirlemek Muhasebe faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak Uzun vadeli finansal bütçeleri hazırlamak Yapılacak yatırımlarla ilgili önerilerde bulunmak 5. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede fon açığı olduğunu ifade eder? Pasif Toplamı > Aktif Toplamı Pasif Toplamı < Aktif Toplamı Nakit Girişi > Nakit Çıkışı Pasif Toplamı > Nakit Çıkışı Pasif Toplamı < Aktif Toplamı ve Nakit Girişi > Nakit Çıkışı 2. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fon kaynaklarından biri değildir? Ticari Kredi Ticari Banka Kredileri Avans Stoklar Karşılığı Kredi ( Forfaiting 6. Gelecekteki belirli bir tarihte bir işletmenin muhtemel varlık, borç ve özsermaye durumunu tasnifli halde gösteren tabloya ne ad verilir? Proforma fon akım tablosu Proforma gelir tablosu Satışların maliyet tablosu Bilanço ( Proforma Bilanço 3. Satıcının malını satabilmek için, alıcıya açmış olduğu kredi hangi tür krediyi tanımlamaktadır? Avans Stoklar Karşılığı Kredi ( Ticari kredi Finansman Bonosu Factoring 7. Bir yatırımcının 6 yıl sonra eline geçecek TL'nin, yıllık %9 iskonto oranı ile şimdiki değeri yaklaşık ne kadar olur? 649,9 689,7 ( 596,3 6917,4 304,9 4. Vadesi, 90 günden az, 360 günden fazla olmamak üzere, 30 gün ve katları şeklinde belirlenen, anonim şirketlerin ihraç ettikleri kısa vadeli borçlanma senetlerine ne ad verilir? Avans Stoklar Karşılığı Kredi Ticari kredi ( Finansman Bonosu Factoring 8. Bir yatırımcı, %10 faiz üzerinden, her yıl sonunda 4 yıl boyunca, TL yatırırsa, 4.yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur? ( Sayfa-7

8 Sağ.İşl.Finansal Yönetim 9. Bir hisse senedine yatırım yapan bir yatırımcı, bu yatırımdan üç yıl boyunca, 1750 TL, TL ve 3.000tl'lik kâr payı elde etmeyi beklemektedir. yatırımcının kazanç oranı (öz sermaye maliyeti) % 17 ise bu hisse senedinin cari piyasa fiyatı yaklaşık kaç lira olur? ( Bir işletmenin gelecek dönemde, 1500 TL kâr payı dağıtacağı beklenmektedir. kâr payı artış oranı %5 ve hisse senedinin piyasa fiyatı TL ise, bu işletmenin özsermaye maliyeti % kaçtır? ( 65,00 25,00 23, , Bir işletmenin öz sermaye maliyeti %18, ortakların gelir vergisi %20 ise, dağıtılmayan kârların maliyeti % kaçtır? 48,60 27,00 18,00 13,14 ( 14, Bir işletmenin ihraç ettiği tahviller için ödeyeceği faiz oranı %15 ve kurumlar vergisi oranı %20 ise, tahvilin vergi sonrası maliyeti % kaç olur? 13. Bir işletmenin sermaye yapısı ve vergi sonrası maliyetleri aşağıdaki gibidir. buna göre, bu işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı nedir? Fon Kaynağı Oran VSM Tahvil %40 %22 Hisse Senedi %50 %30 Dağıtılmayan Kâr %20 %24 30,00 28,60 27,10 25,33 26, Aşağıdakilerden hangisi ortalama sermaye yapısı ile ilgili yaklaşımlardan biri değildir? Net faaliyet geliri yaklaşımı Net gelir yaklaşımı Geleneksel yaklaşım Modigliani-Miller yaklaşım ( İskonto oranı olarak sermaye maliyeti kullanımı yaklaşımı bin adet hisse senedi olan bir a.ş. %20 kurumlar vergisi ödedikten sonra pay başına 18 lira kâr payı ödemiştir. bu işletmenin vergi öncesi toplam kârı kaç liradır? ( ,80 16,00 20,00 ( 12,00 36,00 Sayfa-8

9 Sağ.İşl.Finansal Yönetim yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin cari oranı ne kadardır? 2,15 2,05 ( 1,95 1,80 1, yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin alacak tahsil süresi kaç gündür? ( yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin kısa vadeli borç özsermaye oranı % kaçtır? ( 29,50 26,05 19,00 12,35 10, yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin aktif devir hızı ne kadardır? 0,653 0,520 0,490 ( 0,441 0,375 Sayfa-9

10 Sağ.İşl.Yatırım Analizi yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin net kar marjı % kaçtır? ( 17,82 15,41 13,32 11,20 10,30 Sayfa-10

11 Sağ.İşl.Yatırım Analizi SAĞLIK İŞL.YATIRIM ANALİZİ 1. Aşağıdakilerden hangisi, yatırım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir? Potansiyel fonlar, Satış tahmini, Risk ve belirsizlik, Teşvikler, ( Üretime geçiş. 6. Aşağıdakilerden hangisi, sabit sermaye harcamalarından sayılmaz? Etüd ve proje giderleri. İnşaat giderleri. Ana fabrika makine ve donatımı giderleri. ( Hammadde alım giderleri. Taşıt araçları giderleri. 2. Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbislerin yatırım yapma gücünü azaltıcı bir etki yapar? Teşvik tedbirleri, Vergi, İthalat, İhracat, Organize sanayi bölgesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi, kuruluş yerinin belirlenmesindeki aşamalardan biri değildir? Ülke seçimi Arsa seçimi ( Üretim biçimi Bölge seçimi Teşvikler 3. Aşağıdakilerden hangisi, bir mali yatırım türüdür? Bir işletmenin eksik kalan tesisini tamamlama yatırımı, İşletmenin kullandığı bir hammaddeyi üretmek için yaptığı yatırım, Üretim kapasitesini artırmak için yaptığı yatırım, ( İşletmenin değer artışı sağlamak için bir gayrimenkule yatırımı, Daha kaliteli üretim yapmak için yeni bir makinenin satın alınması. 8. Aşağıdakilerden hangisi, sabit sermaye yatırımının özelliklerinden biri değildir? ( Doğrudan üretime katılması ve alım satıma konu olması. Genel olarak makine, bina, araç ve gereçleri kapsaması. Yatırımın büyüklüğü, gelecek dönemlerdeki talep edilecek malların özelliğine bağlı olması. Birçok üretim döneminde şekil değiştirerek üretime iştirak etmesi. Uzun süre üretim sürecinde kullanılması. 4. Kapasite kullanım oranı neyi ifade eder? ( Fiili kapasite/pratik kapasite. Teorik kapasite/pratik kapasite. Fiili kapasite/planlanmış kapasite. Optimal kapasite/planlanmış kapasite. Planlanmış kapasite/pratik kapasite. 9. Aşağıdakilerden hangisi, işletme sermayesi hesaplanırken dikkate alınmaz? Üretim türü. Nakit akış hızı. Hammadde tedarik şartları. Üretim süresi. ( Ortaklık yapısı. 5. Aşağıdakilerden hangisi, üretim kapasitesinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden değildir? Hammadde Maliyetler Talep hacmi İşgücü ( İşletmenin hukuki yapısı Sayfa-11

12 Sağ.İşl.Yatırım Analizi 10. Bir yıldaki toplam gün sayısının, işetmenin faaliyetlerinin tamamlanması için gereken süreye bölünmesi ile ne hesaplanmış olur? İşletme sermayesi. Faaliyet devir katsayısı. Yıllık satış tutarı. Müşterilere tanınan vade. Ortalama stok tutarı. 14. Dönen varlıklardan (stoklar, satılabilir kıymetli kağıtlar, avanslar, alacaklar ve kasa-banka hesabı) dönen yükümlülüklerin (ödenecek kısa vadeli borçlar) çıkarılması ile ne hesaplamış olur? ( Net işletme sermayesi. Faaliyet dönem karı. Dönem sonu net aktifler. Dönem sonu net kar yada zararı. Net sermaye artışı. 11. Aşağıdakilerden hangisi, İşletmenin faaliyet devir katsayısı üzerinde etkili olan bir unsur değildir? Hammadde ve malzemenin stokta bekleme süresi. Mamullerin stokta kalma süresi. İmalatta geçen süre. ( Borçların vadesi. Alacakların vadesi. 15. Yatırım tekliflerinin önceliklerine göre seçimi ve sıralamasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi paranın zaman değerini dikkat alır? ( Net bugünkü değer yöntemi. Kârlılık oranları yöntemi. Geri ödeme süresi yöntemi. Faaliyet devir katsayısı yöntemi. Günlük masraf tutarı yöntemi. 12. Milli gelirdeki artış ve azalışlardan etkilenen ve yatırımın gerektirdiği giderler ve sağlayacağı para girişi, diğer yatırım kararlarından etkileniyorsa, bu yatırım hangi tür yatırım olarak nitelendirilir? Bağımsız yatırım. Bağımlı yatırım. Brüt yatırım. Net yatırım. Tevsii yatırımları. 16. Aşağıdakilerden hangisi, projeler G.Ö.S. yöntemine göre değerlendirilirken dikkate alınır? Yatırımın amortisman oranı. Yatırımın faydalı ömrü. Uygulanan iskonto oranı. ( Yatırımın yıllık getirisi. Yatırımın hurda değeri. 13. Hazine müsteşarlığınca yatırımcılara yatırımları sebebiyle verilen ve vergi avantajlardan faydalanabilmeyi sağlayan belgeye ne ad verilir? Lisans belgesi. Yatırım belgesi. ( Teşvik belgesi. İş takip belgesi. Sermaye edinme belgesi. 17. Bir projenin %60 iskonto faktörüne göre net şimdiki değeri yatırım tutarından 200 lira fazla, %65 iskonto faktörüne göre ise 800 lira daha az çıkmıştır. Buna göre bu projenin iç karlılık oranı yüzde kaçtır? ( Sayfa-12

13 Sağ.İşl.Yatırım Analizi 18. Karlılık endeksi (fayda masraf oranı) yöntemine göre değerlendirilen bir proje için yatırım kararı olumsuz verilmiş ise, fayda masraf oranının aşağıdaki hangi durumu söz konusudur? Pozitif. 1'den küçük. 1'e eşit. 1'den büyük. Sıfır. 19. Bir işletmenin maliyet unsurlarının bir günlük harcama tutarı aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre bu işletmenin bir günlük yarı mamul maliyeti kaç TL olur? Hammadde ve malzeme 1.250TL İşçilik giderleri 850TL Genel üretim giderleri 400TL Amortisman giderleri 250TL Finansman giderleri 350TL TL 2.000TL ( 2.600TL TL 3.000TL 20. ABC işletmesinin toplam sabit maliyetleri 60 bin TL, birim satış fiyatı 1,40 TL ve birim değişken giderleri 1,00 TL ise, ABC işletmesi, hangi satış miktarında başabaş noktasına ulaşır? TL TL TL ( TL TL Sayfa-13

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IX ÜRÜN MALİYETLEMESİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...4 Kurumsal ve Kişisel Satış...7 Satış Personeli...9

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 BİLANÇOLAR... 3-4 GELİR TABLOLARI... 5 ÖZSERMAYE

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İhlas Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu

31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu vision creativity logic 2 İçindekiler ÖN BİLGİLER Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş....3-4 Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu...5 Şirket

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK- 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4-5 ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR...

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 5. Bölüm STOKLAR Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Stokların satın alma maliyetlerini hesaplayabilmek Stokların

Detaylı

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ün Mesajı Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 2-3

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Salih KAVAL DANIŞMAN

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı