SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ"

Transkript

1 Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi SAĞLIK İŞL.MALİYET MUHASEBESİ 1. Giderlerin I. dağıtımında aşağıdaki giderlerin hangisi için gider dağıtım anahtarına ihtiyaç duyulur? ( Fabrika binası amortisman gideri Üretim merkezinde ortaya çıkan hammadde gideri Üretim merkezinde ortaya çıkan boş geçen süreye ait işçilikler Direkt işçilik giderleri Gider yerlerindeki makinelerin amortisman gideri 4. Bir hastane işletmesinde Kardiyoloji bölümü, gider yeri sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisinde yer alır? ( Esas üretim gider yeri Yardımcı üretim gider yeri Yardımcı hizmet gider yeri Araştırma geliştirme gider yeri Üretim yerleri yönetimi gider yeri 2. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik için doğru bir ifade değildir? Belli bir mamul için ne kadar kullanıldığının belirlenme imkânı yoktur. Niteliği ve türü bakımından imalatla doğrudan doğruya ilgili değildir. ( Üretim konusunu oluşturan mamulü meydana getirmek için harcanan işçiliktir. Yıllık izin ücreti ve ikramiye gibi eklentiler endirekt işçiliktir. Üretici işlerde çalışan işçilerin işçileri eğitmek için geçirdikleri zaman endirekt işçiliktir. 5. Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi, fiyatların yükseldiği (enflasyonunu olduğu) dönemlerde uygulandığında, üretime gönderilen hammadde malzeme fiyatlarının en düşük olarak hesaplanmasına neden olur. ( İlk giren ilk çıkar yöntemi Piyasa fiyatı yöntemi Sonradan girecek ilk çıkar yöntemi Hareketli ortalama maliyet yöntemi Son giren ilk çıkar yöntemi 3. Bir Üretim işletmesinde Genel Üretim Giderlerinin I. Dağıtım sonuçları ve II. Dağıtımda kullanılacak dağıtımı anahtarları aşağıdaki gibidir. 6. Genel üretim giderleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Genel üretim giderleri ile mamuller arasında direk bir ilişki yoktur Bazı genel üretim giderleri gider merkezlerine direk niteliktedir Bazı genel üretim giderleri gider merkezlerine endirekt niteliktedir Gider merkezlerine endirekt nitelikte olan genel üretim giderleri gider merkezlerine dağıtılır ( Bazı genel üretim giderleri mamullere direk niteliktedir 7. Maliyet dağıtım anahtarları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu bilgilere ve Basit Dağıtım Yöntemine göre Ana gider merkezi I'nin, Yemekhaneden alacağı pay kaç TL'dir? ( TL TL TL TL TL Maliyetlerdeki değişimi en iyi izleyecek anahtarlar seçilmelidir Maliyetlerin gider merkezlerine doğrudan yüklenememesi durumunda dağıtım anahtarlarına başvurulur ( Dağıtım anahtarları sadece yardımcı geder yerleri giderlerinin esas gider yerlerine dağıtımında kullanılır Bir maliyet birden fazla faktörün etkisi altında değişmekte ise kombine bir dağıtım anahtarı kullanılabilir Dağıtılacak maliyetlerin niteliğine en uygun anahtarlar seçilmelidir Sayfa-1

2 Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi 8. Faaliyete dayalı dağıtım aşağıdaki amaçlardan hangisine fayda sağlamaz? Genel üretim giderlerinin mamullere daha doğru şekilde yükleyerek daha doğru maliyetler elde etmek, Anlamlı kar merkezleri ve mamul karlılığı rakamları sağlamak, ( Direkt işçilik giderlerini mamul maliyetlerine daha doğru bir şekilde dağıtmak. Daha basit ve daha kolay anlaşılabilir hesaplar oluşturmak, Daha iyi bir yönetsel muhasebe anlayışı ve kontrolü sağlamak için doğru işletme ortamı oluşturmak, 9. Faaliyete dayalı maliyetlemede faaliyetlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mamul birimi düzeyinde tekrarlanan faaliyetler. Pazar düzeyinde oluşan maliyetler Mamul üretim partisi düzeyinde faaliyetler Mamul türü (ürün) düzeyinde faaliyetler Müşteri düzeyinde faaliyetler 10. Aşağıdakilerden hangisi standart maliyet sisteminin yararlarından biri değildir? Üretim giderleri etkin bir şekilde kontrol edilebilir. Mamul maliyetlerinin hesaplanmasında hız ve kolaylık sağlanır. Planlama ve kontrol sayesinde üretim faktörlerinin verimliliğinin artmasıyla maliyetler düşebilir. Tüm maliyet unsurları için tekdüze bir karşılaştırma esası sağlanır. ( Maliyetlerde fiili üretim maliyetlerini dikkate alır 11. I - Gider dağıtımına, en çok sayıda hizmet sunmuş olan yardımcı gider yerinden başlanır II- Yardımcı gider yeri eşit sayıda ise gider toplamı en fazla olan gider yerinden başlanır. III- Gideri dağıtılan gider yerine kendine hizmet sunmuş olsa da kendisine gider payı verilmez IV- Yardımcı gider merkezlerinde toplanan gideler esas üretim veya hizmet merkezlerine doğrudan dağıtılır. V- Gideri dağıtılmış buluna bir gider yerine geriye dönüp tekrar dağıtım yapılmaz Yukarıda verilen bilgilerden hangileri kademeli gider dağıtım yönteminin kurallarından biri değildir? I II III ( IV V 12. Kardiyoloji yan dal merkezi olarak faaliyet gösteren bir hastanede aşağıdakilerden hangisi yardımcı gider merkezi olarak değerlendirilemez? 13. Temizlik gider yeri Yataklı tedavi gider yeri Laboratuar gider yeri Yemekhane gider yeri Hiçbiri Direkt işçilik giderleri dışında kalan ve üretilen mamullere doğrudan yüklenemeyen üretimle ilgili tüm işçilik giderlerine. denir. Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılır? Yönetici işçilikler Üretici işçilikler ( Endirekt işçilikler Direkt İşçilikler Hiçbiri Sayfa-2

3 Sağlık İşl.Maliyet Muhasebesi 14.., İşçinin vergiye konu olan ücreti olarak tanımlanır Yukarıdaki tanımda boşluğa aşağıdaki ifadelerin hangisi yazılır? Çıplak Ücret Giydirilmiş Ücret ( Brüt Ücret Net Brüt Ücret Hiç biri 18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin etki edebileceği boş geçen süreye ait ücretlerden biri değildir? Makine veya cihazların arızalanması Enerji kesintisinden dolayı ortaya çıkan aksaklıklar Yardımcı araç gereç veya hizmetin yetersizliği İlk Madde malzemede kalite sorunları İş talimatı veya prosedürlerde eksiklikler 15.., üretim veya hizmet işletmelerinde bütün giderlerin mamul veya hizmetin maliyetine yüklendiği maliyet sistemidir. Değişken maliyet sistemi Tam maliyet sistemi Normal maliyet sistemi Asal maliyet sistemi Hiçbiri 19. İşletme bir yıl boyunca ödeyeceği izin ve ikramiye giderlerini TL olarak tahmin etmiştir. Nisan ayında ve Ekim ayında TL ödemede bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Ocak ayı izin ücreti kaydı için doğru yapılmıştır? ( 16. Aşağıdaki giderlerden hangisi hem 7/A grubunda hem de 7/ B grubunda aynı isim ile kayıt yapılır? Direkt ilk madde malzeme giderleri Hizmet üretim maliyeti Pazarlama satış dağıtım giderleri İşçi ücret ve giderleri ( Finansman giderleri 20. Hiç biri AZD Hastane işletmesinde cerrahi eldiveni alış ve tüketim miktarları aşağıdaki gibidir. 17. Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin faydalarından biri değildir? Karlı işler ile karsız işlerin ayırt edilmesini sağlar İşletmece alınacak benzer siparişlerin alınmasında maliyetlerin tahmin edilmesinde bilgi sağlar ( Birbirini takip eden üretim safhalarında her safhanın maliyeti kolayca hesaplanır Maliyet bilgilerin işletme yönetimine sunulmasında kolaylık sağlar Maliyetlerin karşılaştırılması ile verimlilik ve denetim sağlanır İşletme dönem son u stoklarını değerlemede Ortalama yöntemi kullandığına göre, aşağıdakilerden hangisi dönem sonu cerrahi eldiven stok maliyetini verir? ( TL TL Hiç biri Sayfa-3

4 Kalite Std.ve Sağ.İşl.Kal.Yön. KALİTE STD.VE SAĞLIK İŞL.KAL.YÖN. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir Kaizen'e Katılım Hiyerarşisi faaliyetlerinde bir değildir? Üst Yönetim Orta Kademe Yönetimi Amirler ve Bölüm Şefleri ( İç kademe yöneticileri Personel 5. Aşağıdakilerden hangisi TKY'nın Temel İlkelerinden biri değildir? Liderlik Müşteri odaklılık Herkesin katılımı ve iletişim ( Puko döngüsü Hedeflerle ve verilerle yönetim 2. Aşağıdakilerden hangisi "Kalite yönetiminin kalite şartlarının yerine getirilmesi yeteneğini artırmaya odaklanan parçasıdır" tanımının karşılığıdır? ( Kalite İyileştirmesi Sürekli İyileştirme Kalite Hedefi Etkinlik Verimlilik 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kalibrasyon sürecinin maddelerinden birisi değildir? Bir yazılım kullanılıyorsa bu da doğrulanmalı Kayıtlar tutulmalıdır Ambalajlama ve taşınıyorlarsa (kullanım sırasında ve kalibrasyondan sonr taşınma koşulları incelenmeli Aletlerin muhafaza koşulları gözden geçirilmeli ( Kalibrasyona tabi her cihazın mutlaka belirli bir maksimum kalibrasyon aralığı tutulmalı. 3. Aşıdakilerden hangisi kalite çemberinde rehberin görevlerinden biri değildir? Kalite çemberleri ile üst kademeler arasındaki iletişi sağlar. Kalite çemberleri için gerekli olan kaynakları sağlar ve çemberlere rehberlik yapar. Grup içi ve gruplar arası problemlerin çözümünde yardımcı olur. Çemberlerin Performansını ölçer ve değerlendirir. ( Çemberlerin hedeflerini test eder ve devamlılığı sağlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi Etkin kalite yönetim sistemi uygulamanın faydalarından biri değildir? Maliyet ve zamandan tasarruf, Daha az müşteri ( hasta ) şikâyeti, Daha az servis-bakım giderleri, Kaynakların optimum kullanımı, ( Etkin hizmet içi servis güvenliği 4. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Sektöründe Kalite Kriterlerinden biri değildir? Erişilebilirlik Test edilebilirlik Zamanlılık Doğruluk Güvenilirlik 8. Aşıdakilerden hangisi Sağlık Sektöründe İş Mükemmelliğini sekiz temel ilkesinden biri değildir? ( Stratejik Planlama Tedarikçileri kollamak Liderlik Müşteri odaklılık Süreç yaklaşımı 9. Aşağıdakilerden hangisi Kalibrasyon Laboratuarlarının faaliyet alanlarından biri değildir? Elektriksel büyüklükler Boyutsal büyüklükler Kimyasal büyüklükler Optiksel büyüklükler ( Rassal büyüklükler Sayfa-4

5 Kalite Std.ve Sağ.İşl.Kal.Yön. 10. Aşağıdakilerden hangisi "Eldeki tetkik delillerinin, tetkik kriterlerine göre değerlendirilmelerinin sonucudur" tanımına uymaktadır? Tetkik Tetkik Programı Tetkik Kriterleri Tetkik Delili ( Tetkik Bulguları 14. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetlerinde Sürekli İyileştirme İçin Uygulama Planlarında biri değildir? Mevcut Kalite Düzeyinin Ölçülmesi Dinamik Bir Süreç ( Dış faktörlerin göz önünde bulundurulması Mevcut Temel Sağlık Hizmetlerine Entegrasyonu Hastanın/Toplumun ve Sağlık İnsan Kaynaklarının Memnuniyeti 11. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Çalışanları Açısından Akreditasyonun yaralarından biri değildir? Kalite faaliyetlerine ilgiyi arttırmak, Çalışanların güvenliğini ve emniyetini sağlamak, ( Çalışanların özlük haklarını ehemmiyet vermek. Yetki konusunda daha belirgin çizgiler oluşturmak, Ekip çalışmasını teşvik etmek 15. Aşıdakilerden hangisi Beyin fırtınasında uyulması gereken kurallardan biri değildir? Fikirlerin açıklanması için sırayla 30 saniye süre verilmelidir. Üyeler her turda bir fikir beyan etmelidir ( Diğerlerinin fikirlerinden yeni fikirler üretilmemelidir Elde edilen fikirlerin değerlendirilmesi için uygun bir metot belirlenmelidir. Endişe edilmeden çok fikir sunulmalıdır. 12. Aşıdakilerden hangisi Hasta Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Faktörler biri değildir? Laboratuar -Radyoloji Tıbbi cihazların ve diğer ölçüm cihazlarının kalibre olmaması Yanlış ilaç uygulaması, Bilgilendirme eksikliği ( Müşteri memnuniyetinin sağlanamaması Yanlış hasta kayıt bilgisi girilmesi (Hasta kimliği doğrulama ) Müşteri memnuniyetinin sağlanamaması 16. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçüm standartlarında bir değildir? ( İşgücü standardı Birincil standart Uluslararası ölçüm standardı Ulusal ölçüm standardı; Referans Standart; 13. Aşağıdakilerden hangisi akreditasyon alanlarından bir değildir? Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu ( Hizmet Belgelendirme Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu Laboratuar Akreditasyonu 17. Aşağıdakilerden hangisi ISO 9000'in işletme içi yararlarında biri değildir? Yönetim etkinliğini sağlama Sistem yaklaşımıyla çalışmanın faydaları ( Maliyet yönetimi işlemini etkin kılmak Belirsizliklerin azalmasını sağlama Hataların azalması 18. Aşıdakilerden hangisi Sağlık Hizmet Sunumunun Özelliklerinden biri değildir? Yüksek İşlem Maliyeti Arz tarafından yönlendirilen talep Belirsizlik: Talep & Çıktı Yarı kamusal mal ( Maliyetinde talep elastikiyeti yok Sayfa-5

6 Kalite Std.ve Sağ.İşl.Kal.Yön. 19. Aşağıdakilerden hangisi hastaneler açısından Kalite Çemberleri uygulamasının araçlarından biri değildir? Tedavi ve bakım hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, Yönetim ile işgören arasındaki iletişimin geliştirilmesi, Giderek yükselen hastane maliyetlerinin düşürülmesi, ( Hasta yakınlarının motivasyonunun artırılması, Ast-Üst arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi 20. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin Kamuda Uygulamak İçin ön görülen kriterlerden biri değildir? Etkili ve verimli olunmalıdır. Çalışanlar ve müşteri tarafından değerli bulunmalıdır. ( Tedbirli olunmalıdır. Tepkici olmak yerine başlatıcı olunmalıdır Kendi alanında en iyi hedeflenmelidir. Sayfa-6

7 Sağ.İşl.Finansal Yönetim SAĞLIK İŞL.FİNANSAL YÖNETİM 1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede finans yöneticisinin görevlerinden biri değildir? İşletmenin uzun dönem planlamasına katılmak Satış politikalarını belirlemek Muhasebe faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak Uzun vadeli finansal bütçeleri hazırlamak Yapılacak yatırımlarla ilgili önerilerde bulunmak 5. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede fon açığı olduğunu ifade eder? Pasif Toplamı > Aktif Toplamı Pasif Toplamı < Aktif Toplamı Nakit Girişi > Nakit Çıkışı Pasif Toplamı > Nakit Çıkışı Pasif Toplamı < Aktif Toplamı ve Nakit Girişi > Nakit Çıkışı 2. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fon kaynaklarından biri değildir? Ticari Kredi Ticari Banka Kredileri Avans Stoklar Karşılığı Kredi ( Forfaiting 6. Gelecekteki belirli bir tarihte bir işletmenin muhtemel varlık, borç ve özsermaye durumunu tasnifli halde gösteren tabloya ne ad verilir? Proforma fon akım tablosu Proforma gelir tablosu Satışların maliyet tablosu Bilanço ( Proforma Bilanço 3. Satıcının malını satabilmek için, alıcıya açmış olduğu kredi hangi tür krediyi tanımlamaktadır? Avans Stoklar Karşılığı Kredi ( Ticari kredi Finansman Bonosu Factoring 7. Bir yatırımcının 6 yıl sonra eline geçecek TL'nin, yıllık %9 iskonto oranı ile şimdiki değeri yaklaşık ne kadar olur? 649,9 689,7 ( 596,3 6917,4 304,9 4. Vadesi, 90 günden az, 360 günden fazla olmamak üzere, 30 gün ve katları şeklinde belirlenen, anonim şirketlerin ihraç ettikleri kısa vadeli borçlanma senetlerine ne ad verilir? Avans Stoklar Karşılığı Kredi Ticari kredi ( Finansman Bonosu Factoring 8. Bir yatırımcı, %10 faiz üzerinden, her yıl sonunda 4 yıl boyunca, TL yatırırsa, 4.yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur? ( Sayfa-7

8 Sağ.İşl.Finansal Yönetim 9. Bir hisse senedine yatırım yapan bir yatırımcı, bu yatırımdan üç yıl boyunca, 1750 TL, TL ve 3.000tl'lik kâr payı elde etmeyi beklemektedir. yatırımcının kazanç oranı (öz sermaye maliyeti) % 17 ise bu hisse senedinin cari piyasa fiyatı yaklaşık kaç lira olur? ( Bir işletmenin gelecek dönemde, 1500 TL kâr payı dağıtacağı beklenmektedir. kâr payı artış oranı %5 ve hisse senedinin piyasa fiyatı TL ise, bu işletmenin özsermaye maliyeti % kaçtır? ( 65,00 25,00 23, , Bir işletmenin öz sermaye maliyeti %18, ortakların gelir vergisi %20 ise, dağıtılmayan kârların maliyeti % kaçtır? 48,60 27,00 18,00 13,14 ( 14, Bir işletmenin ihraç ettiği tahviller için ödeyeceği faiz oranı %15 ve kurumlar vergisi oranı %20 ise, tahvilin vergi sonrası maliyeti % kaç olur? 13. Bir işletmenin sermaye yapısı ve vergi sonrası maliyetleri aşağıdaki gibidir. buna göre, bu işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı nedir? Fon Kaynağı Oran VSM Tahvil %40 %22 Hisse Senedi %50 %30 Dağıtılmayan Kâr %20 %24 30,00 28,60 27,10 25,33 26, Aşağıdakilerden hangisi ortalama sermaye yapısı ile ilgili yaklaşımlardan biri değildir? Net faaliyet geliri yaklaşımı Net gelir yaklaşımı Geleneksel yaklaşım Modigliani-Miller yaklaşım ( İskonto oranı olarak sermaye maliyeti kullanımı yaklaşımı bin adet hisse senedi olan bir a.ş. %20 kurumlar vergisi ödedikten sonra pay başına 18 lira kâr payı ödemiştir. bu işletmenin vergi öncesi toplam kârı kaç liradır? ( ,80 16,00 20,00 ( 12,00 36,00 Sayfa-8

9 Sağ.İşl.Finansal Yönetim yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin cari oranı ne kadardır? 2,15 2,05 ( 1,95 1,80 1, yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin alacak tahsil süresi kaç gündür? ( yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin kısa vadeli borç özsermaye oranı % kaçtır? ( 29,50 26,05 19,00 12,35 10, yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin aktif devir hızı ne kadardır? 0,653 0,520 0,490 ( 0,441 0,375 Sayfa-9

10 Sağ.İşl.Yatırım Analizi yılı net satışları lira ve net kârı lira olan abc şirketinin 2013 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir. (yıl: 360 gün) ABC Şirketinin yılı Bilançosu Dönen Varlıklar Kasa Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF Buna göre; Bu işletmenin net kar marjı % kaçtır? ( 17,82 15,41 13,32 11,20 10,30 Sayfa-10

11 Sağ.İşl.Yatırım Analizi SAĞLIK İŞL.YATIRIM ANALİZİ 1. Aşağıdakilerden hangisi, yatırım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir? Potansiyel fonlar, Satış tahmini, Risk ve belirsizlik, Teşvikler, ( Üretime geçiş. 6. Aşağıdakilerden hangisi, sabit sermaye harcamalarından sayılmaz? Etüd ve proje giderleri. İnşaat giderleri. Ana fabrika makine ve donatımı giderleri. ( Hammadde alım giderleri. Taşıt araçları giderleri. 2. Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbislerin yatırım yapma gücünü azaltıcı bir etki yapar? Teşvik tedbirleri, Vergi, İthalat, İhracat, Organize sanayi bölgesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi, kuruluş yerinin belirlenmesindeki aşamalardan biri değildir? Ülke seçimi Arsa seçimi ( Üretim biçimi Bölge seçimi Teşvikler 3. Aşağıdakilerden hangisi, bir mali yatırım türüdür? Bir işletmenin eksik kalan tesisini tamamlama yatırımı, İşletmenin kullandığı bir hammaddeyi üretmek için yaptığı yatırım, Üretim kapasitesini artırmak için yaptığı yatırım, ( İşletmenin değer artışı sağlamak için bir gayrimenkule yatırımı, Daha kaliteli üretim yapmak için yeni bir makinenin satın alınması. 8. Aşağıdakilerden hangisi, sabit sermaye yatırımının özelliklerinden biri değildir? ( Doğrudan üretime katılması ve alım satıma konu olması. Genel olarak makine, bina, araç ve gereçleri kapsaması. Yatırımın büyüklüğü, gelecek dönemlerdeki talep edilecek malların özelliğine bağlı olması. Birçok üretim döneminde şekil değiştirerek üretime iştirak etmesi. Uzun süre üretim sürecinde kullanılması. 4. Kapasite kullanım oranı neyi ifade eder? ( Fiili kapasite/pratik kapasite. Teorik kapasite/pratik kapasite. Fiili kapasite/planlanmış kapasite. Optimal kapasite/planlanmış kapasite. Planlanmış kapasite/pratik kapasite. 9. Aşağıdakilerden hangisi, işletme sermayesi hesaplanırken dikkate alınmaz? Üretim türü. Nakit akış hızı. Hammadde tedarik şartları. Üretim süresi. ( Ortaklık yapısı. 5. Aşağıdakilerden hangisi, üretim kapasitesinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden değildir? Hammadde Maliyetler Talep hacmi İşgücü ( İşletmenin hukuki yapısı Sayfa-11

12 Sağ.İşl.Yatırım Analizi 10. Bir yıldaki toplam gün sayısının, işetmenin faaliyetlerinin tamamlanması için gereken süreye bölünmesi ile ne hesaplanmış olur? İşletme sermayesi. Faaliyet devir katsayısı. Yıllık satış tutarı. Müşterilere tanınan vade. Ortalama stok tutarı. 14. Dönen varlıklardan (stoklar, satılabilir kıymetli kağıtlar, avanslar, alacaklar ve kasa-banka hesabı) dönen yükümlülüklerin (ödenecek kısa vadeli borçlar) çıkarılması ile ne hesaplamış olur? ( Net işletme sermayesi. Faaliyet dönem karı. Dönem sonu net aktifler. Dönem sonu net kar yada zararı. Net sermaye artışı. 11. Aşağıdakilerden hangisi, İşletmenin faaliyet devir katsayısı üzerinde etkili olan bir unsur değildir? Hammadde ve malzemenin stokta bekleme süresi. Mamullerin stokta kalma süresi. İmalatta geçen süre. ( Borçların vadesi. Alacakların vadesi. 15. Yatırım tekliflerinin önceliklerine göre seçimi ve sıralamasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi paranın zaman değerini dikkat alır? ( Net bugünkü değer yöntemi. Kârlılık oranları yöntemi. Geri ödeme süresi yöntemi. Faaliyet devir katsayısı yöntemi. Günlük masraf tutarı yöntemi. 12. Milli gelirdeki artış ve azalışlardan etkilenen ve yatırımın gerektirdiği giderler ve sağlayacağı para girişi, diğer yatırım kararlarından etkileniyorsa, bu yatırım hangi tür yatırım olarak nitelendirilir? Bağımsız yatırım. Bağımlı yatırım. Brüt yatırım. Net yatırım. Tevsii yatırımları. 16. Aşağıdakilerden hangisi, projeler G.Ö.S. yöntemine göre değerlendirilirken dikkate alınır? Yatırımın amortisman oranı. Yatırımın faydalı ömrü. Uygulanan iskonto oranı. ( Yatırımın yıllık getirisi. Yatırımın hurda değeri. 13. Hazine müsteşarlığınca yatırımcılara yatırımları sebebiyle verilen ve vergi avantajlardan faydalanabilmeyi sağlayan belgeye ne ad verilir? Lisans belgesi. Yatırım belgesi. ( Teşvik belgesi. İş takip belgesi. Sermaye edinme belgesi. 17. Bir projenin %60 iskonto faktörüne göre net şimdiki değeri yatırım tutarından 200 lira fazla, %65 iskonto faktörüne göre ise 800 lira daha az çıkmıştır. Buna göre bu projenin iç karlılık oranı yüzde kaçtır? ( Sayfa-12

13 Sağ.İşl.Yatırım Analizi 18. Karlılık endeksi (fayda masraf oranı) yöntemine göre değerlendirilen bir proje için yatırım kararı olumsuz verilmiş ise, fayda masraf oranının aşağıdaki hangi durumu söz konusudur? Pozitif. 1'den küçük. 1'e eşit. 1'den büyük. Sıfır. 19. Bir işletmenin maliyet unsurlarının bir günlük harcama tutarı aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre bu işletmenin bir günlük yarı mamul maliyeti kaç TL olur? Hammadde ve malzeme 1.250TL İşçilik giderleri 850TL Genel üretim giderleri 400TL Amortisman giderleri 250TL Finansman giderleri 350TL TL 2.000TL ( 2.600TL TL 3.000TL 20. ABC işletmesinin toplam sabit maliyetleri 60 bin TL, birim satış fiyatı 1,40 TL ve birim değişken giderleri 1,00 TL ise, ABC işletmesi, hangi satış miktarında başabaş noktasına ulaşır? TL TL TL ( TL TL Sayfa-13

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. 14.03.2012 Yeni Gelişmeler ve 2012 Beklenti; Genel görünüm itibari ile son bir yılda özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler ve durulan lojistik çalışmaları

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

Sasa için önerimiz Endeksin üzerinde Getiri dir. Orta ve uzun vadede hedef fiyatımız ise %21 yükseliş potansiyeli ile 1.82 TL.

Sasa için önerimiz Endeksin üzerinde Getiri dir. Orta ve uzun vadede hedef fiyatımız ise %21 yükseliş potansiyeli ile 1.82 TL. 29.03.2012 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yeni Gelişmeler ve 2012 Beklenti; Şirket, polyester elyaf, polyester bazlı polimerler gibi ürünler konusunda dünyanın önde gelen üreticisi. Üretilen ürünler birçok

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

33 - Performansı Ölçme

33 - Performansı Ölçme A Finansal raporlama İşletme 4 Muh-Fin 2013 - Bahar Vize Öncesi 33 - Performansı Ölçme Maria Malone, İngiltere de yer alan, televizyon ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunan büyük bir uluslararası medya

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. 2.55 den işlem gören Turcas Petrol için hedef fiyatımız %21 lik yükseliş potansiyeli ile 3.10 dur.

TURCAS PETROL A.Ş. 2.55 den işlem gören Turcas Petrol için hedef fiyatımız %21 lik yükseliş potansiyeli ile 3.10 dur. 09.02.2012 TURCAS PETROL A.Ş. Yeni Gelişmeler ve 2012 Beklenti; Turcas Petrol ün faaliyet gösterdiği ve sürekli yatırım yaptığı enerji sektörü 2011 yılında Türkiye de en fazla büyüyen sektörlerden biri

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU MART 2015

YATIRIMCI SUNUMU MART 2015 YATIRIMCI SUNUMU MART 2015 Şirket Profili Şirket Profili TÜRKİYE DEKİ EN YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ. TÜMOSAN, kendi mülkiyetinde olan 1.6 Milyon m 2 lik arazi üzerinde 93.000 m 2 kapalı alanda dizel motor

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 299.400 32.348.218 1. Yurtiçi Satõşlar 113.277 32.240.514 2. Yurtdõşõ

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı