ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL."

Transkript

1 Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 01 Pazartesi YIL: 1 SAYI: 09 FÝYATI:.0 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GAZETECÝ VE AVUKAT. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÝKÝ GEMÝ VE BÝR HATIRLATMA... Ali Osman YAÐMUR DUASINA DEVAM! Erdoðan Baybars SANAL Dolgun Dalgýçoðlu MODERN KORSANLAR VE KORSANLIKLAR Mehmet Levent LURUCÝNA Sezan Artun KTBK, GKK ve polis gücü yetmedi... Þimdi de özel Güvenlik Ordusu Türkiye'de AKP'nin uyguladýðý özel güvenlik sistemi Kýbrýs'ýn kuzeyinde de hayata geçiriliyor... Komiteden UBP ve CTP'nin onayý ile geçen "Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarýsý" özel güvenlik birimlerine silah taþýma ve tutuklama yetkisi getiriyor... Yasaya göre, kamu kurum ve kuruluþlarý kendi bünyelerinde özel güvenlik birimleri oluþturabilecek... Bu birimlerde Polis Genel Müdürlüðü ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan birer temsilcinin de bulunacaðý bir komisyon oluþturulacak... Yasa özel güvenlik birimlerine kritik kamu bina ve alanlarýnda ateþli silah bulundurma yetkisi verecek... Polis Genel Müdürlüðü ve Kaymakamlýk gerek gördüðü takdirde özel güvenlik birimlerine emir verebilecek sayfada Sigara kaçakçýlýðý yeni bir þey deðil ki... 'Baba' hala yakalanamadý mý? Gazetemiz birkaç yýl önce çetelere karþý açtýðý savaþta milyonlarca dolarlýk sigara kaçakçýlýðýný da gündeme taþýmýþ ve bu iþin baþýnda 'Arap' lakabýyla anýlan, ayrýca 'doktor' olarak da tanýmlanan bir 'baba' olduðunu yazmýþtý... Yýllardan beri Maðusa Serbest Limaný'nda? yapýlan kaçakçýlýkla ilgili olarak Ekim 0 tarihli 'Afrika'da þöyle demiþtik: Trilyonluk vurgun... Ve kaçakçýlýk... Polise de çok ihbar var... Tepe tepe Maðusa Serbest Limaný'ný kullanýyorlar... Ýki yük gemisindeki kaptan ve mürettebatý tutuklamak yetmez... Yerli iþbirlikçilerine ulaþýlmadýkça bu kaçakçýlýk önlenemez.... sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... DÝÞÝ VE ERÝL Selma Bolayýr 6. sayfada Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Özgün Kutalmýþ. sayfada UTANMIYORLAR Ali Kiþmir KIZIL SAÇLILAR YAKILMIÞTI Yalçýn Okut Baraka Suya Karþý Deðil. sayfada. sayfada Ýsmail Özuçar. sayfada Bir 'Alo' deyin... Toparlanýyoruz Hareketi halktan ihbar bekliyor.... sayfada

2 GAZÝKÖY'DE HIRSIZLIK Þener LEVENT Gaziköy'de, meydana gelen olayda yaþýndaki R.K.'nin bir ikametgahýn avlusu içerisinde bulunan, Mustafa Evliya'ya ait, henüz tespit edilemeyen miktardaki kalýpçý panolarýný çaldýðý tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre söz konusu kiþi tutuklanýrken, olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Açý GAZETECÝ VE AVUKAT ÝZÝNSÝZ BALIKÇILARA YASAL ÝÞLEM Ýskele Boðazý açýklarýnda önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olayda, 1 yaþýndaki Ý.T. ile yaþýndaki H.B.'nin, bir balýkçý teknesi ile farklý tür ve aðýrlýkta, toplam 9 kilo gram aðýrlýðýnda olan balýklarý yetkili makamdan izinsiz olarak avladýklarý ve akabinde baþka bir þahsa para karþýlýðýnda sattýklarý tespit edildi. Söz konusu iki kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. "LEMAR AVM"DE HIRSIZLIK Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Lemar AVM"DE meydana gelen olayda 0 yaþýndaki O.U.'nun, maðaza içerisinden bir çift ayakkabý ve iki adet t-shirtü alýp gizleyerek kasaya ödeme yapmadan maðaza dýþýna çýkartmak suretiyle çaldýðý tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre önceki akþam 1.00 sýralarýnda meydana gelen olay sonrasý O.U. tutuklandý. Hüdaoðlu: Kaçak yapýlaþmaya son vereceðiz Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, uluslararasý tanýnmýþlýðý olan baþkent Lefkoþa'da 00'e yakýn ruhsatsýz yapý olduðunu ileri sürerek, göreve gelmeleri halinde, bu konuya ivedilikle el atacaklarýný söyledi. Hüdaoðlu; "KTMMOB ile iþbirliði halinde kaçak yapýlaþmaya son vereceðiz" dedi. TDP LTB Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, Genel Baþkan Mehmet Çakýcý ve Genel Sekreter Cemal Özyiðit ile birlikte Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ni (KTMMOB) ziyaret etti. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Dr. Suphi Hüdaoðlu, ziyarette yaptýðý konuþmada, son dönemlerde hükümetlerin hep arka bahçesi olarak görülen ve uluslar arasý açýlým kapýsý olan LTB'nin batýrýldýðýný ileri sürdü. Çalýþan ile Lefkoþa halkýnýn dertlerinin aslýnda ayný olduðunu söyleyen Hüdaoðlu, "Biz üreten emekten yanayýz. Ýþe gelmeyip, maaþ alanlar derhal durdurulacak, geriye kalan personel ise verimli ve üretken bir þekilde çalýþacak. Göreve geldiðimiz günden itibaren ise hem maaþlarýný düzenli alacaklar, hem de yatýrýmlarý yapýlacak. Lefkoþa halký da hak ettiði hizmeti mutlaka alacaktýr, bu konuda kararlýyýz" dedi. Geçmiþ baþkan ile yönetimin, Sayýþtay'ýn bazý belgelere ulaþmasýný engellediðini de belirten Hüdaoðlu, göreve geldikleri günden itibaren Savcýlýk ve Sayýþtaylýða istediði dosyaya ulaþma þansý tanýyacaklarýný belirtti. Mali disiplini saðlama konusunun öncelikleri arasýnda olduðunu yineleyen Hüdaoðlu, temel felsefelerinin, adil ve þeffaf bir yönetim, mali disiplin, gereksiz giderlerin sýfýrlanmasý, gýda ve su güvenliði, çalýþanlarýn üretken bir þekilde çalýþtýrýlmasý ve halkýn hak ettiði hizmeti almasý olduðunu belirtti. KUMAR DENETÝMLERÝ Bafra'da faaliyet göstermekte olan "Kaya Artemis Casino" isimli kumarhanede polis tarafýndan önceki akþam yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam üç kiþi tespit edildi. Polisin bahse konu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlattýðý bildirildi. KRONÝK BÖBREK HASTALIKLARI BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI Kronik böbrek hastalýklarý, organ nakli ve koordinasyonuyla ilgili Salý günü bilgilendirme toplantýsý düzenleniyor. Kýbrýs Türk Tabipler Birliði ile Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði'nin iþbirliðiyle Kýbrýs Türk Tabipler Birliði Salonu'nda yapýlacak toplantý saat.00'da baþlayacak. ALMANYA'DAKÝ YANGINDA ÖLENLERÝN HEPSÝ TÜRK Almanya'nýn Backnang kentinde çýkan yangýnda ölen kiþinin Türk olduðu bildirildi. Yetkililer, Stuttgart yakýnlarýnda bulunan Backnang kentindeki apartmanda çýkan yangýnda anne ve altý çocuðunun öldüðünü belirtti. Daha önceki açýklamada, üç kiþinin de yaralandýðý ifade edilmiþti. KIBRIS ÝKTÝSAT FAKTORÝNG, TÜRKÝYE'DE FAALÝYET ÝZNÝ ALDI Kýbrýs Ýktisat Bankasý'nýn iþtiraki olarak kurulan Kýbrýs Ýktisat Faktoring AÞ, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) faktoring izni aldý. Kýbrýs Ýktisat Faktoring AÞ'den yapýlan açýklamada, 9 Mart 01 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre Kýbrýs Ýktisat Faktoring AÞ'nin BDDK'dan Þubat 01 tarihli kararý ile faaliyet izni aldýðý belirtildi. SÝVRÝSÝNEKLERLE BÝYOLOJÝK MÜCADELE Gazimaðusa Belediyesi, kent genelinde sivrisinekle mücadele çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýðýný açýkladý. Belediye, göletler ve su birikintilerinin ilaçlanmasý için biyolojik larvasit uygulamasýna baþladý. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ekipler, sineklerin üremesi için uygun ortam oluþturan su birikintileri ve dere yataklarýnda çevreye uyumlu biyolojik ilaçlar kullanarak ilaçlama yapýlýyor. Tüm bölgelerde peryodik ilaçlamalara devam edileceðine iþaret edilen açýklamada, Dünya Saðlýk Örgütü'nün (WHO) önerdiði protokol çerçevesinde yapýlan ilaçlamalarda, "vectomax-vectolex-vectobac, Bti : Bacillus thuringiensis israelensis, Bs: Bacillus sphaericus" isimli biyolojik ilaçlarýn kullanýldýðý kaydedildi. Çiziktir di Çiziktirdi Ben avukat deðilim. Gazeteciyim. Bu mahkemelerde avukatlýk yaptýysam, mecbur kaldýðým için yaptým. Kendi kendimi savundum. Zaten bunu yapmaktan baþka çarem de yoktu... Hakkýmda o kadar çok dava açýldý ki, avukat tutmaya kalksam, onlara ödeyecek para bulamazdým. Bana açýlan davalarýn yüzde doksaný savcýlýðýn açtýðý ceza davalarý idi. Tazminat davalarý deðil yani... Amerikan Devlet Baþkaný George Bush'a hakaret etmiþiz diye bile dava açýldý bize... "Yabancý devlet büyüklerini küçük düþürmek" suçlamasýyla... Gün oldu, gazeteye gelen polis altmýþ dava birden okudu bana... Siyasi idi hepsi de... Ýtirazým yok... Yurdumuz ve toplumumuz için bir mücadele veriyorsak, bedelini ödemeyi de göze alacaðýz elbette... Ýtirazým olmadýðýný mahkemedeki duruþmalarda da çok söyledim. Yargýç üstüste yýðýlý kalýn dosyalarla gelirdi salona... Masasýnda bir dað gibi yükselirdi o dosyalar. O daðýn arkasýndan sanýk kutusunda beni göremezdi rahatlýkla... Savcý gelir ve sürekli erteleme isterdi. Her seferinde erteleme... -Bugün hazýr deðiliz efendim, derdi Yargýç bana dönerdi: -Ýtirazýnýz var mý? Ben de her seferinde, -Ýtirazým yok, derdim. Bir keresinde, savcý yine erteleme talep edince, yargýç yine bana döndü: -Ýtirazýnýz var mý? Ben yine, -Hayýr, itirazým yok, deyince yargýç adeta patladý. -Yahu, dedi, bu Þener Bey'in de hiçbir zaman itirazý yok! Anlamadým... Artýk sabrým taþmalý ve itiraz mý etmeliydim acaba? Savcýya hesap mý sormalýydým? -Bunca zamandýr getirip götürüyorsunuz bizi buraya, ama bir türlü bu davalara baþlamýyorsunuz, mu demeliydim? Ben avukat deðilim... Kara cüppem yok... Kalemim var... Gazeteciyim... Ve doðrusunu isterseniz, bu mesleði mazlumlarý savunmak, onlarýn sesi olmak ve yalan deryasýna batmýþ bir toplumda doðrularý yazmak için seçtim... Herkes bir þekilde mutlu olmaya çalýþýr bu dünyada... Bana en çok mutluluk veren þey de bir yalanýn yalan olduðunu ispat etmek, haksýzlýða uðrayan bir kimsenin haklý olduðunu kanýtlamak ve hasýraltý edilen bir gerçeði ortaya çýkarmaktýr. Gazeteci olmasam ya doktor, ya da avukat olurdum... Aslýnda gazeteciliðin de onlardan pek farklý olmadýðýna inanýyorum. Ben avukat deðilim. Kanunlarý ezberlemedim. Kalýn hukuk kitaplarým yok. Mahkemede kendimi savunmaya giderken, sadece haklý olduðuma inanarak gidiyorum. Tek silahým bu... Benim duruþmalarýmý izleyen bazý kýdemli avukatlar tebrik ettiler beni... -Herhalde çok iyi hazýrlandýn, dediler. Oysa o hitaplarý yaparken hiçbir zaman önceden hazýrlanmadým. Haklýlýðýna o kadar inanýrsan, sözcükler de kendiliðinden dökülür. Mahkemelere, yargýçlara, savcýlara, avukatlara ve tanýklara hiçbir zaman bir disiplinsizlikte bulunmadým. Aþaðýlayýcý ve küçük düþürücü ifadeler kullanmadým. Davalarýma devamsýzlýðým da olmadý. Mehmet Çangar'la duruþmalarýmýz Kýdemli Yargýç Peri Hakký'ya kaydýrýlmýþtý. Neden baþka bir yargýçtan ona kaydýrýldýðýný ileriki yazýlarýmda size anlatacaðým. Ve çok þaþacaksýnýz... Duruþmalarýmýzýn birinde Mehmet Çangar'a araç ithalatý dýþýnda baþka ne gibi iþler yaptýðýný sordum... Ve 'tefeci' sözünü kullandým. Yargýç Peri Hakký müdahale etti. -Tefeci diyemezsin, dedi. -Peki ne demem lazým, diye sordum. -Finans kuruluþu, dedi... Þu iþe bakýn... Maliye Bakaný'mýz bile tefeci derken, ben diyemezmiþim... Bu davanýn sonucu benim için daha o günden belli olmuþtu.

3 AFRÝKA dan mektup... Bilirsiniz... Dikenli konular bunlar... Mafya... Uyuþturucu... Kaçakçýlýk... Ucunda kurþun var... Bomba var... Yetmezmiþ gibi, bir de mahkeme var... Ateþ gibi kýsaca... Dokunan yanar! Bizden baþka dokunan da yok galiba... Býyýk altýndan bir de ne diyecekler þimdi? "Hala akýllanmadýlar!" Zararý yok... Dünya öyle 'akýllýlar'a kalsa hiç iflah olmaz... Aslolan maþalar deðil... Babalar... Baronlar... Hayranýz gazetelerdeki bazý baþlýklarýmýza... Adamýn üstünde - gram hintkeneviri bulurlar ve "Büyük uyuþturucu operasyonu" derler buna! Birkaç gram Bonzai... Baþlýk: "Polisin büyük baþarýsý"... Ne ala, ne ala... Siz hiç bir babanýn, bir baronun yakayý ele verdiðini gördünüz mü þimdiye kadar? Hafif siklet deðil... Þöyle aðýr siklet bir kahraman... Görmediniz deðil mi? Göremezsiniz de zaten... Onlarýn eli kolu uzun... 'Baba' filminde gördüðünüz gibi... Biz çok yazdýk ama sonuç ortada... Ýki kurþun... Ve bir tazminat... Bizi ilk kurþunlayan aslan serbestçe dolaþýyor Malatya'da... Ne arayan var, ne soran... Bizi ölümle tehdit eden Birtan Zabitler ise hala Maðusa Serbest Limaný'nda silahlý güvenlik görevlisi! Bir tek dosya bile açýlmadý hakkýnda... Ýsmet Felek ile çetesi de maþallah turp gibi... Biz ise hesap veriyoruz MAÞALARI BIRAK, 'BABA'LARA BAK! 11 Ekim 0... mahkemelerde, adil olduðuna inanamadýðýmýz yargýç karþýsýnda... "Çekin gidin buralardan" diyorlar bize... "Size burada bir hayat yok" diyorlar... "Yazamazsýnýz bunlarý" diyorlar... Biz de "sol gülüm sol" diye Cem Karaca'ya ayak uyduruyoruz hala... * Bu filmi görmedik mi çoktan? Sanki uyuþturucu da, sigara kaçakçýlýðý da yeni bir þey mi burada? General Galip Mendi buralardaydý daha... Ve bir sigara kaçakçýlýðýnda askeri de suçlamýþýz diye telefona sarýlmýþtý hemen... "Geldim geleli ne faþistliðimi Ekim 0... býraktýnýz, ne kaçakçýlýðýmý" diye kükremiþti... Sene 00 idi... Ve iþte sene Ýki yük gemisi yakalanmýþ yine o limanda... Sahte giriþ-çýkýþ belgeleriyle sigara kaçakçýlýðý yapýyorlarmýþ! Yaparlar ya! Burasý Dingo'nun Ahýrý... Yýllardan beri yaparlar... Bu sayfaya koyduðumuz kupürlere bakýn... 'Afrika'nýn yazdýklarýna... Ne demiþtik? Trilyonlarca liralýk sigara kaçakçýlýðý... 'Arap' lakabýyla anýlan ve 'doktor' olarak da tanýmlanan Suriyeli bir 'baba' var bu iþin baþýnda... Ne oldu? Polisimiz ulaþabildi mi o babaya veya babalara? Bu mesele parktaki bonzaici keratalarý enselemeye benzemez ama... Yürek ister yürek... Mafya ne demek? Çete artý devlet! * Ýki yük gemisindeki kaptan ve mürettebatý tutuklamak yetmez! Yerli iþbirlikçilerini de enseleyin bakalým da görelim... Tek ayaklý iþ olur mu? Öbür ayaðý nerde bu beytambalýn? Lefkoþa da Girne Caddesi hafta sonu iþte böyle... (Mustafa Erkan)- Lefkoþa'da yaþanan çöp sorunlarý bir türlü sona ermek bilmiyor. Gerçi eskisi gibi ortalýða dökülüp saçýlan çöpler yok gibi, ancak biriken çöp torbalarý zamanýnda toplanmadýðý için oluþan baþkent manzaralarý da iþte böyle. Kýbrýs ýn güneyinde bu tür manzaralara rastlayamazsýnýz hiç. Nisan a çok kalmadý. Belediye'ye seçilecek yeni baþkan için maraton baþladý ama Lefkoþa'nýn terk edilmiþ görüntüsü deðiþmedi. Lefkoþa'nýn en hareketli, en turistik yerlerinden biri olan Girne Kapýsý bölgesi ve Girne Caddesi'ndeki kaldýrýmlara býrakýlan çöpler ve geliþi güzel araba park edilmesi vatandaþlarýn tepkisine neden olmasýna raðmen kimsenin umurunda olmuyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sona erdi kadýnlarýn bir günlük "saltanatý" Ve aslýna döndü birden 9 Mart'ta herþey Kimi oynayýp zýpladý, kimi sokaða aktý Mart ne imiþ farkýndalýk baþka þey Kalay AKP'NÝN DAVULLARI TOKMAKLARI TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný AKP'li Burhan Kuzu TC Anayasasý'nda geçen "yetkili organlar" ifadesiyle ilgili "Kimdir bu yetkili organlar, ne sorumluluklarý var?" diye soruyor ve devam ediyor: "Çünkü davul kimdeyse tokmaðýn da onun elinde olmasý lazým. Biz geldik, davul bizde, tokmak bizde deðil. Tokmak kimde? Daðýtýlmýþ. 0 yýlýnda tokmaklarý elimizde topladýk. Ama saðda, solda unutulmuþ tokmaklar var hâlâ." Gerçi artýk isteyen de kalmadý ama bir zahmet bizim tokmaðý da verin, bakalým, KKTC Meclisi'nde bu davulu çalacak biri kaldý mý?.. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÝKÝ GEMÝ VE BÝR HATIRLATMA... Maðusa açýklarýnda iki yük gemisinde çok miktarda kaçak sigara ele geçirilmiþ diyor ajans haberleri... Gemilerden birisinin ismi "Flamingo", diðerininki "Siera"... Gazetemizi okuyanlar hatýrlarlar... 0 yýlýnda sigara kaçakçýlýðýndan ve Maðusa Serbest Liman'dan sýk sýk sözetmiþ... Hatta "Siera" isimli gemiyi de afiþe etmiþtik o yazýlarýmýzda. Temmuz 0 tarihli "Afrika" gazetesinde, sigara kaçakçýlýðý yapan kiþinin "Doktor" lakaplý birisi olduðunu, bu þahsýn sýk sýk Girne'ye gittiðini ve orada "iþadamý" ortaklarý olduðunu ve yine "Doktor" lakaplý bu þahsýn "Arap" olarak da anýldýðýný, Suriyeli olduðunu, üst düzey makamlarla sýký fýký iliþkileri bulunduðunu, ayrýca bir dönem bakanlýk yapan bir politikacýyla da iliþkilerinin derinliðini, yazmýþtýk... Ýsmet Felek olaylarýný araþtýrdýðýmýz ve yazdýðýmýz günlerde çýkmýþtý bu olaylar karþýmýza... Kaçakçýlýðýn Maðusa Serbest Liman kullanýlarak yapýldýðýný yazýp, bazý isimleri de verdikten sonra ilk kurþunu yemiþtik... Bizi kurþunlayan ayný gün Türkiye'ye uçmuþ ve daha sonraki günlerde telefonla bizleri arayýp þikayette bulunmuþtu... Þikayeti de, kendisini kandýrdýklarý ve vadettikleri parayý vermedikleri yönündeydi... Bizi kurþunlamadan evvel iki ikiþiyle Lefkoþa'da bir pansiyonda buluþtuðunu, ve kendisine, bizi kurþunlamasý için bir tabanca verildiðini anlatan tetikçinin, bize verdiði isimleri de gazetemizde yayýnlamýþ ve polisin gerekeni yapmasý için çaðrýda bulunmuþtuk. Biz bu yayýnlarýmýzý tam yýl önce yaptýk... Aldýðýmýz telefon tehditlerini saymazsak, iki kurþunlama ve bir sürü de dava açýldý aleyhimize... Kaçakçýlýklarýn altýný kazýdýkça bizi bir yerlere çýkardý... Biz onlarý da yazdýk sütunlarýmýzda... Bir gazete, iþadamlarýný yok etmek, batýrmak için yayýn yaptýðýmýzý iddia ederek, bizimle ilgili kim ne biliyorsa, bildiklerini kendilerine anlatmalarý çaðrýsýnda bulundu... Bizim hakkýmýzdan onlar gelebilirmiþ ancak... Linç çaðrýsýydý bu... Bu çaðrýyý cevapsýz býrakmadýk... Ve karþýlýðýnda da mahkemeye verildik. Dört yýl önce yazdýklarýmýz bugün tüm basýnýn gündeminde... Maðusa açýklarýndaki iki yük gemisinde çok miktarda kaçak sigara ile ele geçirildi... Bu ilk kez olmadý ki... Ýþte yýllar önce iþaret ettiðimiz mesele þimdi, nasýl olduysa bilmem, polisin takibiyle ortaya çýkarýldý... Yakalananlar buradaki ortaklarýný veya iþbirliði yaptýklarý kiþileri de ele verecekler mi? Çetenin ucu nereye kadar gidecek, dört gözle bekliyoruz... Mart Dokuzu Þenliði Ateþin üstünden iþte böyle atladý Geçitkale Belediyesi, öncesi Larnaka'nýn Türk köylerinde baharýn geliþi olarak yaygýn þekilde kutlanan, sonrasý da KKTC'nin bir çok bölgesinde geleneksel hale gelen Mart Dokuzu Þenliði düzenledi. Geçitkale Belediyesi'nin Çýnarlý'daki piknik alanýnda düzenlene þenliðe, Baþbakan Ýrsen Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile bölge belediye baþkanlarý da katýldý. Davul-zurna eþliðinde karþýlanan Baþbakan Ýrsen Küçük, piknik yapan vatandaþlarý ziyaret ederek sohbet etti, Þenlik Ateþi'nin üzerinden atladý, davulcu ve zurnacýya bahþiþ verdi. Hareket lideri Özersay sosyal medyada yaptýðý açýklamada Toparlanýyoruz Hareketi ne yapýlan ihbarlara dayanarak bazý kurumlarda yolsuzluk yapýlmasýyla ilgili olarak uyarýlarda bulundu ve bilgi sahibi vatandaþlarý konuþmaya davet etti. Toparlanýyoruz Hareketi ihbar bekliyor Toparlanýyoruz Hareketi lideri Kudret Özersay ülkemizdeki yolsuzluk türleri hakkýnda yeni bir açýklama yaptý ve vatandaþlarý konuþmaya davet etti. Ýhbarlarýn kendilerine yapýlmasý çaðrýsýnda bulunan Özersay yeni yolsuzluk türlerini þöyle sýraladý: 1- Bazý spor kulüpleri pahalý sporcularý/ futbolcularý ödemek için siyasilerle anlaþýyorlar ve her ay hýrdavatçýlardan, inþaat malzemesi satan dükkanlardan herhangi bir mal almaksýzýn fatura alýyorlar. Daha sonra da bu faturalarý Eðitim Bakanlýðý Spor Dairesi fonundan para almak için kullanýyorlar. Çýkan çeklerle futbolcular ödeniyor. Bize yapýlan bu ihbar doðruysa (ki iki farklý bölgede iki farklý ve güvenilir þahýslardan aldýðým duyum bu yöndedir) ilgili spor kulübü yöneticileri de, sahte faturayý veren hýrdavatçý/inþaat malzemesi dükkaný sahipleri de, ilgili Bakanlýkta bu iþlemi bile bile yapan (bilmeden de yapan vardýr, o ayrý) kamu görevlisi de en az bu düzeni SÝYASÝ RANT elde etmek için kurmuþ olan siyasi kadar sorumludur ve bu suça ORTAKTIR. Sporun desteklenmesi bir þeydir (ve gereklidir), sadece belirli kulüplere siyasi rant elde etmek üzere adil ve þeffaf olmayan þekilde diðerlerinden farklý olarak destek verilmesi ise bir baþka þeydir. Ýkincisi, halkýn parasýný siyasi rant elde etmek üzere birilerine peþkeþ çekmekten baþka birþey deðildir. Bu fondan ödenen paralar aylýk olarak þeffaf biçimde açýklanmakla kalmayýp ayný zamanda denetlenmelidir de. - Devletten sosyal yardým alan isimlerin bir bölümünün aslýnda ihtiyaçlý kiþiler olmadýklarý, bazý siyasilerin yine siyasi rant elde etmek için özel olarak kayýrdýðý þahýslar olduðu ileri sürülüyor. En azýndan bize gelen ihbar bu yöndedir. Kuþkusuz sosyal yardým alan kiþilerin isimlerinin kamuoyuna açýklanmasý, bu kiþilerin zor durumda kalmasý sonucunu doðuracaðý için doðru olmayabilir. Ancak devletin denetleyici kurumlarýnýn gecikmeksizin buna ciddiyetle bakmasýnda büyük önem vardýr. Bir þahsýn ihtiyaçlý olup olmadýðýna ilgili daire karar verdikten sonra bunun ciddiyetle denetlenmesi gerekir. Bu iki örnek, yozlaþmýþ siyaset anlayýþýnýn halkýn iradesini esir altýna almasýnýn göstergeleridir. Bunlar küçük, hele de olaðan þeyler deðildir. Bunlarý olaðanlaþtýrmak ya da normalmiþ gibi göstermek, "küçük toplumlarda bunlar olur" diyerek sanki bu durum kaderimizmiþ gibi davranmak son derece yanlýþtýr. Bu ve benzeri konularda elinde bilgi yahut belge olanlar lütfen bize ulaþsýnlar. Bu hususlarý bilerek susanlar, bu halkýn iradesini ipotek altýna koyanlarla ortaklýk etmiþ olurlar... Haberlerinizi bekliyoruz! Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MODERN KORSANLAR VE KORSANLIKLAR Kýbrýs adasýnýn, tarih boyunca çok çektiði söylenir korsanlarýn ve korsanlýklarýn elinden. Boþuna "Akdeniz'in fahiþesi" dememiþler... Geleni aldý koynuna... Geçeni aldý... "Yedi kocalý Hürmüz" bile eline su dökemez bu konuda... Her neyse... Bunlar iþin espri tarafý. Diyeceðim þu ki... Asýrlar önceki korsanlarýn yerlerini þimdi modern korsanlar aldý! Türkiye, Kýbrýs'ý ikiye bölen iþgalini, buraya nüfus taþýyarak sivil iþgalle pekiþtirmesinden sonra, burada adýna KKTC denen korsan bir devlet kurdurdu. Neden korsan? Çünkü bu "devlet" dünyada hiçbir ülke tarafýndan tanýnmýyor. Uluslararasý hukukta yeri yok ve buna uygun hiçbir iþlem görmüyor. Uluslararasý hiçbir dünya örgütünde KKTC diye bir ülke ya da devlet yok. BM, Kýbrýs diye bir ülkenin ve bu ülkeyi yöneten Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devletin varlýðýný tanýyýp kabul ediyor sadece 60 yýlýndan beri. Þimdi durup dururken nerden çýktý bu eski sayfalarý karýþtýrmak diyeceksiniz. Korsan devlette modern korsanlarýn korsanlýklarý devam ediyor da ondan. Yakýn geçmiþte, rotasýnýn Ýran-Hatay, Hatay- Taþucu ve Taþucu-KKTC olduðu belirlenen bir gemide 1 bin mermi ve bir konteyner Kalaþnikof yakalandýktan sonra, bu silah kaçakçýlýðý olayý henüz aydýnlanmadan, þimdi de korkunç boyutta bir sigara kaçakçýlýðý ortaya çýktý! Sözkonusu kaçak sigaralarýn, Maðusa açýklarýndaki iki gemide tespit edildiði, 1 gemi mürettebatýnýn tutuklandýðý bildiriliyor. Flamingo ve Siera isimli yük gemileri daha önce de bir çok kez Maðusa Limaný'na giriþ-çýkýþ yapmýþlar. Serbest Liman Müdürlüðü'ne sunduklarý sahte belgelerle burada kaçak sigara yüklendikleri saptanmýþ. Ýnsan... Silâh... Uyuþturucu... Sigara... Elektronik eþya... Ve daha nice kaçakçýlýklar gýrla gidiyor. Adýna KKTC denen ve dünyada hiçbir ülkenin tanýmadýðý bu korsan toprak parçasýnda korsanlýðýn her çeþidi mübah. Bu korsanlýklarý yapan ve yaptýranlarýn uluslararasý hukuk korkusu yok. KKTC, aklýnýza gelen her türlü pis iþin çevrilmesi için biçilmiþ kaftan yani. Korsan ve korsanlýk baþýndan nasýl eksik olsun? Zaten Kýbrýs sorununu yaratýp plânlayan büyük güçlerin, sorunun çözümünü pek fazla önemsememelerinin bir nedeni de budur belki... KKTC'nin korsan bir bölge olarak kalmasý daha çok iþlerine geliyor bir bakýma. Modern korsanlar ve korsanlýklar, uluslararasý hukukun dýþýnda olmanýn ya da tutulmanýn aðýr bir bedeli deðilse nedir? Sigara kaçakçýlýðýnýn yapýldýðý gemilere gidip incelemelerde bulunan Ersin Tatar, sigara kaçakçýlýðý konusunda uluslararasý kuruluþ ve örgütlerle iþbirliðine gidileceðini açýklamýþ. Bu iliþkilerin kurulmasý ve etkili bir iþlerlik ve iletiþim saðlanmasý ne kadar mümkün ve baþarýlý olur bilmem ama, dünyanýn hiçbir þekilde tanýmadýðý, uluslararasý hukukun dýþýnda bir yapý ile uluslararasý kuruluþ ve örgütlerin nasýl bir iþbirliðine girebilecekleri de düþündürücü deðil mi?

5 11 Mart 01 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Dikilitaþ'ýn yeri deðiþtirilsin. Meclisin önüne dikilsin... YAÐMUR DUASINA DEVAM! MÝÞ-MIÞLAR * Öðrenciler ikinci kez Maliye Bakanlýðý'ný basarak, geciken burs paralarýný istemiþ. - Birinci baskýnda olmadý Ýkinci baskýnda olmadý.. Bir daha denesinler belki bu defa olur. * Allah ile kul arasýndaký iliþkiyi kimse deðerlendiremezmiþ. - Yalan, yanlýþ da deðil yani. Endiþeleri yersiz Kim kandýrabilmiþ ki Allah'ý þimdiye kadar * Antrepolarda yolsuzluk nedeni ile gümrükçü açýða alýnmýþ. - Mal sahibi patronlar ne durumda? * Bakanlar Kurulu TV kuruluþlarýna ayda bin 00 TL yardým yapacakmýþ. - Tatar'ýn söylediði doðru galiba!. Anlaþýlan paçayý düzelttik Neyin nesi bu para durduk yerde?! * Esrardan yýl hapislik verilen genç, tepki göstererek "adam mý öldürdük" diye sormuþ. - Doðrusunu söylemek gerekirse farký yok! * 1 sivil toplum örgütü, cinsel þiddete ve mobbinge karþý susmayacaklarýný açýklamýþ. - Aman tanrým.. 1 örgüt üyesi kadýnýn susmamacasýna sürekli haykýrdýðýný düþünün, kimde kafa kalýr Allah aþkýna. Neyse ki kadýnlarýmýz her yýl olduðu gibi yine iþ ola konuþtu da, muhtemel bir risk altýnda deðiliz! * Bakan Atun; yaþamýnda maneviyat olmayanlarýn dünya hayatýnýn bir bölümünü, ahret hayatýnýn ise tümünü eksik býraktýðýný söylemiþ. - Ýyi kulak verin, boþ laf sanmayýn Bir bilen konuþtu Üstelik hacý! * CTP Bedesten'de gövde gösterisi yapmýþ! * Gösteri dedikleri, karþýsýna geçip þiþindikleri aynada kendi kendilerini seyrettiler. Tavuklarýmýzdan bir yumurta bile alamadýk, ama horozdon þüphelenmek aklýmýza gelmiyor ki... Baraka Kültür Merkezi Türkiye'den su getirilmesine karþý çýktý. Çýkmasalar þaþardým! Çok önemli gerekçeleri var ama. Hayati! Su, Türkiye'ye baðýmlýlýk yaratacakmýþ Türkiye'ye olan baðýmlýlýðý artýracakmýþ. Haksýz da deðiller. Bana bile gýna geldi! Yeter artýk yahu. Her þeyimiz Türkiye'ye mi baðýmlý olacak yani? Ýnsanýn morali bozuluyor, kendine güveni kalmýyor Olmaz olsun böyle ülke! Gençler eylem yaptý elçilik önünde. Ah Ahh Ahh sevgili gençler Biraz geç kalmadýnýz mý? Bakýn, borular geldi de, döþenmeye bile baþladý. Yine de umut var ama Yýlmayýn. Kararlý bir mücadele sonunda geri adým atabilirler, vazgeçebilirler Ondan sonra da hep beraber yaðmur duasýna çýkarýz... Ha karýþtýrýlmýþ benzin, ha karýþtýrýlmýþ süt... Bir gazete, bir þirketi diline doladý. Düþük kaliteli, karýþýk benzin satýyormuþ halka.. Belgeleri varmýþ, kanýtlarý varmýþ. Býktýrdýlar. Bu öyle abartýlacak, günlerce tefrika edilecek bir haber deðil ki. Benzinciler de bu ülkenin insaný. Onlar da buradaki sistemin bir parçasý. Ve onlarýn da; yoðurtçularýmýzdan, hellimcilerimizden, kasaplarýmýzdan, zeytin yaðý üreticilerimizden bir farký yok ki.. Toz sütten yaptýðý yoðurdu, koyun yoðurdu diye satan yoðurtçu ile düþük kaliteli benzini karýþtýrýp satmanýn ne farký var Allah aþkýna! BÖYLE BÝR ANDI KULLAN AT, KULLAN DEÐÝÞTÝR yýlda bin boþanma meydana gelmiþ. Çok korkunç bir rakam bu Ama kimseyi suçlayamayýz! Sistem böyle çalýþýyor artýk.. Hem de çok hýzlý. Kimseciklerin ne sabrý var, ne vakti var durup da bozulaný tamir etmeye. Kullan at Kullan deðiþtir. Can kurban böyle düzene. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun LURUCÝNA GÜNLÜK Bölünmeye çalýþýlan Kýbrýs'ta 0 bin TC askerinin silah gücü ile ayakta tutulmaya çalýþýlan Hiçbir uluslararasý yasal kimliði bulunmayan KKTC'nin en güney noktasý Bir meme gibi, sýnýrlarýn üstünde asýlý duruyor. Birinci derecede askeri yasak bölge. Ulaþým, dar bir koridordan kontrollü yapýlýyor. öncesi, Kýbrýslýtürkler'in en yoðun olarak yaþadýðý köy. Çevresindeki -6 Türk köyünün toplandýðý öncesi, bölgenin en hareketli köyü. Her tür sanatkârý var. 000'e yakýn nüfusun tüm ihtiyaçlarý ve sorunlarý Köy sýnýrlarý dýþýna çýkýþý gerektirmeyecek þekilde çözülebilen bir sosyal yaþam. Ýki sinemasý, sýra sýra kahvehaneleri, bakkallarý, berberleri, terzileri, demircileri, dülgerleri, yapýcýlarý, elektrikçileri, kasaplarý Doðrudan Selma Bolayýr Mahatma Gandhi, "Dünyada görmek istediðimiz deðiþikliði kendimizde görmeliyiz" der... Mart Dünya Kadýnlar Günü.. Ya bir tebrik kartýnýn üzerinde.. Ya da takvim yapraklarýnda yazýlý durur.. Politikacýlara; oylarýna ihtiyaç duyduklarý kadýnlarýn gönlünü almak için kýrmýzý karanfil veya gül daðýtmalarý gereken günü hatýrlatmak için.. Baþkaca hiç bir önemi yoktur.. Neden bu kötümserlik? Çünkü bir sene önceki Mart'ta verilen sözler, sözde kalmýþ ve de unutulmuþ olduðundandýr... Tüm konuþmalar.. Daha önce hedeflenip yapýlanlarla ilgili bir satýr bile içermez... Gene, ayný "cek, cak"larla doludur... Aksi olsaydý þayet.. Þayet sahici olsaydý politikacýlar.. Ve de toplumsal cinsiyet rollerinin öneminin bilincinde olsalardý.. Vazodaki "Çiçek gibi" dekoratif olarak gördükleri kadýnlara çiçek vermek yerine, gereken yasalarý meclisten geçirmezler miydi? Ama hiç bir þey yapmasalar da bilirler herhalde toplumun yarýsýndan fazlasýnýn kadýn olduðunu... Yalnýz kadýnlardan oy alsalar seçilebileceklerini onlar bilir de kadýnlar bilmez mi kendi güçlerini? Kadýnlarýn, uzlaþabileceði herhangi bir konuda, en azýndan çocuklarýnýn aydýnlýk gelecekleri konusunda toplum yararýna nasýl bir dönüþümü baþarabileceklerini Sonra; nerede kadýn politikacýlara, gene kadýnlar tarafýndan verilmesi gereken destek? Olmuyor iþte, olmuyor.. Herkesin egolarý.. "Ben"i bir türlü "biz" yapamýyor. Bu hem kadýnlar arasýnda, hem ideolojik farklýlýklar arasýnda, hem barýþ yapmak istediðiniz komþularýnýz arasýnda, hem de kadýnla erkek arasýnda geçerlidir... Ezeli bir savaþ sanki bu.. Sonsuza kadar, tüm güçleri ile çekiþseler de yeniþme þansý olmayan bir savaþ. Onun için her seferinde... Belediyede, cumhurbaþkanlýðýnda olduðu gibi birçok aday çýkar.. Herkes söylemek istediðini Kasaplarý bir baþka. Kýþýn en az - fýrýn, Lurucina'nýn meþhur sulu kebabý için yanar. Yazýn, fýrýnýn yerini mangallar alýr. Köye misafir mi gittiniz? Yiyecek birþeyler mi arýyorsunuz? "Bugün mangal yok" diye cevap yoktur Lurucina kasabýnda. Bir kiþi için dahi hemen kömür dökülür mangala. Tarttýr etini, at mangala, keyifle ye. Bir müþteriye bir mangal yakma! Sýrf kazanç saðlamak için yapýlmýyordu bu hizmet. Ýnsanlýk adýna, hatýr adýna DÝÞÝ VE ERÝL söyleyecek meydaný bulur.. Egosunu doyurur.. Herkesin aklý karýþýr. Çok iyiler olsa bile aralarýnda halk kaybeder. Bütün çeliþkilere raðmen barýþ ve huzur saðlamak için onu gerçekten istemek lâzým.. Bunu baþarmak için de dürüst olmak lâzým... Ama her þeyden önce tüm taraflar arasýndaki bu "savaþýn" nedenini anlamak lâzým. Bu da insanýn önce kendini anlamasýndan geçer.. Farklý iki kutup birbirini nasýl çekerse.. Doðalarý gereði, kadýn ve erkek de hayatlarý boyu birbirleri için çekicidirler... Bazen kendi cinslerini de çekici bulmakla beraber.. Sosyal bilimciler, verili bir zamanda... Ýnsanlarýn çoðunun neler düþündüðünü ortaya çýkarmak için genel bir test yapmýþlar... Sonuç; insanlarýn yüzde seksen beþinin, zamanýn çoðunu cinsellikle, ya da,cinsellikle ilgili konular hakkýnda düþünerek geçirdiði imiþ.. Yüzde seksen beþinin, yüzde yüzünün de.. Zamanýnýn çoðunu böyle geçirdiði varsayýlýrsa ergenlikten yaþlýlýða kadar insan, cinsel açýdan aktiftir ve bu cinsellik üremenin ötesinde, her türlü amaca hizmet eder.. Eðlence, sömürü, hakimiyet hýrsý.. Bir alýþ veriþ aracýdýr sanki seks... Her þeyi sattýrýr.. Kadýnýn köle gibi kullanýlýp sömürüldüðü gece kulüpleri, casinolara bakýn... Ayrýldýklarý karýlarýný bile öldürmeleri nedendir? Bütün cinsiyet rollerinin "sosyal olarak" yaratýldýðý biliniyor olsa da.. Diðer bir yaklaþým, cinsiyet rollerinin, genlerimizde taþýdýðýmýz "x" ve "y" kromozomlarýnýn, yani cinsiyet farkýnýn doðal uzantýsý olduðudur. Ancak; ileri kültürel evrim sayesinde kýzlar ve erkekler, doðuþtan gelen farklýlýklarýný aþabilirler.. Kadýnlar ve erkekler, þiddete karþý beraberce durabilirler. Yalnýz bir diþi deðil... Yalnýz eril deðil.. Ama insan olarak davranabildiðimiz düzeye gelince bir "insan yýðýný" olmaktan kurtulur, özgürleþir, eþitleniriz... Bir insan en çok ne kadar et kebabý yiyebilir ki? Bilemedin yarým okka. Yarým okka et satacak diye kasabýn mangal yakmasý size tuhaf gelebilir. Ancak Lurucina'da kasap böyle. Ye-iç, oradan ayrýl, kasap da kapatýp kahve yolunu tutsun Ete mi ihtiyacýnýz var? Gece-gündüz, vakitli vakitsiz, fark etmez Kasaba bir sözünüz yeter. Kasap, her köylünün hayvanýn neresinden et tercih ettiðini bilir. Siz sadece istediðiniz miktarý söyleyin. Et hazýrlanacak ve evinize götürülecek. Sizin zahmet etmenize gerek yok. Topraðý, böðrülce ve domatesine öyle bir lezzet katar ki hiçbir yerde bulamazsýnýz. Diðer yandan tek baþýnýza altýndan kalkamadýðýnýz bir iþiniz mi var? Siz bir baþlayýn, yardýma çaðýrdýðýnýz sizden önce iþbaþý yapar. Koyun da kýrkar, tarla sürmeye de yardým eder, bað da budar, zeytin de toplar 'ten sonra konum olarak en olumsuz yerde kaldý. Merasýnýn çok büyük bir bölümüne ulaþamaz oldu. Ýnsanlar bu dar alanda yaþamlarýný sürdürmeye çalýþýyor. Ancak mümkün deðil. Nüfusunun çok büyük bölümü, köyden ayrýlmak zorunda kaldý. Þu anda köyde 00'e yakýn nüfus bulunuyor. Ancak köydeki yaþam, öncesi ne ise aynen devam ediyor. Kýbrýs'ýn kuzeyinde "Kýbrýslý köy" dokusu deðiþmeyen tek köy. Ýnsanlar alýþýlmýþ olduðu üzere kapýpencere açýk yatýp kalkýyor. Ýnsanlarý saf Lurucinalý. Ýthal nüfus yapýsý girmedi buraya. Hali ile yeni nüfus yapýsýnýn beraberinde getirdiði olumsuzluklar da yok. Kurtarýlmýþlýðýn getirdiði farklý yaþam kültürü buralara ulaþmadý. Gelen yabancýlar, bunun farkýna varýyor hemen. Unutulmaya giden köy, tekrar canlanma yolunda. Muhtar, Belediye Baþkaný ve Lurucina Yaþýyor Derneði köyü canlandýrma gayreti içinde. Yýkýlmaya yüz tutmuþ tarihi okul binalarý restore edildi. Bunlardan birisi Belediye Binasý olarak hizmet veriyor. Açýlýþý Nisan gibi yapýlacak olan diðer okul binasý da gençlere sosyal etkinlikler saðlayacak Ýlginç konumu, bozulmayan insan ve tabiat dokusu nedeni ile ziyaretçiler daha sýk gelip gitmektedir Lurucina'ya. Bir telefon ile, istediðiniz sayýdaki misafiriniz ile, yer içer eðlenir, kýsa da olsa, köyün bir parçasý olabilirsiniz. Pazar günü, Kadýnlar Günü nedeni ile Lurucina'da bir etkinlik yer aldý Misafirler ve köylüler, köy meydanýnda toplandý. Hava muhalefetine raðmen, eðlenceli zaman geçirildiler. Melek Aba ile Muazzez Aba, Rumca-Türkçe manileri ile bol bol alkýþ aldý. Gelen misafirler, samimi bir ortam içinde farklý bir "köy günü" yaþama olanaðý buldular. Erdoðan'dan hakaret ve azar: "NANKÖRLÜK YAPMA, SUS! EKMEK BULAMAZSINIZ " Siirt'te, Þýrnak'ta bir açýlýþtan diðerine geçen Tayyip Erdoðan Silopi'de de Termik Santral açýlýþý yaptý. Tören sýrasýnda Silopililere konuþan Erdoðan, kalabalýðýn arasýndan bir vatandaþ itiraz edince sinirlendi ve yine bir "Ananý da al git" vakasýna imza atmýþ oldu. Üslubunu bir anda sertleþtiren Erdoðan, vatandaþý þöyle azarladý: "Nankörlük yapma, sus nankörlük yapma! Ekmek bulamazsýnýz yemeðe, ekmek gelince de tepersiniz. Bu ülkede taþ üstüne taþ koyana teþekkür ederiz biz. 00 milyon dolarlýk yatýrým geliyor. Teþekkür edeceðinize baþka þeyler konuþuyorsunuz. Bu ülkenin çok çalýþmaya ihtiyacý var." SÝGARA KAÇAKÇILIÐI Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÖZEL GÜVENLÝK ORDUSU 0 bin kiþilik KTBK, bin kiþilik GKK, bin de polis gücü... Asayiþi saðlamaya yetmedi burada! Ýþte þimdi de karþýnýzda yeni bir Özel Güvenlik Ordusu! AÐLA LEFKOÞA AÐLA Lefkoþa surlariçine en son ne zaman gittiniz? En son ne zaman yürüdünüz o daracýk sokaklarda? Çocukluðunuzun geçtiði mahallelerin ne hale geldiðini gördünüz mü? Sahi, ne zaman aðladýnýz en son? ÖYLE BÝR GEÇER ZAMAN KÝ... Çocuðuna tecavüz edip öldüren baba mahkemeye ilk çýkarýldýðý gün, öfkesi kabaran bir kitle tarafýndan linç edilmek istenmiþti. Ayrýca hiçbir avukat onu savunmaya cesaret edememiþti. Davasý sürüyor hala... Ve mahkemeye götürülüp getirilmesinde de hiçbir sorun kalmadý. Avukatý da var, yüzü de gülüyor. Öyle bir geçer zaman ki... Bazý þeylerin izi bile kalmaz! Týrnak... "Ordular, derin devletler, zalim erkekler... Hiç kimse duramayacak kelimelerin önünde.. Ölüm bile..." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Dünyanýn hiçbir yerinde insanlar yönetenler tarafýndan yapýlan yanlýþlara bu kadar tepkisiz kalmaz. Özünü, geçmiþini, deðerlerini yok sayan bir kültüre bu kadar kucak açmaz. Bir toplumda bezginlik, umutsuzluk, idealsizlik bu kadar mý olur? Oluyor iþte." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Bilindiði gibi toplum olarak kültürel deðerlerimizi koruma ve sahiplenme konusunda oldukça zaafiyetimiz var. Bu iþler daha çok Yunanlýlara mahsus." Türkay ILICAK (Kýbrýslý) "Bence Lefkoþa Belediye Tiyatrosu baþka oyun koymasýn artýk sahneye. Çünkü bu oyun, yýllarca sahnelenebilecek ve ratingi hiç düþmeyecek bir oyun." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný SUPHÝ HÜDAOÐLU Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB baþkan adayý, bir zamanlar genç yaþta siyasete atýlan ve daha sonra üstüste üç kere Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý'ný kazanan Mustafa Akýncý'yý hatýrlatýyor. O da Akýncý'nýn ekolünden geliyor. Çok tutarlý ve bilimsel çalýþýyor. Halka verdiði sözler güven yaratýyor. Herkese, "Lefkoþa'ya böyle bir baþkan yakýþýr" dedirtiyor. Suphi Hüdaoðlu mimar ve mühendislerimize yaptýðý ziyarette Lefkoþa'da 00'e yakýn ruhsatsýz kaçak yapý olduðunu söyledi ve seçildiði takdirde kaçak yapýlaþmaya spon vermeyi vadetti. Hüdaoðlu, kan aðlayan Lefkoþa için bir þans sayýlabilir.

7 11 Mart 01 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SANAL (Ýstanbul)- Eline haber geçti mi önce bakacaksýn. Haber gerçekten haber mi? Sonra önem durumuna göre, sayfalarýndan birisine yerleþtirip basacaksýn. Bazen manþet, bazen dikkat çekmeyecek bir köþeye koyacaksýn. Maksat atlamadý denmesin. Doðrusu bu olmalý. Ancak deðiþti. Hem zaman, hem durumlar. Þimdi haberi elinize aldýðýnýzda aðýr mý diye þöyle aþaðý yukarý sallayýp tartacaksýnýz Sonra bir bileni bulup, "yayýnlayabilir miyim?" diye soracaksýnýz Onay geldikten sonra haberin kendisini bulup ona da soracaksýnýz "Ne dersin be gardaþ?" Herkesin haberi olduktan sonra basacaksýnýz haberi. Aynen böyle olmalý bu coðrafyada Ki baþýný yastýða koyduðunda düþünmeyesin karanlýklarý. Uçurumlar bölmesin geceyi. Ve derin denizlerde boðulmayasýn. Ne gereði var, olmayan bir rüya için canýný sýkmaya, sanal dünyada sahtekarlýklar için kâbus görmeye Her neyse "Sanal" dedi bir tanýdýðým, her þeyimiz sanalmýþ. Eskiden yoktu bu deyim sahte vardý yerine. Uydurma da derlerdi. Þimdi sanal var. Modadýr bu kelime. Bilgisayar çaðýndayýz Bu çaðda elbette ki çipler olmalý Modemler, ramlar, gigabaytlar, megabaytlar Yalan olacak hali yok ya Zaten yalan da yasaklandý duymuþsunuzdur. Birisine yalan söylüyorsun demek, yasaklandý. Ona, ya doðruyu söylemiyorsun diyeceksin, ya da pis pis güleceksin bakýp. Çünkü cezasý var bu sanal yerde Sanal Gerçek olmayandýr sanalýn karþýlýðý Sahte yani Matematikte de bir anlamý var ama burada yerimiz yok onu iþlemeye. Sanal yeni deyimlerimizden çakmadýr da ayný zamanda. Çakma saat, çakma telefon, çakma bilgisayar Her þeyin çakmasý yani sanalý varsa ülkelerin de çakmalarý olmaz mý? Olmalý Ki var. Ülkemizin yarýsý sanal Hem de tam üstüne bastýðýnýz yer Ayaðýný çek diyeceðim de gidecek baþka neremiz var ki? Saðýnýza bakýyorsunuz silah deposu. Solunuza bakýyorsunuz uyuþturucu zulasý.. Bir de zula var dilimize giren kelimelerden. Gizlenecek yerdir zula. Her þeyimizin çakma, yani sanal olduðu bu zulada idari yapýmýz gerçek olabilir mi? Meclisimiz, belediyemiz ve mahkemelerimiz Onun için bu sanal dünyada gerçekleri yazacaðým diye yola çýkmayacaksýnýz. Çýkarsanýz size sorarlar Yazdýklarýnýzý sanal dünyanýn sanal idarecilerine gösterdiniz mi? KARANFÝL DAÐITTILAR - CTP Güzelyurt Ýlçesi Kadýn Örgütü, Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle, Güzelyurt'ta faaliyet halinde olan tüm Narenciye Paketleme Fabrikalarýný ziyaret ederek buralarda çalýþan emekçi kadýnlara karanfil verdi. CTP- BG'den yapýlan açýklamaya göre, ziyaretlerde Mart'ýn önemine iliþkin bildiri daðýtýlarak kadýnlarýn "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü" kutlandýðý kaydedildi. CTP-BG Güzelyurt Ýlçesi Kadýn Örgütü üyelerinden oluþan ekip, fabrika ziyaretlerinin ardýndan Güzelyurt çarþý esnafýný ziyaret etti. Kesinleþen adaylar ilan ediliyor Nisan'da yapýlacak Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkanlýðý ve Meclis üyeliði ara seçimlerine yönelik adaylýklar dün kesinleþti. 1 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan geçici olarak ilan edilen ve dün kesinleþen adaylar, bugün, Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan ilan edilecek. Bugün ayrýca duvar ilanlarý için Ýlçe Seçim Kurulu'nda ad çekimi yapýlacak. Yüksek Seçim Kurulu oy pusulalarýnýn düzenlenmesi için adaylar yapýlacak ad çekme duyurusu 16 Mart cumartesi yapýlacak. Seçim takvimine göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRTK) propaganda yapmak isteyin Siyasi Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'nu en son 1 Mart Pazar gününe kadar dilekçe vermesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu 1 Mart Pazartesi BRTK konuþmalarý için DP'YE ERKEK KUAFÖR - Erkek Kuaförleri Birliði Baþkaný Nihat Ramazanoðlu'nun Demokrat Parti'ye (DP) katýldýðý bildirildi. DP'den yapýlan açýklamaya göre, Ramazanoðlu'nu katýlým töreni dün, Parti Genel Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Genel Baþkan Serdar Denktaþ katýlým töreninde yaptýðý konuþmada, katýlýmdan mutluluk duyduðunu söyledi. Profesyonelliðe ilk adým TSK'da bin lira maaþla sözleþmeli er Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn, internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Kara Harp Okulu'na ve K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda ve diðer bazý birliklerde istihdam etmek üzere muvazzaf ve sözleþmeli subay alacak. Muvazzaf ve sözleþmeli subay olmak için baþvuracak adaylarýn, bazý mühendislik dallarý ile ekonomi, hukuk, edebiyat, tarih, matematik, kamu yönetimi, uluslar arasý iliþkiler, sosyoloji, psikoloji ve yabancý diller gibi çeþitli branþlarda dört yýllýk fakülte ve yüksekokul mezunu olmasý gerekiyor. Adaylardan, araþtýrma görevlisi baþvurusu yapacaklarýn lisans yayýn zaman ve sýralamasýný saptayacak. Ayný gün BRTK'daki konuþmalar ve oy pusulalarýndýn düzenlenmesi amacýyla ayrý ayrý ad çekimi yapýlacak. LTB Baþkanlýðý ve Meclis üyeliði ara seçimlerine yönelik sandýk seçmen listeleri de 1 Mart Pazartesi günü tamamlanacak. Sandýk Seçmen Listeleri'nde düzeltmeler siyasi partileri bildirilecek. Lefkoþa Belediye Baþkan ve Meclis üyeliði ara seçimine yönelik seçimle ilgili kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmalarý Mart cumartesi gününden sonra yayýmlanamayacak. Yerel ara seçime yönelik seçmen karlarýnýn daðýtýlmasý Mart Perþembe günü tamamlanacak. Seçim propaganda son günü ise 6 Mart olacak. Seçim takvimine göre LTB Baþkanlýðý ile Meclis üyeliði ara seçimlerinde Mart Pazar günü oy verilecek. mezuniyet kredisinin dörtlük sisteme göre, veya yüzlük sisteme göre 6 ve yukarýsýnda olmasý, öðretim görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre,0 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarýsýnda olmasý isteniyor. Adaylarýn, son yýla ait KPDS karþýlýðý asgari yabancý dil puanýna sahip olmasý, lisansüstü eðitimini tamamlamýþ olanlarýn, Mayýs 01 tarihi itibarýyla lisansüstü eðitimini tamamlayacak olanlar ve beþ yýl (hazýrlýk sýnýfý hariç) ve daha fazla eðitim yýlý ile lisans eðitimini tamamlamýþ olanlarýn yaþýndan büyük olmamasý, vücut yapýlarýnýn düzgün ve saðlýklarýnýn TSK saðlýk yönetmeliðine uygun olmasý gerekiyor. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZ EÞÝT VATANDAÞ DEÐÝL MÝYÝZ? Gazetemizi Lapta'dan arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Lapta Belediyesi'nin halk arasýnda yaptýðý ayrýmcýlýktan "Ben Lapta'da yaþayan bir vatandaþým. Bir süreden beridir herkesin gözüne diken gibi batan bir konuyu aktarmak istiyorum. Ayrýmcýlýktýr anlatmaya çalýþtýðým. Lapta Belediyesi'nde çalýþan bir zabýtanýn annesi ameliyat oldu. Tabii ki doktorlarýn isteði üzerine her gün pansumana veya diðer saðlýk kontrollerine götürülmesi gerekiyor. Zabýta da Fuat Namsoy'dan izinli olarak belediyenin aracý ile annesini hastaneye götürüp getirmekte. Bu durum da Lapta halký arasýnda hoþnutsuzluða neden olmaktadýr. Benim bildiðim zabýta annesini her gün doktora götürüp getirecekse izin alýr ve kendi aracý ile götürüp getirir. Belediyeye ait araçlar halkýn malýdýrlar. O araçlarýn alýnmasýný, yollarda görev yapmalarýnýn paralarýný bizler ödemekteyiz. Zabýtanýn ayrýca görevi annesinin saðlýðý ile ilgilenmek deðildir. Bana da tuhaf geldi bu durum ve defalarca þikayet edilmesine raðmen þikayetlerimizi dikkate almadýlar. Son çare olarak onlarý kamuoyu önünde deþifre etmek istedik. Bir baþka konu da Namsoy'dan forslu bu zabýta herkes sýra beklerken o sýra dahi beklemez ve herkesin önüne geçerek annesinin yapýlacak saðlýk kontrollerini yaptýrýr. Ben veya benim gibi Laptalýlarýn annelerimiz veya bizler rahatsýzlansak, ameliyat olsak belediye bize de böyle bir hizmette bulunur mu? Biz Namsoy'a yakýn olmadýðýmýz için eþit vatandaþ da sayýlmaz mýyýz?" HEM ÇÝFTE ÖDEME, HEM FAHÝÞ BEDEL Kermiya'da bir apartmanda ikamet eden vatandaþýmýzýn þikayeti de hem iki yere aydýnlatma parasý ödemesi, hem de merdiven aydýnlatma parasý olarak fahiþ bir bedel alýnmasýdýr. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Kermiya'dan arýyorum. Kendi halinde bir vatandaþým. Bir apartman dairesinde oturuyorum. Merdiven aydýnlatma parasý veriyoruz. Benim bu elektrik tüketmemin bedeli ayda TL'dir. Ancak son gelen faturama bu durum TL olarak yansýdý. Merak etim ve sordum ama kimse bana bunun cevabýný veremedi. Geriye kalan TL neyin parasýdýr? Bu parayý sadece Elektrik Kurumu'na deðil, belediyeye de ödemekteyiz. Çifte ödeme yapýyoruz. Benim gibi diðer apartman sakinleri de bu konudan þikayetçi ama þikayetimizi dinleyen ve çare üreten yok " BÝZÝM DUVAR MÜZAKERE YOKSA, MASA VAR Bizim Mandra Maðusa açýklarýndaki iki yük gemisinde korkunç boyutta sigara kaçakçýlýðý yapýldýðýnýn ortaya çýkmasý ve 1 gemi mürettebatýnýn tutuklandýðýnýn açýklanmasý, silâh kaçakçýlýðýnýn sarsýntýsýndan sonra mandrada bir kez daha þok bir sarsýntý yaratýr. Mandra halký, uluslararasý hukukun dýþýnda bir yapý olmanýn bedelini, korsanlýðýn her türlüsüyle çok aðýr bir þekilde ödemektedir. Sokaktaki adam, "Bunlar, o tek gözlü, çengel elli korsanlarýn pabucunu da dama attý" diye kendi kendine söylenir.

8 11 Mart 01 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Mart, 1 yýlýnda ABD'nin New York kentinde 0 bin dokuma iþçisi daha iyi çalýþma koþullarý istemiyle bir tekstil fabrikasýnda greve baþladý. Polisin iþçilere saldýrmasý ve iþçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasýndan çýkan yangýnda iþçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasý sonucunda 19 kadýn iþçi can verdi. 6- Aðustos, tarihinde Danimarka'nýn Kopenhag kentinde. Enternasyonale baðlý kadýnlar toplantýsýnda Mart, 1 tekstil fabrikasýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna Mart'ýn uluslararasý dünya kadýnlar günü olarak kutlanmasý kararý alýndý. 16 Aralýk, günü Birleþmiþ Milletler Örgütü de Mart'ýn "Dünya Kadýnlar Günü" olarak anýlmasýný kabul etti. Yukarýda yazdýðým þekilde kutlanmasýna baþlanan Dünya Kadýnlar Günü'nün ülkemizdeki kutlanýþ biçimine baktýðýmýz zaman insan gülsün mü, aðlasýn mý bilemiyor. Bizdeki kutlamalarda sanki de sevgililer günüymüþ gibi en güzel elbiselerini giyen kadýnlarýmýz soluðu yeme içme için restoranlarda aldýlar. Daha iyi çalýþma koþullarý için mücadele ederken yaþamlarýný yitiren 19 emekçi kadýnýn mücadelesini bizim kadýnlarýmýz ve kadýn örgütlerimiz yemeli içmeli, çalgýlý mekânlarda kutladýlar. Hatta kamuda çalýþan kadýnlar, özelde çalýþan kadýnlarýn inadýna mesai saatlarý içerisinde çalgýlý mekânlara akýn ettiler. Bakanlarý da bu mekânlara giderek çalýþan kadýnlarýnýn kadýn günlerini (!) kutladýlar. Bir tek kadýn örgütünün kadýn sýðýnma evine uðrayýp oradaki kadýnlarýn halini sormak aklýna gelmedi. Bir tek kadýn örgütü kocasý tarafýndan öldürülen kadýnlarýn mezarýna bir demet çiçek koymayý akýl edemedi. Huzur evine terkedilen kadýnlar da hatýrlanmadý. Fabrikalarda, maðazalarda, marketlerde velhasýl çalýþan tüm kadýnlar da hatýrlanmadý. Hele hele gece külüplerinde bedenlerini satmak zorunda býrakýlan seks kölesi haline getirilen kadýnlar da hatýrlanmadý. Bazýlarý yiyip içerek güya emekçi kadýnlar gününü kutladý. Bazýlarý nutuk attý. Bazýlarý da yürüyüþ yaptý. Yani günün anlam ve önemine göre bir kutlama veya bir anma yapýlmadý. Yenildi içildi, bol bol da nutuk atýlarak, bir kadýnlar günü daha bizim bu hilkat garibesi ülkemize uygun bir þekilde güya kutlandý. ESENTEPE'DE KADINA YÖNELÝK ATÖLYE ÇALIÞMASI Toplum Merkezi, Kadýndan Yaþama Destek Derneði (KAYAD), Esentepe Belediyesi Ýþbirliðiyle, Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde "Kadýn Yetkilendirmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eþitliði" temalý atölye çalýþmasý yaptý. KAYAD'tan yapýlan açýklamaya göre, atölye çalýþmasý, 9 Mart Cumartesi, Tatlýsu kadýnlarýyla birlikte Esentepe'de gerçekleþtirildi. Açýklamada, KAYAD'ýn daha önce yürüttüðü projelerle Lefke, Mehmetçi ve Çamlýbel kadýnlarla bir araya geldiðine iþaret edilerek, "KAYAD kýrsal kesimdeki kýzkardeþleriyle birlikte kadýnýn hiçbir þiddet ve sömürüye maruz kalmadýðý, kadýn ve erkeðin eþit olduðu bir dünya için dayanýþma içinde yolculuðuna devam edecektir" denildi. Dev-Ýþ ile PEO kadýnlarý etkinlik düzenledi Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu Dev-Ýþ ile PEO Kadýn Bürolarý'nýn, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyerek "ortak mücadele" mesajý verdiði bildirildi. Dev-Ýþ'ten yapýlan açýklamaya göre, Perþembe günü Dev-Ýþ Kadýn Bürosu'ndan bir heyet, PEO'nun örgütlü bulunduðu Makarios Hastanesi, El Sanatlarý Kooperatifi ve Atalassa Hastanesi'ndeki kadýn çalýþanlarla bir araya gelerek karanfil takdim ettiler ve ortak sorunlarla ilgili sohbet ettiler. Dev-ÝÞ Kadýn Bürosu adýna burada bir konuþma yapan Makarios Hastanesi'nde bir konuþma yapan Araþtýrmacý Gazeteci Sevgül Uludað, buradaki kadýn çalýþanlara herhangi bir ayýrým yapmaksýzýn, Kýbrýslýtürk hastalara çok iyi baktýklarý için teþekkür ederek, "Ýnsanýn en zayýf KSP adayý Zehra Cengiz'den demokrasi sözü Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Lefkoþa Türk Belediye (LTB) Baþkan adayý Zehra Cengiz, seçim ziyaretleri çerçevesinde önceki gün, Alevi Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ettiði ederek bildirildi. KSP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cengiz ziyarette, Lefkoþa Belediyesi'nin durumu hakkýnda tespitlerde bulunarak, yapýlmasý gerekenler hakkýnda görüþlerini aktardý. Cengiz, belediye baþkaný seçilmesi halinde, Lefkoþa'daki mahallelerin tek tek sorunlarýnýn çözümüne o mahallede oturanlarýn; Lefkoþa'nýn bütünüyle ilgili sorunlarýn çözümüne ise tüm Lefkoþa halkýnýn karar vereceðini söyledi. Zehra Cengiz, KSP'nin projesi olmadýðýnýn söylendiðine iþaret ederek, "Palavra. Tek projesi olduðu zaman, hasta olduðu zamandýr. Sizler bu hastanenin hemþireleri olarak diline, dinine, rengine, yaþýna, cinsiyetine bakmaksýzýn tüm hastalarý tedavi ediyor, onlarý iyileþtirmeye çalýþýyorsunuz" dedi. Açýklamaya göre Atalassa Hastanesi'nde kadýn çalýþanlara hitap eden Uludað, " yýlýna kadar bu hastanede Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum hastalar birlikte tedavi görmekteydi. 'teki savaþta hastane bombalandýðý zaman, burada hem Kýbrýslý Türk, hem Kýbrýslý Rum hastalar birlikte öldüler ve hastanenin avlusuna birlikte gömüldüler. Bir gün bu gömü yerine ortak bir anýt dikerek, hastalýkta da, ölümde de birlikte olan bu insanlarýmýzý anmak istiyoruz. Yurdumuzda bir daha asla böylesi kayýplar yaþanmamasý için, barýþ için birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerine yer verdi. olan parti Kýbrýs Sosyalist Parti'dir" iddiasýnda bulundu. Temsili demokrasi iflas ettiðini, bunun en güzel örneðinin LTB'de görüldüðünü savunan Cengiz, bu nedenle KSP'nin doðrudan demokrasiyi Lefkoþa için proje olarak ortaya koyduðunu kaydetti. Cengiz, doðrudan demokrasinin, LTB baþta olmak üzere tüm sorunlarý çözmeye muktedir tek proje olduðunu savumdu. Belediye baþkaný seçilmesi halinde iþe gelmeden maaþ alanlara disiplin soruþturmasý açýlacaðýný, belediye emekçilerinin kararlarýyla gerekmesi halinde iþlerine son verileceðini anlatan Zehra Cengiz, alýn teriyle çalýþan hiçbir belediye iþçisinin iþten durdurulmayacaðýný söyledi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir UTANMIYORLAR Toplumumuzun içinde bir kesim var ki, utanma duygusundan yoksun bir þekilde davranýyorlar. Bunlarýn baþýnda, LTB den yüklü miktarda para koparanlar var Þener Levent bir köþe yazýsýnda, Cemal Baþkan kimseye hayýr diyemedi diye bir þey yazmýþtý. Bana göre durumu en iyi analiz eden cümle budur Cemal Bulutoðlularý nýn bu durumundan neredeyse yararlanmayan kalmamýþ En önemli basýn kuruluþlarýndan tutun da, en önde gelen aydýnlarýmýza kadar... Hepsi bir þekilde çalýþanýn ekmeði ile oynamýþlar Lefkoþalý halk bugün bu kadar kötü yönetiliyorsa ve LTB batmýþ bir durumdaysa, bunda bu kesimlerinde katkýsý vardýr. Havadis gazetesi geçtiðimiz süreç içerisinde, bu bahsettiðim kurum, kuruluþ ve kiþilerin bir bölümünü açýklamýþtý. Hatta neden diðerlerine bu kadar katký saðlanýyor da, bizim gibi çok satan bir gazeteye az katký saðlanýyor diye de tepki koymuþtu. Kuzu can derdinde, kasap et derdinde misali bir serzeniþ Kimileri, sanki de bu listede kendileri yokmuþ gibi salladýlar gitti Bazýlarý ise, ah eþek kafam, keþke biz de yiyebilseydik dediler Sonuçta olan çalýþana ve halka oldu Bu kesimlerden çýkýp özür dilemelerini beklemiyoruz ama en azýndan bu dönemde susmalarýný bekliyoruz. Yerken utanmadýnýz Çalýþan maaþ alamazken de utanmadýnýz Belediye batarken de utanmadýnýz Lefkoþa çöpler içinde kaldýðýnda bile utanmadýnýz Hele bari þimdi biraz olsun utanýp susunuz Ýçinizde bu topluma ve çalýþanlara karþý birazcýk saygý kaldýysa, yorum bile yapmaktan vazgeçiniz. Þu gelse iyi olur, bu gitse çözüm olur söylemleriniz hepsi, kendi cebinizi daha çok nasýl doldurursunuz hesabý ile yapýlýyor. Bu kadar yediðiniz yeter Ne bu toplumun, ne de çalýþanlarýn, sizden bir beklentisi yoktur Sadece ses yapmayýnýz yeter Ama siz hala, biz doymadýk, yemeye devem edeceðiz diyorsanýz Ben de size hasbanýzý yeyesiniz diyorum GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: 0

9 9 11 Mart 01 Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV CHAVEZ BU SEFER 'NANÝK' YAPAMADI Chavez, emperyalist dünya için gerçekten bir tehlike oluþturuyor, bazý liderlerin, özellikle Güney Amerika'daki eski muz cumhuriyetlerinin tek tek uyanmasýna, ülkelerini korumalarýna, su savaþlarýný kazanmalarýna, madenlerini devletleþtirmelerine neden oluyordu. Küba lideri Fidel Castro'nun Chavez'i oðlu gibi sevdiði biliniyor. Büyük bir ihtimalle, "iyileþti" denerek ülkesine gönderdiði oðlunun bu ani ölümü onu derinden sarsmýþtýr. Ancak yapacak fazla bir þey de yoktu: Chavez ülkesine dönmek zorundaydý ve Che Guevara gibi döndü, farklý öldü, ama öldü. Þimdi dünya emekçileri, sosyalistleri daha yalnýz. Bu kez "nanik" yapamadý Chavez, ama bence saklambaç oynuyor. Bir yerlerden ortaya çýkacaktýr. Mümtaz ÝDÝL (odatv.com) TARÝH 9 ÞUBAT 01 Haspolat'taki vakýf arazisinin bir Ýslam vakfýna kiralanmasýna tepkiler giderek þiddetleniyor ve bir isyana dönüþüyor. Bölgedeki UKÜ ile toplum örgütleri hep birden ayaða kalktý ve "Külliye Ýsyaný"ný baþlattý. Baþbakanlýk'a yürüyen örgütler karardan dönülmesini istediler. Gözden kaçmayanlar... KKTC'YÝ "NORMAL" SAYMANIN SONUÇLARI Eðer LTB'deki kriz KKTC'nin aynasýysa, ki öyledir, o halde, nasýl oluyor da Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý için yarýþan siyasi partiler ciddi ciddi LTB'yi ayaða kaldýracaklarýndan söz edebiliyorlar. Nasýl oluyor da, kendilerini belediyecilikte marka saymakla bu iþi götürebileceklerini sanabiliyorlar Nasýl oluyor da bu seçimler normalmiþ gibi davranabiliyorlar. Bu ülkede sorun, "normal" olmayan her þeye "normal" muamelesi yapýlmasýdýr. Daha da büyük sorun, KKTC'yi normal devlet saymak DÝPNOT Ýngiltere'de yapýlan ve Nature dergisinde yayýnlanan bir araþtýrma, aldýðýmýz tuz oranýnýn MS gibi baðýþýklýk sistemi hastalýklarýný etkileyebildiðini ortaya koydu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Belediyenin þu an içinde bulunduðu duruma bakýldýðýnda tasarruf tedbirlerinin bir an önce alýnmasý gerekir" Hasan Sertoðlu (UBP Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkan Adayý) VÝRGÜL... "ZÜBÜK"LER GEÇÝDÝ Geçitkale Belediyesi'nin düzenlediði Mart Dokuzu Þenliði'nin fotoðraflarýna bakýn, nasýl bir Aziz Nesin öyküsünün içinden geçtiðimizi anlarsýnýz. Davullar zurnalar eþliðinde piknik alanýna giden baþbakanýn ve bakanlarýnýn hallerine bir bakýn. Yaklaþtýrýn fotoðraflarý, yüz ifadelerine, mimiklerine iyice bakýn. Ýrsen Küçük'ün Þenlik Ateþi'nin üstünden atladýðý fotoðrafý en sona ayýrýn, ona birkaç kere bakýn. Nasýl ama?.. Tam bir "Zübükler geçidi" deðil mi? TAHMÝNÝ HAVA RAPORUNU DÝNLEDÝNÝZ, ÞÝMDÝ HEBERLER "Kýþ mevsimi güzel ve yaðýþlý geçti, güzel bir ilkbahar diliyorum, umarým yaðýþlar da devam eder." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) "Böyle Baþbakan mý olur arkadaþ? Önüne gelen baþbakan oluyor" Tayyip Bey tuhaf nutuklarýna devam ediyor. "Önüne gelen herkes gazi-þehit derneði kuruyor" buyurdu bu sefer. Olmasýn tabii böyle þeyler, deðil mi ya?! Yollamayýn gencecik insanlarý daða-bayýra, onlar da kurmasýn öyle dernekler Hakikaten inanýlýr gibi deðil Bir oðlu 'çürük' diye askerden yýrttý, milyonlarca dolarlýk servet sahibi olurken pek saðlam olmasýna raðmen, daða-bayýra gitmedi. Diðer oðlu Amerika'da çalýþtýðý için, geldi, bastýrdý parayý, döviz karþýlýðý askerlikten yýrttý, daða-bayýra gitmedi. O esnada Tayyip Bey de çok zenginleþmiþti zaten, askere gitmeyen oðlunun düðününde takýlan takýlarý deðerlendirmiþti. Oturduðu yer rahattý, o rahat yerde otururken, "Askerlik yan gelip yatma yeri deðil," diye elin evladýný daða-bayýra gönlü ferah bir biçimde sürdü. Þimdi çýkmýþ, gazi-þehit derneklerini paylýyor. Tabii ya, dernek kurarken de ona soracak vatandaþ! KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Majestelerinin canýný sýkacak hiçbir þey yapmayacaksýnýz. Artýk böyle Bakýn, Milliyet Gazetesi'nin halini görün. Adamlar bir haber yaptý, gazetenin her bir tüyü ayrý dala takýldý. Beþiktaþ'ý ömrühayatýndaki en ciddi mali yüke sokma gibi 'üstün baþarýlar' gösteren ama yine de Futbol Federasyonu Baþkanlýðý ve Milliyet Gazetesi sahipliði ile taltif edilen Yýldýrým Demirören kim bilir ne uykusuz geceler geçirmiþtir. "Batsýn böyle gazetecilik!" buyurdu zira Baþbakan! Tayyip Bey kendini tutamýyor, gazetecilere gazetecilik dersi, madencilere madencilik dersi, gazilere gazilik dersi veriyor. Önüne gelen, þehit-gazi derneði kuruyormuþ! Lafa bak!.. Baþbakan! Önüne gelen kurmuyor o dernekleri. Fukaralar kuruyor. Bu memlekette tek bir holding patronunun oðlu gitmedi o daðlara. Tek bir siyasetçinin oðlu, tek bir omzu kalabalýk generalin oðlu gitmedi. Popçularýnýz, topçularýnýz, pek mümin tarikat þeyhlerinin pek kýymetli evlatlarý Hiçbiri gitmedi o daðlara Arkasýnda 'torpil' yapacak dayýsý olmayanlarýn evlatlarý, ki en az zenginlerin evlatlarý kadar kýymetlidir onlar da, gidip öldüler daðlarda. Evet, Tayyip Bey! Senin oðlan 'çürüðe ayrýlýp' gemicik yüzdürürken, sývasý bile olmayan bir yoksul gecekonduya 0 yaþýndaki bir Mehmet'in cesedi geliyordu. Amerika'daki oðlun tam 'dövizli askerlik' dövizlerini vezneye yatýrdýðý sýrada, bir madencinin oðlu mayýna basmýþ, ayaklarý parçalanmýþtý. Siz yerken, içerken, yoksullar kan aðlýyordu Halký askerlikten soðutasým var ama Suç iþte Soðutamýyorum Ama 'Halký Baþbakan'dan soðutmak' diye bir suç yok Allah'tan Böyle Baþbakan mý olur arkadaþ? Önüne gelen, gaziþehit derneði kuruyormuþ! Yok, o iþ öyle deðil Bana kalýrsa, bu memlekette önüne gelen baþbakan oluyor ( HAKAN GÜLSEVEN/Yurt/ "Önüne gelen baþbakan oluyor!")

10 11 Mart 01 Pazartesi MARJÝN Ýsmail Özuçar Baraka Aktivisti Baraka Suya Karþý Deðil "Baraka Suya Karþý". Böyle yazmýþtý birçok gazete TC'den Su Getirme Projesiyle ilgili olarak yaptýðýmýz eylemden sonra. Ya da Karpaz'daki yol yapýmý baþladýðýnda, yine ekolojik bir talan söz konusuyken günün sonunda bazý televizyon ve gazeteler þöyle baþlýklar ve manþetler atmýþlardý: "Halkla eylemciler arasýnda arbede çýktý". Sanki eylem için gidenler halkýn bir parçasý deðilmiþ, ya da Karpaz'ýn doðasýnýn katledilmesinde söz sahibi deðilmiþ gibi. Basýn-yayýn hele ki yanlý olanlar bu tarz manipülasyonlarý çok sever. Ben bir baþlýk atayým sonra insanlar ne düþünürse düþünsün caným. Ben haberi yapýyorum. Doðru yanlýþ fark etmez. Oysaki bunun ne gazetecilikle, ne de televizyonculukla ilgisi var. Peki nedir bu TC'den su getirme projesi? Biliyorsunuz 0 yýlýnda kurultayla tüm ülkenin gündemini iþgal eden Ýrsen Bey ile Cemil Çiçek arasýnda bir projeye imza atýldý. Bu proje çerçevesinde TC, kakatecenin su ihtiyacýný karþýlayacakmýþ. Yani anasý, yavrusunu besleyecekmiþ yine. Bu yüzden de yaklaþýk iki yýl önce her iki taraftan da su projesi için çalýþma baþlatýldý. TC tarafý bu proje için Anamur'da tam dört köy boþaltmýþ -köyleri su basmýþ- içinde yaþayan insanlarý yerlerinden zorla göç ettirmiþ ve orada yaþayan insanlarýn bir daha geri dönmemek üzere evlerini, köylerini ve geçmiþlerini terk etmelerini zorunlu kýlmýþtýr. Onurlu Kýbrýslý Türkler göç etmek ne demekmiþ asla unutmazlar! Göç etmek ve onurdan bahsetmiþken hemen akla baþka bir soru daha geliyor. Kendilerine besleme diyen Tayyip'i unutur mu onurlu Kýbrýslý Türkler? Bu adam niye besleme dedi bize unuttuk mu? Çünkü Denktaþ'tan bize miras bu muz cumhuriyeti TC'ye baðýmlý bir biçimde varlýðýný sürdürüyor. Bu baðýmlýlýk ekonomik bir baðýmlýlýktýr ayný zamanda. Peki þimdi TC'den bu adaya bir de su gelirse bu adam demez mi "kesiyorum lan suyunuzu" diye. Yani bu UBP' nin bas bas baðýrdýðý "asrýn projesi" aslýnda "asrýn baðýmlýlýðý" deðil mi? Bu yapýlacak su projesinin tüm mülkiyet haklarý TC'ye aittir! Suyun satýþ bedeli için yatýrým, finansman, iþletme ve yenileme maliyetleri hesaba katýlacak ve üzerine kar konulacak! Yani hizmet hikaye! Yavru vatan, ana vatan hikaye Ey kendini çok milliyetçi sanan onuru ayaklar altýnda kalmýþ kardeþim aç gözünü! Onurunu koru! Ey kendini liberal diye tanýmlayýp herkes her yere her þeyi yapmakta özgürdür diyen ama özgürlüðün eþitlikle vücut bulduðunu unutan arkadaþým uyan uykundan! TC açýk pazar buldu. Buradan Orta Doðu'ya da satacak suyunu Suyunu da o verecek sana, vermeyecek hatta SA-TA-CAK! Anla artýk Gece kulüpleri, sermayesi, kara parasý yetmedi mi sana? Green Peace ilk eyleminden sonra þöyle demiþ: "Bizler bu dünyayý deðiþtirmeye çalýþan radikaller deðiliz, bizler dünyanýn olduðu gibi kalmasýný isteyen muhafazakarlarýz". Bu projenin bir de ekolojik boyutu var ki belki de en önemlisi de bu. Ekolojik denge bakýmýndan su, bulunduðu ortamýn asli unsurudur. Yataðýnýn derinleþmesi, bulunduðu alandan baþka bir yere taþýnmasý, ekolojik dengeyi bozar. Suyun kullanýmý ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlikten uzak ele alýnýrsa er ya da geç insan yaþamý da olumsuz etkilenecektir. Evet Baraka suya karþý deðil Baraka elektriðe de karþý deðil Baraka, baðýmlý olmaya karþý! Baraka Kýbrýs'ýn kuzeyinin açýk Pazar olmasýna karþý. Hep karþýydý. Yeni deðil Ankara elini yakamýzdan çek demekle ayný þey bu. Bir yudum suyun karþýlýðý esaretse, istemiyoruz suyunu! Bu asrýn baðýmlýlýðý bir belgeseli anýmsatýyor bana. Adý, Dünyayý Özelleþtirmek. Belgeselin sonunda þöyle bir ifade geçiyordu: "Ýnsanlara her gün balýk vermektense onlara balýk tutmayý öðretin ". Belgeseli izlediðim ayný dönemde bir televizyon programýnda CTP, DP, TDP ve ÖRP gençlik kollarý baþkanlarý Tayyip'in Kýbrýslý Türklere besleme demesi üzerine; Kýbrýslý Türkler balýk tutmasýný bilir mi bilmez mi gibi kýsýr bir tartýþma içine girdiler. Sonra belgeseldeki o bahsettiðim ifadenin devamý geldi aklýma: " ya nehir satýlmýþsa?" Ýþte bizler bu "asrýn projesiyle" satýlmýþ bir nehirden su içmeye hazýrlanýyoruz. Alternatif nedir? Bugün, denizden su arýtmak için gerekli teknoloji mevcuttur. Ýnsanlarýn yaþam yerleri sular altýnda kalmadan da, kullanýlabilir su elde edilebilir. Bunun en iyi örneði Ýsrail'de çölün ortasýna kurulan denizden su arýtma tesisidir. Ama esas amaç su saðlamak deðil ki. Esas amaç TC'nin Orta Doðu'ya, açýk pazarý Kýbrýs'ý kullanarak su satmasýdýr. Baþka bir alternatif ise Kýbrýs'ýn zaten var olan yer altý kaynaklarýdýr. Kýbrýs her zaman kurak bir yer olmuþtur ama hiçbir zaman içme suyu eksik olmamýþtýr. Ama düzgün bir kentleþme gerçekleþtirilemediði için atýk sular yer altý sularýný kirletmektedir. Bu saðlanýrsa içme suyu rahatça elde edilebilir. Yani aslýnda TC'den gelecek olan suya ihtiyacýmýz yok. Baðýmlý olmaya ihtiyacýmýz yok. Gölgesini topraklarýmýzdan çeksin yeter! ARABACIOÐLU GÝAD'IN DESTEÐÝNÝ ÝSTEDÝ Demokrat Parti (DP) LTB Baþkan adayý Mustafa Arabacýoðlu, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) birikmiþ, çözülmeyi bekleyen birçok sorun olduðuna iþaret ederek, siyasette bulunma amacýnýn da bu sorunlarý çözmek olduðunu söyledi. DP'den yapýlan açýklamaya göre Arabacýoðlu ve LTB Belediye Meclisi üyesi adaylarý, Genç Ýþ Adamlarý Derneði'ni (GÝAD) ziyaret etti. Arabacýoðlu, yaklaþýk üç saat süren ziyarette, projelerini dernek üyeleriyle paylaþýp, GÝAD Baþkaný Arsen Angý ve yönetim kurulu üyelerinin sorularýný yanýtladý. Mustafa Arabacýoðlu, ziyarette yaptýðý konuþmada, yýldýr siyasette bulunduðunu, ancak þu an ilk günkü heyecaný yaþadýðýný söyledi. Arabacýoðlu, belediyelerin, devletlerin küçük bir modeli olduðuna iþaret ederek, "Þu anda siyasi kurumlarý çöktü ve devlete güvensizlik ortaya çýktý. Fellahoðlu yeni Lefkoþa'yý doktorlara anlattý CTP Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkan adayý Kadri Fellahoðlu ile Belediye Meclisi adaylarý, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'ni (KTTB) ziyaret ederek Birlik Baþkaný Özdemir Berova ve yöneticilerle görüþtü. CTP-BG'den yapýlan açýklamaya göre, Fellahoðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, kendisini ve ekibini kabul eden Tabipler Birliði Baþkaný'na teþekkürlerini ileterek karþýlýklý olarak fikir alýþveriþinde bulunmaktan dolayý mutluluk duyduðunu söyledi. Fellahoðlu, LTB'nin son iki dönemde kötü yönetilmesinden dolayý mevcut baþkanýn görev süresi dolmadan gemiyi terk etmek zorunda kaldýðýný ifade ederek, Lefkoþa'da yeni bir dönem için kollarý sývadýklarýný kaydetti. Göreve gelmeleri halinde nasýl bir belediye ile karþý karþýya olunduklarýný bildiklerini söyleyen Fellahoðlu, baþlýca sorunlarý "gelir-gider dengesindeki bozukluk, ödenmeyen sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý primleri, aþýrý istihdam, 6 yýldýr zamanýnda ödenmeyen çalýþanlar ve ödenmesi gereken üç aylýk maaþ" olarak sýraladý. Fellahoðlu, temel ve önemli yanlýþlarýn düzeltilmesiyle, ilk etapta LTB'de ciddi bir rahatlama saðlanacaðýný ifade etti. "YILDA MÝLYON LÝRA AÇIK" LTB bütçesinde yýlda milyon liralýk açýk olduðunu söyleyen Fellahoðlu, belediyeye bir yandan istihdam yapýlýrken diðer yandan da þaibeli ihaleler ile hizmet alýmýna gidildiðini; bunu anlamanýn mümkün Siyasete ve siyasetçiye olan güvenin yeniden tesisini saðlamak için yola çýktýk" dedi. LTB Baþkanlýðý'na seçilmesi halinde yapacaklarýný da anlatan Arabacýoðlu, ekibiyle birlikte LTB'de mali disiplini saðlamak için tedbirler alacaklarýný söyledi. Çalýþma barýþýnýn tesisi, þeffaflýk, katýlýmcýlýk için çalýþacaklarýný ve usulsüzlüklerin takipçisi olacaklarýný belirten Arabacýoðlu, þöyle devam etti: "LTB esasýnda belediyeler içinde en güçlü ve en çok geliri olan belediyedir. Ama kayýt dýþýlýk var. Bunun çalýþmasýný yapacaðýz. En büyük sorun saðlýk. Denetlemeler artacak. Kimseyi görevinden etmeyeceðiz. Ancak görevlendirmelerimiz olacak" Ekibine olan güvenine de vurgu yapan LTB Baþkan adayý Arabacýoðlu, bu seçimin sorgulama sürecinin baþlangýcý olacaðýný da sözlerine ekledi. olmadýðýn anlattý. "Belediyede þu anda. milyon liralýk hizmet alýmý yapýlýyor" diyen Fellahoðlu, bunu ortadan kaldýrýlarak paranýn kasada kalmasýný saðlayacaklarýný, yüzde 'e düþen tahsilatýn ayda milyon 600 bin TL'ye tekabül ettiðini, bunu ilk etapta Lefkoþalýya güven vererek iki katýna çýkartabileceklerini; bütçeye milyon 00 bin TL katký saðlayacaklarýný, akýlý sayaç uygulamasýný artýrarak, inþaat ruhsatlandýrmalarýný hýzlandýrarak, hizmetle tahsilatý yüzde 60'a çýkararak, toplamda bütçeye 1 milyon TL artý deðer katacaklarýný savundu. "PAZAR YENÝDEN BELEDÝYE SINIRLARINA TAÞINACAK" Belediye Pazarý'nýn ihale edildiði dönemde toptancýlar halinin Gönyeli'ye taþýndýðýný söyleyen Fellahoðlu, þu anda kýymet tartý ücretinden belediyenin mahrum olduðunu ve mutlaka bunun yeniden belediye sýnýrlarýna taþýnarak buradan da milyon TL gelir elde edileceðini söyledi. Kadri Fellahoðlu, diðer bir önemli konunun reklam ihalesi olduðuna iþaret ederek, 0 seçimlerinden kýsa süre önce Meclis kararý olmadan tek firmanýn katýlýmýyla 0 bin TL'lik bir ihale yapýldýðýný fakat bu paranýn gerçek deðerinin yýlda - milyon TL olduðunu iddia etti. Fellahoðlu, göreve geldiðinde rehberinin yasalar olacaðýna vurgulayarak, Belediye'yi Lefkoþa halkýnýn çýkarlarýna göre yöneteceklerini ifade etti. Kalem Yalçýn Okut KIZIL SAÇLILAR YAKILMIÞTI Bir Mart Dünya Kadýnlar Günü daha 'kutlandý' erkek egemen dünyada. Bir sürü cek-cak'lar daha savruldu havaya, yalan olduðu biline biline... Dünya nüfusunun yarýsý kadýn iken, ve fakat dünya zenginliklerinin yüzde 99'u erkeklerin elinde/mülkiyetinde iken, o cekcak'lar neye yarar?.. Neye yarar kadýn baþtacý edilmedikçe, yerine getirilmeyeceði belli olan o sözler?.. Bin yýllardan beridir ikinci sýnýf olarak görülen; itilip kakýlan, sövülüp dövülen, Kilise Aðalarý tarafýndan cadý diye yakýlan, ya da tecavüz edilip öldürülen kadýnlarýn çilesi bitmedikçe birey olarak da toplum olarak da insanlar nasýl özgür olabilirler ki?.. Ve senede sadece bir gün 'hasredilir' kadýnlara; o da yalandan-dolandan... 6 gün çalýþan ve en aðýr iþleri yapan; hepimizi doðuran, emziren, temizleyen, bakýp besleyen ve büyüten kadýna erkek iktidarýnca senede sadece 1 gün layýk görülüyor!.. O da alabildiðine riyakarca... Oysa kadýnlar olmasýydý, ne ben ne siz ne de onlar hayatta olmayacaklardý... 'Onlar' kadýna bu gözlüklerle baktýkça ne kendileri ne de toplumlarýn diðer fertleri özgürleþebilir. Osmanlý Türkiyesi'nde kadýnýn sokaða çýkýp sosyal hayata katýlmasý 0 Jön Türk Devrimi ile mümkün olabilmiþti. Ve 0-1 aralýðýnda inanýlamayacak kadar çok kadýn örgütü ortaya çýkmýþ ve bir o kadar da kadýn dergisi yayýmlanmýþtý. O geliþme, yüzyýlardan beri süregelen bastýrýlmýþlýða karþý isyan patlamasý olsa Çeþitli araþtýrmalara göre, Osmanlý erkeði kadýna nasýl yaklaþacaðýný, kadýný nasýl hem manen hem de maddeten okþayacaðýný bilmiyordu. Her üst tabakadan 'Osmanlý Erkkekkk'inin aþýk olduðu(!) bir oðlan sevgilisi vardý. Osmanlý erkeklerine kadýnla seviþmeyi öðretenler, 1 Devrimi'nden kaçýp Ýstanbul'a gelen ve getirdikleri mücevherat vd eþyalarýný satýp bitirince kendilerini satmaya baþlayan Çarlýk Rusyasý prensesleri ve onlarýn maiyetindeki Beyaz Rus kadýnlarý olmuþtu; týpký denize mayo ile girip yüzmeyi de Osmanlý Türklerine onlar öðrettiði gibi... Kimbilir, günümüzde hâlâ sürmekte olan Türk erkeklerindeki güzel Rus kadýnlara düþkünklerin kökleri belki de oralara kadar uzanabilir... Bu yazýda oralara girmeyelim. Bütün büyük dinlerde kadýn hep þeytan olarak görülmüþ, gösterilmiþtir. Musevi, Ýsavi, Muhammedi inanýþlarýnda da öyle, Hinduizm ve Budizm de öyle. Hatta Hindularda koca ölünce kocanýn cansýz bedeni ile birlikte karýsý da canlý canlý yakýlýyordu... Oysa o kadýnlarýn hiçbir suçu yoktu. Karanlýk Çað da denilen Ortaçaðdaki Engizisyon 'Mahkemeleri'nde de kýzýl saçlý kadýnlar yakýlýyorlardý, ruhlarýnda þeytan var ve erkekleri baþtan çýkartýyorlar diye... O kadýnlarýn da hiçbir suçu yoktu... Þeytani düþüncelerin tümü de erkek egemenliðinin beyin hücrelerindeki örümcekleþmede idi... Çaðýmýzda, Feminist Hareketler artýk bir hayli mesafe almýþ ve birçok þeyi sorgulayýp yargýlama aþamasýna varmýþtýr. Artýk: "Sýrtýndan Sopa, Karnýndan Sýpa Eksik Olmamalý" mantaliteleri çok gerilerde kalmýþtýr... Sevindiricidir ki, küçücük ülkemizde de son zamanlarda kadýnlara yönelik þiddete, ve ayýrýmcýlýðýn her türlüsüne kadýn örgütleri ve insiyatifleri daha yüksek sesle karþý çýkmaya baþlamýþlardýr. Kadýna biçilen 'eþ ve anne olma rolü'nün tartýþýlmaya baþlamasý da baþlý baþýna bir baþarýdýr...

11 11 Mart 01 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Burhan Kuzu hýzýný alamadý: "Baþbakaným çok güçlü, Obama zavallý" TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný AKP'li Burhan Kuzu Türkiye'nin sorunlarýnýn ancak "baþkanlýk sistemi" ile çözülebileceðini ileri sürerek, parlamenter sistemin "Ýngiliz kaný taþýyan kokuþmuþ bir model" olduðunu savundu. Hýzýný alamayan Kuzu, "Baþbakaným Obama'dan kat daha yetkilidir. Obama zavallý, Baþbakan çok güçlü. Acýyorum bazen Obama'ya" diye konuþtu. "PARLAMENTER MODEL ÝNGÝLÝZ KANI TAÞIYAN KOKUÞMUÞ BÝR MODEL" Kendi tercihlerinin baþkanlýk sistemi olduðunu kaydeden Burhan Kuzu, bunun nedenini þu sözlerle anlattý, "Çünkü parlamenter modelde sorun çözülemiyor. Parlamenter model dediðimiz aslýnda Ýngiliz tarihi içerisinde doðmuþ, Ýngiliz'in tüm moleküllerini, kanýný taþýyan bir model. Basýn örgütleri:. Yargý paketi aldatmaca Basýn meslek örgütleri AKP'nin.Yargý paketini deðerlendirdi Türkiye Gazeteciler Sendikasý Genel Baþkaný Ercan Ýpekçi,.yargý paketinin.yargý paketi gibi hiçbir olumlu tarafý olmadýðýný söyledi. Ýpekçi, þöyle konuþtu: "Bu tasarýyla hapisteki gazeteci sorununa çözüm getiremezsiniz. Bu tasarýyla Türkiye demokratik bir yapýya kavuþamaz, basýn özgürlüðü de mümkün olmaz. Yapýlacak tek þey Terörle Mücadele Kanunu'nu kaldýrmak. Bu tür þeyler boþa kürek çekmekten, Türkiye ve Dünya kamuoyunu kandýrmaktan baþka bir þey deðil. Köklü, radikal deðiþiklikler yapýlmalý. Temel hak ve özgürlüklerin pazarlýðý olmaz. Kýsmý demokrasi olmaz, herkes için demokrasi olur. Meclise sunulan paket aldatmacadýr." ABAKAY: BUNLAR TÜRKÝYE ÝÇÝN YÜZKARASIDIR Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Genel Baþkaný Ahmet Abakay ise þu deðerlendirmeyi yaptý: "Derdimiz ifade özgürlüðü önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve cezaevlerinin bu anlamda boþaltýlmasýdýr. Ama iktidar parça parça, taksit taksit oyalama içinde. Biz þuna bakarýz, 'Cezaevinde gazeteci ve aydýn var mý yok mu'. Þu an cezaevinde 0 gazeteci var. Ýktidar dünyada en çok gazeteciyi, aydýný Kokuþmuþ Ýngiliz sistemidir aslýnda. Hiçbir hayýr getirmemiþtir gittiði ülkelere." "ACIYORUM BAZEN OBAMA'YA" Baþkanlýk sisteminde baþbakan olmadýðýný, halk tarafýndan seçilmiþ bir baþkan olduðunu kaydeden Kuzu, "Tabii o baþkanýn bir de partisi var. Ama bilesiniz ki, oradaki baþkan, parlamenter sistemdeki baþbakandan kat daha az yetkilidir. Benim Baþbakaným Obama'dan kat daha yetkilidir. Obama zavallý, Baþbakan çok güçlü. Hakikaten zavallý, adam elinden gelse aðlayacak, gözü doluyor. Acýyorum bazen Obama'ya. Diktatörlük gelecek ise, bunun bütün þartlarý parlamenter rejimde var. Çünkü, parlamenter modelde kuvvetler ayrýlýðý yoktur. Sadece bir baþbakan ve onunla çalýþan bir hükümet var" diye konuþtu. (sol) içeride tutan ülke olmakla övünüyorsa, buyursun övünsün. Bunlar Türkiye için yüz karasýdýr." BOZKURT: YARGILAMA SÜRECÝ ÝNFAZA DÖNÜÞTÜ Parlamento Muhabirleri Derneði (PMD) Baþkaný Göksel Bozkurt da paketi yetersiz buldu. Bozkurt paketi þöyle deðerlendirdi: "0'e yakýn gazeteci cezaevinde. Oysa tutukluluk istisnai bir tedbir.. yýla yaklaþan Mustafa Balbay örneðinde görüldüðü gibi yargýlama süreci infaza dönüþmüþ durumda. Hükümet gazetecilerin tutuksuz yargýlamalarýnýn önünü açacak düzenlemeyi yaþama geçirmelidir." OLCAYTO: CEZA YASASINDA KÖKLÜ DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMALI Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Turgay Olcayto ise þöyle konuþtu: "Uzun süre kamuoyu, ceza yasasýnda iyileþtirme yapýlacak diye oyalandý. 'Türkiye ileri demokrasiye kavuþuyor' sözleri boþ. Ceza yasasýnda köklü deðiþiklikler yapýlmalý. Türkiye'de görünen manzara her gün baskýnýn daha çok arttýðý. Gazeteciler çalýþtýklarý gazetelerden ayrýlmak zorunda býrakýlýyor. Bu gidiþ Türkiye için saðlýklý deðil." (Evrensel) Türkiye Ercan'ýn BM gözetiminde açýlmasý önerisini gündeme getiriyor Fileleftheros gazetesi, Türkiye'nin Ercan Havaalaný'nýn BM gözetiminde uluslararasý uçuþlara açýlmasý önerisini uluslararasý alanda gündeme getirmeye baþladýðýný iddia etti. Gazete, Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, Ercan'ýn uluslararasý uçuþlara BM'nin gözetimi altýnda açýlmasý þeklindeki bir öneriyi uluslararasý kulislerde gündeme getirmeye baþladýðýný, ancak bu öneriyi kapalý bölge Maraþ'ýn açýlmasý unsuruyla iliþkilendirmediðini öne sürdü. Kýbrýslý Türklere doðrudan ticaret konusunda verilen taahhütlerin yerine getirilmediðini düþünen Türkiye'nin bu öneriyi ilk kez 0 yýllýnda, Belçika AB dönem baþkanýyken gündeme getirdiðini, Belçika'nýn da bu öneriyi Rum tarafýna ilettiðini belirten gazete, Rum tarafýnýn ise "tuzak" olarak nitelendirdiði bu öneriyi görüþmekten kaçýndýðýný vurguladý. O dönemden beridir önerinin bir daha gündeme gelmediðini yazan gazete, ancak son günlerde Türkiye'nin bu öneriyi yeniden gündeme getirmeye baþladýðýný öne sürdü. Türkiye'nin bu önerinin uygulanabilirliðini uluslararasý örgütlerle ele aldýðýný öne sürmesine karþýn, bu bilginin doðrulanamadýðýný ifade eden gazete, BM'nin böyle bir giriþimi üstlenip üstlenemeyeceði ve uçuþ güvenliðinin saðlanabilirliðinin de bilinmediðini belirtti. Doðrudan müzakerelerin ancak Eylül ayýna baþlayabileceði yönündeki bilgiler ýþýðýnda, ivmenin korunmasý açýsýndan bu dönemde çeþitli GYÖ'lerin gündeme gelmesinin olasý olduðu belirtilen haberde, Eylül ayýnda müzakerelerin baþlamamasý durumunda sunmak üzere BM'nin de bazý ciddi GYÖ'ler hazýrlamakta olduðu öne sürüldü. Gazete, BM'nin GYÖ'leri arasýnda Maraþ'ýn açýlmasý ve Ercan önerisinin bulunduðunu, Downer'in temaslarý sýrasýnda taraflarýn konu hakkýndaki görüþlerinin iþaretlerini vereceklerini belirtirken Downer'in Salý günü Anastasiadis'le görüþeceðini yazdý. Kasulidis: Önceliðimiz Kýbrýs sorunu Rum Dýþiþleri Bakaný Ýoannis Kasulidis, Rum Yönetimi'nin karþý karþýya bulunduðu zorluklar karþýsýnda yeni Hükümetin çýkmazlardan kurtulmak için elinden geleni yapacaðýný belirterek, en büyük önceliðin Kýbrýs sorunu olduðunu söyledi. Kasulidis, Alithia gazetesinde yer alan röportajýnda, Kýbrýs sorununun kendileri için en büyük tahrik ve en yüksek öneme sahip olan milli mesele olduðuna deðinerek, bununla birlikte dýþ politikanýn yeniden belirlenmesinin de kendileri için birincil hedef olduðunu kaydetti. Belirlenecek yeni dýþ politikanýn Rum Yönetimi'nin menfaatine olmasýnýn ana hedef olduðunu ifade eden Kasulidis, gerek Kýbrýs sorununun çözümü gerekse doðal zenginliklerden faydalanmaya iliþkin menfaatleri koruyacak bir dýþ politika gerektiðini belirtti. Güney Kýbrýs'ýn uluslararasý alanda, ekonomiyle ilgili kötü bir imaja sahip olduðunu söyleyen Kasulidis, bu imajý deðiþtirmek için ellerinden geleni yapacaklarýný da kaydederek, kara para aklama iddialarýnýn da gerçeði yansýtmadýðýný ifade etti. Kasulidis, Barýþ Ýçin Ortaklýða baþvurunun ve NATO'nun da gündemlerinde bulunduðunu savunarak, Yunanistan ile olan iliþkileri deðerlendireceklerini, Ýsrail ve Arap dünyasý ile ikili iþbirliði anlaþmalarý imzalamak niyetinde olduklarýný ve Rusya, ABD ve Çin gibi büyük ülkelerle olan iþbirliðini de ilerleteceklerini söyledi. Ekonomi haberleri Anastasiadis Merkel ile telefonda görüþtü Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, önceki gün telefonda görüþtüðü Almanya Baþbakaný Angela Merkel'den güvenceler aldýðý ifade edildi. Manþetten yayýmladýðý haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'in, IMF'nin, Rum tarafýnýn imzalayacaðý memorandumla ilgili uzlaþmaz görüþlerini aþmak için, mücadeleyi siyasi alana taþýyacaðýný haber veren Fileleftheros, Anastasiadis'in dün telefonda görüþtüðü Almanya Baþbakaný Angela Merkel'e, Rum kesiminin, Güney Kýbrýs'a yapýlan baskýlarýn sona ermesi ve çabalarýn yaþayabilir bir borca odaklanmasýyla ilgili görüþlerini ilettiðini yazdý. Merkel'in, Rum tarafýnýn görüþlerini ekonomik kurmaylýðýna iletme taahhüdünde bulunduðunu kaydeden gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilyanidis'in, Anastasiadis-Merkel görüþmesinin olumlu ve yapýcý bir ortamda gerçekleþtiðini ve Rum kesiminin Troyka ile olan müzakereleriyle ilgili konulara odaklandýðýný söylediðini ifade etti. Anastasiadis'in dün akþam Rum siyasi parti baþkanlarýný, bilgilendirme, durumun gözden geçirilmesi ve atýlacak adýmlarýn belirlenmesi için baþkanlýða çaðýrdýðýný da anlatan gazete, IMF'nin, Rum kamu borcunun 00 yýlýnda gayri safi yurt içi hasýlanýn yüzde 9-0'üne düþürülmesi konusundaki ýsrarýnýn ardýndan, durumun ciddiyetinin, Rum ekonomisinin kurtarýlmasýnda rol oynayabilecek olan hükümetin ekonomi kurmaylýðýný, merkez bankasýný ayný zamanda siyasi ve ekonomik unsurlarý harekete geçirdiðini belirtti. Politis gazetesi ise "Nikos Milyar Euro'luk Bahis Koydu " baþlýklý haberinde, Anastasiadis ile siyasi parti baþkanlarý arasýnda dün baþkanlýkta gerçekleþtirilen toplantýda, Rum bankalarýnýn yeniden sermayalendirilmesi için gerekecek olan miktar ile Rum kamu borcunun yaþayabilirliði konusunun ele alýndýðýný yazdý. Bunun, milyar Euro'luk bir farktan ibaret olduðunu ve bunun IMF'nin Rum ekonomisinin kurtarýlmasý senaryosuna dahil olup olmayacaðýný belirleyeceðini ifade eden gazete, Anastasiadis'in Rum kamu borcunu yaþayabilir kýlmak için milyar Euro aramakta olduðunu ekledi. Anastasiadis'in Merkel ile dün telefonda yaptýðý görüþmeye de deðinen gazete, Anastasiadis'in, Rum kamu borcunu yaþayabilir kýlacak ekonomik bir senaryonun Eurogroup tarafýndan kabul edilmesiyle eþ zamanlý olarak, Almanya'nýn Rum kesiminin finanse edilmesiyle ilgili toplumsal dayanýþmasýnda ýsrarcý olduðunu kaydetti. Merkel'in Anastasiadis'e yarýn Brüksel'de gerçekleþtirilecek olan EFC toplantýsý öncesinde, Troyka'nýn olumlu bir raporunun öneme sahip olduðunu söylediðini yazan gazete, Merkel'in, Kýbrýs'ýn meselesinin, 1-1 Mart tarihlerinde yapýlacak olan AB liderleri zirve toplantýsýnda sorunsuz bir þekilde halledileceði konusunda da söz verdiðini ekledi. Alithia gazetesi ise "Memorandumla Ýlgili Alarm" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Troyka yetkililerinin, bu akþam ya da yarýn sabah erken saatlerde, bugüne kadar Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirdikleri istiþarelerle ilgili olarak Eurogroup'a bilgilendirme notu yollayacaklarýný yazdý. Gazete, Maliye Bakanlýðýnýn ise, Rum tarafýna kredi verecek olanlarýn zorlu talepleriyle ilgili olarak, Rum Yönetimi Baþkaný ve Troyka'ya sunmak üzere bir karþý öneri paketi hazýrlamakta olduðunu ifade etti. Anastasiadis'in Angela Merkel'den telefonda siyasi destek istediðini de kaydeden gazete, Anastasiadis'in Rusya'nýn Rum ekonomisinin kurtarýlmasý paketine katýlýmýný garantiye almak için Moskova'yý ziyaret etmeyi planladýðýný ekledi. Simerini gazetesi ise "Troykalýlar Sabrýmýzý Deniyor" baþlýklý haberinde, Rum ekonomisinin þu anki durumunun, her zamankinden daha çarpýcý olduðunu ve Troyka ile memorandum için yapýlan görüþmelerin de korkutucu olduðu yorumunda bulundu.

12 1 11 Mart 01 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Demed demed nergizler Kokusu neler gizler Eþiði aþýndýrdýk Yeter olsun bu sözler Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpýnar DERGAH YAYINLARI "Akýllý hakimde dört vasýf vardýr. Nezaketle dinlemek, akýllýca konuþmak, temkinle düþünmek ve tarafsýzca karar vermek." Sokrates kuzum benim güvercinim alabulutum bak indi býçak dudaklarýnda vahþi bir kan parýltýsý keman sesi yalnýzlýðýnda bir ince býçak çýplak bir insan gövdesi gibi çizildi karanlýða Hasan Hüseyin "Kýzýlkuðu" adlý þiirinden "KADIN DÜNYASINDAN RENKLER SERGÝSÝ" SALI GÜNÜ AÇILACAK Girne Özgürada ve Lefkoþa Sarayönü Lions Kulüpleri tarafýndan Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla organize edilen "1.Kadýn Dünyasýndan Renkler Sergisi" Salý günü saat 16.00'da izlenime açýlacak. Yapýlan açýklamaya göre Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yer alacak olan serginin açýlýþýný Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük gerçekleþtirecek. Gülüþün Türkiye'de sanat çevresinde yaprak dökümü sürüyor Tiyatro sanatçýsý Metin Serezli vefat etti Tiyatro ve sinema sanatçýsý Metin Serezli, evinde hayatýný kaybetti. Serezli'nin eþi Nevra Serezli, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, sanatçýnýn dün 0.00 sýralarýnda yaþamýný yitirdiðini söyledi. Sanatçýnýn yaklaþýk, yýldýr akciðer kanseri olduðunu ifade eden Nevra Serezli, vefat ettiði sýrada kendisinin ve oðlunun yanýnda olduðunu belirtti. Nevra Serezli, sanatçýnýn cenazesinin salý günü öðle vakti Teþvikiye Camisi'nde kýlýnacak namazýn ardýndan Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verileceðini ifade etti. Tiyatro ve sinema sanatçýsý Metin Serezli, sanat yaþamýnda çok sayýda oyun ve filmde rol aldý. Oyunculuðunun yaný sýra seslendirme sanatçýlýðý da yapan Serezli, 'de dünyaya geldi. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ýktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümlerinde okudu. 'te Ýstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuða atýlan Serezli, Erlangen, Bristol ve Avignon festivallerine oyuncu ve Türkiye delegesi olarak katýldý. 'te "Dormen Tiyatro"sunun ilk oyunu olan "Papaz Kaçtý" komedisi ile profesyonel tiyatro hayatýna baþlayan sanatçý, bugüne kadar tiyatrodan hiç kopmadý. Dormen Tiyatrosu, Þan Tiyatrosu, Altan Erbulak ile birlikte kurduðu "Çevre Tiyatrosu" ve son yýllarda görev aldýðý "Tiyatro Ýstanbul"da 0'den fazla oyunda rol aldý, oyun ve müzikali yönetti. 00'den fazla radyo oyununda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan sanatçý, 0'den fazla film çevirdi, birçok dizide oyuncu ve sunucu olarak görev yaptý. Avni Dilligil, Afife Jale, Üniversiteler Birliði, Ýsmail Dümbüllü ve Lions en iyi oyuncu ödüllerinin sahibi olan Metin Serezli, iki çocuk babasýydý. Sezen Aksu Toronto'da konser verdi Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Kanada'ya gelen Sezen Aksu, Toronto þehrindeki Sony Sanat Merkezi'nde sahne aldý... Kendi internet sitesinden ve kendi sesinden '' Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde Toronto sizlerleyim'' anonsu yapan sanatçýya, Fahir Atakoðlu'nun yönettiði orkestra eþlik etti. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Tuncay Babalý ve Toronto Baþkonsolosu Ali Rýza Güney'in de izlediði konser, gece yarýsýna dek sürdü. Toronto þehir merkezindeki bin 00 kiþilik Sony Sanat Merkezi'ni dolduran bine yakýn Türk, Sezen Aksu'nun þarkýlarýný ilgiyle dinledi. Gülüþün ki bir çocuðun koþup oynamasýdýr Açlarýn aðzýnda bir lokma ekmektir Otuz yýl hapis yatmýþ siyasinin hürriyetidir Gülüþün ki yeni doðmuþ bir bebeðin annesinin yüzünde yeni açmýþ bir çiçektir anamýn rahmidir, evimdir etrafýnda çocuklar papatya demeti gibi toplanýr Emre Ýleri 'Ýyi ki gelmiþim' Seyircilerle de sohbet eden Sezen Aksu, halen soyadýný kullandýðý eski eþinin doktora çalýþmasý nedeniyle 6'da 6 ay kadar Kanada'nýn Halifax kentinde yaþadýðýný söyledi. Geçen yýl ve yýl baþýndan bu yana çok bunaldýðýný söyleyen Sezen Aksu, ''Kanada'ya gidiyoruz dediklerinde çok sevindim. Bu konser size de bana da iyi gelecek. Ýyi ki gelmiþim'' diye konuþtu. 'Özer biz evlenelim' Bir þarkýsýnýn giriþini, orkestradaki çello sanatçýsý Özer Arkun'un yapacaðýný anons eden sanatçý, ''Bu Özer öyle bir adam ki çalacaðý çello ile aklýnýzý alacak'' dedi. Özer Arkun'un giriþini tamamlamasýnýn ardýndan sahneye dönen Sezen Aksu, ''Özer en iyisi biz evlenelim. Sen çalarsýn beraber aðlarýz'' diye espiri yaptý. Þarký aralarýnda sýk sýk seyircisiyle sohbet eden sanatçýnýn basýn mensuplarý ile görüþmesine izin verilmedi. Basýna görüntü almak için salonun en zor olduðu alanýn tahsis edilmesinin de Sony Sanat Merkezi'nin uygulamasý olduðu bildirildi. "ALO KOMÞUMUZU ÖLDÜRDÜK" LEFKE'DE SAHNELENDÝ Güzelyurt Sanat Derneði (GÜSAD), yeni tiyatro oyunu "Alo Komþumuzu Öldürdük" adlý oyunuyla turneye çýktý. GÜSAD'dan yapýlan açýklamaya göre, oyun, turne çerçevesinde ilk kez önceki akþam Lefke Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Açýklamada bundan sonraki turne programý konusunda bilgi verilmedi.

13 11 Mart 01 Pazartesi 1

14 1 11 Mart 01 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Önal Aktolga Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:91/F Dereboyu (Mado ve Mardo Yaný) Tel:011 Yonca Hatipoðlu Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Bereket Fýrýný ve Devpa Süpermarket Yolu Üzeri Kýzýlbaþ Kilisesi Yaný Tel:0606 Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu Þýk Prenses KarþýsýKaya Telefon Yaný Tel:69 Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:0 Tel:116 Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No: Tel:1 Hazýrlayan: Osman Levent 1-Eski bir yapýda 1 yýkýlmýþ, bozulmuþ olan bölümleri aslýna 1 uygun bir biçimde onarma. -Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Dürülerek boru biçimi verilmiþ deri veya kâðýt tomar. Bir nota. -Bir iþin doðru ve vönetime uygun olarak 6 yapýlýp yapýlmadýðýný incelemek, kontrol etmek. -Acýklý, üzüntülü olaylarý, bazen güldürücü yönlerini de katarak 9 konu alan sahne oyunu türü. Alaturka müzikte tempo. -Týð veya firkete ile yapýlan ince 11 dantel. Kadýna göre kocasýnýn, kocaya göre karýsýnýn annesi. 6-Ýkinci derecede olan yol için kullanýlýr. Sodyum'un kýsaltmasý. -Rütbesiz asker. Bir nota. Sütün yüzünden toplanan yaðlý katman. -Kadýn rahip. Baba. 9-Usanç ve öfke anlatýr. Açlýðýný gidermiþ, doymuþ. Vurgusuz þart eki. -Ýçinde bir veya birçok þey bulunan, kâðýda sarýlarak hazýrlanmýþ elde taþýnacak büyüklükte nesne. Vücudun kasýktan tabana kadar olan bölümü. 11-Bir þeyin geçtiði veya daha önce bulunduðu yerde býraktýðý belirti. Yunanistan'da da yetiþen bir tür etli ve büyük zeytin. Dünün çözümü TV Juno (Juno) Saat : 1:0 - :0 (1 dakika) Tür : Sinema (Komedi, Dram) Oyuncular : Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman Yönetmen : Jason Reitman Hayatýný kendi koyduðu kurallara göre yaþayan 16 yaþýndaki lise öðrencisi Juno, her zamanki gibi sýkýcý geçen bir öðle sonrasýnda erkek arkadaþý Paulie Bleeker ile seviþmeye karar verir. Cinsel iliþki sonrasýnda önceden planlanmamýþ bir hamilelikle yüz yüze kalan Juno ile en iyi kýz arkadaþý Leah, Juno nun henüz doðmamýþ bebeðini evlat edinecek bir aile bulmak için bir plan geliþtirirler. Ýkisinin gözüne kestirdiði ilk aile, evlat edinme özlemiyle yanýp tutuþan Mark ve Vanessa Loring çifti olur. Biricik kýzlarýnýn Bleeker ile cinsel iliþkiye girdiðini öðrendikten sonra ilk þoku atlatan ailesi de Juno ya yardýmcý olmak için devreye girer. Juno nun gözüne kestirdiði çiftin düzgün bir çift olduðundan emin olmak isteyen Baba Mac, biricik kýzýnýn bebeðine uygun aile bulma giriþimlerinde ona eþlik eder. Böyle bir durumla karþýlaþan ergenlik çaðýndaki genç kýzlarýn tipik öfkesinden uzak duran Juno, bir yandan karþýsýna çýkan problemlerin üstüne korkusuzca giderken; diðer yandan gençlik enerjisini sonuna kadar sergilemekten çekinmez. CINE Timsah BULMACA Soldan Saða: TV'DE BU AKÞAM Saat : 1:0 - : (0 dakika) Tür : Sinema (Korku, Aksiyon) Oyuncular : Heidi Lenhart, David Valcin, Anna Cranage Yönetmen : Gary Jones Kanlý bir banka soygunundan sonra soyguncular Meksika'ya kaçmak için uçaða binerler. Uçaðýn pilotu yolculuðun riskli olduðunu görünce, yolculara geri döneceklerini bildirir. Ancak uçak bilmedikleri bir yere düþer. Uçaktan kurtulan yolcularý ve baþlarýna bela olan soyguncularý aç ve kýzgýn bir yaratýk beklemektedir: Normalinin beþ katý büyüklüðünde dev bir timsah... CNBC-E Gerçeðin Peþinde (Infamous) Yukarýdan Aþaðýya: 1-X ýþýnlarýnýn biyolojik etkisine dayanan tedavi yöntemi. -Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, haþarý çocuk için kullanýlýr. -Yalnýz tabaný bulunan, ayaða kordon ve kayýþla baðlanan açýk ayakkabý. Dava veya iddiada gerçeðe uygunluk, doðruluk. -Rütbesiz asker. Bir þeye mecburi olarak baðlý olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantý ile olan nitelik. -Birlikte iþ yapan kimselerden her biri, hissedar. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Uzaklýk bildirir. 6-Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi saðlayarak enerji kayýplarýný azaltmak için yataklar ile muylular arasýna yerleþtirilen parça. Bir gýda maddesi. -Tersi bir göz rengi. Yenicami kulübünün kýsa yazýlýþý. Göçebelerin konak yeri. Civatanýn ucuna geçirilen, içi yivli demir baþlýk. Sayý. 9-Tutsaklýk. Kalsiyum'un kýsaltmasý. -Bir erkek adý. Býçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç. 11Neon'un kýsaltmasý. Çocuðun bakým, eðitim ve öðretimiyle görevli kimse. Büyük kardeþ, aðabey. Saat : :00-00:00 (10 dakika) Tür : Sinema (Dram, Biyografi) Oyuncular : Toby Jones, Gwyneth Paltrow, Sandra Bullock, Sigourney Weaver Yönetmen : Douglas McGrath Bir yazar olan Truman Capote, gazetede Kansaslý bir ailenin cinayet haberini okur ve haber hakkýnda bir yazý yazmak üzere soluðu Kansas ta alýr. Önce tanýklarla konuþur sonra sýra þüphelilere gelir. Þüphelilerden biri kararlýlýkla konuþur ancak Perry Smith çok az þey anlatýr. Bu Capote yi bir türlü tatmin etmez, hikâye hakkýnda daha fazla þey öðrenmek ister ve böylece olaðanüstü kitabý 'In Cold Blood' için ona ilham veren olaylar baþlar. Ve çok geçmeden Perry le olan iliþkisi, bir yazar ve karakteri iliþkisinden daha öte bir hal alýr. TV Sýr Perdesi (Not Forgotten) Saat : :0-01:00 (0 dakika) Tür : Sinema (Gerilim) Oyuncular : Simon Baker, Paz Vega, Chloe Moretz, Claire Forlani Yönetmen : Dror Soref Jack Bishop un dört dörtlük hayatý, küçük kýzýnýn ansýzýn ortadan kaybolmasýyla bu sorularýn ekseninde dönmeye baþlar. Jack, eskiden baðlý olduðu La Santa Muerte nin bu iþle bir alakasý olduðunu düþünür ve kýzýný bulmak için bir medyumdan yardým alýr. Ancak bazý þeyler kurcalamýþ olmasý çok da iyi sonuçlar doðurmaz!. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ 1. EURO Satýþ 1.9 Alýþ Satýþ.9.1 S.T.G. Alýþ.9 Satýþ.91 MANDELA KONTROLLER ÝÇÝN HASTANEDE Güney Afrika'nýn eski Devlet Baþkaný Nelson Mandela'nýn rutin kontroller için hastaneye gittiði açýklandý. Devlet Baþkanlýðý Sözcüsü Mac Maharaj, 9 yaþýndaki Mandela'nýn daha önceden planlanan "rutin kontrollerinin" bugün Pretoria'daki hastanede yapýldýðýný duyurdu. Irkçýlýkla mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela (9), Aralýk'ta Pretoria'da hastaneye yatmýþtý. Akciðer enfeksiyonu tedavisi gören Mandela'nýn safra kesesindeki taþlar alýnmýþtý. MEKSÝKA'DA EYALET TURÝZM BAKANINA SUÝKAST Meksika'nýn Jalisco eyaletinin yeni atanan Turizm Bakaný Jose de Jesus Gallegos Alvarez, suikast sonucu öldü. Yetkililer, Alvarez'in Guadalajara kentindeki banliyöde aracýndayken silahlý saldýrýya uðradýðýný, suikastýn nedeninin iþ anlaþmasý ile ilgili olabileceðini söyledi. Jalisco eyaleti hükümetinin Genel Sekreteri Arturo Zamora, Alvarez'in cipiyle Zapopan kentinde ilerlerken takip edildiðini ve vurularak öldürüldüðünü açýkladý. Devlet Baþkaný Enrique Nieto, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada saldýrýyý kýnayarak, "sorumlularýn adalet önüne getirilmesi için geniþ kapsamlý soruþturma baþlatýlacaðýný" bildirdi. ABD'DE EVDE YANGIN: 'Ý ÇOCUK, ÖLÜ ABD'nin Kentucky eyaletinin güneydoðusundaki kýrsal Knox bölgesinde bir evde çýkan yangýnda 'i çocuk, kiþi öldü. Knox adli týp memuru Mike Blevins, çiftlik evinde bulunan yetiþkin cesetlerinin bir kadýn ve erkek arkadaþýna ait olduðunu, yangýnda kadýnýn ve baþka aileden çocuðun daha öldüðünü, cesetlerin otopsi için Frankfort kentine gönderildiðini açýkladý. Kentucky güvenlik yetkilileri, yangýnýn nedeninin araþtýrýldýðýný belirtti. AFGANÝSTAN'DA ÇATIÞMA: ÖLÜ Afganistan'ýn Nangarhar vilayetinde Taliban militanlarý ile NATO askerleri arasýnda çýkan silahlý çatýþmada militan öldürüldü. Nangarhar'ýn Açin ilçe Kaymakamý Muallim Maþuk, Açin'in Þigel bölgesinden geçen NATO konvoyunun üzerine militanlarýn ateþ açmasý üzerine taraflar arasýnda çatýþma çýktýðýný belirtti. BULGARÝSTAN, GRÝ PAPAÐANI GERÝ GÖNDERDÝ Bulgaristan'a yýl önce sokulmaya çalýþýlan gri papaðanlardan hayatta kalan 'sinin Uganda'ya geri gönderildiði bildirildi. Biyolojik Çeþitlilik Vakfý'nýn (BFB) açýklamasýnda, nesli tükenme tehlikesiyle karþý karþýya olan papaðanlarýn Sofya hayvanat bahçesinde misafir edildiði, ancak yýl önce havaalanýnda ele geçirilen papaðandan sadece 'sinin hayatta kalabildiði belirtildi. Açýklamada, özgür yaþamaya alýþkýn bu papaðanlarýn, Uganda'daki doðal yaþam ortamýna gönderildiði ifade edildi.

15 11 Mart 01 Pazartesi 1 Özel Güvenlik ordusu yolda Türkiye de AKP nin uyguladýðý özel güvenlik sistemi Kýbrýs ýn kuzeyinde de hayata geçirilmeye hazýrlanýlýyor. Komiteden UBP ve CTP nin onayý ile geçen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarýsý özel güvenlik birimlerine ateþli silah taþýma ve tutuklama yetkisi getiriyor. Yasa ya göre kamu kurum ve kuruluþlarý kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi oluþturabilecek. Hasan YIKICI Meclis Genel Kurulu nda bugün görüþülecek ve içeriðiyle adeta özel güvenlik ordusu yaratýlmasýna zemin oluþturacak olan Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarýsý özel güvenlik birimlerine tanýdýðý hak ve yetkilerle göze batmakta. Yasa nýn oluþturulduðu komiteden CTP ve UBP nin onayý ile geçen yasa tasarýsýnda özel güvenlik birimlerine tutuklama ve silah taþýma dahil olmak üzere oldukça geniþ yetkiler tanýnmakta. Özel Güvenlik Komisyonu kurulacak Yasanýn uygulanmasý ve özel güvenlikle ilgili kararlar almak için, içinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý nýn temsilcisinin de bulunacaðý Özel Güvenlik Komisyonu kurulacak. Komisyonu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý tarafýndan belirlenecek bir bakanlýk müsteþarý, ilgili ilçenin kaymakamý, Polis Genel Müdürü veya temsilcisi, ekonomi iþleri ile görevli bakan temsilcisi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý temsilcisi oluþturacak. Ýlgili yasanýn 6. Maddesi nde sözü geçen Özel Güvenlik Komisyonu ayný zamanda özel güvenlik birimlerinin ateþli silah bulundurmasýna ve bunlarýn hangi sayýda olacaðýna da karar verecek. Ýþte yasanýn ilgili maddesi: Özel Güvenlik 6. (1) Özel güvenlik komisyonu, bu Yasada belirtilen özel güvenlikle ilgili kararlarý almak üzere aþaðýda belirtilen temsilcilerinden oluþur: Komisyonu (A) Bakan tarafýndan görevlendirilecek Bakanlýk müsteþarý (Baþkan). (B) Ýlgili Ýlçenin Kaymakamý. (C) temsilcisi. Polis Genel Müdürü veya (Ç) Ekonomi iþleri ile Görevli Bakanlýk temsilcisi. (D) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý temsilcisi. (...) MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev 000 stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, 0000 Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta +1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, 0000 Stg (C) Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ateþli silah bulundurulacaðýna ve bunlarýn sayýsýna ve özelliðine karar vermek. Ateþli silah kullanabilecekler Özel güvenlik birimlerinin ateþli silah kullanýmýný yasallaþtýran Yasa nýn 6.maddesinin C bendinin devamýnda ise kamusal hizmet veren kritik bina, tesis ve yerlerde de ateþli silahýn kullanýlmasýný önü açýlmakta. Kritik binalarýn veya yerlerin neresi olacaðý ise tam bir muamma. Yasanýn farklý yorumlarýndan, okullarda, hastanelerde, Meclis te veya diðer devlet dairelerinde ateþli silah taþýyan özel güvenlik bulundurulabileceði anlamý da çýkabilir. Madde þöyle devam etmekte: Ancak ateþli silah, yalnýzca bankalarýn ve benzeri iþle iþtigal eden þirketlerin para ve deðerli eþya transferinde ve kamusal anlamda hizmet veren kritik bina, tesis ve yerlerde kullanýlabilir. Ayrýca Yasa nýn üçüncü kýsmýnýn. Maddesi ne göre Ateþli Silah Bulundurma ve Taþýma Yetkisi baþlýðý altýnda þöyle yazmakta: Ateþli Silah Bulundurma ve Taþýma Yetkisi. (1)Ateþli silah, yalnýzca bankalarýn ve benzeri iþle iþtigal eden þirketlerin para ve deðerli eþya transferinde ve kamusal anlamda hizmet veren kritik bina, tesis ve yerlerde kullanýlabilir. Bulundurulacak ateþli silahýn sayý ve özelliði Komisyonun önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararýyla belirlenir ve Ateþli Silahlar Yasasýna uygun olarak silah alma, kullanma ve taþýma izni verilebilir. Özel güvenliðe tutuklama yetkisi verilecek Yeni yasa ile birlikte yetkileri geniþletilecek olan özel güvenlik birimlerine tutuklama hakký da tanýnmakta. Buna göre özel güvenlik görevlisi polisin olmadýðý bir yerde, polise teslim etmek amacýyla tutuklama yapabilecek. Ýlgili yasanýn üçüncü kýsmýný 9.maddesine göre özel güvenlik birimleri þu þekilde yetkilendiriliyor: () Görev alanýnda herhangi bir suç iþlenmesi halinde, polisin müdahale etmesine kadar geçen sürede, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasý kurallarýna uygun olarak tutuklama veya arama yapmak ve suça iliþkin emarenin var olmasý halinde emarelere de uygun bir þekilde el koyarak, emareleri ve kiþileri en kýsa sürede polise teslim etmek. (...) () Görev alanýnda, haklarýnda tutuklama veya mahkûmiyet kararý bulunan kiþileri tutuklamak ve aramak. (...) () Olay yerini ve delilleri korumak, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü AYZER EMLAK Kiralýk Ortaköy'de +1 full eþyalý. kat daire * K. Kaymaklý'da kat beyaz eþyalý daire * Terminal bölgesinde 1+1 eþyalý daire * Yeniþehir'de +1 full eþyalý daire * Fuar alanýnda kiralýk büfe. Satýlýk Yenikent'te 1 evlek 000 ayakkare Türk malý arsa * Göçmenköy'de +1 full tadilatlý göçmen evi 000 Stg. * Alayköy de 1 evlek 0 ayakkare eþdeðer arsa * Taþkent te evlek 1 ayakkare eþdeðer arsa * K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu Yasasýnýn ilgili kurallarýna göre gerektiðinde tutuklama yapmak. Yasa nýn ilgili maddesi ayrýca özel güvenlik görevlilerine arama yapma, arama sýrasýnda þüphe çeken emarelere el koyma ve hava alaný, liman ve terminal gibi toplu ulaþým tesislerinde duyarlý kapýdan geçirme, bu kiþilerin üstlerini dedektörle veya gerekli olmasý halinde polisin gözetim ve denetiminde elle aramak, eþyalarý X-ray cihazýndan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek veya gerekli olmasý halinde polis gözetim ve denetiminde elle alýnmasý gibi yetkiler tanýmakta. Kurum ve kuruluþlar bünyelerinde özel güvenlik birimi oluþturabilecek Yasa nýn bir diðer ürkütücü tarafý ise kurum ve kuruluþlara kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi oluþturma hakký tanýmasý. Kuruluþ un topluma hizmet, üretim, tüketim ve bunun gibi amaç ve görevlerle kurulan yerler olarak tanýmlandýðý ve Kurum un da Cumhurbaþkanlýðýný, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliði Örgütü, Baþbakanlýk, Bakanlýklar ile baðlý Daireleri, baðýmsýz Daireleri ve Devlete baðlý kuruluþlar olarak tanýmlandýðý yasada, tüm kurum ve kuruluþlara kendi bünyesinde özel güvenlik birimi oluþturma hakký tanýnmakta. Güvenlik özel þirketlerden sorulacak Yasa bununla da sýnýrlý kalmamakta. Ayrýca tüm kurum ve kuruluþlara özel bir güvenlik þirketi ile anlaþma yapma imkaný da saðlamakta. Ýlgili düzenlemeler Bakanlar Kurulu nun kararý uyarýnca gerçekleþtirilecek ve Resmi Gazete de de yayýnlanacak. (B) Hangi kurum ve kuruluþlarýn hangi sayýda özel güvenlik görevlisi bulundurmasý gerektiði, Bakanlýkça hazýrlanýp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayýmlanacak bir tüzükle düzenlenir. Konuyla ilgili Yasa daki ibareler ise þöyle: Özel Güvenlik Ýzni. (1) (A) Kurum ve kuruluþlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasý veya güvenlik hizmetlerinin þirketlere gördürülmesi, Komisyonun kararý üzerine Bakanlýðýn iznine baðlýdýr. Toplantý, konser, spor müsabakalarý, sahne gösterileri ve bunlara benzer etkinliklerde; para veya deðerli eþya transferi gibi geçici veya acil hallerde Komisyon kararý aranmaksýzýn Bakan tarafýndan özel güvenlik þirketine özel güvenlik izni verilebilir. Yasa da þirketlerin özel güvenlik alanýnda faaliyet göstermesi ise Ýç Ýþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý nýn iznine baðlý olacak: () Kurum ve kuruluþlarýn talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacý dikkate alýnarak, güvenlik hizmetlerinin istihdam edilecek personel eliyle saðlanmasýna, kurum ve kuruluþlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasýna veya bu hizmetin güvenlik þirketlerine gördürülmesine Komisyonun kararý üzerine Bakanlýkça izin verilir. Bir KAYIP DÝPLOMA Ortaokul diplomamý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan hükümsüzdür. Eylem Üzümcü EMÝLÝ OTOBÜS TURU 0 TL ye Baf turu 1 Mart Pazar Limasol Hayvanat Bahçesi nde kahve molasý, Fasur Çiftliði, Koloþ Kalesi, Baf Limaný nda yemek ve Mutallo Türk Mahallesi kurum veya kuruluþ bünyesinde özel güvenlik biriminin kurulmuþ olmasý, ihtiyaç duyulmasý halinde ayrýca güvenlik þirketlerinden de hizmet alýnmasýna engel deðildir. Yedek Polis ordusu gibi Ek Önlemler baþlýðý altýnda hazýrlanan maddelere göre ise özel güvenlik birimleri Kaymakamlýklar ve Polis Genel Müdürlüðü nden gelecek olan emirlere de uymak zorunda olacak. Hali hazýrda varolan yüzlerce polisin dýþýnda Polis Genel Müdürlüðü nün ve Kaymakamlýklarýn özel güvenlik birimlerine emir verecek olmasý özel güvenlik birimlerini yedek bir polis ordusu haline dönüþtürecek. Ýlgili maddeler þöyle: Ek Önlemler. (1) Kaymakamlar ve Polis Genel Müdürü havalimaný, liman ve gümrük gibi yerler ile spor müsabakalarýnýn, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapýldýðý yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliðinin gerektirdiði hallerde ek önlemler aldýrmaya yetkilidir. () Kamu güvenliðinin saðlanmasý yönünde Kaymakamlara ve Polis Genel Müdürlüðüne ilgili yasalarla verilen yetkiler saklýdýr. Kendilerine verilen yetkilerin kullanýlmasý durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik görevlisi, Kaymakamýn ve Polis Genel Müdürlüðünün emirlerini yerine getirmek zorundadýr. Polis teþkilatýnýn süzgecinden geçecekler Yasa ya göre özel güvenlik temel eðitimi polis teþkilatý tarafýndan saðlanabileceði gibi ayný zamanda da özel eðitim kurumlarý tarafýndan da saðlanabilecek. Özel eðitim kurumlarý tarafýndan verilecek olan eðitim polis teþkilatýnýn denetim ve kontrolü dahilinde geçekleþtirilecek. Özel eðitimin sonunda ise Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan sýnav ile baþarýlý olanlar tespit edilecek. Özel Güvenlik Temel Eðitimi adý altýndaki maddeler þöyle: () Özel güvenlik eðitimi, ücret karþýlýðýnda Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan verilebileceði gibi, Bakanlýðýn izni ile Polis Genel Müdürlüðünün þekil, usul veya esaslar ile ilgili olarak kontrol ve denetiminde olmak þartýyla özel eðitim kurumlarýnca da verilebilir. Bu eðitim Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan verildiði durumlarda alýnacak ücret, eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan kullanýlýr. Özel güvenlik eðitimi verecek kurumlarýn kurucu ve yöneticilerinde ise bu Yasanýn nci maddenin () nci fýkrasýnda belirtilen þartlar aranýr. () Özel güvenlik eðitimi sonunda baþarýlý olanlarý tespit etmek amacýyla yapýlacak sýnavlar Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlýr. KAYIP DÝPLOMA Ortaokul diplomamý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan hükümsüzdür. Hakan Kasap Satýlýk daire Çaðlayan'da. kat +1 Türk koçanlý daire. Tel:0606

16 16 11 Mart 01 Pazartesi

17 11 Mart 01 Pazartesi 1

18 1 11 Mart 01 Pazartesi

19 11 Mart 01 Pazartesi Cihangir hep bunu yapýyor Yenicam:0 - Cihangir: 1 Stat: Gönyeli Stadý Hakemler: Serkan Þimþek, Serkan Kuþappi, Mustafa Öztugay Yenicami: Ali Duvarcý, Okan, Joseph, Neval, Adil, Behiç (Dk. Cenker ), Ýbrahim Çýdamlý, Mehmet Göktaþ, Ünal (Dk. Hascan ), Massa, Murat Gertik (Dk. Evren) Cihangir: Türkkan, Ferda (Mustafa Bakýr ), Mustafa Tekpýnar, Burak, Fýrat, Ali Bayýr, Sezer, Can (Koute), Hasan Yaþýnses(Osman), Halil Turan, Williem Gol: Dk. Halil Turan (Cihangir) Süper Lig'de þampiyonluk adaylarýndan Yenicami. hafta maçýnda küme düþme potasý içine giren Cihangir'i konuk etti. Lider Çetinkaya'nn puan gerisinde lig ikincisi olarak haftaya giriþ yapan Yenicami, Cihangir'e 1-0 yenilerek 1 hafta aradan sonra maðlup olurken Cihangir'de yeni teknik direktörü ile çýktýðý ilk maçý kazandý ve sezonun ikinci devresindeki ilk galibiyetine imza attý. Maça Yenicami hýzlý baþladý. Cihangir kalesine rüzgarý da arkasýna alarak baský kuran Yenicami golü bulamadý. Cihangir de rüzgara karþý organize atak geliþtiremeyince dakika kýsýr pozisyonla 0-0 tamamlandý. Ýkinci devre Yenicami rüzgara karþý oynayan taraf oldu. Siyah-beyazlýlarýn gol için baský kurduðu anda Cihangir geliþtirdiði ilk tehlikeli pozisyonda golü buldu..dakikada sol tarafta topla buluþan Halil Turan ceza sahasý içine girerken iki rakibinden kurtuldu. Tam çapraz pozisyonda çok sert vuran Halil uzak kale direði dibinden topu aðlarla buluþturdu: 0-1. Golden sonra Yenicami baskýlý oyununa devam ederken Cihangir de kontrataklar yakaladý. 0.dakikada Sezer kaptýðý topla Yenicami kalesine doðru ilerledi. William'ýn önüne attýðý ara pasta William kaleci Ali ile karþý karþýya kaldý. TOPLU SONUÇLAR Telsim Süper Lig'de Çetinkaya - Hamitköy: Lefke - B. Baðcýl: Göçmenköy - K. Kaymaklý:... - Lapta - Türk Ocaðý L.: Maðusa T.G. - Doðan T.B.:... - Gençlik Gücü - Serdarlý: Yenicami - Cihangir: Telsim 1'inci Lig'de Türkmenköy - Ozanköy: Mormenekþe - Gönyeli: Binatlý - Düzkaya: Y.Boðaziçi - Vadili:... - G.Birliði - Dumlupýnar: Tatlýsu - Görneç:... - Yalova - Esentepe: Telsim 'nci Lig Doðu Grubu'nda Ýncirli - Geçitkale: Gaziköy - Maraþ: Akova - Dipkarpaz: Mehmetçik - Dörtyol: Akýncýlar - Çanakkale: Yerden vuruþunda kaleci Ali topun filelere gitmesine izin vermedi. 90.dakikada Yenicami savunmasýndan atýlan uzun topu yumruklamak isteyen Cihangir kalecisi Türkan'dan seken top boþta kaldý. Oyuna sonradan giren Cenker'in yerden vuruþunda top kale direðinden geri döndü. Karþýlaþma 1-0'lýk skorla sona erdi.. Telsim 'nci Lig Batý Grubu'nda Aðýrdað Boðaz - Doðancý: Zümrütköy - Denizli: Gaziveren - Girne H.E.: A.Yeþilova - Baf Ü.Y.: Deðirmenlik - Karþýyaka: Telsim 1'inci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR 1 Y. Boðaziçi Yalova Ozanköy Mormenekþe Düzkaya 6 Türkmenköy Gönyeli G. Birliði 9 Görneç Esentepe 11 Tatlýsu 1 Binatlý 1 Dumlupýnar 1 Vadili O G B M A Y P O G 11 1 B 0 M A Y P Voleybol gençler ligi devam ediyor Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen genç kýzlar ve genç erkekler voleybol liglerine oynanan ikiþer karþýlaþma ile devam edildi. Maðusa Lala Mustafa Paþa Spor Salonunda oynanan karþýlaþmalarda ilk olarak Doðu Akdeniz Üniversitesi ile Lefke kýzlar liginde mücadele etti. Ev sahibi ekip bu karþýlaþmayý üstün bir oyundan sonra - 0 kazanmasýný bildi. Bu maçýn ardýndan oynanan genç erkekler ligi maçýnda ise Doðu Akdeniz Üniversitesi ile Erenköy Belediyesi karþý karþýya geldi. Doðu Akdeniz Üniversitesi bu karþýlaþmayý rakibine set vermeden - 0 kazanmasýný bildi. Maðusa Arenada oynanan karþýlaþmalarda ise Maðusa Gençlik Merkezi ile Yakýn Doðu Üniversitesi hem kýzlarda hem de erkeklerde mücadele etti. Maðusa Gençlik Merkezi ekipleri fazla zorlanmadýklarý bu karþýlaþmalardan - 0 galip ayrýlmasýný bildi. O G B M 1 A Y TAMSU U1 Ligi 'nci Grup B.Baðcýl - Yalova: Lefke - Baf Ü.Y.: Denizli - Binatlý: TAMSU U1 Ligi 'üncü Grup Hamitköy - Paþaköy: Cihangir - Akademi S.: Görneç - Serdarlý: TAMSU U1 Ligi 'üncü Grup Vadili - Y.Boðaziçi:... Ert. Dörtyol - Geçitkale: Dipkarpaz - Mormenekþe: Telsim 'nci Lig Batý Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR 1 B.Ü. Yurdu Denizli Deðirmenlik Karþýyaka Girne H.E. 6 Doðancý Gaziveren A.Yeþilova 9 Zümrütköy A. Boðaz Yükselme 1'inci Lig Batý Grubu'nda Paþaköy - Karaoðlanoðlu: Metehan - Yýlmazköy: Minareliköy - Pýnarbaþý: Daðyolu - Kozan: Ortaköy - Gayretköy: TAMSU U1 Ligi 1'inci Grup Aðýrdað - Dikmen Gücü: Doðan T.B. - Türk Ocaðý L.:.. - Düzkaya - Lapta: Telsim 'nci Lig Doðu Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR 1 Geçitkale Akýncýlar Mehmetçik Çanakkale Gaziköy 6 Dipkarpaz Akova Ýncirli 9 Dörtyol Maraþ Yükselme 1'nci Lig Doðu Grubu'nda Ötüken - Mutluyaka H.: Pile - Çayönü:... - Alaniçi - Karadeniz 61:... - Tatlýsu Seracýlar - Aydoðan: Boðaziçi - Turunçlu U.: P TAMSU U1 Ligi 'inci Grup Maðusa T.G. - Maðusa Ý.Y.: Çanakkale - Türkmenköy: Maraþ - Dumlupýnar: TAMSU U1 Ligi 6'ncý Grup Göçmenköy - Yenicami: Gönyeli - Çetinkaya:... - Gençlik Gücü - K.Kaymaklý:.. Ert.

20 Huntelaar Galatasaray maçýnda yok! Almanya'nýn en büyük derbisi olan Ruhr'da, ezeli rakibi Borussia Dortmund'u -1 maðlup eden Schalke 0, kritik bir galibiyete imza attý. Ancak Schalke'nin yýldýzý Huntelaar, yarýn oynanacak Galatasaray maçý öncesinde sakatlandý. Galatasaray bu maç için bugün Almanya'ya gidecek. Yenicami 16 hafta sonra ilkyenilgi yüzü gördü... Cihangir hep bunu yapýyor n Ligin alt sýralarýna gerileyen Cihangir þampiyonluk yarýþýndaki takýmlardan puan almaya devam ediyor. Cihangir Yenicami deplasmanýnda Halil Turan'ýn kaydettiði gol ile maçý 1-0 kazandý ve puanýn sahibi oldu... n Yenicami takýmý sezonun ilk haftasýnda aldýðý yenilgiden sonra. hafta maçýna Osman Emiroðlu yönetiminde çýkmaya baþladý ve o günden beri hiç maðlup olmadý. Siyahbeyazlýlarýn bu baþarýsý dün Cihangir karþýsýnda sona erdi... ( DA) Telsim Süper Lig Puan Durumu Takýmlar 1 Çetinkaya Yenicami K. Kaymaklý B. Baðcýl Doðan T.B. 6 Lefke M.T.G. Hamitköy 9 Lapta T.O.L. 11 Cihangir 1 Serdarlý 1 G. Gücü 1 Göçmenköy o g b 0 m a y p Gönyeli sahasýnda oynanan Yenicami-Cihangir karþýlaþmasýnda Okan ve Willem'in mücadelesi görülüyor... Alt sýralarý ilgilendiren önemli karþýlaþmada GG Serdarlý yý -0 maðlup etmeyi baþardý Oyna GG... Stat: Atatürk Stadý Hakemler: Ecvet Kanatlý, Gökçen Öztürk, Evren Karademir Gençlik Gücü: Raif, Zokou(Özdemir), Derviþ(Niyazi), Yusuf, Deniz, Aþkýn(Hakan), Ahmet, M.Ayker, Boris, Özgür, Hasan Serdarlý: Özgür, Kaan, Mete, Raif, Salih, Ýsmet, Ediz, Mustafa Özmen, Ümit, Ý.Kabore, Ufuk(M.Yorgancý) Goller: dk. 9 Boris, dk. 69, 0 Zokou, dk., 90 Özgür (Gençlik Gücü) Alt sýralarý ilgilendiren önemli karþýlaþmada Gençlik Gücü rakibine oranla daha üstün oynadýðý karþýlaþmayý -0 kazanarak çok önemli puanýn sahibi oldu. Konuk Serdarlý maç boyunca önce gol yememeyi hedefleyen bir oyun ortaya koydu ve rakip kalede pek fazla gol pozisyonu yakalayamadý. 9. dakikada geliþen Gençlik Gücü ataðýnda atýlan ara pasý ile rakip ceza ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK alaný içerisinde buluþan Zokou nun vuruþu Özgür de kaldý.. dakikada Hasan ýn sað kanattan ceza alaný içerisine gönderdiði topa Özgür ün yaptýðý vuruþ kalecide kaldý. 9. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaþtý. Bu dakikada Özgür Ongun kaleci ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda þutunu attý fakat kaleci Özgür bu topu çýkardý, dönen topla buluþan Boris in yakýn mesafeden vuruþunu kaleci Özgür yine çýkararak mutlak bir golü önlemiþ oldu. 1. dakikada ceza alaný içerisine gönderilen topta Serdarlý defansý topu uzaklaþtýramadý, ancak topu önünde bulan Boris kötü bir vuruþ yaparak bu fýrsatý kullanamadý.. dakikada Salih in pasý ile rakip ceza alaný dýþýnda topla buluþan Ümit, müsait pozisyonda topu üstten dýþarýya attý. 9. dakikada Hakan ýn sað kanattan ceza alaný içerisine Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri gönderdiði topta kaleci Özgür boþa çýkýnca Boris kafayý vurdu, defanstan Salih e de çarpan top filelere gidince Genclik Gücü 1-0 öne geçmiþ oldu. 69. dakikada Zokou soldan aldýðý topla rakip ceza alaný içerisine girdiði anda þutunu atarak kaleci Özgür ü maðlup etti ve Gençlik Gücü nü -0 öne geçirdi. 6. dakikada geliþen Serdarlý ataðýnda topla rakip ceza alaný içerisinde buluþan Mete nin vuruþu kaleci Raif te kaldý. 0. dakikada defans arkasýna atýlan uzun topla buluþan Zokou, kaleciyi de geçerek topu boþ kaleye gönderdi ve skoru -0 yaptý.. dakikada sað kanattan yapýlan ortaya güzel bir vuruþ yapan Özgür topu filelere göndererek maçýn skorunu -0 yaptý. 90. dakikada ani geliþen Gençlik Gücü ataðýnda topla buluþan Özgür fileleri havalandýrarak maçýn skorunu belirleyen golü kaydetti. Gençlik Gücü Serdarlý 0. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:9, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: - 69 Reklam servisi: 1 Kültür-Sanat servisi: 69 Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı