Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU"

Transkript

1 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL R TABLOSU 43 GEL R TABLOSU D PNOTLARI 44 SATIfiLARIN MAL YET TABLOSU 48 FON AKIM TABLOSU 49 NAK T AKIM TABLOSU 5 NET PARASAL POZ SYON KAR - ZARAR TABLOSU 51 KAR DA ITIM TABLOSU 52 DENETÇ RAPORLARI 54 GÜR fi HOLD NG fi RKETLER 57

2 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 4 GENEL KURUL GÜNDEM PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.fi. 28 N SAN 25 PERfiEMBE GÜNÜ SAAT 1. DA YAPILACAK 37. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI 1. Aç l fl ve Divan heyetinin teflkili GÜNDEM 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda divan heyetine yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile ba ms z d fl denetleme kuruluflu ve denetçi raporlar n n okunmas. 4. fiirket taraf ndan genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yarar na faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar Kurulu nca vergi muafiyeti tan nan vak flara, bilimsel araflt rma ve gelifltirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllara y l içinde yap lan ba fllar n onaylanmas. 5. Bilanço ve kar zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu nun kar da t m ile ilgili teklifinin karara ba lanmas. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibras Görev süreleri sona ermifl olan denetçilerin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti. 8. Sermaye Piyasas Kanunu gere ince Yönetim Kurulu taraf ndan seçilen ba ms z denetleme kuruluflunun (Yönet Yeminli Müflavirlik ve Denetim A.fi. - Member Firm of Moore Stephens) onaylanmas. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ne Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi. 1. Dilek ve temenniler.

3 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 6 BAfiKAN IN MESAJI Say n Hissedarlar m z, fiirketimizin 24 y l faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar ile Gelir Tablolar n inceleme ve onaylar n za sunar, Say n Kurulunuzu sayg ile selamlar m. Genel Kurul Toplant m zda alaca m z kararlar n 25 y l hedeflerimize fl k tutmas dileklerimle Genel Kurul toplant s n aç yorum. 24 y l geçmifl üç y lda yürürlü e konulan ekonomik program n getirdi i istikrar, oluflan güven ortam ve azalan belirsizli in sonucu olarak, makro ekonomik göstergelerde belirgin bir iyileflmenin görüldü ü ve bu kazan mlar n derinleflti i bir y l olmufltur. Y l n son iki çeyre inde ekonomik büyüme kesintisiz olarak pozitif yönde olmufl ve bu e ilimin sürece i yönündeki beklentiler güçlenmifltir. Gayri Safi Milli Has lada (GSMH) sa lanan %9.9 luk rekor büyümenin yan s ra TEFE de %13.8 ve TÜFE de % 9.3 düzeylerine inilmifl olmas ile fiyat istikrar nda da önemli kazan mlar elde edilmifltir. Bu olumlu geliflmelerin arkas nda yatan temel unsur, 21 krizinin ard ndan uygulamaya konulan ekonomik program n disiplin içerisinde sürdürülmesinin yan nda, büyük ve kapsaml bir yap sal dönüflümün de bafllat lm fl olmas d r. Düflük enflasyon yüksek büyüme odakl ekonomi yönetimi, y l içerisinde aral klarla ortaya ç kan olumsuz iç ve d fl etkenlerden etkilenmemifl, bu kritik süreçler salimen geçilebilmifltir. Reel ekonomide yaflanan olumlu geliflmeler d fl ticaretimize de yans m fl, ihracat 66.7 milyar dolara, ithalat ise 9.6 milyar dolara ulaflm flt r. Ekonomide sa lanan olumlu geliflmelerin korunmas nda, uygulanan s k maliye ve para politikalar n n yan nda, kademe kademe gerçeklefltirilen yap sal reformlar önemli etkenler olmufllard r. AB üyelik süreci ve IMF ile sürdürülen iflbirli i de bu etkenlere kuvvetli bir destek sa lam flt r. Ekonomide görülen bu olumlu geliflmelere karfl, canl iç talep, afl r de er kazanan TL s sebebiyle oluflan düflük kur, h zla yükselerek 16 milyar dolara ulaflan cari aç k, borç yükünün sürekli art fl ve iflsizlik sorununda hissedilir bir iyileflmenin sa lanamamas, kayg yaratan unsurlar olarak öne ç kmaktad r. Cari aç n büyümesi yan nda, önümüzdeki iki y ll k dönemde gerçeklefltirilecek yüklü d fl borç ödemeleri, ciddi finansman sorunlar na yol açacak geliflmelerdir. Di er yandan, petrol fiyatlar nda görülen h zl ve büyük oranl art fllar da, hammadde fiyatlar nda art fllara ve kamu maliyesinde güçlüklere yol açacak bir potansiyel tafl maktad r. 8 Say n Hissedarlar m z, Ülke ekonomisindeki olumlu ve olumsuz geliflmeleri özetledi imiz 24 y l, Parsan için olumlu geliflmelerin sa land ve her yönde baflar l sonuçlar n elde edildi i bir y l olmufltur. fiirketimizin ifl hacmi içerisinde önemli a rl otomotiv sanayiine yönelik mamuller oluflturmaktad r. Ekonomide s kça karfl lafl lan inifl ç k fllar ve yurtiçindeki otomotiv kurulufllar n n taleplerinin k sa aral klarla büyük de ifliklikler göstermesi sebebi ile flirketimiz, özellikle son y llarda ihracat a rl kl bir üretim ve sat fl politikas na odaklanm fl ve bunu mümkün, sürdürülebilir ve baflar l k lacak mühendislik, yat r m, sistem, kalite, verimlilik, e itim gibi teknolojik alt yap y gelifltirici çal flmalara a rl k ve öncelik vermifltir. Olumlu sonuçlar n elde etme e bafllad m z bu hamlelerin son üç y la ve 24 y l na yans mas flöyle olmufltur: Son üç y lda, her y la ait döviz cinsinden toplam sat fl cirosu, bir önceki y la göre ortalama %3 artm flt r. Ayn flekilde, son 3 y lda döviz cinsinden ihracat m z da bir y l öncesine göre ortalama %27 artm flt r. 24 y l nda gerçeklefltirilen dövme tonaj 16.7 tona, aks ve mil üretimimiz 4. adete, çelik üketimimiz 2.5 tona ulaflm flt r. Sanayileflmifl ve özellikle otomotiv sanayiinde dünya devlerini bünyelerinde bar nd ran 13 ülkedeki büyük otomotiv kurulufllar na düzenli olarak gerçeklefltirdi imiz ihracat m z n toplam sat fllar m z içindeki pay ise %65.7 ye ulaflm flt r. Bu sonuçlardan görülece i gibi Parsan, gerek üretim gerekse ihracatta çok baflar l bir performans göstermifl olup, eriflti i üretim ve ihracat düzeyi ile yer ald sektör içinde, önde gelen otomotiv kurulufllar nca, tercih edilen ve güvenilir bir temin kayna olarak kabul görmek yolunda önemli bir mesafe kaydetmifltir.

4 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 7 Say n Hissedarlar, fiimdi de, k saca da olsa, önümüzdeki dönemle ilgili olarak bilinmesini ve gerçeklefltirilmesini gerekli gördü üm hususlar hakk ndaki düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum. Finansal piyasalardaki serbestleflme hareketleri ve bilgisayar-iletiflim teknolojisindeki geliflmelerle bafllayan küreselleflme, h zla ekonominin alanlar n da etkisi alt na alm fl oyunun kurallar n de ifltirmifltir. Üretimdeki teknolojik geliflmeler sonucunda üretim süreçlerinin bölünmesi, yönetim bilimindeki ilerlemelerle birleflince firmalar dünyan n uzak bölgelerindeki birçok üretim birimini yönetebilecek yetene e sahip olmufllard r. Tafl mac l kta gerçekleflen ilerlemeler de dünyan n her yerinden malzeme ve mamul tedarikini mümkün k lan lojistik devrimi yaratm flt r. Gerek üretim mahallinde, gerek ürün sat fllar nda s n rlar hemen hemen kalkt için ülkeler ve flirketler aras nda hem iflbirli i, hemde k yas ya rekabet ortam do mufltur. Sermaye, üretim ve ticaretin küreselleflmesi; kalite ve maliyetle dünya çap nda rekabet edebilmek için ürün ve üretim süreçlerinin tamamen yüksek teknolojiye dayanma zorunlulu unu getirmifl, flirketleri de buna cevap verebilecek politikalara yöneltmifltir. Bu ortam n olmazsa olmazlar ise AR-GE ye, ürün ve üretim teknolojilerine ve insana yap lacak yat r mlard r. Teknolojinin getirdi i insan yap s üstünlü ünü korumak, en tepeden en alta kadar vas fl ifl gücü gerektirir. 21. yüzy lda, beyaz ve mavi yakal iflgücünün vas flar rekabetin bafll ca silah olacakt r. Firmalar baflar için, yeni bilgisayarl CAD-CAM teknolojilerini, lojistik kalite kontrolünü, esnek üretim sistemlerini uygulamak zorundad rlar. Bu da her bölüm ve kademedeki eleman n iyi e itimli ve becerili olmas n gerektirir. Say n Hissedarlar, K saca de indi im bu gerçekleri dikkate alarak, baflta kurumsallaflma olmak üzere her yöndeki çal flmalar m za aral ks z devam ediyoruz. Bu meyanda kurumsallaflma yolunda önemli bir aflama olarak gördü ümüz ISO TS belgesini, fiubat 24 ay nda BVQI den alm fl bulunuyoruz. Faaliyetimizin her aflamas nda rasyonel planlamay mühendislik, üretim ve pazarlama faaliyetlerimizde koordinasyonu, verimlili i, kalite yönetimini, e itimi, kaynaklar etkin kullanmay, yat r mlar, h zl ve do ru bilgi ak fl n, yeni teknolojilerin kullan lmas n, karar sürecinde etkin koordinasyonu, ekip çal flmas n, karar almada ve uygulamada sürati, dünyadaki geliflmeleri, sürekli izleyip de erlendirmeyi benimseyen bir yönetim anlay fl n hakim k lmay flirket kültürünün önemli unsurlar olarak benimsiyoruz. Say n Hissedarlar, 25 y l gerek AB sürecinde ve gerek d fl politika ile ilgili önemli sorunlar ve gerek petrol fiyatlar n n h zla artmas n n olabilecek olumsuz etkileri sebebiyle, ülkemiz için kritik ve önemli bir y l olmaya namzettir. Dile imiz ve beklentimiz bu konular n ve sorunlar n, ülkemizin büyük fedakarl klarla tesis etmifl oldu u istikrar ve huzuru etkilemesine imkan vermeyecek çözümlere ulafl lmas d r. Geçmifl y llarda ve 24 y l nda olumlu sonuçlar n flirketimiz bünyesinde yaratt motivasyon ile ve ülkemizdeki olumlu geliflmelerin 25 y l boyunca da devam edece i inanc ile bu y l da baflar l sonuçlara ulaflmay hedefliyoruz. Elde etti imiz baflar l sonuçlara ulaflmam zda de erli katk lar bulunan yurtiçi ve d fl nda iflbirli i yapt m z kurulufllara; görevlerini tam bir bilinç ve özveri ile yerine getiren, her kademedeki de erli Parsan personeline içten teflekkürlerimi sunuyorum. Genel Kurulumuzca al nacak kararlar n yeni baflar lara zemin haz rlamas n ; 25 y l n n dünyaya ve ülkemize huzur ve esenlik getirmesini dileyerek, mümtaz heyetinize sevgi ve sayg lar m sunuyorum. Ziya ÖZKAN Yönetim Kurulu Baflkan

5 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 8 PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.fi y l nda kurulup, 1971 y l nda iflletmeye al nan PARSAN, stanbul - Pendik'te m 2 aç k, m 2 toplam m 2 alanda faaliyet gösteren kal phane, dövmehane, s l ifllem ve özel talafll imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik dövme ve iflleme fabrikas d r. Arka aks milleri, ön dingil ve montajl ön dingil, akson, kol, muylu tasla, muhtelif diflli taslaklar, kardan flaft, istavroz, kay c mil ve flanfl taslaklar, di er otomotiv ürünleri ve paletli ifl makineleri için yürüyüfl tak mlar üreten fabrikada otomotiv sanayi ürünlerinin pay % 8'dir. Di er ürünler savunma sanayi ve madencilik gibi alanlarda pazar bulmaktad r. Özellikle son 16 y l içinde, d fl ülkelerdeki di er üreticilerle yapt rekabet sonucu PARSAN bugün sahip oldu u modern çekiç ve presleriyle 1 kg kg. a rl nda çesitli boy ve flekillerde 24. ton / y l dövme parça üreten ve ürünleri dört k tada birçok ülkede aranan iddial dövme ve iflleme firmas olmufltur. Sivil ve askeri pazarlardaki pay n n önümüzdeki y llarda da ayn h zla büyümesi beklenmektedir. PARSAN' n teknolojik geliflmeleri her an izleyip, uygulamas uzun y llardan beri sürdürdü ü bir politikad r. Bu amaçla dövme ve otomotiv sanayiinin çesitli kollar nda üretim yapan ve teknoloji gelifltiren Alman, ngiliz ve ABD firmalar ile teknik iflbirli ini sürdürmüfl, elemanlar n periyodik olarak e itime yollam fl, yeni üretim tekniklerini adapte ederek, yat r mlar n yönlendirmifltir. Modern dövme presleri ve nümerik kontrollü iflleme merkezleri PARSAN' n dünyan n geliflen rekabet ortam nda yerini sa lamlaflt racakt r. Akredite milli kuruluflumuz T.S.E. taraf ndan TS EN - ISO 91 : 2 ULUSLARARASI KAL TE GÜVENCES S STEM STANDARTI ve BVQI firmas taraf ndan ISO/TS Sertifikalar ile belgelendirilen PARSAN da 33'ü mühendis, 29'u kalite temin görevlisi olmak üzere toplam 615 e itilmifl ve deneyimli personel çal flmaktad r. PARSAN son y llarda artan imalat n sonucu olarak, hassas emniyet parçalar da dahil olmak üzere otomotiv sanayine çok çesitli mamuller üretmifltir. Silahl kuvvetlerin de deste iyle, çesitli tipte savafl araçlar için yeni üretim hatlar kurmufltur. PARSAN, yüksek verimli ve dinamik üretim yöntemleri kullanmas sebebiyle, üstün nitelikli ürünlerini otomotiv sanayiinin hizmetine en uygun fiyatlarla sunmaktad r. Türkiye'deki a r, orta ve hafif kamyonlar ile binek otomobillerin ve traktörlerin çelik dövme ve ifllenmifl parça ihtiyaçlar n n büyük bölümü PARSAN taraf ndan karfl lanmaktad r. Tofafl, FNSS, BMC, Mercedes - Benz, Otoyol, Anadolu Isuzu, Otokar, Hema Diflli ve Tümosan yurtiçindeki önemli müflterilerdir. Özellikle son 12 y lda uluslararas rekabete aç lan firmam z n üretiminin %66 oran ndaki pay ; ABD, ngiltere, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, Brezilya, talya, sveç, Finlandiya, M s r ve Kanada gibi dünyan n teknoloji devi say lan ülkelere ihraç edilmektedir. Uçak inifl tak m dövme parça üretimi konusunda kendisini gelifltirmesi, ulaflt teknolojik seviyeyi ve güvenilirli ini bir kez daha kan tlamaktad r. PARSAN gücü, esneklili i ve tecrübesi ile d fl ülkelerdeki otomotiv pazarlar nda daha fazla pay almak için yeterli imkanlara sahip oldu u inanc ndad r ve gelece e büyük bir umutla bakmaktad r.

6 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 1 YÖNET M KURULU Z YA ÖZKAN Baflkan TEVF K YAMANTÜRK Baflkan Yard mc s ve Murahhas Üye ALPASLAN AKTU Üye 12 BURHAN M REL Üye HÜSEY N AVN YILMAZ Üye

7 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 11 Raporun Dönemi Firman n Ünvan PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.fi. Firman n Faaliyet Konusu S cak Çelik Dövme Üzerine Makine Parçalar malat Ortaklar PAY SAYISI ORAN GÜR fi NfiAAT VE MÜHEND SL K A.fi % 65,37 PARSAT MAK NA SANAY VE PAZARLAMA A.fi % 11,15 DR S YAMANTÜRK % 1,74 GÜR fi MAK NA VE MONTAJ SANAY A.fi % 1,37 TEVF K YAMANTÜRK 25.2 %,17 MÜfiF K YAMANTÜRK 25.2 %,17.M.K.B % 2,5 TOPLAM % 1, Yönetim Kurulu Z YA ÖZKAN TEVF K YAMANTÜRK ALPASLAN AKTU BURHAN M REL HÜSEY N AVN YILMAZ Baflkan Baflkan Yard mc s ve Murahhas Üye Üye Üye Üye Denetçiler RAMAZAN KARA YUSUF DEDE Üst Yönetim AR F fier F GÜZELSOY BURHAN M REL OLGUN fiamli Direktör (Teknik ve Lojistik) Direktör (Pazarlama & Sat fl) Direktör (Üretim)

8 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 12 FAAL YETLER A - ÜRET M FAAL YETLER Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Üretim Cinsi Birim Art fl-azal fl % Dövme Ton % 3,8 Genel Dövme Adet % 44,77 Arka Aks fiaftlar ve Miller Adet % 16,63 Zincirler Adet %, Makaralar Adet %, Di er Yürüyüfl Tak. Elemanlar Adet % 27,13 Direksiyon Kutular Adet %, Ön Dingil Adet % 74,67 Ön Aks Adet % 6,7 Kollar Adet % 9,38 Di er fllemeli Parçalar Adet % 55,64 Toplam ( Ton ) % 3,8 Toplam ( Adet ) % 32,53 Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Üretim Cinsi Birim Art fl-azal fl % Aks Adet % 2,96 Akson Adet % 61,68 Biyel Adet % 9,32 Di er Adet % 5,9 Diflli Adet % 16,98 Kardan çatal Adet % 8, Kollar Adet % 61,35 Krank Adet % 17,38 Miller Adet % 29,65 Ön Dingil Adet % 4,4 Priz direk Adet % 13,73 Toplam ( Adet ) %14,94 14 B- SATIfi FAAL YETLER a) Y llar itibariyle sat fl tutarlar mukayese tablosu ; Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. ( YTL ) Mamul cinsi Art fl-azal fl % Genel Dövme %5,3 Arka Aks fiaftlar ve Miller %11,61 Zincirler %, Makaralar %, Di er Yürüyüfl Tak. Elemanlar % 121,9 Direksiyon Kutular 2 %, Ön Dingil % 46,59 Ön Aks % 7,66 Kollar % 54,98 Di er fllemeli Parçalar % 8,83 Toplam % 2,94 adeler ( - ) % 24,11 Toplam % 22,57

9 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 13 Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. ( YTL ) Mamul cinsi Art fl-azal fl % Aks % 12,23 Akson % 118,32 Biyel % 11,56 Di er % 56,75 Diflli % 32,4 Kardan çatal % 83,17 Kollar % 11,13 Krank % 13,83 Miller % 84,3 Ön Dingil % 22,11 Priz direk % 71,42 Di er % 366,59 Toplam % 41,41 adeler ( - ) % 82,36 Toplam % 41,11 Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. ve Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. aras ndaki ifllemlerle ilgili Konsolide Gelir Tablosu'ndan elimine edilen tutar YTL'dir. ( 23 : YTL. - Tafl nm fl.) b) Y llar itibariyle adetsel sat fllar mukayese tablosu ; Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Mamul cinsi Birim Art fl-azal fl % Genel Dövme Adet %44,62 Arka Aks fiaftlar ve Miller Adet %1,89 Zincirler Adet %, Makaralar Adet %, Di er Yürüyüfl Tak. Elemanlar Adet %273,9 Direksiyon Kutular Adet %, Ön Dingil Adet %59,82 Ön Aks Adet %54,5 Kollar Adet %2,29 Di er fllemeli Parçalar Adet %62,85 Toplam (Adet) %3,2

10 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 14 FAAL YETLER Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Mamul cinsi Birim Art fl-azal fl % Aks Adet %2,24 Akson Adet %69,11 Biyel Adet %6,88 Di er Adet %7,8 Diflli Adet %26,53 Kardan çatal Adet %2,22 Kollar Adet %59,52 Krank Adet %14,35 Miller Adet %28,21 Ön Dingil Adet %19,33 Priz direk Adet %31,78 Toplam (Adet) %17,5 c)y llar itibariyle Yurtd fl Sat fllar mukayese tablosu ; 16 Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. ( FOB USD ) hraç Edilen Ülkeler Art fl-azal fl % Almanya %55,82 Güney Afrika Cum %33,11 Brezilya %93,28 talya %5,2 sveç %41,9 Finlandiya %28,22 M s r %31,82 Belçika %12,47 ngiltere %1,81 ran %1 Kanada %1 Di er Ülkeler %52,76 Toplam %37,39 Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. ( FOB USD ) hraç Edilen Ülkeler Art fl-azal fl % Almanya %111,24 Avusturya %17,37 Macaristan %471,42 ngiltere %3,93 ran %98,79 Toplam %41,85

11 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 16 FAAL YETLER C - SATINALMA FAAL YETLER Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Yurtiçi Sat n Almalar ( YTL ) Mal n Cinsi Hammadde Yak tlar Ya lar Elektrik Kesici Tak m Bak m ve Yedek Parça Di erleri Toplam Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Yurtiçi Sat n Almalar ( YTL ) Mal n Cinsi Hammadde flletme Malzeme ve Yedekleri Elektrik Yak t Tamir Bak m Giderleri Toplam Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. 18 Yurtd fl Sat n Almalar ( USD ) Mal n Cinsi Hammadde Yedek Parça flletme Malzemesi Toplam Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Yurtd fl Sat n Almaar ( USD ) Mal n Cinsi Hammadde Yedek Parça flletme Malzemesi Toplam

12 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 17 D-YATIRIM FAAL YETLER Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi tarih 7168 say l teflvik belgesine ba l olarak USD ,21'l k yenileme modernizasyon ve ürün gelifltirme yat r m yap lm flt r. Teflviksiz yat r mlar m z USD ,34'd r. Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Teflviksiz yat r mlar m z USD ,5'd r. E - PERSONEL DURUMU VE SOSYAL filer Y llar itibariyle personelimizin ö renim durumlar ile ilgili da l m. Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. 24 Y l Sonu 23 Y l Sonu Ayl k Saat Ayl k Saat Ücretli Ücretli Toplam Ücretli Ücretli Toplam lkokul Ortaokul Lise - Enst Yük. Teknik Ö r Yüksek dari Ö r Toplam Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. 24 Y l Sonu 23 Y l Sonu Ayl k Saat Ayl k Saat Ücretli Ücretli Toplam Ücretli Ücretli Toplam lkokul Ortaokul Lise - Enst Yük. Teknik Ö r Yüksek dari Ö r Toplam

13 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 18 KURUMSAL YÖNET M LKELER 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak Aral k 24 döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkeleri ne uymaktad r ve büyük ölçüde uygulamaktad r. Baz konularda gelifltirmeye yönelik çal flmalara devam edilmektedir. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile iletiflim ve irtibat gerçeklefltirmek ve hizmet vermek amac yla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim fiirket Muhasebe Müdürü Ekrem Talat Kaynar yönetiminde Ufuk Özer ve Sabri Karatafl tan oluflmaktad r. lgililerin letiflim bilgileri afla - daki tabloda sunulmufltur. GÖREV TELEFON Ekrem Talat Kaynar Muhasebe Müdürü Ufuk Özer Muhasebe Memuru Sabri Karatafl Muhasebe Memuru Pay Sahipleri ile iliflkiler birimi esas itibariyle, Pay Sahiplerine iliflkin kay tlar n sa l kl, güvenli ve güncel olarak tutulmas n sa lama, fiirket ile ilgili kamuya aç klanmam fl, gizli ve/veya ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin flirket ile ilgili yaz l bilgi taleplerini yan tlama, Genel Kurul Toplant s n n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di er flirket içi düzenlemelere uygun olarak yap lmas n sa lama, Genel Kurul Toplant s nda, Pay Sahiplerinin yararlanabilece i dokümanlar haz rlama, Oylama sonuçlar n n kayd n n tutulmas n ve sonuçlarla ilgili raporlar n Pay Sahiplerine yollanmas n sa lama, Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas dahil, kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme görevlerini yerine getir mek üzere faaliyet göstermektedir. Dönem içinde birime yap lm fl yaz l baflvuru bulunmamaktad r. Dönem içinde birime yap lan sözlü baflvurular n tamam yan tlanm flt r. fiirket yat r mc memnuniyetini sa lamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. fiirket, faaliyet sonuçlar n üç ayda bir halka aç klar. Hissedarlar n flirket faaliyetleri ile ilgili daha ayr nt l, düzenli bilgi alabilmeleri, fiirket ile ilgili her türlü veriye ulaflabilmeleri için halen kullan lmakta olan sitesinin gelifltirme çal flmalar devam etmektedir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 2 fiirket, bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, taleplerine paralel olarak sözlü ya da yaz l cevap vermektedir. Pay Sahiplerinin Haklar n n Kullan m ile ilgili duyurular Sermaye Piyasas mevzuat gere i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda, Türk Ticaret Sicil gazetesinde ve ülke çap nda da t m yap lan herhangi bir gazete ile ortakl k merkezinin bulundu u yerde ç kan mahalli bir gazetede ilan edilmektedir, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu çerçevesinde belirlenmifl temel ortakl k haklar n n yan s ra Kurumsal yönetim ilkelerinin öngördü ü, afla da yer alan haklar n kullan m na azami özen gösterilmektedir. 24 y l nda Pay Sahipleri flirketin geçmifl dönem sermaye art r mlar, temettü da t m bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçlar ile bilgi talebinde bulunmufllard r. Talep edilen bütün bilgiler Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi taraf ndan cevapland r lm flt r. Ayr ca, Pay Sahipleri flirket hakk ndaki bilgileri adresinden, stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan yay mlanan özel durum aç klamalar ndan ve gazete ilanlar ndan güncel olarak takip edebilirler. fiirketin, Sermaye Piyasas Tebli leri gere i Ba ms z Denetleme fiirketi taraf ndan denetlenece ine dair hüküm bulunmaktad r. Esas Sözleflmede özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifltir. 24 y l içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut de ildir. 4. Genel Kurul Bilgileri fiirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve Ana Sözleflme hükümlerine uygun olarak yapar. Davet ifllemleri toplant tarihinden en az iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ve ülke çap nda da t m yap lan herhangi bir gazete ile ortakl k merkezinin bulundu u yerde ç kan mahalli bir gazetede ilan edilir. fiirket hisse senetleri hamiline ifllem görmektedir. Gündem oylamas nda Türk Ticaret Kanunu nca belirlenen yeter say s esas al nmaktad r. Ana Sözleflme de ifliklikleri, birleflme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kar da t m, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin faaliyetlerinden

14 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 19 dolay ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onay gibi önemli hususlar Genel Kurul un onay na sunulmaktad r. Genel Kurul toplant s ndan en az iki hafta önce Genel Kurula iliflkin kar da t m önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu ve gündeme iliflkin doküman flirket merkezinde bulundurulur. 24 y l içerisinde tarihinde Güzelyal -Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PEND K/ STANBUL adresinde % 68,8 nisap ve adet hisseyi temsil eden orta n kat l m ile Genel Kurul gerçeklefltirilmifltir. Toplant ya davet ilan Dünya Gazetesinin 27 May s 24 tarihli 1573 say l nüshas nda, Ulus Gazetesinin 27 May s 24 Tarih ve 667 say l nüshas nda ve Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 28 May s 24 tarihli 659 say l nüshas nda ilan olunmufltur. Toplant da söz almak isteyen tüm ortaklara konuflma ve soru sorma imkan verilmifl, tüm sorular Genel Kurul Divan Baflkan taraf ndan süre s n rlamas olmadan cevapland r lm flt r. Gündem maddelerinin oylamas esnas nda karfl oy kullan lmam flt r. Türk Ticaret Kanununda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurulda pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkelerinin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurulda pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Genel Kurul Tutanaklar 25 Haziran ay ndan itibaren fiirketin adresinde internetten yay mlanmaya bafllayacakt r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Esas Sözleflmede imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. 6. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman fiirketin kamuya aç klad bir Kâr Da t m Politikas vard r. Kâr Da t m Politikam z flöyledir: Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Kâr Da t m Politikas, mevcut SPK kurallar na uygun olarak da t lmas gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde verilmesi yönündedir. Kâr Da t m Politikas, ulusal ve global ekonomik flartlarda herhangi bir olumsuzluk olmamas ; gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre flirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir. Kar da t m nda imtiyazl orta m z bulunmamaktad r. 7. Paylar n Devri fiirket Ana Sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hüküm yoktur. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirkette SPK Kurumsal Yönetim lkelerinde belirtildi i flekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i, d fl denetimden geçmifl 3, 6, 9 ve 12. ay mali tablolar kamuya duyurulmaktad r. SPK SER XI NO: 1, 2 ve 21 Tebli esaslar na göre haz rlanan raporlar n duyurusu SPK - ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yap lm flt r. Bilgilendirme politikas n n yürütülmesinden Denetim Komitesi Üyesi Alpaslan Aktu sorumludur. 9. Özel Durum Aç klamalar fiirketimizde y l içinde Sermaye Piyasas ve MKB tebli leri gere i 11 Özel Durum aç klamas yap lm flt r. fiirket Özel Durum aç klamalar n MKB yoluyla ve kamuyu ayd nlatma projesi kapsam nda pay sahiplerinin bilgisine sunmufltur. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm fl olup SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. fiirket hisseleri yurtd fl borsalarda kote de ildir. 1. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirket Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda internet sitesini pay sahiplerinin ve yat r mc lar n bilgisine adresinde sunmaktad r. nternet sitemizde kurumsal tan t m, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz gibi bilgilere yer verilmifltir, fiirketimiz internet sitesinde Sermaye Piyasas Kanunu Kurumsal Yönetim lkeleri II:Bölüm madde te say lan bilgilerin bir k sm bulunmaktad r. Eksik olan bilgilerin 25 Haziran ay içersinde tamamlan p internet sitesinde yer almas planlanm flt r. Bilgi eksikli i internet sitemizin söz konusu Sermaye Piyasas Kanunu duyuru tarihinden önce yap lmas ndan kaynaklanm flt r. 11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin aç klanmas Gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur.

15 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 2 KURUMSAL YÖNET M LKELER 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas K fi / KURUM GÖREV ÜST YÖNET M Z YA ÖZKAN TEVF K YAMANTÜRK ALPASLAN AKTU BURHAN M REL HÜSEY N AVN YILMAZ YÖNET M KURULU BAfiKANI YÖNET M KURULU BAfiKAN YARDIMCISI - MURAHHAS ÜYE YÖNET M KURULU ÜYES YÖNET M KURULU ÜYES YÖNET M KURULU ÜYES MÜDÜRLER LOKMAN YAMANTÜRK EKREM TALAT KAYNAR F NANSMAN MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ YÖNET YMM A.fi. BA IMSIZ DENET M fi RKET BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi. MENFAAT SAH PLER ORTAKLAR fiirket, stanbul Menkul K ymetler Borsas tebli leri ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gere i menfaat sahiplerine Genel Kurul toplant lar, sermaye art r m, kar da t m gibi hususlar yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi, Özel Durum Aç klamas ve ülke çap nda da t m yap lan herhangi bir gazete ile ortakl k merkezinin bulundu u yerde ç kan mahalli bir gazetede duyurulmaktad r. Gizli ve ticari s r kapsam na giren bilgiler hariç olmak üzere do ru, eksiksiz, anlafl labilir, yorumlanabilir bilgiyle eflzamanl olarak bilgilendirmektedir. MÜfiTER LER fiirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müflteri memnuniyetini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerini aral ks z sürdürmektedir. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak yap lan anketlerle ölçümlenmektedir. Müflterilere yönelik e itim ve seminerler planlanarak, düzenli aral klarla yap lmaktad r. Bunun yan s ra, araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. 22 ÇALIfiANLAR Çal flanlarla ilgili her türlü uygulama, çal flma hayat n düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçeklefltirilmektedir. Çal flanlara yönelik ifle al m, terfi, e itim ve performans gelifltirme politikalar ve çeflitli uygulamalar yaz l olarak belirlenmifltir. fiirket, çal flanlarla ifl sa l ve güvenli i ile ilgili konularda aç k olarak iletiflimde bulunur. fiirket çal flanlar ayr ca uzmanl k alanlar nda ve genel ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar; düzenlenen seminerler ve e itimler ve internet kanal yla bilgilendirilmektedir. Menfaat sahipleri, fiirket hakk ndaki geliflmeleri ilgili mevzuat gere i kamuya yap lan aç klamalar arac l ile ö renmektedirler. Menfaat sahiplerinin haklar n n mevzuat veya sözleflme ile düzenlenmedi i durumlarda, menfaat sahiplerinin ç karlar iyi niyet kurallar çerçevesinde ve flirket imkanlar ölçüsünde, flirketin itibar da gözetilerek korunmaktad r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m fiirket içinde yap lan periyodik toplant lar ( letiflim Toplant lar, Yönetim Toplant lar, Fonksiyonel Toplant lar vb.), ve öneri sistemi ile çal flanlar n yönetime kat l m sa lanmaktad r. Çal flanlar n memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amac yla düzenli aral klarla anketler yap lmaktad r. Bu uygulamalar arac l ile çal flanlar yönetime ve çal flma arkadafllar na geribildirim vermekte ve sonuçlar çeflitli toplant larda ele al narak gerekli de iflimler için aksiyon planlar oluflturulmaktad r. Bu uygulamalar ile çal flanlar n flirketin yönetimine gerekli kat l m ve katk lar sa lanmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas Parsan olarak, nsan Kaynaklar stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, flirketimizin ifl hedeflerinin yan s ra, ulusal ve küresel ekonominin oluflturdu u ortam ve faaliyet gösterdi imiz sektörlere özgü flartlar da ayr ayr göz önünde bulundurmaktad r. fiirket; baflar ya ulaflmas nda önemli rol oynayan insan kayna na verdi i önem çerçevesinde; nsan Kaynaklar süreçlerinde e itim, performans de erlendirmesi, kariyer geliflimi, organizasyon ve insan kayna baflar plan, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamalar ile çal flanlar na bireysel geliflim, yüksek performans ve baflar için her türlü olana sa lamaktad r.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

ÇELEB HAVA SERV S A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

ÇELEB HAVA SERV S A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 60 Çelebi Hava Servisi A.fi. 2008 Faaliyet Raporu (Ek I) Ç NDEK LER 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bölüm I Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004 Sayfa 52 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Hürriyet Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan Temmuz 2003 te yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri ( lkeler) ne uyum sa lama yönünde

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı