Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU"

Transkript

1 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL R TABLOSU 43 GEL R TABLOSU D PNOTLARI 44 SATIfiLARIN MAL YET TABLOSU 48 FON AKIM TABLOSU 49 NAK T AKIM TABLOSU 5 NET PARASAL POZ SYON KAR - ZARAR TABLOSU 51 KAR DA ITIM TABLOSU 52 DENETÇ RAPORLARI 54 GÜR fi HOLD NG fi RKETLER 57

2 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 4 GENEL KURUL GÜNDEM PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.fi. 28 N SAN 25 PERfiEMBE GÜNÜ SAAT 1. DA YAPILACAK 37. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI 1. Aç l fl ve Divan heyetinin teflkili GÜNDEM 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda divan heyetine yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile ba ms z d fl denetleme kuruluflu ve denetçi raporlar n n okunmas. 4. fiirket taraf ndan genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yarar na faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar Kurulu nca vergi muafiyeti tan nan vak flara, bilimsel araflt rma ve gelifltirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllara y l içinde yap lan ba fllar n onaylanmas. 5. Bilanço ve kar zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu nun kar da t m ile ilgili teklifinin karara ba lanmas. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibras Görev süreleri sona ermifl olan denetçilerin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti. 8. Sermaye Piyasas Kanunu gere ince Yönetim Kurulu taraf ndan seçilen ba ms z denetleme kuruluflunun (Yönet Yeminli Müflavirlik ve Denetim A.fi. - Member Firm of Moore Stephens) onaylanmas. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ne Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi. 1. Dilek ve temenniler.

3 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 6 BAfiKAN IN MESAJI Say n Hissedarlar m z, fiirketimizin 24 y l faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar ile Gelir Tablolar n inceleme ve onaylar n za sunar, Say n Kurulunuzu sayg ile selamlar m. Genel Kurul Toplant m zda alaca m z kararlar n 25 y l hedeflerimize fl k tutmas dileklerimle Genel Kurul toplant s n aç yorum. 24 y l geçmifl üç y lda yürürlü e konulan ekonomik program n getirdi i istikrar, oluflan güven ortam ve azalan belirsizli in sonucu olarak, makro ekonomik göstergelerde belirgin bir iyileflmenin görüldü ü ve bu kazan mlar n derinleflti i bir y l olmufltur. Y l n son iki çeyre inde ekonomik büyüme kesintisiz olarak pozitif yönde olmufl ve bu e ilimin sürece i yönündeki beklentiler güçlenmifltir. Gayri Safi Milli Has lada (GSMH) sa lanan %9.9 luk rekor büyümenin yan s ra TEFE de %13.8 ve TÜFE de % 9.3 düzeylerine inilmifl olmas ile fiyat istikrar nda da önemli kazan mlar elde edilmifltir. Bu olumlu geliflmelerin arkas nda yatan temel unsur, 21 krizinin ard ndan uygulamaya konulan ekonomik program n disiplin içerisinde sürdürülmesinin yan nda, büyük ve kapsaml bir yap sal dönüflümün de bafllat lm fl olmas d r. Düflük enflasyon yüksek büyüme odakl ekonomi yönetimi, y l içerisinde aral klarla ortaya ç kan olumsuz iç ve d fl etkenlerden etkilenmemifl, bu kritik süreçler salimen geçilebilmifltir. Reel ekonomide yaflanan olumlu geliflmeler d fl ticaretimize de yans m fl, ihracat 66.7 milyar dolara, ithalat ise 9.6 milyar dolara ulaflm flt r. Ekonomide sa lanan olumlu geliflmelerin korunmas nda, uygulanan s k maliye ve para politikalar n n yan nda, kademe kademe gerçeklefltirilen yap sal reformlar önemli etkenler olmufllard r. AB üyelik süreci ve IMF ile sürdürülen iflbirli i de bu etkenlere kuvvetli bir destek sa lam flt r. Ekonomide görülen bu olumlu geliflmelere karfl, canl iç talep, afl r de er kazanan TL s sebebiyle oluflan düflük kur, h zla yükselerek 16 milyar dolara ulaflan cari aç k, borç yükünün sürekli art fl ve iflsizlik sorununda hissedilir bir iyileflmenin sa lanamamas, kayg yaratan unsurlar olarak öne ç kmaktad r. Cari aç n büyümesi yan nda, önümüzdeki iki y ll k dönemde gerçeklefltirilecek yüklü d fl borç ödemeleri, ciddi finansman sorunlar na yol açacak geliflmelerdir. Di er yandan, petrol fiyatlar nda görülen h zl ve büyük oranl art fllar da, hammadde fiyatlar nda art fllara ve kamu maliyesinde güçlüklere yol açacak bir potansiyel tafl maktad r. 8 Say n Hissedarlar m z, Ülke ekonomisindeki olumlu ve olumsuz geliflmeleri özetledi imiz 24 y l, Parsan için olumlu geliflmelerin sa land ve her yönde baflar l sonuçlar n elde edildi i bir y l olmufltur. fiirketimizin ifl hacmi içerisinde önemli a rl otomotiv sanayiine yönelik mamuller oluflturmaktad r. Ekonomide s kça karfl lafl lan inifl ç k fllar ve yurtiçindeki otomotiv kurulufllar n n taleplerinin k sa aral klarla büyük de ifliklikler göstermesi sebebi ile flirketimiz, özellikle son y llarda ihracat a rl kl bir üretim ve sat fl politikas na odaklanm fl ve bunu mümkün, sürdürülebilir ve baflar l k lacak mühendislik, yat r m, sistem, kalite, verimlilik, e itim gibi teknolojik alt yap y gelifltirici çal flmalara a rl k ve öncelik vermifltir. Olumlu sonuçlar n elde etme e bafllad m z bu hamlelerin son üç y la ve 24 y l na yans mas flöyle olmufltur: Son üç y lda, her y la ait döviz cinsinden toplam sat fl cirosu, bir önceki y la göre ortalama %3 artm flt r. Ayn flekilde, son 3 y lda döviz cinsinden ihracat m z da bir y l öncesine göre ortalama %27 artm flt r. 24 y l nda gerçeklefltirilen dövme tonaj 16.7 tona, aks ve mil üretimimiz 4. adete, çelik üketimimiz 2.5 tona ulaflm flt r. Sanayileflmifl ve özellikle otomotiv sanayiinde dünya devlerini bünyelerinde bar nd ran 13 ülkedeki büyük otomotiv kurulufllar na düzenli olarak gerçeklefltirdi imiz ihracat m z n toplam sat fllar m z içindeki pay ise %65.7 ye ulaflm flt r. Bu sonuçlardan görülece i gibi Parsan, gerek üretim gerekse ihracatta çok baflar l bir performans göstermifl olup, eriflti i üretim ve ihracat düzeyi ile yer ald sektör içinde, önde gelen otomotiv kurulufllar nca, tercih edilen ve güvenilir bir temin kayna olarak kabul görmek yolunda önemli bir mesafe kaydetmifltir.

4 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 7 Say n Hissedarlar, fiimdi de, k saca da olsa, önümüzdeki dönemle ilgili olarak bilinmesini ve gerçeklefltirilmesini gerekli gördü üm hususlar hakk ndaki düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum. Finansal piyasalardaki serbestleflme hareketleri ve bilgisayar-iletiflim teknolojisindeki geliflmelerle bafllayan küreselleflme, h zla ekonominin alanlar n da etkisi alt na alm fl oyunun kurallar n de ifltirmifltir. Üretimdeki teknolojik geliflmeler sonucunda üretim süreçlerinin bölünmesi, yönetim bilimindeki ilerlemelerle birleflince firmalar dünyan n uzak bölgelerindeki birçok üretim birimini yönetebilecek yetene e sahip olmufllard r. Tafl mac l kta gerçekleflen ilerlemeler de dünyan n her yerinden malzeme ve mamul tedarikini mümkün k lan lojistik devrimi yaratm flt r. Gerek üretim mahallinde, gerek ürün sat fllar nda s n rlar hemen hemen kalkt için ülkeler ve flirketler aras nda hem iflbirli i, hemde k yas ya rekabet ortam do mufltur. Sermaye, üretim ve ticaretin küreselleflmesi; kalite ve maliyetle dünya çap nda rekabet edebilmek için ürün ve üretim süreçlerinin tamamen yüksek teknolojiye dayanma zorunlulu unu getirmifl, flirketleri de buna cevap verebilecek politikalara yöneltmifltir. Bu ortam n olmazsa olmazlar ise AR-GE ye, ürün ve üretim teknolojilerine ve insana yap lacak yat r mlard r. Teknolojinin getirdi i insan yap s üstünlü ünü korumak, en tepeden en alta kadar vas fl ifl gücü gerektirir. 21. yüzy lda, beyaz ve mavi yakal iflgücünün vas flar rekabetin bafll ca silah olacakt r. Firmalar baflar için, yeni bilgisayarl CAD-CAM teknolojilerini, lojistik kalite kontrolünü, esnek üretim sistemlerini uygulamak zorundad rlar. Bu da her bölüm ve kademedeki eleman n iyi e itimli ve becerili olmas n gerektirir. Say n Hissedarlar, K saca de indi im bu gerçekleri dikkate alarak, baflta kurumsallaflma olmak üzere her yöndeki çal flmalar m za aral ks z devam ediyoruz. Bu meyanda kurumsallaflma yolunda önemli bir aflama olarak gördü ümüz ISO TS belgesini, fiubat 24 ay nda BVQI den alm fl bulunuyoruz. Faaliyetimizin her aflamas nda rasyonel planlamay mühendislik, üretim ve pazarlama faaliyetlerimizde koordinasyonu, verimlili i, kalite yönetimini, e itimi, kaynaklar etkin kullanmay, yat r mlar, h zl ve do ru bilgi ak fl n, yeni teknolojilerin kullan lmas n, karar sürecinde etkin koordinasyonu, ekip çal flmas n, karar almada ve uygulamada sürati, dünyadaki geliflmeleri, sürekli izleyip de erlendirmeyi benimseyen bir yönetim anlay fl n hakim k lmay flirket kültürünün önemli unsurlar olarak benimsiyoruz. Say n Hissedarlar, 25 y l gerek AB sürecinde ve gerek d fl politika ile ilgili önemli sorunlar ve gerek petrol fiyatlar n n h zla artmas n n olabilecek olumsuz etkileri sebebiyle, ülkemiz için kritik ve önemli bir y l olmaya namzettir. Dile imiz ve beklentimiz bu konular n ve sorunlar n, ülkemizin büyük fedakarl klarla tesis etmifl oldu u istikrar ve huzuru etkilemesine imkan vermeyecek çözümlere ulafl lmas d r. Geçmifl y llarda ve 24 y l nda olumlu sonuçlar n flirketimiz bünyesinde yaratt motivasyon ile ve ülkemizdeki olumlu geliflmelerin 25 y l boyunca da devam edece i inanc ile bu y l da baflar l sonuçlara ulaflmay hedefliyoruz. Elde etti imiz baflar l sonuçlara ulaflmam zda de erli katk lar bulunan yurtiçi ve d fl nda iflbirli i yapt m z kurulufllara; görevlerini tam bir bilinç ve özveri ile yerine getiren, her kademedeki de erli Parsan personeline içten teflekkürlerimi sunuyorum. Genel Kurulumuzca al nacak kararlar n yeni baflar lara zemin haz rlamas n ; 25 y l n n dünyaya ve ülkemize huzur ve esenlik getirmesini dileyerek, mümtaz heyetinize sevgi ve sayg lar m sunuyorum. Ziya ÖZKAN Yönetim Kurulu Baflkan

5 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 8 PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.fi y l nda kurulup, 1971 y l nda iflletmeye al nan PARSAN, stanbul - Pendik'te m 2 aç k, m 2 toplam m 2 alanda faaliyet gösteren kal phane, dövmehane, s l ifllem ve özel talafll imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik dövme ve iflleme fabrikas d r. Arka aks milleri, ön dingil ve montajl ön dingil, akson, kol, muylu tasla, muhtelif diflli taslaklar, kardan flaft, istavroz, kay c mil ve flanfl taslaklar, di er otomotiv ürünleri ve paletli ifl makineleri için yürüyüfl tak mlar üreten fabrikada otomotiv sanayi ürünlerinin pay % 8'dir. Di er ürünler savunma sanayi ve madencilik gibi alanlarda pazar bulmaktad r. Özellikle son 16 y l içinde, d fl ülkelerdeki di er üreticilerle yapt rekabet sonucu PARSAN bugün sahip oldu u modern çekiç ve presleriyle 1 kg kg. a rl nda çesitli boy ve flekillerde 24. ton / y l dövme parça üreten ve ürünleri dört k tada birçok ülkede aranan iddial dövme ve iflleme firmas olmufltur. Sivil ve askeri pazarlardaki pay n n önümüzdeki y llarda da ayn h zla büyümesi beklenmektedir. PARSAN' n teknolojik geliflmeleri her an izleyip, uygulamas uzun y llardan beri sürdürdü ü bir politikad r. Bu amaçla dövme ve otomotiv sanayiinin çesitli kollar nda üretim yapan ve teknoloji gelifltiren Alman, ngiliz ve ABD firmalar ile teknik iflbirli ini sürdürmüfl, elemanlar n periyodik olarak e itime yollam fl, yeni üretim tekniklerini adapte ederek, yat r mlar n yönlendirmifltir. Modern dövme presleri ve nümerik kontrollü iflleme merkezleri PARSAN' n dünyan n geliflen rekabet ortam nda yerini sa lamlaflt racakt r. Akredite milli kuruluflumuz T.S.E. taraf ndan TS EN - ISO 91 : 2 ULUSLARARASI KAL TE GÜVENCES S STEM STANDARTI ve BVQI firmas taraf ndan ISO/TS Sertifikalar ile belgelendirilen PARSAN da 33'ü mühendis, 29'u kalite temin görevlisi olmak üzere toplam 615 e itilmifl ve deneyimli personel çal flmaktad r. PARSAN son y llarda artan imalat n sonucu olarak, hassas emniyet parçalar da dahil olmak üzere otomotiv sanayine çok çesitli mamuller üretmifltir. Silahl kuvvetlerin de deste iyle, çesitli tipte savafl araçlar için yeni üretim hatlar kurmufltur. PARSAN, yüksek verimli ve dinamik üretim yöntemleri kullanmas sebebiyle, üstün nitelikli ürünlerini otomotiv sanayiinin hizmetine en uygun fiyatlarla sunmaktad r. Türkiye'deki a r, orta ve hafif kamyonlar ile binek otomobillerin ve traktörlerin çelik dövme ve ifllenmifl parça ihtiyaçlar n n büyük bölümü PARSAN taraf ndan karfl lanmaktad r. Tofafl, FNSS, BMC, Mercedes - Benz, Otoyol, Anadolu Isuzu, Otokar, Hema Diflli ve Tümosan yurtiçindeki önemli müflterilerdir. Özellikle son 12 y lda uluslararas rekabete aç lan firmam z n üretiminin %66 oran ndaki pay ; ABD, ngiltere, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, Brezilya, talya, sveç, Finlandiya, M s r ve Kanada gibi dünyan n teknoloji devi say lan ülkelere ihraç edilmektedir. Uçak inifl tak m dövme parça üretimi konusunda kendisini gelifltirmesi, ulaflt teknolojik seviyeyi ve güvenilirli ini bir kez daha kan tlamaktad r. PARSAN gücü, esneklili i ve tecrübesi ile d fl ülkelerdeki otomotiv pazarlar nda daha fazla pay almak için yeterli imkanlara sahip oldu u inanc ndad r ve gelece e büyük bir umutla bakmaktad r.

6 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 1 YÖNET M KURULU Z YA ÖZKAN Baflkan TEVF K YAMANTÜRK Baflkan Yard mc s ve Murahhas Üye ALPASLAN AKTU Üye 12 BURHAN M REL Üye HÜSEY N AVN YILMAZ Üye

7 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 11 Raporun Dönemi Firman n Ünvan PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.fi. Firman n Faaliyet Konusu S cak Çelik Dövme Üzerine Makine Parçalar malat Ortaklar PAY SAYISI ORAN GÜR fi NfiAAT VE MÜHEND SL K A.fi % 65,37 PARSAT MAK NA SANAY VE PAZARLAMA A.fi % 11,15 DR S YAMANTÜRK % 1,74 GÜR fi MAK NA VE MONTAJ SANAY A.fi % 1,37 TEVF K YAMANTÜRK 25.2 %,17 MÜfiF K YAMANTÜRK 25.2 %,17.M.K.B % 2,5 TOPLAM % 1, Yönetim Kurulu Z YA ÖZKAN TEVF K YAMANTÜRK ALPASLAN AKTU BURHAN M REL HÜSEY N AVN YILMAZ Baflkan Baflkan Yard mc s ve Murahhas Üye Üye Üye Üye Denetçiler RAMAZAN KARA YUSUF DEDE Üst Yönetim AR F fier F GÜZELSOY BURHAN M REL OLGUN fiamli Direktör (Teknik ve Lojistik) Direktör (Pazarlama & Sat fl) Direktör (Üretim)

8 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 12 FAAL YETLER A - ÜRET M FAAL YETLER Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Üretim Cinsi Birim Art fl-azal fl % Dövme Ton % 3,8 Genel Dövme Adet % 44,77 Arka Aks fiaftlar ve Miller Adet % 16,63 Zincirler Adet %, Makaralar Adet %, Di er Yürüyüfl Tak. Elemanlar Adet % 27,13 Direksiyon Kutular Adet %, Ön Dingil Adet % 74,67 Ön Aks Adet % 6,7 Kollar Adet % 9,38 Di er fllemeli Parçalar Adet % 55,64 Toplam ( Ton ) % 3,8 Toplam ( Adet ) % 32,53 Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Üretim Cinsi Birim Art fl-azal fl % Aks Adet % 2,96 Akson Adet % 61,68 Biyel Adet % 9,32 Di er Adet % 5,9 Diflli Adet % 16,98 Kardan çatal Adet % 8, Kollar Adet % 61,35 Krank Adet % 17,38 Miller Adet % 29,65 Ön Dingil Adet % 4,4 Priz direk Adet % 13,73 Toplam ( Adet ) %14,94 14 B- SATIfi FAAL YETLER a) Y llar itibariyle sat fl tutarlar mukayese tablosu ; Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. ( YTL ) Mamul cinsi Art fl-azal fl % Genel Dövme %5,3 Arka Aks fiaftlar ve Miller %11,61 Zincirler %, Makaralar %, Di er Yürüyüfl Tak. Elemanlar % 121,9 Direksiyon Kutular 2 %, Ön Dingil % 46,59 Ön Aks % 7,66 Kollar % 54,98 Di er fllemeli Parçalar % 8,83 Toplam % 2,94 adeler ( - ) % 24,11 Toplam % 22,57

9 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 13 Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. ( YTL ) Mamul cinsi Art fl-azal fl % Aks % 12,23 Akson % 118,32 Biyel % 11,56 Di er % 56,75 Diflli % 32,4 Kardan çatal % 83,17 Kollar % 11,13 Krank % 13,83 Miller % 84,3 Ön Dingil % 22,11 Priz direk % 71,42 Di er % 366,59 Toplam % 41,41 adeler ( - ) % 82,36 Toplam % 41,11 Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. ve Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. aras ndaki ifllemlerle ilgili Konsolide Gelir Tablosu'ndan elimine edilen tutar YTL'dir. ( 23 : YTL. - Tafl nm fl.) b) Y llar itibariyle adetsel sat fllar mukayese tablosu ; Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Mamul cinsi Birim Art fl-azal fl % Genel Dövme Adet %44,62 Arka Aks fiaftlar ve Miller Adet %1,89 Zincirler Adet %, Makaralar Adet %, Di er Yürüyüfl Tak. Elemanlar Adet %273,9 Direksiyon Kutular Adet %, Ön Dingil Adet %59,82 Ön Aks Adet %54,5 Kollar Adet %2,29 Di er fllemeli Parçalar Adet %62,85 Toplam (Adet) %3,2

10 parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 14 FAAL YETLER Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Mamul cinsi Birim Art fl-azal fl % Aks Adet %2,24 Akson Adet %69,11 Biyel Adet %6,88 Di er Adet %7,8 Diflli Adet %26,53 Kardan çatal Adet %2,22 Kollar Adet %59,52 Krank Adet %14,35 Miller Adet %28,21 Ön Dingil Adet %19,33 Priz direk Adet %31,78 Toplam (Adet) %17,5 c)y llar itibariyle Yurtd fl Sat fllar mukayese tablosu ; 16 Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. ( FOB USD ) hraç Edilen Ülkeler Art fl-azal fl % Almanya %55,82 Güney Afrika Cum %33,11 Brezilya %93,28 talya %5,2 sveç %41,9 Finlandiya %28,22 M s r %31,82 Belçika %12,47 ngiltere %1,81 ran %1 Kanada %1 Di er Ülkeler %52,76 Toplam %37,39 Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. ( FOB USD ) hraç Edilen Ülkeler Art fl-azal fl % Almanya %111,24 Avusturya %17,37 Macaristan %471,42 ngiltere %3,93 ran %98,79 Toplam %41,85

11 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 16 FAAL YETLER C - SATINALMA FAAL YETLER Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Yurtiçi Sat n Almalar ( YTL ) Mal n Cinsi Hammadde Yak tlar Ya lar Elektrik Kesici Tak m Bak m ve Yedek Parça Di erleri Toplam Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Yurtiçi Sat n Almalar ( YTL ) Mal n Cinsi Hammadde flletme Malzeme ve Yedekleri Elektrik Yak t Tamir Bak m Giderleri Toplam Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. 18 Yurtd fl Sat n Almalar ( USD ) Mal n Cinsi Hammadde Yedek Parça flletme Malzemesi Toplam Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Yurtd fl Sat n Almaar ( USD ) Mal n Cinsi Hammadde Yedek Parça flletme Malzemesi Toplam

12 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 17 D-YATIRIM FAAL YETLER Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi tarih 7168 say l teflvik belgesine ba l olarak USD ,21'l k yenileme modernizasyon ve ürün gelifltirme yat r m yap lm flt r. Teflviksiz yat r mlar m z USD ,34'd r. Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. Teflviksiz yat r mlar m z USD ,5'd r. E - PERSONEL DURUMU VE SOSYAL filer Y llar itibariyle personelimizin ö renim durumlar ile ilgili da l m. Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. 24 Y l Sonu 23 Y l Sonu Ayl k Saat Ayl k Saat Ücretli Ücretli Toplam Ücretli Ücretli Toplam lkokul Ortaokul Lise - Enst Yük. Teknik Ö r Yüksek dari Ö r Toplam Omtafl Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.fi. 24 Y l Sonu 23 Y l Sonu Ayl k Saat Ayl k Saat Ücretli Ücretli Toplam Ücretli Ücretli Toplam lkokul Ortaokul Lise - Enst Yük. Teknik Ö r Yüksek dari Ö r Toplam

13 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 18 KURUMSAL YÖNET M LKELER 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak Aral k 24 döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkeleri ne uymaktad r ve büyük ölçüde uygulamaktad r. Baz konularda gelifltirmeye yönelik çal flmalara devam edilmektedir. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile iletiflim ve irtibat gerçeklefltirmek ve hizmet vermek amac yla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim fiirket Muhasebe Müdürü Ekrem Talat Kaynar yönetiminde Ufuk Özer ve Sabri Karatafl tan oluflmaktad r. lgililerin letiflim bilgileri afla - daki tabloda sunulmufltur. GÖREV TELEFON Ekrem Talat Kaynar Muhasebe Müdürü Ufuk Özer Muhasebe Memuru Sabri Karatafl Muhasebe Memuru Pay Sahipleri ile iliflkiler birimi esas itibariyle, Pay Sahiplerine iliflkin kay tlar n sa l kl, güvenli ve güncel olarak tutulmas n sa lama, fiirket ile ilgili kamuya aç klanmam fl, gizli ve/veya ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin flirket ile ilgili yaz l bilgi taleplerini yan tlama, Genel Kurul Toplant s n n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di er flirket içi düzenlemelere uygun olarak yap lmas n sa lama, Genel Kurul Toplant s nda, Pay Sahiplerinin yararlanabilece i dokümanlar haz rlama, Oylama sonuçlar n n kayd n n tutulmas n ve sonuçlarla ilgili raporlar n Pay Sahiplerine yollanmas n sa lama, Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas dahil, kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme görevlerini yerine getir mek üzere faaliyet göstermektedir. Dönem içinde birime yap lm fl yaz l baflvuru bulunmamaktad r. Dönem içinde birime yap lan sözlü baflvurular n tamam yan tlanm flt r. fiirket yat r mc memnuniyetini sa lamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. fiirket, faaliyet sonuçlar n üç ayda bir halka aç klar. Hissedarlar n flirket faaliyetleri ile ilgili daha ayr nt l, düzenli bilgi alabilmeleri, fiirket ile ilgili her türlü veriye ulaflabilmeleri için halen kullan lmakta olan sitesinin gelifltirme çal flmalar devam etmektedir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 2 fiirket, bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, taleplerine paralel olarak sözlü ya da yaz l cevap vermektedir. Pay Sahiplerinin Haklar n n Kullan m ile ilgili duyurular Sermaye Piyasas mevzuat gere i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda, Türk Ticaret Sicil gazetesinde ve ülke çap nda da t m yap lan herhangi bir gazete ile ortakl k merkezinin bulundu u yerde ç kan mahalli bir gazetede ilan edilmektedir, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu çerçevesinde belirlenmifl temel ortakl k haklar n n yan s ra Kurumsal yönetim ilkelerinin öngördü ü, afla da yer alan haklar n kullan m na azami özen gösterilmektedir. 24 y l nda Pay Sahipleri flirketin geçmifl dönem sermaye art r mlar, temettü da t m bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçlar ile bilgi talebinde bulunmufllard r. Talep edilen bütün bilgiler Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi taraf ndan cevapland r lm flt r. Ayr ca, Pay Sahipleri flirket hakk ndaki bilgileri adresinden, stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan yay mlanan özel durum aç klamalar ndan ve gazete ilanlar ndan güncel olarak takip edebilirler. fiirketin, Sermaye Piyasas Tebli leri gere i Ba ms z Denetleme fiirketi taraf ndan denetlenece ine dair hüküm bulunmaktad r. Esas Sözleflmede özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifltir. 24 y l içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut de ildir. 4. Genel Kurul Bilgileri fiirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve Ana Sözleflme hükümlerine uygun olarak yapar. Davet ifllemleri toplant tarihinden en az iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ve ülke çap nda da t m yap lan herhangi bir gazete ile ortakl k merkezinin bulundu u yerde ç kan mahalli bir gazetede ilan edilir. fiirket hisse senetleri hamiline ifllem görmektedir. Gündem oylamas nda Türk Ticaret Kanunu nca belirlenen yeter say s esas al nmaktad r. Ana Sözleflme de ifliklikleri, birleflme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kar da t m, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin faaliyetlerinden

14 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 19 dolay ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onay gibi önemli hususlar Genel Kurul un onay na sunulmaktad r. Genel Kurul toplant s ndan en az iki hafta önce Genel Kurula iliflkin kar da t m önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu ve gündeme iliflkin doküman flirket merkezinde bulundurulur. 24 y l içerisinde tarihinde Güzelyal -Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PEND K/ STANBUL adresinde % 68,8 nisap ve adet hisseyi temsil eden orta n kat l m ile Genel Kurul gerçeklefltirilmifltir. Toplant ya davet ilan Dünya Gazetesinin 27 May s 24 tarihli 1573 say l nüshas nda, Ulus Gazetesinin 27 May s 24 Tarih ve 667 say l nüshas nda ve Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 28 May s 24 tarihli 659 say l nüshas nda ilan olunmufltur. Toplant da söz almak isteyen tüm ortaklara konuflma ve soru sorma imkan verilmifl, tüm sorular Genel Kurul Divan Baflkan taraf ndan süre s n rlamas olmadan cevapland r lm flt r. Gündem maddelerinin oylamas esnas nda karfl oy kullan lmam flt r. Türk Ticaret Kanununda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurulda pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkelerinin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurulda pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Genel Kurul Tutanaklar 25 Haziran ay ndan itibaren fiirketin adresinde internetten yay mlanmaya bafllayacakt r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Esas Sözleflmede imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. 6. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman fiirketin kamuya aç klad bir Kâr Da t m Politikas vard r. Kâr Da t m Politikam z flöyledir: Parsan Makina Parçalar Sanayii A.fi. Kâr Da t m Politikas, mevcut SPK kurallar na uygun olarak da t lmas gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde verilmesi yönündedir. Kâr Da t m Politikas, ulusal ve global ekonomik flartlarda herhangi bir olumsuzluk olmamas ; gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre flirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir. Kar da t m nda imtiyazl orta m z bulunmamaktad r. 7. Paylar n Devri fiirket Ana Sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hüküm yoktur. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirkette SPK Kurumsal Yönetim lkelerinde belirtildi i flekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i, d fl denetimden geçmifl 3, 6, 9 ve 12. ay mali tablolar kamuya duyurulmaktad r. SPK SER XI NO: 1, 2 ve 21 Tebli esaslar na göre haz rlanan raporlar n duyurusu SPK - ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yap lm flt r. Bilgilendirme politikas n n yürütülmesinden Denetim Komitesi Üyesi Alpaslan Aktu sorumludur. 9. Özel Durum Aç klamalar fiirketimizde y l içinde Sermaye Piyasas ve MKB tebli leri gere i 11 Özel Durum aç klamas yap lm flt r. fiirket Özel Durum aç klamalar n MKB yoluyla ve kamuyu ayd nlatma projesi kapsam nda pay sahiplerinin bilgisine sunmufltur. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm fl olup SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. fiirket hisseleri yurtd fl borsalarda kote de ildir. 1. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirket Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda internet sitesini pay sahiplerinin ve yat r mc lar n bilgisine adresinde sunmaktad r. nternet sitemizde kurumsal tan t m, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz gibi bilgilere yer verilmifltir, fiirketimiz internet sitesinde Sermaye Piyasas Kanunu Kurumsal Yönetim lkeleri II:Bölüm madde te say lan bilgilerin bir k sm bulunmaktad r. Eksik olan bilgilerin 25 Haziran ay içersinde tamamlan p internet sitesinde yer almas planlanm flt r. Bilgi eksikli i internet sitemizin söz konusu Sermaye Piyasas Kanunu duyuru tarihinden önce yap lmas ndan kaynaklanm flt r. 11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin aç klanmas Gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur.

15 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 2 KURUMSAL YÖNET M LKELER 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas K fi / KURUM GÖREV ÜST YÖNET M Z YA ÖZKAN TEVF K YAMANTÜRK ALPASLAN AKTU BURHAN M REL HÜSEY N AVN YILMAZ YÖNET M KURULU BAfiKANI YÖNET M KURULU BAfiKAN YARDIMCISI - MURAHHAS ÜYE YÖNET M KURULU ÜYES YÖNET M KURULU ÜYES YÖNET M KURULU ÜYES MÜDÜRLER LOKMAN YAMANTÜRK EKREM TALAT KAYNAR F NANSMAN MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ YÖNET YMM A.fi. BA IMSIZ DENET M fi RKET BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi. MENFAAT SAH PLER ORTAKLAR fiirket, stanbul Menkul K ymetler Borsas tebli leri ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gere i menfaat sahiplerine Genel Kurul toplant lar, sermaye art r m, kar da t m gibi hususlar yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi, Özel Durum Aç klamas ve ülke çap nda da t m yap lan herhangi bir gazete ile ortakl k merkezinin bulundu u yerde ç kan mahalli bir gazetede duyurulmaktad r. Gizli ve ticari s r kapsam na giren bilgiler hariç olmak üzere do ru, eksiksiz, anlafl labilir, yorumlanabilir bilgiyle eflzamanl olarak bilgilendirmektedir. MÜfiTER LER fiirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müflteri memnuniyetini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerini aral ks z sürdürmektedir. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak yap lan anketlerle ölçümlenmektedir. Müflterilere yönelik e itim ve seminerler planlanarak, düzenli aral klarla yap lmaktad r. Bunun yan s ra, araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. 22 ÇALIfiANLAR Çal flanlarla ilgili her türlü uygulama, çal flma hayat n düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçeklefltirilmektedir. Çal flanlara yönelik ifle al m, terfi, e itim ve performans gelifltirme politikalar ve çeflitli uygulamalar yaz l olarak belirlenmifltir. fiirket, çal flanlarla ifl sa l ve güvenli i ile ilgili konularda aç k olarak iletiflimde bulunur. fiirket çal flanlar ayr ca uzmanl k alanlar nda ve genel ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar; düzenlenen seminerler ve e itimler ve internet kanal yla bilgilendirilmektedir. Menfaat sahipleri, fiirket hakk ndaki geliflmeleri ilgili mevzuat gere i kamuya yap lan aç klamalar arac l ile ö renmektedirler. Menfaat sahiplerinin haklar n n mevzuat veya sözleflme ile düzenlenmedi i durumlarda, menfaat sahiplerinin ç karlar iyi niyet kurallar çerçevesinde ve flirket imkanlar ölçüsünde, flirketin itibar da gözetilerek korunmaktad r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m fiirket içinde yap lan periyodik toplant lar ( letiflim Toplant lar, Yönetim Toplant lar, Fonksiyonel Toplant lar vb.), ve öneri sistemi ile çal flanlar n yönetime kat l m sa lanmaktad r. Çal flanlar n memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amac yla düzenli aral klarla anketler yap lmaktad r. Bu uygulamalar arac l ile çal flanlar yönetime ve çal flma arkadafllar na geribildirim vermekte ve sonuçlar çeflitli toplant larda ele al narak gerekli de iflimler için aksiyon planlar oluflturulmaktad r. Bu uygulamalar ile çal flanlar n flirketin yönetimine gerekli kat l m ve katk lar sa lanmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas Parsan olarak, nsan Kaynaklar stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, flirketimizin ifl hedeflerinin yan s ra, ulusal ve küresel ekonominin oluflturdu u ortam ve faaliyet gösterdi imiz sektörlere özgü flartlar da ayr ayr göz önünde bulundurmaktad r. fiirket; baflar ya ulaflmas nda önemli rol oynayan insan kayna na verdi i önem çerçevesinde; nsan Kaynaklar süreçlerinde e itim, performans de erlendirmesi, kariyer geliflimi, organizasyon ve insan kayna baflar plan, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamalar ile çal flanlar na bireysel geliflim, yüksek performans ve baflar için her türlü olana sa lamaktad r.

16 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler fiirket kalite politikas kapsam nda müflteri ve tedarikçilerinin karfl l kl memnuniyet prensibini benimsemektedir. Müflteri yükümlülüklerine ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite Kontrol Yönetim Sistemini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler. Ürün ve hizmet kalitesinin gelifltirilmesine özen gösterir. Bu nedenle ürün ve hizmet kalitesini etkileyebilecek olan yüklenici ve sat c lar n kalite taahhütlerine uymalar n sa lar. Yüklenici ve sat c lar n kalite bilincinin gelifltirmesi amac yla bilgilendirme toplant lar düzenlenerek, sorunlar n n giderilmesi için ortak çal flma gruplar oluflturulur, taraflar aras nda etkin iletiflim ortam n n yarat lmas na azami gayret gösterir. fiirket hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müflteri memnuniyetini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerini aral ks z sürdürür. Müflteri memnuniyeti düzenli olarak yap lan anketlerle ölçümlenir. Müflterilere yönelik e itim ve seminerler planlanarak, düzenli aral klarla yap l r. 17. Sosyal Sorumluluk fiirket daha temiz bir çevre için uluslararas standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabay göstermektedir. Bu kapsamda IS 141 Çevre Yönetim Sistemi çal flmalar na bafllanm flt r. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize aç lm fl olan bir dava yoktur. Yap lan yat r mlarla hava ve gürültü kirlili i önlenmifltir. Fabrika arazisi genelinde a açland rma çal flmalar yap lmaktad r. Ayr ca, flirket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türk Milli Kültür Vakf arac l yla yapt ba fllarla, ülkenin sosyal ve kültürel geliflimine katk da bulunmaktad r. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Yönetim Kurulu her biri azami üç y l için seçilmifl befl üyeden oluflur. Yönetim Kurulu görev da l m afla daki gibidir. Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s -Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ziya ÖZKAN Tevfik YAMANTÜRK Alpaslan AKTU Burhan M REL Hüseyin Avni YILMAZ Yönetim kurulu üyelerinin flirket d fl nda baflka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara ba lanmam flt r veya s n rland r lmam flt r. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul karar ile Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri do rultusunda ifllem yapma hakk tan nm flt r. Yönetim Kurulumuzda ba ms z üye yoktur. 25 y l nda yönetim kurulunun etkin ve verimli çal flmas n garanti alt na alacak, ba ms z üye koflulunu sa layacak flekilde yönetim kurulunun yap s gözden geçirilecektir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirketin, Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olmas gereken özellikleri Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri nde yer alan ilgili maddeler ile örtüflmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleflmede yer verilmemifltir. 2. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Görevimiz, Müflterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde geliflen ihtiyaçlar takip ederek, performans art ran ve kullan m kolaylaflt ran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmakt r. Hedefimiz, Sektörümüzü, müflterilerimizi, müflterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlar n daha iyi tan maya özen göstermek ve tüm çal flanlar m zla birlikte onlar n memnuniyetini daha da art rmakt r. Yönetim Kurulu, ortaklar yla birlikte tart flarak iki y ll k stratejik hedefleri belirler. Ayr ca bu stratejik hedefler çerçevesinde haz rlanan y ll k bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, fiirket yetkililerinden ald karfl laflt rmal sunumlar paralelinde al nan kararlar n uygulama süreci hakk nda birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari y l n bütçe ve fiili olarak karfl laflt r lmas n n yan s ra geçmifl y llar n ayn dönemleri de karfl laflt rmal olarak Yönetim Kurulu nun bilgisine sunulmaktad r. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktad r.

17 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 22 KURUMSAL YÖNET M LKELER 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas fiirket uhdesinde ç Denetim Müdürlü ü kadrosu bulunmamaktad r. Bir Denetim Komitesi oluflturulmufltur. Denetim Komitesi etkin bir flekilde Yönetim Kurulu taraf ndan kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir. fiirketimizin karfl karfl ya kalabilece i muhtemel bütün risklerin tan mlanmas ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluflturmaktad r. fiirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktad rlar. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu nun yönetim hakk ve temsil yetkileri Esas Sözleflmede tan mlanm flt r. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar na ise fiirket Esas Sözleflmesi nde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmektedir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar fiirket Yönetim Kurulu 24 y l içinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme hükümleri paralelinde yaz l onay al nmak sureti ile 15 toplant yapm flt r. Yönetim Kurulu Toplant lar n n gündemi baflkan n mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüflmesi sonucu oluflturulmaktad r. 24 y l nda yap lan toplant larda Yönetim Kurulu Üyeleri taraf ndan al nan kararlar aleyhinde farkl görüfl aç klanmam flt r. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. bölüm maddesinde yer alan konular, karara ba lan rken Yönetim Kurulu Toplant lar na mazereti olmayan üyelerin fiili kat l m sa lanm flt r. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin sorular olmad için zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili a rl kl oy hakk ve/veya veto hakk tan nmam flt r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Yönetim Kurulu Üyeleri, 24 y l içinde flirket ile ifllem yapmam fl ve ayn faaliyet konular nda rekabet edecek giriflimlerde bulunmam flt r. 25. Etik Kurallar 24 Tüm fiirket çal flanlar afla da yer alan kriterleri ve kurallar benimsemifl ve bu kurallar bütünü yer alan bafll klar çerçevesinde düzenlenmifltir. Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki de erlere özen gösteren kifliler aras ndan seçilirler. T.C. Kanunlar na uygun davran rlar. Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çal fl rlar. Çal flanlar birbirleriyle olan iliflkilerinde düzeyli ve dikkatli davran rlar. fiirketin malvarl n n ve kaynaklar n n do ru kullan m n için azami çaba gösterirler. fiirket çal flanlar becerileri, deneyimlerini art rmak için çaba gösterirler. Uzmanl k alanlar ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve becerilerini sürekli gelifltirmeye gayret ederler. Haiz olduklar bu donan m ve de erler ile sorumluluklar n en iyi biçimde yerine getirirler. fiirketin harcamalar nda gelir ve gider dengesini gözeterek maddi aç dan titiz davran r. Müflteri ve Sat c memnuniyetini sa lama bilincinde, müflterilerle iliflkilerine özen gösterir, müflterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler. fiirketin haz rlad, kamuya aç klad ve düzenleyici otoritelere sundu u her tür belgenin do ru eksiksiz ve anlafl labilir olmas na çal fl rlar. Güvenli, adil, fleffaf bir çal flma ortam haz rlarlar. Denetimden sorumlu kiflilerin çal flmalar için gerekli deste i ve imkan sa larlar. Konuflma, davran fl ve giyim tarzlar makul ve ölçülüdür. Çal flanlar ve Yöneticiler etik kurallar n prensiplerini tüm ifl genelinde uygularlar. Farkl fikir bak fl aç s ve önerileri uzlaflmac bir tav rla de erlendirerek fiirket için etkili, sa lam ve uygun kararlar al rlar. 26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Yönetim Kurulu na ba l olarak sadece Denetim Komitesi mevcuttur. fiirket Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendi inden ayr bir komite kurulmas na gerek görülmemifltir. Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan iki kifliden oluflmaktad r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alpaslan AKTU ve Hüseyin Avni YILMAZ denetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktad rlar. Denetim Komitesinde mevcut üye yap lar ndan dolay 24 y l içinde hiçbir ç kar çat flmas meydana gelmemifltir. 27. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yat r m n ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karfl layacak flekilde ayl k ücret ödenmektedir.

18 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 23 B LANÇO ( Birim: Aksi belirtilmedikçe Enflasyona Göre Düzeltilmifl tarihindeki al m gücü ile ifade edilmifl Yeni Konsolide Türk Liras ) (Seri XI No:2 ve 21) Ba ms z Denetim'den. GENEL KURUL A SUNULACAK Geçmifl Geçmifl AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO (YTL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Haz r De erler Kasa Bankalar Di er Haz r De erler B. Menkul K ymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Di er Menkul K ymetler 5. Menkul K ymetler De er Düflüklü ü Karfl.(-) (8.373) C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar 4. Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) (131.34) (16.333) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) D. Di er K sa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar fltiraklerden Alacaklar Ba l Ortakl klardan Alacaklar 4. K sa Vadeli Di er Alacaklar Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) E. Stoklar lk Madde ve Malzeme Yar Mamuller Ara Mamuller 4. Mamuller Emtia 6. Di er Stoklar 7. Stok De er Düflüklü ü Karfl l (-) 8. Verilen Siparifl Avanslar F. Di er Dönen Varl klar

19 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 24 B LANÇO ( Birim: Aksi belirtilmedikçe Enflasyona Göre Düzeltilmifl tarihindeki al m gücü ile ifade edilmifl Yeni Konsolide Türk Liras ) (Seri XI No:2 ve 21) Ba ms z Denetim'den. GENEL KURUL A SUNULACAK Geçmifl Geçmifl AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO (YTL) II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar 2. Alacak Senetleri 3. Verilen Depozito ve Teminatlar Di er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5. Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar 1. Ortaklardan Alacaklar 2. fltiraklerden Alacaklar 3. Ba l Ortakl klardan Alacaklar 4. Uzun Vadeli Di er Alacaklar 5. Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) C. Finansal Duran Varl klar Ba l Menkul K ymetler 2. Ba l Menkul K y.de.düfl.karfl l (-) 3. fltirakler fltiraklere Sermaye Taahhütleri (-) ( ) ( ) 5. fltirakler De er Düflüklü ü Karfl l (-) 6. Ba l Ortakl klar 7. Ba l Ortakl klara Sermaye Taahhütleri (-) 8. Ba l Ortakl klar De er Düflüklü ü Karfl. (-) 9. Di er Finansal Duran Varl klar 26 D. Maddi Duran Varl klar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeralt Düzenleri Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar Tafl t Araç ve Gereçleri Döfleme ve Demirbafllar Di er Maddi Duran Varl klar Birikmifl Amortismanlar (-) ( ) ( ) 9. Yap lmakta Olan Yat r mlar Verilen Siparifl Avanslar E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri 2. Haklar Pozitif fierefiye (Net) Negatif fierefiye (Net) (48.416) 5. Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri 6. Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar Verilen Avanslar F. Di er Duran Varl klar 1 A K T F T O P L A M I

20 parsan ing _ peace 23/4/5 2:1 Page 25 ( Birim: Aksi belirtilmedikçe Enflasyona Göre Düzeltilmifl tarihindeki al m gücü ile ifade edilmifl Yeni Konsolide Türk Liras ) (Seri XI No:2 ve 21) Ba ms z Denetim'den. GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmifl Geçmifl AYRINTILI B LANÇO (YTL) I. KISA VADEL BORÇLAR A.Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4. Ç kar lm fl Bonolar ve Senetler 5. Di er Finansal Borçlar B.Ticari Borçlar Sat c lar Borç Senetleri Al nan Depozito ve Teminatlar 4. Di er Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) (47) C.Di er K sa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar fltiraklere Borçlar Ba l Ortakl klara Borçlar 4. Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Harç ve Di er Kesintiler Ertelenen ve Taksite Ba lanan Devlet Alacaklar 7. K sa Vadeli Di er Borçlar Borç Reeskontu (-) (29.513) D.Al nan Siparifl Avanslar E.Borç ve Gider Karfl l klar Vergi Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar II. UZUN VADEL BORÇLAR A.Finansal Borçlar Banka Kredileri Ç kar lm fl Tahviller 3. Ç kar lm fl Di er Menkul K ymetler 4. Di er Finansal Borçlar B.Ticari Borçlar 1. Sat c lar 2. Borç Senetleri 3. Al nan Depozito ve Teminatlar 4. Di er Ticari Borçlar 5. Borç Reeskontu (-)

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

GENEL KURUL GÜNDEM 6. BAfiKAN IN MESAJI 8. fi RKET PROF L 10 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 20 BA IMSIZ DENET M RAPORU 28

GENEL KURUL GÜNDEM 6. BAfiKAN IN MESAJI 8. fi RKET PROF L 10 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 20 BA IMSIZ DENET M RAPORU 28 www.parsan.com ç i n d e k i l e r GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 10 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 20 BA IMSIZ DENET M RAPORU 28 KONSOL DE B LANÇO 32

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

003_019_parsan 4/26/10 11:28 AM Page 1.

003_019_parsan 4/26/10 11:28 AM Page 1. 003_019_parsan 4/26/10 11:28 AM Page 1 www.parsan.com 003_019_parsan 4/26/10 11:28 AM Page 2 003_019_parsan 4/26/10 11:28 AM Page 3 ç i n d e k i l e r GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı