faaliyet raporu 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "faaliyet raporu 2005"

Transkript

1 faaliyet raporu 2005

2 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj Y l Faaliyetleri II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M RAPORU 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 18 Denetçiler 19 Kredi Komitesi ve Risk Yönetimi Komiteleri 19 ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri 21 Dahil Olunan Risk Grubu ile Yap lan fllemler 21 nsan Kaynaklar III. F NANSAL TABLOLAR 23 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 89 Konsolide Finansal Tablolar 99 Adres Rehberi

3 K saca Arap Türk Bankas 01 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Arap Türk Bankas A.fi. 18 Temmuz 1976 tarihinde, Türk ve Libya hükümetleri aras nda imzalanan protokol uyar nca bir ortak giriflim bankas olarak kurulmufltur. Banka, 18 Temmuz 1976 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Ana Sözleflme ve 11 A ustos 1975 tarihinde ayn taraflar aras nda imzalanan Anlaflma uyar nca yönetilmektedir. Banka n n faaliyet süresi Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Cumhuriyeti Aras nda Kurulacak Banka Anlaflmas n n yürürlü e girme tarihinden itibaren 50 y ld r. Sürenin sona ermesinden en az bir y l öncesinde toplanacak ola anüstü genel kurul taraf ndan aksine karar al nmad kça, faaliyet süresi otomatik olarak yenilenecektir. Banka n n, stanbul da iki ve Ankara da bir olmak üzere toplam üç flubesi vard r.

4 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler (bin YTL) Toplam Aktifler Menkul K ymetler Net Krediler Bankalardan Alacaklar Mevduat Al nan Krediler Özkaynaklar Net Kâr/Zarar (4.393) Yukar daki tutarlar, ilgili y l n son günü sat n al m gücüyle ifade edilmekte olan konsolide rakamlard r. Toplam Aktifler (bin YTL) Net Krediler (bin YTL) Mevduat (bin YTL) Özkaynaklar (bin YTL) Net Kâr/Zarar (bin YTL)

5 Ortakl k Yap s 02 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu 03 %47,69 Libyan Arab Foreign Bank* %6,40 Kuwait Investment Co. %20,00 Türkiye fl Bankas A.fi. %15,00 T.C. Ziraat Bankas A.fi. %10,91 Tekfenbank A.fi. %15,00 %20,00 %10,91 %47,69 * smi, Libyan Foreign Bank olarak de ifltirilmifltir. %6,40 (bin YTL) Libyan Arab Foreign Bank Kuwait Investment Co Türkiye fl Bankas A.fi T.C. Ziraat Bankas A.fi Tekfenbank A.fi Toplam Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerinin, Denetçiler ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n, bankada hiçbir hisseleri yoktur.

6 A. Aykut Demiray Mohamed Najib Hmida El-Jamal Yönetim Kurulu Baflkan Genel Müdür

7 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Arap Türk Bankas için 2005 y l ndaki önemli kilometre tafllar ndan biri de bankan n güçlü yap s n ve performans ndaki geliflimi göstermesi aç s ndan özkaynaklar n n 80,9 milyon YTL ye ç kar lmas d r. Bankan n Sermaye Yeterlili i Oran %40,01 olup kredi notu FitchRatings taraf ndan B olarak belirlenmifltir De erli Hissedarlar m z, Yönetim Kurulumuz ad na, bütün faaliyetlerimizin, bu faaliyetlerle ilgili sonuçlar n, finansal tablolar m za ait dipnotlar n ve Türk ekonomisinde yaflanan son geliflmelere dair özet bilgilerin yer ald Arap Türk Bankas A.fi Y l Faaliyet Raporunu sizlere sunmaktan mutluluk duymaktay z. Türkiye, 2005 y l için belirlenmifl olan makroekonomik hedefleri baflar yla gerçeklefltirmifltir. Ekonomide yaflanan istikrar ve gelece e dair olumlu beklentiler neticesinde, Türk Liras di er para birimlerine karfl de er kazanmaya devam etmifltir. Ayr ca, düflen enflasyon oranlar, Yeni Türk Liras n n (YTL) tedavüle ç kar lmas ve faiz oranlar n n gerilemesine önayak olmufltur. Bankac l k sektörünün gerek Türk Liras gerekse yabanc paradaki güçlü ve likit yap s 2005 y l nda da devam etmifltir. 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birli i nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine bafllama karar almas ifl ve yat r m çevrelerinde Türkiye ye duyulan güveni artt rm flt r. Birli e kat l m, ülkedeki politik ve ekonomik geliflmeler aç s ndan son derece hayati bir öneme sahiptir. Avrupa Birli i ile yürütülen üyelik müzakereleri, gelece e yönelik olumlu beklentiler ile mevcut ekonomik ve politik istikrar neticesinde, ülkeye do rudan yabanc sermaye girifli ve özellefltirme gelirleri, 2005 y l içerisinde en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Arap Türk Bankas için 2005 y l ndaki önemli kilometre tafllar ndan biri de bankan n güçlü yap s n ve performans ndaki geliflimi göstermesi aç s ndan özkaynaklar n n 80,9 milyon YTL ye ç kar lmas d r. Bankan n Sermaye Yeterlili i Oran %40,01 olup kredi notu FitchRatings taraf ndan B olarak belirlenmifltir. Bu sene bilgi teknolojileri uygulamalar konusunda da önemli geliflmeler sa lanm flt r. Gerek müflterilerimize yüksek kalite standartlar nda hizmet sunulmas gerekse tüm faaliyetlerin uluslararas standartlarda gerçeklefltirilmesi temel hedeflerine ulafl lm flt r. Bu vesile ile gerek Türkiye deki, gerekse yurtd fl ndaki tüm müflterilerimize ve muhabirlerimize destekleri, katk lar ve güvenleri dolay s yla flükranlar m z sunuyoruz. Ayr ca Genel Müdürlü ümüze ve tüm çal flanlar m za da de erli katk lar ndan ve baflar l hizmetlerinden dolay teflekkürlerimizi sunuyoruz. Sayg lar m zla, A. Aykut Demiray Mohamed Najib Hmida El-Jamal Yönetim Kurulu Baflkan Genel Müdür

8 STANBUL, TÜRK YE

9 2005 Y l Faaliyetleri 06 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Blok sat fl, varl k sat fl, hisse sat fl ve yönetim haklar n n devri yollar ile gerçeklefltirilen özellefltirme gelirleri 2005 y l nda tarihin en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Portföyde bulunan büyük kurulufllar n özellefltirme çal flmalar 2005 y l içerisinde baflar yla tamamlanm flt r. 07 Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü Türk ekonomisi, geçmiflteki kronikleflmifl enflasyon ve yüksek borçlanmalara karfl verilen savafl n kazan lmas sonucunda yeni bir döneme girmektedir. Gerek kamunun sahip oldu u kurulufllar n özellefltirilmeleri gerekse tar msal teflviklerin azalt lmas neticesinde, bir taraftan ülke Gayri Safi Yurtiçi Has las düzenli bir flekilde büyürken bir taraftan da artan bir flekilde yabanc sermayenin ilgisi çekilmektedir. MF ile May s 2005 tarihinde, ayn y l n fiubat ay içerisinde sona eren anlaflman n yerine geçmek üzere 10 milyar ABD Dolar tutar nda yeni bir 3-y ll k stand by anlaflmas yap lm flt r. MF ile yenilenen bu anlaflma, ekonomideki mevcut iyimserli in devam aç s ndan son derece önemlidir. Avrupa Birli i, ülkedeki yerleflik pek çok düzenin geliflimi aç s ndan en önemli unsur ve katalizör olup, sürdürülebilir bir ekonomik ve kurumsal geliflim aç s ndan adeta bir fener görevini üstlenmektedir. Daha disipline edilmifl maliye ve para politikalar n n yan s ra, Avrupa Birli i üyelik perspektifi, güçlü ve istikrarl bir Türk ekonomisi için temel teflkil etmektedir. Üyelik müzakerelerinin ilk sonuçlar ndan biri de Türkiye yi, daha önceden Türkiye ile ilgilenmeleri için çok az sebep olan uluslararas yat r mc lar n ilgi alanlar na sokmufl olmas d r. Yabanc yat r mlardaki halihaz rdaki tarihi yüksek seviyeler sadece s cak para hareketlerini içermemekte, Türkiye nin uzun dönem büyüme stratejilerini destekleyen uzun dönem finansman ve do rudan yabanc yat r mlar da kapsamaktad r. Ulusal gelir rakamlar, büyümenin 2005 y l üçüncü çeyre inde de sürdü ünü göstermektedir y l n n birinci ve ikinci çeyreklerinde s ras yla %4,8 ve %4,2 olarak gerçekleflen gayrisafi yurtiçi has la büyüme oran Temmuz - Eylül 2005 döneminde %7 seviyesine yükselmifltir. Benzer flekilde, y l n birinci ve ikinci çeyreklerinde s ras yla %5,3 ve %3,4 olarak gerçekleflen gayrisafi milli has la büyüme oran y l n üçüncü çeyre inde %7,3 seviyesine yükselmifltir. Merkez Bankas, enflasyon oran n n düflürülmesi hususunda çok büyük geliflmeler kat etmifltir. Aral k 2005 itibariyle enflasyon oran, tüketici fiyatlar nda %0,42, üretici fiyatlar nda (%0,04) tür. Y ll k enflasyon ise tüketici fiyatlar nda %7,72, üretici fiyatlar nda %2,66 olarak gerçekleflmifltir y l sonunda, tüketici fiyatlar itibariyle %5 olarak konulan enflasyon hedefine ulafl laca beklenmektedir y l nda Lira, Euro ve ABD Dolar karfl s ndaki güçlenmesini devam ettirmifl olup bu da petrol fiyatlar nda yaflanan yükselifle ra men enflasyon oran n n düflmesinde rol oynam flt r. Devlet statistik Enstitüsü nün rakamlar na göre, bir önceki y l n ayn döneminde %84,0 olarak gerçekleflen sanayi sektörü kapasite kullan m oran, Aral k 2005 itibariyle %80,6 seviyesindedir. Ocak - Aral k 2005 döneminde gerçeklefltirilen ihracat tutar, bir önceki y la k yasla %15,8 oran nda artarak 73,1 milyar ABD Dolar seviyesine, ithalat tutar ise %19,0 oran nda artarak 116 milyar ABD Dolar seviyesine yükselmifltir sonunda %64,8 olarak gerçekleflen ihracat n ithalat karfl lama oran 2005 y l sonunda %63 seviyesine gerilemifltir. 42,9 milyar tutar ndaki d fl ticaret aç, geçen y l n ayn dönemi ile karfl laflt r ld nda %24,9 luk bir art fla iflaret etmektedir y l sonunda 15,6 milyar ABD Dolar aç k veren cari ifllemler dengesi, Ocak - Kas m 2005 döneminde 18,7 milyar ABD Dolar aç k vermifltir y l sonunda 224,5 milyar YTL olarak gerçekleflen iç borç sto u 2005 y l sonunda 244,8 milyar YTL seviyesine yükselmifltir. Di er taraftan, geçti imiz y lsonunda 161,8 milyar ABD Dolar seviyesinde gerçekleflen d fl borç toplam 2005 y l n n üçüncü çeyre i itibariyle 165,3 milyar ABD Dolar seviyesine ç km flt r. Blok sat fl, varl k sat fl, hisse sat fl ve yönetim haklar n n devri yollar ile gerçeklefltirilen özellefltirme gelirleri 2005 y l nda tarihin en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Portföyde bulunan büyük kurulufllar n özellefltirme çal flmalar 2005 y l içerisinde baflar yla tamamlanm flt r. Ekonomik ve politik istikrar ve de özellikle Avrupa Birli i üyelik müzakerelerine bafllanmas yla oluflan gelece e yönelik olumlu beklentiler paralelinde, Türkiye ye yönelik do rudan yabanc sermaye ak fl 2005 y l nda en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Merkez Bankas verilerine göre, Ocak-Ekim 2005 döneminde Türkiye 3,382 milyon ABD Dolarl k yabanc sermaye çekmifl olup bu rakam geçen y l n ayn döneminde 1,038 milyon ABD Dolar d r. Türk ekonomisinde hali haz rda yaflanan büyümenin yan s ra Türk bankac l k sektörü de 2005 y l n n ilk dokuz ay nda büyümesini sürdürmüfltür. fiube ve personel say s ndaki art fla ilaveten ekonomideki iyileflme ve olumlu beklentilerle birlikte toplam varl klar, kredi hacmi ve mevduat tutarlar da yükselmifltir y l n n üçüncü çeyre i itibariyle gerçekleflen 271,385 milyon ABD Dolar tutar ndaki toplam varl k rakam, Eylül 2004 dönemine göre ABD Dolar baz nda %38 lik bir art fla iflaret etmektedir. 30 Eylül 2005 itibariyle toplam mevduat tutar 172,108 milyon ABD Dolar düzeyinde (bir önceki y la k yasla %36 l k bir art fl) gerçekleflirken, toplam kredi portföyünün de eri 101,639 milyon ABD Dolar düzeyine (bir önceki y la k yasla %57 lik bir art fl) ulaflm flt r. 35,331 milyon ABD Dolar tutar ndaki Özkaynaklar, bankac l k sektörü toplam yükümlülükleri içerisinde %13 lük bir paya sahiptir. Bu oran geçti imiz y l %14 olarak gerçekleflmifltir.

10 TRABLUS, L BYA

11 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu ATB Hazine Departman Ortado u, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri ve onlar n finansal kurumlar ile olan uzun süreli ve iyi iliflkilerinin meyvesini toplamaya devam etmifltir. Hazine ve Sermaye Piyasalar T.C. Merkez Bankas n n artan kredibilitesinin yan s ra son y llarda uygulanan para politikas n n sonuçlar ve baz faktörler 2005 y l ndaki dezenflasyon sürecine yard mc olmufltur. Bu faktörler aras nda; ekonomik kat l mc lar n iyimser beklentilerinin yan s ra, Yeni Türk Liras n n reel bazda de er kazanmas ve artan verimlilikle düflen üretim maliyetleri de vard r. Di er yandan artan petrol fiyatlar ve hizmet sektöründeki fiyat art fllar 2005 y l nda enflasyonu negatif yönde etkilemifltir. T.C. Merkez Bankas bütün bir y l boyunca enflasyon hedeflemesine sad k kalm flt r y l ndan bafllayarak Merkez Bankas y llar aras ndaki %5, %4 ve %4 lük enflasyon hedeflerini tutturmak için resmi olarak enflasyon hedeflemesine geçecektir. Türkiye nin 2006 y l ndaki %4,6 l k büyüme hedefini tutturaca n beklemekteyiz. Yap lmas muhtemel bir seri faiz indirimi, ifl ve hane halk harcamalar n n artmas, büyüme rakamlar n n tahminlerimizi aflmas anlam na gelebilir. T.C. Merkez Bankas n n, 2006 y l ndaki enflasyon hedefinin %5 olarak belirlemesinden ötürü yapaca faiz indirimlerinin k s tl ve bizim bekledi imizden daha uzun süreyi kapsayan bir ortamda yapmas muhtemeldir. Genel olarak 2005 y l bir önceki y la oranla Türkiye aç s ndan daha dura an geçmifltir. Dünyadaki ana gündem ise petrol fiyatlar olmufltur. Artan petrol fiyatlar bütün dünyay etkilemifltir. Bu sayede petrol üreten ülkeler özellikle Rusya ve Orta Do u ülkeleri bu sayede çok para kazanm flt r. Petrol ihraç eden ülkelerde art bir likidite oluflmufltur. Bu ülkelerin ellerindeki ekstra likiditeyi geliflmekte olan ülke piyasalar na yat rmas ndan dolay Türkiye, petrol maliyeti %30 artmas na ra men, artan petrol fiyatlar ndan olumsuz etkilenmemifltir y l na ait beklentiler olumlu sonuçlar içermektedir. ç piyasaya olan sat fllar ve ihracat n artmas ekonomik büyümenin genel itibariyle sürdürülebilirli ini koruyabilecektir. Firmalar 2006 y l nda genel olarak iç piyasa sat fllar ndaki ve ihracattaki hacmin artaca n tahmin etmektedirler. Ayr ca Türkiye nin Avrupa Birli i ne kat l m ile ilgili müzakere sürecinin bafllam fl olmas da bu iyimser tahminlere destek vermektedir. Ekonomik geliflmelerin de yard m yla ATB n n ifllem hacimleri 2005 y l nda artm flt r. Bütün sene boyunca geçmifl y la oranla çok büyük faiz indirimleri olmam fl, bu sayede de bankalar hazine ifllemlerinden para kazanm fllard r. ATB n n Hazine Bonosu ve Eurobond portföyü geçmifl y lla k yasland nda daha iyi bir getiri elde etmifltir. ATB Hazine Departman Ortado u, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri ve onlar n finansal kurumlar ile olan uzun süreli ve iyi iliflkilerinin meyvesini toplamaya devam etmifltir. ATB, bilançosundaki de iflikliklerden dolay y l boyunca Türk Liras baz nda piyasadan net borçlan c durumdayd y l nda piyasaya para veren konumumuzdan dolay 4,12 milyon ABD Dolar faiz gelirimiz varken 2005 y l nda ise bu durumumuzun de iflmesinden dolay 1,7 milyon ABD Dolar net faiz giderimiz olmufltur. Döviz piyasalar nda ise y llar itibar ile net borçlan c olmam zdan dolay 2004 y l nda 1,47 milyon ABD Dolar faiz giderimiz varken 2005 y l nda ise bu rakam ifllem hacimlerinin artmas ndan dolay 2,77 milyon ABD Dolar olmufltur. Devlet tahvilleri portföyümüzün y ll k ortalama faiz oranlar ise 2004 y l nda ortalama %31,36 iken 2005 y l nda %19,12 olmufltur. Düflen faiz oranlar ve ekonomik geliflmelerin olumluya gitmesini göz önünde bulunduran Bankam z uzun vadeli yat r m alternatiflerini düflünmüfltür. Hazine Departman sa duyulu bir flekilde riskten kaç nan politikalar uygulamaya devam etmifl bunun sonucu olarak da fonlar m z daha muhafazakar ürünlere yönlendirilmifltir y l nda Hazine Departman n n elinde bulundurdu u Eurobond portföyünün miktar yaklafl k 55,7 milyon ABD Dolar, getirisi ise ortalama %7,67 idi. Ayn portföyün 2004 y l ndaki miktar ise 42,3 milyon ABD Dolar, getirisi ise %8,72 olarak gerçekleflmiflti. Ayn zamanda Hazine Departman 2005 y l nda dövize endeksli Devlet tahvillerine de yat r m yapm flt r. Bu portföyün miktar 72,5 milyon ABD Dolar, y ll k getirisi ise %5,93 idi. Ayn portföyün bir önceki y l miktar 44,9 milyon ABD Dolar, getirisi ise %4,58 idi. Departman m z elindeki bu portföyden 2004 y l nda 4,3 milyon ABD Dolar faiz kazan rken 2005 y l nda bu kazanc m z 8,2 milyon ABD Dolar olmufltur. Hazine Departman n n 2004 ve 2005 y llar ndaki bankalararas ifllem hacimleri: Al nan Mevduat Verilen Mevduat Al nan Mevduat Verilen Mevduat YTL YTL YTL YTL USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR

12 B NGAZ, L BYA

13 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Türk ekonomisindeki olumlu gidiflata ba l olarak, Arap Türk Bankas pazarlama strateji ve takip aktivitelerine daha önem vermifl ve kredi portföyünü güvenilir, sayg n ve kredi verilebilme de eri yüksek firmalarla art rmay hedeflemifltir. Krediler 2005 y l içerisinde Arap Türk Bankas modern pazarlama tekniklerini ve araçlar n kullanmay sürdürerek ifl ve müflteri portföyünü art rmay hedeflemifltir. Arap Türk Bankas n n muhafazakar kulland r m politikas na paralel olarak, Kurumsal ve Bireysel Kredi Pazarlama Departman tüm aktivitelerini seçkin müflteriler ile sürdürmektedir. Müflteriler ile paket bazda çal flmay esas alarak, k sa vadeli ve kuvvetli teminata dayal bir müflteri portföyü oluflturmufltur. Arap Türk Bankas n n kredi enstrümanlar ndan baz lar Spot, Rotatif, Dövize Endeksli, Döviz Kredisi, Eximbank Kredileri ve Gayri Nakdi Kredilerdir. Geçen y lla karfl laflt rd m zda Nakit Krediler 2005 y l nda %23, Gayrinakdi Krediler ise %96 artm flt r. Tüm Kredi Portföyü göz önüne al nd nda ise 2005 y l ndaki art fl %71 dir. Türk ekonomisindeki olumlu gidiflata ba l olarak, Arap Türk Bankas pazarlama strateji ve takip aktivitelerine daha önem vermifl ve kredi portföyünü güvenilir, sayg n ve kredi verilebilme de eri yüksek firmalarla art rmay hedeflemifltir. ATB nin Kredi Portföyü YTL ABD Dolar YTL ABD Dolar Kredi Türü bin milyon bin milyon Nakdi Krediler , ,2 Gayrinakdi Krediler , ,8 Toplam Kredi Portföyü , ,0 Toplam Nakit Krediler/ Toplam Aktifler 23,9% 21,2% Döviz Nakit Krediler , ,0 YTL Nakit Krediler , ,2 Arap Türk Bankas, müflterilerine kredi limiti olufltururken muhafazakar bir politika izlemektedir. Genellikle Bankam z kendi sektöründe iyi konumda olan Türk firmalar n kredilendirmeye çal flmaktad r. lave olarak Arap Türk Bankas, Kuzey Afrika ve Orta Do u ile ifl yapan firmalarla çal flarak kuvvetli ba lar oluflturmufl ve önemli boyutta tecrübe kazanm flt r. Arap Türk Bankas 2006 y l nda da muhafazakar politikas n sürdürmeye ve likit kalarak uzun vadeli risk almamaya dikkat edecektir. Arap Türk Bankas Krediler Bölümü üç Departmandan oluflmaktad r; 1. Kurumsal ve Bireysel Pazarlama Departman Departman, yüksek bir ifl hacmi, pazar pay ve kâr elde etmek amac yla bankan n pazarlama stratejisinin oluflturulmas ve uygulanmas yla ilgilenir. Bahsedilen pazarlama stratejisi, hem ticari (kurumlar, tüzel kifliler) müflteriler hem de bireysel (tüketici) müflteriler için yap l r. 2. Kredi Tahsis ve Kulland r m Kontrol Departman Risk de erlendirme ifllemi, müflteri kredi taleplerini yeniden incelemek için Kredi De erlendirme Komitesine sunulmak üzere, ilgili tüm potansiyel risk faktörleri göz önüne al narak analiz edilmesi ve de erlendirilmesi hususunu içine almaktad r. Arap Türk Bankas, kurumsal müflterileri için kendi içerisinde oluflturulan Kredi Derecelendirme Modeli kullanmaktad r. Limit tahsis ifllemi ise kredi tekliflerinin Kredi De erlendirme Komitesi nce de erlendirilmesi neticesinde müflterilere kredi limiti tahsisinin sa lanmas d r. Limitler, Kredi De erlendirme Komitesi taraf ndan görüflülür ve tespit edilir, daha sonra Yönetim Kurulu nun onay na sunulur. 3. fiube Destek ve Kredi Takip Departman Departman, hukuki meseleler, kredi teknikleri, pazar bilgileri ve özellik arz eden (rutin d fl ) di er bankac l k ifllemleri gibi de iflik alanlarda ayr nt l teknik bilgi gerektiren konularla ilgili dan flmanl k hizmeti ve uzmanl k bilgisi deste i verir. Döviz Gayrinakdi Kr , ,2 YTL Gayrinakdi Kr , ,6 Toplam Döviz Kredileri , ,2 Toplam YTL Krediler , ,8

14 KUVEYT

15 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Ticari aç dan bak ld nda, Arap Türk Bankas n n en yo un say da ticari ifllem gerçeklefltirdi i iki bölge Kuzey Afrika ve Ortado u dur. Kredi Pazarlama Pazarlama çal flmas, flubeler taraf ndan potansiyel müflteri ile yap lan ilk temasla bafllamaktad r. lk temas iki türlü olabilir; Potansiyel müflteri bankam za belirli bir istekle baflvurabilir ya da fiube Pazarlama Departman, bankan n pazarlama stratejilerinin dahilinde potansiyel müflterileri tespit ederek ziyarette bulunur. fiube Kredi Komitesi, firmay kredi için uygun bulmas halinde, ilgili firman n kredi teklifini haz rlar. Arap Türk Bankas n n tarihi itibariyle nakdi ve gayrinakdi kredilerinin (ihracat akreditifleri hariç) sektörel da l m afla da sunulmufltur; Arap Türk Bankas n n müflterilerinin ço unlu u iyi veya çok iyi firma kategorisine girmektedir. Arap Türk Bankas her finansal y lsonunda kanuni takipteki kredileri için %100 karfl l k ay rmaktad r y l nda da, Arap Türk Bankas olarak hedefimiz iyi ve sayg n müflterilerle kredi hacmimizi yükseltmektir. Kanuni Takipteki Krediler (bin YTL) Kanuni Takipteki Krediler Karfl l klar Kanuni Takipteki Krediler (Net) 0 6 Uluslararas Bankac l k Arap Türk Bankas n n D fl fller Departman, yabanc ülkelerde oldu u kadar yurtiçinde de çok iyi bir imaja sahiptir. Bu imaj sadece Bankam z n güçlü ortakl k yap s ndan Finans %35 nflaat - Taahhüt %18 Bankalar (kontr-garantiler) %15 G da %10 Ticaret %10 Petrol %3 Otomotiv %3 Kauçuk ve Plastik %3 Di er %3 %3 %3 %3 %3 %10 %10 %15 %18 %35 de il, ayn zamanda muhabir bankalarla kurulan uzun soluklu iyi iliflkiler sayesinde edinilmifltir. Uluslararas piyasalarda var olan kredibilitenin yard m yla, Banka müflterilerinin uluslararas ticaret ifllemleri için muhabir banka iliflkileriyle say s z alternatifler sunmaktad r. Arap Türk Bankas, Anti-Money Laundering ve Know-Your-Customer uygulamalar na uygun olarak çal flan ve yak n iliflkilerle giderek güçlenen global bir muhabir banka a na sahiptir y l içinde, sunulan bankac l k hizmetlerinin çeflitlendirilebilmesi için, muhabir bankalarla birçok karfl l kl ziyaret gerçeklefltirilmifltir. Kurumsal Kredi Derecelendirme Modeli ne ba l olarak Arap Türk Bankas n n müflterileri 5 gruba ayr lm flt r; Çok yi Firma yi Firma Vasat Firma Zay f Firma Çok Zay f Firma Ticari aç dan bak ld nda, Arap Türk Bankas n n en yo un say da ticari ifllem gerçeklefltirdi i iki bölge Kuzey Afrika ve Ortado u dur. Arap Türk Bankas, kuruldu undan beri bu bölgelerde faaliyet göstermektedir ve bölgelerin en büyük uluslararas banka ve finansal kurulufllar yla çok iyi koflullarla çal flmaktad r. Son zamanlarda, Arap Türk Bankas olarak Uzakdo u pazarlar nda da faaliyet göstermeye bafllam flt r. ATB, FitchRatings kuruluflundan alm fl oldu u kayda de er derecesi ile uluslararas ve yurtiçi piyasalardaki büyüme ve kârl l n onaylatm flt r.

16 CEZAY R, CEZAY R

17 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu A&T Finansal Kiralama A.fi. nin 2005 sonuçlar, sektördeki etkin pozisyonunu, istikrarl ve sa lam finansal yap s n teyit etmektedir. A&T Finansal Kiralama A.fi. F DER üyesi olan A&T Finansal Kiralama A.fi., 1997 y l Temmuz ay nda Arap Türk Bankas A.fi nin %99,98 oran nda ifltiraki ile bir anonim flirket olarak kurulmufltur. fiirket, yat r m mallar n n finansal kiralama yoluyla finansman n sa lamaktad r. Bu kapsamda tafl t, makine, ekipman ve gayrimenkul al mlar ile ilgili talepleri karfl lamakta ve bu faaliyetlerini Finansal Kiralama Kanunu ve mevzuat na uygun olarak yürütmektedir. Performans De erlendirmesi A&T Finansal Kiralama A.fi. nin 2005 sonuçlar, sektördeki etkin pozisyonunu, istikrarl ve sa lam finansal yap s n teyit etmektedir. Portföy A&T Finansal Kiralama A.fi. gerek müflteri seçiminde, gerekse kiralanan ekipman n belirlenmesinde riski da tmaya özen göstermektedir. Bu kapsamda flirketin portföyü, ikinci el piyasas yüksek ekipmanlardan oluflmaktad r. fiirket portföyünün ikinci el piyasas olan ekipmanlardan oluflmas, firman n riskini azaltt gibi de er ve kârl l n artt r c bir rol oynamaktad r. Sabit K ymet Da l m Tablosu ( tarihi itibariyle) fiirketin toplam aktifleri bir önceki y la göre %19 büyüyerek 64,9 milyon YTL den 77,2 milyon YTL ye yükselmifltir. Faiz oranlar n n düflmesine ve leasing piyasas ndaki artan rekabete ra men 2005 y l nda oluflan 7,4 milyon YTL lik vergi öncesi kâr, yüksek kârl l n devam n sa layan baflar l bir yönetimi iflaret etmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmalara hizmet vermekte olan A&T Finansal Kiralama A.fi. iyi organize edilmifl stratejiler neticesinde pazar pay n art rmaktad r y l nda imzalanan yeni kontratlarla ifllem hacmi bir önceki y la oranla %37 artarak 46 milyon YTL ye ulaflm flt r. %31 Makine&Ekipman %25 Matbaa Makineleri %17 Kara Ulafl m Araçlar %14 nflaat Makineleri %10 Tekstil Makineleri %1 T bbi Cihazlar %1 Turizm Ekipmanlar %1 Bilgisayar&Elektronik Ekipmanlar %14 %17 %10 %1 %1 %1 %25 %31 Finansal Göstergeler (bin YTL) De iflim Toplam Aktifler Banka Mevduatlar (16) Finansal Kiralama Alacaklar K sa Vadeli Banka Kredileri Orta Vadeli Banka Kredileri Net Kâr Özkaynaklar A&T Finansal Kiralama A.fi., piyasadaki güçlü konumunu devam ettirmek için aktif kalitesi yüksek bir bilanço yap s n flirket politikas olarak benimsemifltir. Finansman A&T Finansal Kiralama A.fi.kuruluflundan bu yana birçok sayg n banka ve finans kurumu ile çal flmaktad r. fiirketin güçlü finansal yap s sayesinde teminat gereksinimi olmaks z n kaynak yarat labilmektedir. A&T Finansal Kiralama A.fi. güçlü finansal yap s sayesinde vadesi gelen kredi borçlar n zaman nda ödemekte ve yeni kredi limitleri bulmakta zorlanmamaktad r.

18 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Raporu a) Yönetim Kurulu 1) Yönetim Kurulu Baflkan : A. AYKUT DEM RAY Do um Tarihi : 1954 E itim : Orta Do u Teknik Üniversitesi - dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü fl Tecrübesi : 28 Kas m T. fl Bankas A.fi/ Genel Müdür Yard mc s. 31 Mart T. fl Bankas A.fi./ Bireysel Bankac l k Pazarlama Müdürü 2) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili : AL AMIN A. SHALLOUF Do um Tarihi : 1944 E itim : Lübnan Üniversitesi, ktisat Bölümü, fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank / Uluslararas fltirakler Departman /Müdür North Africa Commercial Bank, Beyrut - Lübnan/Genel Müdür

19 16 17 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu 3) Üye, Genel Müdür: MOHAMED NAJIB HMIDA EL-JAMAL Do um Tarihi : 1952 E itim : Al Fateh Üniversitesi, Ticaret Fakültesi fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank/ Uluslararas Finans Departman Direktörü Arab Bank For Investment &Foreign Trade, Abu Dhabi/Uluslararas Finans Departman Direktörü 7) Üye : MUSTAFA RAJAB M. LAGILLI Do um Tarihi : 1955 E itim : Ibn Rushd Islamic Üniversitesi, dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank/ Müdür Yard mc s Shari Trade Bank/ Bankac l k fllemleri Müdürü 4) Üye : KHALED M. N. M. AL-HERSHANI Do um Tarihi : 1960 E itim : Kuveyt Üniversitesi, dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü fl Tecrübesi : Kuwait Investment Company Avrupa Yat r m Departman / Yat r m Müdürü sviçre Kaynak Portföyü dari Yönetim Ofisi/ Yat r m Müdürü 5) Üye : Dr. AISHA SALEM ELHAJI Do um Tarihi : 1961 E itim : Northern Arizona Üniversitesi, ABD - fl daresi letiflim Yönetimi Maastricht flletme Okulu, Hollanda - Uluslararas fl daresi Mast r Sofya Üniversitesi - Makro Ekonomi Doktoras fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank/Araflt rma Departman Müdürü Tripoli Üniversitesi Ö retim Görevlisi Libyan Arab Foreign Bank/Hukuk Araflt rmalar Bölüm Baflkan Araflt rma Uzman 6) Üye : AT LLA ÇET NER Do um Tarihi : 1953 E itim : ktisadi Ticari Bilimler Akademisi, Ankara - Finans ve ktisat fl Tecrübesi : Ziraat Bank International AG, Frankfurt-Almanya/ Genel Müdür Ziraat Bankas /D fl fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s 8) Üye : MEHMET N. ERTEN Do um Tarihi : 1951 E itim : stanbul Üniversitesi, flletme Fakültesi Finans Bölümü fl Tecrübesi : Tekfenbank A.fi/Genel Müdür Toros Gübre ve Kimya Endüstri A.fi./ Finansman Yat r mlar Genel Müdür Yard mc s 9) Üye : ÖMER ÇELEB Do um Tarihi : 1959 E itim : Orta Do u Teknik Üniversitesi - dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Exeter Üniversitesi - fl Finansman Mast r fl Tecrübesi : Türkiye fl Bankas A.fi./ Bireysel Krediler Müdürü Türkiye fl Bankas A.fi./ ktisadi Araflt rmalar Müdürü 10) Üye : SHAREF SAID SHALABI Do um Tarihi : 1952 E itim : Africa Üniversitesi, Muhasebe Bölümü fl Tecrübesi : UBAF Hong Kong /Yönetim Kurulu Üyesi Libyan Arab Foreign Bank/ Kambiyo Departman Müdür Vekili 11) Üye : MOHAMED BENHALIMA Do um Tarihi : 1938 E itim : Cezayir Üniversitesi, Hukuk Bölümü fl Tecrübesi : Housing Bank for Trade & Finance, Cezayir/Yönetim Kurulu Baflkan Banque Extérieure d Algér, Cezayir/ Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür 12) Yönetim Kurulu Sekreteri : B GE SALTIK

20 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Raporu b) Üst Yönetim MOHAMED NAJIB HMIDA EL-JAMAL Unvan : Genel Müdür MEHMET O UZ TEOMAN Unvan : Genel Müdür Yard mc s Hazine ve Sermaye Piyasalar Müdürlü ü (Front ve Back Ofis), D fl fller Müdürlü ü, Bankac l k Hizmetleri ve Mevzuat Müdürlü ü, Organizasyon ve Metod Müdürlü ü, Bilgi Teknolojileri Müdürlü ü. Do um Tarihi : 1952 E itim : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü Deneyim : Alternatif Bank/ Genel Müdür Yard mc s State Bank of Westchester, New York-ABD/ Baflkan Yard mc s NUR GÜZVEL Unvan : Genel Müdür Yard mc s Bütçe, Raporlama ve Muhasebe Müdürlü ü Do um Tarihi : 1955 E itim : Bo aziçi Üniversitesi / flletme Deneyim : Kentbank, Koordinatör/ ç Denetim, Finansal Kontrol, Planlama ve Muhasebe Müdürlü ü Interbank, Müdür / Finansal Kontrol ve Muhasebe Müdürlü ü KHALIFA M. ZRIG Unvan : Genel Müdür Yard mc s Do um Tarihi : 1953 E itim Deneyim c) Denetçiler Ad Soyad Görevi Do um Tarihi : 1963 E itim fl Tecrübesi Bankac l k Tecrübesi Ad Soyad Görevi Do um Tarihi : 1967 E itim fl Tecrübesi Bankac l k Tecrübesi Krediler Bölümü, stihbarat ve Mali Analiz Müdürlü ü, stanbul Merkez, Kozyata ve Ankara fiubeleri : Garyouns Üniversitesi, Benghazi/ Libya Ekonomi ve Ticaret Fakültesi - Muhasebe Bölümü : Libyan Arab Foreign Bank/Krediler Departman - Müdür Vekili Arap Türk Bankas A.fi. : MEHMET SEV ND K : Denetçi : Gazi Üniversitesi, ktisat Bölümü : T.C. Ziraat Bankas A.fi./ Güvenevler fiubesi Müdürü T.C. Ziraat Bankas A.fi./ D fl Raporlama Bölüm Baflkan : 18 y l : MEHMET KARAKILIÇ : Denetçi : Orta Do u Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü : T. fl Bankas A.fi./ Hazine Grup Müdürü T. fl Bankas A.fi./ Hazine Müdür Yard mc s : 16 y l Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler, bir mazeretleri olmad kça tüm toplant lara kat l rlar.

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. NOTLAR: 1) Şekerbank T.A.Ş. nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları ve Denetçi Raporu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22.04.2013 tarih/8305 ve 25.04.2013 tarih/8307 sayılı nüshalarında

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2005 31/12/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 1,116 65 1,181 156 32 188 1.1 Kasa - - - - - - 1.2 Efektif

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı