faaliyet raporu 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "faaliyet raporu 2005"

Transkript

1 faaliyet raporu 2005

2 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj Y l Faaliyetleri II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M RAPORU 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 18 Denetçiler 19 Kredi Komitesi ve Risk Yönetimi Komiteleri 19 ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri 21 Dahil Olunan Risk Grubu ile Yap lan fllemler 21 nsan Kaynaklar III. F NANSAL TABLOLAR 23 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 89 Konsolide Finansal Tablolar 99 Adres Rehberi

3 K saca Arap Türk Bankas 01 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Arap Türk Bankas A.fi. 18 Temmuz 1976 tarihinde, Türk ve Libya hükümetleri aras nda imzalanan protokol uyar nca bir ortak giriflim bankas olarak kurulmufltur. Banka, 18 Temmuz 1976 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan Ana Sözleflme ve 11 A ustos 1975 tarihinde ayn taraflar aras nda imzalanan Anlaflma uyar nca yönetilmektedir. Banka n n faaliyet süresi Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Cumhuriyeti Aras nda Kurulacak Banka Anlaflmas n n yürürlü e girme tarihinden itibaren 50 y ld r. Sürenin sona ermesinden en az bir y l öncesinde toplanacak ola anüstü genel kurul taraf ndan aksine karar al nmad kça, faaliyet süresi otomatik olarak yenilenecektir. Banka n n, stanbul da iki ve Ankara da bir olmak üzere toplam üç flubesi vard r.

4 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler (bin YTL) Toplam Aktifler Menkul K ymetler Net Krediler Bankalardan Alacaklar Mevduat Al nan Krediler Özkaynaklar Net Kâr/Zarar (4.393) Yukar daki tutarlar, ilgili y l n son günü sat n al m gücüyle ifade edilmekte olan konsolide rakamlard r. Toplam Aktifler (bin YTL) Net Krediler (bin YTL) Mevduat (bin YTL) Özkaynaklar (bin YTL) Net Kâr/Zarar (bin YTL)

5 Ortakl k Yap s 02 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu 03 %47,69 Libyan Arab Foreign Bank* %6,40 Kuwait Investment Co. %20,00 Türkiye fl Bankas A.fi. %15,00 T.C. Ziraat Bankas A.fi. %10,91 Tekfenbank A.fi. %15,00 %20,00 %10,91 %47,69 * smi, Libyan Foreign Bank olarak de ifltirilmifltir. %6,40 (bin YTL) Libyan Arab Foreign Bank Kuwait Investment Co Türkiye fl Bankas A.fi T.C. Ziraat Bankas A.fi Tekfenbank A.fi Toplam Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerinin, Denetçiler ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n, bankada hiçbir hisseleri yoktur.

6 A. Aykut Demiray Mohamed Najib Hmida El-Jamal Yönetim Kurulu Baflkan Genel Müdür

7 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Arap Türk Bankas için 2005 y l ndaki önemli kilometre tafllar ndan biri de bankan n güçlü yap s n ve performans ndaki geliflimi göstermesi aç s ndan özkaynaklar n n 80,9 milyon YTL ye ç kar lmas d r. Bankan n Sermaye Yeterlili i Oran %40,01 olup kredi notu FitchRatings taraf ndan B olarak belirlenmifltir De erli Hissedarlar m z, Yönetim Kurulumuz ad na, bütün faaliyetlerimizin, bu faaliyetlerle ilgili sonuçlar n, finansal tablolar m za ait dipnotlar n ve Türk ekonomisinde yaflanan son geliflmelere dair özet bilgilerin yer ald Arap Türk Bankas A.fi Y l Faaliyet Raporunu sizlere sunmaktan mutluluk duymaktay z. Türkiye, 2005 y l için belirlenmifl olan makroekonomik hedefleri baflar yla gerçeklefltirmifltir. Ekonomide yaflanan istikrar ve gelece e dair olumlu beklentiler neticesinde, Türk Liras di er para birimlerine karfl de er kazanmaya devam etmifltir. Ayr ca, düflen enflasyon oranlar, Yeni Türk Liras n n (YTL) tedavüle ç kar lmas ve faiz oranlar n n gerilemesine önayak olmufltur. Bankac l k sektörünün gerek Türk Liras gerekse yabanc paradaki güçlü ve likit yap s 2005 y l nda da devam etmifltir. 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birli i nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine bafllama karar almas ifl ve yat r m çevrelerinde Türkiye ye duyulan güveni artt rm flt r. Birli e kat l m, ülkedeki politik ve ekonomik geliflmeler aç s ndan son derece hayati bir öneme sahiptir. Avrupa Birli i ile yürütülen üyelik müzakereleri, gelece e yönelik olumlu beklentiler ile mevcut ekonomik ve politik istikrar neticesinde, ülkeye do rudan yabanc sermaye girifli ve özellefltirme gelirleri, 2005 y l içerisinde en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Arap Türk Bankas için 2005 y l ndaki önemli kilometre tafllar ndan biri de bankan n güçlü yap s n ve performans ndaki geliflimi göstermesi aç s ndan özkaynaklar n n 80,9 milyon YTL ye ç kar lmas d r. Bankan n Sermaye Yeterlili i Oran %40,01 olup kredi notu FitchRatings taraf ndan B olarak belirlenmifltir. Bu sene bilgi teknolojileri uygulamalar konusunda da önemli geliflmeler sa lanm flt r. Gerek müflterilerimize yüksek kalite standartlar nda hizmet sunulmas gerekse tüm faaliyetlerin uluslararas standartlarda gerçeklefltirilmesi temel hedeflerine ulafl lm flt r. Bu vesile ile gerek Türkiye deki, gerekse yurtd fl ndaki tüm müflterilerimize ve muhabirlerimize destekleri, katk lar ve güvenleri dolay s yla flükranlar m z sunuyoruz. Ayr ca Genel Müdürlü ümüze ve tüm çal flanlar m za da de erli katk lar ndan ve baflar l hizmetlerinden dolay teflekkürlerimizi sunuyoruz. Sayg lar m zla, A. Aykut Demiray Mohamed Najib Hmida El-Jamal Yönetim Kurulu Baflkan Genel Müdür

8 STANBUL, TÜRK YE

9 2005 Y l Faaliyetleri 06 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Blok sat fl, varl k sat fl, hisse sat fl ve yönetim haklar n n devri yollar ile gerçeklefltirilen özellefltirme gelirleri 2005 y l nda tarihin en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Portföyde bulunan büyük kurulufllar n özellefltirme çal flmalar 2005 y l içerisinde baflar yla tamamlanm flt r. 07 Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü Türk ekonomisi, geçmiflteki kronikleflmifl enflasyon ve yüksek borçlanmalara karfl verilen savafl n kazan lmas sonucunda yeni bir döneme girmektedir. Gerek kamunun sahip oldu u kurulufllar n özellefltirilmeleri gerekse tar msal teflviklerin azalt lmas neticesinde, bir taraftan ülke Gayri Safi Yurtiçi Has las düzenli bir flekilde büyürken bir taraftan da artan bir flekilde yabanc sermayenin ilgisi çekilmektedir. MF ile May s 2005 tarihinde, ayn y l n fiubat ay içerisinde sona eren anlaflman n yerine geçmek üzere 10 milyar ABD Dolar tutar nda yeni bir 3-y ll k stand by anlaflmas yap lm flt r. MF ile yenilenen bu anlaflma, ekonomideki mevcut iyimserli in devam aç s ndan son derece önemlidir. Avrupa Birli i, ülkedeki yerleflik pek çok düzenin geliflimi aç s ndan en önemli unsur ve katalizör olup, sürdürülebilir bir ekonomik ve kurumsal geliflim aç s ndan adeta bir fener görevini üstlenmektedir. Daha disipline edilmifl maliye ve para politikalar n n yan s ra, Avrupa Birli i üyelik perspektifi, güçlü ve istikrarl bir Türk ekonomisi için temel teflkil etmektedir. Üyelik müzakerelerinin ilk sonuçlar ndan biri de Türkiye yi, daha önceden Türkiye ile ilgilenmeleri için çok az sebep olan uluslararas yat r mc lar n ilgi alanlar na sokmufl olmas d r. Yabanc yat r mlardaki halihaz rdaki tarihi yüksek seviyeler sadece s cak para hareketlerini içermemekte, Türkiye nin uzun dönem büyüme stratejilerini destekleyen uzun dönem finansman ve do rudan yabanc yat r mlar da kapsamaktad r. Ulusal gelir rakamlar, büyümenin 2005 y l üçüncü çeyre inde de sürdü ünü göstermektedir y l n n birinci ve ikinci çeyreklerinde s ras yla %4,8 ve %4,2 olarak gerçekleflen gayrisafi yurtiçi has la büyüme oran Temmuz - Eylül 2005 döneminde %7 seviyesine yükselmifltir. Benzer flekilde, y l n birinci ve ikinci çeyreklerinde s ras yla %5,3 ve %3,4 olarak gerçekleflen gayrisafi milli has la büyüme oran y l n üçüncü çeyre inde %7,3 seviyesine yükselmifltir. Merkez Bankas, enflasyon oran n n düflürülmesi hususunda çok büyük geliflmeler kat etmifltir. Aral k 2005 itibariyle enflasyon oran, tüketici fiyatlar nda %0,42, üretici fiyatlar nda (%0,04) tür. Y ll k enflasyon ise tüketici fiyatlar nda %7,72, üretici fiyatlar nda %2,66 olarak gerçekleflmifltir y l sonunda, tüketici fiyatlar itibariyle %5 olarak konulan enflasyon hedefine ulafl laca beklenmektedir y l nda Lira, Euro ve ABD Dolar karfl s ndaki güçlenmesini devam ettirmifl olup bu da petrol fiyatlar nda yaflanan yükselifle ra men enflasyon oran n n düflmesinde rol oynam flt r. Devlet statistik Enstitüsü nün rakamlar na göre, bir önceki y l n ayn döneminde %84,0 olarak gerçekleflen sanayi sektörü kapasite kullan m oran, Aral k 2005 itibariyle %80,6 seviyesindedir. Ocak - Aral k 2005 döneminde gerçeklefltirilen ihracat tutar, bir önceki y la k yasla %15,8 oran nda artarak 73,1 milyar ABD Dolar seviyesine, ithalat tutar ise %19,0 oran nda artarak 116 milyar ABD Dolar seviyesine yükselmifltir sonunda %64,8 olarak gerçekleflen ihracat n ithalat karfl lama oran 2005 y l sonunda %63 seviyesine gerilemifltir. 42,9 milyar tutar ndaki d fl ticaret aç, geçen y l n ayn dönemi ile karfl laflt r ld nda %24,9 luk bir art fla iflaret etmektedir y l sonunda 15,6 milyar ABD Dolar aç k veren cari ifllemler dengesi, Ocak - Kas m 2005 döneminde 18,7 milyar ABD Dolar aç k vermifltir y l sonunda 224,5 milyar YTL olarak gerçekleflen iç borç sto u 2005 y l sonunda 244,8 milyar YTL seviyesine yükselmifltir. Di er taraftan, geçti imiz y lsonunda 161,8 milyar ABD Dolar seviyesinde gerçekleflen d fl borç toplam 2005 y l n n üçüncü çeyre i itibariyle 165,3 milyar ABD Dolar seviyesine ç km flt r. Blok sat fl, varl k sat fl, hisse sat fl ve yönetim haklar n n devri yollar ile gerçeklefltirilen özellefltirme gelirleri 2005 y l nda tarihin en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Portföyde bulunan büyük kurulufllar n özellefltirme çal flmalar 2005 y l içerisinde baflar yla tamamlanm flt r. Ekonomik ve politik istikrar ve de özellikle Avrupa Birli i üyelik müzakerelerine bafllanmas yla oluflan gelece e yönelik olumlu beklentiler paralelinde, Türkiye ye yönelik do rudan yabanc sermaye ak fl 2005 y l nda en yüksek seviyelerine ulaflm flt r. Merkez Bankas verilerine göre, Ocak-Ekim 2005 döneminde Türkiye 3,382 milyon ABD Dolarl k yabanc sermaye çekmifl olup bu rakam geçen y l n ayn döneminde 1,038 milyon ABD Dolar d r. Türk ekonomisinde hali haz rda yaflanan büyümenin yan s ra Türk bankac l k sektörü de 2005 y l n n ilk dokuz ay nda büyümesini sürdürmüfltür. fiube ve personel say s ndaki art fla ilaveten ekonomideki iyileflme ve olumlu beklentilerle birlikte toplam varl klar, kredi hacmi ve mevduat tutarlar da yükselmifltir y l n n üçüncü çeyre i itibariyle gerçekleflen 271,385 milyon ABD Dolar tutar ndaki toplam varl k rakam, Eylül 2004 dönemine göre ABD Dolar baz nda %38 lik bir art fla iflaret etmektedir. 30 Eylül 2005 itibariyle toplam mevduat tutar 172,108 milyon ABD Dolar düzeyinde (bir önceki y la k yasla %36 l k bir art fl) gerçekleflirken, toplam kredi portföyünün de eri 101,639 milyon ABD Dolar düzeyine (bir önceki y la k yasla %57 lik bir art fl) ulaflm flt r. 35,331 milyon ABD Dolar tutar ndaki Özkaynaklar, bankac l k sektörü toplam yükümlülükleri içerisinde %13 lük bir paya sahiptir. Bu oran geçti imiz y l %14 olarak gerçekleflmifltir.

10 TRABLUS, L BYA

11 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu ATB Hazine Departman Ortado u, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri ve onlar n finansal kurumlar ile olan uzun süreli ve iyi iliflkilerinin meyvesini toplamaya devam etmifltir. Hazine ve Sermaye Piyasalar T.C. Merkez Bankas n n artan kredibilitesinin yan s ra son y llarda uygulanan para politikas n n sonuçlar ve baz faktörler 2005 y l ndaki dezenflasyon sürecine yard mc olmufltur. Bu faktörler aras nda; ekonomik kat l mc lar n iyimser beklentilerinin yan s ra, Yeni Türk Liras n n reel bazda de er kazanmas ve artan verimlilikle düflen üretim maliyetleri de vard r. Di er yandan artan petrol fiyatlar ve hizmet sektöründeki fiyat art fllar 2005 y l nda enflasyonu negatif yönde etkilemifltir. T.C. Merkez Bankas bütün bir y l boyunca enflasyon hedeflemesine sad k kalm flt r y l ndan bafllayarak Merkez Bankas y llar aras ndaki %5, %4 ve %4 lük enflasyon hedeflerini tutturmak için resmi olarak enflasyon hedeflemesine geçecektir. Türkiye nin 2006 y l ndaki %4,6 l k büyüme hedefini tutturaca n beklemekteyiz. Yap lmas muhtemel bir seri faiz indirimi, ifl ve hane halk harcamalar n n artmas, büyüme rakamlar n n tahminlerimizi aflmas anlam na gelebilir. T.C. Merkez Bankas n n, 2006 y l ndaki enflasyon hedefinin %5 olarak belirlemesinden ötürü yapaca faiz indirimlerinin k s tl ve bizim bekledi imizden daha uzun süreyi kapsayan bir ortamda yapmas muhtemeldir. Genel olarak 2005 y l bir önceki y la oranla Türkiye aç s ndan daha dura an geçmifltir. Dünyadaki ana gündem ise petrol fiyatlar olmufltur. Artan petrol fiyatlar bütün dünyay etkilemifltir. Bu sayede petrol üreten ülkeler özellikle Rusya ve Orta Do u ülkeleri bu sayede çok para kazanm flt r. Petrol ihraç eden ülkelerde art bir likidite oluflmufltur. Bu ülkelerin ellerindeki ekstra likiditeyi geliflmekte olan ülke piyasalar na yat rmas ndan dolay Türkiye, petrol maliyeti %30 artmas na ra men, artan petrol fiyatlar ndan olumsuz etkilenmemifltir y l na ait beklentiler olumlu sonuçlar içermektedir. ç piyasaya olan sat fllar ve ihracat n artmas ekonomik büyümenin genel itibariyle sürdürülebilirli ini koruyabilecektir. Firmalar 2006 y l nda genel olarak iç piyasa sat fllar ndaki ve ihracattaki hacmin artaca n tahmin etmektedirler. Ayr ca Türkiye nin Avrupa Birli i ne kat l m ile ilgili müzakere sürecinin bafllam fl olmas da bu iyimser tahminlere destek vermektedir. Ekonomik geliflmelerin de yard m yla ATB n n ifllem hacimleri 2005 y l nda artm flt r. Bütün sene boyunca geçmifl y la oranla çok büyük faiz indirimleri olmam fl, bu sayede de bankalar hazine ifllemlerinden para kazanm fllard r. ATB n n Hazine Bonosu ve Eurobond portföyü geçmifl y lla k yasland nda daha iyi bir getiri elde etmifltir. ATB Hazine Departman Ortado u, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri ve onlar n finansal kurumlar ile olan uzun süreli ve iyi iliflkilerinin meyvesini toplamaya devam etmifltir. ATB, bilançosundaki de iflikliklerden dolay y l boyunca Türk Liras baz nda piyasadan net borçlan c durumdayd y l nda piyasaya para veren konumumuzdan dolay 4,12 milyon ABD Dolar faiz gelirimiz varken 2005 y l nda ise bu durumumuzun de iflmesinden dolay 1,7 milyon ABD Dolar net faiz giderimiz olmufltur. Döviz piyasalar nda ise y llar itibar ile net borçlan c olmam zdan dolay 2004 y l nda 1,47 milyon ABD Dolar faiz giderimiz varken 2005 y l nda ise bu rakam ifllem hacimlerinin artmas ndan dolay 2,77 milyon ABD Dolar olmufltur. Devlet tahvilleri portföyümüzün y ll k ortalama faiz oranlar ise 2004 y l nda ortalama %31,36 iken 2005 y l nda %19,12 olmufltur. Düflen faiz oranlar ve ekonomik geliflmelerin olumluya gitmesini göz önünde bulunduran Bankam z uzun vadeli yat r m alternatiflerini düflünmüfltür. Hazine Departman sa duyulu bir flekilde riskten kaç nan politikalar uygulamaya devam etmifl bunun sonucu olarak da fonlar m z daha muhafazakar ürünlere yönlendirilmifltir y l nda Hazine Departman n n elinde bulundurdu u Eurobond portföyünün miktar yaklafl k 55,7 milyon ABD Dolar, getirisi ise ortalama %7,67 idi. Ayn portföyün 2004 y l ndaki miktar ise 42,3 milyon ABD Dolar, getirisi ise %8,72 olarak gerçekleflmiflti. Ayn zamanda Hazine Departman 2005 y l nda dövize endeksli Devlet tahvillerine de yat r m yapm flt r. Bu portföyün miktar 72,5 milyon ABD Dolar, y ll k getirisi ise %5,93 idi. Ayn portföyün bir önceki y l miktar 44,9 milyon ABD Dolar, getirisi ise %4,58 idi. Departman m z elindeki bu portföyden 2004 y l nda 4,3 milyon ABD Dolar faiz kazan rken 2005 y l nda bu kazanc m z 8,2 milyon ABD Dolar olmufltur. Hazine Departman n n 2004 ve 2005 y llar ndaki bankalararas ifllem hacimleri: Al nan Mevduat Verilen Mevduat Al nan Mevduat Verilen Mevduat YTL YTL YTL YTL USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR

12 B NGAZ, L BYA

13 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Türk ekonomisindeki olumlu gidiflata ba l olarak, Arap Türk Bankas pazarlama strateji ve takip aktivitelerine daha önem vermifl ve kredi portföyünü güvenilir, sayg n ve kredi verilebilme de eri yüksek firmalarla art rmay hedeflemifltir. Krediler 2005 y l içerisinde Arap Türk Bankas modern pazarlama tekniklerini ve araçlar n kullanmay sürdürerek ifl ve müflteri portföyünü art rmay hedeflemifltir. Arap Türk Bankas n n muhafazakar kulland r m politikas na paralel olarak, Kurumsal ve Bireysel Kredi Pazarlama Departman tüm aktivitelerini seçkin müflteriler ile sürdürmektedir. Müflteriler ile paket bazda çal flmay esas alarak, k sa vadeli ve kuvvetli teminata dayal bir müflteri portföyü oluflturmufltur. Arap Türk Bankas n n kredi enstrümanlar ndan baz lar Spot, Rotatif, Dövize Endeksli, Döviz Kredisi, Eximbank Kredileri ve Gayri Nakdi Kredilerdir. Geçen y lla karfl laflt rd m zda Nakit Krediler 2005 y l nda %23, Gayrinakdi Krediler ise %96 artm flt r. Tüm Kredi Portföyü göz önüne al nd nda ise 2005 y l ndaki art fl %71 dir. Türk ekonomisindeki olumlu gidiflata ba l olarak, Arap Türk Bankas pazarlama strateji ve takip aktivitelerine daha önem vermifl ve kredi portföyünü güvenilir, sayg n ve kredi verilebilme de eri yüksek firmalarla art rmay hedeflemifltir. ATB nin Kredi Portföyü YTL ABD Dolar YTL ABD Dolar Kredi Türü bin milyon bin milyon Nakdi Krediler , ,2 Gayrinakdi Krediler , ,8 Toplam Kredi Portföyü , ,0 Toplam Nakit Krediler/ Toplam Aktifler 23,9% 21,2% Döviz Nakit Krediler , ,0 YTL Nakit Krediler , ,2 Arap Türk Bankas, müflterilerine kredi limiti olufltururken muhafazakar bir politika izlemektedir. Genellikle Bankam z kendi sektöründe iyi konumda olan Türk firmalar n kredilendirmeye çal flmaktad r. lave olarak Arap Türk Bankas, Kuzey Afrika ve Orta Do u ile ifl yapan firmalarla çal flarak kuvvetli ba lar oluflturmufl ve önemli boyutta tecrübe kazanm flt r. Arap Türk Bankas 2006 y l nda da muhafazakar politikas n sürdürmeye ve likit kalarak uzun vadeli risk almamaya dikkat edecektir. Arap Türk Bankas Krediler Bölümü üç Departmandan oluflmaktad r; 1. Kurumsal ve Bireysel Pazarlama Departman Departman, yüksek bir ifl hacmi, pazar pay ve kâr elde etmek amac yla bankan n pazarlama stratejisinin oluflturulmas ve uygulanmas yla ilgilenir. Bahsedilen pazarlama stratejisi, hem ticari (kurumlar, tüzel kifliler) müflteriler hem de bireysel (tüketici) müflteriler için yap l r. 2. Kredi Tahsis ve Kulland r m Kontrol Departman Risk de erlendirme ifllemi, müflteri kredi taleplerini yeniden incelemek için Kredi De erlendirme Komitesine sunulmak üzere, ilgili tüm potansiyel risk faktörleri göz önüne al narak analiz edilmesi ve de erlendirilmesi hususunu içine almaktad r. Arap Türk Bankas, kurumsal müflterileri için kendi içerisinde oluflturulan Kredi Derecelendirme Modeli kullanmaktad r. Limit tahsis ifllemi ise kredi tekliflerinin Kredi De erlendirme Komitesi nce de erlendirilmesi neticesinde müflterilere kredi limiti tahsisinin sa lanmas d r. Limitler, Kredi De erlendirme Komitesi taraf ndan görüflülür ve tespit edilir, daha sonra Yönetim Kurulu nun onay na sunulur. 3. fiube Destek ve Kredi Takip Departman Departman, hukuki meseleler, kredi teknikleri, pazar bilgileri ve özellik arz eden (rutin d fl ) di er bankac l k ifllemleri gibi de iflik alanlarda ayr nt l teknik bilgi gerektiren konularla ilgili dan flmanl k hizmeti ve uzmanl k bilgisi deste i verir. Döviz Gayrinakdi Kr , ,2 YTL Gayrinakdi Kr , ,6 Toplam Döviz Kredileri , ,2 Toplam YTL Krediler , ,8

14 KUVEYT

15 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu Ticari aç dan bak ld nda, Arap Türk Bankas n n en yo un say da ticari ifllem gerçeklefltirdi i iki bölge Kuzey Afrika ve Ortado u dur. Kredi Pazarlama Pazarlama çal flmas, flubeler taraf ndan potansiyel müflteri ile yap lan ilk temasla bafllamaktad r. lk temas iki türlü olabilir; Potansiyel müflteri bankam za belirli bir istekle baflvurabilir ya da fiube Pazarlama Departman, bankan n pazarlama stratejilerinin dahilinde potansiyel müflterileri tespit ederek ziyarette bulunur. fiube Kredi Komitesi, firmay kredi için uygun bulmas halinde, ilgili firman n kredi teklifini haz rlar. Arap Türk Bankas n n tarihi itibariyle nakdi ve gayrinakdi kredilerinin (ihracat akreditifleri hariç) sektörel da l m afla da sunulmufltur; Arap Türk Bankas n n müflterilerinin ço unlu u iyi veya çok iyi firma kategorisine girmektedir. Arap Türk Bankas her finansal y lsonunda kanuni takipteki kredileri için %100 karfl l k ay rmaktad r y l nda da, Arap Türk Bankas olarak hedefimiz iyi ve sayg n müflterilerle kredi hacmimizi yükseltmektir. Kanuni Takipteki Krediler (bin YTL) Kanuni Takipteki Krediler Karfl l klar Kanuni Takipteki Krediler (Net) 0 6 Uluslararas Bankac l k Arap Türk Bankas n n D fl fller Departman, yabanc ülkelerde oldu u kadar yurtiçinde de çok iyi bir imaja sahiptir. Bu imaj sadece Bankam z n güçlü ortakl k yap s ndan Finans %35 nflaat - Taahhüt %18 Bankalar (kontr-garantiler) %15 G da %10 Ticaret %10 Petrol %3 Otomotiv %3 Kauçuk ve Plastik %3 Di er %3 %3 %3 %3 %3 %10 %10 %15 %18 %35 de il, ayn zamanda muhabir bankalarla kurulan uzun soluklu iyi iliflkiler sayesinde edinilmifltir. Uluslararas piyasalarda var olan kredibilitenin yard m yla, Banka müflterilerinin uluslararas ticaret ifllemleri için muhabir banka iliflkileriyle say s z alternatifler sunmaktad r. Arap Türk Bankas, Anti-Money Laundering ve Know-Your-Customer uygulamalar na uygun olarak çal flan ve yak n iliflkilerle giderek güçlenen global bir muhabir banka a na sahiptir y l içinde, sunulan bankac l k hizmetlerinin çeflitlendirilebilmesi için, muhabir bankalarla birçok karfl l kl ziyaret gerçeklefltirilmifltir. Kurumsal Kredi Derecelendirme Modeli ne ba l olarak Arap Türk Bankas n n müflterileri 5 gruba ayr lm flt r; Çok yi Firma yi Firma Vasat Firma Zay f Firma Çok Zay f Firma Ticari aç dan bak ld nda, Arap Türk Bankas n n en yo un say da ticari ifllem gerçeklefltirdi i iki bölge Kuzey Afrika ve Ortado u dur. Arap Türk Bankas, kuruldu undan beri bu bölgelerde faaliyet göstermektedir ve bölgelerin en büyük uluslararas banka ve finansal kurulufllar yla çok iyi koflullarla çal flmaktad r. Son zamanlarda, Arap Türk Bankas olarak Uzakdo u pazarlar nda da faaliyet göstermeye bafllam flt r. ATB, FitchRatings kuruluflundan alm fl oldu u kayda de er derecesi ile uluslararas ve yurtiçi piyasalardaki büyüme ve kârl l n onaylatm flt r.

16 CEZAY R, CEZAY R

17 2005 Y l Faaliyetleri arap türk bankas 2005 faaliyet raporu A&T Finansal Kiralama A.fi. nin 2005 sonuçlar, sektördeki etkin pozisyonunu, istikrarl ve sa lam finansal yap s n teyit etmektedir. A&T Finansal Kiralama A.fi. F DER üyesi olan A&T Finansal Kiralama A.fi., 1997 y l Temmuz ay nda Arap Türk Bankas A.fi nin %99,98 oran nda ifltiraki ile bir anonim flirket olarak kurulmufltur. fiirket, yat r m mallar n n finansal kiralama yoluyla finansman n sa lamaktad r. Bu kapsamda tafl t, makine, ekipman ve gayrimenkul al mlar ile ilgili talepleri karfl lamakta ve bu faaliyetlerini Finansal Kiralama Kanunu ve mevzuat na uygun olarak yürütmektedir. Performans De erlendirmesi A&T Finansal Kiralama A.fi. nin 2005 sonuçlar, sektördeki etkin pozisyonunu, istikrarl ve sa lam finansal yap s n teyit etmektedir. Portföy A&T Finansal Kiralama A.fi. gerek müflteri seçiminde, gerekse kiralanan ekipman n belirlenmesinde riski da tmaya özen göstermektedir. Bu kapsamda flirketin portföyü, ikinci el piyasas yüksek ekipmanlardan oluflmaktad r. fiirket portföyünün ikinci el piyasas olan ekipmanlardan oluflmas, firman n riskini azaltt gibi de er ve kârl l n artt r c bir rol oynamaktad r. Sabit K ymet Da l m Tablosu ( tarihi itibariyle) fiirketin toplam aktifleri bir önceki y la göre %19 büyüyerek 64,9 milyon YTL den 77,2 milyon YTL ye yükselmifltir. Faiz oranlar n n düflmesine ve leasing piyasas ndaki artan rekabete ra men 2005 y l nda oluflan 7,4 milyon YTL lik vergi öncesi kâr, yüksek kârl l n devam n sa layan baflar l bir yönetimi iflaret etmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmalara hizmet vermekte olan A&T Finansal Kiralama A.fi. iyi organize edilmifl stratejiler neticesinde pazar pay n art rmaktad r y l nda imzalanan yeni kontratlarla ifllem hacmi bir önceki y la oranla %37 artarak 46 milyon YTL ye ulaflm flt r. %31 Makine&Ekipman %25 Matbaa Makineleri %17 Kara Ulafl m Araçlar %14 nflaat Makineleri %10 Tekstil Makineleri %1 T bbi Cihazlar %1 Turizm Ekipmanlar %1 Bilgisayar&Elektronik Ekipmanlar %14 %17 %10 %1 %1 %1 %25 %31 Finansal Göstergeler (bin YTL) De iflim Toplam Aktifler Banka Mevduatlar (16) Finansal Kiralama Alacaklar K sa Vadeli Banka Kredileri Orta Vadeli Banka Kredileri Net Kâr Özkaynaklar A&T Finansal Kiralama A.fi., piyasadaki güçlü konumunu devam ettirmek için aktif kalitesi yüksek bir bilanço yap s n flirket politikas olarak benimsemifltir. Finansman A&T Finansal Kiralama A.fi.kuruluflundan bu yana birçok sayg n banka ve finans kurumu ile çal flmaktad r. fiirketin güçlü finansal yap s sayesinde teminat gereksinimi olmaks z n kaynak yarat labilmektedir. A&T Finansal Kiralama A.fi. güçlü finansal yap s sayesinde vadesi gelen kredi borçlar n zaman nda ödemekte ve yeni kredi limitleri bulmakta zorlanmamaktad r.

18 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Raporu a) Yönetim Kurulu 1) Yönetim Kurulu Baflkan : A. AYKUT DEM RAY Do um Tarihi : 1954 E itim : Orta Do u Teknik Üniversitesi - dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü fl Tecrübesi : 28 Kas m T. fl Bankas A.fi/ Genel Müdür Yard mc s. 31 Mart T. fl Bankas A.fi./ Bireysel Bankac l k Pazarlama Müdürü 2) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili : AL AMIN A. SHALLOUF Do um Tarihi : 1944 E itim : Lübnan Üniversitesi, ktisat Bölümü, fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank / Uluslararas fltirakler Departman /Müdür North Africa Commercial Bank, Beyrut - Lübnan/Genel Müdür

19 16 17 arap türk bankas 2005 faaliyet raporu 3) Üye, Genel Müdür: MOHAMED NAJIB HMIDA EL-JAMAL Do um Tarihi : 1952 E itim : Al Fateh Üniversitesi, Ticaret Fakültesi fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank/ Uluslararas Finans Departman Direktörü Arab Bank For Investment &Foreign Trade, Abu Dhabi/Uluslararas Finans Departman Direktörü 7) Üye : MUSTAFA RAJAB M. LAGILLI Do um Tarihi : 1955 E itim : Ibn Rushd Islamic Üniversitesi, dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank/ Müdür Yard mc s Shari Trade Bank/ Bankac l k fllemleri Müdürü 4) Üye : KHALED M. N. M. AL-HERSHANI Do um Tarihi : 1960 E itim : Kuveyt Üniversitesi, dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü fl Tecrübesi : Kuwait Investment Company Avrupa Yat r m Departman / Yat r m Müdürü sviçre Kaynak Portföyü dari Yönetim Ofisi/ Yat r m Müdürü 5) Üye : Dr. AISHA SALEM ELHAJI Do um Tarihi : 1961 E itim : Northern Arizona Üniversitesi, ABD - fl daresi letiflim Yönetimi Maastricht flletme Okulu, Hollanda - Uluslararas fl daresi Mast r Sofya Üniversitesi - Makro Ekonomi Doktoras fl Tecrübesi : Libyan Arab Foreign Bank/Araflt rma Departman Müdürü Tripoli Üniversitesi Ö retim Görevlisi Libyan Arab Foreign Bank/Hukuk Araflt rmalar Bölüm Baflkan Araflt rma Uzman 6) Üye : AT LLA ÇET NER Do um Tarihi : 1953 E itim : ktisadi Ticari Bilimler Akademisi, Ankara - Finans ve ktisat fl Tecrübesi : Ziraat Bank International AG, Frankfurt-Almanya/ Genel Müdür Ziraat Bankas /D fl fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s 8) Üye : MEHMET N. ERTEN Do um Tarihi : 1951 E itim : stanbul Üniversitesi, flletme Fakültesi Finans Bölümü fl Tecrübesi : Tekfenbank A.fi/Genel Müdür Toros Gübre ve Kimya Endüstri A.fi./ Finansman Yat r mlar Genel Müdür Yard mc s 9) Üye : ÖMER ÇELEB Do um Tarihi : 1959 E itim : Orta Do u Teknik Üniversitesi - dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Exeter Üniversitesi - fl Finansman Mast r fl Tecrübesi : Türkiye fl Bankas A.fi./ Bireysel Krediler Müdürü Türkiye fl Bankas A.fi./ ktisadi Araflt rmalar Müdürü 10) Üye : SHAREF SAID SHALABI Do um Tarihi : 1952 E itim : Africa Üniversitesi, Muhasebe Bölümü fl Tecrübesi : UBAF Hong Kong /Yönetim Kurulu Üyesi Libyan Arab Foreign Bank/ Kambiyo Departman Müdür Vekili 11) Üye : MOHAMED BENHALIMA Do um Tarihi : 1938 E itim : Cezayir Üniversitesi, Hukuk Bölümü fl Tecrübesi : Housing Bank for Trade & Finance, Cezayir/Yönetim Kurulu Baflkan Banque Extérieure d Algér, Cezayir/ Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür 12) Yönetim Kurulu Sekreteri : B GE SALTIK

20 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Raporu b) Üst Yönetim MOHAMED NAJIB HMIDA EL-JAMAL Unvan : Genel Müdür MEHMET O UZ TEOMAN Unvan : Genel Müdür Yard mc s Hazine ve Sermaye Piyasalar Müdürlü ü (Front ve Back Ofis), D fl fller Müdürlü ü, Bankac l k Hizmetleri ve Mevzuat Müdürlü ü, Organizasyon ve Metod Müdürlü ü, Bilgi Teknolojileri Müdürlü ü. Do um Tarihi : 1952 E itim : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü Deneyim : Alternatif Bank/ Genel Müdür Yard mc s State Bank of Westchester, New York-ABD/ Baflkan Yard mc s NUR GÜZVEL Unvan : Genel Müdür Yard mc s Bütçe, Raporlama ve Muhasebe Müdürlü ü Do um Tarihi : 1955 E itim : Bo aziçi Üniversitesi / flletme Deneyim : Kentbank, Koordinatör/ ç Denetim, Finansal Kontrol, Planlama ve Muhasebe Müdürlü ü Interbank, Müdür / Finansal Kontrol ve Muhasebe Müdürlü ü KHALIFA M. ZRIG Unvan : Genel Müdür Yard mc s Do um Tarihi : 1953 E itim Deneyim c) Denetçiler Ad Soyad Görevi Do um Tarihi : 1963 E itim fl Tecrübesi Bankac l k Tecrübesi Ad Soyad Görevi Do um Tarihi : 1967 E itim fl Tecrübesi Bankac l k Tecrübesi Krediler Bölümü, stihbarat ve Mali Analiz Müdürlü ü, stanbul Merkez, Kozyata ve Ankara fiubeleri : Garyouns Üniversitesi, Benghazi/ Libya Ekonomi ve Ticaret Fakültesi - Muhasebe Bölümü : Libyan Arab Foreign Bank/Krediler Departman - Müdür Vekili Arap Türk Bankas A.fi. : MEHMET SEV ND K : Denetçi : Gazi Üniversitesi, ktisat Bölümü : T.C. Ziraat Bankas A.fi./ Güvenevler fiubesi Müdürü T.C. Ziraat Bankas A.fi./ D fl Raporlama Bölüm Baflkan : 18 y l : MEHMET KARAKILIÇ : Denetçi : Orta Do u Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü : T. fl Bankas A.fi./ Hazine Grup Müdürü T. fl Bankas A.fi./ Hazine Müdür Yard mc s : 16 y l Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler, bir mazeretleri olmad kça tüm toplant lara kat l rlar.

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU BU RAPORUN Ç NDE 2 KURUMSAL PROF L 3 BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER 4 YÖNET M KURULU NDAN 7 YÖNET M KURULU 8 ÜST YÖNET M 10 H ZMET VE ÜRÜNLER M Z 13 ÇALIKBANK TA 2005 YILI 20 ÇALIK

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı