T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...75 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR...130

8 700 SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...154

9 000 GENEL KONULAR Tavukçuo lu, Cengiz - H. Nejat Bas m. Kurumsal maj n Sanal Cantek, Funda fienol. Okurunun Gazetesi/Gazetesinin Okuru: Hürriyet Gazetesinin Yorum Sayfas Üzerine. Toplum ve Bilim (109) 2007, ss. ng. özet SA , 000 Ortama Yans mas Aç s ndan Alexa Verileri ile Türk Silahl Kuvvetleri Web Sitelerinin Analizi. Savunma Bilimleri Dergisi 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) 000 (4) Ertek, Mustafa. Ulusal Enterik Yeflilçimen, Kemal. Bilim Savafl. Patojenler Laboratuvar Sürveyans Jeopolitik 6(40) , ss. (UEPLA) Türk Hijyen ve Deneysel 2002 SB 120 Biyoloji Dergisi 64(2/Ek: 000, 500 Epidemiyoloji Raporu-2) 2007, 1-3. ss SA , 000 (2) Evcio lu, Kemal. Bilgi Savafl na Karfl Koymak. Jeopolitik 6(40) , ss SB K l ç, Erol. Antalya'daki Befl Y ld zl Turistik Otellerde Plastik Sanat Uygulamalar na liflkin Bir Anket Çal flmas ve Sonuçlar. Sanat Dergisi (11) 2007, ss. ng. özet SB , (3) Koç, Emel. Teknoloji ve nsan. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Naralan, Abdullah. Türkiye'de Belediyelerin Resmi nternet Sitesi Sahipli i ile Geliflmifllik Aras ndaki liflki. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) stanbul (Kent) Müzesi Projesi ve Darphane-i Amire. Derleyen: N. Müge Cengizkan, Mimarl k (335) , ss SB (2) Kahraman, Cengiz. Atatürk Kültür Merkei'nin Hikayesi... Finans Dünyas (209) , ss SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Bulut, Arslan. Irak Savafl m Medya Savafl m? Jeopolitik 6(40) , ss SB , (1) Cantek, Funda fienol. Okurunun Gazetesi/Gazetesinin Okuru: Hürriyet Gazetesinin Yorum Sayfas Üzerine.

10 Toplum ve Bilim (109) 2007, ss. ng. özet SA , (2) Kara, Muzaffer Ayhan. 'Türk' Medyas : Türkiye için mi, Bat için mi? Jeopolitik 6(40) , ss SB (3) Tansi, Deniz. Medya: Küresel Kontrgerilla'n n Psikolojik Savafl Arac. Jeopolitik 6(40) , ss SB SB , 900, FELSEFE VE PS KOLOJ 2001 SA (1) 190, 110 Bravo, Ifl l Bayar. Viyana Çevresi'nin Bilim Tasar m. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Bravo, Ifl l Bayar. Viyana Çevresi'nin Bilim Tasar m. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 110 Görgün, Tahsin. Tarih ve Toplum Araflt rmalar nda Bir Yöntem Kayna Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er- Râz'î Ekolü ve bn Haldûn. slâm Araflt rmalar Dergisi (17) 2007, ss. ng. özet. Taflk n, Ali. Malebranche' n Felsefesinde Epistemolojik Sorunlar. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 100 (2) 120 (1) Çoban, Aykut. nsan Haklar Gülcan, Nur Yeliz. Rawls' n Do ruluk Ba lam nda Embriyonun Moral Olarak Adalet Teorisi. Kayg (8) Statüsü. Toplum ve Bilim (109) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 2007, ss. ng. özet SA SA , , (2) 100 (3) Kabaday, Talip. W. V. O. Quine's Erdem, H. Haluk. Jaspers' Naturalistic Approach to Weltphilosophie und Ihre Bedeutung Epistemology. Uluda Üniversitesi für die Universale Kommunikation. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Kayg (8) 2007, ss. Türkçe Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ve Alm. özet SA ss. ng. ve Türkçe özet SA , 190 2

11 Topakkaya, Arslan. Nikolas Von ss. Türkçe ve ng. özet. Kues'ta Negatif Teoloji. Bilimname (9) 2005, ss. Türkçe özet SA , SA , (1) 120 (3) Kuruo lu, Murat - Yeflim Kuruo lu. Yald r, Hülya. The Cartesian Man; The Hybrid Entity Emerging from an Intimate Unification of the Mind and Body. Kayg (8) 2007, ss. fl Yaflam nda Performans Etkileyen Psikolojik Faktörler ve fle Yönelik Motivasyon (Güdüleme) Süreci. Yap Dünyas (134) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SB , , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) 1964 SB 152 E ri, Sadettin. Meyvelerin Dilinden 300, 150 Niyet ve flaretler. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR Üniversite Ö rencilerindeki yimserlik Düzeyi ve Aile fllevleri Aras ndaki liflki. Ça dafl E itim 32(342) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370, PS KOLOJ Ebeveyne Ba lanma Düzeyine ve Anne Baban n Boflanma/Birliktelik Durumuna Göre Çocuklarda Evlilik Çat flmas n Alg lama Biçimleri. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (23) , 3 Küey, Ayça Gürdal. Newyork, Paris, stanbul: Hastal klar Kent Seçer mi? Varl k 74(1196) , ss. 150 (2) Ö üt, Hande. Bir Kad n Protestosu: Histeri. Varl k 74(1196) , ss SB (3) Parman, Talat. Hangisi Yeni? Varl k 74(1196) , ss SB (4) Sunat, Halûk. Ey Ruh, Nereye? Varl k 74(1196) , ss SB (5) Sunat, Halûk. mgenin T ls ml Rüzgâr [Kitap Tan tma] Tan tan: Canan Kurukahveci, Varl k 74(1196) , ss SB , 800

12 150 (6) 170 (3) Topbafl, Eriman. Belleklerimiz ve Tekerek, smet. Aristoteles'te Etik. Beynimiz. Kar nca 72(845) , Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ss SB 50 ve ng. özet SA , 180 Tutal, Nilgün. Ça m z Bizi Niye Hasta Eder? Varl k 74(1196) , 3-8. ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) 2001 SA 30 Ayd n, Erdem. Bilim, Araflt rma ve 190, 170, 320 Etik. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 64(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Bal kç o lu, Betül - Korhan Karacao lu. Sosyal Bir Ürün Olarak Topluma Pazarlanan Hay rseverlik: Stratejik Hay rseverlik. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Do an, Enfel. K nal zade Ali Efendi'nin Hayat, Eserleri ve Türkçe Kaleme Al nm fl lk Ahlâk Kitab : Ahlâk- Alâî. Türk Dünyas Araflt rmalar (168) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, (4) Ürek, Ogün. Kant'ta Etik De erler Olarak Özgürlük ve Sayg. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190 Ürek, Ogün. Kant'ta nsana Sayg Duyma E itimi. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Ako lu, Muharrem. Endülüslü Sufi Muhammed b. Meserre'nin Mu'tezile'ye Nispeti Meselsi. Bilimname (9) 2005, ss SA , 920 Altuntafl, Halil. Mevlânâ'y Tan mlamak. Diyanet (197) , ss SC 6 297, 180 Tekerek, smet. Aristoteles'te Etik. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 Türker, Ömer. lâhî Fiillerin Nedenlili i Sorunu: Gazzâlî'nin Meseleye Yaklafl m ve Katk s. slâm

13 Araflt rmalar Dergisi (17) 2007, ss. ng. özet SB , MODERN BATI FELSEFES et Principiis, (Von der form der Sinnen-und Verstandeswelt und Ihren Gründen)] Adl Eserinde Zaman Kavram 'n n Analizi. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve Alm. özet SA Gülcan, Nur Yeliz. Rawls' n Do ruluk Olarak Adalet Teorisi. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190 Kabaday, Talip. W. V. O. Quine's Naturalistic Approach to Epistemology. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , 170, 320 Ürek, Ogün. Kant'ta Etik De erler Olarak Özgürlük ve Sayg. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Ürek, Ogün. Kant'ta nsana Sayg Duyma E itimi. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Tafldelen, Demet Kurto lu. Dilthey' n nsani/tinsel Dünyada Shakespeare'i Konumland rmas ve Unutulan Tarihselli i Oluflturma Çabas na Bir Örnek Olarak Macbeth. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Taflk n, Ali. Malebranche' n Felsefesinde Epistemolojik Sorunlar. Kayg (8) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Toprakkaya, Arslan. I. Kant' n "Akli ve Alg sal Dünyan n Formlar ve Temelleri Üzerine" [De Mundi Sensebilis Atque Intelligibilis Forma Yald r, Hülya. The Cartesian Man; The Hybrid Entity Emerging from an Intimate Unification of the Mind and Body. Kayg (8) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , D N 200 (1) Güngör, Harun. Türk Dünyas nda Yeni Dini Araflt rmalar Üzerine Düflünceler. Bilimname (9) 2005, ss SA (2) Topakkaya, Arslan. Nikolas Von Kues'ta Negatif Teoloji. Bilimname 5

14 (9) 2005, ss. Türkçe özet SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) 1969 SC 6 Bayzan, Ali R za. "Misyonerlik" 297, 180 Konusunda Yeni Bir Paradigma Denemesi (73) , ss SB (2) Alt ntafl, Ramazan. Eva'dan Havva'ya. Diyanet (197) , ss SC 6 297, (3) Altuntafl, Halil. Mevlânâ'y Tan mlamak. Diyanet (197) , ss. 297 (4) Arpagufl, Sâfi. Din Hizmetlerinde Mevlânâ Yaklafl m Gönül Dili. Diyanet (197) , ss SC HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (5) Ayd n, M. fievki. Yaz Kur'an Kursu 290 (1) Macit, Nadim. Dinleraras Diyalog Aç k Misyonerlikten Daha Tehlikelidir [Söylefli] 2023 (73) , ss SB Sezen, Yümni. lifltirilmifl slâmc lar n Diyalog Misyonu [Söylefli] 2023 (73) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Mekân Olarak Cami. Diyanet (197) , ss SC Burkovik, Y ld z. Elif Cüzüm ve Elifba Hocam [Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canbolat, Diyanet (197) , ss SC 6 300, 297 Do an, Enfel. K nal zade Ali Efendi'nin Hayat, Eserleri ve Türkçe Kaleme Al nm fl lk Ahlâk Kitab : Ahlâk- Alâî. Türk Dünyas Araflt rmalar (168) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, (1) Akar, Muhlis. Kontrolsüz H rs n nsan liflkilerine Olumsuz Etkileri. Diyanet (197) , ss SC (6) Duman, M. Zeki. Kur'an'da Müteflabihât. Bilimname (9) 2005, ss SA

15 297 (7) 297 (14) Duman, M. Zeki. Müteflabihât n Te'vili. Bilimname (9) 2005, ss SA (8) Gürler, sa. Eyüp'te Bir Kalenderhane. Diyanet (197) , ss SC (9) Kara, hsan. Mevlânâ'n n Bak fl Aç s yla Hayat ve nsan. Diyanet (197) , ss SC (10) Karadafl, Ca fer. Endülüs'ten Bir Arif Kifli Muhyiddin bn Arabî. Diyanet (197) , ss SC 6 297, 920 Mir, Mustans r. Farâhî ve Islâhî'ye Göre Tahrim 64/4. Ayetinin Yorumu: (Fe qad sa at qulûbükümâ) Çeviren: Yavuz F rat, Bilimname (9) 2005, ss SA (15) Murad, Hasan Kas m. Ömer B. Abdülaziz'in Kaderiyye'ye Karfl Resâlesinde Sünnet ve Hadis. Çeviren: Süleyman Do anay, Bilimname (9) 2005, ss SA (16) Nizamo lu, R dvan. slâm ve Düflünceyi fade Özgürlü ü. Diyanet (197) , ss SC (11) Karagöz, smail. yi nsan Kimseyi Rencide Etmez. Diyanet (197) , ss SC (12) Karaman, Fikret. Mevlânâ'n n Tebli, rflad ve letiflim Dili. Diyanet (197) , 5-8. ss SC (13) Kasapo lu, Abdurrahman. Kur'an'da Terapötik Boflanma. Bilimname (9) 2005, ss SA (17) Onaran, Mustafa fierif. 800 Y ll k Bir An t: Mevlana. Varl k 74(1196) , ss SB , (18) Özbu day, fiükrü. Mevlânâ'ya Göre Hayat n Anlam. Diyanet (197) , ss SC (19) Özkorkut, Nevin Ünal. slam Ceza Hukukunda Kad n. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 56(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 7

16 297 (20) (197) , ss. Sezen, Yümni. lifltirilmifl slâmc lar n Diyalog Misyonu [Söylefli] 1969 SC (73) , ss SB , TOPLUM B L MLER 297 (21) 300 (1) fiensoy, Sedat. Hatîb el-kazvînî'de Fesâhat ve Belâgat Kavramlar. slâm Araflt rmalar Dergisi (17) 2007, ss. ng. özet SB (22) Tu, Baflak. Tarihçi ve Feminist Olarak slâm Hukukunu Okumak [Judith Tucker'in "In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine" Adl Eseri Üzerine] Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (245) 2007, ss SB Adak, Hülya. "Ötekilefltiremedi imiz Kendimizin Keflfi" 20. Yüzy l Otobiyografik Anlat lar ve Ermeni Tehciri. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (245) 2007, ss SB , (2) Akal n, Ayfle. Duygulan m ve Duygulan msal Emek Üzerine Notlar. Birikim (217) , ss SB , 330 Akbafl, Bahattin. 19 May s ve Gençlik. Diyanet (197) , ss SC , (23) Akpolat, Y ld z. Devrimcilikten Türker, Ömer. lâhî Fiillerin Muhafazakârl a, Ütopyadan Nedenlili i Sorunu: Gazzâlî'nin deolojiye. Muhafazakâr Düflünce Meseleye Yaklafl m ve Katk s. slâm 3(12) 2007, ss. Türkçe Araflt rmalar Dergisi (17) 2007, ve ng. özet ss. ng. özet SA SB , , (3) 297 (24) Ünal,. Hakk. ki Cihan n mar. Diyanet (197) , ss SC Akter, Ahmet. Anadolu'dan New York'a: Ermenilerin Amerika'ya Göçü (73) , ss SB (25) Y lmaz, Ömer. Mevlânâ ve Magazinlefltirilmesi Sorunu. Diyanet 300 (4) Arslan, smail. XIX. Yüzy lda Osmanl mparatorlu u'nda mamlar, Muhtarlar ve Köylüler: Bal kesir Örne i. Uluda Üniversitesi Fen- 8

17 Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Atan, Yaflar. Toro'nun Tetikledi i Direnifl Destanlar. Evrensel Kültür (185) , ss SB (6) At lgan, Saniye. Evden çeri Bir Ev: Ev-Eksenli Üretim ve Kad n Eme i. Birikim (217) , ss SB , (7) Avc, Yasemin. Osmanl Devleti'nde Tanzimat Döneminde "Otoriter Modernleflme" ve Kad n n Özgürleflmesi Meselesi. OTAM (21) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 300, , (8) Bak r, Onur. Teoman' Sokak Çocuklar ndan Kim Kurtaracak? Evrensel Kültür (185) , ss SB , SB (9) Baflaran, fierife. Küresel Gündem Maddesi Olarak klimsel De iflim ve Beklentiler. Stratejik Analiz (85) , ss SB SB (10) 320, 300 Bele, Tansu. Türk Kad n nda Kimlik Sorunu. Türk Dili Dergisi 20(120) , ss SA (11) Beyhan, Burak. Yeni Büyüme Kuram 'n n Politika Ç karsamalar Üzerine: Yenili in Birikimli Özelli i. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 62(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA B çk, Do an. Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Burkovik, Y ld z. Elif Cüzüm ve Elifba Hocam [Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canbolat, Diyanet (197) , ss. 300 (13) Cang zbay, Kadir. Toplumsal De iflme ve Modernleflme Kavramlar Üzerinden Bir ki Mütalaa. Türk Yurdu 27(237) , ss. Çayc, Sadi. BM Güvenlik Konseyi'nin Terörle Mücadeleye liflkin Kararlar. Stratejik Analiz 6(69) , ss. 300 (14) Çelebi, Ercan. Rumlar n Anadolu'dan Ayr l fl ve Firarî Rumlar Meselesi. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar

18 Dergisi 3(5) 2007, ss. 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 390, 410 Çolak, Y lmaz. Türk Devrimi, Devlet Gambetti, Zeynep. Vinç Giriflimleri, ve Kültür. Muhafazakâr Düflünce Neo-Liberalizm ve Güvenlik Devleti. 3(12) 2007, ss. Türkçe ve ng. Toplum ve Bilim (109) 2007, özet ss. ng. özet SA SA , , (15) 300 (18) Demirtafl, Bar fl. Jön Türkler Gizir, S d ka. Üniversitelerde Örgüt Ba lam nda Osmanl 'da Bat l laflma Kültürü ve Örgüt- çi letiflim Üzerine Hareketleri. Uluda Üniversitesi Bir Derleme Çal flmas. E itim Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Yönetimi 13(50) 2007, ss. Bilimler Dergisi 13(13) 2007, Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 320, , 370 Do aner, Gülbahtiyar - Arzu Y ld z - Ferda Azizo lu. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsünde Okuyan K z Ö rencilerinin K zl k Zar Hakk ndaki Görüfl ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Sa l k ve Toplum 17(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 186, (16) Dündar, Fuat. ttihat ve Terakki'nin Göç ve skân Politikas ( ) Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (245) 2007, ss SB , Erkmen, Serhat. Irak Nereye? Stratejik Analiz 6(69) , ss SB , 300, (17) Ersoy, Ruhi. Kad n Kamlar'dan Göçerevli Türkmenler'de "Ebelik" Kurumu'na Dönüflüm. Türkbilig (13) 10 Görgülü, Tülin - Kunter Manisa - Bora Yerliyurt. Küreselleflen Türkiye'de kinci Konutlar. Mimarl k & Dekorasyon (164) , ss SB , (19) Görgün, Tahsin. Tarih ve Toplum Araflt rmalar nda Bir Yöntem Kayna Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er- Râz'î Ekolü ve bn Haldûn. slâm Araflt rmalar Dergisi (17) 2007, ss. ng. özet SB , 900, (20) Gümüfl, Korhan. Kimlik ve Mimarl k. Mimar.ist 7(23) , ss. ng. özet 2001 SB , (21) Hafllak, rfan. Devrim ve De iflimi Anlamaya Yönelik Bir Yöntem: Tarihsel Sosyoloji. Muhafazakâr Düflünce 3(12) 2007,

19 ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) Hürmüzlü, Erflat. Kerkük'ün Türkmen Kimli i. Global Strateji 3(9/Özel say : Irak Türkmenleri) 2007, ss SA , 320, (23) stanbul'da Konut Alanlar nda Yaflam Kalitesinin Ölçülmesi. Mimarl k (335) , ss SB , (24) 1990 SB 296 Kabacal, Alpay. Kültür Sorunlar 700, 300 Üzerine [Söylefli] Söylefli: Y ld z C b ro lu, Evrensel Kültür (185) , ss SB (25) 1964 SB 152 Kamusal Alan, Kamu Yap lar. 300, 150 Mimar.ist 7(23) , ss. ng. özet 2001 SB , (26) Kara, Adem. Amerika'ya Osmanl Göçleri ve Devletin Ald Tedbirler. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(33) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Kartal, Zihni. GSM Teknolojisi Hangi Aflamay Yaflamakta? Vergi Dünyas 26(309) , ss SA , Kocao lu, Bünyamin. Ulus-Devletin nflas Sürecinde Bir Türk(çe)lefltirme Politikas : "CHP Hars Komitalar " ( ) Muhafazakâr Düflünce 3(12) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Koç, Gülçin Tunal. "Sözüm Bu ki Gözüm el-vefâ ve Tam Vefâ" Müneccim Sadullah el-ankaravî'nin Kaleminden 19. Yüzy l Ankara's nda Hizmetkârlar. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (245) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300, 810 Kurt, Efe Korkut. Neden Y kmak stiyorlar. Mimarl k & Dekorasyon (164) , ss. 300 (27) Küey, Ayça Gürdal. Newyork, Paris, stanbul: Hastal klar Kent Seçer mi? Varl k 74(1196) , ss. Maksudyan, Nazan. Türklü ün Hazineleri ve Mimar Sinan: Kafataslar, Kemikler, Mezarl klar. Arredamento Mimarl k (202) , ss SB 5 570, 300, (28) Marans, Robert. Kentsel Yaflam Kalitesinin Ölçülmesi. Çeviren: Handan Dülger Türko lu, Mimarl k (335) , ss SB , (29) Mazumdar, Sanjoy. Kentsel Yaflam Kalitesi ve Yer Duygusu. Çeviren:

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı