T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 05.03.2013"

Transkript

1 T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/3676 Karar No: 2013/5247 Karar Tarihi: ALACAK DAVASI - DOSYA MASRAFININ İADESİ İSTEMİ - HERHANGİ BİR HİZMET KARŞILIĞI OLMAKSIZIN ERKEN KAPAMA ÜCRETİ ADI ALTINDA ÜCRET ALINMASININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLDUĞU - ALINAN ÜCRETİN TÜKETİCİYE İADESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN ONANDIĞI ÖZET: Tüketiciden tahsil edilen kapama ücretinin herhangi bir hizmet karşılığı olarak tahakkuk ettirilmediği, kredi sözleşmesinde kararlaştırılan faiz oranının, düşük faiz oranı üzerinden uyarlanması işleminin, bankaya herhangi bir maliyetinin bulunmadığı, ödeme planının değiştirilmesi sırasında herhangi bir zorunlu masrafta bulunulmadığı, bu hali ile ödeme plan değişiklik ücreti alınması işlemi ticari ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı olduğu, banka tarafından yapılan işlemin, kredi ilişkisinin düşük faiz oranı üzerinden devam ettirilmesinden ibaret olduğu, sözü geçen işlem bakımından ücret alınacağı hususunda tüketiciyi bağlayıcı nitelikte herhangi bir yasal mevzuat da bulunmadığı, bankanın erken kapama ücreti alınacağına ilişkin yönetimsel kararının da yukarıda açıklandığı şekilde tek taraflı olarak kararlaştırılıp tüketiciyle müzakere edilmeden tüketiciye dayatılan haksız şart niteliğinde olduğu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine ve onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağının> düzenlendiği, bu maddenin normunun kamu düzeninden oluşu nedeni ile derhal uygulanacağı, dolayısıyla herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın erken kapama ücreti adı altında ücret alınmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğu, geçerli olmadığı, alınan ücretin tüketiciye iadesi gerektiğine karar verilmiş olması isabetlidir. (4077 S. K. m. 6, 10/B) (818 S. K. m. 11, 20) (6098 S. K. m. 12, 25, 27) (6101 S. K. m. 7) (Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 6) Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin tekdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 269,70 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, HUMK.nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, gününde oybirliği ile karar verildi. NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 5

2 T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/3676 Karar No: 2013/5247 Karar Tarihi: CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2012/383 KARAR NO : 2012/430 DAVA: Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan DAVA TARİHİ: KARAR TARİHİ: Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; sözleşme şartlarının müzakere edilmemesi nedeni ile dosya masrafı ve erken kapama ücretinin alınmasının haksız şart niteliğinde bulunduğunu belirterek alınan dosya masrafının iadesine karar verilmesi talebinde bulunmuştur. Davalı vekili dilekçesinde özetle; dosya masrafı alınmasına ilişkin işlemin taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine, banka prosedürüne ve Merkez Bankasınca düzenlenen masraf ve komisyon listesine uygun olduğu ile masraf tahsilinin tüketicinin bilgisi dahilinde yapıldığını belirterek davanın reddini talep etmiştir. Tüm dosya kapsamıyla; taraflar arasında konut kredisine ilişkin sözleşme akdedildiği, iş bu anlaşmaya istinaden tüketiciden dosya masrafı ve kredinin yapılandırılması sonrasında da erken kapama ücreti alındığı, alınan dosya masrafı ve erken kapama ücreti tutarının taraflar arasında ihtilaflı olmadığı, sözleşme metninde vergi ve masrafların tüketiciye ait olacağı hususunun kararlaştırıldığı, Tüketici Kanununun 10/B maddesinin 1. ve 3. fıkralarının "Konut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşme geçersizdir. Konut finansmanı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen şartlar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.? şeklinde düzenlendiği, bu madde normuna göre sözleşme öncesi bilgilendirme formunun kredinin akdedilmesinden önce usulüne uygun bir şekilde düzenlenerek tüketiciye en az bir gün önce verilip sonrasında kredi Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 / 5

3 T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/3676 Karar No: 2013/5247 Karar Tarihi: sözleşmesinin düzenlenmesi gerektiği, bu prosedüre uygun olarak akdedilmeyen sözleşmelerin geçersiz addedildiği, madde normunda öngörülen şeklin nitelikli geçerlilik şekli olduğu, tüketiciye verilen sözleşme öncesi bilgilendirme formunun, matbu olarak düzenlenip krediye ilişkin herhangi bir bilgiyi içermediği, alınacak dosya masraf tutarının yazılı olmadığı, bu itibarla sözleşmenin bu hali ile Tüketici Kanunun 10/B maddesine aykırı olarak düzenlendiği, geçerlilik şekline aykırı olarak düzenlenen sözleşmedeki tüketici aleyhine öngörülen hükümlerin BK'nun 11. (YBK 12.madde) maddesi gereğince geçersiz olup tüketiciyi bağlayıcı nitelikte bulunmadığı, diğer yandan dosya masrafı alınmasına ilişkin şartın taraflarca müzakere edilmediği, 4077 sayılı yasanın 6. Maddesinde öngörülen; "Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır" şeklindeki madde normu gereğince tüketiciye fazladan yükümlülük getiren, hukuki durumunu ağırlaştıran ve tüketiciye tek taraflı olarak dayatılmış nitelikteki dosya masrafı alınmasına ilişkin sözleşme şartının, müzakere edilmediğinden dolayı haksız şart niteliğinde olduğu, dosya masrafı alınacağına ilişkin şartın, taraflarca müzakere edilerek kararlaştırıldığı hususunun, banka tarafından ispatlanamadığı gibi dosya masrafı tutarının sözleşmede açıkça belli edilmemiş olmasının, sözü geçen sözleşme şartının müzakere edilmediğini göstermekte olduğu, bu itibarla haksız şarta dayalı olarak tahsil edilen paranın iadesi gerektiği, bir an için dosya masrafı alınmasına ilişkin sözleşme şartının taraflar arasında müzakere edildiği kabul edilse dahi, bankanın kullandırdığı krediyi faizi ile birlikte belli bir vade sonunda geri alacağı, bu şekilde kullandırdığı kredi karşılığında kazanç ve kar sağladığı, kredinin tahsisi için dosya masrafı alınmasını gerektiren her hangi bir zorunlu masraf yapılmadığı, banka tarafından kredinin tahsisi için kredinin maliyetine dahil olmayan bir kısım zorunlu masrafların yapıldığı ve bunun karşılığında dosya masrafı adı altında ücret alındığı olgusunun ispatlanamadığı, zorunlu masraf adı altında banka personel giderleri vesair şeklinde kredinin maliyetine dahil olan unsurların ileri sürüldüğü, ancak maliyete dahil olan unsurların kredi faiz oranına dahil olduğu ve kredinin, kararlaştırılan faiz oranı üzerinden satılmış olduğundan dolayı ancak maliyet dışı unsurların" tüketiciye yansıtılıp tüketiciden talep edilebileceği, yukarıda açıklandığı üzere tüketiciye yansıtılabilecek ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti vesair şeklinde herhangi bir masraf yapıldığının ispatlanamadığı, bu itibarla karşılıksız bir şekilde herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın dosya masrafı alınmasının, ticari ahlak ve "iyiniyet kurallarına aykırı olduğu? ticari ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı sözleşmelerin, BK'nun 20 (YBK 27. Madde) maddesi gereğince batıl olduğu, yine 6098 sayılı BK'nun 25. maddesindeki "genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine ve onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağı" şeklindeki madde normu yönünden de dürüstlük kuralına aykırı olarak tüketicinin aleyhine olan ve durumunu ağırlaştıran her hangi bir hizmet karşılığı olmaksızın dosya masrafı alınmasına ilişkin sözleşme şartının, geçersiz olduğu, giderek, bu yönden de alınan ücretin tüketiciye iadesi gerektiği; Refinansman/Erken kapama ücreti yönünden yapılan değerlendirmede ise; Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı, zira sözü geçen yönetmeliğin 6. Maddesinde yeniden finansman amacı ile konut finansmanı sözleşmesinde yapılan Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 3 / 5

4 T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/3676 Karar No: 2013/5247 Karar Tarihi: değişikliklerin, tüketiciye ne şekilde yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilginin tüketiciye yazılı olarak verileceğinin düzenleme altına alındığı, sözleşmenin yeniden yapılandırılması sonrasında tüketicinin bu işlemden dolayı ne şekilde bir yarar sağladığı, faiz oranının indirilmesinin, alınan dosya masrafı ile birlikte tüketiciye toplam maliyetinin ne kadar olduğu, yapılan işlemin tüketicinin leh ve aleyhinde doğurduğu sonuçlarının nelerden ibaret olduğu, ezcümle faiz indirimine gidilmesinin tüketiciyi ne şekilde yansıdığı hususunda ayrıntılı bilgilendirme yapılmadığı, bu itibarla usulüne uygun bir şekilde bilgilendirme yapılmamasının dosya masrafı alınmasına ilişkin işlemi geçersiz kıldığı, zira bilgilendirme yapılması olgusunun geçerlilik şekli olarak düzenlendiği, diğer yandan kredi sözleşmesinde kararlaştırılan faiz oranının indirilmesinin tarafların icap ve kabulü çerçevesinde gerçekleştirilen sözleşmenin yeniden uyarlanması halinden başka bir şey olmadığı, kredi ilişkisinin ödeme suretiyle sonlandırılması halinin mevcut olmadığı, taraflar arasındaki kredi ilişkisinin, kararlaştırılan düşük faiz oranı üzerinden devam ettiği, bu nedenle kredi ilişkisinin ödeme suretiyle sona ermesi halinde hayatiyet kazanacak olan erken kapama ücretinin somut olayda uygulama yeri bulmadığı, yine tüketiciden tahsil edilen erken kapama ücretinin herhangi bir hizmet karşılığı olarak tahakkuk ettirilmediği, kredi sözleşmesinde kararlaştırılan faiz oranının, düşük faiz oranı üzerinden uyarlanması işleminin, bankaya herhangi bir maliyetinin bulunmadığı, ödeme planının değiştirilmesi sırasında herhangi bir zorunlu masrafta bulunulmadığı, bu hali ile ödeme plan değişiklik ücreti alınması işleminin ticari ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı olduğu, banka tarafından yapılan işlemin, kredi ilişkisinin düşük faiz oranı üzerinden devam ettirilmesinden, ibaret olduğu, sözü geçen işlem bakımından ücret alınacağı hususunda tüketiciyi bağlayıcı nitelikte her hangi bir yasal mevzuat da bulunmadığı, bankanın erken kapama ücreti alınacağına ilişkin yönetimsel kararının da yukarıda açıklandığı şekilde tek taraflı olarak kararlaştırılıp tüketiciyle müzakere edilmeden tüketiciye dayatılan haksız şart niteliğinde olduğu, "6098 sayılı BK'nun 25. maddesi gereğince genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine ve onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağının" düzenlendiği, bu maddenin normunun kamu düzeninden oluşu nedeni ile 6101 sayılı yasanın 7. maddesi gereğince derhal uygulanacağı, dolayısıyla herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın erken kapama ücreti adı altında ücret alınmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğu, geçerli olmadığı, alınan ücretin tüketiciye iadesi gerektiği, Faiz başlangıcı, faizin niteliği ve zamanaşımı yönünden yapılan değerlendirmede ise; iadenin hukuki dayanağının sözleşmesel ilişki olduğu, dosya masrafının alınacağına ilişkin sözleşme şartının hukuka aykırı olduğundan bahisle istirdat talebinde bulunulduğu, bu itibar ile zamanaşımı süresinin 10 yıl olması münasebetiyle zamanaşımı savunmasına itibar edilmemesi gerektiği ve davadan önce temerrüt durumunun hasıl olmaması nedeni ile faizin dava tarihinden itibaren başlayacağı ile tüketicinin tacir sıfatını haiz olmadığı, Ticaret Kanununda öngörülen bir tarafı tacir olan sözleşmelerin diğer taraf içinde ticari olduğuna ilişkin madde hükmünün, tüketici hukukunda geçerli olmadığı, zira sözü geçen madde normunun taciri korumak amacıyla vaaz edildiği, sözü geçen hükmün, ticari amaç güdülmediğinden dolayı tüketici işlemi teşkil eden iş ve işlemlerde uygulanmasının adil olmadığı, zira Tüketici Yasasının, Ticaret Yasasına göre daha özel nitelikte bir yasa olduğu ve özel yasanın uygulanması gerektiği, bu itibarla gerek Tüketici Kanununda ve gerekse taraflar arasında kararlaştırılan sözleşme hükümlerinde, haksız şarta dayalı olarak iade Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 4 / 5

5 T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/3676 Karar No: 2013/5247 Karar Tarihi: taleplerinde temerrüt faizinin ticari faiz olduğu hususunda her hangi bir düzenleme bulunmadığı karşısında yasal faize hükmetmek suretiyle aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir. HÜKÜM: 1-Davanın KABULÜ ile; Davacı tüketiciden 3000 TL'sı komisyon ve 1945,60 TL'sı yeniden yapılandırma komisyonu olarak tahsil edilip istirdatı talep edilen toplam 4945,60 TL'sı bedelin dava tarihi olan 13/08/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan tahsil edilerek, davacı tarafa ödenmesine, 2-Alınması gerekli 294 TL'sı karar ve ilam harcının davalı taraftan tahsil edilerek hazineye irat kaydına, 3-Sarf edilen gider avansından kalan bakiye gider avansının istek halinde davacı tarafa ödenmesine, 4-Davacı tarafça sarf edilen 6 adet davetiye gideri olan 42 TL'sı yargılama giderinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa ödenmesine, 5-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 594 TL'sı vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi ( ) Sinerji Mevzuat ve çtihat Programı Sayfa 5 / 5

6 T.C. BURSA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2014/919 Esas /1850 T.C. BURSA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ "TÜRK MİLLETİ ADINA" GEREKÇELİ KARAR ESAS NO: 2014/919 KARAR NO: 2014/1850 HAKİM: YEŞİM UZUN KATİP: SERPİL KARAYEL DAVACI : AKBANK T.A.Ş. (BURSA ŞUBESİ) - Atatürk Cad. No:41 Osmangazi/ BURSA VEKİLİ: Av. ÖZLEM BALIKDERE - Demirtaşpaşa Mah. Ankara Yolu Cad. Tüze İş Merkezi No:36 K:9 D:32 Osmangazi/ BURSA DAVALI : SÜHEYLA BAŞKÖKCÜ Hasanağa Kızılcıklı Mah. Orhangazi Cad. Gardenlife Evleri A Blk. No:6/3 Nilüfer/ BURSA VEKİLİ: Av. SELİM SANDER - Hukukçular Towers Mustafa Kemal Cd. No: 66 B Blok Kat.2 D.12 Cevizli... Kartal/ İSTANBUL DAVA: Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı DAVA DEĞERİ: 1.000,00 TL DAVA TARİHİ: 31/03/2014 KARAR TARİHİ: 16/09/2014 GEREKÇELİ KARARIN YAZIM TARİHİ: 16/09/2014 Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi sonucunda; GEREĞİDÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalının, kullanmış olduğu krediye bağlı hesabından tahsil edilenmasrafların iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurması üzerine Hakem Heyetince davalının talebinin kabul edildiğini, TTK ve Bankacılık mevzuatına göre bankaların yaptıkları işlemler karşılığında masraf alabileceğini, ödeme planında da alınacak masrafların gösterildiğini, müşterinin kredi sözleşmesi imzalarken kendisinden masraf alınacağını bilmediğini iddia etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, Yargıtay ilamları ile mahkeme kararlarına göre de tüketiciden masraf alınabileceğini, tüketicileri yükümlülük altına sokan her hükmün iyiniyet kurallarına aykırı bir dengesizlik içerip içermediğine bakılmaksızın haksız şart olarak değerlendirilmesinin hukuk düzeninin temel prensiplerine aykırı olduğunu belirterek NilüferKaymakamlığıTHH'nin 05/03/2014 tarih ve 05/781 sayılıkararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Nilüfer KaymakamlığıTHH dosya örneği dosya içine getirtilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmesi örneği ve ödeme ile ilgili belgeler, davacı bankadan müzekkere ile istenilerek dosya içine getirtilmiştir. Bu belge 5070 sayılı yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır. /

7 T.C. BURSA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2014/919 Esas /1850 Dava, konut kredisi sözleşmesi nedeniyle davacı banka tarafından işlem masrafı adı altında alınan masrafın tüketici davalıya iadesine ilişkin tüketicihakem heyeti kararının iptali talebine ilişkindir. Mahkememizce yapılan inceleme, dava dilekçesi, taraflar arasındaki sözleşme örneği ve ödeme ile ilgili belgeler, hakem heyeti dosya örneği ve tüm dosya kapsamına göre, davalının davacı banka şubesinden 28/02/2012 tarihinde konut kredisi kullandığı, bu işlem sırasında davalıdan 1.000,00 TL işlem masrafı alındığı, davalının bu masrafların iadesi için Nilüfer Kaymakamlığı TüketiciHakem Heyeti'ne yaptığı başvuru sonucunda 05/03/2014 tarih ve 05/781 sayılıkarar iledavalının talebinin kabul edilerek 1.000,00 TL masrafın davacı bankadan tahsiline karar verildiği, davacının hakem heyeti kararının hatalı olduğu, alınan masrafların haksız şart oluşturmayıp banka için alınması zorunlu giderlerden olduğu iddiasıylatüketicihakem Heyeti kararının iptali için dava açtığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasında, konut kredisi sözleşmesi yapıldığı ve kredinin verilmesi sırasında imzalanan sözleşme ile davalıdan masraf alındığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, davacı bankanın tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu ve tüketici aleyhine dengesizliğe yol açacak nitelikte olan sözleşme koşullarınınhaksız şart oluşturup oluşturmadığı ve bu haksız şart nedeniyle sözleşme sırasında alınan masrafların tüketiciyegeri verilmesinin gerekip gerekmediğihususundadır. 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 5. maddesinde ( 4077 sayılı kanunun ise 6. maddesinde) haksız şartlar, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları olarak tanımlanmış, aynı kanunun 22. ve devamı maddelerinde ise tüketici ve konut kredi sözleşmeleri düzenlenmiştir. Bankanın tüketici ile yaptığı sözleşmede açıkçabelirtilen masraflar dışında masraf alınması, buna ilişkin sözleşme şartının önceden hazırlanıp standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketicinin sözleşme içeriğine etki edememesi dikkate alındığında bu şekilde tüketiciden alınan masrafın haksız şart niteliğinde olacağı açıktır. Sözleşme sırasında tüketiciden alınan masraflarınbanka tarafından istenebilmesi içinbankanınbu masraflarındava konusu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masraf olduğunun ispatlayarak bu masraflarıbelgelendirmesi gerekmektedir. Kredi veren banka, bu konuda kendisine tanınan hakka rağmen masraflara ilişkin şartın tüketici ile tartışıldıktan sonra sözleşmeye konulduğunu ve bu masrafın zorunlu, makul ve belgeli masraf olduğunu ispatlayamamıştır. Dava konusu yapılan masrafın davalı tüketiciden haksız olarak alındığı, bu nedenle THH kararının iptali koşullarının bulunmadığı, taraflar arasında sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaf söz konusu olduğundan zamanaşımı süresinin Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi (Borçlar Kanunun 125. maddesi) gereğince 10 yıl olup dava tarihi itibariyle zamanaşımının dolmadığı anlaşılmıştır. İptali istenilen THH kararına konu masrafın miktarı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı gibi, alınan masrafın niteliği de dosya kapsamından açıkça belli olup davacı banka da söz konusu masrafın zorunlu masraf olduğunu belgelendiremediğinden bu hususlarda bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek görülmemiş, tüm delillerin toplanması, taraflara meşruhatlı davetiye tebliğ edilerek haklarını açıklama ve ispat haklarını kullanabilmeleri için imkan tanınması nedeniyle toplanacak başka delil de bulunmadığı anlaşıldığından6100 sayılı HMK'nun 320/1 ve 6502 sayılı Kanunun 70. maddesi gereğince duruşma açılmadan dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1-Davacı vekilinin itirazının reddi ile usul ve kanuna uygun olan Nilüfer KaymakamlığıTüketiciHakem Heyeti'nin05/03/2014 tarih ve 05/781 sayılıkararının ONANMASINA, 2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Kullanılmayan gider avansının davacıya iadesine, /

8 T.C. BURSA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2014/919 Esas /1850 Bu belge 5070 sayılı yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır. 3-Peşin alınan harç yeterli olduğundan bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'nin 12. maddesi gereğince 750,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, sayılı Kanunun 73. maddesi gereğince kararın bir örneğinin ilgili hakem heyeti başkanlığına gönderilmesine, Dair, HMK'nun320. ve 6502 sayılı Kanunun 70. maddesi gereğincedosya üzerinde yapılan inceleme sonucundakesin olarak karar verildi.16/09/2014 Katip E - İmzalıdır. Hakim E - İmzalıdır. Bu belge 5070 sayılı yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır. /

9 T.C. İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2014/1099 Esas /1432 TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO: 2014/1099 Esas KARAR NO: 2014/1432 HAKİM: FİLİZ GÜNGÖR KATİP: SEDA KARABULUT DAVACI : CİHAN TUNALI Uğur Mumcu Mah. Orhan Gazi Cad. No:144 İç Kapı No:16Sultangazi/ İSTANBUL VEKİLİ: Av. SELİM SANDER - Hukukçular Towers B Blok K.2 D.12 Mustafa Kemal Cad. No:66 Cevizli... Kartal/ İSTANBUL DAVALI : D.D. KONUT FİNANSMAN A.Ş. -Trump Towers2. Kule 12. Kat KuştepeMah Mecidiyeköy Yolu Cad. N:12Şişli/ İSTANBUL VEKİLİ: Av. ZEYNEP KOÇER - Trump Towers 2. Kule 12. Kat Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Şişli/İSTANBUL DAVA: Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan DAVA TARİHİ: 09/05/2014 KARAR TARİHİ: 23/09/2014 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 02/10/2014 Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinindavalı bankadanalmış olduğu kredi nedeniyle kendisinden haksız ve yersiz bir şekilde dosya masrafı adı altında ücret tahsil edildiğini, alınan ücretin haksız şart niteliğinde olduğunu belirterek kullandığı krediler nedeniyle müvekkilinden tahsil edilen 1490.TL dosya masrafının davalıdan alınarak tarafına ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı banka vekili davaya cevap dilekçesi ile; taraflar arasında fakredisözleşmesi düzenlendiğini ve davacıya kredi kullandırıldığını, sözleşme öncesi bilgi formu düzenlenerek kredi ile ilgili tüm masraflar konusunda davacının bilgilendirildiğini, ve davacının imza atarak masrafları kabul ettiğini, alınan masrafların sözleşmeye uygun olduğunu, haksız şart teşkil etmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkememizce kredi dosyaları getirtilmiş incelenmiştir. /

10 T.C. İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2014/1099 Esas /1432 Davacının davası Tüketici Kredisine dayalı alacak davasıdır. Mahkememizce yapılan yargılama, ve toplanan tüm deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasında düzenlenen Tüketici Kredisi Sözleşmesine dayalı olarak davacıya davalı banka tarafından kredi kullandırıldığı, tüketiciden dosya masrafı ve kredi kullandırım komisyonu adı altında ücret talep edildiği, davalı bankanın bu masrafların zorunlu masraflar olduğunu ispatlaması gerektiği ancak dosyaya masraf belgelerinin sunulmadığı, davalı banka tarafından alınan dosya masraflarının zorunlu giderlerden olduğunun ispatlanamadığı anlaşıldığından, davanınkabulüne karar vermek gerekmiş ve aşagıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; DavanınKABULÜNE, 1490.TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Harçlar yasası gereğince alınması gereken 101,78.TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacının yaptığı 26.TL yazışma giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Av.Asg. Ücr. Trf göre taktir edilen 750.TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair, tarafların yokluğunda HMK 320. Madde gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda miktar itibari ile kesin olmak üzere kararverildi. 23/09/2014 Katip Hakim /

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 88 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi İŞE İADESİNE KARAR VERİLEN İŞÇİNİN GREVDEKİ İŞYERİNE İŞE BAŞLATILMA TALEBİ (Karar İncelemesi) Esas No: 2013/34831

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (ebk m.84) ün Mahsup Kuralına 1253 TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME A Research Related to the Rule of Deduction according

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

DIS-TAHKİM KURALLARI 98

DIS-TAHKİM KURALLARI 98 DIS-TAHKİM KURALLARI 98 (Yürürlük tarihi: 1.7.1998) TAHKİM SÖZLEŞMESİ Alman Tahkim Kurumu (DIS), sözleşmelerinde DIS-Tahkimine atıf yapmak isteyen taraflara aşağıda yer alan tahkim sözleşmesini esas almalarını

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sempozyum bildiri kitabının 141-2007 sayfaları arasında tartışma metinleri ile birlikte yayınlanmıştır) Prof. Dr.

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ ÖZET: Boşanma sonucunda çocuğun anne yanında kalmasının bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmuyorsa,

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR

TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR Uyarı : Bu sayfa içeriği internet kaynaklı makale alıntılarıdır.tüketiciyi bilgilendirme amacını güder.ilgili ( Referans gösterilen ) kaynaklar

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2014/2905 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : M.T. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1)Diyanet İşleri Başkanlığı, 2)Keçiören Kaymakamlığı İlçe

Detaylı

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING Ahmet Cahit İYİLİKLİ * 1 Özet: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 119/1-e fıkrasında dava dilekçesinin

Detaylı