COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M?"

Transkript

1 COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M? LKER MUSTAFA SÜTBAKAN, FICOSA INTERNATIONAL TÜRK YE 060 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET fiubat 2005

2 Türkiye otomotiv sanayi k rk y l içinde ülkemizin lokomotif sektörleri aras nda yer alarak büyük bir baflar elde etti. Otomotivin, özellikle de otomotiv yan sanayisinin bu büyük baflar da kulland yöntemlere do ru bir yaklafl m sergilenebilirse, gemi infla yan sanayimizin de ayn baflar ya ulaflmas mümkün olacakt r. The Turkish automotive industry has achieved a great success by securing its place among the leading industries in the country within the last forty years. If a correct approach could be adopted toward the methods employed by the automotive industry, particularly by the automotive supplier industries, to achieve that great success, our shipbuilding supplier industries would also achieve a similar success. lker Mustafa Sütbakan O tomotiv sektöründe ana sanayi, yabanc ya da yabanc /yerli ortakl, yan sanayi ise yerli ya da yabanc /yerli ortakl fleklindedir. Otomotiv yan sanayicileri, sektördeki çetin rekabet koflullar ve büyüme hedefleri nedeniyle, katma de eri daha yüksek olan, nihai mal olma özelli i tafl masa bile buna yak n ürünleri imal etmek isterler. Öte yandan gemi infla sektöründe ana sanayi, yani tersaneler yerli, yan sanayi/tedarikçiler ise a rl kl olarak yabanc d r. Özetle, gemi infla yan sanayiinde yerli mal oran oldukça düflüktür. Gemi infla sanayicileri, yerli yan sanayi oran n art racaklar seçeneklere s cak bakabilirler; ayn marka ürünü daha uygun koflullarda sat n alabilmek ise tart flmas z tercih sebebi olacakt r. ki sektör, düflünce yap lar ve üretime bak fllar itibariyle birbirinden oldukça uzakt r. Bu uzakl k tek bafl na iyi niyetli giriflimlerle de il, ancak potansiyel karlar n fark edilmesiyle azalt labilir. Bunun için yerli otomotiv yan sanayicilerinin katma de erlerini art racaklar ve farkl bir alanda üretim yaparak karlar n fazlalaflt rabilecekleri, bunun sonucunda da kendilerine çekici görünecek seçenekler gözden geçirilmelidir. Mevcut otomotiv yan sanayisinin otomotivi, beyaz eflya sektörünü ve makine imalat sektörünü oldu u gibi; gemi I n automotive sector, the core industry consists of foreign- or jointly-owned enterprises, while the supplier industry consists of domestic- or jointly-owned enterprises. The automotive industry suppliers want to manufacture products with higher added value or products close to it even if they are not of end-product nature, due to the keen competition in the sector and their growth targets. As for the shipbuilding industry, the core industry, i.e. the shipyards, consists of domestic enterprises, while the supplier industry consists mostly of foreign enterprises. In short, the rate of domestic products is too low in the shipbuilding supplier industry. The shipbuilders may look with favor on alternatives that could increase the rate of domestic supplier industries; being able to purchase the product of the same brand under more appropriate conditions is unquestionably an advantage. Both industries are rather far from each other in terms of their way of thinking and point of view about production. That distance could only be shortened not with well-intentioned efforts alone, but through realization of potential profits. To do that, alternatives through which the domestic automotive industry suppliers could increase their profits by increasing their added value and manufacturing in a different field, and which, therefore, would look attractive to them, should be considered. Whether the current automotive supplier industries are also capable of feeding the ship equipment-auxiliary systems manufacturing industry and in the broader sense the shipbuilding industry, just as it is capable of feeding the automotive industry itself, the white goods industry, as well as the machinery MARINE & COMMERCE FEBRUARY

3 donat m-yard mc makineleri imalat sektörü ile genel anlamda gemi infla sektörünü de besleyebilecek nitelikte olup olmad ve bunun için uygun bir ortam n yarat l p yarat lamayaca da tart fl lmas gereken konulardand r. Gemi infla sektörünün, daha organize ve iyi üretim yapabilmek için otomotiv sektöründen alabilece i baz dersler vard r. Otomotiv sektöründe en alt kademelerdeki yan sanayilerde bile kullan lmas zorunlu olan baz standart teknikler de (hata ve etkileri analizi FMEA-; ölçüm tekni i yeterlili i -MSA- ve kalite planlamas çal flmalar -APQP-) gözden geçirilmelidir. OTOMOT VDE SERMAYE, GEM NfiADA SE EMEK YO UN Otomotiv sektörü sermaye yo un, gemi infla sektörü ise emek yo- un sektörlerdir. Ayr ca otomotiv endüstrisinin seri üretime dayal özelliklerinin aksine, gemi infla sektöründe seri üretimden bahsetmek mümkün de ildir. Bununla birlikte, gemi inflan n seri üretime benzedi i ölçüde karl oldu u söylenebilir. Otomotiv sektörü; detayl ürün, seri üretim, uzman sat nalma ve müflteri odakl fiyat-sat fl yöntemleri üzerinde temellerini bulan bir rekabet yarat r. Gemi inflas nda ise; üretici konumundaki tersaneler fiyat, gemi tipi ve üretim kapasitesi üzerinde temellerini bulan bir rekabet ortam nda faaliyetlerini sürdürürler. ki sektörün yan sanayi oluflturma özellikleri aras nda da büyük farkl l klar bulunur. Otomobil fabrikalar yak n çevrelerinde güçlü yan sanayi oluflturmak gibi bir etkiye sahiptirler. Organize sanayi bölgeleri bunun sonucudur. Özellikle de bu nedenle yan sanayilerin artan oranda yerlileflmesi söz konusudur. Üretim miktar n n düzenli ve görece istikrarl olmas da bu duruma uygun bir zemin yarat r. Gemi infla sektöründe ise üretim, denizcilik sektöründeki dalgalanmalardan, navlun fiyatlar ndan, uluslararas konjonktürden ve geliflmekte olan ülkelerin rekabet stratejilerinden daha çok etkilenir. Düzenli ve istikrarl bir üretimden bahsetmek güçtür, dolay s yla gemi infla sektörünün çevresinde yan sanayi oluflturma etkisi azd r. Ayr ca gemi ana ve yard mc makineleri imalat nda ve sat fl nda küresel rekabet söz konusudur. OTOMOT VDE ÜRET M KÜRESEL N TEL KTE Otomotiv sanayi, küresel nitelikte ve yo unlu u yüksek bir sanayi dal d r. Dünya çap nda alt ülkeye ait 20 civar nda flirket, üretim ve ticaretin yüzde 90 ndan fazlas na sahiptir ve bu nedenle üretim de küresel bir nitelik tafl r. Türkiye deki otomotiv sanayi, ithal ikaproduction industry, and whether an appropriate environment for it could be created or not should be discussed. In addition, there are some important examples from the automotive industry that could serve as model for the shipbuilding industry to manufacture in a more organized and better way. Some standards (e.g. Failure Mode & Effects Analysis - FMEA -; Measurement System Analysis - MSA -; and Advanced Product Quality Planning - APQP -) that must be applied even in the supplier industries of the lowest level in the automotive industry should also be reviewed. CAPITAL INTENSIVE IN AUTOMOTIVE, LABOR- INTENSIVE IN SHIPBUILDING The automotive industry is a capital-intensive industry, while the shipbuilding is labor-intensive. Furthermore, contrary to the automotive industry s characteristics based on mass production, it is impossible to mention mass production in the shipbuilding industry. However, it can be said that the shipbuilding industry is profitable to the degree it resembles mass production. The automotive industry creates competition on the basis of detailed product, mass production, expert purchasing, and customer-focused pricing-sales methods. On the other hand, manufacturers, i.e. shipyards, operate in a competition environment that is based on price, vessel type and production capacity. There are also big differences between the characteristics of both sectors to create supplier industries. Automobile plants have an effect to create a strong supplier industry in their near surroundings. Organized Industrial Zones are a result of such an effect. Particularly for that reason the supplier industries increasingly become domestic. The regular and relatively stable production quantities also create a suitable environment for that situation. In the shipbuilding industry, production is affected by fluctuations in the maritime industry, freight rates, international economic situation, and competition strategies of the developing countries more. It is difficult to talk about a regular and stable production, and consequently it has less effect to create a supplier industry around the shipbuilding industry. Furthermore, there is a global competition in manufacture and sale of main and auxiliary ship equipment and systems. PRODUCTION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY IS GLOBAL The automotive industry is a global industrial sector that has a high density. About 20 companies from 6 countries hold more than 90 percent of the production and trade, and therefore, production is also of a global nature. The automotive industry in Turkey was established in 1960s for import substitution, and it became a sector focused on exports in the 1990s. An intense integration was experienced between global companies manufacturing in Turkey and their local partners, cooperating in local production, and that integration has developed. It is therefore that the production methods and technologies employed in the automotive industry in Turkey reached the same level as those employed by the international companies. In addition, with increased R&D capacities and capabilities, the Turkish automotive industry puts forth efforts to develop production methods and product technology. 062 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET fiubat 2005

4 mesi amac yla 1960 l y llarda kurulmufl, 1990 larda ise ihracata dönük bir sektör niteli i kazanm flt r. Türkiye de üretim için iflbirli i yapan küresel flirketlerle Türk ortaklar aras nda yo un bir entegrasyon yaflanm fl ve bu entegrasyon geliflme göstermifltir. Dolay s yla otomotiv sanayiinde kullan lan üretim teknolojileri ve yöntemleri, uluslararas düzeyde uygulanan teknoloji ve yöntemlerle eflde erdir. Bununla birlikte son y llarda Ar-Ge kapasitesi ve olanaklar artan Türkiye deki otomotiv sanayii de, ürün teknolojilerini ve üretim yöntemlerini gelifltirme çabas ndad r. MÜHEND SL K TASARIMINDA KULLANILAN TEKN KLER APQP (Advanced Product Quality Planning) WCR (Worldwide Customer Requirements) VDS / SDS (Vehicle / System Design Specification) FMEA (Failure Mode Effect Analysis) DVP (Design Verification Plan) 8D (Problem Solving Technique) Design Guideline ÜRET MDE KULLANILAN TEKN KLER ISO 9001, ve ISO a uygun olarak AQP ( leri Kalite Planlamas ) SPC ( statistiksel Proses Kontrolü) TPM (Total Productive Maintenance) CEDAC (Sorun ve Etki Analizi) KAIZEN (H zl yilefltirme Çal flmalar ) Otokontrol Teknikleri Kalite Çemberleri TÜRK OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN GEL fi M N HIZLANDIRMASINA NEDEN OLAN ÜSTÜNLÜKLER Yerli pazar n geliflme potansiyelinin bulunmas n n yan s ra, Türk Cumhuriyetleri ve Ortado u ülkeleri gibi geliflen pazarlara ve AB pazar na yak nl k, Gümrük Birli i ve AB ile sürdürülen entegrasyon, Yabanc ortak firmalar n Türkiye yi üretim merkezi olarak kabullenmeleri, E itimli ve ekonomik dolay s yla rekabetçi bir iflgücünün varl, Uluslararas kalite sistemlerinin ve teknik mevzuat n en alt kademelere kadar uygulan yor olmas. OTOMOT V YAN SANAY NDE ORGAN ZE B R YAPI VAR 1970 li y llardaki ekonomik s k nt lar, üretim süreçlerinde yaflanmaya bafllanan de iflimler ve ortaya ç kan teknolojik örgütsel de- iflim yeni rekabet koflullar n n oluflmas na neden olmufltur. Yan sanayilerle ilgili olarak de ifliklik, fiyat üzerine kurulu bir rekabet anlay fl ndan, fiyatla birlikte yarat c l k, de iflen talebe h zla yan t verebilme kabiliyeti ve bununla beraber ürün çeflitlili ini de içerecek flekilde de iflmeye bafllam flt r. Bu do rultuda yan sanayi, ana sanayiyi tasar m dahil her üretim sürecinde destekleyecek flekilde de iflikli e u ram fl, dolay s yla yan sanayi seçim kriterleri de sadece fiyat odakl bir bak fl n ötesinde, ileriye yönelik ve istikrarl birlikteliklere dönüflmeye bafllam flt r. TECHNIQUES EMPLOYED IN ENGINEERING DESIGN APQP (Advanced Product Quality Planning) WCR (Worldwide Customer Requirements) VDS / SDS (Vehicle / System Design Specification) FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) DVP (Design Verification Plan) 8D (Problem Solving Technique) Design Guidelines TECHNIQUES EMPLOYED IN PRODUCTION AQP (Advanced Quality Planning) in accordance with ISO 9001 and ISO SPC (Statistical Process Control) TPM (Total Productive Maintenance) CEDAC (Cause-and-Effect Diagram with the Addition of Cards) KAIZEN (Fast Improvement Efforts) Auto-Control Techniques Quality Circles ADVANTAGES THAT ACCELERATED THE DEVELOPMENT OF THE TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY In addition to the development potential of the local market, it is close to developing markets such as the Turkic Republics and Middle Eastern countries, as well as to the EU market; Continuing integration with the Customs Union and the EU; The foreign partners have begun to view Turkey as their production center; Existence of well-educated and economic, and consequently competitive manpower; International quality systems and technical regulations are implemented down to the lowest levels. AUTOMOTIVE SUPPLIER INDUSTRY HAS AN ORGANIZED STRUCTURE The economic distresses in the 1970s, the changes began to be seen in production processes, as well as the emergence of technological/organizational change caused creation of new conditions of competition. The change relating to the supplier industries began from a competition concept based on price, in such a way to include creativity along with price, the capability to swiftly respond to changing demands, and product diversity. Consequently, the supplier industry underwent a change in a way to support the core industry in all production stages, including the design stage, and as a result, the supplier industry selection criteria turned into future-oriented and stable synergies, beyond a mere price-focused look. Production of the components necessary for assembly of vehicles by suppliers instead of manufacturing them in the plant, and existence of a ranking system among supplier industry companies are among the characteristics of the sector. That ranking system has acquired an organized structure with the emergence of a timely and flexible production and supply system among the suppliers. When considered regionally, Turkey is the only country within the surrounding geographical area to have established an automotive industry. As a 064 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET fiubat 2005

5 Araç montaj için gerekli parçalar n üretiminin fabrika içinde üretimi yerine tedarikçilerce üretimi ve yan sanayi firmalar aras nda bir kademe sisteminin bulunuflu, sektörün özelliklerindendir. Bu kademe sistemi, tedarikçiler aras nda tam zaman nda ve esnek bir üretim ve tedarik sisteminin oluflmas yla organize bir yap dad r. Bölgesel olarak bak ld nda Türkiye, bulundu u co rafyada otomotiv sanayisine sahip tek ülkedir l y llarda sürdürülen köklü ve yo un yap sal düzenlemelerle lokomotif bir sanayi durumuna gelinmifltir. Ana ve yan sanayiler aras ndaki iliflkiler baflta, ana sanayinin gücü ve etkisi ile orant l olarak, yan sanayiden düflük fiyatla parça almak fleklinde oluflmufltur. Yayg nlaflan uluslararas rekabet, kitlesel üretimden esnek/yal n üretime geçifli gerçeklefltirmifl, ana-yan sanayi iliflkilerine yeni boyutlar kazand rm flt r. Basit ve dar içerikli ticari münasebetler yerini, tasar m da dahil tüm üretim süreçlerinde entegrasyon ve iflbirli ine b rakmaktad r. Bu entegrasyonun teknik, mali ve kalite entegrasyonlar olarak adland r labilecek üç temel boyutunun bulundu u söylenebilir. Yan sanayi kurulufllar bu yap içerisinde ürün gelifltirme faaliyetlerine kat lmakta, tam zaman nda üretim yapmakta, lojistik konular n çözümlemekte ve alt sanayileri organize etmektedir. Böylece ana sanayi firmalar önceliklerini yeni model oluflturma, ürün gelifltirme, kalite yükseltme ve düflük maliyetle üretim gibi konulara verebilmektedir. Yan sanayide, ana otomobil üreticisi firmalara tedarikte bulunan firmalar aras nda yabanc sermayeli firmalar n oran dikkate de- erdir (1999 itibariyle yüzde 25). Lisans alt nda üretim yapan Türk otomotiv yan sanayi firmalar n n oran da önemli bir düzeydedir (1999 itibariyle yüzde 35.4). Otomotiv yan sanayi kurulufllar, do al olarak baflka sektörlerden gelen isteklere de yan t verirler. Örne in plastik-kauçuk ürün imalat, çelik-alüminyum-zamak döküm yapan kurulufllar, metal pres firmalar ve di er üreticiler, imalatlar n n büyük k sm n otomotiv sektöründeki firmalara yapmakla birlikte baflka ifl f rsatlar n da kaç rmamaktad rlar. Bu firmalar otomotiv yan sanayileri olarak do mufllard r; üretim ve sat fllar n n büyük bir k sm n 1. ya da 2. kademe otomotiv yan sanayi kurulufllar na ya da do rudan ana sanayiye arz etmektedirler ve tüm sanayinin (hammadde haricindeki) temel yap tafllar n olufltururlar. Bu temel yan sanayiler, makine imalat ve beyaz eflya sektörleri dahil olmak üzere di er sanayilere de çeflitli komponentler üretirler. GEM NfiA YAN SANAY KUR DALGALANMALARINA DAHA DUYARLI Döviz kurlar ndaki de iflmeler tüm sektörlerde ithal girdi oranlar n de ifltirir. Bu noktada nihai ürünün -ki bu bir gemi ya da otomobil de olabilir- ne kadar n n yerli girdilerle üretildi inin önemi büyüktür. Gemi inflas nda yan sanayi katk s n n, yani tersane d fl ndaki üretimin, toplam maliyetin %60-70 i kadar oldu u belirtilmektedir. Dolay s yla toplam maliyetin %60-70 ini oluflturan yan sanayilerin yerli ya da yabanc olmas, gemi infla sektörünün kurlardaki dalgalanmalara duyarl l n artt r r. Gemi infla kontratlar n n neredeyse tamam ABD Dolar yla (ve bir süredir de euro ile) yap ld ndan, gemi inflas yapan ülkenin kur oranlar ndaki de iflmeler, gemi inflas nda kullan lan malzeme ve result of the radical and intensive structural regulations applied in the 1990s, it became a leading industry in Turkey. Relations between the core and supplier industries were at first in the form of purchasing parts from the supplier industry at low prices, proportional to the power and influence of the core industry. The international competition became widespread and caused transition from mass production to flexible/simple production, and earned the relations between the core and supplier industries a new dimension. Simple commercial relations were being replaced by integration and cooperation in all production processes, including the design. It can be said that that integration has three main dimensions: technical, financial and quality integrations. Within that structure, the enterprises in the supplier industry participate in product development activities, manufacture just in time, settle logistics issues, and organize the sub-industries. Thus, the core industry players are able to give priority to creating new models, product development, quality improvement, and to low-cost production. The rate of companies with foreign capital among those supplying products to the automobile manufacturing companies is highly significant (25 percent as of 1999). The rate of the Turkish automotive supplier industry enterprises manufacturing under license is also at a highly significant level (35.4 percent as of 1999). The automotive supplier industry players naturally meet demands from other industries as well. For example, plastic-rubber product manufacturers, steel/aluminum/zinc-aluminum alloy foundries, metal press companies, and other manufacturers do not miss other business opportunities, even if they spare a big portion of their production to the companies in the automotive industry. These companies were born as automotive supplier industries and they supply a big portion of their products to the 1 st and 2 nd degree enterprises in the automotive supplier industry or directly to the core industry. Thus, they form the basic units of the whole industry (except for the raw materials). Such suppliers also manufacture various components for other industries, including machinery production and white goods sectors. SHIPBUILDING SUPPLIER INDUSTRY IS MORE SUSCEPTIBLE TO FLUCTUATIONS IN EXCHANGE RATES Fluctuations in exchange rates change the rates of imported inputs in all sectors. At that point, the rate of the domestic inputs used in production of the end-product (which MARINE & COMMERCE FEBRUARY

6 ekipmanlar n yerli ya da ithal olmas na ba l olarak farkl l k gösterir. Örne in bu oran Kore deki bir tersane için yaklafl k olarak gemi maliyetinin %80 idir; kalan k s m yurtd fl ndan ithal edilmektedir. Gemi nfla Sanayi ve Rekabet Edebilirlik Özel htisas Komisyonu nun raporuna göre, Türk gemi infla sanayi için söz konusu oran yaklafl k olarak %45 dir. Yabanc armatörün tam kontrolünün söz konusu oldu u ve yabanc kaynaklar tercih etti i durumlarda bu oran n daha da düflece i aflikard r. Ayr ca sac ebatlar ndan kaynaklanan baz pratik problemler ve rekabet flartlar nedeniyle gemi inflas nda kullan lan saclar n da yurtd fl ndan ithali söz konusudur. Gemi inflas nda yerli yan sanayi oran proje-armatör-tersane baz nda de ifliklik arz etmektedir. GEM NfiA SEKTÖRÜ, OTOMOT V SEKTÖRÜNDEN NASIL FAYDALANAB L R? Bu sorunun yan t n bulabilmek için öncelikle; 1.Gemi infla yan sanayisinin geliflmesinde ve kullan lan gemi donat m-yard mc makinelerinin üretiminde yerli yan sanayi oran nas l art r labilir? 2.Otomotiv sektöründe uygulanan mühendislik ve üretim tekniklerinden baz lar, gemi inflas nda da genellefltirilerek üretim ve tasar m kalitesinin art r lmas nda kullan labilir mi? sorular n n yan tlar de erlendirilmelidir. Donat m makineleri aras nda belki de en bilinenlerinden olan ve küresel rekabetle birlikte armatör tercihleri nedeniyle Türkiye de yerli firma taraf ndan üretilmesi ve sat fl üstünlü ünün sa lanmas zor görünen bir makinenin -örne in otomasyon, monitoring ve kontrol özelliklerini haiz bir yak t haz rlama/ayr flt rma sistemiüretiminin yerli/yabanc ortakl fleklinde Türkiye de yap lmas durumunda, halihaz rda ithal edilen söz konusu makinenin imalat ndaki yerli oran n n büyük ölçüde artmas ve bunun gemi donat m makineleri üretiminin genel olarak Türkiye ye kayd r lmas aç lar ndan güzel bir bafllang ç olabilece i düflünülmektedir. Daha sonra bu yerlilefltirme çal flmalar, gemi inflas nda kullan lan birçok gemi donat m-yard mc makinesine uygulanabilir. Ayr flt rma sistemleri sadece gemi inflas nda de il, tekstil, enerji üretim, ilaç ve g da sektörlerinde de kullan l r. Dolay s yla bu sektörlerde daha önce ithal edilen makinelerin yurt içinde üretimi de söz konusu olabilecek ve artan makine üretim miktar otomotiv can be a ship or a car) is highly important. It is reported that contribution of the supplier industries to the shipbuilding industry (i.e. the production out of shipyards) is approximately percent of the total cost. The rates of the domestic and foreign suppliers in that percent increase the susceptibility of the shipbuilding industry to fluctuations in exchange rates. Since almost all shipbuilding contracts are concluded based on US$ (and based on euro for some time now), fluctuations in the exchange rates in the country, where the ships are being built, affect the costs of imported materials and equipment to a large extent. For example, the rate of domestic components used is around 80% for a shipyard in Korea; while the remaining 20% represent imported components. According to the report of the Ad Hoc Committee on Shipbuilding Industry and Competitiveness, the rate in question for the Turkish shipbuilding industry is approximately 45 percent. It is evident that the rate would decrease more in case a foreign shipowner has full control and prefers use of foreign resources. Furthermore, due to some practical problems arising from sheet metal dimensions and conditions of competition, the sheet metals need to be imported. Rate of domestic supplier industry in shipbuilding shows differences on the basis of projectshipowner-shipyard. HOW CAN THE SHIPBUILDING INDUSTRY BENEFIT FROM THE AUTOMOTIVE INDUSTRY? To find the answer to that question, we should first consider the answers to the following questions: 1.How can the rate of the domestic supplier industry be increased in the development of the shipbuilding supplier industry and in the production of the ship equipment and auxiliary systems? 2.Could some of the engineering and manufacturing techniques applied in the automotive industry be generalized and used for increasing the production and design quality in the shipbuilding industry? It is considered to be a good start in terms of increasing the rate of domestic components significantly and shifting the production of ship equipment and auxiliary systems, which are currently imported, to Turkey in general, if a system - for example a fuel preparation/separation system with automation, monitoring and control features -, which seems to be difficult to be manufactured by a local company in Turkey and for which a selling advantage cannot be achieved due to the global competition and preferences of the shipowners, is manufactured by a domestic/foreign jointly owned company in Turkey. Later on, the same could be applied to many equipment and auxiliary systems used in shipbuilding industry. The separation systems are used not only in the shipbuilding industry, but also in the textile, energy generation, pharmaceuticals, and food industries. As a result, it would be possible to domestically manufacture such machines, which are currently imported by these sectors, and the increasing machinery 066 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET fiubat 2005

7 yan sanayisi için daha da çekici görünecektir. Bu sistemler büyük miktarlarda üretilmediklerden ve farkl bir sektör özelli i arz ettiklerinden, bunlar oluflturan parçalar n üretimindeki katma de- er ve kar daha yüksek olacakt r. Yabanc bir firman n ortakl ya da lisans alt nda üretim yöntemiyle dolayl yoldan da olsa yerli oran n n art r lmas n n; gelecek için bir denizcilik-gemi yard mc makineleri imalat sektörünün rekabetçi anlamda tesis edilebilmesi ve farkl sektörler aras ndaki entegrasyonun art r larak krizlere daha dayan kl ve geliflmelere daha aç k rekabetçi bir sanayinin oluflumu hususlar nda büyük faydalar sa layacakt r. Otomotiv sektöründe standart hale gelmifl baz tasar m ve üretim tekniklerinin gemi inflas na uygulanabilmesi mümkündür. Bu tekniklerden biri olan FMEA-Hata Türü ve Etkileri Analizi; riskleri tahmin ederek hatalar önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekni idir. Hatan n ortaya ç kmas ile do acak problemin müflteri gibi alg lanmas prensibine dayan r. Hatalar müflteriye gitmeden önce önlemeyi ve müflteri memnuniyetini art rmay hedefler. Bu metodun anlafl lmas için, flu dört ön flart n herkes taraf ndan anlafl lmas ve takip edilmesi gerekir. 1.Bütün problemler ayn de ildir (ayn derecede önemli de ildir.) 2.Müflteri belirlenmelidir. Bu genellikle son kullan c olmakla birlikte, bir sonraki operasyon da müflteri olarak kabul edilebilir. (Gemi inflaat aç s ndan düflünülecek olursa armatör ya da cam, imalat, boya, donat m atölyelerinin etkileflimleri) 3.Fonksiyon belirlenmelidir. Ele al nan fonksiyon ve amaç herkes taraf ndan bilinmelidir. 4.Önlemeye yönlendirilmifl olmal d r. FMEA n n amac devaml iyileflme ve düzeltici faaliyetlerin bafllat lmas olmal d r. Aksi takdirde FMEA çal flmas statik bir çal flma olarak kal r. De erlendirilmesi gereken Proses FMEA d r. Proses FMEA ; Üretim ve montaj proseslerinin incelenmesi için kullan l r. Üretim ve montaj prosesindeki yetersizliklerin neden oldu u olas hata türlerine odaklan r. FMEA yönetiminin amac, üretim ve montaj prosesinin zay f noktalar n belirlemektir. Mümkün oldu unca erken bafllat lmal d r. FMEA, üretim ve montaj prosesindeki de ifliklikleri takip etmek için s k s k güncellefltirilmeli ve bu de iflikliklerin ürün üzerindeki etkilerine göre sürekli de erlendirilmelidir. FMEA çal flmalar nda bütün faaliyetlerin yürütülmesi ve kaydedilmesi için bir FMEA formu kullan l r ve çal flma çeflitli bölümlerden kat l mc larla yap l r. Bir baflka teknik, APQP- leri Ürün Kalite Planlamas d r ve flu k - s mlardan oluflur: Kapsam n Belirlenmesi Projenin Tan mlanmas ve Planlanmas Ürün Tasar m ve Gelifltirilmesi Proses Tasar m ve Gelifltirme production quantities would look more attractive to the automotive supplier industries. Since such systems are not manufactured in big quantities and have different sectoral features, the added value and profit in production of components making up them would be higher. Even though it would only be possible through use of the method of production jointly with a foreign company or under the license of a foreign company, increasing the rate of the domestic components could provide great benefits to establishment of a ship auxiliary systems production sector in the competitive sense, and to creation of a competitive industry that is more resistant against crises and more open to developments through increasing the integration among different sectors. Some specific design and production techniques that have become standard in the automotive industry can be applied to the shipbuilding industry. As one of such techniques, FMEA -Failure Mode & Effects Analysis- is a powerful analysis tool aimed at prevention of failures by anticipating potential risks. It is based on the principle to detect a problem that might arise as a result of a failure. It aims to prevent failure before delivery to the customers and thus to increase customer satisfaction. To understand this method, the following four preconditions should be well understood: Not all problems are the same (not important to the same degree) The customer should be determined. Even though it is usually the end-user, the next operation could be regarded as a customer. (If considered from the point of view of shipbuilding, the shipowner or the interactions of the CAM, Production, Painting, Equipment workshops) The function should be determined. The function and the objective dealt with should be known by everyone. It should be aimed at preventing. The aim of FMEA should be constant improvement and initiation of corrective actions. Otherwise, the FMEA operation would remain static. What should be evaluated is the Process FMEA. The Process FMEA: is used to analyze manufacturing and assembly processes; focuses on potential product failure modes caused by manufacturing or assembly process deficiencies; The aim of the FMEA management is to identify the weak points of manufacturing and assembly processes. It should be started as early as possible. The FMEA should be frequently updated as changes occur in the manufacturing and assembly processes, and the effects of such changes on the product should be constantly assessed. An FMEA form is used for carrying out and recording all FMEA operations and relevant operations are carried out with participants from various departments. Another technique is the APQP - Advanced Product Quality Planning - which consists of the following phases: Defining the Scope Planning and Defining the Project Product Design & Development Process Design & Development MARINE & COMMERCE FEBRUARY

8 Ürün ve Prosesin Geçerlilik Kazanmas Geri Besleme, De erlendirme ve Düzeltici Faaliyetler Kontrol Planlar APQP tekni inde ürün tasar m ve gelifltirilmesinde girdiler ve ç kt lar Girdiler Ç kt lar Tasar m Hedefleri Tasar m FMEA Güvenilirlik ve Kalite Hedefleri malat ve Montaj Tasar m Taslak Ürün A ac Tasar m do rulamas Taslak Proses fl Ak fl Tasar m n Gözden Geçirilmesi Ürün Güvence Plan Kontrol Plan Yönetim Deste i Mühendislik Çizimleri Mühendislik Spesifikasyonlar Malzeme Spesifikasyonlar Çizim ve Spesifikasyon De ifliklikleri Yeni Ekipman ve Tesis htiyac Ürün ve Proses Özel Karakteristikleri Mastar ve Test Ekipman htiyac Yap labilirlik Taahhütü ve Yönetim Deste i Otomotiv sektöründe uygulanan mühendislik ve üretim tekniklerinden bir di eri de MSA-Ölçüm Sistemlerinin Analizidir. MSA; nicel ölçüm sisteminin yeterlili ini, Ortalama ve Aral k Metoduyla; nitel ölçüm sisteminin yeterlili ini ise Proses Aral n temsil eden rastgele 50 parça, 3 ölçümcü ve 3 deneme kullanarak Hipotez Testiyle de erlendiren standardize edilmifl bir ölçüm sistemi analizidir. Gemi inflaat nda blok ölçümlerinin yeterlili inin araflt r lmas nda kullan labilecek standart bir uygulama haline dönüfltürülmesi düflünülebilir. ÇÖZÜM; TÜRK YE N N YABANCI/YERL ORTAKLI- INDAK ÜRET M Gemi inflaat nda kullan lan donat m ve yard mc makinelerinin imalat n n Türkiye de yap lmas, üretilen gemilerdeki yerli oran - n n art r lmas anlam na gelir. Gemi donat m makinelerindeki rekabetin küresel oldu u göz önüne al nd nda en iyi çözüm, yabanc /yerli ortakl alt nda imalat n Türkiye de yap lmas d r. Otomotiv yan sanayisinin mevcut durumu, böyle bir oluflumda gerekli alt yap y oluflturmaya ve makine imalat için gerekli komponentleri üretmeye uygundur. Böyle giriflim/ler, Türkiye nin gelecekte gemi donat m-yard mc makine üretimi konusunda rekabetçi bir ülke olmas n n ve gemi inflas ndaki yerli oran n art r lmas n n önünü açarak, olas krizlerden kolayca s yr labilen ve entegre olmufl bir sanayi sisteminin tesis edilmesinde önemli rol oynayacakt r. Bunun yan nda tasar m, üretim ve ölçüm sistemi analizi gibi konularda, otomotiv sektörü için standart hale gelmifl baz uygulamalar n gemi infla sektöründe uygulanmaya bafllamas, genel anlamda üretim ve kalitede iyileflme sa layabilir. & Product & Process Validation Launch, Feedback, Assessment and Corrective Actions Control Plans Inputs and outputs in product design and development in the APQP technique Inputs Outputs Design Goals Design FMEA Reliability and Quality Goals Design for Manufacturability&Assembly Preliminary Bill of Material Design Verification Preliminary Process Flow Chart Design Reviews Product Assurance Plan Control Plan Management Support Engineering Drawings Engineering Specifications Material Specifications Drawing and Specification Changes New Equipment, Tooling and Facilities Requirements Special Product and Process Characteristics Gage and Testing Equipment Requirements Team Feasibility Commitment and Management Support Another engineering and production technique employed in the automotive industry is the MSA -Measurement System Analysis. MSA is a standardized measurement system analysis that assesses the adequacy of a quantitative measurement system using the Average and Range Methods, and that of a qualitative measurement system with the Hypothesis Testing using random 50 pieces representing the Process Range, 3 measurers, and 3 assays. It may be considered to be transformed into a standard application that could be used in investigating the adequacy of the block measurements in shipbuilding. SOLUTION: PRODUCTION BY DOMESTIC/FOREIGN JOINTLY OWNED ENTERPRISES Production of equipment and auxiliary systems used in shipbuilding in Turkey means increasing the rate of domestic components used on the ships built in the country. When the fact that the competition in the field is global is taken into consideration, the best solution is considered to be the production in Turkey by domestic/foreign jointly owned enterprises. The current situation of the automotive supplier industries is appropriate for establishing the necessary infrastructure and for production of the components required for manufacturing machinery. Such an initiative (or initiatives) would play an important role in establishment of an integrated industry system capable of easily surviving possible crises by enabling Turkey to become a competitive country in production of ship equipment and auxiliary systems in the future and increasing the rate of use of domestically manufactured components in shipbuilding. Furthermore, application of some techniques that have become standard in the automotive industry to shipbuilding may provide improvements in production and quality in the general sense. & 068 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET fiubat 2005

OTOMOTİV YAN SANAYİİ, GEMİ İNŞAATI YAN SANAYİİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE NASIL KULLANILABİLİR?

OTOMOTİV YAN SANAYİİ, GEMİ İNŞAATI YAN SANAYİİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE NASIL KULLANILABİLİR? Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 OTOMOTİV YAN SANAYİİ, GEMİ İNŞAATI YAN SANAYİİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE NASIL KULLANILABİLİR? İlker Mustafa SÜTBAKAN 1 ÖZET Otomotiv Sektörü nde

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Firma Profili 1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük bir işletme iken zaman içerisinde gelişerek büyüyen Atiker Metal A.Ş. üretim konusunu

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Tarımsal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue

Tarımsal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue Tarısal Ürün Kataloğu Agricultural Product Catalogue Seracilik ve Topraksiz Tari Ürünleri Greenhousing and Agricultural Products GR-1 Gövde Klipsi / Body Clips 9. adet 11,8 Kgs 9. pcs 11,8 Kgs Box Diensions

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı