Des gn. Schneider. Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12"

Transkript

1 Des gn Schneider Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 K fi SEL TUTKUSUNU B NALARA YANSITIYOR: RAFAEL MONEO / GERÇEK B R USTA: CENG Z BEKTAfi / DÖNEM N N VE TEKNOLOJ N N ÖTES NDE B R M MAR: JORN UTZON PARAD GMALARI YIKAN TASARIMCI: KAR M RASH D

2 enerjinizle daha fazlas için

3 Kırdı ımız oyuncaklar yerini sevgiyle sarmalanmıfl kalplere bırakıyorsa, Emir ve Hasan, Kabil'de monarflinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuk... Aynı evde büyüyüp, aynı sütanneyi paylaflmalarına ra men Emir'le Hasan'ın dünyaları arasında uçurumlar var. Klasik zengin ve fakir hikayesi ama, sizi tıpkı alıp tıpkı bir uçurtma gibi peflinden sürüklüyor. Onunla da ları, tepeleri aflıyor, ne kadar yol aldı ınızı bilmeden sonuna geliyorsunuz. Khaled Hosseini'nin kaleme aldı ı bu çocukların birbirleriyle kesiflen yaflamları, bir süre sonra çeflitli olaylar nedeniyle ayrılıyor. Emir herfleyini bırakıp ülkesinden gitmek zorunda kalıyor. Böylece geçmiflinden kaçtı ını düflünüyor. Ama sonra anlıyor ki, bırakıpta gidemedi i tek bir fley var hayatında. Hasan'ın hatırasından kopamıyor, geriye dönüyor ama... Uçurtma Avcısı arkadafllık, dostluk, sadakat, fedakarlık ve ihaneti anlatan bir roman, ama daha çok dostlu u anlatan bir roman. Dostlu un ne kadar önemli oldu unu, her satırda anlatmasa da hissettiren bir roman. Bayramlar da öyle de il midir? Dostlu un, dostların ne kadar önemli oldu unu hatırlatır, mutlu eder bizi. Bu güzel günlerde biraraya gelir, dostlu umuzu paylaflır, mutlu oluruz. Bir de buna damaklarımızdaki fleker tadı eklendi inde, küçük bir çocukken kırdı ımız oyuncaklar yerini sevgiyle sarmalanmıfl kalplere bırakır. Bayramınız kutlu olsun. Sevgi ve saygılarımla, fierife Oktay electric.com 3

4 mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Fatma Necla Özden Editör fierife Oktay Yay n Kurulu Meltem Çak c U ur Oktar lker flgör Tasar m Dan flman Batur Can 12 Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel: Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r 28 Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Kas m-aral k 2008 Bas n bülteni ve haber önerileri için Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 4

5 8 PROF L RAFAEL MONEO Kiflisel tutkusunu binalara yans t yor 12 RÖPORTAJ Gerçek bir usta CENG Z BEKTAfi 16 PROF L Zamans z mimar, cam evin yarat c s PHILIP JOHNSON 28 PROF L Döneminin ve teknolojinin ötesinde bir mimar JORN UTZON 42 MEKAN Neo-rönasans stilinin en güzel örneklerinden STANBUL ÜN VERS TES REKTÖRLÜK B NASI 52 ALIfiVER fi Y lbafl al flverifl rotalar 56 GEZ Hindistan n girifl kap s : MUMBAI 62 HOB Teknolojiyi yakalama hobisi 64 MODA Yeni bir DER SHOW k fl 66 ED TÖRÜN SEÇ M Akaretler de bir talyan: Pastarito

6 GÜNDEM Premio Lissone Design 2008: Uluslararas Tasar m Yar flmas Local Council of Lissone, Premio Lissone Design tasar m yar flmas n ikinci kez ayd nlatma konusu ile düzenliyor. Ayd nlatma pazar için yeni nesil ürün konseptlerinin hedeflendi i yar flma genifl bir yelpazede iç mekan, mobilya aksesuarlar ve d fl mekan ayd nlatma gereçlerinde yenilikçi uygulamalar kaps yor. Temel amac genç tasar mc lar ile mobilya, ayd nlatma gereçleri üreticileri, iç mekan dekoratörleri ve flehir planlamac lar aras nda köprü oluflturmak olan yar flmada, ayr ca lokal üretim endüstrisi ve pazar oluflturanlar n etkinli e dahil olmalar, araflt rma ve yenilikçili i desteklemeleri de önemli bir hedefini oluflturuyor. Yar flma, üniversite ö rencilerine (endüstri tasar m, mimari ve mühendislik) ve tasar m teknik okul ö rencilerinin yan s ra profesyonel tasar mc lar, sanatç lar ve mimarlara aç k olarak düzenleniyor. Yar flmaya son kat l m tarihi 20 Aral k GE Edison Ödülü GE Consumer & Industrial taraf ndan bu sene 26.s gerçeklefltirilecek olan geleneksel GE Edison Ödülleri duyuruldu. Yar flmada fl k kaynaklar n n (lambalar ve/veya LEDler) dikkate de er bir biçimde kullan ld, mükemmellik ve kalite içeren tasar mlara önem veriliyor. Profesyonel tasar mc lara, mimarlara, mühendislere ve dan flmanlara aç k olan yar flmada baflvurular; fonksiyonel mükemmellik, mimari uyumluluk; modern ayd nlatma ürünleri ve tekniklerinin etkin kullan m ; uygun renk,form ve dokuyu ön plana ç karma; enerji ve maliyet giderlerine duyarl l k kriterlerine göre de erlendirilecek. En yüksek puan alan tasar mlar, Yararl l k Ödülü ya da Mükemmellik Ödülü almak üzere de erlendirilecektir. GE Edison Ödülünün sahibi, Mükemmellik Ödülü kazananlar n aras ndan seçilecek. Baflvurular n son teslim tarihi 12 Ocak IxDA Etkileflim 09 nteraktif tasar m konferans IXDA 2009 y l program Simon Fraser Üniversitesi nteraktif Sanatlar ve Teknoloji Bölümü ve flletme Fakültesi'nin iflbirli iyle 5-8 fiubat 2009 tarihleri aras nda Vancouver da gerçekleflecek. Web ten masaüstü programlar na, mobil araçlardan elektronik tüketim malzemelerinden digital olarak gelifltirilmifl alanlara etkileflimli tasar m n farkl örneklerini bu interaktif tasar m konferans nda inceleyebilir ve bilgi edinebilirsiniz. Ahflap stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü stanbul fiubesi ve Suna- nan K raç Vakf stanbul Araflt rmalar Enstitüsü ortakl nda düzenlenen "Ahflap stanbul; Konut Mimarisinden Örnekler" Sergisi 15 Mart 2009 tarihine kadar stanbul Araflt rmalar Enstitüsü nün Tepebafl nda ki binas nda ziyaretçilerini a rlayacak. Sergide Bo aziçi nin muhteflem yal lar ndan, Zeyrek ten bulunan burjuva konutlar na kadar çok çeflitli eski ahflap evlerinin örnekleri bulunmakta. Sergide ayr ca Alman Arkeoloji Enstitüsü nün arflivinden birçok tarihi foto rafa da yer verilmifl. 6

7 2012 Londra Olimpiyat Stadyumu Londra, 2012 Olimpiyatlar adayl k sürecinde, yapt titiz çal flmalarla olimpiyatlar bu kente tafl may baflard. Kas m ay bafl nda aç klanan olimpiyat stadyumu projesi, bugüne kadar yap lm fl stadyumlarla karfl laflt r ld nda sürdürülebilirlik aç s ndan ç r açacak gibi görünüyor. Olimpiyat Stadyumu nun oyunlar bittikten sonra da Londral lar için sosyal bir merkez olmas planlan yor. Oyunlar için 80 bin kiflilik olarak yap lan stadyumun kapasitesi, oyunlar sona erdikten sonra 25 bine düflürülerek e itim, kültür, spor ve toplumsal faaliyetlerin gerçeklefltirilebilece i bir stadyuma dönüfltürülecek. Ayr ca stadyumun merkezi bir yerde olmas ndan dolay da çeflitli ifl ve yat r m olanaklar n kendine çekebilece i düflünülüyor. Sökülebilir mimari elemanlar, geçici ve sabit oturma alanlar ndan oluflan stadyumun asma germe olarak tasarlanan çat strüktürü, kütlesinden tamamen ba ms z olarak düflünülmüfl. Hava koflullar na karfl koyulacak olan kumafl paneller ayn zamanda görüntülerin yans t labilmesi için bir perde görevi de görecek. Stadyumun giriflleri, bütün çevresini kaplayan bir podyum taraf ndan sa lanacak. Ayr ca seyircilerin olimpik park n do as yla iç içe olabilmeleri için de yeme içme ve di er ihtiyaç birimleri podyumdan ba ms z olarak konumland r lacak. " ne Deli inden Dünya" Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Foto raf Bölümü nün 30. kurulufl y l nedeniyle düzenlenen ne Deli inden Dünya sergisi stanbul Frans z Kültür Merkezi nde yer al yor. Ö renci çal flmalar ndan yap lan seçkilerin yer ald sergide ziyaretçiler, foto raf sanat n n ilginç dünyas na tan kl k ediyor. Türkiye'yi "Mimari Ayd nlatma Tasar m "yla tan flt ran PLD Türkiye bir ilke daha imza at yor Karanl ktan Ayd nl a Dört Cephe Demonstrasyonu Ayd nlatma tasar m n n geldi i boyutlar üzerine bir panorama sunmay amaçlayan PLD Türkiye, 27 Aral k 2008 de stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Ayd nlatma ve Enerji Müdürlü ü'yle birlikte Türkiye'de bir ilk olacak olan ayd nlatma demonstrasyon çal flmas n gerçeklefltirecek. Santral stanbul da gerçekleflecek seminerde ayd nlatma tasar m n n flehre ve yaflam kalitemize katt klar hakk nda kat l mc lara farkl bir bak fl aç s sunulacak. PLD Uluslararas Gelifltirme Direktörü Susanna Antico'nun tasarlad projede "Karanl ktan Ayd nl a Dört Cephe" ayd nlatma tasar m demonstrasyonu çerçevesinde çeflitli cephelerde dört farkl ayd nlatma tekni i kullan lacak ve farkl ayd nlatma tekniklerinin yaratt etkiler üzerine kat l mc larla etkileflimli bir çal flma yap lacak. Ayr ca tarihi dokular üzerinde ayd nlatma tasar m kullan m n n amaçlar ve etkileri hakk nda da kat l c mlara bilgi verilecek. 7

8 PROF L 1996 y l nda Pritzker Ödülünü alan ünlü mimar Jose Rafael Moneo Valles, 2003 y l nda da Kraliyet Alt n Madalyas n kazand... 8

9 RAFAEL MONEO Kiflisel tutkusunu binalara yans t yor Harvard Üniversitesi Tasar m Bölümü Baflkanl yapan mimar Rafael Moneo, yap tlar na kendi kiflisel tutkular n yans tt için baflar l oldu unu söylüyor 9

10 PROF L Rafael Moneo, teknolojinin mimarl k üzerinde etkileriyle ilgili tart flmalara asla girmedi. O teknolojiyi, gerekti i yerde, gerekti i ölçüde kullanmay tercih ediyor. Basitli e karfl yap lan s n fland rmaya kat lm yor y l nda Pritzker Ödülünü, 2003 y l nda da Kraliyet Alt n Madalyas n kazanan ünlü mimar tam ad yla Jose Rafael Moneo Valles, 9 May s 1937 y l nda spanya da dünyaya geldi. Madrid teki ETSAM Teknik Üniversitesi Mimarl k bölümünü bitiren Moneo, tarihleri aras nda Madrid te Francisco Javier Saenz de Oiza mimarl k bürosunda çal flt. Ama o sadece çizimleri ile de il, mimarl k konusundaki bilgileriyle de sürekli dan fl lan damad. Dünyan n birçok yerindeki üniversitelerden seminer teklifleri al yordu. Daha sonra bunu kal c bir hale getirdi ve 1985 y l ndan 1990 y l na kadar Harvard Tasar m Bölümü Yüksek Lisans Okulu nun rektörlük görevini yürüttü y l nda ise Harvard da Josep Lluis Sert Mimarl k Profesörü unvan n ald ve hala ayn yerde hocal k yapmaya devam ediyor. Ald kültür, yetiflti i çevre Moneo nun çizimlerinde ve yap tlar nda her zaman etkili oldu. Ülkesini ve kültürünü hiç 10

11 Teknolojiyi, ideolojik veya teknik olarak istismar edenler, kas tl form seçimi duygusunu engellemeye çal fl yorlar. Amaçlar ve anlamlar kar flt r yorlar. unutmad, her f rsatta dile getirdi. 12 Kas m 2003 y l nda da Kraliyet Alt n Madalyas na lay k görüldü. Kraliçenin onay ile hayat boyu çal flmalar n de erlendirilmesiyle her y l birine verilen bu unvan daha önce Le Corbusier, Sir Giles Gilbert Scott, Frank Gehry ve Archigram gibi isimler de alm flt. spanya da oldukça üretken ve ünlü bir mimar olan Moneo nun projeleri, zaman içinde tüm dünyaya yay ld. Tasar mlar aras nda Thyssen-Bornemisza Müzesi, Massachusetts Wellesley College da Davis Sanat Müzesi, Stockholm daki Modern Sanat Müzesi, Sen Sebastian daki Kursal Oditoryum ve Kongre Salonu, Houstan da Güzel Sanatlar Müzesi içindeki Audrey Jones Beck Binas ve Los Angeles taki Our Lady of The Angels Katedrali, Moneo nun projelerinden baz lar. Ayr ca Beyrut taki Pazar, Prado Müzesi Ek Binas ve Madrid teki Anna-Çocuk Hastanesi de yine ona ait projeler. Rafael Moneo, teknolojinin mimarl k üzerinde etkileriyle ilgili tart flmalara asla girmedi. O teknolojiyi, gerekti i yerde, gerekti i ölçüde kullanmay tercih ediyor. Basitli e karfl yap lan s n fland rmaya kat lm yor. Kiflisel ihtiraslar n ve tutkular n binalar na yans tt n söylüyor. Bugün, mimarl sadece anl k olma ve hareket ile ba lant l olarak düflünmeyi isteyenler var. Ama benim düflünceme göre mimarl n çabas belli bir dayan kl l sa lamak olmal d r. Teknolojiyi, ideolojik veya teknik olarak istismar edenler, kas tl form seçimi duygusunu engellemeye çal fl yorlar. Amaçlar ve anlamlar kar flt r yorlar. Ben tabii ki teknolojiyle ilgiliyim ama mimari amaçlar n hizmetinde olmak kayd yla. diyor 11

12 RÖPORTAJ Gerçek bir usta CENG Z BEKTAfi Türkiye nin en ünlü mimarlar ndan biri Cengiz Bektafl. Sadece mimar de il, ayn zamanda da edebiyatç. Uluslararas ve ulusal mimarl k yar flmalar nda 25 in üzerinde ödüle sahip. Bunlardan biri de 2001 A a Han Mimarl k Ödülleri 427 tasar m aras nda dokuz projeye verilen ödülü Bektafl, Olbia Sosyal Merkezi projesi kazand. Cengiz Bektafl, Cumhuriyet Dönemi örnekleri aras nda say lan birçok yap ta imza att. Cengiz Bektafl 26 Kas m 1934 te Denizli de do du. stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ç Mimarl k, Mimarl k bölümlerinde okudu da Münih Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nü bitirdi Alman fiehircilik Akademisi kurslar n izledi y llar aras nda Münih te serbest mimar olarak çal flt de Orta Do u Teknik Üniversitesi ne ça r ld. Orada nflaat flleri Mimarl k Bürosu nu yönetti. Üniversiteden kendi iste iyle ayr ld de özel atölyesini kurdu y llar nda Zafer Mühendislik Mimarl k Yüksek Okulu nda ö retim görevlisi olarak çal flt. Bektafl 1977 y l ndan bu yana stanbul da yafl yor. Eskiflehir Anadolu Üniversitesi nde bir y l, Trakya Üniversitesi nde iki y l Halk Yap Sanat dersi verdi. Mimar Sinan ve Marmara Üniversitesi ndeki derslerine de bir yandan devam eden Cengiz Bektafl, ça r l olarak gitti i Makedonya, Amerika (MIT) ve Almanya da k sa süreli konuk hocal k yapt, konferanslar verdi. Bektafl ayn zamanda edebiyat alan ndaki çal flmalar n da hiç b rakmad. Yazarl k yaflam na 1950 de 16 yafl nda Denizli de bir günlük gazetede köfle yaz lar yla bafllad da Münih te birkaç arkadafl yla birlikte Dilmaç dergisini ç kard. Türkiye de ilk kez 1960 da Faz l Hüsnü Da larca n n ç kard Türkçe dergisinde fliirlerini yay nlamaya bafllad. lk fliir kitab Kifli 1964 te Ankara da, Dost Yay nevi taraf ndan 12

13 yay nland. Bugüne dek fliir deneme, inceleme, araflt rma, çocuk yaz n dallar nda 55 kitab yay nland ünlü mimar n. Cengiz Bektafl, Türkiye P. E. N. Yazarlar Derne i Yönetim Kurulu üyeli inin yan s ra bir dönem ikinci baflkanl k görevini de sürdürdü. Befl y l Akdeniz çevresi ozanlar n n Bergama da toplanmalar n ve tart flmalar n örgütledi. Türkiye Yazarlar Sendikas Yönetim Kurulu üyeli ini y llarca sürdürdü, ikinci baflkanl n yapt. Üç y ld r bu sendikan n Genel Baflkan d r. Pek çok uluslararas yaz n toplant s na kat ld. fiiirleri ngilizce, Almanca, Rusça, S rpça, H rvatça, Bulgarca, Romence, Yunanca, Arapça, Arnavutça ve Makedonca ve Balkarca dillerine çevrildi. Amerika Birleflik Devletleri nde bir fliir kitab yay nland. Cengiz Bektafl, 1960 dan beri yay nlad fliirleri, kullan m na az rastlanan sözcüklerle, kendine özgü bir söylefliyle, akla seslenen insanc l özle, geçmifl uygarl klara, kültürlere ve do aya yönelik sevecen bir duyarl kla dikkati çekmeyi tercih etti eserlerinde daima. Türkiye de bir mimar olarak ifl alma süreci nas l iflliyor? Mimar olarak ad n duyurmak isteyen bir insan n ilk deneyece i yol yar flmalard r. Yar flmalar, günlük gazetelerde yay nlan r ve insanlar da görürler. Bir yar flmaya, o güne kadar yap lan ifllerden farkl bir söylemle kat l p derece al yorsan z, bu önemli. Bu yar flmalarla hem kendinizi dener ve tan m fl NCELEME YAPITLARI Cengiz Bektafl, ad n da kendi koydu u Halk Yap Sanat konusunun Halk Bilimi konular aras na girmesini sa lam fl. Bu alanda ilk ve örnek çal flmalar yapm flt r, kitaplar yay nlam fl, sergiler açm fl, konferanslar verdi. Bektafl, Eskiflehir Anadolu Üniversitesinde Halk Bilimi Bölümünde ilk Halk Yap Sanat dersini de bafllatt. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarl k Bölümü nde de iki y l bu dersi okuttu. Bu alanda yapt çal flmalarla pek çok Türk mimar n etkiledi. Koca Sinan (1968) Halk Yap Sanat ndan Bir Örnek: Bodrum, (1977, 1996) Antalya (1980) Babada Evleri (1987, 1991) Kufladas Evleri (1987, 1991) fiirinköy Evleri (1987, 1991) Akflehir Evleri (1987, 1991) Koruma Onar m (1993, 2001) Mimarca Mermer (1993) Kufl Evleri (1994) Türk Evi (1996) Selçuklu Kervansaraylar (1999) Halk Yap Sanat (2001) Olbia Sosyal-Kültürel Öze i Gelecekteki mimarl k, zorunlu olarak daha sa l kl bir ortam n elde edilmesi konusunda bilgilenmek ve o ayarda ifl yapmak zorunda kalacak olursunuz, hem de tan tm fl olursunuz. K s tl bir süre için de olsa, ben de yar flmalara bu flekilde girdim. Elbette, mesleki birikiminiz ve deneyiminiz nedeniyle söyleyecek sözünüz olabilece i düflüncesiyle ça r l olarak kat ld n z yar flmalar olabilir, bunun için farkl düflünüfl yollar olabilir. Ancak, yar flmalarla ad n duyuran kifli, ifl gelmeye bafllad ktan sonra art k kendini ifline vermelidir. fl almaya bafllad ktan sonra, size ifl bulacak olan art k sizin kendi iflinizdir. Mimar - iflveren iliflkisinde mimar ne kadar söz sahibi? Benim uygulamamda, mal sahibinin mutlulu u temel. Ama o mutluluk aldat c, geçici modalara ba l olmamal. Örne in, postmodern yap flimdi nas l komik kal yor de il mi? Mal sahibinin mutlulu u derken, bir insan olarak mutlulu undan söz ediyorum. Benim ona kendi dal mda bir kültür aktarma, do ru bir seçim yapmas n sa lama zorunlulu um var. Birkaç mal sahibi, Yaflam m z de ifltirdin demiflti. flte o zaman ben iflimi do ru yapm fl oluyorum. Mimarl k e itiminde neler eksik, ne gibi düzenlemeler yap lmal? Gazetelerin birisinde flöyle bir fley vard : E itimde konuflulanlarla d flar da konuflulanlar n hiçbir iliflkisi yok. D flar da ve e itimde baflka baflka fleyler konufluluyorsa, ö renci flaflk nl a düfler. Genellikle e itimi suçlar. Çünkü, karn iflle doyacak. Onun için aradaki kopukluk, ülkenin yarar na olmaz genellikle. Biz uluslararas düzeyde de baksak, kendi 13

14 RÖPORTAJ gerçeklerimizden yola ç karak da baksak, çok gerideyiz. Yaln zca teknik bilgi donan m ndan söz etmiyorum. Teknik bilgi donan m n n ilkelerini ö retirsin, o kendisi toparlar. Bugün, okullar m zda böyle bir fley yok. Örne in, sosyal bilimlerle ilgili dersler belirli bir a rl kta olmad sürece, olmaz. Ben kendim de ders veriyorum. Zor olmas na karfl n, bir sorumluluk olarak yap yorum bunu. Onlar n söyledikleri bafll klarda da vermiyorum. Diyorlar ki, Felsefe anlat. Ben nas l felsefe anlat r m antik sözcü ünün anlam n bilmeyen adama? Ben kendi dersimi, kendi düflündü üm flekilde kurguluyorum. Mimarl n yak n gelece inde Türkiye de ve dünyada ne gibi de ifliklikler bekliyorsunuz? Bugüne kadar sanki idealizm u runa yap ld n sand m z fleylerin, bir zorunluluk durumuna geldi ini görüyoruz. Art k zorunlu olarak, daha sa l kl yaflam biçimleri, yap lar üretebilmek için bunu bilmek zorunday z. Gelecekteki mimarl k, zorunlu olarak daha sa l kl bir ortam n elde edilmesi konusunda bilgilenmek ve o ayarda ifl yapmak zorunda kalacak. Kentsel Dönüflüm ad alt nda yeni uygulamalar gündemde... Ustaca bir kamuflaj yapt klar n san yorlar. Kentsel dönüflüm, kentlinin dönüflümü ile olabilir. Kentlinin dönüflümü de kültür ile mümkün olabilir. Hangi proje kaynaflt racak insanlar, var m öyle bir proje, duyduk mu? Belediyenin temel ödevi kentliyi yaratmakt r. Diyorlar ki, Felsefe anlat. Ben nas l felsefe anlat r m antik sözcü ünün anlam n bilmeyen adama Küreselleflme ile birlikte yerel de erler h zla afl n yor. Mimarl k nas l etkileniyor bundan? Yerellik, iyi tart fl lmas gereken bir konu. Benim için stanbul da yerellik, her inançtan insan n bir arada yaflayabilmesidir. Asl nda burada mimarlar n da, flehircilerin de baflka aç lardan suçlar var. Yap lm fl pek çok flehircilik projesinin uygulanmamas n n bir flans oldu unu söyleyebilmeliyiz. Baz projeler uygulanm fl olsayd, bugün kimi kentlerimizde tek bir tarihi eser kalmayacakt. Yerellik, Anadolu nun genel kültürü içine konulacak bir fley. Kendinizi mesleki anlamda nas l besliyorsunuz? Türkiye deki mimari yay nlar hakk nda ne düflünüyorsunuz? ngiltere de iki mimarl k dergisi ç k yor. Türkiye de ise yedi. Yeni haz rl klar da var. Bu yedi dergi içinde, do ru dürüst bir mimarl k kültürüyle yönetilen iki- üç dergi say labilir mi bilmiyorum. Eskiden çantas n n içine kitap doldurup, mimarl k iflliklerini dolaflarak kitap satmaya çal flan kifliler yay nc l a soyundular. Çünkü kolay gidiyor bu ifller. Bununla mimarl k ortam yarat lamaz. Onun için, yay nlar izlerken seçici olmak zorundas n z. CENG Z BEKTAfi IN ALDI I ÖDÜLLERDEN BAZILARI * 1967 M.S. Bakanl Onur Plaketi * 1968 Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü * 1970 TRT yar flmas tek fliir ödülü * 1970 TRT k sa metraj film ödülü * 1987 Makedonya Bienali Ödülü * 1988 Ulusal Mimarl k Sergisi Ödülü (Türk Dil Kurumu yap s yla) * 1989 Makedonya Bienali Ödülü * 1992 DEN-B R Sanata Hizmet Ödülü * 1992 KET-SAV Onur Ödülü * 1992 Ulusal Mimarl k Sergisi Ödülü (Kad n Eserleri Kitapl yap s yla) * 1996 Abdi pekçi Bar fl Ödülü * 1998 Makedonya da Balkan Mimarl k Buluflmas Ödülü * 2001 Bergama Köylüleri Çevre Ödülü * 2001 A ahan Mimarl k Ödülü (Akdeniz Üniversitesi/Antalya Olbia Sosyal-Kültürel Öze i yap s yla) Türk Dil Kurumu yap s 14

15 Unica top 15

16 PROF L Zamans z mimar, cam evin yarat c s : PHILIP JOHNSON Amerika n en etkili mimarlar ndan olan Philip Johnson 8 Temmuz 1906 y l nda dünyaya geldi. Ama o zaman n n çok daha ötesinde ifller yapmay baflard. Ocak 2005 te hayat n kaybeden mimar, siyah kal n çerçeveli gözlükleriyle her zaman haf zlarda yer etmeye devam edek gibi görünüyor. Nas l etmesin meflhur Cam Ev den Seagram Binas na kadar dünyan n en s ra d fl yap tlar nda hep onun imzas var. 16

17 1979 y l nda ilk Pritzker Ödülü nü kazanan Johnson Harvard Üniversitesi Tasar m Bölümü nü bitirdi. Asl nda onun hayat baflar ve h rslarla doluydu. Amerika2n n küçük bir kasabas olan Ohio da dünyaya geldi. Liseyi New York taki Hackley School da tamamlad. Harvard Üniversitesi ne girdi inde esas ilgi alan felsefeydi. Onun mimarl a geçiflinde Avrupa ya yapt seyahatler etkili oldu. Gördü ü tap naklardan ve katedrallerden çok etkilenen Johnson, mimarl k okumaya karar verdi y l nda Bauhaus un mimar Ludwig Mis van der Rohe ile tan flt. Bu tan flma daha sonralar ömür boyu ortakl a dönüfltü. Onun en bilindik projelerinin bafl nda Cam Ev geliyor. New York flehrindeki Modern Sanat Müzesi nde de bu evin bir modeli sergileniyor. Cam kullanmay çok seven mimar,

18 PROF L Sadece Amerikal mimarlar taraf ndan de il Cesar Pelli den Zaha Hadid e kadar pek çok mimar için de Johnson önemli bir örnek oldu. Onun yap tlar aras nda Seagram Binas, New York taki Four Seasons Hotel i, Rockerfeller Guest House, New York fiehir Tiyatrosu gibi birçok bina var. y l nda Connecticut taki evini tamamen camdan tasarlad. Evin duvarlar camlarla ayr l yordu. Onun bu tasar m, transparanl k, ergonemetre, minimallik ve geometri gibi birçok alan n nas l do ru kullan ld nda baflar l bir sonuç verdi inin kan t yd. G R fi MC RUH Johnson, giriflimcilik aç s ndan da mimarlara kusursuz bir örnekti. Belki yoktan var etmedi, ama var olan kimsenin akl na gelmeyeck biçimde ve do ru orant da kullanmay çok iyi bildi. Giriflimleri sadece çizimleriyle de s n rl de ildi y l nda müzede bir sergi açarak, mimarl n da t pk resim ve heykel gibi sergilenebilecek bir sanat eseri oldu unu herkese gösterdi. Amerika da mimarlar n babas ilan edildi. Sadece Amerikal mimarlar taraf ndan de il Cesar Pelli den Zaha Hadid e kadar pek çok mimar için de Johnson önemli bir örnek oldu. Onun yap tlar aras nda Seagram Binas, New York taki Four Seasons Hotel i, Rockerfeller Guest House, New York fiehir Tiyatrosu gibi birçok bina var. 18

19 Unica plus 19

20 PROF L Türkiye nin en çok uluslararas tasar m ödülüne sahip markas Nurus metrekare kapal alana sahip 4 fabrikas, y lda 150 bin adet komodin üretim kapasitesine sahip metal üretim tesisi ve 30 ülkede 100 ün üzerindeki bayisi ile, ofis mobilyas sektörünün dünyadaki en önemli oyuncular ndan biri haline gelen Nurus ayn zamanda, tasar m alan ndaki prestijli yar flmalarda ard ard na kazand ödüllerle, Türkiye nin en çok uluslar aras tasar m ödülüne sahip markas ünvan n da elinde bulunduruyor. Tasar m ve do a aras ndaki kusursuz dengeyi keflfet Geçti imiz ay içinde, dünyan n en önemli ofis mobilyas fuar Orgatec 2008 de Tasar m ve do a aras ndaki kusursuz dengeyi keflfet temas yla haz rlad 800 metrekarelik standa, ço unlu u mimar ve yat r mc lardan oluflan 6000 in üzerinde ziyaretçiyi a rlayan Nurus, ödüllü tasar mlar ile fuar n en çok ilgi çeken markalar ndan biri oldu. Geçti imiz y l Türkiye de ve dünyan n farkl co rafyalar nda yaflayan Türk tasar mc lar n biraraya geldi i, Milano Tasar m Haftas kapsam ndaki lk in Milano sergisiyle, Türk endüstriyel tasar m n dünyaya tan tma misyonunu da üstlenen Nurus ayn zamanda, Salone Satellite de sergilenen TÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Yüksek Lisans Program Nurus, son olarak tasar m Alper Böler ve Ömer Ünal taraf ndan yap lan Sema Sehpa ile IF Product Design Award 2009 da yeni bir ödül daha kazand. 20

21 ö rencilerinin ürünlerinden oluflan 5 Senses of stanbul sergisinin de sponsoru olarak, gelece in tasar mc lar n desteklemiflti. Alper Böler ve Ömer Ünal tasar m Sema Sehpa ya IF Product Design Award 2009 ödülü Fritz Frenkler, Anette Ponholzer, Tanju Özelgin, Can Yalman, Defne Koz, nci Mutlu, Atilla Kuzu, Sezgin Aksu, Silvia Suardi, Adriano Baldanzi, Alessandro Novelli, Alper Böler, Ömer Ünal, Ece Yal m ve O uz Yal m dan oluflan tasar m grubu ile, Türkiye nin en çok uluslararas tasar m ödülüne sahip markas ünvan n elinde bulunduran Nurus, son olarak tasar m Alper Böler ve Ömer Ünal taraf ndan yap lan Sema Sehpa ile IF Product Design Award 2009 da yeni bir ödül daha kazand. 39 ülkeden 2808 ürünün kat ld IF Product Design Award 2009 da ödüle lay k görülen Alper Böler&Ömer Ünal tasar m Sema Sehpa ad n, dervifllerin uyum ve dengeyi sembolize eden dans ndan alm fl. Tablas nda mdf ve tafl y c aya nda çelik Osmanl daki divan kültüründen gelen toplant anlay fl n günümüze tafl yan Nurus un TO serisi, tek bir koltuktan dev bir toplant sistemine kadar çeflitlilik gösterebiliyor.

22 PROF L Nurus çözümlerinin kullan ld Turkcell Teknoloji binas 8000 metrekare kapal alana sahip. Binan n mimari kurgusunda araflt rma ve gelifltirme vurgusunun önemli bir yer tutuyor. Sosyal sorumluluk bilinci ile do al hayat n parças olabilme hedefi ile kurgulanan binada, çim çat uygulanm fl. malzeme kullan lan Sema sehpa, dergi, kitap ve gazeteleri düzenlemeye yarayan fonksiyonel ünitesiyle, daha anlaml ve yenilikçi bir tasar m anlay fl n n ürünü. Turkcell Teknoloji binas nda Nurus çözümleri Nurus, Ergino lu&çal fllar taraf ndan tasarlanan Turkcell Teknoloji nin uluslararas standartlardaki yeni binas n n ofis mobilyalar nda çözüm orta oldu. En büyük motivasyon unsuru olarak, bina kullan c lar n n fiziksel ve psikolojik konforlar n n artt r lmas n n hedeflendi i projede Nurus, aç k ofislere ek olarak, sosyal alanlarda da ihtiyac karfl layan mobilya çözümleri sunuyor. 22

23 TAR HLERLE NURUS Ofis alanlar n n maximum seviyede aç k ofis mant ile kurguland projede, mimari yap daki vurgu ayn kriterler ile mobilya seçimine yans m fl durumda. Nurus un projede sundu u çözümler, aç k ofislerde de iflen say lardaki grup çal flmalar na olanak verirken, ayn zamanda bireysel çal flmalar da mümkün k lan organik bir mobilya yerleflimini kaps yor. Mobilyalarda çal flanlar n de iflen ihtiyaçlar na cevap verebilecek esnek bir uygulama gerçeklefltiren Nurus, ekip çal flmas için gerekti inde tamamen fleffaflaflabilen veya bireysel çal flmada yeterince yükselebilen seperatörler ile çal flanlara alternatifler sunmufl. Her çal flma ünitesinde, k rtasiye ve vestiyer ihtiyaçlar n karfl layabilecek Fe Box dolaplar kullan ld projenin ayr ca, konferans salonlar, dinlenme alanlar, cafe, yemekhane ve spor salonunda da yine Nurus ürünleri tercih edilmifl Nurettin Kunurkaya ilk mobilya atölyesini kurdu Nurus markas ve flirketi kuruldu Taklamakan oturma ünitesi Japon IFDA tasar m ödülünü kazand I/X yönetici serisi Alman IF tasar m ödülünü kazand Kiss operasyon serisi Alman IF tasar m ödülünü kazand Nurus UIA (Dünya Mimarl k Kongresi) nin sponsorlar ndan biri oldu Taklamakan oturma ünitesi Almanya da bulunan Marta Herford Muzesi nin daimi koleksiyonuna seçildi Nurus un sponsor oldu u Ölçek 1/X Konferans serisinin ilki ünlü mimar Kisho Kurokawa ile bafllad U Too Alman Red Dot tasar m ödülünü kazand U Too ofis sistemi Alman Hükümetince verilen DesignPreis 2008 tasar m ödülüne aday oldu Türk Endüstriyel Tasar m n n ilk defa uluslararas platforma tafl nd lk in Milano sergisinin sponsoru ve organizatörü oldu Avrupa Birli i taraf nfddan düzenlenen (DME) Avrupa Tasar m Yönetimi Ödüllerinde mansiyon kazand Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid konferans n n sponsoru oldu metrekarelik yeni metal üretim tesisi Sincan Ankara da faliyete geçti, toplam üretim alan metrekareye ulaflt Me Too ofis koltu u Alman IF tasar m ödülünü kazand Me Too ofis koltu u Alman Red Dot tasar m ödülünü kazanarak bu 2 ödülü birden alan ilk Türk tasar m oldu Me Too ofis koltu u Alman Hükümeti taraf ndan verilen DesignPreis 2009 tasar m ödülüne aday oldu Taklamakan oturma ünitesi Hollanda Good Industrial Design Award 2008 tasar m ödülünü kazand U Too ofis sistemi Design Turkey 2008 yi Tasar m Ödülü nü kazand Sema Sehpa IF tasar m ödülü kazand. 23

24 RÖPORTAJ Schneider Electric Pazarlama Direktörü U UR OKTAR Binalar ve konutlar için enerji çözümleri Schneider Electric, geleneksel ifl alanlar olan elektrik da t m ve endüstriyel otomasyon konular nda organik büyümeyle birlikte, bina ve ev otomasyonu, güvenlik, enerji izleme, elektrik tesisat, kesintisiz enerji, servisler gibi alanlarda da flirket sat n almalar ile çözüm sunma vizyonunda ilerliyor. Schneider Electric'in son yıllarda yaptı ı flirket satın alımları hakkında bilgi alabilir miyiz? Schneider özellikle son 5 yıl içinde konusunda uzman onlarca firmayı bünyesine kattı ve bu kapsamdaki ürün ve çözümleri elektrik enerjisini daha iyi yönetmek üzere entegre etti yılında Amerika kökenli dev bir UPS firması ve bu alanda dünyanın en büyü ü olan APC'yi satın aldık. Bina otomasyonu ise, Türkiye'de 2006 yılında girifl yaptı ımız yeni bir alan ve ürünler Schneider çatısı altında TAC markasını taflıyor. Ev otomasyonu ve tesisat alanında Almanya'dan Merten'i 24

25 Amac m z enerji verimlili i konusunda uzman ve komple çözümler sa layan bir firma olarak tasarruf, konfor, güvenlik gibi konularda bildiklerimizi paylaflmak bünyemize kattık. Merten ev ve aydınlatma otomasyonu alanında son derece uzman bir firma yılında Türkiye'de bununla ilgili ifl ortaklarımızı seçtik ve ev otomasyonun da sunumunu yaptık. Böylelikle sadece elektrik da ıtımı ve endüstriyel otomasyon konularında de il, aynı zamanda bina otomasyonu, elektrik tesisatı, kritik enerji gibi alanlar üzerine de odaklanmaya baflladık. Bu, Schneider Electric'in, elektrik enerjisinin yönetimi ile ilgili çözüm sa layıcı bir firma olmasının do al bir sonucu. Müflterilerinize artık ürün de il çözüm sundu unuzu görüyoruz? Bunun temel nedenleri nelerdir? Ürün satıflı yanında servis ve çözüm satıflına da yöneldik. Çünkü müflterilerimizin bir kısmı için ürün tek baflına fazla bir fley ifade etmemeye baflladı. Özellikle ürünlere bilgi ve teknoloji ekledi iniz zaman kullanıcılar ürünün kendisiyle çok fazla ilgilenmiyorlar. Onlar için önemli olan sundu unuz fleyin kendisine sa ladı ı fayda, konfor, güvenlik ya da tasarruf. Bunun yanı sıra, artık binaların altyapısında bilgi teknolojilerinin, haberleflmenin, kontrol ihtiyacının payı oldukça arttı. Akıllı sistemler ön plana çıkmaya baflladı. Sistemler akıllı hale geldikçe, kullanıcılar da ihtiyaçlarının akıllı tarafını yöneten firmalarla çalıflma e iliminde oluyorlar. Bu yüzden vizyonumuzu bu yönde çizdik. flin teknolojik altyapısına, entegrasyonuna biraz daha odaklanmaya baflladık. Bunu her yerde vurgulamaya çalıflıyoruz. Ayrıca flirket olarak yenilikçili e son derece önem veriyoruz. Müflterilerimize bütünleflik olarak enerji verimlili i anlamında bir takım çözümler sunan bir firma olmak istiyoruz. Pek çok ürünü ve çözümü bütünleflik olarak, tek elden müflterilerimize sunuyoruz. Bu bizi pek çok rakibimizden ayıran en önemli özellik. Bunların birlikte ve belli bir iflletme mantı ında çalıflabilmesi, müflterilerimize enerjiyi verimli kullanmalarını sa layan çözümler sunmamızı sa lıyor. Aynı zamanda flirketimizin tüm yapılanması flu anda enerji verimlili i ekseninde oluflmakta ve sürekli bir geniflletme vizyonu ile yoluna devam etmekte. fiirketimizin tüm yapılanması flu anda enerji verimlili i ekseninde oluflmakta ve sürekli bir geniflleme vizyonu ile yolumuza devam etmekteyiz. Amaç kullanıcıların tüm ihtiyaçları için tek elden enerji sa layıcısı olmak, tabii ki elektrik enerjisini daha iyi yönetebilmeleri için. Schneider Electric'in AR-GE faaliyetlerine son derece önem verdi ini biliyoruz. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tüm çözümlerimizi enerji verimlili i sa lamak üzere tasarlıyoruz ve bu anlamda her yıl toplam satıflımızın yüzde 5'ini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Yenilikçilik ve kalite, bizi rekabette ön plana çıkartıyor, sa ladı ımız verimlilik çözümleri de kullanıcıların enerjiyi daha iyi yönetmelerine imkan veriyor. Farklı alanlarda uzmanlıklara yapılan yatırımlar, çözüm bakıfl açısıyla tek bir altyapı üzerine oturuyor, Schneider Electric tek elden uzman ürün ve çözüm sa layıcı olarak, daha azı ile daha çok sonuç üretmeye imkan tanıyor. Uzmanlarımız, iklimlendirme otomasyonu, aydınlatma otomasyonu, ev otomasyonu, binalar ve konutlar için entegre güvenlik çözümleri, kamera sistemleri, kartlı geçifl ve akıllı binalar gibi konularda yayınlar yapıyorlar, e itim ve seminerler veriyorlar. Amacımız enerji verimlili i konusunda uzman ve komple çözümler sa layan bir firma olarak tasarruf, konfor, güvenlik gibi konularda bildiklerimizi paylaflmak. 25

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL ZERO Collection Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL Adolf Babel, 1980 yılından itibaren banyo malzemeleri ve özellikle akrilik küvet ve duş tekneleri tasarımına yöneldi. Bu çalışmaları takiben buhar banyoları,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı