Dr. Ersin YILMAZ. Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ersin YILMAZ. Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 1984-1988"

Transkript

1 Dr. Ersin YILMAZ EĞİTİM DURUMU İlkokul: Gülnar-Atatürk Ġlkokulu, Ortaokul: Mersin-Atatürk Lisesi, Lise: Mersin-Atatürk Lisesi, Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Güneydoğu Anadolu Projesi ve Ormancılık Sektörü isimli tez, Doktora: Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesine İlişkin Çözümlemeler isimli tez, UZMANLIK ALANI Ormancılık Ekonomisi, Arazi Kullanım Planlaması, Orman Kaynaklarının ĠĢlevsel Planlaması, Katılımcı Karar Verme, Sosyal Ormancılık ve Halkla ĠliĢkiler, Çok Kriterli Karar Verme, Yöneylem AraĢtırma Teknikleri. YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER : Adana ve Osmaniye Orman ĠĢl. Müdürlüklerinde Orman ĠĢletme ġefliği : Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde AraĢtırmacı Mühendis : Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde Enstitü Müdürü V : Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde AraĢtırmacı Mühendis

2 BİLDİĞİ YABANCI DİLLER İngilizce: Okuma Yazma: Ġyi, KonuĢma: Ġyi, KPDS Puanı: 86 TAMAMLADIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ 1. Okaliptüs (E.camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında Ara Tarım Olanaklarının AraĢtırılması, (Proje Yürütücüsü) 2. Ekoturizm Planlamasında Katılımcı YaklaĢımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği, (Proje Lideri) 3. Analitik HiyerarĢi Süreci Kullanarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması, (Proje Lideri) 4. Orman Kaynaklarının ĠĢlevsel Planlaması, (Proje Lideri) 5. Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry, Villages: Olukkoyağı, Ġnkoy, Ardıçlı, KeĢli, Emirler, Eminlik & KuĢçular, (Proje Yürütücüsü) 6. Mersin Ġli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla ĠliĢkileri, (Proje Lideri) 7. Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, (Proje Lideri) 8. R WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı YaklaĢım ile Örnek Bir Uygulaması, (Proje Lideri) 9. Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim Anında Verilen Gübre ÇeĢidi ve Dozunun GeliĢme Üzerine Etkileri, (Proje Yürütücüsü) 10. ORKÖY Kaynaklarının Tahsisinde Orman Köylerinin Önceliklerinin Saptanması (Antalya Ġli Örneği), (Proje Yürütücüsü) 11. Ġzmir Ġlinde Orman Kaynaklarına ĠliĢkin ĠĢlev Önceliklerinin Belirlenmesi, (Proje Yürütücüsü) 12. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü ÇalıĢanlarına Yönelik ĠĢ Doyumu AraĢtırması, (Proje Lideri) 13. Katılımcı YaklaĢımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnekleri, (Proje Lideri) 14. Orman Genel Müdürlüğü TaĢra TeĢkilatı ÇalıĢanlarının ĠĢ Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman ĠĢletme Müdürlükleri Örneği, (Proje Lideri) 15. Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarının KoĢul, Olanak ve Darboğazları: OZM ġube Müdürlüğü ÇalıĢanlarının GörüĢleri, (Proje Lideri) 16. Adana Ġli Feke Ġlçesi Sedir Mantarı (Tricholoma spp.) Toplayıcılarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi, (Proje Lideri) 17. Orman Kaynaklarının BütünleĢik ĠĢlevsel Yönetim Planlaması, (Proje Yürütücüsü) 18. Mersin Ġlinde Orman Kaynaklarına ĠliĢkin ĠĢlev Önceliklerinin Belirlenmesi, (Proje Lideri) 19. Toros (Lübnan) Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Sıklık Çağı MeĢcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi, (Proje Lideri)

3 20. Su ve Su Kaynakları Yönetiminde Katılımcı YaklaĢımlar: Mersin Ġli, Cehennemdere Vadisi Örneği, (Proje Lideri) 21. Mersin Ġlinde Küresel Isınmaya Yönelik DüĢünce, Değer ve Bilgilerin Değerlendirilmesi, (Proje Lideri) 22. Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici KarmaĢıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi, (Proje Lideri) 23. Farklı Toplum Kesimlerinin Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Bilgi, GörüĢ ve Deneyimlerinin Belirlenmesi, Mersin Ġli Örneği, (Proje Lideri) 24. Eucalyptus grandis (W. Hill Ex. Maiden) Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı, (Proje Yürütücüsü) 25. Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu, Pozantı Orman ĠĢletme ġefliğinde Örnek Uygulama. (Proje Yürütücüsü) HALEN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ARAŞTIRMA PROJELERİ 1. Batı Akdeniz Bölgesi Orman ĠĢletme ġeflerinin ĠĢ Yükü Analizi, (Proje Lideri) 2. Orman Ġçi ve Kenarı YerleĢimlerde Uzman GörüĢlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike Oranlaması Modeli, (Proje Lideri) 3. Farklı Statüdeki Orman Alanların Yönetiminde Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu SayısallaĢtırılması, (Proje Yürütücüsü) 4. Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının AraĢtırılması. (Proje Yürütücüsü) HALEN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ULUSLARARASI PROJELERİ 1. Forest Sciences Centre of Catalonia CTFC tarafından yürütülen Main outputs and synergies to enhance a common scheme of integrated land management in the Mediterranean basin MEDLAND2020 Projesi Uzmanlar Paneli Üyesi. 2. FAO (Silva Mediterranea) ve Plan Bleu koordinatörlüğünde, Optimising the production of goods and services by Mediterranean forests in a context of global changes - İklim değişikliği etkisi altındaki Akdeniz ormanlarının mal ve hizmet üretiminin optimizasyonu FFEM Projesi BileĢen 3 ün Tematik Uzmanlığı. YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1. YILMAZ, E., 1991: Güneydoğu Anadolu Projesi ve Ormancılık Sektörü (The Southern Anatolian Project and Forestry Sector). Ġ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 79 sayfa, Ġstanbul. 2. GEMĠCĠ, Y., GÜRSES, M.K. ve E. YILMAZ, 1996: Kadıncık Vadisi ve Çevresinin Tabiatı Koruma Alanı Olarak Değeri (The Value of Kadıncık Valley and its Surroundings as a Nature Conservation Area). DOA Dergisi No: 2, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus.

4 3. YILMAZ, E. ve M.K. GÜRSES, 1997: Doğu Akdeniz Ormancılığında Sedir (Cedar in the Eastern Mediterranean Forestry). DOA Dergisi No: 3, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 63 85, Tarsus. 4. YILMAZ, E., 1998: Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık (Nomadic Stock-Breeding on the Uplands). DOA Dergisi No: 4, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus. 5. YILMAZ, E., 1999: Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü (Solving Multiple Criteria Decision Making Problems Using the Analytic Hierarchy Process). DOA Dergisi No: 5, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus. 6. GÜRSES, M.K., KOÇAR, S., YILMAZ, E. ve G. KAHVECĠ, 2000: Türkiye de Ormancılığın Sosyal ve Ekonomik Yaşamdaki Yeri (Social and Economic Impacts of Forestry Sector in Turkey). DOA Dergisi No: 6, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-36, Tarsus. 7. YILMAZ, E., 2001: Ekoturizm ve Yaban Hayatı (Ecotourism and Wildlife). Çeviri ÇalıĢması, Yazan: M. BOLTON, DOA Dergisi No: 7, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 55 81, Tarsus. 8. GERAY, U., TÜRKER, A. ve E. YILMAZ, 2001: İşlevsel (Fonksiyonel) Planlamaya Farklı Bir Yaklaşım (A Different Approach to Functional Planning). Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 38, Sayı: 3, Sayfa: 19 23, Ankara. 9. ÖZKURT A., TÜFEKÇĠ, S. ve E. YILMAZ, Okaliptüs (E.camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında Ara Tarım Olanaklarının Araştırılması (The Investigation of the Agricultural Intercropping in Eucalyptus camaldulensis Plantation). T.C. Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:13, Tarsus, 39 sayfa. 10. YILMAZ, E., 2002: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Bir Çalıştay (Integrated Natural Resource Management and Its Workshop). DOA Dergisi No: 8, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 47 79, Tarsus. 11. YILMAZ, E., 2003: Orman Kaynakları Planlamasında Kullanılan Planlama Sistemleri ve Teknikleri (Planning Systems and Techniques Using in Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 25, Tarsus. 12. YILMAZ, E., 2003: Mersin İli, Çamlıyayla İlçesine Bağlı Sarıkavak Köyünün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ile Orman-Halk İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in Sarıkavak Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations with Forest Resources). DOA Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 67 93, Tarsus. 13. YILMAZ, E., 2003: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Katılımcı Yaklaşımlar: Khanasser Vadisi (Suriye) Örneği (Integrated Natural Resource Management and Participatory Approaches: An Example of Khanasser Valley, Syria). Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Mart 2003, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Ankara. 14. YILMAZ, E., 2003: Multi-Criteria and Multi-Objective Analysis for Land Allocation Decisions: A Case Study of Tarsus, Turkey. Oral Presentation, The Conference on Decision Support for Multiple Purpose Forestry, April 23-25, 2003, Organized by IUFRO, USDA Forest Service, BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria. 15. YILMAZ, E., 2003: Land Use Planning Model Using Goal Programming: A Case Study of Cehennemdere Valley, Turkey. The Conference on New Opportunities for Operations Research, July 6 10, 2003, Boğaziçi University, Ġstanbul, Turkey. 16. KAHVECĠ, G., OK, K. ve E. YILMAZ, 2003: Ecotourism and Sustainable Development of Forest

5 and Forest Villagers in Turkey. XII World Forestry Congress, September 21 28, 2003, Quebec City, Canada. 17. YILMAZ, E., OZKURT, A. ve A. YILDIZBAKAN, 2003: Participatory Decision Making Using Analytic Hierarchy Process: The Turkey Example. XII World Forestry Congress, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada. 18. GÜRSES, M.K., KOÇAR, S., YILMAZ, E. ve G. KAHVECĠ, 2003: Social and Economic Impacts of Forestry Sector in Turkey. XII World Forestry Congress, September 21 28, 2003, Quebec City, Canada. 19. YILMAZ, E., 2003: Forest Land Use Allocation Model: An Application to Cehennemdere Valley, Turkey. XII World Forestry Congress, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada. 20. YILMAZ, E., 2003: Multiple-Use Planning of Forest Resources and Case Study, Turkey. XII World Forestry Congress, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada. 21. YILMAZ, E., 2004: Ülkemizdeki Orman İşlevleri ve Tahsis Kriterleri (Forest Functions in Turkey and Their Allocation Criteria). DOA Dergisi No: 10, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 25, Tarsus. 22. YILMAZ, E., 2004: Mersin İli, Çamlıyayla İlçesine Bağlı Kisecik Köyünün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ile Orman-Halk İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in Kisecik Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations with Forest Resources). DOA Dergisi No: 10, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 77 99, Tarsus. 23. YILMAZ, E., 2004: Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesine İlişkin Çözümlemeler (Analysis on Multi-Objective Forest Resources Planning). Ġ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ormancılık Ekonomisi Programı, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 387 sayfa+ekler, Ġstanbul. 24. YILMAZ, E., OK, K. ve T. OKAN, 2004: Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği (Activity Selection by Participatory Approach in Ecotourism Planning: The Case of Cehennemdere Valley). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 237, DOA Yayın No: 30, Teknik Bülten No: 21, 56 sayfa, Tarsus. 25. YILMAZ, E., 2004: Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması (Participatory Natural Resource Planning Using Analytic Hierarchy Process). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238, DOA Yayın No: 31, Teknik Bülten No: 22, 67 sayfa, Tarsus. 26. YILMAZ, E., 2004: Orman Kaynaklarının İşlevsel Planlaması (Analysis on Multi-Objective Forest Resources Planning). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 239, DOA Yayın No: 32, Teknik Bülten No: 23, 130 sayfa, Tarsus. 27. SULUSOGLU, M., SENYAZ, A. ve E. YILMAZ, 2004: Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry, Villages: Olukkoyagi, Inkoy, Ardıcli, Kesli, Emirler, Eminlik & Kuscular. Plan Bleu, Silva Mediterranea, November, 55 pages, France. 28. YILMAZ, E., 2005: Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına Uygulanması Örnekleri (The Application Examples of the Analytic Hierarchy Process Technique to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 33, Tarsus. 29. YILDIZBAKAN, A., YILMAZ, E. ve C. AKGÜN, 2005: Von Bertalanffy Boyca Büyüme Modelinin Okaliptüste (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden) Uygulanması [Application of Von Bertalanffy Height Growth Model on Eucalyptus (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden)]. DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 35 52, Tarsus.

6 30. YILMAZ, E., 2005: Amaç Programlama Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına Uygulanması Örnekleri (The Application Examples of the Goal Programming Technique to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus. 31. YILMAZ, E. ve O. YILDIZ, 2005: Ekosistem Yönetimi (Ecosystem Management). Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1 8, Düzce. 32. YILMAZ, E., 2005: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in the Villages of Mersin Province, Cehennemdere Valley and Their Relations with Forest Resources). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 252, DOA Yayın No: 36, ÇeĢitli Yayın No: 2, Tarsus, 64 sayfa. 33. YILMAZ, E., 2005: Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği (A Land Use Planning Model: A Case Study of Cehennemdere Valley). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253, DOA Yayın No: 37, ÇeĢitli Yayın No: 3, Tarsus, 131 sayfa. 34. YILMAZ, E., 2005: Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık ve Keçi Yetiştiriciliği (Nomadic Stock- Breeding on the Uplands and Goat Breeding). Uluslararası Sempozyum: Orman-Keçi-Erozyon ve Turizm, Nisan 2005, Adana BüyükĢehir Belediyesi, Orman Mühendisleri Odası, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Kent Konseyi Organizasyonu, Adana. 35. YILMAZ, E., 2005: Orman Kaynaklarının İşlevsel Haritalaması Modeli: Korunan Alanda Örnek Bir Uygulama Çalışması (Forest Resources Functional Mapping Model: A Case Study of the Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 36. YILMAZ, E., 2005: Çok Kriterli ve Çok Amaçlı Çözümlemelere Dayalı Arazi Tahsisi Kararları: Cehennemdere Vadisi Korunan Alanı Örneği (Multi-criteria and Multi-objective Analysis for Land Allocation Decisions: A Case Study of Cehennemdere Valley Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta YILMAZ, E., 2005: Katılımcı Yaklaşımla Orman İşlevlerinin Önceliklendirilmesi ve Seçilmesi: Korunan Bir Doğal Alanda Uygulama (Priority Ranking and Selection of Forest Functions by Participatory Approach: An Application to A Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 38. YILMAZ, E., OK, K. ve T. OKAN, 2005: Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği (Activity Selection by Participatory Approach in Ecotourism Planning: The Case of Cehennemdere Valley). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 39. GERAY, U. ve E. YILMAZ, 2005: Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği Kullanılarak Katılımcı Karar Verme: Bir Korunan Alan Uygulaması (Participatory Natural Resource Planning Using Analytic Hierarchy Process: An Application to the Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: 33 41, Isparta. 40. TÜRKER, A. ve E. YILMAZ, 2005: Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli ve Cehennemdere Vadisi Korunan Alanında Uygulanması (A Land Use Planning Model: An Application to Cehennemdere Valley Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 41. AKYÜZ, M., YILMAZ, E., ÖZKAN, N., BĠLGĠN, F., TOPLU, F., SARIBAġAK, H. ve Y. PUR, 2005: İspanya ve Fransa ya Düzenlenen Teknik Gezi İzlenimleri. AraĢtırma Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 1, Doğu Karadeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 248, DKOA Yayın No: 25, Sayfa: 27 53, Trabzon.

7 42. ġenyaz, A., SÜLÜġOĞLU, M. ve E. YILMAZ, 2005: Akdeniz Ormancılığı Açısından Mersin İli, Tarsus İlçesi Bazı Orman Köylerindeki Sosyo-Ekonomik Yapı ve Ormancılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik ve Kuşçular Köyleri) [Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry (Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik and Kuşçular Villages)]. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 254, DOA Yayın No: 39, ÇeĢitli Yayın No: 5, Tarsus, 84 sayfa. 43. YILMAZ, E., 2006: R WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274, DOA Yayın No: 40, ÇeĢitli Yayın No: 6, 93 sayfa, Tarsus. 44. YILMAZ, E., 2006: Orman Kaynakları Planlaması ve Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar (Participatory Approaches in Forest Resources Planning and Management). Ormancılıkta Sosyo- Ekonomik Sorunlar Kongresi (26 28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: , Çankırı. 45. YILMAZ, E., 2006: Ormancılıkta Çok Amaçlı Faydalanmadan Ekosistem Yönetimine Geçiş (Passing to Ecosystem Management from Multiple Use Forestry). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26 28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: , Çankırı. 46. YILMAZ, E., 2006: Bir Dış Kaynaklı Odun Dışı Orman Ürünleri Geliştirme Projesinin A WOT Tekniği ile Değerlendirilmesi. 1.Odun DıĢı Orman Ürünleri Sempozyumu (1 4 Kasım 2006, Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 19 26, Trabzon. 47. YILMAZ, E. ve M. ÇOġKUN, 2006: AGM Etüd-Proje Çalışmalarına Alternatif Bir Yaklaşım (An Alternative Approach to Etüd-Project Studies in General Directorate of Afforestation and Erosion Control). Türkiye de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Ankara. 48. GERAY, U. ve E. YILMAZ, 2006: Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Determining Function Priorities of Forest Resources). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26 28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: , Çankırı. 49. TÜFEKÇĠ, S., ÖZKURT, N., ÖZKURT, A. ve E. YILMAZ, 2006: Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim Anında Verilen Gübre Çeşidi ve Dozunun Gelişme Üzerine Etkileri (Effects of Fertilizers Types and Their Doses Applied at Planting Time on the Growth of Eucalyptus Plantations). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 307, DOA Yayın No: 43, Teknik Bülten No: 25, Tarsus, 63 sayfa YILMAZ, E., 2007: A WOT Tekniği Kullanarak Katılımcı Yaklaşımla Proje Değerlendirmesi (Participatory Project Assessment Using A WOT Method). DOA Dergisi No: 13, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 16, Tarsus. 51. ġenyaz, A. ve E. YILMAZ, 2007: Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Ormancılık Araştırma Stratejileri. Orman Kaynaklarının ĠĢlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler Uluslararası Sempozyumu (17-19 Ekim 2007, Harbiye, Ġstanbul) Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Ġstanbul. 52. COġGUN, U., YILMAZ, E., OK, K., TELEK, A., AY, Z. ve E. UZUN, 2007: ORKÖY Kaynaklarının Tahsisinde Orman Köylerinin Önceliklerinin Saptanması (Antalya İli Örneği) (Determination of Forest Village s Priorities for Allocation of ORKÖY s Resources [Case study : Antalya ]). T.C.

8 Çevre ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Teknik Bülten, Antalya, 70 sayfa. 53. GERAY, U., ġafak, Ġ., YILMAZ, E., KĠRACIOĞLU, Ö. ve H. BAġAR, 2007: İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 300, Müdürlük Yayın No: 46, Teknik Bülten No: 35, Ġzmir, 137 sayfa. 54. YILMAZ, E., 2008: Okaliptüsün Su Tüketimi ile Kent ve Yol Ağacı Olarak Değeri Hakkında Rapor (Report on Eucalypt Water Use and Value as its Urban and Road Trees). DOA Dergisi No: 14, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 31, Tarsus. 55. YILMAZ, E. ve A. ġenyaz, 2008: Doktora Eğitiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler ve Ormancılıkta Durum Yılında Türkiye de Ormancılık Eğitimi, III. Ulusal Ormancılık Kongresi (19 22 Mart 2008) Ġçin Hazırlanan Bildiri, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara. 56. YILMAZ, E., 2008: Baraj Havzalarında Katılımcı Yaklaşımla Entegre Su Kaynakları Yönetimi. Baraj Havzalarında Ormancılık, I. Ulusal ÇalıĢtayı (29 30 Nisan 2008) Ġçin Hazırlanan Bildiri, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , KahramanmaraĢ. 57. GÖZÜKARA, M., YILMAZ, E., KARABULUT, S. ve R. ULUSOY, 2008: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Baraj Havzasında Ormancılık. Baraj Havzalarında Ormancılık, I. Ulusal ÇalıĢtayı (29 30 Nisan 2008) Ġçin Hazırlanan Bildiri, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , KahramanmaraĢ. 58. AKÇA, E., YAKTI, S., PEKEL, M., YILMAZ, S., POLAT, O., POLAT, S., YILMAZ, E. ve S. KAPUR, 2008: Akyatan Kumulundaki (Kapıköy, Adana) Ormancılık Etkinliklerinin Toprak Kalitesine Etkisi ve Ekonomik Getirisi. I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu (15-17 Nisan 2008) Bildirisi, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü, Bildiriler Kitabı, Sayfa:., Tarsus. 59. YILMAZ, E. ve Z. KOÇAK, 2008: Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik İş Doyumu Araştırması (A Study on the Level of Job Satisfaction of the Personnel within the Eastern Mediterranean Forestry Research Directorate). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 364, DOA Yayın No: 48, ÇeĢitli Yayın No: 8, 55 sayfa, Tarsus. 60. YILMAZ, E., 2009: Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesi Nasıl Yapılabilir? (How to Carried out Multi-Objective Forest Resources Planning?). TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme DönüĢtürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, Aralık 2005, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 79 95, Antalya. 61. YILMAZ, E., COġGUN, U., KOÇAK, Z., AY, Z. ve K. H. ORHAN, 2009: Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnekleri (Prioritizing and Determining of Ecotourism Strategy with Participatory Approach: A Case Studies of the Cehennemdere Valley and Köprülü Kanyon National Park). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 386, DOA Yayın No: 51, Teknik Bülten No: 29, 85 sayfa, Tarsus. 62. YILMAZ, E., DAġDEMĠR, Ġ., KARABULUT, S., KOÇAK, Z. ve O. POLAT, 2009: Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri Örneği (Factors Affecting Job Satisfaction of Personnel Working at the Provincial Organization of Forestry General Directorate: The Case Study of Mersin Forestry Regional Directorate and its Forestry Enterprises). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 387, DOA Yayın No: 52, Teknik Bülten No: 30, 65 sayfa, Tarsus. 63. YILMAZ, E., SARACOĞLU, Ö., AYTAR, F. ve R. ULUSOY, 2009: Ormancılıkta Entegre Zararlı

9 Yönetimi (EZY) Uygulamalarının Koşul, Olanak ve Darboğazları: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Görüşleri (Conditions, Possibilities and Gaps for Integrated Pest Management (IPM) Applications in Forestry: Forest Pests Branch Directorate Experts Perceptions). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 388, DOA Yayın No: 53, Teknik Bülten No: 31, 86 sayfa, Tarsus. 64. YILMAZ, E., DURAN, C., TÜFEKÇĠ, S. ve E. ÜNAL, 2009: Adana İli Feke İlçesi Sedir Mantarı (Tricholoma spp.) Toplayıcılarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi (Evaluating of Local Knowledge and Social-Economic Analysis for the Wild Cedar Mushroom (Tricholoma spp.) Pickers in Feke Town Adana Province). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 389, DOA Yayın No: 54, Teknik Bülten No: 32, 104 sayfa, Tarsus. 65. YILMAZ, E., COġGUN, U., KOÇAK, Z., AY, Z. ve K. H. ORHAN, 2009: Prioritizing and Determining of Ecotourism Strategy with Participatory Approach: A Case Studies of the Cehennemdere Valley and Köprülü Kanyon National Park. 2. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, -Mediterranean Environment-, GeoMed 2010, 2 5 Haziran 2010, Kemer, Antalya. 66. DAġDEMĠR, Ġ., KAYA, G., AYTEKĠN, A., VAROL, T., YILMAZ, E., YENĠ, E., KARABULAK, C. ve S. BĠÇER, 2010: Orman Kaynaklarının Bütünleşik İşlevsel Yönetim Planlaması (Integrated Functional Management Planning for Forest Resources). TÜBĠTAK TOVAG Proje 107O787, TÜBĠTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, Proje Yer Numarası: , 164 sayfa, TÜBĠTAK, Ankara. 67. OK, K., YILMAZ, E. ve T. OKAN, 2010: A Comparative Study on Activity Selection with MCDA Technologies in Ecotourism Planning. Ecological Agenda, International Conference, New Perspectives in Eco-Technology and Eco-Economy, May 2010, Yıldız Technical University Auditorium, BeĢiktaĢ, Ġstanbul. 68. GÖZÜKARA, M. ve E. YILMAZ, 2010: A New Addition to the Monumental Tree Inventory of Turkey, A Kermes Oak Tree Found in Mersin. The Conference The Oak - Ecology, History, Management and Planning II, June 01-03, 2010, Isparta. 69. YILMAZ, E., KELEġ, H. ve Z. KOÇAK, 2010: Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Priority Determination of the Values of Forest Resources in Mersin Province). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 431, DOA Yayın No: 57, Teknik Bülten No: 35, 223 sayfa, Tarsus YILMAZ, E., ÇALIġKAN, A., ALPTEKĠN, Ü., TÜFEKÇĠ, S., AYTAR, F. KELEġ, H. ve A. YILDIZBAKAN, 2010: Toros (Lübnan) Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Sıklık Çağı Meşcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi (Determination of Release Cutting Treatments for Taurus (Lebanon) Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Stands at the Thicket Stage). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 432, DOA Yayın No: 58, Teknik Bülten No: 36, 208 sayfa, Tarsus. 71. YILMAZ, E., 2010: Türkiye de Sürdürülebilir Dağlık Alan Yönetimi İçin Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi ve Kurumsal Yapının Oluşturulması Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2 sayfa, Tarsus. 72. YILMAZ, E., 2010: Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün Orman Köylerinde Havza Esaslı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Planlarının Hazırlanması Çalışmalarındaki İşbirliğine İlişkin Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 4 sayfa, Tarsus. 73. OK, K., OKAN, T. ve E. YILMAZ, 2011: A Comparative Study on Activity Selection with Multi- Criteria Decision Making Techniques in Ecotourism Planning. Scientific Research and Essays, ISSN: , Volume: 6, Number: 6, pp: YILMAZ, E. ve F. AYTAR, 2011: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarına Yönelik Görüşleri (Forest Pests Branch Directorate Experts Perceptions for Integrated Pest Management (IPM) Applications in Forestry). S.D.Ü.

10 Orman Fakültesi, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Kasım 2011, Sözlü Bildiri, Sayfa: , Antalya. 75. YILMAZ, E., TÜRKER, A.H. ve A. YILDIZBAKAN, 2011: Su ve Su Kaynakları Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Örneği (Participatory Approaches in Water Resources Management: The Case Study of the Cehennemdere Valley in Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 61, Teknik Bülten No:38, 93 sayfa, Tarsus. 76. YILMAZ, E., POLAT, O., TOPAL, A. ve S. POLAT, 2011: Mersin İlinde Küresel Isınmaya Yönelik Düşünce, Değer ve Bilgilerin Değerlendirilmesi (An Assessment of Attitudes, Knowledge and Standard of Judgment on Global Warming in Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 62, Teknik Bülten No: 39, 140 sayfa, Tarsus. 77. YILMAZ, E., 2011: Erciyes Dağı-Titrek Kavak Ormanının Yönetimine İlişkin Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 4 sayfa, Tarsus. 78. YILMAZ, E., 2012: Ekoturizm ve Çamlıyayla Bölgesinin Ekoturizm Potansiyeli (Ecotourism and Ecotourism Potential at Çamlıyayla Region). Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı VII Bölge Müdürlüğü Mersin ġube Müdürlüğü, 2010 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen Kadıncık Vadisi nde BuluĢalım Projesi, SözleĢme No: TR , Ders Notları, Sayfa: 2 24, Tarsus. 79. YILMAZ, E., POLAT, O., TOPAL, A. ve S. POLAT, 2012: Mersin İlindeki İki Farklı Sosyal Grubun Çevresel Görüşleri ve Davranışları (Environmental Attitudes and Behaviours in a Sample of Two Different Social Groups in Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Yayın No:., DOA Yayın No:., ÇeĢitli Yayın No:.,. sayfa, Tarsus. 80. YILMAZ, E., KOÇAK, Z., COġGUN, U., AY, Z., BĠLGĠN, F. ve Ġ. ġafak, 2012: Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici Karmaşıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Assessment of Forest Fire Management Using Integrative Complexity Method). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 67, Teknik Bülten No: 41, 124 sayfa, Tarsus. 81. YILMAZ, E., TOPAL, A. ve H. KELEġ, 2012: Farklı Toplum Kesimlerinin Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Bilgi, Görüş ve Deneyimlerinin Belirlenmesi, Mersin İli Örneği (Identifying Different Public s Knowledge, Attitudes and Experiences toward Forest Fire Management, A Case Study of Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 68, Teknik Bülten No: 42, 122 sayfa, Tarsus. 82. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Kapasitesini Etkileyen Faktörler (Factors Influencing Forestry-Research Capacity). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 40-50, Kasım 2012, Bolu. 83. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Enstitüleri ile Uygulama Birimleri Arasındaki İletişim (Communication between Forestry Research Institutes and Forest Administration). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Kasım 2012, Bolu. 84. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Enstitülerindeki Araştırmacı Personelin Eğitim ve Mesleki Gelişim İhtiyaçları (Needs of Researchers of Forestry Research Institute on Education and Career Development). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Kasım 2012, Bolu. 85. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Sonuçlarının Kullanımını Etkileyen Faktörler (Factors Influencing Decisions to Use Forestry Research Findings). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı,

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN PLANLAMA SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ

ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN PLANLAMA SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN PLANLAMA SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Planning Systems and Techniques Using in Forest Resources Planning Ersin YILMAZ Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Eastern

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN NO: 35

TEKNİK BÜLTEN NO: 35 Bakanlık Yayın No : 300 Müdürlük Yayın No : 46 ISSN 1300-9508 İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONU :Ormancılık Komisyonu Toplantısı COFO Görevlendirilmiş Personelin : Adı-Soyadı : Dr. Mahir KÜÇÜK-Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail BELEN-Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

ABDULLAH E. AKAY, Ph.D.

ABDULLAH E. AKAY, Ph.D. ABDULLAH E. AKAY, Ph.D. Associate Professor akay@ksu.edu.tr University Address: Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering 46100 Kahramanmaras, Turkey Tel:

Detaylı

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR TABLO 2. ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ VE YENĐLENEBĐLĐR/TEMĐZ ENERJĐ KONULARINDA

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Yaşar AKÇAY Doğum Yeri TOKAT Doğum Tarihi 24.03.1961 Yabancı Dili İngilizce Medeni Durumu Evli (İki çocuk sahibi) AKADEMİK ÜNVANLARI Akademik Ünvan Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Yüksek Lisans

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Ülkelerin ekonomik geliģmelerine paralel olarak tarım

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS 2010) 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELĐ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI O. Uzun 1, A.

Detaylı

OKALİPTÜS SEMPOZYUMU

OKALİPTÜS SEMPOZYUMU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü I. ULUSAL OKALİPTÜS SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI UEDİTÖRLER: Mustafa YILMAZ, Abdullah E. AKAY, Alaaddin

Detaylı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Prof.Dr.V.Tecim 1 / 13 11/05/2010 1211 Adı Soyadı Prof.Dr. Vahap TECİM Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ N. Yörüklü Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve

Detaylı

Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU www.gulcinbuyukozkan.net Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Endüstri mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Y. Lisans 1. Endüstri mühendisliği

Detaylı