Dr. Ersin YILMAZ. Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ersin YILMAZ. Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 1984-1988"

Transkript

1 Dr. Ersin YILMAZ EĞİTİM DURUMU İlkokul: Gülnar-Atatürk Ġlkokulu, Ortaokul: Mersin-Atatürk Lisesi, Lise: Mersin-Atatürk Lisesi, Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans: Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Güneydoğu Anadolu Projesi ve Ormancılık Sektörü isimli tez, Doktora: Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesine İlişkin Çözümlemeler isimli tez, UZMANLIK ALANI Ormancılık Ekonomisi, Arazi Kullanım Planlaması, Orman Kaynaklarının ĠĢlevsel Planlaması, Katılımcı Karar Verme, Sosyal Ormancılık ve Halkla ĠliĢkiler, Çok Kriterli Karar Verme, Yöneylem AraĢtırma Teknikleri. YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER : Adana ve Osmaniye Orman ĠĢl. Müdürlüklerinde Orman ĠĢletme ġefliği : Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde AraĢtırmacı Mühendis : Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde Enstitü Müdürü V : Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde AraĢtırmacı Mühendis

2 BİLDİĞİ YABANCI DİLLER İngilizce: Okuma Yazma: Ġyi, KonuĢma: Ġyi, KPDS Puanı: 86 TAMAMLADIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ 1. Okaliptüs (E.camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında Ara Tarım Olanaklarının AraĢtırılması, (Proje Yürütücüsü) 2. Ekoturizm Planlamasında Katılımcı YaklaĢımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği, (Proje Lideri) 3. Analitik HiyerarĢi Süreci Kullanarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması, (Proje Lideri) 4. Orman Kaynaklarının ĠĢlevsel Planlaması, (Proje Lideri) 5. Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry, Villages: Olukkoyağı, Ġnkoy, Ardıçlı, KeĢli, Emirler, Eminlik & KuĢçular, (Proje Yürütücüsü) 6. Mersin Ġli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla ĠliĢkileri, (Proje Lideri) 7. Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği, (Proje Lideri) 8. R WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı YaklaĢım ile Örnek Bir Uygulaması, (Proje Lideri) 9. Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim Anında Verilen Gübre ÇeĢidi ve Dozunun GeliĢme Üzerine Etkileri, (Proje Yürütücüsü) 10. ORKÖY Kaynaklarının Tahsisinde Orman Köylerinin Önceliklerinin Saptanması (Antalya Ġli Örneği), (Proje Yürütücüsü) 11. Ġzmir Ġlinde Orman Kaynaklarına ĠliĢkin ĠĢlev Önceliklerinin Belirlenmesi, (Proje Yürütücüsü) 12. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü ÇalıĢanlarına Yönelik ĠĢ Doyumu AraĢtırması, (Proje Lideri) 13. Katılımcı YaklaĢımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnekleri, (Proje Lideri) 14. Orman Genel Müdürlüğü TaĢra TeĢkilatı ÇalıĢanlarının ĠĢ Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman ĠĢletme Müdürlükleri Örneği, (Proje Lideri) 15. Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarının KoĢul, Olanak ve Darboğazları: OZM ġube Müdürlüğü ÇalıĢanlarının GörüĢleri, (Proje Lideri) 16. Adana Ġli Feke Ġlçesi Sedir Mantarı (Tricholoma spp.) Toplayıcılarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi, (Proje Lideri) 17. Orman Kaynaklarının BütünleĢik ĠĢlevsel Yönetim Planlaması, (Proje Yürütücüsü) 18. Mersin Ġlinde Orman Kaynaklarına ĠliĢkin ĠĢlev Önceliklerinin Belirlenmesi, (Proje Lideri) 19. Toros (Lübnan) Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Sıklık Çağı MeĢcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi, (Proje Lideri)

3 20. Su ve Su Kaynakları Yönetiminde Katılımcı YaklaĢımlar: Mersin Ġli, Cehennemdere Vadisi Örneği, (Proje Lideri) 21. Mersin Ġlinde Küresel Isınmaya Yönelik DüĢünce, Değer ve Bilgilerin Değerlendirilmesi, (Proje Lideri) 22. Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici KarmaĢıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi, (Proje Lideri) 23. Farklı Toplum Kesimlerinin Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Bilgi, GörüĢ ve Deneyimlerinin Belirlenmesi, Mersin Ġli Örneği, (Proje Lideri) 24. Eucalyptus grandis (W. Hill Ex. Maiden) Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı, (Proje Yürütücüsü) 25. Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu, Pozantı Orman ĠĢletme ġefliğinde Örnek Uygulama. (Proje Yürütücüsü) HALEN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ARAŞTIRMA PROJELERİ 1. Batı Akdeniz Bölgesi Orman ĠĢletme ġeflerinin ĠĢ Yükü Analizi, (Proje Lideri) 2. Orman Ġçi ve Kenarı YerleĢimlerde Uzman GörüĢlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike Oranlaması Modeli, (Proje Lideri) 3. Farklı Statüdeki Orman Alanların Yönetiminde Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu SayısallaĢtırılması, (Proje Yürütücüsü) 4. Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının AraĢtırılması. (Proje Yürütücüsü) HALEN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ULUSLARARASI PROJELERİ 1. Forest Sciences Centre of Catalonia CTFC tarafından yürütülen Main outputs and synergies to enhance a common scheme of integrated land management in the Mediterranean basin MEDLAND2020 Projesi Uzmanlar Paneli Üyesi. 2. FAO (Silva Mediterranea) ve Plan Bleu koordinatörlüğünde, Optimising the production of goods and services by Mediterranean forests in a context of global changes - İklim değişikliği etkisi altındaki Akdeniz ormanlarının mal ve hizmet üretiminin optimizasyonu FFEM Projesi BileĢen 3 ün Tematik Uzmanlığı. YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1. YILMAZ, E., 1991: Güneydoğu Anadolu Projesi ve Ormancılık Sektörü (The Southern Anatolian Project and Forestry Sector). Ġ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 79 sayfa, Ġstanbul. 2. GEMĠCĠ, Y., GÜRSES, M.K. ve E. YILMAZ, 1996: Kadıncık Vadisi ve Çevresinin Tabiatı Koruma Alanı Olarak Değeri (The Value of Kadıncık Valley and its Surroundings as a Nature Conservation Area). DOA Dergisi No: 2, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus.

4 3. YILMAZ, E. ve M.K. GÜRSES, 1997: Doğu Akdeniz Ormancılığında Sedir (Cedar in the Eastern Mediterranean Forestry). DOA Dergisi No: 3, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 63 85, Tarsus. 4. YILMAZ, E., 1998: Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık (Nomadic Stock-Breeding on the Uplands). DOA Dergisi No: 4, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus. 5. YILMAZ, E., 1999: Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü (Solving Multiple Criteria Decision Making Problems Using the Analytic Hierarchy Process). DOA Dergisi No: 5, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus. 6. GÜRSES, M.K., KOÇAR, S., YILMAZ, E. ve G. KAHVECĠ, 2000: Türkiye de Ormancılığın Sosyal ve Ekonomik Yaşamdaki Yeri (Social and Economic Impacts of Forestry Sector in Turkey). DOA Dergisi No: 6, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-36, Tarsus. 7. YILMAZ, E., 2001: Ekoturizm ve Yaban Hayatı (Ecotourism and Wildlife). Çeviri ÇalıĢması, Yazan: M. BOLTON, DOA Dergisi No: 7, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 55 81, Tarsus. 8. GERAY, U., TÜRKER, A. ve E. YILMAZ, 2001: İşlevsel (Fonksiyonel) Planlamaya Farklı Bir Yaklaşım (A Different Approach to Functional Planning). Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 38, Sayı: 3, Sayfa: 19 23, Ankara. 9. ÖZKURT A., TÜFEKÇĠ, S. ve E. YILMAZ, Okaliptüs (E.camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında Ara Tarım Olanaklarının Araştırılması (The Investigation of the Agricultural Intercropping in Eucalyptus camaldulensis Plantation). T.C. Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:13, Tarsus, 39 sayfa. 10. YILMAZ, E., 2002: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Bir Çalıştay (Integrated Natural Resource Management and Its Workshop). DOA Dergisi No: 8, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 47 79, Tarsus. 11. YILMAZ, E., 2003: Orman Kaynakları Planlamasında Kullanılan Planlama Sistemleri ve Teknikleri (Planning Systems and Techniques Using in Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 25, Tarsus. 12. YILMAZ, E., 2003: Mersin İli, Çamlıyayla İlçesine Bağlı Sarıkavak Köyünün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ile Orman-Halk İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in Sarıkavak Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations with Forest Resources). DOA Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 67 93, Tarsus. 13. YILMAZ, E., 2003: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Katılımcı Yaklaşımlar: Khanasser Vadisi (Suriye) Örneği (Integrated Natural Resource Management and Participatory Approaches: An Example of Khanasser Valley, Syria). Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Mart 2003, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Ankara. 14. YILMAZ, E., 2003: Multi-Criteria and Multi-Objective Analysis for Land Allocation Decisions: A Case Study of Tarsus, Turkey. Oral Presentation, The Conference on Decision Support for Multiple Purpose Forestry, April 23-25, 2003, Organized by IUFRO, USDA Forest Service, BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria. 15. YILMAZ, E., 2003: Land Use Planning Model Using Goal Programming: A Case Study of Cehennemdere Valley, Turkey. The Conference on New Opportunities for Operations Research, July 6 10, 2003, Boğaziçi University, Ġstanbul, Turkey. 16. KAHVECĠ, G., OK, K. ve E. YILMAZ, 2003: Ecotourism and Sustainable Development of Forest

5 and Forest Villagers in Turkey. XII World Forestry Congress, September 21 28, 2003, Quebec City, Canada. 17. YILMAZ, E., OZKURT, A. ve A. YILDIZBAKAN, 2003: Participatory Decision Making Using Analytic Hierarchy Process: The Turkey Example. XII World Forestry Congress, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada. 18. GÜRSES, M.K., KOÇAR, S., YILMAZ, E. ve G. KAHVECĠ, 2003: Social and Economic Impacts of Forestry Sector in Turkey. XII World Forestry Congress, September 21 28, 2003, Quebec City, Canada. 19. YILMAZ, E., 2003: Forest Land Use Allocation Model: An Application to Cehennemdere Valley, Turkey. XII World Forestry Congress, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada. 20. YILMAZ, E., 2003: Multiple-Use Planning of Forest Resources and Case Study, Turkey. XII World Forestry Congress, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada. 21. YILMAZ, E., 2004: Ülkemizdeki Orman İşlevleri ve Tahsis Kriterleri (Forest Functions in Turkey and Their Allocation Criteria). DOA Dergisi No: 10, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 25, Tarsus. 22. YILMAZ, E., 2004: Mersin İli, Çamlıyayla İlçesine Bağlı Kisecik Köyünün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ile Orman-Halk İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in Kisecik Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations with Forest Resources). DOA Dergisi No: 10, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 77 99, Tarsus. 23. YILMAZ, E., 2004: Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesine İlişkin Çözümlemeler (Analysis on Multi-Objective Forest Resources Planning). Ġ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ormancılık Ekonomisi Programı, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 387 sayfa+ekler, Ġstanbul. 24. YILMAZ, E., OK, K. ve T. OKAN, 2004: Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği (Activity Selection by Participatory Approach in Ecotourism Planning: The Case of Cehennemdere Valley). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 237, DOA Yayın No: 30, Teknik Bülten No: 21, 56 sayfa, Tarsus. 25. YILMAZ, E., 2004: Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması (Participatory Natural Resource Planning Using Analytic Hierarchy Process). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238, DOA Yayın No: 31, Teknik Bülten No: 22, 67 sayfa, Tarsus. 26. YILMAZ, E., 2004: Orman Kaynaklarının İşlevsel Planlaması (Analysis on Multi-Objective Forest Resources Planning). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 239, DOA Yayın No: 32, Teknik Bülten No: 23, 130 sayfa, Tarsus. 27. SULUSOGLU, M., SENYAZ, A. ve E. YILMAZ, 2004: Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry, Villages: Olukkoyagi, Inkoy, Ardıcli, Kesli, Emirler, Eminlik & Kuscular. Plan Bleu, Silva Mediterranea, November, 55 pages, France. 28. YILMAZ, E., 2005: Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına Uygulanması Örnekleri (The Application Examples of the Analytic Hierarchy Process Technique to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 33, Tarsus. 29. YILDIZBAKAN, A., YILMAZ, E. ve C. AKGÜN, 2005: Von Bertalanffy Boyca Büyüme Modelinin Okaliptüste (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden) Uygulanması [Application of Von Bertalanffy Height Growth Model on Eucalyptus (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden)]. DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 35 52, Tarsus.

6 30. YILMAZ, E., 2005: Amaç Programlama Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına Uygulanması Örnekleri (The Application Examples of the Goal Programming Technique to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: , Tarsus. 31. YILMAZ, E. ve O. YILDIZ, 2005: Ekosistem Yönetimi (Ecosystem Management). Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1 8, Düzce. 32. YILMAZ, E., 2005: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in the Villages of Mersin Province, Cehennemdere Valley and Their Relations with Forest Resources). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 252, DOA Yayın No: 36, ÇeĢitli Yayın No: 2, Tarsus, 64 sayfa. 33. YILMAZ, E., 2005: Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği (A Land Use Planning Model: A Case Study of Cehennemdere Valley). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253, DOA Yayın No: 37, ÇeĢitli Yayın No: 3, Tarsus, 131 sayfa. 34. YILMAZ, E., 2005: Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık ve Keçi Yetiştiriciliği (Nomadic Stock- Breeding on the Uplands and Goat Breeding). Uluslararası Sempozyum: Orman-Keçi-Erozyon ve Turizm, Nisan 2005, Adana BüyükĢehir Belediyesi, Orman Mühendisleri Odası, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Kent Konseyi Organizasyonu, Adana. 35. YILMAZ, E., 2005: Orman Kaynaklarının İşlevsel Haritalaması Modeli: Korunan Alanda Örnek Bir Uygulama Çalışması (Forest Resources Functional Mapping Model: A Case Study of the Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 36. YILMAZ, E., 2005: Çok Kriterli ve Çok Amaçlı Çözümlemelere Dayalı Arazi Tahsisi Kararları: Cehennemdere Vadisi Korunan Alanı Örneği (Multi-criteria and Multi-objective Analysis for Land Allocation Decisions: A Case Study of Cehennemdere Valley Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta YILMAZ, E., 2005: Katılımcı Yaklaşımla Orman İşlevlerinin Önceliklendirilmesi ve Seçilmesi: Korunan Bir Doğal Alanda Uygulama (Priority Ranking and Selection of Forest Functions by Participatory Approach: An Application to A Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 38. YILMAZ, E., OK, K. ve T. OKAN, 2005: Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği (Activity Selection by Participatory Approach in Ecotourism Planning: The Case of Cehennemdere Valley). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 39. GERAY, U. ve E. YILMAZ, 2005: Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği Kullanılarak Katılımcı Karar Verme: Bir Korunan Alan Uygulaması (Participatory Natural Resource Planning Using Analytic Hierarchy Process: An Application to the Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8 10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: 33 41, Isparta. 40. TÜRKER, A. ve E. YILMAZ, 2005: Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli ve Cehennemdere Vadisi Korunan Alanında Uygulanması (A Land Use Planning Model: An Application to Cehennemdere Valley Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Isparta. 41. AKYÜZ, M., YILMAZ, E., ÖZKAN, N., BĠLGĠN, F., TOPLU, F., SARIBAġAK, H. ve Y. PUR, 2005: İspanya ve Fransa ya Düzenlenen Teknik Gezi İzlenimleri. AraĢtırma Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 1, Doğu Karadeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 248, DKOA Yayın No: 25, Sayfa: 27 53, Trabzon.

7 42. ġenyaz, A., SÜLÜġOĞLU, M. ve E. YILMAZ, 2005: Akdeniz Ormancılığı Açısından Mersin İli, Tarsus İlçesi Bazı Orman Köylerindeki Sosyo-Ekonomik Yapı ve Ormancılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik ve Kuşçular Köyleri) [Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry (Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik and Kuşçular Villages)]. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 254, DOA Yayın No: 39, ÇeĢitli Yayın No: 5, Tarsus, 84 sayfa. 43. YILMAZ, E., 2006: R WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274, DOA Yayın No: 40, ÇeĢitli Yayın No: 6, 93 sayfa, Tarsus. 44. YILMAZ, E., 2006: Orman Kaynakları Planlaması ve Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar (Participatory Approaches in Forest Resources Planning and Management). Ormancılıkta Sosyo- Ekonomik Sorunlar Kongresi (26 28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: , Çankırı. 45. YILMAZ, E., 2006: Ormancılıkta Çok Amaçlı Faydalanmadan Ekosistem Yönetimine Geçiş (Passing to Ecosystem Management from Multiple Use Forestry). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26 28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: , Çankırı. 46. YILMAZ, E., 2006: Bir Dış Kaynaklı Odun Dışı Orman Ürünleri Geliştirme Projesinin A WOT Tekniği ile Değerlendirilmesi. 1.Odun DıĢı Orman Ürünleri Sempozyumu (1 4 Kasım 2006, Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 19 26, Trabzon. 47. YILMAZ, E. ve M. ÇOġKUN, 2006: AGM Etüd-Proje Çalışmalarına Alternatif Bir Yaklaşım (An Alternative Approach to Etüd-Project Studies in General Directorate of Afforestation and Erosion Control). Türkiye de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Ankara. 48. GERAY, U. ve E. YILMAZ, 2006: Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Determining Function Priorities of Forest Resources). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26 28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: , Çankırı. 49. TÜFEKÇĠ, S., ÖZKURT, N., ÖZKURT, A. ve E. YILMAZ, 2006: Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim Anında Verilen Gübre Çeşidi ve Dozunun Gelişme Üzerine Etkileri (Effects of Fertilizers Types and Their Doses Applied at Planting Time on the Growth of Eucalyptus Plantations). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 307, DOA Yayın No: 43, Teknik Bülten No: 25, Tarsus, 63 sayfa YILMAZ, E., 2007: A WOT Tekniği Kullanarak Katılımcı Yaklaşımla Proje Değerlendirmesi (Participatory Project Assessment Using A WOT Method). DOA Dergisi No: 13, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 16, Tarsus. 51. ġenyaz, A. ve E. YILMAZ, 2007: Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Ormancılık Araştırma Stratejileri. Orman Kaynaklarının ĠĢlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler Uluslararası Sempozyumu (17-19 Ekim 2007, Harbiye, Ġstanbul) Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Ġstanbul. 52. COġGUN, U., YILMAZ, E., OK, K., TELEK, A., AY, Z. ve E. UZUN, 2007: ORKÖY Kaynaklarının Tahsisinde Orman Köylerinin Önceliklerinin Saptanması (Antalya İli Örneği) (Determination of Forest Village s Priorities for Allocation of ORKÖY s Resources [Case study : Antalya ]). T.C.

8 Çevre ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Teknik Bülten, Antalya, 70 sayfa. 53. GERAY, U., ġafak, Ġ., YILMAZ, E., KĠRACIOĞLU, Ö. ve H. BAġAR, 2007: İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 300, Müdürlük Yayın No: 46, Teknik Bülten No: 35, Ġzmir, 137 sayfa. 54. YILMAZ, E., 2008: Okaliptüsün Su Tüketimi ile Kent ve Yol Ağacı Olarak Değeri Hakkında Rapor (Report on Eucalypt Water Use and Value as its Urban and Road Trees). DOA Dergisi No: 14, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1 31, Tarsus. 55. YILMAZ, E. ve A. ġenyaz, 2008: Doktora Eğitiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler ve Ormancılıkta Durum Yılında Türkiye de Ormancılık Eğitimi, III. Ulusal Ormancılık Kongresi (19 22 Mart 2008) Ġçin Hazırlanan Bildiri, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara. 56. YILMAZ, E., 2008: Baraj Havzalarında Katılımcı Yaklaşımla Entegre Su Kaynakları Yönetimi. Baraj Havzalarında Ormancılık, I. Ulusal ÇalıĢtayı (29 30 Nisan 2008) Ġçin Hazırlanan Bildiri, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , KahramanmaraĢ. 57. GÖZÜKARA, M., YILMAZ, E., KARABULUT, S. ve R. ULUSOY, 2008: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Baraj Havzasında Ormancılık. Baraj Havzalarında Ormancılık, I. Ulusal ÇalıĢtayı (29 30 Nisan 2008) Ġçin Hazırlanan Bildiri, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , KahramanmaraĢ. 58. AKÇA, E., YAKTI, S., PEKEL, M., YILMAZ, S., POLAT, O., POLAT, S., YILMAZ, E. ve S. KAPUR, 2008: Akyatan Kumulundaki (Kapıköy, Adana) Ormancılık Etkinliklerinin Toprak Kalitesine Etkisi ve Ekonomik Getirisi. I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu (15-17 Nisan 2008) Bildirisi, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü, Bildiriler Kitabı, Sayfa:., Tarsus. 59. YILMAZ, E. ve Z. KOÇAK, 2008: Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik İş Doyumu Araştırması (A Study on the Level of Job Satisfaction of the Personnel within the Eastern Mediterranean Forestry Research Directorate). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 364, DOA Yayın No: 48, ÇeĢitli Yayın No: 8, 55 sayfa, Tarsus. 60. YILMAZ, E., 2009: Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesi Nasıl Yapılabilir? (How to Carried out Multi-Objective Forest Resources Planning?). TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme DönüĢtürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, Aralık 2005, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 79 95, Antalya. 61. YILMAZ, E., COġGUN, U., KOÇAK, Z., AY, Z. ve K. H. ORHAN, 2009: Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnekleri (Prioritizing and Determining of Ecotourism Strategy with Participatory Approach: A Case Studies of the Cehennemdere Valley and Köprülü Kanyon National Park). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 386, DOA Yayın No: 51, Teknik Bülten No: 29, 85 sayfa, Tarsus. 62. YILMAZ, E., DAġDEMĠR, Ġ., KARABULUT, S., KOÇAK, Z. ve O. POLAT, 2009: Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri Örneği (Factors Affecting Job Satisfaction of Personnel Working at the Provincial Organization of Forestry General Directorate: The Case Study of Mersin Forestry Regional Directorate and its Forestry Enterprises). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 387, DOA Yayın No: 52, Teknik Bülten No: 30, 65 sayfa, Tarsus. 63. YILMAZ, E., SARACOĞLU, Ö., AYTAR, F. ve R. ULUSOY, 2009: Ormancılıkta Entegre Zararlı

9 Yönetimi (EZY) Uygulamalarının Koşul, Olanak ve Darboğazları: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Görüşleri (Conditions, Possibilities and Gaps for Integrated Pest Management (IPM) Applications in Forestry: Forest Pests Branch Directorate Experts Perceptions). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 388, DOA Yayın No: 53, Teknik Bülten No: 31, 86 sayfa, Tarsus. 64. YILMAZ, E., DURAN, C., TÜFEKÇĠ, S. ve E. ÜNAL, 2009: Adana İli Feke İlçesi Sedir Mantarı (Tricholoma spp.) Toplayıcılarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi (Evaluating of Local Knowledge and Social-Economic Analysis for the Wild Cedar Mushroom (Tricholoma spp.) Pickers in Feke Town Adana Province). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 389, DOA Yayın No: 54, Teknik Bülten No: 32, 104 sayfa, Tarsus. 65. YILMAZ, E., COġGUN, U., KOÇAK, Z., AY, Z. ve K. H. ORHAN, 2009: Prioritizing and Determining of Ecotourism Strategy with Participatory Approach: A Case Studies of the Cehennemdere Valley and Köprülü Kanyon National Park. 2. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, -Mediterranean Environment-, GeoMed 2010, 2 5 Haziran 2010, Kemer, Antalya. 66. DAġDEMĠR, Ġ., KAYA, G., AYTEKĠN, A., VAROL, T., YILMAZ, E., YENĠ, E., KARABULAK, C. ve S. BĠÇER, 2010: Orman Kaynaklarının Bütünleşik İşlevsel Yönetim Planlaması (Integrated Functional Management Planning for Forest Resources). TÜBĠTAK TOVAG Proje 107O787, TÜBĠTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, Proje Yer Numarası: , 164 sayfa, TÜBĠTAK, Ankara. 67. OK, K., YILMAZ, E. ve T. OKAN, 2010: A Comparative Study on Activity Selection with MCDA Technologies in Ecotourism Planning. Ecological Agenda, International Conference, New Perspectives in Eco-Technology and Eco-Economy, May 2010, Yıldız Technical University Auditorium, BeĢiktaĢ, Ġstanbul. 68. GÖZÜKARA, M. ve E. YILMAZ, 2010: A New Addition to the Monumental Tree Inventory of Turkey, A Kermes Oak Tree Found in Mersin. The Conference The Oak - Ecology, History, Management and Planning II, June 01-03, 2010, Isparta. 69. YILMAZ, E., KELEġ, H. ve Z. KOÇAK, 2010: Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Priority Determination of the Values of Forest Resources in Mersin Province). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 431, DOA Yayın No: 57, Teknik Bülten No: 35, 223 sayfa, Tarsus YILMAZ, E., ÇALIġKAN, A., ALPTEKĠN, Ü., TÜFEKÇĠ, S., AYTAR, F. KELEġ, H. ve A. YILDIZBAKAN, 2010: Toros (Lübnan) Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Sıklık Çağı Meşcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi (Determination of Release Cutting Treatments for Taurus (Lebanon) Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Stands at the Thicket Stage). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 432, DOA Yayın No: 58, Teknik Bülten No: 36, 208 sayfa, Tarsus. 71. YILMAZ, E., 2010: Türkiye de Sürdürülebilir Dağlık Alan Yönetimi İçin Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi ve Kurumsal Yapının Oluşturulması Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2 sayfa, Tarsus. 72. YILMAZ, E., 2010: Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün Orman Köylerinde Havza Esaslı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Planlarının Hazırlanması Çalışmalarındaki İşbirliğine İlişkin Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 4 sayfa, Tarsus. 73. OK, K., OKAN, T. ve E. YILMAZ, 2011: A Comparative Study on Activity Selection with Multi- Criteria Decision Making Techniques in Ecotourism Planning. Scientific Research and Essays, ISSN: , Volume: 6, Number: 6, pp: YILMAZ, E. ve F. AYTAR, 2011: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarına Yönelik Görüşleri (Forest Pests Branch Directorate Experts Perceptions for Integrated Pest Management (IPM) Applications in Forestry). S.D.Ü.

10 Orman Fakültesi, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Kasım 2011, Sözlü Bildiri, Sayfa: , Antalya. 75. YILMAZ, E., TÜRKER, A.H. ve A. YILDIZBAKAN, 2011: Su ve Su Kaynakları Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Örneği (Participatory Approaches in Water Resources Management: The Case Study of the Cehennemdere Valley in Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 61, Teknik Bülten No:38, 93 sayfa, Tarsus. 76. YILMAZ, E., POLAT, O., TOPAL, A. ve S. POLAT, 2011: Mersin İlinde Küresel Isınmaya Yönelik Düşünce, Değer ve Bilgilerin Değerlendirilmesi (An Assessment of Attitudes, Knowledge and Standard of Judgment on Global Warming in Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 62, Teknik Bülten No: 39, 140 sayfa, Tarsus. 77. YILMAZ, E., 2011: Erciyes Dağı-Titrek Kavak Ormanının Yönetimine İlişkin Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 4 sayfa, Tarsus. 78. YILMAZ, E., 2012: Ekoturizm ve Çamlıyayla Bölgesinin Ekoturizm Potansiyeli (Ecotourism and Ecotourism Potential at Çamlıyayla Region). Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı VII Bölge Müdürlüğü Mersin ġube Müdürlüğü, 2010 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen Kadıncık Vadisi nde BuluĢalım Projesi, SözleĢme No: TR , Ders Notları, Sayfa: 2 24, Tarsus. 79. YILMAZ, E., POLAT, O., TOPAL, A. ve S. POLAT, 2012: Mersin İlindeki İki Farklı Sosyal Grubun Çevresel Görüşleri ve Davranışları (Environmental Attitudes and Behaviours in a Sample of Two Different Social Groups in Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Yayın No:., DOA Yayın No:., ÇeĢitli Yayın No:.,. sayfa, Tarsus. 80. YILMAZ, E., KOÇAK, Z., COġGUN, U., AY, Z., BĠLGĠN, F. ve Ġ. ġafak, 2012: Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici Karmaşıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Assessment of Forest Fire Management Using Integrative Complexity Method). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 67, Teknik Bülten No: 41, 124 sayfa, Tarsus. 81. YILMAZ, E., TOPAL, A. ve H. KELEġ, 2012: Farklı Toplum Kesimlerinin Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Bilgi, Görüş ve Deneyimlerinin Belirlenmesi, Mersin İli Örneği (Identifying Different Public s Knowledge, Attitudes and Experiences toward Forest Fire Management, A Case Study of Mersin Province). T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 68, Teknik Bülten No: 42, 122 sayfa, Tarsus. 82. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Kapasitesini Etkileyen Faktörler (Factors Influencing Forestry-Research Capacity). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 40-50, Kasım 2012, Bolu. 83. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Enstitüleri ile Uygulama Birimleri Arasındaki İletişim (Communication between Forestry Research Institutes and Forest Administration). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Kasım 2012, Bolu. 84. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Enstitülerindeki Araştırmacı Personelin Eğitim ve Mesleki Gelişim İhtiyaçları (Needs of Researchers of Forestry Research Institute on Education and Career Development). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Kasım 2012, Bolu. 85. YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Sonuçlarının Kullanımını Etkileyen Faktörler (Factors Influencing Decisions to Use Forestry Research Findings). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı,

11 Sayfa: , Kasım 2012, Bolu. 86. YILMAZ, E., 2012: Değişen Dünyada Ormancılık Araştırmalarının Geleceğine Bir Bakış (A Look to the Future of Forestry Research in a Changing World). KuruluĢunun 60. Yılında Ormancılık AraĢtırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Çağrılı Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Kasım 2012, Bolu. 87. YILMAZ, E., 2013: Orman Kaynakları Planlamasında Katılımcı Yaklaşımlar: Uygulama Örnekleri ve Kazanılan Deneyimler (Participatory Approaches in Forest Resources Planning: The Case Studies and Experiences Gained). Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu Bildirisi, OGM Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı, Kasım 2013, Antalya. 88. YILMAZ, E., 2013: Orman Kaynakları Planlamasında Kullanılabilecek Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (Multiple Criteria Decision Making Techniques in Forest Resources Planning). Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu Bildirisi, OGM Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı, Kasım 2013, Antalya. 89. YILMAZ, E., 2013: Orman Kaynakları Planlamasında A WOT ve R WOT Hibrit Tekniklerinin Kullanım Olanakları ve Uygulama Örnekleri (Application Possibilities of A WOT and R WOT Hybrid Methods in Forest Resources Planning: The Case Studies). Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu Bildirisi, OGM Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı, Kasım 2013, Antalya. 90. GERAY, U., ġafak, Ġ., YILMAZ, E., KĠRACIOĞLU, Ö. ve H. BAġAR, 2013: Ġzmir Ġlindeki Ormanların Fonksiyonlarına Yönelik Talep ve Beklentiler (Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir). TMMOB 2. Ġzmir Kent Sempozyumu, Kasım 2013, 14 sayfa. 91. YILMAZ, E., 2013: "Sararan Göknar Ağaçlarının ve Yarı Kuru Meşe Ağaçlarının Tamamının Kesilmesi veya Kesilmeden Bırakılması ile ilgili Mukayeseli Bir Projenin Olup Olamayacağı Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 10 sayfa, Tarsus. 92. YILMAZ, E., 2013: Ormancılık Araştırma Master Planı Yenileme Çalışmalarına Yönelik Görüşler ve Araştırma Öncelikleri Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 27 sayfa, Tarsus. 93. OK, K., KAYA, G., GÜNEġ, Y., KOÇER, S., KAYACAN, B., EKER, Ö., ÇAĞDAġ, B., AY, Z., YILMAZ, E., BAKIR, B. ve Ü. TURHAN, 2013: Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10. Oturumu (UNFF10, İstanbul 2013) İçin Hazırlanan Ormancılığın Finansmanı Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 36 sayfa, Ankara. 94. YILMAZ, E., ABBAK, A., DURAN, C. ve Z. KOÇAK, 2013: YARDOP Tesislerinin Araştırılması Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 30 sayfa, Tarsus. 95. YILMAZ, E., 2013: Governance in the Pilot Sites. FFEM Project: Optimizing the Production of Goods and Services by Mediterranean Woodlands Ecosystems in a Context of Global Change, Component 3 - Improve Modes of Governance for Mediterranean Forest Ecosystems through the Implementation of Participatory Approaches, Environment and Development in the Mediterranean (Plan Bleu), 47 pages, France. 96. YILMAZ, E., GÜNEġ, Y. and A. KELTEN, 2013: Methodological Document. FFEM Project: Optimizing the Production of Goods and Services by Mediterranean Woodlands Ecosystems in a Context of Global Change, Component 3 - Improve Modes of Governance for Mediterranean Forest Ecosystems through the Implementation of Participatory Approaches, Environment and Development in the Mediterranean (Plan Bleu), 27 pages, France. 97. YILDIZBAKAN, A., SARAÇOĞLU, Ö. ve E. YILMAZ, 2013: Eucalyptus grandis (W. Hill Ex. Maiden) Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı. T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı,

12 Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 67, Teknik Bülten No: 41, 124 sayfa, Tarsus. 98. YILMAZ, E., 2015: Batı Akdeniz Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı Konusunda Hazırlanan Rapor. Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 8 sayfa, Antalya. 99. YILMAZ, E., ABBAK, A., KIRIġ, R. ve M. A. SAYIN, 2015: Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama. T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Proje Sonuç Raporu, Proje Numarası: / , 60 sayfa, Tarsus.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Cep Telefonu : 0 533 616 05 84

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Cep Telefonu : 0 533 616 05 84 ADI SOYADI ÜNVANI EĞİTİM UZMANLIK ALANI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-Posta : Yrd. Doç. Dr. Ufuk COŞGUN : Orman Mühendisi : Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü1988

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği 2008-.

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği 2008-. Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR FOTOĞRAF 1963 de Kars ın Selim ilçesinde doğdu. 1985 yılında İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 1985 1987 yılları arasında İÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Doktora Programı (2009)

ÖZGEÇMİŞ. Doktora: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Doktora Programı (2009) ÖZGEÇMİŞ Ad ve Soyadı: Dr. İsmail ŞAFAK Doğum Tarihi: 20.09.1976 Doğum Yeri: Sındırgı/Balıkesir Medeni Durumu: Evli Cep Telefonu: ++90 0538 398 8097 İş Telefonu: ++90 0374 270 35 64 Faks: ++90 0374 270

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR FOTOĞRAF 1963 de Kars ın Selim ilçesinde doğdu. 1985 yılında İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 1985 1987 yılları arasında İÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Prof. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KISA ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Erdoğan Atmiş

Prof. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KISA ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Erdoğan Atmiş Prof. KISA ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Erdoğan Atmiş 1970 yılında Trabzon da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte 1987 yılında tamamladı. 1988 yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü nde üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans: Almanya Göttingen Üniversitesi, Tropikal ve Subtropikal Ormancılık Master Programı, 1999

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans: Almanya Göttingen Üniversitesi, Tropikal ve Subtropikal Ormancılık Master Programı, 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Cumhur GÜNGÖROĞLU Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu : İş Deneyimi : 2015- Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa Telefon +90-224-2942120 Faks +90-224- 4429148 E-Posta gurays@uludag.edu.tr guraycelik@hotmail.com Güray

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 8 2017/51-61 01.03.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, 1. Adı Soyadı: Yunus ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 09/01/1962 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğitimi Gazi 1987 Yüksek Yapı Eğitimi Gazi 1996 Lisans Doktora

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Yasin DÖNMEZ Doğum Tarihi : 06.01.1977 Ünvan Mail : Yrd.Doç.Dr. :yasindonmez@karabuk.edu.tr DERECE ÖĞRENİM ALANI ÜNİVERSİTE YIL Y. Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

Prof. Dr. Altay Uğur Gül

Prof. Dr. Altay Uğur Gül Prof. Dr. Altay Uğur Gül 20 Ocak 2015 tarihinde oluşturuldu Öğrenim Bilgileri Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm Derece Yıl Türkiye Karadeniz Teknik Fen Bilimleri Orman Mühendisliği Doktora 1995 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Nedim SARAÇOĞLU Doğum Yeri : Beykoz Doğum Tarihi : 18.10.1951 Yabancı Dili : İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı : Orman Hasılatı, Enerji Ormancılığı AKADEMİK ÜNVANLARI

Detaylı

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi. EĞİTİM BİLGİLERİ

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi.  EĞİTİM BİLGİLERİ Ünvanı Adı-Soyadı Fakülte Bölüm E-posta/Web Yrd. Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü muazzez@kilis.edu.tr mharunogullari@gmail.com Telefon/Faks (0348 ) 822 23 50-1447

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ağaçlandırma, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Kızılçam, Fıstıkçamı

Anahtar Kelimeler: Ağaçlandırma, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Kızılçam, Fıstıkçamı II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Bartın Havzasında Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemiyle Akdeniz

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ARAMIZA KATILANLAR ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ YEŞİL SAYFA Temmuz 2014 Aralık 2014 YIL:6 SAYI:10 Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Sayın Yrd. Doç. Dr. Funda ÖĞÜT, 27.06.2014

Detaylı

KATILIMCI YAKLAŞIMLA EKOTURİZM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: CEHENNEMDERE VADİSİ VE KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI ÖRNEKLERİ

KATILIMCI YAKLAŞIMLA EKOTURİZM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: CEHENNEMDERE VADİSİ VE KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI ÖRNEKLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 386 ISBN: 978-605-393-055-6 DOA Yayın No: 51 KATILIMCI YAKLAŞIMLA EKOTURİZM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: CEHENNEMDERE VADİSİ VE KÖPRÜLÜ KANYON

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 Keşan T: 212338240325080 F: 2123382413

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016 T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRĠSOĞLU baģkanlığında Dekanlık

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

2004- Mühendis Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-İZMİR

2004- Mühendis Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü-İZMİR ÖZGEÇMİŞ GENEL ADI, SOYADI : Giyasettin AKBİN YAZIŞMA ADRESİ : Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 35430 P.K.51, Urla/İzmir DOĞUM TARİHİ ve YERİ : 1969, Karabük TELEFON: 232 7663495-96 FAKS:232 7663499

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yıldız ÇABUK 2. Doğum Tarihi : 01.10.1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman End Müh Bölümü

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNDE SOSYO-EKONOMİK DURUM ENVANTERİNE YÖNELİK İŞ TANIMININ GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNDE SOSYO-EKONOMİK DURUM ENVANTERİNE YÖNELİK İŞ TANIMININ GELİŞTİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 292-301 ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNDE SOSYO-EKONOMİK DURUM ENVANTERİNE YÖNELİK İŞ TANIMININ GELİŞTİRİLMESİ Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. The Economics of Integration of Forestry and Agriculture

ÖZGEÇMİŞ. The Economics of Integration of Forestry and Agriculture ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Doğum Yeri ve Yılı : Medeni Durumu : Yabancı Dili : Mehmet PAK Kahramanmaraş 1970 Evli İngilizce A - ÖĞRENİM DURUMU Lisans 1988 1993 İ Ü, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

Tarih Yöre Gün 21-22 Mart 2015 Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 2 28-29 Mart 2015 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 2 TOPLAM 4

Tarih Yöre Gün 21-22 Mart 2015 Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 2 28-29 Mart 2015 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 2 TOPLAM 4 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:12.03.2015 TOPLANTI SAYISI:426 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr. Cahit BALABANLI Prof.Dr. Serdar CARUS Prof.Dr. Mustafa AVCI Prof.Dr. H.Turgut ŞAHİN Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Akademik Bilgiler. Çalışma Durumu. İlgi Alanları. Görevleri

Akademik Bilgiler. Çalışma Durumu. İlgi Alanları. Görevleri Kişisel Bilgiler Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. İdari Görevi: - Doğum Tarihi ve Yeri: 1982 - Trabzon Medeni hali: Evli Yabancı Dili: İngilizce Telefon: 0.224 294 16 30 Faks:: 0.224.294 16 37 E-mail: zeynepbatman@uludag.edu.tr

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ Şubat 2009 ISPARTA

II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ Şubat 2009 ISPARTA II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ 19-21 Şubat 2009 ISPARTA ONURSAL BAŞKAN Prof Dr. Metin Lütfi BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü KONGRE BAŞKANI Prof Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

AGORA: REGPOT AB FP7 Proje Tanıtımı

AGORA: REGPOT AB FP7 Proje Tanıtımı AGORA: REGPOT AB FP7 Proje Tanıtımı Proje Adı Proje Kısaltımı Proje Türü Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri Proje İnternet Sitesi Türk Ortağın Kurumu Proje Ortakları Akdeniz Orman Araştırma Kapasitesinin

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH 380 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey LE DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH Fatma TARAF

Detaylı

FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU Doğum Tarihi: 24.01.1974 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doç. Dr. Adres: Akdeniz Üniversitesi İktisadi

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA MÜRACAATLARININ LİSTESİ

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA MÜRACAATLARININ LİSTESİ 1 KADİR ELMAS ADANA ORMAN BÖLGE ADANA ORMAN İŞLETME İŞLETME MÜDÜR YARDIMCISI 2 ABDUL HALUK TÜRKER ADANA ORMAN BÖLGE ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 3 SÜLEYMAN ALKAN HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL LARI BAŞLİĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü 2014-2015 Dönemi Akademik Kadro: Yrd.Doç.Dr. Fatih ACAR Prof. Dr. Funda YERCAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dinçer YARKIN Yrd.Doç.Dr. Aziz BAKAY Araş.Gör. Gökhan KIRBAÇ Akademik Çalışmalar

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Çiğdem KADAİFÇİ 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1984 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI null yılı için özgeçmiş YUNUS ÖZTÜRK YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi ynsemre@kilis.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 0348814266-1822 5055201571 KYÜ MMF İNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ Öğrenim Bilgisi Doktora

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı